Eksempler på samværsbestemmelser i domme:

 

TFA 2008.339 ØLD

 

Der fastsættes følgende ordning vedrørende samvær:
Børnene opholder sig en uge hos hver af forældrene - startende fredag efter skoletid.
Ferier og helligdage:
Moderen har børnene i julen - ulige år - fra begyndelsen af børnenes juleferie til den 27. december, kl. 12.00. l lige år har moderen nytårssamvær fra den 27. december, kl. 12,00 til skolen begynder.
Moderen har vinterferie i lige år, første gang 2008 - startende fra fredag efter skolens ophør og indtil skolen begynder mandag morgen efter ferien.
Moderen har påskeferie i ulige år, første gang i 2009 fra fredag før palmesøndag til tirsdag efter påske ved skolens begyndelse.
Sommerferien deles mellem parterne, således at parterne skiftes til at vælge, hvilke uger den pågældende ønsker. Sommerferien kan afholdes enten som tre uger i træk, der går fra lørdag, kl. 12.00-lørdag, kl. 12.00 eller som to + én uge. Sommerferien kan ikke splittes yderligere op uden efter særskilt aftale herom.
Oplysninger om, hvornår ferien afholdes, skal være afgivet til den anden part senest den 1. april i det år, ferien holdes. Moderen vælger, hvornår hun ønsker at holde ferie i de lige år, første gang i 2008. Moderen har efterårsferie i lige år, startende 2008 - fra fredag efter skoletid til mandag morgen efter feriens afslutning.
Faderen har ferie- og helligdage i de omvendte år af moderen.
Samvær anses for suspenderet i de perioder, hvor bopælsforælderen har ret til at være sammen med børnene.
Hver af parterne kan afholde deres ferier i udlandet, idet de dog skal tilkendegive, over for den anden part, hvor i udlandet de agter at opholde sig med børnene.
 
TFA 2020.313 ØLD

B (11 år) skal fortsat have har bopæl hos M, og således at B skal have samvær med F i en 9/5-samværsordning fra fredag i ulige uger til onsdag i lige uger.

Feriesamvær for F:

Julesamvær i lige år fra sidste skoledag og til den 27. december kl. 12.00.

Nytårssamvær i ulige år fra den 27. december kl. 12.00 til første skoledag efter juleferien.

Efterårsferien i lige år fra sidste skoledag før ferien til første skoledag efter efterårsferien.

Vinterferien i ulige år fra sidste skoledag før ferien til første skoledag efter vinterferien.

Påskeferien i lige år fra fredag før palmesøndag til første skoledag efter 2. påskedag.

Samværet op til Kristi Himmelfartsdag begynder allerede onsdag inden Kristi Himmelfartsdag.

Sommerferie i tre sammenhængende uger fra fredag efter feriens begyndelse til fredag tre uger senere, i lige år med begyndelse hos F, og i ulige år med begyndelse hos M.

Den forælder, der har B, afleverer ham til den forælder, der skal have ham på ferie.

Weekend- og hverdagssamvær bortfalder helt, hvis samværet helt eller bare delvist ligger i bopælsforælderens ferier med barnet.