Ægtefælleskiftet

L. Sameje


1. Betingelser:

Tone Sverdrup: Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv, 1. udg., 1997, 525 sider, Universitetsforlaget, Oslo
Familieret, p. 359-362 og p. 581
RVL-kommentar, p. 235-241

a. Sameje statueret:

UfR 1961.283 ØLD: H havde bidraget med en væsentlig del af udbetalingen vedr. grunden på Tuelandsvej.

UfR 1967.13 HD: Slipsefabrik i Rødovre. Samejet skulle opløses ved lodtrækning, idet separationsbevilling var udstedt før ændringerne i SKL pr. d. 01.01.1964.

FM 1989.4/2 ØLK: Grund tilhørte M's bodel. Sommerhus på grunden antaget at være i lige sameje.

TFA 2003.59/2 VLD: M og H var blevet skilt d. 13.01.1999. Deres bodele var negative. Parterne havde i 1995 købt en båd for 190.000 kr. med begge navne på slutsedlen, men med M som den registrerede ejer. Lån på 150.000 kr. til betaling var optaget i H's navn. Båden blev solgt i 1996 for 202.000 kr., hvorefter M købte en ny båd, mrk. Dacapo 9000 for 365.000 SEK. Båden blev registreret og forsikret i M's navn, og H optog nyt lån i eget navn til betaling af differencen. Retten i Silkeborg og VL antog, at båden tilhørte parterne i lige sameje. M havde alene underskrevet slutsedlen i Sverige, men det kunne ikke antages, at parterne herved havde taget stilling til, hvem der skulle være ejer af båden. H tilkendt 50% af bådens værdi eller 205.000 kr. M påstod desuden H dømt til at betale 199.480 kr, idet H i 1993-95 havde fået overført hans skattemæssige underskud på i alt 398.960 kr. Retten i Silkeborg og VL fandt, at M ikke havde noget kompensationskrav mod H.

b. Sameje ikke statueret:

UfR 1961.283 ØLD: H's bidrag til tilbygning af og indlæg af centralvarme i bungalowen på Gårdfæstevej, som tilhørte M's særeje, kunne ikke etablere sameje.

UfR 1972.202 ØLD: H's betaling til tilbygning til ejendom i Lynge medførte ikke sameje om ejendom tilhørende M's bodel.

UfR 1983.789 VLD: Ejendom i Hjørring var H's særeje, da denne i det væsentlige var erhvervet for H's særejemidler, og det alene har været af formelle grunde, at M stod som medejer.

UfR 1988.952 VLD: Villa i Haderslev antaget at tilhøre M's bodel, selv om kr. 15.000 af udbetaling på kr. 25.000 hidrørte fra lån fra H's fader.

UfR 1994.497 VLK: Udlæg i en fast ejendom, som rekvisitus M's ægtefælle H havde erhvervet i 1980 for midler, som hun havde lånt, blev nægtet i betragtning af den indtægt, H gennem årene havde haft og anvendt til betaling af ydelser på ejendommen. Der var ikke grundlag for at statuere sameje om ejendommen.

ØLD af 23.08.1994 (16. afd. B-2285-93): H havde i 1979 af sin farmoder fået en ejendom i Gilleleje som særeje. M nedlagde under skilsmissesagen påstand om, at ejendommen var i lige sameje og krævede subsidiært § 56-godtgørelse. Ikke godtgjort, at M havde afholdt så store udgifter til terminer eller istandsættelse af ejendommen, at der på denne baggrund eller på baggrund af arbejdsindsatsen kunne statueres sameje om ejendommen. Parterne havde selv forud for skilsmissen aftalt, at M skulle have kr. 225.000, som skulle afdrages med kr. 5.000 halvårligt og ikke forrentes. Denne overenskomst blev opretholdt efter sin ordlyd, og der fandtes herefter ikke grundlag for tilkendelse af godtgørelse efter ÆL § 56.

2. Betydning for udtagelsesretten:

Familieret, p. 644 note 9

Artikler

1984

1984

Vibeke Vindeløv i UfR 1984 B.224-230

3. Betydning ved retsforfølgning:

Artikler

1986

1986

Jens Anker Andersen i FM 1986.164-166: Samejeindsigelser i relation til kreditorforfølgning.

Retspraksis

FM 1993.83 VLK: Ikke tvangsauktion over ideel anpart af en løsøregenstand (bil)

Advokat Jørgen U. Grønborg