1. Ændring af vilkår

1. Forældremyndighed

2. Ægtefællebidrag.

3. Tilsidesættelse af aftalte vilkår, jfr. ÆL § 58 og AFTL § 36


2. Ægtefællebidrag.

a. Aftalte bidrag.

b. Fastsatte bidrag.


a. Aftalte bidrag.

ÆL § 52, som senest er ændret pr. 1/10 1989:

En af ægtefællerne truffet aftale om bidragspligten eller om bidragets størrelse kan ændres ved dom, såfremt det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen.

Familieretten p. 352-354
Familieret p. 228-230
ÆL-kommentar 1993 p. 166-184

UfR 1977.173 VLD: H fik ændret aftale om 18 års bidrag med max. kr. 1.000 om måneden, således at bidragets størrelse skulle fastsættes af statsamtet.

UfR 1982.1 HD: M fik ikke medhold i påstand om bortfald eller ændring af aftale fra 1970 om bidrag på kr. 2.500 om måneden med pristalsregulering.

UfR 1983.1121 ØLD: M fik ikke medhold i påstand om ændring af aftale fra 1971 om bidrag på kr. 2.500 månedligt - uanset at H havde etableret fast samlivsforhold.

VLD af 22.12.1988 (1. afd. 2206/88): M fik ikke medhold i påstand om ændring af aftale fra 1986 om bidrag på kr. 2.400 mdl. i 10 år - uanset at M nu var uden indtægter og havde en virksomhedsgæld på ca. 1,8 mio.

TFA 1998.34 VLD: H, der var førtidspensionist, havde ved separation efter 21 års ægteskab givet afkald på hustrubidrag. M var langtidsstuderende på 21. år med studiegæld på 7-800.000 kr. Der fandtes ikke grundlag for i medfør af ÆL § 52 eller § 58 eller AFTL § 36 at ændre den indgåede aftale.

TFA 1998.183 ØLD: M fik ikke medhold i påstand om ændring af aftale fra 1992 om tidsubegrænset bidrag på 9.000 kr. om måneden uden ændringsklausul. Ægteskabet havde varet i 25 år. M's årsindkomst var faldet fra ca. 600.000 kr. til ca. 490.000 kr. H's årsindkomst var steget fra ca. 98.000 kr. til ca. 200.000 kr. Aftalen var ikke urimelig på aftaletidspunktet, jfr. ÆL § 58, og ændringerne i parternes arbejds- og indtægtsforhold fandtes ikke at være så væsentlige, at der allerede på nuværende tidspunkt, hvor bidragsaftalen kun havde løbet et kortere åremål, var grundlag for at ændre aftalen efter ÆL § 52 eller AFTL § 36.

TFA 1998.350 VLD: M og H havde i 1995 efter forslag fra amtsfuldmægtig aftalt, at M skulle betale bidrag i 8 år med 4.500 kr. om måneden. M var ved aftalens indgåelse selvstændig maskinforhandler i Silkeborg med et overskud i 1994 på ca. 283.000 kr. M måtte lukke virksomheden i 1996, og M solgte nu maskiner på provisionsbasis og havde en indtægt på 5-15.000 kr. pr. kvartal. M fik medhold i påstanden om, at bidragets størrelse fremover skulle fastsættes af statsamtet.

Om aftalte bidrag, hvor afgørelse om ændring er henskudt til statsamtets bestemmelse, se UfR 1980.147 HD.

Se tillige UfR 1981.812 HD.

Om fortolkning af bidragsaftale:

TFA 1998.18 VLD: H skulle ifølge aftale fra juni 1994 i 6 år have bidrag, som maksimalt skulle udgøre 70.000 kr. årligt. Bidraget skulle bortfalde, hvis H ikke søgte heltidsarbejde eller supplerende halvtidansættelse som lægesekretær. H søgte i efteråret 1996 uddannelsesorlov og påbegyndte en læreruddannelse. H havde ikke handlet på en sådan måde, at hun havde mistet retten til bidrag.

b. Fastsatte bidrag:

Familieretten p. 347-348
Familieret p. 225-228
ÆL-kommentar 1993 p. 184-194
Betænkning 4 (719/1974) p. 13 og 19.

1. Pligten

2. Størrelsen

3. Aftrapningscirkulæret

1 Pligten, jfr. ÆL § 53, stk. 1.

§ 53, stk. 1. En ved dom truffet afgørelse om ægtefællernes bidragspligt kan ændres ved en ny dom, såfremt væsentligt forandrede forhold og særlige grunde i øvrigt taler herfor.

ÆL-kommentar 1993 p. 184-191

Dom afsagt 16.05.1994 af retten i Lyngby i sag BS 3-1655/94, ref. i Fagl. Nyt 1994.97: H, der var født i 1929, havde i 1982 fået tilkendt 12 års bidrag efter 23 års ægteskab. H påstod sig nu tilkendt tidsubegrænset bidrag, men fik ikke medhold. H havde i 1991 fået tilkendt førtidspension.

2 Størrelsen, jfr. ÆL § 53, stk. 2.

ÆL § 53, stk. 2. En af statsamtet truffet afgørelse om bidragets størrelse kan ændres af statsamtet, såfremt omstændighederne taler derfor.

Skarrildhus 1991.19-23 om indrettelsessynspunkt og passivitet.
Skarrildhus 1995.8 om ændring af "indtil videre aftaler" - normalt tidligst efter 6 måneder.
Skarrildhus 1996.4-9 om ændring af "indtil videre aftaler" og om begrænsninger i statsamtets kompetence på grund af parternes bidragsaftale.

TFA 1998.451 CD: Parterne havde ved vilkårsforhandlingen aftalt, at hustrubidraget skulle udgøre 1.200 DM om måneden. I skilsmissebevillingen var det anført, at hustrubidraget for tiden skulle udgøre 1.200 DM pr. måned, og at bidragets størrelse var undergivet statsamtets bestemmelse. CD fandt, at statsamtet havde været berettiget til at nedsætte bidraget til 0 kr.

3 Aftrapningscirkulæret nr. 137 af 29.09.1989:

ÆL-kommentar 1993 p. 192-194
Fagl. Nyt 1989.154-155
Skarrildhus 1989.49-50
Familieret p. 218-219
Familieretten p. 349
Jørgen Graversen og Marianne Højgaard Pedersen i JUR 1990.123-124
Michael Elmer og Marianne Lund Larsen i JUR 1990.133-134
Skarrildhus 1991.16-19
Skarrildhus 1993.14-15: Statsamtet skal i medfør af forvaltningslovens § 7 ex officio vejlede om aftrapningscirkulæret.

UfR 1994.20/3 ØLK: M og H havde ved separation i 1979 efter 19 års ægteskab aftalt bidragspligt i 18 år. Fra d. 01.10.1989 skulle bidragets svares efter overøvrighedens bestemmelse. Civilretsdirektoratet aftrappede fra d. 01.06.1990 det månedlige bidrag, som var fastsat til kr. 6.500, med kr. 250 hver måned. Civilretsdirektoratet fandtes at have været berettiget hertil, og det fandtes ikke godtgjort, at Civilretsdirektoratets afgørelse var behæftet med en retlig mangel.

TFA 1997.46 CD: M og H havde i 1970 truffet aftale om, at M skulle betale tidsubegrænset bidrag med 4.000 kr. om måneden. Statsamtet kunne ændre størrelsen ved væsentligt ændrede forhold. CD antog, at der kunne ske aftrapning i henhold til cirkulæret, idet der ikke var grundlag for at antage, at nogen af parterne havde givet afkald på at påberåbe sig de synspunkter, der sædvanligvis har betydning for udmåling af ægtefællebidrag.

TFA 1998.366/2 CD: M og H havde i 1986 aftalt tidsubegrænset bidrag efter 24 års ægteskab. CD fandt, at der ikke burde ske aftrapning henset til oplysningerne om H's helbredstilstand og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet på tidspunktet for separationen.

TFA 1999.205 CD: M og H havde i 1988 aftalt tidsubegrænset bidrag efter 31 års ægteskab. H havde dengang deltidsarbejde. H fik bidrag frem til d. 01.40.1994, hvor bidraget blev nedsat til kr. 0 på grund af H's egne indtægter. Statsamtet havde fastsat bidraget til 1.000 kr. om måneden fra d. 19.08.1998, da H var gået på efterløn. Civilretsdirektoratet lod bidraget bortfalde med virkning fra d. 19.08.1998, da der henset til H's helbredstilstand og tilknytning til arbejdsmarkedet på tidspunktet for skilsmissen i 1988 ikke forelå særlige omstændigheder.

Advokat Jørgen U. Grønborg