Tidsskrift for Familie- og Arveret

Tidsskriftet, som udgives af Forlaget Thomson A/S, har til formål at udbygge kendskabet til praksis ved domstolene, fogedretterne, skifteretterne og de administrative myndigheder. Tidsskriftet dækker emnemæssigt forældremyndighed, samvær, v?gem?, hustru- og børnebidrag m.v., den ægteskabelige formueordning, ?tef?leskifter, dødsboskifter samt arve- og testamentsret.

TFA udkommer 6 gange åligt. Føste nummer af TFA udkom d. 30.06.1997.

Redaktionskomiteen udgives af

landsdommer, dr. jur. Svend Danielsen
advokat Jørgen U. Grønborg
advokat Sys Rovsing Koch
direktør Dorrit Sylvest Nielsen, Familiestyrelsen

Landsretsdommene redigeres af

adj. professor, dr. jur. Svend Danielsen
landsdommer Lis Frost

Administrative afgørelser redigeres af

kontorchef Else Marie Thoustrup,
specialkonsulent Lars Thøgersen

1 års abonnement koster 1.580 kr. + moms

Ansvarshavende redaktør:

Jørgen Barslund