Statistik vedrørende pensionsformuen

Udviklingen i pensionsformuerne 1984 - 2008
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
Mia. kr.
Livsforsikringsselskaber 113,7 167,8 221,5 307,7 402,5 610,3 668,5 953,1 1.119,0
Pensionskasser 63,3 90,1 119,9 167,3 196,0 297,5 314,1 423,5 439,0
Pengeinstitutter 45,0 66,7 95,4 136,0 164,6 188,3 198,4 299,1 309,0
ATP 36,3 56,7 80,4 112,7 147,7 229,3 243,4 365,1 677,5
DMP og SP - - - - - 13,5 31,8 50,7 45,0
LD 17,7 23,7 28,6 32,7 39,3 53,0 50,8 63,6 58,9
I alt 276,3 405,0 545,8 756,4 950,1 1.392,9 1.507,1 2.155,1 2.648,5
Pct.
Pensionsformuen i pct. af BNP 47,3 56,2 66,1 84,0 89,6 115,2 110,8 139,5 152,2

Anm.: Pensionsformuerne i pensionsinstitutterne er opgjort som balancen inkl. pensionsinstituttets egenkapital.
Pensionsformuerne i pengeinstitutterne er summen af de forskellige pensionsafkastbeskatningspligtige opsparingskonti.
Kilde: Skatteministeriets hjemmeside - http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/3324.html

Der blev i 2008 indskudt i alt ca. 120 mia kr på pensionsordninger. Heraf var ca. 22 mia (18,33%) privattegnede ordninger og ca. 98 mia (81,67%) arbejdsmarkedspensioner. I 2009 taler skattereformen 2009 for, at indbetalingerne bliver større, mens den økonomiske krise trækker i modsat retning.

Tabel 1a Udviklingen i bruttopensionsformuen 2003-2012
Mia. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gns. 2003-2012 (pct.) Gns. 1984-2012 (pct.)
Livsforsikringsselskaber 732 810 953 1.010 1.054 1.119 1.212 1.351 1.496 1.682 9,7 10,1
Pensionskasser 340 378 424 445 455 439 481 529 609 622 6,9 8,5
Pengeinstitutter 215 244 299 347 376 309 379 405 399 438 8,2 8,5
ATP 263 307 365 372 389 564 609 758 776 791 13,0 11,6
DMP og SP 43 46 51 54 54 45 4 2 2 3 - -
LD 54 58 64 64 63 59 60 57 59 62 1,5 4,6
Pensionsformuen 1.648 1.844 2.155 2.292 2.391 2.535 2.744 3.103 3.341 3.598 9,1 9,6
Procentvis vækst 9,3 11,9 16,9 6,4 4,3 6,0 8,3 13,1 7,7 7,7 - -
Pensionsformuen i pct. af BNP 118 126 139 140 141 145 165 176 186 197 5,9 5,3

Anm.: Pensionsformuerne i pensionsinstitutterne er opgjort som summen af passiverne inkl. egenkapital og eventuelle gældforpligtigelser.
Kilde: Finanstilsynet, ATP's og LD's årsrapporter

Den samlede nettoformue excl. pensioner udgjorde pr 31.12.2012 3.266 mia kr, jf. bet.1552/2015 p. 191


Ved udgangen af 2003 var fordelingen på pensionstyper følgende:

Kapital- og ratepensioner i pengeinstitutter

215 mia kr.

Kapital- og ratepensioner i forsikringsselskaber ca. 56% af 731 mia kr. eller

409 mia kr.

Rentepensioner i forsikringsselskaber, der skulle deles - anslået 22% af 731 mia

161 mia kr.

LD

54 mia kr.

SP:

43 mia kr.

I alt

882 mia kr.

54%


Pensionskasser

340 mia kr.

ATP

263 mia kr.

Rentepensioner i forsikringsselskaber, der ikke skulle deles - ca. 22% af 731 mia. kr. eller

161 mia kr.

I alt rentepensioner

764 mia kr.

46%

I alt

1.646 mia kr.

100%

I alt ca. 882 mia kr. pr 31.12.2003 eller ca. 54% skulle efter de gamle regler deles. Fordelingen af rentepensioner i forsikringsselskaber med tilbagekøbsværdi eller garanterede ydelser, der skulle deles, og andre rentepensioner, var efter et meget usikkert skøn ca. 50% til hver gruppe.

Husholdningernes samlede nettoformue bortset fra pensionsformue kunne opgøres til godt 1.850 mia. i 2001, jfr. kap. 5.2.1 i bet. 1466/2005.


Oversigt over den samlede pensionsformue pr. 01.01.2007

Gifte

Ugifte

Skal deles

Skal ikke deles

Skal ikke deles

Samlet pensionsformue

2200

Fordelt på gifte og ugifte

1320

880

Deles efter de gamle regler 54%

713

607

Deles efter nye regler kun ekstra pensioner

63

1257

Der blev fra d. 01.01.2007 flyttet ca. 650 mia. kr. væk fra ligedelingen ved separation og skilsmisse.

Der er ca. 1.024.000 ægtepar, og der overførtes med de nye regler således i gennemsnit 635.000 kr. pr. ægtepar.

Det er anslået, at 60% af pensionsformuen tilhører ægtefæller med formuefællesskab.


Statistik vedrørende danskernes formue

Ultimo i mia. kr.

2002 2003 2004 2005 2006
Indlån , sedler og mønt 578 615 663 791 870
Børsnoterede aktier 89 121 155 233 280
Investeringsforeninger m.v. 159 195 222 282 330
Andre værdipapirer 72 84 95 121 124
Pensionsformue

1.507

1.648 1.844 2.155 2.400
Ejerboliger 1.620 1.724 1.909 2.297 3.058
I alt 4.045 4.387 4.888 5.879 7.062
Gæld

-1.453

-1.516 -1.638 -1.906 -2.090
Nettoformue 2.572 2.871 3.250 3.973 4.972
Nettoformuen i pct. af BNP 187 205 223 256 305

Kilde: Danica pension

Advokat Jørgen U. Grønborg