Oversigt over ændringer i reglerne om børnebidrag fra d. 01.07.2014

Lov om børns forsørgelse er ændret ved lov nr. 575 af 10.06.2014 fra d. 01.07.2014. De nye regler finder ikke anvendelse på ansøgninger om bidrag efter §§ 14, 15 og 19 i lov om børns forsørgelse, som er indgivet til statsforvaltningen inden lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Der er desuden sket en ændring af praksis på forskellige områder.

  1. Ved afgørelser om børnebidrag tages der kun hensyn til barnets bedste og til bidragsbetalerens indkomstforhold. Bidragsmodtagerens og barnets indkomst har således ikke længere betydning, og der skal ikke længere tages hensyn til bidragsbetalerens erhvervsevne. Dette svarer til den hidtidige praksis.

  2. Der vil ikke fremover kunne fastsættes lavere bidrag end normalbidraget til børn, der bor eller opholder sig i Danmark.

  3. Antallet af bidragstrin i de årlige vejledende retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag er reduceret ved at muligheden for at fastsætte normalbidraget + 25 % og + 50 % er afskaffet. Bidragets størrelse vil fremover kunne fastsættes til normalbidraget, normalbidraget + 100 %, normalbidraget + 200 %, normalbidraget + 300 % (og i sjældne tilfælde + 400 %, som efter praksis er maksimum).

  4. Muligheden for at fravige reglen i lovens § 14, stk. 4, 1. pkt., om, at et løbende børnebidrag og uddannelsesbidrag forfalder månedsvis er afskaffet.

  5. Ansøgningsfristen ved ansøgning om børnebidrag er forkortet fra 6 til 2 måneder, og praksis om fradrag i børnebidraget for udgifter til barnets forsørgelse er ændret sådan, at der fremover ved fastsættelse af et løbende børnebidrag kun kan gives fradrag for uopsættelige faste udgifter til barnets institution (daginstitution og evt. privatskole), som er betalt af bidragsbetaleren.

  6. Der kan fremover ikke fastsættes forhøjet konfirmations- og beklædningsbidrag, og bidragets størrelse er således altid er tre gange normalbidragets grundbeløb (svarende til 3.372 kr. i 2014).

  7. Ansøgningsfristen i relation til konfirmations- og beklædningsbidrag er skærpet således, at ansøgning om konfirmationsbidrag tidligst kan indgives 3 måneder før og senest 1 dag før konfirmationen. Ansøgning om fastsættelse af beklædningsbidrag kan indgives fra og med dagen, hvor barnet fylder 13 år, til og med dagen, hvor barnet fylder 15 år.

  8. Behandlingen af sager om navngivningsbidrag, herunder ved dåb, forenkles ved at flytte navngivningsbidrag til lovens § 19, således at navngivningsbidrag fremover behandles på samme måde som fødselsbidrag og bidrag til morens underhold i 2 måneder før og en måned efter fødslen (barselsbidrag).

Advokat Jørgen U. Grønborg