Retsplejelovens kapitel 88

Regler om behandlingen af private straffesager

§ 989. Straffesager, der påtales af private, behandles efter reglerne om den borgerlige retspleje, jf. dog § 990.

§ 990. Når nogen ved en byrets dom i en sag, hvorunder en privat sagsøger i den borgerlige retsplejes former har påtalt en forbrydelse, som er undergivet privat påtale, er dømt til fængsel, kan han rejse anke overensstemmende med de regler, som gælder i offentlige sager. Statsadvokaten har da overensstemmende med reglerne i kap. 82, at indbringe sagen for landsretten, hvor ankesagen forberedes og behandles efter de for offentlige sager gældende regler. Statsadvokaten lader meddelelse om ankesagen forkynde for den private sagsøger, der har adgang til at slutte sig til forfølgningen for landsretten overensstemmende med bestemmelserne i § 727. Finder statsadvokaten, at en offentlig interesse kræver, at en byrets dom i en privat forfulgt straffesag (jf. 1. pkt.) gøres til genstand for påanke, kan han af egen drift iværksætte sådan, og foranstående regler finder da tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Foranstående regler finder tilsvarende anvendelse, hvor en landsrets dom i en privat straffesag kan påankes til Højesteret i medfør af reglerne i § 371 eller § 932.

Stk. 3. Den private sagsøger kan uanset denne sin stilling afhøres som vidne i sagen.

I § 990, stk. 1, 1. pkt. er »hæfte« udgået fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000
§ 990, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.150 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »kapitel 83, jf. kapitel 82,« er ændret til »kapitel 82«.
§ 990, stk. 2 er ændret ved § 1.151 i i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 966« er ændret til »§ 932«.

Advokat Jørgen U. Grønborg