Retsplejelovens kapitel 94 og 95

Kapitel 94: Slutningsbestemmelser

Kapitel 95: Overgangsbestemmelser


Kapitel 94: Slutningsbestemmelser

§ 1022. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for overtrædelse af denne lov.

§ 1022 er fra d. 01.07.2004 ændret ved lov nr. 215 af 31.03.2004. Hidtidig formulering: § 1022. Bøder, som pålægges i medfør af denne lov, tilfalder, når ikke anderledes i loven er bestemt, statskassen.

§ 1022 a. (Ophævet).

§ 1022 a er ophævet fra d. 01.07.2005 ved § 1.25 i lov nr. 554 af 24.06.2005. Hidtidig formulering: For så vidt embedsmænd, hvem nogen i denne lov omhandlet embedsgerning eller tilsyn med samme er betroet, måtte findes pligtige at udrede erstatning til private i anledning af deres embedsførelse i så henseende, er statskassen ansvarlig for sådan erstatningsudredelse, dersom den ikke kan fås hos vedkommende embedsmand eller i hans bo.

§ 1023. Denne lov træder først i kraft, når love om lønninger m.m. for forskellige af de i første bog omhandlede embeds- og bestillingsmænd og om retsafgifter er udkommet, og der derhos er forløbet 6 måneder efter indrykkelsen i Lovtidende af en af justitsministeren derom udstedt bekendtgørelse, dog ikke senere end den 1. oktober 1919.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne; men det vil ved særlig lov være at bestemme, i hvilken udstrækning dens bestemmelser skal gøres anvendelige dér. Østre Landsret træder i færøske appelsager i stedet for landsover- samt hof- og stadsretten.

§ 1023 a. De i §§ 1, 9, 11, 17, stk. 1, 19, 23, 26 og 58 ommeldte anordninger og bekendtgørelser udgår i betimelig tid før det tidspunkt, da loven træder i kraft. Fremdeles bliver der før det nævnte tidspunkt at drage omsorg for affattelsen af de i kap. 7 og 8 omtalte lister.

Kapitel 95: Overgangsbestemmelser

§§ 1024-1038. (Udelades).

§ 1039. Straffesager, i hvilke der endnu ikke er rejst tiltale på den tid, loven træder i kraft, behandles efter de regler, som denne lov foreskriver. Gyldigheden af retshandlinger, som er foretagne i sagen, førend loven træder i kraft, bedømmes efter den tidligere lovgivning. Nærmere regler om behandlingssted og behandlingsmåde såvel for de her omhandlede sager som for sager, der ved lovens ikrafttræden er optagne til dom uden dog endnu at være pådømte, kan gives ved kongelig anordning.

§§ 1040-1042. (Udelades).

§ 1043. (Udelades).

Stk. 2. (Ophævet).


Lov nr. 201 af 18. maj 1960 (Faderskabssager) 13) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1961. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven finder kun anvendelse på sager vedrørende børn, der fødes efter lovens ikrafttræden, dog at bestemmelsen i § 456 r også finder anvendelse på sager om børn født før lovens ikrafttræden, herunder sager om børn, for hvis vedkommende én eller flere mænd er anset som bidragspligtige. I øvrigt gælder for disse sager de hidtil gældende regler.

Stk. 2. (Udelades)

Lov nr. 277 af 9. juni 1982 (Advokater m.v. Tilsyn med eksekutorer) 14) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3. (Udelades)

§ 4

Stk. 1. Personer, der den 1. juli 1982 opfylder betingelserne for at få meddelt advokatbeskikkelse efter de hidtil gældende regler, kan beskikkes som advokat efter de i § 1 anførte regler, selv om de ikke opfylder kravene i retsplejelovens §§ 119, stk. 3, 4 og 6, som affattet i § 1, nr. 6.

Stk. 2. Personer, som justitsministeren har beskikket som advokat, og personer, som vil kunne beskikkes som advokat efter stk. 1, omfattes ikke af bestemmelsen i § 123 som affattet i § 1, nr. 6. Ansættelse hos eller virksomhed i fællesskab med sådanne advokater kan medregnes i den tid, der er nævnt i § 123, stk. 1.

Lov nr. 229 af 21. april 1999 (Beslaglæggelse, edition, fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation samt prøvesagsordning for advokater m.v.) 15) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

Stk. 2-3. (Udelades)

Stk. 4. Fotografier, der er optaget i medfør af § 792 a, og som ved lovens ikrafttræden opbevares af politiet med henblik på senere identifikation, kan fortsat anvendes med henblik på forevisning som nævnt i retsplejelovens § 815 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 23, uanset betingelserne i § 815, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, ikke er opfyldt.

Lov nr. 461 af 7. juni 2001 (Ændringer som følge af børneloven m.v.) 16) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 10

Stk. 1. Lovens § 2, nr. 3 og 4, og §§ 3 og 9 træder i kraft den 1. januar 2002. Lovens § 1, § 2, nr. 1 og 2, og §§ 4-8 træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2. § 1 har virkning for sager om faderskab til børn, der fødes den 1. juli 2002 eller senere, samt for sager, der den 1. juli 2002 eller senere genoptages efter børnelovens § 22. 17)

Lov nr. 378 af 6. juni 2002 (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.) 18) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, 19) jf. dog stk. 2 og 3. § 5, nr. 1-6, finder anvendelse på anmodninger om udlevering, der fremsættes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af retsplejelovens § 786, stk. 4 og 6, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3. 20)

Stk. 4. (Udelades)

Lov nr. 215 af 31. marts 2004 (Offentlighed i retsplejen) 21) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Retsplejelovens § 41 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15, og retsplejelovens § 1017 d som affattet ved denne lovs § 1, nr. 42, finder anvendelse på domme og kendelser, der er afsagt efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Retsplejelovens § 41 f, stk. 6, 1. og 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15, finder også anvendelse på dokumenter og udskrifter, der før lovens ikrafttræden er udleveret i medfør af den hidtil gældende bestemmelse i retsplejelovens § 41 a.

Lov nr. 447 af 9. juni 2004 (Digital kommunikation i retsplejen, kendelser med begrænset sagsfremstilling, regler om vidneforvarede m.v.) 22) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft efter justitsministerens nærmere bestemmelse. Lovens § 1, nr. 1, 2, 8-11 og 13-16, træder dog i kraft den 1. juli 2004. 23)

Stk. 2. (Udelades)

Lov nr. 525 af 24. juni 2005 (Udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område), som ændret ved § 3 i lov nr. 483 af 7. juni 2006, 24) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Retssager, der er under behandling ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. (Udelades)

Lov nr. 538 af 8. juni 2006 (Politi- og domstolsreform) 25) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 105

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2-22 og § 106.

Stk. 2. Reglerne om retternes saglige og stedlige kompetence og om rettens sammensætning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, 55, 58-60, 77, 79, 113, 115, 122 og 123, og §§ 4-6, 8, 29, 32-40, 46, 47, 75-77, 83, 84, 87-96, 98 og 102 finder anvendelse i borgerlige sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden, eller som henvises til behandling ved byretten i medfør af stk. 8, og i straffesager, hvor der ved lovens ikrafttræden ikke er rejst tiltale i 1. instans, jf. dog stk. 6, 2. pkt. 26)

Stk. 3. Retsplejelovens kapitel 33 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 86, finder anvendelse i sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden, eller som henvises til behandling ved byretten i medfør af stk. 8.

Stk. 4. Retsplejelovens §§ 370 og 390 som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 90 og 100, finder anvendelse på aftaler om at udelukke anke, der er indgået efter lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Retsplejelovens kapitel 39 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 102, finder anvendelse i sager, der anlægges efter den 1. januar 2008.

Stk. 6. Retsplejelovens fjerde bog, tredje afsnit, og kapitel 82 og 83 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 132 og 133, finder anvendelse i straffesager, hvor der ved lovens ikrafttræden ikke er rejst tiltale i 1. instans, eller som genoptages efter lovens ikrafttræden. Sager, der i medfør af retsplejelovens § 686, stk. 4 og 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 113, behandles under medvirken af nævninger, og hvor tiltale i 1. instans rejses inden den 1. januar 2008, eller som genoptages inden denne dato, behandles dog efter de hidtil gældende regler.

Stk. 7. Genoptages en sag, der er behandlet efter de hidtil gældende regler under medvirken af nævninger, efter den 1. januar 2008, finder en fuldstændig ny hovedforhandling sted for byretten. Det afgøres efter retsplejelovens §§ 686 og 687 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 113, om lægdommere skal medvirke ved byrettens behandling af sagen.

Stk. 8. Borgerlige sager i 1. instans, der ved lovens ikrafttræden verserer ved landsret, kan efter høring af parterne henvises til fortsat behandling ved byret, såfremt sagen

1) er anlagt efter den 1. juli 2006,

2) er anlagt ved landsretten eller er henvist til landsretten i medfør af den hidtil gældende regel i retsplejelovens § 227, stk. 1,

3) ikke er af principiel karakter og

4) må antages at kunne afgøres væsentligt hurtigere ved byretten.

Stk. 9. Nævninge- og domsmandslister for hver landsretsnævningekreds og hver byretskreds i landsretsnævningekredsen, jf. retsplejelovens §§ 68 og 74 som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 35, 37 og 38, dannes første gang for et tidsrum af 1 år regnet fra den 1. januar 2007.

Stk. 10. Advokater, der ved en byret er antaget til at udføre sager for parter, der har fri proces, jf. retsplejelovens § 336, eller til at beskikkes som offentlig forsvarer, jf. retsplejelovens § 733, anses fra lovens ikrafttræden som antaget ved byretten i den retskreds, hvori den hidtidige retskreds indgår. Advokater, der er antaget ved retten i Tårnby, anses dog ikke for antaget ved Københavns Byret. Såfremt den hidtidige retskreds deles mellem flere retskredse, anses advokaten for antaget ved retten i den retskreds, i hvilken advokaten har kontor, eller hvortil advokaten i mangel heraf har sin nærmeste tilknytning. Advokater, der er antaget ved Københavns Byret, anses dog som antaget ved både Københavns Byret og retten på Frederiksberg. I tvivlstilfælde afgør justitsministeren, ved hvilken ret en advokat skal anses for antaget.

Stk. 11. Reglerne i stk. 10, 1. og 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse på autoriserede bobestyrere, jf. dødsboskiftelovens § 11, og auktionsledere, jf. § 3 i lov om offentlig auktion ved auktionsledere.

Stk. 12. Sager, der ved lovens ikrafttræden verserer ved en byret, overgår til behandling ved byretten i den retskreds, hvori den hidtidige retskreds indgår. Såfremt den hidtidige retskreds deles mellem flere retskredse, overgår sagen til behandling ved den stedligt kompetente byret.

Stk. 13. Genoptagelse og fornyet behandling efter hjemvisning sker ved byretten i den retskreds, hvortil det hidtidige hovedtingsted for den ret, der har truffet afgørelse i sagen, nu hører.

Stk. 14. Nedsættelsen af antallet af landsdommere ved Østre Landsret, jf. retsplejelovens § 5, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, sker ved de tre første tilfælde af ledighed i en fast stilling efter lovens ikrafttræden.

Stk. 15. Retsplejelovens regler om fuldmægtige ved domstolene finder tilsvarende anvendelse med hensyn til justitssekretærer, der er udnævnt før lovens ikrafttræden.

Stk. 16. Med virkning fra dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende og indtil den 1. januar 2007 kan der ske midlertidig beskikkelse efter retsplejelovens § 44 a i tilfælde af ledighed i en stilling som dommer ved en af de retter, der er omfattet af retsplejelovens § 17, stk. 4 (bortset fra retten i Rønne), eller i en stilling som administrerende byretsdommer.

Stk. 17. Præsidenterne for retterne i Hjørring, Randers, Viborg, Holstebro, Herning, Horsens, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Svendborg, Nykøbing Falster, Næstved, Holbæk, Hillerød, Helsingør, Lyngby og Glostrup og retten på Frederiksberg kan udnævnes indtil 6 måneder før lovens ikrafttræden.

Stk. 18. Politidirektørerne for de i § 109 nævnte politikredse kan udnævnes indtil 6 måneder før lovens ikrafttræden.

Stk. 19. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelsen af regler om en småsagsproces, jf. retsplejelovens kapitel 39 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 102, eller med den ændring af størrelsen af sagsomkostningerne, der er en følge af denne lov.

Stk. 20. Lovens § 1, nr. 32, og § 104, nr. 1, træder i kraft den 1. juli 2006. 27)

Stk. 21. Første gang der beskikkes medlemmer til Procesbevillingsnævnet i medfør af retsplejelovens § 23, stk. 2, som affattet ved § 1, nr. 3, i lov nr. 554 af 24. juni 2005, sker beskikkelsen af landsdommeren og dennes suppleant eller suppleanter for en periode på 2 år og 6 måneder. Dette medlem og dets suppleant eller suppleanter har ret til genbeskikkelse for yderligere 2 år.

Stk. 22. Arresthusene uden for København bestyres indtil den 1. januar 2008 af politidirektørerne.

§ 106

Stk. 1. Domstolsstyrelsen fastsætter tidspunkterne for ansættelsen af de yderligere dommere ved byretterne i medfør af retsplejelovens § 9, stk. 13, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3. De yderligere dommere ansættes dog senest den 1. januar 2011. Indtil Tinglysningsretten har overtaget tinglysning i bilbogen, andelsboligbogen og personbogen fra retten i Århus, kan der højst udnævnes yderligere 3 dommere ved retten i Århus i henhold til retsplejelovens § 9, stk. 13, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.

Stk. 2. Tinglysningsretten overtager tinglysningen fra byretterne efter Domstolsstyrelsens nærmere bestemmelse. Indtil Tinglysningsretten har overtaget tinglysningen fra byretterne, sker tinglysning ved de byretter, som Domstolsstyrelsen bestemmer. Byretternes afgørelser vedrørende tinglysning kan kæres til landsretten, og retsplejelovens § 19, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, finder tilsvarende anvendelse ved byretterne.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 61, 64, 66, 67, 68 og 130, og retsplejelovens § 831, stk. 8, og § 854 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 132, træder i kraft efter justitsministerens nærmere bestemmelse. 28) Retsplejelovens § 353, stk. 6, § 365, stk. 4 og 5, § 378, stk. 3, § 386 a, § 398, stk. 2, 3. pkt., og § 506 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 86, 87, 92, 97, 101 og 107, finder anvendelse på telekommunikation med billede efter justitsministerens nærmere bestemmelse. 29)

Lov nr. 181 af 28. februar 2007 (Gruppesøgsmål m.v.) 30) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Retsplejelovens kapitel 23 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, finder anvendelse i sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (Udelades)

Lov nr. 520 af 6. juni 2007 (Revision af regler om advokaters virksomhed) 31) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Retsplejelovens § 144 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 22, træder i kraft den 1. juli 2007.

§ 3

Stk. 1. De hidtil gældende regler om gennemførelsen af en teoretisk efteruddannelse på områder af særlig betydning for advokater som betingelse for at få beskikkelse som advokat finder anvendelse for personer, der inden lovens ikrafttræden er påbegyndt eller har gennemført denne efteruddannelse. Disse personer kan således beskikkes som advokat, uanset at de ikke opfylder betingelsen i retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 5, herunder om en praktisk prøve i retssagsbehandling som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3. Det er en forudsætning, at efteruddannelsen er afsluttet senest den 31. december 2009, og at eksamen er bestået senest den 31. januar 2011.

Stk. 2. Personer, der har bestået juridisk kandidateksamen før den 1. januar 1997, kan beskikkes som advokat, uanset at de ikke opfylder betingelsen i retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.

Stk. 3. Retsplejelovens § 123, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, finder ikke anvendelse for advokater, der inden lovens ikrafttræden er indtrådt i et fællesskab af advokater eller har erhvervet aktier eller anparter i et advokatselskab.

Stk. 4. Retsplejelovens § 126, stk. 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, finder ikke anvendelse for autoriserede advokatfuldmægtige, der er tilmeldt den hidtil gældende teoretiske efteruddannelse på områder af særlig betydning for advokater som betingelse for at få beskikkelse som advokat. Dette gælder dog kun, indtil fuldmægtigene har gennemført den hidtil gældende efteruddannelses teoretiske kurser.

Stk. 5. En advokat eller en autoriseret fuldmægtig, der inden lovens ikrafttræden har påbegyndt behandlingen af en retssag for Sø- og Handelsretten, kan færdiggøre behandlingen af denne sag uanset bestemmelsen i retsplejelovens § 132 eller § 136, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15 og 19.

Stk. 6. Klager over vederlag, som en advokat eller et advokatselskab har forlangt for sit arbejde, der er indgivet inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler i retsplejelovens kapitel 15 a.

Stk. 7. Ændringen af retsplejelovens § 143, stk. 1, som affattet ved lovforslagets § 1, nr. 20, medfører ikke ophørsbeskatning efter fondsbeskatningslovens § 2, stk. 1, jf. selskabsskattelovens § 5, stk. 4.

Lov nr. 523 af 6. juni 2007 (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.) 32) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 48

Stk. 1. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 7. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.

Stk. 2. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har fortsat virkning som afbrydelse, selv om den ikke er sket på den efter lovens ikrafttræden foreskrevne måde.

Stk. 3-8. (Udelades)

Lov nr. 479 af 17. juni 2008 (Gennemførelse af Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v.) 33) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Stk. 1. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2, og kan herunder fastsætte, at lovens §§ 1-3 og 5 træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. (Udelades)

Lov nr. 495 af 12. juni 2009 (Dommeres fremtræden i retsmøder) 34) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af retsplejelovens § 56 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1.

Lov nr. 505 af 12. juni 2009 (Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.) 36) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Lov for Færøerne om rettens pleje § 93, stk. 4, § 115 b, § 119, stk. 2, nr. 1, § 148 a, § 149, stk. 1-6, § 154, stk. 2, § 155, nr. 2, § 156 a, § 158, § 189, stk. 3, § 257, § 260, stk. 2, § 448 b, § 453, 3. pkt., § 456 f, stk. 2, § 456 o, stk. 2, 2. pkt., kapitel 43, § 469, stk. 1, 2. pkt., § 469, stk. 4, 3. pkt., § 470, stk. 3, 3. pkt., § 475 c, stk. 1, 2. pkt., § 535, stk. 1, 1. pkt., § 650, stk. 1, 1. pkt., § 721, stk. 1, nr. 1, § 726, stk. 2, § 730, stk. 1, 2. pkt., § 731, stk. 1, litra e, § 762, stk. 3, § 765, stk. 5, § 777, 1. pkt., § 802, stk. 1, 2. pkt., § 811, stk. 2, § 895, stk. 6, § 925, stk. 1, 1. pkt., § 990, stk. 1, 1. pkt., § 997, stk. 4, § 998, stk. 1, § 1017, stk. 2, § 1017 a, stk. 4, og § 1018 d, stk. 1, som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 6-8, 47-52, 56, 58, 59, 66-74, 76-79, 82-86, 90 og 98, samt §§ 2-7 træder i kraft efter justitsministerens nærmere bestemmelse.37) (Udelades)

Stk. 3. (Udelades)

§ 9

(Udelades)

Lov nr. 73 af 26. januar 2010 (Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene)38) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1.

Loven træder i kraft den 1. februar 2010.

Stk. 2.

Loven finder anvendelse på sager, hvor klagen til Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn er indgivet den 1. januar 2010 eller senere.

Lov nr. 404 af 21. april 2010 (Ny politiklageordning m.v.)39) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4.

Stk. 1.

Lovens § 1, nr. 4-6, og §§ 2 og 3 træder i kraft den 1. juli 2010.40)

Stk. 2.

Lovens § 1, nr. 1-3 og 7-9, træder i kraft den 1. januar 2012.41)

Stk. 3.

Medlemmerne af Politiklagerådet kan beskikkes med virkning fra den 1. juli 2011. Direktøren for Politiklagemyndigheden kan udnævnes med virkning fra den 1. juli 2011. Direktøren for Politiklagemyndigheden kan med virkning fra den 1. juli 2011 ansætte personale i Politiklagemyndigheden.

§ 5

Stk. 1.

Verserende sager den 1. januar 2012 om klager over politipersonale og anmeldelser om strafbare forhold begået af politipersonale færdigbehandles efter reglerne i denne lov. Verserende sager kan dog efter drøftelse mellem vedkommende statsadvokat og Politiklagemyndigheden færdigbehandles og afgøres af statsadvokaten efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2.

Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på verserende undersøgelse og efterforskning, der af egen drift eller efter den hidtil gældende bestemmelse i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, er iværksat inden den 1. januar 2012.

Stk. 3.

Klager over afgørelser, der er truffet inden den 1. januar 2012, og klager over afgørelser, der efter stk. 1 og 2 er truffet efter de hidtil gældende regler, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4.

De hidtidige medlemmer af politiklagenævnene kan færdiggøre sager, der efter stk. 1-3 behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 5.

Ved den første beskikkelse af medlemmer af Politiklagerådet beskikkes advokaten og repræsentanten udpeget af Kommunernes Landsforening for en periode på 2 år.

Lov nr. 536 af 26. maj 2010 (Tredjeinstansbevilling til en del af en sag)42) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1.

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2.

Loven finder anvendelse, når ansøgning om tredjeinstansbevilling indgives til Procesbevillingsnævnet efter lovens ikrafttræden.

Lov nr. 652 af 15. juni 2010 (Gengivelse af forklaringer i straffesager og justering af landsdommernormering)43) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1.

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2.

Lydoptagelser foretaget i medfør af retsplejelovens § 33 a slettes 1 år efter sagens endelige afgørelse.

Lov nr. 715 af 25. juni 2010 (Udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer med stater uden for Den Europæiske Union)44)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden og kan herunder fastsætte, at lovens §§ 1-4 træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Lov nr. 718 af 25. juni 2010 (Rekonstruktion m.v.)45) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 55

Stk. 1. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.46)

Stk. 2. En anmeldelse af betalingsstandsning eller udsættelse af afgørelsen om konkurs i medfør af konkurslovens § 24 inden lovens ikrafttræden bevarer sine virkninger efter lovens ikrafttræden. Uanset 1. pkt. kan en betalingsstandsning eller en udsættelse af afgørelsen om konkurs ikke forlænges efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Begæringer om åbning af tvangsakkordforhandling, der er indgivet til skifteretten før lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Begæring om rekonstruktionsbehandling kan ikke indgives af en fordringshaver, hvis skyldneren har anmeldt betalingsstandsning, afgørelsen om konkurs er udsat i medfør af konkurslovens § 24 i den hidtil gældende affattelse eller skyldneren har indgivet begæring om tvangsakkordforhandling.

Stk. 5. Ophører en betalingsstandsning, regnes dagen for anmeldelsen dog som fristdag, hvis skifteretten inden 3 uger efter ophøret modtager begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering. Fører en begæring om akkordforhandling ikke til stadfæstelse af tvangsakkord, regnes dagen for begæringens modtagelse dog som fristdag, hvis skifteretten, inden 3 uger efter at begæringen om akkordforhandling blev tilbagekaldt eller forkastet eller akkordforhandling ophørte, modtager begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering.

Stk. 6. Konkurslovens § 10 a, stk. 3, nr. 3, § 98, nr. 1, og § 200, stk. 1, nr. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, 25 og 32, finder anvendelse, når fristdagen ligger efter lovens ikrafttræden.

Stk. 7. Konkurslovens § 10 a, stk. 3, nr. 5, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 11, finder alene anvendelse for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Stk. 8. Afbrydelse af forældelse kan ske efter de hidtil gældende bestemmelser i forældelseslovens §§ 17 og 20, hvis begæring om åbning af tvangsakkordforhandling er indgivet inden lovens ikrafttræden.

Stk. 9. Tinglysningslovens § 47 f, stk. 4, i den hidtil gældende affattelse finder også anvendelse efter lovens ikrafttræden. Tinglysningslovens § 47 f, stk. 2, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 5, nr. 2, gælder endvidere ikke, hvis pantsætteren ved indledningen af rekonstruktionsbehandling er undergivet reglerne i konkurslovens kapitel 2 i den hidtil gældende affattelse, eller hvis der er åbnet tvangsakkordforhandling. Tinglysningslovens § 47 f, stk. 3, 1. pkt., gælder endvidere ikke, hvis pantsætteren ved indledningen af gældssaneringssag er undergivet reglerne i konkurslovens kapitel 2 i den hidtil gældende affattelse, eller hvis der er åbnet tvangsakkordforhandling.

Stk. 10. Straffelovens § 283, stk. 1, nr. 2, § 300, nr. 3, og § 304, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 11, nr. 1, 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse på forhandling om tvangsakkord.

Lov nr. 1552 af 21. december 2010 (Sporing af skjult udbytte og andre aktiviteter, forældelse af konfiskationskrav, hemmelig beslaglæggelse m.v.)47) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Den i § 1 nævnte bestemmelse i straffelovens § 97 a, stk. 1, gælder også for lovovertrædelser, der er begået, og retsfølger, der er pålagt før lovens ikrafttræden. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse i tilfælde, hvor forældelse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden.

Lov nr. 292 af 11. april 2011 (Udvidet adgang til at anvende anonyme vidner)48) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2011.

Stk. 2. Loven finder anvendelse i sager, som ikke er endeligt afgjort ved lovens ikrafttræden.

Lov nr. 411 af 9. maj 2011 (Forenkling af bødesagsprocessen)49) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. september 2011.

Lov nr. 412 af 9. maj 2011 (Underretning ved udgang og løsladelse m.v. og udvidelse af fristen for politianmeldelse ved erstatning fra staten til ofre for forbrydelser)50) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011

Stk. 2. Lovens § 1 finder anvendelse på overtrædelser, der begås efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (Udelades)

Lov nr. 594 af 14. juni 2011 om ægtefælleskifte m.v.51) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 86. Loven træder i kraft den 1. marts 2012. §§ 70 og 71 træder dog i kraft efter justitsministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Lov om skifte af fællesbo m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 23. oktober 1986, ophæves den 1. marts 2012.

§ 87. Sager, der er indbragt for skifteretten eller de almindelige domstole inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Er der indgivet anmodning om separation eller skilsmisse til statsforvaltningen eller anlagt sag om ægteskabets omstødelse før lovens ikrafttræden, anvendes de hidtil gældende regler i stedet for §§ 50, 51 og 67, og § 42 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning anvendes i den hidtil gældende affattelse.

Lov nr. 614 af 14. juni 2011 (Forhøjelse af beløbsgrænse for den forenklede inkassoproces m.v.)52) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. oktober 2011.

Lov nr. 112 af 3. februar 2012 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning53) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 25. Loven træder i kraft den 1. marts 2012.

Stk. 2. (Udelades)

Lov nr. 156 af 28. februar 2012 (Fordeling af opgaver mellem politikredsene og statsadvokaturerne m.v.)54) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Sager, der behandles ved byretten under medvirken af nævninger eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning efter § 687, og hvor der inden lovens ikrafttræden er rejst tiltale, udføres af statsadvokaterne.

Lov nr. 158 af 28. februar 2012 (Forhøjelse af den kriminelle lavalder)55) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.56)

Stk. 2. Hvor det ved straffens fastsættelse skal indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen, kommer afgørelser, der er truffet i forhold til personer, for handlinger foretaget, inden de pågældende var fyldt 15 år, ikke i betragtning.

Lov nr. 325 af 11. april 2012 (Adgang til, at en dommer m.fl. kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt, før den pågældende skal fratræde på grund af alder, visse ændringer af reglerne om behandling af sager om mindre krav, udelukkelse af sigtedes adgang til at være til stede under indenretlige videoafhøringer af børn m.v.)57) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 5-7, 9, 25 og 26, § 3, nr. 2, og § 5 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.58)

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 5, finder anvendelse i forhold til midlertidigt beskikkede dommere og sagkyndige retsmedlemmer, hvis beskikkelse ophører efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 5, finder anvendelse i forhold til nævninger og domsmænd, for hvem det tidsrum, for hvilket grundlisten gælder, udløber efter lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Lovens § 1, nr. 6 og 7, finder anvendelse i forhold til dommere og fuldmægtige, der afskediges på grund af alder efter lovens ikrafttræden.

Stk. 6. Lovens § 1, nr. 15 og 16, finder anvendelse i sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden.

Lov nr. 532 af 12. juni 2012 (Ægteskab mellem to personer af samme køn)59) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2012.

Stk. 2. Lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, ophæves, men finder fortsat anvendelse på partnerskaber, som er registreret før den 15. juni 2012.

Lov nr. 600 af 18. juni 2012 (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven)60) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2012.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 12 og 16, og § 2, nr. 1, 3 og 4, finder ikke anvendelse på sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden. De hidtil gældende regler i forældreansvarslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., og § 38, stk. 3, og retsplejelovens § 448, nr. 2 og 3, § 450 a, 1. pkt., og § 450 b, 1. pkt., finder fortsat anvendelse for disse sager.

Stk. 3. (Udelades)

Stk. 4. Lovens § 2, nr. 5, finder ikke anvendelse for sager, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden, hvis retten inden dette tidspunkt har afholdt en samtale med barnet efter den hidtil gældende § 450 c i retsplejeloven eller har indkaldt barnet til en sådan samtale.

Stk. 5. (Udelades)

Justitsministeriet, den 24. oktober 2012

Morten Bødskov

/ Cristina A. Gulisano

Officielle noter

13) Lovændringen vedrører kapitel 42 a.

14) Lovændringen vedrører § 4, stk. 2, § 15, stk. 1-4, § 16, stk. 2, § 52, § 105, stk. 1, første bogs sjette afsnit, § 335 a, § 336 b, stk. 3, § 361 a, § 839, stk. 1, § 886, stk. 1, 2. pkt., og § 967, 2. pkt.

15) Lovændringen vedrører § 6 a, § 16 a, stk. 1, 3. pkt., § 17, stk. 1, § 18 c, § 124, stk. 8, § 133, stk. 3 og 5, § 139, stk. 3, 4. pkt., § 213 b, stk. 1, 1. pkt., § 219 a, stk. 6, § 501, stk. 3, nr. 4, § 628, stk. 3, § 684, stk. 1, nr. 3, § 701, stk. 2, § 722, stk. 1, nr. 2, § 731, stk. 1, litra c, § 745, stk. 3, § 748, stk. 1, 2. pkt., overskriften til kapitel 71, § 786, stk. 4, § 791 a, kapitel 74, kapitel 75 a, kapitel 75 b, § 925, stk. 6, § 1002 og § 1017 b, stk. 2.

16) Lovændringen vedrører kapitel 42 a.

17) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 vedrører kapitel 42 a.

18) Lovændringen vedrører overskriften til kapitel 71, § 786, stk. 1 og 4-8, § 791 b, § 799, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, § 802, stk. 2, nr. 2, § 803, stk. 1, 2. pkt., § 805, stk. 3, § 806, stk. 3, 1. pkt., § 807 b, stk. 1 og 2, og § 807 d, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt.

19) Bekendtgjort i Lovtidende den 7. juni 2002.

20) Ved bekendtgørelse nr. 986 af 28. september 2006 er det bestemt, at ændringen træder i kraft den 15. september 2007.

21) Lovændringen vedrører § 16 a, stk. 1, 3. pkt., § 17, stk. 1, § 28 a, stk. 2, § 29, stk. 2 og 4, § 31 b, § 32, stk. 4, § 32 b, stk. 1, overskriften til kapitel 3, § 33, stk. 1, § 35, stk. 5, § 38, § 39, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, kapitel 3 a, § 60, stk. 5, § 102, stk. 2, 1. pkt., § 124, stk. 8, § 173, stk. 2, 3. pkt., § 218 a, § 219, stk. 3, § 219 a, stk. 3, og stk. 5, 1. pkt., § 255 a, § 339 a, § 354, stk. 6, 3. pkt., § 366 a, § 372, stk. 3, § 456, stk. 1, § 477, §§ 729 a -729 d, § 731, stk. 1, litra h, § 741 c, stk. 3, 1. pkt., §§ 745-745 b, § 745 d, stk. 2, § 746, stk. 2, 1. pkt., § 748, stk. 7, § 786, stk. 6, 2. pkt., og stk. 7, 2. pkt., § 836 a, § 839, stk. 2, 2. pkt., § 841, § 895, stk. 1, 4. pkt., § 964, 2. pkt., § 998, stk. 2, 3. pkt., § 1017 d, § 1018 e, stk. 6, § 1019 h, stk. 3, og § 1022.

22) Lovændringen vedrører § 44 a, stk. 4, § 147 g, § 148 a, § 154, stk. 2, § 155, nr. 2, § 156 a, § 158, § 178, stk. 4-10, § 218 b, § 494, stk. 2, sidste pkt., § 497, stk. 3, § 561, stk. 1, 4. pkt., § 587, stk. 1, § 777, § 962, stk. 3, 5. pkt., og § 963, stk. 3, litra a, 2. pkt.

23) Ikrafttrædelsesbestemmelsens § 1, 2. pkt., vedrører § 44 a, stk. 4, § 147 g, § 178, stk. 4-10, § 218 b, § 494, stk. 2, sidste pkt., § 497, stk. 3, § 587, stk. 1, § 777, § 962, stk. 3, 5. pkt., og § 963, stk. 3, litra a, 2. pkt.

24) Lovændringen vedrører § 448, § 448 a, § 448 b, § 448 c, stk. 1 og 2, § 448 d, § 450, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 450 a, 1. pkt., og § 456.

25) Lovændringen vedrører kapitel 1, § 28, § 31 b, 1. pkt., § 32, stk. 3, 1. pkt., §§ 32 c og 32 d, § 33, stk. 2, § 34, stk. 2, nr. 2, § 39, stk. 1, § 40, § 41 c, § 41 f, stk. 3, 1. pkt., overskriften til kapitel 4, § 42, stk. 2 og 4, § 43 a, stk. 1, nr. 4 og 5, § 44, stk. 5, § 44 a, stk. 4, § 44 c, stk. 1, § 45, stk. 2 og 3, § 48, stk. 2, § 52, stk. 1, § 53, § 54, stk. 1 og 2, § 54 a, stk. 1, 1. pkt., § 55, § 57, stk. 1, 1. pkt., § 58, stk. 2, 1. pkt., § 59, § 60, stk. 1, nr. 5 og 6, § 60, stk. 2 og 3, § 66, stk. 1, 1. pkt., § 68, § 71, nr. 6, § 74, stk. 2 og 3, § 78, 1. pkt., § 79, stk. 1 og 3, § 81, stk. 1-3, § 86 a, § 88, § 90, kapitel 9 b, § 100, stk. 2, § 101, stk. 1, 2. pkt., § 103, stk. 2, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 107, kapitel 11, § 121, stk. 4, 1. pkt., § 132, § 133, stk. 1, § 135, stk. 2, 1. og 2. pkt., § 136, stk. 3 og 4, § 139, stk. 1 og 3, § 147 d, stk. 1 og 3, § 147 e, stk. 1 og 3, § 147 f, stk. 2, 1. og 3. pkt., § 149, stk. 7, § 151, stk. 1, 7. pkt., § 152 a, § 174, stk. 2 og 3, § 181, 1. pkt., § 186, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3-6, § 192, § 214, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3-5, § 218, stk. 1-3, § 218 a, stk. 1 og 2, § 219, § 219 a, stk. 5 og 6, §§ 225-230, § 240, stk. 2, § 247, stk. 2, § 248, stk. 1, 2. pkt., § 297, § 321, stk. 1, 2. pkt., § 334, stk. 1, og stk. 5, 2. pkt., § 340, stk. 1, kapitel 33 og 34, § 367, stk. 1 og 2, § 368, stk. 3 og 5, § 369, stk. 4, § 370, § 372, stk. 1, § 378, stk. 3, § 380, stk. 1, 2. pkt., § 385, stk. 1 og 2, § 386, stk. 1 og 2, § 386 a, § 387, § 390, stk. 2, § 393, stk. 4, 2. pkt., § 394, stk. 1, § 398, stk. 2, kapitel 39, § 470, stk. 4, 3. pkt., § 475 b, stk. 2, 1. pkt., § 476, stk. 2, § 494, stk. 1, 2. pkt., § 506, § 586, stk. 1, § 597, stk. 3, § 598, stk. 2, 1. pkt., § 631, stk. 2, § 646, stk. 2, 1. pkt., § 653 d, §§ 686-691, § 694, stk. 3, 1. pkt., § 698, stk. 1, nr. 2, § 699 a, § 700, § 702, stk. 1 og 2, § 704, stk. 3, 2. pkt., § 705, § 707, § 719, stk. 2, nr. 1, § 729 a, stk. 2 og 3, § 729 b, stk. 1 og 2, § 731, stk. 1, litra d og i, og stk. 2, 1. pkt., § 735, § 741 c, stk. 1, 5. pkt., overskriften til fjerde bog, andet afsnit, § 748, stk. 8-10, § 754, stk. 2, fjerde bog, tredje og fjerde afsnit, kapitel 82-84, §§ 968 og 968 a, § 969, stk. 1, § 970, stk. 2, § 972, stk. 1 og 2, §§ 973 og 973 a, § 976, stk. 1, § 977, stk. 1 og 2, § 979, stk. 2, 2. pkt., § 983, § 984, 1. pkt., § 987, stk. 1, 2 og 4, § 988, § 990, stk. 1 og 2, § 991, stk. 1 og 3, § 993, § 999, stk. 4, § 1008, stk. 3, 2. pkt., § 1012, stk. 4, 1. pkt., § 1013, stk. 3, § 1018 e, stk. 1, 4. pkt., § 1018 f, stk. 1, 3. pkt., og § 1020 c, stk. 2.

26) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 2 vedrører kapitel 1, § 121, stk. 4, 1. pkt., § 139, stk. 1, 3. pkt., og stk. 3, 2. pkt., § 147 d, stk. 1 og 3, § 147 e, stk. 1, og stk. 3, 1. pkt., § 147 f, stk. 2, 1. og 3. pkt., §§ 225-227, § 240, stk. 2, § 686, § 687, §§ 689-691, § 705 og § 707.

27) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 20 vedrører § 59.

28) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 3, 1. pkt., vedrører § 149, stk. 7, § 174, stk. 2 og 3, § 186, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3-6, § 192, § 748, stk. 8-10, § 831, stk. 8, og § 854. Ved § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 980 af 25. september 2009 er det bestemt, at retsplejelovens § 149, stk. 7, § 174, stk. 2 og 3, § 192, § 831, stk. 8 og § 854 som affattet ved § 1, nr. 61, 64, 68 og 132, i lov nr. 538 af 8. juni 2006 træder i kraft den 1. november 2009.

29) Ved § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 980 af 25. september 2009 er det bestemt, at ændringerne finder anvendelse på telekommunikation med billede fra den 1. november 2009.

30) Lovændringen vedrører § 225, stk. 3, 2. pkt., § 226, stk. 2-4, § 227, stk. 2, § 249, stk. 2-3, § 254, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, kapitel 23 a, § 378, stk. 4, § 400, stk. 3, og § 696, 1. pkt.

31) Lovændringen vedrører § 119, stk. 2, nr. 3-5, og stk. 3-6, § 122, stk. 2, § 123, § 124, § 126, stk.3 og 5, § 127 a, stk. 2, § 129, § 132, § 133, stk. 3-5, § 135, stk. 1, § 135 a, § 136, stk. 3, § 143, stk. 1 og 3-5, § 144, § 145, stk. 1 og 2, § 146, § 147, § 147 a, § 147 b, stk. 1 og 2, § 147 c, stk. 1-2 og 4-6, § 147 d, stk. 1 og 3, § 147 e, § 147 f, stk. 1, § 260, § 267 a - § 267 d, § 316, stk. 1, 2. pkt., § 327, stk. 1, nr. 3, § 361, stk. 5, og § 408, stk. 2.

32) Lovændringen vedrører § 361, stk. 4, § 490, stk. 3, og § 527.

33) Lovændringen vedrører § 116 a.

34) Lovændringen vedrører § 56 og § 56 a.

35) Ved bekendtgørelse nr. 508 af 31. maj 2011 er det bestemt, at loven træder i kraft den 1. august 2012.

36) Lovændringen vedrører § 130 a og § 143, stk. 6.

37) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 2 vedrører § 130 a og § 143, stk. 6.

38) Lovændringen vedrører § 327, stk. 1, nr. 3.

39) Lovændringen vedrører overskriften til første bog, femte, sjette og syvende afsnit, kapitel 11 a, § 722, stk. 1, nr. 2, § 769, stk. 2, nr. 1, § 821 b, stk. 1, 2. pkt., og kapitel 93 b-93 d.

40) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 1 vedrører § 722, stk. 1, nr. 2, § 769, stk. 2, nr. 1, og § 821 b, stk. 1, 2. pkt.

41) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 2 vedrører overskriften til første bog, femte, sjette og syvende afsnit, kapitel 11 a, og kapitel 93 b-93 d.

42) Lovændringen vedrører § 371, stk. 1, § 392, stk. 2, § 585, stk. 1, § 665, stk. 1, § 932, stk. 1, og § 973.

43) Lovændringen vedrører § 5, stk. 2, § 33 a, § 36, § 41 f, stk. 5, § 186, stk. 1 og 4, § 218 a, stk. 4, kapitel 64, § 754, stk. 1 og 2, § 863, stk. 2, og § 870.

44) Lovændringen vedrører § 116 b.

45) Lovændringen vedrører § 15, stk. 2, nr. 4, § 119, stk. 2, nr. 2, § 477 b, stk. 4, nr. 1 og § 477 d, stk. 1.

46) Ved bekendtgørelse nr. 208 af 15. marts 2011 er det bestemt, at loven træder i kraft den 1. april 2011.

47) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 5 vedrører §§ 116 og 117.

48)

49) Lovændringen vedrører § 32, stk. 1, 2. og 5. pkt., § 32, stk. 3, § 32 b, stk. 1, § 151, § 477 a, stk. 2, § 477 b, stk. 1 og 3, nr. 3 og 4, og stk. 4, nr. 1, § 477 c, stk. 1 og 3, § 477 d, stk. 1 og 3, § 501, stk. 3. nr. 4, § 785, stk. 2, § 968, stk. 3, overskriften til fjerde bog, ottende afsnit, overskriften til kapitel 92, § 1015 og § 1016.

50)

51)

52) Lovændringen vedrører § 32, stk. 4, 2. pkt. og stk. 5, 2. pkt., § 41 d, stk. 2-5, § 44 b, stk. 1, § 170, stk. 1 og 2, kapitel 27, § 353, stk. 1, nr. 18-20, § 393, stk. 4, 2. pkt., og § 581.

53) Lovændringen vedrører § 133, stk. 4, 3. pkt., og stk. 5, 2. pkt., og § 134, stk. 1.

54)

55) Lovændringen vedrører § 147 g, § 147 h, § 997, stk. 2, og § 1013, stk. 4.

56) Lovændringen vedrører § 114, stk. 2, og § 115.

57) Lovændringen vedrører §§ 124-124 g, § 127 a, stk. 2, § 143, stk. 3, 1. og 2. pkt., § 146, stk. 1, § 147 b, stk. 1, § 147 c, stk. 1-2, 4 og 6, § 147 d, stk. 1 og 3, § 147 e, stk. 1-3, og § 139 a.

58) Lovændringen vedrører § 185, stk. 2.

59) Lovændringen vedrører § 5, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 12, 2. pkt., § 748, stk. 8-10, § 748 a, § 748 b, § 848, stk. 1, 2. pkt., § 916, stk. 1, 2. pkt., § 917, stk. 2, 3. pkt., § 937, stk. 1, 3. pkt., og § 972, stk. 2, 2. pkt.

60) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 1 vedrører § 5, stk. 2, 1. pkt., og § 9, stk. 12, 2. pkt.

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

25-09-18