Straffeloven kap. 8

8. kapitel Samfundstjeneste

§ 62. Findes betinget dom efter reglerne i §§ 56 og 57 ikke tilstrækkelig, kan retten, hvis tiltalte findes egnet hertil, afsige betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Stk. 2. Afgørelsen om udsættelse af fuldbyrdelsen af fængselsstraf træffes efter reglerne i § 56, stk. 1.

Stk. 3. Udsættelsen betinges af, at den dømte ikke i en prøvetid begår strafbart forhold, og at han overholder de i medfør af § 63 fastsatte vilkår.

§ 62, stk. 2. er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 62, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. Hidtidig formulering: Afgørelsen om udsættelse af fængselsstraf træffes efter reglerne i § 56, stk. 1 og 2.
§ 62, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1426 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 62, stk. 1, ændres »Såfremt« til: »Findes«, og »ikke findes tilstrækkelig« ændres til: »ikke tilstrækkelig«

§ 63. Som vilkår for udsættelsen af fængselsstraf bestemmes, at den dømte skal udføre ulønnet samfundstjeneste i mindst 30 og højst 300 timer. Samfundstjenesten skal udføres inden for en længstetid, der udmåles i forhold til antallet af timer.

Stk. 2. Den i medfør af stk. 1 fastsatte længstetid kan af tilsynsmyndigheden forlænges, hvis særlige grunde taler derfor, dog ikke ud over prøvetiden. Tilsynsmyndighedens afgørelse om forlængelse af længstetiden indbringes efter anmodning fra den dømte for retten.

Stk. 3. I dommen fastsættes en prøvetid på højst 2 år. Hvis den betingede fængselsstraf er fastsat til højst 3 måneder, ophører prøvetiden, når længstetiden for at udføre samfundstjenesten er udløbet.

Stk. 4. Den dømte undergives tilsyn i prøvetiden. Retten kan endvidere, hvis det findes formålstjenligt, fastsætte vilkår som nævnt i § 57. Tilsynet ophører, og eventuelle vilkår efter § 57 bortfalder, når længstetiden for at udføre samfundstjenesten er udløbet, medmindre andet er bestemt i dommen.

§ 63, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 63, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 159 af 28.02.2012 fra 01.03.2012. I § 63, stk. 1, 1. pkt., ændres »240« til: »300«.
§ 63, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. Hidtidig formulering: Den fastsatte arbejdspligt skal opfyldes inden for en længstetid, der udmåles i forhold til antallet af arbejdstimer.
§ 63, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. Hidtidig formulering: Det kan i dommen bestemmes, at prøvetiden ophører, når længstetiden for arbejdsforpligtelsens opfyldelse er udløbet.
§ 63, stk. 4, 3. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. I § 63, stk. 4, 3. pkt., ændres »længstetiden for arbejdspligtens opfyldelse« til: »længstetiden for at udføre samfundstjenesten«.

§ 64. I forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste kan der idømmes ubetinget fængselsstraf eller bøde efter reglerne i § 58. En i medfør af § 58, stk. 1, fastsat fængselsstraf kan dog ikke overstige 3 måneder eller en tredjedel af den samlede fængselsstraf.

§ 64, 1. og 2. pkt. er ændret og 3. pkt. er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 64, 2. pkt. er ændret ved § 1.9 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. I § 64, 2. pkt., indsættes efter »3 måneder«: »eller en tredjedel af den samlede fængselsstraf«.

§ 65. Bestemmelserne i § 59 om ændring eller ophævelse af vilkår finder tilsvarende anvendelse på de i medfør af § 63 trufne bestemmelser.

§ 65 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)

§ 66. Hvis den dømte overtræder vilkåret om samfundstjeneste eller andet vilkår, kan retten

1) træffe afgørelse om ubetinget fængselsstraf for den begåede lovovertrædelse eller
2) bestemme, at betinget dom skal opretholdes, eventuelt i forbindelse med en forlængelse af længstetiden for samfundstjeneste og af prøvetiden inden for den i § 63 nævnte grænse.

Stk. 2. Ved fastsættelse af ubetinget straf efter stk. 1, nr. 1, kan § 58, stk. 1, anvendes. En betinget delstraf efter denne
bestemmelse træder da i stedet for dommen til samfundstjeneste, og hertil kan knyttes de i medfør af § 63, stk. 4, fastsatte vilkår. Uanset disse bestemmelser kan der i forbindelse med fortsat samfundstjeneste idømmes en ubetinget fængselsstraf på indtil 3 måneder.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straf skal der tages hensyn til omfanget af den samfundstjeneste, som den dømte har udført. Hvis den idømte betingede fængselsstraf er fastsat til mere end 3 måneder, anses den idømte samfundstjeneste at modsvare to tredjedele af den betingede fængselsstraf.

Stk. 4. Afgørelser om fuldbyrdelse af en udsat straf træffes ved dom, andre afgørelser ved kendelse. § 59, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 66, stk. 1, 1) og stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 66, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.10 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. Hidtidig formulering: En i medfør af § 56, stk. 2, fastsat straf kan nedsættes.

§ 67. Reglerne i § 61 finder tilsvarende anvendelse i sager om personer, som efter betinget dom med vilkår om samfundstjeneste sigtes for et strafbart forhold begået før eller efter dommen.

Stk. 2. Såfremt en ubetinget delstraf idømmes efter § 58, stk. 1, eller § 61, stk. 2, nr. 1, træder for den øvrige strafs vedkommende en betinget dom efter 7. kapitel i stedet for dommen til samfundstjeneste. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. kan der i forbindelse med fortsat samfundstjeneste idømmes en ubetinget fængselsstraf på indtil 3 måneder.

Stk. 3. § 66, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 67, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. I § 67, stk. 2, 2. pkt., ændres »frihedsstraf« til: »fængselsstraf«.

Advokat Jørgen U. Grønborg