Retsplejelovens kapitel 90

Fuldbyrdelsen af domme i straffesager

§ 997. Politidirektøren drager omsorg for straffedommes fuldbyrdelse såvel i henseende til straf som i henseende til dommens øvrige bestemmelser, derunder erstatning til den skadelidte, for så vidt denne begærer det. Han står herved under statsadvokatens overtilsyn. Bøder, sagsomkostninger og konfiskationsbeløb inddrives dog af restanceinddrivelsesmyndigheden

Stk. 2. Erstatning, der under straffesagen er tilkendt nogen, samt andre ydelser, der ved dommen er pålagt den skyldige, inddrives efter de i bogen om den borgerlige retspleje foreskrevne regler. For konfiskation gælder endvidere reglerne i § 90, stk. 2 og 3, § 91, stk. 2 og 3, og § 92 og 11, stk. 2 og 3 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v..

Stk. 3. I domme, hvorved nogen tilholdes at opfylde en forpligtelse mod det offentlige, kan som tvangsmiddel fastsættes en fortløbende bøde, der tilfalder statskassen.

§ 997, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, 2. pkt. er indsat fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000.
§ 997, stk. 4 er ophævet fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000. Hidtidig formulering: Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler om, fra hvilket tidspunkt efter dommens afsigelse udståelsen af frihedsstraf regnes for påbegyndt i tilfælde, hvor domfældte efter domsafsigelsen har været undergivet varetægtsfængsel.
§ 997, stk. 1, 3. pkt. er indsat fra d. 01.11.2005 ved § 17.4 i lov nr. 430 af 06.06.2005
§ 997, stk. 2 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 17.5 i lov nr. 430 af 06.06.2005: I § 997, stk. 2, ændres »§ 90, stk. 4, § 91, stk. 2 og 3, og § 92 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.« til: »§ 90, stk. 2-4, § 91, stk. 2-5, og § 92 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
§ 997, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »Politimesteren« er ændret til »Politidirektøren«
§ 997, stk. 2 er ændret ved § 15.2 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 997, stk. 2, ændres »§ 91, stk. 2-5« til: »§ 91, stk. 2-4«.
§ 997, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 3.8 i lov nr. 739 af 25.06.2014. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. I § 997, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 90, stk. 2-4, § 91, stk. 2-4, og § 92« til: »§ 90, stk. 2 og 3, § 91, stk. 2 og 3, § 92 og § 111, stk. 2 og 3,«.
§ 997, stk. 3, 2. pkt. er ophævet ved § 4.2 i lov nr. 713 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Hidtidig formulering af 2. pkt.: § 90, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 998. Opstår der med hensyn til dommens fortolkning eller i andre henseender, jf. dog § 112, nr. 1, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., tvist mellem politidirektøren eller den denne overordnede myndighed og den, over for hvem der er spørgsmål om at fuldbyrde en straffedom, bliver spørgsmålet på dennes begæring at forelægge den ret, som har afsagt dom i sagen i første instans, men uden at den af statsadvokaten eller politidirektøren anordnede fuldbyrdelse af den grund behøver at udsættes, medmindre retten beslutter det.

Stk. 2. Rettens afgørelse træffes ved kendelse. Drejer tvisten sig om, hvorvidt den, over for hvem der er spørgsmål om at fuldbyrde straffen, er den domfældte, skal mundtlig forhandling og bevisførelse finde sted i et offentligt retsmøde, i hvilket den pågældende er til stede. I andre tilfælde træffes afgørelsen i et ikke offentligt retsmøde, efter at der, så vidt fornødent, er givet parterne lejlighed til at udtale sig mundtlig eller skriftlig.

Stk. 3. Byrettens afgørelse af det i foregående stykkes andet punktum nævnte spørgsmål kan påankes til landsretten. I øvrigt kan de i medfør af nærværende paragraf trufne afgørelser alene være genstand for kære.

§ 998, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000.
§ 998, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »politimesteren« er to steder ændret til »politidirektøren«
I § 998, stk. 2, 3. pkt. er »i et ikke offentligt retsmøde« udgået fra d. 01.07.2004, jfr. lov nr. 215 af 31.03.2004.

§ 999. En straffedom kan ikke fuldbyrdes, før fristen for anke efter lovens almindelige regel er udløbet, eller ankeafkald er meddelt.

Stk. 2. Er domfældte varetægtsfængslet efter straffedommen, skal dommen fuldbyrdes, så snart det kan konstateres, at dommen er endelig.

Stk. 3. Er der grund til at antage, at den dømte vil forlade landet, inden fuldbyrdelse kan ske efter stk. 1, eller på anden måde søge at unddrage sig fuldbyrdelse, kan det i en bødedom bestemmes, at bøden straks kan inddrives, medmindre der stilles sikkerhed for dens betaling.

Stk. 4. For bødedomme, som ikke kan ankes, og bødeafgørelser efter § 899 gælder en fuldbyrdelsesfrist på 3 dage, medmindre en længere frist fastsættes i medfør af borgerlig straffelov. Fristen beregnes på den i § 904 angivne måde. Under tilsvarende omstændigheder som angivet i stk. 3 kan politidirektøren straks lade afgørelsen fuldbyrde, medmindre der stilles sikkerhed for bødens betaling.

Stk. 5. Med hensyn til erstatning, som er tilkendt ved en straffedom, gælder den i § 480, stk. 1, fastsatte fuldbyrdelsesfrist.

§ 999, stk. 2 er indsat fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000.
I § 999, stk. 4, 3. pkt. er henvisning til stk. 2 ændret til stk. 3 fra d. 01.07.2002, jfr. § 1 i lov nr. 256 af 08.05.2002.
§ 999, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »politimesteren« er ændret til »politidirektøren«
§ 999, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.155 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 936« ændres til »§ 899«.
§ 999, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.156 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 948« er ændret til »904«.

§ 1000. (Ophævet).

§ 1000 er ophævet fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000. Hidtidig formulering: § 1000. Retten eller de lægdommere, der har medvirket ved sagens behandling, kan indstille til justitsministeren, at domfældte benådes. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved udøvelsen af lægdommernes adgang til at afgive indstilling om benådning.

§ 1001. (Ophævet).

§ 1001 er ophævet fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000. Hidtidig formulering: § 1001. Bliver den, som er idømt frihedsstraf, alvorligt syg, udsættes fuldbyrdelsen.
Stk. 2. Når en umiddelbar udståelse af straffen ville medføre uforholdsmæssige, uden for straffens øjemed liggende følger for den pågældendes velfærd eller væsentlige ulemper for det offentlige, kan justitsministeren tilstede udsættelse.
Stk. 3. Når den ret, som har fældet dommen, finder grund til at indstille den domfældte til fuldstændig benådning eller til at benådes med at lide straf af en mildere art, udsættes straffens fuldbyrdelse; det samme gælder, når ansøgning herom indgives af den domfældte, for så vidt ikke allerede tidligere en ansøgning er afslået. Hvorvidt en alt begyndt fuldbyrdelse af straffen skal standses på grund af ansøgning om benådning, afgør justitsministeren.

§ 1002. Efter at dom er afsagt, finder reglerne i kapitel 74 om beslaglæggelse til sikkerhed for det offentliges krav på sagsomkostninger, krav på konfiskation efter straffelovens § 75, stk. 1, 1. pkt., 2. led, og 2. pkt., og stk. 3, og § 76 a, stk. 5, bødekrav eller forurettedes krav på erstatning i sagen tilsvarende anvendelse. Endvidere finder reglerne om ransagning i kapitel 73 og reglerne om edition i kapitel 74 tilsvarende anvendelse, hvis der er bestemte grunde til at antage, at der ved ransagning eller edition kan findes genstande eller værdier, som kan beslaglægges efter 1. pkt. Afgørelser efter 1. og 2. pkt. træffes af den ret, som har afsagt dommen i 1. instans. I forbindelse med afgørelse om beslaglæggelse efter 1. pkt. skal der træffes afgørelse om, hvordan det beslaglagte skal anvendes, jf. § 807 d, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Har den, som er idømt ubetinget fængsel i 8 måneder eller mere, unddraget sig straffuldbyrdelsen, kan hans formue beslaglægges efter reglerne i kapitel 74. Foruden i de i § 807 d, stk. 6, nævnte tilfælde bortfalder beslaglæggelsen, når der er gået 10 år fra dommens afsigelse, medmindre retten efter begæring undtagelsesvis beslutter at opretholde den.

§ 1002, stk. 1, 2. pkt. er ophævet og stk. 1, 2.-4. pkt. er indsat ved § 2.7 i lov nr. 1552 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Afgørelsen træffes af den ret, som har afsagt dommen i 1. instans, og der skal i forbindelse hermed træffes afgørelse om, hvordan det beslaglagte skal anvendes, jf. § 807 d, stk. 2 og 3.
§ 1002, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1174 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 1002, stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

§ 1003. (Ophævet).

§ 1003 er ophævet fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000. Hidtidig formulering: § 1003. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at politimesterens afgørelse om henstand med eller afdragsvis betaling af bøder, sagsomkostninger og konfiskation ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§§ 1004-1005. (Ophævet).

§ 1006. Ovenstående regler finder med de af forholdets natur eller særlige forskrifter følgende lempelser også anvendelse ved fuldbyrdelsen af kendelser, hvorved retten har pålagt vidner eller andre straf.

Stk. 2. Fuldbyrdelse af de i § 178 omtalte kendelser kan dog først finde sted, når fristen til at fremsætte begæring om kendelsens ophævelse i henhold til § 178 er forløbet, eller retten har nægtet at efterkomme en sådan begæring.

Advokat Jørgen U. Grønborg