Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler

Bekg. nr. 149 af 24.02.2020 om godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler (fra d. 01.03.2020)

Vedtægten afløser sammenskrivningen efter bekg. nr. 725 af 27.05.2015 om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, der var gældende fra d. 01.06.2015 til d. 29.02.2020.


Anvendelsesområde

Klienttilsvar

Valuta

Klientbankkonto

Renter og gebyrer

Betroede værdipapirer m.v.

Tilsyn


Ændringer

Bekg. nr. 149 af 24.02.2020, som ændret ved

bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021.Anvendelsesområde

§ 1. Denne vedtægt omfatter,

1) alle advokater, jf. dog stk. 2,

2) alle advokatselskaber, jf. retsplejelovens § 124, stk. 1,

3) andre medejere af advokatselskaber, jf. retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, og

4) enhver anden advokat, der som statsborger i en anden EU-medlemsstat, i et EØS-land eller i Schweiz varigt udøver advokatvirksomhed her i landet under sit hjemlands titel (EU-advokater).

Stk. 2. Den virksomhed, der udøves af en advokat som led i et ansættelsesforhold til en forening, organisation eller virksomhed, som ikke udøver advokatvirksomhed i henhold til retsplejelovens § 124, er kun omfattet af vedtægtens §§ 14-19 om tilsyn.


Klienttilsvar

§ 2. Det samlede beløb, som er betroet advokaten eller advokatselskabet som led i advokatvirksomhed, betegnes i denne vedtægt som klienttilsvaret.

Stk. 2. Klienttilsvaret skal indestå på en særlig konto i pengeinstitut (klientbankkonto). Klientbankkontoen skal betegnes som klientkonto.

Stk. 3. Klienttilsvaret kan indestå i danske kroner og i fremmed valuta.

Stk. 4. Penge, der indgår i klienttilsvaret, skal uden unødigt ophold indsættes på en klientbankkonto.

Stk. 5. Beløb, der ikke er modtaget som led i advokatvirksomhed, indgår ikke i klienttilsvaret og kan ikke indsættes på en klientbankkonto.

Stk. 6. Penge, som en advokat eller et advokatselskab modtager fra et interessentskab eller andet skattetransparent selskab, hvori advokaten eller selskabet er medejer, indgår i klienttilsvaret.

§ 3. Advokaten og advokatselskabet skal have indrettet klientbogholderiet således, at det viser de enkelte mellemværender og det samlede klienttilsvar i danske kroner.

Stk. 2. Klientbogholderiet skal føres i danske kroner hver dag, hvor advokatvirksomheden er åben og på dage, hvor der i øvrigt foretages økonomiske transaktioner fra advokatvirksomheden.

Stk. 3. Advokatvirksomheden betragtes som åben på alle dage, hvor der er personale til stede, og hvor virksomheden ud ad til i øvrigt fremstår tilgængelig.

§ 4. Hver dag, hvor advokatvirksomheden er åben og på dage, hvor der i øvrigt foretages økonomiske transaktioner fra advokatvirksomheden, skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem klienttilsvaret ifølge bogholderiet og det samlede indestående på klientbankkontiene.

Stk. 2. Dette skal kunne dokumenteres, også når der ikke har været bevægelser i forhold til klienttilsvaret eller på klientbankkontiene.

Stk. 3. Advokatrådet kan meddele dispensation fra reglerne i stk. 1 og 2 og § 3, stk. 2, hvis det under hensyn til tilsvarets størrelse, antallet af posteringer og omstændighederne i øvrigt findes ubetænkeligt. Ansøgning skal ske på en særlig formular, der skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 5. Mindst en gang hver måned skal advokaten eller advokatselskabet sikre, at summen af de enkelte mellemværender stemmer med det samlede klienttilsvar. Dokumentation for afstemningen skal opbevares i mindst to år.


Valuta

§ 6. Hver klientbankkonto må kun have indestående i én valuta.

Stk. 2. Omveksling kan kun ske efter forudgående aftale med klienten eller anden berettiget person.

Stk. 3. Kurstab på omvekslede beløb, som senere tilbageføres eller videresendes i den oprindelige valuta bæres af klienten eller anden berettiget person.

Stk. 4. Kursgevinst på omvekslede beløb, som senere tilbageføres eller videresendes i den oprindelige valuta, tilskrives klienten eller anden berettiget person.

Stk. 5. Advokaten eller advokatselskabet skal oplyse parter, der bliver påvirket af kurstab eller kursgevinst om reglerne i stk. 1-4.

§ 6, stk. 1 og 2 er ophævet, og nyt stk. 1 er indsat, ved bilag 1, nr. 1 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5. Hidtidig formulering: § 6. Beløb i fremmed valuta skal veksles til danske kroner, forud for at beløbet indsættes på advokatens eller advokatselskabets samleklientbankkonto.
Stk. 2. Beløb i fremmed valuta, der indsættes på separate klientbankkonti, kan indestå i fremmed valuta.

§ 6, stk. 4, der bliver stk. 3, er ændret ved bilag 1, nr. 2 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. I § 6, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »fremmed« til: »den oprindelige«.
§ 6, stk. 5, der bliver stk. 4, er ændret ved bilag 1, nr. 3 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. I § 6, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »fremmed« til: »den oprindelige«.
§ 6, stk. 6, der bliver stk. 5, er ændret ved bilag 1, nr. 4 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. I § 6, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-4«.

Klientbankkonto

§ 7. En klientbankkonto oprettes i advokatens eller advokatselskabets navn og er undergivet henholdsvis advokatens eller advokatselskabets rådighed.

Stk. 2. En klientbankkonto, hvor flere klienters penge indestår, betegnes ”samleklientbankkonto”.

Stk. 3. En advokat eller et advokatselskab kan kun have én samleklientbankkonto i hver valuta, medmindre advokaten eller advokatselskabet til enhver tid kan dokumentere, hvilket pengeinstitut den enkelte klients midler er indestående i.

Stk. 4. Hvis der kun på en klientbankkonto indestår penge vedrørende en enkelt klient, betegnes kontoen ”separat klientbankkonto”. En advokat og et advokatselskab kan have én eller flere separate klientbankkonti. Separate klientbankkonti skal have vedtegning om den pågældende klients navn.

§ 7, stk. 3 er ændret ved bilag 1, nr. 5 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. I § 7, stk. 3, indsættes efter »samleklientkonto«: »i hver valuta, medmindre advokaten eller advokatselskabet til enhver tid kan dokumentere, hvilket pengeinstitut den enkelte klients midler er indestående i«.
§ 7, stk. 5 er ophævet ved bilag 1, nr. 6 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. Hidtidig formulering: Stk. 5. Separate klientbankkonti kan oprettes i samme eller i andre pengeinstitutter som samleklientbankkontoen.

§ 8. Advokaten eller advokatselskabet må kun oprette klientbankkonti i pengeinstitutter, som skriftligt over for advokaten har forpligtet sig til at overholde følgende betingelser:

1) Pengeinstituttet skal ikke ved modregning eller på anden måde kunne disponere over noget på en klientbankkonto indestående beløb.

2) På en klientbankkonto må bortset fra interne overførsler mellem advokatens eller advokatselskabets klientbankkonti kun hæves:

a) med betalingskort (debetkort),

b) ved pengeoverførsel, herunder fremtidige overførsler foretaget i henhold til advokatens eller advokatselskabets instruks, jf. § 10, hvor det af betalingsafsenderens konto fremgår, hvem der har beordret overførslen, og til hvilken konto beløbet er overført,

c) negative renter, jf. § 12,

d) gebyrer, jf. § 13, eller

e) ved en af Advokatrådet i øvrigt godkendt betalingsmetode.

§ 8, stk. 1 er ændret ved bilag 1, nr. 7 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. I § 8, stk. 1, ændres »bestemmelser« til: »betingelser«.

§ 9. På en klientbankkonto må advokaten og advokatselskabet kun hæve følgende:

1) Beløb, som udbetales til en klient eller som led i behandling af klientens sag.

2) Beløb, som advokaten eller advokatselskabet har til gode hos en klient i henhold til bogført mellemværende, der berettiger til modregning.

3) Beløb, som efter opgørelse og afstemning overstiger advokatens eller advokatselskabets samlede tilsvar.

Stk. 2. Beløb, som hæves i henhold til stk. 1, nr. 1 eller 2, må ikke overstige tilsvaret over for klienten.

Stk. 3. Beløb, som hæves i henhold til stk. 1, nr. 2 eller 3, skal indsættes på advokatens eller advokatselskabets driftskonto i pengeinstitut.

Stk. 4. Salærer må, selv om de er indtjent, ikke hæves på klientbankkontoen, uden at salæret samtidig bogføres, og faktura tilstilles klienten.

§ 9, stk. 3 er ændret ved bilag 1, nr. 8 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. I § 9, stk. 3, ændres »stk. 1, nr. 1 eller 2,« til: »stk. 1, nr. 2 eller 3,«.

§ 10. Advokaten eller advokatselskabet kan give pengeinstituttet instruks om fremtidige pengeoverførsler fra klientbankkontoen, hvis der ifølge klientbogholderiet utvivlsomt vil være dækning for overførslerne på det tidspunkt, hvor de skal gennemføres og bogføres.


Renter og gebyrer

§ 11. Advokaten eller advokatselskabet har pligt til at afgive indvundne renter af sit tilsvar over for en klient eller anden berettiget person, medmindre særlig aftale foreligger. Advokaten eller advokatselskabet kan afkræve klienten negative renter.

§ 11, stk. 1 er ændret ved bilag 1, nr. 9 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. Hidtidig formulering: § 11. Advokaten eller advokatselskabet har pligt til, medmindre særlig aftale foreligger, at afgive indvundne renter af sit tilsvar over for en klient eller anden berettiget person efter de i stk. 2-7 anførte regler.
§ 11, stk. 2-7 er ophævet ved bilag 1, nr. 10 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. Hidtidig formulering: Stk. 2. Har klienters midler været separeret på separat klientbankkonto, er rentebeløbet uanset nedenstående regler den på den separate konto indvundne rente.
Stk. 3. Rentebeløb under 500 kr. er ikke omfattet af pligten til at afgive rente.
Stk. 4. Der afgives ikke rente, såfremt afregning sker senest 14 kalenderdage efter beløbets modtagelse.
Stk. 5. Der afgives ikke rente i perioder, hvor tilsvaret ikke overstiger 25.000 kr.
Stk. 6. Uanset bestemmelserne i stk. 4 og 5 afgives der rente, hvis undladelse heraf fører til et for den berettigede urimeligt resultat.
Stk. 7. Renten tilskrives ved sagens afregning, eller når den tilskrives af pengeinstituttet, dog mindst en gang om året.

§ 12. Advokaten eller advokatselskabet kan give pengeinstituttet tilladelse til at hæve negative renter fra en klientbankkonto.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte tilladelse forudsætter, at advokaten eller advokatselskabet i forbindelse med etablering af advokatens opdrag har orienteret klienten herom eller uden unødigt ophold efter pengeinstituttets hævning indsætter beløb på klientbankkontoen svarende til det hævede beløb.

Stk. 3. Advokaten eller advokatselskabet bogfører betalingen på datoen for den faktiske hævning på klientbankkontoen.

§ 12, stk. 1 er ændret ved bilag 1, nr. 11 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. I § 12, stk. 1, udgår »separat« og », når pengeinstituttet skriftligt har afgivet følgende erklæring over for advokaten eller advokatselskabet:
1) Pengeinstituttet vil i alle tilfælde underrette advokaten eller advokatselskabet i rimelig tid forud for hævningen.
2) Advokaten eller advokatselskabet har mulighed for at annullere hævningen fra den separate klientbankkonto og henvise til anden konto.
3) Der skal utvivlsomt være dækning på klientbankkontoen til hævningen«.
§ 12, stk. 2 er ændret ved bilag 1, nr. 12 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. I § 12, stk. 2, ændres »enten skriftligt forud har aftalt dette med klienten,« til: »i forbindelse med etablering af advokatens opdrag har orienteret klienten herom«.
§ 12, stk. 3 er ophævet ved bilag 1, nr. 13 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: Stk. 3. Advokaten eller advokatselskabet skal over for Advokatrådet kunne dokumentere sådanne aftaler med pengeinstitutter og klienter.

§ 13. Advokaten eller advokatselskabet kan give pengeinstituttet tilladelse til på klientbankkontoen at hæve gebyrer, der vedrører klientbankkontoen.

Stk. 2. § 12 finder tilsvarende anvendelse på aftaler med et pengeinstitut om hævning af gebyrer efter stk. 1.

§ 13, stk. 1 er ændret ved bilag 1, nr. 14 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. Hidtidig formulering: § 13. Advokaten eller advokatselskabet kan give pengeinstituttet tilladelse til at hæve følgende gebyrer på en separat klientbankkonto:
1) Gebyr for oprettelse af kontoen i pengeinstituttet.
2) Gebyr som følge af benyttelse af betalingskort, jf. § 7, litra b, nr. 1.
3) Øvrige gebyrer i forbindelse med pengeinstituttets administration af kontoen.

Betroede værdipapirer m.v.

§ 13 a. Enhver advokat og ethvert advokatselskab, som forvalter eller bortset fra sagsekspedition er legitimeret til at råde over tredjemand tilhørende værdipapirer m.v., skal foretage nøjagtig registrering af disse. Registreringspligten omfatter værdipapirer af enhver art og omfatter således obligationer, aktier, pantebreve og gældsbreve.

Stk. 2. Registreringen skal indeholde en nøjagtig angivelse af, hvad der er registreret og fra hvem det registrerede er modtaget. Værdipapirer, som advokaten eller advokatselskabet besidder, skal opbevares på en sådan måde, at det let kan konstateres, hvem de pågældende papirer tilhører.

Stk. 3. Værdipapirer, som er indskrevet eller som forvaltes i åbent depot (herunder aktiver registreret i VP Securities), kan ved advokatens eller advokatselskabets registrering opføres med deres betegnelse og samlede beløb uden specifikation af eventuelle numre, men med bemærkning om, at de er indskrevet henholdsvis forvaltes i åbent depot, og med angivelse af fuldstændig betegnelse af indskrivningsbeviset eller depotbeviset.

§ 13 a er indsat ved bilag 1, nr. 15 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021.

§ 13 b. Inden for den samme frist, som fastsættes af Advokatrådet i medfør af § 14, stk. 1, skal advokaten eller advokatselskabet drage omsorg for, at enhver, for hvem advokaten eller advokatselskabet har værdipapirer til forvaltning, modtager en fortegnelse over disse papirer.

Stk. 2. Fortegnelsen skal underskrives af advokaten eller for advokatselskabet af de tegningsberettigede og attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 3. Den underskrevne fortegnelse, sendes af revisor direkte til klienten. En genpart af fortegnelsen skal forsynes med samme attest, som findes på den til klienten afsendte original, samt med revisors erklæring om, hvornår og på hvilken måde tilsendelse er sket. Denne genpart opbevares af advokaten eller advokatselskabet i 5 år.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder ikke anvendelse på depoter tilhørende fonde, foreninger, selskab m.v., for hvilke regnskabet revideres enten af en offentlig myndighed eller af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 13 b er indsat ved bilag 1, nr. 15 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021.

§ 14. Alle advokater, der havde beskikkelse og advokatselskaber, der eksisterede den 31. december det forløbne år, skal indsende en klientkontoerklæring pr. denne dato til Advokatrådet. Advokatrådet fastsætter med passende varsel en frist, inden for hvilken klientkontoerklæringen skal indsendes.

Stk. 2. En klientkontoerklæring er en erklæring om størrelsen af advokatens eller advokatselskabets samlede klienttilsvar pr. 31. december.

Stk. 3. Klientkontoerklæringen skal afgives elektronisk.

Stk. 4. Advokatrådet udsteder en formular, betegnet Formular I, som anvendes af

1) advokater, der personligt og direkte er ejere af eller interessenter i en advokatvirksomhed, og som i det forløbne år har haft tilsvar af betroede midler, og

2) advokatselskaber, der i det forløbne år har haft tilsvar af betroede midler.

Stk. 5. Klientkontoerklæringen skal underskrives af advokaten eller for advokatselskabet af de tegningsberettigede og være forsynet med oplysninger og attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Advokaten eller advokatselskabet skal til brug for udarbejdelsen af erklæringen meddele sin revisor de fornødne oplysninger, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 6. Advokatrådet udsteder en formular, betegnet Formular II, som anvendes af

1) advokater, der ikke personligt i det foregående år har haft tilsvar af betroede midler, herunder ansatte advokater, uanset om de ejer selskabsandele, og

2) advokatselskaber, der ikke i det foregående år har haft tilsvar af betroede midler.

Stk. 7. Klientkontoerklæringen skal underskrives af advokaten eller for advokatselskabet af de tegningsberettigede.

Stk. 8. Advokatrådet kan meddele dispensation fra kravet om elektronisk indberetning i stk. 3, hvis særlige omstændigheder hos advokaten eller advokatselskabet gør, at elektronisk indberetning ikke er mulig.

§ 14, stk. 8 er ophævet ved bilag 1, nr. 16 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. Stk. 9 bliver herefter stk. 8. Hidtidig formulering: Stk. 8. Advokatrådet kan bestemme, at advokaten eller advokatselskabet i Formular I og II skal give oplysninger til brug for tilsynet, herunder oplysninger om advokatens eller advokatselskabets ansvarsforsikring og garanti og om advokatens ejerandele i anden virksomhed end advokatvirksomhed.

Tilsyn

§ 15. En advokat, som har mistet retten til at udøve advokatvirksomhed eller som har deponeret sin beskikkelse, må ikke have klienttilsvar.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte person skal inden en måned efterdeponering eller bortfald af retten til at udøve advokatvirksomhed, afgive en klientkontoerklæring pr. ophørsdatoen (sluterklæring). § 14, stk. 3-8, finder tilsvarende anvendelse ved afgivelse af sluterklæring.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1-2 gælder tilsvarende, når et advokatselskab opløses, omdannes eller ændrer formål.

§ 15, stk. 2 er ændret ved bilag 1, nr. 17 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. I § 15, stk. 2, ændres », at retten til at udøve advokatvirksomhed er ophørt, skriftligt over for Advokatrådet afgive en sluterklæring« til: »deponering eller bortfald af retten til at udøve advokatvirksomhed, afgive en klientkontoerklæring pr. ophørsdatoen (sluterklæring)«.
§ 15, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved bilag 1, nr. 18 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021.
§ 15, stk. 3 og 4 er ophævet ved bilag 1, nr. 19 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. Stk. 5 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: Stk. 3. En sluterklæring er en erklæring om, at den pågældende ikke længere har klienttilsvar.
Stk. 4. Sluterklæringen skal afgives elektronisk på en af Advokatrådet udstedt formular. Hvis personen i ophørsåret har haft klienttilsvar, skal sluterklæringen være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 15, stk. 5, der bliver stk. 3, er ændret ved bilag 1, nr. 20 i bekg. nr. 2010 af 25.10.2021 fra d. 01.12.2021. I § 15, stk. 5, der bliver til stk. 3, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-2«.

§ 16. Advokatrådet kan til enhver tid og uden angivelse af grund pålægge en advokat eller et advokatselskab inden for en af rådet fastsat frist pr. en af rådet fastsat dato at indsende en erklæring som nævnt i § 14, stk. 4.

Stk. 2. Har en advokats eller et advokatselskabs klientbogholderi været mangelfuldt, eller er reglerne om behandlingen af betroede midler i øvrigt overtrådt, kan Advokatrådet pålægge advokaten eller advokatselskabet at indsende erklæringer som nævnt i § 14, stk. 4, hvert kvartal eller med et andet af rådet fastsat mellemrum. Advokatrådet bestemmer, hvor længe denne foranstaltning skal gælde.

§ 17. I de i § 16, stk. 2 nævnte tilfælde og i tilfælde, hvor der fremkommer klage over en advokats eller et advokatselskabs virksomhed, eller hvor Advokatrådet i øvrigt finder særlig anledning dertil, kan rådet beslutte at undersøge, om advokaten eller advokatselskabet overholder reglerne om behandlingen af betroede midler. Advokatrådet kan udpege en revisor til at gennemføre undersøgelsen.

Stk. 2. Den, hos hvem undersøgelse er besluttet i medfør af stk. 1, har pligt til efter anmodning at give rådet eller den revisor, som er udpeget til at foretage undersøgelsen, oplysninger om sin forretningsførelse og økonomiske forhold af betydning for undersøgelsen, herunder advokatens eller medejerens personlige økonomi. Den pågældende skal give adgang til alt materiale, som revisor eller rådet skønner har betydning for undersøgelsen.

Stk. 3. Udgifterne ved fremskaffelse af revisorattest eller foretagelse af undersøgelse i de i stk. 1 og § 16, stk. 2 nævnte tilfælde afholdes af Advokatsamfundet, såfremt det viser sig, at forholdene hos den, hvis virksomhed har været undersøgt, er og har været i orden. I modsat fald skal pågældende selv afholde udgifterne. Advokatrådet kan dog bestemme, at udgifterne helt eller delvis afholdes af Advokatsamfundet, når omstændighederne taler derfor.

§ 18. Såfremt det med føje må antages, at en af de i § 1 nævnte personer og selskaber groft har tilsidesat denne vedtægts bestemmelser, kan Advokatrådet bestemme, at den pågældende ikke uden samtykke af en kontrolførende advokat, der udpeges af rådet, må hæve på klientbankkonti.

Stk. 2. Den, der er underlagt kontrol i henhold til stk. 1, er pligtig efter anmodning at give rådet eller den kontrolførende advokat oplysninger om sin forretningsførelse, ligesom pågældende skal give adgang til alt materiale, som den kontrolførende advokat eller rådet skønner har betydning for udøvelsen af kontrollen.

Stk. 3. Hævning på klientbankkonti kan godkendes, når den kontrolførende advokat har modtaget tilstrækkelig dokumentation i form af:

1) Udskrift af ajourført sags-/klientkontokort, klientbankkontoudskrifter samt opgørelse af det samlede tilsvar, og

2) grundlaget for den konkrete overførsel, herunder at modtagerkontoen tilhører den, der er berettiget til beløbet.

§ 19. Tilsidesættelse af vedtægtens regler anses som en tilsidesættelse af advokatpligterne, for hvilket Advokatrådet kan indklage den pågældende for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens § 124 d, stk. 2, og § 143, stk. 2.


Justitsministeriet, den 24. februar 2020

Nick Hækkerup

/ Jørgen Jørgensen

Advokat Jørgen U. Grønborg