Forkortelser

A-C D-G H-P R-Å

AAL Lov om afgift af arv og gave. Lovbekg. nr. 712 af 15.10.1991 med senere ændringer. Ophævet pr. 01.07.1995
AFSL Afskrivningsloven.
AABL Aktieavancebeskatningsloven.
ABL Andelsboligforeningsloven.
AB92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.
ABR Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand.
ABT92 Almindelige Betingelser for Totalentreprise.
ADV Advokaten - Medlemsblad for Det Danske Advokatsamfund.
AFTL Aftaleloven. 
AK Ankenævnskendelse
AL Arveloven. 
ALL Almenlejeloven
AML Arbejdsmiljøloven
AMFL Arbejdsmarkedsfondsloven
ART Artikel
APSL Anpartsselskabsloven
ASBL Ansættelsesbevisloven
ASFL Arbejdsskadesikringsloven
ASL Aktieselskabsloven
BAL Lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
BBL Børnebortførelsesloven.
BRD Byretsdom
BRK Byretskendelse
Bet Betænkning
BIL Bistandsloven. Ikke længere gældende.
BL Børneloven. 
BRL Boligreguleringsloven
CD Civilretsdirektoratet. Ved resolution af 02.08.2004 blev arbejdsområderne overført til Familiestyrelsen og Civilstyrelsen
CFC-beskatning Beskatning af Controlled Foreign Companies
CS Civilstyrelsen
DBL Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)
DBO Dobbeltbeskatningsoverenskomst
DEP Departementet
DL Danske Lov
DSL Lov om skifte af dødsboer.
EABL Ejendomsavancebeskatningsloven
EAL Erstatningsansvarsloven.
ELL Ejerlejlighedsloven
EMRK Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
EHL Erhvervslejeloven
EPL Enkepensionsloven. Lov nr. 102 af 14.03.1941
ESL Ejendomsskatteloven
ET Erhvervsjuridisk Tidsskrift
EVSL Ejendomsværdiskatteloven
Fagl. Nyt Fagligt Nyt i Advokaten
FAL Forsikringsaftaleloven - Forældreansvarsloven
Familieret

Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur: Familieret, 4. udg., 2019, DJØF

Familieretten Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen: Familieretten, 9. udg., 2019, Ex Tuto
FBL Fondsbeskatningsloven
FED Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling.
FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter
FFL Lov om fremtidsfuldmagter
FFM Fælles forældremyndighed
FL Ferieloven
FM Fuldmægtigen / forældremyndighed

FMBEKG

Forældremyndighedsbekendtgørelsen
FMVEJL Forældremyndighedsvejledning
FML Lov nr. 387 af 14.06.1995 om forældremyndighed og samvær. Ophævet pr. 01.10.2007
FOB Folketingets Ombudsmands Beretning
Formueordninger Irene Nørgaard: Formueordninger mellem ægtefæller efter gennemførelsen af særejereformen i 1990 - særligt om ægtefællers indbyrdes aftalemuligheder, 1. udg., nov. 2001, 443 sider, DJØF.
FS Familiestyrelsen
FSBL Forskelsbehandlingsloven
FT Folketingstidende
FUL Funktionærloven - Fusionsskatteloven
FVL Forvaltningsloven
FÆL Færdselsloven
GBL Gældsbrevloven
GRL Grundloven
HAL Handelsagentloven
HD Højesterets dom
HKK Højesterets kendelse
IAS International Accounting Standards
IBG Inkassobekendtgørelsen
JD Juridisk Domssamling
JUR Juristen
KAL Kreditaftaleloven
KBD København Byrets dom
KBL Købeloven
KGL Kursgevinstloven.
KKL Kreditkøbeloven - er fra d. 01.01.1991 afløst af Kreditaftaleloven.
KKSL Konkursskatteloven
KL Konkursloven.
KRL Konkurrenceloven
KSL Kildeskatteloven.
LBL Ligebehandlingsloven
LL Lejeloven - Ligningsloven.
LR Ligningsrådet
LSR Landsskatteretten
LSRM Meddelelser fra Landsskatteretten
LV Ligningsvejledningen
MFL Markedsføringsloven
ML Momsloven - Myndighedsloven. Ophævet pr. 01.01.1997
MN Momsnævnet
NIR Nordisk Immaterielt Rättsskydd
NSAB Nordisk Speditørforbunds Almindelige Betingelser
NTfK Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.
NTS Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
OFL Offentlighedsloven
OPHL Ophavsretsloven
OKL Opkrævningsloven
PAL Pensionsafkastbeskatningsloven
PBL Pensionsbeskatningsloven
PDL Persondataloven
PL Planloven
POL Lov nr. 293 af 24.04.1996 om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter.
PSL Personskatteloven.
RAL Retsafgiftsloven, Registreringsafgiftsloven
RL Renteloven
R&R Revision og Regnskabsvæsen
RPL Retsplejeloven.
RVL Retsvirkningsloven.
S Skatteyder, sagsøger i skattesager, spørgeren i skattesager
SANST Skatteankestyrelsen
SEL Selskabsskatteloven
SFL Skatteforvaltningsloven
SHL Sommerhusloven - Lov om sommerhuse og campering
SHD Sø- og Handelsrettens dom
SHK Sø- og Handelsrettens kendelse
SHL Sommerhusloven
SKDM Meddelelser fra Skattedepartementet
SKL Lov om skifte af fællesbo m.v. og skattekontrolloven
SKM Skatteretlige meddelelser - udgivet på www.skat.dk
SL Statsskatteloven
SPO Skattepolitisk Oversigt
SR Skatterådet
SSL Skattestyrelsesloven.
STPL Stempelloven.
STRFL Straffeloven
SØL Søloven
T Tiltalte
TBB Tidsskrift for Bolig- og Byggeret
TFA Tidsskrift for Familie- og Arveret
TfK Tidsskrift for Kriminalret
TfR Tidsskrift for Retsvidenskab
TfS Tidsskrift for skatter og afgifter
TML Tjenestemandsloven
TSS Told- og Skattestyrelsen
TL Tinglysningsloven
TLAL Tinglysningsafgiftsloven
UfR Ugeskrift for Retsvæsen
UL Udstykningsloven
UDL Udlændingeloven
UNS Ugeskrift for Retsvæsens NyhedsService
VLD Vestre Landsrets dom
VLK Vestre Landsrets kendelse
VML Værgemålsloven og Varemærkeloven
VOL Virksomhedsoverdragelsesloven og Voldgiftsloven
VSL Virksomhedsskatteloven.
VÅL Våbenloven
ÆFL Lov om ægtefællers økonomiske forhold - Ægtefælleloven
ÆL Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
ÆSKL Ægtefælleskifteloven
ØLD Østre Landsrets dom
ØLK Østre Landsrets kendelse

Advokat Jørgen U. Grønborg