Forkortelser

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L
M   N   O   P   R   S   T   U   V   Æ   Ø   Å

AAL Lov om afgift af arv og gave. Lovbekg. nr. 712 af 15.10.1991 med senere ændringer. Ophævet pr. 01.07.1995
AFSL Afskrivningsloven
AABL Aktieavancebeskatningsloven
ABL Andelsboligforeningsloven
AB92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed
ABR Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand.
ABT93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise
ADV Advokaten - Medlemsblad for Det Danske Advokatsamfund
AFTL Aftaleloven
AK Ankenævnskendelse
AL Arveloven
ALL Almenlejeloven
AML Arbejdsmiljøloven
AMFL Arbejdsmarkedsfondsloven
ART Artikel
APSL Anpartsselskabsloven (ophævet d. 01.03.2010)
ASBL Ansættelsesbevisloven
ASFL Arbejdsskadesikringsloven
ASL Aktieselskabsloven (ophævet d. 01.03.2010)
BAL Lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
BBL Børnebortførelsesloven
BRD Byretsdom
BRK Byretskendelse
Bet Betænkning
BIL Bistandsloven. Ikke længere gældende.
BL Børneloven
BRL Boligreguleringsloven (ophævet d. 01.07.2022)
CD Civilretsdirektoratet. Ved resolution af 02.08.2004 blev arbejdsområderne overført til Familiestyrelsen og Civilstyrelsen
CFC-beskatning Beskatning af Controlled Foreign Companies
CS Civilstyrelsen
DBL Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)
DBO Dobbeltbeskatningsoverenskomst
DEP Departementet
DL Danske Lov
DSL Lov om skifte af dødsboer
EABL Ejendomsavancebeskatningsloven
EAL Erstatningsansvarsloven
ELL Ejerlejlighedsloven
EMRK Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
EHL Erhvervslejeloven
EPL Enkepensionsloven (ophævet d. 01.01.2007)
ESL Ejendomsskatteloven
ET Erhvervsjuridisk Tidsskrift
EVSL Ejendomsværdiskatteloven (ophævet d. 01.01.2024)
Fagl. Nyt Fagligt Nyt i Advokaten
FAL Forsikringsaftaleloven - Forældreansvarsloven
Familieret Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur: Familieret, 4. udg., 2019, DJØF
Familieretten Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen: Familieretten, 9. udg., 2019, Ex Tuto
FBL Fondsbeskatningsloven
FED Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling
FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter
FFL Lov om fremtidsfuldmagter
FFM Fælles forældremyndighed
FL Ferieloven
FM Fuldmægtigen / forældremyndighed
FMBEKG Forældremyndighedsbekendtgørelsen
FMVEJL Forældremyndighedsvejledning (ophævet d. 01.04.2019)
FML Lov nr. 387 af 14.06.1995 om forældremyndighed og samvær (ophævet d. 01.10.2007)
FOB Folketingets Ombudsmands Beretning
Formueordninger Irene Nørgaard: Formueordninger mellem ægtefæller efter gennemførelsen af særejereformen i 1990 - særligt om ægtefællers indbyrdes aftalemuligheder, 1. udg., nov. 2001, 443 sider, DJØF.
FS Familiestyrelsen
FSBL Forskelsbehandlingsloven
FT Folketingstidende
FUL Funktionærloven - Fusionsskatteloven
FVL Forvaltningsloven
FÆL Færdselsloven
GBL Gældsbrevsloven
GRL Grundloven
HAL Handelsagentloven
HD Højesterets dom
HKK Højesterets kendelse
IAS International Accounting Standards
IBG Inkassobekendtgørelsen
JD Juridisk Domssamling
JUR Juristen
KAL Kreditaftaleloven
KBD København Byrets dom
KBL Købeloven
KGL Kursgevinstloven
KKL Kreditkøbeloven (ophævet d. 01.01.1991)
KKSL Konkursskatteloven
KL Konkursloven
KRL Konkurrenceloven
KSL Kildeskatteloven
LBL Ligebehandlingsloven
LL Lejeloven - Ligningsloven
LR Ligningsrådet
LSR Landsskatteretten
LSRM Meddelelser fra Landsskatteretten
LV Ligningsvejledningen
MFL Markedsføringsloven
ML Momsloven - Myndighedsloven (ophævet d. 01.01.1997)
MN Momsnævnet
NIR Nordisk Immaterielt Rättsskydd
NSAB Nordisk Speditørforbunds Almindelige Betingelser
NTfK Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
NTS Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
OFL Offentlighedsloven
OPHL Ophavsretsloven
OKL Opkrævningsloven
PAL Pensionsafkastbeskatningsloven
PBL Pensionsbeskatningsloven
PDL Persondataloven (ophævet d. 25.05.2018)
PL Planloven
POL Pensionsopsparingsloven
PSL Personskatteloven
RAL Retsafgiftsloven - Registreringsafgiftsloven
RL Renteloven
R&R Revision og Regnskabsvæsen
RPL Retsplejeloven
RVL Retsvirkningsloven (ophævet d. 01.01.2018)
S Skatteyder, sagsøger i skattesager, spørgeren i skattesager
SANST Skatteankestyrelsen
SEL Selskabsskatteloven
SFL Skatteforvaltningsloven
SHL Sommerhusloven
SHD Sø- og Handelsrettens dom
SHK Sø- og Handelsrettens kendelse
SKDM Meddelelser fra Skattedepartementet
SKL Skattekontrolloven - Lov om skifte af fællesbo m.v. (ophævet d. 01.03.2012)
SKM Skatteretlige meddelelser
SL Statsskatteloven
SPO Skattepolitisk Oversigt
SR Skatterådet
SSL Skattestyrelsesloven (ophævet d. 01.11.2005)
STPL Stempelloven (ophævet d. 01.01.2013)
STRFL Straffeloven
SØL Søloven
T Tiltalte
TBB Tidsskrift for Bolig- og Byggeret
TFA Tidsskrift for Familie- og Arveret
TfK Tidsskrift for Kriminalret
TfR Tidsskrift for Retsvidenskab
TfS Tidsskrift for skatter og afgifter
TML Tjenestemandsloven
TSS Told- og Skattestyrelsen
TL Tinglysningsloven
TLAL Tinglysningsafgiftsloven
UfR Ugeskrift for Retsvæsen
UL Udstykningsloven
UDL Udlændingeloven
UNS Ugeskrift for Retsvæsens NyhedsService
VLD Vestre Landsrets dom
VLK Vestre Landsrets kendelse
VML Værgemålsloven og Varemærkeloven
VOL Virksomhedsoverdragelsesloven og Voldgiftsloven
VSL Virksomhedsskatteloven
VSO Virksomhedsskatteordning
VÅL Våbenloven
ÆFL Lov om ægtefællers økonomiske forhold / Ægtefælleloven
ÆL Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
ÆSKL Ægtefælleskifteloven
ØLD Østre Landsrets dom
ØLK Østre Landsrets kendelse

Advokat Jørgen U. Grønborg