Beregninger

Adgang til de 109 af de 111 beregningsprogrammer kræver adgangskode.


Afdragenes størrelse ved gældssanering

Antal dage mellem to datoer

Begravelseshjælp 2000-2024

Betaling af skifteværgens vederlag

Betaling af værgens vederlag

Boligstøtte 2000-2024  

Bo- og gaveafgift (8 programmer)

Efterlevelseshjælp 2001-2024

Erstatning for frihedsberøvelse, jf. RPL § 93 a

Familieret (20 programmer)

Finansregning (12 programmer)

Frister

Lejeret (3 programmer)

Personnummerkontrol

Postnummerkontrol

Pristalsregulering (1980-2024)

Procesrente (fra 01.07.1978 til nu)

Personskadeerstatning  (8 programmer)

Salær og retsafgift  (13 programmer)

Skat (13 programmer)

Social pension (4 programmer)

Standardstraf ved spirituskørsel

Stopur

Tinglysningsafgift (5 programmer)

Valg af realkreditlån 

Valg af sælgerpantebrev  

Varsel ved opsigelse af funktionær 

Vidnegodtgørelse  

Økonomiske betingelser for retshjælp/fri proces


Salær og retsafgift

Honorar ved offentlig retshjælp

Incassosalær og retsafgift

Salær og retsafgift ved betalingspåkrav

Retsafgift og mødesalær ved fogedforretninger

Proceduresalær og retsafgift

Salær i dødsboer

Præmie på kautionsforsikring

Salær ved ægtefælleskifte

Retsafgift ved ægtefælleskifte (før og efter d. 01.03.2012)

Retsafgift i konkursboer

Rekvirentsalær på tvangsauktion

Rekvirentsalær på tvangsauktion 2024

Auktionsafgift vedr. fast ejendom, registreret skib eller luftfartøj

Familieret

Beregning af konsekvenserne af ægtefællers konkrete valg af formueordning.

Beregning af oversigt over boets deling ved separation, skilsmisse eller død.

Beregning af børnebidrag 2010-2024  

Beregning af ægtefælle - og børnebidrag 1999 (kræver ikke adgangskode)

Beregning af ægtefælle- og børnebidrag i 2010-2024

Beregning af ydelser til enlige forsørgere 1999 (kræver ikke adgangskode)

Beregning af ydelser til enlige forsørgere 1999-2024  

Beregning af børne- og ungeydelse 1999-2021

Beregning af børne- og ungeydelse 2022-2024

Beregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende 2001-2024

Forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn 2000-2024 

Forældrebetaling ved formidlede døgnophold uden for hjemmet 2011-2024

Konvertering af ægtefællebidrag til éngangssum

Konvertering af ægtefællebidrag til børnebidrag

Beregning af kursen på latent skat på ægtefælleskifte  

Beregning af værdien af aldersopsparing  

Beregning af værdien af kapitalpension  

Beregning af værdien af ratepension  

Beregning af værdien af rentepension  

Beregning af værdien af ægtefællepension i relation til suppleringsarv  

Beregning af ekstrapensioner efter ÆFL § 34

Beregning af bagatelgrænsen ved fællesskabskompensation efter ÆFL § 44

Beregning af rimelighedskompensation efter ÆFL § 45

Beregning af salær ved ægtefælleskifte

Bo- og gaveafgift

Beregning af gaveafgift og nettogaver

Beregning af afgift af gaver til livsarvinger med forbehold af rentenydelse for giver 2000-2024  

Beregning af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser  

Beregning af boafgift

Beregning af nettoarv til livsarvinger - og andre, der skal betale boafgift.

Beregning af nettoarv til niecer og nevøer - og andre, der skal betale tillægsboafgift.

Beregning af morarente af bo- og gaveafgift

Beregning af morarente af boafgift efter BAL § 38, stk. 2

Finansregning

Beregning af simpel rente

Beregning af variabel rente baseret på diskontoen 

Opgørelse med renter

Beregning af rater på ratepension

Beregning af nutidsværdi af fremtidig betaling

Beregning af nutidsværdi af løbende ydelse

Beregning af ydelse på lån

Beregning af slutkapital

Beregning af slutkapital ved faste indbetalinger

Beregning af kurs og effektiv rente før og efter skat på pantebrev eller gældsbrev  

Opstilling af ydelsestabel på gældsbrev eller pantebrev - annuitetslån.

Opstilling af ydelsestabel på gældsbrev eller pantebrev - serielån.

Opstilling af budget ved forældrekøb

Standardstraf ved spirituskørsel

Lejeret

Illustrerende regneeksempel, jf. ERL § 9, stk. 4.

Påkravsgebyr 

Rente ved efterregulering af leje

Personskadeerstatning  

Godtgørelse for svie og smerte og varigt mén samt erstatning for erhvervsevnetab. (skader før d. 01.07.2002)

Godtgørelse for svie og smerte og varigt mén samt erstatning for erhvervsevnetab. (skader efter d. 30.06.2002)  

Forsørgertabserstatning til ægtefælle eller samlever (skader før d. 01.07.2002)

Forsørgertabserstatning til ægtefælle eller samlever (skader efter d. 30.06.2002)  

Forsørgertabserstatning til børn

Arbejdsskader

Godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab ved arbejdsskader

Overgangsbeløb og forsørgertabserstatning til ægtefæller og samlevere ved arbejdsskader  

Forsørgertabserstatning til børn ved arbejdsskader

Skat

Beregning af befordringsfradrag 2001-2024   

Ejendomsavanceskat 2000-2024 

Ejendomsværdiskat 2000-2024

Den skattemæssige værdi af goodwill.  

Skatteprocenter 1978-2024

Omregning af nettoindkomst til bruttoindkomst 2000-2024

Renter af restskat 2022

Renter af restskat 2023

Skat ved hævning af opsparet overskud i VSO 

Udlejning af værelser i ejerbolig

Udlejning af værelser i lejebolig eller andelsbolig

Udlejning af sommerhus 2008-2024

Udligningsskat på pensionsudbetalinger 2011-2018

Værdien af fri bil 2000-2025

Social pension

Folkepension 2003-2024 

Førtidspension, som er tilkendt, eller hvor sag er påbegyndt før d. 01.01.2003.  

Førtidspension, hvor sag er påbegyndt efter d. 31.12.2002, og seniorpension  

Opsat folkepension

Ny opgørelse med renter (testprogram)

Salgsopstillinger (Ikke ajourført og kan ikke benyttes)

Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgift på pantebreve i fast ejendom og andelsboliger, pantebrevsalær og lånesagshonorar

Tinglysningsafgift på pantebreve og ejendomsforbehold i løsøre

Tinglysningsafgift og salær ved overdragelse af enfamiliehuse, ejerlejligheder, grunde og sommerhuse.

Tinglysningsafgift og salær ved overdragelse af forretnings- og udlejningsejendomme

Tinglysningsafgift og salær ved overdragelse af landbrugsejendomme.

Advokat Jørgen U. Grønborg