Retsplejelovens kapitel 42

Sager om ægteskab eller forældremyndighed

§ 448. Efter reglerne i dette kapitel behandles

1) sager om separation eller skilsmisse,

2) sager om forældremyndighed,

3) sager om barnets bopæl,

4) sager om omstødelse af ægteskab,

5) sager mellem ægtefæller om ændring eller anfægtelse af vilkår for separation, skilsmisse eller omstødelse,

6) sager mellem ægtefæller til afgørelse af, om separation består eller er bortfaldet, og

7) sager til afgørelse af, om parterne er eller ikke er ægtefæller.

§ 448 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.1 i lov nr. 525 af 24.06.2005. Hidtidig formulering:
§ 448. Efter reglerne i dette kapitel behandles:
1) sager om separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab,
2) sager om ophør af fælles forældremyndighed,
3) sager om overførelse af forældremyndigheden fra moderen til faderen alene i tilfælde, hvor forældrene ikke har haft fælles forældremyndighed,
4) sager om statsamtets afgørelser om forældremyndighed ved en indehavers død,
5) sager om ændring af aftale eller afgørelse om forældremyndighed,
6) sager mellem ægtefæller om ændring eller anfægtelse af vilkår for separation, skilsmisse eller omstødelse eller anfægtelse af aftaler om fordeling af formuen, der er indgået med henblik på separation, skilsmisse eller omstødelse,
7) sager mellem ægtefæller til afgørelse af, om separation består eller er bortfaldet, og
8) sager til afgørelse af, om parterne er eller ikke er ægtefæller.

§ 448, nr. 2 og 3 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: 2) sager om forældremyndighed, 3) spørgsmål om samvær og anden kontakt i forbindelse med en sag om forældremyndighed,
§ 448, nr. 5 er ændret ved § 81.8 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. I § 448, nr. 5, udgår »eller anfægtelse af aftaler om fordeling af formuen, der er indgået med henblik på separation, skilsmisse eller omstødelse«.
§ 448, nr. 2 og 3 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder ikke anvendelse på sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden. De hidtil gældende regler i forældreansvarslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., og § 38, stk. 3, og retsplejelovens § 448, nr. 2 og 3, § 450 a, 1. pkt., og § 450 b, 1. pkt., finder fortsat anvendelse for disse sager. Hidtidig formulering: 2) sager om forældremyndighed eller barnets bopæl,
3) spørgsmål om samvær og anden kontakt i forbindelse med en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl,

§ 448 a. Sager om separation eller skilsmisse og sager om forældremyndighed eller barnets bopæl indbringes for retten af statsforvaltningen, jf. dog § 456, stk. 1.

Stk. 2. Sagen anses for indbragt for retten, når retten har modtaget anmodning om det fra statsforvaltningen.

Stk. 3. Den, der først har anmodet om, at sagen indbringes for retten anses som sagsøger. Ved samtidig anmodning om indbringelse for retten anses den part, der indgav anmodning om separation eller skilsmisse, jf. § 37 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, eller om afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl, jf. § 31, stk. 1, i forældreansvarsloven, som sagsøger. Blev også anmodning som nævnt i 2. pkt. indgivet samtidig af begge parter, bestemmer statsforvaltningen, hvem der skal anses som sagsøger. Statsforvaltningens afgørelse efter 3. pkt. kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 448 a, stk. 3, 4. pkt. er indsat ved § 12.1 i lov nr. 434 af 08.05.2006 fra d. 01.01.2007
§ 448 a er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.1 i
lov nr. 525 af 24.06.2005. Hidtidig formulering:
§ 448 a. Anlægger justitsministeren eller den, han bemyndiger dertil, eller ægtefællen i et tidligere ægteskab sag til omstødelse af et ægteskab, skal sagen anlægges mod begge ægtefæller. Sagen anlægges ved en ret, hvor en af ægtefællerne kan sagsøges efter § 448 d.
§ 448 a, stk. 1 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 448 a, stk. 1 indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«
§ 448 a, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 448 a, stk. 3, 2. pkt., ændres », jf. § 28 i lov om forældremyndighed og samvær« til: »eller barnets bopæl, jf. § 31, stk. 1, i forældreansvarsloven«.

§ 448 b. Anlægger Ankestyrelsen eller ægtefællen i et tidligere ægteskab sag til omstødelse af et ægteskab, skal sagen anlægges mod begge ægtefæller. Sagen anlægges ved en ret, hvor en af ægtefællerne kan sagsøges efter § 448 d.

§ 488 b, 1. pkt. er ændret ved § 10.1 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 448 b, 1. pkt., ændres »social- og indenrigsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »Ankestyrelsen«.

§ 448 c. Sag om ægteskab kan behandles her i riget, såfremt

1) sagsøgte har bopæl her,
2) sagsøgeren har bopæl her og enten har boet her i de sidste to år eller tidligere har haft bopæl her,
3) sagsøgeren er dansk statsborger, og det godtgøres, at han på grund af sit statsborgerskab ikke vil kunne anlægge sag i det land, hvor han har bopæl,
4) begge parter er danske statsborgere, og sagsøgte ikke modsætter sig indbringelse for dansk domstol, eller
5) skilsmisse søges på grundlag af separation meddelt her i landet inden for de sidste fem år.

Stk. 2. Sag om et ægteskabs omstødelse eller beståen kan indbringes for retten her i riget, når ægteskabet er indgået her.

Stk. 3. Endvidere kan sag om ægteskab mellem to personer af samme køn behandles her i riget, når ægteskabet er indgået her og ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den danske.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat.

§ 448 c, stk. 1 og 2 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.2 i lov nr. 525 af 24.06.2005: I § 448 c, stk. 1 og 2, og § 448 d, stk. 1, ændres »anlægges« til: »indbringes for retten«.
§ 448 c, stk. 1, nr. 4 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.3 i
lov nr. 525 af 24.06.2005: I § 448 c, stk. 1, nr. 4, ændres »sagsanlæg ved« til: »indbringelse for«.
§ 448 c, stk. 1 er ændret ved § 12.2 i
lov nr. 434 af 08.05.2006 fra d. 01.01.2007: I § 448 c, stk. 1, ændres »eller forældremyndighed kan indbringes for retten« til: »kan behandles«.
§ 448 c, stk. 2 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 532 af 12.06.2012 fra d. 15.06.2012.
§ 448 c, stk. 4 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 532 af 12.06.2012 fra d. 15.06.2012. I § 448 c, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

§ 448 d. Sag om ægteskab anlægges ved sagsøgtes hjemting.

Stk. 2. Har sagsøgte ikke hjemting her i riget, indbringes sagen for retten ved sagsøgerens hjemting.

Stk. 3. Har ingen af parterne hjemting her i riget, indbringes sagen for den ret, som justitsministeren bestemmer.

§ 448 d, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.4 i lov nr. 525 af 24.06.2005: I § 448 d, stk. 2, ændres »anlægges sagen« til: »indbringes sagen for retten«.
§ 448 d, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.5 i
lov nr. 525 af 24.06.2005: I § 448 d, stk. 3, ændres »anlægges sagen ved« til: »indbringes sagen for«.
§ 448 d, stk. 1 er ændret ved § 12.3 i
lov nr. 434 af 08.05.2006 fra d. 01.01.2007: I § 448 d, stk. 1, indsættes efter »Sag«: »om ægteskab«.

§ 448 e. Omstændigheder, som er eller kunne være gjort gældende i en tidligere sag om ægteskab, forældremyndighed eller barnets bopæl, der er pådømt i realiteten, kan ikke benyttes som søgsmålsgrundlag i en ny sag.

§ 448 e er ændret ved § 4.4 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 448 e ændres »ægteskab eller forældremyndighed« til »ægteskab, forældremyndighed eller barnets bopæl«.

§ 448 f. Sag om forældremyndighed eller barnets bopæl kan behandles her i riget, såfremt

1) barnet har bopæl her,

2) barnet ulovligt er ført til udlandet eller ulovligt tilbageholdes i udlandet og barnet umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen havde bopæl her,

3) barnet opholder sig her og som følge af uroligheder el.lign. er fordrevet fra sit hjemland,

4) barnet opholder sig her og barnets bopæl ikke kendes eller

5) barnet opholder sig her og sagen er så hastende, at en afgørelse fra myndighederne i det land, hvor barnet har bopæl, ikke kan afventes.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis

1) barnet har haft bopæl i udlandet i mere end et år efter, at indehaveren af forældremyndigheden har fået eller burde have fået kendskab til barnets bopæl,

2) der inden for dette tidsrum ikke er indgivet en anmodning om tilbagegivelse af barnet, som stadig er under behandling, og

3) barnet er faldet til i sine nye omgivelser.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 1 og 4, finder ikke anvendelse, hvis barnet ulovligt er ført her til landet eller ulovligt tilbageholdes her, medmindre

1) barnet har haft bopæl her i mere end et år efter, at indehaveren af forældremyndigheden har fået eller burde have fået kendskab til barnets bopæl, og der ikke inden for dette tidsrum er indgivet en anmodning om tilbagegivelse af barnet eller

2) en anmodning om tilbagegivelse af barnet er blevet afslået.

Stk. 4. Stk. 1-3 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat.

§ 448 f er indsat ved § 12.4 i lov nr. 434 af 08.05.2006 fra d. 01.01.2007
§ 448 f er ændret ved § 4.5 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 448 f indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«.

§ 448 g. Sag om forældremyndighed eller barnets bopæl indbringes for retten i den retskreds, hvor barnet har bopæl. Hvis barnet ikke har bopæl her i riget, indbringes sagen for retten ved sagsøgtes hjemting. Hvis sagsøgte ikke har hjemting her i riget, indbringes sagen for retten ved sagsøgerens hjemting eller, hvis sagsøgeren ikke har hjemting her i riget, for Københavns Byret.

§ 448 g er indsat ved § 12.4 i lov nr. 434 af 08.05.2006 fra d. 01.01.2007
§ 448 g er ændret ved § 4.6 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 448 g indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«.

§ 449. Finder retten det ikke muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at sagsøgte eller appelindstævnte har advokatbistand, kan retten beskikke den pågældende part en advokat. Retten pålægger samtidig med sagens afslutning parten at erstatte statskassen dennes udgifter i forbindelse med beskikkelsen

§ 449 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 1.12 i lov nr. 554 af 24.06.2005. Hidtidig formulering: Giver sagsøgte eller appelindstævnte ikke møde ved advokat i en sag efter § 448, nr. 1-5 og 7-8, samt i sager efter § 448, nr. 6, om forældremyndighed, og finder retten, at den pågældende har behov for advokatbistand, kan retten beskikke en advokat for denne, såfremt parten opfylder betingelsen i § 330, stk. 1, nr. 2.
Stk. 2. Finder retten det ikke muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at sagsøgte eller appelindstævnte har advokatbistand, kan retten beskikke den pågældende part en advokat, selv om parten ikke opfylder betingelsen i § 330, stk. 1, nr. 2. Retten pålægger i så fald parten at erstatte statskassen udgifterne i forbindelse med beskikkelsen.

§ 450. Retten kan opfordre en part til at føre bevis og kan, uanset om modparten anmoder herom, pålægge en part at afgive forklaring.

Stk. 2. I sager om omstødelse af ægteskab, der anlægges af Ankestyrelsen skal de sagsøgte give møde efter samme regler, som gælder for vidner.

§ 450, stk. 2, 1. pkt. er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.6 i lov nr. 525 af 24.06.2005: I § 450, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »tilkomme,«: »eller for at kunne afgøre et spørgsmål om samvær eller anden kontakt,«.
§ 450, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.7 i
lov nr. 525 af 24.06.2005: I § 450, stk. 3 , ændres »justitsministeren eller den, han« til: »ministeren for familie- og forbrugeranliggender eller den, ministeren«.
§ 450, stk. 2 er ophævet ved § 4.7 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: Stk. 2. Finder retten det påkrævet for at kunne afgøre, hvem forældremyndigheden over børnene skal tilkomme eller for at kunne afgøre et spørgsmål om samvær eller anden kontakt, kan den træffe bestemmelse om foretagelse af bevisførelse, herunder afhøring af vidner og tilvejebringelse af udtalelser fra sagkyndige. Om fornødent kan den pålægge en part at give møde og afgive forklaring efter samme regler, som gælder for vidner.
§ 450, stk. 2 er ændret ved § 10.2 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 450, stk. 2, ændres »social- og indenrigsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil« til: »Ankestyrelsen«.

§ 450 a. Retten kan i sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, jf. § 448, nr. 2 og 3, udpege en børnesagkyndig til at deltage i forberedende møder. Retten kan med henblik på at opnå forlig anmode den børnesagkyndige om at afholde en samtale med parterne eller barnet samt om at indhente oplysninger, medmindre en part modsætter sig dette.

§ 450 a, 1. pkt. er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.7 i lov nr. 525 af 24.06.2005: I § 450 a, 1. pkt., ændres »§ 29« til: »§ 29 b«.
§ 450 a er ophævet og indsat er §§ 450 a-d ved § 4.8 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: § 450 a. Retten kan bestemme, at en eller begge parter ikke må overvære den samtale med et barn, der skal finde sted efter § 29 b i lov om forældremyndighed og samvær. Inden sagen afgøres, skal parterne gøres bekendt med indholdet af samtalen, medmindre dette vil stride mod de hensyn, der har ført til udelukkelsen.
§ 450 a, 1. pkt. er ændret ved § 2.3 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder ikke anvendelse på sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden. De hidtil gældende regler i forældreansvarslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., og § 38, stk. 3, og retsplejelovens § 448, nr. 2 og 3, § 450 a, 1. pkt., og § 450 b, 1. pkt., finder fortsat anvendelse for disse sager. I § 450 a, 1. pkt., udgår »eller for at kunne afgøre et spørgsmål om samvær og anden kontakt«.

§ 450 b. Retten kan i sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, jf. § 448, nr. 2 og 3, træffe bestemmelse om bevisførelse, herunder om at tilvejebringe børnesagkyndige erklæringer og sagkyndige erklæringer om forældre. Om nødvendigt kan retten pålægge en part at give møde og afgive forklaring efter samme regler, som gælder for vidner.

§ 450 b, 1. pkt. er ændret ved § 2.4 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder ikke anvendelse på sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden. De hidtil gældende regler i forældreansvarslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., og § 38, stk. 3, og retsplejelovens § 448, nr. 2 og 3, § 450 a, 1. pkt., og § 450 b, 1. pkt., finder fortsat anvendelse for disse sager. Hidtidig formulering: Retten kan i sager om forældremyndighed eller barnets bopæl eller for at kunne afgøre et spørgsmål om samvær eller anden kontakt, jf. § 448, nr. 2 og 3, træffe bestemmelse om bevisførelse, herunder om at tilvejebringe børnesagkyndige erklæringer.

§ 450 c. Samtaler med børn efter forældreansvarsloven afholdes, uden at parterne er til stede, medmindre retten bestemmer andet. Parterne skal forud for afholdelsen af samtalen orienteres om samtalens karakter og betydning, medmindre det vurderes at være unødvendigt.

Stk. 2. Retten anmoder en børnesagkyndig om at afholde samtalen.

Stk. 3. Inden sagen afgøres, skal parterne gøres bekendt med hovedindholdet af samtalen, medmindre afgørende hensyn til barnet taler imod det.

§ 450 c er ændret ved § 2.5 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder ikke anvendelse for sager, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden, hvis retten inden dette tidspunkt har afholdt en samtale med barnet efter den hidtil gældende § 450 c i retsplejeloven eller har indkaldt barnet til en sådan samtale. Hidtidig formulering: § 450 c. Samtaler med børn efter forældreansvarsloven afholdes, uden at parterne er til stede, medmindre retten bestemmer andet. Retten kan anmode en børnesagkyndig om at deltage i samtalen eller om at afholde samtalen alene. Inden sagen afgøres, skal parterne gøres bekendt med hovedindholdet af samtalen, medmindre afgørende hensyn til barnet taler imod det.

§ 450 d. Retten kan i særlige tilfælde udpege en person til at bistå barnet under en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl. Den, der udpeges, har adgang til sagens akter og mulighed for at være til stede under retsmøder og under samtaler efter §§ 450 a og 450 c.

§ 451. Statskassen afholder udgifter ved bevisførelse, børnesagkyndig deltagelse i sagsforberedelsen, samtaler med børn samt ved udpegning af en person til at bistå barnet, jf. §§ 450 a-450 d. Retten kan pålægge en part at erstatte disse udgifter helt eller delvis, såfremt det i øvrigt pålægges parten at betale sagsomkostninger.

§ 451 er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.13 i lov nr. 554 af 24.06.2005. Hidtidig formulering: Om salær og godtgørelse for udlæg til beskikkede advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kap. 31.
Stk. 2. Udgifterne ved bevisførelse i henhold til § 450, stk. 2, afholdes af statskassen. Retten kan bestemme, at også andre udgifter skal afholdes af statskassen. Retten kan pålægge en part at erstatte disse udgifter, såfremt det i øvrigt pålægges ham at betale sagsomkostninger.
Stk. 3. Retten bør kun, når der er særlig anledning dertil, pålægge en part at betale sagsomkostninger.

§ 451, 1. pkt. er ændret ved § 4.9 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: Udgifter ved bevisførelse i henhold til § 450, stk. 2, afholdes af statskassen.

§ 452. Udebliver en part uden lovligt forfald fra et retsmøde, hvortil han er indkaldt for at afgive forklaring, eller vægrer han sig uden lovlig grund ved at svare, eller har svaret ikke tilstrækkelig bestemthed, finder bestemmelsen i § 344, stk. 2, anvendelse. Det samme gælder, hvis en part undlader at efterkomme rettens opfordring til at føre bevis.

Stk. 2. Retten kan afvise sagen, hvis sagsøger udebliver eller vægrer sig ved at svare.

§ 453. Retsmøderne foregår for lukkede døre. Ved offentlig gengivelse af domme må der ikke ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de i dommen nævnte personer, eller på anden måde offentliggørelse af de pågældendes identitet. Overtrædelse af de nævnte forbud straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.

I § 453, 3. pkt. er hæfte udgået fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000.

§ 454. Ankefristen er 4 uger. Der kan ikke i medfør af § 372, stk. 2, meddeles tilladelse til efter ankefristens udløb at anke en dom, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, eller hvorved et ægteskab er kendt ikke bestående. Tilladelse kan dog meddeles til særskilt anke af vilkår, jf. stk. 2.

Stk. 2. Domme, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, kan ankes særskilt for så vidt angår vilkårene eller enkelte af disse. Angår anken kun vilkårene, kan den ret, hvortil anke er sket, kun ændre dommens bestemmelse om separation, skilsmisse eller omstødelse, såfremt påstand herom fremsættes i et processkrift, der indleveres til retten inden ankefristens udløb.

§ 454, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.74 i lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 454, stk. 1, 1. pkt., ændres »8 uger« til: »4 uger«.
§ 454, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.46 i
lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 454, stk. 2, 2. pkt., ændres »fremlægges i retten eller indleveres til rettens kontor« til: »indleveres til retten«.

§ 455. Sag om ægteskab, forældremyndighed eller barnets bopæl kan ikke anlægges efter en parts død.

Stk. 2. Dør en af parterne inden domsafsigelsen, hæves sagen.

§ 455, stk. 1 er ændret ved § 4.10 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 455, stk. 1 ændres »Sag om ægteskab eller forældremyndighed« til »Sag om ægteskab, forældremyndighed eller barnets bopæl«

§ 455 a. Sager, der indbringes for retten af statsforvaltningen efter forældreansvarslovens § 39, stk. 2, afgøres på skriftligt grundlag, medmindre retten finder, at der er grund til mundtlig behandling.

Stk. 2. Afgørelse i sager efter stk. 1 træffes ved kendelse.

§ 455 a er indsat ved § 2.6 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012.

§ 456. Afvises en sag, hvor anmodning om skilsmisse blev indgivet til statsforvaltningen inden udløbet af en frist herfor, som er fastsat i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, eller hæves en sådan sag uden anmodning herom fra sagsøgeren, kan denne, selv om fristen i mellemtiden er udløbet, anlægge sagen på ny inden 4 uger efter, at sagen blev afvist eller hævet.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis en sag om omstødelse af ægteskab, der er anlagt inden udløbet af en frist for sagsanlæg, som er fastsat i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, afvises eller hæves uden anmodning herom fra sagsøgeren.

§ 456 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.9 i lov nr. 525 af 24.06.2005. Hidtidig formulering:
§ 456. Afvises en sag, der er anlagt inden udløbet af en frist for sagsanlæg, som er fastsat i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, eller hæves en sådan sag uden anmodning herom fra sagsøgeren, kan denne, selv om fristen i mellemtiden er udløbet, anlægge sagen på ny indtil en måned efter det retsmøde, hvori sagen blev afvist eller hævet.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis bevilling til separation eller skilsmisse nægtes, og sagen herefter indbringes for domstolene. Fristen for sagens indbringelse for domstolene regnes fra det tidspunkt, nægtelsen er meddelt den pågældende.

I § 456, stk.1, ændres »det retsmøde, hvori« til: », at«. fra d. 01.07.2004, jfr .
lov nr. 215 af 31.03.2004.

Officielle noter

11) Lov om forældremyndighed og samvær, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2007, er ophævet ved § 47, stk. 2, i lov nr. 499 af 6. juni 2007, forældreansvarslov, der trådte i kraft den 1. oktober 2007. § 28 i lov om forældremyndighed og samvær er videreført i forældreansvarslovens § 31.

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

12-12-18