Retsplejelovens kapitel 48 a

(Ophævet).

Kapitel 48 a er indsat ved § 4.13 i lov nr. 500 af 06.06.2007, der indeholder denne ikrafttrædelsesbestemmelse: § 7: Loven træder i kraft den 1. oktober 2007.
Kapitel 48 a er ophævet ved § 15.25 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Kapitel 48 a. Særregler om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

§ 536. (Ophævet).

§ 536 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 4.4 i lov nr. 446 af 09.06.2004. I § 536 ændres »samværsret« til: »samvær«, og i § 536 ændres »samværsrettens« til: »samværets«.
§ 536 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 4.4 i lov nr. 446 af 09.06.2004. I § 536 ændres »samværsret« til: »samvær« og »samværsrettens« til: »samværets«.
§ 536 er ophævet og §§ 536 og 537 indsat i nyt kapitel 48 a ved § 4.13 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: § 536. Bestemmelser om forældremyndighed og udøvelse af samvær kan fuldbyrdes ved anvendelse af tvangsbøder eller ved umiddelbar magtanvendelse. Fogedretten er ikke ved valget af fuldbyrdelsesmåden bundet af rekvirentens anmodning. Fuldbyrdelse kan ikke ske, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed derved udsættes for alvorlig fare. I tvivlstilfælde kan fogedretten udsætte fuldbyrdelsen på indhentelse af en sagkyndig erklæring.
Stk. 2. Fogedretten kan tilkalde en uvildig person, eventuelt en repræsentant for kommunen, til at varetage barnets tarv under sagen. Fogedretten kan efter omstændighederne give en kortere udsættelse af tidspunktet for barnets udlevering eller samværets udøvelse.
Stk. 3. Skal tvangsbøder anvendes, fastsætter fogedretten daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil barnet udleveres. Ved fuldbyrdelse af bestemmelser om udøvelse af samværsret kan dog fastsættes en enkelt bøde, der forfalder, når en bestemmelse om udøvelse af samværsret på et nærmere angivet tidspunkt ikke efterkommes.

§ 536, stk.1, 2. pkt. er ændret ved § 2.8 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 536, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »forældremyndighedsindehaveren«: »eller bopælsforælderen«.
§ 536 er ophævet ved § 15.25 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 536. Domme og kendelser om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær samt retsforlig, afgørelser og aftaler, der kan fuldbyrdes efter § 478, stk. 1, nr. 1-3, tvangsfuldbyrdes efter reglerne i § 537. Det samme gælder anmodninger om udlevering af et barn til forældremyndighedsindehaveren eller bopælsforælderen efter § 596, stk. 2.
Stk. 2. De domme, kendelser, retsforlig, afgørelser, aftaler og anmodninger, der er nævnt i stk. 1, kan fuldbyrdes ved anvendelse af tvangsbøder eller umiddelbar magt. Fogedretten er ikke bundet af rekvirentens anmodning ved valg af fuldbyrdelsesmåde. Samvær med andre end barnets forældre kan kun fuldbyrdes ved anvendelse af tvangsbøder.
Stk. 3. I tvivlstilfælde kan fogedretten udsætte fuldbyrdelsen på indhentelse af en børnesagkyndig erklæring.
Stk. 4. Fogedretten kan ændre omfang, tid og sted for samværet samt vilkårene herfor under fuldbyrdelsessagen.
Stk. 5. Fogedretten kan fastsætte erstatningssamvær for et samvær, der ikke har kunnet udøves under fuldbyrdelsessagen.
Stk. 6. Fuldbyrdelse kan ikke ske, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed derved udsættes for alvorlig fare.

§ 537. (Ophævet).

§ 537, stk. 2 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 537, stk. 2, ændres »1. og 3. pkt.« til: »stk. 1, 1. pkt., og stk. 3«.
§ 537, stk. 4 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 270 af 25.03.2015 fra d. 01.10.2015. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§ 537 er ophævet ved § 15.25 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 537. Fogedretten kan tilkalde en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser under sagen. Fogedretten kan efter omstændighederne give en kortere udsættelse af tidspunktet for barnets udlevering eller samværets udøvelse.
Stk. 2. Et barn, som har den fornødne alder og modenhed, skal under en samtale have mulighed for at give udtryk for sine egne synspunkter, medmindre det er til skade for barnet. Afholdes en samtale med barnet, skal der deltage en børnesagkyndig eller en repræsentant fra kommunen. § 450 c, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil barnet udleveres. Ved fuldbyrdelsen af bestemmelser om udøvelse af samvær kan der dog fastsættes en enkelt bøde, der forfalder, når en bestemmelse om udøvelse af samvær på et nærmere angivet tidspunkt ikke efterkommes.
Stk. 4. Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, udsætter fogedretten inden fuldbyrdelse ved anvendelse af umiddelbar magt kortvarigt sagen med henblik på gennemførelse af børnesagkyndig rådgivning efter § 32 a i forældreansvarsloven.
Stk. 5. Skal der anvendes umiddelbar magt, skal der deltage en børnesagkyndig og en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20