Serviceloven

Lovændringer

Afsnit I - Indledning, §§ 1-9
Kapitel 1 - Formål og område, §§ 1-2 a
Kapitel 2 - Kommuner og regioner, §§ 3-9
Afsnit II - Forebyggelse, rådgivning og vidensudvikling, §§ 10-15
Kapitel 3 - Kommunens rådgivning, §§ 10-12 e
Kapitel 4 - S
tatslig koordinering og rådgivning, Tilbudsportalen og uvildig konsulentordning, §§ 13-15
Afsnit III - Brugerinddragelse, §§ 16-18
Kapitel 5 - Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v., §§ 16-18
Afsnit IV - (Ophævet).
Kapitel 6 - (Ophævet).
Kapitel 7 - (Ophævet).
Kapitel 8 - (Ophævet).
Kapitel 9 - (Ophævet).
Kapitel 10 - (Ophævet).
Kapitel 11 - (Ophævet).
Kapitel 12 - (Ophævet).
Kapitel 13 - (Ophævet).
Afsnit V - Hjælp og støtte, §§ 79-111
Kapitel 14 - Almene tilbud, §§ 79-80
Kapitel 15 - Formål, §§ 81-82
Kapitel 15 a - Tidlig forebyggende indsats, §§ 82 a-82 d
Kapitel 16 - Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter, §§ 83-99
Kapitel 17 - Dækning af nødvendige merudgifter, §§ 100-100 a
Kapitel 18 - Behandling, §§ 101-102
Kapitel 19 - Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, §§ 103-106
Kapitel 20 - Botilbud, §§ 107-111
Afsnit VI - Hjælpemidler m.v., §§ 112-122
Kapitel 21 - Hjælpemidler, boligindretning og befordring, §§ 112-117 a
Kapitel 22 - Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, § 118
Kapitel 23 - Pasning af døende, §§ 119-122
Afsnit VII - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, §§ 123-137
Kapitel 24 - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for alle voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, §§ 123-135 b
Kapitel 24 a - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, §§ 136-136 a
Kapitel 24 b - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, §§ 136 b-137
Kapitel 24 c - Regulering af besøgsrestriktioner m.v., §§ 137 a-137 d
Kapitel 24 d - Fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v., §§ 137 e-137 m
Afsnit VIII - Administration m.v., §§ 138-172
Kapitel 25 -Kvalitetsstandarder og handleplaner, §§ 138-142
Kapitel 26 - Godkendelse, opfølgning og tilsyn, §§ 143-151 b
Kapitel 27 - (Ophævet).
Kapitel 28 - Straffebestemmelser, §§ 156-157 b
Kapitel 29 - Betaling og tilbagebetaling, §§ 158-165
Kapitel 29 a - Ophør af udbetaling af ydelser i visse særlige tilfælde, §§ 165 a-165 b
Kapitel 30 - Klage, §§ 166-172
Kapitel 30 a - (Ophævet).
Afsnit IX - Finansiering, takster og refusion m.v., §§ 173-196
Kapitel 31 - Finansiering og takstberegning, §§ 173-183
Kapitel 32 - Forsøgsbestemmelser, §§ 184-185
Kapitel 33 - Aftale om overførsel af regionale tilbud, §§ 186-188
Kapitel 34 - Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser, §§ 189-196


Lovændringer

Lov om social service, jf. lovbekg. nr. 1117 af 26.09.2007,

Som ændret ved

§ 10 i lov nr. 434 af 08.05.2006 (Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen) fra et tidspunkt, der fastsættes af Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender.
§ 15 i lov nr. 1587 af 20.12.2006 (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.) fra d. 01.07.2009.
§ 9 i lov nr. 346 af 18.04.2007 (Automatisk modregning m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren.
§ 36 i lov nr. 523 af 06.06.2007 (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.) fra d. 01.01.2008.
§ 1 i lov nr. 226 af 08.04.2008 (Godkendelse af private behandlingstilbud for stofmisbrugere) fra d. 01.07.2008.
§ 1 i lov nr. 322 af 30.04.2008 (Takst for driftsorienteret tilsyn) fra d. 01.07.2008.
§ 3 i lov nr. 446 af 09.06.2008 (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.) fra d. 01.07.2008.
§ 1 i lov nr. 447 af 09.06.2008 (Lejerrettigheder til visse beboere i botilbud efter serviceloven) fra d. 01.07.2008.
§ 1 i lov nr. 549 af 17.06.2008 (Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet m.m., udvidede beføjelser til Ankestyrelsen og de sociale nævn, borgerstyret personlig assistance, styrket indsats over for kvinder og børn på krisecentre m.v.) fra d. 01.07.2008, dog træder visse ændringer ikraft d. 01.10.2008 og d. 01.01.2009.

Nu lovbekg. nr. 979 af 01.10.2008, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1118 af 26.11.2008 (Merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom) fra d. 01.01.2009, dog træder ændringen i § 100, stk. 4 i kraft 01.12.2008.
§ 151 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009.
§ 1 i lov nr. 1346 af 19.12.2008 (Fast kontaktperson i hjemmeplejen) fra d. 01.01.2009.
§ 1 i lov nr. 314 af 28.04.2009 (Markedsføring af leverandører af samt servicebevis til personlig og praktisk hjælp) fra d. 01.07.2009.
§ 1 i lov nr. 315 af 28.04.2009 (Familievejlederordning) fra d. 01.07.2009.
§ 2 i lov nr. 316 af 28.04.2009 (Præcisering af kommunalbestyrelsens ansvar, diæter, inhabilitet m.v.) fra d. 01.07.2009, dog træder ændringen til § 56 i kraft d. 01.01.2010.
§ 1 i lov nr. 317 af 28.04.2009 (Skærpelse af reglerne om forældrepålæg og indførelse af ungepålæg) fra d. 01.07.2009.
§ 1 i lov nr. 318 af 28.04.2009 (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) fra d. 01.07.2009.
§ 1 i lov nr. 388 af 25.05.2009 (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) fra d. 01.06.2009.
§ 1 i lov nr. 390 af 25.05.2009 (Loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger m.v.) fra d. 01.07.2009.

Nu lovbekg. nr. 941 af 01.10.2009, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 407 af 21.04.2010 (Frit valg af hjælpemidler og boligindretning) fra d. 01.10.2010.
§ 1 i lov nr. 408 af 21.04.2010 (Magtanvendelse over for voksne) fra d. 01.07.2010.
§ 1 i lov nr. 548 af 26.05.2010 (Loft over egenbetaling for madservice m.v.) fra d. 01.07.2010.
§ 1 i lov nr. 549 af 26.05.2010 (Forbedring og forenkling af reglerne om støtte til køb af bil) fra d. 01.10.2010.
§ 2 i lov nr. 550 af 26.05.2010 (Sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde) fra d. 01.08.2010.
§ 1 i lov nr. 551 af 26.05.2010 (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) fra d. 01.07.2010.
§ 1 i lov nr. 552 af 26.05.2010 (Nye beregningsprincipper for borgerens betaling for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.) fra d. 01.07.2010.
§ 4 i lov nr. 624 af 11.06.2010 (Ungeydelse for 15-17-årige, mulighed for at standse ungeydelsen, m.v.) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 627 af 11.06.2010 (Skærpelse af reaktionsmuligheder over for kriminalitetstruede børn og unge) fra d. 01.07.2010.
§ 1 i lov nr. 628 af 11.06.2010 (Barnets Reform) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 629 af 11.06.2010 (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl. ) fra d. 01.07.2010, dog træder visse ændringer i kraft d. 01.01.2011.

Nu lovbekg. nr. 1096 af 21.09.2010, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1613 af 22.12.2010 (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 1614 af 22.12.2010 (Nedsættelse af tilskuddet til høreapparater) fra d. 01.01.2011.

Nu lovbekg. nr. 81 af 04.02.2011, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 153 af 26.02.2011 (Alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne anbragt i døgninstitution eller på opholdssted) fra d. 01.03.2011.
§ 1 i lov nr. 201 af 13.03.2011 (Rammeaftaler m.v.) fra d. 14.03.2011.
§ 3 i lov nr. 461 af 18.05.2011
(Ændring af 450-timers-reglen til en 225-timers-regel, uændret boligstøtte ved nedsættelse af kontanthjælp, reduktion af boligstøtten ved manglende efterlevelse af forældrepålæg m.v.) fra d. 01.07.2011.
§ 1 i lov nr. 468 af 18.05.2011
(Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet) fra d. 01.01.2012.
§ 1 i lov nr. 627 af 14.06.2011
(Regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer samt tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen) fra d. 01.07.2011.
§ 1 i lov nr. 629 af 14.06.2011
(Konsekvensændringer på det sociale område som følge af Barnets Reform m.v.) fra d. 15.06.2011.

Nu lovbekg. nr. 904 af 18.08.2011, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 162 af 28.02.2012 (Afskaffelse af elektronisk overvågning af børn og unge og skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger) fra d. 01.03.2012.
§ 1 i lov nr. 222 af 06.03.2012 (Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne) fra d. 15.03.2012.
§ 1 i lov nr. 286 af 28.03.2012 (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) fra d. 01.07.2012.
§ 1 i lov nr. 595 af 18.06.2012 (Ansvaret for plejefamiliers efteruddannelse og supervision og partsstatus til 12-14-årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig støtte til børn og unge m.v.) fra d. 01.07.2012.
§ 1 i lov nr. 596 af 18.06.2012 (Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særlig dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn m.v.) fra d. 01.09.2012.
§ 1 i lov nr. 597 af 18.06.2012 (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte) fra d. 01.07.2012.
§ 1 i lov nr. 599 af 18.06.2012 (Ændring af revisionsbestemmelse) fra d. 01.07.2012.

Nu lovbekg. nr. 810 af 19.07.2012, som ændret ved

§ 12 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) fra d. 01.01.2013.
§ 1 i lov nr. 1400 af 18.06.2012 (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater) fra d. 01.01.2013.
§ 1 i lov nr. 326 af 23.03.2013 (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis) fra d. 01.04.2013
§ 2 i lov nr. 493 af 21.05.2013 (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) fra d. 01.07.2013.
§ 1 i lov nr. 495 af 21.05.2013 (Kriminalpræventive sociale indsatser) fra d. 01.07.2013. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 1, nr. 1 og 2, fastsættes af social- og integrationsministeren.
§ 1 i lov nr. 496 af 21.05.2013 (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.) fra d. 01.10.2013. § 1, nr. 13 og 26, træder i kraft den 1. juli 2013.
§ 8 i lov nr. 622 af 12.06.2013 (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.) fra d. 01.12.2013.
§ 1 i lov nr. 651 af 12.06.2013 (Konsekvensændringer som følge af lov om socialtilsyn m.v.) fra d. 01.01.2014.

Nu lovbekg. nr. 1093 af 05.09.2013, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1462 af 17.12.2013 (Mulighed for opretholdelse af anbringelse af unge med funktionsnedsættelse i alderen 18 til 22 år og ændring af reglerne om ansvaret for at sikre supervision og efteruddannelse til plejefamilier m.v.) fra d. 01.01.2014.
§ 1 i lov nr. 1632 af 26.12.2013 (Rådgivning og handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter) fra d. 01.01.2014.

Nu lovbekg. nr. 254 af 20.03.2014, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 576 af 10.06.2014 (En tidlig forebyggende indsats m.v.) fra d. 01.10.2014.
§ 1 i lov nr. 577 af 10.06.2014 (Forstærket indsats mod asocial adfærd ved etablering af netværkssamråd, udvidelse af målgruppen for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet m.v.) fra d. 01.07.2014. Stk. 1, nr. 1 og 2 træder dog i kraft d. 01.10.2014.
§ 11 i lov nr. 737 af 25.06.2014 (Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner, tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter, skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande m.v.) fra d. 01.07.2014.
§ 1 i lov nr. 722 af 25.06.2014 (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.) fra d. 01.07.2014. § 1, nr. 11 og 12, træder i kraft den 1. januar 2015. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 6.

Nu lovbekg. nr. 1023 af 23.09.2014, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1524 af 27.12.2014 (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) fra d. 01.01.2015.
§ 1 i lov nr. 1526 af 27.12.2014 (Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.) fra d. 01.01.2015.

Nu lovbekg. nr. 150 af 16.02.2015, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 529 af 29.04.2015 (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.) fra d. 01.10.2015.
§ 2 i lov nr. 530 af 29.04.2015 (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v.) fra d. 01.10.2015.
§ 3 i lov nr. 527 af 29.04.2015 (Fri adgang til plejeboligmarkedet, ophævelse af krav om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenkling af friplejeboligordningen m.v.) fra d. 01.07.2015.
§ 1 i lov nr. 649 af 18.05.2015 (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.) fra d. 01.07.2015.
§ 1 i lov nr. 650 af 18.05.2015 (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger m.v.) fra d. 01.07.2015.

Nu lovbekg. nr. 1284 af 17.11.2015, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1576 af 15.12.2015 (Målrettet rådgivning til voksne, der er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer) fra d. 01.01.2016.
§ 1 i lov nr. 1894 af 29.12.2015 (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) fra d. 01.01.2016.
§ 2 i lov nr. 133 af 16.02.2016 (Forældremyndighed, når den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, overførsel af forældremyndighed til samlevende par m.v.) fra d. 01.03.2016.
§ 1 i lov nr. 171 af 27.02.2016 (Værdighedspolitikker for ældreplejen) fra d. 01.03.2016.
§ 1 i lov nr. 379 af 27.04.2016 (Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.) fra d. 01.07.2016.
§ 1 i lov nr. 647 af 08.06.2016 (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.) fra 01.07.2016 og 01.01.2017.

Nu lovbekg. nr. 1270 af 24.10.2016, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1543 af 13.12.2016 (Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v.) fra d. 01.01.2017.
§ 2 i lov nr. 1544 af 13.12.2016 (Opfølgning på socialtilsynsreformen m.v.) fra d. 01.01.2017.
§ 1 i lov nr. 1662 af 20.12.2016 (Konsekvensrettelser m.v. som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn) fra d. 01.01.2017.
§ 1 i lov nr. 237 af 15.03.2017 (Forsikring af frivillige m.v.) fra d. 01.07.2017.

Nu lovbekg. nr. 369 af 18.04.2017, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 660 af 08.06.2017 (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.) fra d. 01.01.2018.
§ 1 i lov nr. 661 af 08.06.2017 (Udvidelse af reglerne om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.) fra d. 15.07.2017.

Nu lovbekg. nr. 988 af 17.08.2017, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1544 af 19.12.2017 (Ændring af reglerne om udvidet lån til betaling af handicapbil, forsøg på det sociale område, stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen og forenkling af rammeaftalekonceptet samt demensmærkning m.v.) fra d. 01.01.2018.

Nu lovbekg. nr. 102 af 29.01.2018, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 221 af 20.03.2018 (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger) fra d. 01.04.2018.
§ 9 i lov nr. 551 af 29.05.2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) fra d. 01.06.2018.
§ 1 i lov nr. 559 af 29.05.2018 (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet) fra d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 560 af 29.05.2018 (Styrket tilsyn på ældreområdet) fra d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 561 af 29.05.2018 (Plejehjemsoversigten) fra d. 01.07.2018.
§ 5 i lov nr. 707 af 08.06.2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) fra d. 01.07.2018.

Nu lovbekg. nr. 1114 af 30.08.2018, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 (Mere kvalitet i plejefamilier) fra d. 01.07.2019.
§ 13 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) fra d. 01.04.2019.
§ 1 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner) fra d. 01.01.2019.
§ 3 i lov nr. 278 af 26.03.2019 (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af undervisningsministeren.
§ 2 i lov nr. 497 af 01.05.2019 (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke) fra d. 01.07.2019.
§ 1 i lov nr. 498 af 01.05.2019 (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger) fra d. 01.01.2020.
§ 1 i lov nr. 508 af 01.05.2019 (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) fra d. 01.07.2019.
§ 15 i lov nr. 551 af 07.05.2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) fra d. 01.07.2019.

Nu lovbekg. nr. 798 af 07.08.2019, som ændret ved

§ 8 i lov nr. 1110 af 13.11.2019 (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af skatteministeren.
§ 1 i lov nr. 1421 af 17.12.2019 (Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.) fra d. 01.01.2020.
§ 1 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan m.v.) fra d. 01.01.2020.
§ 1 i lov nr. 1570 af 27.12.2019 (Ændring af reguleringsbestemmelse vedrørende ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) fra d. 01.01.2020.
§ 1 i lov nr. 1571 af 27.12.2019 (Sikring af borgernes retsstilling ved indgåelse af aftaler med foreninger og private virksomheder om overdragelse af arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service m.v.) fra d. 01.01.2020.
§ 1 i lov nr. 136 af 25.02.2020 (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og fuldbyrdelse af tvangsmæssige afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke) fra d. 01.03.2020.
§ 1 i lov nr. 137 af 25.02.2020 (Styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager, hensyn til barnets skolegang ved valg af anbringelsessted og ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling m.v.) fra d. 01.03.2020.
§ 1 i lov nr. 1058 af 30.06.2020 (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter) fra d. 01.07.2020.
§ 1 i lov nr. 1059 af 30.06.2020 (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) fra d. 01.07.2020.
§ 1 i lov nr. 1060 af 30.06.2020 (Tilpasning af den centrale refusionsordning) fra d. 01.01.2021.

Nu lovbekg. nr. 1287 af 28.08.2020, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 2216 af 29.12.2020 (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse) fra d. 01.01.2021.
§ 1 i lov nr. 790 af 04.05.2021 (Justering af huslejetilskud til udslusningsboliger) fra d. 01.07.2021.
§ 1 i lov nr. 823 af 07.05.2021 (Videreførelse af Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn og indførelse af obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn) fra d. 01.07.2021.

Nu lovbekg. nr. 1548 af 01.07.2021, som ændret ved

§ 27 i lov nr. 2055 af 16.11.2021 (Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.) fra d. 18.11.2021.
§ 2 i lov nr. 2394 af 14.12.2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) fra d. 01.01.2022.
§ 2 i lov nr. 2620 af 28.12.2021 (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) fra d. 01.02.2022.

Nu lovbekg. nr. 170 af 24.01.2022, som ændret ved

§ 41 i lov nr. 324 af 16.03.2022 (Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine) fra d. 17.03.2022.
§ 2 i lov nr. 892 af 21.06.2022 (Indførelse af særvilkår om økonomisk kontrol og målrettede forældrepålæg og børne- og ungepålæg ved utryghedsskabende adfærd) fra d. 01.07.2022.
§ 2 i lov nr. 368 af 02.04.2023 (Bemyndigelse til at indføre lavere medicintilskudsgrænser i 2023 m.v.) fra d. 03.04.2023. Ændringerne ophæves d. 01.01.2024.
§ 1 i lov nr. 481 af 12.05.2023 (Hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom) fra d. 01.06.2023.
§ 1 i lov nr. 482 af 12.05.2023 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) fra d. 01.07.2023.
§ 1 i lov nr. 750 af 13.06.2023 (Genindførelse af ordning med obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn) fra d. 01.07.2023 med solnedgangsklausul d. 01.01.2025.
§ 1 i lov nr. 752 af 13.06.2023 (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten) fra d. 01.07.2023.
§ 1 i lov nr. 753 af 13.06.2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 2 i lov nr. 754 af 13.06.2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) fra d. 01.01.2024.

Nu lovbekg. nr. 1089 af 16.08.2023.

Nu lovbekg. nr. 67 af 22.01.2024, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 217 af 05.03.2024 (Den nationale sikkerhedskonsulentordning og koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold, bemyndigelse til at fastsætte regler vedrørende grønlandske og færøske borgere, der er dømt til anbringelse på institution i Danmark, forenkling af reglerne vedrørende børne- og ungeudvalgene m.v.) fra d. 07.03.2024.
§ 1 i lov nr. 329 af 09.04.2024 (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.) fra d. 15.04.2024.
§ 2 i lov nr. 644 af 11.06.2024 (Flytning af ansvar fra kommuner til regioner for misbrugsbehandling i forbindelse med regional integreret dobbeltdiagnosebehandling og omlægning af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling) fra hhv. d. 01.07.2024 og d. 01.09.2024.
§ 1 i lov nr. 680 af 11.06.2024 (Ændring af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, om forældelse af underholdsbidrag m.v.) fra d. 01.07.2024.

Nu lovbekg. nr. 909 af 03.07.2024.


Afsnit I: Indledning

Kapitel 1: Formål og område

§ 1. Formålet med denne lov er til personer, der er fyldt 18 år,

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,

2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og

3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte, jf. dog § 117 a. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

§ 1, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 596 af 18.06.2012 fra d. 01.09.2012. I § 1, stk. 3, 2. pkt., ændres »ud fra« til: »på baggrund af en konkret og individuel vurdering af«.
§ 1, stk. 3, 3. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 596 af 18.06.2012 fra d. 01.09.2012.
§ 1, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. I § 1, stk. 2, indsættes efter »mulighed«: »for at udvikle sig og«.
§ 1, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. I § 1, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »familie«: »og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte«.
§ 1, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 481 af 12.05.2023 fra d. 01.06.2023. I § 1, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »med den enkelte«: », jf. dog § 117 a«.
§ 1, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 1, stk. 1, indsættes efter »denne lov er«: »til personer, der er fyldt 18 år,«.

§ 2. Enhver, der er fyldt 18 år og opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter regler om, hvilke ydelser efter denne lov der kan medtages under midlertidige ophold i udlandet, og om betingelserne herfor.

Stk. 3. Der kan ved aftale med andre stater eller internationale organisationer gives kommunalbestyrelsen mulighed for at yde hjælp til behandling eller pleje m.v. af længere varighed her i landet til personer, som har særlig tilknytning til landet, men som på ansøgningstidspunktet ikke har ophold her i landet. Det samme gælder til herboende personers behandling eller pleje m.v., når de tager ophold i et andet land, hvortil de pågældende har særlig tilknytning.

Stk. 4. Loven finder uanset stk. 1 anvendelse for personer uden lovligt ophold i Danmark, hvis personen er frifundet for straf efter straffelovens § 16, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, og retten har truffet afgørelse om anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap efter straffelovens § 68, eller hvis retten har truffet afgørelse om at anbringe personen på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap efter straffelovens § 69, jf. § 68.

§ 2, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 2, stk. 1, indsættes efter »Enhver, der«: »er fyldt 18 år og«.
§ 2, stk. 4 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 217 af 05.03.2024 fra d. 07.03.2024.

§ 2 a. Personer, der på grund af deres aktiviteter under anden verdenskrig modtager erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre, kan visiteres direkte fra udlandet til et plejehjem, jf. § 192, der har personale med særlig ekspertise i at pleje personer, der lider af kz-syndrom.

Stk. 2. For at kunne blive visiteret til et plejehjem efter stk. 1 skal de pågældende

1) opfylde betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark og

2) opfylde de gældende betingelser for visitation til plejehjem i den kommune, hvor plejehjemmet ligger.

Stk. 3. Ældreministeren fastsætter nærmere regler om dokumentation for, at visitationsbetingelserne er opfyldt.

Kapitel 2: Kommuner og regioner

§ 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbud efter denne lov.

Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbud efter §§ 101, 103, 104 og 107-110, skal afgørelsen indeholde oplysninger om beslutninger om den konkrete indsats, som iværksættes, og formålet hermed. Hvis den konkrete indsats ændres væsentligt, finder forvaltningslovens kapitel 3-7 anvendelse ved kommunens beslutning herom. Beslutninger om væsentlige ændringer af den konkrete indsats kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 3, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 2.1 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 3, stk. 2, 3. pkt., ændres »de sociale nævn« til: »Ankestyrelsen«.
§ 3, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 3, stk. 2, 1. pkt., udgår »32, 36,«.

§ 3 a. Kommunalbestyrelsens afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter §§ 95, 96 og 98 skal meddeles med et varsel på mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelsen. 1. pkt. gælder ligeledes for kommunalbestyrelsens afgørelser om frakendelse af bilstøtte efter § 114 inden udløbet af genanskaffelsesperioden.

Stk. 2. Iværksættelse af kommunalbestyrelsens afgørelser efter bestemmelserne nævnt i stk. 1 må i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsens afgørelse påklages til Ankestyrelsen, først påbegyndes, når varslingsperioden, jf. stk. 1, er udløbet.

§ 3 a er indsat ved § 1.3 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018.
§ 3 a, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 3 a, stk. 1, 2. pkt., udgår »om frakendelse af en plads i et særligt dag- eller klubtilbud efter §§ 32 og 36,« og »og om ophør af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i de tilfælde, der er omfattet af de regler om afviklingsperioden, som social- og boligministeren har fastsat i medfør af § 42, stk. 4«.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter denne lov.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opfylder sit forsyningsansvar efter stk. 1 ved brug af egne tilbud og ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Stk. 3. Tilbud omfattet af krav om godkendelse, jf. § 4 i lov om socialtilsyn, skal være godkendt af socialtilsynet for at kunne indgå i kommunens forsyning, jf. stk. 2.

Stk. 4. I tilfælde, hvor der er et akut behov for at placere en borger og der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud, kan et tilbud dog i op til 3 uger indgå i den kommunale forsyning uden godkendelse. Socialtilsynet orienteres straks om anvendelsen af det tilbud, som ikke er godkendt af socialtilsynet, og kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det ikkegodkendte tilbud anvendes i yderligere 3 uger.

§ 4, stk. 3 og 4 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 4, stk. 4 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 2620 af 28.12.2021 fra d. 01.02.2022. I § 4, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »orienteres«: »straks«, og »ikkegodkendte tilbud« ændres til: »tilbud, som ikke er godkendt af socialtilsynet,«.

§ 5. Efter aftale med kommunalbestyrelserne i regionen skal regionsrådet etablere

1) tilbud efter §§ 103 og 104, § 107, stk. 2, og §§ 108-110 og

2) tilbud om behandling af personer med et stofmisbrug efter §§ 101 og 101 a.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, når etablering af tilbud sker i henhold til pålæg efter § 13 c, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. Regionsrådet skal efter aftale med kommunalbestyrelserne i regionen medvirke til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler.

Stk. 4. Regionsrådet skal efter aftale med kommunalbestyrelserne i regionen etablere tilbud efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 til personer med længerevarende ophold i boliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om almene boliger m.v.

Stk. 5. Regionsrådet opfylder sin forpligtelse efter stk. 1, 3 og 4 ved brug af egne tilbud og ved samarbejde med kommuner, andre regioner eller private tilbud.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan etablere tilbud omfattet af stk. 1, 3 og 4.

Stk. 7. Regionsrådet skal føre tilsyn med regionalt drevne tilbud efter §§ 103 og 104. Det gælder dog ikke for tilbud, hvor en kommune har indgået en driftsaftale. Regionsrådet kan delegere sin kompetence efter denne bestemmelse til socialtilsynet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn.

Stk. 8. Regionsrådet kan efter anmodning fra kommunalbestyrelsen varetage kommunale driftsopgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionens opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer med hensyn til opgavevaretagelsen.

§ 5, stk. 7 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Regionsrådet skal føre tilsyn med tilbud omfattet af stk. 1, 3 og 6. Dette gælder dog ikke for tilbud, hvor en kommunalbestyrelse har indgået en generel aftale om anvendelse af tilbuddet, herunder om tilsyn. Regionsrådet behandler indberetninger om magtanvendelse, jf. § 123, stk. 3, og § 136, stk. 1.
§ 5, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 722 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Stk. 2-8 bliver herefter stk. 3-9.
§ 5, stk. 5 og 6 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 722 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
I § 5, stk. 4 og 5, der bliver stk. 5 og 6, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 3 og 4«.
§ 5, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 649 af 18.05.2015 fra d. 01.07.2015. I § 5, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 101« til: »§§ 101 og 101 a«.
§ 5, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016: I § 5, stk. 1, nr. 3, ændres »jf. § 67, stk. 2,« til: »jf. § 66, stk. 1, nr. 6,«.
§ 5, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: 4) sikrede døgninstitutioner, jf. § 67, stk. 3, og
§ 5, stk. 7 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Regionsrådet kan drive de tilbud, der er nævnt i § 67, stk. 1, såfremt det er aftalt i henhold til § 194, stk. 2.
§ 5, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 7, er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 5, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 7, ændres »§ 66, stk. 1, nr. 6« til: »§ 66, stk. 1, nr. 7«.
§ 5, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1421 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 5, stk. 1, nr. 5, ændres »stofmisbrugere« til: »personer med et stofmisbrug«.
§ 5, stk. 8 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 2620 af 28.12.2021 fra d. 01.02.2022. I § 5, stk. 8, ændres »generel aftale om anvendelse af samtlige pladser i tilbuddet og om tilsyn« til: »driftsaftale«.
§ 5, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 5, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 108-110,« til: »§§ 108-110 og«.
§ 5, stk. 1, nr. 2-4 er ophævet ved § 1.6 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Nr. 5 bliver herefter nr. 2. Hidtidig formulering: 2) særlige dag- og klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter §§ 32 og 36,
3) døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 66, stk. 1, nr. 7,
4) sikrede døgninstitutioner, særligt sikrede afdelinger og delvis lukkede afdelinger i tilknytning til sikrede døgninstitutioner, jf. § 66, stk. 1, nr. 7, og

§ 5, stk. 7 er ophævet ved § 1.7 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 7 og 8. Hidtidig formulering: Stk. 7. Regionsrådet kan drive døgninstitutioner, jf. § 66, stk. 1, nr. 7, for børn og unge, som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet, hvis det er aftalt i henhold til § 194, stk. 2.
§ 5, stk. 8, der bliver stk. 7, er ændret ved § 1.8 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 5, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., udgår »og regionalt drevne tilbud efter §§ 32 og 36, jf. § 5, stk. 1, nr. 2«.

§ 6. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår hvert andet år en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter denne lov, som er beliggende i regionen. Kommunalbestyrelserne og regionsrådet kan aftale løbende revision og opdatering af rammeaftalen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, som skal offentliggøres og sendes til Servicestyrelsen.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om rammeaftalerne, herunder om, hvilke tilbud efter denne lov der er omfattet af rammeaftalen, om de nærmere krav til aftalernes indhold, om tidsfrister for indgåelse af aftalerne, om koordinering af kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og om udviklingsplaner, jf. § 9.

§ 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 201 af 13.03.2011 fra d. 14.03.2011. Hidtidig formulering: § 6. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en årlig redegørelse for kommunens behov for og forventede brug af tilbud, jf. § 5, i regionen.
Stk. 2. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 15. oktober indgå en årlig rammeaftale for regionsrådets etablering, tilpasning og udvikling af tilbud jf. § 5. Rammeaftalen drøftes og suppleres efter behov. Regionsrådet skal sørge for, at regionens tilbud anvendes i overensstemmelse med rammeaftalen.
Stk. 3. Regionsrådet skal koordinere kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud.
Stk. 4. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om den årlige redegørelse og rammeaftale efter stk. 1 og 2 om, hvilke lands- og landsdelsdækkende tilbud der er omfattet af stk. 3, samt om udviklingsplanen efter § 9.

§ 6, stk. 1 er ændret ved §§ 1.1 og 1.2 i lov nr. 1544 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: § 6. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter denne lov, som er beliggende i regionen. Rammeaftalen drøftes og suppleres efter behov.
§ 6, stk. 3 er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1544 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: Stk. 3. Børne- og socialministeren kan udmelde temaer til behandling i rammeaftalerne.

§ 7. (Ophævet).

§ 7, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 7 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 1544 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: § 7. Kommunalbestyrelsen skal give oplysninger om tilbud omfattet af § 4 til Tilbudsportalen, jf. § 14. Dette gælder dog ikke sociale tilbud omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn.

§ 8. (Ophævet).

§ 8, 2. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 8 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 1544 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: § 8. Regionsrådet skal give oplysninger om tilbud omfattet af § 5 til Tilbudsportalen, jf. § 14. Dette gælder dog ikke sociale tilbud omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn.

§ 9. Regionsrådet skal udarbejde en udviklingsplan for regionens botilbud efter §§ 107-110, hvis der i det enkelte botilbud er mere end 100 pladser.

Stk. 2. Regionsrådets udviklingsplan skal fastlægges i en aftale med kommunalbestyrelserne i regionen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en udviklingsplan for kommunens botilbud efter §§ 107-110, hvis der i det enkelte botilbud er mere end 100 pladser.

Afsnit II: Forebyggelse, rådgivning og videnudvikling

Overskriften til afsnit II er ændret ved § 1.1 i lov nr. 576 af 10.06.2014 fra d. 01.10.2014. Hidtidig formulering: Rådgivning og vidensudvikling

Kapitel 3: Kommunens rådgivning

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning.

Stk. 2. Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden form for hjælp efter denne eller anden lovgivning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder samt instruktion i brugen heraf. Opgaven kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

§ 11. (Ophævet).

§ 11, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 315 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 11, stk. 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 11, stk. 1-3 er ophævet og stk. 1-6 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 576 af 10.06.2014 fra d. 01.10.2014. Stk. 4-6 bliver herefter stk. 7-9. Hidtidig formulering: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre.
Stk. 2. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning efter stk. 1, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, når det anses for at være af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte, tilbyde
1) konsulentbistand til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold og
2) rådgivning om familieplanlægning.

§ 11 er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Børn, unge og forældre
§ 11. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal som led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser:
1) Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.
2) Netværks- eller samtalegrupper.
3) Rådgivning om familieplanlægning.
4) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ungs eller familiens vanskeligheder.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når kommunalbestyrelsen vurderer, at støtte efter nr. 1 og 2 kan imødekomme barnets eller den unges behov for særlig støtte. Der kan ydes økonomisk støtte til:
1) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand, jf. stk. 3, nr. 1.
2) Udgifter i forbindelse med prævention.
Stk. 5. Støtte efter stk. 4, nr. 1, er betinget af, at forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af støtte efter 1. pkt. Kommunalbestyrelsens afgørelse om tildeling af støtte til fritidsaktiviteter kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.
Stk. 9. Social- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om familievejlederordningen.

§ 12 Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.

Stk. 2. Opgaverne efter stk. 1 kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Overskriften før § 12 er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Voksne

Borgere udsat for æresrelaterede konflikter

§ 12 a. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at borgere, der henvender sig på grund af æresrelaterede konflikter, får mulighed for at få gratis rådgivning i henhold til § 10.

Stk. 2. Skønner kommunalbestyrelsen, at der er behov for det, skal borgere, der risikerer at blive eller er udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt, tilbydes en handleplan.

Stk. 3. Handleplanen skal indeholde

1) en risikovurdering for den pågældende borger,

2) oplysninger om borgerens aktuelle situation, herunder relevante forhold vedrørende bopæl, arbejde, uddannelse og forholdet til pårørende,

3) overvejelser om eventuelle relevante støttemuligheder i forhold til bopæl, arbejde og uddannelse samt formålet hermed og

4) overvejelser om eventuelle relevante støttemuligheder efter denne lov eller efter anden lovgivning og formålet hermed.

Stk. 4. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren.

§ 12 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1632 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014.
Overskriften før § 12 a er ændret ved § 1.10 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I overskriften før § 12 a ændres »Voksne« til: »Borgere«.
§ 12 a, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 12 a, stk. 1 og 2, ændres »personer over 18 år« til: »borgere«.

Borgere i risiko for radikalisering og ekstremisme

§ 12 b. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at borgere har mulighed for at få gratis, målrettet rådgivning i henhold til § 10, hvis de henvender sig, fordi de er i risiko for at blive radikaliserede eller de ønsker hjælp til at forlade et ekstremistisk miljø. Tilbuddet om rådgivning kan omfatte opsøgende arbejde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan som led i tilrettelæggelse af den målrettede rådgivning efter stk. 1 etablere kontaktperson- eller mentorordninger.

Stk. 3. I forbindelse med den målrettede rådgivning efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen overveje, om den pågældende har behov for yderligere støtte efter denne lov eller anden lovgivning.

Stk. 4. Rådgivningen efter stk. 1 skal ske i samarbejde med borgeren.

§ 12 b er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1576 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016.
Overskriften før § 12 b er ændret ved § 1.10 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I overskriften før § 12 b ændres »Voksne« til: »Borgere«.
§ 12 b, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 12 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »personer over 18 år« til: »borgere«.

Den nationale sikkerhedskonsulentordning og koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold

§ 12 c. Sikkerhedskonsulenter fra den nationale sikkerhedskonsulentordning bistår kommunalbestyrelsen, andre relevante myndigheder og aktører og borgere med gratis vejledende rådgivning i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Sikkerhedskonsulenterne kan rådgive om risici og på kommunalbestyrelsens anmodning udarbejde risikovurderinger. På anmodning fra kommunalbestyrelsen koordinerer sikkerhedskonsulenterne endvidere rådgivningen af kommunalbestyrelsen og andre relevante myndigheder og aktører, der er i kontakt med den berørte borger.

Stk. 2. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om sikkerhedskonsulenternes virksomhed og videnindsamling.

§ 12 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 217 af 05.03.2024 fra d. 07.03.2024.

§ 12 d. Sikkerhedskonsulenterne fra den nationale sikkerhedskonsulentordning er ansat i en kommune. Sikkerhedskonsulenternes ansættelseskommune skal stille sikkerhedskonsulenternes rådgivning, jf. §§ 12 c og 12 e, til rådighed for andre kommuner i sager om æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og ufrivillige udlandsophold.

Stk. 2. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om sikkerhedskonsulenternes organisering.

§ 12 d er indsat ved § 1.2 i lov nr. 217 af 05.03.2024 fra d. 07.03.2024.

§ 12 e. Koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold bistår kommunalbestyrelser, andre relevante myndigheder og aktører og borgere med rådgivning i sager om ufrivillige udlandsophold, herunder rådgivning om risici til brug for udarbejdelse af risikovurderinger. 1. pkt. kan også finde anvendelse i sager, hvor en borger, der er dansk statsborger eller har eller har haft gyldig opholdstilladelse i Danmark, opholder sig ufrivilligt i udlandet som følge af en æresrelateret konflikt. I sådanne sager vil den kommune, som senest har været handlekommune for borgeren i sager efter lov om social service, jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, være handlekommune.

Stk. 2. Koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold består af repræsentanter for den nationale sikkerhedskonsulentordning, jf. § 12 c, stk. 1, Udlændingestyrelsen og Udenrigsministeriet.

Stk. 3. Koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold koordinerer rådgivningen i sager om ufrivillige udlandsophold mellem medlemmerne af koordinationsenheden og øvrige relevante myndigheder og aktører. Internt i koordinationsenheden koordinerer en repræsentant for sikkerhedskonsulentordningen den rådgivende indsats over for medlemmerne af koordinationsenheden.

Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsopholds organisering.

§ 12 e er indsat ved § 1.2 i lov nr. 217 af 05.03.2024 fra d. 07.03.2024.

Kapitel 4: Statslig koordinering og rådgivning, Tilbudsportalen og uvildig konsulentordning

Overskriften til kapitel 4 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 722 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

§ 13. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen bistår kommuner og borgere med gratis vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager. Tilsvarende ydes gratis specialrådgivning til kommuner, regioner, skoler og institutioner m.v. samt borgere om specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation yder gratis vejledende udredning til kommuner og borgere i de få mest sjældent forekommende specielle og komplicerede enkeltsager, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud. Tilsvarende ydes gratis bistand til kommunens udredning vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om henvisning af borgeren efter 1. pkt.

Stk. 3. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation træffer afgørelse om ydelser efter stk. 1 og 2. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation skal tilvejebringe de mest specialiserede rådgivningsydelser, herunder relevant materialeproduktion, til kommuner, borgere, skoler m.fl. i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v.

Stk. 5. Kommunalbestyrelser og regionsråd kan indgå aftale med den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation om, at kommunen eller regionen mod betaling kan levere de ydelser for videns- og specialrådgivningsorganisationen, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 6. Social- og boligministeren fastsætter efter forhandling med børne- og undervisningsministeren i en bekendtgørelse nærmere regler om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisations virksomhed og organisering.

§ 13, stk. 4 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 13, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 597 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012.
§ 13, stk. 6 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 495 af 21.05.2013. Tidspunktet for ikrafttrædelsen fastsættes af social- og integrationsministeren. Stk. 7-9 bliver herefter stk. 6-8. Hidtidig formulering: Stk. 6. Den nationale viden- og specialrådgivningsorganisation yder gratis vejledende rådgivning til kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet blandt børn og unge generelt og i forhold til enkeltsager.
§ 13, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 722 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 13, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation«: »i Socialstyrelsen«.
§ 13, stk. 4 er indsat ved § 1.5 i
lov nr. 722 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.
§ 13, stk. 7 er ophævet ved § 1.6 i lov nr. 722 af 25.06.2014.
Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 6. Hidtidig formulering: Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation sikrer en systematisk indsamling, udvikling, bearbejdning og formidling af den faglige viden på det sociale område. Videns- og specialrådgivningsorganisationen sørger for at koordinere og deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.
§ 13, stk. 7 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 530 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.
§ 13, stk. 5-7 er ophævet ved § 1.12 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Stk. 8-10 bliver herefter stk. 5-7. Hidtidig formulering: Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen som led i behandlingen af en sag om særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11 benytter rådgivning eller udredning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation efter stk. 1 og 2, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke videregive nødvendige oplysninger, herunder om barnets, den unges eller familiens rent private forhold, til den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. Kommunalbestyrelsen skal uanset adgangen til at videregive oplysninger uden samtykke forsøge at få samtykke til henholdsvis at videregive og behandle oplysningerne.
Stk. 6. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation kan uden samtykke behandle nødvendige oplysninger, herunder om barnets, den unges eller familiens rent private forhold, som videregives fra en kommune i forbindelse med rådgivning og udredning efter stk. 1 og 2, hvis oplysningerne videregives som led i behandlingen af en sag om særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11.
Stk. 7. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation yder gratis vejledende rådgivning til kommuner i sager om adoption uden samtykke.

§ 13 a. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation yder godtgørelse for nødvendig befordring til og fra specialrådgivning og andre nødvendige rejseudgifter i forbindelse hermed, når borgere modtager gratis vejledende specialrådgivning efter § 13, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Befordring, for hvilken der ydes godtgørelse efter stk. 1, skal ske med det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel.

Stk. 3. Godtgørelse for udgifter efter stk. 1 ydes kun, når afstanden til behandlingsstedet overstiger en af social- og boligministeren fastsat grænse.

Stk. 4. Social- og boligministeren fastsætter efter forhandling med børne- og undervisningsministeren i en bekendtgørelse nærmere regler om befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i forbindelse hermed.

§ 13 b. Socialstyrelsen skal følge udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser og indsamle og formidle viden om effekt af indsatserne på det mest specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede specialundervisning, der gives i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 2. For at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som er tilpasset udviklingen i målgruppernes behov, på det mest specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede specialundervisning kan Socialstyrelsen udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner.

Stk. 3. Socialstyrelsen kan på baggrund af afrapporteringer om kommunalbestyrelsernes tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til centralt udmeldte målgrupper og indsatser, jf. stk. 2, anmode kommunalbestyrelserne i en eller flere regioner om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen.

Stk. 4. Socialstyrelsen kan i forbindelse med en anmodning efter stk. 3 meddele en kommunalbestyrelse eller et regionsråd et midlertidigt pålæg om at opretholde et tilbud, indtil Socialstyrelsen i medfør af § 13 c har truffet afgørelse om pålæg vedrørende det pågældende tilbud eller ophæver det midlertidige pålæg.

Stk. 5. Socialstyrelsens udmelding af målgrupper og indsatser efter stk. 2 og afgørelser på området for den mest specialiserede specialundervisning efter stk. 3 og 4 sker efter forhandling med Børne- og Undervisningsministeriet.

§ 13 b er indsat ved § 1.9 i lov nr. 722 af 25.06.2014. fra d. 01.07.2014.
§ 13 b, stk. 1 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 13 b, stk. 1, udgår »lov om folkeskolen eller«.

§ 13 c. For at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som er tilpasset udviklingen i målgruppernes behov, på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområde kan Socialstyrelsen undtagelsesvis pålægge en kommunalbestyrelse eller et regionsråd at etablere eller fortsat at drive et tilbud eller tilbyde en indsats omfattet af denne lov. Socialstyrelsen kan endvidere undtagelsesvis pålægge en kommune eller en region at videreføre eller forny en driftsaftale med et eksisterende privat tilbud og at indgå en ny driftsaftale, hvis en eksisterende driftsaftale er opsagt.

Stk. 2. På samme betingelser som i stk. 1 kan Socialstyrelsen undtagelsesvis meddele et pålæg om samling af små tilbud rettet mod samme målgruppe til ét tilbud, hvis Socialstyrelsen vurderer, at tilbuddene ikke hver for sig er fagligt og økonomisk bæredygtige. Kommunerne og regionerne aftaler, hvilken kommune eller region der skal drive det samlede tilbud og herunder overtage et eller flere tilbud efter § 186 a, stk. 1 eller 2. Hvis kommunerne og regionerne ikke inden 4 måneder efter pålægget har indgået aftale om, hvem der skal drive tilbuddet, træffer Socialstyrelsen afgørelse herom. Andre kommuner og regioner kan i den periode, pålægget gælder, ikke oprette nye tilbud i forhold til denne målgruppe uden Socialstyrelsens godkendelse.

Stk. 3. Socialstyrelsen skal i forbindelse med et pålæg efter stk. 1 og 2 pålægge kommunerne i den pågældende region eller landsdel at indgå aftale om finansiering af driften af det tilbud, som pålægget vedrører. Hvis kommunerne ikke inden 4 måneder efter pålægget har indgået aftale om en finansieringsmodel, træffer Socialstyrelsen afgørelse herom.

Stk. 4. Socialstyrelsen kan i forbindelse med et pålæg efter stk. 1 og 2 meddele eller forlænge et midlertidigt pålæg efter § 13 b, stk. 4, indtil aftale eller afgørelse om finansieringsmodel, jf. stk. 3, foreligger.

Stk. 5. Socialstyrelsen fastsætter i forbindelse med en afgørelse om pålæg efter stk. 1 og 2 en frist for, hvor længe pålægget skal gælde. Et pålæg kan højst gælde i 2 år. Socialstyrelsen kan inden fristens udløb træffe afgørelse om at forny pålægget.

Stk. 6. Afgørelse om driftspålæg, herunder eventuel afgørelse om en finansieringsmodel, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Socialstyrelsens afgørelser på området for den mest specialiserede specialundervisning efter denne bestemmelse træffes efter forhandling med Børne- og Undervisningsministeriet.

Stk. 8. Hvis et pålæg efter stk. 1 eller 2 vedrører et eksisterende tilbud eller etablering af et tilbud omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn, er det en betingelse, at det kompetente socialtilsyn, jf. den nævnte lovs § 2 henholdsvis § 5, har godkendt eller efterfølgende godkender det eller de pågældende tilbud.

§ 13 c er indsat ved § 1.9 i lov nr. 722 af 25.06.2014. fra d. 01.07.2014.

§ 14. Social- og boligministeren samler og formidler oplysninger om kommunale, regionale og private tilbud omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn og om kommunale, regionale og private tilbud efter denne lovs §§ 103 og 104 i en landsdækkende oversigt (Tilbudsportalen).

Stk. 2. Kun tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen, kan indgå i kommunalbestyrelsens forsyning, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 3. Sociale tilbud m.v., der er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn, kan kun registreres i Tilbudsportalen, hvis de er godkendt af socialtilsynet.

Stk. 4. Socialstyrelsen fører stikprøvekontrol med,

1) at tilbud og plejefamilier, som skal være registreret i Tilbudsportalen, jf. stk. 2, har indberettet de oplysninger, som de er forpligtet til,

2) at oplysningerne i Tilbudsportalen er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og

3) at oplysningerne i Tilbudsportalen er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 5. Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om at udstede et påbud til et registreret tilbud, hvis

1) tilbuddet eller plejefamilien ikke har indberettet de oplysninger, som de er forpligtet til,

2) oplysninger, der er indberettet af tilbuddet, og som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold eller

3) tilbuddets indberetning af oplysninger, som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 6. Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om at markere forholdet i Tilbudsportalen, hvis et tilbud ikke har fulgt et påbud efter stk. 5 inden 4 uger.

Stk. 7. Socialstyrelsens afgørelser efter stk. 5 og 6 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 8. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om Tilbudsportalen, herunder om kommuners og regioners pligt til at give oplysninger til Tilbudsportalen og om Socialstyrelsens afgørelser efter stk. 5 og 6. Social- og boligministeren kan endvidere beslutte, at Tilbudsportalen skal omfatte andre tilbud end de tilbud, som er nævnt i stk. 1.

§ 14, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 2.1 i lov nr. 550 af 26.05.2010 fra d. 01.08.2010 og finder anvendelse for personer, der efter ændringens ikrafttræden får ophold i en boform m.v. omfattet af § 9, stk. 7-9, og § 9 a, stk. 7, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og finder endvidere fra den 1. januar 2011 anvendelse for personer, der ved ændringens ikrafttræden har ophold i en boform m.v. omfattet af § 9, stk. 7-9, og § 9 a, stk. 7, og den 1. januar 2011 stadig opholder sig i en sådan boform, jf. dog stk. 4. I § 14, stk. 3, 2. pkt., ændres »i brugernes opholdskommuner« til: »i de kommuner, der har pligt til at yde hjælp til brugerne efter denne lov«.
§ 14, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 14, stk. 1, ændres »§ 67, stk. 1-3« til: »§ 66, nr. 1 og 2, jf. § 142, stk. 1, nr. 1, § 66, nr. 5 og 6«, og »og § 142, stk. 1, 4 og 5,« udgår.
§ 14, stk. 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011 og finder ikke anvendelse på private tilbud, der den 1. januar 2011 er godkendt efter § 144 i lov om social service.
§ 14, stk. 4, 3. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 14, stk. 3, 3. pkt., der bliver stk. 4, 3. pkt., udgår »og bruger- og pårørenderåd«.
§ 14, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 14, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »nærmere regler om Tilbudsportalen, herunder«: »om afgørelse om optagelse efter stk. 3 og«.
§ 14, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 14, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 66, nr. 4« til: »§ 66, nr. 5«.
§ 14, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Social- og integrationsministeren samler og formidler oplysninger om kommunale, regionale og private tilbud efter §§ 32 og 36, § 66, nr. 1 og 2, jf. § 142, stk. 1, nr. 1, § 66, nr. 5 og 6, §§ 101, 103, 104 og 107-110, i en landsdækkende oversigt (Tilbudsportalen).
§ 14, stk. 3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Private tilbud efter § 66, nr. 5, og §§ 101 og 107 kan kun registreres i Tilbudsportalen, hvis den stedlige kommunalbestyrelse har truffet afgørelse om optagelse af tilbuddet som generelt egnet. Har en anden kommunalbestyrelse eller et regionsråd indgået en generel aftale om anvendelse af samtlige pladser i tilbuddet, træffes afgørelse efter 1. pkt. dog af denne kommunalbestyrelse eller dette regionsråd.
§ 14, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om Tilbudsportalen, herunder om afgørelse om optagelse efter stk. 3 og om kommuners og regioners pligt til at give oplysninger til Tilbudsportalen.
§ 14, stk. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1544 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: Stk. 4. Børne- og socialministeren kan foretage anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i de registrerede tilbud for at kontrollere, om de faktiske forhold er i overensstemmelse med registreringerne i Tilbudsportalen. Efter et tilsynsbesøg kan børne- og socialministeren påtale uoverensstemmelser over for henholdsvis kommunalbestyrelsen i den kommune eller regionsrådet i den region, som fører tilsyn med tilbuddet, og underrette kommunalbestyrelsen i de kommuner, der har pligt til at yde hjælp til brugerne efter denne lov. Børne- og socialministeren sender tilsynsrapporterne til handicapråd i de berørte kommuner.
§ 14, stk. 5-7 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 1544 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. Stk. 5 bliver herefter stk. 8.
§ 14, stk. 5, der bliver stk. 8, er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1544 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 14, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »om kommuners og regioners pligt til at give oplysninger til Tilbudsportalen«: »og om Socialstyrelsens afgørelser efter stk. 5 og 6«.
§ 14, stk. 4, nr. 1 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 2620 af 28.12.2021 fra d. 01.02.2022. Nr. 1 og 2 bliver herefter nr. 2 og 3.
§ 14, stk. 5, nr. 1 er indsat ved § 2.4 i lov nr. 2620 af 28.12.2021 fra d. 01.02.2022. Nr. 1 og 2 bliver herefter nr. 2 og 3.
§ 14, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 14, stk. 1, udgår »32, 36,«.

§ 14 a. Ældreministeren samler og formidler oplysninger om kommunale og private tilbud om plejehjem, jf. § 192, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger, i en landsdækkende plejehjemsoversigt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Plejehjemsoversigten omfatter ikke tilbud, hvor hjælpen og støtten til borgerne i tilbuddet i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85.

Stk. 3. Tilbud, som er nævnt i stk. 1, kan kun indgå i kommunalbestyrelsens forsyning, jf. § 4, stk. 2, hvis de er registreret i plejehjemsoversigten.

Stk. 4. Ældreministeren fastsætter nærmere regler om plejehjemsoversigten, herunder om kommunalbestyrelsernes og private tilbuds pligt til at give oplysninger til plejehjemsoversigten, og om Sundhedsdatastyrelsens beføjelser i den forbindelse.

§ 14 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 561 af 29.05.2018 fra d. 01.07.2018.

§ 15. En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

Afsnit III: Brugerinddragelse

Kapitel 5: Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

§ 17. (Ophævet).

§ 17 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: § 17. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.v., jf. § 192, plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre tilsvarende boligenheder. Kommunalbestyrelsen fastsætter sammensætningen af rådet under hensyntagen til lokale forhold, dog således, at brugere og pårørende udgør et flertal i rådet. Rådets opgave er at repræsentere beboernes og lejernes interesser, og rådet skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for den daglige pleje- og omsorgsindsats i de pågældende boligenheder, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v. Bestemmelsen omfatter alene de beboere og lejere i de nævnte boligformer, der modtager kommunale serviceydelser.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med rådet vedtægterne for dets arbejde. I vedtægterne fastsættes bl.a. regler for valg af medlemmer, valgperiode samt rådets arbejdsområde og kompetence.

§ 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

§ 18, stk. 4 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 237 af 15.03.2017 fra d. 01.07.2017. Hidtidig formulering: Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.

§ 18 a. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale eller regionale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen henholdsvis regionen. De tegnede forsikringer skal tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet af kommunen henholdsvis regionen for borgere, der udfører frivilligt arbejde.

Stk. 2. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd, som vælger at tegne forsikring efter stk. 1, skal fastsætte retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikringer.

§ 18 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 237 af 15.03.2017 fra d. 01.07.2017.

Afsnit IV: (Ophævet).

Afsnit IV er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Børn og unge

Kapitel 6: (Ophævet).

Kapitel 6 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Generelle bestemmelser

§ 19. (Ophævet).

§ 19, stk. 3 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 19, stk. 3 er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 495 af 21.05.2013. Tidspunktet for ikrafttrædelsen fastsættes af social- og integrationsministeren. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: Stk. 3. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, jf. stk. 2, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet.
§ 19, stk. 5 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013.
§ 19 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 19. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den indsats, der iværksættes efter denne lov over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte, sættes i sammenhæng med den indsats, der iværksættes over for de samme børn og unge efter anden lovgivning.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

§ 19 a. (Ophævet).

§ 19 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 2216 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 19 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
§ 19 a. Kommunalbestyrelsen skal, når en ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som modtager hjælp efter denne lov, fylder 16 år, påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet. Det samme gælder for unge, hvis forældremyndighedsindehavere modtager hjælp efter denne lov alene med afsæt i den unges betydelige og varigt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelse. Forberedelsen skal være tværgående og helhedsorienteret og skal foregå i dialog med den unge og dennes forældre. Forberedelsen skal ikke være mere omfattende, end formålet i det enkelte tilfælde tilsiger.
Stk. 2. I forberedelsen, jf. stk. 1, skal indgå overvejelser om følgende forhold vedrørende den unge:
1) Behov for hjælp og støtte som følge af funktionsnedsættelsen eller lidelsen.
2) Uddannelse.
3) Beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag.
4) Boligforhold.
5) Sociale forhold.
6) Øvrige relevante forhold.
Stk. 3. Forberedelsen af overgangen, jf. stk. 1 og 2, skal være afsluttet, således at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om den fremtidige hjælp og støtte, og således at denne kan iværksættes, umiddelbart efter at den unge er fyldt 18 år.

Kapitel 7: (Ophævet).

Kapitel 7 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Dagtilbud til børn

§§ 20-31. (Ophævet).

§ 32. (Ophævet).

Overskriften før § 32 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.10.2008. Hidtidig formulering: Særlige dagtilbud
§ 32, stk. 1 og 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.10.2008.
§ 32, stk. 6-9 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.10.2008.
§ 32, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens behandling, herunder om en etablering af kommunale team, som skal udrede barnets nedsatte funktionsevne, og udvalg, som skal visitere barnet til et tilbud.
§ 32, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 379 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. I § 32, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »hjemmet«: »som hjemmetræning«.
§ 32, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 379 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. I § 32, stk. 1, 3. pkt., ændres », jf. stk. 6-8.« til: », jf. § 32 a.«
§ 32, stk. 6-9 er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 379 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Stk. 6. Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen under de betingelser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., at forældrene helt eller delvis udfører hjælpen efter stk. 1 i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 500.000 kr. årligt.
Stk. 9. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.

§ 32 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Særlige dagtilbud og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i hjemmet
§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet som hjemmetræning, jf. § 32 a.
Stk. 2. Social- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens sagsbehandling.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.
Stk. 4. Social- og ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud.
Stk. 5. Social- og ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige dagtilbud.

§ 32 a. (Ophævet).

§ 32 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 379 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 32 a, stk. 6 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 2394 af 14.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 32 a, stk. 6, 2. pkt., ændres »500.000 kr.« til: »666.689 kr. (2022-niveau)«.
§ 32 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 32 a. Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden, at forældrene helt eller delvis udfører hjemmetræning i hjemmet, jf. § 32, stk. 1, 3. pkt., hvis følgende betingelser er opfyldt:
1) Hjemmetræningen fremmer barnets eller den unges tarv og trivsel og imødekommer barnets eller den unges behov.
2) Forældrene er i stand til at udføre opgaverne.
3) Hjemmetræningen sker efter dokumenterbare træningsmetoder.
Stk. 2. Sundhedsfaglige træningselementer, som enten er fastlagt som sygehusbehandling eller på anden vis har karakter af specialiseret sundhedsfaglig behandling, kan ikke godkendes som en del af hjemmetræningen.
Stk. 3. Godkendelse efter stk. 1 skal ske på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis træningsmetoden indeholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæsentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen sikre, at afgørelsen om godkendelse af træningsmetoden sker med inddragelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet eller den unge, herunder at indsatsen tilgodeser barnets eller den unges fysiske, psykiske og sociale behov. Hvis træningsmetoden indeholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæsentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen sikre, at tilsynet med træningsmetoden sker med inddragelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Der kan ikke ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af hjemmeundervisning af børn efter kapitel 8 i lov om friskoler og private grundskoler m.v., uanset om undervisningen foregår i kombination med hjemmetræning efter denne lov. Kommunalbestyrelsen skal, hvis den tillægger omfanget af hjemmeundervisningen betydning i forbindelse med en afgørelse om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, foretage en konkret vurdering af omfanget af hjemmeundervisningen med afsæt i barnets eller den unges alder og funktionsevne.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 666.689 kr. (2022-niveau) årligt.
Stk. 7. Social- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder, godkendelse af hjemmetræning, inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, tilsyn med indsatsen, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, brug af sundhedsfaglige træningselementer og træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., herunder rammer for udbetaling af støtte hertil.

Kapitel 8: (Ophævet).

Kapitel 8 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge

§§ 33-35. (Ophævet).

§ 36. (Ophævet).

§ 36 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Særlige klubtilbud
§ 36. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der er nævnt i §§ 65 og 66 i dagtilbudsloven.
Stk. 2. Social- og ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige klubtilbud.

Kapitel 9: (Ophævet).

Kapitel 9 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Økonomiske tilskud m.v.

§ 37. (Ophævet).

§ 38. (Ophævet).

§ 39. (Ophævet).

§ 39 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Tilskud til forældre med børnepasningsorlov
§ 39. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et supplerende tilskud til forældre, der modtager orlovsydelse til børnepasning, jf. lov om børnepasningsorlov. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskuddene, der maksimalt kan udgøre 35.000 kr. årligt. Tilskuddene kan fastsættes, så de varierer med barnets alder.
Stk. 3. For beskæftigede orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige 80 pct. af den hidtidige indtægt. For beskæftigede dagpengeberettigede orlovshavere skal tilskuddet og orlovsydelsen dog tilsammen mindst udgøre et beløb svarende til de arbejdsløshedsdagpenge, som orlovshaveren ville være berettiget til ved fuld ledighed umiddelbart forud for orloven, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medmindre tilskuddet hermed overstiger størrelsen af det tilskud, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2.
Stk. 4. For ledige orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige et beløb svarende til de arbejdsløshedsdagpenge, som orlovshaveren var berettiget til ved fuld ledighed umiddelbart forud for orloven, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 5. For ledige orlovshavere, hvis grundlag for orlovsydelse er modtagelse af kontanthjælp, kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige et beløb svarende til den kontanthjælp, som orlovshaveren ville være berettiget til efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 6. Tilskuddet udbetales af kommunen mod dokumentation for modtagelse af orlovsydelse til børnepasning.

§ 40. (Ophævet).

§ 40 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 40. Kommunalbestyrelsen giver et særligt supplerende tilskud til enlige forældre, der
1) er beskæftigede som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende,
2) har børn i alderen fra 24 uger og indtil det fyldte 5. år, som kommunalbestyrelsen ikke kan anvise plads i et dagtilbud, jf. §§ 19 og 21 i dagtilbudsloven, og
3) vælger børnepasningsorlov med orlovsydelse, jf. lov om børnepasningsorlov.
Stk. 2. Der kan alene udbetales særligt supplerende tilskud til den af forældrene, barnet bor mest hos. Hvis et barn bor lige meget hos begge forældre, udbetales særligt supplerende tilskud alene til den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteret.
Stk. 3. Det særligt supplerende tilskud efter stk. 1 udgør forskellen mellem orlovsydelsen og kontanthjælpens forsørgersats, jf. lov om aktiv socialpolitik § 25.
Stk. 4. Det særligt supplerende tilskud og orlovsydelsen tilsammen kan ikke overstige 80 pct. af den hidtidige indtægt.
Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen efter § 39 giver et supplerende tilskud, der er højere end eller lig med tilskud efter stk. 1, udbetales alene tilskud efter § 39. Hvis det særligt supplerende tilskud efter stk. 1 er højere end tilskud efter § 39, udbetales alene tilskud efter stk. 1.
Stk. 6. Tilskuddet udbetales af kommunen mod dokumentation for, at modtageren modtager orlovsydelse til børnepasning.

§ 41. (Ophævet).

§ 41, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1526 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 41, stk. 1, 2. pkt., ændres »forudsætning« til: »betingelse«, og efter »funktionsevne« indsættes: »og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning«.
§ 41, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.2 i
lov nr. 1526 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Stk. 2. Til dækning af merudgifter beregnes en merudgiftsydelse, der fastsættes med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb på 2.424 kr. Ydelsen beregnes på grundlag af det konkrete behov og udbetales med en eller flere ottendedele af standardbeløbet. Merudgiftsydelsen kan tildeles med mere end ét standardbeløb.
Stk. 3. Merudgiftsydelsen udgør mindst 1/8 af standardbeløbet nævnt i stk. 2. Der skal sandsynliggøres merudgifter svarende til 12 gange 1/8 af standardbeløbet inden for et år, før merudgiftsydelsen kan komme til udbetaling.

§ 41, stk. 3 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 2394 af 14.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 41, stk. 3, 1. pkt., ændres »4.596 kr. pr. år (2015-niveau)« til: »5.207 kr. pr. år (2022-niveau)«.
§ 41 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Merudgiftsydelse
§ 41. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning.
Stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til individuel befordring og fritidsaktiviteter.
Stk. 3. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 5.207 kr. pr. år (2022-niveau). Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.
Stk. 4. Hjælpen efter stk. 1 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til pasning m.v. følges.
Stk. 5. Social- og ældreministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor.

§ 41 a. (Ophævet).

§ 41 a er indsat ved § 2.1 i lov nr. 368 af 02.04.2023 fra d. 03.04.2023. § 41 a ophæves d. 01.01.2024.
§ 41 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 41 a. Ved kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 41 ses der bort fra mindreudgifter i egenbetalingen til medicin som følge af udgiftsgrænsen efter regler fastsat i medfør af § 146, stk. 5, i sundhedsloven.

§ 42. (Ophævet).

§ 42 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1613 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011. Ansøgninger om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service indgivet før lovens ikrafttræden behandles efter hidtil gældende regler. For personer, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i løbet af 2010, fastsættes ydelsen uanset § 42, stk. 2, 1. og 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, efter de hidtil gældende regler. Hidtidig formulering: § 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Der indregnes bidrag til pensionsordning, der udgør 6 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar 2003 og 10 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar 2004. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.
Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 1, herunder om indregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af udgifter til ATP-bidrag.

§ 42, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 468 af 18.05.2011 fra d. 01.01.2012.
§ 42, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 468 af 18.05.2011 fra d. 01.01.2012. I § 42, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.
§ 42, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 286 af 28.03.2012 fra d. 01.07.2012. I § 42, stk. 3, ændres »19.613« til: »27.500«.
§ 42, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1570 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 42, stk. 3, 1. pkt., ændres »27.500 kr.« til: »31.936 kr.«
§ 42, stk. 3 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 2394 af 14.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 42, stk. 3, 1. pkt., ændres »31.936 kr.« til: »33.063 kr. (2022-niveau)«.
§ 42 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Tabt arbejdsfortjeneste
§ 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.
Stk. 2. Kravet i stk. 1 om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, gælder ikke i forhold til de i stk. 1 nævnte børn, som er anbragt uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, i forbindelse med barnets hospitalsbesøg. Det er en betingelse, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, og at tilstedeværelsen er det mest hensigtsmæssige for barnet.
Stk. 3. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 33.063 kr. (2022-niveau) om måneden. Maksimumsbeløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.
Stk. 4. Social- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 3, herunder om beregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af ATP-bidrag.

§ 43. (Ophævet).

§ 43, stk. 6 er ændret ved § 36.1 i lov nr. 523 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 43, stk. 6, ændres »stk. 2-5 og 7« til: »stk. 2-4 og 6«.
§ 43 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 43. I tilfælde af ledighed skal kommunalbestyrelsen give en særlig supplerende ydelse til personer, der modtager hjælp efter § 42, i op til 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor ledigheden indtræffer. Betingelserne for udbetaling af ydelsen er, at personen
1) er arbejdsløshedsforsikret,
2) ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
3) ikke er selvforskyldt ledig,
4) ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde og
5) ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give den særlige supplerende ydelse uden hensyn til modtagerens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.
Stk. 3. Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste dagpengebeløb, jf. § 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Ydelsen kan dog højst udbetales med et beløb, der udgør 90 pct. af personens arbejdsfortjeneste i det tidligere arbejde.
Stk. 4. Den særlige supplerende ydelse nedsættes med det beløb, som den ansatte eventuelt modtager fra arbejdsgiveren eller fra Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med ophør af ansættelsen.
Stk. 5. Kommunen skal indbetale ATP-bidrag af den særlige supplerende ydelse efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget. Social- og ældreministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension i en bekendtgørelse fastsætte regler om bidragsbetaling.
Stk. 6. Kommunen skal indbetale bidrag til den særlige pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension til den særlige pensionsopsparing af den særlige supplerende ydelse. Social- og ældreministeren skal efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om bidragsbetaling og indberetning. Indbetales opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 2-4 og 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.

Kapitel 10: (Ophævet).

Kapitel 10 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Personlig hjælp og ledsagelse

§ 44. (Ophævet).

§ 44 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: § 44. Bestemmelserne i § 83 og § 86, stk. 2, om henholdsvis personlig hjælp og pleje og vedligeholdelsestræning m.v. finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, når der er behov herfor.
§ 44 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 44 indsættes efter »§ 83«: », § 84, stk. 1,«.
§ 44 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 44. Bestemmelserne i § 83, § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor.

§ 45. (Ophævet).

§ 45, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 45, stk. 1, ændres »og 8« til: »og 7«.
§ 45, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 222 af 06.03.2012 fra d. 15.03.2012. Hidtidig formulering: § 45. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for unge mellem 16 og 18 år, som har et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7.
§ 45, stk. 5 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 2394 af 14.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 45, stk. 5, 1. pkt., ændres »663 kr.« til: »948 kr. (2022-niveau)«.
§ 45 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 45. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år, som har et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7.
Stk. 2. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.
Stk. 3. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1.
Stk. 4. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.
Stk. 5. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 948 kr. (2022-niveau) årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.
Stk. 6. Social- og ældreministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

Kapitel 11: (Ophævet).

Kapitel 11 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Særlig støtte til børn og unge

§ 46. (Ophævet).

§ 46 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 46. Formålet med at yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for denne, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.
Stk. 2. Støtten skal ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt kan afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold.
Stk. 3. Barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages og tillægges passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed.
Stk. 4. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvor dette ikke er muligt, må foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge.
Stk. 5. Ved anvendelse af bestemmelserne i dette kapitel skal der lægges afgørende vægt på, at støtten ydes ud fra barnets eller den unges bedste, herunder at der lægges vægt på at give barnet eller den unge en stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i opvæksten.

§ 46 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Formål
§ 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at
1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk,
2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk,
3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse,
4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og
5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.
Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold.
Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge.

§ 47. (Ophævet).

§ 47 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Inddragelse af familie og netværk
§ 47. Kommunalbestyrelsen skal overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk.

§ 48. (Ophævet).

§ 48, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 317 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 48, stk. 1, indsættes efter »57 a,«: »57 b,«.
§ 48, stk. 1 er ændret ved
§ 1.1 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 48, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »myndigheden«.
§ 48, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 48, stk. 1, indsættes efter »52,«: »52 a,«.
§ 48, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 48, stk. 1, ændres »§ 65, stk. 2 og 4« til: »§ 65, stk. 2 og 3«.
§ 48, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. Hidtidig formulering: Forinden myndigheden træffer afgørelse efter §§ 51, 52, 52 a, 56, 57 a, 57 b, 58, 62 og 63, § 65, stk. 2 og 3, og §§ 68-71 og 75, skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge herom.
§ 48, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 48, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 50«: », eller en ungefaglig undersøgelse, jf. § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 48, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 48, stk. 1, 1. pkt., udgår »52 a,«.
§ 48 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 48. Inden der træffes afgørelse efter §§ 51, 52, 56, 57 a, 57 b, 58, 62 og 63, § 65, stk. 2 og 3, og §§ 68-71 og 75, skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge herom. Samtalen kan undlades, hvis der umiddelbart forinden er gennemført en samtale med barnet eller den unge ved gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50, eller en ungefaglig undersøgelse, jf. § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor.
Stk. 2. Samtalen kan undlades, i det omfang barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal barnets holdning til den påtænkte afgørelse søges tilvejebragt.

§ 48 a. (Ophævet).

§ 48 a, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. I § 48 a, stk. 1, ændres »efter dette kapitel« til: »efter denne lov«.
§ 48 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Bisidder til børn og unge
§ 48 a. Et barn eller en ung, hvis sag behandles efter denne lov, har på ethvert tidspunkt af sagens behandling ret til at lade sig bistå af andre.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis myndigheden træffer afgørelse om, at barnets eller den unges interesse i at kunne lade sig bistå bør vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov. Myndigheden kan endvidere træffe afgørelse om at tilsidesætte barnets eller den unges valg af bisidder, hvis der er bestemte grunde til at antage, at bisidderen vil varetage andre interesser end barnets eller den unges.
Stk. 3. Myndigheden kan træffe afgørelse om at udelukke en bisidder helt eller delvis fra et møde, hvis det skønnes af betydning for at få barnets eller den unges uforbeholdne mening belyst.
Stk. 4. En bisidder for et barn eller en ung skal være fyldt 15 år og er omfattet af straffelovens § 152 om tavshedspligt.

§ 49. (Ophævet).

§ 49 og overskriften til § 49 er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Undersøgelser
§ 49. For at tilgodese børn og unge med behov for særlig støtte skal kommunalbestyrelsen oprette en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at støtten ydes tidligt og sammenhængende, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk og anden sagkundskab.
Stk. 2. Et af gruppens medlemmer udpeges som ansvarlig for at koordinere indsatsen over for det enkelte barn og den enkelte unge.

§ 49 a. (Ophævet).

§ 49 a og overskriften til § 49 a er indsat ved § 1.9 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 49 a, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 597 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 49 a, stk. 1, ændres »det kommunale sundhedsvæsen« til: »sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, tandlæger og tandplejere ansat i den kommunale sundhedstjeneste«.
§ 49 a, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 597 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 49 a, stk. 3, indsættes efter »private institutioner«: », private klinikker«.
§ 49 a, stk. 1 er ændret ved § 13.2 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 49 a, stk. 1, indsættes efter »fritidshjem«: », Familieretshuset«.
§ 49 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde
§ 49 a. Skole, skolefritidsordning, sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, tandlæger og tandplejere ansat i den kommunale sundhedstjeneste, dagtilbud, fritidshjem, Familieretshuset og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge.
Stk. 2. Udveksling af oplysninger efter stk. 1 til brug for en eventuel sag, jf. kapitel 11 og 12, om et konkret barn eller en ung kan ske én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger mellem de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, ved et opfølgende møde.
Stk. 3. Selvejende eller private institutioner, private klinikker eller friskoler, som løser opgaver for de myndigheder, der er nævnt i stk. 1, kan indbyrdes og med de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, udveksle oplysninger i samme omfang som nævnt i stk. 1.
Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der efter stk. 1-3 kan videregive oplysninger, er ikke forpligtede hertil.

§ 49 b. (Ophævet).

§ 49 b er indsat ved § 1.4 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013.
§ 49 b er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 49 b. Kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, og politiet og anklagemyndigheden kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og unge.

§ 50. (Ophævet).

Overskriften til § 50 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 50, stk. 1, 2. pkt. er ophævet og 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.11 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering:
Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog stk. 9 og § 51.
§ 50, stk. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 50, stk. 2, indsættes efter »der«: », medmindre konkrete forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge,«.
§ 50, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.13 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 50, stk. 4, 2. pkt., udgår », jf. § 49«.
§ 50, stk. 5 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 5. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger, og skal i øvrigt gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader.
§ 50, stk. 5, 2. pkt. er indsat ved § 1.15 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 50, stk. 7, 2. pkt. er indsat ved § 1.16 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 50, stk. 8, tidligere stk. 9, er ophævet ved § 1.17 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 8. Hvis forældremyndighedens indehaver eller den unge, der er fyldt 15 år, ikke giver samtykke, jf. stk. 1, kan undersøgelsen gennemføres uden samtykke ved at indhente de nødvendige eksisterende oplysninger, jf. § 11 c, stk. 1, nr. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
§ 50, stk. 8, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. Hidtidig formulering: Afgørelse herom træffes med samtykke fra forældrene.
§ 50, stk. 8, 3. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 50, stk. 8, 3. pkt., ændres »Stk. 3-9« til: »Stk. 3-7«.
§ 50, stk. 3 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.
§ 50, 9, 3. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013.
I § 50, stk. 8, 3. pkt., der bliver stk. 9, 3. pkt., ændres »Stk. 3-7« til: »Stk. 4-8«.
§ 50, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 1462 af 17.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 50, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 52 og § 76« til: »§§ 52, 76 og 76 a«.
§ 50, stk. 5, 4. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 137 af 25.02.2020 fra d. 01.03.2020.
§ 50 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Børnefaglig undersøgelse
§ 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der medmindre konkrete forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge, skal omfatte barnets eller den unges
1) udvikling og adfærd,
2) familieforhold,
3) skoleforhold,
4) sundhedsforhold,
5) fritidsforhold og venskaber og
6) andre relevante forhold.
Stk. 3. Som led i undersøgelsen skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan undlades, i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal oplysninger om barnets eller den unges synspunkter søges tilvejebragt. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor.
Stk. 4. I sin undersøgelse skal kommunalbestyrelsen afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. For unge, der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for denne aldersgruppe, jf. § 52 og § 76 og § 76 a.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal som led i undersøgelsen inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærere eller andre. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog. Iværksætter kommunen en psykologisk undersøgelse af forældremyndighedsindehaveren, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret psykolog.
Stk. 6. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Hvis der er iværksat foranstaltninger sideløbende med, at undersøgelsen gennemføres, jf. § 52, stk. 2, skal der desuden tages stilling til, om disse foranstaltninger skal videreføres. Der skal være oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltningerne, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne.
Stk. 7. Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen.
Stk. 8. I forbindelse med undersøgelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal foretages en undersøgelse af eventuelle andre børn i familien. En undersøgelse kan gennemføres som én samlet undersøgelse for flere børn i familien, dog således at der tages højde for børnenes individuelle forhold.
Stk. 9. Hvis det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til et barn umiddelbart efter fødslen, skal kommunen undersøge de vordende forældres forhold nærmere. Undersøgelsen gennemføres så vidt muligt i samarbejde med de vordende forældre. Stk. 4-8 finder anvendelse ved afgørelsen.

§ 50 a. (Ophævet).

§ 50 a er indsat ved § 1.7 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013.
§ 50 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 50 a. Kommunalbestyrelserne i regionen skal oprette et børnehus i hver region til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom.
Stk. 2. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om børnehusenes indretning, drift, finansiering og opgaver m.v.

§ 50 b. (Ophævet).

§ 50 b er indsat ved § 1.7 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013.
§ 50 b er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 50 b. Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til brug for den børnefaglige undersøgelse efter § 50 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 50 a.

§ 50 c. (Ophævet).

§ 50 c er indsat ved § 1.7 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013.
§ 50 c er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 50 c. Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, jf. § 50 a, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.

§ 51. (Ophævet).

§ 51, stk. 2 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 51, stk. 3 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. I § 51, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.
§ 51 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 51. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn og unge-udvalgets afgørelse.
Stk. 2. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen ved benyttelse af det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 50 a.
Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 og 2 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.

§ 52. (Ophævet).

§ 52, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 52, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 56« til: »§§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a«.
§ 52, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.18 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 52, stk. 1 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 52, stk. 1, ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.
§ 52, stk. 2 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. § 50 eller § 51. Kommunalbestyrelsen skal altid vælge den eller de mindst indgribende formålstjenlige foranstaltninger, som kan løse de problemer, der er afdækket gennem undersøgelsen.
§ 52, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: 1) Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at barnet eller den unge skal søge dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende.
§ 52, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 52, stk. 3, nr. 4, ændres »4 og 5« til: »5 og 6«.
§ 52, stk. 3, nr. 5 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: 5) Aflastningsordning, jf. § 55, i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, nr. 1, 2, 4 og 5.
§ 52, stk. 3, nr. 6 er ophævet ved § 1.24 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: 6) Udpegning af en personlig rådgiver for barnet eller den unge.
§ 52, stk. 3, nr. 6 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 52, stk. 3, nr. 7, der bliver nr. 6, ændres »og« til: »eller«.
§ 52, stk. 4 og 5 er ophævet ved § 1.26 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 3 og yde økonomisk støtte, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3. Støtten kan ydes, når forældremyndighedens indehaver ikke selv har midler dertil.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, eller at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet.

§ 52, stk. 4 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 52, stk. 6, der bliver stk. 4, ændres »7 eller 10, og stk. 4 og 5« til: »6 eller 9, og § 52 a«.
§ 52, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 52, stk. 3, nr. 4, udgår »eller § 144«.
§ 52, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. I § 52, stk. 3, nr. 4, ændres »§ 66, nr. 1, 5 og 6,« til: »§ 66, stk. 1, nr. 1, 5 og 6,«.
§ 52, stk. 3, nr. 5 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. I § 52, stk. 3, nr. 5, ændres »§ 66, nr. 1-3, 5 og 6« til: »§ 66, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6«.
§ 52, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. I § 52, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »plejefamilie,«: »i en kommunal plejefamilie,«, og efter »§ 66, stk. 1, nr. 1,« indsættes: »2,«.
§ 52, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 52, stk. 3, nr. 4, ændres »plejefamilie, i en kommunal plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6« til: »almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 6 og 7«.
§ 52, stk. 3, nr. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 52, stk. 3, nr. 5, ændres »plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6« til: »almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie eller i en netværksplejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7«.
§ 52, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 52, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »støtte«: », jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 52, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 52, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 50«: », eller en ungefaglig undersøgelse, jf. § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 52 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Foranstaltninger
§ 52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50, eller en ungefaglig undersøgelse, jf. § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Hvis særlige forhold taler herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
4) Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 6 og 7, eller i et botilbud, jf. § 107.
5) Aflastningsordning, jf. § 55, i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie eller i en netværksplejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7.
6) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66.
8) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.
9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal under en graviditet træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, nr. 2, 3, 4, 6 eller 9, og § 52 a, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte efter fødslen. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældrene. Stk. 2 finder anvendelse ved afgørelsen.

§ 52 a. (Ophævet).

§ 52 a er indsat ved § 1.28 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 52 a, stk.1, nr. 2
er ændret ved § 1.4 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 52 a, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »med foranstaltninger efter § 52, stk. 3,«: »eller«.
§ 52 a, stk. 1, nr. 1 og 5 er ophævet ved § 1.3 i
lov nr. 576 af 10.06.2014 fra d. 01.10.2014. Nr. 2-4 bliver hereffter nr. 1-3. Hidtidig formulering: 1) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand efter § 11, stk. 3.
5) Udgifter i forbindelse med prævention.

§ 52 a, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 576 af 10.06.2014 fra d. 01.10.2014. I § 52 a, stk. 2, udgår »og 2«. Hidtidig formulering: Støtte efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.
§ 52 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. To steder i § 52 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 52, stk. 3«: », eller efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 52 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 52 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2. Der kan ydes økonomisk støtte til:
1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3, eller efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.
3) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.
Stk. 2. Støtte efter stk. 1, nr. 1, kan kun ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.

§ 53. (Ophævet).

§ 53 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 53 ændres »§ 140, stk. 5, 1. pkt.« til: »§ 140, stk. 3, 1. pkt.«
§ 53 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 53 ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8« til: »§ 52, stk. 3, nr. 7«.
§ 53 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 53 ændres »§ 140, stk. 3, 1. pkt.« til: »§ 140, stk. 2, 1. pkt.«
§ 53 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 53. Samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, til en afgørelse efter § 52, stk. 3, nr. 7, skal omfatte formålet med anbringelsen, jf. § 140, stk. 2, 1. pkt.

§ 54. (Ophævet).

§ 54 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 54 ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8, og §§ 58 og 60« til: »§ 52, stk. 3, nr. 8«.
§ 54, stk. 1 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 54, stk. 1, ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8« til: »§ 52, stk. 3, nr. 7«.
§ 54, stk. 2 er indsat ved § 1.30 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 54, stk. 3 er indsat ved § 5.1 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018.
§ 54, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 54, stk. 1, indsættes efter »§ 52, stk. 3, nr. 7«: », eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«, og i § 54, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 52, stk. 3, nr. 7,«: »eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 54 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 54. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Stk. 2. Under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om støtte til forældrene efter stk. 1, efter § 52, stk. 3, eller efter anden lovgivning. Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en særskilt plan for støtten til forældrene.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kravet om den særskilte plan for støtten til forældrene, jf. stk. 2, kan fraviges, og at forældrene i stedet tilbydes en helhedsorienteret plan for en eller begge forældre, når der er tale om forældre med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Forældrene skal give samtykke til, at den særskilte plan erstattes af en helhedsorienteret plan.

§ 54 a. (Ophævet).

§ 54 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 54 a. Kommunalbestyrelsen skal tilknytte en koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a. Koordinatoren skal være tilknyttet gennem hele forløbet og være den unges rådgiver, sikre sammenhængen i faserne og afholde møder med den unge, forældrene og andre relevante parter med henblik på at fastholde de målsætninger, der er fastlagt i handleplanen, jf. § 140.

§ 55. (Ophævet).

§ 55, stk. 1 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 55, stk. 1, ændres »8, og efter § 76, stk. 3, nr. 1 og 4« til: »7, og efter § 76, stk. 3, nr. 1 og 3«.
§ 55, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i
lov nr. 1462 af 17.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 55, stk. 1, 1. pkt., ændres »og efter § 76, stk. 3, nr. 1 og 3,« til: »§ 76, stk. 3, nr. 1 og 3, og § 76 a, stk. 2,«.
§ 55, stk. 4 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 55, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 55, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 76 a, stk. 2,«: »eller efter § 13, stk. 1, nr. 5 og 6, og § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 55, stk. 4 er ændret ved §§ 2.5-2.6 i lov nr. 2394 af 14.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 55, stk. 4, 2. pkt., ændres »174 kr.« til: »195 kr.«, »186 kr.« ændres til: »208 kr.«, og »(2016-niveau)« ændres til: »(2022-niveau)«, og i 3. pkt., ændres »162 kr.« til: »179 kr.«, og »(2016-niveau)« ændres til: »(2022-niveau)«.
§ 55 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 55. Under et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7, og efter § 76, stk. 3, nr. 1 og 3, og § 76 a, stk. 2, eller efter § 13, stk. 1, nr. 5 og 6, og § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet modtager barnet, den unge eller de vordende forældre omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. Ved særlige behov kan der endvidere foretages undersøgelser og observation samt ydes terapi eller anden behandling.
Stk. 2. Et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold, indgår som en ydelse efter stk. 1.
Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 kan ydes af det sted, hvor barnet, den unge eller de vordende forældre har døgnophold, eller på anden måde.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen godtgør udgifter til kost og logi i forbindelse med formidlet døgnophold for børn og unge, når opholdet ikke er omfattet af takstfinansiering, jf. § 174, stk. 1. For første og andet barn eller ung placeret på samme sted udgør godtgørelsen 195 kr. pr. døgn pr. barn under 10 år og 208 kr. pr. døgn pr. barn eller ung over 10 år (2022-niveau). For tredje barn eller ung og derover placeret på samme sted udgør godtgørelsen 179 kr. pr. døgn pr. barn eller ung (2022-niveau) uanset barnets eller den unges alder.

§ 56. (Ophævet).

§ 56, 2. og 3. pkt. er ophævet ved § 2.1 i lov nr. 316 af 28.04.2009 fra d. 01.01.2010. Hidtidig formulering: Afgørelse herom skal træffes i et møde i det personsagsudvalg, der efter § 17 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område varetager det pågældende sagsområde. I kommuner med magistratsordning træffes afgørelsen af vedkommende magistratsmedlem.
§ 56, 1. pkt. er ændret ved § 1.32 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 56, 1. pkt., ændres »§ 52, stk. 3, nr. 1, 6 og 7« til: »§ 52, stk. 3, nr. 1 og 3, for så vidt angår behandling af barnets eller den unges problemer, og nr. 6«.
§ 56 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 56. Afgørelse efter § 52, stk. 3, nr. 1 og 3, for så vidt angår behandling af barnets eller den unges problemer, og nr. 6, jf. § 52, stk. 1, kan træffes, selv om forældremyndighedens indehaver ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at kunne opnås uanset det manglende samtykke.

§ 57. (Ophævet).

§ 57, stk. 2 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 133 af 16.02.2016 fra d. 01.03.2016.
§ 57, stk. 2 er ændret ved § 13.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 57 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 57. Hvis ingen har forældremyndigheden over et barn eller en ung, skal kommunalbestyrelsen i fornødent omfang medvirke til, at der udpeges en egnet indehaver af forældremyndigheden.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere i fornødent omfang medvirke til, at der udpeges en egnet indehaver af forældremyndigheden, når Familieretshuset til brug for behandlingen af en sag efter forældreansvarslovens § 15 a, stk. 1, anmoder kommunalbestyrelsen herom.

§ 57 a. (Ophævet).

§ 57 a, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 317 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 57 a, stk. 1, ændres »kan« til: »skal«.
§ 57 a, stk. 4 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 317 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 57 a, stk. 6 er ændret ved
§ 4.1 i lov nr. 624 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 57 a, stk. 6, ændres »børnefamilieydelse« til: »børne- og ungeydelse« og »lov om en børnefamilieydelse« til: »lov om en børne- og ungeydelse«.
§ 57 a, stk. 4 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 57 a, stk. 4, ændres »7 og 10« til: »6 og 9«.
§ 57 a, stk. 6, er ændret ved § 3.1 i lov nr. 461 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011. I § 57 a, stk. 6, indsættes efter »lov om en børne- og ungeydelse«: », og for, at det pågældende barn eller den pågældende unge medregnes ved beregningen af boligstøtten, jf. lov om individuel boligstøtte«
§ 57 a, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. Hidtidig formulering: 2) at barnet eller den unge har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed,
§ 57 a, stk. 4 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.
§ 57 a, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 57 a, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »samtykke«: », jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 57 a, stk. 2, nr. 3 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 892 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.
§ 57 a, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 892 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 57 a, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »tidspunkt«: »eller i et nærmere fastsat tidsrum«.
§ 57 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Forældrepålæg
§ 57 a. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at meddele forældremyndighedsindehaveren et forældrepålæg, jf. stk. 3, når der er risiko for, at et barns eller en ungs udvikling er i fare, og det vurderes at bero på, at forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit forældreansvar.
Stk. 2. Meddelelse af et forældrepålæg forudsætter, at der foreligger oplysninger om,
1) at barnet eller den unge har ulovligt skolefravær, eller at undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes,
2) at barnet eller den unge er mistænkt eller sigtet for en overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven eller er mistænkt eller sigtet for anden kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed,
3) at barnet eller den unge har udvist en utryghedsskabende adfærd på steder, hvortil der er almindelig adgang,
4) at barnet eller den unge har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer, eller
5) at forældremyndighedsindehaveren nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer.
Stk. 3. Et forældrepålæg angiver en eller flere konkrete handlepligter for forældremyndighedsindehaveren, som skal være egnede til at bidrage til en løsning af barnets eller den unges problemer, og som står i rimeligt forhold til formålet. Det kan herunder fastsættes, at forældremyndighedsindehaveren skal
1) sikre barnets eller den unges fremmøde i skolen ved personligt at følge barnet eller den unge i skole,
2) deltage i forældremøder og konsultationer vedrørende barnets eller den unges skolegang,
3) sikre barnets eller den unges deltagelse i konkrete fritidsaktiviteter ved at følge barnet eller den unge til det pågældende sted,
4) sikre, at barnet eller den unge er hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt eller i et nærmere fastsat tidsrum,
5) deltage i et af kommunen tilbudt forældreprogram eller
6) deltage i møder med relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer.
Stk. 4. Afgørelse om forældrepålæg efter stk. 1 træffes uden forudgående gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50.
Stk. 5. Hvis der er truffet afgørelse om forældrepålæg efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse efter § 52, stk. 1, om at iværksætte foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 1, 2, 3, 6 og 9, selv om forældremyndighedsindehaveren ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det vurderes, at formålet med foranstaltningen vil kunne opnås uanset det manglende samtykke, jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Stk. 6. Afgørelsen om forældrepålæg træffes for en afgrænset periode af højst 12 måneders varighed. Forældrepålægget kan forlænges med højst 6 måneder ad gangen.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældremyndighedsindehaveren om, at overholdelse af pålægget er en betingelse for at modtage børne- og ungeydelse, jf. lov om en børne- og ungeydelse, og for, at det pågældende barn eller den pågældende unge medregnes ved beregningen af boligstøtten, jf. lov om individuel boligstøtte.
Stk. 8. Hvis kommunen vurderer, at den, der er meddelt et forældrepålæg efter stk. 1, ikke efterlever pålægget, og at den manglende efterlevelse ikke beror på undskyldelige omstændigheder, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om dette. Afgørelsen er gældende for ét kvartal.
Stk. 9. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald af pålægget, hvis kommunalbestyrelsen vurderer,
1) at forholdet, der lå bag pålægget, ikke længere eksisterer, eller
2) at forældrepålægget ikke længere er egnet til at løse barnets eller den unges problemer.

§ 57 b. (Ophævet).

§ 57 b er indsat ved § 1.4 i lov nr. 317 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 57 b, stk. 4-6 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 627 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 57 b, stk. 10 er ophævet og stk. 10 og 11 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 627 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 10. Social- og integrationsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler i en bekendtgørelse om gennemførelsen af en forsøgsordning, hvorefter politiet yder kommunen bistand i forbindelse med gennemførelsen af ungepålæg.
§ 57 b, stk. 3, nr. 1 og stk. 7 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 57 b, stk. 3, nr. 1, og stk. 7, ændres »7, 9 eller 10« til: »8 eller 9«.
§ 57 b, stk. 4-6 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 162 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012 og finder anvendelse på afgørelser, der træffes efter lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at barnet eller den unge i tilknytning til en afgørelse om ungepålæg, der indebærer, at barnet eller den unge skal være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt, jf. stk. 3, nr. 2, kan underlægges elektronisk overvågning, når der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge ikke vil overholde det meddelte pålæg, og det vurderes, at elektronisk overvågning vil være medvirkende til at få barnet eller den unge til at efterleve pålægget.
Stk. 5. Afgørelsen om elektronisk overvågning efter stk. 4 skal stå i rimeligt forhold til indholdet af og formålet med ungepålægget.
Stk. 6. Afgørelsen om elektronisk overvågning efter stk. 4 træffes for en afgrænset periode på højst 1 måned ad gangen. Den samlede varighed af elektronisk overvågning må ikke overstige 3 måneder inden for en periode på 12 måneder.

Overskriften før § 57 b er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. Hidtidig formulering: Ungepålæg
§ 57 b, stk. 1 er ændret ved §§ 1.11-1.13 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 57 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »12-17 år et ungepålæg« til: »10-17 år et børne- og ungepålæg«, i § 57 b, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »problemer«: », jf. dog §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«, og i § 57 b, stk. 1, 2. pkt., ændres »ungepålæg« til: »børne- og ungepålæg«.
§ 57 b, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 57 b, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »ungepålæg« til: »børne- og ungepålæg«.
§ 57 b, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. Hidtidig formulering: 2) har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed,
§ 57 b, stk. 3 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 57 b, stk. 3, nr. 2, ændres »tidspunkt eller« til: »tidspunkt,«, i nr. 3 ændres »skade.« til: »skade eller«, og nr. 4 indsættes.
§ 57 b, stk. 4 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.
§ 57 b, stk. 4, 6 og 8, der bliver stk. 5, 7 og 9, er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 57 b, stk. 4, der bliver stk. 5, stk. 6, der bliver stk. 7, og stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »ungepålæg« til: »børne- og ungepålæg«.
§ 57 b, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 57 b, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 5 og 8« til: »stk. 6 og 9«, og »ungepålægget« ændres til: »børne- og ungepålægget«.
§ 57 b, stk. 7, der bliver stk. 8, er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. Hidtidig formulering: Stk. 7. Politiet kan yde bistand til kommunen ved udøvelsen af beføjelser efter § 64, stk. 2, når disse beføjelser udøves i forbindelse med en afgørelse om ungepålæg.
§ 57 b, stk. 2, nr. 3 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 892 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.
§ 57 b, stk. 3, nr. 2 er indsat ved § 2.4 i lov nr. 892 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.
§ 57 b, stk. 3, nr. 2, der bliver nr. 3, er ændret ved § 2.5 i lov nr. 892 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 57 b, stk. 3, nr. 2, der bliver nr. 3, indsættes efter »tidspunkt«: »eller i et nærmere fastsat tidsrum«.
§ 57 b, stk. 4 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 892 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 57 b, stk. 4, ændres »nr. 2-4« til: »nr. 2-5«.
§ 57 b er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Børne- og ungepålæg
§ 57 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at meddele et barn eller en ung i alderen 10-17 år et børne- og ungepålæg,når barnet eller den unge har adfærdsproblemer eller udviser negativ adfærd af en sådan karakter, at der er risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i fare, og når det vurderes, at et frivilligt samarbejde med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren om støtte efter § 52, stk. 3, ikke er tilstrækkeligt til at afhjælpe barnets eller den unges problemer, jf. dog §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Afgørelsen om børne- og ungepålæg kan træffes uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.
Stk. 2. Meddelelse af et børne- og ungepålæg forudsætter, at der foreligger oplysninger om, at barnet eller den unge
1) har ulovligt skolefravær, eller at undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes,
2) er mistænkt eller sigtet for en overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven eller er mistænkt eller sigtet for anden kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed,
3) har udvist en utryghedsskabende adfærd på steder, hvortil der er almindelig adgang,
4) har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer eller
5) nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer.
Stk. 3. Et børne- og ungepålæg skal angive en eller flere konkrete handlepligter for barnet eller den unge, som vurderes at være egnede til at bidrage til en løsning af barnets eller den unges problemer, og som står i rimeligt forhold til formålet. Det kan herunder fastsættes, at barnet eller den unge skal
1) modtage en eller flere foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 1, 3, 6, 8 eller 9,
2) undlade at færdes frem og tilbage eller tage ophold i et nærmere geografisk afgrænset område,
3) være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt eller i et nærmere fastsat tidsrum,
4) bidrage til at genoprette forrettet skade eller
5) deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.
Stk. 4. Børne- og ungepålæg efter stk. 1, jf. stk. 3, nr. 2-5, iværksættes uden forudgående gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50.
Stk. 5. Hvis der er truffet afgørelse om børne- og ungepålæg efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse efter § 52, stk. 1, om at iværksætte foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 1, 3, 6, 8 eller 9, selv om forældremyndighedsindehaveren ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det vurderes, at formålet med foranstaltningen vil kunne opnås uanset det manglende samtykke.
Stk. 6. § 57 a, stk. 6 og 9, finder tilsvarende anvendelse på børne- og ungepålægget efter stk. 1.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal ved afgørelse om børne- og ungepålæg efter stk. 1 overveje, om der samtidig bør træffes afgørelse om forældrepålæg efter § 57 a.
Stk. 8. Overholder barnet eller den unge ikke et børne- og ungepålæg, skal kommunalbestyrelsen, når det vurderes relevant, straks underrette politiet og anmode om bistand til kommunens udøvelse af beføjelser efter § 64, stk. 2.
Stk. 9. Social- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om politiets bistand til kommunerne i forbindelse med gennemførelse af børne- og ungepålæg.

§ 57 c. (Ophævet).

§ 57 c er indsat ved § 1.4 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 57 c, stk. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. I § 57 c, stk. 3, ændres »§ 52, stk. 3, nr. 7« til: »§ 52, stk. 3, nr. 6«.
§ 57 c er ophævet og indsat på ny ved §§ 1.1-1.2 i lov nr. 577 af 10.06.2014 fra d. 01.10.2014. Hidtidig formulering: Kriminalitetstruede børn og unge
§ 57 c. For børn og unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan for en indsats, der kan modvirke yderligere kriminalitet og yde den nødvendige støtte til barnet eller den unge. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med barnet eller den unge og dennes familie.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en foreløbig handleplan, jf. stk. 1, senest 7 dage efter at kommunen har modtaget dokumentation fra politiet om den begåede kriminalitet. Det skal i den forbindelse overvejes, om det vil være relevant at træffe afgørelse om ungepålæg, jf. § 57 b.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med løsladelse give unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf, været varetægtsfængslet eller anbragt i varetægtssurrogat et tilbud om udslusning. Tilbuddet om udslusning skal så vidt muligt etableres inden løsladelsen og have en varighed på mindst 6 måneder efter løsladelsen. Tilbuddet skal som minimum have et omfang svarende til en kontaktperson efter § 52, stk. 3, nr. 6.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle børn og unge på sikrede institutioner tilbydes screening med henblik på at afdække psykiatriske problemer. Screeningen forudsætter samtykke fra forældremyndighedsindehaver og unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om screeningens omfang, herunder hvem der kan udføre den, og hvornår den skal udføres.

§ 57 c, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.20 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 57 c, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 57 c, stk. 1, indsættes efter »netværkssamråd«: »med henblik på drøftelse af behov for iværksættelse af foranstaltninger«.
§ 57 c, stk. 2 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4. Hidtidig formulering: Stk. 2. På baggrund af drøftelser på netværkssamrådet med den unge, forældremyndighedsindehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og relevante fagpersoner skal kommunalbestyrelsen efter netværkssamrådet udarbejde en handleplan for, hvilke initiativer og handlepligter der kan modvirke yderligere kriminalitet.
§ 57 c, stk. 3, der bliver stk. 2, er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 57 c, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »revidere handleplanen« til: »iværksætte eller ændre foranstaltninger«.
§ 57 c, stk. 4, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 57 c, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »Stk. 1-3« til: »Stk. 1 og 2«, og »stk. 5« til: »stk. 4«.
§ 57 c, stk. 5, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 57 c, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »Stk. 1-3« til: »Stk. 1 og 2«.
§ 57 c er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Netværkssamråd
§ 57 c. Kommunalbestyrelsen skal, senest 7 dage efter den har modtaget dokumentation fra politiet om, at en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, indkalde den unge, forældremyndighedsindehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og relevante fagpersoner til et netværkssamråd med henblik på drøftelse af behov for iværksættelse af foranstaltninger.
Stk. 2. Modtager kommunalbestyrelsen inden for 1 år efter netværkssamrådets afholdelse, jf. stk. 1, dokumentation fra politiet om mistanke mod den unge under 18 år for gentagen, alvorlig kriminalitet, skal kommunalbestyrelsen uden fornyet indkaldelse til netværkssamråd vurdere, om der er behov for at iværksætte eller ændre foranstaltninger.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for børn og unge, der er omfattet af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder anvendelse i sager, som afvises af Ungdomskriminalitetsnævnet, jf. § 42, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Kommunalbestyrelsen skal senest 7 dage efter modtagelse af sagen fra Ungdomskriminalitetsnævnet indkalde til netværkssamråd efter stk. 1.

§ 57 d. (Ophævet).

§ 57 d er indsat ved § 1.2 i lov nr. 577 af 10.06.2014 fra d. 01.10.2014.
§ 57 d er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Kriminalitetstruede børn og unge
§ 57 d. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med løsladelse give unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf eller været varetægtsfængslet eller anbragt i varetægtssurrogat, et tilbud om udslusning. Tilbuddet om udslusning skal så vidt muligt etableres inden løsladelsen og have en varighed på mindst 6 måneder efter løsladelsen. Tilbuddet skal som minimum have et omfang svarende til en kontaktperson efter § 52, stk. 3, nr. 6.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle børn og unge på sikrede institutioner tilbydes screening med henblik på at afdække psykiatriske problemer. Screeningen forudsætter samtykke fra forældremyndighedsindehaver og fra unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 3. Social- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om screeningens omfang, herunder hvem der kan udføre den, og hvornår den skal udføres.

§ 58. (Ophævet).

§ 58, stk. 1, nr. 4, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 58, stk. 1, nr. 4, stk. 2 og 3, ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8« til: »§ 52, stk. 3, nr. 7«.
§ 58, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. Hidtidig formulering: vold eller andre alvorlige overgreb,
§ 58, stk. 4 er indsat ved § 1.21 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§ 58 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke
§ 58. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af
1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
2) overgreb, som barnet eller den unge har været udsat for,
3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller
4) andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge,
kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7. Der kan kun træffes en afgørelse efter 1. pkt., når der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.
Stk. 2. Når hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det, kan børn og unge-udvalget beslutte, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet efter stk. 1, selv om forældremyndighedens indehaver og den unge giver samtykke til anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 7.
Stk. 3. Såfremt en ung, der er fyldt 15 år, erklærer sig enig i anbringelsen, kan børn og unge- udvalget uanset betingelserne i stk. 1 træffe afgørelse om at anbringe den unge uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, når anbringelsen må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov og problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet.
Stk. 4. Børn og unge-udvalget kan ikke træffe afgørelse efter stk. 1-3 i sager om børn og unge, der er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, jf. §§ 10 og 11 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Afgørelser efter stk. 1-3 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.

§ 59. (Ophævet).

§ 59 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 59 ændres »indeholde en redegørelse for« til: »omfatte«.
§ 59, nr. 1-3 er ophævet og nr. 1 er indsat ved § 1.36 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: 1) grundlaget for, at betingelserne i § 58 anses for opfyldt,
2) de foranstaltninger efter § 52, stk. 3, der har været iværksat eller har været tilbudt familien, og grundene til, at foranstaltninger af denne karakter nu må anses for utilstrækkelige eller uanvendelige,
3) de forhold i familien og hos barnet eller den unge eller i dennes omgivelser, som under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet kan bidrage til at klare vanskelighederne,

§ 59, nr. 1
er ændret ved § 1.5 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 59, nr. 1, ændres »§ 50, stk. 6« til: »§ 50, stk. 5«.
§ 59, nr. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. I § 59, nr. 1, ændres »§ 50, stk. 5« til: »§ 50, stk. 6«.
§ 59, nr. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 137 af 25.02.2020 fra d. 01.03.2020. Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.
§ 59 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 59. En indstilling om anbringelse uden for hjemmet efter § 58 skal omfatte
1) den børnefaglige undersøgelse, jf. § 50, herunder beskrivelsen af, at betingelserne i § 58 anses for opfyldt, og af de ressourcer hos barnet, familien og netværket, som kan bidrage til at klare vanskelighederne under anbringelsen, jf. § 50, stk. 6,
2) en vurdering af forældremyndighedsindehaverens kompetencer til at varetage omsorgen for barnet eller den unge og tage hånd om barnets eller den unges særlige behov, herunder med hjælp og støtte efter denne lov eller anden relevant lovgivning,
3) den handleplan for anbringelsen, jf. § 140, herunder den støtte og de initiativer, som er påtænkt for barnet eller den unge og dennes familie under anbringelsen uden for hjemmet og i tiden derefter, og
4) barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning.

§ 60. (Ophævet).

60 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: § 60. Er et barn eller en ung med samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, anbragt uden for hjemmet, og tilbagekaldes samtykket, kan børn og unge-udvalget beslutte, at barnet eller den unge i op til 6 måneder fra tilbagekaldelsen af samtykket ikke skal kunne hjemgives, uanset at betingelserne i § 58 ikke er opfyldt. En sådan beslutning om en hjemgivelsesperiode kan træffes, når hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det.
Stk. 2. Er et barn eller en ung anbragt uden for hjemmet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, og er der ikke grundlag for at opretholde anbringelsen, jf. § 58, kan børn og unge-udvalget beslutte, at barnet eller den unge i op til 6 måneder fra afgørelsen ikke skal kunne hjemgives. En sådan beslutning om en hjemgivelsesperiode kan træffes, når hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 1 og 2 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.

§ 61. (Ophævet).

§ 61 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: § 61. En indstilling om, at et barn eller en ung ikke kan hjemtages i op til 6 måneder efter § 60, skal indeholde en redegørelse for
1) grundlaget for, at betingelserne i § 60 anses for opfyldt,
2) de forhold i familien og hos barnet eller den unge eller i dennes omgivelser, som i en hjemtagelsesperiode på op til 6 måneder kan bidrage til at klare vanskelighederne,
3) den handleplan for anbringelsen, jf. § 140, herunder den støtte og de initiativer, som er påtænkt for barnet eller den unge og dennes familie i hjemtagelsesperioden og i tiden derefter, og
4) barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning.

§ 62. (Ophævet).

§ 62, stk. 5 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 62, stk. 6 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 62, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »Stk. 1-4« til: »Stk. 1-5«.
§ 62, stk. 6 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 62, stk. 6, ændres »§ 65, stk. 4« til: »§ 65, stk. 3«.
§ 62 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 62. Hvis barnet eller den unge ikke har været anbragt uden for hjemmet inden for det seneste år før datoen for den aktuelle anbringelse, forudsætter opretholdelse af en foranstaltning efter § 58 ud over 1 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse fornyet afgørelse i udvalget.
Stk. 2. Hvis barnet eller den unge har været anbragt uden for hjemmet inden for det seneste år før datoen for den aktuelle anbringelse, forudsætter opretholdelse af en foranstaltning efter § 58 ud over 2 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse fornyet afgørelse i udvalget.
Stk. 3. Er sagen efter stk. 1 og 2 indbragt for Ankestyrelsen eller forelagt domstolene, regnes fristen fra den endelige afgørelse eller dom. Uanset bestemmelsen i stk. 1 og 2 kan børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen eller retten fastsætte en kortere frist for fornyet behandling i udvalget.
Stk. 4. Børn og unge-udvalget kan ved afgørelser efter § 58 undtagelsesvis fastsætte en længere frist end nævnt i stk. 1-3, når de forhold, der ligger til grund for afgørelsen, med overvejende sandsynlighed må antages at vedvare ud over fristen. Samme beføjelser har Ankestyrelsen og retten.
Stk. 5. Børn og unge-udvalget kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en anbringelse uden for hjemmet efter § 58 af et barn, der ikke er fyldt 1 år, skal gælde i 3 år, hvis det er overvejende sandsynligt, at de forhold, der begrunder anbringelsen, vil være til stede i denne periode. De samme beføjelser har Ankestyrelsen og retten.
Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved afgørelser, som Ankestyrelsen træffer efter § 65, stk. 3.

§ 63. (Ophævet).

§ 63 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke
§ 63. Hvis forældremyndighedsindehaveren undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller behandle for en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet eller den unge for betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om at gennemføre undersøgelsen eller behandlingen.
Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.

§ 63 a. (Ophævet).

§ 63 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017.
§ 63 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1662 af 20.12.2016 fra d. 01.01.2017.
§ 63 a, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 63 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 66, stk. 1, nr. 6« til: »§ 66, stk. 1, nr. 7«.
§ 63 a, stk. 4 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 63 a, stk. 4, indsættes efter »på døgninstitutioner«: », og at børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at dispensere fra aldersgrænsen i stk. 2 i særlige situationer i forhold til børn under 12 år«.
§ 63 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner
§ 63 a. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, og § 58, når betingelserne i stk. 2 er opfyldt.
Stk. 2. Delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge mellem 12 og 17 år efter § 66, stk. 1, nr. 7, må alene anvendes, når det er afgørende for den socialpædagogiske behandling at kunne aflåse yderdøre og vinduer i perioder eller at kunne fastholde barnet eller den unge fysisk. Der skal endvidere være risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af
1) kriminel adfærd hos barnet eller den unge,
2) misbrugsproblemer hos barnet eller den unge eller
3) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de nærmere rammer og vilkår for tilbageholdelse og fastholdelse under den konkrete anbringelse på en delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på en døgninstitution, jf. §§ 12 og 13 i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
Stk. 4. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af og forholdene under en anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, og at børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at dispensere fra aldersgrænsen i stk. 2 i særlige situationer i forhold til børn under 12 år.

§ 63 b. (Ophævet).

§ 63 b er indsat ved § 1.5 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017.
§ 63 b er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1662 af 20.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: § 63 b. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om anbringelse på sikrede døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, og § 58, når betingelserne i stk. 2, nr. 1-3, er opfyldt.
Stk. 2. En sikret døgninstitution efter § 66, stk. 1, nr. 6, må alene anvendes til børn og unge, når
1) det er absolut påkrævet for at afværge, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre, og risikoen for skade ikke på forsvarlig måde kan afværges ved andre mere lempelige forholdsregler,
2) det i en indledende iagttagelsesperiode er absolut påkrævet for at tilvejebringe et grundlag for den videre socialpædagogiske behandling,
3) det på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode efter nr. 2 fastslås, at det er absolut påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på en sikret afdeling eller døgninstitution,
4) opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling, jf. § 765 i lov om rettens pleje,
5) opholdet er led i afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og betingelserne i nr. 1, 2 eller 3 samtidig er opfyldt,
6) opholdet er led i en idømt foranstaltning, jf. § 74 a i straffeloven, eller
7) der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark, jf. §§ 36 og 37 i udlændingeloven.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen og varigheden af samt forholdene under en anbringelse på sikrede døgninstitutioner.

§ 63 b, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 63 b, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 66, stk. 1, nr. 6« til: »§ 66, stk. 1, nr. 7«.
§ 63 b, stk. 3 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 63 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »i stk. 1« til: »i stk. 2, nr. 1-3, eller § 16, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 63 b er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Anbringelse på sikrede døgninstitutioner
§ 63 b. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at anbringe børn og unge mellem 12 og 17 år på sikrede døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, og § 58, når betingelserne i stk. 2, nr. 1-3, er opfyldt.
Stk. 2. En sikret døgninstitution efter § 66, stk. 1, nr. 7, må alene anvendes til børn og unge, når
1) det er absolut påkrævet for at afværge, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre, og risikoen for skade ikke på forsvarlig måde kan afværges ved andre mere lempelige forholdsregler,
2) det i en indledende iagttagelsesperiode er absolut påkrævet for at tilvejebringe et grundlag for den videre socialpædagogiske behandling,
3) det på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode efter nr. 2 fastslås, at det er absolut påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på en sikret afdeling eller døgninstitution,
4) opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling, jf. § 765 i lov om rettens pleje,
5) opholdet er led i afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og betingelserne i nr. 1, 2 eller 3 samtidig er opfyldt,
6) opholdet er led i en idømt foranstaltning, jf. § 74 a i straffeloven, eller
7) der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark, jf. §§ 36 og 37 i udlændingeloven.
Stk. 3. Er betingelserne i stk. 2, nr. 1-3, eller § 16, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet opfyldt for et barn eller en ung, der er fyldt 15 år, og som er anbragt på en åben døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 7, hvortil der også er knyttet en sikret døgninstitution, kan lederen af den åbne døgninstitution eller dennes stedfortræder, uanset hvilket anbringelsesgrundlag der ligger til grund for anbringelsen uden for hjemmet, træffe midlertidig beslutning om overførsel til den sikrede døgninstitution. Overførslen kan iværksættes straks. Beslutningen herom skal straks forelægges børn og unge-udvalget i opholdskommunen til afgørelse, jf. stk. 1, jf. § 74, stk. 1, nr. 6.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de nærmere rammer og vilkår under den konkrete anbringelse på en sikret døgninstitution.
Stk. 5. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af sikrede døgninstitutioner, herunder om kommunalbestyrelsens adgang til at fastsætte de nærmere rammer og vilkår for den konkrete anbringelse, og at børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at dispensere fra aldersgrænsen i stk. 1 i særlige situationer i forhold til børn under 12 år.

§ 63 c. (Ophævet).

§ 63 c er indsat ved § 1.5 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017.
§ 63 c er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1662 af 20.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: § 63 c. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om anbringelse på særligt sikrede afdelinger, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, og § 58, når betingelserne i stk. 2 er opfyldt.
Stk. 2. En særligt sikret afdeling efter § 66, stk. 1, nr. 6, må alene anvendes til børn og unge, når
1) der foreligger et grundlag for anbringelse i en sikret døgninstitution efter § 63 b, stk. 2,
2) anbringelse i en sikret døgninstitution ikke er eller vil være tilstrækkelig, idet barnet eller den unge ved en forudgående særlig voldelig eller psykisk afvigende adfærd har gjort ophold eller fortsat ophold i en sikret afdeling eller døgninstitution uforsvarligt, og
3) der i forhold til barnet eller den unge med psykisk afvigende adfærd foreligger en skriftlig lægefaglig vurdering af, at barnet eller den unge udviser aktuelle symptomer på en diagnose.
Stk. 3. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt for et barn eller en ung, der er fyldt 15 år, kan lederen af en sikret døgninstitution eller dennes stedfortræder, uafhængigt af om der på den sikrede døgninstitution er en særligt sikret afdeling, træffe midlertidig beslutning om overførsel til en særligt sikret afdeling. Beslutningen herom skal straks forelægges børn og unge-udvalget i opholdskommunen til afgørelse, § 74, stk. 1, nr. 7.
Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen og varigheden af samt forholdene under en anbringelse på en særligt sikret afdeling.

§ 63 c, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 63 c, stk. 2, ændres »§ 66, stk. 1, nr. 6« til: »§ 66, stk. 1, nr. 7«.
§ 63 c, stk. 3 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 63 c, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »stk. 2«: »eller § 17, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 63 c er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Anbringelse på særligt sikrede afdelinger
§ 63 c. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at anbringe børn og unge mellem 12 og 17 år på særligt sikrede afdelinger, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, og § 58, når betingelserne i stk. 2 er opfyldt.
Stk. 2. En særligt sikret afdeling efter § 66, stk. 1, nr. 7, må alene anvendes til børn og unge, når
1) der foreligger et grundlag for anbringelse i en sikret døgninstitution efter § 63 b, stk. 2,
2) anbringelse i en sikret døgninstitution ikke er eller vil være tilstrækkelig, idet barnet eller den unge ved en forudgående særlig voldelig eller psykisk afvigende adfærd har gjort ophold eller fortsat ophold i en sikret afdeling eller døgninstitution uforsvarligt, og
3) der i forhold til barnet eller den unge med psykisk afvigende adfærd foreligger en skriftlig lægefaglig vurdering af, at barnet eller den unge udviser aktuelle symptomer på en diagnose.
Stk. 3. Er betingelserne i stk. 2 eller § 17, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet opfyldt for et barn eller en ung, der er fyldt 15 år, kan lederen af en sikret døgninstitution eller dennes stedfortræder, uafhængigt af om der på den sikrede døgninstitution er en særligt sikret afdeling, træffe midlertidig beslutning om overførsel til en særligt sikret afdeling. Beslutningen herom skal straks forelægges børn og unge-udvalget i opholdskommunen til afgørelse, jf. stk. 1, jf. § 74, stk. 1, nr. 7.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de nærmere rammer og vilkår under den konkrete anbringelse på en særligt sikret afdeling.
Stk. 5. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om forholdene på og anvendelsen af særligt sikrede afdelinger, herunder om kommunalbestyrelsens adgang til at fastsætte de nærmere rammer og vilkår for den konkrete anbringelse samt om orientering af forældremyndighedens indehaver.

§ 64. (Ophævet).

§ 64, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 64, stk. 1, ændres »§§ 51, 58 og 63« til: »§§ 51, 58 og 63, § 68, stk. 3, og § 68 a«.
§ 64, stk. 1 er ændret ved
§ 1.3 i lov nr. 627 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 64, stk. 1, indsættes efter »§§ 51,«: »57 b,«.
§ 64, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 627 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 64, stk. 1 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 64, stk. 1, ændres »§ 68, stk. 3« til: »§ 68, stk. 2«.
Overskriften før § 64 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 597 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. Hidtidig formulering: Fuldbyrdelse
§ 64, stk. 3 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 597 af 18.06.2012
fra d. 01.07.2012.
§ 64, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 597 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 64, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »stk. 2«: »og 3«.
§ 64, stk. 5 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 597 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012.
§ 64, stk. 1 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 64, stk. 1, ændres »og § 68 a« til: »og § 68 a og § 12, § 13, stk. 3 og 4, § 14, stk. 2-4, og § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 64, stk. 2 er ændret ved §§ 1.26 og 1.27 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 64, stk. 2, 2. pkt., ændres »ungepålægget« til: »børne- og ungepålægget«, og efter »§ 57 b« indsættes: »eller stedet, hvor en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller et forbedringsforløb, jf. § 13, stk. 3 eller 4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, skal gennemføres«.
§ 64, stk. 3 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 64, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »§ 50«: »eller den ungefaglige undersøgelse efter § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 64, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 136 af 25.02.2020 fra d. 01.07.2020. I § 64, stk. 1, ændres »og § 68 a og« til: »§ 68 a og § 69, stk. 3, i denne lov og efter«, og efter »§ 14, stk. 2-4,« indsættes: »§ 24, stk. 1, jf. § 14,«.
§ 64, stk. 3 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 136 af 25.02.2020 fra d. 01.07.2020. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
§ 64, stk. 4, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.3 i lov nr. 136 af 25.02.2020 fra d. 01.07.2020. I § 64, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.
§ 64, stk. 6 og 7 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 136 af 25.02.2020 fra d. 01.07.2020. Stk. 5 bliver herefter stk. 8.
§ 64, stk. 5, der bliver stk. 8, er ændret ved § 1.5 i lov nr. 136 af 25.02.2020 fra d. 01.07.2020. Hidtidig formulering: Stk. 5. Børne- og socialministeren udarbejder årligt en opgørelse over kommunernes anvendelse af bestemmelsen i stk. 3.
§ 64 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Fuldbyrdelse af afgørelser og adgang til hjemmet
§ 64. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at afgørelser efter §§ 51, 57 b, 58 og 63, § 68, stk. 2, § 68 a og § 69, stk. 3, i denne lov og efter § 12, § 13, stk. 3 og 4, § 14, stk. 2-4, § 24, stk. 1, jf. § 14, og § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet fuldbyrdes.
Stk. 2. Kommunen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til forældremyndighedens indehavers bolig, rum eller gemmer for at eftersøge og medtage et barn eller en ung med henblik på at fuldbyrde de afgørelser, der er nævnt i stk. 1. Kommunen kan hente og bringe barnet eller den unge til stedet, hvor børne- og ungepålægget skal opfyldes, med henblik på at fuldbyrde afgørelser efter § 57 b eller stedet, hvor en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller et forbedringsforløb, jf. § 13, stk. 3 eller 4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, skal gennemføres.
Stk. 3. Kommunen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til et anbringelsessted efter § 66, stk. 1, for at eftersøge og medtage et barn eller en ung med henblik på at fuldbyrde en afgørelse efter § 69, stk. 3, eller efter § 24, stk. 1, jf. § 14, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når
1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 eller den ungefaglige undersøgelse efter § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og
2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.
Stk. 5. Politiet yder bistand til kommunen ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 2-4. Social- og ældreministeren fastsætter efter aftale med justitsministeren nærmere regler i en bekendtgørelse om politiets bistand til kommunen.
Stk. 6. Fuldbyrdelse af afgørelser omfattet af stk. 1 skal ske så skånsomt, som omstændighederne tillader, og med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste. Kommunen skal afsøge mulighederne for at opnå forældremyndighedsindehaverens, barnets eller den unges og eventuelt andre familiemedlemmers eller netværkets frivillige medvirken til afgørelsens fuldbyrdelse, medmindre hensynet til barnets eller den unges behov i afgørende grad taler imod.
Stk. 7. Fuldbyrdelse af en afgørelse, jf. stk. 3, hvor politiet yder bistand til kommunen efter stk. 5, skal registreres og indberettes af kommunen til Ankestyrelsen. Der udarbejdes årligt en rapport over anvendelsen af bestemmelsen.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 4 skal registreres og indberettes af kommunen til Ankestyrelsen. Der udarbejdes årligt en rapport over anvendelsen af bestemmelsen.

§ 65. (Ophævet).

§ 65, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 65, stk. 1, indsættes efter »ikke foretager den fornødne revision af handleplaner, jf. §§ 68 eller 70,«: »ikke i fornødent omfang tager hensyn til barnets bedste i afgørelser om valg af anbringelsessted, herunder også valg af anbringelsessted ved flytning af barnet eller den unge fra et anbringelsessted til et andet og samvær med personer fra barnets eller den unges netværk, jf. § 69, stk. 1 og 2,«.
§ 65, stk. 1 er ændret og § 65, stk. 1, litra e er indsat ved § 1.6 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 65, stk. 1, udgår ordet »og«, og efter litra d indsættes litra e.
§ 65, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 1.7 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 65, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 65, stk. 1, indsættes efter »handleplaner, jf. §§ 68 eller 70,«: »eller ikke har hjemgivet barnet eller den unge med den fornødne hjemgivelsesperiode, jf. § 68, stk. 2 og 3,«.
§ 65, stk. 1, litra e er indsat ved § 1.9 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 65, stk. 4 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 65, stk. 4, ændres »§§ 51, 58, 60 og 63« til: »§§ 51, 58, 63 og 68 a«.
§ 65 og overskriften til § 65 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Alle sager efter § 65, der verserer ved de sociale nævn, og hvori der ikke er truffet afgørelse ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles af Ankestyrelsen. Hidtidig formulering: Det sociale nævns og Ankestyrelsens beføjelser uden klage
§ 65. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke foretager de fornødne undersøgelser, jf. § 50, ikke foretager de fornødne samtaler med barnet eller den unge, jf. § 48, ikke udarbejder de fornødne handleplaner, jf. § 140, eller ikke foretager den fornødne revision af handleplaner, jf. §§ 68 eller 70, eller ikke har hjemgivet barnet eller den unge med den fornødne hjemgivelsesperiode, jf. § 68, stk. 2 og 3, ikke i fornødent omfang tager hensyn til barnets bedste i afgørelser om valg af anbringelsessted, herunder også valg af anbringelsessted ved flytning af barnet eller den unge fra et anbringelsessted til et andet og samvær med personer fra barnets eller den unges netværk, jf. § 69, stk. 1 og 2, eller ikke mindst en gang om året taler med barnet eller den unge under besøg på anbringelsesstedet, jf. § 148, kan det sociale nævn træffe afgørelse om,
a) at der skal iværksættes en undersøgelse, jf. § 50,
b) at der skal finde samtale sted med barnet eller den unge, jf. § 48,
c) at der skal udarbejdes en handleplan, jf. § 140,
d) at en handleplan skal revideres, jf. §§ 68 eller 70,
e) at der skal træffes en ny afgørelse om hjemgivelse, som i fornødent omfang tager hensyn til barnets bedste med hensyn til spørgsmålet om hjemgivelsesperioden og hjemgivelsesperiodens længde, jf. § 68, stk. 2 og 3,
f) at der skal træffes en ny afgørelse, som i fornødent omfang tager hensyn til barnets bedste i spørgsmål om valg af anbringelsessted, ændring af anbringelsessted og samvær med personer fra barnets eller den unges netværk, jf. § 69, stk. 1 og 2, og
g) at der skal tales med barnet eller den unge under besøg på anbringelsesstedet, jf. § 148.
Stk. 2. Hvis der er behov for foranstaltninger efter § 52 og kommunalbestyrelsen undlader at iværksætte disse i fornødent omfang, kan det sociale nævn pålægge kommunalbestyrelsen at træffe en afgørelse eller træffe en foreløbig afgørelse om foranstaltninger.
Stk. 3. Det sociale nævn kan pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre afgørelser efter stk. 1 og 2. Det sociale nævn kan pålægge kommunalbestyrelsen, at afgørelser truffet efter stk. 1, litra a og b, skal gennemføres inden for en nærmere angivet tidsfrist, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste.
Stk. 4. Ankestyrelsen har samme beføjelser som de sociale nævn og kan tillige træffe afgørelse efter §§ 51, 58, 63 og 68 a og pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre afgørelsen.

§ 65, stk. 1 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 65, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »bedste«: », jf. dog stk. 6«.
§ 65, stk. 2, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.30 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 65, stk. 6 er indsat ved § 1.31 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 65, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 137 af 25.02.2020 fra d. 01.03.2020. I § 65, stk. 3, ændres »og 68 a« til: », 68 a og 71«.
§ 65 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Ankestyrelsens beføjelser uden klage
§ 65. Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager om særlig støtte til børn og unge op, når det må antages, at en kommunalbestyrelse i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste, jf. dog stk. 6. Ankestyrelsen kan da pålægge kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser.
Stk. 2. Hvis der er behov for foranstaltninger efter §§ 52 eller 52 a og kommunalbestyrelsen undlader at iværksætte disse i fornødent omfang, kan Ankestyrelsen selv træffe en foreløbig afgørelse om foranstaltninger. Ankestyrelsen kan dog ikke træffe en foreløbig afgørelse efter § 52, stk. 3, nr. 7, når afgørelsen vedrører et barn eller en ung i et forbedringsforløb efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Ankestyrelsen skal orientere Ungdomskriminalitetsnævnet om tilfælde omfattet af 2. pkt. og om afgørelser efter 1. pkt., når afgørelsen vedrører et barn eller en ung, der er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Stk. 3. Ankestyrelsen kan endvidere selv træffe afgørelse efter §§ 51, 58, 63, 68 a og 71.
Stk. 4. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre afgørelser efter stk. 1-3 og kan desuden bestemme, at afgørelserne skal gennemføres inden for en nærmere angivet tidsfrist, når det må anses for nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste.
Stk. 5. Hvis borgere, fagpersoner eller andre har grund til at antage, at kommunalbestyrelsen ikke har foretaget eller truffet de i loven foreskrevne fornødne sagsbehandlingsskridt eller afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste, kan disse underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for at tage sagen op efter stk. 1.
Stk. 6. Ankestyrelsen kan ikke træffe afgørelse efter stk. 1 og 3 i sager om et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. I sager omfattet af 1. pkt. kan Ankestyrelsen træffe afgørelse om at pålægge kommunalbestyrelsen at forelægge sagen for Ungdomskriminalitetsnævnet. Ankestyrelsen skal orientere Ungdomskriminalitetsnævnet om afgørelser efter 2. pkt.

§ 65 a. (Ophævet).

§ 65 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 65 a er ændret ved § 1.3 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Politiet orienterer hvert år skriftligt Ankestyrelsen om i alt 300 repræsentativt udvalgte underretninger til kommunerne vedrørende børn og unge, der mistænkes for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I de udvalgte 300 sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for barnet eller den unge.
§ 65 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 65 a. Ankestyrelsen følger til og med den 30. juni 2016 løbende i sin virksomhed, herunder ved gennemgang af et antal konkrete sager, kommunernes indsats over for børn eller unge, der mistænkes for eller har begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. Politiet orienterer efter anmodning fra Ankestyrelsen skriftligt om konkrete underretninger til kommunerne vedrørende børn og unge, der mistænkes for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet.

§ 66. (Ophævet).

§ 66, nr. 5 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 66, nr. 5, indsættes efter »døgninstitutioner«: », herunder delvis lukkede døgninstitutioner«.
§ 66, nr. 2 er indsat ved § 1.40 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 66, nr. 4 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 66, nr. 3, der bliver nr. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.
§ 66, nr. 5 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 66, nr. 4, der bliver nr. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.
§ 66, nr. 6 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 66, nr. 6, indsættes efter »delvis lukkede døgninstitutioner«: »og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner«.
§ 66 er ændret ved § 1.10 i
lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Anbringelsessteder for børn og unge kan være
1) plejefamilier, jf. § 142, stk. 1,
2) Kommunale plejefamilier, jf. § 142, stk. 1,
3) netværksplejefamilier, jf. § 142, stk. 2,
4) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. § 142, stk. 6,
5) opholdssteder for børn og unge, jf. § 142, stk. 7, eller
6) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 67.

§ 66, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 577 af 10.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 66, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »lukkede døgninstitutioner«: »og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 67«.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. I § 66, stk. 2, ændres »eller 5« til: »eller 6«.
§ 66, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: 6) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 67.
§ 66, stk. 3 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 66, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1544 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 66, stk. 1, nr. 5, ændres »børn og unge eller« til: »børn og unge,«.
§ 66, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1544 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 66, stk. 1, nr. 6, ændres »afdelinger.« til: »afdelinger, eller«.
§ 66, stk. 1, nr. 7 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 1544 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 1544 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 66, stk. 2, ændres »2 eller 6« til: »2, 6 eller 7«.
§ 66, stk. 1, nr. 1 og 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: 1) plejefamilier,
2) kommunale plejefamilier,

§ 66, stk. 1, nr. 3 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. Nr. 3-7 bliver herefter nr. 4-8.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 66, stk. 2, ændres »§ 66 a, stk. 1, nr. 2, stk. 2, 6 eller 7« til: »§ 66 b, stk. 1, § 66 e, stk. 1, eller § 66 f, stk. 1«.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 66, stk. 2, indsættes efter »§ 52, stk. 3, nr. 4, 5 eller 7,«: »eller efter § 19, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 66, stk. 3 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 2620 af 28.12.2021 fra d. 01.02.2022. I § 66, stk. 3, ændres »aftale« til: »driftsaftale«.
§ 66 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Anbringelsessteder for børn og unge
§ 66. Anbringelsessteder for børn og unge kan være
1) almene plejefamilier,
2) forstærkede plejefamilier,
3) specialiserede plejefamilier,
4) netværksplejefamilier,
5) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder,
6) opholdssteder for børn og unge,
7) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, eller
8) pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.
Stk. 2. Det er en betingelse for, at der kan træffes afgørelse om anbringelse af børn og unge efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 eller 7, eller efter § 19, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i et anbringelsessted, at anbringelsesstedet er godkendt efter § 66 b, stk. 1, § 66 e, stk. 1, eller § 66 f, stk. 1, eller efter § 5 i lov om socialtilsyn.
Stk. 3. Døgninstitutioner kan oprettes og drives af kommuner, jf. § 4, eller af regioner, jf. § 5, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 7, eller som selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indgår driftsaftale med.

§ 66 a. (Ophævet).

§ 66 a er indsat ved § 1.11 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 66 a, stk. 6, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 1526 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 66 a, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1, nr. 2,«: »og stk. 2, 2. pkt.,«, og i 2. pkt. ændres »stk. 2 og 5« til: »stk. 2, 1. pkt., og stk. 5«.
§ 66 a, stk. 7 er ændret ved § 1.4 i
lov nr. 1526 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 66 a, stk. 7, indsættes efter »jf. stk. 3 og 4,«: »om satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i forbindelse med opholdet og om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste, jf. stk. 2,«.
§ 66 a, stk. 5 er indsat ved § 1.3 i
lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.
§ 66 a, stk. 7, 2. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015.
I § 66 a, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.
§ 66 a, stk. 8 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. Hidtidig formulering:
Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier og egne værelser m.v., jf. stk. 1, 2 og 5, om grunduddannelse og supervision til og efteruddannelse af plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. stk. 3 og 4, om satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i forbindelse med opholdet og om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste, jf. stk. 2, og om godtgørelse for netværksplejefamilier.
§ 66 a, stk. 8 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016: I § 66 a, stk. 8, indsættes efter »godtgørelse for«: »samt beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste, jf. stk. 2, 2. pkt., til«.
§ 66 a, stk. 7 er indsat ved § 2.5 i lov nr. 1544 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017. Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.
§ 66 a, stk. 8, der bliver stk. 9, er ændret ved § 2.6 i lov nr. 1544 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 66 a, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »og egne værelser m.v., jf. stk. 1, 2 og 6« til: », egne værelser m.v. og konkret godkendte pladser på efterskoler, frie fagskoler eller frie grundskoler med kostafdeling, jf. stk. 1, 2, 6 og 7«.
§ 66 a, stk. 7 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 66 a, stk. 7, indsættes efter »nr. 7,«: »eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,«.
Overskriften før § 66 a er indsat ved § 1.7 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019.
§ 66 a er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: § 66 a. Plejefamilier og kommunale plejefamilier for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, skal være godkendt
1) som generelt egnede af den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for socialtilsyn for det geografiske område, hvor plejefamilien bor, jf. §§ 2 og 5 i lov om socialtilsyn, eller
2) som konkret egnede i forhold til et eller flere nærmere angivne børn eller unge af den anbringende kommune.
Stk. 2. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller en bestemt ung af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune. Netværksplejefamilier skal have dækket deres omkostninger i forbindelse med barnets eller den unges ophold og kan efter en konkret vurdering få hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
Stk. 3. Den kommunalbestyrelse, der godkender plejefamilien som konkret egnet, jf. stk. 1, nr. 2, og stk. 2, skal i forbindelse med godkendelsen tilbyde plejefamilien et kursus i at være plejefamilie.
Stk. 4. Den kommunalbestyrelse, der har truffet afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung i en plejefamilie, en kommunal plejefamilie eller en netværksplejefamilie, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, skal sikre, at plejefamilien under anbringelsen løbende gennemfører den fornødne efteruddannelse. Kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune skal endvidere sikre den fornødne supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den fornødne faglige støtte til
1) netværksplejefamilier i overensstemmelse med plejeopgavens omfang og
2) familier, der har adopteret et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien.
Stk. 6. Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin egen bolig, jf. § 66, stk. 1, nr. 4, skal være godkendt som konkret egnede i forhold til den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.
Stk. 7. Har en efterskole, en fri fagskole eller en fri grundskole med kostafdeling otte pladser eller derunder til anbringelse af børn eller unge efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, skal den enkelte plads være godkendt som konkret egnet i forhold til det pågældende barn eller den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, nr. 2, og stk. 2, 2. pkt., kan påklages efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Afgørelser efter stk. 2, 1. pkt., og stk. 6 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 9. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser m.v. og konkret godkendte pladser på efterskoler, frie fagskoler eller frie grundskoler med kostafdeling, jf. stk. 1, 2, 6 og 7, om grunduddannelse og supervision til og efteruddannelse af plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, om faglig støtte til netværksplejefamilier og familier, der har adopteret et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien, jf. stk. 3-5, og om godtgørelse for samt beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste, jf. stk. 2, 2. pkt., til netværksplejefamilier.

§ 66 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier
§ 66 a. Ved anbringelse af et barn eller en ung i en plejefamilie skal kommunalbestyrelsen vælge den plejefamilie, der imødekommer barnets eller den unges behov for støtte. Kommunalbestyrelsen kan vælge en netværksplejefamilie, jf. § 66 b, eller en af følgende plejefamilietyper:
1) Almene plejefamilier: familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med lette til moderate støttebehov.
2) Forstærkede plejefamilier: familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære støttebehov.
3) Specialiserede plejefamilier: familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med svære støttebehov.

§ 66 b. (Ophævet).

§ 66 b er indsat ved § 1.9 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019.
§ 66 b er ændret ved § 2.1 i lov nr. 497 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: § 66 b. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller en bestemt ung af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.
Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, der godkender netværksplejefamilien som konkret egnet, jf. stk. 1, skal i forbindelse med godkendelsen tilbyde plejefamilien et grundkursus i at være plejefamilie.
Stk. 3. Afgørelser om godkendelse som netværksplejefamilie for et bestemt barn eller en bestemt ung kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 4. Den kommunalbestyrelse, der har godkendt netværksplejefamilien, skal ud over godtgørelse for kost og logi, jf. § 55, stk. 4, dække netværksplejefamiliens øvrige og ekstraordinære omkostninger ved at have barnet eller den unge boende. Op til 20.000 kr. pr. barn årligt kan dækkes som øvrige omkostninger uden forevisning af dokumentation. Netværksplejefamilier kan efter en konkret vurdering desuden få hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
Stk. 5. Afgørelser om dækning af øvrige og ekstraordinære omkostninger og om dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan påklages efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 6. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse, jf. stk. 1, om grundkursus til netværksplejefamilier, om dækning af netværksplejefamiliers omkostninger ved at have et barn eller en ung boende og om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier, jf. stk. 4.

§ 66 b er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Netværksplejefamilier
§ 66 b. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller en bestemt ung af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.
Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, der godkender netværksplejefamilien som konkret egnet, jf. stk. 1, skal i forbindelse med godkendelsen tilbyde plejefamilien et grundkursus i at være plejefamilie.
Stk. 3. Afgørelser om godkendelse som netværksplejefamilie for et bestemt barn eller en bestemt ung kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 4. Den kommunalbestyrelse, der har godkendt netværksplejefamilien, skal ud over godtgørelse for kost og logi, jf. § 55, stk. 4, dække netværksplejefamiliens øvrige og ekstraordinære omkostninger ved at have barnet eller den unge boende. Op til 20.000 kr. pr. barn eller ung årligt kan dækkes som øvrige omkostninger uden forevisning af dokumentation. Netværksplejefamilier kan efter en konkret vurdering desuden få hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
Stk. 5. Afgørelser om dækning af øvrige og ekstraordinære omkostninger og om dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan påklages efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 6. En familie, der har haft et barn midlertidigt placeret efter § 32 a i adoptionsloven, kan godkendes som netværksplejefamilie for barnet, hvis retten ophæver Ankestyrelsens afgørelse om adoption efter § 9 i adoptionsloven.
Stk. 7. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse, jf. stk. 1, om grundkursus til netværksplejefamilier, om dækning af netværksplejefamiliers omkostninger ved at have et barn eller en ung boende og om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier, jf. stk. 4.

§ 66 c. (Ophævet).

§ 66 c er indsat ved § 1.9 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019.
§ 66 c er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Efteruddannelse og supervision m.v.
§ 66 c. Når der er truffet afgørelse om at anbringe et barn eller en ung i en almen plejefamilie, en forstærket plejefamilie, en specialiseret plejefamilie eller en netværksplejefamilie, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-4, skal den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for barnets eller den unges ophold hos plejefamilien, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, sørge for, at plejefamilien under anbringelsen løbende gennemfører den fornødne efteruddannelse, og sikre, at plejefamilien modtager den fornødne supervision, rådgivning og vejledning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang.
Stk. 2. Støtten til plejefamilien efter stk. 1 skal være intensiv i begyndelsen af anbringelsen, dvs. i det første år, plejefamilien har barnet eller den unge anbragt hos sig. Den intensive støtte skal som udgangspunkt være påbegyndt inden for anbringelsens første halve år, medmindre særlige hensyn til barnet eller den unge taler imod. I de tilfælde skal opstartsforløbet senest være gennemført inden for 1 år fra anbringelsestidspunktet.
Stk. 3. Støtten til plejefamilien efter stk. 1 skal ydes af en anden person end den, der aftaler honorering og andre vilkår med plejefamilien.
Stk. 4. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om supervision, rådgivning, vejledning og efteruddannelse af almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier, specialiserede plejefamilier og netværksplejefamilier, om omfanget af den intensive støtte i begyndelsen af en anbringelse, om plejefamiliernes pligt til at modtage den intensive støtte og om gennemførelse af kursus i det underliggende materiale til Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb forud for udbydelse af dette forløb til plejefamilier.

§ 66 d. (Ophævet).

§ 66 d er indsat ved § 1.9 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019.
§ 66 d er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Faglig støtte til netværksplejefamilier og adoptanter
§ 66 d. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den fornødne faglige støtte til
1) netværksplejefamilier i overensstemmelse med plejeopgavens omfang og
2) familier, der har adopteret et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien.
Stk. 2. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om faglig støtte til netværksplejefamilier og familier, der har adopteret et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien.

§ 66 e. (Ophævet).

§ 66 e er indsat ved § 1.9 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019.
§ 66 e er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Egne værelser m.v.
§ 66 e. Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin egen bolig, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, skal være godkendt som konkret egnede til den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.
Stk. 2. Afgørelsen om godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 3. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder.

§ 66 f. (Ophævet).

§ 66 f er indsat ved § 1.9 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019.
§ 66 f, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 66 f, stk. 1, indsættes efter »§ 52, stk. 3, nr. 7,«: »eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,«.
§ 66 f er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Pladser på efterskoler m.v.
§ 66 f. Har en efterskole, en fri fagskole eller en fri grundskole med kostafdeling otte pladser eller derunder til anbringelse af børn eller unge efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, skal den enkelte plads være godkendt som konkret egnet til det pågældende barn eller den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.
Stk. 2. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med konkret godkendte pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

§ 67. (Ophævet).

§ 67, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 67, stk. 1, indsættes efter »døgninstitutioner«: »herunder delvis lukkede døgninstitutioner«.
§ 67, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner herunder delvis lukkede døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal herunder sørge for, at der på institutionerne er det nødvendige antal pladser og mulighed for ambulant behandling.
§ 67 er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: § 67. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner, herunder på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal herunder sørge for, at der er mulighed for ambulant behandling.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner.
Stk. 4. Døgninstitutioner kan oprettes og drives af en kommune, jf. § 4, af en region, jf. § 5, eller som selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indgår aftale med.

§ 67 er indsat ved § 1.34 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 67 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 67, 1. pkt., ændres »§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6« til: »§ 66 stk. 1, nr. 6 og 7«.
§ 67 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Formålet med indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner
§ 67. Formålet med indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner efter § 66 stk. 1, nr. 6 og 7, er at varetage omsorg og sikre trivsel og udvikling for de anbragte børn og unge. Opholdssteder og døgninstitutioner skal arbejde målrettet med at understøtte uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet for de anbragte børn og unge.

§ 68. (Ophævet).

Overskriften før § 68 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: Ophør af foranstaltninger
§ 68, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering:
§ 68. Foranstaltninger efter §§ 52, 56, 58 og 60 skal ophøre, når formålet er nået, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til barnets eller den unges særlige behov, eller når den unge fylder 18 år.
§ 68, stk. 2-5 er indsat ved § 1.13 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 68, stk. 6, 1. pkt. er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
Hidtidig formulering: Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjemgivelse, uanset om barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 8, § 58 eller § 60, jf. dog stk. 3.
§ 68, stk. 6 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 68, stk. 2, der bliver stk. 6, indsættes to steder efter »§ 58«: »eller § 68 a«.
§ 68, stk. 7-9 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 68, stk. 10 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 68, stk. 3, der bliver stk. 10, udgår »efter stk. 2«.
§ 68, stk. 12 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering:
Stk. 12. Kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune skal senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter § 76. Kommunalbestyrelsen skal samtidig i samarbejde med den unge revidere handleplanen og herunder tage stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold.
§ 68, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 68, stk. 4, nr. 3, og stk. 5, ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8« til: »§ 52, stk. 3, nr. 7«.
§ 68, stk. 4, nr. 2 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 68, stk. 4, nr. 2, ændres »5, 6 eller 7« til: »5 eller 6«.
§ 68, stk. 13 og 14 er indsat ved § 1.44 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 68, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i
lov nr. 1462 af 17.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68, stk. 1, ændres »§ 76« til: »§§ 76 og 76 a«.
§ 68, stk. 12, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 1462 af 17.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68, stk. 12, 1. pkt., indsættes efter »efterværn«: »eller opretholdt anbringelse, jf. § 76 a«, og »§ 76« ændres til: »§§ 76 eller 76 a«.
§ 68, stk. 13, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i
lov nr. 1462 af 17.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68, stk. 13, 1. pkt., indsættes efter »den nye opholdskommune«: », medmindre der er truffet afgørelse om foranstaltninger efter § 76 a«.
§ 68, stk. 11 er ændret ved § 5.2 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 68, stk. 11, 1. pkt., indsættes efter »handleplanen, jf. § 140,«: »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a,«.
§ 68, stk. 12 og 13 er ændret ved § 5.3 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 68, stk. 12, 2. pkt., og stk. 13, 2. pkt., indsættes efter »handleplanen«: »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan«.
§ 68, stk. 13 er ændret ved § 5.4 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 68, stk. 13, 1. pkt., indsættes efter »handleplan«: »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan«.
§ 68, stk. 14 er ændret ved § 5.5 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 68, stk. 14, 2. pkt., indsættes efter »handleplan, jf. § 140«: », eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a, skal opdateres«.
§ 68, stk. 12, 3. pkt. er indsat ved § 1.35 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 68, stk. 6-10 er ophævet, og nyt stk. 6-9 er indsat, ved § 1.6 i lov nr. 136 af 25.02.2020 fra d. 01.03.2020. Stk. 11-14 bliver herefter stk. 10-13. Hidtidig formulering: Stk. 6. Hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt efter § 58 eller § 68 a, skal kommunalbestyrelsen umiddelbart orientere børn og unge-udvalget herom. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan imødekomme en begæring om hjemgivelse, forelægges sagen til afgørelse i børn og unge-udvalget, jf. § 58 eller § 68 a.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan afvise at behandle en begæring fra forældrene om hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt efter
1) § 58 med en længere genbehandlingsfrist efter § 62, stk. 5, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene hos forældrene, anbringelsesstedet, barnet eller den unge, eller
2) § 68 a, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene hos anbringelsesstedet, barnet eller den unge.
Stk. 8. Afvises begæringen om hjemgivelse ikke, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om hjemgivelse.
Stk. 9. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan imødekomme begæringen om hjemgivelse, forelægges sagen til afgørelse i børn og unge-udvalget.
Stk. 10. Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at behandle en begæring om hjemgivelse i den periode, hvor en sag er under behandling i Ankestyrelsen eller ved retten.

§ 68, stk. 13, der bliver stk. 12, er ændret ved § 1.7 i lov nr. 136 af 25.02.2020 fra d. 01.03.2020. I § 68, stk. 13, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »stk. 12« til: »stk. 11«.
§ 68 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelse
§ 68. Foranstaltninger efter § 52, stk. 3, skal ophøre, når formålet er nået, når de ikke længere opfylder deres formål, eller når den unge fylder 18 år, jf. dog § 76 og § 76 a.
Stk. 2. Et anbragt barn eller en anbragt ung kan først hjemgives, efter at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om hjemgivelse og om hjemgivelsesperiodens længde, jf. stk. 4. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal være en hjemgivelsesperiode.
Stk. 3. I tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om at få hjemgivet et barn eller en ung, der er anbragt med samtykke efter § 52, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til spørgsmålet om hjemgivelse, senest 7 dage fra anmodningen fremsættes. Det samme gælder, såfremt en ung over 15 år, der er anbragt med samtykke efter § 52, stk. 1, anmoder om at blive hjemgivet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte længden af en hjemgivelsesperiode. Hjemgivelsesperioden kan vare op til 6 måneder, og længden fastsættes under hensyn til:
1) muligheden for at sikre en skånsom og planlagt hjemgivelse for barnet eller den unge,
2) forberedelse af eventuel støtte til barnet eller den unge eller forældrene efter hjemgivelsen efter § 52, stk. 3, nr. 1, 3, 5 eller 6, og
3) kommunens mulighed for at foretage en vurdering af, om der er grundlag for at træffe afgørelse efter § 58 eller § 68 a i situationer, hvor forældrene har tilbagekaldt et samtykke til en frivillig anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 7.
Stk. 5. Hjemgivelsesperioden er en videreførelse af den eksisterende anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 7.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at behandle en anmodning om hjemgivelse i den periode, hvor en sag er under behandling i Ankestyrelsen eller ved retten.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan afvise at behandle en anmodning fra forældremyndighedsindehaveren om hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt efter
1) § 58, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene hos forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge, eller
2) § 68 a, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene hos anbringelsesstedet, barnet eller den unge.
Stk. 8. Når kommunalbestyrelsen behandler en anmodning fra forældremyndighedsindehaveren eller den unge, der er fyldt 15 år, om hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt efter § 58 eller § 68 a, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om hjemgivelse og hjemgivelsesperiodens længde, jf. stk. 2, hvis der er grundlag herfor. Hvis kommunalbestyrelsen ikke finder, at der er grundlag for at hjemgive barnet eller den unge, forelægges sagen til afgørelse i børn og unge-udvalget, jf. § 58 eller § 68 a.
Stk. 9. I alle tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt efter § 58 eller § 68 a, skal kommunalbestyrelsen umiddelbart orientere børn og unge-udvalget herom.
Stk. 10. Forud for hjemgivelse skal kommunalbestyrelsen revidere handleplanen, jf. § 140, eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a, og angive den videre indsats i forbindelse med hjemgivelsen. I forbindelse med en sanktion efter straffelovens § 74 a skal revisionen særlig vedrøre, hvordan målene om uddannelse eller beskæftigelse nås.
Stk. 11. Kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune skal senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn eller opretholdt anbringelse, jf. § 76 a, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes efter §§ 76 eller 76 a. Kommunalbestyrelsen skal forinden da i samarbejde med den unge have revideret handleplanen eller relevante dele af en helhedsorienteret plan og herunder have taget stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold. Hvis en ung frem til sit fyldte 18. år har været anbragt som led i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, udarbejder kommunalbestyrelsen en handleplan, jf. § 140.
Stk. 12. Hvis en ung i alderen 18 til 22 år, der har været anbragt indtil sit fyldte 18. år, eller som har haft en fast kontaktperson indtil sit fyldte 18. år, skifter opholdskommune, skal den hidtidige opholdskommune forud for skiftet oversende den unges reviderede handleplan eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. stk. 11, til den nye opholdskommune. Oversendelse af handleplanen eller relevante dele af en helhedsorienteret plan skal ske med samtykke fra den unge og forældremyndighedsindehaveren.
Stk. 13. Den nye opholdskommune, medmindre der er truffet afgørelse om foranstaltninger efter § 76 a skal inden 30 dage fra modtagelsen træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for støtte efter § 76, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. Hvis der iværksættes støtte efter § 76, skal der udarbejdes en ny handleplan, jf. § 140, eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a, skal opdateres.

§ 68 a. (Ophævet).

§ 68 a er indsat ved § 1.19 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 68 a, stk. 1 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 68 a, stk. 1, ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8« til: »§ 52, stk. 3, nr. 7«.
§ 68 a, stk. 1 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 68 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 52, stk. 3, nr. 7,«: »eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 68 a, stk. 3 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 68 a, stk. 3, ændres »eller § 58, stk. 1,« til: »§ 58, stk. 1, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 68 a, stk. 4, nr. 1 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 68 a, stk. 4, nr. 1, ændres »barnets forhold, jf. § 50,« til: »barnets eller den unges forhold, jf. § 50 eller § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,«.
§ 68 a, stk. 4, nr. 2 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 68 a, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »§ 140«: », eller et revideret forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 68 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 68 a. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, fortsat skal være anbragt uden for hjemmet i en videreført anbringelse, hvis barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet, at det på kortere og længere sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges bedste at forblive på anbringelsesstedet. Afgørelser om videreførelse af en anbringelse efter 1. pkt. skal ikke forelægges for børn og unge-udvalget til fornyet afgørelse efter § 62.
Stk. 2. For et barn eller en ung, der er fyldt 15 år, kan der kun træffes afgørelse om videreførelse af en anbringelse efter stk. 1, hvis barnet eller den unge samtykker i afgørelsen.
Stk. 3. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om videreførelse af en anbringelse efter stk. 1, uanset at betingelserne i § 52, stk. 1, eller § 58, stk. 1, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet ikke længere er opfyldt.
Stk. 4. Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse om videreførelse af anbringelsen, jf. stk. 1, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en indstilling, der indeholder
1) en revideret undersøgelse af barnets eller den unges forhold, jf. § 50 eller § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,
2) en revideret handleplan, jf. § 140, eller et revideret forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,
3) en psykologisk, lægefaglig eller anden børnesagkyndig helhedsvurdering af barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet og
4) barnets eller den unges holdning til videreførelse af anbringelsen.

§ 68 b. (Ophævet).

§ 68 b er indsat ved § 1.45 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 68 b, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68 b, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 66, nr. 1-3,« til: »§ 66, stk. 1, nr. 1-3,«.
§ 68 b, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 68 b, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 66, stk. 1, nr. 1-3« til: »§ 66, stk. 1, nr. 1-4«.
§ 68 b, stk. 1 er ændret ved § 1.40 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 68 b, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 140«: », eller forbedringsforløbet, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 68 b, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved 1.4 i lov nr. 137 af 25.02.2020 fra d. 01.03.2020.
§ 68 b er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 68 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med handleplanen, jf. § 140, eller forbedringsforløbet, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunen pligt til at underrette den stedlige kommune forud for anbringelsen.
Stk. 2. Ved valg af anbringelsessted skal kommunen vælge det anbringelsessted, som bedst kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunen skal lægge vægt på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer og herunder vurdere, om en anbringelse i en plejefamilie, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-4, er mest hensigtsmæssig. Kommunen skal endvidere lægge vægt på hensynet til barnets eller den unges skolegang, herunder hensynet til at undgå skoleskift, medmindre hensynet til barnets eller den unges behov taler imod.
Stk. 3. Hvis barnet eller den unge har søskende, der er anbragt uden for hjemmet, skal kommunalbestyrelsen vælge samme anbringelsessted, medmindre de øvrige søskendes eller barnets eller den unges behov eller andre væsentlige forhold taler imod dette.
Stk. 4. Forud for anbringelsen skal kommunalbestyrelsen hjælpe barnet eller den unge med at finde en person i barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes støtteperson under anbringelsen. Kommunen kan efter behov dække støttepersonens udgifter til telefon, transport og lign.

§ 68 c. (Ophævet).

§ 68 c er indsat ved § 1.13 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 68 c, stk. 1 er ophævet ved § 2.2 i lov nr. 497 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. Stk. 2 bliver herefter stk. 1. Hidtidig formulering: § 68 c. Ved anbringelse med henblik på adoption skal kommunalbestyrelsen så vidt muligt anbringe barnet eller den unge i en plejefamilie, der er indstillet på at adoptere barnet eller den unge.
§ 68 c er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 68 c. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde faglig støtte til plejefamilier, der har et barn eller en ung anbragt med henblik på at adoptere barnet eller den unge. Den faglige støtte skal målrettes situationen før adoptionen.

§ 68 d. (Ophævet).

§ 68 d er indsat ved § 1.2 i lov nr. 530 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015.
§ 68 d er ændret ved § 1.41 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 68 d indsættes efter »eller § 58«: »eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 68 d er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Myndighedernes opgaver i forbindelse med adoption
§ 68 d. I forbindelse med en afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, eller § 58 eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvor det må antages, at barnet eller den unge vil være anbragt i en længere årrække, skal kommunalbestyrelsen overveje, om hensynet til kontinuitet og stabilitet i barnets eller den unges opvækst taler for, at barnet eller den unge i stedet bliver adopteret.

§ 68 e. (Ophævet).

§ 68 e er indsat ved § 1.2 i lov nr. 530 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015.
§ 68 e, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 68 e, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »§ 50«: », eller den ungefaglige undersøgelse, jf. § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 68 e, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 68 e, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »§ 140«: », eller forbedringsforløbet, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 68 e er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 68 e. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at adoption af et barn eller en ung ikke kan gennemføres med samtykke fra barnets eller den unges forældre, jf. § 7 i adoptionsloven, og kommunalbestyrelsen vurderer, at adoption vil kunne gennemføres uden samtykke fra forældrene efter § 9, stk. 2-4, i adoptionsloven, forelægger kommunalbestyrelsen sagen for børn og unge-udvalget.
Stk. 2. En forelæggelse for børn og unge-udvalget efter stk. 1 skal indeholde en indstilling om, at barnet eller den unge adopteres efter § 9, stk. 2-4, i adoptionsloven. Indstillingen skal indeholde følgende:
1) Den børnefaglige undersøgelse, jf. § 50, eller den ungefaglige undersøgelse, jf. § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
2) Handleplanen, jf. § 140, eller forbedringsforløbet, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
3) En redegørelse for, at betingelserne for adoption uden samtykke efter § 9, stk. 2-4, i adoptionsloven er opfyldt.
4) Oplysninger om barnets eller den unges holdning til den påtænkte adoption, jf. § 6, stk. 1 og 3, i adoptionsloven.
Stk. 3. En indstilling om adoption i medfør af § 9, stk. 3 eller 4, i adoptionsloven skal endvidere indeholde en redegørelse for, at betingelserne for anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i § 58, stk. 1, er opfyldt.

§ 68 f. (Ophævet).

§ 68 f er indsat ved § 1.2 i lov nr. 530 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015.
§ 68 f, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 497 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. I § 68 f, stk. 1, ændres »meddeler samtykke til« til: »træffer afgørelse om«.
§ 68 f er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 68 f. På baggrund af en indstilling fra kommunalbestyrelsen, jf. § 68 e, stk. 2, kan børn og unge-udvalget på et møde indstille til Ankestyrelsen, at styrelsen træffer afgørelse om, at barnet eller den unge adopteres efter § 9, stk. 2-4, i adoptionsloven.
Stk. 2. Inden indstilling efter stk. 1 afgives, skal børn og unge-udvalget give barnet eller den unge, barnets eller den unges forældre, indehaverne af forældremyndigheden over barnet eller den unge og barnets eller den unges eventuelle plejeforældre samt advokaterne og bisidderne for dem lejlighed til at udtale sig. Plejeforældre kan efter 1. pkt. udtale sig under mødet i børn og unge-udvalget, men anses alene som part i sagen, hvis de søger om adoption af barnet.
Stk. 3. En indstilling efter stk. 1 kan kun vedtages, hvis mindst 4 af udvalgets 5 medlemmer stemmer for indstillingen. Indstillingen skal være skriftlig og begrundet, og den skal meddeles sagens parter, jf. stk. 2, kommunalbestyrelsen og Ankestyrelsen. Er dommeren ikke enig i indstillingen, skal dette tilføres udvalgets protokol, og meddelelsen om indstillingen skal indeholde oplysning om dommerens opfattelse. Hvis indstillingen ikke vedtages, gives skriftlig meddelelse herom til sagens parter, jf. stk. 2, og kommunalbestyrelsen. Meddelelsen skal begrundes, og den skal indeholde oplysning om dommerens opfattelse.

§ 68 g. (Ophævet).

§ 68 g er indsat ved § 1.2 i lov nr. 530 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015.
§ 68 g er ophævet ved § 2.4 i lov nr. 497 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: § 68. Hvis Ankestyrelsen kan tiltræde børn og unge-udvalgets indstilling efter § 68 f, stk. 1, meddeler styrelsen samtykke til, at barnet adopteres uden samtykke fra forældrene. Meddelelsen skal være skriftlig og begrundet og gives til sagens parter, jf. § 68 f, stk. 2, og kommunalbestyrelsen. Hvis Ankestyrelsen ikke kan tiltræde indstillingen, meddeler styrelsen sagens parter og kommunalbestyrelsen dette. Denne meddelelse skal være skriftlig og begrundet.

§ 68 h. (Ophævet).

§ 68 h er indsat ved § 1.2 i lov nr. 530 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015.
§ 68 h er ændret ved § 2.5 i lov nr. 497 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. I § 68 h ændres »§§ 68 e-68 g« til: »§§ 68 e og 68 f«.
§ 68 h er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 68 h. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sager efter §§ 68 e og 68 f.

§ 69. (Ophævet).

§ 69, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 69, stk. 5, 1. pkt., udgår »eller § 60«.
§ 69, stk. 5 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 69, stk. 5, indsættes tre steder efter »§ 58«: »eller § 68 a«.
§ 69, stk. 4, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.29 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 69, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8« til: »§ 52, stk. 3, nr. 7«.
§ 69, stk. 1 er ophævet ved § 1.46 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 69. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med handleplanen, jf. § 140. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunen pligt til at underrette den stedlige kommune forud for anbringelsen.
§ 69, stk. 1 er ændret ved § 1.47 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 69, stk. 2, der bliver stk. 1, indsættes efter »jf.«: »§ 70, stk. 2, og«.
§ 69, stk. 5 er indsat ved § 1.48 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 69, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 595 af 18.06.2012
fra d. 01.07.2012. I § 69, stk. 1, udgår », samvær med personer fra netværket«.
§ 69, stk. 2 er ændret ved § 1.6 i
lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. I § 69, stk. 2, ændres »15 år« til: »12 år«, og »stk. 4 og 5« til: »stk. 3«.
§ 69, stk. 3 og 4 er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. Hidtidig formulering: Stk. 3. Er anbringelse sket med samtykke efter § 52, stk. 3, nr. 7, og kan samtykke til ændret anbringelsessted ikke opnås, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse efter § 58, hvis betingelserne herfor er til stede. Afgørelse om valg af anbringelsessted træffes herefter af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 1.
Stk. 4.
Er anbringelse sket uden samtykke efter § 58 eller § 68 a, og kan samtykke til ændret anbringelsessted ikke opnås, kan børn og unge-udvalget træffe fornyet afgørelse efter § 58 eller § 68 a, hvis betingelserne herfor er til stede. Forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, kan dog meddele samtykke til, at der ikke skal træffes fornyet afgørelse efter § 58 eller § 68 a. Afgørelse om valg af anbringelsessted træffes herefter af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 1, uanset om børn og unge-udvalget efterprøver anbringelsesgrundlaget.
§ 69, stk. 3 er ændret ved § 1.44 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 69, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »af anbringelsessted«: », jf. dog § 24 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 69 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Kommunens opgaver under anbringelsen
§ 69. I det omfang det må anses for nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelsen, skal kommunalbestyrelsen på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet, jf. § 70, stk. 2, og § 148, træffe afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse om ændring af anbringelsessted kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Kan samtykke til ændret anbringelsessted ikke opnås, jf. stk. 2, skal børn og unge-udvalget træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted, jf. dog § 24 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Ved afgørelsen skal børn og unge-udvalget under hensyn til formålet med anbringelsen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i opvæksten vurdere, om barnets eller den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsessted. Afgørelse om valg af konkret anbringelsessted træffes herefter af kommunalbestyrelsen, jf. § 68 b, stk. 1.
Stk. 4. Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse om ændring af anbringelsessted, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en indstilling, der indeholder
1) den seneste handleplan, jf. § 140,
2) barnets eller den unges holdning til ændringen af anbringelsesstedet, jf. 48,
3) en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 9, under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte,
4) en beskrivelse af et nyt anbringelsessteds forventede egnethed til at imødekomme barnets eller den unges behov for støtte og for nære og stabile voksenrelationer,
5) en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted, jf. stk. 5, og
6) øvrige nødvendige oplysninger.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om ændret samvær samt afgørelse om hjemgivelse eller ændret anbringelsessted, indhente udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted til belysning af sagen.

§ 70. (Ophævet).

§ 70, stk. 3 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 70, stk. 3, ændres »§ 140, stk. 8« til: »§ 140, stk. 6«.
§ 70, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.49 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 70, stk. 1, 2. pkt., ændres »12 måneders« til: »6 måneders«.
§ 70, stk. 1, 3. og 4. pkt. er ophævet ved § 1.50 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering:
Ved anbringelse uden for hjemmet skal vurderingen ske på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet, jf. § 148, stk. 1, og efter kontakt med forældremyndighedsindehaveren. Vurderingen skal omfatte såvel de dele af handleplanen og indsatsen, som retter sig mod barnet eller den unge, som de dele, der omhandler indsatsen over for familien.
§ 70, stk. 2 er indsat ved § 1.51 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 70, stk. 4 er ændret ved § 1.52 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 70, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »§ 140, stk. 8«, til: »§ 54, stk. 1«.
§ 70, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 70, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 54, stk. 1« til: »§ 54, stk. 2«.
§ 70, stk. 1 er ændret ved § 5.2 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 70, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »handleplanen, jf. § 140,«: »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a,«.
§ 70, stk. 1 og 2 er ændret ved § 5.3 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 70, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »handleplanen«: »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan«.
§ 70, stk. 2 er ændret ved § 5.4 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 70, stk. 2, 4. pkt., indsættes efter »handleplan«: »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan«.
§ 70, stk. 3 er ændret ved § 5.6 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 70, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »handleplan«: »eller en helhedsorienteret plan«.
§ 70, stk. 4 er ændret ved § 5.7 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Hidtidig formulering: Stk. 4. Er der udarbejdet en særskilt plan for støtten til forældrene efter § 54, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at revidere denne plan, når der er behov for det. Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder efter, at barnet eller den unge har fået ophold uden for hjemmet, tilbyde en revision af planen. Kommunalbestyrelsen skal herefter med højst 12 måneders mellemrum foretage en vurdering af, om der er behov for at tilbyde en revision af planen.
§ 70, stk. 1 er ændret ved § 1.45 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 70, stk. 1, 1. pkt., ændres »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a« til: »relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a, eller et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 70, stk. 2 er ændret ved §§ 1.46-1.50 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 70, stk. 2, 1. pkt., ændres »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan« til: », relevante dele af en helhedsorienteret plan eller forbedringsforløbet«, og efter »§ 148, stk. 1« indsættes: »og 3«. I § 70, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »§ 148, stk. 1«: »og 3«. I § 70, stk. 2, 4. pkt., indsættes efter »§ 140«: »eller § 13, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«, og »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan« ændres til: », relevante dele af en helhedsorienteret plan eller et revideret forbedringsforløb«.
§ 70, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 70, stk. 1, 3. pkt., ændres »Afgørelse« til: »Beslutning«, og »træffes så vidt muligt« til: »skal så vidt muligt ske«.
§ 70 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 70. Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder efter, at der er iværksat en foranstaltning over for barnet, den unge eller de vordende forældre, vurdere, om indsatsen skal ændres, og om handleplanen, jf. § 140, relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a, eller et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, skal revideres. Kommunalbestyrelsen skal herefter med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering. Beslutning om revision af handleplanen eller relevante dele af en helhedsorienteret plan skal så vidt muligt ske med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Ved anbringelse uden for hjemmet skal vurderingen af indsatsen efter stk. 1 og af behovet for revision af handleplanen, relevante dele af en helhedsorienteret plan eller forbedringsforløbet ske på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge, jf. § 148, stk. 1 og 3, og efter kontakt med forældremyndighedsindehaveren. Tilsynet efter § 148, stk. 1 og 3, skal omfatte mindst to årlige tilsynsbesøg på anbringelsesstedet, hvor kommunen taler med barnet eller den unge. Samtalen skal så vidt muligt finde sted uden tilstedeværelse af ansatte fra anbringelsesstedet. Vurderingen skal omfatte en stillingtagen til, hvorvidt andre forhold end de hidtil beskrevne, jf. § 140 eller § 13, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, er relevante, og i så fald skal disse indgå i en revideret handleplan, relevante dele af en helhedsorienteret plan eller et revideret forbedringsforløb.
Stk. 3. For unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a, skal vurdering og revision af handleplan eller en helhedsorienteret plan og indsats særlig vedrøre, hvordan det sikres, at den unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Det skal senest i forbindelse med den første vurdering konkretiseres, hvordan de overordnede mål om uddannelse og beskæftigelse nås i løbet af sanktionen.
Stk. 4. Er der udarbejdet en plan for støtten til forældrene efter § 54, stk. 2 eller 3, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at revidere denne, når der er behov for det. Kommunalbestyrelsen skal, senest 3 måneder efter at barnet eller den unge har fået ophold uden for hjemmet, tilbyde en sådan revision. Kommunalbestyrelsen skal herefter med højst 12 måneders mellemrum foretage en vurdering af, om der er behov for at tilbyde en revision af planen eller af relevante dele af en helhedsorienteret plan.

§ 71. (Ophævet).

§ 71, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 1.22 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 71, stk. 1, 4. pkt., ændres »lov om forældremyndighed og samvær« til: »forældreansvarsloven«.
§ 71, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ophævet og stk. 1, 1-3. pkt. er indsat ved § 1.53 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Forældrene og barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forbindelsen mellem forældrene og barnet eller den unge holdes ved lige.
§ 71, stk. 4 er indsat ved § 1.54 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 71, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 71, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »mellem forældrene«: »eller netværket«, og efter »over for forældrene« indsættes: »eller netværket«.
§ 71, stk. 4
er ændret ved § 1.8 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 71, stk. 4, ændres »Stk. 3« til: »Stk. 2 og 3«.
§ 71, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.14 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. I § 71, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »den unges bedste«: »og under hensyntagen til beskyttelsen af barnets eller den unges sundhed og udvikling og beskyttelsen af barnet eller den unge mod overgreb«.
§ 71, stk. 1, 5. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. I § 71, stk. 1, 5. pkt., ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2-5«.
§ 71, stk. 2, 4. pkt. er ændret ved § 1.16 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. I § 71, stk. 2, 4. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 3 og 4«.
§ 71, stk. 4 er ophævet og stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.17 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8. Hidtidig formulering: Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse under gennemførelsen af en børnefaglig undersøgelse efter § 50 under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus efter § 51.
§ 71, stk. 6 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. I § 71, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 3 og 4«.
§ 71, stk. 7 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017: I § 71, stk. 7, ændres »§ 123, stk. 2« til: »§ 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge«.
§ 71, stk. 5 er ændret ved § 1.51 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 71, stk. 5, indsættes efter »børnefaglig undersøgelse efter § 50«: »eller en ungefaglig undersøgelse efter § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«, og efter »§ 51, stk. 1 og 2« indsættes: », eller § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 71, stk. 6 er indsat ved § 1.52 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.
§ 71 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Samvær og kontakt
§ 71. Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste og under hensyntagen til beskyttelsen af barnets eller den unges sundhed og udvikling og beskyttelsen af barnet eller den unge mod overgreb sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse pligt til at sikre, at forældrene får information om barnets hverdag, og til at bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet. En ret til samvær og kontakt, der er aftalt mellem forældrene eller er fastsat i medfør af forældreansvarsloven, opretholdes under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, men kan reguleres eller midlertidigt ophæves efter reglerne i stk. 2-5.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal om fornødent træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Ved afgørelsen lægges særlig vægt på hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen. Der kan ikke efter 1. pkt. træffes afgørelser, som medfører, at samvær og kontakt kun må finde sted mindre end en gang om måneden. En sådan afgørelse sidestilles med en afbrydelse af forbindelsen og skal træffes af børn og unge-udvalget efter stk. 3 og 4. Kommunalbestyrelsen kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede.
Stk. 3. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan der træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge, ligesom der kan træffes afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses over for forældrene eller netværket.
Stk. 4. Ved viden eller formodning om, at den person, som barnet eller den unge skal have samvær med, har begået overgreb mod et barn eller en ung, skal børn og unge-udvalget, medmindre særlige forhold taler imod det, for en bestemt periode træffe afgørelse om at afbryde den pågældendes forbindelse med barnet eller den unge i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse eller om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen.
Stk. 5. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse under gennemførelsen af en børnefaglig undersøgelse efter § 50 eller en ungefaglig undersøgelse efter § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet under ophold på en institution, indlæggelse på et sygehus eller ved benyttelse af det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 50 a, jf. § 51, stk. 1 og 2, eller § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Stk. 6. Ungdomskriminalitetsnævnet kan i forbindelse med en afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, jf. § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller i forbindelse med en afgørelse om ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæggelse på et sygehus eller ved benyttelse af det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, træffe afgørelse efter stk. 3-5.
Stk. 7. En afgørelse efter stk. 3 og 4 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.
Stk. 8. En afgørelse om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler eller anden kommunikation med forældrene kan alene træffes efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
Stk. 9. Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune kan yde støtte til udgifter til forældrenes transport i forbindelse med møder i barnets opholdskommune.

§ 72. (Ophævet).

§ 72, stk. 1, nr. 3 er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: 3) opretholdelse af en anbringelse i op til 6 måneder efter § 60,
§ 72, stk. 1, nr. 5 er indsat ved § 1.24 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 72, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 72, stk.1, nr. 8, udgår »og«.
§ 72, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 1.10 i
lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 72, stk. 1, nr. 9, ændres: »stk. 2.« til: »stk. 2,«.
§ 72, stk. 1, nr. 10 og 11 er indsat ved § 1.11 i
lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 72, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.55 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 72, stk. 1 og 2, ændres »15 år« til: »12 år«.
§ 72, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.56 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 72, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 69, stk. 4 eller 5« til: »§ 69, stk. 3 eller 4«.
§ 72, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.57 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 72, stk. 1, nr. 8, og stk. 3, indsættes efter »§ 71, stk. 3«: »og 4«.
§ 72, stk. 1, nr. 10 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 72, stk. 1, nr. 10, indsættes efter »døgninstitutioner«: »og på delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner«.
§ 72 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. To steder i § 72, ændres »§ 71, stk. 3 og 4,« til: »§ 71, stk. 3-5,«.
§ 72, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.8 i
lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. I § 72, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 69, stk. 3 eller 4, jf. § 58,« til: »§ 69, stk. 3,«.
§ 72, stk. 1, nr. 5-7 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Nr. 5-10 bliver herefter nr. 8-13.
§ 72, stk. 1, nr. 9 og 10, der bliver til nr. 12 og 13 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidige formuleringer: 9) brev og telefonkontrol efter § 123, stk. 2,
10) anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner og på delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter § 123 b, stk. 1, og

§ 72, stk. 1, nr. 11 er ophævet ved § 1.13 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017.
§ 72, stk. 3 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. I § 72, stk. 3, ændres »§ 123, stk. 2,« til: »§ 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge«.
§ 72 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Advokatbistand, aktindsigt m.v.
§ 72. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under en sag om
1) gennemførelse af en undersøgelse efter § 51,
2) anbringelse uden for hjemmet efter § 58,
3) opretholdelse af en anbringelse efter § 62,
4) gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63,
5) anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter § 63 a, stk. 1,
6) anbringelse på sikrede døgninstitutioner efter § 63 b, stk. 1,
7) anbringelse på særligt sikrede afdelinger efter § 63 c, stk. 1 og 3,
8) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,
9) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3,
10) ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3,
11) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5,
12) tilbageholdelse efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og
13) brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år, og plejeforældrene skal have tilbud om gratis advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter § 78, stk. 4.
Stk. 3. Under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5, og en sag om brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, med den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om gratis advokatbistand.
Stk. 4. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

§ 73. (Ophævet).

§ 73, stk. 1 er ændret ved § 1.55 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 73, stk. 1, ændres »15 år« til: »12 år«.
§ 73 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 73. Inden der træffes afgørelse i en sag efter § 72, påhviler det kommunalbestyrelsen at gøre indehaveren af forældremyndigheden og den unge, der er fyldt 12 år, bekendt med retten til efter forvaltningsloven at se sagens akter og retten til at udtale sig, inden afgørelsen træffes.
Stk. 2. Tilsvarende forpligtelse har kommunalbestyrelsen over for de personer, der er nævnt i § 72, stk. 2 og 3, for så vidt angår de heri nævnte afgørelser.

§ 74. (Ophævet).

§ 74, stk. 1, nr. 3 er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: 3) opretholdelse af en anbringelse i op til 6 måneder efter § 60,
§ 74, stk. 1, nr. 5 er indsat ved § 1.26 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 74, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.27 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 74, stk. 4, 1. pkt., ændres »60, 62 og 63« til: »62, 63, 68 a«.
§ 74, stk. 1, nr. 10 er ændret ved § 1.12 i
lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 74, stk. 1, nr. 10, udgår »og«.
§ 74, stk. 1, nr. 11 og 12 er indsat ved § 1.13 i
lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 74, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.14 i
lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 74, stk. 4, 1. pkt., ændres »og § 123, stk. 2,« til: »§ 123, stk. 2, og §§ 123 b og 123 c,«.
§ 74, stk. 1, nr. 7, og stk. 4 er ændret ved § 1.56 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 74, stk. 1, nr. 7, og stk. 4, ændres »§ 69, stk. 4 eller 5« til: »§ 69, stk. 3 eller 4«.
§ 74, stk. 1, nr. 8, og stk. 3 og 4 er ændret ved § 1.57 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 74, stk. 1, nr. 8, og stk. 3 og 4, indsættes efter »§ 71, stk. 3«: »og 4«.
§ 74, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.9 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 74, stk. 4, 1. pkt., ændres »jf. stk. 1, nr. 11« til: »jf. stk. 1, nr. 13«.
§ 74, stk. 1, nr. 11 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 74, stk. 1, nr. 11, indsættes efter »døgninstitutioner«: »og på delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner«.
§ 74 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. Tre steder i § 74, ændres »§ 71, stk. 3 og 4,« til: »§ 71, stk. 3-5,«.
§ 74, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.8 i
lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. I § 74, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 69, stk. 3 eller 4, jf. § 58,« til: »§ 69, stk. 3,«.
§ 74, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.9 i
lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. I § 74, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 69, stk. 3 eller 4,« til: »§ 69, stk. 3,«.
§ 74, stk. 1, nr. 11 er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 530 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. I § 74, stk. 1, nr. 11, ændres »§ 123 b, stk. 1,« til: »§ 123 b, stk. 1, og«.
§ 74, stk. 1, nr. 12 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 530 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. I § 74, stk. 1, nr. 12, ændres »123 c og« til: »§ 123 c.«
§ 74, stk. 1, nr. 13 er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 530 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. Hidtidig formulering: 13) anbefaling til Ankestyrelsen af adoption uden samtykke, jf. adoptionsloven.
§ 74, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 530 af 29.04.2015
fra d. 01.10.2015. I § 74, stk. 4, 1. pkt., udgår », samt afgørelse om anbefaling af adoption, jf. stk. 1, nr. 13,«. Hidtidig formulering: Til vedtagelse af en afgørelse efter §§ 51, 58, 62, 63 og 68 a, § 69, stk. 3, § 71, stk. 3-5, § 75, stk. 3, § 123, stk. 2, og §§ 123 b og 123 c, samt afgørelse om anbefaling af adoption, jf. stk. 1, nr. 13, kræves, at mindst 4 af børn og unge-udvalgets 5 medlemmer stemmer for afgørelsen.
§ 74, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.10 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017: I § 74, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 123, stk. 2« til: »§ 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge«.
§ 74, stk. 1, nr. 5-7 er indsat ved § 1.15 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Nr. 5-11 bliver herefter nr. 8-14.
§ 74, stk. 1, nr. 10 og 11, der bliver nr. 13 og 14 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidige formuleringer: 13) brev- og telefonkontrol efter § 123, stk. 2,
14) anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner og på delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter § 123 b, stk. 1, og

§ 74, stk. 1, nr. 12 er ophævet ved § 1.17 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017.
§ 74, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.18 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017: I § 74, stk. 4, 1. pkt., ændres »§§ 51, 58, 62, 63, 68 a, § 69, stk. 3, § 71, stk. 3-5, § 75, stk. 3, § 123, stk. 2, og §§ 123 b og 123 c« til: »lovens §§ 51, 58, 62 og 63, § 63 a, stk. 1, § 63 b, stk. 1, § 63 c, stk. 1 og 3, § 68 a, § 69, stk. 3, § 71, stk. 3-5, og § 75, stk. 3, samt § 11, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge«.
§ 74 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 74. Børn og unge-udvalget træffer i et møde afgørelse om
1) gennemførelse af en undersøgelse efter § 51,
2) anbringelse uden for hjemmet efter § 58,
3) opretholdelse af en anbringelse efter § 62,
4) gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63,
5) anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter § 63 a, stk. 1,
6) anbringelse på sikrede døgninstitutioner efter § 63 b, stk. 1,
7) anbringelse på særligt sikrede afdelinger efter § 63 c, stk. 1 og 3,
8) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,
9) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3,
10) ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3,
11) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3,
12) flytning eller hjemtagelse efter § 78, stk. 4,
13) tilbageholdelse efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og
14) brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
Stk. 2. Inden der træffes afgørelse, skal indehaveren af forældremyndigheden, barnet eller den unge, advokaten og eventuel anden bisidder for forældremyndighedens indehaver eller barnet eller den unge have lejlighed til at udtale sig over for børn og unge-udvalget. Tilbud efter 1. pkt. til barnet eller den unge kan undlades, hvis barnet er under 12 år, eller hvis det må antages at være til skade for barnet eller den unge.
Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, inden der træffes afgørelse efter § 71, stk. 3-5, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. Stk. 2 finder ligeledes anvendelse på plejeforældre, inden der træffes afgørelse efter § 78, stk. 4.
Stk. 4. Til vedtagelse af en afgørelse efter lovens §§ 51, 58, 62 og 63, § 63 a, stk. 1, § 63 b, stk. 1, § 63 c, stk. 1 og 3, § 68 a, § 69, stk. 3, § 71, stk. 3-5 og § 75, stk. 3, samt § 11, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge kræves, at mindst 4 af børn og unge-udvalgets 5 medlemmer stemmer for afgørelsen. Afgørelser efter § 78, stk. 4, træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 5. Såfremt dommeren ikke er enig i den trufne afgørelse, skal dette tilføres udvalgets protokol, og meddelelsen om udvalgets afgørelse skal indeholde oplysning om dommerens afvigende opfattelse.
Stk. 6. Børn og unge-udvalgets afgørelser skal meddeles skriftligt. Afgørelserne skal være begrundede og indeholde oplysning om klageadgang.

§ 75. (Ophævet).

§ 75, stk. 1 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 75, stk. 1, ændres »60 og 63« til: »63, 68 a«.
§ 75, stk. 1 er ændret ved § 1.15 i
lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 75, stk. 1, ændres »§ 78, stk. 4, og« til: »§ 78, stk. 4,«.
§ 75, stk. 1 er ændret ved § 1.16 i
lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 75, stk. 1, indsættes efter »§ 123, stk. 2,«: »§ 123 b, stk. 1, og § 123 c, stk. 1,«.
§ 75, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 1.57 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 75, stk. 1, indsættes efter »§ 71, stk. 3«: »og 4«.
§ 75, stk. 5, 1. og 3. pkt., stk. 6, 1-3. pkt. er ændret ved § 1.58 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 75, stk. 5, 1. og 3. pkt., ændres »Direktøren« til: »Styrelseschefen«, i stk. 6, 1. pkt., ændres »direktørens« til: »styrelseschefens«, og i stk. 6, 2. og 3. pkt., ændres »direktøren« til: »styrelseschefen«.
§ 75, stk. 6 er ændret ved § 1.59 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 75, stk. 6, ændres »§ 65, stk. 4« til: »§ 65, stk. 3«.
§ 75, stk. 1 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. I § 75, stk. 1, ændres »§ 71, stk. 3 og 4,« til: »§ 71, stk. 3-5,«
§ 75, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i
lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. I § 75, stk. 1, indsættes efter »68 a,«: »§ 69, stk. 3,«.
§ 75, stk. 1 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017: I § 75, stk. 1, ændres »§§ 51, 58, 63, 68 a, § 69, stk. 3, § 71, stk. 3-5, § 78, stk. 4, § 123, stk. 2, § 123 b, stk. 1, og § 123 c, stk. 1« til: »lovens §§ 51, 58 og 63, § 63 a, stk. 1, § 63 b, stk. 1, § 63 c, stk. 1 og 3, § 68 a, § 69, stk. 3, § 71, stk. 3-5, og § 78, stk. 4, samt § 11, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge«.
§ 75, stk. 5, 1. og 3. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1543 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017: I § 75, stk. 5, 1. og 3. pkt., ændres »Styrelseschefen« til: »Direktøren«.
§ 75, stk. 6, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1543 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017: I § 75, stk. 6, 1. pkt., ændres »styrelseschefens« til: »direktørens«.
§ 75, stk. 6, 2. og 3. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1543 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017: I § 75, stk. 6, 2. og 3. pkt., ændres »styrelseschefen« til: »direktøren«.
§ 75, stk. 1 er ændret ved §§ 1.53 og 1.54 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 75, stk. 1, indsættes efter »§ 63 b, stk. 1«: »og 3«, og 2. pkt. indsættes.
§ 75, stk. 4 er ændret ved § 1.55 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 75, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »§ 51«: »eller vedrørende § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 75, stk. 6 er ændret ved §§ 1.56-1.59 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 75, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »Hvis børn og unge-udvalget«: »eller, når et barn eller en ung er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Ungdomskriminalitetsnævnet«, og efter »skal børn og unge-udvalget« indsættes: »eller Ungdomskriminalitetsnævnet«. I § 75, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »Børn og unge-udvalgets«: »eller Ungdomskriminalitetsnævnets«. To steder i § 75, stk. 6, 3. pkt., indsættes efter »børn og unge-udvalgets«: »eller Ungdomskriminalitetsnævnets«, og 4. pkt. indsættes.
§ 75, stk. 7 er indsat ved § 1.60 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 75 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Foreløbige afgørelser
§ 75. Formanden eller i dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget kan træffe foreløbige afgørelser efter lovens §§ 51, 58 og 63, § 63 a, stk. 1, § 63 b, stk. 1 og 3, § 63 c, stk. 1 og 3, § 68 a, § 69, stk. 3, § 71, stk. 3-5 og § 78, stk. 4, samt § 11, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, som af hensyn til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i børn og unge-udvalget. Formanden eller i dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget kan endvidere i sager om et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, træffe foreløbige afgørelser efter §§ 63 og 68 a, § 71, stk. 3-5, og § 78, stk. 4, efter § 11, stk. 2, og § 15 i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og efter § 14, stk. 2-4, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 1 og 2, § 24, stk. 1, og § 32, stk. 1 og 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som af hensyn til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente sagens behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet.
Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver og eventuelle andre parter, jf. § 72, skal inden 24 timer efter iværksættelsen af en foreløbig afgørelse have skriftlig meddelelse om afgørelsen samt en begrundelse for afgørelsen. Meddelelsen skal tillige indeholde oplysning om retten til efter forvaltningsloven at se sagens akter og til at udtale sig om sagen samt om retten til vederlagsfri advokatbistand.
Stk. 3. En foreløbig afgørelse efter stk. 1 skal snarest muligt og senest inden 7 dage efter iværksættelsen af afgørelsen forelægges børn og unge-udvalget til godkendelse, uanset om foranstaltningen er ophørt.
Stk. 4. En afgørelse, der er godkendt efter stk. 3, har gyldighed i 1 måned. En afgørelse vedrørende § 51 eller vedrørende § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet har gyldighed, indtil undersøgelsen er afsluttet, dog højst 2 måneder regnet fra den foreløbige afgørelse efter stk. 1. En afgørelse vedrørende § 78, stk. 4, har gyldighed, indtil der træffes en ny afgørelse om flytning eller hjemtagelse.
Stk. 5. Direktøren for Ankestyrelsen har samme beføjelser som formanden for børn og unge-udvalget, jf. stk. 1 og 2, og kan pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre afgørelsen. Den foreløbige afgørelse har gyldighed i 1 måned, jf. dog de frister, der er nævnt i stk. 4, 2. og 3. pkt. Direktøren kan undtagelsesvis bestemme, at den foreløbige afgørelse skal godkendes af Ankestyrelsen inden for den frist, der er nævnt i stk. 3.
Stk. 6. Hvis børn og unge-udvalget eller, når et barn eller en ung er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Ungdomskriminalitetsnævnet ikke inden 1 måned træffer afgørelse i overensstemmelse med direktørens foreløbige afgørelse, jf. stk. 5, skal børn og unge-udvalget eller Ungdomskriminalitetsnævnet umiddelbart orientere Ankestyrelsen herom. Børn og unge-udvalgets eller Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse har ikke virkning, før direktøren snarest muligt og senest 10 dage efter afgørelsen har taget stilling til, om afgørelsen skal have virkning. Hvis direktøren træffer afgørelse om, at børn og unge-udvalgets eller Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse ikke skal have virkning, træffer Ankestyrelsen afgørelse efter reglen i § 65, stk. 3, senest 8 uger efter børn og unge-udvalgets eller Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse. Ankestyrelsens afgørelse efter 3. pkt. træffes dog efter §§ 63 og 68 og efter § 14, stk. 2-4, og § 32, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, når sagen vedrører et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Stk. 7. Formanden eller i dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget, jf. stk. 1, eller direktøren for Ankestyrelsen, jf. stk. 5, skal straks orientere Ungdomskriminalitetsnævnet om en foreløbig afgørelse efter stk. 1, der vedrører et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Kapitel 12: (Ophævet).

Kapitel 12 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Tilbud til unge fra 18-22 år

§ 76. (Ophævet).

§ 76, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.60 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 76, stk. 1, 1. pkt., ændres »2 og 3« til: »2-5«.
§ 76, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.61 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 76, stk. 2 og 3 er ophævet og stk. 2-5 er indsat ved § 1.62 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en tildelt personlig rådgiver eller en fast kontaktperson, jf. § 52, stk. 3, nr. 6 og 7, kan opretholdes eller tildeles igen efter det fyldte 18. år.
Stk. 3. Til unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 11 umiddelbart inden det fyldte 18. år, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om,
1) at døgnophold, jf. § 55, i et anbringelsessted, jf. § 66, kan opretholdes eller genetableres,
2) at udpege en personlig rådgiver for den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6,
3) at udpege en fast kontaktperson for den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og
4) at etablere en udslusningsordning, jf. § 55, i det hidtidige anbringelsessted.

§ 76, stk. 6 er ændret ved § 1.63 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 76, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »2 og 3« til: »2-5«.
§ 76, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 597 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 76, stk. 4, nr. 3, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.
§ 76, stk. 6 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 597 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012.
§ 76, stk. 7 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 597 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 76, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.
§ 76, stk. 6, 1. pkt. er ændret ved § 1.13 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. I § 76, stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 66, nr. 4,« til: »§ 66, stk. 1, nr. 4,«.
§ 76, stk. 8 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1462 af 17.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 76, stk. 8, indsættes efter »stk. 3«: »eller § 76 a, stk. 2«.
§ 76, stk. 6 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 76, stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 66, stk. 1, nr. 4« til: »§ 66, stk. 1, nr. 5«.
§ 76, stk. 2 er ændret ved § 1.61 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 76, stk. 2, indsættes efter »§ 52, stk. 3, nr. 6,«: »eller § 13, stk. 1, nr. 7, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,«.
§ 76, stk. 3 er ændret ved § 1.62 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 76, stk. 3, indsættes efter »kapitel 11«: »eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 76, stk. 5 er ændret ved § 1.63 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 76, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »jf. § 58«: »eller § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 76, stk. 6 er ændret ved § 1.64 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 76, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »jf. § 52, stk. 3, nr. 7,«: »eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,«.
§ 76, stk. 8 er ændret ved § 1.65 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 76, stk. 8, indsættes efter »kapitel 11«: »eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 76 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 76. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2-5 til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en udpeget fast kontaktperson, jf. § 52, stk. 3, nr. 6, eller § 13, stk. 1, nr. 7, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, kan opretholdes efter det fyldte 18. år.
Stk. 3. For unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 11 eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet umiddelbart inden det fyldte 18. år, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om,
1) at døgnophold, jf. § 55, på et anbringelsessted, jf. § 66, opretholdes,
2) at udpege en fast kontaktperson for den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6,
3) at etablere en udslusningsordning, jf. § 55, i det hidtidige anbringelsessted og
4) at tildele andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at støtte efter stk. 2 og 3 kan tildeles eller genetableres indtil det fyldte 23. år, hvis
1) den unge fortryder tidligere at have afvist støtte og behovet fortsat er til stede,
2) den unges situation ændrer sig, så der senere opstår et behov for støtte, eller
3) støtte er ophørt, jf. stk. 7, og behovet herfor opstår igen.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er eller var anbragt uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. § 58 eller § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, støtte i form af en kontaktperson frem til det fyldte 23. år. Støtten tilbydes unge, der ikke tilbydes støtte i form af opretholdelse af døgnophold efter stk. 3, nr. 1.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er eller var anbragt uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, på eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssteder, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, støtte i form af en kontaktperson frem til det fyldte 19. år. Støtten tilbydes unge, der ikke tilbydes støtte i form af opretholdelse af døgnophold efter stk. 3, nr. 1.
Stk. 7. Tilbud efter stk. 2-6 skal ophøre, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til den unges behov for støtte, eller når den unge fylder 23 år.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal, i det omfang det er muligt, sørge for, at unge, som har været anbragt uden for hjemmet efter reglerne i kapitel 11 eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, umiddelbart inden det fyldte 18. år får mulighed for at vende tilbage til det tidligere anbringelsessted kortvarigt, uanset om der iværksættes foranstaltninger efter stk. 3 eller § 76 a, stk. 2.

§ 76 a. (Ophævet).

§ 76 a er indsat ved § 1.8 i lov nr. 1462 af 17.12.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 76 a, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. I § 76 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 66, stk. 1, nr. 1-3« til: »§ 66, stk. 1, nr. 1-4«.
§ 76 a, stk. 2 er ændret ved § 1.66 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 76 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 11«: »eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 76 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 76 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 og 3 til unge i alderen 18 til 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge eller dennes værge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.
Stk. 2. For unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er anbragt uden for hjemmet efter reglerne i kapitel 11 eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i en plejefamilie efter § 66, stk. 1, nr. 1-4, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at døgnophold, jf. § 52, opretholdes. Såfremt den unges plejefamilie ikke længere vurderes egnet som plejefamilie for den pågældende unge, kan kommunalbestyrelsen tilbyde den unge anbringelse i en anden plejefamilie, som den unge har en nær relation til og er tryg ved. Ved tilbud om anbringelse hos en anden plejefamilie skal betingelserne i stk. 1 være opfyldt.
Stk. 3. Opretholdelse af døgnophold efter stk. 2 skal ophøre, når det ikke længere opfylder sit formål under hensyn til den unges behov for støtte, dog senest når den unge fylder 23 år.

Kapitel 13: (Ophævet).

Kapitel 13 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Private pasningsordninger uden offentlige tilskud

§ 77. (Ophævet).

§ 78. (Ophævet).

§ 78 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Privat døgnpleje
§ 78. Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder uden at have tilladelse dertil fra kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune.
Stk. 2. Plejetilladelse kan kun udstedes, når det efter en undersøgelse af familieplejen må antages, at opholdet vil være til gavn for barnet. Ved udstedelse af plejetilladelse skal kommunen gøre forældremyndighedens indehaver opmærksom på bestemmelserne i stk. 4.
Stk. 3. Det påhviler forældremyndighedens indehaver at sikre sig, at plejehjemmet har fornøden plejetilladelse.
Stk. 4. Børn og unge-udvalget i forældremyndighedsindehaverens opholdskommune kan efter begæring af plejeforældrene eller barnet eller den unge beslutte, at et barn eller en ung ikke må flyttes eller hjemtages fra en privat familiepleje, såfremt det må antages at skade barnet eller den unge. Forud for afgørelsen indhentes en udtalelse fra den stedlige kommune.
Stk. 5. En afgørelse efter stk. 4 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.
Stk. 6. Reglerne i stk. 1-5 gælder ikke i tilfælde, hvor kun den ene af forældrene har forældremyndigheden, men barnet eller den unge får døgnophold hos den anden af forældrene.
Stk. 7. Døgnplejehjem, der modtager børn og unge under 18 år, og som drives af private uden offentlige midler, må kun oprettes og drives med tilladelse af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. Kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune fører tilsyn med forholdene i hjemmet.

Afsnit V: Hjælp og støtte

Overskriften til Afsnit V er ændret ved § 1.15 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Voksne

Kapitel 14: Almene tilbud

§ 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1 på ældreområdet, herunder om beregningsgrundlaget for betalingen.

Stk. 4. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betaling for tilbud efter stk. 1 på socialområdet, herunder om beregningsgrundlaget for betalingen.

§ 79, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 552 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 79, stk. 3, indsættes efter »efter stk. 1«: », herunder om beregningsgrundlaget for betalingen«.
§ 79, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 217 af 05.03.2024 fra d. 07.03.2024. I § 79, stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »på ældreområdet«.
§ 79, stk. 4 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 217 af 05.03.2024 fra d. 07.03.2024.

§ 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år, og som bor i kommunen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75. år og deres fyldte 80. år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i kommunen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov, jf. dog stk. 1-3.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.

Stk. 7. Ældreministeren kan fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-6, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger og om andre måder at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet.

§ 79 a er indsat ved § 1.7 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 79 a, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 1894 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen.
§ 79 a, stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1894 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.
§ 79 a, stk. 4, 1. pkt. er ændret og 2. pkt. er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1894 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016.
I § 79 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »behov«: », jf. dog stk. 1 og 2«, og 2. pkt. ophæves. Hidtidig formulering: Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.
§ 79 a, stk. 6 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1894 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Social- og integrationsministeren kan i samarbejde med økonomi- og indenrigsministeren fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-3, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger.
§ 79 a, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 508 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. I § 79 a, stk. 1, ændres »80 år« til: »82 år«, og »stk. 2 og 3« ændres til: »stk. 2-4«.
§ 79 a, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 508 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. I § 79 a, stk. 2, indsættes efter »75. år«: »og deres fyldte 80. år«.
§ 79 a, stk. 3 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 508 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.
§ 79 a, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.4 i lov nr. 508 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. I § 79 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »79 år« til: »81 år«.
§ 79 a, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.5 i lov nr. 508 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. I § 79 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »jf. dog stk. 1 og 2« til: »jf. dog stk. 1-3«.
§ 79 a, stk. 6, der bliver stk. 7, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 508 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. I § 79 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

Husvilde

§ 80. Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen må ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der anvises, eller den sædvanlige boligudgift på stedet for en enlig eller for en familie af denne størrelse.

Kapitel 15: Formål

§ 81. Formålet med at yde støtte efter denne lov til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov. Støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Desuden er formålet at medvirke til at sikre, at den enkelte kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau, og at yde kompensation, omsorg og pleje. Indsatserne til voksne skal således

1) forebygge, at den enkeltes problemer forværres,

2) understøtte den enkeltes muligheder for at fastholde egne ressourcer eller fremme øget selvstændighed samt forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion,

3) forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje,

4) fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge den enkeltes mulighed for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer, og

5) sikre en helhedsorienteret støtte med tilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.

§ 81 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: § 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er
1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,
2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,
3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og
4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.

§ 81 a. Kommunalbestyrelsen skal i et møde træffe beslutning om samt offentliggøre en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Stk. 2. Ældreministeren fastsætter nærmere regler om kommunalbestyrelsens forpligtelser efter stk. 1.

§ 81 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 171 af 27.02.2016 fra d. 01.03.2016.

§ 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. § 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan inddrages i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede Familieretshuset om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

§ 82, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. I § 82, stk. 2, 1. pkt., ændres »varetage« til: »inddrages i varetagelsen af«.
§ 82, stk. 2 er ændret ved § 13.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

Kapitel 15 a: Tidlig forebyggende indsats

Kapitel 15 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018.

Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte

§ 82 a. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 82 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018.

Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte

§ 82 b. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at tilbuddet vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 82 b er indsat ved § 1.5 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018.

Sociale akuttilbud

§ 82 c. Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive sociale akuttilbud. Oprettelse og drift kan ske i samarbejde med andre kommuner, regioner og private leverandører.

Stk. 2. Formålet med et socialt akuttilbud er at tilbyde personer med psykiske lidelser akut støtte, omsorg og rådgivning.

§ 82 c er indsat ved § 1.5 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018.

Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige

§ 82 d. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen tilbyde støtte efter §§ 82 a og 82 b etableret i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre det aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 82 d er indsat ved § 1.5 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018.

Kapitel 16: Personlig hjælp, omsorg, pleje samt plejetestamenter

§ 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje,

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

3) madservice.

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter § 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1.

Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov.

Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83.

Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter § 79.

Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter).

§ 83, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 548 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: § 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde
1) personlig hjælp og pleje og
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

§ 83, stk. 3-6 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1524 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 7 og 8.

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet.

Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83, jf. § 83, stk. 6.

§ 83 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1524 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015

§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§ 85 a. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af særlige sociale problemer.

Stk. 2 Følger kommunalbestyrelsen ikke borgerens ønsker til leverandør af bostøtten, jf. § 142, stk. 4, skal kommunalbestyrelsen begrunde dette i afgørelsen efter stk. 1.

§ 85 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 482 af 12.05.2023 fra d. 01.10.2023.

§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

§ 87. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de opgaver, der er nævnt i §§ 83-85, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt.

Afgørelse m.v.

§ 88. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter § 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren.

Stk. 2. Tilbud efter § 86 gives efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet. Genoptræningstilbud efter § 86, stk. 1, gives med henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Tilbud efter § 86, stk. 2, gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.

§ 88, stk. 2 er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1524 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 3 bliver herefter stk. 2. Hidtidig formulering: Tilbuddene om hjælp efter § 83 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddene skal løbende tilpasses modtagerens behov.

§ 89. I forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der er bevilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade at fremsende en ny skriftlig oplysning herom til borgeren.

§ 89, stk. 4 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1346 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009.
§ 89, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: § 89. Afgørelsen skal meddeles ansøgeren skriftligt og skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse. Af afgørelsen skal det fremgå, hvilke af ansøgerens anmodninger om hjælp kommunalbestyrelsen har kunnet eller ikke har kunnet imødekomme, jf. § 88, stk. 1, samt hvilke krav der stilles til leverancesikkerheden i forbindelse med effektueringen af afgørelsen, jf. § 90, stk. 1.
§ 89, stk. 2 og 3 er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. Til brug for afgørelsen efter stk. 1 udarbejder kommunen et skema. Skemaet skal som minimum indeholde oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen, og for hvilken periode hjælpen gives. Skemaet udfyldes i samarbejde med ansøgeren og udleveres til ansøgeren som supplement til afgørelsen.
Stk. 3. For beboere i plejehjem m.v., jf. § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder skal skemaet efter stk. 2 endvidere indeholde oplysninger om den samlede plan for pleje- og omsorgsindsatsen for ansøgeren. 1. pkt. omfatter alene de beboere og lejere i de nævnte boligformer, der modtager kommunale serviceydelser. Skemaet udfyldes i samarbejde med ansøgeren, nærmeste pårørende eller anden nærtstående og eventuelt ansøgerens egen praktiserende læge. Skemaet udleveres til ansøgeren i forbindelse med afgørelsen.

§ 89, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 201 af 13.03.2011 fra d. 14.03.2011. I § 89, stk. 2, ændres »§ 90, stk. 1« til: »§ 90«.
§ 89, stk. 2 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 1524 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter § 83 oplyse om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis modtageren af hjælpen har spørgsmål vedrørende den personlige og praktiske hjælp, eller hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen, jf. § 90.

§ 90. Hjælp efter §§ 83 og 86 skal leveres i overensstemmelse med den afgørelse, kommunalbestyrelsen har truffet efter §§ 88 og 89. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den tildelte hjælp efter § 83 leveres inden for en rimelig frist, hvis leverandøren ikke kan overholde de aftaler, der i forbindelse med afgørelsen efter § 88, stk. 1, er indgået om levering af hjælpen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter § 83 oplyse modtageren af hjælpen om, hvor hos myndigheden denne kan rette henvendelse, hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen.

§ 90, stk. 2 er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 1346 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter § 83 oplyse modtageren af hjælpen om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen.
§ 90, stk. 2 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1524 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015.

Tilrettelæggelse og levering af hjælpen

§ 91. Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen i medfør af stk. 1 som minimum

1) indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller

2) tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage hjælpen efter stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal vejlede de borgere, der modtager et fritvalgsbevis efter stk. 2, nr. 2, om ordningen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter værdien af fritvalgsbeviset, jf. stk. 2, nr. 2, for hver af de ydelseskategorier efter § 83, som kommunalbestyrelsen har besluttet at tilbyde i ordningen. Kommunalbestyrelsen afregner med den leverandør, som borgeren har valgt, jf. stk. 2, nr. 2, til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi, jf. stk. 6.

Stk. 6. Ældreministeren fastsætter nærmere regler om leverandørernes tilbagemeldingspligt, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, og om kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af fritvalgsbeviset, jf. stk. 2, nr. 2, og regler om beregningsgrundlaget for og offentliggørelse af fritvalgsbevisets værdi

§ 91, stk. 3 og 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 314 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 91, stk. 3 og 5, ændres »§ 92, stk. 4« til: »§ 92, stk. 6«.
§ 91, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 201 af 13.03.2011 fra d. 14.03.2011. I § 91, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 90, stk. 1« til: »§ 90«.
§ 91 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 326 af 23.03.2013 fra d. 01.04.2013. Hidtidig formulering: Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Til dette formål skal kommunalbestyrelsen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter § 83. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitetsmæssige krav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter § 83, jf. § 139, herunder krav til, hvilket beredskab der, jf. § 90, kræves af leverandørerne for at sikre, at de afgørelser, der er truffet efter § 83, kan effektueres. Kvalitetskravene skal være saglige, konkrete og velunderbyggede og må ikke være konkurrenceforvridende.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan vælge at sikre kvalificerede leverandørers adgang til at levere ydelser efter stk. 1 via udbudsmodellen. Kommunalbestyrelsen skal efter en udbudsforretning efter 1. pkt. indgå kontrakt med mindst to kvalificerede leverandører af de forskellige typer af ydelser efter § 83. Kontrakterne skal indgås med de leverandører, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Grundlaget for udbudsmaterialet er de efter stk. 1 fastsatte kvalitetskrav.
Stk. 3. Hvis det efter et udbud ikke er muligt at indgå kontrakter i overensstemmelse med betingelsen i stk. 2 og betingelserne fastsat i medfør af § 92, stk. 6, finder reglerne om godkendelse af enhver kvalificeret leverandør efter stk. 4-7 anvendelse.
Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen ikke benytter udbudsmodellen, jf. stk. 2, skal kommunalbestyrelsen sikre kvalificerede leverandørers adgang til at levere ydelser efter stk. 1 via godkendelsesmodellen. Ud over de kvalitetskrav, der skal fastsættes i medfør af stk. 1, skal kommunalbestyrelsen, hvis der skabes valgfrihed via godkendelsesmodellen, fastsætte og offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter § 83, jf. § 139.
Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen har valgt at give kvalificerede leverandører adgang til at levere ydelser efter § 83 via godkendelsesmodellen, har kommunalbestyrelsen pligt til at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kravene i stk. 1, 3. pkt., og stk. 4, jf. dog § 92, stk. 6.
Stk. 6. Priskravene efter stk. 4 fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav, jf. stk. 1.
Stk. 7. Fastsættelse af priskrav efter stk. 6 kan fraviges, når fravigelsen er begrundet i forventede effektiviseringer i den kommunale leverandørvirksomhed eller ændringer i kommunens kvalitetsstandard, jf. § 139. Prisfastsættelsen kan ligeledes fraviges, hvis en kommunalbestyrelse, der har valgt at bruge godkendelsesmodellen, jf. stk. 4, vælger at gennemføre en udbudsforretning med henblik på at finde en privat hovedleverandør til ydelserne efter § 83 i stedet for den kommunale leverandørvirksomhed.
Stk. 8. Efter en udbudsforretning efter stk. 7, 2. pkt., fastsættes priskravet til de øvrige leverandører, kommunalbestyrelsen skal indgå kontrakt med efter stk. 5, til kommunens omkostninger ved kontrakten med den private leverandør, der har vundet udbuddet. Det er en betingelse herfor, at den leverandør, der har vundet udbuddet, accepterer, at den kontrakt, der indgås efter udbuddet, danner grundlaget for kommunalbestyrelsens indgåelse af kontrakt med andre leverandører efter stk. 5. Det er endvidere en betingelse, at kommunens kontrakt med den leverandør, der har vundet udbuddet, er offentlig.
Stk. 9. Kommunalbestyrelsen har pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end de faktiske omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp, jf. stk. 6 og 7.

§ 92. Kommunalbestyrelsen skal have en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer for, hvordan kommunalbestyrelsen håndterer konkurser hos private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som kommunalbestyrelsen indgår kontrakt med, jf. § 91, stk. 2, nr. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal stille krav om bankgaranti eller tilsvarende garanti ved kontraktindgåelse med private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med kontraktindgåelse med private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp stille krav om følgende:

1) Den private leverandør skal inden kontraktindgåelse og en gang årligt i kontraktperioden sende skattemæssige årsregnskaber til kommunen.

2) Den private leverandør, der i medfør af årsregnskabsloven er omfattet af krav om at udarbejde regnskab og krav om at lade regnskabet revidere, skal inden kontraktindgåelse og en gang årligt i kontraktperioden sende revideret regnskab til kommunen eller henvise kommunen til, hvor regnskabet kan findes på www.cvr.dk. Hvis leverandøren endnu ikke har aflagt regnskab efter årsregnskabsloven, kan kommunalbestyrelsen fastsætte krav om anden passende dokumentation.

3) Den private leverandør skal dokumentere, at der ikke ved kontraktindgåelse er forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravet i stk. 3, nr. 3.

Stk. 5. Kommunalbestyrelser, der benytter en godkendelsesordning ved tilvejebringelse af det frie valg af personlig pleje og praktisk hjælp, hvormed prisen fastsættes uden priskonkurrence, skal foretage efterberegning af afregningspriser løbende efter behov og mindst en gang årligt.

§ 92, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 314 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. En person, der er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, jf. § 88, stk. 1, skal vælge, hvilken af de leverandører, kommunalbestyrelsen har indgået kontrakt med, der skal udføre hjælpen. Til brug herfor skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med de godkendte leverandører udarbejde informationsmateriale om leverandørerne. Det udarbejdede informationsmateriale skal i forbindelse med afgørelsen, jf. § 88, stk. 1, udleveres til de personer, der er tilkendt hjælp efter § 83. Informationsmaterialet skal løbende opdateres, hvis der sker ændringer i leverandørkredsen, eksempelvis i forbindelse med indgåelse eller opsigelse af kontrakter med leverandørerne. Det opdaterede informationsmateriale skal udleveres til alle de modtagere af hjælp efter § 83, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder.
§ 92, stk. 3 og 4 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 314 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 92, stk. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 201 af 13.03.2011 fra d. 14.03.2011. I § 92, stk. 5, ændres »§ 90, stk. 1,« til: »§ 90«.
§ 92 er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 326 af 23.03.2013 fra d. 01.04.2013. Hidtidig formulering: En leverandør, der har indgået kontrakt med en eller flere kommunalbestyrelser, jf. § 91, stk. 2 og 5, anses som udgangspunkt for generelt kvalificeret til at udføre opgaver efter § 83. Kommunalbestyrelsen kan dog afvise at indgå kontrakt med leverandøren, hvis dennes kvalifikationer ikke opfylder den pågældende kommunalbestyrelses kvalitetskrav, jf. § 91, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt informere leverandøren om baggrunden for, at der ikke kan indgås kontrakt.
Stk. 2. En person, der er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, jf. § 88, stk. 1, skal vælge, hvilken af de leverandører, kommunalbestyrelsen har indgået kontrakt med, der skal udføre hjælpen. I forbindelse med afgørelsen om hjælp efter § 83 skal den kommunale myndighed oplyse om alle godkendte leverandører, og eventuelt materiale fra godkendte leverandører skal udleveres til de personer, der er tilkendt hjælp efter § 83. I forbindelse med ændringer i leverandørkredsen skal alle modtagere af hjælp efter § 83, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder, orienteres om dette.
Stk. 3. Hvis formidlingen af materialet medfører væsentlige ekstra omkostninger for kommunen, kan leverandøren opkræves betaling for meromkostningerne i forbindelse med formidlingen.
Stk. 4. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling fra leverandøren.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal indgå skriftlig aftale med den valgte leverandør om udførelsen af den hjælp, der er truffet afgørelse om efter § 88, stk. 1, om leverancesikkerhed efter § 90, og om betaling m.v.
Stk. 6. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler for opgørelse og offentliggørelse m.v. af de af kommunalbestyrelsen fastsatte kvalitets- og priskrav efter § 91, stk. 1 og 4, regler for gennemførelse af udbud efter udbudsmodellen, jf. § 91, stk. 2, regler for efterbetaling af private leverandører, jf. § 91, stk. 9, og regler for, hvornår kommunalbestyrelsen kan undtages fra pligten til at indgå kontrakt, jf. § 91, stk. 5.

§ 92 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 559 af 29.05.2018 fra d. 01.07.2018.

§ 93. Bestemmelserne i §§ 91 og 94 omfatter ikke beboere i plejehjem m.v., jf. § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitetskrav, der stilles til leverandører af kommunale serviceydelser til de i stk. 1 nævnte persongrupper, jf. § 139. Hvis kommunalbestyrelsen har ansvaret for andre dele af driften af de i stk. 1 nævnte boliger, skal kommunalbestyrelsen endvidere fastsætte og offentliggøre de kvalitetskrav, der stilles i forbindelse med varetagelsen af disse opgaver.

Stk. 3. Ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler for opgørelse og offentliggørelse m.v. af de af kommunalbestyrelsen fastsatte kvalitetskrav efter stk. 2.

§ 93, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 314 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 93, stk. 1, ændres » § 91 og § 92« til: » §§ 91, 92, 94 og 94 b«.
§ 93, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 326 af 23.03.2013 fra d. 01.04.2013 I § 93, stk. 1, ændres »§§ 91, 92, 94 og 94 b« til: »§§ 91 og 94«.

§ 94. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v.

§ 94, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 201 af 13.03.2011 fra d. 14.03.2011. I § 94, 2. pkt., ændres »§ 90, stk. 1« til: »§ 90«.

§ 94 a. Personer, der modtager hjælp efter § 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, jf. §§ 88 og 89. En tilkendt ydelse, der fravælges efter 1. pkt., kan ikke efterfølgende kræves leveret efter § 90.

§ 94 a, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 201 af 13.03.2011 fra d. 14.03.2011. I § 94 a, 2. pkt., ændres »§ 90, stk. 1« til: »§ 90«.

§ 94 b. (Ophævet)

§ 94 b er indsat ved § 1.5 i lov nr. 314 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 94 b er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 326 af 23.03.2013 fra d. 01.04.2013. Hidtidig formulering: Kommunalbestyrelsen kan etablere en ordning, der giver borgere, der er visiteret til hjælp eller støtte efter § 83, mulighed for at vælge et servicebevis, der giver adgang til, at den pågældende borger selv ansætter en person eller indgår aftale med en virksomhed om at udføre opgaverne, jf. stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilke ydelseskategorier der skal omfattes af ordningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at tilbyde borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, mulighed for at vælge et servicebevis. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage hjælpen efter stk. 1.
Stk. 3. En borger, der har valgt et servicebevis, og som vælger at lade en privatperson udføre hjælpen, er arbejdsgiver for denne. Den pågældende borger kan dog overdrage retten til at ansætte en person til at udføre opgaverne i henhold til servicebeviset til en nærtstående, en organisation eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for den privatperson, der udfører hjælpen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at vejlede borgere, der har valgt et servicebevis, om mulige retlige konsekvenser forbundet med servicebevisordningen.
Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter regler for beregning af servicebevisets værdi.

Kontant tilskud

§ 95. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Den nærtstående kan, medmindre vedkommende har indgået aftale om overførsel af tilskuddet efter stk. 5, højst varetage pasningsopgaven i 48 timer om ugen. Deles pasningsopgaven af flere nærtstående, der samtidig er tilskudsmodtagere, gælder 2. pkt. for de nærtstående tilsammen. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at en eller flere nærtstående kan varetage pasningsopgaven i mere end 48 timer om ugen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udbetale et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til at yde overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten til personer, som har behov herfor, og som modtager hjælp efter stk. 3 som et kontant tilskud. Tilskuddet til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed skal udbetales til samme nærtstående, forening eller private virksomhed, som får udbetalt tilskuddet efter stk. 3. Personens nærtstående, som helt eller delvis passer den pågældende, jf. stk. 3, må ikke ansættes som hjælpere til at udføre overvågningen og støtten i forbindelse hermed.

Stk. 5. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-4, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. En aftale om overførsel af tilskuddet til en forening eller privat virksomhed er ikke bindende for tilskudsmodtageren, hvis foreningen eller den private virksomhed ikke var godkendt af socialtilsynet på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis foreningen eller den private virksomhed ikke på dette tidspunkt gjorde tilskudsmodtageren bekendt med dette.

Stk. 6. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v.

§ 95, stk. 3 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.01.2009. I § 95, stk. 3, indsættes efter »person, som«: »helt eller delvis«.
§ 95, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.01.2009.
§ 95, stk. 6 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 388 af 25.05.2009 fra d. 01.06.2009. Hidtidig formulering: Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan udbetale tilskuddet efter stk. 1, 2 og 3 som et fast beløb på grundlag af anslåede udgifter.
§ 95, stk. 3, 2.-4. pkt. er indsat ved § 1.6 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018.
§ 95, stk. 4 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. I § 95, stk. 4, 2. pkt., ændres », en forening eller en privat virksomhed« til: »eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet,«.
§ 95, stk. 4, 4. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1571 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 95, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1059 af 30.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 95, stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.
§ 95, stk. 4 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1059 af 30.06.2020 fra d. 01.07.2020. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.
§ 95, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1059 af 30.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 95, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.
§ 95, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 752 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 95, stk. 4, 1. pkt., ændres »unge i alderen fra 18 år til og med 23 år« til: »personer«.
§ 95, stk. 4, 2. pkt. er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 752 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. 3. og 4. pkt. bliver herefter 2. og 3. pkt. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Hvis den unge ved det fyldte 24. år efter en lægelig vurdering lider af en livstruende sygdom, skal kommunalbestyrelsen fortsætte udbetalingen af det kontante tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed, indtil den unge afgår ved døden, dog højst i 2 år.
§ 95, stk. 4 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 752 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 95, stk. 4, 4. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »Den unges forældre« til: »Personens nærtstående, som helt eller delvis passer den pågældende, jf. stk. 3,«.

§ 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. En aftale om overførsel af tilskuddet til en forening eller privat virksomhed er ikke bindende for borgeren, hvis foreningen eller den private virksomhed ikke var godkendt af socialtilsynet på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis foreningen eller den private virksomhed ikke på dette tidspunkt gjorde borgeren bekendt med dette.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.

Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v.

§ 96, stk. 1 og 2 er ændret og § 96, stk. 3 og 4 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 96. Kommunalbestyrelsen skal yde et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte.
Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 forudsætter, at modtageren selv er i stand til at administrere hjælper­ordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse.

§ 96, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. I § 96, stk. 2, 2. pkt., ændres », en forening eller en privat virksomhed« til: »eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet,«.
§ 96, stk. 2, 4. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1571 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 96 a. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, herunder om dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative opgaver m.v. samt andre udgifter for borgeren, der er forbundet med den modtagne hjælp.

Stk. 2. Er der indgået aftale om, at tilskuddet til ansættelse af hjælpere efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96 skal overføres til en forening eller privat virksomhed, kan kommunalbestyrelsen kun udbetale tilskuddet til foreningen eller den private virksomhed, hvis foreningen eller den private virksomhed er godkendt af socialtilsynet.

Stk. 3. Modtager borgeren selv eller en nærtstående tilskuddet til ansættelse af hjælpere efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96, udbetales tilskuddet månedsvis forud. Er der indgået aftale om, at tilskuddet overføres til en godkendt forening eller privat virksomhed, udbetales tilskuddet månedsvis bagud.

Stk. 4. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling og regulering af tilskud, regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af tilskud.

§ 96 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 388 af 25.05.2009 fra d. 01.06.2009.
§ 96 a, stk. 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: Stk. 2. Tilskud til borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 udbetales månedsvis forud.
§ 96 a, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1571 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 96 b. Flytter en person fra en kommune, der udbetaler tilskud efter §§ 95 eller 96, skal den hidtidige handlekommune, uanset reglerne i § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fortsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye handlekommune har truffet afgørelse om tilskud efter §§ 95 eller 96.

Stk. 2. Har en kommune udbetalt tilskud efter stk. 1, har kommunen krav på refusion herfor fra den nye handlekommune. Refusionskravet omfatter tilskud, som den hidtidige handlekommune har betalt efter borgerens flytning fra den tidligere handlekommune og frem til datoen for den nye handlekommunes afgørelse.

§ 96 b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 388 af 25.05.2009 fra d. 01.06.2009.
§ 96 b er ændret ved § 2.1 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. To steder i § 96 b, stk. 1 og tre steder i stk. 2 ændres »opholdskommune« til: »handlekommune«.
§ 96 b, stk. 2 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 96 b, stk. 2, ændres »opholdskommunes« til: »handlekommunes«.

§ 96 c. Hvis en borger, der modtager tilskud efter §§ 95 og 96, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.

Stk. 3. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling.

§ 96 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 388 af 25.05.2009 fra d. 01.06.2009.

Ledsagelse og kontaktperson

§ 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet.

Stk. 6. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.

Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 948 kr. (2022-niveau) årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har hjælperordning efter § 96.

Stk. 9. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

§ 97, stk. 1 og 2 er ændret ved § 15.1 i lov nr. 1587 af 20.12.2006 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: § 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 2. Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år, jf. stk. 1, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år.

§ 97, stk. 7 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 2394 af 14.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 97, stk. 7, 1. pkt., ændres »663 kr.« til: »948 kr. (2022-niveau)«.

§ 98. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

§ 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Kapitel 17: Dækning af nødvendige merudgifter

§ 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.

Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.888 kr. (2022-niveau) pr. år svarende til 574 kr. (2022-niveau) pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.074 kr. (2022-niveau) pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 574 kr.-1.611 kr. (2022-niveau) om måneden, og et standardbeløb på 2.148 kr. (2022-niveau) pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.612 kr.-2.685 kr. (2022-niveau) om måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.685 kr. (2022-niveau) pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Stk. 4. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om personkredsen for merudgiftsydelsen.

Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

§ 100, stk. 1 er ændret ved § 15.2 i lov nr. 1587 af 20.12.2006 fra d. 01.07.2009. I § 100, stk. 1 , ændres »mellem 18 og 65 år« til: »mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.
§ 100, stk. 5 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.01.2009. I § 100, stk. 5, ændres »personlig hjælperordning efter § 96« til: »borgerstyret personlig assistance efter § 96«.
§ 100, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1118 af 26.11.2008 fra d. 01.12.2008. I § 100, stk. 4, indsættes efter »herfor«: », herunder nærmere regler om personkredsen for merudgiftsydelsen«.
§ 100, stk. 3 er ændret ved § 12.1 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet beregnes med et basisbeløb på 1.500 kr. pr. måned. Basisbeløbet øges første gang med 500 kr. pr. måned til 2.000 kr. pr. måned, når de skønnede merudgifter overstiger 21.000 kr. pr. år, svarende til 1.750 kr. pr. måned. Herefter øges basisbeløbet med 500 kr. pr. måned, hver gang merudgifterne stiger henholdsvis 6.000 kr. pr. år og 500 kr. pr. måned. Tilskuddet afrundes til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 500.
§ 100, stk. 5 er ændret ved § 12.2 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 100, stk. 5, indsættes efter »bevilget«: »kontant tilskud efter § 95 eller«.
§ 100, stk. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.
§ 100, stk. 3 er ændret ved § 2.7 i lov nr. 2394 af 14.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 100, stk. 3, 1. pkt., ændres »6.408 kr.« til: »6.888 kr. (2022-niveau)«, og »534 kr.« ændres til: »574 kr. (2022-niveau)«, i 2. pkt. ændres »1.000 kr.« til: »1.074 kr. (2022-niveau)«, »534 kr.-1.500 kr.« ændres til: »574 kr.-1.611 kr. (2022-niveau)«, »2.000 kr.« ændres til: »2.148 kr. (2022-niveau)«, og »1.501 kr.-2.500 kr.« ændres til: »1.612 kr.- 2.685 kr. (2022-niveau)«, og i 3. pkt. ændres »2.500 kr.« til: »2.685 kr. (2022-niveau)«.

§ 100 a. (Ophævet).

§ 100 a er indsat ved § 2.2 i lov nr. 368 af 02.04.2023 fra d. 03.04.2023.
§ 100 a er ophævet ved § 3.2 i lov nr. 368 af 02.04.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 100 a. Ved kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 100 ses der bort fra mindreudgifter i egenbetalingen til medicin som følge af udgiftsgrænsen efter regler fastsat i medfør af § 146, stk. 5, i sundhedsloven.

Kapitel 18: Behandling

§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde social behandling til personer med et stofmisbrug. 1. pkt. omfatter ikke personer, som er indlagt på sygehus eller visiteret til integreret behandling af en psykisk lidelse og en samtidig rusmiddelproblematik, jf. kapitel 17 b i sundhedsloven.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om social behandling efter stk. 1 på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af personens problemer og behov.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode et behandlingstilbud om at foretage afdækning af personens problemer og behov, jf. stk. 2.

Stk. 4. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stk. 5. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1 og 2.

Stk. 6. Fristen efter stk. 4 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1 og 2.

Stk. 7. Retten til at vælge efter stk. 5 kan begrænses, hvis hensynet til personen taler for det.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at behandlingstilbuddet ved behandlingens start udarbejder en behandlingsplan, der har til formål at sikre sammenhæng mellem de problemer og behov, der er afdækket, jf. stk. 2, og den behandling, der iværksættes.

Stk. 9. I forbindelse med tilbud om behandling efter stk. 1 og under behandlingsforløbet kan kommunalbestyrelsen anvende gavekort med henblik på at fastholde personen i behandling. Med et gavekort forstås et elektronisk eller fysisk tilgodebevis på et bestemt beløb til at kunne købe varer i en forretning.

Stk. 10. Gavekort, jf. stk. 9, kan modtages, uden at værdien heraf fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Stk. 11. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om afdækningen af personens problemer og behov efter stk. 2 og om anvendelsen af gavekort efter stk. 9.

§ 101, stk. 4 og 5 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 101, stk. 4 og 5, udgår »godkendt«.
§ 101 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1421 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: § 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.
Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.
Stk. 3. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.
Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.
Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.
Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

§ 101, stk. 10 og 12 er ophævet ved § 1.16 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Stk. 11 og 13 bliver herefter stk. 10 og 11. Hidtidig formulering: Stk. 10. Stk. 9 finder tilsvarende anvendelse som led i behandlingen af børn og unge under 18 år med et stofmisbrug, der får behandling efter regler fastsat i medfør af stk. 12 eller er i et tilbud efter § 52, stk. 3.
Stk. 12. Social- og ældreministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 4 af børn og unge under 18 år med et stofmisbrug i særlige tilfælde.

§ 101, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 2.1 i lov nr. 644 af 11.06.2024 fra d. 01.09.2024.

§ 101 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indgår aftale med to eller flere leverandører af tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, jf. stk. 1, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en person, der ønsker at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. stk. 1, kan henvende sig til kommunen anonymt via hjemmeside eller telefonisk og indgå aftale om en afklarende samtale om behandlingsbehovet. Den afklarende samtale skal tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om behandling efter stk. 1 på baggrund af en afklarende samtale, jf. stk. 3, hvorefter personen henvises til de behandlingstilbud, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med efter stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de leverandører af tilbud, der er indgået aftale med, jf. stk. 2, skal behandle henvendelser, jf. stk. 3, og træffe afgørelse om behandling på baggrund af en afklarende samtale.

Stk. 6. Afgørelser om behandling efter stk. 4 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Behandlingen efter stk. 1 skal foregå adskilt fra behandlingstilbud efter § 101 og på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.

Stk. 8. Behandlingen efter stk. 1 skal udgøre et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed og indeholde gruppebehandling og mulighed for en individuel, afsluttende samtale.

§ 101 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 649 af 18.05.2015 fra d. 01.07.2015.

§ 102. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Kapitel 19: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

§ 103, stk. 1 er ændret ved § 15.3 i lov nr. 1587 af 20.12.2006 fra d. 01.07.2009. I § 103, stk. 1 , ændres »65 år« til: »folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

§ 104 a. Personer, der er visiteret til et særligt klubtilbud efter § 84 i barnets lov før det fyldte 18. år, kan forblive i klubtilbuddet efter det fyldte 18. år, hvis kommunalbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

§ 104 a er indsat ved § 1.17 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 105. Kommunalbestyrelsen skal aflønne efter indsats under beskæftigelse efter §§ 103 og 104.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om løn m.v. efter stk. 1 og regler om støtte til befordringsudgifter i tilknytning til tilbud efter §§ 103 og 104.

§ 106. En produktion, der udføres ved beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud, må ikke påføre andre virksomheder ubillig konkurrence.

Stk. 2. KL (Kommunernes Landsforening) udarbejder vejledning om kalkulationsregler for produktionen i beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud.

Kapitel 20: Botilbud

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller sindslidelse, jf. stk. 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende.

Stk. 4. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om betingelserne for at få tilbud om boform efter stk. 2, og i hvilket omfang bestemmelsen i stk. 2 skal finde anvendelse for personer, der optages i et bestemt botilbud uden samtykke efter § 129 a.

Stk. 5. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer med bopæl på Færøerne og personer med bopæl i Grønland i boformer, der er omfattet af stk. 1.

Stk. 6. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige sikkerhedsforanstaltninger i boformer, der er omfattet af stk. 1, og om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk. 1, når disse personer

1) efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse,

2) i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse, eller

3) som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse.

§ 108, stk. 4 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 661 af 08.06.2017 fra d. 15.07.2017. Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.
§ 108, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.2 i lov nr. 661 af 08.06.2017 fra d. 15.07.2017. I § 108, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »stk. 2«: », og i hvilket omfang bestemmelsen i stk. 2 skal finde anvendelse for personer, der optages i et bestemt botilbud uden samtykke efter § 129 a.«
§ 108, stk. 4 er ophævet ved § 2.2 i lov nr. 644 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6. Hidtidig formulering: Stk. 4. Har en borger ophold i et tilbud efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen gøre en afgørelse om visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling, jf. § 42 b, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, betinget af, at borgeren samtykker i opsigelse af borgerens bolig i tilbuddet efter stk. 1.

§ 108 a. Boformer efter § 108, stk. 1, kan målrettes personer under 35 år med henblik på at understøtte, at personerne kan leve et ungdomsliv.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om ophold i tilbud som nævnt i stk. 1 for personer under 35 år. Træffer en kommunalbestyrelse afgørelse om ophold i en boform som nævnt i stk. 1, skal det fremgå af boligdokumentet, at personen skal fraflytte tilbuddet inden det fyldte 35. år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, senest 6 måneder før personen fylder 35 år, varsle personen om fraflytningen, jf. stk. 2. Det gælder dog ikke, hvis personen tilkendegiver at ville fraflytte boformen inden det fyldte 35. år.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder før personens flytning fra et tilbud, jf. stk. 2, træffe afgørelse om den fremtidige støtte til personen, herunder om ophold i en boform efter denne lov eller i en anden bolig, der modsvarer personens behov, og som står i et rimeligt forhold til personens betalingsevne. Kommunalbestyrelsens vurdering af, hvorvidt en ny bolig modsvarer personens behov, skal baseres på en udredning af personens behov gennemført ved hjælp af voksenudredningsmetoden eller en lignende metode.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal dække personens rimelige udgifter til flytning. Rimelige udgifter til flytning kan omfatte udgifter til beboerindskud eller depositum og eventuelt forudbetalt leje, udgifter til flytning af møbler m.v. og udgifter til en sådan indretning af boligen, at den svarer til indretningen i den fraflyttede bolig.

§ 108 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 2-5 finder alene anvendelse for personer, der tager ophold i et botilbud efter § 108 a, stk. 1, efter denne lovs ikrafttræden.

§ 109. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som har været udsat for vold i nære relationer. Personerne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte under hensyntagen til de kønsmæssige aspekter ved vold i nære relationer.

Stk. 2. Formålet med et midlertidigt ophold efter stk. 1 er at yde beskyttelse, støtte, omsorg og rådgivning, som kan bidrage til, at personen og eventuelt ledsagende børn kan etablere en selvstændig tilværelse uden vold i egen bolig. Beskyttelse, støtte, omsorg og rådgivning under opholdet må ikke erstatte den øvrige hjælp og støtte, som personen og eventuelt ledsagende børn har behov for og ret til efter denne lov eller anden lovgivning.

Stk. 3. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 4. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i personens handlekommune, jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 6. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i personens handlekommune, jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 7. Orienteringerne efter stk. 5 og 6 skal som minimum indeholde personens og eventuelle børns navne og cpr-numre samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. For personer, der optages i boformen anonymt, jf. stk. 3, udelades personens og eventuelle børns navne og cpr-numre, og det skal i øvrigt sikres, at personens anonymitet opretholdes.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde indledende og koordinerende støtte og vejledning til personer på boformer efter denne bestemmelse. For at understøtte formålet efter stk. 2 skal den indledende rådgivning iværksættes så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen og skal introducere personen til den koordinerende rådgivning og skabe kontakt mellem personen og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Den koordinerende rådgivning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, senest når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og gives, indtil personen og eventuelle børn er etableret i egen bolig.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager forælderen under dennes ophold i boformer efter denne bestemmelse. Behandling skal have et omfang på mindst 4 timer og op til 10 timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Ved fælles forældremyndighed kan psykologbehandlingen iværksættes alene med samtykke fra den forældremyndighedsindehaver, som barnet ledsager under opholdet.

Stk. 10. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 10 timers psykologbehandling til personer, der får ophold i boformer efter stk. 1. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

§ 109, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 109, stk. 5 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 109, stk. 5, udgår »der er fyldt 6 år, og«.
§ 109, stk. 4-6 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 650 af 18.05.2015 fra d. 01.07.2015. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og 8.
§ 109, stk. 7 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 650 af 18.05.2015 fra d. 01.07.2015. Hidtidig formulering: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn på boformer efter denne bestemmelse. Rådgivningen gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og børnene er etableret i egen bolig.
§ 109, stk. 3 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. I § 109, stk. 3, indsættes efter »optagelse«: »og udskrivning«.
§ 109, stk. 9 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1058 af 30.06.2020 fra d. 01.07.2020. Stk. 9 finder tillige anvendelse for kvinder, der inden lovens ikrafttræden har fået ophold i en boform som omfattet af paragraffen, og som fortsat har ophold i boformen efter lovens ikrafttræden.
§ 109, stk. 4 og 5 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 109, stk. 4 og 5, ændres »den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov« til: »kvindens handlekommune«.
§ 109, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 329 af 09.04.2024 fra d. 15.04.2024. Personer, der i medfør af ændringen bliver omfattet af målgruppen, opnår ret til at tage ophold på krisecenter fra d. 01.07.2024. I § 109, stk. 1, 1. pkt., ændres »kvinder« til: »personer«, og »vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold« ændres til: »vold i nære relationer«.
§ 109, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 329 af 09.04.2024 fra d. 15.04.2024. I § 109, stk. 1, 2. pkt., ændres »Kvinderne« til: »Personerne«, og efter »støtte« indsættes: »under hensyntagen til de kønsmæssige aspekter ved vold i nære relationer«.
§ 109, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 329 af 09.04.2024 fra d. 15.04.2024. Stk. 2-9 bliver herefter stk. 3-10.
§ 109, stk. 4 og 5, der bliver stk. 5 og 6, er ændret ved § 1.4 i lov nr. 329 af 09.04.2024 fra d. 15.04.2024. I § 109, stk. 4 og 5, der bliver stk. 5 og 6, ændres »kvindens« til: »personens«, og »§§ 9-9 b« ændres til: »§ 9«.
§ 109, stk. 6, der bliver stk. 7, er ændret ved §§ 1.5-1.6 i lov nr. 329 af 09.04.2024 fra d. 15.04.2024. I § 109, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 5 og 6«, og »kvindens« ændres til: »personens«, og i 2. pkt. ændres »kvinder« til: »personer«, »stk. 2« ændres til: »stk. 3«, og to steder ændres »kvindens« til: »personens«.
§ 109, stk. 7, der bliver stk. 8, er ændret ved §§ 1.7-1.9 i lov nr. 329 af 09.04.2024 fra d. 15.04.2024. I § 109, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »kvinder« til: »personer«, i 2. pkt. ændres »Den indledende rådgivning skal« til: »For at understøtte formålet efter stk. 2 skal den indledende rådgivning«, og to steder ændres »kvinden« til: »personen«, og i 4. pkt. ændres »kvinden« til: »personen«.
§ 109, stk. 8, der bliver stk. 9, er ændret ved §§ 1.10-1.12 i lov nr. 329 af 09.04.2024 fra d. 15.04.2024. I § 109, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »moderen« til: »forælderen«, i 2. pkt. ændres »fire« til: »4«, og »ti« ændres til: »10«, og et nyt 6. pkt. indsættes.
§ 109, stk. 9, der bliver stk. 10, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 329 af 09.04.2024 fra d. 15.04.2024. I § 109, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »kvinder« til: »personer«.

§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har et akut behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk. 2. Formålet med et midlertidigt ophold efter stk. 1 er at hjælpe personer med særlige sociale problemer over akutte vanskeligheder i overgangen til egen bolig og øvrig hjælp efter denne lov. Den aktiverende støtte og omsorg under opholdet må ikke erstatte øvrig hjælp og støtte efter denne lov.

Stk. 3. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 4. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at udskrive en borger fra en boform efter stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Der foreligger en handleplan eller en helhedsorienteret plan for borgeren efter §§ 141 eller 142.

2) Der foreligger en anvisning af egen bolig eller er truffet afgørelse om et botilbud efter §§ 107 eller 108.

3) Der er truffet afgørelse om hjælp og støtte, som modsvarer borgerens behov for at fastholde boligen, hvis borgeren er anvist egen bolig.

4) Såfremt borgeren anvises en bolig, har borgeren på udskrivningstidspunktet indgået en lejeaftale og kan flytte ind i boligen og modtage den visiterede sociale støtte, der modsvarer borgerens behov.

5) Såfremt kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om et botilbud efter §§ 107 eller 108, vil udskrivningen fra boformen efter denne paragraf først kunne træffes med virkning for borgeren, når denne kan flytte ind i botilbuddet.

Stk. 6. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 7. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 8. Orienteringerne efter stk. 6 og 7 skal som minimum indeholde personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen.

§ 110, stk. 4-6 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 650 af 18.05.2015 fra d. 01.07.2015.
§ 110, stk. 3 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. I § 110, stk. 3, indsættes efter »optagelse«: »og udskrivning«.
§ 110, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 482 af 12.05.2023 fra d. 01.10.2023. I § 110, stk. 1, indsættes efter »og som har«: »et akut«.
§ 110, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 482 af 12.05.2023 fra d. 01.10.2023. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
§ 110, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.4 i lov nr. 482 af 12.05.2023 fra d. 01.10.2023. I § 110, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »udskrivning«: », jf. dog stk. 5«.
§ 110, stk. 5 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 482 af 12.05.2023 fra d. 01.10.2023. Stk. 4-6 bliver herefter stk. 6-8.
§ 110, stk. 6, der bliver stk. 8, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 482 af 12.05.2023 fra d. 01.07.2023. § 110, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 6 og 7«.
§ 110, stk. 6 og 7 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 110, stk. 6 og 7, ændres »den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov« til: »borgerens handlekommune«.

§ 111. Boformer efter denne lov er ikke omfattet af lejelovgivningen.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i længerevarende botilbud efter denne lov.

§ 111, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 447 af 09.06.2008 fra d. 01.07.2008.

Afsnit VI: Hjælpemidler m.v.

Kapitel 21: Hjælpemidler, boligindretning og befordring

Hjælpemidler

§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.

Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.

Stk. 5. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om

1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse,

2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel,

3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse,

4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og

5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud.

§ 112, stk. 3 er ophævet og stk. 3 og 4 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 407 af 21.04.2010 fra d. 01.10.2010. Hidtidig formulering: Stk. 3. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, såfremt den pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør. Ved særligt personlige hjælpemidler forstås kørestole, som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af dagens timer, ortopædisk fodtøj, arm- og benproteser, støttekorsetter og bandager m.v., parykker, brystproteser, stomihjælpemidler og kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinskoptisk definerede, varige øjenlidelser. Kørestole, hvortil der er ydet støtte efter denne lov, betragtes som udlån og skal tilbageleveres til kommunen, når brugerne ikke har brug for dem mere.
§ 112, stk. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1614 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011. Ansøgninger om tilskud til høreapparater efter § 112, stk. 5, i lov om social service indgivet før lovens ikrafttræden behandles efter de hidtil gældende regler. I § 112, stk. 5, ændres »kr. 5.420« til: »kr. 5.607«.
§ 112, stk. 5 og 6 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 1400 af 18.06.2012 fra d. 01.01.2013. For ansøgninger om tilskud til høreapparater efter § 112, stk. 5, i lov om social service indgivet før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 7 bliver herefter stk. 5. Hidtidig formulering: Stk. 5. Når en ansøger, der er fyldt 18 år, vælger en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen anviser, ydes et tilskud på indtil kr. 5.607 pr. høreapparat, hvis ansøgeren er henvist til høreapparatbehandling af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Tilskuddet omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms. Tilskuddet kan ikke udgøre mere end de faktiske udgifter og kan alene ydes til høreapparater, der udleveres fra en godkendt leverandør.
Stk. 6. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter i en bekendtgørelse regler om sikring af kvaliteten af ydelserne hos private høreapparatleverandører, herunder regler om godkendelse af private leverandører og opkrævning af betaling for omkostninger ved udstedelse og vedligeholdelse af godkendelse.

§ 112 a. Ansøgning om støtte til hjælpemidler, jf. § 112, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunalbestyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunalbestyrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.

Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

§ 112 a er indsat ved § 8.1 i lov nr. 622 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.

§ 112 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om støtte til hjælpemidler efter § 112 inden for 4 uger i de tilfælde, hvor en person tidligere har modtaget støtte til hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., lov om forberedende grunduddannelse, lov om de gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsuddannelser eller lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og personen som følge af ophøret af denne støtte ansøger om et tilsvarende hjælpemiddel efter § 112.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen modtager ansøgningen.

§ 112 b er indsat ved § 15.1 i lov nr. 551 af 07.05.2019 fra d. 01.07.2019.

Forbrugsgoder

§ 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.

Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.

Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter.

Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.

Stk. 6. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om

1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og

2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode.

Fælles bestemmelser for hjælpemidler og forbrugsgoder

Overskriften før § 113 a er indsat ved § 1.13 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018.

§ 113 a. Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen, og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.

§ 113 a er indsat ved § 1.13 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018.

§ 113 b. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte i § 112, stk. 1, eller § 113, stk. 1, i øvrigt er opfyldt. Støtten ydes i alle tilfælde som naturalhjælp uden egenbetaling for borgeren.

Stk. 2. Der kan alene ydes støtte efter stk. 1 til det pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode én gang inden for samme tidsbegrænsede periode.

§ 113 b er indsat ved § 1.13 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018.

Støtte til bil

§ 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,

2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller

3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på 201.000 kr. (2022-niveau)

Stk. 3. Overstiger prisen på den billigst egnede bil lånerammen i stk. 2, ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem lånerammen og prisen på den billigst egnede bil.

Stk. 4. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om

1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om vilkårene for støtte, herunder regler om personkredsen, som er berettiget til at opnå støtte,

2) fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg af bil, herunder om private aktørers deltagelse heri,

3) tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen og om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån til bil som følge af manglende betalingsevne og som følge af frakendelse i forbindelse med ændringer i den fysiske eller psykiske funktionsevne eller forhold, der knytter sig dertil,

4) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om fremgangsmåden i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af bil og om anvendelse af provenu ved afhændelse af en bil, der tidligere er ydet støtte til, herunder i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af en bil,

5) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen,

6) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v.,

7) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, og

8) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er omfattet af personkredsen, jf. stk. 1, og som anbringes uden for hjemmet efter barnets lov, kan bevare støtte til køb af bil eller få bevilget støtte til køb af bil efter § 90, nr. 7, i barnets lov, jf. stk. 1.

§ 114, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 549 af 26.05.2010 fra d. 01.10.2010. Hidtidig formulering: § 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån inden for en ramme på 139.000 kr.
§ 114, stk. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 549 af 26.05.2010 fra d. 01.10.2010.
§ 114, stk. 4, nr. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 549 af 26.05.2010 fra d. 01.10.2010. Hidtidig formulering: 1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 2 og om vilkårene for støtten,
§ 114, stk. 4, nr. 2 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 549 af 26.05.2010 fra d. 01.10.2010.
§ 114, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 549 af 26.05.2010 fra d. 01.10.2010. Hidtidig formulering:
3) tilbagebetaling af lån, herunder om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån samt indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen,
§ 114, stk. 4, nr. 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 549 af 26.05.2010 fra d. 01.10.2010. Hidtidig formulering: 4) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1 og 2,
§ 114, stk. 4, nr. 6, er ændret ved § 1.3 i lov nr. 468 af 18.05.2011 fra d. 01.01.2012. I § 114, stk. 4, nr. 6, udgår »og«.
§ 114, stk. 4, nr. 7, er ændret ved § 1.4 i lov nr. 468 af 18.05.2011 fra d. 01.01.2012. I § 114, stk. 4, nr. 7, ændres ».« til: », og«.
§ 114, stk. 4, nr. 8, er indsat ved § 1.5 i lov nr. 468 af 18.05.2011 fra d. 01.01.2012.
§ 114, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1544 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 114, stk. 2, ændres »160.000« til: »187.000«.
§ 114, stk. 3 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1544 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: Stk. 3. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen.
§ 114, stk. 2 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 2394 af 14.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 114, stk. 2, ændres »187.000 kr.« til: »201.000 kr. (2022-niveau)«.
§ 114, stk. 4, nr. 8 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 114, stk. 4, nr. 8, ændres »§ 52, stk. 3, nr. 7,« til: »barnets lov«, og efter »bevilget støtte til køb af bil« indsættes: »efter § 90, nr. 7, i barnets lov, jf. stk. 1«.

§ 115. Det er en forudsætning for støtte efter §§ 112, 113, 113 b og 114, at hjælpemidlet, forbrugsgodet eller bilen ikke kan bevilges efter anden lovgivning.

§ 115 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. I § 115 ændres »§§ 112-114« til: »§§ 112, 113, 113 b og 114«.

Boligindretning

§ 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Stk. 2. En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden håndværker end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at lade boligindretningen udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, som kommunen har valgt. På samme måde kan ansøgeren vælge andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har anvist.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om adgangen efter stk. 2 til at vælge håndværker og materialer i forbindelse med tilkendelse af hjælp til boligindretning, herunder om krav til håndværker samt om muligheden for at indgå aftale om tilbagelevering efter endt brug og aftale om reetablering og betingelserne herfor.

Stk. 4. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov.

Stk. 5. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 4, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter § 96.

Stk. 6. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1, 2 og 4 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen.

§ 116, stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 407 af 21.04.2010 fra d. 01.10.2010.
§ 116, stk. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 407 af 21.04.2010 fra d. 01.10.2010. I § 116, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.
§ 116, stk. 6 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 407 af 21.04.2010 fra d. 01.10.2010. I § 116, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1, 2 og 4«.

Støtte til individuel befordring

§ 117. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom

§ 117 a. Kommunalbestyrelsen skal, når en borger med en hastigt fremadskridende sygdom anmoder herom, tilbyde hjælp og støtte som omfattet af §§ 83, 97, 112 og 116 efter borgerens ønske, uanset om betingelserne i de nævnte bestemmelser er opfyldt, jf. dog stk. 2, 2. pkt. Hjælpen og støtten efter 1. pkt. kan tildeles én gang pr. sygdomsforløb og kan have en samlet maksimal værdi af 39.750 kr. (2023-niveau). Kommunalbestyrelsen skal vejlede borgeren om valg og sammensætning af hjælpen og støtten efter 1. pkt.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om kriterierne for vurdering af, om en borger er omfattet af personkredsen efter stk. 1. Ministeren fastsætter endvidere nærmere regler om, hvilke typer af hjælp og støtte efter §§ 112 og 116 der indgår i den hjælp og støtte, som er omfattet af stk. 1.

§ 117 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 481 af 12.05.2023 fra d. 01.06.2023.

Kapitel 22: Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

§ 118. En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen, når

1) alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde,

2) der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og

3) kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående.

Stk. 2. Personen skal ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. Lønnen udgør 16.556 kr. om måneden. Der betales pensionsbidrag med i alt 12 pct., hvoraf de 4 pct. tilbageholdes i lønnen, mens arbejdsgiveren betaler 8 pct. af lønnen.

Stk. 3. Personen kan ansættes i indtil 6 måneder med henblik på at passe den nærtstående. Pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor. Pasningen kan opdeles i perioder af hele måneder. Efter aftale med den arbejdsgiver, som har givet orlov til pasning af en nærtstående, kan pasningen opdeles i kortere perioder. Pasningen kan deles af flere personer, hvis de alle opfylder betingelserne for ansættelse efter stk. 1.

Stk. 4. Hvis to eller flere personer deles om pasningsordningen, kan den samlede aflønning ikke overstige den aflønning, der nævnes i stk. 2. Lønnen udbetales forholdsmæssigt i forhold til delingen af pasningsordningen.

Stk. 5. Der kan ydes én pasningsordning til ét sammenhængende sygdomsforløb eller handicap. Samme nærtstående kan dog blive omfattet af pasningsordningen igen, hvis der tilstøder den pågældende en anden lidelse eller funktionsevnenedsættelse som anført i stk. 1, og hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Stk. 6. Der indgås en ansættelsesaftale mellem personen og kommunalbestyrelsen, hvor de nærmere vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet beskrives, herunder angivelse af, hvem den nærtstående er, periodens længde, arbejdsopgaverne, opsigelsesvarsler m.v. Hvis ansættelsen på grund af undskyldelige omstændigheder afbrydes i ansættelsesperioden, udbetaler kommunen løn til den ansatte i 1 måned efter udgangen af den måned, hvor ophøret finder sted. Såfremt personen får et andet forsørgelsesgrundlag inden for denne periode, bortfalder kommunens forpligtelse.

§ 118, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1118 af 26.11.2008 fra d. 01.01.2009. I § 118, stk. 1, indsættes efter »langvarig«: », herunder uhelbredelig,«.
§ 118, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1118 af 26.11.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering:
Stk. 3. Personen kan ansættes i op til 6 måneder i sammenhæng til at passe den nærtstående. Aftale om en ansættelsesperiode på mindre end 6 måneder kan ikke efterfølgende ændres. Ansættelsesperioden kan efter ønske fra personen opdeles i 2 perioder af indtil 3 måneder. En deling af ansættelsesperioden eller aftale om ansættelsesperioder på mindre end 3 måneder kan ikke efterfølgende ændres. Den samlede ansættelsesperiode kan højst være 6 måneder i alt for den pågældende nærtstående.
§ 118, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 1118 af 26.11.2008 fra d. 01.01.2009.

Kapitel 23: Pasning af døende

§ 119. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag som nævnt i § 120. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig el.lign. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet.

Stk. 2. En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under dennes fravær fra arbejdet i forbindelse med pasning af en nærtstående efter stk. 1, således at den ansatte ikke har en tabt arbejdsindtægt, er berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag efter § 120, stk. 1.

§ 120. Plejevederlag efter § 119 udgør 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge, jf. dog stk. 2. Selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke er tilmeldt den frivillige forsikring, eller som i henhold til den frivillige forsikring har ret til dagpenge fra tredje fraværsdag, kan få udbetalt plejevederlag fra første fraværsdag. Plejevederlaget kan ikke overstige den hidtidige indtægt, jf. § 47 i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Personer, som ikke er berettiget til plejevederlag efter stk. 1, får udbetalt 16.637 kr. (2022-niveau) månedligt i plejevederlag. Personer, som er berettiget til plejevederlag efter stk. 1, kan vælge i stedet at få udbetalt et plejevederlag som anført i 1. pkt. Plejevederlaget kan i dette tilfælde, jf. 1. og 2. pkt., ikke udbetales sammen med en anden offentlig forsørgelsesydelse. Hvis flere personer deles om plejeopgaven, nedsættes beløbet svarende til den pågældendes forholdsmæssige andel af plejeopgaven.

Stk. 3. Hvis flere personer deles om plejeopgaven, kan det samlede plejevederlag ikke overstige 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb efter § 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge.

Stk. 4. I ganske særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde plejevederlag med et højere beløb end anført i stk. 1-3.

§ 120, stk. 2 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 2394 af 14.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 120, stk. 2, 1. pkt., ændres »11.609 kr.« til: »16.637 kr. (2022-niveau)«.

§ 121. Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet. Den plejekrævendes indlæggelse af kortere varighed på sygehus eller lignende medfører ikke i sig selv bortfald af plejevederlag.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis træffe afgørelse om ophør af retten til plejevederlag, hvis pleje i hjemmet ikke fortsat kan anses for hensigtsmæssig.

Sygeplejeartikler og lign.

§ 122. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lign., når

1) nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, jf. § 119, passer en døende,

2) kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager, eller

3) et hospice varetager plejen.

Stk. 2. Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold.

Afsnit VII: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne

Overskriften til afsnit VII er ændret ved § 1.20 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Afsnit VII: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Kapitel 24: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for alle voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Overskriften til kapitel 24 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Magtanvendelse

Husorden

Overskriften før § 123 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 123. Lederen af et bo- eller dagtilbud efter denne lov med beboere eller brugere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne kan fastsætte en vejledende husorden, der angiver de nærmere regler og retningslinjer for ophold på bo- eller dagtilbuddets fællesarealer.

Stk. 2. Fastsættes der en husorden efter stk. 1, skal beboere og brugere i bo- eller dagtilbuddet og deres pårørende af hensyn til fællesskabet inddrages i arbejdet med udarbejdelse af husordenen.

Stk. 3. Er der fastsat en husorden, jf. stk. 1, skal personer, der har taget ophold i bo- eller dagtilbuddet, gøres bekendt med denne.

§ 123, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 123, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »Under ophold i institutioner«: »eller på opholdssteder«.
§ 123, stk. 1 er ændret ved
§ 1.5 i lov nr. 627 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: § 123. Sikrede afdelinger, isolation, fiksering m.v. i institutioner beregnet til døgnophold for børn og unge må alene anvendes, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betingelserne herfor. Aflåsning om natten af værelser i sikrede afdelinger betragtes ikke som isolation.
§ 123, stk. 5 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. Hidtidig formulering: Stk. 5. Over for unge, der efter reglerne i retsplejeloven er anbragt i sikrede afdelinger i stedet for varetægtsfængsling, kan politiet, hvor hensyn til efterforskningen gør det påkrævet, modsætte sig, at den unge modtager besøg, eller forlange, at besøg finder sted under kontrol. Den unge har altid ret til ukontrolleret besøg af sin forsvarer. Hvor hensyn til efterforskningen gør det påkrævet, kan politiet endvidere forlange at gennemse og, hvis det findes påkrævet, standse den unges breve inden modtagelsen eller afsendelsen samt forbyde den unge at foretage telefonsamtaler eller anden kommunikation med personer uden for institutionen eller betinge telefonsamtaler og anden kommunikation af, at samtalen overhøres. Den unge har ret til ukontrolleret brevveksling med retten, forsvareren, justitsministeren og Folketingets Ombudsmand. Den unge skal underrettes om politiets afgørelse og kan forlange den forelagt for retten til afgørelse. Social- og integrationsministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren i en bekendtgørelse regler om besøg, brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation.
§ 123, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 162 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012 og finder anvendelse på afgørelser, der træffes efter lovens ikrafttræden. I § 123, stk. 1, 1. pkt., ændres »påkrævet« til: »absolut påkrævet«.
§ 123, stk. 4 er ophævet og stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.14 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Stk. 5 bliver herefter stk. 6. Hidtidig formulering: Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes af tilbuddet til kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune for de tilbud, som kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, jf. § 148 a, og regionsrådet for de tilbud, som regionsrådet fører tilsyn med, jf. § 5, stk. 7. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet orienterer opholdskommunen, jf. § 9 a, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om indberetningen. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om magtanvendelse og om registrering og indberetning heraf.
§ 123, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 577 af 10.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 123, stk. 1, 2. pkt., udgår », fiksering«. Hidtidig formulering: Isolation, fiksering m.v. i institutioner beregnet til døgnophold for børn og unge må alene anvendes, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.
§ 123, stk. 7 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 577 af 10.06.2014 fra d. 01.07.2014.
§ 123 er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: § 123. Sikrede afdelinger i institutioner beregnet til døgnophold for børn og unge må alene anvendes, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Isolation m.v. i institutioner beregnet til døgnophold for børn og unge må alene anvendes, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Social- og integrationsministeren fastsætter regler om betingelserne herfor. Aflåsning om natten af værelser i sikrede afdelinger betragtes ikke som isolation.
Stk. 2. Under ophold i institutioner eller på opholdssteder beregnet til døgnophold for børn og unge kan børn og unge-udvalget, såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, uden retskendelse træffe afgørelse om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med nærmere angivne personer uden for institutionen. Afgørelsen træffes for en bestemt periode. Kontrol af breve og andre henvendelser til og fra offentlige myndigheder og til og fra en eventuel advokat, jf. § 72, stk. 3, må ikke finde sted. En afgørelse efter 1. pkt. kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation.
Stk. 3. Under andre døgnophold uden for hjemmet end nævnt i stk. 1, som er formidlet af kommunen, må magtanvendelse kun ske, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.
Stk. 4. Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes af tilbuddet til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for barnets eller den unges ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til det socialtilsyn, der fører driftsorienteret tilsyn med tilbuddet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn. Ved magtanvendelse, der har fundet sted over for et barn eller en ung i et kommunalt eller regionalt tilbud, skal tilbuddet desuden orientere den kommunale eller regionale driftsherre om magtanvendelsen.
Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om magtanvendelse og om registrering og indberetning heraf.
Stk. 6. For unge, der efter reglerne i retsplejeloven er anbragt i sikrede afdelinger i stedet for varetægtsfængsling, finder retsplejelovens § 771 og § 772, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., vedrørende besøg og brevveksling m.v. tilsvarende anvendelse. Social- og integrationsministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om besøg, brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation.
Stk. 7. Stk. 1 og 3-6 finder tilsvarende anvendelse over for unge over 18 år, hvis den pågældende er anbragt på et anbringelsessted, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse.

§ 123 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 123, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 123, stk. 1, indsættes efter »lov«: »med beboere eller brugere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne«.
§ 123, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: Stk. 2. Beboerne i bo- eller dagtilbuddet og deres pårørende skal inddrages i udarbejdelsen af en husorden efter stk. 1.

§ 123 a. (Ophævet)

§ 123 a , stk. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 123 a, stk. 2, ændres »Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan« til: »På døgninstitutioner, herunder sikrede afdelinger og delvis lukkede døgninstitutioner, samt opholdssteder kan anbringelsesstedets leder eller den, der bemyndiges dertil,«.
§ 123 a, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i l
ov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 123 a, stk. 2, ændres »og delvis lukkede døgninstitutioner« til: », delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner«.
§ 123 a, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 577 af 10.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 123 a, stk. 1, indsættes efter »kan«: »uden retskendelse«.
§ 123 a, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 577 af 10.06.2014 fra d. 01.07.2014.
I § 123 a, stk. 2, indsættes efter »dertil,«: »uden retskendelse«.
§ 123 a, stk. 6 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 577 af 10.06.2014 fra d. 01.07.2014.
I § 123 a, stk. 6, indsættes efter »kan«: »uden retskendelse«.
§ 123 a, stk. 7 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 577 af 10.06.2014 fra d. 01.07.2014. Stk. 7 bliver herefter stk. 8.
§ 123 a, stk. 8 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 577 af 10.06.2014 fra d. 01.07.2014.
I § 123 a, stk. 7, der bliver stk. 8, udgår »i sikrede afdelinger«. Hidtidig formulering: Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om gennemførelsen af undersøgelser af barnets eller den unges person eller opholdsrum i sikrede afdelinger.
§ 123 a er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: § 123 a. En sikret afdeling kan uden retskendelse undersøge, hvilke effekter et barn eller en ung, der er anbragt i afdelingen, har i sin besiddelse i sit opholdsrum, hvis en sådan undersøgelse er nødvendig for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes eller sikkerhedshensyn iagttages,
1) når barnet eller den unge anbringes på en sikret afdeling,
2) før og efter besøg og
3) før og efter fravær fra den sikrede afdeling.
Stk. 2. På døgninstitutioner, herunder sikrede afdelinger, delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, samt opholdssteder kan anbringelsesstedets leder eller den, der bemyndiges dertil uden retskendelse, træffe bestemmelse om at foretage en undersøgelse af barnets eller den unges person eller opholdsrum, hvis der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter, hvor besiddelsen medfører, at ordensbestemmelser ikke kan overholdes, eller at sikkerhedshensyn ikke kan iagttages.
Stk. 3. Undersøgelse af, hvilke effekter barnet eller den unge har i sin besiddelse i sit opholdsrum eller på sin person, må ikke gennemføres, hvis det efter indgrebets formål og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.
Stk. 4. Undersøgelse skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader.
Stk. 5. Undersøgelse af, hvilke effekter barnet eller den unge har i sin besiddelse på sin person, må kun undtagelsesvis foretages og overværes af personer af andet køn end den unge.
Stk. 6. Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan uden retskendelse træffe bestemmelse om tilbageholdelse af effekter, der findes i barnets eller den unges besiddelse, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.
Stk. 7. Stk. 1-6 og 8 finder tilsvarende anvendelse over for unge over 18 år, hvis den pågældende er anbragt på et anbringelsessted, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse.
Stk. 8. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om gennemførelsen af undersøgelser af barnets eller den unges person eller opholdsrum.

§ 123 b. (Ophævet)

§ 123 b er indsat ved § 1.20 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 123 b, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i l
ov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 123 b, stk. 1, ændres »institutioner beregnet til døgnophold« til: »døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner«.
§ 123 b, stk. 2 er ændret ved § 1.11 i l
ov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 123 b, stk. 2, indsættes efter »institutioner«: »og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner«.
§ 123 b, stk. 3 er ændret ved § 1.12 i l
ov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 123 b, stk. 3, indsættes efter »institution«: »eller på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution«.
§ 123 b, stk. 6 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 123 b, stk. 6, indsættes efter »døgninstitutioner«: »og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner«.
§ 123 b er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: § 123 b. Delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge mellem 12 og 17 år må alene anvendes, når det er afgørende for den socialpædagogiske behandling at kunne aflåse yderdøre og vinduer i perioder, eller at barnet eller den unge kan fastholdes fysisk, og der er risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af
1) kriminel adfærd hos barnet eller den unge,
2) misbrugsproblemer hos barnet eller den unge eller
3) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.
Stk. 2. På delvis lukkede institutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner kan yderdøre og vinduer aflåses i perioder, og børn og unge fastholdes fysisk.
Stk. 3. Børn og unge-udvalget kan, jf. § 52, stk. 1, og § 58, træffe afgørelse om at anbringe et barn eller en ung på en delvis lukket institution eller på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution, jf. stk. 1.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de nærmere rammer og vilkår ved den konkrete anbringelse efter stk. 1.
Stk. 5. Afgørelse efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.
Stk. 6. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om anbringelse på og forholdene under en anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner.

§ 123 c. (Ophævet)

§ 123 c er indsat ved § 1.20 i lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 123 c, stk. 1
er ændret ved § 1.11 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 123 c, stk. 1, ændres »§ 66, nr. 4 og 5« til: »§ 66, nr. 5 og 6«.
§ 123 c, stk. 1 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. I § 123 c, stk. 1, ændres »§ 66, nr. 5 og 6,« til: »§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6,«.
§ 123 c er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: § 123 c. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, kan tilbageholdes i op til 14 dage efter anbringelsen på den pågældende døgninstitution eller det pågældende opholdssted, når
1) det må anses for at være af væsentlig betydning for at imødekomme et barns eller en ungs særlige behov for støtte og
2) det vurderes at have afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling.
Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om procedurerne og vilkårene for tilbageholdelsen.

§ 123 d. (Ophævet)

§ 123 d er indsat ved § 1.1 i lov nr. 153 af 26.02.2011 fra d. 01.03.2011.
§ 123 d er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: § 123 d. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning fra døgninstitution eller opholdssted i særlige tilfælde træffe afgørelse om for en afgrænset periode at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge, der er anbragt i døgninstitution eller på opholdssted, og som har betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når
1) der er risiko for, at barnet eller den unge ved at forlade døgninstitutionen eller opholdsstedet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade,
2) det personlige alarm- eller pejlesystem kan bidrage til at afværge denne risiko og
3) forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke til anvendelsen af det personlige alarm- eller pejlesystem.
Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om afgrænsning af den periode, hvor der kan anvendes personlige alarm- eller pejlesystemer, om behandling af ansøgninger om iværksættelse af foranstaltninger efter stk. 1 og om, hvilke typer alarm- eller pejlesystemer der lovligt kan anvendes m.v.

Formål og anvendelsesområde

Overskriften før § 124 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Anvendelsesområde

§ 124. Formålet med bestemmelserne i §§ 124 b-137 d er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må alene ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller tilgodese hensynet til fællesskabet på bo- eller dagtilbuddet eller hensynet til andre.

Stk. 3. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Stk. 4. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Stk. 5. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

§ 124, stk. 2 er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. Bestemmelserne i dette afsnit gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter §§ 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter §§ 125-129. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.
§ 124, stk. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. I § 124, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres i 1. pkt. »§ 126, stk. 1,« til: »§ 126« og i 2. pkt. »§ 126, stk. 1,« til: »§ 126,«.
§ 124, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. I § 124, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »jf. stk. 2« til: »jf. § 124 a«.
§ 124, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 124, stk. 1, ændres »dette afsnit« til: »§§ 124 b-137 d«.
§ 124, stk. 2 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
§ 124, stk. 5 er ophævet ved § 1.7 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Stk. 5. Indgreb efter § 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. § 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af § 126, herunder om kravet om indberetning, jf. § 136. I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet.

Målgruppe

Overskriften før § 124 a er indsat ved § 1.8 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 124 a. Bestemmelserne i §§ 124 b-135 b gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp eller socialpædagogisk bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter §§ 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter §§ 124 b-129 a. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.

§ 124 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 124 a er ændret ved § 1.3 i lov nr. 661 af 08.06.2017 fra d. 15.07.2017. I § 124 a, 1. pkt., ændres »§§ 125-129« til: »§§ 125-129 a«.
§ 124 a er ændret ved § 1.9 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 124 a, 1. pkt., ændres »§§ 124-137« til: »§§ 124 b-135 b«, »samt« ændres til: »eller«, og »§§ 125-129 a« ændres til: »§§ 124 b-129 a«.

Fysisk guidning og konfliktafværgelse

§ 124 b. Personalet kan anvende fysisk guidning over for personer som led i omsorgen, herunder for at sikre tryghed og trivsel på bo- og dagtilbud. Fysisk guidning kan anvendes

1) af hensyn til personen selv for at sikre dennes tryghed og værdighed,

2) af hensyn til andre i situationer, hvor personens adfærd er grænseoverskridende eller konfliktskabende, eller

3) i situationer, hvor en beboer på et bo- eller dagtilbud er gået ind i en anden beboers egen bolig, uden at den anden beboer ønsker det.

Stk. 2. Personalet kan afværge en konflikt ved at stille sig mellem en person, der udviser grænseoverskridende eller konfliktskabende adfærd, og en eller flere andre personer.

Stk. 3. Fysisk guidning efter stk. 1 og konfliktafværgelse efter stk. 2 må ikke indebære fastholdelse.

Stk. 4. Fysisk guidning efter stk. 1 og konfliktafværgelse efter stk. 2 er ikke magtanvendelse eller et indgreb i selvbestemmelsesretten. Der skal derfor ikke ske registrering og indberetning efter § 135 a.

§ 124 b er indsat ved § 1.10 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.
Overskriften før § 124 b er ændret ved § 1.3 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I overskriften før § 124 b indsættes efter »guidning«: »og konfliktafværgelse«.
§ 124 b, stk. 2 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
§ 124 b, stk. 2, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.5 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 124 b, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og konfliktafværgelse efter stk. 2«.
§ 124 b, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 124 b, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »guidning«: »efter stk. 1 og konfliktafværgelse efter stk. 2«.

Afværgehjælp

Overskriften før § 124 c er indsat ved § 1.10 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 124 c. Personalet kan kortvarigt fastholde eller føre en person væk fra en situation, når det er nødvendigt for at afværge, at vedkommende forårsager væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre værdier.

§ 124 c er indsat ved § 1.10 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.

Fastholdelse m.v.

Overskriften før § 124 d er indsat ved § 1.10 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 124 d. Personalet kan løsne en persons greb i en anden person eller greb i dørhåndtaget el.lign. til en anden persons bolig, hvis den person, der foretager grebet, udviser grænseoverskridende eller konfliktskabende adfærd.

Stk. 2. Personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til egen bolig eller til et andet opholdsrum i et bo- eller dagtilbud, hvis det er nødvendigt for at sikre andres tryghed, værdighed og sikkerhed, når personen udviser en adfærd, der er meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende over for de øvrige personer i bo- eller dagtilbuddet, eller adfærden er til fare for den pågældende selv, eller andre eller i situationer, hvor en person er gået ind i en bolig i et botilbud, uden at beboeren ønsker det.

§ 124 d er indsat ved § 1.10 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 124 d er ændret ved § 1.7 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. Hidtidig formulering: § 124 d. Personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til boligen eller til et andet opholdsrum, når personen udviser en adfærd, der er til fare for den pågældende selv eller andre.
Stk. 2. En person, over for hvem der er foretaget indgreb efter stk. 1 for at forhindre den pågældende i at forlade boligen eller et opholdsrum eller for at føre den pågældende tilbage til boligen eller et opholdsrum, kan begære indgrebet indbragt for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a.
Stk. 3. Begæring efter stk. 2 kan indgives af en pårørende, en værge, en fremtidsfuldmægtig eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, når den person, som foranstaltningen vedrører, ikke selv er i stand til at indgive begæring.

Særlige døråbnere

Overskriften før § 125 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Alarmsystemer

§ 125. Når betingelserne i stk. 2 er opfyldt, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om for en afgrænset periode at tillade anvendelse af særlige døråbnere for en eller flere personer følgende steder:

1) Ved bo- eller dagtilbuddets yderdøre.

2) Ved bo- eller dagtilbuddets døre, der tilhører og afgrænser konkrete afdelinger eller boenheder.

3) Ved låger m.v., der fungerer som udgang fra bo- eller dagtilbuddets omgivende udeareal.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes, når

1) der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og

2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og

3) lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt.

Stk. 3. Hvis foranstaltninger efter stk. 1 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil.

§ 125, stk. 2 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 125, stk. 4 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. I § 125, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres to steder »stk. 2« til: »stk. 3«.
§ 125, stk. 1 og 2 er ophævet ved § 1.12 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2. Hidtidig formulering af stk. 1 og 2: § 125. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når
1) der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og
2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko.
Stk. 2. For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, jf. § 124 a, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, kan anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer iværksættes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse heraf, jf. stk. 1. Afgørelsen efter 2. pkt. kan gøres tidsubegrænset.

§ 125, stk. 4, der bliver stk. 2, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 125, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 1«, og i stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 1«, og »§ 127« ændres til: »§§ 124 d eller 136 d«.
§ 125, stk. 1 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.
§ 125, stk. 1, der bliver stk. 2, er ændret ved § 1.9 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 125, stk. 1, der bliver stk. 2, ændres: »Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode« til: »Afgørelse efter stk. 1 træffes«.
§ 125, stk. 2, der bliver stk. 3, er ophævet ved § 1.10 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 1, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i §§ 124 d eller 136 d samtidig hermed finder anvendelse.

§ 126. (Ophævet).

§ 126, stk. 2 er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem den faglige handlingsplan, jf. § 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås.
§ 126 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Fastholdelse m.v.
§ 126. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når
1) der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og
2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.

§ 126 a. (Ophævet).

§ 126 a er indsat ved § 1.9 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 126 a er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: § 126 a. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten, jf. § 82, stk. 1, i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem handleplanen, jf. § 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås.

§ 127. (Ophævet).

§ 127, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. I § 127, stk. 1, ændres »§ 125, stk. 2« til: »§ 125, stk. 3«.
§ 127 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Tilbageholdelse i boligen
§ 127. Under samme betingelser som i § 125, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode tilbageholdelse i boligen kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes.

Anvendelse af stofseler

Overskriften før § 128 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Anvendelse af beskyttelsesmidler

§ 128. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at tillade at anvende stofseler el.lign. til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet, når forholdene gør det absolut påkrævet og en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Der er nærliggende risiko for, at en person er i fare for at lide personskade i følgende tilfælde:

a) Ved fald.

b) Ved uhensigtsmæssig siddestilling.

c) Ved pludselige og ukontrollerbare bevægelser.

2) Det hjælper en person med at udføre en handling, som uden en stofsele el.lign. ville være særdeles begrænset eller anstrengt.

Stk. 2. Indgreb efter en afgørelse, jf. stk. 1, nr. 1, litra b eller c, eller nr. 2, forudsætter, at personen ikke modsætter sig anvendelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode de beskyttelsesmidler, som er omfattet af stk. 1, kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes.

§ 128, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: § 128. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.
§ 128, stk. 2 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

Tryghedsskabende velfærdsteknologi

§ 128 a. Social- og boligministeren fastsætter regler om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi der kan anvendes efter afsnit VII.

Stk. 2. Social- og boligministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang tryghedsskabende velfærdsteknologi, der gør brug af kunstig intelligens, kan tillades ved anvendelse af indgreb efter afsnit VII.

Stk. 3. Epilepsialarmer og lignende anfaldsalarmer, der anvendes til personer med tilsvarende behov for anfaldsovervågning som ved epilepsi, er ikke magtanvendelse eller et indgreb i selvbestemmelsesretten.

§ 128 a er indsat ved § 1.15 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019.
§ 128 a er ændret ved § 1.13 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: § 128 a. Social- og boligministeren nedsætter et råd, som skal fremsætte en indstilling til social- og boligministeren om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi der kan anvendes efter afsnit VII i denne lov.
Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter en forretningsorden for rådet.
Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter på baggrund af rådets indstilling efter stk. 1 regler om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi der kan anvendes efter afsnit VII i denne lov.

§ 128 b. Kommunalbestyrelsen kan indstille til Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse over for Borgere med Handicap at træffe afgørelse om for en afgrænset periode at tillade anvendelse af situationsbestemt kamerakig over for en person, når der er risiko for personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør anvendelsen påkrævet for at afværge denne risiko.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende anden tryghedsskabende velfærdsteknologi for en person i en afgrænset periode, når der er risiko for personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko, jf. dog § 136 e.

Stk. 3. Ved foranstaltninger efter stk. 1 skal der være en tydelig indikator for, hvornår kameraet er tændt.

§ 128 b er indsat ved § 1.15 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 128 b, stk. 1 er indsat ved § 1.14 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. Stk. 1 bliver herefter stk. 2.
§ 128 b, stk. 1, der bliver stk. 2, er ændret ved § 1.15 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 128 b, stk. 1, der bliver stk. 2, indsættes efter »anvende«: »anden«.
§ 128 b, stk. 3 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025.

Låsning og sikring af yderdøre og vinduer

§ 128 c. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre yderdøre eller vinduer til en beboers egen bolig på botilbud i en afgrænset periode, når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke omfatte aflåsning af døre til botilbuddets indendørs fællesarealer.

Stk. 3. Der skal altid være mindst én uaflåst dør i beboerens egen bolig.

§ 128 c er indsat ved § 1.15 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.

Låsning og sikring af døre til fælles opholdsrum

§ 128 d. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om for en afgrænset periode at tillade, at den nærmeste dør mellem en beboers bolig og ét eller flere bestemte fælles opholdsrum i et botilbud låses eller på anden vis sikres, når beboeren gentagne gange har udvist grænseoverskridende eller konfliktskabende adfærd over for de øvrige beboere. Afgørelser efter 1. pkt. kan ikke omfatte døre til beboerens bolig.

Stk. 2. Der kan alene træffes afgørelse efter stk. 1, såfremt der er mindst én uaflåst adgang mellem beboerens bolig og de omhandlede fælles opholdsrum.

§ 128 d er indsat ved § 1.17 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

Låsning og sikring af døre til servicearealer og fælleskøkkener

§ 128 e. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om for en afgrænset periode at tillade at anvende særlige døråbnere eller at låse eller på anden vis sikre døre til et serviceareal eller et fælleskøkken i et bo- eller dagtilbud, når en person gentagne gange har udsat sig selv eller andre for fare eller forårsaget væsentlig ødelæggelse af genstande i det pågældende serviceareal eller fælleskøkken.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 må ikke afskære personens mulighed for at forlade bo- eller dagtilbuddet eller bevæge sig frit i tilbuddets øvrige arealer.

Stk. 3. Ved anvendelse af særlige døråbnere skal der af hensyn til andre brugeres eller beboeres frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at brugere eller beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil.

§ 128 e er indsat ved § 1.17 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

Låsning og sikring af låger m.v. fra et bo- eller dagtilbuds udeareal

§ 128 f. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om for en afgrænset periode at tillade at låse eller på anden vis sikre en eller flere låger m.v., der fungerer som udgang fra et bo- eller dagtilbuds omgivende udeareal, når der er risiko for, at en person vil forlade udearealet og derved udsætte sig selv eller andre for fare.

Stk. 2. Der skal altid være mindst én uaflåst låge eller dør fra bo- eller dagtilbuddets omgivende udeareal.

§ 128 f er indsat ved § 1.17 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

Låsning og sikring af skabe og skuffer m.v.

§ 128 g. Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige situationer indstille til Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse over for Borgere med Handicap at træffe afgørelse om for en afgrænset periode at tillade at låse eller på anden måde sikre et eller flere skabe, skuffer m.v. i en beboers bolig i et botilbud, når beboeren gentagne gange har anvendt genstande i skabene eller skufferne m.v. til at påføre sig selv eller andre væsentlig personskade eller til at forårsage væsentlig tingsskade.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan afgrænses til at gælde i et nærmere bestemt tidsrum af døgnet.

Stk. 3. Iværksættes foranstaltninger efter stk. 1, skal det sikres, at beboeren efter anmodning hurtigt, men under iagttagelse af hensynene bag foranstaltningen, får adgang til de aflåste skabe og skuffer m.v.

§ 128 g er indsat ved § 1.17 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025.

Adgang til en beboers bolig i et botilbud

§ 128 h. Kommunalbestyrelsen kan indstille til Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse over for Borgere med Handicap at træffe afgørelse om at tillade for en periode, der ikke må overstige 12 måneder, at en aflåst eller på anden måde sikret yderdør til en bolig i et botilbud må åbnes, når dette er absolut nødvendigt for at undgå en væsentlig og nærliggende risiko for, at beboeren forårsager væsentlig og alvorlig personskade på sig selv eller andre, eller en væsentlig sundhedsmæssig risiko for beboeren eller andre.

Stk. 2. Åbningen af en yderdør efter stk. 1 må kun ske, når betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og åbningen skal foretages så skånsomt som muligt.

§ 128 h er indsat ved § 1.17 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025.

Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

§ 129. Kommunalbestyrelsen kan, jf. § 131, indstille til Familieretshuset at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, jf. dog § 136 f, skal optages i et bestemt botilbud efter denne lov, botilbud i boliger opført efter den nu ophævede lov nr. 378 af 10. juni 1987 om boliger for ældre og personer med handicap, friplejebolig efter lov om friplejeboliger eller botilbud efter lov om almene boliger m.v. og om nødvendigt udskrives fra et botilbud, når

1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og

2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og

3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og

4) den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og

5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde indstille til Familieretshuset, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud som nævnt i stk. 1, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan udskrives fra sit botilbud og flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne i stk.1, nr. 1-5, ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for, at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende.

Stk. 3. Det skal indgå i kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med den pågældende.

§ 129, stk. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. § 124, stk. 2, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en aldersbetinget eller senere erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. § 131, når
1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og
2) det i det konkrete tilfælde omsorgsmæssigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende.

§ 129, stk. 3 er indsat ved § 1.13 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 129, stk. 1, 3 og 5 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 129, stk. 1 og 3, og to steder i stk. 5 ændres »det sociale nævn« til: »statsforvaltningen«.
§ 129, stk. 1 er ændret ved § 3.1 i
lov nr. 527 af 29.04.2015 fra d. 01.07.2015. I § 129, stk. 1, indsættes efter »handicap«: », friplejebolig efter lov om friplejeboliger«.
§ 129 stk. 3 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 1543 af 13.12.2016. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6. Børne- og socialministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen.
§ 129 stk. 5, 2. pkt., der bliver til stk. 6, 2. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1543 af 13.12.2016: I § 129, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. § 131,«: »eller af den fremtidsfuldmægtige, jf. stk. 3,«. Børne- og socialministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen.
§ 129 er ændret ved § 13.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 129, stk. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 129, stk. 1, ændres »stk. 2« til: »§ 136 f«.
§ 129, stk. 2, 3 og 6 er ophævet ved § 1.17 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 2 og 3. Hidtidig formulering af stk. 2, 3 og 6: Stk. 2. For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. § 124 a, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, Familieretshuset har beskikket, jf. § 131, når
1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og
2) det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende.
Stk. 3. For personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter forhold efter stk. 2, og som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, kan kommunalbestyrelsens indstilling om flytning efter stk. 2 tiltrædes af fremtidsfuldmægtigen.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 vil kunne påklages til Familieretshuset efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kan kommunalbestyrelsens indstilling ikke tiltrædes af den værge, Familieretshuset har beskikket, jf. § 131, eller af den fremtidsfuldmægtige, jf. stk. 3, indstiller kommunalbestyrelsen til Familieretshuset at træffe afgørelse om optagelse eller flytning til et bestemt botilbud efter stk. 2.

§ 129, stk. 5, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.18 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 129, stk. 5, der bliver stk. 3, udgår »og 2«.
§ 129, stk. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 129, stk. 1, indsættes efter »almene boliger m.v.«: »og om nødvendigt udskrives fra et botilbud«.
§ 129, stk. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 129, stk. 2, indsættes efter »samtykke, kan«: »udskrives fra sit botilbud og«.

Optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller særligt chikanerende adfærd

§ 129 a. Kommunalbestyrelsen kan indstille til Familieretshuset at træffe afgørelse om, at en person med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der modsætter sig flytning, eller som mangler evnen til at give informeret samtykke heri, i særlige tilfælde skal udskrives fra sit botilbud og optages i et bestemt botilbud efter denne lovs § 108, når

1) den pågældende er til væsentlig fare for eller udviser en særligt truende eller en særligt chikanerende adfærd over for øvrige beboere eller personale,

2) det er uforsvarligt over for øvrige beboere eller personalets sikkerhed ikke at sørge for flytning,

3) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet og

4) det kan godtgøres, at det nye botilbud er bedre egnet til at imødekomme den pågældendes støttebehov.

§ 129 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 661 af 08.06.2017 fra d. 15.07.2017.
§ 129 a, stk. 1 er ændret ved § 13.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 129 a er ændret ved § 1.20 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 129 a udgår »som følge af en sindslidelse«, og efter »i særlige tilfælde skal« indsættes: »udskrives fra sit botilbud og«.

Sagsbehandling, administration m.v.

§ 130. Som grundlag for kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 125 og 128, § 128 b, stk. 2, §§ 128 c-128 f og § 136 a, stk. 3, skal der foreligge

1) oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat før den påtænkte afgørelse om iværksættelse af foranstaltningerne,

2) oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige, og

3) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.

Den ene overskriften før § 130 udgår ved § 1.14 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Det sociale nævns godkendelse
§ 130 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: § 130. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter §§ 125, 127 og 128 skal forelægges det sociale nævn til godkendelse, såfremt de træffes mod den pågældendes vilje.
Stk. 2. Forelæggelse for det sociale nævn i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, skal indeholde en redegørelse for
1) grundlaget for, at betingelserne for at sætte foranstaltningerne i værk anses for opfyldt,
2) den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne,
3) den socialpædagogiske hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat før indstilling om iværksættelse af foranstaltningerne,
4) den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige, og
5) pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til foranstaltningen.
Stk. 3. Nævnets afgørelse om, hvorvidt beslutningerne efter stk. 1 kan godkendes, skal foreligge inden 1 uge efter, at nævnet har modtaget kommunalbestyrelsens beslutning. Hvis nævnet ikke kan træde sammen, inden fristen er udløbet, kan formanden for nævnet afgøre sagen efter § 71, stk. 4, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ved det førstkommende møde i nævnet skal nævnet tage stilling til formandens afgørelse.
Stk. 4. Nævnet skal have godkendt beslutningerne efter stk. 1, inden de kan sættes i værk. Hvis det i særlige tilfælde er påkrævet at sætte foranstaltningen i værk, inden det sociale nævns afgørelse foreligger, skal beslutningen snarest muligt og senest inden 2 uger efter, at den er sat i værk, forelægges til godkendelse efter reglerne i stk. 1 og 2.

§ 130 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 130 ændres »126 a, 127 og 128« til: »128, 128 b og 128 c og § 136 a, stk. 3,«, og nr. 1 ophæves. Nr. 2-4 bliver herefter nr. 1-3. Hidtidig formulering: 1) den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne,
§ 130 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 130 ændres »§§ 125, 128, 128 b og 128 c og § 136 a, stk. 3« til: »§§ 125 og 128, § 128 b, stk. 2, §§ 128 c-128 f og § 136 a, stk. 3«.

Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse over for Borgere med Handicap

§ 130 a. Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse over for Borgere med Handicap består af 1 formand og 2 andre medlemmer.

Stk. 2. Formanden beskikkes af social- og boligministeren efter udpegning af vedkommende retspræsident. Formanden skal være byretsdommer, fuldmægtig ved domstolene eller pensioneret dommer eller fuldmægtig, der er tilkaldt for at virke som dommer eller fuldmægtig, jf. retsplejelovens § 51 e og § 54, stk. 3, jf. § 51 e. De andre medlemmer beskikkes af social- og boligministeren efter indstilling af 1 medlem fra Danske Handicaporganisationer og 1 medlem fra KL. Medlemmerne, der beskikkes efter 3. pkt., skal have socialfaglig indsigt.

Stk. 3. Der beskikkes på samme måde som efter stk. 2 1 eller flere stedfortrædere for formanden og de 2 medlemmer.

Stk. 4. Formanden og de 2 medlemmer og stedfortræderne for dem beskikkes for 4 år ad gangen. En beskikkelse efter 1. pkt., der foretages i løbet af en beskikkelsesperiode, gælder kun til periodens udløb. De 2 medlemmer og stedfortræderne kan genbeskikkes én gang.

Stk. 5. Beskikkelsen som formand eller stedfortræder for formanden bortfalder, når den pågældende ophører med at være dommer eller fuldmægtig ved domstolene eller med at virke som dommer eller fuldmægtig, jf. retsplejelovens § 51 e og § 54, stk. 3, jf. § 51 e.

Stk. 6. Nævnet træffer afgørelse efter § 131 b. Nævnets afgørelse træffes ved flertal.

Stk. 7. Social- og boligministeren kan henlægge andre opgaver til nævnet.

Stk. 8. Familieretshuset stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Stk. 9. Social- og boligministeren fastsætter en forretningsorden for nævnet.

§ 130 a er indsat ved § 1.22 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025.

Afgørelser om optagelse i særlige botilbud uden samtykke

§ 131. Familieretshuset træffer afgørelse om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter § 129 eller § 136 f, stk. 3, 2. pkt., efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Familieretshusets afgørelse skal træffes senest 2 uger efter modtagelse af kommunalbestyrelsens indstilling.

Stk. 2. Indstillingen skal indeholde en redegørelse for

1) grundlaget for, at betingelserne i § 129 eller § 136 f, stk. 3, 2. pkt., anses for opfyldt,

2) den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne,

3) den hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet,

4) indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed, og

5) personens egne samt de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen, herunder hvorvidt de klageberettigede efter § 134, stk. 3, kan tiltræde kommunalbestyrelsens indstilling.

Stk. 3. En ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, er berettiget til at klage over kommunalbestyrelsens afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud efter denne bestemmelse. Klagen kan indbringes for Familieretshuset, men ikke for anden administrativ klagemyndighed. Reglerne i §§ 66-69, § 70, 1. pkt., og § 74 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder anvendelse ved indbringelse af klager for Familieretshuset.

Stk. 4. Har den pågældende ikke en værge eller fremtidsfuldmægtig, hvis kompetence omfatter beslutninger efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen anmode Familieretshuset om at beskikke en værge efter værgemålsloven. Familieretshuset skal have truffet afgørelse om værgebeskikkelse, inden kommunalbestyrelsen indstiller efter § 129.

Stk. 5. Kommunen kan om fornødent anmode om bistand af politiet til at gennemføre en afgørelse om flytning.

Overskriften før § 131 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Det sociale nævns afgørelser om optagelse i særlige botilbud uden samtykke
§ 131, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.4 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 131, stk. 1, 1. pkt., ændres »Det sociale nævn« til: »Statsforvaltningen«.
§ 131, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 2.5 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 131, stk. 1, 2. pkt., ændres »Nævnets« til: »Statsforvaltningens«.
§ 131, stk. 3, 2. pkt. er ophævet og 2. og 3. pkt. er indsat ved § 2.6 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Klagen kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, men ikke for anden administrativ klagemyndighed.
§ 131, stk. 2, nr. 5 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1543 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017: I § 131, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »flytningen«: », herunder hvorvidt de klageberettigede efter § 134, stk. 3, kan tiltræde kommunalbestyrelsens indstilling«.
§ 131 er ændret ved § 13.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
Overskriften før § 131 er ændret ved § 13.3 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I overskriften før § 131 ændres »Statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
§ 131, stk. 1 er ændret ved § 13.3 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 131, stk. 1, 2. pkt., ændres »Statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
§ 131, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 131, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, nr. 1, ændres »§ 129« til: »§ 129 eller § 136 f, stk. 3, 2. pkt.,«.
Overskriften før § 131 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I overskriften før § 131 ændres »Familieretshusets afgørelser« til: »Afgørelser«.
§ 131, stk. 4 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: Stk. 4. Har den pågældende ikke allerede en værge, skal kommunalbestyrelsen, når der indstilles til flytning, anmode Familieretshuset om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

§ 131 a. Familieretshuset træffer efter indstilling fra kommunalbestyrelsen afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud efter § 129 a. Familieretshuset skal træffe afgørelse senest 2 uger efter modtagelsen af kommunalbestyrelsens indstilling.

Stk. 2. Indstillingen skal indeholde en redegørelse for

1) grundlaget for, at betingelserne i § 129 a anses for opfyldt,

2) den nødvendige faglige dokumentation for den betydelige og varigt nedsatte psykiske funktionsevne,

3) den nødvendige dokumentation for, at den pågældende er til væsentlig fare for eller udviser en særligt truende eller en særligt chikanerende adfærd, og denne adfærds indvirkning på øvrige beboere eller personale,

4) den hjælp, den socialpædagogiske bistand og de øvrige indsatser efter lovens afsnit V, der har været iværksat eller tilbudt den pågældende for at forebygge vedkommendes farlige, truende eller chikanerende adfærd, før indstilling om optagelse i et bestemt botilbud blev besluttet,

5) indretningen af den nye bolig og personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed, og

6) personens egne, de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen, herunder hvorvidt de klageberettigede efter § 134, stk. 3, kan tiltræde kommunalbestyrelsens indstilling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen anmoder Familieretshuset om at beskikke en værge efter værgemålsloven, hvis der er behov herfor. Familieretshuset skal have truffet afgørelse om denne anmodning, inden kommunalbestyrelsen indstiller efter § 129 a.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan om fornødent anmode om bistand af politiet til at gennemføre en afgørelse om flytning.

§ 131 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 661 af 08.06.2017 fra d. 15.07.2017.
§ 131 a er ændret ved § 13.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 131 a, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 131 a, stk. 2, nr. 2, ændres »sindslidelsen og den deraf følgende« til: »den«.
§ 131 a, stk. 3 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med indstillingen vurdere, om der er behov for at anmode Familieretshuset om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

§ 131 b. Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse over for Borgere med Handicap træffer efter indstilling fra kommunalbestyrelsen efter § 128 b, stk. 1, § 128 g, stk. 1, og § 128 h, stk. 1, afgørelse om tilladelse til anvendelse af kamerakig, låsning og sikring af skabe og skuffer m.v. og adgang til en beboers bolig i et botilbud. Nævnets afgørelse skal træffes senest 2 uger efter modtagelse af kommunalbestyrelsens indstilling.

Stk. 2. Indstillingen skal indeholde følgende:

1) Redegørelse for, at betingelserne i henholdsvis § 128 b, stk. 1, § 128 g, stk. 1, eller § 128 h, stk. 1, er opfyldt.

2) Faglig dokumentation for personens eller beboerens betydelig og varigt nedsatte psykiske funktionsevne.

3) Oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat før indstillingen efter § 128 b, stk. 1, § 128 g, stk. 1, eller § 128 h, stk. 1.

4) Vurdering af, hvor længe der vil være behov for tilladelsen.

5) Oplysninger om den seneste afgørelse efter § 128 b, stk. 1, § 128 g, stk. 1, eller § 128 h, stk. 1, herunder om eventuelle klager og udfaldet af dem.

6) Eventuelle bemærkninger til den påtænkte foranstaltning fra personen og dennes pårørende, eventuelle værge, fremtidsfuldmægtige eller anden repræsentant.

§ 131 b er indsat ved § 1.27 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025.

Advokatbistand

§ 132. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personen under sagen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser i sager om

1) fastholdelse m.v. efter § 124 d, stk. 2, mod den pågældendes vilje eller

2) optagelse i særlige botilbud efter § 129, stk. 1, § 129 a og § 136 f, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2. Myndigheden betaler udgifterne til advokaten, der modtager salær og godtgørelse for udlæg efter samme regler, som gælder i de tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31 i retsplejeloven.

§ 132, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 661 af 08.06.2017 fra d. 15.07.2017. I § 132, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 129, stk. 1« til: »§ 129, stk. 1, og § 129 a«.
§ 132, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 132, stk. 1, nr. 1, ændres »tilbageholdelse i boligen m.v. efter § 127« til: »fastholdelse m.v. efter §§ 124 d og 136 d«.
§ 132, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. I § 132, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 124 d og 136 d« til: »§ 124 d, stk. 2,«.
§ 132, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 132, stk. 1, nr. 2, udgår »særlige«, og »og § 129 a.« ændres til: »§ 129 a og § 136 f, stk. 3, 2. pkt.«

Klageadgang

§ 133. Klager over personalets anvendelse af reglerne i §§ 124 c eller 124 d, § 136 a, stk. 1, eller § 136 c kan indbringes for kommunalbestyrelsen af den person, som foranstaltningen vedrører.

Stk. 2. Klager over afgørelser truffet efter §§ 125 og 128, § 128 b, stk. 2, og §§ 128 c-128 f, § 136 a, stk. 3, § 137 b og § 137 c, stk. 2, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af den person, som afgørelsen vedrører. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for klager over kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, når afgørelserne vedrører fastholdelse m.v. efter § 124 d, stk. 2.

Stk. 3. En pårørende, en værge, en fremtidsfuldmægtig eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan indbringe en klage efter stk. 1 og 2, når den person, som foranstaltningen eller afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage.

§ 133, stk. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: § 133. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter §§ 125, 127 og 128, der ikke træffes mod den pågældendes vilje, samt beslutninger efter § 126 kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
§ 133, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. I § 133, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 126, stk. 1,« til: »§ 126,«.
§ 133, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 627 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 133, stk. 1, ændres »og 128« til: », 128 og 137 b og § 137 c, stk. 2,«.
Overskriften før § 133 er ændret ved § 2.7 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Klage til det sociale nævn
§ 133, stk. 1, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 2.8 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 133, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »det sociale nævn« til: »Ankestyrelsen«.
§ 133, stk. 2 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Stk. 2. Klager over indgreb efter § 126, som udføres af private leverandører, kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. stk. 1. Klagen indsendes til kommunalbestyrelsen, som vurderer klagen efter § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 3.
§ 133, stk. 3 er ophævet ved § 1.17 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: Klager over indgreb efter § 126, som udføres af ansatte i regionale tilbud eller af private leverandører i tilbud etableret af regionsrådet, kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. stk. 1. Klagen indsendes til regionsrådet, som vurderer klagen efter § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Overskriften før § 133 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Klage til Ankestyrelsen
§ 133 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: § 133. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 125, 126, 126 a, 127, 128 og 137 b og § 137 c, stk. 2, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 2. Klager over indgreb efter § 126, som udføres af private leverandører, ansatte i regionale tilbud eller private leverandører i tilbud etableret af regionsrådet, kan indgives efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. stk. 1. Klagen indsendes til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsen vurderer klagen efter § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 3. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over kommunalbestyrelsens beslutning, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage.

§ 133, stk. 1 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 133, stk. 1, ændres »§§ 124 b-124 d, § 136 a, stk. 1, og §§ 136 c-136 e« til: »§§ 124 c eller 124 d, § 136 a, stk. 1, eller § 136 c«.
§ 133, stk. 2 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 133, stk. 2, ændres »§ 125, §§ 128-128 c« til: »§§ 125 og 128, § 128 b, stk. 2, og §§ 128 c-128 f«.
§ 133, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.32 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025.

§ 134. Familieretshusets afgørelser efter §§ 131 og 131 a om optagelse i botilbud efter § 129, § 129 a og § 136 f, stk. 3, 2. pkt., og afgørelser truffet af Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse over for Borgere med Handicap efter § 131 b kan indbringes for Ankestyrelsen, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Det er den person, som afgørelsen vedrører, eller kommunalbestyrelsen, der kan klage over de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over Familieretshusets eller nævnets afgørelse, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage.

Stk. 4. Når Ankestyrelsen behandler klagen, gælder reglerne i kapitel 9 og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område bortset fra § 66 i lovens kapitel 10.

§ 134, stk. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 408 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: § 134. Det sociale nævns godkendelse efter § 130 af beslutninger om alarmsystemer m.v. efter § 125, tilbageholdelse i boligen m.v. efter § 127, anvendelse af beskyttelsesmidler efter § 128 og nævnets afgørelser efter § 131 om optagelse i særlige botilbud efter § 129 kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.
Overskriften før § 134 er ophævet ved § 2.9 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Klage til Ankestyrelsen
§ 134, stk. 1 er ændret ved § 2.10 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 134, stk. 1, ændres »Det sociale nævns« til: »Statsforvaltningens«.
§ 134, stk. 3 er ændret ved § 2.11 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 134, stk. 3, ændres »det sociale nævns godkendelse og det sociale nævns« til: »statsforvaltningens«.
§ 134, stk. 4 er ændret ved § 2.11 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 134, stk. 4, ændres »§§ 63 og 66« til: »§ 66«.
§ 134, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 661 af 08.06.2017 fra d. 15.07.2017. I § 134, stk. 1, ændres »§ 129« til: »§§ 129 og 129 a«.
§ 134, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1544 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 134, stk. 1, ændres »§ 131« til: »§§ 131 og 131 a«.
§ 134, stk. 1 er ændret ved § 13.3 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 134, stk. 1, ændres »Statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
§ 134, stk. 3 er ændret ved § 13.4 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 134, stk. 3, ændres »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
§ 134, stk. 1 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 134, stk. 1, ændres »§§ 129 og 129 a« til: »§§ 129 og 129 a og § 136 f, stk. 3, 2. pkt.,«.
§ 134, stk. 1 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. Hidtidig formulering: § 134. Familieretshusets afgørelser efter §§ 131 og 131 a om optagelse i bestemte botilbud efter §§ 129 og 129 a og § 136 f, stk. 3, 2. pkt., kan indbringes for Ankestyrelsen, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.
§ 134, stk. 3 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. I § 134, stk. 3, indsættes efter »Familieretshusets«: »eller nævnets«.

Domstolsprøvelse

§ 135. Ved henvendelse til Ankestyrelsen, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om Ankestyrelsens afgørelse, kan klageren kræve følgende afgørelser forelagt retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a:

1) Afgørelse efter §§ 131 eller 131 a om optagelse i botilbud uden samtykke efter §§ 129 eller 129 a eller § 136 f, stk. 3, 2. pkt.

2) Afgørelse efter § 133, stk. 2, 2. pkt., om fastholdelse m.v. efter § 124 d, stk. 2, når fastholdelsen m.v. udgør frihedsberøvelse.

Stk. 2. Anmodning efter stk. 1 kan indgives af en pårørende, en værge, en fremtidsfuldmægtig eller en anden repræsentant for den person, som afgørelsen vedrører, når denne ikke selv er i stand til at indgive anmodningen.

§ 135, nr. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 661 af 08.06.2017 fra d. 15.07.2017. I § 135, nr. 2, ændres »§ 129« til: »§§ 129 og 129 a«.
§ 135 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: § 135. Ved henvendelse til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, kan klageren kræve afgørelsen forelagt retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a, når Ankestyrelsens afgørelse omhandler
1) tilbageholdelse i boligen m.v. efter § 127 eller
2) optagelse i særlige botilbud efter §§ 129 og 129 a.

§ 135 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. Hidtidig formulering: § 135. Ved henvendelse til Ankestyrelsen, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om Ankestyrelsens afgørelse, kan klageren kræve afgørelsen forelagt retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a, når afgørelsen omhandler optagelse i særlige botilbud efter §§ 129 eller 129 a eller § 136 f, stk. 3, 2. pkt.

Registrering og indberetning af indgreb og orientering af pårørende m.v.

§ 135 a. Alle indgreb efter §§ 124 c, 124 d, 129 og 129 a, § 136 a, stk. 1, og §§ 136 c og 136 f skal registreres af det personale, som har foretaget indgrebet, og indberettes til personalelederen. Personalelederen skal sørge for, at alle indberetninger efter 1. pkt. og efter regler fastsat i medfør af § 135 b, stk. 1, bliver sendt videre til kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til kommunalbestyrelsen i den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 148 a i denne lov eller § 2 i lov om socialtilsyn.

Stk. 2. Har indgrebet fundet sted på et kommunalt eller regionalt tilbud, skal personalelederen endvidere orientere den kommunale eller regionale driftsherre om magtanvendelsen.

Stk. 3. Personalelederen skal jævnligt orientere personens pårørende, fremtidsfuldmægtige, værge eller anden repræsentant om, hvilke indgreb efter §§ 124 c-128 og 128 b-129 a, § 136 a, stk. 1, og §§ 136 c og 136 f der er foretaget over for personen. Pårørende skal dog ikke orienteres, hvis personen frabeder sig dette og selv er i stand til at klage.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde handleplaner i overensstemmelse med § 141 for personer, over for hvem der foretages indgreb efter §§ 124 c-128 eller 128 b-129 a, § 136 a, stk. 1, eller §§ 136 c eller 136 f.

§ 135 a er indsat ved § 1.26 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 135 a, stk. 1 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 135 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for tilbuddet til den pågældende person« til: »kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune«.
Overskriften før § 135 a er indsat ved § 1.36 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.
§ 135 a, stk. 1 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 135 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Indgreb efter §§ 124 c-129 a, 136 a, 136 c, 136 d og 136 f« til: »Alle indgreb efter §§ 124 c, 124 d, 129 og 129 a, § 136 a, stk. 1, og §§ 136 c og 136 f«, og i 2. pkt. indsættes efter »indberetninger«: »efter 1. pkt. og efter regler fastsat i medfør af § 135 b, stk. 1,«.
§ 135 a, stk. 3 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 135 a, stk. 3, indsættes efter »indgreb«: »efter §§ 124 c-128 og 128 b-129 a, § 136 a, stk. 1, og §§ 136 c og 136 f«, og nyt 2. pkt. indsættes.
§ 135 a, stk. 4 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 135 a, stk. 4, ændres »som nævnt i stk. 1« til: »efter §§ 124 c-128 eller 128 b-129 a, § 136 a, stk. 1, eller §§ 136 c eller 136 f«.

Bemyndigelser

§ 135 b. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om iværksættelse af foranstaltninger, registrering og indberetning af magtanvendelse, herunder om indgreb omfattet af § 135 a, stk. 1, 1. pkt., og om den periode, hvor kommunale afgørelser om magtanvendelse kan finde anvendelse m.v., og om udarbejdelse af handleplaner efter bestemmelserne i kapitel 24, 24 a og 24 b.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om udpegning af advokater, der yder hjælp i sager en sag omfattet af § 132, stk. 1, og om advokaternes medvirken ved sagens behandling.

§ 135 b er indsat ved § 1.26 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 135 b, stk. 1 er ændret ved § 1.40 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 135 b, stk. 1, ændres »registrering, indberetning og« til: »registrering og indberetning af magtanvendelse, herunder om indgreb omfattet af § 135 a, stk. 1, 1. pkt., og om den periode, hvor kommunale afgørelser om magtanvendelse kan finde anvendelse m.v., og om«.
§ 135 b, stk. 2 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 135 b, stk. 2, ændres »sager efter §§ 124 d, 129, 129 a og 136 d,« til: »en sag omfattet af § 132, stk. 1,«, og », jf. § 132« udgår.

Kapitel 24 a: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse

Kapitel 24 a er indsat ved § 1.27 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.

Målgruppe

§ 136. Bestemmelserne i dette kapitel gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, der får personlig og praktisk hjælp eller socialpædagogisk bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter §§ 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter § 136 a. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.

§ 136, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 550 af 26.05.2010 fra d. 01.08.2010 og finder anvendelse for personer, der efter ændringens ikrafttræden får ophold i en boform m.v. omfattet af § 9, stk. 7-9, og § 9 a, stk. 7, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og finder endvidere fra den 1. januar 2011 anvendelse for personer, der ved ændringens ikrafttræden har ophold i en boform m.v. omfattet af § 9, stk. 7-9, og § 9 a, stk. 7, og den 1. januar 2011 stadig opholder sig i en sådan boform, jf. dog stk. 4. I § 136, stk. 1, 2. pkt., ændres »opholdskommunen, jf. § 9« til: »den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b«.
§ 136, stk. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Optagelse i særlige botilbud efter § 129 og enhver form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter §§ 125-128, skal registreres og indberettes af tilbuddet til kommunalbestyrelsen for de tilbud, kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, jf. § 148 a, og til regionsrådet for de tilbud, regionsrådet fører tilsyn med, jf. § 5, stk. 7. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet orienterer den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, om indberetningen.
§ 136, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 661 af 08.06.2017 fra d. 15.07.2017. I § 136, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 129« til: »§§ 129 og 129 a«.
§ 136 er ophævet, og ny § 136 er indsat, ved § 1.27 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Registrering, indberetning og handleplaner
§ 136. Optagelse i botilbud efter §§ 129 og 129 a og enhver form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter §§ 125-128, skal registreres og indberettes af tilbuddet til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til kommunalbestyrelsen i den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 148 a i denne lov eller § 2 i lov om socialtilsyn. Har den borger, som indberetningen vedrører, ophold i et regionalt eller et kommunalt botilbud, skal tilbuddet desuden orientere den kommunale eller regionale driftsherre om magtanvendelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde handleplaner i overensstemmelse med § 141 for personer, for hvem der foretages foranstaltninger som nævnt i stk. 1.

Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer

§ 136 a. Personalet kan kortvarigt fastholde en person i personlig hygiejne-situationer, når dette er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed eller værdighed.

Stk. 2. Personalelederen skal på baggrund af indberetningen, jf. § 135 a, stk. 1, vurdere, om der er behov for at anmode kommunalbestyrelsen om at træffe afgørelse om tilladelse til kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer, jf. stk. 3. Er der anvendt kortvarig fastholdelse efter stk. 1 mere end én gang inden for 6 måneder over for den pågældende person, er personalelederen forpligtet til at anmode kommunalbestyrelsen om en sådan afgørelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra personalelederen, jf. stk. 2, træffe en tidsbegrænset afgørelse om, at personalet kortvarigt kan fastholde en person i personlig hygiejne-situationer, når dette er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed eller værdighed. Det skal samtidig gennem handleplanen, jf. § 135 a, stk. 4, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås.

§ 136 a er indsat ved § 1.27 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.

Kapitel 24 b: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse

Kapitel 24 b er indsat ved § 1.27 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.

Målgruppe

§ 136 b. Bestemmelserne i dette kapitel gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, der får personlig og praktisk hjælp eller socialpædagogisk bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter §§ 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter §§ 136 c-136 f. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.

§ 136 b er indsat ved § 1.27 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.

Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer

§ 136 c. Personalet kan kortvarigt fastholde en person i personlig hygiejne-situationer, når dette er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed eller værdighed.

Stk. 2. Det skal gennem handleplanen, jf. § 135 a, stk. 4, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås.

§ 136 c er indsat ved § 1.27 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 136 d. (Ophævet).

§ 136 d er indsat ved § 1.27 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 136 d er ophævet ved § 1.42 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. Hidtidig formulering: Fastholdelse m.v. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd
§ 136 d. Personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til egen bolig eller til et andet opholdsrum, hvis det er nødvendigt for at sikre en eller flere andres tryghed, værdighed og sikkerhed, når personen udviser en adfærd, der er meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende over for de øvrige personer på bo- og dagtilbuddet, eller i situationer, hvor en beboer på et bo- eller dagtilbud er gået ind i en anden beboers egen bolig, uden at den anden beboer ønsker det.
Stk. 2. En person, over for hvem der er foretaget indgreb efter stk. 1 for at forhindre den pågældende i at forlade boligen eller et opholdsrum eller for at føre den pågældende tilbage til boligen eller et opholdsrum, kan begære indgrebet indbragt for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a.
Stk. 3. Begæring efter stk. 2 kan indgives af en pårørende, en værge, en fremtidsfuldmægtig eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, når den person, som foranstaltningen vedrører, ikke selv er i stand til at indgive begæring.

Tryghedsskabende velfærdsteknologi

§ 136 e. Personalet kan som led i omsorgen anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi, jf. § 128 b, for at sikre personens tryghed, værdighed og omsorg, medmindre den pågældende modsætter sig anvendelsen.

Stk. 2. For personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter forhold efter stk. 1, og som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, kan fremtidsfuldmægtigen modsætte sig anvendelsen af tryghedsskabende velfærdsteknologi efter stk. 1. For personer, for hvem der er beskikket en værge efter værgemålsloven, som omfatter forhold efter stk. 1, kan værgen modsætte sig anvendelsen af tryghedsskabende velfærdsteknologi efter stk. 1.

Stk. 3. Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi er ikke magtanvendelse eller et indgreb i selvbestemmelsesretten, medmindre den pågældende person, dennes fremtidsfuldmægtige eller dennes værge modsætter sig anvendelsen, jf. stk. 1 og 2. Der skal derfor ikke ske registrering og indberetning efter § 135 a.

Stk. 4. Den pågældende person, dennes fremtidsfuldmægtige eller dennes værge skal forud for anvendelsen af teknologierne informeres om brugen af disse.

Stk. 5. Modsætter den pågældende person eller dennes fremtidsfuldmægtige eller værge sig, kan der træffes afgørelse efter § 128 b. Afgørelsen kan gøres tidsubegrænset. I forbindelse med afgørelsen skal fremtidsfuldmægtigen og værgen høres om kommunalbestyrelsens vurdering.

§ 136 e er indsat ved § 1.27 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 136 e, stk. 1 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 136 e, stk. 1, indsættes efter »velfærdsteknologi«: », jf. § 128 b,«.
§ 136 e, stk. 5 er ændret ved § 1.44 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 136 e, stk. 5, 1. pkt., ændres »person, dennes fremtidsfuldmægtige eller dennes værge« til: »person eller dennes fremtidsfuldmægtige eller værge«, og »kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi, jf. § 128 b« ændres til: »der træffes afgørelse efter § 128 b«.

Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

§ 136 f. For personer, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud og om nødvendigt om udskrivelse fra et botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, Familieretshuset har beskikket, eller tiltrædes af fremtidsfuldmægtigen for personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter dette forhold, og som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, når

1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet, for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og

2) det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende.

Stk. 2. Det skal indgå i kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med den person, som kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan påklages til Familieretshuset. Kan kommunalbestyrelsens indstilling ikke tiltrædes af værgen eller fremtidsfuldmægtigen efter stk. 1, indstiller kommunalbestyrelsen til Familieretshuset at træffe afgørelse om optagelse eller flytning til et bestemt botilbud efter stk. 1.

Stk. 4. Modsætter personen sig flytning, vil optagelse i et særligt botilbud uden samtykke ikke kunne ske efter stk. 1, men efter § 129, stk. 1.

§ 136 f er indsat ved § 1.27 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 136 f, stk. 1 er ændret ved § 1.45 i lov nr. 680 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 136 f, stk. 1, indsættes efter »et bestemt botilbud«: »og om nødvendigt om udskrivelse fra et botilbud«, og »jf. § 131, stk. 4,« udgår.

§ 137. (Ophævet).

§ 137, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 661 af 08.06.2017 fra d. 15.07.2017. I § 137, stk. 2, ændres »§§ 127 og 129« til: »§§ 127, 129 og 129 a«.
§ 137 er ophævet ved §§ 1.28 og 1.29 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Bemyndigelser m.v.
§ 137. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om iværksættelse af foranstaltninger, registrering, indberetning, godkendelse og udarbejdelse af handleplaner, jf. §§ 125-131 og 136.
Stk. 2. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om udpegning af advokater, der yder hjælp i sager efter §§ 127, 129 og 129 a, og om advokaternes medvirken ved sagens behandling, jf. § 132.

Kapitel 24 c: Regulering af besøgsrestriktioner m.v.

Overskriften før § 137 a er ophævet, og i stedet er kapitel 24 c indsat, ved § 1.30 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Regulering af besøgsrestriktioner m.v.

§ 137 a. Personer, som bor i plejeboliger, plejehjem eller andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, bestemmer selv, hvem vedkommende vil have besøg af, jf. dog § 137 b, stk. 1, og § 137 c, stk. 2.

§ 137 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 627 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011.

§ 137 b. Kommunalbestyrelsen kan for visse besøgende træffe afgørelse om begrænsning af adgangen til fællesboligarealer i de boformer, der er nævnt i § 137 a, hvis

1) den besøgende udøver vold eller truer med vold over for andre beboere eller personalet eller i øvrigt udviser en adfærd, der er til fare for de øvrige beboere eller personalet,

2) den besøgende, uden at der er tale om fysisk vold, generer eller udøver chikane over for andre beboere eller personalet eller

3) den besøgendes adfærd er stærkt generende for de andre beboere eller personalet ved at skabe generel utryghed ved at opholde sig på fællesboligarealerne eller forråelse af miljøet på fællesboligarealerne eller ved at vanskeliggøre den nødvendige hjælp efter lov om social service.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved afgørelse efter stk. 1 sikre den besøgendes adgang i den del af boligen, som beboeren alene har råderet over.

§ 137 b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 627 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011.

§ 137 c. Kommunalbestyrelsen kan ikke træffe afgørelse om at begrænse konkrete besøgendes adgang i den del af boligen, som beboeren alene har råderet over.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog træffe afgørelse om, at visse besøgende, der over for personalet udviser en adfærd som nævnt i § 137 b, stk. 1, nr. 1 og 2, ikke må være til stede i denne del af boligen i de tidsrum, hvor der leveres visiteret hjælp efter lov om social service.

§ 137 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 627 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011.

§ 137 d. Afgørelser efter § 137 b, stk. 1, og § 137 c, stk. 2, træffes på et møde i kommunalbestyrelsen eller i det stående udvalg, i kommuner med magistratsordning dog af det magistratsmedlem, som ydelser efter § 83 i lov om social service henhører under.

Stk. 2. Forvaltningen kan dog træffe foreløbige afgørelser efter § 137 b og § 137 c, stk. 2, som af hensyn til det øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i kommunalbestyrelsen eller det stående udvalg, jf. stk. 1.

Stk. 3. En foreløbig afgørelse efter stk. 2 skal snarest muligt efter iværksættelsen af afgørelsen forelægges til godkendelse hos den myndighed, der har kompetence til at træffe afgørelse efter stk. 1.

Stk. 4. Afgørelser efter § 137 b og § 137 c, stk. 2, skal i det enkelte tilfælde begrænses til det absolut nødvendige. Omfanget og den tidsmæssige udstrækning af besøgsrestriktionen skal fremgå af afgørelsen. Det er herunder en betingelse for at træffe afgørelse, at mindre indgribende initiativer har været søgt anvendt over for den besøgende.

Stk. 5. Afgørelse efter § 137 b og § 137 c, stk. 2, træffes over for såvel den besøgende som beboeren.

Stk. 6. Afgørelser efter § 137 b og § 137 c, stk. 2, kan påklages til Ankestyrelsen, jf. reglerne i § 133, stk. 2.

§ 137 d er indsat ved § 1.2 i lov nr. 627 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011.
§ 137 d, stk. 6 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 137 d, stk. 6, ændres »det sociale nævn« til: »Ankestyrelsen«.
§ 137 d, stk. 6 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 137 d, stk. 6, ændres »§ 133, stk. 1« til: »§ 133, stk. 2«.

Kapitel 24 d: Fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

Kapitel 24 a er indsat ved § 1.14 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.
Kapitel 24 a er ophævet, og i stedet er kapitel 24 d indsat, ved § 1.32 i lov nr. 498 af 01.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

Anvendelsesområde og formål

§ 137 e. Der kan træffes afgørelse om indgreb efter § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1, over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse er anbragt i en boform, jf. § 108.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af stk. 1, og som er anbragt i en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger, kan der endvidere træffes afgørelse om indgreb efter § 137 h, stk. 3-5, og § 137 j, stk. 2.

Stk. 3. Der kan træffes afgørelse om indgreb efter § 137 h, stk. 7, over for besøgende til personer, der er omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Dette kapitel omfatter ikke personer, som bliver boende i boformen, jf. § 108, efter at den strafferetlige foranstaltning er ophævet.

§ 137 e er indsat ved § 1.14 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 137 e, stk. 2 er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Stk. 3 bliver herefter stk. 2. Hidtidig formulering: Stk. 2. Personer med eller uden nedsat psykisk funktionsevne kan være omfattet af indgreb efter § 137 g, hvis de pågældende er anbragt på et anbringelsessted, jf. § 66, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse.
§ 137 e, stk. 3, der bliver stk. 2 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017: I § 137 e, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »på anbringelsesstedet, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, eller«.
§ 137 e, stk. 1 er ophævet, og der er indsat nyt stk. 1-3 i stedet, ved § 1.1 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018. Stk. 2 bliver herefter stk. 4. Hidtidig formulering af stk. 1: Efter reglerne i dette kapitel kan der træffes afgørelse om indgreb, jf. § 137 g-§ 137 j, over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform, jf. § 108, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse.

Myndighed

§ 137 f. Kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune, jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, træffer afgørelse om de i § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2 nævnte indgreb.

Stk. 2. Lederen af boformen, jf. § 108, og lederens stedfortræder kan dog træffe foreløbige afgørelser, jf. § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2, om indgreb i tilfælde, hvor iværksættelse af indgrebet er uopsætteligt og ikke kan afvente, at sagen behandles af kommunalbestyrelsen. Foreløbige afgørelser, jf. 1. pkt., kan træffes af ledere og lederes stedfortrædere i boformer, jf. § 108, der drives af kommuner, regioner og private.

Stk. 3. En foreløbig afgørelse, jf. stk. 2, skal snarest muligt forelægges til godkendelse hos kommunalbestyrelsen, jf. stk. 1.

Stk. 4. Indgreb efter § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2, kan udføres af ansatte i boformer, jf. § 108, der drives af kommuner, regioner eller private.

Stk. 5. Det er en betingelse for at træffe afgørelse om indgreb efter § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2, at formålet med indgrebet ikke hensigtsmæssigt kan opnås ved mindre indgribende initiativer.

§ 137 f er indsat ved § 1.14 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 137 f, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.27 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Lederen af anbringelsesstedet, jf. § 66, nr. 5 og 6, og lederens stedfortræder kan træffe foreløbige afgørelser, jf. § 137 g, om indgreb i tilfælde, hvor iværksættelse af indgrebet er uopsætteligt og ikke kan afvente, at sagen behandles af kommunalbestyrelsen.
§ 137 f, stk. 2, 3. pkt., der bliver 2. pkt., er ændret ved §§ 1.27 og 1.28 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017: I § 137 f, stk. 2, 3. pkt., der bliver 2. pkt., udgår »og 2.« og »på anbringelsessteder, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og«.
§ 137 f, stk. 4 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017: I § 137 f, stk. 4, udgår »på anbringelsessteder, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og«.
§ 137 f, stk. 1 og 2 er ændrede ved § 1.2 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018. I § 137 f, stk. 1 og 2, ændres »§ 137 g-§ 137 j« til: »§ 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2«.
§ 137 f, stk. 4 og 5 er ændrede ved § 1.3 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018. I § 137 f, stk. 4, indsættes efter »Indgreb«: »efter § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2,«, og i stk. 5 indsættes efter »indgreb«: »efter § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2«.
§ 137 f, stk. 1 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 137 f, stk. 1, ændres »§§ 9 og 9 a« til: »§ 9«.
§ 137 f, stk. 1 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 137 f, stk. 1, ændres »den kommune, der har pligt til at yde hjælp« til: »borgerens handlekommune«.

De enkelte indgreb

Indskrænkning i den anbragtes adgang til internet og telefon

§ 137 g. Der kan uden retskendelse træffes afgørelse om, at den anbragtes brug af telefon og internet i et konkret tilfælde skal påhøres eller overvåges, når dette skønnes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet.

Stk. 2. Der kan uden retskendelse træffes afgørelse om, at den anbragtes adgang til at benytte telefon og internet afbrydes eller forhindres, hvis det er nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet.

Stk. 3. Den anbragtes kommunikation med offentlige myndigheder, advokater, værger eller bistandsværger kan dog hverken påhøres, overvåges, afbrydes eller forhindres.

Stk. 4. Driftsherren af en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger kan beslutte, at der i hele boformen nedlægges et generelt forbud mod besiddelse eller anvendelse af computere, mobiltelefoner, tablets og andre enheder, såfremt disse muliggør internetadgang. Nedlægges der forbud efter 1. pkt., skal driftsherren sørge for, at de anbragte i boformen på anden vis har adgang til internettet.

§ 137 g er indsat ved § 1.14 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 137 g, stk. 4 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018.

Undersøgelser

Overskriften før § 137 h er ændret ved § 1.5 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018. Hidtidig formulering: Undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele

§ 137 h. For anbragte i boformer, jf. § 108, kan der uden retskendelse træffes afgørelse om undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele, når dette skønnes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet. Der skal altid deltage mindst to ansatte ved undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele.

Stk. 2. I boformer, jf. § 108, med sikrede afdelinger kan der anvendes scannere for at forhindre, at de anbragte eller besøgende til de anbragte besidder effekter, der kan true ordenen eller sikkerheden i boformen eller bruges til at begå ny kriminalitet.

Stk. 3. Over for anbragte i en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger kan der, når der foreligger begrundet mistanke om, at den anbragte er i besiddelse af effekter, der kan true ordenen eller sikkerheden i boformen eller bruges til at begå ny kriminalitet, og risikoen herved er forsøgt imødegået ved anvendelse af scanner efter stk. 2, træffes afgørelse om undersøgelse af, hvilke effekter den anbragte har på sin person. Der skal altid deltage mindst to ansatte ved undersøgelsen. En undersøgelse, der indebærer afklædning, må kun foretages og overværes af to ansatte personer af samme køn som den anbragte.

Stk. 4. Over for anbragte i en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger kan der, når der foreligger mistanke om, at posten indeholder effekter, der kan true ordenen eller sikkerheden i boformen eller bruges til at begå ny kriminalitet, uden retskendelse træffes afgørelse om åbning og kontrol af post til den anbragte. Indgrebet skal ske i den anbragtes påsyn. Indgrebet kan dog gennemføres uden den anbragtes påsyn, hvis det er nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Den anbragte skal i så fald orienteres, straks efter at indgrebet er gennemført.

Stk. 5. Post, der af grunde nævnt i stk. 4 ikke bør udleveres, skal tilbagesendes, men kan dog tilbageholdes, så længe det af sikkerhedsmæssige hensyn anses for påkrævet. Afsenderen skal gøres bekendt med tilbageholdelsen.

Stk. 6. En anbragt person har ret til ukontrolleret brevveksling med offentlige myndigheder, advokater, værger og bistandsværger.

Stk. 7. Over for besøgende til en anbragt person kan der, når der foreligger mistanke om, at den besøgende medbringer effekter, der kan true ordenen eller sikkerheden i boformen eller bruges til at begå ny kriminalitet, og risikoen herved er forsøgt imødegået ved anvendelse af scanner efter stk. 2, træffes afgørelse om undersøgelse af effekter, herunder tasker og pakker, der bringes ind i en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger. Undersøgelsen kan endvidere omfatte den besøgendes yderbeklædning. Afgørelsen træffes over for såvel den besøgende som den anbragte person. Det er en forudsætning for undersøgelse af effekter, som den besøgende bærer på sin krop, at der foreligger begrundet mistanke om, at den besøgende vil foretage indsmugling.

Stk. 8. Effekter, der af grunde nævnt i stk. 7 ikke bør bringes ind i en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger, kan tilbageholdes og opbevares i et aflåst rum eller skab under besøget og udleveres til den besøgende, når den pågældende forlader boformen. Det samme gælder effekter, der er fundet ved anvendelse af scanner efter stk. 2.

§ 137 h er indsat ved § 1.14 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 137 h, stk. 2-8 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018.

Inddragelse af den anbragtes effekter

§ 137 i. For anbragte i boformer, jf. § 108, kan der uden retskendelse træffes afgørelse om inddragelse af effekter, der er i den anbragtes besiddelse, når dette skønnes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet.

Stk. 2. Hvis effekter, som er i den anbragtes besiddelse, inddrages, skal personalet udfærdige en liste over de effekter, der inddrages. Den anbragte skal orienteres om inddragelsen og have udleveret en kopi af listen.

§ 137 i er indsat ved § 1.14 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.

Aflåsning af den anbragtes bolig for natten og anbringelse i afskærmningslokale

Overskriften før § 137 j er ændret ved § 1.7 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018. Hidtidig formulering: Aflåsning af den anbragtes bolig for natten

§ 137 j. Der kan uden retskendelse træffes afgørelse om, at en anbragt i en boform, jf. § 108, kan låses inde i sin bolig om natten i op til 8 timer i perioden mellem kl. 21.00 og 8.00, hvis der er nærliggende risiko for, at den anbragte ellers vil undvige fra boformen.

Stk. 2. Der kan træffes afgørelse om, at anbragte i en boform efter § 108 med sikrede afdelinger skal anbringes i et afskærmningslokale, når der er overhængende fare for, at den anbragte skader sig selv eller andre. Anbringelsen skal være så kortvarig som muligt og må ikke udstrækkes ud over 2 timer.

Stk. 3. Afgørelse om indgreb efter stk. 1 og 2 forudsætter, at

1) indgrebet er forsvarligt og ikke indebærer en sundhedsmæssig risiko for den anbragte,

2) den anbragte ikke er selvmordstruet,

3) den anbragte har tilkaldemulighed fra boligen eller afskærmningslokalet, som den pågældende er i stand til at betjene, og at personalet via den kan tilkaldes,

4) den anbragte har adgang til toilet og vand i sin bolig eller afskærmningslokalet og

5) der iværksættes jævnlig overvågning i det tidsrum, hvor den pågældende er låst inde.

§ 137 j er indsat ved § 1.14 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 137 j, stk. 2 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 137 j, stk. 2, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.9 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018. I § 137 j, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«, i nr. 3 indsættes efter »boligen«: »eller afskærmningslokalet«, og i nr. 4 indsættes efter »sin bolig«: »eller afskærmningslokalet«.

Indgrebets udstrækning

§ 137 k. Iværksatte indgreb skal straks bringes til ophør, når betingelserne herfor ikke længere er til stede.

Stk. 2. Den kommune eller person, der har truffet afgørelsen om indgreb, jf. § 137 f, stk. 1-3, skal løbende overveje spørgsmålet om at bringe et iværksat indgreb til ophør.

§ 137 k er indsat ved § 1.14 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.

Klageadgang

§ 137 l. Afgørelser om indgreb, jf. § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2, kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. En værge, bistandsværge, ægtefælle eller pårørende eller en anden repræsentant for den person, som indgrebet vedrører, kan klage over afgørelsen, når den pågældende ikke selv er i stand til at klage.

§ 137 l er indsat ved § 1.14 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 137 l, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018. I § 137 l, stk. 1, ændres »§ 137 g-§ 137 j« til: »§ 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2«.

Registrering og indberetning

§ 137 m. Ethvert indgreb, jf. § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2, der er eller har været iværksat, skal registreres inden for 24 timer. Registreringen indberettes herefter uden ugrundet ophold af lederen af boformen, jf. § 108, eller lederens stedfortræder til kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Registreringen skal indeholde oplysninger om

1) den anbragtes navn,

2) tidspunktet for indgrebet,

3) indgrebets varighed,

4) indgrebets art og

5) begrundelse for indgrebet.

Stk. 2. Registreringen efter stk. 1 skal for indgreb efter § 137 h, stk. 7, endvidere indeholde oplysninger om den besøgendes navn.

Stk. 3. Den anbragte, som indgrebet er eller har været rettet imod, skal gøres bekendt med registreringen og have lejlighed til at ledsage denne med sin egen redegørelse.

Stk. 4. Lederen af boformen, jf. § 108, eller lederens stedfortræder skal ved månedens udgang sammen med sine kommentarer indsende kopi af registreringerne, jf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til det socialtilsyn, der fører driftsorienteret tilsyn med boformen, jf. § 2 i lov om socialtilsyn. Ved indgreb, der er eller har været iværksat i et kommunalt eller regionalt tilbud, skal lederen eller dennes stedfortræder desuden orientere den kommunale eller regionale driftsherre om indgrebet.

§ 137 m er indsat ved § 1.14 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 137 m, stk. 3 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 137 m, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.29 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017: I § 137 m, stk. 1, 2. pkt., udgår »anbringelsesstedet, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, eller«.
§ 137 m, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.30 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017: I § 137 m, stk. 3, 1. pkt., udgår »anbringelsesstedet, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og«, og efter »tilsyn med« udgår »anbringelsesstedet eller«.
§ 137 m, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1662 af 20.12.2016 fra d. 01.01.2017: I § 137 m, stk. 1, 1. pkt., ændres »straks« til: »inden for 24 timer«.
§ 137 m, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1662 af 20.12.2016 fra d. 01.01.2017: I § 137 m, stk. 1, 2. pkt., ændres »straks« til: »herefter uden ugrundet ophold«.
§ 137 m, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018. I § 137 m, stk. 1, ændres »§ 137 g-§ 137 j« til: »§ 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2«.
§ 137 m, stk. 2 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 221 af 20.03.2018 fra d. 01.04.2018. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
§ 137 m, stk. 1 og 4 er ændret ved § 2.7 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 137 m, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres »den kommunalbestyrelse, der har pligt til at yde hjælp« til: »kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune«.

Afsnit VIII: Administration m.v.

Kapitel 25: Kvalitetsstandarder og handleplaner

Kvalitetsstandarder

§ 138. Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

§ 138 er ophævet ved § 1.64 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 138. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold og udførelse af støtte til børn og unge efter denne lov.
§ 138 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 596 af 18.06.2012 fra d. 01.09.2012.

§ 139. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ældreministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter §§ 79, 79 a, 83, 83 a, 84, 86, 119-122 og 192 samt følge disse beslutninger op.

§ 139 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1894 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 139 indsættes efter »følge disse beslutninger op«: », jf. dog stk. 2«.
§ 139, stk. 2 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 1894 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016.

Handleplaner

§ 140. (Ophævet).

§ 140, stk. 4, 2 pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 317 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 140, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.30 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 140, stk. 1, 1. pkt., ændres »efter § 52, § 58 eller § 76« til: », jf. § 52 og § 76«.
§ 140, stk. 3 og 4 er ophævet ved § 1.21 i
lov nr. 551 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 3. For unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan for en indsats, der kan modvirke yderligere kriminalitet og yde den nødvendige støtte til den unge. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes familie.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en foreløbig handleplan, jf. stk. 3, senest 7 dage efter, at kommunen har modtaget dokumentation fra politiet om den begåede kriminalitet.Det skal i den forbindelse overvejes, om det vil være relevant at træffe afgørelse om ungepålæg, jf. § 57 b.

§ 140, stk. 6 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 140, stk. 6, ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8« til: »§ 52, stk. 3, nr. 7«.
§ 140, stk. 3, 2. pkt. er ophævet og 2.-4. pkt. er indsat ved § 1.65 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering:
Handleplanen skal bygge på de undersøgelser, der er gennemført, jf. § 50, og opstille mål og delmål i forhold til barnets eller den unges
1) udvikling og adfærd,
2) familieforhold,
3) skoleforhold,
4) sundhedsforhold,
5) fritid og venskaber og
6) andre relevante forhold.

§ 140, stk. 6 er ændret ved § 1.66 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældrene at udarbejde en særskilt plan for støtten til forældrene i forbindelse med en anbringelse uden for hjemmet.
§ 140, stk. 4 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 140, stk. 4, ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8« til: »§ 52, stk. 3, nr. 7«.
§ 140, stk. 3, 4. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 597 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 140, stk. 3, 4. pkt., indsættes efter »voksenlivet«: », herunder i forhold til beskæftigelse og uddannelse«.
§ 140, stk. 7 er indsat ved § 1.19 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 140, stk. 1, 1. pkt, er ændret ved § 1.9 i
lov nr. 1462 af 17.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 140, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 52 og § 76« til: »§§ 52, 76 og 76 a«.
§ 140, stk. 7 er ændret ved § 5.8 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Hidtidig formulering: Stk. 7. Når en handleplan indebærer, at barnet eller den unge anbringes på et anbringelsessted efter § 66 eller visiteres til et behandlingstilbud for stofmisbrugere efter § 101, skal relevante dele af handleplanen udleveres til tilbuddet.
§ 140, stk. 7 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1421 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 140, stk. 7, ændres »stofmisbrugere« til: »personer med et stofmisbrug«.
§ 140, stk. 2 er ophævet ved § 1.11 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6. Hidtidig formulering: Stk. 2. For unge under 18 år med et behandlingskrævende stofmisbrug skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan for den behandling, der skal iværksættes, og for den nødvendige støtte til den unge. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes familie.
§ 140 er ophævet ved § 1.20 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 140. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger, jf. §§ 52 og 76 og 76 a. Betyder hensynet til barnet eller den unge, at man ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan, er en kortfattet angivelse af formålet med foranstaltningen tilstrækkelig. Det påhviler da kommunalbestyrelsen snarest muligt og senest inden 4 måneder at opstille en handleplan.
Stk. 2. En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse af barnets eller den unges forhold, jf. § 50. Handleplanen skal i forhold til de problemer, der er afdækket i undersøgelsen, indeholde konkrete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling i overensstemmelse med det overordnede formål med støtten, jf. § 46. Herudover skal handleplanen for unge, der er fyldt 16 år, opstille konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet, herunder i forhold til beskæftigelse og uddannelse.
Stk. 3. En handleplan skal endvidere angive indsatsens forventede varighed. I sager om anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, skal en handleplan tillige angive, hvilke former for støtte der selvstændigt skal iværksættes over for familien i forbindelse med, at barnet eller den unge opholder sig uden for hjemmet, og i tiden efter barnets eller den unges hjemgivelse.
Stk. 4. For unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a, skal handleplanen indeholde en konkret plan for, hvordan den unge snarest muligt og senest ved afslutningen af sanktionen påbegynder en uddannelse eller kommer i beskæftigelse.
Stk. 5. Der kan udarbejdes én samlet handleplan for flere børn i familien. Handleplanen skal i så fald tage højde for børnenes individuelle forhold.
Stk. 6. Når et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter § 66 eller visiteres til et behandlingstilbud for personer med et stofmisbrug efter § 101, skal relevante dele af handleplanen eller den helhedsorienterede plan udleveres til tilbuddet.

§ 140 a. (Ophævet).

§ 140 a er indsat ved § 5.9 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018.
§ 140 a, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 140 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 140, stk. 1, 3, 4 og 6« til: »§ 140, stk. 1-3 og 5«.
§ 140 a, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1433 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 140 a, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 140, stk. 1-5« til: »§ 140, stk. 1-4«.
§ 140 a er ophævet ved § 1.20 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 140 a. Når kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan til et barn eller en ung, jf. § 140, kan kommunalbestyrelsen tilbyde, at de elementer af en handleplan, jf. § 140, stk. 1-3 og 5, der vedrører forældrene, erstattes af en helhedsorienteret plan. For unge mellem 16 og 23 år kan kommunalbestyrelsen tilbyde, at handleplanen, jf. § 140, stk. 1-4, erstattes af en helhedsorienteret plan.
Stk. 2. Den helhedsorienterede plan, jf. stk. 1, kan tilbydes forældre og unge med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Det er en forudsætning, at forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 16 år, giver samtykke til, at handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan.
Stk. 3. Den helhedsorienterede plan indeholder de sociale foranstaltninger og indsatser samt øvrige relevante indsatser efter anden lovgivning. Den helhedsorienterede plan skal opfylde kravene til indholdet af en handleplan efter § 140, stk. 1-4.

§ 141. Når der ydes hjælp til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, efter afsnit V, skal kommunalbestyrelsen som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, jf. dog stk. 2 og 6. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til

1) personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

2) personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Stk. 3. Handleplanen skal angive

1) formålet med indsatsen,

2) hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet,

3) den forventede varighed af indsatsen og

4) andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Stk. 4. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Stk. 5. Når en person visiteres til et socialt døgntilbud efter §§ 107-110 eller til et behandlingstilbud for personer med et stofmisbrug efter § 101, skal relevante dele af handleplanen eller den helhedsorienterede plan udleveres til tilbuddet.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsens forpligtelser efter stk. 1-5 gælder ikke for personer, der tilbydes anonym, ambulant behandling af stofmisbrug efter § 101 a.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at handleplanen, jf. stk. 1 og 2, kan erstattes af en helhedsorienteret plan, når der er tale om borgere med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Borgeren skal give samtykke til, at handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan. Erstattes handleplanen med en helhedsorienteret plan, skal kravene i stk. 3 og 4 fortsat opfyldes.

§ 141, stk. 1 er ændret ved § 15.4 i lov nr. 1587 af 20.12.2006 fra d. 01.07.2009. I § 141, stk. 1, ændres »65 år« til: »folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.
§ 141, stk. 5 er indsat ved § 1.20 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 141, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 649 af 18.05.2015 fra d. 01.07.2015. I § 141, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. dog stk. 2«: »og 6«.
§ 141, stk. 6 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 649 af 18.05.2015 fra d. 01.07.2015.
§ 141, stk. 5 er ændret ved § 5.10 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Hidtidig formulering: Stk. 5. Når en handleplan indebærer, at en person visiteres til et socialt døgntilbud efter §§ 107-110 eller til et behandlingstilbud for stofmisbrugere efter § 101, skal relevante dele af handleplanen udleveres til tilbuddet.
§ 141, stk. 7 er indsat ved § 5.11 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018.
§ 141, stk. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1421 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 141, stk. 5, ændres »stofmisbrugere« til: »personer med et stofmisbrug«.

§ 142. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan for personer, der har ophold i en boform efter § 110.

Stk. 2. Handleplanen skal som minimum indeholde følgende:

1) Formålet med indsatsen.

2) Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet.

3) Den forventede varighed af indsatsen.

4) Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Stk. 3. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Stk. 4. Såfremt borgeren vurderes at have behov for støtte efter § 85 a, skal det som led i udarbejdelsen af handleplanen afdækkes, om borgeren har et ønske om, at boformen efter § 110 leverer hele eller dele af bostøtten efter § 85 a til borgeren.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan, når der er tale om borgere med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Borgeren skal give samtykke til, at handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan. En helhedsorienteret plan skal følge kravene i stk. 2-4.

§ 142, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 1.13 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 142, stk. 1 er ændret ved § 1.67 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune.
§ 142, stk. 3 er ophævet og stk. 3-5 er indsat ved § 1.68 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 3. Den kommunalbestyrelse, der godkender, jf. stk. 1 og 2, skal i forbindelse med godkendelsen sørge for, at plejefamilien deltager i et kursus i at være plejefamilie. Kurset skal som minimum have en varighed svarende til 4 hele kursusdage.
§ 142, stk. 6 er ændret ved § 1.69 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 6. Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin egen bolig, skal være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune.
§ 142, stk. 7 er ændret ved § 1.70 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 7. Opholdssteder for børn og unge skal være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. Dette gælder dog ikke for sådanne tilbud, med hvilke en kommunalbestyrelse har indgået en generel aftale om anvendelse af opholdsstedet, herunder om tilsyn.
§ 142, stk. 8 er ændret ved § 1.71 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 8. Afgørelser efter stk. 1-5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
§ 142, stk. 10 er ændret ved § 1.72 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 142, stk. 8, der bliver stk. 10, ændres »stk. 7« til: »stk. 9«.
§ 142, stk. 4 og 5 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 595 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. Hidtidig formulering: Stk. 4. Den kommunalbestyrelse, der godkender plejefamilien, den kommunale plejefamilie eller netværksplejefamilien, jf. stk. 1 og 2, skal sikre, at plejefamilierne efter anbringelsen løbende gennemfører den fornødne efteruddannelse, herunder kurser, der som minimum svarer til 2 hele kursusdage årligt. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre den fornødne supervision.
Stk. 5. Den kommunalbestyrelse, der godkender en kommunal plejefamilie, jf. stk. 1, skal sikre, at den kommunale plejefamilie løbende modtager yderligere efteruddannelse og supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Den kommunalbestyrelse, der indgår aftale med en kommunal plejefamilie om en konkret anbringelse, skal i forbindelse med aftalens indgåelse sikre sig, at der er taget stilling til spørgsmål om arbejdsvilkår i overensstemmelse med plejeopgavens omfang.

§ 142, stk. 11 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 595 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012.
§ 142, stk. 8 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 142, stk. 8, ændres »det sociale nævn« til: »Ankestyrelsen«.
§ 142 er ophævet ved §§ 1.22-1.23 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Godkendelse
§ 142. Plejefamilier og kommunale plejefamilier for børn og unge, jf. § 66, nr. 1 og 2, skal være godkendt enten
1) af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune som generelt egnede eller
2) af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune som konkret egnede i forhold til et eller flere nærmere angivne børn eller unge. En sådan godkendelse udelukker som udgangspunkt, at kommunalbestyrelser i andre kommuner kan benytte familien som plejefamilie.
Stk. 2. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller en bestemt ung af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.
Stk. 3. Den kommunalbestyrelse, der godkender plejefamilien, jf. stk. 1 og 2, skal i forbindelse med godkendelsen sikre, at plejefamilien gennemfører et kursus i at være plejefamilie. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, skal kurset være gennemført, inden plejefamilien modtager et barn eller en ung i pleje, og kurset skal som minimum have en varighed svarende til 4 hele kursusdage.
Stk. 4. Den kommunalbestyrelse, der har truffet afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung i en plejefamilie, en kommunal plejefamilie eller en netværksplejefamilie, skal sikre, at plejefamilien under anbringelsen løbende gennemfører den fornødne efteruddannelse, herunder kurser, der samlet set svarer til mindst 2 hele kursusdage årligt. Hvis flere kommuner træffer afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung i den samme plejefamilie, skal hver kommune som minimum sikre plejefamilien kommunens forholdsmæssige del af de 2 årlige kursusdage. Kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune skal endvidere sikre den fornødne supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang.
Stk. 5. Den kommunalbestyrelse, der har truffet afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung i en kommunal plejefamilie, skal sikre, at den kommunale plejefamilie under anbringelsen løbende modtager yderligere efteruddannelse og supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune skal endvidere sikre, at der er taget stilling til spørgsmål om den kommunale plejefamilies arbejdsvilkår i overensstemmelse med plejeopgavens omfang.
Stk. 6. Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin egen bolig, jf. § 66, nr. 4, skal være godkendt som konkret egnede i forhold til den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.
Stk. 7. Ved afgørelser om optagelse af opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, nr. 5, på Tilbudsportalen efter § 14, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen eller regionsrådet foretage en vurdering af, om opholdsstedets pædagogiske målsætning og metoder gør opholdsstedet generelt egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed, trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. § 166, stk. 1. Dog omfatter klageadgangen efter stk. 1 ikke kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt godkendelsen kan ske som plejefamilie, jf. § 66, nr. 1, eller som kommunal plejefamilie, jf. § 66, nr. 2, eller om, hvorvidt godkendelsen skal være konkret eller generel, jf. stk. 1, nr. 1 og 2. Afgørelser efter § 142, stk. 2-6, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 9. Netværksplejefamilier godkendt efter stk. 2 skal have dækket deres omkostninger i forbindelse med barnets eller den unges ophold og kan efter en konkret vurdering få hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt.
Stk. 10. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i forbindelse med opholdet og for beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 9.
Stk. 11. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om den kommunale forpligtelse til at sikre plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier efteruddannelse og supervision, jf. stk. 4 og 5, i de tilfælde, hvor flere kommuner har truffet afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung i samme plejefamilie.

§ 142 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 482 af 12.05.2023 fra d. 01.10.2023.

Kapitel 26: Opfølgning, tilsyn og betaling for tilsynet

Overskriften til kapitel 26 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Godkendelse, opfølgning og tilsyn

§ 143. (Ophævet)

§ 143 er ændret ved § 1.73 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 143. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med plejefamilier og opholdssteder efter § 142, stk. 1, 4 og 5.
Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om tilsyn med netværksplejefamilier, jf. § 142, stk. 2.

§ 143 er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier efter § 66, nr. 1-3.

§ 144. (Ophævet).

§ 144, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 226 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 144, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 226 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. I § 144, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »efter stk. 1«: »og 2«.
§ 144, stk. 5 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 226 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 144 er ophævet ved § 1.11 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 144. Private botilbud efter § 107 skal være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. Godkendelsen skal også omfatte den hjælp efter loven, der ydes af det private botilbud under opholdet. Dette gælder dog ikke for tilbud, hvor en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har indgået en generel aftale om anvendelse af et botilbud, herunder om tilsyn.
Stk. 2. Private behandlingstilbud efter § 101, stk. 1, skal være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. Dette gælder dog ikke for tilbud, hvor en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har indgået en generel aftale om anvendelse af et privat behandlingstilbud, herunder om tilsyn.
Stk. 3. Afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med botilbud til voksne.
Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om godkendelse og tilsyn med behandlingstilbud efter § 101.

§ 145. (Ophævet)

§ 145 er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Godkendelser givet efter lov om social service af amtsrådet før den 1. januar 2007 overtages af den stedlige kommune og gælder indtil den aftalte revision eller ophør.

Overskriften før § 146 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 322 af 30.04.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: Opfølgning og tilsyn
Overskriften før § 146 er ophævet ved § 1.24 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Opfølgning, tilsyn og betaling for tilsynet

§ 146. (Ophævet).

§ 146 er ophævet ved § 1.20 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 146. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år samt vordende forældre i kommunen lever.
Stk. 2 Kommunalbestyrelsen fører sit tilsyn efter stk. 1 på en sådan måde, at kommunen så tidligt som muligt kan få kendskab til tilfælde, hvor der må antages at være behov for særlig støtte til et barn eller en ung under 18 år, eller hvor det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til et barn umiddelbart efter fødslen.

§ 147. (Ophævet).

§ 148. Kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fører tilsyn med de tilbud, som kommunalbestyrelsen i denne kommune i forhold til den enkelte person har truffet afgørelse om, jf. § 3, stk. 1. Tilsynet omfatter ikke det generelle driftsorienterede tilsyn, jf. § 148 a og lov om socialtilsyn.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunalbestyrelsen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, i forbindelse med tilsynet efter stk. 1 bliver opmærksom på bekymrende forhold i et tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn, skal kommunalbestyrelsen underrette den kommunalbestyrelse, som efter § 2 i lov om socialtilsyn har ansvar for det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet.

§ 148, stk. 3 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 316 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 148, stk. 3, ændres »§ 9 a« til: »§§ 9 og 9 a«.
§ 148, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.3 i lov nr. 550 af 26.05.2010 fra d. 01.08.2010 og finder anvendelse for personer, der efter ændringens ikrafttræden får ophold i en boform m.v. omfattet af § 9, stk. 7-9, og § 9 a, stk. 7, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og finder endvidere fra den 1. januar 2011 anvendelse for personer, der ved ændringens ikrafttræden har ophold i en boform m.v. omfattet af § 9, stk. 7-9, og § 9 a, stk. 7, og den 1. januar 2011 stadig opholder sig i en sådan boform, jf. dog stk. 4. Hidtidig formulering: Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fører tilsyn med de tilbud, som kommunalbestyrelsen i opholdskommunen i forhold til den enkelte person har truffet afgørelse om, jf. § 3, stk. 1.
§ 148, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 2.4 i lov nr. 550 af 26.05.2010 fra d. 01.08.2010 og finder anvendelse for personer, der efter ændringens ikrafttræden får ophold i en boform m.v. omfattet af § 9, stk. 7-9, og § 9 a, stk. 7, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og finder endvidere fra den 1. januar 2011 anvendelse for personer, der ved ændringens ikrafttræden har ophold i en boform m.v. omfattet af § 9, stk. 7-9, og § 9 a, stk. 7, og den 1. januar 2011 stadig opholder sig i en sådan boform, jf. dog stk. 4. I § 148, stk. 2, 1. pkt., ændres »opholdskommunen« til: »den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov«.
§ 148, stk. 3 er ophævet ved § 1.74 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 3. Under en anbringelse uden for hjemmet af et barn eller en ung skal kommunalbestyrelsen i barnets eller den unges opholdskommune, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, sikre, at kommunen mindst én gang om året taler med barnet eller den unge under tilsynsbesøg på anbringelsesstedet.
§ 148, 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.25 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. I § 148, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 148 a«: »og lov om socialtilsyn«.
§ 148, stk. 3 er indsat ved § 1.26 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 148, stk. 3 er indsat ved § 1.67 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 148, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.68 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 148, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 1«: »og 3«.
§ 148, stk. 3 er ophævet ved § 1.21 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at iagttage de forpligtelser, der påhviler kommunalbestyrelsen efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fører tilsyn med de tilbud, som Ungdomskriminalitetsnævnet i forhold til det enkelte barn eller den enkelte unge har truffet afgørelse om, jf. §§ 12-14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Kommunalbestyrelsen skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål, herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.
§ 148, stk. 4, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.22 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 148, stk. 4, der bliver stk. 3, udgår »og 3«.
§ 148, stk. 1 og 2 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 148, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov« til: »borgerens handlekommune«.
§ 148, stk. 3 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 148, stk. 3, ændres »den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet« til: »kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune«.

§ 148 a. Kommunalbestyrelsen fører generelt driftsorienteret tilsyn med egne tilbud efter denne lov, som ikke er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn, og med private tilbud efter denne lov beliggende i kommunen, som ikke er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi.

Stk. 2. Tilsynet efter stk. 1 omfatter dog ikke tilbud, hvor en anden kommunalbestyrelse eller et regionsråd har indgået driftsaftale med tilbuddet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence efter denne bestemmelse til socialtilsynet, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om socialtilsyn.

Stk. 4. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om det driftsorienterede tilsyn.

§ 148 a, stk. 2 er indsat ved § 1.75 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 148 a, stk. 4 er indsat ved § 1.76 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 148 a, stk. 1 er ophævet ved § 1.12 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 148 a, stk. 1, indsættes efter »og økonomi«: », herunder om grundlaget for afgørelsen efter § 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består«.

§ 148 a, stk. 5 er indsat ved § 1.13 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 148 a, stk. 5 er æ
ndret ved § 1.13 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 148 a, stk. 5, ændres »§ 66, nr. 4« til: »§ 66, nr. 5«.
§ 148 a er ændret ved § 1.27 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelsen efter § 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består.
Stk. 2. Det generelle driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge, der er omfattet af § 66, nr. 1, 2, 5 og 6, skal endvidere påse, at det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætning og metoder fortsat gør anbringelsesstedet generelt egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed, trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv. Det driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder, der er omfattet af § 66, nr. 5 og 6, skal omfatte mindst et uanmeldt tilsynsbesøg om året.
Stk. 3. Det generelle driftsorienterede tilsyn omfatter ikke tilbud, hvor en anden kommune eller region har indgået en generel aftale om anvendelse af samtlige pladser i tilbuddet og om tilsyn, eller hvor tilbuddet er omfattet af regionsrådets generelle driftsorienterede tilsyn, jf. § 5, stk. 7.
Stk. 4. Det generelle driftsorienterede tilsyn, jf. stk. 1 og 2, omfatter ikke plejefamilier, der er godkendt som konkret egnede efter § 66, nr. 1, og § 142, stk. 1, nr. 2, konkret godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 2, og § 142, stk. 1, nr. 2, netværksplejefamilier efter § 66, nr. 3, og egne værelser m.v. efter § 66, nr. 4.
Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om tilsyn med private opholdssteder efter § 66, nr. 5, private behandlingstilbud efter § 101 og private botilbud efter § 107.

§ 148 a, stk. 3 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1530 af 18.12.2018 fra d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: Stk. 3. Tilsynet efter stk. 1 omfatter ikke plejefamilier og kommunale plejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, der er godkendt som konkret egnede efter § 66 a, stk. 1, nr. 2, eller netværksplejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 3, og egne værelser m.v., jf. § 66, stk. 1, nr. 3.
§ 148 a, stk. 2 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 2620 af 28.12.2021 fra d. 01.02.2022. I § 148 a, stk. 2, ændres »aftale om anvendelse af samtlige pladser i tilbuddet og om tilsyn« til: »driftsaftale med tilbuddet«.
§ 148 a, stk. 3 er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4. Hidtidig formulering: Stk. 3. Tilsynet efter stk. 1 omfatter ikke netværksplejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 4, eller egne værelser m.v., jf. § 66, stk. 1, nr. 5.

§ 149. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet fastsætter en takst for det generelle driftsorienterede tilsyn, jf. § 5, stk. 7, og § 148 a, som betales af de tilbud, der er omfattet af tilsynet.

Stk. 2. Taksten efter stk. 1 skal beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelsen af tilsynet i tilbuddet eller typen af tilbud.

§ 149 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 322 af 30.04.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 149, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i
lov nr. 722 af 25.06.2014. fra d. 01.07.2014. I § 149, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 7,« til: »§ 5, stk. 8,«.
§ 149, stk. 1 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 149, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 8« til: »§ 5, stk. 7«.

§ 150. Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje efter §§ 83-87, som ydes på de registreringspligtige kommunale og private enheder efter § 150 c, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed skal gennemføre tilsynet efter stk. 1 ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for, at den personlige hjælp, omsorg og pleje ikke har den fornødne kvalitet. Styrelsen for Patientsikkerhed skal ligeledes på baggrund af en begrundet mistanke gennemføre tilsyn efter stk. 1, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til den fornødne kvalitet af den personlige hjælp, omsorg og pleje i en enhed.

Stk. 3. Bliver Styrelsen for Patientsikkerhed bekendt med overtrædelser, mangler eller bekymrende forhold i forbindelse med tilsyn efter stk. 1, skal styrelsen orientere vedkommende registreringspligtige enhed og den stedlige kommunalbestyrelse.

Stk. 4. Bliver den stedlige kommunalbestyrelse orienteret om overtrædelser, mangler eller bekymrende forhold efter stk. 3, skal kommunalbestyrelsen orientere kommunalbestyrelserne i borgernes handlekommuner, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt.

Stk. 5. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om vurdering af kvaliteten af den personlige hjælp, omsorg og pleje, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer.

§ 150 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 560 af 29.05.2018 fra d. 01.07.2018. Paragraffen ophæves d. 31.12.2024, jf. § 2.1 i lov nr. 823 af 07.05.2021.
§ 150, stk. 4 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 150, stk. 4, ændres »de kommunalbestyrelser, som har ansvar for hjælpen til den enkelte borger« til: »kommunalbestyrelserne i borgernes handlekommuner«.

§ 150 a. Den registreringspligtige enhed er forpligtet til at give de oplysninger, som er nødvendige som led i tilsynet, på anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed har til enhver tid som led i tilsynet efter § 150, stk. 1, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til alle registreringspligtige enheder omfattet af tilsynet.

§ 150 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 560 af 29.05.2018 fra d. 01.07.2018. Paragraffen ophæves d. 31.12.2024, jf. § 2.1 i lov nr. 823 af 07.05.2021.

§ 150 b. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg udført efter § 150, stk. 1. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af tilsynene efter § 150, stk. 1.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om offentliggørelse af tilsynsrapporter og sammenfatninger, jf. stk. 1.

§ 150 b er indsat ved § 1.1 i lov nr. 560 af 29.05.2018 fra d. 01.07.2018. Paragraffen ophæves d. 31.12.2024, jf. § 2.1 i lov nr. 823 af 07.05.2021.

§ 150 c. Følgende enheder skal registrere sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. dog stk. 2:

1) Plejehjem m.v., jf. § 192.

2) Plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap.

3) Friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.

4) Andre tilsvarende boligenheder, herunder midlertidige pladser, hvor hjælpen udgår fra servicearealer og der er tilknyttet fast personale.

5) Leverandører, som leverer hjælp efter § 83, jf. § 91.

Stk. 2. Registreringspligten efter stk. 1 omfatter ikke enheder, hvor hjælpen og støtten til borgerne i enheden i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85.

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om registrering efter stk. 1, herunder om, at registrering skal ske elektronisk.

§ 150 c er indsat ved § 1.1 i lov nr. 560 af 29.05.2018 fra d. 01.07.2018. Paragraffen ophæves d. 31.12.2024, jf. § 2.1 i lov nr. 823 af 07.05.2021.

§ 150 d. Tilsiger forholdene i den registreringspligtige enhed det, kan Styrelsen for Patientsikkerhed give påbud om krav til den social- og plejefaglige indsats eller om midlertidigt at indstille driften af den social- og plejefaglige indsats hos den pågældende enhed helt eller delvis.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om offentliggørelse af afgørelser truffet efter stk. 1.

§ 150 d er indsat ved § 1.1 i lov nr. 560 af 29.05.2018 fra d. 01.07.2018. Paragraffen ophæves d. 31.12.2024, jf. § 2.1 i lov nr. 823 af 07.05.2021.

§ 150 e. Modtager en registreringspligtig enhed, jf. § 150 c, et påbud om krav til den social- og plejefaglige indsats eller om midlertidigt at indstille driften af den social- og plejefaglige indsats hos den pågældende enhed helt eller delvis, jf. § 150 d, stk. 1, skal vedkommende registreringspligtige enhed tage imod et opfølgnings- og læringsforløb ved et udgående rejsehold under Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen.

§ 150 e er indsat ved § 1.1 i lov nr. 823 af 07.05.2021 fra d. 01.07.2021. Paragraffen ophæves d. 01.01.2023.
§ 150 e er indsat ved § 1.1 i lov nr. 750 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. Paragraffen ophæves d. 01.01.2025.

§ 151. Den stedlige kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139.

Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens forpligtelse efter stk. 1 og 2 gælder ikke tilbud, som er omfattet af socialtilsynet, jf. § 4 i lov om socialtilsyn.

§ 151, stk. 1 er ændret ved § 1.77 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 151, stk. 1, ændres »§§ 138 og 139« til: »§ 139«.
§ 151, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.14 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 151, stk. 2, 1. pkt., og § 151 a, stk. 2, 1. pkt., udgår »ét anmeldt og«.
§ 151, stk. 3-5 er ophævet ved § 1.15 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 3. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder kommunalbestyrelsen en tilsynsrapport til brug for opfølgningen på tilsynsbesøget. Tilsynsrapporterne offentliggøres og sendes til høring i bruger- og pårørenderådet, jf. § 17, samt i det kommunale ældreråd, jf. § 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Den enkelte bruger eller pårørende skal endvidere have tilbud om løbende at få tilsendt tilsynsrapporterne. Kommunalbestyrelsen har pligt til på anmodning fra bruger- og pårørenderådet eller det kommunale ældreråd at tilbyde det pågældende råd en mundtlig præsentation og en drøftelse af tilsynsrapporterne.
Stk. 4. Mindst én gang årligt udarbejder og offentliggør kommunalbestyrelsen en samlet redegørelse om tilsynet efter stk. 2 og 3 samt om det sundhedsfaglige tilsyn efter § 219 i sundhedsloven. Redegørelsen skal endvidere indeholde en opgørelse over, hvad der i forbindelse med tilsynet er blevet afdækket om sammenhængen mellem de ydelser, der er truffet afgørelse om, og de faktisk leverede ydelser. Redegørelsen offentliggøres og sendes til høring i bruger- og pårørenderådet, jf. § 17, og i det kommunale ældreråd. Kommunalbestyrelsen drøfter herefter redegørelsen på et møde med henblik på opfølgning af tilsynet.
Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om tilsyn efter stk. 2-4. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke må deltage i den faktiske udførelse af tilsynet.

§ 151, stk. 1 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Den stedlige kommune, jf. § 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139.
§ 151, stk. 3 er indsat ved § 1.29 i lov nr. 651 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 151, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1524 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 151, stk. 1, indsættes efter »§§ 83«: », 83 a«.

§ 151 a. Pligten til at følge op på enkeltsager og føre tilsyn, jf. § 148, stk. 1 og 2, og § 151, stk. 1, påhviler for lejere og beboere i friplejeboliger kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor friplejeboligerne ligger.

Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i friplejeboligerne. Tilsynet omfatter indsatsen over for de lejere og beboere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af friplejeboligleverandører eller personer, der udfører opgaver for den friplejeboligleverandør, som tilsynet omfatter.

Stk. 3. Som led i hvert tilsynsbesøg skal kommunalbestyrelsen sikre, at den service, der generelt leveres i friplejeboligbebyggelsen, er i overensstemmelse med friplejeboligleverandørens certifikation.

§ 151 a er ændret ved § 1.6 i lov nr. 314 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 151 a, stk. 1, ændres »§ 150« til: »§ 148, stk. 1 og 2,«.
§ 151 a, stk. 3 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 3. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder kommunalbestyrelsen en tilsynsrapport til sikring af, at den service, der generelt leveres i friplejeboligbebyggelsen, er i overensstemmelse med friplejeboligleverandørens certifikation. Kommunalbestyrelsen offentliggør tilsynsrapporten.

§ 151 b. Konstaterer kommunalbestyrelsen ved tilsynsbesøget i friplejeboligerne, at borgeren ikke modtager den hjælp, som denne efter afgørelsen har krav på, skal kommunalbestyrelsen orientere borgeren og den kommune, der har truffet afgørelse efter denne lov, hvis denne ikke er identisk med beliggenhedskommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele friplejeboligleverandøren de påbud, som er nødvendige for at sikre, at hjælpen leveres i overensstemmelse med afgørelsen. Kommunalbestyrelsen skal meddele friplejeboligleverandøren, at undladelse af at levere hjælpen i overensstemmelse med afgørelsen kan medføre indberetning til Sundhedsstyrelsen. Hvis friplejeboligleverandøren ikke efterkommer påbuddet, indberetter kommunalbestyrelsen straks forholdet til Sundhedsstyrelsen. Kommunalbestyrelsen udarbejder indstilling til brug for afgørelser, der træffes af Sundhedsstyrelsen.

§ 151 b, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1571 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Tre steder i § 151 b, stk. 2, ændres »Socialstyrelsen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

§ 151 c. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91.

Stk. 2. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

§ 151 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 627 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. En tilsynspolitik efter § 151 c i lov om social service som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, skal første gang være udarbejdet og offentliggjort inden udgangen af 2011.

Kapitel 27: (Ophævet).

Kapitel 27 er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Underretningspligt

§ 152. (Ophævet).

§ 152, stk. 2 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 597 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012 og finder anvendelse på underretninger, som foretages efter lovens ikrafttræden.
§ 152 er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 152. Hvis en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre flytter fra én kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn eller de vordende forældre har behov for særlig støtte af hensyn til barnets eventuelle særlige behov for støtte efter fødslen, skal fraflytningskommunen underrette tilflytningskommunen herom.
Stk. 2. I forbindelse med en underretning efter stk. 1, skal fraflytningskommunen oversende nødvendigt sagsmateriale, herunder en opsummering af relevante vurderinger, som fraflytningskommunen har foretaget i sagen.

§ 153. (Ophævet).

§ 153 er ændret ved § 1.78 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 153. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.
Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelse af deres erhverv får kendskab til forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov.
Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af deres tjeneste eller hverv får kendskab til vordende forældre med problemer, der giver formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte tilsvarende regler for andre grupper, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til sådanne forhold.
Stk. 4. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter
1) praktiserende læger, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, kan videregive oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunk­tion til John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik, for at klinikken kan varetage sine behandlingsmæssige og administrative aktiviteter, og
2) John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik kan videregive de oplysninger, der er nævnt i nr. 1, til social-, sundheds- og undervisningsmyndigheder for at sikre, at nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af nedsat synsfunktion kan iværksættes.

§ 153, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. Hidtidig formulering: Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,
1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11,
2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller
3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

§ 153, stk. 3 er ophævet ved § 1.21 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. Hidtidig formulering: Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person, der har foretaget underretningen efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 2, 1. pkt., om, hvorvidt underretningen har givet kommunen anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter denne lov vedrørende det barn eller den unge under 18 år, underretningen vedrører.
§ 153, stk. 2 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 278 af 26.03.2019 fra et tidspunkt, der fastsættes af undervisningsministeren. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 153 er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,
1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,
2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,
3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller
4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.
Stk. 2. Skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal.
Stk. 3. Social- og ældreministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Social- og ældreministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv.

§ 153 a. (Ophævet).

§ 153 a er indsat ved § 1.79 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 153 a er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 153 a. Praktiserende læger, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til Kennedy Centret. Kennedy Centret kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive disse oplysninger til social-, sundheds- og undervisningsmyndighederne.
Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om videregivelse af oplysninger til og fra Kennedy Centret efter stk 1.

§ 154. (Ophævet).

§ 154 er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

§ 155. (Ophævet).

§ 155 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013. Hidtidig formulering: Hvis kommunen modtager underretning om, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretningen sende en bekræftelse af modtagelsen. Det gælder også underretninger om vordende forældre, hvor der kan opstå et behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.
§ 155 er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 155. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der iværksættes en rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger efter §§ 152-154 med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen skal foretage central registrering af underretningerne med henblik på at understøtte tilrettelæggelsen af indsatsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning efter stk. 1 vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

§ 155 a. (Ophævet).

§ 155 a er indsat ved § 1.23 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013.
§ 155 a er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 155 a. Når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om et barn eller en ung, over for hvem kommunalbestyrelsen allerede har iværksat foranstaltninger, skal kommunalbestyrelsen genvurdere sagen. En eller flere personer i den myndighed, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen, skal deltage i genvurderingen.
Stk. 2. Til brug for vurderingen af en underretning efter §§ 152-154, jf. stk. 1, kan der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung fra barnets eller den unges forældres side skal samtalen finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse.
Stk. 3. Samtale efter denne bestemmelse kan undlades, i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse.

§ 155 b. (Ophævet).

§ 155 b er indsat ved § 1.23 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2013.
§ 155 b, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 1526 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 155 b, stk. 1, ændres »§§ 153-154« til: »§§ 152-154«.
§ 155 b er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 155 b. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 hverdage efter modtagelsen af en underretning efter §§ 152-154 bekræfte modtagelsen af underretningen over for den, der foretog underretningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal orientere den, der har foretaget underretning efter § 153, om, hvorvidt den har iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som underretningen vedrører. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ved en underretning efter § 153 orientere den, der foretog underretningen, om, hvilken type foranstaltning den har iværksat, og om den planlagte varighed heraf, hvis oplysningen herom vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som den pågældende under udøvelse af hvervet eller tjenesten kan yde barnet eller den unge. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende.

§ 155 c. (Ophævet).

§ 155 c er indsat ved § 3.2 i lov nr. 278 af 26.03.2019 fra et tidspunkt, der fastsættes af undervisningsministeren.
§ 155 c er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 155 c. Når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om, at en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal, jf. § 153, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Afgørelsen er gældende for et kvartal.

Kapitel 28: Straffebestemmelser

§ 156. (Ophævet).

§ 156 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1526 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 156 udgår »hæfte eller«. Hidtidig formulering: Den, som tilskynder eller hjælper et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet efter denne lov, til at undvige eller holder den undvegne skjult, straffes med hæfte eller fængsel i indtil 2 år eller under formildende omstændigheder med bøde.
§ 156 er ophævet ved § 1.26 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 156. Den, som tilskynder eller hjælper et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet efter denne lov, til at undvige eller holder den undvegne skjult, straffes med fængsel i indtil 2 år eller under formildende omstændigheder med bøde.

§ 157. (Ophævet).

§ 157 er ophævet ved § 1.26 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 157. Den, der i strid med reglerne i denne lov anbringer eller modtager et barn eller en ung i pleje eller fjerner et barn eller en ung fra familiepleje, straffes med bøde.

§ 157 a. En registreringspligtig enhed, som undlader at afgive de krævede oplysninger efter § 150 a, stk. 1, undlader at registrere sig efter § 150 c, stk. 1, eller undlader at efterkomme et påbud efter § 150 d, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i forskrifter, der udstedes i medfør af § 150 b, stk. 2, og § 150 d, stk. 3, fastsætte bestemmelser om straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 157 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 560 af 29.05.2018 fra d. 01.07.2018. Paragraffen ophæves d. 31.12.2024, jf. § 2.1 i lov nr. 823 af 07.05.2021.

§ 157 b. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 157 b er indsat ved § 1.1 i lov nr. 560 af 29.05.2018 fra d. 01.07.2018. Paragraffen ophæves d. 31.12.2024, jf. § 2.1 i lov nr. 823 af 07.05.2021.

Kapitel 29: Betaling og tilbagebetaling m.v.

Overskriften til kapitel 29 er ændret ved § 151.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Betaling, tilbagebetaling og eftergivelse m.v.

Betaling

§ 158. Den, der modtager hjælp efter denne lov til sig selv eller sin ægtefælle, skal, medmindre andet er bestemt i denne lov eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, betale for den hjælp, der modtages.

Stk. 2. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om opkrævning af et gebyr ved ikke rettidig betaling for ydelser efter denne lov.

§ 158, stk. 3 er ophævet ved § 9.1 i lov nr. 346 af 18.04.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af skatteministeren. Hidtidig formulering: Stk. 3. Er der ikke betalt rettidigt, indtræder kommunen for et beløb, der svarer til den skyldige betaling, i retten til udbetaling af overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55.
§ 158, stk. 2 og 3 er ophævet ved § 151.2 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Er der ikke betalt rettidigt, inddrives betalingen efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter.
Stk. 3. Er der ikke betalt rettidigt, indtræder kommunen for et beløb, der svarer til den skyldige betaling, i retten til udbetaling af overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55.

§ 158, stk. 1 er ændret ved § 1.69 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. To steder i § 158, stk. 1, indsættes efter »lov«: »eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 158, stk. 2 er ændret ved § 1.70 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 158, stk. 2, indsættes efter »lov«: »eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 158, stk. 1 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 158, stk. 1, ændres »sig selv, sin ægtefælle eller sine børn« til: »sig selv eller sin ægtefælle«.
§ 158, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 158, stk. 1 og 2, udgår »eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.

§ 159. (Ophævet).

§ 159 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 318 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: § 159. Forældrene og barnet eller den unge betaler for døgnopholdet, jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og §§ 58 og 60 efter regler, der fastsættes af social- og integrationsministeren i en bekendtgørelse.
§ 159, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.29 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 159, 1. og 2. pkt., ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8« til: »§ 52, stk. 3, nr. 7«.
§ 159, 1. og 2. pkt. er ændret ved §§ 1.71 og 1.72 i lov nr. 1720 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 159, 1. og 2. pkt., indsættes efter »§ 52, stk. 3, nr. 7«: », og § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.
§ 159 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 137 af 25.02.2020 fra d. 01.03.2020. I § 159, 1. pkt., udgår »og barnet eller den unge«.
§ 159 er ophævet ved § 1.29 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 159. Social- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at forældrene betaler for døgnopholdet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der kan ikke fastsættes betaling for et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, og § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, når der er tale om en videreførelse af en anbringelse efter § 68 a.

§ 160. (Ophævet).

§ 160 er ændret ved § 1.80 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 160 ændres »§ 76, stk. 3, nr. 4« til: »§ 76, stk. 3, nr. 3«.
§ 160 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1462 af 17.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 160 ændres »efter § 76, stk. 3, nr. 1, og« til: »efter § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, og«.
§ 160 er ophævet ved § 1.29 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 160. Den unge betaler for døgnophold efter § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, og for udslusningsophold efter § 76, stk. 3, nr. 3, efter regler, der fastsættes af social- og ældreministeren i en bekendtgørelse.

§ 161. Der kan opkræves betaling for personaleomkostninger til madserviceordninger efter § 83, stk. 1, nr. 3, og til hjælp efter § 84, hvis borgeren ikke samtidig modtager hjælp efter §§ 96 eller 100 eller efter §§ 86 eller 87 i barnets lov.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter regler om betaling for tilbud efter §§ 85 og 97-99 og om beregnings- og indkomstgrundlaget for betalingen for disse tilbud.

Stk. 3. Ældreministeren fastsætter regler om betaling for tilbud efter §§ 83, 83 a, 84 og 86 og om beregnings- og indkomstgrundlag for betalingen for disse tilbud.

Stk. 4. Ældreministeren fastsætter nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice efter § 83, stk. 1, nr. 3, herunder om regulering af egenbetalingen.

§ 161, stk. 4 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 390 af 25.05.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 161, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 548 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 4. Indenrigs- social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om den maksimale egenbetaling og regulering heraf for madserviceordninger for beboere i plejebolig og plejehjem, botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service og lignende boligenheder, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale.
§ 161, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 552 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 161, stk. 1, ændres »og om opgørelse af indkomstgrundlaget for betalingen« til: »og om beregnings- og indkomstgrundlaget for betalingen«.
§ 161, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 552 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 161, stk. 2, ændres »udgifter til personale« til: »personaleomkostninger«.
§ 161, stk. 3 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 552 af 26.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 161, stk. 3, ændres »personaleudgifter« til: »personaleomkostninger«.
§ 161, stk. 3 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 161, stk. 3, indsættes efter »til madserviceordninger«: »og til midlertidig hjælp efter § 83, stk. 1«.
§ 161, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1524 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Der opkræves ikke betaling for personaleomkostninger, når hjælpen efter § 83, stk. 1, og §§ 84 og 85 er varig.
§ 161, stk. 3 er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 1524 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan der opkræves betaling for personaleomkostninger til madserviceordninger og til midlertidig hjælp efter § 83, stk. 1.
§ 161, stk. 1 er ophævet ved § 1.7 i lov nr. 1894 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Stk. 2 bliver herefter stk. 1. Hidtidig formulering: Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter kapitel 16 og om beregnings- og indkomstgrundlaget for betalingen.
§ 161, stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 1894 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 161, stk. 1 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 161, stk. 1, udgår »41, 42,«, og efter »100« indsættes: »eller efter §§ 86 eller 87 i barnets lov«.

§ 162. (Ophævet).

§ 162 er ophævet ved § 3.1 i lov nr. 446 af 09.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: § 162. Personer, der har ophold i boformer efter § 108, og som får pension efter § 14, stk. 1 eller 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., betaler henholdsvis 18.492 kr. og 9.228 kr. om året for den særlige service m.v. som følge af opholdet.
Stk. 2. For personer, der på grund af nedsat funktionsevne har nødvendige udgifter i forbindelse med individuelle aktiviteter, som ikke dækkes af opholdet i boformen, nedsættes eller bortfalder betalingen efter stk. 1.
Stk. 3. Personer, der er tilkendt førtidspension efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler, er ikke omfattet af bestemmelsen om servicebetaling efter stk. 1.

§ 163. Ved ophold i boformer efter §§ 107-110 gælder de almindelige regler for hjælp efter denne lov.

Stk. 2. Beboerne betaler for ophold i boformer efter §§ 107-110, jf. dog stk. 3. For beboere i længerevarende botilbud, jf. § 108, fastsættes betalingen med udgangspunkt i bygningens omkostninger. Beboere i midlertidige botilbud, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for boligen.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling og om nedsættelse af betalingen med et beløb, der opgøres efter så vidt muligt lignende regler som i lov om individuel boligstøtte.

§ 163 a. Den kommunalbestyrelse, der har anvist en lejer til en udslusningsbolig, jf. § 63 i lov om almene boliger m.v. eller § 57 a i lov om boligforhold, skal refundere lejeren forskellen mellem lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser fratrukket støtte efter lov om individuel boligstøtte og det beløb, jf. § 163, stk. 2, som lejeren skulle have betalt i et botilbud omfattet af §§ 107, 109 eller 110. Lejerens udgifter til beboerindskud eller depositum indgår dog ikke i beregningen af refusionen. Den kommunalbestyrelse, der har anvist en lejer fra en anden boligsituation end et botilbud efter §§ 107, 109 eller 110 til en udslusningsbolig, jf. § 63 i lov om almene boliger m.v. eller § 57 a i lov om boligforhold, skal refundere lejeren forskellen mellem lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser fratrukket støtte efter lov om individuel boligstøtte og det beløb, jf. § 163, stk. 2, som lejeren skulle have betalt for ophold i et botilbud efter § 110. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler i en bekendtgørelse om de i denne bestemmelse nævnte forhold.

Stk. 2. Refusion efter stk. 1 fradrages ikke i lejerens forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

§ 163 a, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 790 af 04.05.2021 fra d. 01.07.2021.
§ 163 a, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 482 af 12.05.2023 fra d. 01.07.2023. I § 163 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »kommune« til: »kommunalbestyrelse«, efter »lov om almene boliger m.v.« indsættes: »eller § 57 a i lov om boligforhold«, og efter »§§ 107« indsættes: », 109«.
§ 163 a, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.9 i lov nr. 482 af 12.05.2023 fra d. 01.07.2023. 3. pkt. bliver herefter 4. pkt.

Tilbagebetaling

§ 164. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling,

1) når en person mod bedre vidende har undladt at give oplysninger som krævet i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller

2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget hjælp efter denne lov.

§ 164 a. (Ophævet).

§ 164 a er ophævet ved § 151.3 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 164 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter §§ 158 og 165 efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 165. Tilbagebetalingsbeløbet opkræves af kommunen efter regler fastsat af social- og boligministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Stk. 2. Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 5 år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Overdrages tilbagebetalingskravet til restanceinddrivelsesmyndigheden, finder 1. pkt. ikke anvendelse fra restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelse af kravet. Fra modtagelsen finder forældelsesloven anvendelse, idet forældelse dog tidligst indtræder 3 år efter tilbagebetalingskravets modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 18 a, stk. 7, 1. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Tilbagesendes tilbagebetalingskravet til kommunen, finder 1. pkt. på ny anvendelse.

§ 165, stk. 3 er ophævet ved § 9.2 i lov nr. 346 af 18.04.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af skatteministeren. Hidtidig formulering: Stk. 3. Kommunen indtræder for et beløb, der svarer til den tilbagebetalingspligtige hjælp, i retten til udbetaling af overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55. Dette gælder, selv om der er en tilbagebetalingsordning efter stk. 1.
§ 165, stk. 3 er ændret ved § 9.3 i lov nr. 346 af 18.04.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af skatteministeren. I § 165, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 eller 2«.
§ 165, stk. 2 og 3 er ophævet ved § 151.4 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Misligholdt gæld kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.
Stk. 3. Kommunen indtræder for et beløb, der svarer til den tilbagebetalingspligtige hjælp, i retten til udbetaling af overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55. Dette gælder, selv om der er en tilbagebetalingsordning efter stk. 1.

§ 165, stk. 4 er ændret ved § 151.5 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 165, stk. 4, der bliver stk. 2, udgår »efter reglerne i stk. 1-3«.
§ 165, stk. 2, 2.-4. pkt. er indsat ved § 9.1 i lov nr. 551 af 29.05.2018 fra d. 01.06.2018.
§ 165, stk. 2 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 1110 af 13.11.2019 fra et tidspunkt, der fastsættes af skatteministeren. I § 165, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 18 a, stk. 2, 1. pkt.« til: »§ 18 a, stk. 7, 1. pkt.«. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1332 af 09.12.2019 fra d. 17.12.2019.

Kapitel 29 a: Ophør af udbetaling af ydelser i visse særlige tilfælde

§ 165 a. Udbetaling af ydelser efter § 95, stk. 2, og §§ 96 og 100 ophører for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. Udbetaling af ydelser efter § 95, stk. 2, og §§ 96 og 100 ophører endvidere for personer, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Ophør af udbetaling af en bagudbetalt ydelse, jf. stk. 1 og 2, sker med virkning fra det tidspunkt, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. Ophør af udbetaling af en forudbetalt ydelse, jf. stk. 1 og 2, sker med virkning for den måned, der følger efter den måned, hvor den pågældende unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse.

Stk. 4. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 1, ikke af en domfældelse, efterbetales den del af ydelsen, der ikke er udbetalt, mens personen unddrog sig strafforfølgning. Ydelsen efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

§ 165 a, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 322 af 30.04.2008 fra d. 01.07.2008. I § 165 a, stk. 1 og 2, ændres »§§ 38 og« til: »§«.
§ 165 a, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 165 a, stk. 1 og 2, udgår »§ 42,«.

§ 165 b. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette kommunen om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. § 165 a, stk. 1, eller straffuldbyrdelse her i landet, jf. § 165 a, stk. 2, samtidig modtager ydelser, som er omfattet af § 165 a, stk. 1 og 2.

Kapitel 30: Klage

Overskriften til kpitel 30 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I overskriften til kapitel 30 udgår »og domstolsprøvelse«.

§ 166. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan, medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Afgørelser efter § 109, stk. 4, og § 110, stk. 4, der træffes af lederen af boformen, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 166, stk. 2 er ophævet ved § 1.18 i lov nr. 629 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. En klage over en afgørelse om hjælp efter § 83 og § 84, stk. 1, kan først indbringes for det sociale nævn, når
1) klagen har været behandlet af klagerådet, jf. § 34, stk. 1, nr. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og
2) kommunalbestyrelsen har taget stilling til klagerådets indstilling.

§ 166 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 166 ændres »det sociale nævn« til: »Ankestyrelsen«.
§ 166, stk. 2 er indsat ved § 1.15 i lov nr. 660 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018 og finder alene anvendelse for afgørelser, der er truffet efter lovens ikrafttræden.
§ 166, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 482 af 12.05.2023 fra d. 01.10.2023. I § 166, stk. 2, ændres »§ 110, stk. 3« til: »§ 110, stk. 4«.
§ 166, stk. 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 329 af 09.04.2024 fra d. 15.04.2024. I § 166, stk. 2, ændres »§ 109, stk. 3« til: »§ 109, stk. 4«.

§ 166 a. (Ophævet).

§ 166 a er indsat ved § 1.14 i lov nr. 549 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 166 a er ophævet ved § 1.81 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 166 a. Det sociale nævns afgørelser efter § 65 kan indbringes for Ankestyrelsen af kommunalbestyrelsen, indehaveren af forældremyndigheden eller af den unge, som er fyldt 15 år. §§ 66-74 i lov om retssikkerhed og administra­tion på det sociale område finder tilsvarende anvendelse.

§ 167. (Ophævet).

§ 167, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 317 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. I § 167, stk. 1, indsættes efter »§ 69, stk. 1 og 2«: »afgørelser om ungepålæg efter § 57 b samt afgørelser om foranstaltning efter § 52, stk. 3, nr. 3, 6, 7, 9 og 10, jf. § 57 b, stk. 3 og 4«.
§ 167, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 627 af 11.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 167, stk. 1, ændres »§ 57 b, stk. 3 og 4,« til: »§ 57 b, stk. 3 og 7,«.
§ 167, stk. 1 er ændret ved § 1.82 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 167. Afgørelser om valg af anbringelsessted og ændret anbringelsessted efter § 69, stk. 1 og 2, afgørelser om ungepålæg efter § 57 b samt afgørelser om foranstaltning efter § 52, stk. 3, nr. 3, 6, 7, 9 og 10, jf. § 57 b, stk. 3 og 7, kan af barnet eller den unge, der er fyldt 12 år, og af forældremyndighedsindehaveren indbringes for det sociale nævn efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
§ 167, stk. 2 er ophævet ved § 1.83 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. Afgørelser om behandling, uddannelse, samvær med personer fra netværket m.v., jf. § 69, stk. 2, og afgørelser om samvær og kontakt efter § 71, stk. 2, kan af den unge, der er fyldt 15 år, og af forældremyndighedsindehaveren indbringes for det sociale nævn efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. I det omfang afgørelsen angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan afgørelsen af denne på samme måde indbringes for det sociale nævn.
§ 167, stk. 2 er ændret ved § 1.84 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 167, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og af forældremyndighedsindehaveren«.
§ 167, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 153 af 26.02.2011 fra d. 01.03.2011. Hidtidig formulering: § 167. Følgende afgørelser kan af barnet eller den unge, der er fyldt 12 år, indbringes for det sociale nævn efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:
1) Forebyggende foranstaltninger samt anbringelse uden for hjemmet efter § 52, stk. 3,
2) ungepålæg efter § 57 b,
3) hjemgivelse og hjemgivelsesperiode efter § 68, stk. 2,
4) valg af anbringelsessted efter § 68 b, stk. 1,
5) ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse, samvær med personer fra netværket m.v. efter § 69, stk. 1, og
6) samvær og kontakt efter § 71, stk. 2.

§ 167, stk. 1, nr. 4, er ændret ved § 1.14 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. I § 167, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »§ 68 b, stk. 1«: », samt ændret anbringelsessted efter § 69, stk. 1«.
§ 167, stk. 1, nr. 5, er ændret ved § 1.15 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. Hidtidig formulering: 5) ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse, samvær med personer fra netværket m.v. efter § 69, stk. 1,
§ 167, stk. 1, nr. 6, 2. pkt. er ophævet ved § 1.16 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011. Hidtidig formulering: I det omfang afgørelsen angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan afgørelsen af denne på samme måde indbringes for det sociale nævn.
§ 167, stk. 2 er indsat ved § 1.17 i lov nr. 629 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011.
§ 167, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 595 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. Hidtidig formulering: 5) Behandling, uddannelse og samvær med personer fra netværket m.v. efter § 69, stk. 1.
§ 167, stk. 4 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 595 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012.
§ 167, stk. 1-4 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 493 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 167, stk. 1-4, ændres »det sociale nævn« til: »Ankestyrelsen«.
§ 167, stk. 1, nr. 8 er indsat ved § 1.15 i lov nr. 495 af 21.05.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 167, stk. 4 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1462 af 17.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 167, stk. 4, indsættes efter »§ 76«: »eller opretholdt anbringelse efter § 76 a«.
§ 167, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 529 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. I § 167, stk. 1, nr. 4, udgår », samt ændret anbringelsessted efter § 69, stk. 1«. Hidtidig formulering: 4) Valg af anbringelsessted efter § 68 b, stk. 1, samt ændret anbringelsessted efter § 69, stk. 1.
§ 167, stk. 1, nr. 7 og 8 er ophævet ved § 1.31 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: 7) Anvendelse af alarm- eller pejlesystemer efter § 123 d.
8) Indskrænkning i adgang til telefon og internet efter § 137 g.

§ 167, stk. 4 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 136 af 25.02.2020 fra d. 01.03.2020. I § 167, stk. 4, ændres »§ 68, stk. 12 og 14,« til: »§ 68, stk. 11 og 13,«.
§ 167 er ophævet ved § 1.33 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 167. Følgende afgørelser kan af barnet eller den unge, der er fyldt 12 år, indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:
1) Forebyggende foranstaltninger samt anbringelse uden for hjemmet efter § 52, stk. 3.
2) Ungepålæg efter § 57 b.
3) Hjemgivelse og hjemgivelsesperiode efter § 68, stk. 2.
4) Valg af anbringelsessted efter § 68 b, stk. 1.
5) Behandling og uddannelse m.v. efter § 69, stk. 1.
6) Samvær og kontakt efter § 71, stk. 2.
Stk. 2. I det omfang afgørelsen efter stk. 1, nr. 5 og 6, angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan afgørelsen af denne på samme måde indbringes for Ankestyrelsen.
Stk. 3. Afgørelser i sager om bisidder til børn og unge efter § 48 a kan af barnet eller den unge indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 4. Afgørelser om efterværn efter § 76 eller opretholdt anbringelse efter § 76 a, der træffes i medfør af § 68, stk. 11 og 13, inden den unge fylder 18 år, kan af den unge indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 168. (Ophævet).

§ 168, stk. 2 er ændret ved § 1.57 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 168, stk. 2, indsættes efter »§ 71, stk. 3«: »og 4«.
§ 168, stk. 4 er ændret ved § 1.59 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 168, stk. 4, ændres »§ 65, stk. 4« til: »§ 65, stk. 3«.
§ 168, stk. 2 er ændret ved § 1.85 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 168, stk. 2, ændres »15 år« til: »12 år«.
§ 168, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 595 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012 og finder anvendelse på sager, som Ankestyrelsen tager op af egen drift efter lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: Dette gælder også, når Ankestyrelsen behandler en sag efter § 65, stk. 3.
§ 168, stk. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 496 af 21.05.2013 fra d. 01.10.2014. I § 168, stk. 2, ændres »§ 71, stk. 3 og 4,« til: »§ 71, stk. 3-5,«.
§ 168, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.10 i lov nr. 647 af 08.06.2016 fra d. 01.01.2017: I § 168, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 123, stk. 2« til: »§ 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge«.
§ 168, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1543 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017: I § 168, stk. 3, 2. pkt., ændres »styrelseschefen« til: »direktøren«.
§ 168 er ophævet ved § 1.33 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Børn og unge-udvalgets afgørelser
Klage til Ankestyrelsen
§ 168. Afgørelser truffet af børn og unge-udvalget, jf. § 74, kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. En klage over en afgørelse efter § 75, stk. 3, kan dog ikke behandles af Ankestyrelsen, så længe der verserer en sag om anbringelse efter § 58 for børn og unge-udvalget.
Stk. 2. Berettiget til at indbringe en sag for Ankestyrelsen er forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år. Afgørelser efter § 71, stk. 3-5, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, der angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan tillige af denne indbringes for Ankestyrelsen. Endvidere kan plejeforældrene indbringe afgørelser efter § 78, stk. 4.
Stk. 3. Indbringelse af sagen for Ankestyrelsen hindrer ikke iværksættelse af de besluttede foranstaltninger m.v. Dog kan direktøren under ganske særlige omstændigheder bestemme, at en afgørelse ikke må iværksættes, før Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen.
Stk. 4. Ved behandlingen i Ankestyrelsen finder § 72, § 73 og § 74, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Dette gælder også, når Ankestyrelsen af egen drift tager en sag om særlig støtte til børn og unge op, jf. § 65, og Ankestyrelsen i den forbindelse vurderer, at det ikke kan udelukkes, at behandlingen af sagen kan resultere i, at Ankestyrelsen selv træffer afgørelse efter § 65, stk. 3.
Stk. 5. I forbindelse med behandlingen af sagen i Ankestyrelsen har forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, ret til at få dækket udgifter til transport til møder i Ankestyrelsen.

§ 169. (Ophævet).

§ 169, stk. 1 er ændret ved § 1.59 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011. I § 169, stk. 1, ændres »§ 65, stk. 4« til: »§ 65, stk. 3«.
§ 169 er ophævet ved § 1.33 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Domstolsprøvelse
§ 169. Ankestyrelsens afgørelser efter § 65, stk. 3, og § 168 kan ved henvendelse til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, kræves forelagt for retten.
Stk. 2. Er Ankestyrelsens afgørelse stadfæstet ved dom, kan fornyet prøvelse for retten kun kræves, hvis sagen på ny har været forelagt Ankestyrelsen til afgørelse.