Du søger i:


Du kan også søge i en eller flere kategorier:


Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Gæld Særeje skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 63 sider

1.  Fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter (171 hits)
som i princippet træder i kraft straks, og en fremtidsfuldmagt, der indføjes i Fremtidsfuldmagtsregisteret, jf. § 3, stk. 1.... post, hvorfor fremtidsfuldmagten skulle oprettes efter fremtidsfuldmagtsbekg.§ 4.... Til brug for fremtidsfuldmagtsgivers anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten var vedlagt en lægeerklæring dateret 13. 09.2021.... Familieretshuset afslog at sætte fremtidsfuldmagtens i kraft under henvisning til fremtidsfuldmagtslovens § 3 og -bekendtgørelsen § 2.    ... Familieretshuset afviste i medfør af fremtidsfuldmagtslovens § 2, stk. 1, den 25. maj 2021 at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, da der ikke var tale om en fremtidsfuldmagt... 

2.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om fremtidsfuldmagter (246 hits)
Der foreslås endvidere en regulering af fremtidsfuldmagters ikrafttræden.... Før fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse kan fuldmagten frit tilbagekaldes eller erstattes af en ny fremtidsfuldmagt på samme måde, som den er oprettet.... Det er efter Justitsministeriets opfattelse afgørende for en velfungerende fremtidsfuldmagtsordning, at fremtidsfuldmagtens indhold kan... fremtidsfuldmagter undtagelsesvist kan oprettes og underskrives fysisk i forbindelse med indlevering til Fremtidsfuldmagtsregistet.... Efter Justitsministeriets opfattelse indebærer en betryggende fremtidsfuldmagtsordning, at der skal være en høj grad af tillid til fremtidsfuldmagtens gyldighed... 

3.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L92 til lov om fremtidsfuldmagter (240 hits)
Fremtidsfuldmagtsregisteret.... Det vil bl.a. omfatte regler om fremgangsmåde ved sådanne notarialforretninger, herunder om hvordan en i Fremtidsfuldmagtsregisteret oprettet fremtidsfuldmagt... kan oprettes fysisk, hvordan en fremtidsfuldmagt i sådanne tilfælde skal vedkendes, og hvordan registreringen i Fremtidsfuldmagtsregisteret... En fremtidsfuldmagt er ikke gyldigt oprettet, hvis den ikke er oprettet korrekt i Fremtidsfuldmagtsregisteret og forsynet med en notarpåtegning om, at fuldmagtsgiveren... Den foreslåede ordning forudsætter således bl.a., at der vil skulle etableres et register over fremtidsfuldmagter (Fremtidsfuldmagtsregistret) efter Folketingets vedtagelse af lovforslaget... 

4.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L135 til lov om fremtidsfuldmagter (273 hits)
Efter den foreslåede bestemmelse skal en fremtidsfuldmagt for at være gyldig for det første oprettes i et særligt register over fremtidsfuldmagter, der benævnes Fremtidsfuldmagtsregisteret... En fremtidsfuldmagt er ikke gyldigt oprettet, hvis den ikke er oprettet korrekt i Fremtidsfuldmagtsregisteret og forsynet med en notarpåtegning om, at fuldmagtsgiveren vedkender sig fremtidsfuldmagten... Fremtidsfuldmagtsforholdet vil i et sådant tilfælde ikke ophøre.... af gebyr for indgivelse af anmodninger om fremtidsfuldmagters ikraftsættelse.... Den foreslåede ordning forudsætter således bl.a., at der vil skulle etableres et register over fremtidsfuldmagter (Fremtidsfuldmagtsregistret) efter Folketingets vedtagelse af lovforslaget... 

5.  Vejledning_til_borgerne_om_fremtidsfuldmagter vejledning om fremtidsfuldmagter 1. indledning (160 hits)
Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Fremtidsfuldmagten er inaktiv og ”sover” i Fremtidsfuldmagtsregisteret.... Notarvedkendelsen behøver ikke at ske i umiddelbar tilknytning til, at fremtidsfuldmagten oprettes i Fremtidsfuldmagtsregistret. Vedkendelsen skal dog ske inden 6 måneder fra oprettelsen.... Hvis alle betingelser for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt er opfyldt, sørger Statsforvaltningen for, at fremtidsfuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret. 8.... Desuden kan fuldmagtsgiveren i fremtidsfuldmagten be- stemme, at en eller flere personer skal føre tilsyn med fremtidsfuldmagts- forholdet (privat tilsyn).... i de følgende koncepter for fremtidsfuldmagter, når du skal udforme din fremtidsfuldmagt.... 

6.  Lovsamling: Lov om fremtidsfuldmagter (93 hits)
Lovændringer Kapitel 1: Oprettelse og indhold af fremtidsfuldmagter, §§ 1-3 Kapitel 2: Fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse,... En fremtidsfuldmagt skal for at være gyldig oprettes skriftligt i Fremtidsfuldmagtsregisteret ved anvendelse af den digitale løsning, som stilles til rådighed herfor, og vedkendes... For hver fuldmagtsgiver kan der alene være oprettet én fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Stk. 4.... Justitsministeren fastsætter nærmere regler om Fremtidsfuldmagtsregisteret, herunder om, hvem der har adgang til registeret, og om oprettelse og registrering af fremtidsfuldmagter... En anmodning afvises, hvis fremtidsfuldmagten ikke er gyldigt oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret, jf. § 3, eller hvis anmodningen ikke opfylder kravene i § 5 og de i henhold... 

7.  Nyheder på Synopsis (9 hits)
fællesbørn med 13,5% til velgørende forening 10.04.2022 Civilstyrelsen har for første gang offentliggjort 13 afgørelser om fremtidsfuldmagter... Nyt beregningsprogram: Renter af restskat 2021 23.12.2021 Ny artikel af Svend Danielsen: Fremtidsfuldmagtshistorie... Aalborg Universitet, 2016 11.06.2016 Lov om fremtidsfuldmagter er indarbejdet med links fra hver enkelt... Oversigt over ændringer i udformningen af testamenter som følge af den nye arvelov. 28.04.2007 Nyt emne: Fremtidsfuldmagter...   26.04.2007 Nyt koncept: Fremtidsfuldmagt - flere fuldmægtige ... 

8.  Lovsamling: Bekendtgørelse om notarialforretninger (11 hits)
Reglerne i §§ 14-16 finder ikke anvendelse for fremtidsfuldmagter, jf. lov om fremtidsfuldmagter.... Kapitel 9 a: Fremtidsfuldmagtsregistret Kapitel 9 a er indsat ved § 1.3 i bekg. nr. 1021 af 23.08.2017 fra d. 01.09.2017.... Fremtidsfuldmagtsregisteret føres digitalt ved Tinglysningsretten.... En fremtidsfuldmagt, som er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret, notarpåtegnes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Stk. 2.... Udover de forhold, som er nævnt i § 3, stk. 2, i lov om fremtidsfuldmagter, påser notaren i forbindelse med sin påtegning, at fremtidsfuldmagten er underskrevet digitalt af fuldmagtsgiveren... 

9.  Værgemål (3 hits)
Generelt Talmæssige oplysninger Fremtidsfuldmagter... Forfatterne går ind for at helbredskriterierne i VML og fremtidsfuldmagtsloven bør koordineres, at der bør ske tinglysning af § 5-værgemål at samværgemål bør afskaffes at værgemål periodevis... at der ikke bør ske genindførsel af testamentsværger at VML bør konsekvensændres som følge af lov om fremtidsfuldmagter Lukas Callesen i... 

10.  Nyheder i Personret (13 hits)
Bekg. nr. 1021 af 23.08.2017 om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger Bekg. nr. 1018 af 23.08.2017 om fremtidsfuldmagter... Nye litteraturhenvisninger Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen: Fremtidsfuldmagt i personlige forhold, 1. udg., maj 2021, 160 sider, DJØF... Andersen: Fuldmagt og fremtidsfuldmagt - nye synsvinkler, 1. udg., jan. 2021, 266 sider, DJØF.... sider, DJØF Erik Werlauff i R&R nr. 2/2018 p. 40-49: De nye regler om fremtidsfuldmagt set i forhold til generalfuldmagt - med et eksempel på brug af reglerne... Svend Danielsen i Familjerättsliga Studier, Vänbok til Åke Saldeen, 2003, p. 45-62: Fremtidsfuldmagter - et nyt retsinstitut.... 

11.  Gebyrer til Familieretshuset (1 hit)
500 505 513 513 518 559,40 585,66 Fremtidsfuldmagters... 

12.  Fuldmagt (3 hits)
ugyldig Selvkontrahering Fuldmægtigens hæftelse Stillingsfuldmagt Anden retspraksis om fuldmagt Fremtidsfuldmagter... Lennart Lynge Andersen: Fuldmagt og fremtidsfuldmagt - nye synsvinkler, 1. udg., jan. 2021, 266 sider, DJØF.... Om fuldmagt, herunder særlig omtale af afskedigelsessager, fremtidsfuldmagter og stillingsfuldmagter. Om forholdet mellem tegningsret og fuldmagt.... 

13.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til værgemålsloven (15 hits)
Som konsekvens af den foreslåede ordning om fremtidsfuldmagter, indebærer ændringen, at også fremtidsfuldmægtigene får adgang til at anmode om, at der fastsættes værgemål... Ændring nr. 2 af 2 (§ 32.2): I § 16, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: »Statsforvaltningen kan uden anmodning indlede en sag om værgemål i tilfælde, hvor en fremtidsfuldmagt... ikke sættes i kraft efter anmodning herom, eller hvor fremtidsfuldmagten tilbagekaldes eller ophører, jf. kapitel 2 og 7 i lov om fremtidsfuldmagter.«... Det samme vil være tilfældet, hvis en fremtidsfuldmagt tilbagekaldes eller i øvrigt ophører.... Sager, hvor Statsforvaltningen efter lovforslagets § 32, nr. 2, får kompetence til at indlede sagen på grund af en fremtidsfuldmagts ophør eller manglende ikraftsættelse, er omfattet af... 

14.  Civilstyrelsen_28012019 advokaterne sankt knuds torv pis ryesgade 31 justits m i n i st er i et civilstyrelsen 8000 aarhus c fremtidsfuldmagt for f g (2 hits)
Advokaterne Sankt Knuds Torv PIS Ryesgade 31 JUSTITS M I N I ST ER I ET CIVILSTYRELSEN 8000 Aarhus C Fremtidsfuldmagt for F G Civilstyrelsen har behandlet Deres klage på vegne af FC og ~/-... Ved afgørelsen satte Statsforvaltningen fremtidsfuldmagten af 26.juni 20 18 for Fe delvist i kraft. Civi lstyrelsen ændrer ikke Statsforvaltningens afgørelse.... 

15.  Lovsamling: Værgemålsloven (6 hits)
§ 32 i lov nr. 618 af 08.06.2016 (Lov om fremtidsfuldmagter).... skifteværge eller en særlig værge, 4) den pågældendes fremtidsfuldmægtig, 5) den, der har indseende med den pågældendes fremtidsfuldmægtig, og som har tilbagekaldt fremtidsfuldmagten... Familieretshuset kan uden anmodning indlede en sag om værgemål i tilfælde, hvor en fremtidsfuldmagt ikke sættes i kraft efter anmodning herom, eller hvor fremtidsfuldmagten tilbagekaldes eller ophører... kapitel 2 og 7 i lov om fremtidsfuldmagter.... Skal værgen eller en fremtidsfuldmægtig indgå en retshandel med den, der er under værgemål, eller har oprettet en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft, eller kan deres interesser i et retsforhold... 

16.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2019 (1 hit)
Anne Kjærhus Mortensen og Svend Danielsen i TFA 2019.143-148: Fremtidsfuldmagter og arv.... 

17.  Forum (1 hit)
Eksempler på kommende emner i netværket Afkald på ventende og falden arv og begunstigelser Båndlæggelse Dødslejegaver Fremtidsfuldmagter og generalfuldmagter Krav mellem ægtefæller og ugifte samlevende... 

18.  Nyheder i familieret 2017 (1 hit)
Nielsen p. 309-327: Børn og unge som forbrugere i en teknologiseret verden - og lidt om Pokémon Go Erik Werlauff p. 329-343: Værgemålssurrogater - fremtidsfuldmagt... 

19.  Kommentarer til arvelovens § 20 (1 hit)
Hvis ægtefællen har fået iværksat en fremtidsfuldmagt, eller hvis ægtefællen er ude af stand til at handle fornuftsmæssigt, jf. VML § 46, finder AL § 20, stk. 2 ikke anvendelse.... 

20.  Kronologisk oversigt over lovgivningen inden for person-, familie- og arveretten. (1 hit)
forhøjet fra 950 kr. til 1.500 kr. 01.09.2017 Lov om fremtidsfuldmagter... 

21.  Nyheder i familieret 2016 (1 hit)
.): Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen, 1. udg., 6. dec. 2016, 576 sider, Ex Tuto Publishing, p. 399-414: Fremtidsfuldmagter.... 

22.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt (8 hits)
Koncept til fremtidsfuldmagt.... Fuldmægtigen(e) kan ikke på mine vegne indgå retshandler med sig selv eller i øvrigt anvende fremtidsfuldmagten i forhold, hvor der kan foreligge modstridende interesser.... Denne fuldmagt kan, når den ikke er sat i kraft, ændres eller tilbagekaldes ved registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret og vedkendelse for notaren.... Jeg registrerer fuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret ved tinglysningsretten og vedkender fuldmagten for notaren inden 6 måneder efter registreringen.... for at modtage digital post fra det offentlige, underskriver jeg fuldmagten på papir ved personligt fremmøde for Statsforvaltningen, som sørger for, at fuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret... 

23.  Alfabetisk Emneregister (1 hit)
Fradragsret for moms Frakendelse af førerret Fratrædelsesgodtgørelse Fredning Fremtidsfuldmagter... 

24.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig (8 hits)
Koncept til fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig Word.docx F R E M T I D S F U L D M A G T   (alle økonomiske og... Fuldmægtigen kan ikke på mine vegne indgå retshandler med sig selv eller i øvrigt anvende fremtidsfuldmagten i forhold, hvor der kan foreligge modstridende interesser, jf. dog § 8.... Denne fuldmagt kan, når den ikke er sat i kraft, ændres eller tilbagekaldes ved registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret og vedkendelse for notaren.... Jeg registrerer fuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret ved tinglysningsretten og vedkender fuldmagten for notaren inden 6 måneder efter registreringen.... for at modtage digital post fra det offentlige, underskriver jeg fuldmagten på papir ved personligt fremmøde for Familieretshuset, som sørger for, at fuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret... 

25.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige (8 hits)
Koncept til fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige.... Fuldmægtigene  kan ikke på mine vegne indgå retshandler med sig selv eller i øvrigt anvende fremtidsfuldmagten i forhold, hvor der kan foreligge modstridende interesser, jf. dog § 8 7.2.       ... Denne fuldmagt kan, når den ikke er sat i kraft, ændres eller tilbagekaldes ved registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret og vedkendelse for notaren.... Jeg registrerer fuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret ved tinglysningsretten og vedkender fuldmagten for notaren inden 6 måneder efter registreringen.... for at modtage digital post fra det offentlige, underskriver jeg fuldmagten på papir ved personligt fremmøde for Familieretshuset, som sørger for, at fuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret... 

26.  Festskrifter (2 hits)
fejlfortolkning af EU-retten 387 Hans Viggo Godsk Pedersen Om fremtidsfuldmagter... som forbrugere i en teknologiseret verden – og lidt om Pokémon Go Erik Werlauff p. 329-343: Værgemålssurrogater – fremtidsfuldmagt... 

27.  Formularsamling: Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig (13 hits)
Såfremt fuldmagten også er registreret som fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret, men endnu ikke er sat i kraft, kan den ændres eller tilbagekaldes... ved registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret og vedkendelse for notaren.... , på papir ved personligt fremmøde for Familieretshuset, som sørger for, at ændringen eller tilbagekaldelsen registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret.  13.3.... Jeg registrerer fuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret ved tinglysningsretten og vedkender fuldmagten for notaren inden 6 måneder efter registreringen.... for at modtage digital post fra det offentlige, underskriver jeg fuldmagten på papir ved personligt fremmøde for Familieretshuset, som sørger for, at fuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret... 

28.  Formularsamling: Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige (13 hits)
Såfremt fuldmagten også er registreret som fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret, men endnu ikke er sat i kraft, kan den ændres eller tilbagekaldes... ved registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret og vedkendelse for notaren.... , på papir ved personligt fremmøde for Familieretshuset, som sørger for, at ændringen eller tilbagekaldelsen registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret.  13.3.... Jeg registrerer fuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret ved tinglysningsretten og vedkender fuldmagten for notaren inden 6 måneder efter registreringen.... for at modtage digital post fra det offentlige, underskriver jeg fuldmagten på papir ved personligt fremmøde for Familieretshuset, som sørger for, at fuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret... 

29.  Familieret (1 hit)
unge som forbrugere i en teknologiseret verden - og lidt om Pokémon Go Erik Werlauff p. 329-343: Værgemålssurrogater - fremtidsfuldmagt... 

30.  Formularsamling: Noter til fremtidsfuldmagter (14 hits)
Noter til fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter Indledning Fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter er fuldmagter, der har virkninger, efter... § 2 Ikrafttræden Fremtidsfuldmagter 2.1.... Det centrale element i en fremtidsfuldmagt er som nævnt ovenfor under indledningen, at den har virkning, efter at fuldmagtsgiveren selv er blevet ude af stand til at varetage sine anliggender... Fordelen ved den vedvarende fuldmagt frem for fremtidsfuldmagten  er, at fuldmægtigen ikke skal dokumentere fuldmagtens ikrafttræden ved lægeerklæring.... En fuldmægtig i henhold til en fremtidsfuldmagt må antages også at være afskåret fra at indgå retshandler med sin ægtefælle, sine børn og andre nærstående, i hvert fald hvis de indebærer... 

31.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (9 hits)
Bemærkninger til § 19 om: Arveloven Bemærkninger til § 20 om: Lov om fremtidsfuldmagter Bemærkninger til § 21 om: Lov om tillæg til strandingsloven Bemærkninger til § 22 om: Midlertidig... Til § 20 - Lov om fremtidsfuldmagter Lovforslaget Til nr. 1 Til § 20, nr. 1 Lov om fremtidsfuldmagter indeholder en række bestemmelser, der vedrører... Bestemmelserne i § 4, stk. 1, 3 og 4, § 5, stk. 2, § 6, stk. 1-3, og § 7, stk. 1 og 3, i lov om fremtidsfuldmagter vedrører således Statsforvaltningens ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt og Statsforvaltningens... Endelig indeholder § 22, stk. 3, og §§ 23, 26 og 27 bestemmelser om Statsforvaltningens behandling af en anmodning om tilbagekaldelse, ændring og ophør af en fremtidsfuldmagt, og § 28 bemyndigelse til... De foreslåede ændringer er begrundede i, at Statsforvaltningen med forslaget til Familieretshusloven foreslås nedlagt, hvorefter Familieretshuset behandler sager om fremtidsfuldmagter efter lov om fremtidsfuldmagter... 

32.  Europarådets recommendation af 09.12.2009 om continuing powers of attorney (2 hits)
Chapter 10 (Fremtidsfuldmagter mv) deals with future powers of attorney.... “Questions concerning guardians and substitutes for adults’’ (Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna, SOU 2004:112) containing a proposal for the Law on future powers of attorney (Lag om Fremtidsfuldmagter... 

33.  Generationsskifte (1 hit)
generationsskifte af familieejede virksomheder 2018 Erik Werlauff i R&R nr. 2/2018 p. 40-49: De nye regler om fremtidsfuldmagt... 

34.  Aktie- og anpartsselskaber (1 hit)
Om fuldmagt, herunder særlig omtale af afskedigelsessager, fremtidsfuldmagter (oldefuldmagter) og stillingsfuldmagter.... 

35.  Lovsamling: Sundhedsloven (8 hits)
§ 33 i lov nr. 618 af 08.06.2016 (Lov om fremtidsfuldmagter).... , i det omfang fremtidsfuldmagten bemyndiger fremtidsfuldmægtigen dertil.... I de tilfælde, hvor en patient har afgivet en fremtidsfuldmagt, kan samtykke gives af fremtidsfuldmægtigen. Stk. 2.... Det er en betingelse for fremtidsfuldmægtigens samtykke efter stk. 1 og 2, at fremtidsfuldmagten omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold, og at fremtidsfuldmagten... at give samtykke, gives af fremtidsfuldmægtigen, i det omfang fremtidsfuldmagten bemyndiger fremtidsfuldmægtigen dertil og betingelserne i stk. 3 er opfyldt.... 

36.  Kommentarer til ægtefællelovens § 1 (3 hits)
Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt.... Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt efter lov nr.... 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter.... 

37.  Praksis vedr. boafgiftsloven (2 hits)
Lånet var underskrevet af en af arvingerne, som havde fremtidsfuldmagt fra afdøde.... Skifteretten i Randers fandt, at en situation, hvor arvingerne efter en fremtidsfuldmagt havde optaget et lån på vegne af afdøde kort op til dødsfaldet, hvorefter lånebeløbet... 

38.  Lovsamling: Tinglysningsbekendtgørelsen 2009 (1 hit)
Under personbogen henhører Ægtepagtsregisteret, Testamentsregisteret og Fremtidsfuldmagtsregisteret. Stk. 2.... 

39.  Lovsamling: Høringssvar af 09.01.2017 fra Danske Advokater m.fl.om udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold (3 hits)
Det bemærkes i den forbindelse, at lovgiver med loven om fremtidsfuldmagter ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt netop har vedtaget et krav om notarfunktion ved oprettelse af fremtidsfuldmagter... Der bør efter vores opfattelse være overensstemmelse mellem oprettelsesmåderne for ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmagter.... 

40.  Dødsboskiftet - Retsmidler mod trufne afgørelser (1 hit)
i den forbindelse vægt på, at fuldmagterne ikke var underskrevet for en notar, hvorved arvingens sindstilstand på underskriftstidspunktet ville være behørigt kontrolleret, som det er tilfældet for fremtidsfuldmagter... 

41.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (10 hits)
- Lov om fremtidsfuldmagter, lov nr. 618 af 8. juni 2016 med senere ændringer.... Statsforvaltningens opgaver efter værgemålsloven, lov om fremtidsfuldmagter og arvelov 3.5.2.... Efter lov om fremtidsfuldmagter træffer Statsforvaltningen afgørelse om ikraftsættelse, tilbagekaldelse, ændring og ophør af fremtidsfuldmagter.... Det drejer sig bl.a. om værgemål, båndlagt arv og fremtidsfuldmagter. Lovgivningen herom henhører under Justitsministeriet.... Lovgivningen om værgemål, båndlagt arv og fremtidsfuldmagter har nær sammenhæng med den familieretlige lovgivning.... 

42.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - een fuldmægtig (2 hits)
Fuldmagten ophører endvidere ved Familieretshusets ikraftsættelse af min fremtidsfuldmagt, for så vidt angår de anliggender, der er omfattet af fremtidsfuldmagten. 10.3.      ... 

43.  Lovsamling: Lov om social service (7 hits)
nr. 1270 af 24.10.2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 1543 af 13.12.2016 (Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v.) fra... For personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter forhold efter stk. 2, og som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter,... For personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter forhold efter stk. 1, og som er sat i kraft, jf.... § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, kan fremtidsfuldmægtigen modsætte sig anvendelsen af tryghedsskabende velfærdsteknologi efter stk. 1.... , der omfatter dette forhold, og som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, når 1) ophold i et botilbud med tilknyttet... 

44.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - flere fuldmægtige (2 hits)
Fuldmagten ophører endvidere ved Familieretshusets ikraftsættelse af min fremtidsfuldmagt, for så vidt angår de anliggender, der er omfattet af fremtidsfuldmagten. 10.3.     ... 

45.  Lovsamling: L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (3 hits)
§ 19 - Arveloven § 20 - Lov om fremtidsfuldmagter § 21 - Lov om tillæg til strandingsloven § 22 - Midlertidig lov om... til Civilstyrelsen.« § 20 I lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter... af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1819 af 23. december 2015, § 33 i børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1817 af 23. december 2015, § 8 i lov om fremtidsfuldmagter... 

46.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshuset (3 hits)
juni 2007 med senere ændringer. 17) Sager efter lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter.... Ligeledes skal al kommunikation med Familieretshuset vedrørende fremtidsfuldmagter ske digitalt, jf. § 20 i bekendtgørelse nr. 1018 af 23. august 2017 om fremtidsfuldmagter,... 

47.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshuset (3 hits)
august 2007 med senere ændringer. 5) Sager efter § 37, § 54, stk. 3, og § 68 i arveloven, jf. lov nr. 515 af 6. juni 2007 med senere ændringer. 6) Sager efter lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter... Ligeledes skal al kommunikation med Familieretshuset vedrørende fremtidsfuldmagter ske digitalt, jf. § 20 i bekendtgørelse nr. 1018 af 23. august 2017 om fremtidsfuldmagter med senere ændringer, medmindre... 

48.  Lovsamling: Lov om Familieretshuset (1 hit)
sociale område. 15) Værgemålsloven. 16) § 37, § 54, stk. 3, og § 68 i arveloven. 17) Lov om fremtidsfuldmagter... 

49.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - een fuldmægtig (2 hits)
Fuldmagten ophører endvidere ved Familieretshusets ikraftsættelse af min fremtidsfuldmagt, for så vidt angår de anliggender, der er omfattet af fremtidsfuldmagten. 6.3.        ... 

50.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt med interne forskrifter - Flere fuldmægtige. (2 hits)
Fuldmagten ophører endvidere ved Familieretshusets ikraftsættelse af min fremtidsfuldmagt, for så vidt angår de anliggender, der er omfattet af fremtidsfuldmagten. 6.3.        ... 

51.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 90 af 07.11.2018: Forslag til lov om Familieretshuset (2 hits)
- Lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter med senere ændringer. 3.2. Det nye familieretlige system 3.2.1. Gældende ret 3.2.2.... Det gælder bl.a. for sager efter adoptionsloven, sager om fremtidsfuldmagter samt visse sager efter arveloven.... 

52.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (2 hits)
Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt efter lov nr. 618... af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter.... 

53.  Kommentarer til ægtefællelovens § 2 (1 hit)
168, 215-216 Ib Hounsgaard Trabjerg i ÆFL-kommentar, 2019  p. 50-58 Anne Kjærhus Mortensen og Svend Danielsen i TFA 2020.39-46: Ægtefæller og fremtidsfuldmagter... 

54.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 66 af 21.10.2020: Forslag til lov om retsafgifter (1 hit)
Retsplejerådet er opmærksom på, at notarbekræftelse er et lovkrav ved notartestamenter og ved fremtidsfuldmagter.... 

55.  Kommentarer til ægtefællelovens § 20 (2 hits)
Personer, der er omfattet af en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft, er ikke umyndige, og de kan derfor godt oprette ægtepagter uden fremtidsfuldmægtigens tiltrædelse, forudsat at de er... Underskrift via fuldmagt Ægtepagter kan ikke underskrives via en fuldmagt, herunder en vedvarende fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt. ... 

56.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 93 af 29.03.2023: Forslag til barnets lov (2 hits)
forarbejderne til lov nr. 1543 af 13. december 2016 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (Fremtidsfuldmagter... forarbejderne til lov nr. 1543 af 13. december 2016 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (Fremtidsfuldmagter... 

57.  Formularsamling: Tjekliste vedr. oprettelse af testamenter (1 hit)
Bør der oprettes en vedvarende fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt eller begge dele?... 

58.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (1 hit)
Bemærkninger til § 19 om: Arveloven Bemærkninger til § 20 om: Lov om fremtidsfuldmagter Bemærkninger til § 21 om: Lov om tillæg til strandingsloven Bemærkninger til § 22 om: Midlertidig... 

59.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (1 hit)
Bemærkninger til § 19 om: Arveloven Bemærkninger til § 20 om: Lov om fremtidsfuldmagter Bemærkninger til § 21 om: Lov om tillæg til strandingsloven Bemærkninger til § 22 om: Midlertidig... 

60.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (1 hit)
Bemærkninger til § 19 om: Arveloven Bemærkninger til § 20 om: Lov om fremtidsfuldmagter Bemærkninger til § 21 om: Lov om tillæg til strandingsloven Bemærkninger til § 22 om: Midlertidig... 

61.  Kommentarer til boafgiftslovens § 13 (2 hits)
Lånet var underskrevet af en af arvingerne, som havde fremtidsfuldmagt fra afdøde.... Skifteretten i Randers fandt, at en situation, hvor arvingerne efter en fremtidsfuldmagt havde optaget et lån på vegne af afdøde kort op til dødsfaldet, hvorefter... 

62.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 90 af 07.11.2018: Forslag til lov om Familieretshuset (2 hits)
Det drejer sig efter § 2, nr. 12-17, om sager efter adoptionsloven, serviceloven, retssikkerhedsloven, værgemålsloven, bestemmelser udstedt i medfør af arveloven og lov om fremtidsfuldmagter.... angår serviceloven, § 14, nr. 1, for så vidt angår retssikkerhedsloven, § 17, nr. 1, for så vidt angår værgemålsloven, § 19, nr. 3, for så vidt angår arveloven, og § 20, nr. 1, for så vidt angår lov om fremtidsfuldmagter... 

63.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (1 hit)
Bemærkninger til § 19 om: Arveloven Bemærkninger til § 20 om: Lov om fremtidsfuldmagter Bemærkninger til § 21 om: Lov om tillæg til strandingsloven Bemærkninger til § 22 om: Midlertidig... 

.