Retslære

Bøger

Artikler


Bøger

Anders Sandøe Ørsted: Over sammenhængen mellem Dydelærens og Retslærens Princip, 1798.

Anders Sandøe Ørsted: Eunomia - Samling af afhandlinger, henhørende till moralphilosphien, statsphilosphien, og den dansk-norske lovkyndighed, 1815. Gyldendal. Hele bogen kan læses her

Carl Goos: Forelæsninger over den almindelige retslære I-II, 1885-1892

Viggo Bentzon: Almindelig Retslære, 2. udg., 1916.

Alf Ross: Virkelighed og gyldighed i retslæren, 1934.

Frederik Vinding Kruse: Retslæren I-II, 1943. Kan læses her og her

Knud Illum: Lov og ret, 1945

Henry Ussing: Retstridighed. Strejflys over nordisk retslære,  110 sider, 1946. Hele bogen kan læses her.

Alf Ross: Om ret og retfærdighed, 1953, 476 sider, Nyt Nordisk Forlag. Anmeldt af Knud Illum i UfR 1953 B.278 ff. 2. udg. 2013, Hans Reitzels Forlag. Hele bogen kan læses her.

W. Edler von Eyben: Retssystemet og retsfølelsen, 1961.

Alf Ross: Hvorfor demokrati?, 2. udg., 1967.

Stig Jørgensen: Ret og samfund, 1970.

Stig Strömholm: Allmän rättslära, 1972, 94 sider, Norstedt & Söners Forlag.

Jørgen Dalberg-Larsen: Retssociologi - problemstillinger og teorier, 1972, 152 sider, Akademisk boghandel.

Niels Kristian Sundby: Om normer, disputats, 1974, 455 sider, Universitetsforlaget, Oslo. Anmeldt af Preben Stuer Lauridsen i UfR 1975 B.379-380.

Alexander Peczenik: Juridikens metodproblem. Rättskällelära och lagtolkning, 1974, 205 sider, Almquist & Wiksell. Anmeldt af Preben Stuer Lauridsen i UfR 1975 B.203-204.

Preben Stuer Lauridsen: Almindelig retslære, 1974, 201 sider, Akademisk Forlag.

Preben Stuer Lauridsen: Studier i retspolitisk argumentation, 1974, 668 sider, DJØF. Anmeldt af Mogens Koktvedgaard i UfR 1975 B.87-92.

Stig Jørgensen: Lovmål og dom, 1975, 127 sider, DJØF. Hle bogen kan læses her.

Chr. Bo Hansen: Retssystemet. En retssociologisk analyse, 1976, 143 sider, Odense Universitetsforlag. Anmeldt af Jack Kornbeck i UfR 1977 B.259-260.

Jørgen Dalberg-Larsen: Retsvidenskaben som samfundsvidenskab, disputats 1977, 424 sider, DJØF. Anmeldt af Stig Jørgensen i UfR 1978 B.141-147.

Preben Stuer Lauridsen: Retslæren, 1977, 455 sider, Akademisk Forlag. Anmeldt af Stig Strömholm i UfR 1978 B.116-120.

Enrico Pattario (ed.): Legal Philosophical Library: An international Bibliography of Philosophy and Theory of Law. Denmark, 1980, 167 sider, Bologna. Anmeldt af Svend Gram Jensen i UfR 1980 B.230-232.

Jacob W. F. Sundberg: Fr. Eddan t. Ekelöf. Repetitorium om Rättskällor i Norden., 1978, 315 sider, Akademisk Forlag. Anmeldt af Preben Stuer Lauridsen i UfR 1981 B.135-136.

Stig Jørgensen: Values in Law. Ideas, principles and rules, 1978, 176 sider, DJØF.

Stig Strömholm: Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära., 1981, 476 sider, Norstedt, Stockholm. Anmeldt af Svend Gram Jensen i UfR 1982 B.269-273.

Svend Gram Jensen: Hvad er retfærdighed?, 1983, 88 sider, Gad.

Red. Ellen Margrethe Basse og Vibeke Jensen: Regulering og styring II - til fornyelse af den juridiske teori og metode, 1990, GadJura. Anmeldt af Inger Dübeck i JUR 1992.289-291.

Aleksander Peczenik, Aulis Aarnio og Gunnar Bergholtz: Juridisk argumentation, 1.udg., 1990, Stockholm. Kommenteret af Svend Gram Jensen i UfR 1991 B.87-90: Om ret og moral - refleksioner i anledning af Aleksander Peczenik et al.: Juridisk argumentation (1990).

Stig Jørgensen: Retfærdighed og ret, 1. udg.,1990, 96 sider, DJØF.

Stig Jørgensen: Retfærdighed og ret II, 1. udg.,1991, 79 sider, DJØF.

Peter Høilund: Den forbudte retsfølelse. Om lov og moral, 1992, Munksgaard. Anmeldt af Jørgen Dalberg-Larsen i JUR 1993.42-48.

Preben Stuer Lauridsen: Om ret og retsvidenskab, 1.udg., 1993, Gyldendal. Anmeldt af Jens Møller og Jon Andersen i JUR 1993.381-287.

Red. Peter Blume og Hanne Petersen: Retlig polycentri. 1993, Akademisk forlag. Anmeldt af Jørgen Dalberg-Larsen i JUR 1994.257-260.

David R. Doublet og Jan Fridthjof Bernt: Retten og vitenskapen, 2. udg. 1993, Alma Mater, Bergen. Anmeldt af Peter Høilund i UfR 1994 B.237-238.

Jes Bjarup og Jørgen Dalberg-Larsen: Retsbegreb, retsanvendelse og retsvidenskab, 2. oplag, 1994

H: L. A. Hart: The Concept of Law, 2. ed. 1994, Clarendon, Oxford.

Jørgen Dalberg-Larsen: Rettens enhed - en illusion? Om retlig pluralisme i teorien og i praksis, 1994. Akademisk forlag. Anmeldt af Peter Blume i JUR 1994.369-377 og af Hanne Petersen i UfR 1995 B.407-408.

Peter Høilund: Retsanvendelsens etik: Om dømmekraft, 1. udg., 1995. Nyt Juridisk Forlag. Anmeldt af Ulf Østergaard-Nielsen i Lov & Ret nr.1/1996 p. 20-21.

David Doublet: Rett, vitenskap og fornuft, 1995, Bergen.

Aleksander Peczenik: Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995.

Nils Holtug, Klemens Kappel og Kasper Lippert-Rasmussen: Det retfærdige samfund. Om lighed som ideal i etik og politik, 1. udg. 1997. Nyt Juridisk Forlag.

Henrik Palmer Olsen: Rationalitet, ret og moral, 1. udg., 1997, DJØF.

Jørgen Dalberg-Larsen: Ret, tekst og kontekst - postmodernisme og ret, 1. udg., 1998, 120 sider, DJØF.

Svend Gram Jensen: Almindelig retslære. En introduktion, 3. udg., 1998, DJØF. 2. udg. er anmeldt af Jørgen Dalberg-Larsen i UfR 1994 B.214.

Peter Høilund: Den moderne retstænknings gennembrud og autoritetstab - særligt med henblik på dansk retstænkning i det 19. og 20. århundrede, 1. udg., 1998, 265 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Ewald i JUR 1998.411-414.

Jens Evald og Jørgen Dalberg-Larsen: Rettens ansigter - en grundbog i almindelig retslære, 1. udg., 1998, 144 sider, DJØF.

Red. Thomas Riis & Ruth Nielsen: Law and Economics, 1. udg., 1998, 152 sider, DJØF.

Jørgen Goul Andersen: Lovene og mig. Danskernes forhold til landets love, 1998, Spektrum

Sverre Blandhol: Alf Ross' kritik av naturretten, 1. udg., 1999, 170 sider, DJØF. Anmeldt af Henrik Zahle i UfR 2000 B.187-188.

Alf Ross: Ret som teknik, kunst og videnskab - og andre essays - udvalgt af Isi Foighel, Hans Gammeltoft-Hansen og Henrik Zahle:, 1. udg., 1999, 420 sider, DJØF. Anmeldt af Jon Stokholm i UfR 2000 B.483-484.

Alexander Carnera Ljungstrøm: Retslære/Retsfilosofi, En introduktion, 1999.

Asger Ousager: Lighed for uundfangne og lighed til døde i Holtug, Kappel og Lippert-Rasmussens "retfærdige samfund". Politisk filosofisk essay, 1999, 51 sider, ISBN 87-987550-0-5, Humaniorabogladen, KUA.

Asger Ousager: Klemens Kappel om Lighed for uundfangne og lighed til døde. Politisk filosofisk modsvar, 2000, 39 sider, ISBN 87-987550-1-3, Humaniorabogladen, KUA.

Morten Wegener: Juridisk metode, 3. udg., juli 2000, 366 sider, DJØF

Henrik Palmer Olsen og Stuart Toddington: Law in its own Right, 1999, Oxford. Anmeldt af Peter Blume i UfR 2000 B.394.

Stig Jørgensen: Faces of Truth, 2000, 119 sider, Aarhus University Press. Anmeldt af Henrik Palmer Olsen i UfR 2001 B.20.

Carsten M. Henrichsen: Moderne retsvidenskab, 1. udg., aug. 2001, 280 sider, DJØF

Jan Hellner: Metodproblem i rättsvetenskapen, 2001, 280 sider. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2001 B.374.

Jørgen Dalberg-Larsen: Pragmatisk retsteori, 1. udg., sept. 2001, 200 sider, DJØF

Hanne Petersen (red.): Globaliseringer ret og retsfilosofi, 1. udg., sept. 2002, 164 sider, DJØF

Agnete Weis Bentzon, Byriel Bjørst & Henning Koch (red.): Retskulturer, 1. udg. - Årsskrift 2002 Retsvidenskabeligt Inst. B - KU, 2002, 280 sider, DJØF

 • Når retskulturer mødes: Dansk identitet og europæisk integration. En tværfaglig, rets- og sprogvidenskabelig analyse af dansk rets møde med europæisk ret - Anne Lise Kjær
 • Public Order. En fælleseuropæisk forståelse af et retligt systemhensyn i samklang med individets frihed - Henning Koch
 • Legal Integration British Style - the Impact of the ECHR on UK Law in a Danish Comparison - Jens Elo Rytter
 • Omformning af retssystemer - Ole Krarup
 • Comparer les cultures juridiques: reflexions autour du droit comparé - Marc Culot
 • Forvaltningsretlig rabat på overholdelse af menneskerettighederne - Kultursammenstød mellem forvaltningsretten og menneskeretten - Kirsten Ketscher
 • Ligeløn og procesmidlerne. Lov contra aftaler - Byrial Bjørst
 • Hvad der er dansk er ikke dansk alene - hvad betyder det, at »dansk ret gælder« for de internationaliserende aftaler i olieindustrien? - Anita Rønne
 • Retskulturernes brudflader - Om overvindelse af kulturelle modsætninger i den internationale straffeprocesret - Frederik Harhoff
 • Menneskets natur i rettens kultur - Henrik Palmer Olsen
 • Møder mellem »moderne« og »traditionelle« retskulturer - metodiske, retsteoretiske og retsfilosofiske problemstillinger - Hanne Petersen
 • Embedsmænd - mellem ret og retskulturer - Carsten Henrichsen
 • Fra lægefaglig paternalisme til patentautonomi - Mette Hartlev
 • Ombudsmandens retskultur - om formelle og uformelle påvirkningsmuligheder - Michael Gøtze
 • Informationssamfundet og retskulturen - Peter Blume

Richard A. Posner: Frontiers of Legal Theory, 2001, Harvard University Press. Anmeldt af Jon Stokholm i UfR 2002 B.345-346.

Sten Schaumburg-Müller & Bodil Selmer (red.): Retlig mangfoldighed - en fælles udfordring for retsvidenskab og antropologi, 1. udg. marts 2003, 283 sider, DJØF. Anmeldt af Alex Nymark i FM 2003.151-152.

 • Retlig mangfoldighed - En fælles udfordring for retsvidenskab og antropologi af Sten Schaumburg-Müller & Bodil Selmer
 • Globalisering retspluralisme - Juridiske begreber i forandring af Hanne Petersen
 • Normer og handling i et antropologisk perspektiv af Ton Otto
 • Kritik af den rene retspluralisme af Sten Schaumburg-Müller
 • Patientautonomi og familieautonomi - Sundhedsrettigheder vs. "asiatiske værdier" af Jens Seeberg
 • Retspluralisme og menneskerettigheder af Lone Lindholdt
 • Kjønn, menneskerettigheter og rettslig pluralisme - Om identitet og rettsutvikling på lokalt, nasjonalt og internasjonalt niveau af Anne Hellum
 • Retlig pluralisme i de nordiske lande af Jørgen Dalberg-Larsen
 • Danmark på vej mod multikultur og retlig pluralisme af Agnete Weis Bentzon & Torben Agersnap
 • Islamisk arveret i Danmark af Jens Jørgen Viuff
 • Alternativ konfliktløsning i Danmark og i almindelighed af Bodil Selmer
 • Afrikanske jordrettigheder og retlig pluralisme - Eksemplet Tanzania af Rie Odgaard
 • Ægteskab, formue og medgift - Ret og sædvane i fire pakistanske landsbyer af Rubya Mehdi
 • Retten til politik eller politik i retten af Christine Vestergård
 • Af få ret, at have ret - Om rettens og retssystemets ambivalente rolle i Nordirland af Regine Grytnes
 • Alternativ ret i Nunavut - Vejen mod selvbestemmelse? af Helle Høgh

Jens Teilberg Søndergaard: Ret, demokrati og globalisering. Om kosmopolitanisme og empirisme, 1. udg. nov. 2003, 342 sider, DJØF

Mette Hartlev, Stine Jørgensen, Kirsten Ketscher & Helle Krunke (red.): Nye retlige design, Dansk ret under konkurrence Årsskrift fra Forskningsafdeling II Det juridiske fakultet, Københavns Universitet, 1. udg., nov. 2003, 276 sider, DJØF

Ditlev Tamm (red.): Retfærdighedens mange ansigter, 2003, 236 sider, Nordisk Forlag Arnold Busck. Anmeldt af Ulf Østergaard Nielsen i Lov & Ret nr. 4/2004 p. 29-32: Retfærdighedens spøgelse. Bidrag af Jan Lindhardt, Karsten Friis Johansen, Jakob Skovgaard-Petersen, Peter Garde, Henrik Nebelong, Henrik Zahle, Ole Espersen, Hector Estrup, Bent Rold Andersen, Eva Maria Lassen, Karin Poulsen, Ole Michelsen, Frederik Stjernfelt, Vagn Lundsgaard Hansen og Claus Emmeche.

Henrik Zahle: Omsorg for retfærdighed. Essays om retlig praksis, 2004, Gyldendal. Anmeldt af Niels Pontoppidan i UfR 2004 B.110-113 og af Ulf Østergaard Nielsen i Lov & Ret nr. 4/2004 p. 29-32: Retfærdighedens spøgelse.

Jørgen Dalberg-Larsen & Bettina Lemann Kristensen (red.): Om retsprincipper, 1. udg., april 2004, 250 sider, DJØF

 • Indledning /Jørgen Dalberg-Larsen & Bettina Lemann Kristiansen
 • Hvad udgør rettens kærne - retsafgørelser, retsregler eller retsprincipper?/ Jørgen Dalberg-Larsen
 • Retsprincipper i retsanvendelsen /Bettina Lemann Kristiansen
 • Posner - en pragmatiker med principper /Sten Schaumburg-Müller
 • Om retsprincipper i formueretten /Jens Evald
 • En historie om nogle almindelige retsprincipper /Per Andersen
 • Lighed - et internationalt retsprincip /Pia Justesen
 • De politiske målsætninger i udviklingsbistanden - fra policy-erklæringer til praktisk gennemførelse /Ole Bruun Nielsen

Jens Evald & Sten Schaumburg-Müller: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 1. udg., okt. 2004, 389 sider, DJØF. Anmeldt af Karen Dyekjær i UfR 2005 B.204.

Henning Koch og Anne Lise Kjær: Europæisk retskultur - på dansk, 1. udg., dec. 2004, 363 sider, Thomson

Sverre Blandhol: Nordisk rettspragmatisme - Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode, 1. udg., sept. 2005, 288 sider, DJØF

Jacob Dahl Rendtorff: Retsfilosofi, 1. udg. 2005, 126 sider, Roskilde Universitetsforlag

Jørgen Dalberg-Larsen: Dansk retsfilosofi - Udviklingslinjer og portrætter, 1. udg. jan. 2006, 243 sider, DJØF

Peter Højlund: Social retfærdighed - Udkast til en retslære for socialt arbejde, 1. udg., jan. 2006, 464 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her.

Ulla Viveka Bondeson: Law & Morality, 1. udg. februar 2006, 352 sider, Forlaget Thomson. Anm. af Carsten Fode i ADV nr. 7/2006 p. 28-29.

Anders Holm: Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, disputats, 2004, 315 sider, Acta Iuris Lincopensis, Linköpings Universitet. Anmeldt af Palle Bo Madsen i UfR 2006 B.87/1.

Henrik Zahle: Praktisk retsfilosofi. Christian Ejlers' Forlag, 2005. 371 sider. Anmeldt af Jens Evald i UfR 2006 B.247.

Ole Bruun Nielsen (red.), Karin Hilmer Pedersen (red.), Per Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Jens Evald, Bettina Lemann Kristiansen og Jens Vedsted-Hansen: Om ret og kultur, 1. udg., nov. 2006, 213 sider, DJØF

Ole Bruun Nielsen & Karin Hilmer Pedersen: Indledning - om ret og kultur
Jørgen Dalberg-Larsen: Retskulturer og andre kulturer - retskulturbegrebet i relation til det generelle kulturbegreb
Per Andersen: Om retskulturbegrebets grænser
Jens Evald: Retskulturelle temaer
Karin Hilmer Pedersen: Ret og kultur dilemmaer i Tjekkiets omstilling til en demokratisk retsstat
Ole Bruun Nielsen: Menneskerettigheder, domstolskontrol og demokratisyn
Jens Vedsted-Hansen: Rettighedskultur - retliggørelsens kultur?
Bettina Lemann Kristiansen: Retskulturer og retsanvendelse.

Hanne Petersen: Retspluralisme i praksis - grønlandske inspiration, 1. udg., okt. 2006, 443 sider, DJØF

Jakob v. H. Holtermann og Jesper Ryberg (red.): Alf Ross - Kritiske gensyn, 2006, 258 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Evald i UfR 2006 B.392. og af Jørgen Dalberg-Larsen i JUR 2007.34-36.

Max Lyles: A Call for Scientific Purity: Axel Hägerström's Critique of Legal Science, 2006, 700 sider, Institutet för Rättshistorisk Forskning. Anmeldt af Jens Evald i UfR 2007 B.55/2-56.

Lars Björne: Realism och skandinavisk realism. Den nordiska rättsvetenskapens historia, Del IV 1911-1950, Rättshistoriskt bibliotek, sextioandra bandet, Stockholm 2007, er anmeldt af Jens Evald i UfR 2009 B.83-84

Peter Blume: Rettens veje og vildveje - et bidrag til retsteorien, 2007, 392 sider, DJØF. Anmeldt af Jørgen Dalberg-Larsen i JUR 2007.208-211 og af Jens Evald i UfR 2007 B.256-257.

Sami Zubaida: Ret og magt i den islamiske verden, 2006 - Oversat af Ole Lindegård Henriksen - 292 sider, Forlaget Vandkunsten. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2007 B.172 - 173.

Henrik Zahle: At forske ret. Essays om juridisk forskningspraksis, 2007, 408 sider, Gyldendal. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2007 B.238

Per Andersen (red): Om rettens tilgængelighed, 1. udg., jan. 2009, 216 sider, DJØF

Per Andersen: Fra mund til skrift - når rettens tilgængelighed afpersonaliseres
Jens Evald: Lovsprogets tilgængelighed
Jørgen Dalberg-Larsen: Rettens utilgængelighed er problemet - kan mægling være løsningen? /
Bettina Lemann Kristiansen: Domstolenes tilgængelighed
Sten Schaumburg-Müller: Skal domstole være demokratisk tilgængelige?
Ole Bruun Nielsen: Om lovens tilgængelighed i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols optik
Thomas Gammeltoft-Hansen: Hic abundant Leones! Om flygtningeret og europæisk migrationskontrol i høj sø
Thomas Obel Hansen: Komite y' Abunzi: Mediation og rettens tilgængelighed i post-konflikt Rwanda

Steen Schaumburg-Müller: Fem retsfilosofiske teser, disputats, maj 2009, 480 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Blume i JUR 2009.172-176: Rettens lykkelige øjeblik og af Jørgen Dalberg-Larsen i UfR 2009 B.309/2.

Jørgen Dalberg-Larsen: Perspektiver på ret og retsvidenskab. Retssociologiske og retsteoretiske artikler, 1. udg. sept. 2009, 208 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2009 B.351-352.

Karen-Margrethe Simonsen (red.), Ditlev Tamm (red.), Leif Dahlberg, Jeanne Gaakeer, Arild Linneberg, Helle Porsdam og Richard H. Weisberg: Law and Literature - Interdisciplinary methods of reading, 1. udg., juni 2010, 96 sider, DJØF

Lisbet Christoffersen, Kjell Å Modéer & Svend Andersen (red.): Law & Religion in the 21st Century - Nordic Perspectives 1. udg., aug. 2010, 638 sider, DJØF. Omtalt af Peter Christensen i UfR 2011 B.98

Bettina Lemann Kristiansen (red.) og Anette Storgaard (red.): Nordisk Retssociologi. Status - aktuelle udfordringer - visioner, 1. udg., sep. 2010, 242 sider, DJØF

Ulla Neergaard (red.), Ruth Nielsen (red.) og Lynn M. Roseberry (red.): European Legal Method. Paradoxes and Revitalisation, 1. udg. maj 2011, 384 sider, DJØF

Sten Schaumburg-Müller (red.), Jens Vedsted-Hansen (red.), Karin Buhmann, Jørgen Dalberg-Larsen, Thomas Obel Hansen, Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Ole Bruun Nielsen og Karin Hilmer Pedersen: Ret, individ og kollektiv, 1. udg., juni 2011, 268 sider, DJØF

Søren Stig Andersen: Nærhed ved domstolene. Et spørgsmål om retfærdighed og legitimitet, 1. udg., aug. 2012, 384 sider, DJØF. Anmeldt af Eigil Lego Andersen i UfR 2012.B.460-462

Amnon Lev: Indføring i retsfilosofien, 1. udg., sept. 2012, 124 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Evald i UfR 2012.B.485

Bjarke Viskum: Det juridiske argument, 1. udg., jan. 2013, 50 sider, Hans Reitzels Forlag

Alf Ross: Om ret og retfærdighed En indførelse i den analytiske retsfilosofi, 2. udg. Med introduktion af Jakob v. H. Holtermann, 2013, Hans Reitzels Forlag. Omtalt af Mads Bryde Andersen i UfR 2014 B.92/2-93.

Ulla Neergaard (red.) & Ruth Nielsen (red.): European Legal Method - towards a New European Legal Realism?, 1. udg., aug. 2013, 240 sider, DJØF

Introduction – by Ulla Neergaard and Ruth Nielsen
PART I: CONCEPTUALIZATION OF EUROPEAN LEGAL REALISM

The Relationality of European Constitution(s). Justifying a New Research Programme for European Constitutional Scholarship – by Kaarlo TuoriA Political-Philosophical Analysis of the EU Legal Order and European Integration: Federal and Cosmopolitan Perspectives - by Marta Postigo
Outline of a Legal Realistic Approach to Legal Integration - by Arthur Dyevre
New European Legal Realism – New Problems, New Solutions? - by Ruth Nielsen
Realism, Empiricism and Doctrine in EU legal studies: Views from a Common Law Perspective – by Tamara Hervey
PART II: LAW IN (ITS LEGAL AND NON-LEGAL) CONTEXT
European Union Legal Methods – Moving Away from Integration - by Christina Eckes
Legal Realism, Pluralism, and Their Challengers – by N.W. BarberEuropean Legal Method: – a Tew Teleology, Law-in-context, a New Legal Realism or Hybrid Law? – by Inger-Johanne Sand

Charles Montesquieu: Om lovens ånd, 1748, oversat af: Merete Klenow With, 1998, E-bog, Gads Forlag

Per Andersen (red.), Cecilie Eriksen (red.) & Bjarke Viskum (red.): Law and Legitimacy, 1. udg., maj 2015, 200 sider, DJØF.

Introduction to Law and Legitimacy - by Per Andersen
From Jean Bodin to Michael Böss – On Legitimacy and Legitimacy Crises in a Historical Perspective - by Jørgen Dalberg-LarsenIn the Name of the Law – How Consistency Can Enhance Legal Legitimacy - by Bjarke Viskum
The International Criminal Court and the Legitimacy of Exercise - by Thomas Obel Hansen
Towards Legitimacy in Above-National Rule-Making: Provedurelisation in Multi-Stakeholder Public Regulation - by Karin Buhmann
Consumer Protection and the Internal Market - by Tanja Jørgensen
In Search of Legitimacy in Regulating Tobacco and Smoking - by Matthew J. Elsmore

Gorm Toftegaard Nielsen: Loven, 1. udg., 2014, 60 sider, Aarhus Universitetsforlag (kan købes hos Saxo)

På slagmarken
Den danske retskultur
Lovens mund
Den øverste lov?
Sejrherrernes løsning
Ryger demokratiet?

Jacob Lyngsie, Bent Ole Gram Mortensen, Kim Østergaard: Rets og kontraktøkonomi, 1. udg., 2016, 200 sider DJØF

Jesper Ryberg: Domstolens blinde øje - om betydningen af ubevidste biases i retssystemet, 1 udg., nov. 2016, 140 sider DJØF, anmeldt af Eigil Lego Andersen i UfR 2017 B.71.

Morten Kjær: Guds og øvrigheds straf – centralmagt og sædelighed i Danmark-Norge, 1. udg., aug. 2017, 480 sider, Ex Tuto. Anmeldt af Per Andersen i UfR 2018 B.77

Helle Blomquist: Retssystemers funktion og virke - en grundbog, 1. udg., sept. 2018, 472 sider, DJØF

Ole Hammerslev og Henrik Palmer Olsen m.fl.: Retsfilosofi - Centrale tekster og temaer, 2. udg., aug. 2019, 1025 sider, Hans Rietzels Forlag

Jens Evald: Juridisk teori, metode og videnskab, 2. udg., jan. 2020, 221 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2017 B p. 50.

Carina Risvig Hamer (ansv. red.) og Sten Schaumburg-Müller (ansv. red.) et.al.: Juraens verden – metoder, retskilder og discipliner, 1. udg., aug. 2020, 470 sider, DJØF

Kapitel 1. Juridisk Metode - Af Sten Schaumburg-Müller
Kapitel 2. Forskellige typer af lovbestemmelser - Af Annette Kronborg og Bent Ole Gram Mortensen
Kapitel 3. Den juridiske metodes historie - Af Morten Kjær
Kapitel 4. Standarder som retskilde - Af Bent Ole Gram Mortensen og Christian Frier
Kapitel 5. Juridisk metode når EU-retten er i spil - Af Bugge Thorbjørn Daniel og Carina Risvig Hamer
Kapitel 6. Metoder i formueretten - Af Minie Andersen, Niels Skovmand Rasmussen, Christian Højer Schjøler og Kristina Siig
Kapitel 7. Forvaltningsretlig metode - Af Jøren Ullits
Kapitel 8. Strafferetlig metode - Af Lotte Helms
Kapitel 9. Juridisk metode i folkeretten - Af Ulrike Fleth-Barten
Kapitel 10. Europæiske menneskerettigheder - Af Ayo Næsborg-Andersen og Bassah Khalaf
Kapitel 11. Juridisk metode anvendt på persondataretten - Af Ayo Næsborg-Andersen og Lisa Hjerrild
Kapitel 12. Immaterialretlig (IP-retlig) metode - Af Torsten Bjørn Larsen
Kapitel 13. Anvendte metoder i undersøgelse af kriminalitet - Af Linda Kjær Minke
Kapitel 14. Retssociologiske metoder - Af Ole Hammerslev og Stine Piilgaard Porner Nielsen
Kapitel 15. Retspolitik og metode - Af Sten Schaumburg-Müller og Bjarke Viskum
Kapitel 16. Law and Economics: Theory, Methodology and Policy Application - Af Andrea Minto
Kapitel 17. Comparative law method - Af Aleksandra Tolea
Kapitel 18. Retsfilosofisk metode - Af Bjarke Viskum og Sten Schaumburg-Müller
Kapitel 19. Nye teknologiers indvirkning på retsdogmatikken - Af Jøren Ullits
Kapitel 20. The “IRAC” Method: How To Read a Case - Af Kerstin Bree Carlson
Kapitel 21. 2030-dagsordenen og Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling - Af Karin Buhmann

Bjarke Viskum: En følelse for retten - En introduktion til retsfølelsens anatomi, 1. udg., maj 2021, 149 sider, Hans Reitzels Forlag

Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø: Retskilder og Retsteorier, 6. udg., 2021, 610 sider, DJØF. 1. udg., 2005, er anmeldt af Peter Blume i UfR 2005 B.403

Carsten Munk-Hansen: Den juridiske løsning - introduktion til den juridiske metode, 2. udg., 2021, 124 sider, DJØF

Bjarke Viskum: Politisk filosofi og argumentationsteori for jurister, 2. udg., nov. 2021, 272 sider, Hans Reitzels Forlag

Bettina Lemann Kristiansen og Jørgen Dalberg-Larsen: Lovene og livet - En retssociologisk grundbog, 7. udg., juli 2022, 350 sider, DJØF

Ole Hammerslev (red.) og Mikael Rask Madsen (red.): Retssociologi - Klassiske og moderne perspektiver, 2. udg., sept. 2022, 1.008 sider, Hans Reitzels Forlag. 1. udg. er anmeldt af Rasmus H. Wandall i UFR 2014 B.184.

Christina D. Tvarnø & Sarah Maria Denta: Få styr på metoden – Introduktion til juridisk metode og samfundsvidenskabelig projektmetode, 3. udg., aug. 2022, 272 sider, Ex Tuto

Carsten Munk-Hansen: Retsvidenskabsteori, 3. udg., 2022, 450 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Peter Blume i JUR 2015.85-66 og af Jens Ravnkilde i UfR 2015 B. 96

Artikler

1975

1978

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1988

1989

1992

1993

1994

1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

 

2017

2018

Knud Illum i UfR 1946 B.171: Juridisk chancesejlads mellem konkrete omstændigheder.

Alf Ross i Festskrift til Henry Ussing, 1951 p. 457 ff: Tû-Tû.

Hans Kelsen i NTfK 1953-120: Hvad er retfærdighed?

Alf Ross i TfR 1963.497: Naturret contra retspositivisme.

1975

Alf Ross i UfR 1975 B.229-235: En traditionstro billedstormer (Omhandler Preben Stuer Lauridsens afhandling: Studier i retspolitisk argumentation)

Karl Olivecrona i UfR 1975 B.346-347: Om "skandinavisk realism". (Omhandler Preben Stuer Lauridsens afhandling: Studier i retspolitisk argumentation)

Preben Stuer Lauridsen i UfR 1975 B.236-241: Et svar: Om nogle af fejlene i Ross' teori.

1978

Preben Stuer Lauridsen i JUR 1978.86-89: Om de juridiske faggrænser.

1980

Preben Stuer Lauridsen i UfR 1980 B.339-344: Er kompetencenormer gældende ret?

1981

Eskild Nielsen i Justitia nr. 7/1981: Om magt og ret - nogle overvejelser over den juridiske metode i relation til forholdet mellem ret og magt.

Ole Krarup i UfR 1981 B.82-84: Kompetencenormer og gældende ret.

Preben Stuer Lauridsen i UfR 1981 B.110-114: Ret og tvang.

Jes Bjarup i UfR 1981 B.277-282: Normers gyldighed og gældende ret.

Preben Stuer Lauridsen i UfR 1981 B.390-392: Negotiorum gestio på Ross's vegne.

Peter Blume i UfR 1981 B.431-434: Retsreglers adressat.

1982

Sv. Gram Jensen i JUR 1982.252-258: Det 17. og 18.århundredes naturret i Danmark.

1983

Ulf Østergaard-Nielsen i FM 1983.46-49: Retfærdighedens spøgelse.

Ole Krarup i JUR 1983.81-95: Arkivering af retfærdigheden.

Preben Stuer Lauridsen i UfR 1983 B.6978: Nogle bemærkninger om det juridiske og det politiske kompromis i lovgivning.

1984

Preben Stuer Lauridsen i UfR 1984 B.321-326: Lovfortolkning i Højesteret.

Ole Krarup i JUR 1984.352-353: Om den såkaldte aurateori. En indsigelse

1985

Jørgen Dalberg-Larsen i JUR 1985.229-232: Svar til Ole Krarup.

Bernhard Gomard i Højesteret 1661-1986 p. 45-64: Et retspolitisk program for dommerskabt ret.

Preben Stuer Lauridsen i UfR 1986 B.172-177: Caveat legens - eller lidt om obligationsret og retslære. (Indeholder en kritisk kommentar til Gomards ovennævnte artikel)

1988

Stig Jørgensen i JUR 1988.350-356: Rettens grænser.

Karen Dyekjær-Hansen i UfR 1988 B.153-156: At sætte mennesker på formler - et essay om jura, videnskab og visdom.

1989

Stig Jørgensen i JUR 1989.196-202: Retsdogmatikkens tilstand.

Vibeke Vindeløv i JUR 1989.203-207: Retsdogmatik og retspolitik. (Omhandler det faktum, at forfattere til juridisk litteratur sjældent gør det klart, hvilke teorier, metodiske overvejelser og grundopfattelser, de har, og hvilke problemer, dette medfører).

Preben Wilhjelm i JUR 1989.331-338: Lovgiverhensigter og lovfortolkning.

1992

Ditlev Tamm i Lov & Ret nr. 7/1992 p. 23-26: Retfærdighedsbilleder.

Ole Thyssen i Lov & Ret nr. 9/1992 p. 31-32: Det legale behøver ikke være legitimt

1993

Sv. Gram Jensen i ADV 1993.100-101: Opgør med naturretten.

Peter Høilund i ADV 1993.163-164: Etisk formuleringskompetence.

Stig Jørgensen i Lov & Ret nr. 11/1993 p. 18-21: Pedanterne (Handler bl. a. om ikke-juristers anvendelse af retsregler)

Ellen Margrethe Basse i JUR 1993.389-394: Om at anvende en regulerings- og styringstankegang.

Peter Blume i UfR 1993 B.113-114: Har retspraksis tilbagevirkende kraft? - UfR 1992.763 ØLD.

1994

Stig Jørgensen i ADV 1994.260-262: Juristen og sagsbehandleren.

Peter Blume i JUR 1994.231-235: Retspolitik og lovfortolkning.

Ditlev Tamm i JUR 1994.345-352: Fra Bologna til København - på vej mod en europæisk privatretsvidenskab?

Jørgen Steen Sørensen i JUR 1994.381-385: Lex Futura.

1995

Peter Blume i JUR 1995.86-88: Replik om Lex Futura.

Jørgen Steen Sørensen i JUR 1995.290-291: Duplik om Lex Futura.

Peter Høilund i JUR 1995.158-165: Dømmekraft og domspræmisser.

Henrik Zahle i JUR 1995.352-378: Forskningsetik og juridisk forskning.

1996

Henrik Palmer Olsen i JUR 1996.29-37: Den retlige aktør: Mekanisk eller autonom?

Niels Chr. Ellegaard i JUR 1996.289-283: Legalitet og legitimitet i retssystemet

Svend Gram Jensen i JUR 1996.345-355: Om begreberne "ret" og "retfærdighed". Betonpositivistiske betragtninger.

Thomas Riis i JUR 1996.356-368: Værdier og normer i jura og økonomi.

Henrik Palmer Olsen i JUR 1996.369-381: Et forsvar for retsidealismen.

Henrik Palmer Olsen i JUR 1996.382-386: Hart og den formelle autonomi.

1997

Helle Porsdam i JUR 1997.82: JURA - 1990'ernes ideologi?

1998

Henrik Palmer Olsen i JUR 1998.116-122: Rationalitet, ret og moral.

Peter Blume i JUR 1998.123-127: Retsidealismens morads.

Carsten Henriksen i Med lov..., 1998 p. 121-139: Retsidealistiske strømninger i retsvidenskaben - på vej mod et nyt forskningsparadigme.

Søren Stig Andersen i JUR 1998.249-267: Dyrs rettigheder.

Erik B. Neergaard i JUR 1998.415-416: Kan dyr have rettigheder?

Peter Høilund i Lov & Ret nr. 4/1998 p. 13-15: Det trætte demokrati. (Kommentar til Rockwool Fondens undersøgelse af borgernes moral)

John Korsø Jensen i Lov & Ret nr. 4/1998 p. 17-21: Borgernes moral er ikke skredet. (Kommentar til Rockwoll Fondens undersøgelse af borgernes moral)

Jesper Lau Hansen i UfR 1998 B.315318: Autoritetstab? Retsfilosofisk atavisme ved udgangen af det 20. årh.

1999

Stig Jørgensen i Lov & Ret nr. 4/1999 p. 28-30: Afdød retsteori bag grundlovsfortolkning. (Anfører, at det er Alf Ross' logiske positivisme, der er årsagen til, at ingen anså tvindloven for grundlovsstridig)

Søren Stig Andersen i JUR 1999.126-127: Dyrs rettigheder - et svar.

Kirsten Maxen i JUR 1999.251: Er menneskeracen hævet over alle andre væsener på jorden? (Anser Erik B Nedergaards kritik af Søren Stig Andersens artikel for uvidenskabelig, ukvalificeret og stødende).

Erik B. Neergaard i JUR 1999.252: Et gensvar om " dyrs rettigheder".

2000

Henrik Zahle i Festskrift til Aage Michelsen, 2000, p. 1-19: Om at forske i retten og at dømme i retten

Peter Blume i JUR 2000.76-81: Et common sense forsvar for prognoseteorien.

Bernhard Gomard i UfR 2000 B.345-352: Idealisme, pragmatisme og realisme i dansk ret og retsvidenskab.

2001

Henrik Palmer Olsen i JUR 2001.173-185: Overraskelser og prognoser i retsvidenskaben.

Peter Blume i JUR 2001.287-289: Retsvidenskabens opgaver - duplik.

2002

Sv. Gram Jensen i JUR 2002.69-75: Om Lovfortolkning, Retsbegrebet og Juridisk metode.

Peter Blume i JUR 2002.182-192: Juristen i det usikre retssystem.

Jens Ravnkilde i JUR 2002.281-295: Hvad er en retsdogmatisk kendsgerning?

Jørgen Dalberg-Larsen i Rettid 2002.9-22: A Sociological Perspective on Environmental Law

Ole Bruun Nielsen i Rettid 2002.82-99: Nogle overvejelser om bistand til udvikling af retssystemer.

2003

Håkon Andersson i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, p. 71-97: Barthesianska meditationer.

Henrik Zahle i JUR 2003.81-93: "Hvad skal jeg gøre i denne sag?" Retsfilosofien mellem videnskab og praksis. (Tiltrædelsesforelæsning d. 30.08.2002.

Leif Rasmussen i JUR 2003.319-321: Kunstnere eller kustoder - kokke eller kogekoner

Jens Ravnkilde i JUR 2003.365-386: Hvad er levende og hvad er dødt i Alf Ross' prognoseteori? Status ved 50-året for Om ret og retfærdighed.

Henrik Lando i Lov & Ret nr. 4/2003 p. 34-37: Hvad er retsøkonomi? En sokratisk dialog om økonomisk teori anvendt på retssystemet.

Henrik Zahle i UfR 2003 B.91-100: Uredelighed i forskningen

Sv. Gram Jensen i UfR 2003 B.339-344: Om begreberne 'pligt' og 'ret'.

2004

Sten Bønsing i UfR 2004 B.1-6: God skik-regler - hvem bestemmer indholdet?

2005

Kjell Å Modéer i JUR 2005.182-186: Religionernes rolle i blandede retskulturer

2006

Mads Bryde Andersen i ET nr. 3/2006 p. 265-271: Om akademiske afhandlinger og praktisk anvendelighed.

Artiklen er foranlediget af en tidligere artikel af Bjørn Ryberg, hvori hævdes, at praktisk anvendelighed ikke vægtes højt i akademisk sammenhæng i forbindelse med afhandlinger. Mads Bryde Andersen modargumenterer og bringer praktiske eksempler. Tillige redegøres for krav for ph.d.-afhandlinger og særlige egenskaber ved doktorafhandlinger.

Bjørn Ryberg i ET nr. 4/2006 p. 329-342: Praktisk anvendelig forskning.

En fortsat diskussion af vilkårene for praktisk anvendelig forskning i forbindelse med erhvervelse af ph.d. afhandlinger og doktordisputatser, hvor forfatteren kritiserer bedømmelsesudvalgenes forskningspolitik. Artiklen er en reaktion på Mads Bryde Andersens indlæg i debatten i ET nr. 3/2006. Diskussion af bedømmelsesvejledningen fra Juridisk Institut ved Københavns Universitet, praktisk anvendelighed og Jens Schovsbos disputats Immaterialretsaftaler.

Ulla V. Bondeson (Ed) i Justitia nr. 5/2006 p. 3-93: Law and Morality in Different Cultures.

2007

Bjørn Ryberg i ET nr. 3/2007 p. 235-236: Sproglig diskrimination af juridisk forskning

Forfatteren argumenterer imod tanken om at indføre en ordning, hvorefter publicering af dansk juridisk forskning på fremmedsprog skal opnå en højere kvalitetsvurdering end tilsvarende publicering på dansk.

2008

Thorsten Asbjørn Lauritzen og Peter Borberg i ADV nr. 6/2008 p. 14-17: Religion og retsstat er et konfliktfyldt parløb

Ole Lando i ET nr. 1/2008 p. 57-63: Nordisk ret set udefra.

Om engelsk-, tysk- og fransksprogede behandlinger af nordisk ret. Om kendskab til nordisk ret, herunder den nordiske realisme. Om den nordiske rets indflydelse på øvrige retssystemer med særlig omtale af familie- og køberetten.

Vagn Greve i JUR 2008.109-119: Retsdisciplinernes sammenstød. Om juraens værdigrundlag

Henrik Palmer Olsen i JUR 2008.313-321: Retsfilosofiens nye forskningsfelter

2009

Eigil Lego Andersen i ET nr. 3/2009 p. 201-224: Juraens aktører og processer.

Artiklen bygger på forfatterens tiltrædelsesforelæsning ved CBS. Om juraen som en flerhed af retssystemer, den retlige proces og juridisk metode. Nærmere definition af aktører og deres roller.

Sten Schaumburg-Müller i UfR 2009 B.192-198: Retsvidenskabelige problemer ifølge bedømmelsespraksis

Jens Hartig Danielsen i UfR 2009 B.214-220: Professor, dr.jur. Max Sørensen (- retsvidenskaben i national og international tjeneste)

Oliver Talevski i UfR 2009 B.333-341: Nogle tanker om analyse af myndighedernes lovfortolkning.

Artiklen redegør for sondringerne mellem almen tolkning og konkret subsumption, mellem fortolkningsprocessen og fortolkningsresultatet og mellem de forskellige fortolkningsvarianter i forbindelse med analyse af en myndigheds fortolkning af en bestemt lovbestemmelse. Artiklen peger samtidig på de vanskeligheder, der i praksis er ved at gennemføre analysen ud fra disse sondringer.

2010

Sten Schaumburg-Müller i JUR 2010.26-31: Til forsvar for det kontrafaktiske og andre sære begreber

Peter Blume i JUR 2010.43-47: Retten i bevægelse - Udfordringer til juristen og retsvidenskaben.

2011

Kristine Garde: Retsteologi. Udvalgte emner. Anmeldt af Peter Christensen i UfR 2011 B.332

Ole Hammerslev, Henrik Palmer Olsen: Retsfilosofi. Centrale tekster og temaer. Anmeldt af Jens Evald i UfR 2011 B.358/2

2012

Jens Evald i UfR 2012 B.37-40: »Usynlig, men ikke fraværende« - en kommentar til anmeldelserne af biografien »Alf Ross. Et liv«

Nikolaj Nielsen i UfR 2012 B.67-71: Om »den juridiske metode« og ejendomsretten

Børge Dahl i UfR 2012.B.400: Dommerrollen

2013

Lin Adrian i JUR 2013.107-116: Procesretfærdighed - det er også måden, der tæller

2016

Carolina Magdalene Maier i ADV nr. 9/2016 p. 26: Retsfølelsen bør vige for retsfornuften.

2017

Kirsten Weiss i ADV nr. 10/2017 p. 24-29: På tværs af retskulturerne

Henrik Palmer Olsen og Martin Christensen i JUR 2017.138-143: Brug af netværksanalyse i juridisk forskning og praksis – Replik til Rytter - af Henrik Palmer Olsen og Martin Christensen.

 

2018

Birgitte Arent Eriksson i ADV nr. 6/2018 p. 42-45: Retsstat på gildebane

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

15-03-20