Formularer

Adgang til de 301 formularer og 15 tjeklister kræver adgangskode.

Advokater

Andelsboliger

Ansættelsesret

Arveafkald

Begunstigelsesklausuler

Bodeling

Dødsboer

Ejendomshandler

Ejerlejligheder

Fast ejendom

Fuldmagter

Gavebreve

Inkasso

Lejeret

Panteret

Retshjælp

Retssager

Rykkerskrivelser

Separation og skilsmisse

Selskabsret

Testamenter

Testamentsklausuler

Ugifte samlevende

Ægtepagter

Ægtepagter om pensioner

Andet


Ugifte samlevende

Tjekliste vedr. rådgivning af papirløst samlevende

Generel samlivskontrakt

Samejeoverenskomst om ejerbolig

Samejeoverenskomst om andelsbolig

Købsaftale på ideel halvpart af fast ejendom

Gensidigt testamente - samlevende uden børn

Gensidigt testamente - samlevende med fællesbørn (med udvidet samlevertestamente)

Gensidigt testamente - samlevende med sær- og fællesbørn, hvor særbørnene skal arve mindst muligt (med udvidet samlevertestamente)

Gensidigt testamente - samlevende med særbørn på den ene side, hvor særbørnene skal arve længstlevende (med udvidet samlevertestamente)

Gensidigt testamente - samlevende med særbørn på begge sider (med udvidet samlevertestamentet og ligedeling ved længstlevendes død)

Klausul om udvidet samlevertestamente  

Testamente for mand, der vil begunstige sin samlever (køberet, brugsret, boligret, rentenydelsesret)

Testamente for mand, der vil begunstige sin samlever for at sikre samleverpension fra pensionskasse Nyhed i Synopsis!

Klausul om uigenkaldelig begunstigelse af samlever

Salgsopstilling for frivillig auktion

Vilkår for frivillig auktion


Ægtepagter

Ordrebekræftelse i sag om oprettelse af ægtepagt

Tjekliste vedr. oprettelse af ægtepagter

Fuldmagt til lysning af ægtepagt, når den ene part ikke har dansk CPR-nummer

Engelsk oversættelse af fuldmagt til lysning af ægtepagt, når den ene part ikke har dansk CPR-nummer

Ægtepagt om delvist fuldstændigt særeje. (EU-særeje)

Ægtepagt om delvist fuldstændigt særeje vedr. specificerede aktiver Nyhed i Synopsis!

Ægtepagt om rent fuldstændigt særeje.

Ægtepagt om rent fuldstændigt særeje med engelsk oversættelse

Ægtepagt om brøkdelssæreje med 75% fuldstændigt særeje og 25% delingsformue

Ægtepagt om rent kombinationssæreje (type 3).

Ægtepagt om rent kombinationssæreje (type 6).

Ægtepagt om rent kombinationssæreje (type 6) med enkelte ejendele som fuldstændigt særeje.Nyhed i Synopsis!

Ægtepagt om rent kombinationssæreje (type 6) med sumdeling

Ægtepagt om kombinationssæreje (type 6) som brøkdelssæreje med 25% delingsformue

Ægtepagt om rent kombinationssæreje (type 6) med engelsk oversættelse.

Ægtepagt om rent kombinationssæreje (type 6) med aftalt aftrapningsordning eller tidsbegrænsning

Ægtepagt om delvist kombinationssæreje (type 6) med bestemmelser om gæld

Ægtepagt om delvist kombinationssæreje (type 6) med engelsk oversættelse

Ægtepagt om delvist kombinationssæreje (type 6) vedr. specificerede aktiver

Ægtepagt om abstrakt beløbsbestemt fuldstændigt særeje (sumsæreje)  Nyhed i Synopsis!

Ægtepagt om abstrakt beløbsbestemt kombinationssæreje (sumsæreje)  Nyhed i Synopsis!

Ægtepagt om genstandsrelateret beløbsbestemt fuldstændige særeje (sumsæreje) Nyhed i Synopsis!

Ægtepagt om genstandsreleateret beløbsbestemt kombinationssæreje (sumsæreje)

Ægtepagt om kombinationssæreje (type 6) vedrørende ejendele i lige sameje.

Ægtepagt om delvist kombinationssæreje (type 6) vedr. ejendom i lige sameje,
hvor den ene har betalt hele udbetalingen.
Nyhed i Synopsis!

Ægtepagt om kombinationssæreje (type 6) med etablering af sameje

Ægtepagt om, at personlige erstatninger og personlig goodwill skal være delingsformue Nyhed i Synopsis!

Ægtepagt om ændring af særeje til rent kombinationssæreje (type 6)

Ægtepagt om ophævelse af særeje

Ægtepagt om vedtagelse af dansk familieformueret og rent fuldstændigt særeje med engelsk oversættelse Nyhed i Synopsis!

Samejeoverenskomst om fast ejendom mellem ægtefæller med særeje


Ægtepagter om pensioner

Ægtepagt om deling af konkrete alders-, kapital- og ratepensioner m.v. (Begge født efter 1963)  Nyhed i Synopsis!

Ægtepagt om deling af overskydende alders-, kapital- og ratepensioner m.v. (Begge født efter 1963)  Nyhed i Synopsis!

Ægtepagt om deling af samtlige alders-, kapital- og ratepensioner m.v. (Begge født efter 1963)  Nyhed i Synopsis!

Ægtepagt om deling af konkrete alders-, kapital- og ratepensioner m.v. 

Ægtepagt om deling af samtlige alders-, kapital- og ratepensioner m.v. 

Ægtepagt om deling af overskydende alders-, kapital- og ratepensioner m.v. 

Ægtepagt om fuldstændigt særeje vedr. begge ægtefællers pensionsordninger 

Ægtepagt om fuldstændigt særeje vedr. konkret pensionsordning 


Separation og skilsmisse

Ordrebekræftelse i en ægteskabssag

Tjekliste vedrørende ægteskabssager

Skattefuldmagt

Tinglysning af vielsesattest

Ansøgning om fri proces til ægteskabssag

Processkrift I i en ægteskabssag

Ankestævning i en ægteskabssag

Påstand om samvær Nyhed i Synopsis!

Aftale om udøvelse af fælles forældremyndighed (med eller uden delt bopæl)

Aftale om samvær

Aftale om forhøjede børnebidrag

Aftale om ægtefællebidrag

Aftale om ægtefællebidrag af hensyn til bevarelse af ægtefællepension


Bodeling

Tjekliste vedr. bodelingssager

Blanket til anmodning til skifteretten om hjælp til deling af fællesbo Nyhed i Synopsis!

Blanket til opgørelse over aktiver og passiver Nyhed i Synopsis!

Begæring om skifterettens hjælp til deling af fællesbo

Ansøgning om fri proces til skifte ved bobehandler

Begæring om skifterettens bistand til sagens oplysning Nyhed i Synopsis!

Vejledning om fri proces til bodeling Nyhed i Synopsis!

Omkostningsoplysninger i bobehandlerbo Nyhed i Synopsis!

Skattefuldmagt

Indhentelse af proformaopgørelse

Indhentelse af opgørelse af værdien af forsikringer  

Indhentelse af opgørelse over pensionstab  

Vurderingstema vedr. fast ejendom

Begæring om umiddelbar fogedforretning til udlevering af bil

Boopgørelser

Regneark til beregning af ekstra pensioner Nyhed i Synopsis!

Bodelingsoverenskomst

Separat overdragelseserklæring vedrørende fast ejendom

Separat overdragelseserklæring vedrørende ideel halvpart af fast ejendom  

Orienteringsskrivelse vedrørende Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Vejledning i tinglysning af bodeling - fast ejendom - delingsformue

Aftale om separat deling af pensionsordninger  

Udlodning af kapitalpension efter model 1

Udlodning af kapitalpension efter model 2.

Udlodning af kapitalpension efter model 3.

Skattefordelingsklausuler


Testamenter

Ordrebekræftelse i sag om oprettelse af testamente

Tjekliste vedr. oprettelse af testamenter

Erklæring om begravelsesønsker

Forside til notarialgenpart

Gensidigt testamente - samlevende uden børn

Gensidigt testamente - samlevende med fællesbørn (med udvidet samlevertestamente)

Gensidigt testamente - samlevende med sær- og fællesbørn, hvor særbørnene skal arve mindst muligt (med udvidet samlevertestamente)

Gensidigt testamente - samlevende med særbørn på den ene side, hvor særbørnene skal arve længstlevende (med udvidet samlevertestamente)

Gensidigt testamente - samlevende med særbørn på begge sider (med udvidet samlevertestamente og ligedeling ved længstlevendes død)

Testamente for mand, der vil begunstige sin samlever (køberet til løsøre og fast ejendom, brugsret, boligret, rentenydelsesret)

Testamente for mand, der vil begunstige sin samlever af hensyn til sikring af samleverpension

Gensidigt testamente mellem ægtefæller uden børn med 30% til velgørende forening

Gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn

Gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med 13,5% til velgørende forening

Gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn, hvor et barn alene skal arve sin tvangsarv

Gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med 75% direkte til børnebørnene

Gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med successionsrækkefølge med børnebørn på 2. pladsen.

Gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn, hvor særbørnene skal arve længstlevende

Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling efter hoveder ved længstlevendes død)

Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling efter gren ved længstlevendes død)

Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død - dog eet sort får)

Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn, hvor særbørnene skal arve mindst muligt.

Testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - arveafkald, køberet og bopælsret

Testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, dog arveret og tilbagefaldsret til fast ejendom, køberet/brugsret Nyhed i Synopsis!

Testamente for enlig uden børn (med sum- og genstandslegater, indbotestamente, fordeling af boafgiften og særejeklausul)

Testamente for enlig uden børn (med 30% til velgørende institution, indbotestamente og fordeling af boafgiften)

Testamente med oprettelse af mindefond - incl. fundats  

Testamente for enlig med børn

Testamente for enlig med børn - i uskiftet bo - fuldstændigt særeje med succession

Testamente for enlig med børn med successionsrækkefølge med børnebørn på 2. pladsen

Indbotestamente med een opretter

Indbotestamente med to oprettere

Påtegning på vidnetestamente

Kodicil  (tillæg til testamente)

Børnetestamente

Tilbagekaldelse af testamente

Tilbagekaldelse af fælles testamente 

Meddelelse om tilbagekaldelse af fælles testamente


Testamentsklausuler

Lovvalgsklausuler i testamenter

Klausuler om bobestyrerindsættelse

Klausuler om båndlæggelse af arv og forsikringer og pensioner

Klausul om båndlæggelse af friarv på livstid Nyhed i Synopsis!

Klausuler om gravstedsvedligeholdelse

Indbofordelingsklausuler  

Klausul om genstandslegat med successionsrækkefølge  

Særeje- og delingsformueklausuler i testamenter

Særeje- og delingsformueklausuler i begunstigelsesklausuler

Klausul om oprettelse af mindelegat   

Klausul om udvidet samlevertestamente  

Klausul i testamenter om pensioner og forsikringer


Arveafkald

Personligt arveafkald på ventende arv

Blankt delvist afkald på ventende arv

Blankt arveafkald på ventende arv mod vederlag

Blankt delvist arveafkald på falden arv (efter påbegyndt skifte af uskiftet bo)

Blankt afkald på falden arv mod vederlag (før uskiftet bo)


Begunstigelsesklausuler

Tjekliste vedr. indsættelse af begunstigede på forsikringer og pensioner

Klausul om begunstigelse af ægtefælle, subsidiært fælles- og særbørn

Klausul om uigenkaldelig begunstigelse af samlever

Begunstigelsesklausul med båndlæggelse

Særejeklausuler på kapital- og ratepensioner  


Dødsboer

Anmodning om privat skifte, jf. DSL § 25.

Anmodning om ægtefælleudlæg, jf. DSL § 22

Erklæring om solvens

Skiftefuldmagt

Skrivelse til skifteretten om ophør af uskiftet bo efter arveafkald

Formueoversigt i uskiftet bo

Åbningsstatus og boopgørelse i privatskiftet bo

Arveudlægsskøde

Transport i falden arv

Erklæring om ønsket bobestyrer - efter forsøg på afvikling som privat skifte

Indkaldelse til 1. bomøde i bobestyrerbo

Referat af 1. bomøde i bobestyrerbo

Omkostningsoplysninger i bobestyrerbo

Klagevejledning i bobestyrerbo

Tjekliste udarbejdet af Danske Advokater til brug for første bomøde i bobestyrerboer

Ansvarsfraskrivelsesklausul ved dødsboers salg af fast ejendom


Andelsboliger

Vedtægter for privat andelsboligforening

Brancheorganisationernes fælles overdragelsesaftale

Formularvejledning til brancheorganisationernes fælles overdragelsesaftale:

Aftale om salg af andel i privat andelsforening  

Pantebrev (Andel)  

Påkravsskrivelse til andelshaver i beboelseslejlighed

Eksklusion af andelshaver i beboelseslejlighed

Erklæring om adkomst ved pant i andelsbolig  

Husorden 

Andelsbevis


Ejerlejligheder

Vedtægter for ejerforening i 2-familiehus  

Normalvedtægter for ejerforeninger 2020

Husorden 


Ejendomshandler

Ordrebekræftelse i en køberhandel

Ordrebekræftelse i en sælgerhandel

Købsaftale vedrørende ejerlejlighed  

Købsaftale vedrørende villa eller fritidshus  

Købsaftale vedrørende byggegrund

Godkendelsesskrivelse vedr. køb af ejerlejlighed

Godkendelsesskrivelse vedr. køb af villa.

Oplysning om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom

Oplysning om fortrydelsesret ved køb eller opførelse af hele bygninger

Tilbud om betaling af halvdelen af forsikringspræmien på ejerskifteforsikring.

Fravalg af tilstandsrapport 

Klausul i købsaftale – køb betinget af salg af købers ejendom

Ejerlejlighedsskema 

Minimalskøde

Skøde på udlejningsejendom  

Transportskøde på villa

Særlige erklæringer i købsaftaler

Salgsfuldmagt vedrørende fast ejendom  

Vejledning i tinglysning af kreditorbeskyttelse på fast ejendom købt for personskadeerstatning

Aftale om køberet til fast ejendom  

Overdragelsesaftale i familiehandel med særejeklausul og skatteforbehold

Refusionsopgørelse


Fast ejendom

Samejedeklaration til 2-familiehus.

Samejeoverenskomst vedr. sommerhus med 3 ejere 

Servitut om færdselsret


Fuldmagter

Generalfuldmagt

Salgsfuldmagt vedrørende fast ejendom Nyhed i Synopsis!

Vedvarende fuldmagt med interne forskrifter - een fuldmægtig

Vedvarende fuldmagt med interne forskrifter - flere fuldmægtige

Vedvarende fuldmagt i et dokument - een fuldmægtig  

Vedvarende fuldmagt i et dokument - flere fuldmægtige  

Kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig

Kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige

Fremtidsfuldmagt (økonomiske og personlige forhold) med een fuldmægtig

Fremtidsfuldmagt (økonomiske og personlige forhold) med flere fuldmægtige


Gavebreve

Gavebrev med gave til umyndig

Gavebrev med rentenydelse for giver

Gavebrev mellem ægtefæller

Gældseftergivelse på rentefrit familielån

Klausul om båndlæggelse af gave Nyhed i Synopsis!

Særeje- og delingsformueklausuler i gavebreve Nyhed i Synopsis!


Panteret

Gældsovertagelseserklæring vedrørende privat pantebrev

Mortifikation af ejerpantebrev  

Privat pantebrev

Pantsætningserklæring vedr. kapitalandele i aps

Vejledning i omdannelse til afgiftspantebrev.

Vejledning i aflysning af forældede udlæg Nyhed i Synopsis!


Lejeret

Erhvervslejekontrakt

By- og Boligministeriets checkliste vedr. erhvervslejeloven

Tjekliste vedr. oprettelse af erhvervslejekontrakt (udarbejdet af advokat Claus Johansen)

Lejekontrakt til beboelse (indtil 01.07.2015)

Lejekontrakt til beboelse typeformular a, 9. udg. (fra 01.07.2015)

Lejekontrakt til beboelse typeformular a, 10. udg. (fra 01.09.2022)

Klausul om pristalsregulering af leje

Påkravsskrivelse i beboelseslejemål

Tjekliste vedrørende påkravsskrivelse ved lejers betalingsmisligholdelse

Ophævelsesskrivelse i beboelseslejemål

Oversigt over, hvornår påkravsskrivelse og ophævelsesskrivelse i beboelseslejemål tidligst kan afsendes.

Begæring til fogedretten om udsættelse af lejer  

Tjekliste vedrørende fraflytningssager i beboelseslejemål


Selskabsret

Stiftelsesdokument og vedtægter for anpartsselskab

Generalforsamlingsprotokollat ved stiftelse af ApS

Vedtægter for aktieselskab

Vejledning i registrering i Det Offentlige Ejerregister.

Ejeraftale 

Aktieoverdragelsesaftale

Bestyrelsens forretningsorden i Aps

Direktionsinstruks

Interessentskabskontrakt

Optionsaftale om kapitalandele

Vedtægter for en grundejerforening


Ansættelsesret

Ansættelseskontrakt for ikke funktionær uden overenskomst

Samtykke til behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold

Samtykke til behandling af personoplysninger og brug af billedmateriale i ansættelsesforhold

Ansættelseskontrakt for funktionær

Direktørkontrakt

Konkurrenceklausul og kundeklausul

Advarsel til funktionær

Opsigelse af funktionær

Bortvisning af funktionær

Fratrædelsesaftale med fritstilling


Rykkerskrivelser

Første rykkerskrivelse  

Anden rykkerskrivelse

Sidste rykkerskrivelse før inkasso  


Inkasso

Inkassoskrivelse

Tjekliste vedr. afhøring af debitorer i fogedretten  

Begæring til fogedretten om foretagelse af arrest

Begæring til fogedretten om foretagelse af udlæg

Blanket til betalingspåkrav

Begæring til fogedretten om umiddelbar fogedforretning til tilbagetagelse af løsøre solgt med ejendomsforbehold

Frivilligt forlig med betalingsforslag

Domsrykker

Salgsopstilling for tvangsauktion som excel-regneark

Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår (fast ejendom)

Samtykke til udstedelse af auktionsskøde Nyhed i Synopsis!


Retssager

Ordrebekræftelse i en civil retssag  

Stævning i civil sag 

Vidneindkaldelse

Vidnestævning

Procestilvarsling Nyhed i Synopsis!

Begæring om tredjemandsedition Nyhed i Synopsis!


Andet

Aftale om produktion af web-site

Ansøgning om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Arveforskudskontrakt

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Friholdelseserklæring ved umyndigs erhvervelse af fast ejendom

Gældbog

Gældsbrev vedr. rentefrit familielån

Gældsbrev vedr. lavt forrentet familielån

Selvskyldnerkaution Nyhed i Synopsis!

Transport i fordring Nyhed i Synopsis!

Hemmeligholdelsesaftale

Interne retningslinier til opfyldelse af hvidvaskforpligtelserne   Nyhed i Synopsis!

Købekontrakt - forretning

Mediationsklausul

Retningslinier for håndtering af interessekonflikter Nyhed i Synopsis!


Advokater

Tjekliste til anmodning om autorisation af advokatfuldmægtig

Fremsendelsesskrivelse til retten vedr. anmodning om autorisation af advokatfuldmægtig

Principalfuldmagt

Samtykkeerklæring til indhentelse af straffeattest til retten

Tjekliste til ansøgning om advokatbeskikkelse

Fremsendelsesskrivelse til Civilstyrelsen vedr. ansøgning om advokatbeskikkelse

Principalerklæring ved fuldtidsansættelse

Principalerklæring ved deltidsansættelse

Erklæring om myndighed og ikke under rekonstruktion/konkurs

Samtykkeerklæring til indhentelse af straffeattest til Civilstyrelsen

Tjekliste til anmodning om møderet for landsretten

Anmodning til landsretten om, at sag kan føres som prøvesag

Tjekliste til anmodning om møderet for Højesteret

Anmodning om erklæring fra Advokatrådet

Ansøgning til landsretten om øvethedserklæring

Fremsendelsesskrivelse til Højesterets justitskontor

Advokat Jørgen U. Grønborg