Velkommen til Synopsis

Du sidder nu med et unikt juridisk hjælpemiddel foran dig.

 

Synopsis giver dig et hurtigt og enkelt overblik over litteraturen og den nyeste praksis inden for alle juraens mange områder.

Du kan starte nu med at vælge nedenfor, hvad du vil vide mere om. Du kan også straks tilmelde dig.

Hvad indeholder Synopsis lige nu? Behandling af persondata
Hvordan benytter jeg Synopsis? Hvem står bag Synopsis?
Hvad kan jeg så bruge Synopsis til? Ofte stillede spørgsmål.
Kræver brugen af Synopsis tilmelding?  

Ordet "synopsis" er græsk, og kan nogenlunde oversættes med "overblik". Og det er netop overblik, der er selve ideen med Synopsis. Der publiceres hvert år en enorm mængde juridiske bøger, artikler, betænkninger - og ikke mindst domme. Det bliver stadigt vanskeligere at nå at læse det hele - for slet ikke at tale om at finde det læste igen, når man har brug for det. Her er det, at Synopsis kan være en hjælp.

At vide hvor man får besked;
er mere værd end det man ved. 
   
                     (Piet Hein)


Hvad indeholder Synopsis lige nu?

Synopsis indeholder 127.748 emneinddelte henvisninger til litteratur og praksis fordelt på 1.050 emner, en formularsamling med 301 formularer og 15 tjeklister, 112 oversigter, en lovsamling med 247 opdaterede love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger samt 111 online-beregningsprogrammer.

I 53 nyere love er der for hver enkelt paragraf links til de specielle bemærkninger til loven. I 4 love er der udførlige kommentarer til de enkelte paragraffer udarbejdet af advokat Jørgen U. Grønborg: Boafgiftsloven, Ægtefælleloven, Ægtefællepensionsloven og Ægtefælleskifteloven.

Synopsis indeholder titlerne på 5.127 juridiske bøger med angivelse af forfatter(e), udgave, udgivelsesår, forlag samt henvisninger til anmeldelser. Der er links til 487 e-bøger på Jurabiblioteket og 225 e-bøger på Karnov-Online.

Synopsis indeholder også en kronologisk oversigt over alle betænkninger siden 1951 (i alt 1.582 stk.). Der er links til alle betænkningerne, som du kan hente ned som pdf-filer. Du kan også søge i alle betænkningerne.

Synopsis indeholder desuden henvisninger til alle artikler i Advokaten (fra 1989), EU-ret & Menneskeret (fra 1994), Fuldmægtigen (fra 1980), INSPI (fra 1995), Juristen (fra 1976), Justitia (fra 1978), Lov & Ret (fra 1991), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (fra 1999), Retsvidenskabeligt Tidsskrift (fra 2001), Revision og Regnskabsvæsen (fra 1994), Revisorbladet (fra 1997), Skattepolitisk Oversigt (fra 1997), Tidsskrift for Familie- og Arveret (fra 1997), Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (fra 1998), Tidsskrift for Landbrugsret (fra 1999), Tidsskrift for Kriminalret, Tidsskrift for Skatter og Afgifter (fra 1984) og Ugeskrift for Retsvæsen fra 1970 til nu. Der er desuden medtaget en række ældre artikler samt artikler fra andre tidsskrifter så som Ejendomsmægleren, Finansfokus, Huset, Skat Udland, SR-Skat og Tidsskrift for Retsvidenskab.

Synopsis indeholder i alt 120.957 henvisninger til artikler og afgørelser, heraf 35.952 til UfR, 20.196 til SKM, 13.243 til TfS, 12.230 til TFA, 7.518 til Fuldmægtigen, 5.016 til Advokaten, 3.866 til R&R, 2.784 til Juristen, 2.123 til SR-Skat, 1.586 til artikler i festskrifter og antologier, 1.552 til INSPI, 1.441 til Lov & Ret, 1.415 til Ejendomsmægleren, 1.125 til Revisorbladet, 879 til NTS, 785 til Signatur, 767 til Civilprocesretlig Julealmanak, 734 til Skat Udland, 683 til Skattepolitisk Oversigt, 677 til Domsdatabasen, 618 til Retsvidenskabeligt Tidsskrift, 607 til ET, 604 til Justitia, 590 til HUSET, 505 til EU-ret & Menneskeret, 416 til TBB, 313 til Skarrildhusberetningerne, 311 til Pantefogeden, 291 til TAXO, 211 til UfS, 201 til Danske Revisorer, 195 til Fagligt Nyt, 178 til TfK, 158 til Finansfokus, 127 til TfL, 105 til TfR, 54 til NIR, 52 til SKDM, 52 til FOB, 50 til LSRM, 45 til Dommerforeningens Domsoversigter, 30 til RevisionsOrientering, 22 til FEST, 17 til ABF-Nyt, 14 til Arbejdsretligt Tidsskrift, 14 til RegnskabsOrientering, 10 til Indblik.

Der er henvisninger til 46.690 afgørelser, heraf 8 rigsretsafgørelser, 8.137 højesteretsafgørelser (96 utrykte), 24.579 landsretsafgørelser (heraf 483 utrykte), 4.752 afgørelser fra Skatterådet, 4.197 landsskatteretsafgørelser, 2.724 byretsafgørelser (heraf 361 utrykte), 625 ligningsrådsafgørelser, 535 Sø- og handelsretsafgørelser (heraf 9 utrykte), 327 afgørelser fra Civilretsdirektoratet, 185 fra Familiestyrelsen, 181 Advokatnævnskendelser, 165 afgørelser fra Skattestyrelsen, 150 fra Civilstyrelsen, 112 afgørelser fra EF-domstolen, 8 afgørelser fra Vurderingsstyrelsen, 8 afgørelser fra Motorstyrelsen, 7 afgørelser fra Gældsstyrelsen, 4 fra Skatteankestyrelsen, 2 afgørelser fra Toldsstyrelsen. Langt størstedelen er medtaget med et kort referat. Synopsis indeholder referat af alle afgørelser i Fuldmægtigen fra 1995-2003 og fra 2016, i UfR fra 1996, i TFA fra 1997 og frem.

Synopsis er inddelt systematisk i 47 hovedemner, som er ordnet alfabetisk. Klik på et emne eller brug søgefunktionen, og lynhurtigt får du et overblik over al nyere litteratur og den nyeste praksis inden for emnet.

Synopsis indeholder desuden et alfabetisk emneregister med 1.050 emner.

Hvis Synopsis blev udskrevet på papir, ville teksten fylde over 25.000 A4-sider!

Brugen af Synopsis kræver tilmelding via tilmeldingsformularen, hvor du også kan læse om priserne. En del af systemet er frit tilgængelig uden password, således at nye brugere kan danne sig et indtryk af systemet.

De betalende brugere af Synopsis har desuden adgang til en elektronisk formularsamling med 301 formularer og 15 tjeklister primært inden for familie- og arveret. Formularerne kan med et enkelt museklik downloades i word- eller excel-format.

De får også adgang til i alt 112 oversigter, som kan bidrage til at skabe overblik og bruges til hurtige opslag.

Der er også adgang til en lovsamling med 247 love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, hvortil der løbende indarbejdes links. Der er desuden 45.106 links til retsregler og afgørelser i Retsinformation - opdateret til d. 22.04.2024. Lovændringer er indarbejdede i selve teksten, således at brugeren ikke - således som på Retsinformation - udsættes for et større tidskrævende puslespil for at finde ud af, hvilke regler der er blevet ændret ved de mange ændringslove, som der henvises til øverst på siden.

Det er muligt at foretage en række online-beregninger på Synopsis. Der er foreløbig 111 forskellige beregningsprogrammer. Der er bl. a. programmer til beregning af personskadeerstatning og pensionskompensation og et program til beregning af ejendomsavanceskat.

Synopsis ajourføres næsten dagligt. Datoen for seneste ajourføring kan læses nederst på hvert emne.


Hvordan benytter jeg Synopsis?

Synopsis er så let at benytte som muligt. Som det fremgår af forsiden er Synopsis inddelt systematisk i 47 hovedemner, som er ordnet alfabetisk. Klik på et emne eller brug søgefunktionen, og lynhurtigt får du et overblik over al nyere litteratur og den nyeste praksis inden for emnet.

De registrerede brugere af Synopsis har adgang til en elektronisk formularsamling med formularer og tjeklister primært inden for familie- og arveret. Formularerne kan med et enkelt musetryk downloades i word- eller excel-format.

Søgefunktionen fungerer på denne måde: Klik på knappen "søg" og skriv det ord, som du søger efter. Herefter kommer der en liste over alle de emner og formularer, hvori ordet forekommer. 


Hvad kan jeg så bruge Synopsis til?

Med Synopsis kan du hurtigt få overblik over den juridiske litteratur og praksis - det er selve ideen og formålet med Synopsis.

I det daglige arbejde har man ofte behov for at danne sig et overblik over alt relevant materiale om et bestemt juridisk emne. Ved at starte den juridiske informationssøgning her, kan megen tid og energi spares. Synopsis kan dermed være et nyttigt supplement til de øvrige elektroniske informationssøgningssystemer.

Studerende kan bruge Synopsis til at finde relevante domme og artikler, der belyser pensum fra en anden vinkel. I forbindelse med opgave- og specialeskrivning kan Synopsis også være en stor hjælp til at finde alt brugbart materiale. Når studiet er vel overstået, giver Synopsis mulighed for, at man kan få sin afhandling/speciale lagt på Internettet gratis og læst af andre interesserede jurister, advokater m.v. Læs mere i artiklen Læg din afhandling på nettet.

Formularsamlingen gør udfærdigelsen af juridiske dokumenter nemmere. Kun få tilpasninger er nødvendige, før klienten kan præsenteres for et skræddersyet juridisk dokument.

Beregningsprogrammerne er endnu et nyttigt værktøj i hverdagen - komplicerede regnestykker løses på sekunder. Vi udarbejder løbende nye programmer, der kan lette arbejdet. Forslag til nye programmer modtages gerne!

Kræver brugen af Synopsis, at man tilmelder sig?

Cirka en tredjedel af Synopsis kan læses af alle, uden brug af password. På den måde kan man gratis danne sig et godt indtryk af Synopsis, før man beslutter dig for om man vil være en registreret bruger.

De registrerede brugere har adgang til alle emner - inklusive de emner, der er markeret mednoegle.gif (868 bytes).

Desuden har de registrerede brugere af Synopsis adgang til den elektroniske formularsamling med formularer og tjeklister primært inden for familie- og arveret. Formularerne kan med et enkelt musetryk downloades i word- eller excel-format.

Endelig har de registrerede brugere adgang til de 110 beregningsprogrammer. Hvis du vil se, hvorledes et beregningsprogram fungerer, kan du gå ind på beregning af ægtefælle- og børnebidrag 1999. Dette beregningsprogram kræver ikke brugernavn og password.

Registrering kræver tilmelding via tilmeldingsformularen, hvor du også kan læse om priserne og betale  elektronisk.


Behandling af persondata

Advokat (H) Jørgen U. Grønborg er den person, der er dataansvarlig og dermed ansvarlig for de personoplysninger, du meddeler til Synopsis. Han kan kontaktes på jug@askt.dk.

Du har bl.a. oplyst navn, firmanavn, adresse, e-mail, samt angivet et password for at blive bruger af de dele af Synopsis, som man skal betale for at kunne læses.

Dine oplysninger har du sendt til os med henblik på, at vi kan give dig den adgang til Synopsis, som du har anmodet om.

Vi opbevarer dine data sikkert og benytter ikke dine oplysninger til andet end adgangskontrol og årlig udsendelse af mail vedr. fornyelse af abonnement.

Ønsker du at ændre, tilføje eller slette information, har du altid ret til dette. Et minimum af dataoplysninger er naturligvis påkrævet, så længe du er abonnent på Synopsis og har adgangskode. Hvis du opsiger dit abonnement, vil dine data blive slettet indenfor 12 måneder.

Hvis du har spørgsmål til Synopsis’ behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at ringe eller skrive til Jørgen U. Grønborg.

Hvem står bag Synopsis?

Synopsis er udarbejdet af undertegnede, advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg.

Jeg har siden 1986 arbejdet med udarbejdelse af Familieretssynopsis, som blev anvendt på kurser i familieret for advokatfuldmægtige og dommerfuldmægtige. I 1994 udarbejdede jeg Generationsskiftesynopsis efter samme koncept til brug for kurser for advokater. I 1996 besluttede jeg at udarbejde en synopsis, der omfattede alle juraens områder. Synopsis blev skrevet udelukkende til læsere på Internettet, hvor den blev lagt ud d. 01.04.1997.

Pr. 31.12.1997 omfattede synopsis ca. 12.000 henvisninger,  30 formularer og ingen beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.1998 omfattede synopsis ca. 19.000 henvisninger,  63 formularer, 4 tjeklister og ingen beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.1999 omfattede synopsis ca. 26.000 henvisninger,  84 formularer,  4 tjeklister og 39 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2000 omfattede synopsis ca. 33.000 henvisninger, 100 formularer, 5 tjeklister og 56 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2001 omfattede synopsis ca. 37.500 henvisninger, 106 formularer, 8 tjeklister og 62 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2002 omfattede synopsis ca. 42.100 henvisninger, 118 formularer, 8 tjeklister og 65 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2003 omfattede synopsis ca. 47.800 henvisninger, 126 formularer, 9 tjeklister og 73 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2004 omfattede synopsis ca. 53.200 henvisninger, 138 formularer, 10 tjeklister og 75 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2005 omfattede synopsis ca. 57.200 henvisninger, 750 emner, 28 oversigter, 145 love, 164 formularer, 10 tjeklister og 79 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2006 omfattede synopsis ca. 62.800 henvisninger, 777 emner, 34 oversigter, 150 love, 177 formularer, 10 tjeklister og 83 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2007 omfattede synopsis ca. 67.600 henvisninger, 805 emner, 52 oversigter, 155 love, 191 formularer, 10 tjeklister og 86 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2008 omfattede synopsis ca. 74.000 henvisninger, 827 emner, 59 oversigter, 166 love, 205 formularer, 10 tjeklister og 88 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2009 omfattede synopsis ca. 77.300 henvisninger, 837 emner, 74 oversigter, 175 love, 206 formularer, 13 tjeklister og 89 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2010 omfattede synopsis ca. 82.100 henvisninger, 861 emner, 83 oversigter, 175 love, 208 formularer, 13 tjeklister og 91 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2011 omfattede synopsis ca. 85.600 henvisninger, 881 emner, 85 oversigter, 177 love, 207 formularer, 13 tjeklister og 95 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2012 omfattede synopsis ca. 90.300 henvisninger, 900 emner, 88 oversigter, 182 love, 200 formularer, 13 tjeklister og 98 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2013 omfattede synopsis ca. 92.800 henvisninger, 918 emner, 91 oversigter, 187 love, 202 formularer, 13 tjeklister og 98 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2014 omfattede synopsis ca. 97.200 henvisninger, 934 emner, 95 oversigter, 194 love, 206 formularer, 13 tjeklister og 100 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2015 omfattede synopsis ca. 99.800 henvisninger, 955 emner, 97 oversigter, 196 love, 210 formularer, 13 tjeklister og 101 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2016 omfattede synopsis ca. 103.900 henvisninger, 985 emner, 97 oversigter, 200 love, 219 formularer, 10 tjeklister og 103 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2017 omfattede synopsis ca. 107.700 henvisninger, 991 emner, 100 oversigter, 202 love, 225 formularer, 10 tjeklister og 103 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2018 omfattede synopsis ca. 110.500 henvisninger, 1.000 emner, 102 oversigter, 212 love, 274 formularer, 11 tjeklister og 106 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2019 omfattede synopsis ca. 112.700 henvisninger, 1.012 emner, 107 oversigter, 219 love, 282 formularer, 14 tjeklister og 107 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2020 omfattede synopsis ca. 115.900 henvisninger, 1.020 emner, 110 oversigter, 239 love, 288 formularer, 15 tjeklister og 108 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2021 omfattede synopsis ca. 119.500 henvisninger, 1.032 emner, 110 oversigter, 244 love, 291 formularer, 15 tjeklister og 109 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2022 omfattede synopsis ca. 123.100 henvisninger, 1.043 emner, 110 oversigter, 246 love, 294 formularer, 15 tjeklister og 110 beregningsprogrammer.
Pr. 31.12.2023 omfattede synopsis ca. 126.370 henvisninger, 1.046 emner, 112 oversigter, 247 love, 298 formularer, 15 tjeklister og 111 beregningsprogrammer.

Til daglig arbejder jeg som advokat og partner i firmaet Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, Ryesgade 31, 8000 Århus C. Jeg har i 15 år frem til 2008 været ekstern lektor på Aarhus Universitet, hvor jeg igennem en årrække har undervist i kursusfaget Familieskifteret. Desuden holder jeg løbende kurser i familieret og arveret for blandt andet advokater, advokatfuldmægtige og dommerfuldmægtige.

Jeg har fra juni 1993 til juni 1999 været medlem af Advokatrådets Fagudvalg vedrørende person- familie- og arveret, og i 2003-2005 medlem af Advokatrådets Privatretsudvalg. Jeg har været medlem af Myndighedslovsudvalget, som afsluttede sit arbejde i 1993, af Ægtefælleskifteudvalget, som afsluttede sit arbejde i 2010, og af Retsvirkningslovsudvalget, som afsluttede sit arbejde i januar 2015.

Jeg har desuden deltaget i udarbejdelsen af hjemmesiden Danmarks Familieadvokat, som har haft over 3,6 mio. besøgende, og hvor over 270.000 konkrete spørgsmål til brevkassen er blevet besvaret.

Adskillige har givet værdifuld hjælp til udarbejdelse af Synopsis

Advokatfuldmægtig cand. jur. Søren Madsen har fra 2016 bistået med udvidelse og ajourføring af lovsamlingen og fra 2021 tillige domsreferaterne og ny litteratur.

Advokat Louise Kassentoft Windfeld har fra 2010 til 2021 bistået med ajourføring af synopsis, herunder ny retspraksis og koncepter.

Cand. jur. Kristina Svendsen har fra 2016 til 2022 bistået med ajourføring af synopsis, herunder ny litteratur.

Cand. jur. Malene Clausen har i perioden 2014 - 2020 bistået med redigering af emnerne om skat.

Cand. jur. Julie Wurlitzer har bistået med opdateringen af lovsamlingen fra 2014 og frem til d. 01.08.2016.

Cand. jur. Maja Damsgaard har stået for ajourføring af henvisninger til artikler frem til 2014.

Cand. jur. Kasper Lykkegaard Andersen har stået for ajourføring af emnerne om skatteret fra 2011-2014.

Cand. jur. Marie Baadsmand har stået for ajourføring af lovsamlingen fra 2007-2015

Cand. jur. Minie Andersen har bistået med redigeringen af artikler i 2007-2010

Cand. jur. Bettina Broen Nielsen har bistået med redigeringen af domme i 2007-2010.

Advokat Jesper Håkonsson har bistået med redigeringen i 2008-2009.

Advokat Gert Vestergaard har bistået med udarbejdelsen af emnerne om skatteret i 2007-2008.

Advokat Mikael Forsberg Skovbo har bistået med udarbejdelsen af emnerne om fogedret og konkurs.

Stud. jur. Necip Yuksek har bistået med ajourføring af lovsamlingen og referater af ny retspraksis

Stud. jur. Nicklas Ullum har bistået med den løbende ajourføring af nye afgørelser.

Stud. jur. Christian Nielsen har bistået med udarbejde af en række delemner inden for statsforfatningsret.

Cand. jur. Alette Ryssov-Nielsen har bistået med udarbejdelsen af referater af et stort antal afgørelser inden for ansættelsesret.

Advokat Annette Kyhn-Hansen har bistået med udarbejdelse af emnerne kreditaftaler og varemærker.

Advokat Charlotte Forsberg Skovbo har bistået med udarbejdelsen af de over 200 referater af domme vedr. mangler ved fast ejendom.

Advokat Ulrik Grønborg (ja, min søn) står for en del af det store arbejde med den løbende opdatering af indholdet i Synopsis. Han er desuden ansvarlig for layout m.v.

Jeg vil være meget taknemmelig for at modtage forslag til rettelser, tilføjelser og forbedringer af indholdet, herunder kopi af utrykte (landsrets)afgørelser.


Ofte stillede spørgsmål.

Her er nogle af de spørgsmål, som jeg oftest er blevet stillet af brugerne af Synopsis. Har du et spørgsmål, der ikke er besvaret nedenfor, så skriv endelig til mig.

Hvad er forskellen på Themis og Synopsis? Hvorfor er alle emnerne i Synopsis ikke lige omfattende?
Har du læst alle artiklerne og dommene nævnt i Synopsis? Jeg synes, at et af emnerne kunne inddeles bedre
Er det ikke meget arbejde? Jeg kender en artikel, som ikke står nævnt i Synopsis...

Hvad er forskellen på Themis og Synopsis?

Themis er mit eget juridiske forlag, der udgiver forskellige juridiske publikationer, f. eks. studenterafhandlinger. Synopsis er navnet på denne database, som er den største udgivelse under Themis. I opstartsfasen har jeg benyttet navnene Themis og Synopsis som synonymer, hvilket har givet unødig forvirring. Navnet på dette website er retteligt Synopsis.

Læs eventuelt mere om Themis her.

Har du læst alle artiklerne og dommene nævnt i Synopsis?

Ja - praktisk taget. Jeg har medtaget et kort resumé af de fleste artikler og domme, så brugerne nemmere kan vurdere, om det er det materiale, de skal bruge.

Er det ikke meget arbejde?

Jo. Ajourføringen tager ca. 6 timer dagligt. Advokater, jurister, stud.jur'er eller andre, der har tid og lyst til at hjælpe med at opdatere og forbedre indholdet i Synopsis, må meget gerne kontakte mig.

Hvorfor er alle emnerne i Synopsis ikke lige omfattende?

Jeg har over 45 års praktisk erfaring med specielt familie- og arveret. Derfor er disse emner gjort meget omfattende, og bogstavelig talt alt om disse emner er nævnt i Synopsis.

Der er desuden mange emner, der er vigtige juridiske discipliner, men som der ikke bliver skrevet særligt meget om (f.eks. obligationsretten). Disse emner er derfor af naturlige årsager mindre omfattende.

Jeg synes, at et af emnerne kunne inddeles bedre

Jeg vil være meget taknemmelig for at modtage forslag til rettelser, tilføjelser og forbedringer af indholdet, herunder kopi af utrykte (landsrets)afgørelser.

Jeg kender en artikel, som ikke står nævnt i Synopsis.

Kender du en artikel, en bog, en dom eller måske bare et link, som du synes burde være nævnt i Synopsis, vil jeg være meget taknemmelig for at blive gjort opmærksom på det. Desuden modtager jeg gerne forslag til nye beregningsprogrammer, som kan lette hverdagen for jurister. Jeg vil så hurtigst muligt udarbejde programmet.

 

Med venlig hilsen

Advokat (H), lektor
  Jørgen U. Grønborg.
Advokaterne Sankt Knuds Torv,
Ryesgade 31, 8000 Århus C.
Tlf. 86 13 06 00
 

jug280600.jpg (28469 bytes)