Retssikkerhed

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Artikler

Advokatrådets retssikkerhedsprogram 2009 (kort udgave)

Retssikkerhed i skattesager


Retsregler

Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (Retssikkerhedsloven), jf. lovbekg. nr. 1121 af 12.11.2019

Betænkninger

Bet. nr. 1428/2003: Retssikkerhedskommissionens betænkning

Bøger

Preben Wilhjelm: Vor retskulturelle arv - og hvordan vi forvalter den, 1990, Forlaget Vindrose.

Peter Blume (red.): Grundrettigheder, 1. udg., 2000, 304 sider, DJØF.

 • Grundrettigheder - nogle almene betragtninger, Jens Elo Rytter
 • Noget nyt og noget gammelt, Henrik Palmer Olsen
 • Om grundværdier og grundrettigheder, Carsten Henrichsen
 • Grundrettigheder og demokrati i et globaliseringsperspektiv, Jens Teilberg Søndergaard
 • Kvinders grundrettigheder og religionsfriheden, Kirsten Ketscher
 • Retten til værdighed og egen identitet, Sten Harck og Mette Hartlev
 • Grundrettigheder og udenrigspolitik, Helle Krunke
 • Grundretlige værdiers prøvelse, Henning Koch
 • Om et for lovgiver gældende forbud mod magtfordrejning, Steen Rønsholdt
 • På udkig efter værdier i forvaltningsretten, Michael Gøtze
 • EUs grundrettighedsprojekt, Ole Krarup
 • Samme grundrettigheder i forskellige kulturer?, Frederik Harhoff
 • Fair proces i kulturel sammenhæng, Agnete Weis Bentzon
 • Konfliktret som grundrettighed - og dens konflikt med andre grundlæggende interesser, Jens Kristiansen
 • Kollektive grundrettigheder med særligt henblik på energiretten, Anita Rønne
 • Staten, borgerne - og pengene. Skattebevillingsmagten i et grundrettighedsperspektiv, Thomas Elbæk-Jørgensen
 • Grundrettigheder og elektronisk borgerbetjening, Hans Christian Spies
 • Retten til at være i fred, Peter Blume
 • En samtale om ret i bevægelse, Hanne Petersen og Vibeke Vindeløv

Jens Elo Rytter: Grundrettigheder. Domstolenes fortolkning og kontrol med lovgivningsmagten, 1. udg., 2000, 479 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Blume i UfR 2000 B.487-488 og af Torben Jensen i JUR 2001.374-386.

Ciara Damgaard (red), Carsten M. Henrichsen (red.) og Hanne Petersen (red.): Ret og usikkerhed, Forskningsafdeling II, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet - Årsskrift, 1. udg., maj 2005, 222 sider, DJØF

 • Retssikkerhed, legitimitet og tillid i et ændringssamfund med kulturel mangfoldighed
 • Om sikkerhed og vejtransport
 • Retssikkerhed, legitimitet og tillid i et ændringssamfund med kulturel mangfoldighed
 • Om sikkerhed og vejtransport
 • Samfundsøkonomisk planlægning under usikkerhed
 • Forvaltningen i en overgangstid - forvaltningen i en usikker tid?
 • Håbets reguleringskraft
 • The regulation of vital risks, uncertainties and scientific controversies. The case of regulating new bio- and genetic technologies
 • The International Criminal Court - a viable forum for the prosecution of acts of international terrorism
 • Danmarks deltagelse i Irak-krigen. Et spørgsmål om risikovurdering?
 • Sikkerhed og usikkerhed - e-kommunikation og retspolitik
 • Kommunal borgerrådgivning
 • Ret, religion og usikkerhed i overgangstider. Danmark og Grønland som eksempler

Ole Hasselgaard, Jens Møller og Jørgen Steen Sørensen: Retssikkerhedsloven med kommentarer, 1. udg., 2005, 246 sider, DJØF. Anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 2006 B.86-87.

Anders Henriksen: Antiterroren, retsstaten og demokratiet, 1. udg., apr. 2011, 142 sider, DJØF

Carsten Munk-Hansen (red.) og Trine Schultz (red.): Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn, 1. udg., maj 2012, 275 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2012 B.320/2

Kapitel 1. Retssikkerhedshensynet af Carsten Munk-Hansen
Kapitel 2. Logning og retssikkerhed af Charlotte Bagger Tranberg
Kapitel 3. Delegation af myndighedsudøvelse til private af John Klausen, Nina von Hielmcrone & Trine Schultz
Kapitel 4. Fremlejetagerens retssikkerhed af Louise Faber
Kapitel 5. Retssikkerhed i forvaltningsretten af Sten Bønsing
Kapitel 6. Et retssikkerhedsperspektiv på barnets inddragelse af Hanne Hartoft
Kapitel 7. God skik standarder og retssikkerhed af Marie Jull Sørensen
Kapitel 8. En fit and proper lov? af Lars Bo Langsted
Kapitel 9. Retssikkerhedsproblemer i socialretten af Nina von Hielmcrone & Trine Schultz
Kapitel 10. Privatretlige klagenævn og retssikkerhed af Carsten Munk-Hansen

Jørgen Grønnegård Christensen, Jørgen Albæk Jensen, Peter Bjerre Mortensen, Helene Helboe Pedersen: Når embedsmænd lovgiver, 1. udg., 2020, 237 sider, DJØF, anmeldt af Michael Gøtze i UfR 2020 B.211

Søren Blæsbjerg, Hanne Hartoft, John Klausen, Trine Schultz: Retssikkerhedsloven, 1. udg., 2022, 668 sider, DJØF.

Statusrapport: Retssikkerhed 2022, 51 sider, Justitia

Artikler

1982

1991

1992

1993

1995

1997

2001

2002

2003

2004

2006

2008

2009

2011

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1982

Isi Foighel i JUR 1982.194-199: Retssikkerhed i skattesager.

Hans Henrik Brydensholt i JUR 1984.37-47: Retssikkerhed som mål for offentlig virksomhed og for domstolene.

Lars Nordskov Nielsen i JUR 1991.349-354: Retssikkerheden under sparekniv og afbureaukratisering.

1991

Ellen Margrethe Basse i JUR 1991.354-370: Moderniseringen af miljølovgivningen set i et retssikkerhedsperspektiv.

Lis Sejr i JUR 1991.371-385: Om besparelser og retssikkerhed på det sociale område.

Jan Pedersen i JUR 1991.385-399: Skatteret og retssikkerhed - en foreløbig status.

Eva Smith i JUR 1991.399-421: Retspleje og retssikkerhed.

1992

Erik Pedersen i JUR 1992.277-281: Kan retssikkerhed overlades til juristerne?

1993

Peter Blume i UfR 1993 B.113-114: Har retspraksis tilbagevirkende kraft? - Med udgangspunkt i UfR 1992.763 ØLD.

W. E. von Eyben i UfR 1993 B.249-251: Retspraksis med tilbagevirkende kraft. (Vil ikke udelukke tilbagevirkende kraft i civile sager).

1994

Advokatrådets Retssikkerhedsprogram, 1994, DJØF.

Jess Myrthu i Lov & Ret nr. 7/1994 p. 21-22: Retssikkerheden under lup. (Omtale af Advokatrådets retssikkerhedsprogram)

Jens Chr. V. Johansen i UfR 1994 B.172-174: Om anvendelsen af begrebet retssikkerhed ved danske domstole.

1995

Bettina Maj Abrahamowitz i ADV 1995.156-157: Hvad kom der så ud af temadagene om retssikkerhed og konfliktløsning i civile sager?

Bjørn Elmquist i Lov & Ret nr. 1/1995 p. 4-6: Kvalitetsforringelse i lovgivningen truer retssikkerheden. (Handler om Advokatrådets retssikkerhedsprogram)

Lasse Ellegaard i Lov & Ret nr. 1/1995 p. 7-9: Et nobelt program - men hvor er virkeligheden? (Handler om Advokatrådets retssikkerhedsprogram)

Bashy Quraishy og Jannis Gavalias i Lov & Ret nr. 1/1995 p. 10: Minoriteterne har ikke tilstrækkelig retssikkerhed.

Birthe Rønn Hornbech i Lov & Ret nr. 3/1995 p. 27-30: Retsplejeloven forældet - borgerne har ikke en chance.

Stig Jørgensen i Lov & Ret nr. 8/1995 p. 28-30: Retssikkerheden prisgivet til fordel for bekvemmelighed. (Kritiserer den manglende protokollation af parts- og vidneforklaringer og indførelsen af mundtlige tilkendegivelser i stedet for skriftlige domme.)

Erik Mohr Mersing i UfR 1995 B.206-211: Konkurrenceret og retssikkerhed - en kommentar til en artikel i Advokatsamfundets Festskrift.

1997

Steffen Juul i ADV 1997.101-102: Kvalitet i lovtilblivelsen.

2001

Jens Elo Rytter i JUR 2001.121-133: Grundrettigheder som almene retsprincipper.

2002

Pia Møller i ADV 2002.157-159: Fra de ti bud til al-Quaida. (Referat af temadag d. 10.06.2002 om retsbevidsthed og retssikkerhed)

Peter Høilund i Lov & Ret nr. 2/2002 p. 6-9: Politiske signaler i retlige klædedragter.

Sandy Brinck i Lov & Ret nr. 2/2002 p. 15: Et globalt retssamfund på vej?

Lene Barfoed i Lov & Ret nr. 4/2002 p. 29: Retssikkerheden under angreb.

Birthe Rønn Hornbech i Lov & Ret nr. 4/2002 p. 30-33: Bedre retssikkerhed for borgerne

Helge Adam Møller i Lov & Ret nr. 7/2002 p. 19: Forklaring udbedes! (kritiserer sprogbrugen i et brev til at voldsoffer om, at overfaldsmanden har fået et tiltalefrafald).

2003

Erik Werlauff i Lov & Ret nr. 5/2003 p. 8-10: Retssikkerhed i passende doser (Omhandler bet. nr. 1428/2003: Retssikkerhedskommissionens betænkning)

Jørgen Jochimsen i TfK 2003.491-492: Omtale af Bet. nr. 1428/2003: Retssikkerhedskommissionens betænkning)

Birthe Rønn Hornbech i Lov & Ret nr. 5/2003 p. 11: Omsider en retssikkerhedslov.

2004

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 1/2004 p. 25: Mere retssikkerhed? (Omtale af Bet. nr. 1428/2003: Retssikkerhedskommissionens betænkning)

Jesper Lett i Lov & Ret nr. 1/2004 p. 26-28: Er det sådan en verden, vi vil leve i? (Anmeldelse af Eva Joly: Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre?)

Line Barfoed i Lov & Ret nr. 1/2004 p. 29: Lov skal holdes - også af myndighederne. (Foreslår at myndighederne skal betale en bod på 5.000 kr. til borgeren, hver gang de ikke overholder loven)

Line Barfoed i Lov & Ret nr. 3/2004 p. 34: Demokratisk "klint" og retssikkerheds "hvede".

2006

Rikke Frank Jørgensen i ADV nr. 3/2006 p. 24-25: Mens Europa sover i timen. (Informationsteknologien bruges til at indskrænke frihedsrettigheder)

Sys Rovsing i ADV nr. 7/2006 p. 5: Der er et yndigt land. (Om terrorisme og retssikkerhed)

2008

Trine Binett Jørgensen i ADV nr. 3/2008 p. 36: Åndenød i retten (om retssikkerhed)

Kim Haggren i ADV nr. 4/2008 p. 30-31: Overvågning og kontrol udfordrer retssikkerheden

Der er brug for større opmærksomhed om, hvordan enkeltsager fører til uigennemtænkt lovgivning. Og vi bør lade os inspirere af EU, som i højere grad sætter dato på, hvornår vedtagne love skal revideres.

Rasmus Lindboe i ADV nr. 5/2008 p. 26-27: Retssikkerheden halter på det sociale område

2009

Henrik Rothe i ADV nr. 3/2009 p. 32-33: Nyt program - sprængfyldt af retssikkerhed (Om Advokatrådets nye retssikkerhedsprogram)

Rasmus Lindboe i ADV nr. 4/2009 p. 10-15: Advokater til kamp for retfærdighed (Om konference d. 16.04.2009 om Advokatrådets retssikkerhedsprogram)

Rasmus Lindboe i ADV nr. 8/2009 p. 10-11: Med pennen som våben (En international prisopgave skal skrive retssikkerheden tilbage på nethinden hos politikere og offentlighed efter otte magre år.)

2011

Simon Emil Ammitzbøll i ADV nr. 8/2011 p. 27: 180 graders eftersyn af retssikkerheden

Liberal Alliance ønsker at modernisere straffeloven og gennemføre et såkaldt retssikkerhedstjek, der skal styrke borgernes frihedsrettigheder.

Karina Lorentzen Dehnhardt i ADV nr. 9/2011 p. 30: En ny retspolitik - plads til alle der vil. (Eftergivelse af sagsomkostninger - fleksible straffeattester)

Simon Emil Ammitzbøll i ADV nr. 4/2014 p. 28: Regeringen sjofler retssikkerheden

2014

Trine Bramsen i ADV nr. 7/2014 p. 30: Borgernes tryghed er et fælles ansvar

2015

Simon Emil Ammitzbøll i ADV nr. 2/2015 p. 34: Lad os kæmpe på retsstatens præmisser

Lisbeth Bech Poulsen i ADV nr. 6/2015 p. 32: Retssikkerhedens væsen er politisk

2016

Hanne Hauerslev i ADV nr. 2/2016 p. 22-25: Massebevægelser af vrede og had kan udfordre retssikkerheden (Interview med Søren Pind)

Lisbeth Bech Poulsen i ADV nr. 5/2016 p. 32: Vi smider guld på gaden (Kritik af en liberal regering, der lancerer det ene frihedsindgribende forslag efter det andet under parolen om 'sikkerhed')

Kasper Ullerup Bach, Christian Bergquist og Michael Gøtze i ADV nr. 10/2016 p. 38-43: Når myndigheder kommer på besøg

Kasper Ullerup Bach i JUR 2016.177-186: Prøvelse af lovligheden af myndigheders kontrolundersøgelser i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv.

Tine Birkelund Thomsen og Line Vikkelsø Slot i JUR 2016.213-218: Tolkning – en udfordring for retssikkerheden?

2017

Preben Bang Henriksen i ADV nr. 1/2017 p. 30: Retssikkerhed - også i civilprocessen

Ingrid Stokholm Lauridsen i ADV nr.1/2017 p. 38-41: Retssikkerhed i en digitaliseringstid

Organiseringen i forvaltningen er ændret i takt med digitaliseringen, hvilket forfatteren mener kan have utilsigtede virkninger for borgernes retssikkerhed.

Birgitte Arent Eirikson i ADV nr. 3/2017 p. 32-36: De svageste borgers retssikkerhed

Peter Fogh i ADV nr. 6/2017 p. 5: En grundig høring sikrer borgernes retssikkerhed

Irene Scharbau i ADV nr. 9/2017 p. 8-18: Stadig behov for at værne om retssikkerheden for de svageste.

Ingen retssikkerhed for de svageste - Nanna W Gotfredsen
Slagelse-sagen blev lidt tilfældigt en spydspids - Mads Krøger Pramming
Behov for et socialt retssikkerhedsråd - Sysette Vinding Kruse

Peter Fogh i ADV nr. 10/2017 p. 5: Bevar respekten for retsstatsprincipperne

Kasper Ullerup Bach, Christian Bergqvist og Michael Gøtze JUR 2017.107-119: Behov for styrkelse af retssikkerhedslovens grænser for kontrolundersøgelser

Børge Dahl i JUR 2017.145-148: Dynamiske domstole, retsikkerhed og demokrati: Skal menneskerettigheder udvikles af politikere eller dommere?

2018

Peter Fogh i ADV nr. 1/2018 p. 5: Det handler om borgerens retssikkerhed.

Håkun Djurhuus i ADV nr. 1/2018 p. 34-37: Regelforenkling som redskab til øget retssikkerhed

Lone Schrødder Jeppesen i ADV nr. 2/2018 p. 24-26: Dokumentarfilmfestival sætter fokus på retssamfundet

Søren Pape Poulsen i ADV nr. 2/2018 p. 32: Den nære tryghed opprioriteres

Birgitte Arent Eriksson i ADV nr. 2/2018 p. 38- 43: Digitalisering for fuld udblæsning

Karsten Hønge i ADV nr. 4/2018 p. 30: Ulighed for loven

Kirsten Weiss i ADV nr. 6/2018 p. 20-23: Statistikker i retssikkerhedens tjeneste

Hanne Hauerslev i ADV nr. 6/2018 p. 24-26: Forenklet system skal øge retssikkerheden

Tine Østergaard i ADV nr. 9/2018 p. 11-19: Debat om offentlige myndigheders adgang til kontrolbesøg i virksomheder uden retskendelse

Myndigheder har fri adgang til tvangsindgreb - Christian Bjergqvist og Michael Gøtze, Konkurrencestyrelsen vandt sag i Højesteret - Jens Ottosen-Støtt,

2019

Peter Fogh i ADV nr. 1/2019 p. 5: Et århundrede i retssikkerhedens tjenste

Nanna Martensen i ADV nr. 1/2019 p. 12-19: Tema retssikkerhed i forvaltningen

Peter Istrup i ADV nr. 4/2019 p. 40-42: Automatiseret sagsbehandling og retssikkerhed: venner eller fjender?

Birgitte Arent Erikson i ADV nr. 5/2019 p. 38-41: Er kontrollen med offentlige ydelser et retssamfund værdigt?

Jeppe Brus i ADV nr. 6/2019 p. 32: Udfordringer og muligheder på retsområdet.

Ulrik Røhl i ADV nr. 6/2019 p. 38-41: Automatiseret sagsbehandling og retssikkerhed - Risici og potentialer

Isabel Rosado i ADV nr. 8/2019 p.16-18 : Vi må ikke tage retssikkerheden for givet - Magrethe Vestager

Sikandar Siddique i ADV nr. 9/2019 p. 34: Vi skal gå fra retsfølese til retsfornuft

Rasmus Lehmann Hylleberg i Taxo nr. 3/2019 p. 8-21: TEMA I Danmark er retssikkerhed en forudsætning for vores skattesystem

Jakob Bundgaard i TAXO nr. 3/2019 p. 26-29: AFSAGT Hvor mange gange skal man gentage noget tvivlsomt, før det bliver rigtigt?

Jonas Christoffersen i UfR 2019 B.349-355: Pragmatisme i spændingsfeltet mellem ret og retfærdighed

2020

Peter Fogh i ADV nr. 1/2020 p. 5: Retssikkerhed gør vores samfund til et tryggere sted

Isabel Rosado i ADV nr. 1/2020 p. 24-31: Retssikkerhedsbarometret

Kim Haggren: Virksomheder under pres,
Lone Brandenborg: Mindre retssikkerhed til familierne,
Eddie Omard Rosenberg Rhawaja: Helt til grænsen

Peter Fogh i ADV nr. 2/2020 p. 5: Retssikkerhed gør vores samfund til et tryggere

Hanne Hauerslev i ADV nr. 2/2020 p. 34-41: Lovgivning i en coronatid

Jeppe Bruus i ADV nr. 2/2020 p. 42: Har vi ofret retssikkerheden på krisens alter?

Peter Fogh i ADV nr. 3/2020 p. 5: Leder - Et afgørende efterår for retssikkerheden

Hanne Hauerslev i ADV nr. 3/2020 p. 24-30: Retssikkerheds barometer - Giv borgeren mulighed for personlig kontakt, Køen til retssalen er for lang.

Isabel Rosado og Rasmus Holm Thomsen i ADV nr. 3/2020 p. 31-34: Frit ejerskab rammer retssikkerheden

Peter Istrup i ADV nr. 3/2020 p. 42-44: Data er den nye olie. Nutidens teknologi udfordre retssikkerheden

Isabel Rosado i ADV nr. 4/2020 p. 28-29: Åben høring om retsikkerhed for borgere med handicap

Kristian Hegaard i ADV nr. 4/2020 p. 42: Vi skal have retssikkerhed som trumfkort

Peter Arnt Nielsen i ET nr.4/2020 p. 181-193: Erhvervslivet og domstolene

2021

Peter Fogh i ADV nr. 1/2021 p. 5: Børns retssikkerhed skal styrkes.

Isabel Rosado i ADV nr. 1/2021 p. 28-35: Retssikkerhedsbarometeret

Karsten Høj - Børn udsat for vold går glip af erstatning
Liv Dyrhauge-Klargaard - Skilsmissebørn skal høres
 

Peter Fogh I ADV nr. 2/2021 p. 5: Retssikkerhed på et skråplan

Tine Østergård i ADV nr. 2/2021 p. 34-35: Ingen pludselige skattekrav

Martin Lavesen i ADV nr. 3/2021 p. 4: Man skal også kunne få ret uden for de store byer

Tine Østergård i ADV nr. 3/2021 p. 12-21: Acces til Justice

Helle Haxgart - Tættere på klienterne
Jens Graven Nielsen og Søren Kokkenborg - Farvel til den lokale advokat
Ole Hammerslev og Nikolaj Linneballe - Mangel på advokatvagter

Morten Dahlin i ADV nr. 3/2021 p. 50: Den private ejendomsret skal beskyttes bedre

2022

Martin Lavesen i ADV nr. 1/2022 p. 5: Pres på retssikkerheden

Isabel Rosado i ADV nr. 1/2022 p. 22: Retssikkerheden tager et nyt dyk

Malou Emher i ADV nr. 1/2022 p. 25-27: Retsikkerheden for børn, unger og udsatte borgere er voldsomt under pres.

Ole Hammerslev i ADV nr. 1/2022 p. 52-54: Borgerne bruger ikke domstole i den grad de kan.

Martin Lavesen i ADV nr. 2/2022 p. 5: Retssikkerhed skal leveres rettidigt

Nya Vecht i ADV nr. 2/2022 p. 36-39: Massiv logning strider mod retssikkerheden

Martin Lavesen i ADV nr. 4/2022 p. 5: Leder: Regeringen skal fokusere på bedre retssikkerhed

2023

Torsten Gejl i ADV nr. 1/2023 p. 50: Retsstaten Danmark fortjener mere

Kritik af bl.a. offentlighedsloven og den manglende advokatvurdering af Minksagen.

Camilla Bergsagel Nielsen i ADV nr. 1/2023 p. 34-37: Fokus på retssikkerhed mangler i konkurrencesager

Interview med Erik Kjær-Hansen, advokat og partner i Gorrissen Federspiel.

Camilla Bergsagel Nielsen i ADV nr. 2/2023 p. 34-39: Retssikkerhedsstafet: Retssikkerheden slår revner efter bandepakker

Interview med Jane Ranum, advokat med speciale i strafferet.

Martin Lavesen i ADV nr. 4/2023 p. 5: Leder: Et nødsignal fra retsstaten?

Advokatrådet er enig med flertallet af advokater om, at retssikkerheden hr været nedadgående i de seneste 3 år.

Rasmus Holm Thomsen i ADV nr. 4/2023 p. 10-13: Retssikkerhedsanalysen 2023: Retssikkerheden er udfordret i bekymrende grad

61% af adspurgte advokater mener, at borgernes retssikkerhed er forringet over de seneste tre år, mens 43% mener, at det samme gør sig gældende for virksomheder. Professorer Michael Gøtze og Jørn Vestergaard deler opfattelsen.

Nya Vecht i ADV nr. 4/2023 p. 20-22: Retssikkerhedsanalysen 2023: Virksomheder opgiver at føre retssager

De lange sagsbehandlingstider får virksomheder til at nøjes med dårligere forligsløsninger. Af samme årsag opgives mange sager mod myndighederne på forhånd.

Advokat Jørgen U. Grønborg