Oversigt over nogle af af de nye regler i Lov om Familieretshuset

 Lov nr. 1702 af 27.12.2018 om familieretshuset træder i kraft d. 01.04.2019. Der er samtidigt gennemført en række ændringer i anden lovgivning, jf. lov nr. 1711 af 27.12.2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven.

Lovændringerne er baserede på en politisk aftale af 27.03.2018 om et nyt familieretligt system. Lovene skal samlet skabe et nyt, enstrenget og sammenhængende familieretligt system med oprettelse af Familieretshuset og familieretten. I det nye familieretlige system skabes samlede og helhedsorienterede forløb for familierne med barnet i centrum. Hensynet til barnets bedste og barnets trivsel er altafgørende både i behandlingen af familieretlige sager og i afgørelserne, der træffes i det nye familieretlige system.

 1.  Statsforvaltningen er nedlagt og de fleste opgaver er overført til Familieretshuset
   

 2. Alle sager visiteres i  enkle sager (§ 5) grønne sager, mindre enkle sager, (§ 6), gule sager,  og komplekse sager efter forældreansvarloven (§ 7), røde sager
   

 3.  Følgende sager behandles som udgangspunkt som § 5-sager:

  1) Anmeldelse af aftale om forældremyndighed efter § 9, 1. og 2. pkt., § 10, 1. og 2. pkt., og § 13, stk. 1, 1. og 2. pkt., i forældreansvarsloven.

  2) Registrering vedrørende en aftale om delt bopæl efter § 18 a i forældreansvarsloven.

  3) Bevilling af separation eller skilsmisse efter § 42 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

  4) Registrering af faderskab og medmoderskab efter § 1 a, stk. 1, § 3 a, stk. 1, og § 3 b, stk. 1, i børneloven.

  5) Anerkendelse af faderskab og medmoderskab efter § 14 i børneloven.

  6) Anmeldelse af navne efter § 6, stk. 2, i navneloven.

  7) Udstedelse af resolution om børne- og ægtefællebidrag ud fra parternes enighed.

 4. Følgende sager behandles altid som § 6-sager, der afgøres af Familieretshuset efter FRHL § 26:

  1) Sager om, hvorvidt en henvendelse, som ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som Familieretshuset stiller til rådighed, eller hvor der ikke er betalt gebyr for behandlingen af sagen, skal afvises.

  2) Sager om midlertidig forældremyndighed efter § 28 i forældreansvarsloven.

  3) Sager om midlertidigt kontaktbevarende samvær efter § 29 a i forældreansvarsloven.

  4) Klager efter § 41, stk. 2, i forældreansvarsloven.

  5) Klager efter § 58 b, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

  6) Sager om tilladelse til indgåelse af ægteskab efter § 7 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

  7) Sager om godkendelse af en vielse som gyldig efter § 21, stk. 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

  8) Sager om eksigibilitet efter § 3, stk. 2, i lov om Haagerkonventionen af 2007.

  9) Sager om eksigibilitet efter artikel 30 i forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt.

  10) Sager om udstedelse og tilbagekaldelse af attest om forældremyndighed efter artikel 40 i Haagerkonventionen om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn.

  11) Sager, hvor der ikke skal tages stilling til en tvist mellem to private parter, dog ikke sager omfattet af § 24.

 5. Familieretshuset indbringer ifølge FRHL § 26 efter reglerne i kapitel 13 en § 6-sag for familieretten til afgørelse, når sagen er oplyst, parterne ikke har fundet en løsning på deres uenighed og der skal træffes afgørelse om:

  1) Forældremyndighed efter §§ 11, 14, 15 og 15 a i forældreansvarsloven.

  2) Barnets bopæl efter § 17 i forældreansvarsloven.

  3) Samvær efter § 21, jf. § 19, i forældreansvarsloven, når afgørelsen vil være indgribende for barnet.

  Familieretshuset indbringer endvidere efter reglerne i  kapitel 13 i følgende situationer en § 6-sag for familieretten til afgørelse:

  1) Sagen indeholder komplicerede faktiske eller juridiske problemstillinger.

  2) Sagen vedrører omstødelse af ægteskab og anlægges af Familieretshuset efter § 23 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

  3) Sagen behandles sammen med en sag, der er omfattet af stk. 1 eller stk. 2, nr. 1.

 6. Komplekse sager efter forældreansvarsloven og sager, der bør behandles sammen med sådanne, visiteres til behandling efter bestemmelserne i kapitel 10. Sager omfattet af denne bestemmelse betegnes i loven som § 7-sager.
   

 7. Der er indført en række vejledende sagbehandlingsfrister, jf. § 14
   

 8. Der er indført en Børneenhed, som yder støtte og rådgivning til børn, der er berørt af familieretlige problemstillinger, se lovens kap. 5.
   

 9. Familieretshuset tilbyder parter støtte, navnlig i form af rådgivning og konflikthåndtering, herunder børnesagkyndig rådgivning efter § 32, stk. 1, og § 32 a i forældreansvarsloven, samarbejdskurser og digitale værktøjer, med henblik på at parterne støttes til at finde en løsning på deres uenighed eller konflikten mellem dem dæmpes. Støtten tilpasses parternes behov, jf. § 21
   

 10. Kommunen har fået tillagt initiativret til at indlede sag efter FAL, jf. § 24
   

 11. Familieretshuset foretager oplysning af sagen og tilbyder parterne rådgivning og konflikthåndtering, jf. kapitel 6. Familieretshuset skal, når sagen er oplyst og der ikke vurderes at være grundlag for at fortsætte det tværfaglige arbejde med parterne, indbringe sagen for familieretten til afgørelse efter bestemmelserne i kapitel 13 sammen med et notat om sagen., jf. § 32
   

 12. Familieretshuset kan som noget nyt træffe afgørelse om varigheden af ægtefællebidragpligten og om retten til lejeboligen
   

 13. Afgørelse truffet af Familieretshuset indbringes efter anmodning fra en part for familieretten, jf. § 39. Ankestyrelsen er ikke længere klageinstans
   

 14. Familieretten kan igen træffe afgørelse om samvær
   

 15. Der er indført mulighed for en forenkelt proces, jf. RPL §§ 451 og 452, som kan anvendes i mindre indgribende samværssager, børnebidragssagerrm, ægtefællebidragssager. Der kan kun undtagelsesvis gives fri proces i disse sager
   

 16. Familieretten står for tvangsfuldbyrdelsen, jf. RPL §§ 456 p - 456 r
   

 17. Der er indført et nyt begreb: Delt bopæl. Har barnet delt bopæl efter FAL § 17, stk. 3, eller § 18 a, stk. 1, 1. pkt., kræver afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv efter 2. pkt. enighed mellem forældrene, jf. FAL § 3, stk. 1, 3. pkt
   

 18.  Et barn af samlevende forældre med fælles forældremyndighed har i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse delt bopæl, medmindre forældrene er enige om barnets bopæl. I denne periode kan der indledes en sag om samvær efter § 19, men der kan ikke indledes en sag om barnets bopæl efter stk. 1, jf. FAL § 17, stk. 3. Barnet har uanset stk. 3, 1. pkt., ikke delt bopæl, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette, eller hvis begge forældre flytter fra den adresse, hvor barnet havde folkeregisteradresse på tidspunktet for forældrenes samlivsophævelse. I tilfælde omfattet af 1. pkt. kan der indledes en sag om barnets bopæl efter stk. 1 inden for 3 måneder efter samlivsophævelsen, jf. FAL § 17, stk. 4
   

 19.  Forældre, der har fælles forældremyndighed, kan ifølge FAL § 18 a., stk. 1 aftale, at barnet har delt bopæl, jf. FAL § 3, stk. 1, 3. pkt Aftalen ophører, når den ene forælder meddeler ophøret til den anden forælder. Barnet har dog efter ophør af aftalen fortsat delt bopæl, jf. FAL § 3, stk. 1, 3. pkt, indtil forældrene har indgået en aftale om barnets bopæl eller samvær eller der er truffet afgørelse om barnets bopæl efter §§ 17 eller 26 eller om samvær efter §§ 21, 29 eller 29 a, jf. dog stk. 2.

  § 18 a, Stk. 2. Har en forælder bragt en aftale om delt bopæl til ophør, som følge af at den anden forælder ved en flytning af sin bopæl ikke har overholdt betingelser i aftalen om den geografiske placering af forældrenes bopæle, og sker ophøret inden for 1 måned efter den anden forælders flytning, har barnet bopæl hos den forælder, der har overholdt aftalen.

  FAL § 18 a, Stk. 3. En aftale om delt bopæl efter stk. 1 kan registreres i CPR ved anmeldelse af aftalen til Familieretshuset. Registreringen fjernes, hvis en forælder foretager anmeldelse herom til Familieretshuset.
   

 20. Der  er i ÆL § 42 a indført regler om en refleksionsperiode  på 3 måneder, når ægtefæller med fælles børn, der ikke er fyldt 18 år, søger om skilsmisse. Begge parter skal inden 1 måned efter refleksperiodens udløb bekræfte anmodningen om skilsmisse, da anmodning om skilsmisse ellers bortfalder, hvorved formuefællesskabet genopstår. Begge parter skal i refleksionsperioden   gennemføre det obligatoriske digitale forløb efter § 22, stk. 1, i lov om Familieretshuset - Samarbejde efter Skilsmisse (SES). Der skal kun gennemføres et modul på ca. 30 minutter - ud af i alt 18 moduler.

  Det følger af ÆL § 42 a, stk. 1, at den finder anvendelse for alle ægtefæller, der anmoder om direkte skilsmisse efter ÆL § 29.. Dette betyder, at bestemmelsen også omfatter ægtefæller, der er separerede efter ÆL § 30, og som inden udløbet af separationsperioden på seks måneder i ÆL § 30, stk. 2, anmoder om direkte skilsmisse efter § 29.

  Kravet om en refleksionsperiode efter § 42 a, stk. 1, finder ikke anvendelse, når der søges om direkte skilsmisse efter §§ 32-36 i ægteskabsloven. Efter disse bestemmelser har en ægtefælle ret til skilsmisse uden forudgående separation, hvis samlivet har været ophævet i to år, der foreligger utroskab, vold, seksuelle overgreb, bigami eller børnebortførelse.

 21. Hvis en anmodning om skilsmisse er bortfaldet, fordi betingelserne for skilsmissen i ÆL  42 a, stk. 2,  ikke er opfyldt, opretholdes ophørsdagen, hvis en ægtefælle inden 4 uger efter modtagelse af meddelelse om, at ansøgningen er bortfaldet, indgiver anmodning om separation eller skilsmisse, jf. ÆFL § 27, stk. 4. Den nye sløjferegel burde også gælde i alle andre tilfælde, hvor ophørsdagen bortfalder, således at garderingsanmodninger bliver overflødige. ÆFL § 27, stk. 4 blev ophævet ved § 2.3 i lov nr. 969 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020

  Sløjfereglen er ikke blevet ændret, selv om refleksionsperioden er afskaffet.

   


Advokat Jørgen U. Grønborg