Pasbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen er pr. 01.01.2022 afløst af bekendtgørelse nr. 2693 af 28.12.2021.

Ændringer

Kapitel 1: Pastvang samt ud- og indrejse, §§ 1-2
Kapitel 2: Udstedelse af pas, §§ 3-14
Kapitel 3: Ekstra pas, §§ 15-17
Kapitel 4: Personer under 18 år, §§ 18-19
Kapitel 5: Gyldighedstid og betaling m.v., §§ 20-26
Kapitel 6: Klageadgang m.v., §§ 27-29
Kapitel 7: Kontrol- og straffebestemmelser, §§ 30-31
Kapitel 8: Ikrafttræden, §§ 32-33


Ændringer

Bekendtgørelse nr. 1003 af 06.10.2006

Som ændret ved

§ 1 i bekg. nr. 357 af 04.05.2009 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.) fra d. 01.07.2009
§ 1 i bekg. nr. 931 af 15.07.2010 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.) fra d. 01.08.2010
§ 1 i bekg. nr. 1180 af 12.12.2011 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.) fra d. 01.01.2012, dog træder visse ændringer i kraft 26.06.2012.

Nu bekg. nr. 1337 af 28.11.2013 fra d. 01.12.2013, som ændret ved

§ 1 i bekg. nr. 953 af 28.08.2014 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.) fra d. 01.09.2014.
§ 1 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.) fra d. 01.03.2015.
§ 1 i bekg. nr. 1099 af 21.08.2018 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.) fra d. 01.09.2018.

Bekendtgørelsen er pr. 01.01.2022 afløst af bekendtgørelse nr. 2693 af 28.12.2021.


I medfør af § 1, stk. 2-5, § 1 a, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, og § 7 i lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017, fastsættes:

Indledningen er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I indledningen indsættes efter »lov nr. 622 af 12. juni 2013«: »og lov nr. 176 af 24. februar 2015«.
Indledningen er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1099 af 21.08.2018 fra d. 01.09.2018. Hidtidig formulering: I medfør af § 1, stk. 1-5, § 1 a, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, og § 7 i lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 900 af 8. september 2008, som ændret ved lov nr. 622 af 12. juni 2013 og lov nr. 176 af 24. februar 2015, og kongelig anordning nr. 418 af 13. december 1952 om pastvang fastsættes:

Kapitel 1: Pastvang samt ud- og indrejse

§ 1. Danske statsborgere kan udrejse til og indrejse fra Finland, Island, Norge og Sverige uden at være i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation.

§ 2. I øvrigt skal danske statsborgere ved udrejse fra og ankomst til landet være i besiddelse af pas. Rigspolitichefen kan dog i særlige tilfælde tillade ud- og indrejse for danske statsborgere, uanset at vedkommende ikke kan legitimere sig ved pas.

§ 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 2, 2. pkt., ændres »Rigspolitichefen« til: »Rigspolitiet«.

Kapitel 2: Udstedelse af pas

§ 3. Kommunalbestyrelserne udsteder pas til danske statsborgere, som opholder sig her i landet, og forlænger gyldigheden for pas. Rigspolitiet kan fastsætte retningslinjer vedrørende ekspeditionsmæssige forhold i forbindelse med kommunalbestyrelsernes sagsbehandling.

Stk. 2. Sager om tilladelse til udstedelse af pas efter § 18, stk. 4, behandles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi.

Stk. 3. Til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, kan pas udstedes, og gyldighedstiden for pas forlænges af danske diplomatiske og konsulære repræsentationer. Nærmere regler herom fastsættes af udenrigsministeren.

Stk. 4. Til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, kan der endvidere efter tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra Rigspolitiet udstedes EU-nødpas (ETD) af udenlandske diplomatiske eller konsulære repræsentationer.

Stk. 5. En dansk statsborger, der tillige er statsborger i et andet land, kan få udstedt pas. Den pågældendes udenlandske pas inddrages eller annulleres ikke i den anledning.

§ 3, stk. 1, 2. pkt. og stk. 3 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 3, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, ændres »Rigspolitichefen« til: »Rigspolitiet«.
§ 3, stk. 2 er indsat ved § 1.4 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
§ 3, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 1099 af 21.08.2018 fra d. 01.09.2018. Hidtidig formulering: Stk. 2. Sager om tilladelse til udstedelse af pas efter § 18, stk. 4, 1. pkt., behandles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, hvis ansøgeren har bopæl i Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds. Har ansøgeren bopæl i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds, eller har ansøgeren bopæl i udlandet, behandles sagen af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi. Sager om tilladelse til udstedelse af pas efter § 18, stk. 4, 2. pkt., behandles af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi.

§ 4. Pas udstedes kun lydende på en enkelt person.

Stk. 2. Pas udfærdiges på pasblanketter, der er godkendt hertil af Rigspolitiet. Passet omfatter en persondataside og et kontaktløst elektronisk lagringsmedie, der indeholder personlige oplysninger om pasindehaveren.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen oplyser efter begæring pasindehaveren om, hvilke personoplysninger det elektroniske lagringsmedie i vedkommendes pas indeholder.

Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens køn bestemt ud fra personens cpr-nummer. For personer med lige endetal anføres F, og for personer med ulige endetal anføres M, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at kønnet betegnes X, hvis en pasansøger, der er fyldt 18 år, afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om kønsbetegnelsen X er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, eller den pågældende dokumenterer tidligere at være blevet tildelt nyt personnummer efter § 3, stk. 6, i lov om Det Centrale Personregister.

§ 4, stk. 5 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 953 af 28.08.2014 fra d. 01.09.2014. Hidtidig formulering: Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel eller ganske ligestillet hermed, betegnes X.
§ 4, stk. 6 er ophævet ved § 1.2 i bekg. nr. 953 af 28.08.2014 fra d. 01.09.2014. Hidtidig formulering: Stk. 6. Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om, hvorvidt personen er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet.
§ 4, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 4, stk. 2, ændres »Rigspolitichefen« til: »Rigspolitiet«.

§ 5. Pasansøgeren skal personligt til en kommune indgive ansøgning om pas. Ansøgning om pas skal indgives til kommunen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed. Tilsvarende gælder for materiale, herunder fotografi, der skal vedlægges en ansøgning om pas. Ansøgninger og materiale, der ikke indgives ved digital selvbetjening efter 2. og 3. pkt., afvises af kommunen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis kommunen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunen tilbyde, at ansøgningen eller materiale indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage ansøgningen eller materiale på anden vis end digitalt.

Stk. 4. En digital pasansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunen.

Stk. 5. Det i stk. 1 nævnte fotografi skal opfylde følgende krav:

1) Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene.

2) Ansigtet skal være jævnt belyst.

3) Begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet.

4) Munden skal være lukket.

5) Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.

6) Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.

7) Afleveres fotografiet ikke digitalt, jf. stk. 1-3, skal fotografiet være et vellignende portrætbillede af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller og andre beskadigelser. Fotografiets størrelse skal være 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30-36 mm i højden.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det i stk. 1 nævnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom. Tilladelse kan meddeles efter en konkret vurdering, såfremt ansigtets hovedtræk tydeligt fremgår af fotografiet. Dette betyder, at ansigtets hageparti, næse, kindben, øjne og øjenbryn ikke må være tildækket, og at panden skal være afdækket i et sådant omfang, at ansigtsformen fremgår.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt tillade, at kravene i stk. 5 fraviges, når ganske særlige grunde taler herfor.

Stk. 8. Pasansøgeren skal endvidere afgive fingeraftryk af venstre og højre pegefinger.

Stk. 9. Pasansøgere under 12 år og pasansøgere, fra hvem det varigt er umuligt at optage fingeraftryk, er dog undtaget fra kravet om at afgive fingeraftryk efter stk. 8.

Stk. 10. Hvis det midlertidigt er umuligt at optage fingeraftryk efter stk. 8, kan der efter Rigspolitiets nærmere anvisninger optages fingeraftryk af andre fingre. Er det midlertidigt umuligt at optage fingeraftryk af nogen fingre, kan der udstedes et provisorisk pas til pasansøgeren efter § 24. § 24, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse i disse situationer.

§ 5, stk. 9 er ændret ved § 1.3 i bekg. nr. 953 af 28.08.2014 fra d. 01.09.2014. I § 5, stk. 9, ændres »stk. 5« til: »stk. 8«.
§ 5, stk. 10 er ændret ved § 1.3 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 5, stk. 10, ændres »Rigspolitichefens« til: »Rigspolitiets«.

§ 6. Ved indlevering af pasansøgningen skal ansøgeren godtgøre sin identitet ved forevisning af det sidst udstedte pas.

Stk. 2. Er pasansøgeren ikke i besiddelse af et tidligere udstedt pas, skal ansøgeren forevise original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation.

Stk. 3. Hvis pasansøgeren ikke er kendt i Det Centrale Pasregister, skal ansøgeren på anden vis dokumentere, at vedkommende har dansk indfødsret.

Stk. 4. Fremgår ansøgerens personnummer ikke tydeligt af de i stk. 1 og 2 anførte dokumenter, skal der tillige forevises et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf ansøgerens personnummer tydeligt fremgår.

Stk. 5. Fremgår ansøgerens nu anvendte navn ikke af de i stk. 1-2 og 4 anførte dokumenter, har ansøgeren pligt til på forlangende at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret.

§ 7. De i § 6 nævnte krav til dokumentation for pasansøgerens identitet kan fraviges, hvis kommunen kender pasansøgeren, eller hvis pasansøgeren godtgør sin identitet ved besvarelse af kontrolspørgsmål. I særlige tilfælde kan pasansøgeren i stedet godtgøre sin identitet ved, at en person, der kan godtgøre sin egen identitet, jf. § 6, møder sammen med ansøgeren og skriftligt bevidner, at ansøgeren er den, ansøgeren udgiver sig for at være (vitterlighedsvidne).

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt kræve, at ansøgeren, uanset om § 6 er opfyldt, godtgør sin identitet i overensstemmelse med stk. 1 i nærværende bestemmelse.

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt afkræve pasansøgeren nærmere dokumentation for vedkommendes danske indfødsret.

§ 9. Passet udstedes lydende på ansøgerens fulde navn efter navneloven bestående af samtlige fornavne, mellemnavne og efternavne, hvis det er muligt inden for de givne antal positioner, der findes i politiets index-register, jf. § 10, stk. 2.

§ 10. Adresseringsmellemnavn, der er registreret i Det Centrale Personregister, kan på pasansøgerens begæring anføres i passet.

Stk. 2. Hvis fornavn/mellemnavn, herunder adresseringsmellemnavn, jf. stk. 1, samt efternavn tilsammen er for langt til brug ved maskinel udskrivning fra politiets indexregister, dannes et pasnavn indeholdende efternavn, mens fornavn/mellemnavn i nødvendigt omfang forkortes til 1. bogstav. Eventuelle forkortelser foretages i sidste fornavn/mellemnavn, derefter i næstsidste og så fremdeles. På pasansøgerens begæring kan forkortelser i fornavn/mellemnavn foretages i en anden rækkefølge, dog således at mindst et fornavn skrives fuldt ud.

§ 11. Samtidig med pasansøgningens indgivelse skal pasansøgeren i kommunens påsyn afgive en underskrift. Er dette ikke muligt, fordi pasansøgeren på grund af alder eller sygdom ikke kan skrive, kan kommunalbestyrelsen tillade fravigelse af underskriftskravet.

§ 12. Kommunalbestyrelsen må ikke udstede pas til en ansøger, hvis der i Det Centrale Pasregister er anført en markering, der taler imod pasudstedelsen.

Stk. 2. Opretholder en ansøger, om hvem der er en markering i Det Centrale Pasregister, der taler imod pasudstedelse, sin ansøgning, sender kommunalbestyrelsen ansøgningen til politiet, der træffer afgørelse om, hvorvidt der kan udstedes pas til ansøgeren.

§ 13. En pasindehaver, der efter passets udstedelse har skiftet navn, er berettiget til at få udstedt nyt pas. Passet udstedes mod sædvanlig betaling efter §§ 4 a og 4 b i pasloven.

Stk. 2. En pasindehaver, der dokumenterer, at passet på grund af fejl ved udstedelsen eller ved pasblanketten lider af væsentlige mangler, der må tilregnes den pasudstedende myndighed, er berettiget til at få manglerne udbedret eller at få udstedt nyt pas. Et sådant pas udstedes uden betaling efter §§ 4 a og 4 b i pasloven. Foretages der ombytning til et nyt pas, er pasindehaveren forpligtet til at aflevere det fejlbehæftede pas til kommunen, samt til på kommunalbestyrelsens forlangende at indgive ny ansøgning om pas efter reglerne i §§ 5-12. Pasindehaverens dokumenterede udgifter til fremskaffelse af fotografi refunderes. Passet udstedes med en gyldighedstid svarende til det fejlbehæftede pas.

Stk. 3. Bliver et pas beskadiget eller slidt i et sådant omfang, at stempler, fotografi eller tekst, herunder numre og datoer, ikke kan kontrolleres på stedet, eller er passet i øvrigt behæftet med væsentlige mangler, skal indehaveren anmode om at få udstedt nyt pas, inden nye rejser foretages. Passet udstedes mod sædvanlig betaling efter §§ 4 a og 4 b i pasloven.

Stk. 4. Erklærer en pasansøger, at et bestilt pas ikke er modtaget, skal pasansøgeren indgive ny ansøgning om pas efter reglerne i §§ 5-12. Passet udstedes uden betaling efter paslovens §§ 4 a og 4 b, og pasansøgerens dokumenterede udgifter til fremskaffelse af fotografi refunderes. Afgives en sådan erklæring inden 30 dage fra udstedelsesdatoen, kan kommunalbestyrelsen fravige kravet om indgivelse af en ny ansøgning om pas.

Stk. 5. Erklærer pasansøgeren, at et bestilt pas ikke er modtaget, jf. stk. 4, afkræves den pågældende en erklæring herom. På tilsvarende vis, afkræves den pågældende en redegørelse, såfremt der til den pågældende tidligere er udstedt pas, der oplyses at være bortkommet eller tilintetgjort.

§ 14. Betaling for udstedelse af pas sker til kommunen efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse herom.

Kapitel 3: Ekstra pas

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der udstedes et ekstra pas til en ansøger, der dokumenterer eller skriftligt erklærer, at vedkommendes pas er indleveret eller skal indleveres til visering i anledning af en forestående rejse, og at ansøgeren, førend passet kan tilbageleveres, skal foretage en eller flere rejser til udlandet.

Stk. 2. Det er en betingelse for udstedelsen af ekstra pas, at det vil medføre betydelig ulempe eller økonomisk tab for den pågældende, hvis udstedelse af ekstra pas nægtes. Kommunalbestyrelsen kan forlange skriftlig dokumentation herfor. Udstedelsen af ekstra pas i medfør af denne bestemmelse kan normalt ikke ske alene i anledning af turistrejser.

Stk. 3. Under tilsvarende betingelser kan kommunalbestyrelsen tillade, at der udstedes et ekstra pas til en person, hvis pas er forsynet med viseringer eller indrejsestempler, som kan medføre nægtelse af indrejse i det land, som pasansøgeren agter at rejse til.

Stk. 4. Ekstra pas skal afleveres til kommunen efter benyttelsen.

§ 16. Ekstra pas udstedes med en gyldighedstid, der er afhængig af rejsens eller rejsernes varighed, dog ikke ud over to år. Ekstra pas udstedes mod sædvanlig betaling efter §§ 4 a og 4 b i pasloven og mod indgivelse af sædvanlig pasansøgning.

§ 17. Til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, kan ekstra pas efter §§ 15-16 udstedes efter tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra Rigspolitiet.

§ 17 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 17, ændres »Rigspolitichefen« til: »Rigspolitiet«.

Kapitel 4: Personer under 18 år

§ 18. Er pasansøgeren under 18 år og ugift, skal forældremyndighedens indehaver eller indehavere i forbindelse med pasansøgning, jf. § 5, ved underskrift meddele samtykke til pasudstedelsen.

Stk. 2. Er barnet undergivet fælles forældremyndighed, er samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver dog tilstrækkeligt, hvis den anden ved fravær, sygdom eller andre særlige grunde er forhindret i at samtykke.

Stk. 3. Er det ikke muligt at opnå samtykke efter stk. 1-2, og opretholder ansøgeren sin ansøgning, sender kommunalbestyrelsen ansøgningen til politiet, der træffer afgørelse efter stk. 4.

Stk. 4. Politiet kan tillade, at pas udstedes uden samtykke efter stk. 1-2, når ganske særlige omstændigheder taler for pasudstedelsen. Opholder barnet sig i udlandet, kan politiet under de samme betingelser tillade udstedelse af pas til det pågældende barn.

§ 18, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i bekg. nr. 953 af 28.08.2014 fra d. 01.09.2014. Hidtidig formulering: Er pasansøgeren under 18 år og ugift, skal forældremyndighedens indehaver eller indehavere ved underskrift på ansøgningsblanketten meddele samtykke til pasudstedelsen.
§ 18, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.5 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 18, stk. 4, 2. pkt., ændres »Rigspolitichefen« til »politiet«.

§ 19. Forældremyndighedsindehavere, der afgiver samtykke i medfør af § 18, stk. 1, samt personer, der erklærer at være eneindehaver af forældremyndigheden over et barn, er forpligtet til på forlangende at dokumentere de afgivne oplysninger.

Kapitel 5: Gyldighedstid og betaling m.v.

§ 20. For personer, som er fyldt 18 år, udstedes pas med en gyldighedstid på 10 år fra udstedelsesdatoen, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Er pasansøgeren mellem 2 og 18 år, udstedes passet med en gyldighedstid på 5 år fra udstedelsesdatoen, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. For børn under 2 år udstedes pas med en gyldighedstid, der under normale omstændigheder ikke overstiger 2 år fra udstedelsesdatoen, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Hvis der er risiko for, at ansøgeren, fordi den pågældende er født i udlandet og aldrig har haft bopæl i Danmark, vil fortabe sin danske indfødsret ved det fyldte 22. år, må der højst udstedes pas med gyldighed til dette tidspunkt, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Når særlige omstændigheder taler for det, kan der fastsættes en kortere gyldighedstid end anført i stk. 1-4.

§ 21. Gyldighedstiden for et pas, der er udløbet inden for de sidste 3 måneder, eller som udløber inden for kort tid, kan forlænges, hvis det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas til indehaveren.

Stk. 2. Forlængelse, der sker ved påtegning, gives kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over 1 år.

Stk. 3. Gyldighedstiden for et pas kan kun forlænges en gang.

§ 22. Der må ikke udtages blade fra passet eller indsættes nye blade deri.

§ 23. I gyldighedsperioden kan pasindehaveren kun få udstedt nyt pas, hvis det tidligere pas annulleres af kommunalbestyrelsen, eller såfremt det på fyldestgørende måde godtgøres, at passet er bortkommet.

Stk. 2. Såfremt pasindehaveren sandsynliggør, at han har en væsentlig interesse i fortsat at kunne benytte viseringer i det gamle pas, forsynes siderne med de pågældende viseringer med henvisning til det nye pas med angivelse af dets nummer samt tid og sted for dets udstedelse.

Stk. 3. Nyt pas udstedes efter reglerne i §§ 5-12 og mod sædvanlig betaling efter §§ 4 a og 4 b i pasloven.

§ 24. Efter ansøgning kan der udstedes et provisorisk pas, når det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas eller forlænge gyldighedstiden for et eksisterende pas.

Stk. 2. Et provisorisk pas udfærdiges på en særlig blanket og gives kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over et år. Det provisoriske pas skal afleveres efter benyttelsen.

Stk. 3. Et provisorisk pas udstedes efter reglerne i §§ 5-12 og mod sædvanlig betaling efter § 4 a i pasloven. Indgiver ansøgeren samtidig ansøgning om et nyt pas, betales der dog alene for et pas. Udstedelsesdatoen i det nye pas fastsættes til datoen for udstedelsen af det provisoriske pas.

§ 25. Politiet kan i særlige tilfælde udstede pas og forlænge gyldigheden for pas efter reglerne i denne bekendtgørelse. § 5, stk. 1 og 6, §§ 7, 8 og 11, § 15, stk. 1-3 og § 23, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

§ 26. Rigspolitiet kan tillade, at der til en dansk statsborger, der opholder sig i udlandet, efter ansøgning udstedes et EU-nødpas (ETD) af en udenlandsk diplomatisk eller konsulær repræsentation, hvis ansøgerens pas er bortkommet eller er midlertidigt utilgængeligt, og ansøgeren befinder sig på et sted, hvor der ikke er en tilgængelig dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation, der kan udstede pas.

Stk. 2. Det er en betingelse for meddelelse af tilladelse til udstedelse af et EU-nødpas (ETD), at det udfærdiges på en særlig blanket, at det kun gives for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og at det kun giver ret til en enkelt rejse til Danmark eller til det land, hvor ansøgeren har fast bopæl, eller i særlige tilfælde til et andet land.

§ 26, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 26, stk. 1, ændres »Rigspolitichefen« til: »Rigspolitiet«.

Kapitel 6: Klageadgang m.v.

§ 27. Kommunalbestyrelsens og politiets afgørelser efter denne bekendtgørelse samt politiets afgørelser efter paslovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 3, og § 2 b, stk. 1 og 2, kan påklages til Rigspolitiet.

Stk. 2. Rigspolitiets afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 27, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 27, stk. 1, ændres »Rigspolitichefen« til: »Rigspolitiet«.
§ 27, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 27, stk. 2, ændres »Rigspolitichefens« til: »Rigspolitiets«.
§ 27, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 27, stk. 1, indsættes efter »paslovens § 2, stk. 1,«: »§ 2, stk. 3, og § 2 b, stk. 1 og 2,«.

§ 28. Rigspolitiets afgørelser efter §§ 17 og 26 kan påklages til justitsministeren.

§ 28 er ændret ved § 1.5 i bekg. nr. 953 af 28.08.2014 fra d. 01.09.2014. I § 28 udgår »§ 4, stk. 5,«. Hidtidig formulering: Rigspolitichefens afgørelser efter § 3, stk. 3, § 4, stk. 5, § 17, § 18, stk. 4, 2. pkt., og § 26 kan påklages til justitsministeren.
§ 28 er ændret ved § 1.7 i bekg. nr. 209 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. Hidtidig formulering: Rigspolitichefens afgørelser efter § 3, stk. 3, § 17, § 18, stk. 4, 2. pkt., og § 26 kan påklages til justitsministeren.

§ 29. Har politiet nægtet udstedelse af pas til en dansk statsborger eller inddraget et allerede udstedt pas, jf. paslovens § 2, stk. 1, gør politiet skriftligt den pågældende bekendt med pasnægtelsen eller pasinddragelsen samt med retten til at få afgørelsen indbragt for domstolene.

Kapitel 7: Kontrol- og straffebestemmelser

§ 30. Den, der driver hotel, sommerhotel, gæstgiveri, pensionat, herberg, vandrehjem eller lejrplads, skal indføre overnattende danske gæster, der er fyldt 16 år, i en autoriseret gæsteprotokol med angivelse af fulde navn, stilling og bopæl. Logigiveren skal kræve dokumentation for identitetsoplysningerne.

Stk. 2. Logigiveren skal sørge for, at protokollen udfyldes tydeligt med blæk, kuglepen eller maskinskrift. Protokollen skal opbevares i 2 år, efter at den er skrevet ud.

Stk. 3. Udgiften til køb af protokoller afholdes af vedkommende logigiver. Oplysning om, hvor protokollerne kan købes, fås hos politiet.

Stk. 4. Politiet kan som gæsteprotokol autorisere den protokol, der anvendes til oplysninger om udenlandske statsborgere. Danske og udenlandske gæster kan optages i samme protokol.

§ 31. Overtrædelse af § 2 og § 30, stk. 1 og 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. I Grønland kan overtrædelse af § 2 og § 30, stk. 1 og 2, medføre foranstaltninger i henhold til kriminalloven.

Kapitel 8: Ikrafttræden m.v.

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v. ophæves.

§ 33. I Grønland varetages de opgaver, som i denne bekendtgørelse er henlagt til kommunalbestyrelserne, af politiet.

Justitsministeriet, den 28. november 2013

Morten Bødskov

/ Henrik Hjort Elmquist

Advokat Jørgen U. Grønborg