Retsplejeloven

Lovændringer

Første bog. Domsmagten m.m. §§ 1-147

Anden bog. Fælles bestemmelser for borgerlige sager og straffesager §§ 148-223

Tredje bog. Den borgerlige retspleje §§ 224-666

Fjerde bog. Strafferetsplejen §§ 683-1021

Femte bog. Slutnings- og overgangsbestemmelser §§ 1022-1043


Lovændringer

Lovbekg. nr. 713 af 13.09.1999

Som ændret ved

lov nr. 221 af 21.04.1999.(Beslaglæggelse, edition, fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation samt prøvesagsordning for advokater m.v.),
lov nr. 362 af 02.06.1999 (Styrkelse af samarbejdet mellem retterne og pressen), og som ændret ved
lov nr. 231 af 04.04.2000 (EU-advokaters etablering her i landet m.v.),
lov nr. 428 af 31.05.2000 (Varetægtsfængsling i isolation, varetægtsfængsling under domsforhandlingen, vidnebeskyttelse, vidneudelukkelse for præster fra andre trossamfund, afhøringer i sager ved Højesteret, behandling af retssager uden for retskredsen af lokalemæssige grunde samt klager over anklagemyndighedens sagsbehandling m.v.)
lov nr. 433 af 31.05.2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v., trådt i kraft d. 01.07.2001,
lov nr. 441 af 31.05.2000 (Forældelse, styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn og unge samt IT-efterforskning) (Trådt i kraft d. 01.07.2000)

Nu lovbekg. nr. 857 af 12.09.2000, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 106 af 13.02.2001 (Søforklaring og erstatning i forbindelse med transport af olie til søs) I kraft 01.07.2001
§ 1 i lov nr. 216 af 28.03.2001 (Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.). I kraft d. 01.04.2001
§ 5 i lov nr. 280 af 25.04.2001 (Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, 1. tillægsprotokol til den europæiske konvention om overførelse af domfældte og FN-konventionen til bekæmpelse af terrorbombninger samt ændringer som følge af afskaffelsen af hæftestraffen m.v.) I kraft d. 01.05.2001.
§ 1 i lov nr. 461 af 07.06.2001 (Ændring af retsplejelovens kapitel 42 a med virkning for sager om faderskab til børn, der fødes den 1. juli 2002 eller senere, samt for sager, der den 1. juli 2002 eller senere genoptages efter børnelovens § 22).
§ 2 i lov nr. 465 af 07.06.2001 (Hæleri og anden efterfølgende medvirken samt IT-efterforskning - fra 01.07.2001)
§ 2 i lov nr. 468 af 07.06.2001 (Forvoldelse af fare for smitte med en livstruende og uhelbredelig sygdom - fra d. 01.07.2001)

Nu lovbekg. nr. 809 af 14.09.2001, som ændret ved

§ 23 i lov nr. 145 af 25.03.2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner fra d. 01.01.2003.
§ 1 i lov nr. 256 af 08.05.2002 (Udeblivelsesdomme i straffesager, pressens adgang til domsudskrifter m.v. og politiklagenævnsmedlemmers sagsbehandling - fra d. 01.07.2002)
§ 2 i lov nr. 258 af 08.05.2002 (Gennemførelse af EU-retshjælpskonventionen, den 2. tillægsprotokol til Europarådets retshjælpskonvention og EU-rammeafgørelse om fælles efterforskningshold - fra d. 01.07.2002),
§ 2 i lov nr. 378 af 06.06.2002 (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v. - fra d. 07.06.2002)
§ 2 i lov nr. 380 af 06.06.2002 (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel m.v. - fra d. 07.06.2002)
§ 1 i lov nr. 381 af 06.06.2002 (Forbedret vidnebeskyttelse - fra d. 07.06.2002,
§ 2 i lov nr. 382 af 06.06.2002 (Fangeflugt og begrænsning i indsattes adgang til aktindsigt m.v. - fra d. 07.06.2002)

Nu lovbekg. nr. 777 af 16.09.2002, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 228 af 02.04.2003 (Børnepornografi, seksuel udnyttelse af børn, salg af børn og gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn m.v.)
§ 2 i lov nr. 229 af 02.04.2003 (Revision af regler om midlertidig beskikkelse af advokater som landsdommere eller byretsdommere m.v.)
§ 2 i lov nr. 436 af 10.06.2003 (Bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden organiseret kriminalitet) fra d. 11.06.2003.
§ 21 i lov nr. 456 af d. 10.06.2003 (Lov om forbrugerklager). Fra d. 01.01.2004.
§ 5 i lov nr. 458 af 10.06.2003 (Samling af en række sikkerhedsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen) Fra d. 01.01.2004

Nu lovbekg. nr. 815 af 30.09.2003, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 215 af 31.03.2004 (Offentlighed i retsplejen) fra d. 01.07.2004
§ 2 i lov nr. 216 af 31.03.2004 (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) I kraft d. 01.01.2005.
§ 2 i lov nr. 218 af 31.03.2004 (Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse m.v.) Fra d. 01.04.2004
§ 2 i lov nr. 352 af 19.05.2004 (It-kriminalitet m.v.) Fra d. 01.07.2004.
§ 1 i lov nr. 443 af 09.06.2004 (Straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder). Fra d. 01.07.2004
§ 27 i lov nr. 444 af 09.06.2004 om politiets virksomhed - fra d. 01.08.2004 (Ophævelse af retsplejelovens § 108)
§ 4 i lov nr. 446 af 09.06.2004 (Regelforenkling på det familieretlige område m.v.). I kraft d. 01.10.2004.
§ 1 i lov nr. 447 af 09.06.2004 (Digital kommunikation i retsplejen, kendelser med begrænset sagsfremstilling, regler om vidneforvarede m.v.) Fra d. 01.07.2004 og efter justitsministerens nærmere bestemmelse.
§ 1 i lov nr. 450 af 09.06.2004 (Forenklet inkassoproces). I kraft d. 01.01.2005

Nu lovbekg. nr. 961 af 21.09.2004, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1436 af 22.12.2004 (Nedsættelse og omlægning af retsafgifterne i civile retssager) (fra. d. 01.01.2004)
§ 4 i lov nr. 366 af 24.05.2005 (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.) fra d. 01.07.2005
§ 1 i lov nr. 368 af 24.05.2005 (Underretnings- og formkrav ved justitsministerens pålæg til anklagemyndigheden i straffesager) fra 25.05.2005
§ 2 i lov nr. 369 af 24.05.2005 (Udvidelse af dna-profil-registerets persondel, indikationskrav ved legemsundersøgelse m.v.) fra d. 25.05.2005
§ 17 i lov nr. 430 af 06.06.2005 (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet) fra d. 01.11.2005.
§ 11 i lov nr. 431 af 06.06.2005 (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler) fra d. 01.11.2005.
§ 3 i lov nr. 525 af 24.06.2005 (Udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område). I kraft d. 01.01.2007.
§ 13 i lov nr. 542 af 24.06.2005 (Lov om regional statsforvaltning) fra d. 01.01.2007.
§ 1 i lov nr. 552 af 24.06.2005 (Ændringer som følge af kommunalreformen) fra d. 01.01.2007
§ 1 i lov nr. 554 af 24.06.2005 (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces) fra d. 01.07.2005 og d. 01.01.2007
§ 1 i lov nr. 558 af 24.06.2005 (Forbedring af voldtægtsofres retsstilling m.v. og beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til afdøde i straffesager mod politipersonale) fra d. 01.07.2005
§ 3 i lov nr. 560 af 24.06.2005 (Virksomhedspant) fra d. 01.01.2006

Nu lovbekg. nr. 910 af 27.09.2005, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1398 af 21.12.2005 (Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet, adgang til teleoplysning i visse børsstrafferetlige sager m.v.) fra d. 01.01.2006.
§ 1 i lov nr. 1399 af 21.12.2005 (Den Særlige Klagerets behandling af klager over dommere m.v.) fra d. 01.01.2006.
§ 1 i lov nr. 279 af 05.04.2006 (Gennemførelse af EU-regler om håndhævelse af immaterialrettigheder m.v.) fra d. 15.04.2006.
§ 12 i lov nr. 434 af 08.05.2006 om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen fra d. 01.01.2007
§ 3 i lov nr. 526 af 07.06.2006 (Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted) fra d. 08.06.2006. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter dog tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 3.1-2.
§ 2 i lov nr. 534 af 08.06.2006 (Revision af psykiatriloven, herunder tvangsdefinition, personlig skærmning, aflåsning af døre i afdelingen, øget lægeligt tilsyn og ekstern efterprøvelse, ændret klageadgang m.v.) fra d. 01.01.2007.
§ 1 i lov nr. 537 af 08.06.2006 (Dommeres bibeskæftigelse) fra 01.01.2007.
§ 1 i lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform). Træder i sin helhed i kraft 01.01.2007
§ 3 i lov nr. 539 af 08.06.2006 (Digital tinglysning). Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.
§§ 2, 3 og 7 i lov nr. 542 af 08.06.2006 (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) fra d. 09.06.2006. Justitsministeren fastsætter dog efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling tidspunktet for ikrafttrædelsen af retsplejelovens § 791 a, stk. 6, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 8. Endelig træder retsplejelovens § 791 c, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 11, i kraft den 1. juli 2006.

Nu lovbekg. nr. 1001 af 05.10.2006, som er ændret ved

§ 1 i lov nr. 1561 af 20.12.2006 (Varetægtsfængsling i isolation) fra d. 01.01.2007
§ 11 i lov nr. 1563 af 20.12.2006 (Lov om Bruxelles I-forordningen m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af Økonomi- og erhvervsministeren.
§ 1 i lov nr. 1564 af 20.12.2006 (Gennemførelse af parallelaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager) fra d. 01.07.2007.
§ 17 i lov nr. 108 af 07.02.2007 (Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.) fra d. 01.11.2007.
§ 1 i lov nr. 181 af 28.02.2007 (Gruppesøgsmål m.v.) fra d. 01.01.2008.
§ 1 i lov nr. 395 af 30.04.2007 (Adgang til oplysninger i indkomstregisteret) fra dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.
§ 4 i lov nr. 500 af 06.06.2007 (Behandling af retssager om forældremyndighed og tvangsfuldbyrdelse) fra d. 01.10.2007.
§ 1 i lov nr. 517 af 06.06.2007 (Forbedring af retsstillingen for ofre for forbrydelser) fra d. 01.07.2007, dog træder §§ 741 e-f først i kraft fra d. 01.10.2007.
§ 1 i lov nr. 518 af 06.06.2007 (Visse ændringer af regler om forenklet inkassoproces, forbud mod mobiltelefoner m.v. i retslokaler og ophævelse af regler om rettergangsbøder) fra d. 01.07.2007, dog finder ændringerne i §§ 477 a-d kun anvendelse på betalingskrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden.
§ 1 i lov nr. 520 af 06.06.2007 (Revision af regler om advokaters virksomhed) fra d. 01.01.2008, dog træder § 144 i kraft d. 01.07.2007.
§ 3 i lov nr. 523 af 06.06.2007 (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.) fra d. 01.01.2008.
§ 3 i lov nr. 527 af 06.06.2007 (Kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.) fra d. 01.07.2007.
§ 2 i lov nr. 572 af 06.06.2007 (Styrket indsats mod karteller, forbedrede kontrol- og efterforskningsinstrumenter og mere konkurrence om offentlige ydelser) fra d. 01.07.2007.

Nu lovbekg. nr. 1261 af 23.10.2007, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 67 af 11.02.2008 (Forsøgsordning med lydoptagelse af forklaringer i straffesager) fra d. 12.02.2008.
§ 1 i lov nr. 168 af 12.03.2008 (Retsmægling m.v.) fra d. 01.04.2008.
§ 4 i lov nr. 313 af 30.04.2008 (Ændringer som følge af ny retsplejelov og kriminallov for Grønland m.v.) fra d. 01.01.2010.
§ 2 i lov nr. 479 af 17.06.2008 (Gennemførelse af Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v.) fra et tidspunkt der fastsættes af Justitsministeren.
§ 7 i lov nr. 484 af 17.06.2008 (Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.) fra d. 18.06.2008.
§ 2 i lov nr. 490 af 17.06.2008 (Dansk straffemyndighed) fra d. 01.07.2008.
§ 1 i lov nr. 493 af 17.06.2008 (Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger m.v.) fra d. 01.07.2008.
§ 1 i lov nr. 495 af 17.06.2008 (Justering af dommernormeringen ved byretterne m.v.) fra d 01.10.2008.
§ 1 i lov nr. 499 af 17.06.2008 (Retshåndhævelsesarrest i visse sædelighedssager) fra d. 01.07.2008.
§ 2 i lov nr. 500 af 17.06.2008 (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder) fra d. 01.07.2008.

Nu lovbekg. nr. 594 af 20.06.2008

Nu lovbekg. nr. 1069 af 06.11.2008, som ændret ved

§ 15 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009.
§ 1 i lov nr. 114 af 16.02.2009 (Udveksling af oplysninger som led i politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien) fra d. 01.04.2009.
§ 1 i lov nr. 187 af 18.03.2009 (Advokatselskabers navn, sammensætningen af advokatselskabers bestyrelse og direktion m.v.) fra d. 01.04.2009.
§ 2 i lov nr. 319 af 28.04.2009 (Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug m.v.) fra d. 01.07.2009.
§ 1 i lov nr. 493 af 12.06.2009 (Videokommunikation ved fristforlængelser og justering af dommernormering) fra d. 01.06.2009, dog træder visse ændringer ikraft efter justitsministeren nærmere bestemmelse.
§ 2 i lov nr. 494 af 12.06.2009 (Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v.) fra d. 01.10.2009.
§ 1 i lov nr. 495 af 12.06.2009 (Dommeres fremtræden i retsmøder) fra d. 01.07.2009, dog fastsættes ikrafttrædelsen af § 56 a af justitsministeren.
§ 1 i lov nr. 497 af 12.06.2009 (Udvidelse af adgangen til i retskendelser om telefonaflytning m.v. at anføre den person, som aflytningen angår) fra d. 01.07.2009.
§ 2 i lov nr. 501 af 12.06.2009 (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.) fra d. 15.06.2009.
§ 1 i lov nr. 504 af 12.06.2009 (Visse ændringer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning) fra d. 01.07.2009.
§ 2 i lov nr. 505 af 12.06.2009 (Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 2 i lov nr. 517 af 12.06.2009 (Tvangsfuldbyrdelse af klagenævnsafgørelser m.v.) fra d. 01.01.2010.

Nu lovbekg. nr. 1053 af 29.10.2009, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1266 af 16.12.2009 (Dommeruddannelse, transmission af tekst under retsmøder, fri proces i sager om ægteskab eller forældremyndighed og retsafgifter i fogedsager) fra d. 01.01.2010, dog træder visse ændringer ikraft fra d. 17.12.2009.
§ 2 i lov nr. 73 af 26.01.2010 (Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene) fra d. 01.02.2010.
§ 1 i lov nr. 404 af 21.04.2010 (Ny politiklageordning m.v.) fra d. 01.07.2010, dog træder visse ændringer ikraft d. 01.01.2012.
§ 2 i lov nr. 533 af 26.05.2010 (Tvungen opfølgning efter udskrivning) fra d. 01.10.2010.
§ 1 i lov nr. 536 af 26.05.2010 (Tredjeinstansbevilling til en del af en sag) fra d. 01.07.2010.
§ 2 i lov nr. 551 af 26.05.2010 (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) fra d. 01.07.2010.
§ 2 i lov nr. 651 af 15.06.2010 (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring) fra d. 01.07.2010.
§ 1 i lov nr. 652 af 15.06.2010 (Gengivelse af forklaringer i straffesager og justering af landsdommernormering) fra d. 01.07.2010.
§ 2 i lov nr. 708 af 25.06.2010 (Betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v.) fra d. 01.10.2010.
§ 2 i lov nr. 711 af 25.06.2010 (Ungdomskriminalitet) fra d. 01.07.2010.
§ 2 i lov nr. 715 af 25.06.2010 (Udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer med stater uden for Den Europæiske Union) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 2 i lov nr. 718 af 25.06.2010 (Rekonstruktion m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.

Nu lovbekg. nr. 1237 af 26.10.2010, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1549 af 21.12.2010 (Skærpede straffe for hæleri og etablering af tæt samarbejde om udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse med dømtes løsladelse (KSP-samarbejdet)) fra d. 01.04.2011.
§ 2 i lov nr. 1552 af 21.12.2010 (Sporing af skjult udbytte og andre aktiver, forældelse af konfiskationskrav, hemmelig beslaglæggelse m.v.) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 292 af 11.04.2011 (Udvidet adgang til at anvende anonyme vidner) fra d. 01.05.2011.
§ 1 i lov nr. 411 af 09.05.2011 (Forenkling af bødesagsprocessen) fra d. 01.09.2011.
§ 1 i lov nr. 412 af 09.05.2011 (Underretning ved udgang og løsladelse m.v. og udvidelse af fristen for politianmeldelse ved erstatning fra staten til ofre for forbrydelser) fra d. 01.07.2011.
§ 81 i lov nr. 594 af 14.06.2011 (Lov om ægtefælleskifte m.v.) fra d. 01.03.2012.
§ 1 i lov nr. 614 af 14.06.2011 (Forhøjelse af beløbsgrænse for den forenklede inkassoproces m.v.) fra d. 01.10.2011.

Nu lovbekg. nr. 1063 af 17.11.2011, som ændret ved

§ 23 i lov nr. 112 af 03.02.2012 (Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning) fra d. 01.03.2012.
§ 1 i lov nr. 156 af 28.02.2012 (Fordeling af opgaver mellem politikredsene og statsadvokaturerne m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 2 i lov nr. 158 af 28.02.2012 (Forhøjelse af den kriminelle lavalder) fra d. 29.02.2012.
§ 1 i lov nr. 325 af 11.04.2012 (Adgang til, at en dommer m.fl. kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt, før den pågældende skal fratræde på grund af alder, visse ændringer af reglerne om behandling af sager om mindre krav, udelukkelse af sigtedes adgang til at være til stede under indenretlige videoafhøringer af børn m.v.) fra d. 01.05.2012, dog træder visse ændringer ikraft d. 12.04.2012.
§ 3 i lov nr. 532 af 12.06.2012 (Ægteskab mellem to personer af samme køn) fra d. 15.06.2012.
§ 2 i lov nr. 600 af 18.06.2012 (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) fra d. 01.10.2012.

Nu lovbekg. nr. 1008 af 24.10.2012, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1242 af 18.12.2012 (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.) fra d. 01.07.2013, dog fastsætter Justitsministeren tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 7.
§ 1 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) fra d. 01.07.2013
§ 2 i lov nr. 378 af 17.04.2013 (Styrkelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser i forhold til finansielle virksomheder m.v. samt styrkelse af beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med markedsføring af alkohol) fra d. 01.05.2013
§ 1 i lov nr. 428 af 01.05.2013 (Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.) fra d. 01.07.2013.
§ 2 i lov nr. 429 af 01.05.2013 (Konkurskarantæne). Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.
§ 24 i lov nr. 604 af 12.06.2013 Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) fra d. 01.01.2014.
§ 12 i lov nr. 622 af 12.06.2013 (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.) fra d. 01.12.2013.
§ 1 i lov nr. 629 af 12.06.2013 (Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) fra d. 01.07.2013.
§ 2 i lov nr. 633 af 12.06.2013 (Seksualforbrydelser) fra d. 01.07.2013.
§ 2 i lov nr. 634 af 12.06.2013 (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) fra d. 01.07.2013.
§ 2 i lov nr. 638 af 12.06.2013 (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) fra d. 01.01.2014.
§ 4 i lov nr. 642 af 12.06.2013 (Gennemførelse af bestemmelser i forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) om beføjelser, sanktioner og offentliggørelse samt udrulning af fjernaflæste elmålere m.v.) fra d. 15.06.2013.
§ 6 i lov nr. 652 af 12.06.2013 (Medmoderskab m.v.) fra d. 01.12.2013.

Nu lovbekg. nr. 1139 af 24.09.2013, som ændret ved

§ 5 i lov nr. 1313 af 27.11.2013 (Assisteret reproduktion som terminologi, dispensationsmulighed vedrørende opbevaringstid for æg, samtykke til behandling samt udvidelse af kredsen af ansvarlige for indberetning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger i form af genetisk sygdom m.v.) fra d. 01.12.2013
§ 3 i lov nr. 1460 af 17.12.2013 (Ændringer som følge af forslag til ny forbrugeraftalelov m.v.) fra d. 13.06.2014.
§ 1 i lov nr. 1621 af 26.12.2013 (Sikkerhed i retssale). Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden.
§ 1 i lov nr. 84 af 28.01.2014 (Sagstilgangen til Højesteret m.v.) fra d. 01.02.2014.
§ 7 i lov nr. 403 af 28.04.2014 (Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af CO2-auktioneringsforordningen, regulering af CO2-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.) fra d. 15.05.2015.
§ 4 i lov nr. 551 af 02.06.2014 (Lov om en fælles patentdomstol m.v.) fra d. 03.06.2014.
§ 2 i lov nr. 733 af 25.06.2014 (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) fra d. 01.07.2014.
§ 1 i lov nr. 737 af 25.06.2014 (Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner, tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter, skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande m.v.) fra d. 01.07.2014. Dog træder lovens § 1, nr. 18, 31 og 79-81, i kraft den 1. januar 2015.
§ 3 i lov nr. 739 af 25.06.2014 (Reorganisering af kriminalforsorgen, herunder begrænsning af klageadgangen). Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Nu lovbekg. nr. 1308 af 09.12.2014, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 176 af 24.02.2015 (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.) fra d. 01.03.2015.
§ 2 i lov nr. 270 af 25.03.2015 (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.) fra d. 01.10.2015.
§ 47 i lov nr. 524 af 29.04.2015 (Forbrugerklageloven) fra d. 01.05.2015.
§ 5 i lov nr. 740 af 01.06.2015 (Lempelse af dispensationsadgang for detailsalg på helligdage, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen, minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord på skibe, afskaffelse af indberetningspligten for kommuners og regioners deltagelse i selskaber og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører m.v.) fra d. 01.01.2016.

Nu lovbekg. nr. 1255 af 16.11.2015, som ændret ved

§ 10 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 1 i lov nr. 1867 af 29.12.2015 (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 1 i lov nr. 166 af 27.02.2016 (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.) fra d. 01.04.2016.
§ 1 i lov nr. 167 af 27.02.2016 (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) fra d. 01.04.2016.
§ 1 i lov nr. 168 af 27.02.2016 (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme) fra d. 01.03.2016.
§ 2 i lov nr. 263 af 16.03.2016 (Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet) fra d. 01.04.2016.
§ 4 i lov nr. 377 af 27.04.2016 (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.) fra d. 01.05.2016.
§ 3 i lov nr. 641 af 08.06.2016 (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.) fra d. 01.08.2016.
§ 5 i lov nr. 632 af 08.06.2016 (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)) fra d. 03.07.2106.

Nu lovbekg. nr. 1257 af 13.10.2016, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1721 af 27.12.2016 (Ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrørende visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder) fra d. 01.01.2017.
§ 1 i lov nr. 1725 af 27.12.2016 (Sagkyndig bevisførelse m.v.) fra d. 01.07.2017.
§ 4 i lov nr. 80 af 24.01.2017 (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.). Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren, skatteministeren og erhvervsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.
§ 1 i lov nr. 203 af 28.02.2017 (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.) fra d. 01.03.2017.
§ 42 i lov nr. 426 af 03.05.2017 (Lov om markedsføring) fra d. 01.07.2017.
§ 20 i lov nr. 655 af 08.06.2017 (Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile) fra d. 01.01.2018.
§ 17 i lov nr. 665 af 08.06.2017 (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.) fra d. 03.01.2018.
§ 1 i lov nr. 669 af 08.06.2017 (Ændring af reglerne for lægdommere) fra d. 01.07.2017.
§ 1 i lov nr. 670 af 08.06.2017 (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.) fra d. 01.07.2017.
§ 1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) fra d. 10.06.2017.

Nu lovbekg. nr. 1101 af 22.09.2017, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1679 af 26.12.2017 (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) fra d. 01.01.2018.
§ 2 i lov nr. 1680 af 26.12.2017 (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri) fra d. 01.01.2018.
§ 1 i lov nr. 130 af 27.02.2018 (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem) fra d. 01.03.2018.
§ 5 i lov nr. 503 af 23.05.2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) fra d. 25.05.2018.
§ 2 i lov nr. 708 af 08.06.2018 (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.) fra d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 709 af 08.06.2018 (Øget beskyttelse af vidner) fra d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 710 af 08.06.2018 (Vidneudelukkelse for patentrådgivere, obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces m.v.) fra d. 01.07.2018.
§ 4 i lov nr. 713 af 08.06.2018 (Udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.) fra d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 714 af 08.06.2018 (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) fra d. 01.07.2018.
§ 2 i lov nr. 715 af 08.06.2018 (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening) fra d. 10.06.2018.

Nu lovbekg. nr. 1284 af 14.11.2018, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1540 af 18.12.2018 (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn) fra d. 01.01.2019.
§ 2 i lov nr. 1541 af 18.12.2018 (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.) fra d. 01.02.2019.
§ 1 i lov nr. 1544 af 18.12.2018 (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening) fra d. 20.12.2018.
§ 15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) fra d. 01.04.2019.
§ 2 i lov nr. 1719 af 27.12.2018 (Freds- og ærekrænkelser m.v.) fra d. 01.01.2019.
§ 2 i lov nr. 329 af 30.03.2019 (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold) fra d. 01.04.2019.
§ 1 i lov nr. 370 af 09.04.2019 (Sagsomkostninger til statslige myndigheder, indførelse af adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og dommerfuldmægtige m.v.) fra d. 12.04.2019.
§ 1 i lov nr. 463 af 29.04.2019 (Undersøgelse af arrestanter m.v. i forbindelse med transporter) fra d. 01.05.2019.
§ 1 i lov nr. 485 af 30.04.2019 (Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder) fra d. 01.05.2019.
§ 5 i lov nr. 497 af 01.05.2019 (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke) fra d. 01.07.2019.
§ 2 i lov nr. 505 af 01.05.2019 (Ophør af tvungen opfølgning efter udskrivning) fra d. 01.07.2019.

Nu lovbekg. nr. 938 af 10.09.2019, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 349 af 02.04.2020 (Skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 og blokering af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19) fra d. 02.04.2020. Ændringen er ophævet ved solnedgangsklausul fra d. 01.01.2022.
§ 1 i lov nr. 803 af 09.06.2020 (Politiets overtagelse af tv-overvågning) fra d. 01.07.2020.
§ 10 i lov nr. 962 af 26.06.2020 (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.) fra d. 01.07.2020.
§ 1 i lov nr. 967 af 26.06.2020 (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet) fra d. 01.07.2020.

Nu lovbekg. nr. 1445 af 29.09.2020, som ændret ved

§ 5 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 (Selvstændig bestemmelse om angreb med genstand på personer i offentlig tjeneste og skærpelse af straffen for forsætlig fareforvoldelse) fra d. 15.12.2020.
§ 2 i lov nr. 1942 af 15.12.2020 (Adgang til sociale behandlingstilbud mod stofmisbrug for indsatte i kriminalforsorgens institutioner m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Loven er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 1830 af 18.09.2021 fra d. 01.10.2021.
§ 1 i lov nr. 124 af 30.01.2021 (Gennemførelse af dele af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023) fra d. 01.02.2021.
§ 4 i lov nr. 160 af 03.02.2021 (Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme nye virusvarianter af covid-19 og udvidet adgang til kommunale isolationsfaciliteter) fra d. 03.02.2021.
§ 71 i lov nr. 285 af 27.02.2021 (Lov om epidemier m.v. (Epidemiloven)) fra d. 01.03.2021.
§ 52 i lov nr. 425 af 16.03.2021 (Lov om retsafgifter) fra d. 01.10.2021.
§ 2 i lov nr. 671 af 19.04.2021 (Indførelse af granskningskommissioner, Folketingets samtykke til nedlæggelse af undersøgelseskommissioner m.v.) fra d. 21.04.2021.
§ 303 i lov nr. 1155 af 08.06.2021 (Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter) fra d. 26.06.2021.
§ 1 i lov nr. 1169 af 08.06.2021 (Effektivisering af straffesagskæden, digital kommunikation i skiftesager, pligtig afgangsalder for dommerfuldmægtige m.v.) fra d. 01.07.2021.
§ 1 i lov nr. 1170 af 08.06.2021 (Øget brug af telekommunikation med billede i retsmøder om visse foranstaltninger) fra d. 01.07.2021.
§ 1 i lov nr. 1171 af 08.06.2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) fra d. 01.07.2021.
§ 1 i lov nr. 1172 af 08.06.2021 (Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler, udvidelse af politiklageordningen og justering af ordningen med fartbøder til politiets personale i forbindelse med udrykningskørsel som led i tjenesten) fra d. 01.07.2021.
§ 3 i lov nr. 1174 af 08.06.2021 (Forbud mod deltagelse i nattelivet, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) fra d. 01.07.2021.

Nu lovbekg. nr. 1835 af 15.09.2021, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 2600 af 28.12.2021 (Styrket indsats mod stalking) fra d. 01.01.2022.
§ 2 i lov nr. 2601 af 28.12.2021 (Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, herunder etablering af National Enhed for Særlig Kriminalitet) fra d. 01.01.2022.
§ 1 i lov nr. 158 af 31.01.2022 (Opfølgning på initiativer i handlingsplanen til imødegåelse af udfordringerne med fangeflugter og delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang for personer anbragt på hospital eller institution ved dom) fra d. 01.01.2022.
§ 2 i lov nr. 226 af 15.02.2022 (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn og styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb) fra d. 01.03.2022.
§ 6 i lov nr. 227 af 15.02.2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren.
§ 1 i lov nr. 291 af 08.03.2022 (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logning) m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Loven er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 365 af 23.03.2022 fra d. 30.03.2022, kl. 12.
§ 2 i lov nr. 696 af 24.05.2022 (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse) fra d. 01.06.2022.
§ 1 i lov nr. 697 af 24.05.2022 (Antallet af højesteretsdommere, sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse og digital anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender m.v. i sager om skifte af dødsbo) fra d. 01.06.2022.
§ 12 i lov nr. 873 af 21.06.2022 (Lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 3 i lov nr. 890 af 21.06.2022 (Hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet) fra d. 01.07.2022.
§ 3 i lov nr. 893 af 21.06.2022 (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) fra d. 01.07.2022.
§ 2 i lov nr. 897 af 21.06.2022 (Effektivisering af straffesagskæden og nævnsprocessen m.v. i Ungdomskriminalitetsnævnet, øget adgang til videregivelse og optagelse af fotografier, forbedring af politiets muligheder for efterforskning m.v.) fra d. 01.07.2022.

Nu lovbekg. nr. 1655 af 25.12.2022, som ændret ved

§ 344 i lov nr. 718 af 13.06.2023 (Lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. (lov om forsikringsvirksomhed)) fra d. 01.01.2024.
§ 2 i lov nr. 741 af 13.06.2023 (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.) fra d. 01.07.2023.
§ 31 i lov nr. 753 af 13.06.2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 6 i lov nr. 1553 af 12.12.2023 (Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 3 i lov nr. 1786 af 28.12.2023 (Initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer) fra d. 01.01.2024.

Nu lovbekg. nr. 250 af 04.03.2024.


Første bog. Domsmagten m.m.

Første afsnit. Domstolenes ordning §§ 1-67
Andet afsnit. Nævningers og domsmænds udtagelse §§ 68-91
Tredje afsnit. Udtagelse af sagkyndige retsmedlemmer §§ 92-94
Fjerde afsnit. Anklagemyndigheden §§ 95-107
Femte afsnit. Politiet §§ 108-117
Sjette afsnit. Den Uafhængige Politiklagemyndighed §§ 118-118 e

Syvende afsnit. Advokater §§ 119-147

Første afsnit. Domstolenes ordning

Kapitel 1: Retterne, §§ 1-20 b
Kapitel 1 a: Procesbevillingsnævnet, §§ 22-27
Kapitel 1 b: Sikkerhedsforanstaltninger ved retterne §§ 27 a-27 b
Kapitel 2: Retsmøder, §§ 28-32 d
Kapitel 3: Retsbøger og sagens dokumenter, §§ 33-39
Kapitel 3 a: Aktindsigt §§ 41-41 h
Kapitel 4: Dommere, fuldmægtige m. m, §§ 42-59
Kapitel 5: Tilfælde, hvor rettens personer skal eller kan vige deres sæde, §§ 60-67

Andet afsnit. Nævningers og domsmænds udtagelse

Kapitel 6: Almindelige bestemmelser, §§ 68-71
Kapitel 7: Grundlister, §§ 72-73
Kapitel 8: Nævninge- og domsmandslister, §§ 74-78
Kapitel 9: Udtagelse af nævninger for de enkelte sager, §§ 79-87
Kapitel 9 a: Udtagelse af domsmænd for de enkelte sager, §§ 88-91

Tredje afsnit. Udtagelse af sagkyndige retsmedlemmer

Kapitel 9 b: §§ 92-94

Fjerde afsnit. Anklagemyndigheden

Kapitel 10: Anklagemyndigheden, §§ 95-107 a

Femte afsnit. Politiet

Overskriften til første bog, femte afsnit er ændret ved § 1.1 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Femte afsnit. Politimyndigheden

Kapitel 11: §§ 108-117

Sjette afsnit. Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler

Første bog, sjette afsnit er indsat ved § 1.2 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012. Sjette afsnit bliver herefter syvende afsnit.
Overskriften på første bog, sjette afsnit er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1172 af 08.06.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: Sjette afsnit. Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Kapitel 11 a: §§ 118-118 e

Syvende afsnit. Advokater

Første bog, sjette afsnit, der bliver syvende afsnit, er ændret ved § 1.3 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012. I første bog ændres »Sjette afsnit. Advokater« til: »Syvende afsnit. Advokater«.

Kapitel 12: Beskikkelse som advokat. Udøvelse af advokatvirksomhed, §§ 119-130 a
Kapitel 13: Advokaternes møderet for domstolene. Autoriserede advokatfuldmægtige, §§ 131-136
Kapitel 14: Ophør af retten til at udøve advokatvirksomhed, §§ 137-142
Kapitel 15: Advokatsamfundet og Advokatnævnet, §§ 143-145 b
Kapitel 15 a: Salærklager, §§ 146-147 a
Kapitel 15 b: Disciplinærsager, §§ 147 b-147 h

Anden bog. Fælles bestemmelser for borgerlige sager og straffesager

Kapitel 16: Almindelige bestemmelser om procesmåden, §§ 148-152 a
Kapitel 17: Meddelelser og forkyndelse af meddelelser, §§ 153-165
Kapitel 18: Vidner, §§ 168-193
Kapitel 19: Syn og skøn, §§ 196-211
Kapitel 19 a:
(Ophævet).
Kapitel 20: Rettens rådslagninger og afgørelser, §§ 214-223 b

Tredje bog. Den borgerlige retspleje

Første afsnit. Almindelige bestemmelser §§ 224-336
Andet afsnit. Rettergangsmåden §§ 337-477
Tredje afsnit. Betalingspåkrav §§ 477 a- 477 g
Fjerde afsnit. Tvangsfuldbyrdelse §§ 478-600

Femte afsnit. De foreløbige retsmidler §§ 627-657
Sjette afsnit. Skifte af fællesbo m.v. §§ 654-660

Første afsnit. Almindelige bestemmelser

Kapitel 21: Saglig kompetence, §§ 224-232
Kapitel 22: Stedlig kompetence, §§ 235-248
Kapitel 23: Sammenlægning og adskillelse af krav, §§ 249-254
Kapitel 23 a: Gruppesøgsmål, §§ 254 a - 254 k
Kapitel 24: Sagens parter, §§ 255-259
Kapitel 25: Rettergangsfuldmægtige, §§ 260-267 d
Kapitel 26: Forligsmægling, §§ 268-270
Kapitel 27: Retsmægling, §§ 271-279

§§ 280-296 er ophævet
Kapitel 28: Om parternes og tredjemands forpligtelse til at fremlægge synbare bevismidler, §§ 297-301
Kapitel 29: Afhøring af parter, §§ 302-305

Kapitel 29 a: Oplysningspligt ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. §§ 306-307
Kapitel 30: Sagsomkostninger, §§ 311-322
Kapitel 31: Retshjælp og fri proces, §§ 323-336

Andet afsnit. Rettergangsmåden

Kapitel 32: Almindelige bestemmelser, §§ 336 a-347
Kapitel 33: Sagsforberedelse i 1. instans, §§ 348-361
Kapitel 34: Hovedforhandling i 1. instans, §§ 362-366
Kapitel 35: Genoptagelse, § 367
Kapitel 36: Anke, §§ 368-388
Kapitel 37: Kære, §§ 389-398 a
Kapitel 38: Ekstraordinær genoptagelse og anke, § 399
Kapitel 39: Behandling af sager om mindre krav, §§ 400-410
Kapitel 40: Midlertidige afgørelser om forbud og påbud i en borgerlig sag, §§ 411-430
Kapitel 41 (Ophævet),
Kapitel 42: Familieretlige sager, §§ 448-456
Kapitel 42 a: Sager om faderskab og medmoderskab, §§ 456 a-456 o
Kapitel 42 b: Særregler om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, §§ 456 p-456 r
Kapitel 43: Værgemålssager, §§ 457-466
Kapitel 43 a: Prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse, §§ 468-475
Kapitel 43 b: Prøvelse af beslutning om adoption uden samtykke, §§ 475 a-475 i
Kapitel 44: Fremgangsmåden ved at erhverve mortifikations- eller ejendomsdom, §§ 476-477

Tredje afsnit. Betalingspåkrav

Kapitel 44 a: §§ 477 a- 477 g

Fjerde afsnit. Tvangsfuldbyrdelse

Kapitel 45: Grundlaget for tvangsfuldbyrdelse, §§ 478-486

Kapitel 46: Fremgangsmåden ved udlæg og tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav, §§ 487-506
Kapitel 47: Udlæggets genstand og retsvirkninger, §§ 507-526
Kapitel 48: Særregler om tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav, §§ 528-535
Kapitel 48 a: (Ophævet), §§ 536-537
Kapitel 49: Almindelige bestemmelser for tvangsauktion, §§ 538-543 a
Kapitel 50: Tvangsauktion over løsøre, §§ 544-559 c
Kapitel 51: Tvangsauktion over fast ejendom, §§ 560-582
Kapitel 52: Tvister under tvangsauktionen, § 583
Kapitel 53: Appel af fogedrettens afgørelser, §§ 584-587
Kapitel 54: Brugeligt pant, §§ 588-595
Kapitel 55: Umiddelbare fogedforretninger, §§ 596-600

Femte afsnit. De foreløbige retsmidler

Kapitel 56: Arrest, §§ 627-640
Kapitel 57: Bistand til opretholdelse af forbud og påbud, §§ 641-652
Kapitel 57 a: Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. § 653-653 d

Sjette afsnit. Skifte af fællesbo m.v.

Kapitel 58: Skifte af fællesbo m.v., §§ 654-665
Kapitel 59-60: (Ophævet), §§ 667-682.

Fjerde bog. Strafferetsplejen

Første afsnit: Almindelige bestemmelser §§ 683-741 g
Andet afsnit: Efterforskning, tvangsindgreb m.v. §§ 742-830
Tredje afsnit. Tiltale og hovedforhandling i 1. instans §§ 831-900
Femte afsnit. Retsmidler mod trufne afgørelser §§ 901-988
Sjette afsnit. Regler om behandlingen af private straffesager og om forfølgning af borgerlige krav under straffesager §§ 989-996 a
Syvende afsnit. Fuldbyrdelsen af domme i straffesager §§ 997-1006
Ottende afsnit. Sagsomkostninger m.v. i straffesager §§ 1007-1017 c
Niende afsnit: § 1018
Tiende afsnit: §§ 1018 a-1021 h

Første afsnit. Almindelige bestemmelser §§ 683-741 g

Kapitel 61: Strafferetsplejens område, §§ 683-685
Kapitel 62: Saglig kompetence, §§ 686-691
Kapitel 63: Værneting og forening af straffesager, §§ 694-709
Kapitel 64: Gengivelse af forklaringer, §§ 710-714
Kapitel 65: Påtalen, §§ 718-728
Kapitel 66: Sigtede og hans forsvar, §§ 729-741
Kapitel 66 a: Forurettede, §§ 741 a-741 g

Andet afsnit. Efterforskning, tvangsindgreb m.v.

Fjerde bog, andet afsnit har skiftet navn ved § 1.129 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra den. 01.01.2007. Hidtidig formulering: Andet afsnit. Sagens forberedelse, inden tiltale rejses

Kapitel 67: Almindelige bestemmelser om efterforskning, §§ 742-749 a
Kapitel 68: Afhøringer og særlige efterforskningsskridt, §§ 750-754 e
Kapitel 69: Anholdelse, §§ 755-761
Kapitel 70: Varetægtsfængsling, §§ 762-779
Kapitel 71: Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation, blokering af hjemmesider og overtagelse af tv-overvågning, §§ 780-791 e
Kapitel 72: Legemsindgreb, §§ 792-792 f
Kapitel 73: Ransagning, §§ 793-800
Kapitel 74: Beslaglæggelse og edition, §§ 801-807 d
Kapitel 75: Personundersøgelser, §§ 808-811
Kapitel 75 a: Andre efterforskningsskridt, §§ 812-820
Kapitel 75 b: Indgreb over for personer under 15 år, §§ 821 a- 821 g

Tredje afsnit. Tiltale og hovedforhandling i 1. instans

Fjerde bog, tredje afsnit er ophævet og indsat ved § 1.132 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: Tredje afsnit. Tiltale og domsforhandling ved landsret
Kapitel 76: Iværksættelse af tiltale og forberedelse af domsforhandling for landsret, §§ 831-844
Kapitel 77: Bestemmelser om domsforhandling ved landsret, §§ 845-911
Kapitel 78: (Ophævet), §§ 912-921
Kapitel 79: Tilståelsessager §§ 922-924

Kapitel 76: Tilståelsessager, §§ 831-832 a
Kapitel 77: Tiltale og forberedelse af hovedforhandling i 1. instans, §§ 833-850
Kapitel 78: Hovedforhandling i 1. instans, §§ 851-885
Kapitel 79: Nævningesager, §§ 886-894
Kapitel 80: Straffesager, i hvilke der ikke medvirker lægdommere, §§ 895-900

Fjerde afsnit. (Ophævet)

Fjerde bog, fjerde afsnit er ophævet ved § 1.132 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: Fjerde afsnit. Tiltale og domsforhandling ved byret samt ved Sø- og Handelsretten
Kapitel 80: Bestemmelser om hovedforhandling for byret i sager, i hvilke der medvirker domsmænd, §§ 925-929.
Kapitel 81: Bestemmelser om hovedforhandling for byret i sager, i hvilke der ikke medvirker domsmænd, §§ 930-939.

Femte afsnit. Retsmidler mod trufne afgørelser

Kapitel 82: Anke til landsretten, §§ 901-931
Kapitel 83: Anke til Højesteret, §§ 932-937
Kapitel 84: (Ophævet).
Kapitel 85: Kære til højere ret, §§ 968-974
Kapitel 86: Genoptagelse, §§ 975-988

Kapitel 82-84 er ophævet ved § 1.133 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. Et nyt kapitel 82 og 83 er indsat. Hidtidig formulering:
Kapitel 82: Påanke af domme, afsagt af landsretterne i første instans, §§ 940-961
Kapitel 83: Påanke af domme, afsagt af byretterne, §§ 962-966
Kapitel 84: Påanke af domme, afsagt af Sø- og Handelsretten, § 967

Sjette afsnit. Regler om behandlingen af private straffesager og om forfølgning af borgerlige krav under straffesager

Kapitel 87: (Ophævet)
Kapitel 88: Regler om behandlingen af private straffesager, §§ 989-990
Kapitel 89: Påtale af borgerlige krav under straffesager, §§ 991-996 a

Kapitel 89 a: Ophævelse af lejemål i umiddelbar forlængelse af straffesager, § 996 b

Syvende afsnit. Fuldbyrdelsen af domme i straffesager

Kapitel 90: §§ 997-1006

Ottende afsnit. Sagsomkostninger m.v. i straffesager

Fjerde bog, ottende afsnit har skiftet navn ved § 1.19 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra den. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Ottende afsnit. Sagsomkostninger og rettergangsbøder i straffesager

Kapitel 91: Sagsomkostninger, §§ 1007-1014 a
Kapitel 92: Offentlig omtale m.v. af straffesager, §§ 1016 a-1017 d

Niende afsnit

Kapitel 93: Særlige bestemmelser om nogle forhør m.m., § 1018

Tiende afsnit

Kapitel 93 a: Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, §§ 1018 a-1018 h
Kapitel 93 b: Behandlingen af klager over personale i politiet og anklagemyndigheden, §§ 1019-1019 r
Kapitel 93 c: Straffesager mod personale i politiet og anklagemyndigheden, §§ 1020-1020 m
Kapitel 93 d: (Ophævet).

Femte bog. Slutnings- og overgangsbestemmelser

Kapitel 94: Slutningsbestemmelser, §§ 1022-1023 a
Kapitel 95: Overgangsbestemmelser, §§ 1024-1043

Advokat Jørgen U. Grønborg