Retsplejelovens kapitel 75

Personundersøgelser

§ 808. Der skal tilvejebringes sådanne oplysninger om sigtedes personlige forhold, som må antages at være af betydning for sagens afgørelse vedrørende straffastsættelse eller anvendelse af anden retsfølge end straf.

Stk. 2. En nærmere undersøgelse vedrørende sigtedes personlige forhold, herunder navnlig hans tidligere og nuværende forhold i hjem, skole og arbejde samt hans legemlige og åndelige tilstand, skal i almindelighed foretages, når der kan blive spørgsmål om anvendelse af

1) betinget dom i henhold til straffelovens kapitel 7 eller 8,

2) tiltalefrafald på andre vilkår end vedtagelse af bøde og betaling af erstatning,

3) retsfølger, der træder i stedet for straf.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om, i hvilke sager der i øvrigt skal foretages undersøgelser af den i stk. 2 omhandlede beskaffenhed.

§ 808 a. Politiet og anklagemyndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for behandling af straffesager.

§ 808 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 395 af 30.04.2007 fra d. 01.05.2007.

§ 809. Sigtede skal underkastes mentalundersøgelse, når dette findes at være af betydning for sagens afgørelse. Hvis han ikke udtrykkeligt samtykker i undersøgelsen, kan denne kun finde sted efter retskendelse. Er sigtede udeblevet fra et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, kan retten uden sigtedes tilstedeværelse bestemme, at sigtede skal underkastes mentalundersøgelse. Det skal fremgå af indkaldelsen til retsmødet, at udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald kan medføre, at retten træffer bestemmelse om mentalundersøgelse. Er sigtede fængslet, kan han ikke mentalundersøges uden rettens bestemmelse.

Stk. 2. Findes det påkrævet, at sigtede indlægges til mentalundersøgelse på psykiatrisk afdeling, i institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller i anden egnet institution, træffer retten ved kendelse bestemmelse herom.

§ 809, stk. 1, 3. og 4. pkt. er indsat ved § 1.12 i lov nr. 714 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. 3. pkt. bliver herefter 5. pkt.
§ 809, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1169 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 809, stk. 1, 3. og 4. pkt., ændres »oplyst lovligt forfald« til: »dokumenteret lovligt forfald«.
§ 809, stk. 2 er ændret ved § 3.7 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 809, stk. 2, ændres »hospital for sindslidende« til: »psykiatrisk afdeling«.

§ 810. Såfremt sigtede ikke samtykker i, at der søges tilvejebragt oplysninger om hans personlige forhold ved henvendelse til hans pårørende eller andre privatpersoner, kan dette kun ske, hvis retten finder det af væsentlig betydning for sagens afgørelse og ved kendelse træffer bestemmelse herom. Er sigtede udeblevet fra et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, kan retten afsige kendelse efter 1. pkt. uden sigtedes tilstedeværelse. Det skal fremgå af indkaldelsen til retsmødet, at udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald kan medføre, at retten afsiger kendelse som nævnt i 2. pkt.

§ 810, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.21 i lov nr. 1169 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021.

§ 811. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om foretagelsen af personundersøgelser.

Stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling med social- og indenrigsministeren og sundheds- og ældreministeren fastsætte regler om meddelelse af tilladelse til udgang m.v. til personer, der er indlagt på psykiatrisk afdeling i medfør af § 809, stk. 2, når der ikke i øvrigt er taget stilling hertil. Justitsministeren kan i den forbindelse fastsætte, at afgørelser, der træffes i medfør af disse regler, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om anvendelse af magt og sikringsmidler over for personer, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling i medfør af § 809, stk. 2, i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgens personale. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om undersøgelse uden retskendelse af personer, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling i medfør af § 809, stk. 2, i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgens personale.

§ 811, stk. 3 er indsat ved § 2.7 i lov nr. 1541 af 18.12.2018 fra d. 01.02.2019.
§ 811, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 463 af 29.04.2019 fra d. 01.05.2019.
§ 811, stk. 2 er ændret ved § 3.8 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 811, stk. 2, 1. pkt., ændres »hospital for sindslidende m.v.« til: »psykiatrisk afdeling«.
§ 811, stk. 3 er ændret ved § 3.9 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 811, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »et hospital for sindslidende m.v.« til: »en psykiatrisk afdeling«.

Advokat Jørgen U. Grønborg