Retsplejelovens kapitel 89 a

Ophævelse af lejemål i umiddelbar forlængelse af straffesager

Kapitel 89 a er indsat ved § 3.3 i lov nr. 890 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 996 b. Efter anmodning fra en udlejer af en almen bolig underretter politiet udlejeren om, at der er rejst sigtelse mod en person, der bor i en almen lejebolig, for overtrædelse i nærområdet af en eller flere af de bestemmelser, der er nævnt i § 90, stk. 1, nr. 10, i lov om leje af almene boliger, hvis det på det foreliggende grundlag skønnes sandsynligt, at sagen vil kunne resultere i en domfældelse som nævnt i § 90, stk. 1, nr. 10, i lov om leje af almene boliger. Underretning kan dog undlades, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der taler imod videregivelse af oplysninger. En anmodning kan desuden afvises, hvis den ikke er begrundet i tilstrækkeligt omfang. Sker der på et senere tidspunkt påtaleopgivelse efter § 721 eller tiltalefrafald efter § 722, underretter anklagemyndigheden udlejeren herom.

Stk. 2. Udlejeren og udlejerens ledelse og ansatte har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der modtages som led i en underretning efter stk. 1. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Udlejeren kan inden for en frist, som politiet har fastsat, anmode om, at retten i umiddelbar forlængelse af domsafsigelsen på udlejerens vegne indgiver anmodning til fogedretten om udsættelse af lejeren, jf. kapitel 55, hvis lejeren eller et medlem af lejerens husstand ved dommen dømmes som nævnt i § 90, stk. 1, nr. 10, i lov om leje af almene boliger. Anmodningen indgives til politiet, der underretter retten herom.

Stk. 4. En udlejers anmodning efter stk. 3 skal være ledsaget af oplysninger om lejerens identitet, en beskrivelse af den episode, som udlejeren ønsker lejeren udsat på baggrund af, samt tid og sted herfor, matrikelnummer og lejerens bopælsadresse.

Stk. 5. Når udlejeren har fremsat anmodning efter stk. 3 og lejeren eller et medlem af lejerens husstand ved dommen er dømt som nævnt i § 90, stk. 1, nr. 10, i lov om leje af almene boliger, sender retten i umiddelbar forlængelse af straffedommen dommen til fogedretten ledsaget af oplysning om udlejerens anmodning efter stk. 3.

§ 996 b er indsat ved § 3.3 i lov nr. 890 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

Advokat Jørgen U. Grønborg