Retsplejelovens kapitel 39: Behandling af sager om mindre krav

Kap. 39 er indsat ved § 1.102 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2008.

§ 400. Reglerne i dette kapitel anvendes på byretssager, herunder boligretssager, om følgende krav:

1) Krav, der ikke har økonomisk værdi, eller som har en økonomisk værdi af højst 50.000 kr.
2) Krav, hvor parterne, efter at tvisten er opstået, aftaler, at reglerne i dette kapitel skal finde anvendelse. I sager mellem erhvervsdrivende om forhold, der vedrører parternes erhverv, kan sådan aftale dog også indgås, før tvisten er opstået.

Stk. 2. Parterne kan, efter at tvisten er opstået, aftale, at en sag, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, ikke skal behandles efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 3. Reglerne i dette kapitel gælder ikke for de i kapitel 23 a, 40, 42, 42 a, 43, 43 a, 43 b, 44 og 88 omhandlede sager.

§ 400, stk. 3 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 181 af 28.02.2007 fra d. 01.11.2008. I § 400, stk. 3, indsættes efter »i kapitel«: »23 a,«.
§ 400, stk. 3 er ændret ved § 1.40 i lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 400, stk. 3, indsættes efter »kapitel 23 a,«: »40,«.

§ 401. Sagens værdi som nævnt i § 400 bestemmes efter påstanden i stævningen. Omfatter påstanden flere krav mellem de samme to parter, er sagens værdi den samlede værdi af disse krav. Renter og omkostninger medregnes ikke.

Stk. 2. Angår påstanden en ydelse, der skal betales et ubestemt antal gange, beregnes værdien ved at gange ydelserne pr. år med 10, jf. dog stk. 3. Angår påstanden en ydelse, der skal betales et bestemt antal gange, beregnes værdien ved at gange ydelsen pr. gang med antallet af gange, ydelsen skal betales. Værdien kan dog ikke overstige ydelserne pr. år ganget med 10, jf. dog stk. 3. Er ydelserne ikke af samme størrelse, lægges ydelserne for det sidste år inden sagens anlæg til grund for beregningen.

Stk. 3. Værdien af sager i henhold til lejelovgivningen beregnes, når sagen omfattes af stk. 2, 1. pkt., ved at gange den årlige ydelse, påstanden angår, med 5. Omfattes sagen af stk. 2, 2. pkt., kan værdien ikke overstige ydelserne pr. år ganget med 5. For sager om opsigelse eller ophævelse af lejemål fastsættes sagens værdi dog til 1 års leje.

§ 401, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 01.05.2012 og finder anvendelse i sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden. I § 401, stk. 3, 1. pkt., ændres »lejeloven eller erhvervslejeloven« til: »lejelovgivningen«.
§ 401, stk. 3, 3. pkt. er ændret ved § 1.16 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 01.05.2012 og finder anvendelse i sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden. I § 401, stk. 3, 3. pkt., ændres »i henhold til lejelovens §§ 87 og 93 eller erhvervslejelovens §§ 65 og 71« til: »om opsigelse eller ophævelse af lejemål«.

§ 402. Retten kan efter anmodning fra en part eller af egen drift bestemme, at sagens videre behandling ved retten skal ske uden anvendelse af reglerne i dette kapitel, hvis sagen

1) angår særlig komplicerede faktiske eller retlige spørgsmål eller
2) har særlig betydning for en part ud over påstanden.

Stk. 2. Retten kan endvidere efter anmodning fra en part bestemme, at sagens videre behandling ved retten skal ske uden anvendelse af reglerne i dette kapitel, hvis påstanden udvides ud over beløbsgrænsen i § 400, stk. 1, nr. 1.

§ 403. Bevisførelse kræver rettens tilladelse. Tilladelse gives, når det må anses for sandsynligt, at bevisførelsen er af betydning for sagen.

§ 404. Efter anmodning fra en part kan sagkyndig oplysning af en sag tilvejebringes ved skriftlig besvarelse af spørgsmål stillet af retten til en sagkyndig person eller organisation. Når særlige grunde taler for det, kan retten bestemme, at en sagkyndig person eller en repræsentant for en sagkyndig organisation skal supplere den skriftlige besvarelse ved mundtlig forklaring.

Stk. 2. Parterne skal have mulighed for på forhånd at udtale sig om spørgsmålene og at få oplyst de forventede udgifter ved at tilvejebringe den sagkyndige oplysning.

Stk. 3. Domstolsstyrelsen fastsætter nærmere regler om den praktiske fremgangsmåde ved sagkyndig oplysning af en sag. Domstolsstyrelsen kan beskikke personer eller organisationer til at afgive sagkyndige vurderinger eller erklæringer.

Stk. 4. Reglerne i § 198, stk. 3 og 4, § 199, § 206, stk. 3, § 207 og § 208, stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 404, stk. 4 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Reglerne i § 197, § 199, stk. 1, § 200, § 204, stk. 3, § 209 og § 211 finder tilsvarende anvendelse.

§ 405. Domstolsstyrelsen kan fastsætte regler om afholdelse af retsmøder uden for sædvanlig kontortid.

§ 406. Forberedelsen sker efter reglerne i kapitel 33 med de ændringer, der fremgår af stk. 2-6.

Stk. 2. Retten forbereder sagen. Under forberedelsen bringes parternes stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder på det rene, og det søges derunder klargjort, hvilke omstændigheder der ikke bestrides, og hvilke der skal være genstand for bevisførelse. Det søges endvidere klargjort, hvilken bevisførelse der skal finde sted.

Stk. 3. Retten kan pålægge en part at svare på en henvendelse fra retten inden en nærmere angiven frist. Svarer parten ikke rettidigt på rettens henvendelse, finder reglerne i § 360 tilsvarende anvendelse, hvis retten i pålægget har angivet, at manglende efterkommelse af pålægget kan medføre udeblivelsesvirkning.

Stk. 4. Retten kan indkalde parterne til et retsmøde under forberedelsen. Reglerne i § 353, stk. 2 og 6, finder tilsvarende anvendelse. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om retsvirkningerne af udeblivelse, jf. § 360.

Stk. 5. Retten udarbejder en fortegnelse over parternes påstande, anbringender og beviser. Forberedelsen sluttes tidligst 14 dage herefter. Retten kan dog beslutte, at der ikke skal udarbejdes en fortegnelse, hvis det findes forsvarligt at afholde hovedforhandling på det foreliggende grundlag.

Stk. 6. Reglerne i §§ 353-355 og 357 finder ikke anvendelse, jf. dog stk. 4, 2. pkt.

§ 406, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 406, stk. 4, 1. pkt., udgår »undtagelsesvis«.
§ 406, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.18 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 406, stk. 6 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 406, stk. 6, indsættes efter »anvendelse«: », jf. dog stk. 4, 2. pkt.«.
§ 406, stk. 5, 3. pkt. er indsat ved § 1.73 i
lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
§ 406, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.42 i lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016.
I § 406, stk. 5, 1. pkt., udgår »og sender fortegnelsen til parterne«. Hidtidig formulering: Retten udarbejder en fortegnelse over parternes påstande, anbringender og beviser og sender fortegnelsen til parterne.

§ 407. Under hovedforhandlingen skal der ikke gives den fremstilling af sagen, der er nævnt i § 365, stk. 2, 1. pkt., 1. led.

Stk. 2. Det skal fremgå af dommen, at sagen har været behandlet efter dette kapitel.

§ 407, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 01.05.2012. Hidtidig formulering: § 407. Hovedforhandlingen gennemføres efter reglerne i § 365, idet der dog ikke skal gives den i § 365, stk. 2, 1. pkt., 1. led, nævnte fremstilling af sagen.

§ 408. Sagsomkostningerne fastsættes efter reglerne i kapitel 30, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I sager om krav, der har en økonomisk værdi af højst 5.000 kr., erstattes udgifter til advokatbistand eller bistand fra en person, der i medfør af § 260, stk. 5, erhvervsmæssigt eller i medfør af § 260, stk. 6, repræsenterer en part eller i medfør af § 260, stk. 3, nr. 4, repræsenterer en statslig myndighed, med højst 1.500 kr. eksklusive moms. I sager om krav, der har en økonomisk værdi over 5.000 kr., men ikke over 10.000 kr., erstattes udgifter til advokatbistand eller bistand fra en person, der i medfør af § 260, stk. 5, erhvervsmæssigt eller i medfør af § 260, stk. 6, repræsenterer en part eller i medfør af § 260, stk. 3, nr. 4, repræsenterer en statslig myndighed, med højst 2.500 kr. eksklusive moms.

Stk. 3. Reglerne i stk. 2 kan ikke fraviges ved aftale, før tvisten er opstået.

§ 408, stk. 2 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 520 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: Stk. 2. I sager om krav, der har en økonomisk værdi af højst 5.000 kr., erstattes udgifter til advokatbistand med højst 1.500 kr. ekskl. moms. I sager om krav, der har en økonomisk værdi over 5.000 kr., men ikke over 10.000 kr., erstattes udgifter til advokatbistand med højst 2.500 kr. ekskl. moms.
§ 408, stk. 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 370 af 09.04.2019 fra d. 12.04.2019. I § 408, stk. 2, 1. og 2. pkt., indsættes efter »repræsenterer en part«: »eller i medfør af § 260, stk. 3, nr. 4, repræsenterer en statslig myndighed«.

§ 409. Såfremt parterne aftaler, at en sag ikke skal behandles efter reglerne i dette kapitel, jf. § 400, stk. 2, og der ikke ville have været grundlag for, at retten i medfør af § 402 bestemte, at sagen skulle behandles uden anvendelse af reglerne i dette kapitel, begrænses virkningen af fri proces til de omkostninger ved sagen, der ville have været forbundet med sagens behandling efter dette kapitel.

Stk. 2. Uanset § 334, stk. 5, kan der træffes aftale mellem parten og den beskikkede advokat om, at parten skal betale salær og godtgørelse, der i medfør af stk. 1 ikke dækkes af statskassen.

§ 410. Anke af domme til landsretten sker efter reglerne i kapitel 36 med de afvigelser, der følger af stk. 2-5.

Stk. 2. Anke sker ved indlevering af en ankestævning til byretten. Ankestævningen skal indeholde appellantens påstand og om fornødent en angivelse af de grunde, hvorpå anken støttes. Med ankestævningen skal indleveres eventuelle bilag. Byretten sender ankestævningen, kopi af den dom, der ankes, og bilag af betydning for ankesagen til landsretten.

Stk. 3. Ankestævningen forkyndes for indstævnte ved landsrettens foranstaltning, og appellanten underrettes herom. Indstævnte opfordres samtidig til at fremsætte sine bemærkninger til ankestævningen inden en af landsretten fastsat frist. Landsretten kan bestemme, at yderligere processkrifter skal udveksles.

Stk. 4. Anken afgøres på skriftligt grundlag, medmindre landsretten efter sagens beskaffenhed finder, at der er grund til mundtlig behandling. Fremsætter begge parter anmodning om mundtlig forhandling, skal anmodningen i almindelighed imødekommes.

Stk. 5. Følgende regler om anke finder ikke anvendelse:

Stk. 6. § 386, stk. 1, 1., 3. og 6. pkt., stk. 2, 1. og 4. pkt., og stk. 3 og 5, finder anvendelse under en eventuel hovedforhandling.

1) § 372, stk. 2, 1. pkt., om indlevering af ankestævning.
2) §§ 373-378 om ankestævning, svarskrift og yderligere forberedelse.
3) §§ 380 og 381 om angivelse af beviser.
4) § 382 om afskæring af påstande og anbringender, der er fremsat for sent.
5) § 385 om kopier til brug for hovedforhandlingen.
6) § 386 om udeblivelse, jf. dog stk. 6.
7) § 387 om afgørelse uden mundtlig hovedforhandling

Stk. 7. Domstolsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om indførelse af data på domstolenes sagsportal, jf. § 148 a, stk. 1, og om indlevering af dokumenter, jf. stk. 2.

§ 410, stk. 5, nr. 6 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 410, stk. 5, nr. 6, indsættes efter »udeblivelse«: », jf. dog stk. 6«.
§ 410, stk. 6 er indsat ved § 1.22 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 410, stk. 2, 4. pkt. er ændret ved § 1.38 i lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 410, stk. 2, 4. pkt., ændres »udskrift« til: »kopi«.
§ 410, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 1.43 i lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 410, stk. 2, 3. pkt., udgår »en kopi heraf samt af«. Hidtidig formulering: Med ankestævningen skal indleveres en kopi heraf samt af eventuelle bilag.
§ 410, stk. 6 er ændret ved § 1.44 i lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 410, stk. 6, ændres »4. og 7. pkt.« til: »3. og 6. pkt.«, og »5. pkt.« ændres til: »4. pkt.«
§ 410, stk. 7 er indsat ved § 1.45 i lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20