Retsplejelovens kapitel 27

Retsmægling

Kapitel 27 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelse af regler om retsmægling, jf. retsplejelovens kapitel 27.

§ 271. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på sager, der verserer ved byret, landsret eller Sø- og Handelsretten.

§ 271 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelse af regler om retsmægling, jf. retsplejelovens kapitel 27.

§ 272. Retten kan efter anmodning fra parterne udpege en retsmægler til at bistå parterne med selv at nå frem til en aftalt løsning på en tvist, som parterne har rådighed over (retsmægling).

§ 272 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelse af regler om retsmægling, jf. retsplejelovens kapitel 27.

§ 273. Som retsmægler kan udpeges

1) en dommer eller fuldmægtig ved det pågældende embede, som af vedkommende retspræsident er udpeget til at fungere som retsmægler, eller

2) en advokat, som er antaget af Domstolsstyrelsen til at fungere som retsmægler i den pågældende landsretskreds.

Stk. 2. Dommere eller fuldmægtige, som er udpeget til at fungere som retsmægler, jf. stk. 1, nr. 1, kan efter aftale mellem retspræsidenterne fungere som retsmægler ved andre embeder end deres eget.

Stk. 3. Domstolsstyrelsen fastsætter nærmere regler om antagelse af advokater som retsmæglere.

§ 273 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelse af regler om retsmægling, jf. retsplejelovens kapitel 27.
§ 273, nr. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 495 af 17.06.2008 fra d. 01.10.2008. I § 273, nr. 1, udgår »(på Bornholm dommeren)«.
§ 273, stk. 2 er indsat ved § 1.32 i lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 274. §§ 60 og 61 finder tilsvarende anvendelse for retsmæglere.

§ 274 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelse af regler om retsmægling, jf. retsplejelovens kapitel 27.

§ 275. Retsmægleren fastlægger forløbet af retsmæglingen i samråd med parterne. Med parternes samtykke kan retsmægleren holde møder med parterne hver for sig.

§ 275 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelse af regler om retsmægling, jf. retsplejelovens kapitel 27.

§ 276. En retsmægling afsluttes, hvis

1) parterne når frem til en aftalt løsning på tvisten,

2) retsmægleren bestemmer det eller

3) en af parterne anmoder om det.

Stk. 2. Retsmægleren afslutter en retsmægling, hvis det er nødvendigt for at hindre, at parterne under retsmæglingen indgår en aftale, der indebærer strafbare forhold eller i øvrigt strider mod ufravigelig lovgivning.

§ 276 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelse af regler om retsmægling, jf. retsplejelovens kapitel 27.

§ 277. Oplysninger, der fremkommer under en retsmægling, er fortrolige, medmindre parterne aftaler andet eller oplysningerne i øvrigt er offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en part videregive oplysninger fra en retsmægling, hvis

1) oplysningen hidrører fra parten selv eller

2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for andre deltagere i retsmæglingen end parterne og retsmægleren.

Stk. 4. Hvis sagen fortsætter ved retten efter endt retsmægling, kan en part uanset stk. 1 om nødvendigt anvende oplysninger modtaget under retsmæglingen til at begrunde en anmodning til retten om at pålægge modparten eller andre at udlevere dokumenter, jf. kapitel 28.

§ 277 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelse af regler om retsmægling, jf. retsplejelovens kapitel 27.

§ 278. Hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med en retsmægling, medmindre parterne aftaler andet.

§ 278 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelse af regler om retsmægling, jf. retsplejelovens kapitel 27.

§ 279. Efter en retsmæglings afslutning må retsmægleren ikke virke som dommer eller advokat under sagens fortsatte behandling.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en dommer, der har fungeret som retsmægler, efter anmodning indføre en aftalt løsning som retsforlig i retsbogen og træffe beslutning om at hæve sagen.

§ 279 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelse af regler om retsmægling, jf. retsplejelovens kapitel 27.

Advokat Jørgen U. Grønborg