Oversigter

Generelt

Arv og testamente

Begunstigelse på pensioner og forsikringer

Børnebidrag, børnefamilieydelse og børnetilskud

Deling af pensionsordninger

Dødsboer

Formuefællesskab

Forældremyndighed og samvær

Lejeret

Moms

Personskadeerstatning

Separation og skilsmisse

Skat

Særeje

Ugifte samlevende

Ægtefællepension

Ægtefælleskifte


Generelt

Aldersgrænser 

Efterløns- og pensionsalder

Erstatning for strafferetlig forfølgning

Folkeafstemninger

Godkendte forvaltningsafdelinger

Køretøjer som defineret i FÆL § 2

Lovgivningen inden for person-, familie- og arveretten

Økonomiske grænser for fri proces og retshjælp

Rådighedsbeløb ved gældssanering 

Tidspunktet for sletning af forhold på straffeattester Nyhed i Synopsis!

Vederlag til faste og andre professionelle værger

Arv og testamente

Arveregler for ægtefæller og ugifte samlevende

De mest udbredte fejl i testamenter

Fejl og forglemmelser ved arvelovsreformen 2007

Forslag i bet. nr. 1473/2006, som er ændret den nye arvelov.

Kvantitative og kvalitative delingsregler i rangfølge efter den nye arvelov

Mulighederne for ved testamente at råde over tvangsarv efter den nye arvelov. 2

Båndlæggelse af tvangsarv og friarv Nyhed i Synopsis!

Typiske anvendelsestilfælde ved afkald på ventende og falden arv Nyhed i Synopsis!

Nogle af de nye regler i den nye arvelov

Nogle af forslagene til nye regler i bet. nr. 1473/2006 om revision af arvelovgivningen m.v.

Svogerskabsarv

Ændringer i udformningen af testamenter som følge af den nye arvelov.

Forskellige former for testamenter

Arvs senere fordeling mellem svigerbørn og børnebørn

Arveregler i de nordiske lande

Begunstigelse på pensioner og forsikringer

Lovgivningen vedrørende livsforsikringer og pensioner

Begunstigelse af samlever på pensioner og forsikringer

Skattekoder på pensioner og forsikringer

Sammenligning mellem begunstigelse via testamente eller via forsikring eller pension

Personkredsen, som kan indsættes ved navns nævnelse, eller ved klausulen nærmeste pårørende.

Børnebidrag, børnefamilieydelse og børnetilskud

Normalbidragets størrelse

Interpoleret skema over forhøjede børnebidrag 2024

Fødsels-, barselsfærds- og dåbs- og navngivningsbidrag

Gebyrer til Familieretshuset

Sammenligning mellem fastsatte og aftalte børnebidrag

Børnefamilieydelse og børnetilskud

Ændringer i reglerne om børnebidrag fra d. 01.07.2014

Deling af pensionsordninger

Retspraksis vedr. pensionsdeling og pensionskompensation

Reglerne om deling af pensionsordninger

Deling af pensionsordninger før 2007

Behandlingen af pensionsordninger på skifte

Statistik vedrørende pensionsformuen

Pensions- og forsikringsformer

Beskatning af pensionsordninger

Skattekoder på pensioner og forsikringer

Kritikpunkter og uafklarede spørgsmål vedrørende pensionsdelingsreformen i 2006.

Dødsboer

Autoriserede bobestyrere Nyhed i Synopsis!

Boafgift og skat på pensionsordninger

Fordele og ulemper ved privat skifte i forhold til bobestyrerboer

Fordele og ulemper ved uskiftet bo

Frister i dødsboer

Beløbsgrænser vedr. dødsbobeskatning og bo- og gaveafgift

Tinglysningsafgift ved lysning af skifteretsattester og arveudlægsskøder

Anvendelsen af dødsboskifteloven i bobestyrerboer og kuratorboer.

Anvendelse af konkursloven i insolvente dødsboer

Dødsboordenen

Nogle af de nye regler i lov nr. 221 af 21.03.2011 om ændring af dødsboskifteloven

Formuefællesskab

Anvendelsesområdet for ÆFL § 1, stk. 3, § 6 og § 11 Nyhed i Synopsis!

Tilfælde med solidarisk hæftelse for ægtefæller

Fejl og forglemmelser i ægtefælleloven  Nyhed i Synopsis!

Fordele og ulemper ved lige sameje mellem ægtefæller  

Indtægter og surrogater af delingsformue, § 37-rettigheder, udbetalte kapitalpensioner og særeje

Nogle af de nye regler i udkastet til  lov om ægtefællers økonomiske forhold.

Nogle af forskellene mellem Retsvirkningslovsudvalget udkast og Børne- og socialmininisteriets forslag til en ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

Nogle af de nye regler i lov om Familieretshuset

Regler i RVL, som er/ikke er videreført i ÆFL

Regler, som de nye regler i ÆFL har afløst

Sammenligning mellem RVL § 33 og KL § 64

Forældremyndighed og samvær

Nogle af de nye regler i den nye lov om forældreansvar

Nogle af ændringerne pr. 01.10.2012 i lov om forældreansvar.

Nogle af de nye regler i lov om Familieretshuset

Lejeret

Beløbsgrænser i lejelovgivningen 

Hvornår kan påkravs- og ophævelsesskrivelser i beboelseslejemål tidligst afsendes?

Moms

Moms af advokatydelser

Personskadeerstatning

Beløb 

Separation og skilsmisse

Forskelle mellem separation og skilsmisse

Gebyrer til Familieretshuset

Nogle af ændringerne i L 157 (2012-2013)

22 forslag i regeringens udspil: Ét system for skilsmissefamilier

Nogle af de nye regler i lov om Familieretshuset

Skat

Beløbsgrænser vedr. dødsbobeskatning, bo- og gaveafgift og dødsboskifte

Beløbsgrænser vedrørende skat

Beskatning af pensionsordninger

Boafgift og skat på pensionsordninger  

Foreløbige skattesatser virksomhedsordningen 1987-2022

Fradrag for befordring mellem hjem og arbejde

Kapitalafkast- og rentekorrektionssatsen ved anvendelse af virksomhedsordningen

Mindsterenten

Renten på lån til betaling af ejendomsskater

Skattefri befordringsgodtgørelse

Skattekommissionens forslag til en skattereform  

Standardrenten i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 Nyhed i Synopsis!

Forårspakken 2009  

Skattekoder på pensioner og forsikringer

Særeje

Særejeformer

Retlige konsekvenser af ægtefællers formueordning.

Delingsformue eller kombinationssæreje og sameje?

Irene Nørgaards fortolkning af særejereformen i 1990

Fejl og forglemmelser ved særejereformen

Ægtepagter, som tinglysningen er berettiget til at afvise.

Ugifte samlevende

Retlige konsekvenser af papirløst samliv  

Fordeling af ejendomsretten til fast ejendom

Arveregler for ægtefæller og ugifte samlevende

Begunstigelse af samlever på pensioner og forsikringer

Ægtefællepension

Reglerne om bevarelse af ægtefællepension

Ægtefælleskifte

Autoriserede bobehandlere

Reguleringskrav og misbrugskrav Nyhed i Synopsis!

Sammenligning mellem almindelig fri proces og fri proces til skifte.

Tabel til brug for beregning af kursen på latent skat

Nogle af de nye regler i den nye ægtefælleskiftelov

Retsafgifter ved ægtefælleskifte i bet. 1518/2010 og i lov nr. 594 af 14.06.2011.

Kursen på latente skatter

 

Advokat Jørgen U. Grønborg