Prøvelse af told- og pantefogeders afgørelser.

Bøger

Artikler

Retspraksis


Bøger

Bendt Berg: Procesret for pante- og toldfogeder, 1. udg., 1997, GadJura.

Birthe Kruckenberg: Opkrævning af skatter og sociale ydelser, 6. udg., 1997. Danmarks Forvaltningshøjskole, tlf. 31 86 18 70.

Artikler

Boris Hansen i UfR 1986 B.251 ff: Det pante- eller toldfogedudlæg, som fogedretten har dræbt, lever ikke.

Sten Schaumburg-Muller i JUR 1994.199-203: Lønindeholdelse for gæld til offentlige kreditorer - et retssikkerhedsmæssigt problem.

Ulrik Holsted-Sandgreen i Justitia nr.5/1995: Fogedrettens adgang til prøvelse af indsigelser mod told- og pantefogedudlæg samt indsigelser mod pålæg om lønindeholdelse.

Hans Engberg i FM 1997.45-47: Lønindeholdelse (foreslår at alle sager om lønindeholdelse for alle offentlige krav samles hos den kommunale pantefoged med fogedretten som klageinstans.)

Alex Nymark i FM 1997.47-48: Følger af fogedrettens ophævelse af pantefogedudlæg. (indeholder omtale af VLK af 24.01.1997, hvorefter der ikke var grundlag for at tillægge kæremål af fogedrettens ophævelse af udlæg opsættende virkning)

Pantefogeden nr. 2 - 5-97: Status vedr. principper for vurdering af betalingsevne ved afgørelser om lønindeholdelse og betalingsordninger.

FM 1997.168-169: Dommerfuldmægtigforeningens fagudvalg: Det skal være lettere at klage over lønindeholdelse. (Går ind for, at klager over lønindeholdelse altid bør kunne indbringes for fogedretten og ikke til mindst 8 forskellige administrative myndigheder. Efter de gældende regler kan klageinstansen være Ankenævnet for Uddannelsestøtte (Statens Uddannelsesstøtte), Finansministeriet (Hypotekbanken), kommunalbestyrelsen (skolefritidsordningen), Indenrigsministeriet (ejendomsskatter), Told- og Skattestyrelsen (skifterettens inddrivelse af boafgift), Told og Skatteregionen (skattekrav, der inddrives af pantefogederne), Den sociale Ankestyrelse (tilbagebetalingspligtig bistandshjælp) og fogedretten (lønindeholdelse for bidragsgæld).

Retspraksis

UfR 1991.449 VLK: Samleverske talte med ved familiens underhold, selv om ej forsørgerpligt over for samlever. Manden havde en nettoløn på kr. 8.800. Viborg kommune ønskede tilbageholdelse af 15 % til skat og yderligere 20 % til dækning af underholdsbidrag. Fogedretten nedsatte det tilbageholdte bel¢b til kr. 1.200. VL stadfæstede afgørelsen

UfR 1994.370 VLK: Antaget, at samleverske ved fastsættelsen af det beløb, som skulle overlades til D i medøfr af inddrivelseslovens § 6, stk. 1, 2. pkt. skulle medregnes til D's familie, selv om D ikke havde forsørgelsespligt over for hende. D havde en bidragsgæld på 134.401 kr. og Ribe Kommune havde foretaget lønindeholdelse med 15% af D'd arbejdsløshedsdagpenge efter skat. Fogedretten i Ribe ophævede lønindeholdelsen, da D og S tilsammen kun havde et rådighedsbeløb på ca. 6.000 kr.. VL godkendte lønindeholdelsen.

FM 1995.31 VLK: Antaget, at toldkrav ikke var forældet, da told- og skatteregionen, der ikke ved henvendelse til folkeregistret kunne få debitors adresse oplyst, havde været i utilregnelig uvidenhed om debitors opholdssted i udlandet. Skatteministeriets departement var i besiddelse af oplysning om debitors adresse, hvilket ikke blev tillagt betydning.

FM 1995.104 ØLK: Pantefogedudlæg for omkostninger ved afværgelse af fare for grundvandsforurening ophævet, idet sagen ikke fandtes egnet til afgørelse under en fogedsag.

FM 1996.20 (3) ØLK: Antaget, at der ikke under prøvelse af toldfogeds udlæg havde været hjemmel til at udsætte sagen i medfør af RPL § 502, uanset at skattesagen var påklaget, idet en klage over skatteberegningen ikke medfører udsættelse med betalingen, jfr. SSL § 38, stk. 2.

FM 1996. 20 (5) ØLK: De af pantefoged foretagne udlæg for udgifter til kommunal fjenvarme var blevet stadfæstet af fogedretten efter en egentlig prøvelse. ØL ophævede udlæggene, idet lovligheden af takstforhøjelsen fandtes at burde afgøres under en civil sag.

UfR 1996.182 ØLK: Spørgsmålet om lovligheden af takstforhøjelser for Lobbæk Varmeværk fandtes at burde afgøres under en civil sag, og pantefogedudlæg for varmerestancer blev derfor ophævet.

FM 1997.122 VLK: Told og Skat (T) havde i sept. 1995 gjort udlæg for moms fra 1981. S gjorde gældende, at T havde mistet sit krav ved i 1993 at fremsende specifikation, hvoraf fremgik, at S ikke havde gæld til T. T oplyste, at kravet var overført til kontoen for dubiøse fordringer. Antaget, at T ikke havde fraskrevet sig retten til at gøre kravet gældende. 

FM 1997.180 VLK: S indbragte kommunes lønindeholdelse på 40% til fogedretten og gjorde bl. a. gældende, at udgifter til pasning af 2-årigt barn i sort dagpleje skulle anerkendes som udgift i budgettet. Fogedretten anerkendte udgiften og nedsatte lønindeholdelsen til 29%. VL stadfæstede.

TfS 1998.8 Dom afsagt af Civilretten i Helsingør: Ikke grundlag for at tilsidesætte lønindeholdelser på 15% i A´s dagpenge fra Ingeniørernes A-kasse forud for d. 20.08.1991, hvor skattemyndighederne blev bekendt med, at A oppebar supplerende kontanthjælp

Advokat Jørgen U. Grønborg