Betænkninger

Gå til betænkning nr.

Du kan sortere betænkningerne ved at klikke på overskrifterne.

År Nummer Titel Område
2023 1582 Betænkning om revision af konkurskarantænereglerne Insolvensret
2022 1580 Betænkning om revision af auktionslederloven og lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed Erhvervsret
2022 1579 Betænkning om revision af reglerne om rekonstruktion, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet Insolvensret
2022 1578 Betænkning om modernisering og revision af reglerne om gældssanering, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet Insolvensret
2021 1577 Delbetænkning II om gennemførelse af visse dele af direktivpakken New Deal for Consumers Forbrugerret, IT-ret
2021 1576 Delbetænkning I om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold Forbrugerret, IT-ret
2021 1575 Betænkning om skærpet ansvarsvurdering af ledelsesmedlemmer m.fl. i finansielle virksomheder Erstatningsret, Strafferet
2020 1574 En frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse Strafferet
2020 1573-2 Ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark - Del 2 Statsforfatning
2020 1573-1 Ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark - Del 1 Statsforfatning
2019 1572 Retsafgifter Afgiftsret, Procesret
2018 1571 Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer Menneskerettigheder, Procesret, Politi, Statsret, Forvaltningsret
2018 1570 Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed Byggeret
2018 1569 Ekspropriation efter planloven Menneskerettigheder, Ejendomsret
2017 1568 Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie Arbejdsret
2017 1567 Menighedsrådsvalg i fremtiden Kirkeret
2017 1566 Udvalget om undersøgelseskommissioners deludtalelse - De praksiske erfaringer med undersøgelseskommissioner Procesret, Statsret
2017 1565-2 Databeskyttelsesforordningen (2016/679) - og de retlige rammer for dansk lovgivning - Del II Persondataret
2017 1565-1-2 Databeskyttelsesforordningen (2016/679) - og de retlige rammer for dansk lovgivning - Del I bind II Persondataret
2017 1565-1-1 Databeskyttelsesforordningen (2016/679) - og de retlige rammer for dansk lovgivning - Del I bind I Persondataret
2017 1564 En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken Kirkeret, Menneskerettigheder, Statsret
2017 1563 Straffelovrådets betænkning om freds- og æreskrænkelser Strafferet
2016 1562 Indsatsen over for rockerborge m.v. Kommunalret, Menneskerettigheder, Strafferet
2016 1561 Bødesanktioner på det finansielle område Finansielle virksomheder, Strafferet, Konkurrenceret
2016 1560 Inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i fængsler og arresthuse ved varetægtsfængsling og strafudmåling Procesret, Politi, Strafferet
2016 1559 Straffelovrådets betænkning om væbnede konflikter i udlandet Strafferet
2016 1558 Reform af den civile retspleje IX Procesret
2015 1557 Opfølgning på Christiania-sagen Menneskerettigheder, Statsret
2015 1556 Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i Strafferet
2015 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Insolvensret, Arbejdsret
2015 1554 Videoafhøring af børn og unge i straffesager Procesret, Strafferet
2015 1553 Offentligt ansattes ytringsfrihed og whisteblowerordninger Menneskerettigheder, Statsret, Forvaltningsret, Strafferet
2015 1552 Ægtefællers økonomiske forhold Familieret
2015 1551 Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Socialret
2015 1550 Åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Statsret
2014 1549 Afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Procesret, Strafferet
2014 1548 Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi Menneskerettigheder, Strafferet
2014 1547 Sagsomkostninger i straffesager Insolvensret, Skatteret, Procesret
2014 1546 Inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet Menneskerettigheder, Statsret, International ret
2014 1545 Samfundstjeneste m.v. Strafferet
2014 1544 Folkekirkens styre Kirkeret
2013 1543 Reform af den civile retspleje VIII (syn og skøn) Procesret
2013 1542 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Bevillinger
2013 1541-7 Revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg - Bilag 6 Udlændingeret
2013 1541-6 Revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg - Bilag 5 Udlændingeret
2013 1541-5 Revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg - Bilag 4 Udlændingeret
2013 1541-4 Revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg - Bilag 3 Udlændingeret
2013 1541-3 Revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg - Bilag 2 Udlændingeret
2013 1541-2 Revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg - Bilag 1 Udlændingeret
2013 1541-1 Revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Udlændingeret
2013 1540 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Obligationsret, Forbrugerret
2013 1539-2 Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden - Sammenfatning Trafik
2013 1539-1 Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden - Hovedrapport Trafik
2013 1538 Afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøde Kommunalret
2013 1537 Ministrenes særlige rådgivere - et serviceeftersyn Statsret, Medieret, Forvaltningsret
2012 1536 Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) Søret
2012 1535 Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Obligationsret
2012 1534-2 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser - Bind II Strafferet
2012 1534-1 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser - Bind I Strafferet
2012 1533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål Kommunalret, Offentlig Finansiering
2012 1532 Indsamlinger Forvaltningsret
2012 1531 Strafudmåling - samspillet mellem lovgiver og domstole Strafferet
2012 1530 Reform af den civile retspleje VII (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Strafferet
2012 1529 PET og FE Militær, Politi, Strafferet
2011 1528 Revision af reglerne om forkyndelse Procesret
2011 1527 Provstestillingen og provstiets funktion Kirkeret
2011 1526 Tilhold, opholdsforbud og bortvisning Strafferet
2011 1525 Konkurskarantæne Insolvensret
2010 1524 Revision af hundeloven Dyreret
2010 1523 En fremtidig statsadvokatordning Procesret, Politi
2010 1522 Reform af den civile retspleje IV (adhæsionsproces) Erstatningsret, Strafferet
2010 1521 Insiderhandel Finansielle virksomheder
2010 1520 Huseftersynsordningen Fast Ejendom, Forbrugerret
2010 1519 Revision af dødsboskifteloven Skifteret, Arveret
2010 1518 Ægtefælleskifter m.v. Familieret, Skifteret
2010 1517 Beretning om elektronisk aftaleindgåelse Obligationsret, IT-ret
2010 1516 Offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Persondataret, Forvaltningsret
2010 1515 Det videnskabsetiske komitesystem i Danmark Sundhedsret
2010 1514 Farlige hunde Dyreret
2010 1513 Optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager Procesret, Politi, Strafferet
2009 1512 Rekonstruktion m.v. Insolvensret
2009 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud Kirkeret
2009 1510-2 Offentlighedsloven - Bind 2 Forvaltningsret
2009 1510-1 Offentlighedsloven - Bind 1 Forvaltningsret
2009 1509 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Obligationsret
2009 1508 Indsatsen mod ungdomskriminalitet Strafferet
2009 1507 Behandling af klager over politiet Procesret, Politi, Strafferet
2009 1506 Vi kan leve længere og sundere Fødevareret, Arbejdsret, Uddannelse, Sundhedsret
2009 1505 Administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Udlændingeret
2009 1504 Restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud Bevillinger, Persondataret, Procesret
2008 1503 Uddannelse og efteruddannelse af præster Kirkeret
2008 1502 Visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler Obligationsret, Erstatningsret, Produktregler
2008 1501 Konfliktråd Procesret, Strafferet
2008 1500 Udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Kommunalret, Persondataret, Socialret, Forvaltningsret
2009 1499 Offentligt hasardspil i turneringsform Strafferet, Spil
2008 1498 Modernisering af selskabsretten Regnskab, Selskabsret
2008 1497 Selvstyre i Grønland Grønland & Færøerne, Statsret
2008 1496 Retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager Procesret
2008 1495 Evaluering af forsøg med stiftsråd Kirkeret
2008 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven Strafferet
2008 1493-3 Danmarks transportinfrastruktur - Bilag Anlæg, Transportret
2008 1493-2 Danmarks transportinfrastruktur - Sammenfatning Anlæg, Transportret
2008 1493-1 Danmarks transportinfrastruktur Anlæg, Transportret
2007 1492 Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger Procesret
2007 1491-2 Folkekirkens lokale økonomi - Sammenfatning Kirkeret
2007 1491-1 Folkekirkens lokale økonomi Kirkeret
2007 1490 Om ændring af ATP-ordningens optjeningsmodel og formuefællesskab. Skatteret
2007 1489 Om Arbejdsretten og faglige voldgifter Arbejdsret, Procesret
2007 1488 Dansk straffemyndighed Strafferet
2006 1487 Kommunal og regional revision. Sagkundskab, uafhængighed og tilsyn hermed Kommunalret, Regnskab
2007 1486 Alkohol i udåndingsluft og en nulgrænse for euforiserendestoffer mv. Færdselsret
2006 1485 Forurettedes processuelle retsstilling i straffesager Erstatningsret, Procesret, Strafferet
2006 1484 Hurtigere behandling af konkursboer Insolvensret
2006 1483 TV-overvågning Persondataret, Arbejdsret, Forvaltningsret, Strafferet
2006 1482 Arbejdsskadesikring Erstatningsret, Arbejdsret
2006 1481 Reform af den civile retspleje V - Retsmægling Procesret
2006 1480 Revision af Ophavsretslovens kapitel 3 Immaterialret
2006 1479 Retsplejelovens regler om advokater Procesret, Advokatret
2006 1478 Revisorlovgivning - i internationalt perspektiv Regnskab
2006 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Kirkeret
2006 1476 Planlægning og detailhandel Kommunalret
2006 1475 Barnets perspektiv. Forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, tvangsfuldbyrdelse Familieret, Procesret
2006 1474 Straffelovrådets betænkning om det strafferetlige værn mod terrorisme Strafferet
2006 1473 Revision af arvelovgivningen m.v. Familieret, Skifteret, Pensionsret, Arveret
2006 1472 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte Menneskerettigheder, Statsret, Forvaltningsret, Strafferet
2006 1471 Digital tinglysning Ejendomsret
2006 1470 Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet Strafferet
2006 1469 Varetægtsfængsling i isolation efter 2000-loven Procesret, Strafferet
2005 1468 Reform af den civile retspleje IV - Gruppesøgsmål mv. Procesret
2005 1467 Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Familieret, Procesret
2005 1466 Ægtefællers pensionsrettigheder - Behandling på skifte af fællesbo Familieret, Skifteret, Pensionsret
2005 1465 Dommeres bibeskæftigelse Procesret
2005 1464 Lovtidende i elektronisk form Retsinformation
2005 1463 Retssikkerhed i anbringelsessager Socialret, Procesret
2005 1462 Kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Strafferet
2005 1461 Varetagelse af tinglysningsopgaven Ejendomsret
2005 1460 Revision af forældelseslovgivningen Obligationsret
2005 1459 Virksomhedspant Insolvensret, Ejendomsret, Landbrugsret
2005 1458 Forbedring af voldtægtsofres stilling Erstatningsret, Procesret, Strafferet
2005 1457 Udvalget vedrørende markedsføringsloven og prismærkningsloven Markedsføringsret
2004 1456 E-signaturs retsvirkninger IT-ret
2004 1454 Delbetænkning XI om behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. Procesret
2004 1453 Indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen Uddannelse
2004 1452 Rapport fra sambeskatningsudvalget Skatteret
2004 1451 Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkersolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer Søret
2004 1450 Administration af domænenavne i Danmark IT-ret
2004 1449-3 Gældssanering - Bilag 2-4 Insolvensret, Skatteret
2004 1449-2 Gældssanering - Bilag 1 Insolvensret, Skatteret
2004 1449-1 Gældssanering Insolvensret, Skatteret
2004 1448 Sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden Færdselsret, Strafferet
2004 1447 Hvidvasklovgivningen Finansielle virksomheder, Strafferet, Spil
2004 1446 Personnavne Familieret
2004 1445 Dagspressens Finansieringsinstitut Medieret, Statsstøtte
2004 1444 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Erhvervsregulering, Sundhedsret
2004 1443 Embedsmænds rådgivning og bistand Menneskerettigheder, Arbejdsret, Statsret, Forvaltningsret
2004 1442-8 Det grønlandske retsvæsen - Resume Grønland & Færøerne
2004 1442-7 Det grønlandske retsvæsen - Bind 7 Grønland & Færøerne
2004 1442-6 Det grønlandske retsvæsen - Bind 6 Grønland & Færøerne
2004 1442-5 Det grønlandske retsvæsen - Bind 5 Grønland & Færøerne
2004 1442-4 Det grønlandske retsvæsen - Bind 4 Grønland & Færøerne
2004 1442-3 Det grønlandske retsvæsen - Bind 3 Grønland & Færøerne
2004 1442-2 Det grønlandske retsvæsen - Bind 2 Grønland & Færøerne
2004 1442-1 Det grønlandske retsvæsen - Bind 1 Grønland & Færøerne
2004 1441 Straffelovsrådets betænkning om visse forældelsesretlige spørgsmål Strafferet
2004 1440 Revision af forbrugeraftaleloven Forbrugerret
2004 1439 Bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet m.v. Politi, Strafferet
2004 1438 Forældelse af strafansvaret forsærlovsovertrædelser m.v. Strafferet
2004 1437-1 Et nyt udligningssystem - Bind 1 Kommunalret, Offentlig Finansiering
2004 1437-2 Et nyt udligningssystem - Bind 2 Kommunalret, Offentlig Finansiering
2004 1436-14 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Bilag 1 Procesret
2004 1436-13 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 12 Procesret
2004 1436-12 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 11 Procesret
2004 1436-11 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 10 Procesret
2004 1436-10 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 9 Procesret
2004 1436-9 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 8 Procesret
2004 1436-8 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 7 Procesret
2004 1436-7 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 6 Procesret
2004 1436-6 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 5 Procesret
2004 1436-5 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 4 Procesret
2004 1436-4 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 3 Procesret
2004 1436-3 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 2 Procesret
2004 1436-2 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Kapitel 1 Procesret
2004 1436-1 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene - Indhold Procesret
2004 1435 Den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov Militær, Procesret, Strafferet
2004 1434-4 Strukturkommissionens betænkning - Sammenfatning Kommunalret, Socialret
2004 1434-3 Strukturkommissionens betænkning - Bind 3 Kommunalret, Socialret
2004 1434-2 Strukturkommissionens betænkning - Bind 2 Kommunalret, Socialret
2004 1434-1 Strukturkommissionens betænkning - Bind 1 Kommunalret, Socialret
2003 1433 Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer Obligationsret, Byggeret, Forbrugerret
2003 1432 Valgret under udlandsophold Menneskerettigheder, Statsret
2003 1431 Straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminellelavalder Procesret
2003 1430 Udvalget om aktieoptioner Arbejdsret, Selskabsret
2003 1429 Forenklinger i jordlovgivningen Kommunalret, Landbrugsret
2003 1428 Retssikkerhedskommissionens betænkning Procesret
2003 1427 Reform af den civile retspleje II. Offentlighed i civile sager og straffesager. Afgivet af Retsplejerådet Civilret, Procesret, Retspleje
2003 1426 Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet Skatteret
2002 1425 Indsigt i den kommunale administration Kommunalret
2003 1424-3 Straffastsættelse og strafferammer, bind 3 - Bilag - Statistisk undersøgelse af domspraksis Strafferet
2002 1424-2 Straffastsættelse og strafferammer, bind 2 - Speciel del Strafferet
2002 1424-1 Straffastsættelse og strafferammer, bind 1 - Almindelig del Strafferet
2002 1423 Forsikringsaftaleloven Erstatningsret, Forsikringsret
2002 1422 Gennemførelsen i dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling Diskrimination, Arbejdsret
2002 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Boligret, Ejendomsret
2002 1420 Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn Procesret, Politi
2002 1419 Eksklusivbestemmelser Menneskerettigheder, Arbejdsret, Statsret
2002 1418 Arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Erstatningsret, Arbejdsret
2002 1417 IT-kriminalitet. Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Strafferet
2002 1416 Forskning i økonomisk kriminalitet Strafferet
2002 1415 Straffelovens § 296 og § 302. Delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. Strafferet
2002 1414 Redegørelse om biobanker Persondataret, Sundhedsret
2002 1413-2 Revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter - Bind II Sundhedsret
2002 1413-1 Revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter - Bind I Sundhedsret
2002 1412 Godtgørelse til efterladte ved dødsfald Erstatningsret
2002 1411 Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Regnskab
2002 1410 Politilovgivning Politi
2002 1409 Politiets struktur Procesret, Politi
2001 1408 Rapport fra Kulbrintebeskatningsudvalget Skatteret
2001 1407 Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret Menneskerettigheder, Statsret, International ret
2001 1406-2 Forskningskommissionens betænkning - Bind 2 Forskning
2001 1406-1 Forskningskommissionens betænkning - Bind 1 Forskning
2001 1405 Forenklingsudvalgets Delbetænkning II (Kirkefunktionærområdet) Kirkeret
2001 1404 Revision af arkivloven Forvaltningsret
2001 1403-2 Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet - Bilag Obligationsret, Forbrugerret
2001 1403-1 Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet Obligationsret, Forbrugerret
2001 1402 Om arbejdsskadesikring. Skadebegreberne - Administration og styring Erstatningsret, Arbejdsret
2001 1401 Reform af den civile retspleje I. Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans Procesret
2000 1400 E-signatur og formkrav i lovgivningen IT-ret
2000 1399-2 Sammenlignelig forbrugerinformation - Bilag Kommunalret, Socialret, Uddannelse
2000 1399-1 Sammenlignelig forbrugerinformation Kommunalret, Socialret, Uddannelse
2001 1398 Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission Forvaltningsret
2001 1397 Betænkning fra Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg Kommunalret, Byggeret, Socialret, Statsstøtte
2000 1396 Straffelovens § 289 m.v. - berigelseskriminalitet rettet mod offentligemidler. Delbetænkning V afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Strafferet
2000 1395 Statens tilsyn med kommunerne Forvaltningsret, Kommunalret
2000 1394 Papirløs tinglysning Ejendomsret
2000 1393 Ingen betænkning
2000 1392 Aktieavancebeskatning. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven Skatteret
2000 1391 Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlægaf veje m.v. Trafik, Anlæg
2000 1390 Hjemme-pc'er.Den skattemæssige behandling af pc-hjemmearbejdspladser og hjemme-pc-ordninger Skatteret
2000 1389 Børns forsørgelse Familieret
2000 1388 Transaktioner mellem nærtstående parter. Delbetænkning IV afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Strafferet, Finansielle Virksomheder
2000 1387 Den kommunale byggesagsbehandling. Modernisering af bestemmelser om naboorientering og de bebyggelsesregulerende bestemmelser og nye procedurer for byggesagsbehandlingen Byggeret
2000 1386 Forenklingsudvalgets Delbetænkning I Kirkeret
2000 1385 Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Procesret
2000 1384 Fremtidens speciallæge Sundhedsret
2000 1383 Revision af erstatningsansvarslovgivningen Erstatningsret
2000 1382 Omkostningsdækningsordningen.Betænkning fra Udvalget om behandling af borgernes udgifter ved klage på skatte- og afgiftsområdet Skatteret
2000 1381 Forslag til ny salmebog. Betænkning afgivet af Kirkeministeriet 5. januar 1993 nedsatte Salmebogskommission - Bind 1 - Indledning - Salmer - Bønner og tekster Kirkeret
1999 1380 Organisering af lægemiddelsalget i Danmark Sundhedsret
1999 1379 Rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Delbetænkning III afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Strafferet
1999 1378 Vurdering af fast ejendom Skatteret
1999 1377 IT-efterforskning af børnepornografi Strafferet
1999 1376 Den finansielle sektor efter år 2000 Finansielle virksomheder
1999 1375 Ferieudvalgets betænkning om ferieloven Arbejdsret
1999 1374 Generationsskifte Skatteret
1999 1373 Teaterstøtte i Danmark Kultur
1999 1372 Straffelovsrådets betænkning om tidsbegrænsning af foranstaltninger efterstraffelovens § 68 og § 69 Strafferet
1999 1371 Udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten. Hæleri og anden efterfølgende medvirken Strafferet
1999 1370 Det fremtidige ligestillingsarbejde Diskrimination
1999 1369 Det fremtidige budget og regnskabssystem for kommunerne og amtskommunerne Kommunalret, Offentlig Finansiering
1999 1368 Dansk transportforskning - status og visioner Trafik
1999 1367 Måltidets Hus. Fra råvarer til madkultur med måltidet i centrum Fødevareret, Kultur
1998 1366 Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor - Regelsamling I og II Forvaltningsret
1998 1365 Forenkling af den kommunale finansiering Kommunalret, Offentlig Finansiering
1998 1364 Stempelafgift Afgiftsret
1998 1363 Cirkus og artister i Danmark Kultur
1998 1362 Rådgiveransvar Erstatningsret, Forsikringsret, Erhvervsregulering, Finansielle virksomheder, Fast Ejendom
1998 1361 Kommunernes udgiftsbehov Kommunalret, Offentlig Finansiering
1998 1360 Billedkunst Kultur
1998 1359 Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark. Delbetænkning II Socialret, Udlændingeret
1998 1358 Varetægtsfængsling i isolation Strafferet
1998 1357 Udfordringer på lægemiddelområdet Sundhedsret
1998 1356 Rapport fra Skatteministeriets IT-udvalg. Den globale informations-infrastruktur Skatteret
1998 1355 Straffelovrådets betænkning om en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Delbetænkning III om sanktionsspørgsmål Strafferet
1998 1354 Forholdet mellem minister og embedsmand Forvaltningsret
1998 1353 Butikker og forbrugere - nu og i fremtiden Bevillinger, Erhvervsregulering
1998 1352 Nævningesager Strafferet, Procesret
1998 1351 Landbrugets strukturproblemer Landbrugsret
1997 1350 Børns retsstilling Procesret, Socialret, Menneskerettigheder
1997 1349 Aktindsigt i personalesager Forvaltningsret
1997 1348 Instansordningen i civile retssager Procesret
1997 1347 Bibliotekerne i informationssamfundet Kultur
1997 1346 Revision af lov om patientforsikring Sundhedsret, Forsikringsret
1997 1345-2 Behandling af personoplysninger - Bilag Persondataret
1997 1345-1 Behandling af personoplysninger Persondataret
1997 1344 Spil på forlystelsessteder, i restaurationer og foreninger Erhvervsregulering
1997 1343 Forlystelser Erhvervsregulering
1997 1342-2 Information til tiden - Bilag Forvaltningsret, Retsinformation
1997 1342-1 Information til tiden Forvaltningsret, Retsinformation
1997 1341 Småsagsproces - Inkassoproces Insolvensret
1997 1340 National strategi for fiskeriforskningen Forskning
1997 1339 Frist- og forældelsesregler inden for skatteområdet Skatteret
1997 1338 International adoption Familieret
1997 1337 Integration Udlændingeret
1997 1336-2 Tilgængelighed for alle - handlingsplan for handicappedes adgang til det fysiske miljø - Bind 2 Boligret, Lejeret, Byggeret, Socialret, Statsstøtte
1997 1336-1 Tilgængelighed for alle - handlingsplan for handicappedes adgang til det fysiske miljø - Bind 1 Boligret, Lejeret, Byggeret, Socialret, Statsstøtte
1997 1335 Information og samtykke i forbindelse med forsøg Sundhedsret
1997 1334-2 Offentlig kostforplejning i Danmark - Bind 2 Fødevareret, Socialret, Sundhedsret
1997 1334-1 Offentlig kostforplejning i Danmark - Bind 1 Fødevareret, Socialret, Sundhedsret
1997 1333 Landdistrikternes udviklingsmuligheder Erhvervsfremme, Kommunalret
1998 1332 Frivilligt socialt hjælpearbejde Socialret
1997 1331-2 Lejeforhold - Bilag Boligret, Lejeret
1997 1331-1 Lejeforhold Boligret, Lejeret
1997 1330 Samarbejdet mellem retterne og pressen Procesret, Medieret
1997 1329 Udfordringer i sygehusvæsenet Sundhedsret
1997 1328 Elektronisk Statstidende Retsinformation
1996 1327 Budgetlægning for kirkekasserne Kirkeret
1997 1326-4 Udvisning - Bilag 2 Udlændingeret
1997 1326-3 Udvisning - Bilag 1 Udlændingeret
1997 1326-2 Udvisning - Bind 2 Udlændingeret
1997 1326-1 Udvisning - Bind 1 Udlændingeret
1997 1325 Patienters klageadgang på sundhedsområdet Erstatningsret, Forsikringsret, Sundhedsret
1996 1324 En analyse af sygehuskapaciteten i hovedstadsområdet Sundhedsret
1996 1323 Haager-konventionen om international adoption af børn Familieret
1996 1322 Undervisning af asylansøgerbørn Udlændingeret
1996 1321 Inkassovirksomhed Insolvensret
1996 1320-2 Medierne i demokratiet - Bilag Medieret
1996 1320-1 Medierne i demokratiet Medieret
1996 1319-2 Domstolsudvalgets betænkning - Bilag Procesret, Statsret
1996 1319-1 Domstolsudvalgets betænkning Procesret, Statsret
1996 1318 Revision af lov om arbejdsretten Arbejdsret, Procesret
1996 1317 Forskningsrådenes sagsbehandling m.m. Forskning
1996 1316-2 Kommunale erhvervsskatter og udligning - Bilag Skatteret, Kommunalret
1996 1316-1 Kommunale erhvervsskatter og udligning Skatteret, Kommunalret
1996 1315 Undersøgelsesorganer Procesret, Forvaltningsret
1996 1314 Fangstindretning og datasystemet i dansk fiskeri Fiskeri
1996 1313 Serviceuddannelse Uddannelse
1996 1312 En fremtid for dansk søfart Arbejdsret, Søret
1996 1311 Børn og unges brug af massemedier Medieret
1996 1310 Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser Markedsføringsret, Sundhedsret
1996 1309 Natur, miljø og EU's landbrugspolitik Landbrugsret, Miljøret
1995 1308 Geocenter Forskning
1995 1307-5 Hovedstadsområdets fremtidige struktur - Bilag k-l Kommunalret
1995 1307-4 Hovedstadsområdets fremtidige struktur - Bilag e-j Kommunalret
1995 1307-3 Hovedstadsområdets fremtidige struktur - Bilag a-d Kommunalret
1995 1307-2 Hovedstadsområdets fremtidige struktur - Vurderinger og forslag Kommunalret
1995 1307-1 Hovedstadsområdets fremtidige struktur Kommunalret
1995 1306 Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutters investeringsbeslutninger Pensionsret, Finansielle virksomheder
1995 1305 Lægers tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger Persondataret, Sundhedsret, Strafferet
1996 1304 Oplæg til en ny iværksætterpolitik Erhvervsfremme
1995 1303 Delbetænkning I vedrørende udenlandske kvinders integration og retsstilling Socialret, Udlændingeret
1995 1302 Efteruddannelse af advokater beskæftiget med flygtningenævnssager Udlændingeret, Advokatret
1995 1301 En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet Erhvervsfremme, Uddannelse
1995 1300 De elektroniske medier Medieret
1995 1299 En rejsedommerordning Procesret
1995 1298 Fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation Procesret, Politi
1995 1297-2 Konkurrencelovgivning i Danmark - Bilag Konkurrenceret
1995 1297-1 Konkurrencelovgivning i Danmark Konkurrenceret
1995 1296 Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteret
1995 1295 Eksportkreditgaranti og -finansiering Erhvervsfremme, Statsstøtte
1995 1294 Journalistisk efter- og videreuddannelse Uddannelse
1995 1293 Fraskiltes pensionsret Familieret
1995 1292 Administration af udlændingesager Udlændingeret
1995 1291 Anvendelse af udlændingeattachéer m.v. Udenrigsforhold, Udlændingeret
1995 1290-4 Børsreform II - Bind 4 Finansielle virksomheder
1995 1290-3 Børsreform II - Bind 3 Finansielle virksomheder
1995 1290-2 Børsreform II - Bind 2 Finansielle virksomheder
1995 1290-1 Børsreform II - Bind 1 Finansielle virksomheder
1995 1289 Juridiske personers bødeansvar Strafferet
1995 1288 Delbetænkning III om effektivisering af asylsagsbehandlingen Udlændingeret
1995 1287 Forskningsrådgivningssystemet i Danmark Forskning
1995 1286 Obligatorisk individuel måling for forbrugsposter Boligret, Lejeret, Byggeret, Miljøret
1995 1285 Underholdsbidrag Skatteret
1995 1284 Forslag til en national strategi for sundhedsvidenskab Forskning
1994 1283 Fornyelse af de merkantile erhvervsuddannelser Uddannelse
1994 1282 Arbejdsskadeforsikring m.v. Erstatningsret, Forsikringsret, Arbejdsret
1994 1281 Brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen Uddannelse
1994 1280 Etablering af en dansk Master of Public Health uddannelse Uddannelse
1994 1279 Fælles forældremyndighed - samværsvanskeligheder - børnesagkyndig rådgivning Familieret
1994 1278 Behandlingen af klager over politipersonalet Politi
1994 1277 Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse Uddannelse
1994 1276 Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Fast Ejendom, Forbrugerret
1994 1275 Overbygningsuddannelse for pædagoger Uddannelse
1994 1274 Forslag til en national strategi for jordbrugsforskningen Forskning
1994 1273 Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen Insolvensret
1994 1272 Ombudsmandsloven Statsret, Forvaltningsret
1994 1271 Kommunalpolitikernes arbejdsvilkår Kommunalret
1994 1270 Skifte af dødsboer Skifteret, Skatteret, Arveret
1994 1269 Gentestudvalgets betænkning om helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet Persondataret, Arbejdsret, Sundhedsret
1994 1268-2 Fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor - Bilag Kommunalret
1994 1268-1 Fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor Kommunalret
1994 1267 Strategi for en bæredygtig skovdrift Miljøret
1994 1266 ABT 93 Byggeret
1994 1265 Delbetænkning II om effektivisering af asylsagsbehandlingen Udlændingeret
1994 1264 Præstestillinger Kirkeret
1994 1263-3 DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus - Redegørelse 3 Trafik
1994 1263-2 DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus - Redegørelse 2 Trafik
1994 1263-1 DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus - Redegørelse 1 Trafik
1994 1262 Koordinering af regionalt erhvervsfremme Erhvervsfremme
1994 1261 Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Forskning, Statsstøtte
1993 1260 Et procesbevillingsnævn Procesret
1993 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken Socialret
1993 1258 Intern revision i staten Regnskab, Statsret
1993 1257-2 Børn og unges erhvervsarbejde - Bilag Arbejdsret
1993 1257-1 Børn og unges erhvervsarbejde Arbejdsret
1993 1256 Produktsikkerhed Produktregler
1993 1255 Elektronisk betalingsformidling uden betalingskort Penge og betalinger
1993 1254 Revisorlovgivningen Regnskab
1993 1253 Teknologistøttet undervisning (Fjernundervisning) Uddannelse
1993 1252 Danmarks internationale indsats Militær
1993 1251 Forenkling af anpartsselskabsloven Selskabsret
1993 1250 Redegørelse om aktivitetsbestemte tilskud. Forenkling af udligningssystemet. Statstilskuddets fordeling Kommunalret, Offentlig Finansiering
1993 1249 Delbetænkning I om effektivisering af asylsagsbehandlingen Udlændingeret
1993 1248 Valg og EDB IT-ret, Statsret
1993 1247 Værgemål Familieret
1993 1246 Revision af AB72 Byggeret
1993 1245 Pensionsoverførsler Pensionsret
1992 1244 Rapport fra udvalget til undersøgelse af eventuelle misbrugsmuligheder ved andelsbeskatningen Skatteret
1992 1243 Erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af offentlig regulering Erhvervsregulering, Statsret, Miljøret
1992 1242-2 Landdistrikterne - ændrede vilkår - Bilag Kommunalret, Landbrugsret, Statsstøtte
1992 1242-1 Landdistrikterne - ændrede vilkår Kommunalret, Landbrugsret, Statsstøtte
1992 1241 Lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsregulering, Fast Ejendom
1992 1240 Pakkerejser Forbrugerret
1992 1239 Lønindeholdelse for private krav Insolvensret
1992 1238 Ejendomsvurderingsområdet Skatteret
1992 1237 Erstatning for miljøskader Miljøret
1992 1236 Ny markedsføringslov Markedsføringsret
1992 1235 Periodisk syn af personbiler Færdselsret
1992 1234 Samordning af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesindsats Uddannelse
1992 1233 Pressens informationsregistre Persondataret, Medieret
1992 1232 Fremtidens finansielle sektor Finansielle virksomheder
1992 1231 Omsætning af fast ejendom Erhvervsregulering, Fast Ejendom
1992 1230 Børsnoterede selskaber Finansielle virksomheder, Selskabsret
1992 1229 Forenkling og fremtidstilpasning af selskabsloven Selskabsret
1991 1228 Pensionsmæssig ligebehandling af mænd og kvinder Diskrimination, Pensionsret
1991 1227 Udlicitering af offentlige drifts- og anlægsopgaver Udbudsret
1991 1226-2 Katastrofeberedskab - Bilag Beredskab
1991 1226-1 Katastrofeberedskab Beredskab
1991 1225 Præhospital behandling i Danmark Sundhedsret
1991 1224 Befordringsfradragsreglerne Skatteret
1991 1223 Beslaglæggelse og edition under efterforskning Procesret
1991 1222 3. instansbevillinger og andre procesbevillinger Procesret
1991 1221 Driftsomkostninger Skatteret
1991 1220 Den europæiske Menneskerettighedskommission og dansk ret Menneskerettigheder, Statsret, International ret
1991 1219 Isolationsfængsling i andre europæiske lande Procesret, Strafferet
1991 1218 Nyt tilskudssystem for de frie grundskoler Uddannelse
1991 1217 Modernisering af levnedsmiddelkontrollen i Danmark Fødevareret
1991 1216 Insider-handel Finansielle virksomheder, Strafferet
1990 1215 2. betænkning angående befordring af gods Søret
1991 1214 Bedre statistik om flygtninge og indvandrere Udlændingeret
1990 1213 En fælles pædagoguddannelse Uddannelse
1990 1212 De retlige rammer for indsatsen over for børn og unge Socialret, Strafferet
1990 1211 Samfundstjeneste. Delbetænkning II om sanktionsspørgsmål Strafferet
1990 1210 Økonomi og miljø i statistisk belysning Miljøret
1990 1209-2 Udenrigstjenesten mod år 2000 - Bind 2 Udenrigsforhold
1990 1209-1 Udenrigstjenesten mod år 2000 - Bind 1 Udenrigsforhold
1990 1208 Dækningsordning for skader forårsaget af stormflod Forsikringsret
1990 1207 Ferielovudvalget Arbejdsret
1990 1206 Revision af restaurationsloven Bevillinger
1990 1205 Medieansvar Medieret
1990 1204 Selvstændige erhvervsdrivendes pensionsforhold Skatteret
1990 1203 Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling Skatteret, Afgiftsret
1990 1202 Forkyndelse Procesret
1990 1201 Modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen Procesret
1990 1200 Landvæsensretterne Procesret
1990 1199 En ny læreruddannelse Uddannelse
1990 1198 Bygningsbevaring Byggeret, Kultur
1990 1197 Revision af ophavsretslovgivningen. 8. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen Immaterialret
1990 1196 Retslægerådet Procesret, Sundhedsret
1990 1195 Brancheglidning og franchising på ejendomsformidlingsområdet Erhvervsregulering
1990 1194 Anklagemyndighedens struktur Procesret
1990 1193 Virksomhedernes miljøtilsyn Miljøret
1990 1192 Præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring Erstatningsret, Arbejdsret
1990 1191 Dansk Polarcenter Forskning
1990 1190 Skjult gæld i biler Ejendomsret
1990 1189 Privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring Forsikringsret
1990 1188-3 Forsvaret i 90'erne - Bilag 5-29 Militær
1990 1188-2 Forsvaret i 90'erne - Bilag 1-4 Militær
1990 1188-1 Forsvaret i 90'erne Militær
1989 1187 Fortolkningen af love og domstolsafgørelser Skatteret, Procesret, Forvaltningsret
1989 1186 Landbrugets finansiering - Realkredit og etablering. Delrapport 3 Finansielle virksomheder, Landbrugsret
1989 1185 Forskning på mennesket: Etik/jura Forskning, Sundhedsret
1989 1184 Afkald på livsforlængende behandling (livstestamenter) Sundhedsret
1989 1183 Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse Uddannelse, Sundhedsret
1989 1182 Ansættelse i stillinger i folkekirken m.m. Kirkeret
1989 1181-3 Fuldbyrdelse af straf m.v - Bind III Procesret, Strafferet
1989 1181-2 Fuldbyrdelse af straf m.v - Bind II Procesret, Strafferet
1989 1181-1 Fuldbyrdelse af straf m.v - Bind I Procesret, Strafferet
1989 1180 Bistands-, pleje- og omsorgsuddannelser Uddannelse
1989 1179 Samordning af landbrugs- og jordbrugsuddannelser Uddannelse
1989 1178 Den private opsparing Pensionsret
1989 1177 EDB-tinglysning på landsplan Ejendomsret
1989 1176 Sognebåndsløsning og kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer Kirkeret
1989 1175 Forebyggelse af alkoholmisbrug Sundhedsret
1989 1174 Distribution af adresseløse forsendelser m.v. Transportret, Markedsføringsret
1989 1173 Annoncering m.v. af tvangsauktioner over fast ejendom Insolvensret, Procesret
1989 1172 Modernisering og forenkling af det kommunale bevillingssystem m.v. Kommunalret, Offentlig Finansiering
1989 1171 Afskrivninger Erhvervsfremme, Skatteret
1989 1170 Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav Procesret
1989 1169 Anparter Skatteret
1989 1168 De kommunale opgavers fordeling og finansiering Kommunalret, Offentlig Finansiering
1989 1167 Sikkerhedsbestemmelser for boksning Sport
1989 1166 Internationale børnebortførelser Familieret, Procesret, Politi, International ret, Strafferet
1989 1165 Styring af statsvirksomheder Offentlig Finansiering
1989 1164 Vilkår for tilskud til folkeoplysning Uddannelse
1989 1163 Kunstnernes sociale vilkår Socialret, Kultur
1989 1162 Handelsuddannelser i internationalt perspektiv Uddannelse
1989 1161 Renteloven Obligationsret
1989 1160 Højere forberedelseseksamen Uddannelse
1989 1159 Ransagning under efterforskning Procesret, Politi
1989 1158 Uddannelser inden for turisterhvervet Uddannelse
1988 1157 Færdselssikkerhedspolitisk handleplan Færdselsret
1988 1156 Priser og konkurrenceforhold på lægemiddelområdet Erhvervsregulering, Forskning, Sundhedsret, Konkurrenceret
1988 1155 Lægers kliniske videreuddannelse Uddannelse, Sundhedsret
1988 1154 Dyreværn Dyreret
1988 1153-2 Kommunerne og erhvervspolitikken - Bilag Erhvervsfremme
1988 1153-1 Kommunerne og erhvervspolitikken Erhvervsfremme
1988 1152 Struktur og ejerformer. Delrapport 2 vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget Landbrugsret
1988 1151 Handelsagenter og handelsrejsende Obligationsret
1988 1150 90'ernes aftaler og overenskomster Arbejdsret
1988 1149 Reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende Socialret
1988 1148 Biblioteksafgiften Kultur
1988 1147 BZ-sikring af bygninger Kommunalret, Byggeret, Socialret
1988 1146 Almen voksenuddannelse Uddannelse
1988 1145 Struktur- og planudvalget. 2. delbetænkning om opfølgning af marginaljordsstrategien i Landbrugsministeriets lovgivning m.v. Kommunalret, Landbrugsret
1988 1144 Retsinformationsrådets betænkning om databaser med konkrete afgørelser Retsinformation
1988 1143 Kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder Kommunalret, Offentlig Finansiering
1988 1142 Revision af arbejdsskadeforsikringsloven Erstatningsret, Arbejdsret
1988 1141 Klarlægning af de lovgivningsmæssige forhold for distribution af adresseløse forsendelser Transportret, Markedsføringsret
1988 1140 Revision af bogføringsloven Regnskab
1988 1139 Beskatning af finansielle instrumenter Skatteret
1988 1138 Ny kommunal valglov og ny Europa-Parlamentsvalgslov. Delbetænkning 2 Kommunalret, EU-ret
1988 1137 Lettelse af landbrugets rentebyrde. Delrapport 1 vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget Landbrugsret
1988 1136 Formueskat Skatteret
1988 1135 Ferieboligudvalgets betænkning Fast Ejendom
1988 1134 Den kommunale indkomstbeskatning i Danmark Kommunalret, Skatteret
1988 1133 Forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester) Obligationsret, Forbrugerret
1988 1132 Teaterloven Kultur
1988 1131 RF. 2's forlis Søret
1988 1130 Retternes saglige kompetence i civile sager Procesret
1988 1129 Lotto i Danmark Spil
1988 1128 Transport af farligt gods Trafik, Transportret, Færdselsret
1988 1127 Homoseksuelles vilkår Diskrimination
1988 1126 Intensive produktionsformer inden for landbruget Landbrugsret
1987 1125 Åbningstider - butikker, servicesektoren og den offentlige administration Erhvervsregulering
1987 1124 Arealudvalget - Harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og regulering af fast ejendom. Delbetænkning 3 Ejendomsret
1987 1123 Amtskommunalt udgiftspres og styringsmuligheder Kommunalret, Forvaltningsret
1987 1122 1. delbetænkning - om gennemførelsen af EF's socio-strukturelle foranstaltninger i Danmark EU-ret
1987 1121 Separations- og skilsmissebetingelser Familieret
1987 1120 Arealudvalget - Det fremtidige ankesystem på miljøministeriets og byggelovens område. Delbetænkning 2 Miljøret, Procesret
1987 1119 Det mellemkirkelige arbejdes struktur Kirkeret, Forvaltningsret
1987 1118 Eksportmedarbejdere m.v. Skatteret
1987 1117 Offentlig information Forvaltningsret, Retsinformation
1987 1116 Nærradio og lokal-tv. 3. rapport Medieret
1987 1115 Dommerfuldmægtiges uddannelse og efteruddannelse af dommere Procesret, Uddannelse
1987 1114 København Kommunes styrelse Kommunalret, Forvaltningsret
1987 1113 Advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring Procesret, Advokatret
1987 1112-2 Grundlæggende erhvervsuddannelser - Bilag Uddannelse
1987 1112-1 Grundlæggende erhvervsuddannelser Uddannelse
1987 1111 Generationsskiftets skatter og afgifter Skatteret, Afgiftsret
1987 1110 Tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Fast Ejendom, Forbrugerret
1987 1109 Afsluttende udtalelse om ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Sundhedsret, Strafferet
1987 1108 Brancheglidning i den finansielle sektor Finansielle virksomheder
1987 1107 Arrest og forbud Procesret
1987 1106 Kultureksport Kultur
1987 1105 Appelbegrænsning for det offentlige i skattesager Procesret
1987 1104 Legemsindgreb under efterforskning Procesret, Politi
1987 1103 De mindre selvstændige erhvervsdrivende og den sociale lovgivning Socialret, Pensionsret, Arbejdsret
1987 1102 Den forurettedes stilling i voldtægts- og voldssager Erstatningsret, Procesret, Politi, Strafferet
1987 1101 Skat ved konkurs og akkord Skatteret, Insolvensret
1987 1100 Konfirmation og begravelse Kirkeret, Arveret
1987 1099 Strafferammer og prøveløsladelse. Delbetænkning I om sanktionsspørgsmål Strafferet
1987 1098 Ophævelse af dobbeltbeskatningen af aktieudbytter Skatteret
1987 1097 Revision af plantenyhedsloven Immaterialret
1987 1096 Revision af lov om tilsyn med pensionskasser Pensionsret, Finansielle virksomheder
1987 1095 Beskatning af kunstnere Skatteret
1987 1094-3 Breddeidrætten i Danmark - Bind 3 Sport, Kultur
1987 1094-2 Breddeidrætten i Danmark - Bind 2 Sport, Kultur
1987 1094-1 Breddeidrætten i Danmark - Bind 1 Sport, Kultur
1987 1093 EDB i tinglysningen Ejendomsret
1987 1092 Folkeskolens specialundervisning Uddannelse
1986 1091 Behandlingen af skatte- og afgiftsstraffesager, der afgøres administrativt Skatteret, Afgiftsret, Strafferet
1986 1090 En fremtidig skovpolitik Miljøret
1986 1089 Forskning og udvikling Forskning, Skatteret, Afgiftsret
1986 1088 Klubvirksomhed Foreningsret
1986 1087 Ligebehandling af samliv med og uden ægteskab inden for den sociale lovgivning Familieret, Socialret
1986 1086 Kuratorsalærer m.v. Insolvensret, Advokatret
1986 1085 Uddannelseskrav til præstestillinger Kirkeret
1986 1084 Ny folketingsvalglov. Delbetænkning Statsret
1986 1083 Medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet Kirkeret
1986 1082 Afsluttende beretning om ændringer i våbenlovgivningen Strafferet
1986 1081 Realrenteafgiftssatsen Afgiftsret
1986 1080 Praksissektorens organisation Sundhedsret, Forvaltningsret
1986 1079 Indførelse af et nyt tilskudssystem for de private skoler Statsstøtte
1986 1078 Landbokommissionen. 2. delbetænkning om landbrug og miljø Landbrugsret, Miljøret
1986 1077 Forsikringsselskabernes administration af arbejdsskadeforsikringen Forsikringsret, Erstatningsret
1986 1076 Arkitektuddannelsen i Danmark Uddannelse
1986 1075 Fra monopollov til konkurrencelov Konkurrenceret
1986 1074 Ingeniør- og teknikeruddannelsernes fremtid Uddannelse
1986 1073 Kortudvalget. Den statslige kort- og geodataproduktion
1986 1072-2 Supplerende dagpenge og fejludbetalinger - Bilag Socialret
1986 1072-1 Supplerende dagpenge og fejludbetalinger Socialret
1986 1071 Lovgivning om andelsselskaber Selskabsret
1986 1070 De handicappede og arbejdsmarkedet Arbejdsret
1986 1069 Udligning af AIDS-udgifter Offentlig Finansiering
1986 1068-2 Principbetænkning om tvang i psykiatrien - Bind 2 Socialret, Sundhedsret, Menneskerettigheder
1986 1068-1 Principbetænkning om tvang i psykiatrien - Bind 1 Socialret, Sundhedsret, Menneskerettigheder
1986 1067 Revision af kødlovgivningen Landbrugsret, Fødevareret
1986 1066 Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Strafferet
1986 1065 Homoseksuelle og arveafgift Arveret, Diskrimination, Menneskerettigheder
1986 1064 Ophavsret og EDB. 7. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen Immaterialret, IT-ret
1986 1063 Billedret. 6. delbetænkning fra udvalget vedr. revision af ophavsretslovgivningen Immaterialret
1985 1062 Reform af den juridiske kandidatuddannelse Uddannelse
1985 1061 Revision af musikloven Kultur
1985 1060 Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark Skatteret
1985 1059 Statsfinansieret udligning Kommunalret, Statsstøtte
1986 1058-3 Arbejde, undervisning, fritid - Bind 3 Strafferet
1986 1058-2 Arbejde, undervisning, fritid - Bind 2 Strafferet
1986 1058-1 Arbejde, undervisning, fritid - Bind 1 Strafferet
1985 1057-2 Forslag til Alterbog - Indledning Kirkeret
1985 1057-1 Forslag til Alterbog Kirkeret
1985 1056 Anonyme vidner m.v. Procesret
1985 1055 Revision af lov om styrelse af de højere uddannelsesinstitutioner Forvaltningsret, Uddannelse
1985 1054 Samordningsfradraget i tjenestemandspensioner Arbejdsret, Skatteret
1985 1053 Adoption af udenlandske børn og adoptionsformidling. Betænkning IV fra justitsministeriets adoptionsudvalg Familieret
1985 1052 Retternes stedlige kompetence i borgerlige sager m. v. (EF-domskonventionen) Procesret
1985 1051 Arealudvalget. Planlægningen på miljøministeriets område. Delbetænkning Miljøret
1985 1050 Kursgevinster og kurstab. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af afkast af investeringer i finansielle fordringer Skatteret
1985 1049 Det kommunale løntilsyn Arbejdsret, Kommunalret
1985 1048 Vagtvirksomhed Erhvervsregulering
1985 1047 Nærradio og lokal-tv i fremtiden. 2. rapport Medieret
1985 1046 Registrering af gravminder Kirkeret
1985 1045 Betydelige risici (Arbejdsministeriet) Arbejdsret, Erstatningsret
1985 1044 Samordning i sundhedsvæsenet Sundhedsret, Forvaltningsret
1985 1043 Genteknologi og sikkerhed Sundhedsret
1985 1042 Revision af kunsthåndværkeruddannelserne Uddannelse
1985 1041 Beskatning af ægtefæller Skatteret
1985 1040 Beskyttelse af kulturværdier i Danmark Kultur
1985 1039 Tvangsindgreb uden for strafferetsplejen Strafferet, Retspleje
1985 1038 Ophavsretligt biblioteksvederlag. 5. delbetænkning vedr. revision af ophavsretslovgivningen Immaterialret, Kultur
1985 1037 En fremtidig gartneripolitik. 2. betænkning vedr. De europæiske økonomiske Fællesskabers politik på frugt- og gartneriproduktområdet Landbrugsret, Erhvervsregulering
1985 1036 Erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer Erstatningsret, Forsikringsret
1985 1035 Samtidig sagsbehandling Forvaltningsret, Socialret
1985 1034 Landbokommissionen. 1. delbetænkning om landbrugsloven Landbrugsret
1985 1033 Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer Kommunalret, Statsstøtte
1985 1032 Datakriminalitet IT-ret, Strafferet
1985 1031 Forenkling af afskrivningsloven Skatteret
1985 1030 Arbejdsdelingen på telekommunikationsområdet Medieret, Teleret
1985 1029 Dansk mediepolitik Medieret
1984 1028 Delpension, samspilsproblemer, samordningsfradrag og førtidspensionering af tjenestemænd Pensionsret
1984 1027 Kommunale diæter og vederlag Kommunalret, Skatteret
1984 1026 Billedkunst og fonogrammer - Registrering til biblioteksafgift Kultur
1984 1025 Brevstemmeafgivning Statsret, Valgret
1984 1024 Ejendomsskatternes rolle i den kommunale finansiering Ejendomsret, Skatteret, Kommunalret
1984 1023 Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter Procesret, Politi, Strafferet
1984 1022 Revision af funktionærloven Arbejdsret
1984 1021 Arbejdsløshedskassernes fejludbetalinger Socialret
1984 1020 Kunstformidling Kultur
1984 1019 Retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser Erstatningsret, Strafferet
1984 1018 Skolegangens begyndelse i folkeskolen Socialret, Uddannelse
1984 1017 GTO's fremtid (Grønlands tekniske Organisation) Grønland & Færøerne
1984 1016 Fritidsvirksomhed for børn og unge (fritidsundervisningslovens kapitel II) Socialret
1984 1015 Embedslægevæsenet Sundhedsret, Forvaltningsret
1984 1014 Arve- og gaveafgift - Delbetænkning Afgiftsret, Arveret
1984 1013 De private skolers økonomi - En vurdering af de bygningsmæssige forhold
1984 1012 Systemeksport inden for uddannelsessektoren Uddannelse
1984 1011 Behovet for undervisning i teknisk anvendelse af EDB i de eksisterende teknikeruddannelser Uddannelse
1984 1010 Bevaringsværdige huse til beboelse Kultur, Boligret
1984 1009 Bankiervirksomhed Finansielle Virksomheder, Erhvervsregulering
1984 1008 Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse. 2. del Færdselsret
1984 1007 Forslag til en 2-årig forsøgsordning for Pastoralseminariet Kirkeret
1984 1006 Statslige støtteordninger til private kapitaloverførsler til udviklingslandene Udenrigsforhold, Statsstøtte
1984 1005 Betænkning II om "RF. 2"'s forlis Beredskab, Søret
1984 1004 Jobsikring for værnepligtige Arbejdsret
1984 1003 Tilbageførsel af arealer til landzone Kommunalret
1984 1002 Lovgivning om andelskasser Finansielle virksomheder
1984 1001 Retsinformationsrådets betænkning om en lovdatabase Retsinformation
1984 1000 Film- og videoprogramspørgsmål. 4. delbetænkning vedr. revision af ophavsretslovgivningen Immaterialret
1983 999 Den interne trafik i Grønland. Betænkning II Grønland & Færøerne, Trafik
1984 998 Tavshedspligt Menneskerettigheder, Forvaltningsret, Strafferet
1983 997 Samspilsproblemer for pensionister Pensionsret, Socialret
1983 996 Ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret Forvaltningsret, Kommunalret
1983 995 Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger Færdselsret
1983 994 Lægdommerordningen i straffesager m.v. Procesret
1983 993 En fremtidig landbrugspolitik - nogle mere langsigtede perspektiver Landbrugsret
1983 992 Eliteidrætten i Danmark Kultur
1983 991 En gensidig hæftelsesordning for bygningsbrandforsikring Erstatningsret
1983 990 Naturpræparater og ikke-autoriserede helbredelsesmetoder Sundhedsret
1983 989 Samliv uden ægteskab II. Betænkning nr. 9 fra ægteskabsudvalget af 1969 Familieret
1983 988 Hovedstadsområdet Kommunalret
1983 987 En eventuelt ændret organisation af den skolepsykologiske rådgivning m.v. Socialret, Sundhedsret
1983 986 Øget dansk tv-udbud. Mediekommissionens betænkning nr. 5 Medieret, Konkurrence
1983 985 Forældremyndighed og samværsret Familieret, Procesret
1983 984 Redegørelse fra Udvalget til analysering og vurdering af leasingprojekter og tilsvarende investeringstilbud Finansielle Virksomheder
1983 983 Betalingsstandsning Insolvensret
1983 982 Revision af Danmarks Biblioteksskoles uddannelsesvirksomhed Uddannelse
1983 981 Håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen Byggeret, Miljøret
1983 980 Efterkassation af værnepligtige Militær
1983 979 Indførelse af en autorisationsordning for autoværksteder Erhvervsregulering
1983 978 Varetægtsfængsling i voldssager Procesret, Strafferet
1983 977 Behandling af skattestraffesager, der afgøres administrativt. Delbetænkning Skatteret
1983 976 Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger Erstatningsret
1983 975 Isolation af varetægtsarrestanter Procesret
1983 974 Kabelproblematikken og fremførelse af udenlandsk fjernsyn. Mediekommissionens betænkning nr. 4 Medieret
1983 973 Dåb og brudevielse Kirkeret
1983 972 De trykte mediers økonomi og beskæftigelse. Mediekommissionens betænkning nr.3 Medieret
1983 971 Revision af margarinelovgivningen Fødevareret
1982 970 Fonde Statsstøtte
1983 969 Bøger i Danmark Kultur
1982 968 Udlændingelovgivningen Udlændingeret
1982 967 Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark Ordbogsarbejde
1982 966 Kontrolordning for glatløbede haglgeværer. Delberetning Offentlig Våbenret
1982 965 Rapport om betalingskort Forbrugerret
1982 964 Generelle hastighedsbegrænsninger. Delbetænkning Færdselsret
1984 963-5 Kommunal udligning og tilskud til kommuner - Bilag 4 Kommunalret
1983 963-4 Kommunal udligning og tilskud til kommuner - Bilag 3 Kommunalret
1983 963-3 Kommunal udligning og tilskud til kommuner - Bilag 2 Kommunalret
1983 963-2 Kommunal udligning og tilskud til kommuner - Bilag 1 Kommunalret
1982 963-1 Kommunal udligning og tilskud til kommuner Kommunalret
1982 962 Beskyttelse af kunstneriske præstationer. 3. delbetænkning vedr. revision af ophavsretslovgivningen Immaterialret
1982 961 Social- og sundhedsuddannelser inden for efg-systemet Uddannelse
1982 960 Jordbank- og indekslån i landbruget Landbrugsret
1982 959 Offentlig information via bibliotekerne Retsinformation
1982 958-2 Principperne for den danske bistand til udviklingslandene - Bilag Udenrigsforhold
1982 958-1 Principperne for den danske bistand til udviklingslandene Udenrigsforhold
1982 957 Gældssanering Insolvensret
1982 956 "RF.2"'s forlis Beredskab, Søret
1982 955 Foranstaltninger over for åndssvage og andre svagtbegavede lovovertrædere Strafferet, Socialret
1982 954 Video. Mediekommissionens betænkning nr. 2 Immaterialret, Kultur
1982 953 Samarbejdet mellem fredningsmyndighederne og museerne Kultur
1982 952 Folkekirkens økonomi Kirkeret
1982 951 Landmændenes efteruddannelse m.v. Uddannelse
1982 950 Biblioteksbetjening af blinde og svagtseende Kultur
1982 949 Den skattemæssige behandling af renter og andet kapitalafkast Skatteret
1982 948 Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral Finansielle virksomheder
1982 947 Landscentralen for undervisningsmidler Uddannelse
1982 946 Lavindkomstkommissionens betænkning Socialret
1982 945 Eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen Skatteret
1982 944 Båndafgifter, sanktioner, påtale. 2. delbetænkning vedr. revision af ophavsretslovgivningen Immaterialret
1982 943 Filmloven Kultur, Statsstøtte
1981 942 Etablering af en tilsynsordning for investeringsforeninger Selskabsret
1981 941 Finansieringsproblemer i landbruget - en teknisk gennemgang Skatteret, Statsstøtte
1981 940 Rapport om finansiering Forvaltningsret, Socialret
1981 939 Etablering af en civil pilotuddannelse Uddannelse
1981 938 Helårsbeboelse i sommerhusområder Fast Ejendom
1981 937 Lovgivning om kommanditselskaber Selskabsret
1981 936 Nordsat. Mediekommissionens betænkning nr. 1 Medieret
1981 935 Teletekstsystemer Medieret
1981 934 Revision af lovgivningen på det måletekniske og justerpligtige område Måleinstrumenter
1981 933 Skolesundhedstjeneste Sundhedsret
1981 932 Straffebestemmelser i skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen Skatteret, Afgiftsret, Strafferet
1981 931 Landsbykommissionens delbetænkning 6: Bidrag til en landsbypolitik Kommunalret, Landbrugsret, Kultur, Erhvervsregulering, Socialret
1981 930 Landsbykommissionens delbetænkning 5: Kultur, planlægning og medindflydelse Kommunalret, Kultur
1981 929 Landsbykommissionens delbetænkning 4: Privat service Kommunalret, Erhvervsregulering, Forbrugerret
1981 928 Landsbykommissionens delbetænkning 3: Erhverv Kommunalret, Erhvervsregulering
1981 927 Landsbykommissionens delbetænkning 2: Befolkning og offentlig service Kommunalret, Uddannelse, Kultur, Socialret
1981 926 Forslag til specialuddannelse til hygiejnesygeplejerske Uddannelse, Sundhedsret
1981 925 Redegørelse fra udvalget om virksomhedsbeskatning Skatteret
1981 924 1. betænkning afgivet af Sølovsudvalget - rederbegrænsning m.v. Søret
1981 923 Produktsikkerhed Produktregler
1981 922 Barsebäckværket - sikkerhed og beredskab Beredskab, Miljøret
1981 921 Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse. 1. del Færdselsret
1981 920 Beretning om periodiske syn Færdselsret
1981 919 Uddannelse til ergoterapeuter og fysioterapeuter Uddannelse
1981 918 Børnekommissionens betænkning Socialret
1980 917 Prisfastsættelse for blod og blodfraktioneringsprodukter Sundhedsret
1980 916 Pædagogikum Uddannelse
1980 915 Samliv uden ægteskab I. Betænkning nr. 8 fra ægteskabsudvalget af 1969 Familieret
1980 914 Straffelovrådets betænkning om voldtægt, røveri og brandstiftelse Strafferet
1981 913 Ø-kommunernes økonomiske og servicemæssige problemer Kommunalret
1981 912 Licenskonstruktioner og fotokopiering. 1. delbetænkning vedr. revision af ophavsretslovgivningen Immaterialret, Kultur
1980 911 Dagspressens distributionsforhold Medieret
1980 910 Landsbykommissionens delbetænkning 1: Den hidtidige udvikling
1980 909 Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning Skatteret, Miljøret
1980 908 Statens kantiner Arbejdsret
1980 907 Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter Sundhedsret
1980 906 Socialindkomst 2 Socialret
1980 905 Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger Færdselsret
1980 904 Ændring af tinglysningslovens § 38 Ejendomsret
1980 903 Revision af den kommunale valglov og lov om valg af danske repræsentanter til Europa-parlamentet Statsret
1980 902 Forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur samt personellovgivning Forvaltningsret, Militær, Uddannelse
1980 901 Opgavefordelingen på vejområdet Trafik, Forvaltningsret
1980 900 Uddannelses- og erhvervsvejledning Uddannelse
1980 899 Uddannelse af sygeplejersker og radiografer til røntgendiagnostik- og radioterapiafdelinger Uddannelse
1980 898 Førtidspension Pensionsret
1980 897 Kommunale udgiftsbehov III. Supplerende rapport Kommunalret
1980 896 Socialindkomst Socialret
1979 895 Udvidet samarbejde mellem skattevæsenet og toldvæsenet Skatteret
1980 894 Kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.m. Kommunalret
1980 893 Revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning Statsret
1980 892 Køreuddannelse Færdselsret
1979 891 Redegørelse om Rigshospitalets økonomiske forhold m.v. Forvaltningsret
1979 890-3 Børneteater og opsøgende teater - Bilag 2 Kultur
1979 890-2 Børneteater og opsøgende teater - Bilag 1 Kultur
1979 890-1 Børneteater og opsøgende teater Kultur
1979 889 En sognemedhjælperordning Kirkeret
1979 888 Hovedstadsrådet - struktur og opgaver Forvaltningsret
1979 887 Supplement til betænkning om uddannelse af laboranter i kliniskmikrobiologi (fra 1973) Uddannelse
1979 886 Behandling af sager af mindre værdi ved domstolene Insolvensret, Procesret
1979 885 Den geografiske placering af erhvervsuddannelser i Hovedstadsområdet på Sjælland og Lolland-Falster Uddannelse
1979 884-6 Televirksomhedens fremtidige organisation - Bilag 5 Teleret
1979 884-5 Televirksomhedens fremtidige organisation - Bilag 4 Teleret
1979 884-4 Televirksomhedens fremtidige organisation - Bilag 3 Teleret
1979 884-3 Televirksomhedens fremtidige organisation - Bilag 2 Teleret
1979 884-2 Televirksomhedens fremtidige organisation - Bilag 1 Teleret
1979 884-1 Televirksomhedens fremtidige organisation Teleret
1979 883 Arbejdsskadeforsikring i Grønland Erstatningsret, Grønland & Færøerne
1979 882 Udlændingelovgivningen - Administrative retningslinier Udlændingeret
1979 881 Ændring af tilskudssystemet for Færøerne Grønland & Færøerne
1979 880 Vikarordninger inden for jordbruget Arbejdsret
1979 879 Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af investeringsforeninger og deres medlemmer Skatteret
1979 878 Biblioteksbetænkningen 1979 Kultur
1979 877 Delbetænkning om biblioteksafgiften Kultur
1979 876 Tillæg til betænkning om køb på kredit - Om udlejning af løsøre Forbrugerret, Obligationsret
1979 875 Rationalisering af udskrivningsvæsenet Forvaltningsret
1979 874 Uddannelse af kliniske diætassistenter Uddannelse
1979 873 Alternative besiddelsesformer i jordbruget Ejendomsret, Landbrugsret
1979 872 Det kgl. Teater - en fremtid som hele landets teater Kultur
1979 871 Revision af retsplejelovens afsnit om advokater Procesret, Advokatret
1979 870 Uddannelser inden for kostforplejningsområdet - 2. del Uddannelse
1979 869 Vurdering af fast ejendom Skatteret, Afgiftsret, Ejendomsret
1979 868 Intensive produktionssystemer og dyrebeskyttelse i praktisk landbrug Landbrugsret, Dyreret
1979 867 Delbetænkning IV fra EDB-samordningsudvalget om forvaltningens konsulent- og planlægningssektioner samt EDB-efteruddannelse og om samarbejde mellem Datacentralen og Kommunedata IT-ret
1979 866 Behandling af klager over lægers og andre medicinalpersoners patientbehandling Erstatningsret, Sundhedsret
1979 865 Begrænsning af overarbejde og om afspadsering fra udvalget om fordeling af arbejdet Arbejdsret
1979 864 Opgave- og byrdefordeling - afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg om civilforsvar og brandvæsen m.v. Beredskab, Forvaltningsret
1979 863 Beskyttelsesrum Beredskab
1979 862 Uddannelse af værnepligtige i civilforsvaret Uddannelse, Militær
1979 861 Integration af civilforsvar og brandvæsen Beredskab, Forvaltningsret
1979 860-2 Civilforsvar og brandvæsen m.v. - Bilag Beredskab
1979 860-1 Civilforsvar og brandvæsen m.v. Beredskab
1979 859 Overførsel af de under Meteorologisk Institut og Geodætisk Institut hørende forskningsopgaver til undervisningsministeriet Forskning
1978 858 Fragtaftaler ved indenlandsk vejtransport Transportret
1978 857 Offentlighedslovens revision Forvaltningsret
1978 856 Beskatning af aktieavancer Skatteret
1979 855-2 Kommunale udgiftsbehov - Bilag Kommunalret
1978 855-1 Kommunale udgiftsbehov Kommunalret
1978 854 En fremtidig gartneripolitik Landbrugsret, Fødevareret
1978 853 Skolestart, 2. delbetænkning Uddannelse, Socialret
1978 852 Revision af lov om lodsvæsenet Søret
1978 851 Danmarks Journalisthøjskole Uddannelse
1978 850 Specialpædagogiske uddannelser Uddannelse
1978 849-2 Teateruddannelserne i Danmark - Bilag Kultur, Uddannelse
1978 849-1 Teateruddannelserne i Danmark Kultur, Uddannelse
1978 848 De biskoppelige handlinger - præste- og bispevielse, provsteindsættelse og kirkeindvielse Kirkeret
1978 847 Den postgraduate kliniske uddannelseskapacitet og samfundets behov for læger Uddannelse, Sundhedsret
1978 846 Barselsorlov Diskrimination, Socialret
1978 845 Forbrugerkøb Obligationsret, Forbrugerret
1978 844 Vejstøj Transportret, Trafik, Anlæg
1978 843 Rapport om budgetteringssystemer ved de højere uddannelsesinstitutioner Uddannelse
1978 842 Revision af dykkerloven Søret, Sundhedsret
1978 841 Vanding i jordbruget Landbrugsret, Miljøret
1978 840 Delbetænkning III fra EDB-samordningsudvalget om personregistrering Persondataret, Immaterialret & IT-ret
1978 839 Køb på kredit Obligationsret, Forbrugerret
1978 838 Den fremtidige anvendelse af Kysthospitalet på Refsnæs Sundhedsret
1978 837-4 Hjemmestyre i Grønland - Bind 4 Grønland & Færøerne, Statsret
1978 837-3 Hjemmestyre i Grønland - Bind 3 Grønland & Færøerne, Statsret
1978 837-2 Hjemmestyre i Grønland - Bind 2 Grønland & Færøerne, Statsret
1978 837-1 Hjemmestyre i Grønland - Bind 1 Grønland & Færøerne, Statsret
1978 836 Etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for rejselivsområdet Uddannelse
1978 835 Efterløn Arbejdsret, Pensionsret
1978 834 Etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotel- og restaurantledere Uddannelse
1978 833-2 Øresundsforbindelser - Tegninger Anlæg, Trafik
1978 833-1 Øresundsforbindelser Anlæg, Trafik
1978 832 Videreuddannelsen af hospitalslaboranter Uddannelse
1978 831 Uddannelse af cytolaboranter Uddannelse
1977 830 Beskikkelse af forsvarer under efterforskningen Procesret
1978 829 Lempelse af erstatningsansvar m.v. - Betænkning II afgivet af justitsministeriets erstatningsudvalg Erstatningsret
1977 828 Rationalisering og planlægning i skatteadministrationen Forvaltningsret
1978 827 Færdselslovens § 40. Nye former for trafiksanering Færdselsret
1977 826 Grundlaget for planlægningen af psykiatrisk sygehusvæsen Sundhedsret, Forvaltningsret
1977 825 Retternes kompetence og arbejdsform i straffesager Procesret
1977 824 Afsluttende redegørelse fra indkomstskatteudvalget Skatteret
1977 823 Revision af rentemarginalloven Finansielle virksomheder
1977 822 Revision af skolestyrelseslovens kapitel 2 m.v. Forvaltningsret
1977 821 Lokaliseringsvejledning Miljøret
1977 820 En undersøgelse, der kan belyse visse virkninger af fri abort Sundhedsret
1977 819 Den kgl. Grønlandske Handel Grønland & Færøerne
1977 818 Socialformidleruddannelser Uddannelse
1977 817 Ældre og arbejdsmarkedet Arbejdsret
1975 816-2 Forbrugerkommissionens betænkning IV: Forbrugeroplysning - Forbrugerpolitik- Lov om forbrugerspørgsmål - Bilag Forbrugerret
1977 816-1 Forbrugerkommissionens betænkning IV: Forbrugeroplysning - Forbrugerpolitik- Lov om forbrugerspørgsmål Forbrugerret
1977 815 Videreuddannelsen til speciallæge Uddannelse
1977 814 Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste IV - Lægeundersøgelse m.v. efter § 63 i lov om arbejdsmiljø Arbejdsret
1977 813 Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste III - Bedriftssundhedstjeneste i Danmark Arbejdsret
1977 812 Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste II - Arbejdsmedicinske klinikker m.v. samt arbejdslæger på amtsplan Arbejdsret
1977 811 Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste I - Arbejdsmiljøinstitut Arbejdsret
1977 810 Uddannelser inden for kostforplejningsområdet - 1. del Uddannelse
1977 809-2 Grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse - Rapportsamling Sundhedsret
1977 809-1 Grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse Sundhedsret
1977 808 Delbetænkning II fra EDB-samordningsudvalget om styrelsen af statslige og fælleskommunale registersystemer Forvaltningsret, Persondataret
1977 807 Den interne trafik i Grønland Grønland & Færøerne, Trafik
1977 806 Alternativer til frihedsstraf - et debatoplæg Strafferet
1977 805 Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter Skatteret
1977 804 Revision af uddannelsen af økonomaer til sygehuse m.v. Uddannelse
1977 803 Prænatal genetisk diagnostik Sundhedsret
1977 802 Koordination af visse pleje- og omsorgsuddannelser Uddannelse, Forvaltningsret
1977 801 Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning Procesret
1977 800 Tvangsauktion over fast ejendom Procesret
1977 799 Principper for en reform af de sociale pensioner Socialret, Pensionsret
1977 798 Kommunalt nærdemokrati Kommunalret
1977 797 Oral histopatologi Sundhedsret
1977 796 Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse. Betænkning nr. 7 fra ægteskabsudvalget af 1969 Familieret
1977 795 En fremtidig landbrugspolitik Landbrugsret
1977 794 Forskningsstyring - med særligt henblik på de højere uddannelsesinstitutioner Uddannelse, Forskning
1977 793 Det obligations- og aktieløse samfund: EDB-indskrivning i stedet for papirer Obligationsret, Finansielle Virksomheder
1977 792 Arbejdsskadeforsikring Erstatningsret, Arbejdsret
1977 791 Delbetænkning vedrørende lands- og landsdelsfunktioner
1977 790-2 Skatter og indkomstafhængige ydelser II - Samordningsproblemet i 1975 og 1976 - Civilstandens betydning - Lovmodel - Materialesamling II Skatteret
1977 790-1 Skatter og indkomstafhængige ydelser II - Samordningsproblemet i 1975 og 1976 - Civilstandens betydning - Lovmodel Skatteret
1977 789 Skolestart, 1. delbetænkning Uddannelse
1977 788 Revision af loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner Forvaltningsret, Uddannelse
1977 787 Udvidet statslig information om love m.v. Retsinformation
1976 786 Personalebevægelighed i centraladministrationen Forvaltningsret
1976 785 Bevarelse m.v. af radio- og TV-udsendelser Medieret, Immaterielret
1976 784 Delbetænkning I fra EDB-samordningsudvalget om personregistre Persondatatret
1976 783 Statens Kunstfond Kultur, Statsstøtte
1976 782 Boliger for unge Boligret
1976 781 Særforsorgens udlægning Forvaltningsret
1976 780 Foreløbig redegørelse fra indkomstskatteudvalget Skatteret
1976 779 Den skattemæssige behandling af indeksering af fordringer Skatteret
1976 778 Nye veje til en højere uddannelse Uddannelse
1976 777 Uddannelse af plejere Uddannelse
1976 776 Uddannelsen af kliniske tandteknikere Uddannelse
1976 775 Godkendelse som adoptivforældre. Betænkning III fra justitsministeriets adoptionsudvalg Familieret
1976 774 Støtteordning for zoologiske haver Statsstøtte, Kultur
1976 773 Retternes kompetence og arbejdsform i borgerlige sager Procesret
1976 772 Rapport om samordning af pension, skat og boligsikring Pensionret
1976 771 Lighed i værnepligtsbyrden - 2. del Militær
1976 770 Delbetænkning vedrørende periodisk syn af personvogne Færdselsret
1976 769 Redegørelse vedrørende revision af lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m. Kirkeret
1976 768 Studenterregistrering. Anden beretning Persondataret
1976 767 Delbetænkning om offentlige registre Persondataret
1976 766 Ambulancetjenesten uden for Stor-København Sundhedsret, Trafik
1976 765 De danske vejrtjenesters struktur Forvaltningsret
1976 764 Revision af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser Uddannelse
1976 763 Etablering af et marked for kortfristede værdipapirer Finansielle virksomheder
1976 762 Lighed i værnepligtsbyrden - 1. del Militær
1976 761 Udenlandske arbejderes sociale og samfundsmæssige tilpasning her i landet Udlændingeret
1975 760 Radio- og fjernsynsprogrammmer for søfarende Kultur, Søret, Medieret
1976 759 Visse strafferetlige og civilretlige spørgsmål i forbindelse med arbejdskonflikter Strafferet, Civilret, Retspleje
1976 758 Forsikringskommissionens betænkning IV Forsikringsret
1976 757 Det lokale ligningsvæsen Skatteret
1976 756 Befolkningens tandsundhedsstatus og tandlægevæsenet Sundhedsret
1976 755 Udvidet adgang til førtidig folkepension og fleksibel pensionsalder Pensionsret
1975 754 Socialforskningsinstituttets fremtidige virksomhed Socialret, Forskning
1975 753 Den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab på valuta Skatteret
1975 752-3 Kriminalforsorg - Socialforsorg - Bind 3 Socialret, Strafferet
1975 752-2 Kriminalforsorg - Socialforsorg - Bind 2 Socialret, Strafferet
1975 752-1 Kriminalforsorg - Socialforsorg - Bind 1 Socialret, Strafferet
1975 751 Erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Erstatningsret, Strafferet
1975 750 De bibelske læsninger i gudstjenesten Kirkeret
1975 749 Revision af tandlægeloven Sundhedsret
1975 748 Turismen til Danmark Turisme
1975 747 Strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Strafferet
1975 746 Sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning af værnepligtige Militær
1975 745 Uddannelse af det værnepligtige personel i civilforsvaret udenfor civilforsvarskorpset Militær, Uddannelse
1975 744 M/T "Edith Terkol"s forlis Søret
1975 743 Planlægningen i centraladministrationen Forvaltningsret
1975 742 Politikredsinddelingen i hovedstadsområdet Forvaltningsret
1975 741 Studenterregistrering. Første beretning Uddannelse, Persondata
1975 740 Lovtidende og ministerialtidende Retsinformation
1975 739 TV i Grønland Grønland & Færøerne
1975 738 Forbrugerkommissionens betænkning III: Forbrugerens retsstilling og retsbeskyttelse Obligationsret, Produktregler, Procesret, Markedsføringsret, Fast Ejendom, Forbrugerret
1975 737-2 Forsikringskommissionens betænkning III - Bind 2 Forsikringsret
1975 737-1 Forsikringskommissionens betænkning III - Bind 1 Forsikringsret
1975 736 Sagsomkostninger ved administrative nævn Forvaltningsret
1975 735-2 Revision af lukkeloven - Bilag Erhversregulering
1975 735-1 Revision af lukkeloven Erhvervsregulering
1975 734 Beskatningsregler for ejerboliger Ejendomsret, Skatteret
1974 733 Planlægning vedr. børnehave- og fritidspædagogseminarierne Uddannelse
1975 732 Indeksering af pengefordringer Finansielle virksomheder
1975 731 Den statslige administration på amtsplanet Forvaltningsret
1975 730 Grunduddannelse af sygeplejersker Uddannelse
1975 729 Den statslige revisions struktur m.m. Forvaltningsret
1974 728 Anholdelse og varetægt Strafferet
1975 727 Revision af museumslovene Kultur
1974 726 Ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning. Betænkning nr. 6 fra ægteskabsudvalget af 1969 Familieret
1974 725 Lægemiddeldistribution i Danmark Sundhedsret
1974 724 Dyrtidsregulering Arbejdsret
1974 723 Selskabsbeskatning ved fusion Selskabsret, Skatteret
1974 722 Det fremtidige budget- og regnskabssystem i kommuner og amtskommuner Kommunalret, Forvaltningsret
1974 721 Revision af boligkonsulentuddannelsen
1974 720 Samliv og ægteskab. Betænkning nr. 5 fra ægteskabsudvalget af 1969 Familieret
1974 719 Vilkårene for separation og skilsmisse. Betænkning nr. 4 fra ægteskabsudvalget af 1969 Familieret
1974 718 Undersøgelse i adoptionssager. Betænkning II fra justitsministeriets adoptionsudvalg Familieret
1974 717 Ny højere handelseksamen Forvaltningsret, Uddannelse
1974 716 Formueordningen. Betænkning nr. 3 fra ægteskabsudvalget af 1969 Familieret, Formueret
1974 715 Kvinders stilling i samfundet - slutrapport Diskrimination
1974 714 Kriminalforsorgen og massemedierne Forvaltningsret, Medieret
1974 713-2 Skatter og indkomstafhængige ydelser Skatteret, Socialret
1974 713-1 Skatter og indkomstafhængige ydelser Skatteret, Socialret
1974 712 Det kgl. Teaters bygnings- og driftsforhold Kultur
1974 711 Uddannelsen af husholdningslærere efter loven af 1972 Uddannelse
1974 710 Nedsættelse af et uddannelsesråd for teknikeruddannelsen Uddannelse
1974 709 Idrætten og friluftslivet Kultur
1974 708 Tillægsbetænkning til forsørgerbegrebet Familieret
1974 707 En statistisk belysning af forbrugerkreditområdet Markedsføringsret
1974 706 Læreruddannelse og lærerbehov Uddannelse
1974 705 Støtte til voksne under erhvervsmæssig uddannelse Uddannelse, Socialret
1974 704 En undersøgelse af kopiering og anden mangfoldiggørelse i skolerne 1972-73 Immaterielret
1974 703 Ægtefællers beskatning Skatteret
1974 702 Revision af lov om totalisatorspil Spil
1974 701 Ændring af Kommissionsloven
1973 700 Turisme i Grønland Grønland & Færøerne
1973 699 Ingeniøruddannelserne i Danmark Uddannelse
1973 698 Behandling af borgerlige sager Procesret
1973 697 Ægteskabs opløsning. Betænkning nr. 2 fra ægteskabsudvalget af 1969 Familieret
1973 696 Skibes stabilitet Erhvervsregulering, Trafik
1973 695 Personaleforbruget i kommuner og amtskommuner Arbejdsret
1973 694 5. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angåendeansvar for olieskader Søret, Miljøret
1973 693 Instrumentteknikeruddannelsen Uddannelse
1973 692 Boligbyggeriet i Grønland Grønland & Færøerne
1973 691 Ægteskabs indgåelse. Betænkning nr. 1 fra ægteskabsudvalget af 1969 Familieret
1973 690 Sammenslutningen Boss of Scandinavia Finansielle Virksomheder
1973 689 Periodiske syn af motorkøretøjer Færdselsret
1973 688 Revision af begravelsesloven og ligbrændingsloven Kirkeret
1973 687 Delbetænkning om private registre Persondataret
1973 686 Revision af foderstoflovgivningen Landbrugsret
1973 685 Revision af loven om arbejdsretten Arbejdsret
1973 684 Ændring af skiftelovgivningen Skifteret
1973 683 Undervisning, erhvervsuddannelse og fritidsaktiviteter for indsatte i fængselsvæsenets anstalter Strafferet
1973 682 Kundgørelse og opfyldelse af traktater
1973 681 Forbrugerkommissionens betænkning II: Markedsføring, forbrugerombudsmand og forbrugerklagenævn Markedsføringsret
1973 680 Uddannelse af sygehjælpere Uddannelse
1973 679 Erstatning for tab ved personskade og for tab af forsørger Erstatningsret
1973 678 Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om prostitution. Udvalgets 4. betænkning Socialret
1973 677 Intensivering af værnepligtiges uddannelse i Civilforsvarskorpset Uddannelse
1973 676 Indtægtsgrænsen ved offentlig sygesikring Forsikringsret
1973 675 Uddannelse af kliniske diætassistenter Uddannelse
1973 674 Omfang og finansiering af byggemodningsforanstaltninger Byggeret, Anlæg
1967 673-2 Ligestilling - Bilag Diskrimination
1972 673-1 Ligestilling Diskrimination
1973 672 Efteruddannelse af journalister Uddannelse
1973 671 De bibliotekariske uddannelser Kultur, Uddannelse
1973 670 Sociale uddannelser Uddannelse
1973 669 Den stedlige social- og sundhedstjeneste Socialret, Sundhedsret
1972 668 Kvinders stilling på arbejdsmarkedet Arbejdsret
1972 667 De strafferetlige særforanstaltninger Strafferet
1972 666 EDB-undervisning - Det offentlige uddannelsessystem Uddannelse
1972 665 Central erhvervsregistrering Finansielle Virksomheder
1972 664 Det sociale tryghedssystem -2. betænkning: Service og bistand Socialret
1972 663 Lægemidler Sundhedsret
1972 662 Anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed Uddannelse
1972 661 Undervisningsministeriets struktur- og rationaliseringsudvalg Forvaltningsret
1972 660 Lov om veterinærvæsenet samt om udøvelse af dyrlægegerning Dyreret
1972 659 Tilskud til lægemidler Sundhedsret, Offentlig støtte
1972 658 Ændring af par. 5 i lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning Familieret
1972 657 Begrundelse af forvaltningsafgørelser og administrativ rekurs m.v. Forvaltningsret
1972 656 Tjenestemænds godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser Arbejdsret
1972 655 Det almennyttige byggeris priser, standard og udlejningsmuligheder Boligret, Lejeret
1972 654 Omlægning af daginstitutionernes struktur Forvaltningsret
1973 653 Ændring af reglerne for uddannelsen til børneforsorgspædagog Uddannelse, Socialret
1972 652 Morarenter Finansielle Virksomheder
1972 651 Statsskatteadministrationen Forvaltningsret
1972 650 Nogle af- og nedkriminaliseringsspørgsmål Strafferet
1972 649 Borgerlig personregistrering Persondataret
1972 648 Hjemmesygeplejen Socialret, Sundhedsret
1972 647 Uddannelse af lærere i tekstilsløjd Uddannelse
1972 646 Grønlandsadministrationens budget- og regnskabsvæsen Grønland & Færøerne
1972 645 International ungdomsudveksling Udenrigsforhold
1972 644 Effektiviteten af forvaring og særfængsel m.v. Strafferet
1972 643 Revision af sømandsloven Søret
1972 642 4. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven ang. I. Befordring af gods II. Befordring af passagerer og rejsegods III. ændringer i enkelte sølovsbestemmelser (§§ 220 og 223 a) IV. Forældelse af visse fordringer (§ 284) Søret
1972 641 Det offentliges annoncering i dagspressen Medieret
1972 640 Selskabsbeskatning Skatteret, Selskabsret
1972 639 Koordinering af småskovsforeningernes og Det danske Hedeselskabs virksomhed Landbrugsret
1972 638 Forbedring af kildeskatten Skatteret
1972 637 Børne- og ungdomsteater Kultur
1972 636 Dansk informations- og kulturarbejde i udlandet Kultur, Statsstøtte, Udenrigsforhold
1972 635 Realkreditinstitutternes vurdering og låneudmåling Finansielle Virksomheder
1971 634 Udlæg og udpantning Finansielle Virksomheder
1972 633 Fødselshjælpens tilrettelæggelse Sundhedsret
1972 632 Partiel byudviklingsplan nr. 9 for Københavns-egnens byudviklingsområde Kommunalret
1972 631 Den fremtidige fordeling af arbejdsopgaverne på kriminalforsorgens område mellem Dansk forsorgsselskab og fængselsvæsenet Forvaltningsret
1972 630 Omsorgen for ældre og for pensionister Socialret
1971 629 Centraladministrationens organisation Forvaltningsret
1971 628 Finansieringsselskaber og lignende virksomheder Finansielle Virksomheder
1971 627 Landsdelskonservatorierne i Esbjerg, Odense og ålborg Uddannelse
1971 626 Gymnasielærernes pædagogiske uddannelse Uddannelse
1971 625 En foreløbig revision af højmessen (herunder dåb og nadver) Kirkeret
1971 624 Ændring af adoptionsloven. Betænkning I fra Justitsministeriets adoptionsudvalg Familieret
1971 623 Uddannelse af maskinister og maskinmestre Uddannelse
1971 622 Efterforskning i straffesager m.v. Strafferet
1971 621 Skolebiblioteker og centraler for undervisningsmidler Uddannelse
1971 620 Revision af almindelige betingelser for arbejder og leverancer Arbejdsret
1971 619 Rådgivning inden for det sociale område Socialret
1971 618 Betænkning II afgivet af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965 Erhvervsregulering
1971 617 Undervisningen i kristendomskundskab / religion i folkeskolen Uddannelse
1971 616 En statistisk belysning af pantebrevsmarkedet Panterettigheder
1971 615 Kvinders deltagelse i det offentlige liv Diskrimination
1971 614 Behovet for bibliotekarer 1970-1985 - en prognose Kultur
1971 613 Firmalov Selskabsret
1971 612 Erhvervsfaglige grunduddannelser Uddannelse
1971 611 Bidragsfonden Socialret
1971 610-2 Folkekirken i det moderne samfund - 2. del Kirkeret
1971 610-1 Folkekirken i det moderne samfund - 1. del Kirkeret
1971 609 Erstatning for vaccinationsskader Sundhedsret, Erstatningsret
1971 608 Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger på eller ved vejene Færdselsret
1971 607 Revision af biblioteksloven Kultur
1971 606 Konkurs og tvangsakkord Insolvensret
1971 605 Politikredsinddelingen i Danmark Offentlig Forvaltning
1971 604 Åger Obligationsret
1971 603 Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område Arbejdsret, Beskæftigelse
1971 602 Revision af samarbejdsudvalgsvirksomheden inden for statens styrelser m.v. Forvaltningsret
1971 601 Straffelovrådets betænkning om privatlivets fred Strafferet
1971 600 Fondsbørsen og fondsbørsvekselererne Finansielle Virksomheder
1971 599 10. skoleår Uddannelse
1971 598 10. betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 om statens långivning til jordbrugsmæssige formål, ændringer i jordfordelingsloven, statens erhvervelse af jord og administrationen af lovgivningen vedrørende jordbrug Landbrugsret, Ejendomsret
1971 597 Forbrugerkommissionens betænkning I: Mærkning og skiltning m.v. indenfor forbrugsområdet Markedsføringsret
1971 596 Iværksættelse af en uddannelse af klinikassistenter for tandlæger og af tandplejere Uddannelse
1971 595 Gennemgang af ekspropriationslovgivningen Ejendomsret
1971 594 Kvinders sundhedsforhold Sundhedsret
1971 593 Hjælp efter forsorgsloven til indkaldte værnepligtige Socialret, Militær
1970 592 Radiokommissionen Medieret
1970 591 Den fremtidige skolelægeordning Sundhedsret
1970 590 Den offentlige hygiejne m.v. Sundhedsret
1971 589 Udenlandske arbejderes forhold i Danmark Arbejdsret
1970 588 Straffelovrådets betænkning om spirituspåvirkede motorførere Færdselsret
1970 587 Undersøgelse af en række juridiske og administrative forhold vedrørende Danmarks Radio Medieret, Forvaltning
1970 586 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 7. del: Straf og disciplinarmidler. Klageregler Militær, Arbejdsret
1970 585 Indførelse af adgang for køber til at træde tilbage fra aftaler m.v. indgået på bopælen Boligret, Aftaleret
1970 584 Uddannelseskrav til seminariernes lærere Uddannelse
1970 583 Uddannelsen af plejehjemsassistenter Uddannelse
1970 582 Biografbevillingssystemet Kultur
1970 581 Betænkning afgivet af jordboniteringskommissionen - 1. del: Om udarbejdelsen af vejledende regler for udførelse af jordboniteringer - 2. del: Om kommissionensarbejde med ansættelse af prøvetakster i de enkelte kommuner Landbrugsret
1970 580 3. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående I. Partrederi II. Søpanteret m.v. III. Registrering af skibe under bygning Søret
1970 579 Forsikringskommissionens betænkning II: Lovpligtig ulykkesforsikring Forsikringsret
1970 578 Datatransmission IT-ret
1970 577 Formidlingen af undervisningsmidler inden for folkeskolen Uddannelse
1970 576 Uddannelse af lærerkræfter ved sociale seminarier og skoler m.v. Uddannelse, Socialret
1970 575 Familiens og børnenes tilpasning Diskrimination
1970 574 Uddannelsen af børnehave- og fritidspædagoger Uddannelse
1970 573 Sundhedsplejerskeinstitutionen Uddannelse, Socialret
1970 572 3. betænkning afgivet af det nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændring af de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. Arbejdsret
1970 571 Uddannelse til omsorg Socialret
1970 570 Specialuddannelse af sygeplejersker i radiologi og uddannelse af røntgenografer Uddannelse
1970 569 Religionsundervisningen i gymnasiet, på studenterkursus m.v. samt på kursustil højere forberedelseseksamen Uddannelse
1970 568 Sikring af søfarende i sygdomstilfælde Socialret
1970 567 Hastighedsbegrænsning Færdselsret
1970 566 Toldkommissionen af 1967 Skatteret, Afgiftsret
1970 565 Danmarks samarbejde med udviklingslandene Udenrigsforhold
1970 564 Koordinering og udbygning af foranstaltninger for børn og unge med psykiske afvigelser Socialret
1970 563 Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om rekruttering og instruktion af honorarlønnede tilsynsførende. Udvalgets 3. betænkning Arbejdsret, Socialret
1970 562 Afhjælpning af præstemangelen Kirkeret
1970 561 Landbrugsordningerne Landbrugsret
1970 560 Kiropraktorer Sundhedsret
1970 559 Samfundet og ungdommen Socialret
1970 558 Dommerkontorernes kasse- og regnskabsvæsen Regnskab, Offentlig Finansiering
1970 557 9. betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 om lovgivningen vedrørende opførelse af arbejderboliger på landet Boligret
1970 556 8. betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme m.m. Landbrugsret
1970 555 Aldersfordelingen i politikorpset Arbejdsret
1970 554 Uddannelsen inden for skatteadministrationen Uddannelse
1969 553 Forbud mod racediskrimination Diskrimination, Strafferet
1970 552 Realkreditkommissionen af 1966 Finansielle virksomheder
1970 551 Forslag om revision af arbejdsløshedsforsikringen Socialret
1970 550 Pensioner efter tidligere tjenestemandslove Pensionsret, Arbejdsret
1970 549 Uddannelse af socionomer Uddannelse
1970 548 Uddannelse til kommunernes sociale forvaltning Uddannelse
1970 547 Socialpædagogiske uddannelsers indhold Uddannelse
1970 546 Bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger - 1. del: Brandsikring af bygningskonstruktioner Beredskab
1969 545 Olietanke og beskyttelse af grundvandet Miljøret
1969 544 Kommune-momsen Afgiftsret, Offentlig Finansiering
1969 543 Det sociale tryghedssystem - 1. betænkning: Struktur og dagpenge Socialret
1969 542 Forsøgscenter for det gymnasiale undervisningstrin Uddannelse
1969 541 Obligationsmarkedets forhold Finansielle virksomheder
1969 540 En fællesnordisk aktieselskabslovgivning Selskabsret
1969 539 Beværtning Bevillinger
1969 538 Revision af værnepligtsloven - 1. delbetænkning om samarbejdet med det centrale personregister, afskaffelse af lægdsvæsenet, sessionens sammensætning m.m. Militær, Persondataret
1969 537 Revision af ligsynsloven Sundhedsret
1969 536 Udviklingen i dansk dagpresses struktur og økonomi Medieret, Statsstøtte
1969 535 Koldinghus Kultur
1969 534 Registrerede revisorer Regnskab
1969 533-2 Håndværket og den mindre industri Erhvervsfremme
1969 533-1 Håndværket og den mindre industri Erhvervsfremme
1969 532 Seksualundervisning uden for folkeskolen og individuel vejledning m.v. - Betænkning II Uddannelse
1969 531 Seminarieplanlægning Uddannelse
1969 530 Uddannelsen af det ikke-sygeplejerskeuddannede plejepersonale (plejere/plejersker) ved statshospitalerne og andre psykiatriske helbredelsesinstitutioner Uddannelse
1969 529 Kjolesyningslæreruddannelsen Uddannelse
1969 528 Statsskovenes distriktsadministration m.v. Miljøret
1969 527 Læreruddannelsen efter loven af 1966 Uddannelse
1969 526 Kvindelige tjenestemænds forhold Diskrimination, Arbejdsret
1969 525 Organisation af konserveringsvirksomheden ved museer, arkiver og biblioteker samt om oprettelse af en konservatorskole Kultur, Uddannelse
1969 524 Praktik i uddannelser til det sociale område Uddannelse
1969 523 Udbygning af EDB-kapaciteten for forskning og uddannelse Forskning, IT-ret, Uddannelse
1969 522 Adgang til svangerskabsafbrydelse Sundhedsret
1969 521 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 5. del: Tjenestestedernes indretning og udstyr Militær, Uddannelse
1969 520 Administrativ mellemuddannelse Uddannelse
1969 519 Vilkår ved betingede domme og prøveløsladelser Strafferet
1969 518 Betænkning I afgivet af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965 Erhvervsregulering
1969 517 En kulturpolitisk redegørelse Kultur
1969 516 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 6. del: Uddannelsen af forsvarets befalingsmænd Militær, Uddannelse
1969 515 Spirituspåvirkede motorførere Færdselsret
1968 514 Intensivering af mandskabsuddannelse Militær, Uddannelse
1968 513 Funktionærlovens §§ 1, 8 og 10 Arbejdsret
1968 512 Uddannelse af økonomaer til sygehuse m.v. Uddannelse
1968 511 Uddannelse af fængselspersonale Uddannelse
1968 510 Revision af byggelovene for København og Frederiksberg Byggeret
1968 509 Dødsbobeskatning Skatteret, Arveret
1968 508-3 En fast forbindelse over Store Bælt - Bind III Anlæg
1968 508-2 En fast forbindelse over Store Bælt - Bind II Anlæg
1968 508-1 En fast forbindelse over Store Bælt - Bind I Anlæg
1968 507 Undersøgelser mod personer ansat i politiets tjeneste Politi
1968 506 Økonomisk støtte til unge under uddannelse Socialret, Uddannelse
1968 505 Kollektiv investering i aktier Finansielle virksomheder
1968 504 Kvinders uddannelsesproblemer Diskrimination, Uddannelse
1968 503 En ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen ved det lægevidenskabelige fakultet under Københavns Universitet Uddannelse
1968 502 Ingeniøruddannelser i Danmark Uddannelse
1968 501 Opsparing og kapitalforsikring i pensionsøjemed Pensionsret
1968 500 Det kriminalretlige sanktionssystem m.v. i Grønland Grønland & Færøerne, Strafferet
1968 499 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 4. del: De værnepligtiges økonomiske og sociale forhold Militær, Uddannelse
1968 498 Den praktisk-teologiske uddannelse af præster i folkekirken Kirkeret, Uddannelse
1968 497 Mindre skibes sikkerhed Søret
1968 496 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 3. del: Rådgivning, civilundervisning og velfærd Militær, Uddannelse
1968 495 Den kirkelige administration - Betænkning II Kirkeret
1968 494 Handicappede unges deltagelse i fortsat undervisning i og ud over folkeskolen Uddannelse
1968 493 Information og rådgivning indenfor håndværk og industri Erhvervsfremme
1968 492 Efteruddannelsen af sygeplejersker til lederstillinger ved plejehjem og alderdomshjem med sygeafdelinger Uddannelse
1968 491 De for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. - 2. betænkning Arbejdsret
1968 490-2 Forsikringskommisionens betænkning I - Bilag Forsikringsret
1968 490-1 Forsikringskommisionens betænkning I Forsikringsret
1968 489 Arbejderbeskyttelse i Grønland Grønland & Færøerne, Arbejdsret
1968 488 Byfornyelse Byggeret, Socialret, Statsstøtte
1968 487 Ansvaret for radio- og fjernsynsudsendelser Erstatningsret, Medieret, Strafferet
1968 486 De primære provinslufthavne Trafik
1968 485 Fradragsreglerne i den sociale pensionslovgivning Skatteret, Socialret
1968 484 Seksualundervisning i folkeskolen m.v. - Betænkning I Uddannelse
1969 483-3 Afgivet af tjenestemandskommissionen af 1965. 3. del: Løn og pension Arbejdsret, Pensionsret
1969 483-2 Afgivet af tjenestemandskommissionen af 1965. 2. del: Efterløn Arbejdsret, Pensionsret
1969 483-1 Afgivet af tjenestemandskommissionen af 1965. 1. del: Tjenestemandsloven Arbejdsret
1968 482 Erstatningsansvar for nuklear skade - Betænkning II Erstatningsret, Forsikringsret
1968 481 Oprettelse af en landsdelsscene i Sønderjylland Kultur
1968 480 Landbrugsuddannelsen Uddannelse
1968 479 Ægteskabsretlige problemer i forbindelse med kildeskattelovens regler om ægtefællers beskatning - Betænkning IV Familieret, Skatteret
1968 478 Skattefri afskrivninger på bygninger m.v. Skatteret
1968 477 Københavns Lufthavns fremtid Trafik
1968 476 Den kirkelige administration - Betænkning I Kirkeret
1968 475 Den højere undervisnings og forskningens administrative organisation - Betænkning II Uddannelse
1968 474 Udbygning af journalistuddannelsen i Danmark Uddannelse
1968 473 Undervisningspligtens udvidelse Uddannelse
1968 472 Thyborøn Kanal Anlæg
1968 471 Statens refusioner af kommunernes udgifter Offentlig Finansiering
1968 470 M/S Hanne S's og M/S Teddy's forlis Søret
1967 469 Statens informationsvirksomhed Statsret
1967 468 Filmcensur Menneskerettigheder, Kultur
1967 467 Naturfredning - Betænkning II Miljøret
1967 466 Folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde - 2. betænkning Kirkeret
1968 465 Medicinske utensilier Sundhedsret
1967 464 Økonomisk støtte til mødre med spædbørn Socialret
1967 463 Faste forbindelser over øresund Anlæg, Trafik
1967 462 Biblioteksassistenternes uddannelses- og ansættelsesforhold Uddannelse
1967 461 Naturfredning - Betænkning I Miljøret
1967 460 Bygningsskader Boligret
1967 459 Fællesantenneanlæg m.v. Lejeret, Fast Ejendom, Medieret
1967 458 Civil værnepligt Militær, Beredskab
1967 457 Toldgrænsekorpset Afgiftsret
1967 456 Partiel byudviklingsplan nr. 8 for Københavns-egnens byudviklingsområde. Dragør, Store-Magleby og Tårnby kommuner Kommunalret
1967 455 Danmarks Højskole for Legemsøvelsers reorganisation Uddannelse
1967 454 Lovgivning om transplantation Sundhedsret
1967 453 Undervisning og uddannelser Uddannelse
1967 452 Principperne for en almindelig tillægspensionsordning Skatteret, Pensionsret
1967 451 Københavns Universitets udbygning Uddannelse
1967 450 Oprettelsen af en særlig behandlingsinstitution for en del af de psykisk abnorme lovovertrædere Sundhedsret, Socialret, Strafferet
1966 449 Autorisation m.v. af psykologer Bevillinger, Sundhedsret
1967 448 Uddannelse af statsautoriserede revisorer Regnskab, Uddannelse
1967 447 Højere forberedelseseksamen Uddannelse
1967 446 Optrædendes engageringsforhold Kultur
1967 445 Forbindelsen til Færøerne under arbejdskonflikter Grønland & Færøerne
1967 444 Afgivet af Fiskerikommissionen af 1961 Fiskeri
1967 443 Adgang til at betale skat; af løbende indkomst m.v. Skatteret
1967 442 Udflytning af Den kongelige grønlandske Handel Grønland & Færøerne
1967 441 Skolefondens forvaltning af og kontrol med tilskudsmidlerne - 1. del: Folkeskolens lærerlønninger og pensioner Uddannelse, Bevillinger
1966 440 Forsørgerbegrebet - Studier i familiens retslige problemer Familieret, Arveret
1966 439 Anvendelse af indekslån i boligbyggeriets finansiering Boligret
1966 438 Partiel byudviklingsplan nr. 7 for Københavns-egnens byudviklingsområde. Birkerød, Farum, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk, Søllerød og Værløse kommuner Kommunalret
1966 437 Mulighederne for at inddrage amtstuerne og deres personale i arbejdet på indkomstbeskatningens område Skatteret
1967 436 Børsen og kapitalmarkedet - Betænkning I Finansielle Virksomheder
1966 435 Straf for pornografi Strafferet
1966 434 Statsstøtte til forbedring af teaterlokaler og indretning af nye teaterlokaler for den tournerende teatervirksomhed Kultur
1966 433 Strafferetlig forældelse m.v. Strafferet
1966 432 Foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen - Betænkning II Boligret
1966 431 Afgivet af Spildevandskommissionen af 1957 Miljøret
1966 430 Ungdomsskolen Uddannelse
1966 429 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 2. del: Samarbejdsregler inden for forsvaret Militær, Uddannelse
1966 428 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 1. del: Militær pædagogik og ledelsesformer Militær, Uddannelse
1966 427 Offentlig forebyggende børnetandpleje Sundhedsret
1966 426 Undervisningsvejledning for ungdomsskolen Uddannelse
1966 425 Administrative og økonomiske problemer i forbindelse med anvendelse af audio-visuelle hjælpemidler i undervisningen Uddannelse
1966 424 Uddannelsen af børnehavelærere og fritidspædagoger Uddannelse
1966 423 Konkursordenen - Betænkning I Insolvensret
1966 422 Regulering af statens tjeneste- og lejeboligbidrag Boligret
1966 421 Inflationens årsager Forskning, økonomisk Politik
1966 420 Kommuner og kommunestyre Kommunalret
1966 419 Beskatningen af pensionsordninger m.v. Skatteret, Pensionsret
1966 418 Forslag til lov om undervisning på de godkendte handelsskoler og forslag til revision af de videregående uddannelser for handels- og kontorfagene m.v. - Betænkning II Uddannelse
1966 417 En ny dansk lov om mønstre Immaterialret
1966 416 En ny konkurrencelov Markedsføringsret, Konkurrenceret
1966 415 Ægteskabets retsvirkninger - Betænkning III Familieret
1966 414 Lovgivning om voldgift Procesret
1966 413 De for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. - 1. betænkning Arbejdsret
1966 412 Kulturcentre Kultur
1966 411 Afgivet af den af Kirkeministeriet den 27. maj 1964 nedsatte kommission - 1. betænkning Kirkeret
1966 410 Landbokommissionen. 4. del om landvinding m.m. Miljøret
1966 409 Foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen - Betænkning I Boligret, Lejeret
1966 408 Revisionsdepartementernes og hovedrevisionens forhold - 5. betænkning Regnskab, Forvaltningsret
1966 407 Forholdsregler til opretholdelse af god orden i skolen Uddannelse
1965 406 Finansiering af kirkebyggeri Kirkeret
1966 405 Skolecentraler Uddannelse
1966 404 Ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfrie retshjælp Procesret, Advokatret
1966 403 Landbokommissionen. 3. del om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme og om financiering i landbruget m.v. Landbrugsret, Ejendomsret
1965 402 Oprettelse af et teaterakademi Kultur, Uddannelse
1965 401 Partiel byudviklingsplan nr. 6 for Københavns-egnens byudviklingsområde. Ballerup-Måløv, Herlev, Herstedernes, Hvidovre, Ledøje-Smørum, Rødovre og Sengeløse samt dele af Brøndbyernes, Glostrup, Høje-Tåstrup og Vallensbæk kommuner Kommunalret
1965 400 Tilsyn m.v. med betinget dømte og andre lovovertrædere Strafferet
1965 399 Ændringer af ejendomsbeskatningen Skatteret
1965 398 De offentlige arbejdsanvisningskontorers geografiske område Socialret
1965 397 Det kongelige Teater Kultur
1965 396 Fritidsundervisning for voksne Uddannelse
1965 395 Ejerlejligheder m.v. Boligret, Ejendomsret
1965 394 Revision af jagtloven Dyreret
1965 393 2. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående I. Skibsføreren. II. Havari Søret
1965 392 Byggeriets afgiftsmæssige stilling under en engrosledsafgift Afgiftsret
1965 391 Boligudgifter i skatte- og boligpolitisk belysning Boligret, Skatteret
1965 390 Læreruddannelsen Uddannelse
1965 389 Uddannelse af byggeriets teknikere Uddannelse
1965 388 Effektivisering af statsadministrationen Forvaltningsret
1965 387 Køretøjers lygteføring Færdselsret
1965 386 Revision af loven om ungdomsskoler og aftenskoler m.v. f.s.v.a. fritidsforanstaltninger Uddannelse
1965 385 Undervisningsministeriets tilskudsforvaltning Uddannelse
1965 384 Tjenestemænds adgang til almindelig folkepension Pensionsret
1965 383 Fængselsvæsenets anstaltsorganisation - Betænkning II Strafferet
1965 382 Statens hospitalsvæsen for sindslidende - Betænkning I Sundhedsret
1965 381 Revisionsdepartementernes opbygning og deres opgaver ved varetagelse af statens hovedrevision Regnskab, Statsret
1965 380 Administrationen af arbejds- og sociallovgivningen - 4. betænkning, 2. del Forvaltningsret
1965 379 Arbejdet i det af boligministeren nedsatte lejelovsudvalg af 1964 Lejeret
1964 378 Skattebegunstigelse for opsparing Skatteret
1965 377 Retsafgiftslovgivningen Afgiftsret
1965 376 Trafikken til Grønland under konflikter Grønland & Færøerne
1965 375 Skitseforslag til tunnelbaneanlæg i København, Frederiksberg og Tårnby kommuner Anlæg, Trafik
1965 374 Revisorer, vejere og målere, mæglere, ejendomsmæglere, dispachører og translatører - Betænkning II Bevillinger
1965 373 En udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension til også at omfatte selvstændige erhvervsdrivende Skatteret
1965 372 Den fremtidige transportforskning og dens organisation Forsikringsret, Transportret, Forskning
1965 371 Invalidepension m.v. Socialret, Pensionsret
1964 370 Fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) Ejendomsret
1964 369 Ægteskabs indgåelse og opløsning samt forældremyndighed og samkvemsret : Betænkning II fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg. Familieret
1964 368 Betænkning om behandlingen af søsager : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 17. juni 1958 nedsatte udvalg. Procesret, Søret
1964 367 Betænkning vedrørende forslag til lov om private fællesveje og lov om vejbidrag : Afgivet den 25. juni 1964 af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder den 15. marts 1951 nedsatte vejlovsudvalg. Kommunalret, Trafik, Færdselsret
1964 366 Betænkning vedrørende nordisk samarbejde om lovgivningen om arbejdstageres opfindelser : Med udkast til ændring af lov om arbejdstageres opfindelser af 29. april 1955. Immaterialret, Arbejdsret
1964 365 Betænkning I om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation : Afgivet af Universitetsadministrationsudvalget af 1962. Forskning, Uddannelse
1964 364 Betænkning vedrørende den mulige forøgelse af boligbyggeriet. Boligret
1964 363 Betænkning fra Grønlandsudvalget af 1960. Grønland & Færøerne
1964 362 Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen : Afgivet af den af Handelsministeriet den 6. september 1957 nedsatte kommission. Selskabsret
1964 361 Betænkning vedrørende opsparing til boligformål. Boligret
1964 360 Betænkning I afgivet af den af handelsministeriet den 1. februar 1954 nedsatte næringslovkommission. Bevillinger
1964 359 Betænkning om familiepolitik : Afgivet af et af socialministeren nedsat udvalg. Familieret, Socialret
1964 358 Betænkning om overformynderiet : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 31. januar 1962 nedsatte udvalg. Socialret
1964 357 Betænkning om foranstaltninger til nedsættelse af cigaretforbruget : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 29. maj 1963 nedsatte udvalg. Sundhedsret
1964 356 Betænkning om uddannelse af brandvæsenernes personel : Afgivet af det af Justitsministeriet den 4. april 1963 nedsatte udvalg. Beredskab, Uddannelse
1964 355 Straffelovrådets betænkning om konfiskation. Procesret, Strafferet
1964 354 Betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 : Anden del om grundforbedring. Landbrugsret
1964 353 Betænkning om sterilisation og kastration : Afgivet af det af Justitsministeriet den 30. december 1958 nedsatte udvalg. Sundhedsret, Strafferet
1964 352 Betænkning om arbejdsgiveres erstatningsansvar for ansattes skadegørende handlinger m.v. Familieret, Erstatningsret, Arbejdsret
1964 351 Betænkning I vedrørende den obligatoriske undervisning på handelsskolerne af butiks-, kontor- og engroshandelslærlinge : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 7. maj 1962 nedsat udvalg. Uddannelse
1964 350 Udflytningsudvalget : 1. betænkning : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. december 1961 nedsatte udvalg vedrørende udflytning af statsinstitutioner.
1964 349 Betænkning vedrørende sømandsskat : Afgivet af det af finansministeren nedsatte udvalg til gennemgang af sømandsskatteloven. Skatteret
1964 348 Betænkning afgivet den 3. december 1963 af det af ministeren for offentlige arbejder under 15. november 1961 nedsatte udvalg til sikring af forbindelsen til Bornholm. Trafik, Transportret
1964 347 Betænkning om de økonomiske og organisatoriske forhold for handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 1. november 1963 nedsat udvalg. Uddannelse
1964 346 Universitetsudbygningen i Danmark : Det tredje universitet : Betænkning I afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte universitetsplanlægningsudvalg. Uddannelse, Offentligt Byggeri
1964 345 Den danske arbejdsanvisnings struktur, funktioner og virkemidler : Betænkning afgivet den 6. december 1963 af det af arbejdsministeren den 22. oktober 1962 nedsatte udvalg. Arbejdsret
1964 344 Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet under 21. februar 1962 nedsatte udvalg vedrørende dybfrosne levnedsmidler m.m. Fødevareret
1964 343 Adskillelse af lydradio- og fjernsynsvirksomhed inden for Danmarks Radio : Betænkning afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 23. februar 1962 nedsatte udvalg. Kultur, Medieret
1963 342 Administrationsudvalget af 1960 : 3. betænkning : Administrationen af told- og forbrugsafgiftslovgivningen. Forvaltningsret
1963 341 Arbejdsmarkedets tillægspension : Betænkning afgivet af Tillægspensionsudvalget af 1963. Skatteret
1963 340 Betænkning afgivet af den af Ministeriet for Grønland under 7. januar 1960 nedsatte minelovskommission for Grønland. Grønland & Færøerne
1963 339 Betænkning om landsskatteretten : Afgivet af det af finansministeren den 2. oktober 1959 nedsatte udvalg. Skatteret, Forvaltningsret
1963 338 Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet den 15. januar 1963 nedsatte udvalg vedrørende Seruminstitutets fremtidige bygge- og anlægsvirksomhed. Anlæg
1963 337 Betænkning fra Børne- og Ungdomsforsorgens pædagogiske nævn om børnehaveproblemer. Socialret
1963 336 2. betænkning afgivet af arbejdsretskommissionen af 1956 : Nedsat af Økonomi- og Arbejdsministeriet i august 1956. Arbejdsret
1963 335 Foreløbig betænkning afgivet af Planlægningsudvalget vedrørende Det Kongelige Teater. Kultur
1963 334 Atomvåbenproblemer : En redegørelse fra Atomoplysningsudvalget. Udenrigsforhold, Militær
1963 333 Betænkning vedrørende internationale søvejsregler m.m. : Afgivet af det af Handelsministeriet den 12. maj 1961 nedsatte udvalg. Søret
1963 332 Betænkning afgivet af den af Indenrigsministeriet nedsatte Tandteknikerkommission. Uddannelse
1963 331 Betænkning om uddannelsen af terapiassistenter (fysioterapeuter og beskæftigelsesterapeuter) : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 24. oktober 1960 nedsatte terapiassistentudvalg. Uddannelse
1963 330 1. betænkning vedrørende gennemgang af ekspropriationslovgivningen : Afgivet af den af Ministeriet for Offentlige Arbejder under 14. februar 1956 nedsatte kommission. Menneskerettigheder, Statsret, Ejendomsret
1963 329 Betænkning om folkeregistrenes medvirken ved indførelse af elektronisk databehandling i den offentlige forvaltning m.v. : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 22-2-61 nedsatte udvalg. Persondata
1963 328 Betænkning vedrørende lov om hypotekforeninger : Afgivet af det af Boligministeriet den 12. januar 1961 nedsatte udvalg vedrørende revision af lov nr. 108 af 7. april 1936 om købstadhypotekforeninger. Erhvervsregulering
1963 327 Betænkning om ægtefællers beskatning : Afgivet af det af finansministeren den 8. marts 1961 nedsatte udvalg. Skatteret
1963 326 Betænkning vedrørende revision af loven om børne- og ungdomsforsorg : Afgivet af Revisionsudvalget af 1961. Socialret
1963 325 Betænkning om Offentlighed i Forvaltningen : Afgivet af den ved Statsministeriets skrivelse af 25. februar 1956 nedsatte kommission. Forvaltningsret
1963 324 Betænkning om almindelig folkepension : Afgivet af Folkepensionskommissionen af 1961. Socialret, Pensionsret
1963 323 Betænkning afgivet af den af Handelsministeriet i henhold til lov nr. 155 af 4. maj 1955 nedsatte licitationskommission.
1963 322 Betænkning vedrørende en nyordning af konservatorieforholdene. Uddannelse
1962 321 Betænkning vedrørende revision af radiostøjlovgivningen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 9. marts 1959 nedsatte udvalg.
1962 320 Administrationsudvalget af 1960 : 2. betænkning : Administrationen af arbejds- og sociallovgivningen : 1. del. Forvaltningsret
1962 319 Betænkning angående fragtaftaler vedrørende international godsbefordring ad landevej : Betænkning 1 afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 11. marts 1961 nedsatte udvalg. Transportret
1962 318 Betænkning vedrørende alderdomshjem og plejehjem. Socialret
1962 317 Betænkning afgivet af Matrikelkommissionen af 1959 : I. del : Om forenkling af administrationen vedrørende udstykningssager og om landinspektørvirksomhed. Bevillinger, Fast Ejendom
1962 316 Betænkning om vidner : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. december 1958 nedsatte udvalg. Procesret, Advokatret
1962 315 1. betænkning afgivet af Udvalget til revision af søloven angående I: Fordeling af bjærgeløn, II: Begrænsning af rederansvaret, III: Søforklaring. Søret
1962 314 Øresundsforbindelsen : Betænkning om en fast forbindelse over Øresund afgivet november 1962 af de af Sveriges og Danmarks regeringer 1954 nedsatte udvalg. Nordisk Samarbejde
1962 313 Betænkning fra børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn vedrørende uddannelsen til børneforsorgspædagog. Uddannelse
1962 312 Betænkning om ministrenes ansvar for regeringens førelse samt om, hvorvidt en særlig ministeransvarlighedslov bør gennemføres : Afgivet af den af Statsministeriet den 6. oktober 1959 nedsatte kommission. Statsret
1962 311 Efteruddannelse af statens og kommunernes administrative personale : 1. betænkning afgivet af udvalget vedrørende centraladministrationens personalepolitik. Uddannelse
1962 310 Betænkning om affotografering af kirkebøger m.v. : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 7. oktober 1958 nedsatte udvalg. Persondata
1962 309 Betænkning I vedrørende udbygning af ungdomsfængslerne m.m. : Fra det ved Justitsministeriets skrivelse af 29. december 1960 nedsatte udvalg. Strafferet, Offentligt byggeri
1962 308 Betænkning vedrørende arbejdstiden ved opdragelseshjemmene : Afgivet af det af Socialministeriet den 4. juli 1961 nedsatte udvalg. Arbejdsret, Socialret
1962 307 Betænkning vedrørende administrationsudgifter i statsstøttet boligbyggeri. Offentlig Finansiering, Forvaltningsret
1962 306 Betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 : Første del om brugsstørrelser, nedlægning og sammenlægning af landbrugsejendomme, hovedparcellers mindstestørrelse og jordboniteringen m.v. Landbrugsret
1962 305 Om skifte mellem ægtefæller : Betænkning I fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg af 1957. Familieret, Skifteret, Arveret
1962 304 Betænkning angående den kirkelige betjening af de militære værn : Afgivet af det ved Kirkeministeriets skrivelse af 20. maj 1960 nedsatte udvalg. Kirkeret
1962 303 Betænkning om Teknika's økonomiske og organisatoriske forhold : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 17. november 1961 nedsat udvalg. Uddannelse
1962 302 Betænkning angående undervisningen i lærlingeskolen til handelsmedhjælpereksamen : Afgivet af et af handelsministeren under 1. oktober 1959 nedsat udvalg. Uddannelse
1962 301 Administrationsudvalget af 1960 : 1. betænkning. Forvaltningsret
1961 300 Betænkning om ændring af reglerne om inddrivelse af familieretlige underholdsbidrag : Afgivet af det af Justitsministeriet den 16. maj 1955 nedsatte udvalg. Familieret, Insolvensret
1961 299 Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 30. januar 1961 nedsatte udvalg vedrørende ydelser uden for den faste lønning til personel i forsvaret. Arbejdsret, Militær
1961 298 Betænkning om vandforsyningslovgivningen : Afgivet af den af Indenrigsministeriet den 26. maj 1956 nedsatte kommission. Anlæg
1961 297 Undervisningsvejledning for folkeskolen II : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg. Uddannelse
1961 296 Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1961/62 - 1970/71 : Afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedr. universiteternes byggeprogrammer. Offentlig Finansiering
1961 295 Betænkning om reguleringsregler for invalide-, folke- og enkepension : Afgivet af det af Socialministeriet den 8. oktober 1960 nedsatte udvalg. Pensionsret
1961 294 Indplaceringen af de store trafikinvesteringer Storkøbenhavns nærtrafik - Storebæltsbro - Øresundsbro i et samlet 20 års program for de offentlige trafikinvesteringer : Betænkning afgivet af det trafikøkonomiske udvalg. Offentlig Finansiering, Kommunalret, Trafik, Anlæg
1961 293 Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 12. maj nedsatte udvalg til overvejelse af en revision af ministeriets anordning af 28. juli 1944 om prøve i pædagogik og undervisningsfærdighed for lærere ved statens højere almenskoler. Uddannelse
1961 292 Betænkning vedrørende sygekassernes administration : Afgivet af det af Socialministeriet den 7. december 1960 nedsatte udvalg om sygekassernes administration. Forvaltningsret
1961 291 Betænkning om arvelovgivningen : Afgivet af det af Justitsministeriet den 24. juni 1954 nedsatte udvalg. Arveret
1961 290 Videnskabsmændenes økonomiske vilkår : 2. del. Andre spørgsmål : Betænkning II afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår. Uddannelse
1961 289 Betænkning afgivet af det af finansministeren den 19. september 1958 nedsatte udvalg vedrørende det pligtige timetal for lærere i folkeskolen. Uddannelse
1961 288 Betænkning afgivet af det af finansministeren den 19. september 1958 nedsatte udvalg vedrørende det pligtige timetal for lærere ved statsskolerne og statsseminarierne. Uddannelse
1961 287 Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 5 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 14. juli 1961 af det af boligministeren den 2. juli 1957 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. Kommunalret, Anlæg
1961 286 Betænkning om adgangen til at drive nukleare anlæg (atomanlæg) og erstatningsansvaret for skade forvoldt af nukleare ulykker : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelser af 17. november 1958 og 11. maj 1959 nedsatte udvalg. Erstatningsret
1961 285 Betænkning vedrørende ulykkesforsikring i Grønland : Afgivet af det af Socialministeriet den 17. oktober 1957 nedsatte udvalg. Grønland & Færøerne, Forsikringsret
1961 284 Betænkning vedrørende beskatningen af værdien af bolig i egen ejendom m.v. : Afgivet af det af finansministeren den 6. december 1960 nedsatte udvalg. Skatteret
1961 283 Sønderborg Slot : istandsættelse og fremtidig brug : Betænkning afgivet den 22. marts 1961 af det af Boligministeriet den 5. marts 1959 nedsatte udvalg. Kultur
1961 282 1. betænkning afgivet af det af finansministeren under 30. oktober 1958 nedsatte udvalg vedrørende de fremtidige ansættelsesformer for statens faste personale. Arbejdsret
1961 281 Videnskabsmændenes økonomiske vilkår : 1. del. Videnskabens rekrutteringsproblemer : Betænkning II afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår. Uddannelse
1961 280 Betænkning om tilrettelæggelse og udvidelse af Danmarks bistand til udviklingslandene : Afgivet af det af regeringen den 13. januar 1961 nedsatte udvalg.
1961 279 Betænkning vedrørende anerkendelse af arbejdsløshedskasser på funktionærområdet: Afgivet af det af Socialministeriet under 16. Juli 1959 nedsatte udvalg. Socialret
1961 278 Teatrene i Danmark : Betænkning afgivet af den af regeringen den 26. januar 1954 nedsatte teaterkommission. Kultur
1961 277 Folkeskolens specialundervisning : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet den 25. august 1955 nedsatte udvalg. Uddannelse
1961 276 Betænkning afgivet af det af finansministeren den 19. september 1958 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om eventuelle ændringer i de for statens tjenestemænd gældende regler om arbejdstid, fridage og overarbejde m.v. Arbejdsret
1961 275 De studerendes økonomiske vilkår : Betænkning I afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår. Socialret, Uddannelse
1961 274 Betænkning vedrørende organisationen af de lokale ligningsmyndigheder : Afgivet af det af finansministeren den 18. marts 1954 nedsatte tekniske udvalg til revision af landets administrative inddeling i amtstuekredse, vurderings- og skyldkredse m.v. Skatteret
1961 273 Betænkning om folketingets ombudsmand og den kommunale forvaltning : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 22. januar 1960 nedsatte udvalg. Statsret, Forvaltningsret
1960 272 Betænkning vedrørende beskæftigelsen i kriminalanstalterne : afgivet af den af Justitsministeriet den 13. maj 1957 nedsatte kommission. Strafferet
1960 271 Betænkning afgivet af det ved Undervisningsministeriets skrivelse af 24. september 1954 nedsatte udvalg angående tilvejebringelse af en samlet oversigt over statsskolernes behov for samlinger og undervisningsmateriel. Uddannelse
1960 270 Bilag til betænkning afgivet af kommissionen af 25. oktober 1957 om udenrigstjenesten Udenrigsforhold
1960 270 Betænkning afgivet af kommissionen af 25. oktober 1957 om udenrigstjenesten. Udenrigsforhold
1960 269 Det nye gymnasium : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 27. februar 1959 nedsatte læseplansudvalg for gymnasiet. Uddannelse
1960 268 Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 27. januar 1955 nedsatte udvalg vedrørende børns og unges læsning. Uddannelse
1960 267 Betænkning vedrørende den formueskattemæssige værdiansættelse af skibe og maskiner m.v. : Afgivet den 31. august 1960 af det af finansministeren nedsatte udvalg til undersøgelse af spørgsmål om skattefri afskrivninger, skattefri henlæggelser til investeri Skatteret
1960 266 Betænkning afgivet af Handelsministeriets Rejsebureauudvalg. Arbejdsret
1960 265 Betænkning vedrørende revision af stempel- og tinglysningsafgiftslovgivningen : Afgivet af det af finansministeren den 30. juni 1952 nedsatte udvalg. Afgiftsret
1960 264 Alkoholkommissionens afsluttende betænkning : den af Kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet afgivne 4. betænkning. Markedsføringsret
1960 263 Betænkning om ændring af § 10 i lov nr. 276 af 30. juni 1922 om ægteskabs indgåelse og opløsning. Familieret
1960 262 Betænkning vedrørende børneforsorgen og mødrehjælpen : Afgivet af det af Socialministeriet under 24. maj 1955 nedsatte udvalg. Socialret
1960 261 Betænkning vedrørende folkehøjskolen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 23. november 1954 nedsatte udvalg. Uddannelse
1960 260 Betænkning om revision af lovgivningen om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr. Landbrugsret, Miljøret
1960 259 Betænkning om undersøgelse af spørgsmålet om gennemførelse af en lovgivning på gasområdet m.m. : Afgivet af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder under 9. marts 1954 nedsatte udvalg : Afgivet den 3. maj 1960. Erhvervsregulering
1960 258 Betænkning fra Udvalget af 1956 vedrørende kooperationens beskatningsforhold : 2. del. Finansielle Virksomheder, Skatteret
1960 257 Betænkning fra Børne- og Ungdomsforsorgens pædagogiske nævn vedrørende ændring af barneplejerskeuddannelsen. Uddannelse
1960 256 Efteruddannelse af akademiske tjenestemænd i centraladministrationen : Betænkning til Forvaltningsnævnet fra den af nævnet i januar 1957 nedsatte arbejdsgruppe. Uddannelse
1960 255 Betænkning fra børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn vedrørende behandlingen af unge med særligt alvorlige tilpasningsvanskeligheder. Socialret
1960 254 Betænkning om en ny lovgivning om personnavne : Afgivet af det af Justitsministeriet den 20. marts 1952 nedsatte udvalg. Familieret
1960 253 Undervisningsvejledning for folkeskolen: Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg. Uddannelse
1960 252 Betænkning vedrørende Ungdomskommissionens betænkning om den tilpasningsvanskelige ungdom : Afgivet af det af Socialministeriet under 8. juni 1954 nedsatte udvalg. Socialret
1960 251 Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende lønregulering efter pristal
1960 250 Betænkning om Det Kgl. Akademi for de skønne kunsters lokaleforhold : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 15. september 1954 nedsatte udvalg. Kultur
1960 249 Oversigt over konkurrencebegrænsninger i dansk erhvervsliv : Afsluttende betænkning fra den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. Konkurrenceret
1960 248 Betænkning vedrørende statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 26. august 1957 nedsatte kommission ang. statshusmandsloven m.m. : 3. betænkning. Boligret
1960 247 Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 15. december 1958 nedsatte udvalg angående Københavns stifts bispeembede. Kirkeret
1960 246 Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene for øl og mineralvand : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. Konkurrenceret
1960 245 Betænkning angående revision af sandflugtslovgivningen m.m. : Afgivet af det af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 23. august 1954 nedsatte udvalg til forberedelse af en revision af den gældende lovgivning om sandflugtens dæmpning m.m. Anlæg
1960 244 Betænkning afgivet af det ved Undervisningsministeriets skrivelse af 28. juni 1957 nedsatte udvalg vedrørende domaine public payant m.v. Uddannelse, Immaterielret
1959 243 Betænkning vedrørende cementbranchens konkurrenceforhold F. L. Smidth-koncernen : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. Konkurrenceret
1960 242 Betænkning fra udvalget vedrørende revision af sociallovgivningen for Færøerne. Grønland & Færøerne
1960 241 Betænkning angående Københavnsegnens spildevandsafledning : Afgivet af Planlægningsudvalget for Københavnsegnens spildevandsafledning. Kommunalret, Miljøret
1960 240 Betænkning om revision af eksportkreditordningen. Obligationsret
1959 239 Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 26. juli 1957 nedsatte udvalg til overvejelse af, i hvilket omfang personer, der har været i konflikt med straffelovgivningen, bør kunne opnå ansættelse i stillinger under stat og kommune. Strafferet
1959 238 Uddannelsen på teknikum : Betænkning afgivet af et af Handelsministeriet under 31. marts 1955 nedsat udvalg. Uddannelse
1960 237-2 Kommissionen angående en Storebæltsbro : II: Bilag : Endelig betænkning afgivet den 1. december 1959. Trafik, Anlæg
1960 237-1 Kommissionen angående en Storebæltsbro : I: Tekst : Endelig betænkning afgivet den 1. december 1959. Trafik, Anlæg
1959 236 Betænkning vedrørende statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 26. august 1957 nedsatte kommission ang. statshusmandsloven m.m. : 2. betænkning. Boligret
1959 235 Betænkning om Hanstholm havn : Afgivet den 25. september 1959. Anlæg, Offentlig Finansiering
1959 234 Betænkning afgivet af udvalget angående revision af bemandingslovens § 7, stk. 1 : Afgivet af det af Handelsministeriet den 17. august 1959 nedsatte udvalg. Arbejdsret, Søret
1959 233 Betænkning om revision af lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer m.v. : Den 10. august 1957 nedsatte Indenrigsministeriet et udvalg til behandling af lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer m.v. Miljøret
1959 232 Straffelovskommissionens betænkning vedrørende ungdomskriminaliteten. Strafferet
1960 231 Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 4 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 1. februar 1960 af det af boligministeren den 2. juli 1957 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. Kommunalret, Byggeret
1959 230 Betænkning angående visse spørgsmål vedrørende sparekassers regnskabsopgørelse : Afgivet af det af Handelsministeriet under 15. maj 1957 nedsatte udvalg. Finansielle Virksomheder, Obligationsret
1959 229 Teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft: Betænkning afgivet af den af Statsministeriet nedsatte teknikerkommission Uddannelse
1959 228 Betænkning om invalideforsikringen : Afgivet af Invalideforsikringskommissionen af 1956. Forsikringsret, Sundhedsret
1959 227 Betænkning afgivet af det af ministeren for Grønland under 19. februar 1959 nedsatte udvalg vedrørende besejling af Grønland. Grønland & Færøerne
1959 226 Betænkning om den offentlige sygeforsikring: Afgivet af Sygeforsikringskommissionen af 1954. Forsikringsret, Sundhedsret
1959 225 Betænkning om den matematisk-naturvidenskabelige uddannelses karakter og omfang : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 12. juli 1956 nedsatte udvalg. Uddannelse
1959 224 Betænkning vedrørende Sønderjydsk Hypoteklånefond og Lånekassen for Sønderjylland : Afgivet af det ved Finansministeriets skrivelse af 13. december 1957 nedsatte udvalg. Finansielle Virksomheder
1959 223 Betænkning vedrørende lejekontraktsblanketter : Afgivet af det af boligministeren nedsatte udvalg. Boligret, Lejeret
1959 222 Betænkning fra udvalget af 1956 vedrørende kooperationens beskatningsforhold : 1. del. Skatteret
1959 221 Betænkning vedrørende uddannelse af ikke-faglærte arbejdere : Afgivet af den af Arbejdsministeriet i marts 1957 nedsatte kommission om uddannelse af ikke-faglærte. Uddannelse
1959 220 Betænkning om arbejdsanstalterne : Afgivet af Udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer. Socialret, Arbejdsret
1959 219 Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954 : 4. betænkning. Forvaltningsret, Arbejdsret
1959 218 Betænkning vedrørende nyordning af pensionsforholdene for pensionister hvis pension er beregnet efter de før 1. april 1958 gældende regler : Afgivet af det af finansministeren den 15. oktober 1958 nedsatte udvalg. Pensionsret
1958 217 Nordisk kontaktudvalg vedrørende børns og unges læsning : Betænkning af 16. juli 1957. Uddannelse
1959 216 Betænkning vedrørende det danske rigsvåben : Afgivet af det af Statsministeriet den 31. juli 1950 nedsatte udvalg angående anvendelsen af det store rigsvåben og det lille rigsvåben. Militær
1959 215 Betænkning om ændring i lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Forsikringsret
1959 214 Betænkning om statens og kommunernes erstatningsansvar : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 24. februar 1952 nedsatte udvalg. Erstatningsret
1959 213 Betænkning vedrørende Statens Husholdningsråds fremtidige virksomhed og organisation : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 26. september 1957 nedsatte udvalg. Forvaltningsret
1959 212 Betænkning vedrørende forebyggelse af caries ved fluoridtilførsel : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 4. oktober 1955 nedsatte udvalg. Sundhedsret
1958 211 Betænkning vedrørende statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 26. august 1957 nedsatte kommission ang. statshusmandsloven m.m. : 1. betænkning. Offentlig Finansiering
1958 210 Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet den 7. oktober 1955 nedsatte radiolovsudvalg. Medieret
1958 209 Beretning fra Handelsministeriets skovindustriudvalg om mulighederne for anvendelse af brændeeffekter og affaldstræ. Miljøret
1958 208 Forsorgen for alkohollidende : Betænkning afgivet af udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer. Forvaltningsret, Socialret
1958 207 Betænkning vedrørende uddannelse af tale- og tunghørelærere : Afgivet af det af Socialministeriet i januar 1956 nedsatte udvalg. Socialret
1958 206 Erhvervsudvikling i provinsen : Betænkning afgivet af det af arbejdsministeren den 6. november 1957 nedsatte udvalg. Erhvervsfremme
1958 205 Betænkning om problemerne omkring en almindelig enkepension: Afgivet af Enkepensionsudvalget af 1956. Pensionsret
1958 204 Betænkning om åndssvageforsorgen : Afgivet af det af Socialministeriet den 30. april 1954 nedsatte udvalg til behandling af åndssvageforsorgens problemer. Socialret
1958 203 Betænkning II vedrørende landbrugets kreditforhold : Afgivet af den af Indenrigs- og Boligministeriet den 27. maj 1953 nedsatte kommission. Finansielle virksomheder, Obligationsret, Landbrugsret
1958 202 Betænkning om forbrugsbeskatning. Skatteret
1958 201 Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1958/59 - 1967/68 : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 24. september 1957 nedsatte udvalg. Offentlig Finansiering
1958 200 Betænkning vedrørende Hammerknuden : Afgivet af det af Statsministeriet den 28. december 1956 nedsatte udvalg. Miljøret
1958 199 Betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker : Udarbejdet af den af Handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner. Immaterielret
1958 198 Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954: 3. betænkning Forvaltningsret, Arbejdsret
1958 197-2 Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954: 2. betænkning Forvaltningsret, Arbejdsret
1958 197-1 Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954: 1. betænkning Forvaltningsret, Arbejdsret
1958 196 Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954 : Bilag : Henvendelser fra tjenestemandsorganisationer m.fl. (bilag 1-133). Forvaltningsret, Arbejdsret
1958 195 Betænkning angående rationalisering af ordningen med hensyn til de i færdselsloven omhandlede undersøgelser og prøver : Afgivet af det af Justitsministeriet den 7. december 1955 nedsatte udvalg. Færdselsret
1958 194 Udbygning af den danske lønstatistik : Redegørelse fra det af Arbejds- og Socialministerierne nedsatte udvalg vedrørende arbejdsmarkedsstatistik. Forskning
1958 193 Betænkning afgivet af den ved Undervisningsministeriets skrivelse af 3. februar 1954 nedsatte kunstkommission : Anden del. Kultur
1958 192 Gemensam nordisk hälsovårdsutbildning : Betänkande av nordiska kommitten för hälsovårdsutbildning. Nordisk Samarbejde
1958 191 Betænkning vedrørende børneforsorgens administration m.v. II. del : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 15. oktober 1953 nedsatte udvalg. Forvaltningsret
1958 190 Betænkning vedrørende uddannelse af lærere til undervisning af talelidende, svagthørende og læseretarderede børn i folkeskolen : Afgivet af Undervisningsministeriets udvalg af 25. august 1955 vedrørende særundervisning. Uddannelse
1958 189 Betænkning vedrørende uddannelsen af husholdningslærerinder : Afgivet af et af Undervisningsministeriet nedsat udvalg. Uddannelse
1958 188 Vejledning i fremstilling af skolebøger : Betænkning vedrørende skolebøgers udførelse afgivet af Undervisningsministeriets udvalg af 3. august 1955. Uddannelse
1957 187-2 Boligtilsyn og sanering : Bind 2: Lovudkast og bilag : Betænkning afgivet af den af Boligministeriet den 22. oktober 1949 nedsatte kommission. Boligret, Bygningslov
1957 187-1 Boligtilsyn og sanering : Bind 1 : Betænkning afgivet af den af Boligministeriet den 22. oktober 1949 nedsatte kommission. Boligret, Bygningslov
1957 186 1. betænkning afgivet af arbejdsretskommissionen af 1956 : Nedsat af Økonomi- og Arbejdsministeriet i august 1956. Arbejdsret
1957 185 Betænkning om åndssvageforsorgens problemer : Afgivet af det af Socialministeriet under 30. april 1954 nedsatte udvalg : afsnit I. Forvaltningsret, Socialret
1957 184 Betænkning angående lovgivningen om forsikringsvirksomhed : Afgivet af det af handelsministeren under 15. oktober 1952 nedsatte udvalg. Erhvervsregulering, Forsikringsret
1957 183 Betænkning vedrørende sømandsskat. Skatteret
1957 182 Betænkning om omlægning af restaurationsomsætningsafgiften. Erhvervsregulering, Afgiftsret
1957 181 Betænkning vedrørende børneforsorgens administration m.v. I. del : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 15. oktober 1953 nedsatte udvalg. Forvaltningsret, Socialret
1957 180 Betænkning angående en lovgivning om registrering af rettigheder over luftfartøjer : Afgivet af det af Justitsministeriet den 13. juni 1950 nedsatte udvalg. Færdselsret
1957 179 Betænkning om ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne. Færdselsret, Erstatningsret
1957 178 Højskoleeleverne 1955 : En statistisk undersøgelse foretaget af Undervisningsministeriets udvalg vedrørende folkehøjskolen. Uddannelse
1957 176 Betænkning vedrørende teglværksbranchens konkurrenceforhold : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. Konkurrenceret
1957 175 Betænkning om revision af reglerne om førerprøver og førerbeviser m. v. Færdselsret
1957 174 Betænkning om ændring af reglerne om forældelse af gældsfordringer Obligationsret
1957 173 Betænkning vedrørende statens tjeneste- og lejeboliger Boligret
1957 172 Betænkning vedrørende underpantsætning af løsøre Ejendomsret, Pantrettigheder
1957 171 Betænkning vedrørende skattefri afskrivninger og skattefri henlæggelser til investeringsfonds Finansielle virksomheder
1957 170 Betænkning vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut Forskning
1957 169 Betænkning om undersøgelse af mulighederne for at erstatte den almindelige filosofiske prøve med et højskoleophold Uddannelse
1956 168 Betænkning vedrørende uddannelse af hospitalslaboranter Uddannelse
1956 167 Betænkning om politiets og arrestvæsenets fremtidige ordning på Færøerne afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 26. september 1955 nedsatte udvalg. Grønland & Færøerne, Forvaltningsret
1956 166 Slutbetænkning : Afgivet af den nordiske parlamentariske komité for friere samfærdsel m.m. Nordisk Samarbejde
1956 165 Betænkning afgivet af Kommissionen af 29. marts 1952 vedrørende statens sindssygevæsen. Sundhedsret, Socialret
1956 164 Betænkning om højesteretssagførerprøven, offentlig votering i Højesteret, bevisumiddelbarhed ved Højesteret og Højesterets kompetence i straffesager : Afgivet af det af Justitsministeriet den 2. marts 1955 nedsatte udvalg. Forvaltningsret
1956 163 Betænkning angående revision af dykkerlovgivningen : Afgivet af det af Handelsministeriet den 9. august 1954 nedsatte udvalg. Erhvervsregulering, Arbejdsret
1956 162 Betænkning vedrørende oprettelse af en fællesnordisk husholdningshøjskole : Afgivet af et nordisk udvalg. Nordisk Samarbejde
1956 161 De bymæssige kommuner : Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet under 21. oktober 1952 nedsatte udvalg med den opgave at foretage en undersøgelse af de bymæssigt bebyggede sognekommuners særlige forhold. Kommunalret
1956 160 Betænkning II afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende fødselshjælp m.v. Sundhedsret
1956 159 Betænkning angående sammenslutningers og institutioners landbrugsjord : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 8. september 1949 nedsatte kommission angående udstykning af jorder tilhørende stiftelser m.v., overgang af forpagtnings- og le Landbrugsret
1956 158 Betænkning vedrørende ændringer i den militære retsplejelovgivning : Afgivet af det af Forsvarsministeriet den 5. marts 1954 nedsatte udvalg. Militærretspleje
1956 157 Betænkning vedrørende byudviklingsplan for Køge-egnens byudviklingsområde. Kommunalret
1956 156 Betænkning om revision af anordning af 4. april 1929 om apotekervarer : Afgivet af den af Indenrigsministeriet den 20. november 1952 nedsatte kommission. Erhvervsregulering, Sundhedsret
1956 155 Kommissionen angående en Storebæltsbro : Foreløbig betænkning om tekniske problemer ved tilvejebringelse af en fast forbindelse over Storebælt. Trafik, Anlæg
1956 154 Samarbejdsproblemer i Danmarks økonomiske politik : Rapport fra formandskabet for det af finansministeren den 14. december 1955 i henhold til folketingsbeslutning af 25. november 1955 nedsatte udvalg. Økonomisk Politik
1956 153 Betænkning I vedrørende landbrugets kreditforhold Finansielle virksomheder
1956 152 Betænkning om en nyordning af de kulturhistoriske lokalmuseers forhold : Afgivet af Undervisningsministeriets provinsmuseumsnævn. Kultur
1956 151 Betænkning angående forslag til lovbestemmelser vedr. værnepligtige meniges friheder specielt med henblik på en ændret affattelse af militær retsplejelov par. 44 : Afgivet af det af forsvarsministeren den 5. marts 1954 nedsatte udvalg. Militærretspleje
1956 150 Betænkning vedrørende kvalitetsmærkning : Afgivet af den af Handelsministeriet under 10. februar 1950 nedsatte kommission angående kvalitetsmærkning m.v. Erhvervsregulering
1956 149 Betænkning om de retspsykiatriske undersøgelser i straffesager : Afgivet af Kommissionen til overvejelse af spørgsmål vedrørende de retspsykriatriske undersøgelser i straffesager. Strafferet
1956 148 Betænkning om forbedring af varmeøkonomien i beboelsesejendomme m.v. : Afgivet af Boligministeriets udvalg for byggningsopvarmning. Lejeret, Bolig
1956 147 4. betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 angående I) Uddannelse af navigatører - II) Revision af lov om eksaminer for skibsmaskinister m.m. af 19. marts 1930 - III) Revision af lov om sønæring af 28. februar 1916 med senere ændringer. Søret, Uddannelse
1956 146 Betænkning om værdifaste obligationer m.v. : Afgivet af det af finansministeren den 21. oktober 1954 nedsatte udvalg. Obligationsret
1956 145 Betænkning afgivet af den af arbejds- og socialministeriet den 21. oktober 1952 nedsatte lærlingekommission : Afgivet af den af Arbejds- og Socialministeriet den 21. oktober 1952 nedsatte lærlingekommission. Arbejdsret
1955 144-2 Betænkning afgivet af den af ministeren for offentlige arbejder under 23. april 1954 nedsatte privatbanekommission : Særtryk. Anlæg, Trafik
1955 144-1 Betænkning afgivet af den af ministeren for offentlige arbejder under 23. april 1954 nedsatte privatbanekommission. Anlæg, Trafik
1956 143 Betænkning om de store fødselsårgange med særligt henblik på uddannelsesproblemet : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission. Arbejdsret, Uddannelse
1955 142 Beretning fra Handelsministeriets mælkekommission af 1949. Landbrugsret, Erhvervsregulering
1955 141 Betænkning afgivet af Byggelovsudvalget af 1948. Byggeret
1955 140 Betænkning vedrørende oprettelse af et levnedsmiddelinstitut : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 26. august 1954 nedsatte udvalg. Forvaltningsret, Sundhedsret
1955 139 Betænkning om foranstaltninger til bekæmpelse af prostitutionen : Afgivet af Udvalget til overvejelse af foranstaltninger overfor prostituerede kvinder og ændring af de gældende bestemmelser til modarbejdelse af prostitutionen. Socialret, Strafferet
1955 138 Betænkning om samordning af de nordiske landes færdselslovgivning m.m. : Afgivet af den nordiske parlamentariske komité for friere samfærdsel m.m. Færdselsret, Nordisk Samarbejde
1955 137 Betænkning afgivet af den af Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte havne- og brotakstkommission af 1954 den 25. november 1955. Afgiftsret
1955 136 Betænkning angående de i ferskvandsfiskeriloven indeholdte særregler for fiskeriet i Sønderjylland : Afgivet af det af Fiskeriministeriet under 12. juli 1951 nedsatte udvalg. Fiskeri
1955 135 Betænkning afgivet af udvalget vedrørende foranstaltninger mod olieforurening. Miljøret
1955 134 Betænkning angående revision af skibsregistreringslovgivningen m.v. : Afgivet af den af Handelsministeriet den 4. juni 1952 nedsatte kommission. Søret
1955 133 Betænkning afgivet af den ved undervisningsministeriets skrivelse af 3. februar 1954 nedsatte kunstkommission : Første del. Kultur
1955 132 Betænkning vedrørende forslag til et trafikråd for Storkøbenhavn : Afgivet den 28. juni 1955 af den af Boligministeriet den 4. december 1950 nedsatte kommission vedrørende samfærdselsforholdene i hovedstadsområdet. Trafik, Kommunalret
1955 131 Betænkning angående realkreditten i fast ejendom på Færøerne : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg. Ejendomsret, Obligationsret
1955 130 Betænkning angående mulighederne for sikring af bebyggelse i marsken i Tønder og Ribe amter : Afgivet den 15. juni 1955 af Landbrugsministeriets udvalg af 16. august 1950. Landbrugsministeriet, Anlæg
1955 129 Betænkning vedrørende forsorgen for blinde og stærkt svagsynede : Afgivet af en af Socialministeriet under 7. april 1949 nedsat kommission angående omorganisation af forsorgen for blinde og stærkt svagsynede. Socialret
1955 128 Betænkning vedrørende en særlig uddannelse af ledere og medarbejdere indenfor børneforsorgen : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 8. marts 1947 nedsatte udvalg vedrørende uddannelse af ledere og medarbejdere til børneforsorgens institutioner Uddannelse, Socialret
1955 127 Betænkning angående afløsning af retten til fiskeri med ålegårde og andre særlige rettigheder til fiskeri på søterritoriet : Afgivet af den af Fiskeriministeriet under 24. januar 1952 nedsatte kommission. Fiskeri
1955 126 Betænkning om ændring af reglerne om fastsættelse af faderskab : Afgivet af den ved kongelig resolution af 2. december 1949 nedsatte kommission. Familieret
1955 125 Betænkning angående kirker i Københavns omegn : Afgivet af det af Kirkeministeriet under den 10. april 1953 nedsatte udvalg. Kirkeret
1955 124 Betænkning vedrørende børneforsorgens lønforhold : Afgivet af et af Socialministeriet den 6. juli 1954 nedsat udvalg. Forvaltningsret, Socialret
1955 123 Betænkning om folkepension : Afgivet af Folkeforsikringskommissionen af 1948. Pensionsret
1955 122 Betænkning om sparemulighederne indenfor børneforsorgen : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet under 28. november 1952 nedsatte udvalg. Forvaltningsret, Socialret
1955 121 Betænkning angående de motorsagkyndiges ansættelses- og lønforhold : Afgivet af det af Justitsministeriet den 12. juli 1952 nedsatte udvalg. Færdselsret
1955 120 Betænkning afgivet af den af Undervisningsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark ved foranstaltninger fra statens side : del 3. Forskning, Uddannelse
1955 119 Betænkning angående lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg. Forvaltningsret
1954 118 Betænkning om posttakster i den internordiske udveksling af korsbåndsforsendelser og betænkning om takstsætningen i den internordiske teletrafik : Afgivet af den nordiske parlamentariske komité for friere samfærdsel m.m. Udenrigsforhold, Nordisk samarbejde
1955 117 Betænkning vedrørende forslag til de offentlige vejes bestyrelse m.m. : Afgivet den 16. september 1954 af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder den 15. marts 1951 nedsatte vejlovsudvalg. Trafik, Færdselsret
1955 116 Betænkning vedrørende arbejdsløshedsøerne i Jylland : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission. Beskæftigelse, Arbejdsret
1954 115 Betænkning om plejehjem for kronisk syge : Afgivet af det af Socialministeriet under 15. marts 1949 nedsatte udvalg til behandling af spørgsmål vedrørende plejestiftelser for kronisk syge. Socialret, Sundhedsret
1954 114 Forslag angående brandalarmering over manuelt betjente telefoncentraler : Betænkning afgivet den 26. november 1954 af udvalget vedrørende telefonisk alarmering. Beredskab
1954 113 Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 28. december 1943 nedsatte udvalg til drøftelse af spørgsmålet om ændring af reglerne for ydelse af tilskud til de kommunale eksamensskoler uden for Københavns, Frederiksberg og Gentofte kommuner Uddannelse, Kommunalret
1954 112 Betænkning vedrørende redningsvæsenets forhold. Beredskab
1954 111 Betænkning om ændring af reglerne om adoption : Afgivet af den ved kongelig resolution af 2. december 1949 nedsatte kommission. Forvaltningsret, Socialret
1954 110 Betænkning vedrørende fuld grundskyld : Afgivet den 13. oktober 1954 af den af finansministeren nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmål i forbindelse med gennemførelse af fuld grundskyld. Skatteret, Kommunalret
1954 109 Betænkning vedrørende planglasbranchens konkurrenceforhold : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. Konkurrenceret
1954 108 Formen for købstadkommunernes overslag og regnskaber : Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet under 30. december 1948 nedsatte udvalg til overvejelse af en ændret affattelse af det ved indenrigsministeriets cirkulære af 16. december 1929 godkendt Kommunalret, Forvaltningsret
1954 107 Betænkning afgivet af den af Undervisningsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark ved foranstaltninger fra statens side : del 2. Forskning, Uddannelse
1954 106 Betænkning angående oprettelse af et realkreditinstitut på Færøerne : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg. Grønland & Færøerne
1954 105 Betænkning om posttakster i den internordiske udveksling af breve : Afgivet af den nordiske parlamentariske komité for friere samfærdsel m.m. Udenrigsforhold, Nordisk samarbejde
1949 104 Betænkning vedrørende ændringer i beværterlovgivningen : Afgivet af kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet. Erhvervsregulering, Sundhedsret
1954 103 Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under undervisningsministeriet hørende private skoler : Fjerde del Pensionsret
1955 102 Klientellet på arbejdsanstalterne : En undersøgelse foretaget på foranledning af det af Socialministeriet nedsatte udvalg angående forsorgen for de i forsorgsloves kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer. Socialret
1954 101 Betänkande om udgivande av en nordisk parlamentarisk tidskriftspublikation : Nordisk Kontakt. Udenrigsforhold, Nordisk samarbejde
1954 100 Uddannelse af sygeplejersker m.m. : Betænkning III afgivet af det af Indenrigsministeriet under 9. februar 1946 nedsatte udvalg om sygeplejerskemanglen. Sundhedsret
1954 99 Betænkning vedrørende forsorgen for talelidende : Afgivet af en af Socialministeriet under 12. maj 1949 nedsat kommission angående omorganisation af forsorgen for talelidende. Socialret
1954 98 Rationaliseringsundersøgelsen på sindssygehospitalet ved Aarhus : Betænkning II afgivet af det Indenrigsministeriet under 9. februar 1946 nedsatte udvalg om sygeplejerskemanglen.
1954 97 Betænkning om nordisk pasfrihed : 3. del: Ophævelse af al paskontrol på grænserne mellem de nordiske lande : Afgivet af den nordiske parlamentariske komité for friere samfærdsel m.m. Udenrigsforhold
1954 96 Betænkning angående ændring af svangerskabslovgivningen m.v. : Afgivet af den af Justitsministeriet den 9. januar 1950 nedsatte kommission. Sundhedsret
1954 95 Betænkning om boliger for invalider : Afgivet af Indenrigs- og Boligministeriets udvalg af 31. juli 1952. Boligret, Socialret
1953 94 Betænkning angående socialrådgivervirksomhed i forsvaret samt økonomiske og sociale problemer i forbindelse med aftjening af værnepligt : Afgivet af det af Forsvarets velfærdstjeneste med forsvarsministerens bemyndigelse den 21. februar 1952 nedsatte arbejdsudvalg. Socialret, Militær
1946 93 Etablering af en offentlig erhvervsvejledning : Udtalelse fra Ungdomskommissionen samt indstilling afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet nedsatte raadgivende udvalg vedrørende den offentlige arbejdsanvisning. Erhvervsregulering
1954 92 Betænkning angående en endelig ordning af ejendoms- og afvandingsforholdene for Han Herreders Vejler : Afgivet den 2. december 1953 af det af Landbrugsministeriet den 7. maj 1948 nedsatte udvalg. Landbrugsret
1954 91 Betænkning angående revision af færdselsloven og loven om motorkøretøjer : Afgivet af det af Justitsministeriet den 1. december 1949 nedsatte udvalg. Færdselsret
1953 90 Betænkning vedrørende den fremtidige udbygning af landevejsforbindelsen København-Køge : Afgivet som 1. betænkning af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder under 27. august 1951 nedsatte udvalg vedrørende den fremtidige udbygning af de vestlige indfaldsveje til København. Anlæg, Trafik, Kommunalret
1954 89 Betænkning om ændring af de gældende regler for førelse af folkeregistre m.v. : Afgivet af det Indenrigsministeriet den 9. januar 1945 nedsatte udvalg. Persondata
1953 88 Betænkning om foranstaltninger til imødegåelse af den med kemiske plantebeskyttelsesmidler forbundne giftfare : Afgivet af Landbrugsministeriets udvalg vedrørende farlige plantebeskyttelsesmidler. Miljøret
1953 87 Betænkning angående lodslovens revision : Afgivet af det af forsvarsministeren under 26. januar 1950 nedsatte udvalg.
1954 86 Foreløbig betænkning vedrørende en lov om konkurrencebegrænsning og monopol : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. Konkurrenceret
1953 85 Betænkning om færdselstavler : Afgivet af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte udvalg. Færdselsret
1955 84 Betænkning om deltidsarbejde : Afgivet af det af Arbejds- og Boligministeriet den 3. juni 1950 nedsatte udvalg. Arbejdsret
1953 83 Betænkning angående gennemførelse af en civil tjenestetidsundervisning for de værnepligtige : Afgivet af det af Forsvarsministeriet under 30. april 1952 nedsatte udvalg. Militær
1953 82 Betænkning om forsorgsdomme og betingede domme : Afgivet af Straffelovskommissionen. Forvaltningsret, Strafferet
1953 81 Betænkning om misbrug af euforiserende stoffer : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 10. november 1950 nedsatte udvalg. Sundhedsret
1953 80 Betænkning angående Danmarks tiltræden af de internationale søvejsregler 1948 m.v. : Afgivet af det af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart den 24. september 1949 nedsatte udvalg. Søret
1953 79 Betænkning angående oprettelse af et pædagogisk institut : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 28. august 1950 nedsatte udvalg. Uddannelse
1953 78 Betænkning angående biernes beskyttelse mod giftige plantebeskyttelsesmidler : Afgivet af det ved Landbrugsministeriets skrivelse af 20. august 1947 nedsatte udvalg. Miljøret
1953 77 Betænkning vedrørende forsorgen for børn og unge, som har særlige tilpasningsvanskeligheder : Afgivet af et af Arbejds- og Socialministeriet under 7. december 1951 nedsat udvalg. Socialret
1953 76 Betænkning angående billiggørelse og rationalisering af det kommunale skolebyggeri : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 7. juni 1952 nedsatte udvalg. Byggeret
1954 75 Motorafgiftskommissionens betænkning II : Lovgivningen om motorafgifterne. Trafik, Transportret, Skatteret
1953 74 Betænkning afgivet af valglovskommissionen af 7. juni 1952. Statsret
1953 73 Betænkning om lettelser i toldbehandlingen m.v. af motorkøretøjer i den internordiske trafik : Afgivet af den nordiske parlamentariske komité for friere samfærdsel m.m. Trafik, Transportret, Udenrigsforhold
1953 72 Betænkning vedrørende hjemmesygeplejen i Danmark : Afgivet af det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg. Socialret, Sundhedsret
1953 71 Betænkning om nordisk pasfrihed : 2. del : Afgivet af den nordiske parlamentariske komité for friere samfærdsel m.m. Udenrigsforhold
1953 70 Betænkning vedrørende herberger og arbejdshjem m.v. : Afgivet af det af Socialministeriet den 1. marts 1949 nedsatte herbergsudvalg. Socialret
1953 69 Betænkning angående overvejelse af forslag til ændring af militær straffelov og militær retsplejelov : Afgivet af det af Krigs- og Marineministeriet under 30. september 1949 nedsatte udvalg. Militærretspleje, Strafferet
1953 68 Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 3 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet ultimo april 1953 af det af boligministeren den 6. oktober 1949 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. Kommunalret
1953 67 Betænkning vedrørende kulbranchens konkurrenceforhold : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. Konkurrenceret
1953 66 Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1946 Menneskerettigheder, Statsret, Forfatning
1953 65 Betænkning angående ændringer i den for statens tjenestemænd gældende ferieordning Arbejdsret
1952 64 Betænkning angående lodsernes pensionsordning : Afgivet af det af forsvarsministeren under 27. februar 1952 nedsatte udvalg. Pensionsret
1952 63 Betænkning med forberedende undersøgelse og forslag vedrørende nordisk patentsamarbejde : Afgivet af et udvalg bestående af delegerede fra Danmark, Norge og Sverige. Immaterielret
1952 62-3 Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under Undervisningsministeriet hørende private skoler : tredie del Pensionsret
1950 62-2 Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under Undervisningsministeriet hørende private skoler : anden del Pensionsret
1949 62-1 Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under Undervisningsministeriet hørende private skoler : første del Pensionsret
1952 61 Betænkning angående revision af mark- og vejfredsloven : Afgivet af den af Landbrugsministeriet under 24. april 1946 nedsatte kommission. Færdselsret
1952 60 Samfundet og ungdommen : Afsluttende udtalelse fra Ungdomskommissionen med oversigt over kommissionens virksomhed. Forvaltningsret
1953 59 Den tilpasningsvanskelige ungdom : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen. Socialret
1952 58 Beretning angående undersøgelser med henblik på gennemførelse af en udligning af lejeniveauerne i ældre og nyere ejendomme. Boligret, Lejeret
1954 57-2 Fællesanlæg til lettelse af hjemmets arbejde : Bind 2: Bilag : Betænkning afgivet af Boligministeriets udvalg vedrørende kollektive anlæg. Boligret, Anlæg
1954 57-1 Fællesanlæg til lettelse af hjemmets arbejde : Betænkning afgivet af Boligministeriets udvalg vedrørende kollektive anlæg. Boligret, Anlæg
1953 56 Betænkning vedrørende beskæftigelsens sæsonsvingninger : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission.
1952 55 Ungdommen og fritiden : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen.
1949 54 De værnepligtiges forhold : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen. Militær
1952 53 Betænkning angående Rigshospitalets bygningsmæssige forhold : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 8. januar 1947 nedsatte kommission.
1952 52 Betænkning vedrørende husholdningsuddannelsen i opdragelseshjem for piger : Afgivet af et af Arbejds- og Socialministeriet under 17. marts 1947 nedsat udvalg. Uddannelse, Socialret
1952 51 Betænkning om virkningerne af en arbejdstidsnedsættelse i Danmark : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission. Arbejdsret
1952 50 Ungdommens adgang til uddannelserne ved de videregående faglige skoler m.v. : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen. Uddannelse
1952 49 Betænkning angående tjenestemandslovens par. 60 og 61 m.v. : Afgivet af det af finansministeren under 25. oktober 1951 nedsatte udvalg.
1953 48 Betænkning angående pensionsforholdene for de faste lærere ved de tekniske skoler og handelsskolerne m.v. : Afgivet af det af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart under 30. december 1949 nedsatte udvalg. Pensionsret
1952 47 Betænkning vedrørende en særlig uddannelse af ledere og medarbejdere til opdragelseshjem : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 8. marts 1947 nedsatte udvalg vedrørende uddannelse af ledere og medarbejdere til børneforsorgens institutioner. Uddannelse, Socialret
1952 46 Betænkning vedrørende opdragelsesmæssige metoder i opdragelseshjem : Afgivet af det af Socialministeriet den 17. januar 1950 nedsatte udvalg om ændring af hustugtsreglementet for opdragelseshjemmene m.v. Socialret
1952 45 Betænkning afgivet af den af Undervisningsministeriet den 13. marts 1943 nedsatte arkitektuddannelseskommission. Uddannelse
1952 44 Betænkning om lettelser i toldbehandlingen af rejsende i den inter-nordiske trafik. Trafik
1952 43 Betænkning angående overgang af forpagtnings- og lejeforhold under godserne til frit eje samt revision af lovgivningen om brug af huse på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet under 8. september 1949 nedsatte kommission angående udstykning af jorder tilhørende stiftelser m.v., overgang af forpagtnings- og lejeforhold under godserne til frit eje samt revision af lovgivningen om brug af huse på landet : (kommissionens 1. betænkning).
1952 42 Betænkning afgivet af det af Indenrigs- og Boligministeriet nedsatte udvalg angående husmandskreditforeningernes udlånsadgang m.v.
1952 41 Betænkning vedrørende beplantning langs vejene m.v. : Afgivet af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte udvalg. Trafik
1952 40 Betænkning vedrørende arbejdstiden i landbruget 1952. Arbejdsret
1952 39 Betænkning om nordisk pasfrihed : 1. del : Afgivet af den nordiske parlamentariske komité for friere samfærdsel m.m. Udenrigsforhold
1952 38 Betænkning angående revision af værnepligtslovgivningen : Afgivet af Indenrigsministeriets værnepligtsudvalg. Militær
1952 37-9 Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 9. betænkning. Forvaltningsret
1951 37-8 Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 8. betænkning. Forvaltningsret
1950 37-7 Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 7. betænkning. Forvaltningsret
1949 37-6 Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 6. betænkning. Forvaltningsret
1949 37-5 Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 5. betænkning. Forvaltningsret
1949 37-4 Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 4. betænkning. Forvaltningsret
1948 37-3 Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 3. betænkning. Forvaltningsret
1948 37-2 Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 2. betænkning. Forvaltningsret
1947 37-1 Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 1. betænkning. Forvaltningsret
1952 36 3. betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 angående revision af lov om navigationsundervisningen af 28. februar 1916 med senere ændringer. Uddannelse
1952 35 Betænkning angående jordemodervæsenet : Afgivet af udvalget vedrørende fødselshjælp m.v. Sundhedsret
1952 34 Betænkning afgivet af den ved Justitsministeriets skrivelse af 29. oktober 1945 nedsatte kommission angående organisationen af brandvæsenet i Danmark. Beredskab
1952 33 Betænkning vedrørende ungdomsskoler, aftenskoler, ungdommens fritidsbeskæftigelse m.v. : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 23. december 1948 nedsatte kommission. Uddannelse
1952 32 Betænkning afgivet af udvalget angående Hanstholm havn : Afgivet den 18. december 1951. Anlæg, Kommunalret
1952 31 Betænkning afgivet af udvalget vedrørende skattelettelse for privat opsparing. Skatteret
1954 30 Motorafgiftskommissionens betænkning I : Finansiering af vejudgifter. Trafik
1953 29 Betænkning om en særlig lovgivning om kunstig befrugtning : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 29. maj 1948 nedsatte udvalg. Sundhedsret
1953 28 Betænkning afgivet af udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer : 1. del. Socialret
1951 27 Betænkning vedrørende ændring af uddannelsen for lærere og lærerinder i folkeskolen : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 17. november 1947 nedsatte kommission. Uddannelse
1952 26 Ungdommen og arbejdslivet : Betænkning afgivet af ungdomskommissionen.
1952 25 Jelling-Højenes frilæggelse : Forslag udarbejdet af det af Statsministeriets komité til frilæggelse af Jelling-højene nedsatte arbejdsudvalg. Kultur
1951 24 Udkast til lov om retten til fotografiske billeder med tilhørende anmærkninger : Udarbejdet af den af Undervisningsministeriet i 1939 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner. Immaterielret
1952 23 Rapport om overvejelser vedrørende bevægeligheden på arbejdsmarkedet : Afgivet af den ved Arbejds- og Boligministeriets skrivelse af 14/12 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission. Arbejdsret
1951 22 Betænkning vedrørende forslag til midlertidige forbedringer af Slangerupbanen : Afgivet den 28. august 1951 af den af Boligministeriet den 4. december 1950 nedsatte kommission vedrørende samfærdselsforholdene i hovedstadsområdet. Trafik
1951 21 Betænkning om dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 9. december 1950 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændringer i lov nr. 43 af 13. marts 1891 om vivisektioner. Sundhedsret
1952 20 Betænkning angående privatteatrenes forhold : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 31. januar 1949 nedsatte udvalg. Kultur
1951 19 Betænkning vedrørende de i Danmark beroende islandske håndskrifter og museumsgenstande : Afgivet af den af Undervisningsministeriet under 13. marts 1947 nedsatte kommission. Kultur
1951 18 Ungdommens adgang til den højere uddannelse : Betænkning II. Uddannelse
1951 17 Den danske ungdom : En statistisk undersøgelse foretaget af ungdomskommissionen. Uddannelse, Socialret
1952 16 Betænkning vedrørende apotekervæsenet m.v. : Afgivet af den af Indenrigsministeriet under 22. januar 1947 nedsatte kommission. Erhvervsregulering
1952 15 Betænkning afgivet af Spareudvalget af 28. april 1950.
1951 14 Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 2 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 2. maj 1951 af det af boligministeren den 6. oktober 1949 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. Kommunalret
1951 13 Betænkning om civilstandsregistrering : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. juli 1938 nedsatte udvalg. Persondata
1951 12 Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene inden for kalk-, kridt- og mørtelbranchen : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. Konkurrenceret
1951 11 Betænkning angående arbejdstageres opfindelser : Afgivet af den af Handelsministeriet under 10. februar 1950 nedsatte kommission. Immaterielret, Arbejdsret
1951 10 Betænkning fra det ved Justitsministeriets skrivelse af 12. maj 1950 nedsatte udvalg til overvejelse af mulighederne for gennemførelse af en ændring af politiets øverste ledelse. Politi
1951 9 Betænkning vedrørende dommeres uddannelse : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 8. maj 1948 nedsatte udvalg. Procesret, Uddannelse
1951 8 Forslag til rigsdagsbeslutning angående Danmarks ratifikation af den i Paris den 19. september 1950 undertegnede overenskomst om oprettelse af en europæisk betalingsunion : Anmeldt i Folketinget den 1. marts og i landstinget den 2. marts 1951 af udenrigsminister Ole Bjørn Kraft. Udenrigsforhold
1951 7 Betænkning afgivet af den af Arbejdsministeriet den 8. december 1948 nedsatte ferielovskommission Arbejdsret
1951 6-2 Samordning af de nordiske landes statistik vedrørende den sociale lovgivning : Betænkning afgivet af den af de nordiske socialministerier nedsatte ekspertkomité : 2. del: omfanget av de sosiale tiltak.
1951 6-1 Samordning af de nordiske landes statistik vedrørende den sociale lovgivning : Betænkning afgivet af den af de nordiske socialministerier nedsatte ekspertkomité : 1. del: om opstilling af en ensartet oversigt over de sociale udgifter.
1951 5 Betænkning angående forligsmægling i borgerlige retssager : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 20. marts 1948 nedsatte udvalg. Procesret, Civilret
1951 4 Betænkning om erhvervsmæssige foranstaltninger for erhvervshæmmede : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet nedsatte udvalg. Arbejdsret
1951 3 Betænkning vedrørende spørgsmålet trafik og alkohol : Afgivet af kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet. Færdselsret
1950 2 Betænkning om køb på afbetaling : Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg til overvejelse af ændringer i lov nr. 244 af 8. maj 1917 om køb på afbetaling. Obligationsret,
1951 1 Betænkning angående revision af sømandsloven : Afgivet af den af Handelsministeriet den 31. marts 1949 nedsatte kommission. Søret

Advokat Jørgen U. Grønborg