Retsplejelovens kapitel 76

Tilståelsessager

Kapitel 76 er indsat ved § 1.132 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007.

§ 831. Afgiver sigtede i et retsmøde efter § 694, stk. 3, en uforbeholden tilståelse i en straffesag, hvor lægdommere ellers skulle have medvirket, kan sagen straks fremmes til dom, uden at der udarbejdes anklageskrift, hvis

1) tilståelsens rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger,
2) sigtede og anklageren giver samtykke,
3) retten ikke finder det betænkeligt at afgøre sagen uden hovedforhandling og
4) der ikke bliver spørgsmål om anvendelse af straffelovens § 70.

Stk. 2. Inden retten afsiger dom, skal sigtede gøres bekendt med det forhold, tiltalen angår, og have lejlighed til at udtale sig. Er der behov for at skaffe yderligere oplysninger i sagen, sker dette efter reglerne i kapitel 67 og 68, og sigtede skal have lejlighed til at udtale sig om disse oplysninger.

Stk. 3. Er sigtede anholdt eller varetægtsfængslet under retsmødet, eller bliver der spørgsmål om anvendelse af straffelovens §§ 68 eller 69, skal den forsvarer, der er beskikket efter § 731, stk. 1, litra a eller f, have lejlighed til at gøre sig bekendt med sagen, drøfte den med sigtede og udtale sig over for retten, inden sigtede giver samtykke efter stk. 1, nr. 2. Forsvareren skal være til stede i retten, når sigtede giver sit samtykke.

Stk. 4. Er sigtede ikke anholdt eller varetægtsfængslet under retsmødet, og bliver der ikke spørgsmål om anvendelse af straffelovens §§ 68 eller 69, skal sigtede tilbydes at få beskikket en forsvarer, inden sigtede giver samtykke efter stk. 1, nr. 2. Hvis der efter sigtedes ønske beskikkes en forsvarer, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Afsigelse og forkyndelse af dom sker efter de regler, som gælder for andre domme, der afsiges af byretten i straffesager.

Stk. 6. En sag, der er omfattet af § 684, stk. 1, nr. 2, kan ikke behandles som tilståelsessag.

Stk. 7. Oplysning om det forhold, som den pågældende tiltales for, og om, at sigtede og anklagemyndigheden har samtykket i, at sagen fremmes som tilståelsessag, skal tilføres retsbogen. Hvis sigtede ikke ønsker at få beskikket en forsvarer, jf. stk. 4, skal dette også tilføres retsbogen.

Stk. 8. Retten kan tillade, at sigtede deltager i et retsmøde efter stk. 1 ved anvendelse af telekommunikation med billede, hvis sigtedes tilstedeværelse i retten ikke er nødvendig og der alene bliver spørgsmål om bøde eller fængsel indtil 1 år, konfiskation, rettighedsfrakendelse, tvangsbøder eller erstatning. Reglen i § 192 finder tilsvarende anvendelse. En eventuel forsvarer skal deltage i retsmødet på samme sted som sigtede, medmindre retten finder det ubetænkeligt, at forsvareren i stedet møder frem i retten.

§ 831, stk. 8, der er indsat ved § 1.132 i lov nr. 538 af 08.06.2006, finder anvendelse fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. Ændringen blev sat i kraft ved § 1, stk. 1 i bekg. nr. 980 af 25.09.2009 fra d. 01.11.2009.
§ 831, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.73 i lov nr. 661 af 11.06.2024 fra d. 15.06.2024. I § 831, stk. 1, nr. 4, ændres »§§ 68, 69, 70 eller 73« til: »§ 70«.
§ 831, stk. 3 er ændret ved § 1.74 i lov nr. 661 af 11.06.2024 fra d. 15.06.2024. I § 831, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »retsmødet,«: »eller bliver der spørgsmål om anvendelse af straffelovens §§ 68 eller 69,«, og »litra a« ændres til: »litra a eller f«.
§ 831, stk. 4 er ændret ved § 1.75 i lov nr. 661 af 11.06.2024 fra d. 15.06.2024. I § 831, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »retsmødet,«: »og bliver der ikke spørgsmål om anvendelse af straffelovens §§ 68 eller 69,«.

§ 832. I sager om lovovertrædelser, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, kan anklagemyndigheden i et bødeforelæg tilkendegive sigtede, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en i bødeforelægget angivet bøde. Fristen kan efter anmodning forlænges af anklagemyndigheden.

Stk. 2. Reglerne i § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, om krav til indholdet af anklageskrift finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Stk. 3. En sigtet under 18 år kan i umiddelbar forbindelse med lovovertrædelsen vedtage en bøde uden samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden.

Stk. 4. Hvis sigtede vedtager bøden, bortfalder videre forfølgning, jf. dog § 724, stk. 2, og § 832 a, stk. 2. Vedtagelsen har samme gentagelsesvirkning som en dom.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om konfiskation efter tilsvarende regler som i stk. 1-3. Reglen i § 724, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 832, stk. 4 er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 411 af 09.05.2011 fra d. 01.09.2011. Hidtidig formulering: Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at bødeforelæg ved nærmere angivne overtrædelser af færdselsloven kan gives af en polititjenestemand i umiddelbar forbindelse med lovovertrædelsen, hvis lovovertrædelsen kan afgøres efter faste bødesatser med en bøde på ikke over 3.000 kr. Reglerne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse. Lovovertrædelsen kan dog betegnes kortfattet i bødeforelægget.
§ 832, stk. 3 er indsat ved § 1.13 i lov nr. 714 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
§ 832, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.14 i lov nr. 714 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 832, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »§ 724, stk. 2«: », og § 832 a, stk. 2«.
§ 832, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.15 i lov nr. 714 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 832, stk. 4, 1.pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

§ 832 a. Har sigtede i umiddelbar forbindelse med lovovertrædelsen vedtaget en bøde og eventuelt konfiskation, jf. § 832, er vedtagelsen ikke til hinder for, at anklagemyndigheden efter anmodning nedsætter bøden som følge af sigtedes særlig lave indtægt.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kan sigtede inden 14 dage fra vedtagelsen tilbagekalde sin vedtagelse ved meddelelse til politiet. Er sigtede under 18 år, kan også indehaveren af forældremyndigheden tilbagekalde vedtagelsen.

Stk. 3. Politiet vejleder sigtede om reglerne i stk. 1 og 2. Er sigtede under 18 år, vejleder politiet også indehaveren af forældremyndigheden om reglerne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om vejledning efter stk. 3.

§ 832 a er indsat ved § 1.16 i lov nr. 714 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018.

Advokat Jørgen U. Grønborg