Menneskerettighedsdomstolen

Links

Bøger

Artikler


Links

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Bøger

Mikael Rask Madsen (red.), Jonas Christoffersen (red.): Menneskerettighedsdomstolen - 50 års samspil med dansk ret og politik, 1. udg., 364 sider, 2009, Thomson Reuters

Artikler

1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1999

John Lundum i EU-ret & Menneskeret nr. 2/1999 p.1-7: Europas nye menneskerettighedsdomstol

Omhandler opbygningen og sagsbehandlingen ved Menneskerettighedsdomstolen, som blev oprettet d. 01.11.1998.

Gert Holst Matthiesen i JUR 1999.352-367: Den nye menneskerettighedsdomstol

Peer Lorentzen i Lov & Ret nr. 1/1999 p. 9-11: Ny menneskerettighedsdomstol - forbedring eller lapperi?

2002

Nina Holst-Christensen og Jon Fridrik Kjølbro i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2002 p. 57-76: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis i danske klagesager - 1998-2001.

Jonas Christoffersen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2002 p. 84-96: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2001.

Jens Garde og Michael Hansen Jensen i JUR 2002.76-82: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis - et tungtvejende fortolkningselement eller en ubetinget bindende retskilde?

Nina Holst-Christensen og Jon Fridrik Kjølbro i UfR 2002 B.235-242: Udvalgte afvisningsafgørelser fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i danske klagesager i perioden fra 1998 til 2001.

2003

Jonas Christoffersen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2003 p. 101-121: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2002.

2004

Jonas Christoffersen i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2004.153-173: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2003

Nina Holst-Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 5/2004.209-216: En reform af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - protokol nr. 14 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om ændring af konventionens kontrolsystem.

2005

Jonas Christoffersen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2005.87-102: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2004.

Nina Holst-Christensen og Dorit Borgaard i EU-ret & Menneskeret nr. 5/2005.281-335: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis i danske klagesager - 2002-2005

Maria Juhl Hansen og Christina Schmidt i Justitia nr. 3/2005 p. 53-98: Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 8 og straffuldbyrdelsesloven - en komparativ analyse.

Svend Danielsen i TFA 2005.1-13: Menneskeretsdomstolens børneretspraksis.

2006

Jonas Christoffersen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2006.125-138: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2005.

Jens Elo Rytter i JUR 2006.9-19: Går Menneskerettighedsdomstolen for vidt? Fortolkning og retsskabelse i Strasbourg.

Svend Danielsen i TFA 2006.178: Domme fra Menneskerettighedsdomstolen

Svend Danielsen i TFA 2006.363-364: Domme fra Menneskerettighedsdomstolen

Svend Danielsen i TFA 2006.445-446: Domme fra Menneskerettighedsdomstolen

Nina Holst-Christensen i UfR 2006 B.311-314: Ny praksis ved EMRK i sager om lang sagsbehandlingstid

Om EMRK's afvisning af klagesagen Ugilt Hansen mod Danmark. Sagen omhandlede lang sagsbehandlingstid i en straffesag.

2007

Jonas Christoffersen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2007.135-142: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2006.

Peer Lorentzen i JUR 2007.77-81: Menneskerettighedsdomstolens sagssituation - endnu en gang

Svend Danielsen i TFA 2007.90-92: Domme fra Menneskerettighedsdomstolen

2008

Jonas Christoffersen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2008.103-110: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2007 - Dansk ret i lyset af internationale forpligtelser

2009

Jens Elo Rytter i EU-ret og Menneskeret 2009.157-165: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2008

2010

Jens Elo Rytter i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2010.139-151: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2009

2011

Jens Elo Rytter i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2011.161-174: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2010

Peer Lorenzen i JUR 2011.193-199: Dialog mellem dommere - EUD og EMD: To aktører på menneskerettighedsområdet

Jens Elo Rytter i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2011.133-146: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2011

2012

Morten E. G. Jørgensen i RETTID 2012 afhandling nr. 8: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis og betydningen for dansk ret

2014

Kirstine Mose og Jens Ole Rytter i EU-ret og Menneskeret nr. 4/2014 p. 197-212: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2013

2015

Marie Aviaja Sander Holm i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2015 p. 117-119: Reform af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Interlaken, Izmir, Brighton og Bruxelles

Jonas Christoffersen og Mikael Rask Madsen i UfR 2015 B.13-22: Menneskerettighedsdomstolens fortid, nutid og fremtid: Hvilke veje blæser vindene efter Brighton-erklæringen?

Artiklen behandler de verserende reformer af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på baggrund af en analyse af Domstolens både fortidige og mulige fremtidige udviklingsscenarier. Forfatterne anfører, at de igangværende reformer peger i flere mulige retninger, og at det langt fra er givet, at Europarådets regeringer vil ende med at vedtage en grundlæggende reform, der vil gøre Domstolen i stand til at løse sin kerneopgave på en bedre måde end i dag.

Jonas Christoffersen i UfR 2015 B.115-122: Menneskerettens proportionalitetsprincip

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolkning og anvendelse af proportionalitetsprincippet analyseres med henblik på at tydeliggøre grundlaget for den forholdsvis frie karakter af retsdannelsen på det menneskeretlige område.

Morten Broberg og Niels Fenger i UfR 2015 B.329-334: Præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen og retten til retfærdig rettergang i EMRK artikel 6

Sofia Carqueira Rasmussen og Jens Elo Rytter i EU-ret og Menneskeret nr. 5/2015 p. 271-283: Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2014.

Artiklen omtaler først statistiske oplysninger og generelle forhold vedrørende Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2014. Herefter gennemgås udvalgte afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolens praksis i det forgangne år. Vi har først og fremmest lagt vægt på at omtale de afgørelser, som forekommer særligt interessante, principielle, nyskabende eller kontroversielle. Desuden har vi ved udvælgelsen skelet til, hvad der særligt kunne tænkes at have interesse i en dansk kontekst.

2016

Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2016 p. 47-92: Menneskerettighedsdomme

Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 5-6/2016 p. 23-63: Menneskerettighedsdomme

Jonas Christoffersen og Mikael Rask Madsen i UfR 2016 B.392-401: Menneskerettighedsdomstolens fremtid: Midtvejsstatus efter Brighton-erklæringen.

2017

Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2017 p. 35-60: Menneskerettighedsdomme

Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2017 p. 75-110: Menneskerettighedsdomme

Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2017 p. 27-45: Menneskerettighedsdomme

Jens Kristiansen i JUR 2017.71-72: Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkningsstil til debat

Jørgen Steen Sørensen i JUR 2017.73-80: Aktivistiske domstole - Et blik på Europa og Danmark

Mads Bryde Andersen i JUR 2017.81-97: Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkninger som retspolitisk problem

Jon Fridrik Kjølbro i JUR 2017.149-155: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Praktiske udfordringer, juridiske udfordringer og et spørgsmål om legitimitet

2018

Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2018 p. 57-71: Menneskerettighedsdomme

Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2018 p. 55-75: Menneskerettighedsdomme

Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2018 p. 43-52: Menneskerettighedsdomme

Eva Smith i JUR 2018.73-75: Højesteret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2018 p. 22-32: Menneskerettighedsdomme

Mathias Kirk Jordansen i Justitia nr. 6/2018: Menneskerettighedsdomstolen og Danmark i duet eller duel?

2019

Mikael Rask Madsen i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2019 p. 3-4: Kort nyt. Tillægsprotokol nr. 16 brugt for første gang i Strasbourg

Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2019 p. 31-42: Menneskerettighedsdomme

Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2019 p. 38-49: Menneskerettighedsdomme

Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2019 p. 96-103: Menneskerettighedsdomme

Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2019 p. 34-50: Menneskerettighedsdomme

2020

Jan van Deurs og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2020 p. 35-48: Menneskerettighedsdomme

Jan van Deurs og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2020 p. 107-116: Menneskerettighedsdomme

Jan van Deurs og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2020 p. 137-147: Menneskerettighedsdomme

Jan van Deurs og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2020 p. 168-177: Menneskerettighedsdomme

Marie Thøgersen i RETTID 2020: Afhandling nr. 13: EMD eller HRC? En sammenligning af prøvelsesintensiteten i Strasbourg og Genève

2021

Jan van Deurs og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2021 p. 31-45: Menneskerettighedsdomme

Jan van Deurs og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2021 p. 73-87: Menneskerettighedsdomme

Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2021 p. 136-160: Menneskerettighedsdomme

Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2021 p. 179-191: Menneskerettighedsdomme

Ana Sophie Bisgaard Üsûdür i RETTID 2021 Afhandling nr. 10: The European Court of Human Rights’ use of Interim Measures under Rule 39 of the Rules of Court - Protecting Human Rights through Preliminary Indications

2022

Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2022 p. 47-64: Menneskerettighedsdomme.

Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2022 p. 90-108: Menneskerettighedsdomme.

Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2022 p. 79-97: Menneskerettighedsdomme.

Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2022 p. 107-129: Menneskerettighedsdomme.

Rasmus Grønved Nielsen og Thomas Haugsted i UfR 2022 B.173-184: Grænser for retskraft? Res judicata og retten til retfærdig rettergang efter Gražulevičiūtė mod Litauen

Jens Vedsted-Hansen UfR 2022 B.185-194: Menneskerettighedsnormer i Rigsretten Menneske- og forvaltningsretlige aspekter af Rigsrettens dom af 13. december 2021

2023

Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2023 p.  13-35: Menneskerettighedsdomme.

Sarah Skfte-Vaabengaard og Nina Holst Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2023 p. 40: Kort nyt: Kommende udvisningssager mod Danmark

Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2023 p. 83-99: Menneskerettighedsdomme.

Marya Akhtar i  EU-ret & Menneskeret nr. 3/2023 p. 103-104: Kort nyt. Klimasager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2023 p. 146-166: Menneskerettighedsdomme.

Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2024 p. 244-265: Menneskerettighedsdomme.

Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2023 p. 244-265: Menneskerettighedsdomme.

 

Advokat Jørgen U. Grønborg