Retsplejelovens kapitel 79

Tilståelsessager

Kapitel 79 er ophævet ved § 1.132 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007

§ 922. Afgiver sigtede i et retsmøde efter § 694, stk. 3, en uforbeholden tilståelse i en sag, hvor lægdommere ellers skulle have medvirket, kan sagen straks fremmes til dom, uden at der udarbejdes anklageskrift, hvis

1) tilståelsens rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger,
2) sigtede og anklageren giver samtykke,
3) retten ikke finder det betænkeligt at afgøre sagen uden domsforhandling og
4) der ikke bliver spørgsmål om anvendelse af straffelovens §§ 68, 69, 70 eller 73.

Stk. 2. Inden der afsiges dom, skal sigtede gøres bekendt med det forhold, tiltalen angår, og have lejlighed til at udtale sig. Er der behov for at skaffe yderligere oplysninger i sagen, sker dette efter reglerne i kapitel 67 og 68, og sigtede skal have lejlighed til at udtale sig om disse oplysninger.

Stk. 3. Er sigtede anholdt eller varetægtsfængslet under retsmødet, skal den forsvarer, der er beskikket efter § 731, stk. 1, litra a, have lejlighed til at gøre sig bekendt med sagen, drøfte den med sigtede og udtale sig over for retten, inden sigtede giver samtykke efter stk. 1, nr. 2. Forsvareren skal være til stede i retten, når sigtede giver sit samtykke.

Stk. 4. Er sigtede ikke anholdt eller varetægtsfængslet under retsmødet, skal sigtede tilbydes at få beskikket en forsvarer, inden sigtede giver samtykke efter stk. 1, nr. 2. Beskikkes efter sigtedes ønske en forsvarer, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Afsigelse og forkyndelse af dom sker efter de regler, som gælder for andre domme, der afsiges i 1. instans.

Stk. 6. En sag, der er omfattet af § 684, stk. 1, nr. 2, kan ikke behandles som tilståelsessag.

Stk. 7. Oplysning om det forhold, den pågældende tiltales for, og om, at sigtede og anklagemyndigheden har samtykket i, at sagen fremmes som tilståelsessag, skal tilføres retsbogen. Såfremt sigtede ikke ønsker at få beskikket en forsvarer, jf. stk. 4, skal dette også tilføres retsbogen.

§ 923. Sager, der efter § 687, stk. 2, nr. 1 og 2, skulle behandles under medvirken af nævninge, og hvor der bliver spørgsmål om anvendelse af straffelovens §§ 68, 69, 70 eller 73, kan behandles ved byret under medvirken af domsmænd, hvis

1) sigtede i et retsmøde afgiver en uforbeholden tilståelse,
2) tilståelsens rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger og
3) sigtede og anklageren giver samtykke.

Stk. 2. Såfremt sigtede ikke selv har valgt en forsvarer, skal der beskikkes en forsvarer for sigtede. Forsvareren skal have lejlighed til at gøre sig bekendt med sagen, drøfte den med sigtede og udtale sig over for retten, inden sigtede giver samtykke efter stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. Oplysning om, at sigtede og anklagemyndigheden har samtykket i, at sagen behandles ved byretten, skal tilføres retsbogen. Når sigtedes samtykke er tilført retsbogen, kan det ikke længere tilbagekaldes.

Stk. 4. Såfremt retten skønner, at betingelserne for sagens behandling ved byret ikke er opfyldt, kan retten på ethvert tidspunkt beslutte at standse sagens behandling eller, efter domsforhandlingens begyndelse, afsige dom om sagens henvisning til landsretten, jf. § 929, stk. 4.

Stk. 5. Sagen behandles i øvrigt efter reglerne i kapitel 80.

§ 924. Anklagemyndigheden kan i sager om lovovertrædelser, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, i et bødeforelæg tilkendegive sigtede, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist at betale en i bødeforelægget angivet bøde. Fristen kan efter anmodning forlænges af anklagemyndigheden.

Stk. 2. § 831, stk. 1, nr. 2 og 3, om krav til indholdet af anklageskrift finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Stk. 3. Vedtager sigtede bøden, bortfalder videre forfølgning, jf. dog § 724, stk. 2. Vedtagelsen har samme gentagelsesvirkning som en dom.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at bødeforelæg ved nærmere angivne overtrædelser af færdselsloven kan gives af en polititjenestemand i umiddelbar forbindelse med lovovertrædelsen, hvis lovovertrædelsen kan afgøres efter faste bødesatser med en bøde på ikke over 1.000 kr. Reglerne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse. Lovovertrædelsen kan dog i bødeforelægget betegnes kortfattet.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om konfiskation efter tilsvarende regler som i stk. 1 og 2. § 724, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Advokat Jørgen U. Grønborg