Du søger i:

Du kan også søge i en eller flere kategorier:

Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Særeje Gæld skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 37 sider

1.  Uden titel (160 hits)
Hvad er en fremtidsfuldmagt? Og hvad er retsvirkningerne af en fremtidsfuldmagt? ....................................................................................... 4 3.... eller har oprettet en fremtidsfuldmagt. 2.... Hvad er en fremtidsfuldmagt? Og hvad er retsvirkningerne af en fremtidsfuldmagt?... Hvor skal jeg oprette min fremtidsfuldmagt?... Hvordan skal en fremtidsfuldmagt udformes?... 

2.  Fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter (161 hits)
fremtidsfuldmagtsgiver var i stand til at oprette en fremtidsfuldmagt.... Fremtidsfuldmagtsgiver havde d. 07.03.2018 2018 oprettet og tinglyst en fremtidsfuldmagt, der blev kaldt tilbage i forbindelse med oprettelsen af fremtidsfuldmagt af 29.04.2019.    ... Familieretshuset afslog at sætte fremtidsfuldmagt af 16.02.2021 i kraft, da det fandtes betænkeligt.... Fremtidsfuldmægtig anmodede d. 28.02.2020 om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt.... Fremtidsfuldmagtsgiver havde ladet følgende tekst tinglyse som fremtidsfuldmagt d. 05.10.2020: ”Undertegnede (…) ønsker at udstede en fremtidsfuldmagt, der skal sættes i kraft hvis jeg ikke længere... 

3.  Scanned Document (2 hits)
Advokaterne Sankt Knuds Torv PIS Ryesgade 31 JUSTITS M I N I ST ER I ET CIVILSTYRELSEN 8000 Aarhus C Fremtidsfuldmagt for F G Civilstyrelsen har behandlet Deres klage på vegne af FC og ~/-... 

4.  Nyheder på Synopsis (9 hits)
rimelighedskompensation 09.06.2018 Nye formularer: Kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt... med een fuldmægtig og Kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige 17.05.2018 Nyt beregningsprogram... 07.10.2017 Nyt emne: Sumsæreje og sumdeling 16.09.2017 Nye formularer: Fremtidsfuldmagt... med een fuldmægtig og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige 26.08.2017 Nyt emne: Energiret... 28.04.2007 Nyt emne: Fremtidsfuldmagter  26.04.2007 Nyt koncept: Fremtidsfuldmagt... 

5.  Nyheder i familieret 2017 (1 hit)
Nielsen p. 309-327: Børn og unge som forbrugere i en teknologiseret verden - og lidt om Pokémon Go Erik Werlauff p. 329-343: Værgemålssurrogater - fremtidsfuldmagt... 

6.  Nyheder i Personret (13 hits)
Nye litteraturhenvisninger Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen: Fremtidsfuldmagt i personlige forhold, 1. udg., maj 2021, 160 sider, DJØF Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen... i TFA 2021.2-10: Fremtidsfuldmagter - selvkontrahering, interessekonflikter, gaver Lennart Lynge Andersen: Fuldmagt og fremtidsfuldmagt - nye synsvinkler... Fremtidsfuldmagter med kommentarer, 1. udg., juni 2018, 357 sider, DJØF Erik Werlauff i R&R nr. 2/2018 p. 40-49: De nye regler om fremtidsfuldmagt... 

7.  pdf: Uden titel (160 hits)
Hvad er en fremtidsfuldmagt? Og hvad er retsvirkningerne af en fremtidsfuldmagt? ....................................................................................... 4 3.... eller har oprettet en fremtidsfuldmagt. 2.... Hvad er en fremtidsfuldmagt? Og hvad er retsvirkningerne af en fremtidsfuldmagt?... Hvor skal jeg oprette min fremtidsfuldmagt?... Hvordan skal en fremtidsfuldmagt udformes?... 

8.  Familieret (1 hit)
unge som forbrugere i en teknologiseret verden - og lidt om Pokémon Go Erik Werlauff p. 329-343: Værgemålssurrogater - fremtidsfuldmagt... 

9.  Fuldmagt (3 hits)
Lennart Lynge Andersen: Fuldmagt og fremtidsfuldmagt - nye synsvinkler, 1. udg., jan. 2021, 266 sider, DJØF.... 

10.  pdf: Scanned Document (2 hits)
Advokaterne Sankt Knuds Torv PIS Ryesgade 31 JUSTITS M I N I ST ER I ET CIVILSTYRELSEN 8000 Aarhus C Fremtidsfuldmagt for F G Civilstyrelsen har behandlet Deres klage på vegne af FC og ~/-... 

11.  Generationsskifte (1 hit)
generationsskifte af familieejede virksomheder 2018 Erik Werlauff i R&R nr. 2/2018 p. 40-49: De nye regler om fremtidsfuldmagt... 

12.  Lovsamling: Lov om fremtidsfuldmagter (93 hits)
Familieretshuset fører tilsyn med den, der har fremtidsfuldmagt. Stk. 2.... En fremtidsfuldmagt, der ikke er sat i kraft, kan tilbagekaldes eller ændres i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af fremtidsfuldmagt, jf. § 3.... En fremtidsfuldmagt ophører, hvis fuldmagtsgiveren kommer under værgemål.... En fremtidsfuldmagt ophører ved fuldmagtsgiverens død. Stk. 3.... En fremtidsfuldmagt ophører, hvis fremtidsfuldmægtigen frasiger sig hvervet, kommer under værgemål eller har oprettet en fremtidsfuldmagt, der sættes i kraft.... 

13.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L92 til lov om fremtidsfuldmagter (240 hits)
, er under værgemål eller har oprettet en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft.... En fremtidsfuldmagt indebærer ikke, at fuldmagtsgiver fratages sin retlige handleevne.... I overensstemmelse med lovforslagets § 3, stk. 2, hvorefter en fuldmagtsgiver alene kan oprette én fremtidsfuldmagt, kan en fremtidsfuldmagt alene ændres ved oprettelse af en ny... Efter bestemmelsens stk. 1 ophører en fremtidsfuldmagt, hvis fremtidsfuldmægtigen frasiger sig hvervet, kommer under værgemål eller har oprettet en fremtidsfuldmagt, der sættes... Det samme vil være tilfældet, hvis en fremtidsfuldmagt tilbagekaldes eller i øvrigt ophører.... 

14.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L135 til lov om fremtidsfuldmagter (250 hits)
Bemyndigelsen vil bl.a. blive udnyttet til at fastsætte regler om, hvordan en fremtidsfuldmagt undtagelsesvist gyldigt kan oprettes fysisk, hvordan en fremtidsfuldmagt i sådanne... I overensstemmelse med lovforslagets § 3, stk. 3, hvorefter en fuldmagtsgiver alene kan oprette én fremtidsfuldmagt, kan en fremtidsfuldmagt alene ændres ved oprettelse af en ny... fremtidsfuldmagt og erstatte den med en ny.... Efter bestemmelsens stk. 3 kan en ikraftsat fremtidsfuldmagt tilbagekaldes eller ændres.... Efter bestemmelsens stk. 1 ophører en fremtidsfuldmagt, hvis fremtidsfuldmægtigen frasiger sig hvervet, kommer under værgemål eller har oprettet en fremtidsfuldmagt, der... 

15.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om fremtidsfuldmagter (246 hits)
Justitsministeriet finder imidlertid, at der er grundlæggende forskel på et testamente og en fremtidsfuldmagt.... Tilsynsmyndigheden bør have beføjelser til at bringe en fremtidsfuldmagt helt eller delvist til ophør.... Det foreslås på den baggrund, at det ikke vil være gyldigt at gøre en fremtidsfuldmagt uigenkaldelig.... Tilbagekaldelse og ændring af en fremtidsfuldmagt foreslås at skulle ske på samme måde, som fremtidsfuldmagten er oprettet.... har oprettet en fremtidsfuldmagt, der sættes i kraft, jf. lovforslagets § 25.... 

16.  Praksis vedr. boafgiftsloven (2 hits)
Lånet var underskrevet af en af arvingerne, som havde fremtidsfuldmagt fra afdøde.... Skifteretten i Randers fandt, at en situation, hvor arvingerne efter en fremtidsfuldmagt havde optaget et lån på vegne af afdøde kort op til dødsfaldet, hvorefter lånebeløbet blev benyttet til gaver... 

17.  Lovsamling: Bekendtgørelse om notarialforretninger (11 hits)
En fremtidsfuldmagt, som er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret, notarpåtegnes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Stk. 2.... 

18.  Festskrifter (2 hits)
forbrugere i en teknologiseret verden – og lidt om Pokémon Go Erik Werlauff p. 329-343: Værgemålssurrogater – fremtidsfuldmagt... 

19.  Formularsamling: Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig (13 hits)
Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig Word.docx F U L D M A G T  ... Fuldmagten har også virkning som en fremtidsfuldmagt, som efter anmodning sættes i kraft af Familieretshuset, når jeg som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred... Såfremt fuldmagten også er registreret som fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret, men endnu ikke er sat i kraft, kan den ændres eller tilbagekaldes... Når fuldmagten er sat i kraft som fremtidsfuldmagt, kan ændring eller tilbagekaldelse ske, hvis jeg er i stand til at forstå betydningen heraf.... Når fuldmagten er sat i kraft som fremtidsfuldmagt af Familieretshuset, ophører den samtidig med at have virkning som vedvarende fuldmagt. 14.2.     ... 

20.  Formularsamling: Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige (13 hits)
Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige Word.docx F U L D M A G T  ... Fuldmagten har også virkning som en fremtidsfuldmagt, som efter anmodning sættes i kraft af Familieretshuset, når jeg som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred... Såfremt fuldmagten også er registreret som fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret, men endnu ikke er sat i kraft, kan den ændres eller tilbagekaldes... Når fuldmagten er sat i kraft som fremtidsfuldmagt, kan ændring eller tilbagekaldelse ske, hvis jeg er i stand til at forstå betydningen heraf.... Når fuldmagten er sat i kraft som fremtidsfuldmagt af Familieretshuset, ophører den samtidig med at have virkning som vedvarende fuldmagt. 14.2.     ... 

21.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (9 hits)
Bestemmelserne i § 4, stk. 1, 3 og 4, § 5, stk. 2, § 6, stk. 1-3, og § 7, stk. 1 og 3, i lov om fremtidsfuldmagter vedrører således Statsforvaltningens ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt og Statsforvaltningens... Endelig indeholder § 22, stk. 3, og §§ 23, 26 og 27 bestemmelser om Statsforvaltningens behandling af en anmodning om tilbagekaldelse, ændring og ophør af en fremtidsfuldmagt, og § 28 bemyndigelse til... 

22.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt (8 hits)
Koncept til fremtidsfuldmagt.... Adresse:     skal have indseende med, hvordan den eller de, der har fremtidsfuldmagt... Fuldmagten ophører også, hvis fuldmægtigen frasiger sig hvervet, hvis fuldmægtigen kommer under værgemål, eller hvis fuldmægtigen selv har oprettet en fremtidsfuldmagt,... 

23.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig (8 hits)
Koncept til fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig Word.docx F R E M T I D S F U L D M A G T   (alle økonomiske og... Adresse:     skal have indseende og føre tilsyn med, hvordan den, der har fremtidsfuldmagt... Fuldmagten ophører også, hvis fuldmægtigen frasiger sig hvervet, hvis fuldmægtigen kommer under værgemål, eller hvis fuldmægtigen selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bliver... 

24.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige (8 hits)
Koncept til fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige.... Adresse:     skal have indseende og føre tilsyn med, hvordan de, der har fremtidsfuldmagt... Fuldmagten ophører også, hvis fuldmægtigene frasiger sig hvervet, hvis fuldmægtigene kommer under værgemål, eller hvis fuldmægtigene selv har oprettet en fremtidsfuldmagt... 

25.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 1 (3 hits)
Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt.... Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt efter lov nr.... 

26.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 1 (3 hits)
Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt.... Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt efter lov nr.... 

27.  Formularsamling: Tjekliste vedr. oprettelse af testamenter (1 hit)
Bør der oprettes en vedvarende fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt eller begge dele?... 

28.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 20 (2 hits)
Personer, der er omfattet af en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft, er ikke umyndige, og de kan derfor godt oprette ægtepagter uden fremtidsfuldmægtigens tiltrædelse, forudsat at de er... Underskrift via fuldmagt Ægtepagter kan ikke underskrives via en fuldmagt, herunder en vedvarende fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt. ... 

29.  Lovsamling: Sundhedsloven (8 hits)
I de tilfælde, hvor en patient har afgivet en fremtidsfuldmagt, der omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold, kan informeret samtykke efter 1. pkt. gives af fremtidsfuldmægtigen... I de tilfælde, hvor en patient har afgivet en fremtidsfuldmagt, kan samtykke gives af fremtidsfuldmægtigen. Stk. 2.... I de tilfælde, hvor en patient har afgivet en fremtidsfuldmagt, der omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold, kan samtykke for en person, der mangler evnen til selv... 

30.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - een fuldmægtig (2 hits)
Fuldmagten ophører endvidere ved Familieretshusets ikraftsættelse af min fremtidsfuldmagt, for så vidt angår de anliggender, der er omfattet af fremtidsfuldmagten. 10.3.      ... 

31.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 13 (2 hits)
Lånet var underskrevet af en af arvingerne, som havde fremtidsfuldmagt fra afdøde.... Skifteretten i Randers fandt, at en situation, hvor arvingerne efter en fremtidsfuldmagt havde optaget et lån på vegne af afdøde kort op til dødsfaldet, hvorefter lånebeløbet blev benyttet til gaver... 

32.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - flere fuldmægtige (2 hits)
Fuldmagten ophører endvidere ved Familieretshusets ikraftsættelse af min fremtidsfuldmagt, for så vidt angår de anliggender, der er omfattet af fremtidsfuldmagten. 10.3.     ... 

33.  Lovsamling: Lov om social service (7 hits)
For personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter forhold efter stk. 2, og som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, kan kommunalbestyrelsens indstilling... For personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter forhold efter stk. 1, og som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, kan fremtidsfuldmægtigen modsætte sig anvendelsen... botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, Familieretshuset har beskikket, jf. § 131, stk. 4, eller tiltrædes af fremtidsfuldmægtigen for personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt... 

34.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - een fuldmægtig (2 hits)
Fuldmagten ophører endvidere ved Familieretshusets ikraftsættelse af min fremtidsfuldmagt, for så vidt angår de anliggender, der er omfattet af fremtidsfuldmagten. 6.3.        ... 

35.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt med interne forskrifter - Flere fuldmægtige. (2 hits)
Fuldmagten ophører endvidere ved Familieretshusets ikraftsættelse af min fremtidsfuldmagt, for så vidt angår de anliggender, der er omfattet af fremtidsfuldmagten. 6.3.        ... 

36.  Formularsamling: Noter til fremtidsfuldmagter (14 hits)
Det centrale element i en fremtidsfuldmagt er som nævnt ovenfor under indledningen, at den har virkning, efter at fuldmagtsgiveren selv er blevet ude af stand til at varetage sine anliggender... En fuldmægtig i henhold til en fremtidsfuldmagt må antages også at være afskåret fra at indgå retshandler med sin ægtefælle, sine børn og andre nærstående, i hvert fald hvis de indebærer... 

37.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (2 hits)
Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt efter lov nr. 618...