Aftrapningscirkulæret

Cirk. nr. 137 af 26.09.1989 til statsamterne om fremtidig praksis med hensyn til aftrapning af ægtefællebidrag (aftrapningscirkulæret).

I. Efter Justitsministeriets cirkulærskrivelse af 5. december 1968 følges i sager om bidrag til en ægtefælles underhold, hvor bidragspligten i skilsmissedokumentet ikke er tidsbegrænset, den praksis, at man i almindelighed på begæring af den bidragspligtige lader bidraget aftrappe og senere bortfalde, når der er betalt bidrag i en periode, der overstiger samlivets varighed.

Ved lov nr. 209 af 5. april 1989 om ændring af ægteskabsloven m.v. blev der i ægteskabslovens § 50, stk. 1, som 2. pkt. indsat følgende bestemmelse:

»Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, kan retten kun oplægge en ægtefælle bidragspligt for et bestemt tidsrum, der ikke kan overstige 10 år.«

Det fremgår af forarbejderne til loven, at Justitsministeriet i forbindelse med lovens ikrafttræden den 1. oktober 1989 agter at gennemføre en ændring af administrativ praksis vedrørende udmåling af ægtefællebidrag, således at udmålingspraksis bringes i overensstemmelse med domstolenes nuværende praksis vedrørende bidragspligt og ændringen af ægteskabslovens § 50, stk. 1.

På baggrund af de nye lovregler og lovens forarbejder agter Civilretsdirektoratet fra den 1. oktober 1989 at følge den her beskrevne praksis i sager, hvor der opstår spørgsmål om aftrapning.

II.

1. I tilfælde, hvor der efter 1. oktober 1989 er truffet bestemmelse om tidsubegrænset bidragspligt, vil man følge den praksis i almindelighed at lade bidraget aftrappe og senere bortfalde, når der er betalt bidrag i en periode, der overstiger samlivets varighed.

2. Er der efter 1. oktober 1989 truffet bestemmelse om tidsbegrænset bidragspligt for en periode af mere end 10 år, vil spørgsmålet om aftrapning og bortfald blive behandlet efter samme retningslinier.

3. Er der efter 1. oktober 1989 truffet bestemmelse om bidragspligt i 10 år eller mindre, sker der ingen aftrapning.

4. Er der før 1. oktober 1989 truffet bestemmelse om tidsubegrænset bidragspligt, vil bidraget i almindelighed blive aftrappet og bortfalde, når der er betalt bidrag i en periode på 8-10 år. I tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, jf. III, 5, vil man dog først påbegynde aftrapning, når der er betalt bidrag i en periode, der overstiger samlivets varighed.

5. Såfremt en bidragspligt, hvorom der er truffet bestemmelse før 1. oktober 1989, er begrænset til en periode, der er længere end 10 år, vil man i almindelighed lade bidraget aftrappe og senere bortfalde, når der er betalt bidrag i en periode på 8-10 år.

Hvis der foreligger særlige omstændigheder, jf. III 5, aftrappes bidraget i almindelighed dog først, når der er betalt bidrag i en periode, der overstiger samlivets varighed.

6. Såfremt bidragspligten før 1. oktober 1989 er begrænset til 10 år eller mindre, sker der ingen aftrapning.

III.

1. I de tilfælde, hvor der i overensstemmelse med II 4 eller II 5 på begæring skal ske aftrapning, når der er betalt bidrag i 8-10 år, vil tidspunktet for aftrapningen typisk afhænge af samlivets varighed, således at aftrapning påbegyndes efter 8-9 år ved samliv i indtil 18-20 år og efter 10 år ved samliv i over 20 år.

2. Det nærmere forløb af aftrapningen vil afhænge af de konkrete omstændigheder i sagen. Bidrag af ikke ubetydelig størrelse vil i almindelighed blive aftrappet, således at de bortfalder efter forløbet af 1-2 år, uanset om aftrapningen sker på grund af, at der er betalt bidrag i en periode, der overstiger samlivets varighed, eller på grund af, at der er betalt bidrag i 10 år.

3. I tilfælde, hvor der 1. oktober 1989 allerede er betalt ægtefællebidrag i en længere periode end den årrække, hvorefter der ifølge III 1 skal påbegyndes aftrapning, og hvor der derfor nu skal påbegyndes aftrapning efter II 4 eller II 5, vil bidrag af ikke ubetydelig størrelse som en overgangsordning i almindelighed blive aftrappet over en periode på 2-3 år. På tilsvarende måde vil aftrapningsperioden i almindelighed blive forlænget i andre tilfælde, hvor aftrapning efter de nye retningslinier skal påbegyndes inden den 1. oktober 1990.

4. I de tilfælde, hvor bidraget ved ansøgningen allerede er under aftrapning efter de hidtil gældende retningslinier eller ville kunne aftrappes efter disse retningslinier, vil der i almindelighed ikke blive tale om aftrapning efter anden fremgangsmåde.

Såfremt aftrapning efter ovenstående retningslinier skulle påbegyndes kort før det tidspunkt, hvor en tidsbegrænset bidragsperiode udløber, undlades aftrapning.

5. Ved »særlige omstændigheder« tænkes navnlig på tilfælde, hvor der har været et meget langvarigt samliv, som regel mere end 20 år, og hvor en samlet vurdering af parternes personlige og økonomiske forhold ville gøre en aftrapning efter 8-10 år urimelig.

IV.

Cirkulæreskrivelse nr. 82 af 5. december 1968 om betydningen af tidsubegrænset bidragspligt ophæves med virkning fra den 1. oktober 1989.

Justitsministeriet, den 26. september 1989

H.P. Clausen

/J. Vorstrup Rasmussen


Advokat Jørgen U. Grønborg