Retsplejelovens kapitel 86

Genoptagelse

§ 975. Når retsforfølgning frafaldes, efter at tiltale er rejst, uden at der afsiges dom i sagen, kan ud over det i § 724, stk. 2, nævnte tilfælde tiltale kun rejses, når nye beviser af vægt senere kommer for dagen, eller de i § 976 angivne betingelser er til stede.

§ 976. Genoptagelse af en sag, som er pådømt, og hvorunder tiltalte er frifundet, kan finde sted efter rigsadvokatens begæring:

1) når det ifølge en tilståelse, tiltalte senere har afgivet, eller andre beviser, der senere er kommet for dagen, må antages, at han har begået forbrydelsen;

2) når falske forklaringer eller erklæringer er afgivne under sagen af vidner eller syns- eller skønsmænd, eller falske eller forfalskede dokumenter er benyttede under samme, eller noget strafbart forhold, sigtende til at påvirke eller bestemme sagens udfald, er udvist enten af tiltalte eller af nogen, der i medfør af sit embede eller offentligt hverv har medvirket ved sagens behandling, og der efter omstændighederne er god grund til at antage, at sådant har bevirket eller medvirket til, at tiltalte har undgået domfældelse.

Stk. 2. Under tilsvarende betingelser kan genoptagelse finde sted, hvor tiltalte påstås at have gjort sig skyldig i en væsentlig større forbrydelse end den, hvorfor han er domfældt.

§ 976, stk. 1 er ændret ved § 1.142 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007: I § 976, stk. 1, og § 977, stk. 1, udgår »under medvirken af nævninger eller ifølge anke«.
§ 976, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 664 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 976, stk. 1, udgår »ved Højesteret eller ved landsret«.

§ 977. På begæring af en domfældt kan genoptagelse af en pådømt sag finde sted:

1) når nye oplysninger tilvejebringes, og det skønnes antageligt, at disse, om de havde foreligget under sagen, kunne have bevirket frifindelse eller anvendelse af en væsentlig mildere straffebestemmelse;

2) når noget sådant forhold oplyses som ommeldt i § 976, stk. 1, nr. 2, og det skønnes antageligt, at sådant kan have bevirket eller medvirket til domfældelsen;

3) når der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder, der gør det overvejende sandsynligt, at de foreliggende bevisligheder ikke har været rigtigt bedømt.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 906, stk. 2 og 3, 1. pkt., finder her tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Kommer omstændigheder, som antages at give tiltalte eller andre på hans vegne føje til at andrage på sagens genoptagelse, til rettens eller anklagemyndighedens kundskab, bør de derom underrette vedkommende.

§ 977, stk. 1 er ændret ved § 1.142 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »under medvirken af nævninger eller ifølge anke« som stod efter »ved landsret« er udgået.
§ 977, stk. 2 er ændret ved § 1.143 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 941, stk. 1, 2. og 3. pkt.« er ændret til »§ 906, stk. 2 og 3, 1. pkt.«.
§ 977, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 664 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 977, stk. 1, udgår »ved Højesteret eller ved en landsret«.

§ 977 a. På begæring af rigsadvokaten eller en domfældt kan genoptagelse af en sag helt eller delvis finde sted for at rette sig efter en endelig dom afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som Danmark er part i.

Stk. 2. § 906, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Er domfældte afgået ved døden, kan begæring om genoptagelse fremsættes af de personer, der er nævnt i § 906, stk. 3, 1. pkt.

§ 977 a er indsat ved § 1.12 i lov nr. 664 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

§ 978. Genoptagelse kan ikke finde sted, så længe anke i medfør af lovens almindelige regler står åben, eller så længe en rejst ankesag henstår uafgjort.

Stk. 2. At straffen er udstået, er ikke til hinder for genoptagelse.

§ 979. Begæring om genoptagelse fremsættes for Den Særlige Klageret. I de i § 977, stk. 1, nr. 3, omhandlede tilfælde må begæringen fremsættes inden 5 år efter dommens afsigelse; har domfældte i medfør af dommen været underkastet frihedsberøvelse, kan begæring om genoptagelse dog altid fremsættes indtil 2 år efter hans løsladelse. I de i § 977 a omhandlede tilfælde må begæring om genoptagelse fra en domfældt fremsættes, inden 1 år efter at den pågældende dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er blevet endelig, medmindre helt særlige omstændigheder foreligger.

Stk. 2. Begæringen indgives skriftlig og må angive de omstændigheder, hvorpå den støttes, og de beviser, som formenes at skulle give sagen et andet udfald. Begæring efter § 977 skal indgives på en blanket, som Domstolsstyrelsen udfærdiger. Er tiltalte fængslet, kan hans begæring fremsættes overensstemmende med § 848 til byrettens retsbog eller fængselsbestyrerens bog. Er begæringen støttet på nogen sådan grund som nævnt i § 976, stk. 1, nr. 2, jf. § 977, stk. 1, nr. 2, må den så vidt muligt være ledsaget af udskrift af en over den pågældende afsagt straffedom. Udskrift af den tidligere dom bør medfølge.

§ 979, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.144 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 844« ændres til: »§ 848« og »undersøgelsesrettens« til: »byrettens«.
§ 979, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.99 i lov nr. 661 af 11.06.2024 fra d. 15.06.2024. 2.-4. pkt. bliver herefter 3.-5. pkt.
§ 979, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.13 i lov nr. 664 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

§ 980. Findes i begæringen ingen grund opgivet, som efter loven kan bevirke genoptagelse, eller findes de påberåbte omstændigheder eller bevisligheder åbenbart betydningsløse, kan retten straks ved kendelse afvise begæringen.

Stk. 2. Finder retten ikke anledning til sådan afvisning, giver den, for så vidt der ikke allerede med begæringen er forelagt den en erklæring fra modparten, som efter omstændighederne skønnes fyldestgørende, denne lejlighed til at udtale sig skriftlig eller mundtlig.

§ 981. Finder retten, at yderligere oplysninger bør tilvejebringes, inden afgørelse træffes om, hvorvidt genoptagelse bør finde sted, giver den, for så vidt den ikke selv vil foranstalte disse tilvejebragt, de i så henseende fornødne pålæg. Skal vidner eller tiltalte afhøres, sker afhøringen efter reglerne i kapitel 67 og 68, medmindre retten anser det nødvendigt til sagens fuldstændige oplysning selv at modtage de pågældende forklaringer.

Stk. 2. Hvor begæringen om genoptagelse er støttet på, at et sådant strafbart forhold er begået som nævnt i § 976, stk. 1, nr. 2, jf. § 977, stk. 1, nr. 2, men en straffesag, som derom er rejst, endnu ikke er afsluttet, bliver, om fornødent, afgørelsen at udsætte, indtil sådan straffesag er endt.

Stk. 3. Beslutninger vedrørende forberedelsen af forhandlingen af en begæring om genoptagelse kan i lignende omfang som bestemt for ankesagers vedkommende træffes af rettens formand.

§ 982. Retten afgør ved kendelse, om begæringen skal tages til følge eller forkastes; tages den til følge, går kendelsen ud på, at ny hovedforhandling skal finde sted. Er domfældte død, skal retten altid uden ny hovedforhandling enten forkaste begæringen om genoptagelse eller træffe afgørelse, hvorved den ældre afgørelse ophæves.

§ 982 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »domsforhandling« er to steder ændret til »hovedforhandling«.
§ 982 er ændret ved §§ 1.14-1.15 i lov nr. 664 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 982, 2. pkt., ændres »afsige dom« til: »træffe afgørelse«, og »ældre dom« ændres til: »ældre afgørelse«.

§ 983. Den nye hovedforhandling foregår ved den byret eller landsret, som senest har truffet afgørelse i sagen. Den forberedes og fremmes overensstemmende med de almindelige om hovedforhandling givne regler; om nævninger skal medvirke, bestemmes efter reglerne i kapitel 62.

§ 983 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »domsforhandling« er to steder ændret til »hovedforhandling«.
§ 983, 2. pkt. er ændret ved § 1.145 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 687« ændres til »§ 689« og 3. pkt. ophæves. Hidtidig formulering: Ingen dommer, nævning eller domsmand, som har gjort tjeneste under den tidligere sag, må medvirke ved den nye domsforhandling.
§ 983 er ændret ved §§ 1.16-1.18 i lov nr. 664 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 983, 1. pkt., ændres »landsret, som tidligere har dømt i sagen« til: »byret eller landsret, som senest har truffet afgørelse i sagen«, og i 2. pkt. udgår »for landsret«, og »§ 689« ændres til: »kapitel 62«.

§ 984. Hvor genoptagelse er tilstået alene efter begæring af domfældte eller nogen af de i § 906, stk. 2 og 3, 1. pkt, nævnte personer, må den nye afgørelse ikke i noget punkt afvige fra den tidligere afgørelse til skade for ham. I andre tilfælde må sådan afvigelse ikke ske for de punkters vedkommende, som ikke berøres af genoptagelsesgrunden.

§ 984, 1. pkt. er ændret ved § 1.143 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 941, stk. 1, 2. og 3. pkt.« er ændret til »§ 906, stk. 2 og 3, 1. pkt.«.
§ 984 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 664 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 984, 1. pkt., ændres to steder »dom« til: »afgørelse«.

§ 985. Den Særlige Klagerets kendelse, hvorved genoptagelse tilstås eller nægtes, er endelig og upåankelig.

§ 985 a. Den Særlige Klageret kan efter rigsadvokatens begæring tillade, at retsforfølgning i en sag, som er pådømt ved en domstol uden for den danske stat, og hvor tiltalte er frifundet, finder sted her i landet, når betingelserne i § 976, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

Stk. 2. § 979, stk. 2, 1. og 5. pkt., § 980, § 981, stk. 1 og 3, § 982, 1. pkt., og § 985 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Sagen behandles ved byretten efter de almindelige regler om hovedforhandling i 1. instans.

§ 985 a er indsat ved § 2.1 i lov nr. 490 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 985 a, stk. 2 er ændret ved § 1.100 i lov nr. 661 af 11.06.2024 fra d. 15.06.2024. I § 985 a, stk. 2, ændres »4. pkt.« til: »5. pkt.«

§ 986. Begæring om genoptagelse medfører ikke udsættelse eller standsning af afgørelsens fuldbyrdelse, medmindre retten bestemmer det modsatte; det samme gælder om beslutning om genoptagelse, der træffes i henhold til § 976. Er genoptagelse besluttet i henhold til § 977, bliver fuldbyrdelsen altid at udsætte eller standse, hvis domfældte begærer det.

§ 986 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 664 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 986, 1. pkt., ændres »dommens« til: »afgørelsens«.

§ 987. Er en udebleven tiltalt blevet domfældt, uden at anke efter reglerne i kapitel 82 kan finde sted, kan domfældte begære sagen genoptaget til ny forhandling, når den pågældende dokumenterer at have haft lovligt forfald og ved ham utilregnelige omstændigheder har været forhindret fra i tide at anmelde dette, eller at stævningen ikke rettidigt er kommet til domfældtes kundskab. Begæringen må fremsættes over for den ret, som har afsagt dom i sagen, inden sådan frist som bestemt i § 904, jf. § 910. Reglerne i §§ 979, stk. 2, - 982 finder tilsvarende anvendelse. Nægtes genoptagelse, kan spørgsmålet indbringes for Den Særlige Klageret efter reglerne om kære til Højesteret.

Stk. 2. Er en tiltalt blevet domfældt uden retsmøde efter § 897, stk. 1, nr. 3, kan domfældte begære sagen genoptaget til forhandling, når domfældte godtgør at have været forhindret i at anmode om et retsmøde på grund af omstændigheder, som ikke kan tilregnes den pågældende, eller at bødeforelægget ikke rettidigt er kommet til domfældtes kundskab. Reglerne i stk. 1, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Hvis sagen i medfør af § 855, stk. 3, nr. 2, litra b, eller nr. 3, er fremmet i tiltaltes fravær, kan domfældte begære sagen genoptaget til ny forhandling, hvis domfældte er afskåret fra at anke dommen i medfør af § 902, stk. 2, eller hvis den domfældte dokumenterer at have haft lovligt forfald og ved ham utilregnelige omstændigheder har været forhindret fra i tide at anmelde dette, eller at stævningen ikke rettidigt er kommet til domfældtes kundskab. Begæringen må fremsættes over for den ret, som har afsagt dom i sagen, inden 14 dage fra dommens forkyndelse efter § 219 a, stk. 5. Retten kan undtagelsesvis genoptage sagen, hvis begæring indgives senere, men inden 1 år efter dommens forkyndelse. Reglerne i stk. 1, 3. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Udebliver domfældte under den nye hovedforhandling, hæver retten ved kendelse sagen, og den afsagte dom bliver stående ved magt.

Stk. 5. Under de i stk. 1, 1. pkt., anførte betingelser kan tiltalte begære genoptagelse af en ankesag, som er afvist på grund af hans udeblivelse. Er en anke afvist i medfør af § 920, stk. 3, kan tiltalte begære genoptagelse, når han godtgør, at det skyldes ham utilregnelige omstændigheder, at stævning ikke på sædvanlig måde har kunnet forkyndes for ham. Begæring om genoptagelse må fremsættes over for den ret, der har afvist anken. I øvrigt finder bestemmelserne i stk. 1, 2.- 4. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 987, stk. 2 er indsat fra d. 01.07.2002, jfr. § 1 i lov nr. 256 af 08.05.2002.
§ 987, stk. 2, sidste pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »domsforhandling« er ændret til »hovedforhandling«.
§ 987, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.75 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »847« er ændret til »855«.
§ 987, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.146 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »kapitel 83« ændres til »kapitel 82«
§ 987, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.147 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 948, jf. § 949 og § 963« ændres til »§ 904, jf. § 910«.
§ 987, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.148 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 965 c, stk. 3, 2. pkt.« er ændret til: »§ 920, stk. 3«.
§ 987, stk. 2 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 411 af 09.05.2011 fra d. 01.09.2011.
§ 987, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.24 i lov nr. 203 af 28.02.2017 fra d. 01.03.2017. Hidtidig formulering: Hvis sagen i medfør af § 855, stk. 3, nr. 4, er fremmet i tiltaltes fravær, kan domfældte uanset betingelserne i stk. 1, 1. pkt., begære sagen genoptaget til ny forhandling. Ændringen finder ikke anvendelse i straffesager, hvor der er afsagt udeblivelsesdom efter retsplejelovens § 855, stk. 3, nr. 4, før lovens ikrafttræden. Sådanne straffesager behandles efter de hidtil gældende regler.
§ 987, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.25 i lov nr. 203 af 28.02.2017 fra d. 01.03.2017: I § 987, stk. 3, 2. pkt., ændres »4 uger« til: »14 dage«.
§ 987, stk. 5 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 1169 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 987, stk. 5, 2. pkt., udgår »anklageskrift eller«.
§ 987, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 1169 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 987, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »godtgør at have haft lovligt forfald« til: »dokumenterer at have haft lovligt forfald«.
§ 987, stk. 3 er ændret ved § 1.71 i lov nr. 661 af 11.06.2024 fra d. 15.06.2024. I § 987, stk. 3, 1. pkt., ændres »nr. 4« til: »nr. 2, litra b, eller nr. 3«.
§ 987, stk. 3 er ændret ved § 1.101 i lov nr. 661 af 11.06.2024 fra d. 15.06.2024. I § 987, stk. 3, 1. pkt., udgår »stk. 3, jf.«

§ 988. Hvis en straffesag genoptages i medfør af § 987, stk. 3, kan tilførsler til retsbogen om forklaringer afgivet af vidner og syns- og skønsmænd under den forudgående behandling foruden i de i § 871 nævnte tilfælde anvendes som bevismiddel, hvis ingen af parterne inden hovedforhandlingen har anmodet om fornyet afhøring.

§ 988 er indsat fra d. 01.07.2002, jfr. § 1 i lov nr. 256 af 08.05.2002.
§ 988 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »domsforhandlingen« er ændret til »hovedforhandlingen«.
§ 988 er ændres ved § 1.149 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 877« er ændret til »871«
§ 988 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 411 af 09.05.2011 fra d. 01.09.2011. I § 988 ændres »§ 987, stk. 2« til: »§ 987, stk. 3«.

Advokat Jørgen U. Grønborg