Retsplejeloven sjette afsnit. Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler

Første bog, sjette afsnit er indsat ved § 1.2 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012.
Overskriften på første bog, sjette afsnit er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1172 af 08.06.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: Sjette afsnit. Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Kapitel 11 a

§ 118. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der ledes af Politiklagerådet og en direktør.

Stk. 2. Politiklagemyndigheden behandler klager over politiet, jf. kapitel 93 b, og efterforsker straffesager mod politipersonale, jf. kapitel 93 c. Politiklagemyndigheden behandler på tilsvarende vis klager over andet personale i politiet og anklagemyndigheden, jf. kapitel 93 b, og efterforsker straffesager mod andet personale i politiet og anklagemyndigheden, jf. kapitel 93 c, som varetager politimæssige opgaver eller opgaver, der relaterer sig til retshåndhævelse og strafforfølgning.

Stk. 3. Politiklagemyndigheden udøver sine funktioner i fuld uafhængighed.

§ 118 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012.
§ 118, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1172 af 08.06.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 118 a. Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet) er en selvstændig myndighed, der ledes af Politiklagerådet og en direktør.

Stk. 2. Bevismiddeltilsynet fører tilsyn med politiets og anklagemyndighedens behandling af tekniske beviser. Politiets Efterretningstjeneste er ikke omfattet af tilsynets virksomhed.

Stk. 3. Politiet og anklagemyndigheden er forpligtet til at meddele Bevismiddeltilsynet de oplysninger og udlevere de dokumenter m.v., som Bevismiddeltilsynet forlanger. Politiet og anklagemyndigheden orienterer af egen drift Bevismiddeltilsynet, hvis der konstateres fejl eller mulige fejl af generel eller systematisk karakter og af retssikkerhedsmæssig betydning ved politiets eller anklagemyndighedens behandling af tekniske beviser.

Stk. 4. Bevismiddeltilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed.

§ 118 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012.
§ 118 a er ophævet, og ny § 118 a er indsat, ved § 1.3 i lov nr. 1172 af 08.06.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: § 118 a. Politiklagerådet er Politiklagemyndighedens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for myndighedens virksomhed.

§ 118 b. Politiklagerådet er Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets øverste ledelse og har det overordnede ansvar for myndighedernes virksomhed.

§ 118 b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012.
§ 118 b er ophævet, og ny § 118 b er indsat, ved § 1.3 i lov nr. 1172 af 08.06.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: § 118 b. Politiklagerådet består af 1 formand, som skal være landsdommer, 1 advokat, 1 universitetslærer i retsvidenskab og 2 repræsentanter for offentligheden.
Stk. 2. Medlemmerne beskikkes af justitsministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.
Stk. 3. Formanden beskikkes efter indstilling fra landsretterne.
Stk. 4. Advokaten beskikkes efter indstilling fra Advokatrådet.
Stk. 5. Offentlighedsrepræsentanterne beskikkes efter indstilling fra henholdsvis KL (Kommunernes Landsforening) og Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Stk. 6. Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af Politiklagerådet.
Stk. 7. Der beskikkes en suppleant for hvert af rådets medlemmer. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter.

§ 118 c. Politiklagerådet består af 1 formand, som skal være landsdommer, 1 advokat, 1 universitetslærer i retsvidenskab, 1 teknisk ekspert og 2 repræsentanter for offentligheden.

Stk. 2. Medlemmerne beskikkes af justitsministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Stk. 3. Formanden beskikkes efter indstilling fra landsretterne.

Stk. 4. Advokaten beskikkes efter indstilling fra Advokatrådet.

Stk. 5. Offentlighedsrepræsentanterne beskikkes efter indstilling fra henholdsvis KL og Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Stk. 6. Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af Politiklagerådet.

Stk. 7. Der beskikkes en suppleant for hvert af rådets medlemmer. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter.

§ 118 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012.
§ 118 c er ophævet, og ny § 118 c er indsat, ved § 1.3 i lov nr. 1172 af 08.06.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: § 118 c. Politiklagemyndighedens daglige ledelse varetages af direktøren, der udnævnes og afskediges af justitsministeren efter indstilling fra Politiklagerådet. Direktøren skal følge de anvisninger og retningslinjer, som gives af rådet.
Stk. 2. Direktøren deltager i Politiklagerådets møder, medmindre rådet undtagelsesvis bestemmer andet.

§ 118 d. Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets daglige ledelse varetages af direktøren, der udnævnes og afskediges af justitsministeren efter indstilling fra Politiklagerådet. Direktøren skal følge de anvisninger og retningslinjer, som gives af rådet.

Stk. 2. Direktøren deltager i Politiklagerådets møder, medmindre rådet undtagelsesvis bestemmer andet.

§ 118 d er indsat ved § 1.2 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012.
§ 118 d er ophævet, og ny § 118 d er indsat, ved § 1.3 i lov nr. 1172 af 08.06.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: § 118 d. Politiklagerådet fastsætter selv sin forretningsorden og de nærmere regler om arbejdets fordeling mellem rådet og direktøren.

§ 118 e. Politiklagerådet fastsætter selv sin forretningsorden og de nærmere regler om arbejdets fordeling mellem rådet og direktøren.

§ 118 e er indsat ved § 1.2 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012.
§ 118 e er ophævet, og ny § 118 e er indsat, ved § 1.3 i lov nr. 1172 af 08.06.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: § 118 e. Politiklagemyndigheden afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget og justitsministeren. Beretningen offentliggøres.

§ 118 f. Politiklagemyndigheden og Bevismiddeltilsynet afgiver hver en årlig beretning om deres virksomhed til Folketinget og justitsministeren. Beretningerne offentliggøres.

§ 118 f er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1172 af 08.06.2021 fra d. 01.01.2022.

Advokat Jørgen U. Grønborg