Retsplejelovens kapitel 83 og 84

Kapitel 83

Kapitel 84

Kapitel 83 og 84 er ophævet ved § 1.133 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007.


Kapitel 83

Påanke af domme, afsagt af byretterne

§ 962. Domme afsagt af en byret kan med de nedennævnte undtagelser af statsadvokaten eller tiltalte påankes til den landsret, til hvis kreds vedkommende ret hører. I forbindelse med dommen kan anken omfatte den forudgående behandling og de under denne faldne afgørelser.

Stk. 2. Domme kan kun ankes af det offentlige, når andre offentligretlige følger end bøde eller konfiskation kan idømmes efter de lovbestemmelser, tiltalen lyder på. Tiltalte kan kun anke, såfremt tiltalte har givet møde i sagen og mere end 20 dagbøder eller en bøde på over 3.000 kr. eller konfiskation af genstande af tilsvarende værdi eller andre offentligretlige følger er idømt. Hvis sagen er fremmet i medfør af § 847, stk. 3, nr. 4, kan tiltalte dog anke, selv om den pågældende ikke har givet møde i sagen, hvis anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld og betingelserne i 2. pkt. i øvrigt er opfyldt. Afgørelser i henhold til §§ 936 og 937 kan ikke indbringes for højere ret.

Stk. 3. Procesbevillingsnævnet kan tillade anke af domme, der efter stk. 2 ikke kan indbringes for højere ret, hvis sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Ansøgning om anketilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger efter dommens afsigelse. Hvis det er tiltalte, der vil anke, beregnes fristen efter bestemmelserne i § 963, stk. 3, litra a. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter dommens afsigelse. Under tilsvarende betingelser kan Procesbevillingsnævnet tillade anke af de i stk. 2, 4. pkt., nævnte afgørelser.

Stk. 4. Når en ansøgning efter stk. 3 er indgivet til Procesbevillingsnævnet, kan landsrettens præsident bestemme, at fuldbyrdelsen skal udsættes eller standses. Dette sker i hvert fald, når anke tillades.

Stk. 5. Er anke rejst i medfør af stk. 2 eller stk. 3, kan også modparten anke under iagttagelse af den frist, der er nævnt i § 949, stk. 1.

§ 962, stk. 2, 2. pkt. er indsat fra d. 01.07.2002, jfr. § 1 i lov nr. 256 af 08.05.2002.
§ 962, stk. 3, 5. pkt. er ændret fra d. 01.07.2004 ved § 1.15 i lov nr. 447 af 09.06.2004

§ 963. Foruden på de i § 943 anførte ankegrunde kan anke af de her omtalte domme støttes på:

1) at retten ved afgørelsen af, om tiltalte skal domfældes, har anvendt straffeloven urigtigt;

2) at straffens størrelse ikke står i passende forhold til brøden;

3) at spørgsmålet, om tiltalte skal domfældes, er urigtigt afgjort som følge af en fejlagtig bedømmelse af bevisernes vægt.

Stk. 2. En anke, der er rettet mod dommens afgørelse af sagens realitet, betragtes som omfattende også beviserne for tiltaltes skyld, når ikke ankemeddelelsen udtrykkelig går ud på det modsatte. Skal anken omfatte bevisbedømmelsen, kræves ingen nærmere angivelse af ankegrund.

Stk. 3. I øvrigt bliver reglerne i §§ 941-942 og 946-951 i det hele at anvende med de lempelser, som følger af forholdets forskelligheder, samt med følgende nærmere bestemmelser:

a) Fristen for anke regnes fra dommens afsigelse eller, hvis forkyndelse af dommen er påbudt, jf. § 219 a, stk. 5, fra forkyndelsen. Hvis sagen er afgjort i medfør af § 934 og tiltalte ikke var til stede eller gjort bekendt med tidspunktet for dommens afsigelse, regnes fristen dog fra den dag, retten har sendt tiltalte udskrift af dommen.

b) Tiltaltes ankemeddelelse (§ 948, jf. § 950) kan, når han afgiver den personlig, fremsættes mundtlig til vedkommende rets retsbog, selv om det ikke sker straks ved dommens afsigelse; dommeren bør være ham behjælpelig hermed.

c) Hvor Procesbevillingsnævnet i henhold til § 962 har tilstedet anke, må fornøden ankemeddelelse og begrundelse afgives inden 14 dage, efter at tilladelsen er udfærdiget.

§ 963, stk. 3, a), 2. pkt. er ændret fra d. 01.07.2004 ved § 1.14 i lov nr. 447 af 09.06.2004: I § 963, stk. 3, litra a, 2. pkt., ændres »anklagemyndigheden« til: »retten«.

§ 964. Så snart ankemeddelelse har fundet sted, har modparten adgang til for landsretten at fremsætte begæring (jf. § 844) om ankesagens afvisning af nogen af de i § 953 nævnte grunde, eller fordi anke er udelukket efter § 962. Sådan afvisning kan ske - være sig efter begæring eller uden påstand - ved kendelse i et ikke offentligt retsmøde, efter at der er givet den ankende adgang til at ytre sig mundtlig eller skriftlig.

I § 964, 2. pkt., er »i et ikke offentligt retsmøde« udgået fra d. 01.07.2004, jfr. lov nr. 215 af 31.03.2004.

§ 965. Dersom anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, indsender statsadvokaten, når han har ladet de foreskrevne meddelelser (§§ 947 og 950) forkynde for tiltalte eller har modtaget dennes ankemeddelelse, eventuelt med tilhørende begrundelse, snarest muligt sagens akter til landsretten. Ved sagens videre forberedelse og behandling bliver reglerne i §§ 954-956 og 958-961 at anvende med de fornødne lempelser. Skal nye oplysninger tilvejebringes (§ 955), påhviler det statsadvokaten at foretage de hertil fornødne skridt.

Stk. 2. I øvrigt skal reglerne i kap. 77 finde anvendelse på denne behandling, for så vidt sådant ikke er udelukket ved forholdets forskellighed eller særlig bestemmelse.

§ 965 a. Omfatter anken også bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, finder en fuldstændig ny domsforhandling sted for landsretten. Sagens forberedelse, behandling og påkendelse foregår efter reglerne i kap. 76 og 77, for så vidt ikke forholdets forskellighed udelukker disses anvendelse, og afvigende regler ikke er givet i de følgende paragraffer.

Stk. 2. Har kun tiltalte anket, kan en strengere straf end ved byretsdommen bestemt ikke idømmes.

§ 965 b. Anklageskrift udfærdiges uden ophold af statsadvokaten; foruden de angivelser, der er foreskrevet i § 831, skal det indeholde en henvisning til byrettens dom.

Stk. 2. Statsadvokaten foranlediger straks en genpart af anklageskriftet forkyndt for tiltalte.

Stk. 3. Forkyndes anklageskriftet inden udløbet af den i § 947 fastsatte frist, er anden ankemeddelelse fra statsadvokatens side unødvendig.

§ 965 c. Foruden de i § 834, 1. pkt., og § 835, stk. 1, 1. pkt., nævnte aktstykker bliver endvidere udskrift af byrettens dom og af domsforhandlingen for byretten at indlevere på landsrettens kontor og at tilstille forsvareren.

Stk. 2. Hvor en frifindende dom er påanket af statsadvokaten, kan afvisning fra landsretten ske overensstemmende med § 842, når det findes, at sagen ikke er undergivet offentlig påtale, eller at det påtalte forhold ikke er strafbart, eller at strafansvar er bortfaldet ved forældelse.

Stk. 3. Udebliver tiltalte uden oplyst lovligt forfald i et tilfælde, hvor anken er rejst af ham og omfatter bevisbedømmelsen, kan retten ved kendelse afvise hans anke, når den finder, at forhandlingen ikke med nytte kan fremmes i hans fraværelse. Endvidere kan afvisning af tiltaltes anke ske, såfremt anklageskrift eller stævning ikke på sædvanlig måde har kunnet forkyndes for ham, fordi han har skiftet bopæl eller opholdssted uden at give fornøden underretning herom.

Stk. 4. Tilførsler til retsbogen om forklaringer afgivet af vidner og syns- og skønsmænd under byretsbehandlingen kan foruden i de i § 877 nævnte tilfælde anvendes som bevismiddel, såfremt ingen af parterne inden domsforhandlingen har anmodet om fornyet afhøring.

§ 965 d. Bestemmelserne i §§ 927 a, 927 b, 927 c og 928 a finder tilsvarende anvendelse.

§ 965 d er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 1.10 i lov nr. 1398 af 21.12.2005: I § 965 d indsættes efter »927 b«: », 927 c«.

§ 965 e. Ved afstemninger har hver dommer og hver domsmand én stemme. Hvis undtagelsesvis kun 2 dommere medvirker, har hver af disse 1½ stemme. På samme måde har hver domsmand 1½ stemme, hvis der undtagelsesvis kun medvirker 2 domsmænd.

§ 966. Landsrettens dom i en ankesag kan ikke ankes. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til anke, hvis sagen er af principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Ansøgning om anketilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger efter dommens afsigelse. Hvis det er tiltalte, der vil anke, beregnes fristen efter bestemmelserne i § 963, stk. 3, litra a. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter dommens afsigelse.

Stk. 2. Når en ansøgning om anketilladelse er indgivet, kan Højesteret beslutte, at dommens fuldbyrdelse skal udsættes eller standses. Dette sker i hvert fald, når anke tillades.

Stk. 3. Anken skal iværksættes inden 2 uger efter tilladelsens meddelelse. Modparten kan også anke sagen, såfremt anken iværksættes inden 2 uger efter, at den anden parts anke er meddelt ham.

Stk. 4. Anke, der iværksættes i henhold til denne paragraf, kan støttes på de i § 943, § 945, stk. 1, nr. 3, og § 963, stk. 1, nr. 1, nævnte grunde. I øvrigt finder reglerne i kap. 82 anvendelse på denne anke med de fornødne lempelser.

Stk. 5. Sager om opløsning af politiske foreninger kan altid indbringes for Højesteret.

Kapitel 84

Påanke af domme, afsagt af Sø- og Handelsretten

§ 967. Domme i straffesager, afsagt af Sø- og Handelsretten, påankes til Højesteret efter reglerne i kap. 82, dog at reglerne i § 962, stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse. Om ankegrundene finder § 966, stk. 4, anvendelse.

Advokat Jørgen U. Grønborg