Udlændingeloven1)

Lovændringer

Bilag 1: Oversigt over arbejdsfunktioner på arbejdsmarkedsbalancen med stillinger på minimum faglært niveau, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2


Lovændringer

Lovbekg. nr. 608 af 17.07.2002, som ændret ved

Lov nr. 134 af 20/03/2002 (Rådets forordning om fri bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende ophold og Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere)
Lov nr. 367 af 06/06/2002
(Forslag til Rådets direktiv om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold samt ophævelse af adgangen til opsættende virkning ved påklage af visse afgørelser om administrativ udvisning af EU/EØS-statsborgere m.fl.)
Lov nr. 1044 af 17/12/2002 § 2 (Ophævelse af jugoslaverloven - fra d. 18.12.2002)
Lov nr. 60 af 29/01/2003 (Behandlingen af sager vedrørende uledsagede mindreårige asylansøgere) Loven er trådt i kraft den 1. april 2003. Loven finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden den 1. april 2003 er meddelt opholdstilladelse eller er registreret som asylansøgere efter udlændingelovens § 48 e, stk. 1.
Lov nr. 291 af 30.04.2003
(Skærpelse af udsendelsesforanstaltningerne, effektivisering af sagsbehandlingen vedrørende ansøgninger om humanitær opholdstilladelse m.v.) I kraft fra d. 01.05.2003
Lov nr. 292 af 30.04.2003 (Reform af aktiverings- og undervisningsindsatsen over for voksne asylansøgere m.v. og af systemet vedrørende udbetaling af kontante ydelser til asylansøgere m.v.) I kraft d. 01.07.2003.
§ 2 i lov nr. 386 af 28.05.2003 (Kvindelig omskæring). Fra d. 29.05.2003.
§ 3 i lov nr. 387 af 28.05.2003 (Retshjælpsordning i børnebortførelsessager m.v.) I kraft d. 01.07.2003.
§ 2 i lov nr. 425 af 10.06.2003 (Lovens formål, udmelding af landstal, visitering, introduktionsprogrammet, tilbud, rådighedsforpligtelse, finansiering m.v. og tidligere tidsubegrænset opholdstilladelse til velintegrerede udlændinge m.v.). I kraft d. 11.06.2003.

Lovbekg. nr. 685 af 24.07.2003, som ændret ved

Lov nr. 1204 af 27.12.2003 (Ændring af reglerne om tilknytningskrav ved ægtefællesammenføring og styrket indsats mod ægteskaber, der indgås mod eget ønske). I kraft d. 01.01.2004.
§ 1 i Lov nr. 283 af 26.04.2004 (Ændring af reglerne om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse som følge af EU-udvidelsen den 1. maj 2004 m.v.). I kraft d. 01.05.2004
§ 1 i Lov nr. 427 af 09.06.2004 (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt for seksuelle overgreb eller vold m.v. mod børn, skærpelse af betingelserne for opholdstilladelse til udenlandske religiøse forkyndere m.v., begrænsning af adgangen til ægtefællesammenføring for personer, der er dømt for vold m.v. mod en tidligere ægtefælle eller samlever, m.v.) I kraft d. 01.07.2004
§ 1 i lov nr. 428 af 09.06.2004 (Skærpelse af strafniveauet m.v. for ulovlig beskæftigelse af udlændinge). I kraft d. 10.06.2004
§ 1 i lov nr. 429 af 09.06.2004 (Ændrede visumbetingelser, udvisning ved dom for ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab, børnebortførelse eller menneskehandel samt afskæring af kontante ydelser til asylansøgere i åbenbart grundløs-hasteproceduren m.v.). I kraft d. 01.10.2004

Lovbekg. nr. 808 af 14.07.2004, som ændret ved

Lov nr. 323 af 18.05.2005 (Tilknytning til Eurodac-forordningen og Dublin-forordningen på mellemstatsligt grundlag m.v.) Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Fra 01.04.2006, jfr. bekg. nr. 235 af 17.03.2006
Lov nr. 324 af 18.05.2005 (Skærpet straf for ulovlig beskæftigelse, afskaffelse af madkasseordningen, styrkelse af oplysningsgrundlaget i sager om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, præcisering af Flygtningenævnets uafhængighed, fremhævelse af hensynet til familiens enhed, udvidelse af personkredsen, der kan modtage hjælp efter repatrieringsloven, m.v.). I kraft d. 01.07.2005
§ 3 i lov nr. 402 af 01.06.2005 (Styrkelse af familiesammenførtes danskindlæring og fremrykket og intensiveret danskuddannelse til flygtninge m.v.) I kraft d. 01.07.2005
Lov nr. 403 af 01.06.2005 (Ændret udvælgelse af og styrket integrationsindsats over for kvoteflygtninge). Fra d. 01.07.2005.
§ 101 i lov nr. 428 af 06.06.2005 (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) Fra d. 01.11.2005
§ 26 i lov nr. 430 af 06.06.2005 (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet). Fra d. 01.11.2005.
§ 32 i lov nr. 431 af 06.06.2005 (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler). Fra d. 01.11.2005.
§ 14 i lov nr. 523 af 24.06.2005 (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen) Fra d. 01.07.2007
§ 31 i lov nr. 542 af 24.06.2005 (Lov om regional statsforvaltning) fra d. 01.01.2007.
§ 10 i lov nr. 554 af 24.06.2005 (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces) fra d. 01.01.2007.

Lovbekg. nr. 826 af 24.08.2005, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 243 af 27.03.2006 (Integrationskontrakter, erklæring om integration og aktivt medborgerskab, skærpede betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse, uddannelsespligt for unge nyankomne udlændinge, sygeopfølgning over for sygemeldte introduktionsydelsesmodtagere m.v.) fra d. 01.04.2006
§ 1 i lov nr. 301 af 19.04.2006 (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser, begrænsning af adgangen til familiesammenføring for personer, der er dømt for børnebortførelse, ændrede regler om undervisning og aktivering af voksne asylansøgere m.v.) fra d. 01.05.2006 for størstedelen af loven.
§ 1 i lov nr. 429 af 10.05.2006 (Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m.v.) Fra d. 01.06.2006
§ 1 i lov nr. 532 af 08.06.2006 (Ændring af reglerne om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til statsborgere i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn samt til statsborgere i Bulgarien og Rumænien m.v.). Fra den 09.06.2006. § 9 a, stk. 19, træder dog i kraft d. 01.01.2007, jfr. bekg. nr. 1265 af 04.12.2006
§ 104 i lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform) fra d. 01.07.2006.

Lovbekg. nr. 945 af 01.09.2006, som ændret ved

§ 1 lov nr. 89 af 30.01.2007 (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet) fra d. 01.02.2007.
§ 1 lov nr. 379 af 25.04.2007 (Indvandringsprøve, integrationseksamen, opholdstilladelse med henblik på at søge beskæftigelse m.v.) fra d. 01.05.2007, § 9, stk. 2, § 9 a, stk. 20, § 9f, stk. 4 og § 33, stk. 3, 1. pkt. træder dog i kraft fra et tidspunkt der fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.
§ 1 lov nr. 504 af 06.06.2007 (Bekæmpelse af menneskehandel og samkøring af oplysninger om evakuerede m.v.) fra d. 01.08.2007.
§ 1 lov nr. 505 af 06.06.2007 (Styrkelse af indsatsen mod misbrug af au pair-ordningen) fra d. 01.07.2007, § 9 c, stk. 8-10 finder dog ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse.
§ 1 lov nr. 507 af 06.06.2007 (Kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejse) fra dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, § 43 c finder dog alene anvendelse på udlændinge, som inden den 16. maj 2007 har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens
§ 7, under forudsætning af, at de pågældende efterfølgende bliver registreret som asylansøgere efter § 48 e, stk. 1.

Nu lovbekg. nr. 1044 af 06.08.2007, som ændret ved

§ 1 lov nr. 264 af 23.04.2008 (Ændring af reglerne om ophold på grundlag af beskæftigelse for statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn m.v.) fra d. 01.05.2008.
§ 1 lov nr. 431 af 01.06.2008 (Gennemførelse af forordning om visuminformationssystemet m.v.) fra d. 02.06.2008, dog fastsætter Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration tidspunktet for ikrafttræden af visse ændringer.
§ 1 lov nr. 485 af 17.06.2008 (Opholdstilladelse til udlændinge efter fribyordningen) fra d. 01.07.2008.
§ 1 lov nr. 486 af 17.06.2008 (Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.) fra d. 01.07.2008, dog fastsætter Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration tidspunktet for ikrafttræden af visse ændringer.

Nu lovbekg. nr. 808 af 08.07.2008, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1334 af 19.12.2008 (Effektivisering og smidiggørelse af adgangen til forretningsvisum og besøgsvisum) fra d. 01.03.2009, dog træder § 4 d i kraft d. 01.07.2009.
§ 40 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009.
§ 1 i lov nr. 1397 af 27.12.2008 (Skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted) fra d. 28.12.2008.
§ 2 i lov nr. 1398 af 27.12.2008 (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndigheden, gennemførelse af SIS II-forordningen m.v.) fra d. 01.03.2009, dog fastsætter integrationsministeren tidspunktet for ikrafttræden af visse ændringer.
§ 1 i lov nr. 313 af 28.04.2009 (Ophævelse af overgangsordningen for statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) fra d. 01.05.2009.
§ 14 i lov nr. 483 af 12.06.2009 (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) fra d. 01.08.2009.
§ 1 i lov nr. 486 af 12.06.2009 (Skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud, udelukkelse m.v. af udlændinge opført på FN's og EU's sanktionslister m.v.) fra d. 01.07.2009.
§ 1 i lov nr. 487 af 12.06.2009 (Behandling af sager om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed, m.v.) fra d. 01.07.2009.
§ 2 i lov nr. 493 af 12.06.2009 (Videokommunikation ved fristforlængelser og justering af dommernormering) fra et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.

Nu lovbekg. nr. 785 af 10.08.2009, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1511 af 27.12.2009 (Gennemførelse af forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks), bemyndigelse til at fastsætte regler om studieaktivitet m.v.) fra d. 01.01.2010, dog træder visse ændringer i kraft d. 05.04.2010 eller på et tidspunkt, der fastsættes af integrationsministeren.
§ 2 i lov nr. 400 af 21.04.2010 (Ændring af reglerne om indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere, ændring af ydelsessystemet for asylansøgere m.v.) fra d. 01.05.2010, dog træder visse ændringer i kraft på et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.
§ 3 i lov nr. 571 af 31.05.2010 (Udvidelse af personkredsen, styrket indsats over for ægtefælleforsørgede m.v.) fra d. 15.06.2010.
§ 1 i lov nr. 572 af 31.05.2010 (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med henblik på styrket kontrol, reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, inddragelse af studieopholdstilladelser ved ulovligt arbejde, skærpede regler om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter indrejse her i landet og opsættende virkning m.v.) fra d. 01.08.2010, dog fastsætter ministeren for flygtninge, indvandrere og integration tidspunktet for ikrafttræden af visse ændringer og visse ændringer træder ikraft d. 01.06.2010.
§ 3 i lov nr. 573 af 31.05.2010 (Forenkling af regler om opfølgning på integrationskontrakter, om introduktionsydelse og om registrering af fravær fra danskuddannelse m.v.) fra d. 01.07.2010.

Nu lovbekg. nr. 1061 af 18.08.2010, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1542 af 21.12.2010 (Forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning, hvad angår bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende ophold, afskaffelse af garantiordningen i visumsager m.v.) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 1543 af 21.12.2010 (Revision af reglerne om uledsagede mindreårige udlændinge m.v.) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 1604 af 22.12.2010 (Gebyr for at indgive ansøgninger og klager på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 248 af 30.03.2011 (Ændringer som følge af direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v.) fra d. 01.04.2011.
§ 1 i lov nr. 463 af 18.05.2011 (Gennemførelse af forordning om ændring af forordning om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, præcisering af gennemførelsen af opholdsdirektivet m.v.) fra d. 20.05.2011, dog træder visse ændringer ikraft d. 20.05.2012 og d. 19.05.2011.
§ 1 i lov nr. 601 af 14.06.2011 (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.) fra d. 01.07.2011, dog fastsætter ministeren for flygtninge, indvandrere og integration tidspunktet for ikrafttrædelse af § 9, stk. 2, 2. pkt.
§ 2 i lov nr. 613 af 14.06.2011 (Fingeraftryk i pas m.v.) fra d. 01.07.2011.
§ 1 i lov nr. 758 af 29.06.2011 (Skærpede udvisningsregler) fra d. 01.07.2011.
§ 1 i lov nr. 833 af 06.07.2011 (Skærpede regler for udenlandske studerende) fra d. 01.01.2012.

Nu lovbekg. nr. 947 af 24.08.2011, som ændret ved

§ 20 i lov nr. 326 af 11.04.2012 (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) fra d. 01.10.2012.
§ 1 i lov nr. 418 af 12.05.2012 (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, fravigelse af persondatalovens § 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.) fra d. 15.05.2012, dog træder visse ændringer ikraft d. 01.12.2012.
§ 1 i lov nr. 566 af 18.06.2012
(Ændring af reglerne om grundlag for en vellykket integration som betingelse for familiesammenføring med børn) fra d. 19.06.2012
§ 1 i lov nr. 567 af 18.06.2012 (Ændring af reglerne om børns generhvervelse af opholdstilladelse m.m.) fra d. 19.06.2012.
§ 1 i lov nr. 569 af 18.06.2012 (Ændring af udvisningsreglerne) fra d. 01.07.2012.
§ 1 i lov nr. 571 af 18.06.2012 (Oprettelse af Udlændingenævnet samt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.) fra d. 01.01.2013.
§ 1 i lov nr. 572 af 18.06.2012 (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet og langtidsvisum til adoptivbørn) fra d. 01.07.2012, dog træder visse ændringer i kraft d. 01.10.2012 og andre d. 01.01.2013.

Nu lovbekg. nr. 984 af 02.10.2012, som ændret ved

§ 1.32, 33 og 35-37 i lov nr. 572 af 18.06.2012 (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet og langtidsvisum til adoptivbørn) fra d. 01.01.2013.
§ 1 i lov nr. 430 af 01.05.2013 (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre m.v. samt overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen) fra d. 02.05.2013.
§ 1 i lov nr. 432 af 01.05.2013 (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel) fra d. 03.05.2013.
§ 1 i lov nr. 433 af 01.05.2013 (Ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte) fra d. 03.05.2013.
§ 2 i lov nr. 434 af 01.05.2013 (Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser) fra d. 01.10.2013. § 2.4 træder dog i kraft d. 03.05.2013.
§ 7 i lov nr. 647 af 12.06.2013 (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.) fra d. 01.07.2013.

Nu lovbekg. nr. 863 af 25.06.2013, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1605 af 26.12.2013 (Lov om folkehøjskoler) fra d. 28.12.2013.
§ 1 i lov nr. 1616 af 26.12.2013 (Revision af visumregler, akkrediteringsordning for udenlandske virksomheder, justering af karensregler, afslagskompetence til danske repræsentationer, beregning af kortvarige ophold m.v.) fra d. 01.01.2014. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 15, 17 og 21, og for ikrafttrædelsen af § 46 a, stk. 8, i udlændingeloven som affattet ved lovens § 1, nr. 20.
§ 1 i lov nr. 1617 af 26.12.2013 (Overførsel af klagesager fra Justitsministeriet til Udlændingenævnet m.v.) fra d. 01.01.2014.
§ 1 i lov nr. 1618 af 26.12.2013 (Udvidet adgang til registersamkøring, bemyndigelse til at fastsætte regler om anvendelse af ansøgningsskema eller en digital ansøgningsløsning, ændring af reglerne om opsættende virkning i sager om humanitært ophold, eftersøgning af familiemæssigt netværk m.v.) fra d. 01.01.2014.
§ 1 i lov nr. 1619 af 26.12.2013 (Gennemførelse af den reviderede Dublinforordning af 26. juni 2013) fra d. 01.01.2014.
§ 1 i lov nr. 85 af 28.01.2014 (Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død) fra d. 01.02.2014.
§ 1 i lov nr. 515 af 26.05.2014 (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) fra d. 01.06.2014.
§ 1 i lov nr. 516 af 26.05.2014 (Ændring af reglerne om afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v.) fra d. 01.01.2015.
§ 1 i lov nr. 738 af 25.06.2014 (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) fra d. 01.07.2014.

Nu lovbekg. nr. 1021 af 19.09.2014, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 (Reform af international rekruttering m.v.) fra d. 01.01.2015. § 1, nr. 10, og udlændingelovens § 9 a, stk. 17, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 19, træder i kraft d. 01.04.2015.
§ 8 i lov nr. 1539 af 27.12.2014 (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.) fra d. 01.01.2015.
§ 6 i lov nr. 1500 af 23.12.2014 (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.) fra d. 01.01.2015.
§ 1 i lov nr. 153 af 18.02.2015 (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.) fra d. 20.02.2015.
§ 2 i lov nr. 176 af 24.02.2015 (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.) fra d. 01.03.2015.
§ 1 i lov nr. 271 af 25.03.2015 (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne og skærpelse af bødeniveau for udlændinges ulovlige indrejse, ophold og arbejde) fra d. 01.04.2015.
§ 1 i lov nr. 394 af 14.04.2015 (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort efter EU-reglerne samt justering af boligkravet m.v.) fra d. 01.06.2015.
§ 1 i lov nr. 685 af 27.05.2015 (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.) fra d. 01.07.2015.
§ 1 i lov nr. 1273 af 20.11.2015 (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen) fra d. 21.11.2015
§ 1 i lov nr. 1499 af 11.12.2015 (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) fra d. 12.12.2015
§ 1 i lov nr. 1575 af 15.12.2015 (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning) fra d. 01.01.2016.
§ 11 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 1 i lov nr. 102 af 03.02.2016 (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.) fra d. 05.02.2016. § 1, nr. 12, 16-24, 26, 100-102, 104 og 105, træder i kraft d. 01.03.2016.

Nu lovbekg. nr. 412 af 09.05.2016, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 661 af 08.06.2016 (Beløbsordningen) fra d. 10.06.2016.
§ 1 i lov nr. 612 af 08.06.2016 (Ophævelse af greencardordningen) fra d. 10.06.2016.
§ 1 i lov nr. 664 af 08.06.2016 (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn) fra d. 10.06.2016.
§ 10 i lov nr. 665 af 08.06.2016 (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.) fra d. 01.07.2016.
§ 1 i lov nr. 1561 af 13.12.2016 (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning m.v.) fra d. 01.01.2017.
§ 1 i lov nr. 1743 af 27.12.2016 (Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse) fra d. 01.01.2017.
§ 1 i lov nr. 1744 af 27.12.2016 (Ændring af udvisningsreglerne m.v.) fra d. 01.01.2017.
§ 1 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 (Opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscenteret European Spallation Source (ESS) i Sverige m.v.) fra d. 01.01.2017.
§ 2 i lov nr. 81 af 24.01.2017 (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne) fra d. 01.02.2017.
§ 1 i lov nr. 188 af 27.02.2017 (Overførsel af opgaver fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet m.v.) fra d. 01.03.2017.
§ 1 i lov nr. 189 af 27.02.2017 (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang) fra d. 01.03.2017.
§ 1 i lov nr. 228 af 07.03.2017 (Ændring af reglerne om inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde) fra d. 15.03.2017.
§ 1 i lov nr. 235 af 14.03.2017 (Ændring som følge af forordning om den europæiske grænse- og kystvagt m.v.) fra d. 16.03.2017.
§ 1 i lov nr. 249 af 20.03.2017 (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning) fra d. 01.04.2017.
§ 1 i lov nr. 436 af 09.05.2017 (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) fra d. 15.05.2017.
§ 1 i lov nr. 476 af 17.05.2017 (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen) fra d. 19.05.2017.
§ 1 i lov nr. 504 af 23.05.2017 (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) fra d. 25.05.2017.
§ 1 i lov nr. 505 af 23.05.2017 (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) fra d. 25.05.2017. Loven er ophævet d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 506 af 23.05.2017 (Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer m.v.) fra d. 01.06.2017.
§ 1 i lov nr. 701 af 08.06.2017 (Præcisering af kravene til aflønning efter beløbsordningen) fra d. 01.07.2017.
§ 1 i lov nr. 702 af 08.06.2017 (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren.
§ 1 i lov nr. 703 af 08.06.2017 (Øget brug af biometri m.v.) fra d. 01.07.2017.
§ 2 i lov nr. 704 af 08.06.2017 (Øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav m.v.) fra d. 01.07.2017.

Nu lovbekg. nr. 1117 af 02.10.2017, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1566 af 19.12.2017 (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet) fra d. 01.01.2018.
§ 1 i lov nr. 1567 af 19.12.2017 (Etablering af Nationalt ID-center) fra d. 01.01.2018.
§ 3 i lov nr. 1680 af 26.12.2017 (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri) fra d. 01.01.2018.
§ 1 i lov nr. 1689 af 26.12.2017 (Ny kvoteordning) fra d. 01.01.2018.
§ 1 i lov nr. 1691 af 26.12.2017 (Videreførelse af adgangen til opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed) fra d. 01.01.2018.
§ 1 i lov nr. 122 af 26.02.2018 (Øget kontrol på udlændingeområdet) fra d. 01.03.2018.
§ 1 i lov nr. 123 af 26.02.2018 (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager) fra d. 01.03.2018.
§ 1 i lov nr. 124 af 26.02.2018 (Ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn) fra d. 01.03.2018.
§ 1 i lov nr. 317 af 25.04.2018 (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.) fra d. 01.05.2018.
§ 1 i lov nr. 318 af 25.04.2018 (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud m.v.) fra d. 01.05.2018.
§ 1 i lov nr. 319 af 25.04.2018 (Kodificering af praksis for privat indkvartering hos herboende forældre og justering af Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt for mindreårige asylansøgere) fra d. 01.05.2018.
§ 1 i lov nr. 469 af 14.05.2018 (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge) fra d. 16.05.2018.
§ 24 i lov nr. 503 af 23.05.2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) fra d. 25.05.2018.
§ 1 i lov nr. 738 af 08.06.2018 (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.) fra d. 01.07.2018.
§ 3 i lov nr. 740 af 08.06.2018 (Ophævelse af revisionsbestemmelser, forlængelse af udløbsbestemmelse og frist for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse i en suspensionsperiode m.v.) fra d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 741 af 08.06.2018 (Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.) fra d. 10.06.2018.
§ 1 i lov nr. 742 af 08.06.2018 (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav m.v.) fra d. 01.07.2018.
§ 3 i lov nr. 743 af 08.06.2018 (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning) fra d. 01.07.2018.
§ 2 i lov nr. 1321 af 27.11.2018 (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.) fra d. 01.12.2018.
§ 1 i lov nr. 1572 af 18.12.2018 (Justering af de supplerende overførte betingelser for ægtefællesammenføring) fra d. 20.12.2018.
§ 38 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) fra d. 01.04.2019.
§ 1 i lov nr. 173 af 27.02.2019 (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.) fra d. 01.03.2019.
§ 1 i lov nr. 174 af 27.02.2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) fra d. 01.03.2019.
§ 1 i lov nr. 208 af 05.03.2019 (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen) fra d. 01.07.2019.

Nu lovbekg. nr. 239 af 10.03.2019, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 340 af 02.04.2019 (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold) fra d. 04.04.2019.
§ 1 i lov nr. 446 af 13.04.2019 (Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt) fra d. 01.05.2019.
§ 1 i lov nr. 560 af 07.05.2019 (Ændring af fast track-ordningen og certificeringsbetingelserne, ændring af reglerne om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse, forenkling af reglerne for forskere, ph.d.-studerende og etableringskortet, mere enkel ordning for autorisationsophold for læger og tandlæger, ny ordning for autorisationsophold for sygeplejersker og hjælp til arbejdsgivere m.v.) fra d. 01.06.2019.
§ 1 i lov nr. 561 af 07.05.2019 (Skærpet bødeniveau) fra d. 01.06.2019.

Nu lovbekg. nr. 1022 af 02.10.2019, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1057 af 24.10.2019 (Fratagelse af statsborgerskab fra fremmedkrigere m.v.) fra 25.10.2019. Loven ophæves d. 01.07.2021, medmindre andet bestemmes inden denne dato. Loven blev gjort permanent ved § 1.1 i lov nr. 2228 af 29.12.2020.
§ 1 i lov nr. 1439 af 17.12.2019 (Bemyndigelse til at fastsætte integrationsrelevante krav som betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne, hjemmel til delegation af kompetence til at træffe afgørelse i 1. instans om ophold på Færøerne til færøske myndigheder og ændring af klageadgang i sådanne sager til Udlændingenævnet) fra 01.01.2020.
§ 14 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 (Indførelse af seniorpension) fra d. 01.01.2020.
§ 1 i lov nr. 1591 af 27.12.2019 (Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning) fra d. 01.01.2020.
§ 3 i lov nr. 349 af 02.04.2020 (Skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 og blokering af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19) fra d. 02.04.2020. Ændringen er ophævet ved solnedgangsklausul fra d. 01.01.2022.
§ 1 i lov nr. 821 af 09.06.2020 (Forenkling af regler, herunder om klageadgangen til Udlændingenævnet og indrejseforbud, indførelse af en bagatelgrænse for tilbagebetaling af gebyr, præcisering af adgangen og ændring af kompetencen til at forlænge en udrejsefrist, opfølgning på evaluering af Danmarks anvendelse af Schengenreglerne om bl.a. tilbagesendelse og præcisering af rækkevidden af indrejseforbud omfattet af udsendelsesdirektivet m.v.) fra d. 15.06.2020.
§ 1 i lov nr. 885 af 16.06.2020 (Udvidelse af etableringskortordningen for nyuddannede udlændinge) fra d. 01.07.2020.
§ 1 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 (Ny opholdsordning på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning) fra d. 01.07.2020.
§ 1 i lov nr. 1002 af 27.06.2020 (Ny positivliste for faglærte) fra d. 01.07.2020.
§ 1 i lov nr. 1003 af 27.06.2020 (Skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft) fra d. 01.07.2020.

Nu lovbekg. nr. 1513 af 22.10.2020, som ændret ved

§ 4 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 (Selvstændig bestemmelse om angreb med genstand på personer i offentlig tjeneste og skærpelse af straffen for forsætlig fareforvoldelse) fra d. 15.12.2020.
§ 1 i lov nr. 2191 af 29.12.2020 (Justering af reglerne for ulønnet, frivilligt arbejde) fra d. 01.01.2021.
§ 1 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 (Krav om særskilt arbejdstilladelse i visse situationer til medfølgende familiemedlemmer til udenlandske arbejdstagere og udbetaling af løn til en dansk bankkonto) fra d. 01.01.2021.
§ 1 i lov nr. 2195 af 29.12.2020 (Formodningsafslag på erhvervsområdet og praktikantområdet, adgang for Styrelsen for International Rekruttering og Integration til at foretage selvstændige udgående kontrolaktioner, pålæg til virksomheder om at føre logbog, styrket kontrol via faste kontrolattachéer og adgang for Styrelsen for International Rekruttering og Integration til i kontroløjemed at indhente oplysninger fra SafeSeaNet) fra d. 01.01.2021.
§ 16 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) fra d. 01.01.2021.
§ 1 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 (Gebyr på ansøgninger om Working Holiday-tilladelser og indførelse af afvisningshjemmel, hvis en kvote på antallet af Working Holiday-tilladelser udnyttes m.v.) fra d. 01.01.2021.
§ 1 i lov nr. 131 af 30.01.2021 (Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme) fra d. 31.01.2021.
§ 3 i lov nr. 415 af 13.03.2021 (Styrket indsats mod negativ social kontrol m.v.) fra d. 15.03.2021.
§ 1 i lov nr. 416 af 13.03.2021 (Skærpelse af regler om familiesammenføring med børn og regler om udvisning) fra d. 15.03.2021.
§ 1 i lov nr. 721 af 27.04.2021 (Gennemførelse af forordning om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem (EES) og forordninger om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på områderne for henholdsvis ind- og udrejsekontrol og politisamarbejde og strafferetligt samarbejde og om brug af SIS i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold m.v.) fra d. 01.05.2021.
§ 25 i lov nr. 982 af 26.05.2021 (Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven)) fra d. 01.06.2021.
§ 4 i lov nr. 1174 af 08.06.2021 (Forbud mod deltagelse i nattelivet, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) fra d. 01.07.2021.
§ 2 i lov nr. 1190 af 08.06.2021 (Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt af hjælp til repatriering, indhentelse af udtalelse fra politiet om registreringer i Kriminalregisteret, nægtelse af repatrieringsstøtte af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden, ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering m.v.) fra d. 01.08.2021.
§ 1 i lov nr. 1191 af 08.06.2021 (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande) fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren.
§ 1 i lov nr. 1192 af 08.06.2021 (Indførelse af almindelig klageadgang på visumområdet, karensperiode i visse visumsager, tilvejebringelse af hjemmel til at udstede langtidsvisum til diplomater m.v., forskellige justeringer af reglerne for beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering i egenfinansieret bolig for asylansøgere, tydeliggørelse af hjemmelen for iværksættelse af separat indkvartering af gifte eller samlevende mindreårige udlændinge, fuldbyrdelse af afgørelser om anbringelse af uledsagede mindreårige og genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske statsborgere m.v.) fra d. 01.07.2021.

Nu lovbekg. nr. 1910 af 26.09.2021, som ændret ved

§ 20 i lov nr. 2055 af 16.11.2021 (Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.) fra d. 18.11.2021.
§ 17 i lov nr. 2601 af 28.12.2021 (Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, herunder etablering af National Enhed for Særlig Kriminalitet) fra d. 01.01.2022.
§ 1 i lov nr. 2623 af 28.12.2021 (Ændring af reglerne om særlig rejselegitimation til udlændinge, bemyndigelse til at fastsætte regler om udlændingemyndighedernes kompetence til at varetage opgaver efter SIS-tilbagesendelsesforordningen, straf i sager om forkert afsætning af passagerer m.v., ændring af reglerne om betaling for erstatningsopholdskort, ændring af Rådet for Etniske Minoriteters virke, ophævelse af Online Dansk og pligt til digital selvbooking af jobsamtaler for aktivitetsparate m.v.) fra d. 01.01.2022.
§ 33 i lov nr. 324 af 16.03.2022 (Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine) fra d. 17.03.2022.
§ 1 i lov nr. 452 af 20.04.2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) fra d. 01.05.2022.
§ 3 i lov nr. 696 af 24.05.2022 (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse) fra d. 01.06.2022.
§ 10 i lov nr. 893 af 21.06.2022 (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) fra d. 01.07.2022.
§ 1 i lov nr. 914 af 21.06.2022 (Ændring af reglerne for ophold for medfølgende familie til udenlandske arbejdstagere, studerende og praktikanter) fra d. 23.06.2022.
§ 1 i lov nr. 915 af 21.06.2022 (Ændring af reglerne om bortfald af opholdstilladelser ved genopdragelsesrejser m.v. og ændring af reglerne om adgang til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus) fra d. 01.07.2022.
§ 1 i lov nr. 917 af 21.06.2022 (Styrkelse af praktikantordningens uddannelsesmæssige sigte på landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet) fra d. 01.07.2022.
§ 1 i lov nr. 918 af 21.06.2022 (Hurtig jobstart for kandidatdimittender, optimering af Startup Denmark og afskaffelse af klippekortet for selvforsørgerkursister) fra d. 01.07.2022.
§ 1 i lov nr. 919 af 21.06.2022 (Prøvelse af udvisning m.v.) fra d. 23.06.2022.

Nu lovbekg. nr. 1205 af 25.08.2022, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 332 af 28.03.2023 (Indberetning i Schengeninformationssystemet (SIS) af tredjelandsstatsborgere, som er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, og bemyndigelse til udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om udlændingemyndighedernes kompetence til at foretage indberetninger og forestå konsultationer i medfør af SIS-forordningen og SIS-tilbagesendelsesforordningen) fra d. 01.04.2023.
§ 1 i lov nr. 333 af 28.03.2023 (Styrket international rekruttering) fra d. 01.04.2023.
§ 1 i lov nr. 486 af 13.05.2023 (Ændring af visse regler om hjælp til hjemrejse, adgang til hjemrejsestøtte og administrativ frihedsberøvelse, gennemførelse af rådsafgørelse om Kroatiens fulde optagelse i Schengensamarbejdet og ophævelse af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale) fra d. 15.05.2023.
§ 50 i lov nr. 753 af 13.06.2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) fra d. 01.01.2024.

Nu lovbekg. nr. 1079 af 10.08.2023, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 (Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet og anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren.
§ 1 i lov nr. 1575 af 12.12.2023 (Styrkelse af udlændingemyndighedernes og politiets værktøjer til kontrol af udlændinges indrejse og ophold i Danmark) fra d. 01.01.2024.
§ 3 i lov nr. 414 af 23.04.2024 (Adgang til indkomstregisteret i forbindelse med dedikeret vejledning om repatrieringsordningen, ændring af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt for hjælp til repatriering, høring af politiet i alle repatrieringssager, udvidelse af målgruppen for videregivelse af oplysninger til brug for udsendelse, videregivelse af helbredsoplysninger til brug for udsendelse, ændring af reglerne om behandling af sager om opholdstilladelse som udsendelseshindret og fastsættelse af indrejseforbud ved overskridelse af en udrejsefrist m.v.) fra d. 01.05.2024.
§ 2 i lov nr. 648 af 11.06.2024 (Anbefalinger fra taskforce om udenlandsk arbejdskraft og ændring af gebyrer for autorisation af sundhedspersoner) fra d. 01.07.2024.
§ 8 i lov nr. 661 af 11.06.2024 (Gennemførelse af flerårsaftale for domstolene for 2024-27 m.v.) fra d. 15.06.2024.
§ 1 i lov nr. 686 af 11.06.2024 (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer, justering af sprogkravet og halvering af den økonomiske sikkerhedsstillelse i ægtefællesammenføringssager, etablering af en lukket opgavebank for danskprøver m.v.) fra d. 01.07.2024.
§ 1 i lov nr. 687 af 11.06.2024 (Øget fleksibilitet i forbindelse med ophold efter fasttrackordningens korttidsspor, udvidelse af jobskiftereglen og ændring af kravet om dansk bankkonto) fra d. 01.07.2024.
§ 1 i lov nr. 688 af 11.06.2024 (Ny opholdsordning på baggrund af uddannelsestilknytning m.v.) fra d. 01.07.2024.


Kapitel 1

Udlændinges indrejse og ophold

§ 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

§ 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan indrejse og opholde sig her i landet i indtil 3 måneder fra indrejsen.

Stk. 2. Udlændinge, der er omfattet af de regler, der er nævnt i stk. 4 (EU-reglerne), men som ikke er statsborgere i et af de i stk. 1 nævnte lande (tredjelandsstatsborgere), kan indrejse og opholde sig her i landet i samme tidsrum som de i stk. 1 nævnte personer. Tredjelandsstatsborgere skal dog have deres pas eller anden rejselegitimation viseret eller have opnået rejsetilladelse før indrejsen, medmindre de pågældende er fritaget for visum eller rejsetilladelse, jf. § 39, stk. 2, og ETIAS-forordningen.

Stk. 3. De begrænsninger, der følger af denne lov, finder kun anvendelse på udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, i det omfang det er foreneligt med disse regler.

Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere bestemmelser til gennemførelse af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om registreringsbeviser og opholdskort efter § 6. Udlændinge- og integrationsministeren kan herved fravige bestemmelserne i denne lov, i det omfang det følger af EU-reglerne.

Stk. 5. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at stk. 1-3 og de i medfør af stk. 4 fastsatte bestemmelser med de nødvendige ændringer også skal anvendes i forhold til et tredjeland, der har indgået overenskomst eller et hertil svarende arrangement om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger med Den Europæiske Union eller dens medlemsstater.

§ 2, stk. 3 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.1. i lov nr. 429 af 09.06.2004
§ 2, stk. 4, 3. pkt. er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.1 i lov nr. 324 af 18.05.2005
§ 2, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 264 af 23.04.2008 fra d. 01.05.2008. I § 2, stk. 4, 2. pkt., ændres »opholdstilladelser« til: »registreringsbeviser og opholdskort«.
§ 2, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 463 af 18.05.2011 fra d. 20.05.2011. I § 2, stk. 1, udgår »eller, såfremt de pågældende er arbejdssøgende, i indtil 6 måneder fra indrejsen«.
§ 2, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »før indrejsen, medmindre de pågældende er fritaget for visum, jf. § 39, stk. 2« til: »eller have opnået rejsetilladelse før indrejsen, medmindre de pågældende er fritaget for visum eller rejsetilladelse, jf. § 39, stk. 2, og ETIAS-forordningen«.

§ 2 a. Ved Schengenkonventionen forstås i denne lov konvention af 19. juni 1990 om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med senere ændringer.

Stk. 2. Ved et Schengenland forstås i denne lov et land, der er tilsluttet Schengenkonventionen. Bulgarien, Cypern og Rumænien anses dog ikke for Schengenlande i forhold til § 2 b, stk. 1-3, §§ 3, 4 og 4 b, § 19, stk. 5, kapitel 4 a, § 28, stk. 1, nr. 6, § 38, stk. 1-3, § 39, stk. 3, 2. pkt., § 58 f og § 59, stk. 1, nr. 1. Cypern anses endvidere ikke for Schengenlande i forhold til § 10, stk. 2, nr. 4, § 19, stk. 4, § 58 g og § 58 h.

Stk. 3. Ved Schengengrænsekodeksen forstås i denne lov forordning om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) med senere ændringer.

Stk. 4. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) med senere ændringer gælder her i landet.

Stk. 5. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om optagelse af personfotografi og fingeraftryk af en udlænding, der søger om visum til Danmark.

Stk. 6. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) med senere ændringer gælder her i landet.

Stk. 7. Rådsafgørelsen om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger gælder her i landet.

Stk. 8. Ved SIS-forordningen forstås i denne lov forordningen om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol med senere ændringer.

Stk. 9. Ved SIS-tilbagesendelsesforordningen forstås i denne lov forordningen om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold med senere ændringer.

Stk. 10. Ved SIS forstås i denne lov Schengeninformationssystemet.

Stk. 11. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål (EES-forordningen) med senere ændringer gælder her i landet.

Stk. 12. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS-forordningen) med senere ændringer gælder her i landet.

Stk. 13. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum og de dele, som vedrører SIS, i forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration (interoperabilitetsforordningerne) med senere ændringer gælder her i landet.

§ 2 a er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.2 i lov nr. 324 af 18.05.2005. Hidtidig formulering: § 2 a. Ved Schengenkonventionen forstås i denne lov konvention af 19. juni 1990 om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser.
Stk. 2. Ved et Schengenland forstås i denne lov et land, der er tilsluttet Schengenkonventionen.

§ 2 a, stk. 3 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 13.10.2006
§ 2 a, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 504 af 06.06.2007 fra d. 01.08.2007. I § 2 a, stk. 2, ændres »Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen« til: »Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien«
§ 2 a, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 lov nr. 431 af 01.06.2008 fra d. 02.06.2008. I § 2 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn« til: »Bulgarien, Cypern og Rumænien«.
§ 2 a, stk. 4 og 5 er indsat ved § 3.1 i Lov nr. 1511 af 27.12.2009 fra d. 05.04.2010 og finder ikke anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden den 5. april 2010. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.
§ 2 a, stk. 6 og 7 er indsat ved § 3.2 i Lov nr. 1511 af 27.12.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af integrationsministeren.
§ 2 a, stk. 8 og 9 er indsat ved § 3.3 i Lov nr. 1511 af 27.12.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af integrationsministeren.
§ 2 a, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1542 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 2 a, stk. 2, udgår »§ 28, stk. 6, 2. pkt.,«.
§ 2 a, stk. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 2 a, stk. 5, § 9 f, stk. 4, 2. pkt., § 28, stk. 9, § 38, stk. 3, 2. pkt., stk. 4 og stk. 7, 2. pkt., § 39, stk. 2, 1. og 2. pkt., stk. 3, 3. pkt., stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 1. pkt., § 42, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, § 44, stk. 3, og § 47 a ændres »Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration« til: »Justitsministeren«.
§ 2 a, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1618 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 2 a, stk. 2, indsættes efter »Cypern«: », Kroatien«.
§ 2 a, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i
lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 2 a, stk. 2, ændres »§ 19, stk. 3 og 4« til: »§ 19, stk. 4 og 5«.
§ 2 a, stk. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 2 a, stk. 5, ændres »Justitsministeren« til: »Udlændinge-, integrations- og boligministeren«.
§ 2 a, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra d. 01.05.2021. I § 2 a, stk. 2, 2. pkt., udgår »§ 10, stk. 2, nr. 4,«, »§ 19, stk. 4 og 5« ændres til: »§ 19, stk. 5«, og »§§ 58 f-58 h« ændres til: »§ 58 f«.
§ 2 a, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra d. 01.05.2021.
§ 2 a, stk. 8 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 203 af 27.02.2023 fra d. 07.03.2023. Hidtidig formulering: Stk. 8. Ved SIS II-forordningen forstås i denne lov forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) med senere ændringer.
§ 2 a, stk. 9 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Stk. 9 bliver herefter stk. 10. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 203 af 27.02.2023 fra d. 07.03.2023.
§ 2 a, stk. 9, der bliver stk. 10, er ændret ved § 1.7 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 203 af 27.02.2023 fra d. 07.03.2023. Hidtidig formulering: Stk. 9. Ved SIS II forstås i denne lov anden generation af Schengeninformationssystemet.
§ 2 a, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 486 af 13.05.2023 fra d. 15.05.2023. I § 2 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »Bulgarien, Cypern, Kroatien og Rumænien« til: »Bulgarien, Cypern og Rumænien«, og i 3. pkt. ændres »Cypern og Kroatien« til: »Cypern«.
§ 2 a, stk. 11-13 er indsat ved §§ 1.1-1.3 i lov nr. 1575 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren.

§ 2 b. Udlændinge, der har opholdstilladelse i et andet Schengenland, har ret til at indrejse og opholde sig her i landet i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning. I de nævnte 90 dages ophold fradrages den tid, hvori udlændingen inden for de 180 dage har opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har udstedt opholdstilladelsen. Har udlændingen opholdstilladelse i et andet nordisk land, fradrages dog ikke den tid, hvori udlændingen har haft ophold i de andre nordiske lande.

Stk. 2. Udlændinge, der har visum gyldigt for alle Schengenlande, har ret til at indrejse og opholde sig her i landet inden for visummets gyldighedsperiode. Varigheden af et sammenhængende ophold eller den samlede varighed af flere på hinanden følgende ophold her i landet må dog ikke overstige 90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning. I de nævnte 90 dages ophold fradrages den tid, hvori udlændingen inden for de 180 dage har opholdt sig i et andet Schengenland. Har udlændingen opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland med opholdstilladelse eller med visum til ophold af mere end 90 dages varighed begrænset til dette Schengenland (langtidsvisum), fradrages denne tid dog ikke.

Stk. 3. Udlændinge, der har visum til ophold af mere end 90 dages varighed med gyldighed begrænset til et andet Schengenland (langtidsvisum), har i medfør af Schengenkonventionens artikel 21 ret til at indrejse og opholde sig her i landet i i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning. I de nævnte 90 dages ophold fradrages den tid, hvori udlændingen inden for de 180 dage har opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har udstedt visummet.

Stk. 4. Udlændinge, der har opholdstilladelse eller tilbagerejsetilladelse udstedt af et andet Schengenland, eller som har visum til ophold af mere end 90 dages varighed med gyldighed begrænset til et andet Schengenland (langtidsvisum), har ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Danmark i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 6, stk. 5, litra a.

§ 2 b, stk., 4 er ændret ved § 1.3. i lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 13.10.2006: I § 2 b, stk. 4, ændres »Schengenkonventionens artikel 5, stk. 3« til: »Schengengrænsekodeksens artikel 5, stk. 4, litra a«.
§ 2 b, stk. 5 er indsat ved § 1.2. i
lov nr. 504 af 06.06.2007 fra d. 01.08.2007.
§ 2 b, stk. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. I § 2 b, stk. 5, udgår »Schweiz eller«.
§ 2 b, stk. 3 er ændret ved § 3.4 i Lov nr. 1511 af 27.12.2009 fra d. 05.04.2010. Hidtidig formulering: Stk. 3. Udlændinge, der har visum til ophold af mere end 3 måneders varighed med gyldighed begrænset til et andet Schengenland, har i medfør af Schengenkonventionens artikel 18 ret til at indrejse og opholde sig her i landet i indtil 3 måneder fra visummets oprindelige gyldighedsdato. Varigheden af et sammenhængende ophold eller den samlede varighed af flere på hinanden følgende ophold her i landet må dog ikke overstige 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Schengenlandene. I de nævnte 3 måneders ophold fradrages den tid, hvori udlændingen inden for halvåret har opholdt sig i et andet Schengenland. Uden for de i 1. pkt. nævnte tilfælde har udlændinge med visum til ophold af mere end 3 måneders varighed med gyldighed begrænset til et andet Schengenland alene ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Danmark i medfør af Schengenkonventionens artikel 18.
§ 2 b, stk. 2, 4. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1542 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 2 b, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1542 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 3. Udlændinge, der har visum til ophold af mere end 3 måneders varighed med gyldighed begrænset til et andet Schengenland, har ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Danmark i medfør af Schengenkonventionens artikel 18.
§ 2 b, stk. 4 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1542 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 4. Udlændinge, der har opholdstilladelse eller tilbagerejsetilladelse udstedt af et andet Schengenland, har ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Danmark i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 5, stk. 4, litra a.
§ 2 b, stk. 5 er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. Hidtidig formulering: Stk. 5. Udlændinge, der har opholdstilladelse udstedt af Liechtenstein, og som opfylder indrejsebetingelserne i Schengengrænsekodeksens artikel 5, stk. 1, litra a, c, d og e, har ret til at rejse gennem Danmark. Gennemrejse må ikke overstige fem dage.
§ 2 b, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 2 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »i indtil 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har udstedt opholdstilladelsen« til: »i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning«.
§ 2 b, stk. 1-4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014.
I § 2 b, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 3. og 4. pkt., stk. 3, 1. og 2. pkt., og stk. 4, og § 3, stk. 1, 2. og 3. pkt., to steder i § 4, stk. 2, og i § 27 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »3 måneders« til: »90 dages«.
§ 2 b, stk. 1-3 er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 2 b, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »halvåret« til: »de 180 dage«.
§ 2 b, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.4 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 2 b, stk. 2, 2. pkt., og § 4, stk. 1, 3. pkt., ændres »3 måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Schengenlandene« til: »90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning«.
§ 2 b, stk. 2, 4. pkt. er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 2 b, stk. 2, 4. pkt., og § 3, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »opholdt sig i«: »Danmark eller«.
§ 2 b, stk. 3 er ændret ved § 1.6 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 2 b, stk. 3, ændres »i indtil 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har udstedt visummet« til: »i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning«.
§ 2 b, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 738 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 2 b, stk. 4, ændres »artikel 5, stk. 4, litra a« til: »artikel 6, stk. 5, litra a«.

§ 3. Udlændinge, der efter regler fastsat i medfør af § 39, stk. 2, er fritaget for visum, og som har opnået rejsetilladelse eller er fritaget herfor i medfør af ETIAS-forordningen, har ret til at indrejse og opholde sig her i landet i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning. I de nævnte 3 måneders ophold fradrages den tid, hvori udlændingen inden for de 180 dage har opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland. Har udlændingen opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland med opholdstilladelse eller med visum til ophold af mere end 90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning (langtidsvisum), fradrages denne tid dog ikke.

Stk. 2. En udlænding, der er statsborger i et land, som Danmark forud for Schengenkonventionens ikrafttræden har indgået en bilateral visumfritagelsesaftale med, har uanset stk. 1 ret til at indrejse og opholde sig her i landet i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen. Uanset 1. pkt. må en udlænding, som har ret til ophold her i landet som følge af en bilateral visumfritagelsesaftale, og som forud for indrejsen i Danmark allerede har opholdt sig i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage i et andet Schengenland, alene opholde sig her i landet og skal udrejse til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen. 1. pkt. finder ikke anvendelse for udlændinge, der forud for indrejsen i Danmark allerede har opholdt sig i et andet Schengenland ud over 90 dage inden for en periode på 180 dage i medfør af en bilateral visumfritagelsesaftale.

Stk. 3. For statsborgere i tredjelande, med hvilke Den Europæiske Union har indgået aftaler om fritagelse for visum, finder stk. 1 kun anvendelse i det omfang, det er foreneligt med disse aftaler.

§ 3, stk. 2 er indsat ved § 3.5 i lov nr. 1511 af 27.12.2009 fra d. 01.01.2010.
§ 3, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1542 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 3, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 2 b, stk. 2, 4. pkt., og § 3, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »opholdt sig i«: »Danmark eller«.
§ 3, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »i indtil 3 måneder i løbet af en 6-måneders-periode regnet fra datoen for den første indrejse i Schengenlandene« til: »i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning«.
§ 3, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.8 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »6-måneders-perioden« til: »de 180 dage«.
§ 3, stk. 3 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 3, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. I § 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »fritaget for visum«: », og som har opnået rejsetilladelse eller er fritaget herfor i medfør af ETIAS-forordningen«.
§ 3, stk. 2, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.11 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren.

§ 3 a. Uanset bestemmelserne i §§ 1-3 skal udlændinge med indrejseforbud, jf. § 32, have et visum udstedt efter § 4 eller § 4 a for at indrejse og opholde sig i Danmark. Tilsvarende gælder for udlændinge, der ikke er omfattet af §§ 1-3. De i 1. og 2. pkt. nævnte udlændinge må ikke opholde sig her i landet ud over det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum.

§ 3 b. Rejsetilladelse udstedes i medfør af ETIAS-forordningens bestemmelser herom.

§ 3 b er indsat ved § 1.12 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren

§ 4. Visum udstedes i medfør af visumkodeksens bestemmelser herom, til at gælde indrejse og ophold i alle Schengenlande. Visum kan gives til en eller flere indrejser inden for et nærmere fastsat tidsrum. Varigheden af et sammenhængende ophold eller den samlede varighed af flere på hinanden følgende ophold i Danmark og de andre Schengenlande må dog ikke overstige 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Schengenlandene, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ophold i Danmark eller et andet Schengenland på baggrund af opholdstilladelse eller med visum til ophold af mere end 90 dages varighed begrænset til dette Schengenland (langtidsvisum) medregnes ikke ved beregningen af de 90 dages ophold, der fremgår af stk. 1.

§ 4, stk. 2-6 er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 1.2 i lov nr. 429 af 09.06.2004
§ 4, stk. 5 er ændret fra d. 01.05.2007 ved § 1.1 i lov nr. 379 af 25.04.2007. I § 4, stk. 5, ændres »ansættelse inden for et fagområde, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft« til: »ansættelse enten inden for et fagområde, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft, eller hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 450.000 kr.«
§ 4, stk. 5 er ændret ved § 1.1 lov nr. 486 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 4, nr. 2, forfalder beløbet nævnt i stk. 2 ikke til betaling, hvis udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse enten inden for et fagområde, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft, eller hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 450.000 kr., jf. § 9 a, stk. 1, og søger om opholdstilladelse på dette grundlag, eller hvis hensyn af humanitær karakter afgørende taler derimod.
§ 4, stk. 4-6 er ændret og § 4, stk. 7 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1334 af 19.12.2008 fra d. 01.03.2009. Hidtidig formulering: Stk. 4. Beløbet nævnt i stk. 2 forfalder til betaling, hvis udlændingen efter indrejsen
1) udvises efter reglerne i kapitel 4,
2) indgiver ansøgning om opholdstilladelse her i landet, jf. dog stk. 5, eller
3) indgiver ansøgning om asyl i et andet Schengenland.
Stk. 5. Uanset stk. 4, nr. 2, forfalder beløbet nævnt i stk. 2 ikke til betaling, hvis udlændingen er omfattet af § 9 a, stk. 2, nr. 1-4 og 6, og søger om opholdstilladelse på dette grundlag, eller hvis hensyn af humanitær karakter afgørende taler derimod.
Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler for, hvordan økonomisk sikkerhed efter stk. 2 skal stilles, og for betaling af beløb, der er forfaldet til betaling efter stk. 3 og 4. Det i stk. 2 angivne beløb er fastsat i 2004-niveau og reguleres fra og med 2005 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 4, stk. 1 er ændret ved § 3.6 i Lov nr. 1511 af 27.12.2009 fra d. 05.04.2010 og finder ikke anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden den 5. april 2010. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 4, stk. 1, ændres »Schengenkonventionens artikel 12, jf. artikel 15,« til: »visumkodeksens bestemmelser herom«.
§ 4, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1542 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 4, stk. 1, indsættes efter »Schengenlandene«: », jf. dog stk. 2«.
§ 4, stk. 2-7 er ophævet og stk. 2 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 1542 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. For udlændinge, der har indgivet ansøgning om visum inden lovens ikrafttræden, finder udlændingelovens § 4, stk. 2-7, § 40, stk. 11, og § 47 b som ophævet ved denne lovs § 1, nr. 7, 11 og 12, fortsat anvendelse. Hidtidig formulering: Stk. 2. Udstedelse af visum efter stk. 1 kan betinges af, at den herboende reference stiller økonomisk sikkerhed for betaling af et beløb på 50.000 kr.
Stk. 3. Beløbet nævnt i stk. 2 forfalder til betaling, hvis udlændingen efter indrejsen uden fornøden tilladelse opholder sig i Danmark eller i et andet Schengenland ud over det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum, jf. dog 2. pkt. Halvdelen af beløbet nævnt i stk. 2 forfalder til betaling, og det resterende beløb frigives, hvis opholdet varer op til en måned ud over det angivne tidsrum. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis udlændingen godtgør, at overskridelsen af det angivne tidsrum skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last.
Stk. 4. Beløbet, der er nævnt i stk. 2, forfalder til betaling, hvis udlændingen efter indrejsen
1) udvises efter kapitel 4,
2) indgiver ansøgning om asyl her i landet eller i et andet Schengenland eller
3) indgiver ansøgning om opholdstilladelse på et andet grundlag, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Uanset stk. 4, nr. 3, forfalder beløbet, der er nævnt i stk. 2, ikke til betaling, hvis
1) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2,
2) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, på grundlag af en sådan familiemæssig tilknytning, der er nævnt i § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2,
3) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, med henblik på at studere,
4) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 4,
5) udlændingen er omfattet af § 9 a, stk. 2, nr. 1-4 eller 6, og søger om opholdstilladelse på dette grundlag eller
6) hensyn af humanitær karakter afgørende taler derimod.
Stk. 6. Stk. 5 finder ikke anvendelse, hvis der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ansøgningen er at undgå, at beløbet, der er nævnt i stk. 2, forfalder til betaling, eller der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ansøgningen er at forlænge opholdet her i landet, og det er åbenbart, at ansøgningen ikke kan føre til meddelelse af opholdstilladelse.
Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler for, hvordan økonomisk sikkerhed efter stk. 2 skal stilles, og for betaling af beløb, der er forfaldet til betaling efter stk. 3 og 4. Det i stk. 2 angivne beløb er fastsat i 2004-niveau og reguleres fra og med 2005 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 4, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 2 b, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 3. og 4. pkt., stk. 3, 1. og 2. pkt., og stk. 4, og § 3, stk. 1, 2. og 3. pkt., to steder i § 4, stk. 2, og i § 27 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »3 måneders« til: »90 dages«.
§ 4, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.4 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 2 b, stk. 2, 2. pkt., og § 4, stk. 1, 3. pkt., ændres »3 måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Schengenlandene« til: »90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning«.
§ 4, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 4, stk. 2, indsættes efter »Ophold i«: »Danmark eller«.

§ 4 a. Uanset bestemmelserne i §§ 3-4 kan der i særlige tilfælde udstedes visum, der begrænses til kun at gælde indrejse og ophold i Danmark.

Stk. 2. Der kan i medfør af Schengenkonventionens artikel 18 udstedes visum til længerevarende ophold med gyldighed begrænset til Danmark (langtidsvisum), dog højst med en gyldighedsperiode på 1 år, til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 8, § 9, § 9 a, stk. 2 eller 3, § 9 c, stk. 1, § 9 d, § 9 f eller §§ 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, med henblik på at udlændingen kan indrejse her i landet og få udstedt et opholdskort med biometriske kendetegn.

Stk. 3. Der kan i medfør af Schengenkonventionens artikel 18 udstedes visum til længerevarende ophold med gyldighed begrænset til Danmark (langtidsvisum), dog højst med en gyldighedsperiode på 1 år, til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser, Wienerkonventionen om konsulære forbindelser eller mellemfolkelige overenskomster indgået i medfør af lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer, jf. § 47, stk. 1, med henblik på at udlændingen kan indrejse her i landet og få udstedt et opholdskort.

§ 4 a, stk. 2 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 400 af 21.04.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.
§ 4 a, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 463 af 18.05.2011 fra d. 19.05.2011. Hidtidig formulering: Visummet begrænses til kun at gælde indrejse og ophold i Danmark.
§ 4 a, stk. 3 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 463 af 18.05.2011 fra d. 20.05.2011.
§ 4 a, stk. 2 er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012, men finder fortsat anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. Hidtidig formulering: Stk. 2. Der kan udstedes visum til en udlænding, der skal indrejse i Danmark for at aflægge prøve i dansk og danske samfundsforhold, jf. § 9, stk. 2, 2. pkt., når Udlændingeservice har besluttet, at udlændingen skal aflægge prøven.
§ 4 a, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 4 a, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »eller § 9 f« til: », § 9 f eller §§ 9 i-9 n«.
§ 4 a, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 4 a, stk. 2, § 46, stk. 2, 2. pkt., og § 52 b, stk. 4, 1. pkt., ændres »eller §§ 9 i-9 n« til: », §§ 9 i-9 n eller 9 p«.
§ 4 a, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 4 a, stk. 2, indsættes efter »§ 9 a, stk. 2«: »eller 3«.
§ 4 a, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 4 a, stk. 2, ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.
§ 4 a, stk. 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1192 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021.

§ 4 b. En udlænding, der har opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland i medfør af §§ 2-3 a, kan i særlige tilfælde få forlænget sin ret til ophold her i landet.

§ 4 c. En udlænding kan ikke få visum efter § 4, stk. 1, i 5 år, hvis udlændingen efter indrejsen uden fornøden tilladelse opholder sig i Danmark eller i et andet Schengenland ud over det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum. Perioden udgør 3 år, hvis opholdet varer op til en måned ud over det angivne tidsrum.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis udlændingen godtgør, at overskridelsen af det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum, skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis en afskæring af udlændingens muligheder for at få visum vil udgøre en åbenbart uforholdsmæssig reaktion i forhold til udlændingens overskridelse af det udstedte visums gyldighed.

Stk. 3. En udlænding kan ikke få visum efter § 4, stk. 1, i 5 år, hvis udlændingen efter indrejsen

1) udvises efter reglerne i kapitel 4,

2) indgiver ansøgning om asyl her i landet eller i et andet Schengenland, jf. dog stk. 6, eller

3) indgiver ansøgning om opholdstilladelse på andet grundlag, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Stk. 3, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis

1) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2,

2) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, på grundlag af en sådan familiemæssig tilknytning, der er nævnt i § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2,

3) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 1, med henblik på at studere eller § 9 i, stk. 2, med henblik på at deltage i en ph.d.-uddannelse,

4) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 4,

5) udlændingen er omfattet af ansøger om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-10, 13 eller 14, eller stk. 3,

6) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 p, stk. 1, 1. pkt.,

7) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 q, stk. 1, 2 eller 3,

8) udlændingen efter indgivelsen af ansøgningen om opholdstilladelse udrejser af Schengenlandene i overensstemmelse med det udstedte visums gyldighed eller

9) hensyn af humanitær karakter afgørende taler derimod.

Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse, hvis der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ansøgningen er at forlænge opholdet her i landet, og det er åbenbart, at ansøgningen ikke kan føre til meddelelse af opholdstilladelse.

Stk. 6. Stk. 3, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 her i landet og medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., og efter afslag på eller frafald af ansøgningen selv udrejser eller medvirker til udrejsen uden ugrundet ophold.

Stk. 7. En udlænding kan ikke få visum efter § 4, stk. 1, i 3 år, hvis udlændingen efter indrejsen føder et barn her i landet uden forinden indrejsen at have indgået aftale med et privat fødested om fødslen, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Stk. 7 finder ikke anvendelse, hvis udlændingen godtgør, at fødslen her i landet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis en afskæring af udlændingens muligheder for at få visum vil udgøre en åbenbart uforholdsmæssig reaktion.

§ 4 c er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 1.3 i lov nr. 429 af 09.06.2004.
§ 4 c er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1334 af 19.12.2008 fra d. 01.03.2009. Hidtidig formulering: § 4 c. En udlænding kan ikke få visum efter § 4, stk. 1, i en periode på 5 år, hvis der foreligger sådanne omstændigheder som nævnt i § 4, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4. Perioden udgør 3 år, hvis der foreligger sådanne omstændigheder som nævnt i § 4, stk. 3, 2. pkt. § 4, stk. 3, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis der foreligger ganske særlige grunde.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., jf. § 4, stk. 4, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis der foreligger omstændigheder som nævnt i § 4, stk. 5, eller hvis udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., jf. § 4, stk. 4, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse, hvis udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 og medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., og efter afslag på eller frafald af ansøgningen selv udrejser eller medvirker til udrejsen uden ugrundet ophold.

§ 4 c, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 4 c, stk. 4, nr. 3, ændres »§ 9 c« til: »§ 9 i«.
§ 4 c, stk. 2 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 4 c, stk. 2, indsættes efter »ganske særlige grunde«: », herunder hvis en afskæring af udlændingens muligheder for at få visum vil udgøre en åbenbart uforholdsmæssig reaktion i forhold til udlændingens overskridelse af det udstedte visums gyldighed«.
§ 4 c, stk. 4, nr. 5 er ændret ved § 1.12 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 4 c, stk. 4, nr. 5, ændres »er omfattet af § 9 a, stk. 2, nr. 1-4 eller 6, og søger om opholdstilladelse på dette grundlag eller« til: »ansøger om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-4 eller 6,«.
§ 4 c, stk. 4, nr. 6 er indsat ved § 1.13 i
lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. Nr. 6 bliver herefter nr. 7.
§ 4 c, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 4 c, stk. 4, nr. 3, indsættes efter »at studere«: »eller § 9 i, stk. 2, med henblik på at deltage i en ph.d.-uddannelse«.
§ 4 c, stk. 4, nr. 5 er ændret ved § 1.4 i
lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 4 c, stk. 4, nr. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-4 eller 6« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11 eller 13«.
§ 4 c, stk. 4, nr. 6 er indsat ved § 1.5 i
lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Nr. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.
§ 4 c, stk. 4, nr. 5 er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 4 c, stk. 4, nr. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11 eller 13« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-10 eller 12«.
§ 4 c, stk. 4, nr. 5 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 4 c, stk. 4, nr. 5, indsættes efter »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-10 eller 12,«: »eller stk. 3,«.
§ 4 c, stk. 4, nr. 7 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 8 og 9.
§ 4 c, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 318 af 25.04.2018 fra 27.04.2018. I § 4 c, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »udvises efter«: »reglerne i«.
§ 4 c, stk. 4, nr. 5 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 4 c, stk. 4, nr. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-10 eller 12« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11«.
§ 4 c, stk. 4, nr. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 4 c, stk. 4, nr. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12,« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11 eller 14,«.
§ 4 c, stk. 4, nr. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1002 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 4 c, stk. 4, nr. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11,« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12,«.
§ 4 c, stk. 7 og 8 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1192 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021.
§ 4 c, stk. 4, nr. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 4 c, stk. 4, nr. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12 eller 14,« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-10, 13 eller 14,«.

§ 4 d. Udlændingestyrelsen kan forhåndsgodkende en virksomhed i Danmark med henblik på at modtage forretningsbesøg af udlændinge fra visumpligtige lande.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen skal træffe afgørelse om at inddrage en forhåndsgodkendelse meddelt efter stk. 1, hvis godkendelsen er opnået ved svig, eller hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er til stede. Udlændingestyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om at inddrage en forhåndsgodkendelse meddelt efter stk. 1, hvis vilkårene for godkendelsen ikke overholdes.

Stk. 3. En dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation i udlandet, som er bemyndiget til at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger om visum, jf. § 47, stk. 3, kan akkreditere en virksomhed i udlandet med henblik på at give visumpligtige udlændinge med fast tilknytning til virksomheden mulighed for at gennemføre forretningsbesøg i Danmark.

Stk. 4. En dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation i udlandet, som har akkrediteret en virksomhed i udlandet efter stk. 3, skal træffe afgørelse om at inddrage akkrediteringen, hvis denne er opnået ved svig, eller hvis betingelserne herfor ikke længere er til stede. Den danske diplomatiske eller konsulære repræsentation i udlandet kan endvidere træffe afgørelse om at inddrage en akkreditering meddelt efter stk. 3, hvis vilkårene herfor ikke overholdes.

§ 4 d er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1334 af 19.12.2008 fra d. 01.07.2009.
§ 4 d, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 4 d, 1. og 2. pkt., § 11, stk. 9, 1. og 2. pkt., § 19, stk. 1, nr. 9, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., § 27 a, § 33, stk. 14, 1. pkt., to steder i § 40, stk. 10, 1. pkt., i § 40, stk. 10, 2. pkt., § 40 c, stk. 2, § 44 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., § 44 f, stk. 1, 1. pkt., § 44 g, § 46 b, § 47 a, og § 56 a, stk. 1, 3. pkt., stk. 9, 1. pkt., stk. 10, 1. og 2. pkt., og stk. 11, 2. pkt., ændres »Udlændingeservice« til: »Udlændingestyrelsen«.
§ 4 d er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1616 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Udlændingestyrelsen skal træffe afgørelse om at inddrage en forhåndsgodkendelse af en virksomhed meddelt virksomheden med henblik på at modtage forretningsbesøg fra udlændinge fra visumpligtige lande, hvis godkendelsen er opnået ved svig, eller hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er til stede. Udlændingestyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om at inddrage en forhåndsgodkendelse meddelt en virksomhed med henblik på at modtage forretningsbesøg fra udlændinge fra visumpligtige lande, hvis vilkårene for godkendelsen ikke overholdes.
§ 4 d, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1192 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 4 d, stk. 3, ændres »§ 47, stk. 2« til: »§ 47, stk. 3«.

§ 4 e. (Ophævet).

§ 4 e er indsat ved § 1.15 i lov nr. 1616 af 26.12.2013. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen.
§ 4 e, stk. 3 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 4 e, stk. 3, ændres »Ministeren« til: »Udlændinge-, integrations- og boligministeren«.
§ 4 e, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 188 af 27.02.2017 fra d. 01.03.2017. I § 4 e, stk. 3, udgår »nærmere«.
§ 4 e er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 1192 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. Hidtidig formulering: § 4 e. En dansk diplomatisk eller konsulær repræsentations afgørelse efter § 47, stk. 2, om at meddele afslag på en ansøgning om visum eller om at annullere eller inddrage et allerede meddelt visum kan, jf. stk. 3, meddeles ansøgeren alene ved brug af en standardformular til underretning om og begrundelse for afslag på eller annullering eller inddragelse af visum. Afgørelsen udfærdiges i overensstemmelse med reglerne i visumkodeksen.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis udlændingen er omfattet af de regler, der er nævnt i § 2, stk. 4 (EU-reglerne).
Stk. 3. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan fastsætte regler om, hvilke typer af afgørelser der er omfattet af stk. 1.

§ 4 f. Der oprettes en national ETIAS-enhed i Udlændingestyrelsen.

Stk. 2. Den nationale ETIAS-enhed træffer afgørelser om udstedelse af, afslag på, annullering af og inddragelse af rejsetilladelser efter ETIAS-forordningens bestemmelser herom.

Stk. 3. En afgørelse om afslag på, annullering af eller inddragelse af en rejsetilladelse meddeles ansøgeren ved anvendelse af en af Europa-Kommissionen vedtaget standardformular.

Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at forvaltningslovens kapitel 6, 7 og 8 b ikke skal finde anvendelse for afgørelser truffet i medfør af stk. 3.

§ 4 f er indsat ved § 1.13 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren.

§ 5. Udlændinge, der ikke efter §§ 1-3 a og 4 b har ret til at opholde sig her i landet, må kun opholde sig her i landet, hvis de har opholdstilladelse.

Stk. 2. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at børn under 18 år, der har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, er fritaget for opholdstilladelse.

§ 6. Efter ansøgning udstedes der registreringsbevis eller opholdskort til udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, jf. § 2, stk. 4 og 5.

§ 6 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 283 af 26.04.2004 fra d. 01.05.2004
§ 6 er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 504 af 06.06.2007 fra d. 01.08.2007. I § 6 ændres »Estland, Letland, Litauen, Polen« til: »Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien«
§ 6 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 264 af 23.04.2008 fra d. 01.05.2008. Hidtidig formulering: § 6. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, jf. § 2, stk. 4 og 5, jf. dog § 9 a, stk. 1, 2. pkt., jf. 1. pkt., og stk. 5, for så vidt angår arbejdstagere, der er statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn.
§ 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 313 af 28.04.2009 fra d. 01.05.2009. Hidtidig formulering: § 6. Efter ansøgning udstedes der registreringsbevis eller opholdskort til udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, jf. § 2, stk. 4 og 5. Arbejdstagere, der er statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, og som ikke er omfattet af stk. 2 eller 3, skal endvidere have arbejdstilladelse, jf. § 9 a.
Stk. 2. En udlænding, der er statsborger i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum, der følger af § 2, stk. 1, hvis den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse hos en herværende arbejdsgiver, der har indgået en gældende dansk overenskomst, som vedrører det pågældende arbejde, og hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation.
Stk. 3. En udlænding, der er statsborger i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum, der følger af § 2, stk. 1, hvis den pågældende inden for et arbejdsområde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene sædvanligvis alene er reguleret i en individuel ansættelseskontrakt, har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse hos en herværende arbejdsgiver som forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v. og arbejdsgiveren har indgået en gældende dansk overenskomst, hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation. Arbejdsgiveren skal over for statsforvaltningen afgive en erklæring på tro og love om, at ansættelsen sker på disse vilkår.
Stk. 4. Den herværende arbejdsgiver skal i de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, udstede skriftlig dokumentation for ansættelsesforholdet med oplysning om den overenskomst, der vedrører det pågældende arbejde. Dokumentationen skal udstedes til udlændingen senest på tidspunktet for ansættelsesforholdets påbegyndelse.

§ 7. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til en udlænding, hvis udlændingen er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951.

Stk. 2. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til en udlænding, hvis udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. En ansøgning som nævnt i 1. pkt. anses også som en ansøgning om opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter stk. 1.

Stk. 3. I tilfælde omfattet af stk. 2, hvor risikoen for dødsstraf eller for at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, gives der efter ansøgning opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold. En ansøgning som nævnt i 1. pkt. anses også som en ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på en udlænding, der afsoner en fængselsstraf eller dom til forvaring i henhold til regler fastsat i medfør af § 1 a, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. eller er anbragt i henhold til regler fastsat i medfør af hjemrejselovens § 1 a, stk. 4.

Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1-3 kan nægtes, hvis udlændingen allerede har opnået beskyttelse i et andet land, eller hvis udlændingen har nær tilknytning til et andet land, hvor udlændingen må antages at kunne opnå beskyttelse. Afgørelse efter 1. pkt. kan træffes, uanset om udlændingen er omfattet af stk. 1-3.

§ 7, stk. 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 153 af 18.02.2015 fra d. 20.02.2015. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 7, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 153 af 18.02.2015 fra d. 20.02.2015. Hidtidig formulering: Opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 kan nægtes, hvis udlændingen allerede har opnået beskyttelse i et andet land, eller hvis udlændingen har nær tilknytning til et andet land, hvor udlændingen må antages at kunne opnå beskyttelse.
§ 7, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 174 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 7, stk. 1 og to steder i stk. 2, indsættes efter »opholdstilladelse«: »med henblik på midlertidigt ophold«.
§ 7, stk. 4 er indsat ved § 10.1 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 8. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge eller lignende international aftale, og som er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 3. Ud over de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som må antages at ville opfylde grundprincipperne for at opnå opholdstilladelse efter en af udlændingelovens bestemmelser, såfremt de var indrejst i Danmark som asylansøgere.

Stk. 4. Ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1-3, skal der, medmindre særlige grunde taler derimod, lægges vægt på udlændingenes mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder deres sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation. Der skal endvidere lægges vægt på hensynet til folkesundheden, medmindre helt særlige grunde taler derimod.

Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1-3 skal, medmindre særlige grunde taler derimod, betinges af, at udlændingen medvirker til en særlig sundhedsundersøgelse og giver samtykke til, at helbredsoplysningerne videregives til Udlændingeservice og til kommunalbestyrelsen for den kommune, hvortil udlændingen visiteres, samt underskriver en erklæring vedrørende vilkår for genbosætning i Danmark.

Stk. 6. Udlændinge- og integrationsministeren bestemmer antal og den overordnede fordeling af de udlændinge, der skal gives opholdstilladelse efter stk. 1-3.

§ 8 er ændret ved § 1.1. i lov nr. 403 af 01.06.2005 fra d. 01.07.2005. Hidtidig formulering: Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge eller lignende international aftale.
§ 8, stk. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Overalt i loven ændres »Udlændingestyrelsen« til: »Udlændingeservice« og » Udlændingestyrelsens« til: »Udlændingeservices«.
§ 8, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 515 af 26.05.2014 fra d. 01.06.2014. Hidtidig formulering: Ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1-3, skal der, medmindre særlige grunde taler derimod, lægges vægt på udlændingenes mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder deres sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation.
§ 8, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Hidtidig formulering: Ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1-3, skal der lægges vægt på, i hvilket omfang genbosætning her i landet må forventes at indebære en varig forbedring af den pågældendes livssituation.
§ 8, stk. 4, 2. pkt. er ophævet ved § 1.6 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Hidtidig formulering: Vurderingen skal foretages på baggrund af udlændingens behov og forventninger sammenholdt med de vilkår, som det danske samfund kan tilbyde.
§ 8, stk. 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1689 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 8, stk. 6, indsættes efter »bestemmer«: »antal og«.
§ 8, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 174 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 8, stk. 1 og 2, indsættes efter »opholdstilladelse«: »med henblik på midlertidigt ophold«.

§ 9. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til

1) en udlænding over 24 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark fastboende person over 24 år, der

a) har dansk indfødsret,

b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,

c) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8,

d) har haft opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, i mere end de sidste 2 år, jf. dog § 37 m, eller

e) har haft tidsubegrænset opholdstilladelse her i landet i mere end de sidste 3 år,

2) et ugift mindreårigt barn under 15 år af en i Danmark fastboende person eller dennes ægtefælle, når barnet bor hos forældremyndighedens indehaver og ikke gennem fast samlivsforhold har stiftet selvstændig familie, og når den i Danmark fastboende person

a) har dansk indfødsret,

b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,

c) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8,

d) har haft opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, i mere end de sidste 2 år, jf. dog § 37 m, eller

e) har tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold,

3) en mindreårig udlænding med henblik på ophold hos en anden i Danmark fastboende person end forældremyndighedens indehaver, når opholdstilladelsen gives med henblik på adoption, ophold som led i et plejeforhold eller, hvis særlige grunde taler derfor, ophold hos barnets nærmeste familie, og når den i Danmark fastboende person

a) har dansk indfødsret,

b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,

c) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8,

d) har haft opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, i mere end de sidste 2 år, jf. dog § 37 m, eller

e) har tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal betinges af, at ansøgeren og den herboende person underskriver en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund.

Stk. 3. Opholdstilladelse til en samlever efter stk. 1, nr. 1, skal betinges af, at den herboende person påtager sig at forsørge ansøgeren. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1-3, kan, såfremt helt særlige grunde taler derfor, betinges af, at den herboende person dokumenterer at kunne forsørge ansøgeren.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, i en periode på 10 år stiller økonomisk sikkerhed for 57.000 kr. til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ansøgeren, jf. stk. 27. Hvis ansøgeren har bestået danskprøven på A1-niveau eller A2-niveau, andre danskprøver på et tilsvarende eller højere niveau eller en afsluttende prøve i dansk, jf. § 9, stk. 1, i danskuddannelsesloven, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau, udgør det angivne beløb i 1. pkt. det beløb, som kommunalbestyrelsen efter stk. 37-39 kan nedsætte den økonomiske sikkerhed til. Det angivne beløb i 1. pkt. er fastsat i 2024-niveau og reguleres fra og med 2025 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at den herboende person i 3 år forud for afgørelsen om opholdstilladelse ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal endvidere, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at ansøgeren og den herboende person ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, i tiden indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. 1. og 2. pkt. omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor.

Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, betinges af, at

1) den herboende person godtgør at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 31,

2) boligen på ansøgningstidspunktet ikke ligger i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, jf. stk. 7, og

3) ansøgeren og den herboende person, i tiden indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, ikke flytter til en bolig, som ligger i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, jf. stk. 7.

Stk. 7. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter ved bekendtgørelse kriterierne for optagelse af et boligområde på boligkravslisten for ægtefællesammenføring.

Stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, hvis den herboende person har bestået Prøve i Dansk 3, jf. § 9, stk. 1, i danskuddannelsesloven, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau eller i mindst 5 år har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet, der i væsentlig grad har medført kommunikation på dansk, og ægtefællerne eller samleverne opfylder mindst tre af følgende betingelser:

1) Den herboende person har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet i mindst 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

2) Den herboende person har været under uddannelse her i landet i mindst 6 år, heraf mindst 1 års sammenhængende fuldtidsuddannelse ud over grundskolen og 10. klasse, forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

3) Ansøgeren har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i danskuddannelsesloven, eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau eller en engelskprøve på B1-niveau eller på et tilsvarende eller højere niveau.

4) Ansøgeren har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år ud af de seneste 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

5) Ansøgeren har bestået et offentligt anerkendt uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med 1 år af en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse, forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

Stk. 9. Har ansøgeren nået pensionsalderen i sit hjemland, medregnes pensionsårene som arbejdsår ved opgørelsen af betingelsen i stk. 8, nr. 4.

Stk. 10. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, hvis ansøgeren har haft mindst ét lovligt ophold i Danmark i medfør af §§ 1-4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, i medfør af en opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., eller i medfør af en opholdstilladelse efter lov om midlertidigt opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Stk. 11. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan ikke, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derfor, gives, såfremt det må anses for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået eller samlivsforholdet er etableret efter begge parters eget ønske. Er ægteskabet indgået eller er samlivsforholdet etableret mellem nærtbeslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede, anses det, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået eller samlivsforholdet er etableret efter begge parters eget ønske

Stk. 12. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan ikke gives, såfremt der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ægteskabets indgåelse eller etableringen af samlivsforholdet er at opnå opholdstilladelse.

Stk. 13. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, ikke gives, såfremt den herboende person inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen for et eller flere forhold begået mod en ægtefælle eller samlever ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, for overtrædelse af straffelovens §§ 213, 216, stk. 1, § 225, jf. §§ 216, stk. 1, § 233, stk. 1 og 2, §§ 233 a, 237, 243-246, 250, 260, 261, 262 a eller 266.

Stk. 14. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan ikke gives, såfremt ansøgning herom er indgivet samtidig med en ansøgning fra ansøgerens barn om opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, hvorpå der meddeles afslag efter stk. 23. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgerens barn kan henvises til at tage ophold hos nærtstående familie i hjemlandet og hensynet til barnets tarv ikke taler derimod, eller hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, i øvrigt taler derimod.

Stk. 15. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, litra e, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, såfremt den herboende person

1) ikke er idømt ubetinget straf af mindst 6 måneders fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed,

2) ikke er idømt ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 eller §§ 210, 215, 215 a, 216 eller 222-224, § 225, jf. § 216, §§ 243-246, § 260, stk. 2 eller 3, eller § 260 a,

3) ikke har forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand med hensyn til tilbagebetalingen af gælden og gælden ikke overstiger 100.000 kr. (2024: 129.715,65 kr., 2023: 125.693,46 kr., 2022: 122.388,96 kr.),

4) ikke i de sidste 4 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse har modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven bortset fra hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor,

5) har underskrevet en opholds- og selvforsørgelseserklæring, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, 3. pkt., eller på anden vis tilkendegivet at acceptere indholdet heraf,

6) har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i danskuddannelsesloven, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau,

7) har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse og

8) fortsat må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor opholdstilladelse vil kunne meddeles.

Stk. 16. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, litra e, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, hvis den herboende person opfylder mindst en af følgende betingelser:

1) Den herboende person har bestået en medborgerskabsprøve, jf. integrationslovens § 41 b, eller udvist aktivt medborgerskab her i landet gennem mindst 1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer m.v.

2) Den herboende person har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de seneste 4 år og 6 måneder forud for meddelelsen af opholdstilladelse.

3) Den herboende person har haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 280.908,00 kr. (2024: 319.738,75 kr., 2023: 309.824,37 kr., 2022: 301.679,04 kr.) de seneste 2 år forud for det tidspunkt, hvor opholdstilladelse vil kunne meddeles. Det angivne beløb er fastsat i 2018-niveau og reguleres fra og med 2019 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 17. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, litra e, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, ikke gives, hvis den herboende person er sigtet eller tiltalt for en lovovertrædelse, der kan medføre straf som nævnt i stk. 15, nr. 1 og 2. Ansøgningen kan efter et afslag meddelt efter 1. pkt. genoptages efter anmodning, hvis der foreligger oplysninger om, at den herboende person alene forventes at blive idømt bødestraf, eller når straffesagen er endeligt afsluttet.

Stk. 18. Er den herboende person meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 11, stk. 3, 5 eller 13-15, på baggrund af en ansøgning indgivet den 27. januar 2022 eller senere, anses betingelserne i stk. 15-17 for opfyldt.

Stk. 19. Har den herboende person nået folkepensionsalderen eller fået tildelt førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, anses betingelserne i stk. 15, nr. 7 og 8, og stk. 16, nr. 2 og 3, for opfyldt. Hvis en herboende person over 18 år har opnået tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund af et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, anses betingelserne i stk. 15, nr. 7 og 8, og stk. 16, nr. 2 og 3, for opfyldt på tilsvarende vilkår, som den herboende efter § 11, stk. 15, ville kunne opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.

Stk. 20. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan, såfremt væsentlige hensyn taler derfor, betinges af, at den herboende person ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, i tiden indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. 1. pkt. omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan endvidere, såfremt væsentlige hensyn taler derfor, betinges af, at den herboende person godtgør at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 31.

Stk. 21. Et barn, som opholder sig i hjemlandet eller et andet land sammen med den ene af forældrene eller anden fast omsorgsperson, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler herfor, kun gives opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, hvis der ansøges herom, senest 3 måneder efter at den anden forælder er meddelt opholdstilladelse her i landet eller, hvis den anden forælder har dansk indfødsret eller statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, er tilmeldt folkeregisteret. Fristen regnes dog fra et senere tidspunkt i følgende tilfælde:

1) Når forælderen er meddelt opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor det efter stk. 1, nr. 2, litra d, jf. dog § 37 m, er muligt at opnå opholdstilladelse efter bestemmelsen eller, hvis fristen ellers ville blive kortere end 3 måneder som følge af ophævelse af regler fastsat efter § 37 m, fra tidspunktet for ophævelse af disse regler.

2) Når forælderen er meddelt opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter andre bestemmelser end §§ 7 og 8, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor forælderen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. stk. 1, nr. 2, litra e.

3) Når barnet er født, efter at forælderen er meddelt opholdstilladelse her i landet eller, hvis forælderen har dansk indfødsret eller statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, er tilmeldt folkeregisteret, regnes fristen fra barnets fødsel.

Stk. 22. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan ikke gives, såfremt dette åbenbart vil stride mod ansøgerens tarv, jf. stk. 32.

Stk. 23. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, ikke gives, såfremt den i Danmark fastboende person eller dennes ægtefælle eller samlever inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen for et eller flere forhold begået mod et eller flere mindreårige børn ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, for overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1 eller 3, jf. stk. 1, §§ 213, 215, 215 a, 216, 218, 219, 222, 223, § 224, stk. 1, § 225, jf. §§ 216, 218, 219, 222, 223, eller § 224, stk. 1, § 226, § 232, § 233, stk. 1 og 2, §§ 233 a, 235, 237, 243-246, 250, 260, 260 a, 261, § 262 a, stk. 2, eller § 266.

Stk. 24. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 3, skal, når opholdstilladelsen gives som led i et plejeforhold eller med henblik på ophold hos barnets nærmeste familie, betinges af, at den herboende person påtager sig at forsørge ansøgeren, og at den herboende person ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, i tiden indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. 1. pkt. omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 3, skal, når opholdstilladelsen gives med henblik på ophold hos barnets nærmeste familie, endvidere betinges af, at den herboende person godtgør at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 31.

Stk. 25. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, har fået fastsat en udrejsefrist eller har en anden ansøgning om opholdstilladelse under behandling, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kun indgives her i landet, hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 1, skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold, jf. 1. pkt.

Stk. 26. Er en opholdstilladelse betinget af, at den herboende person (garanten) har påtaget sig at forsørge ansøgeren, og ydes der senere ansøgeren hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, skal kommunen kræve betaling for hjælpen hos garanten. 1. pkt. finder ikke anvendelse for offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven, som ydes ansøgeren, efter at den pågældende er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller en ny opholdstilladelse på et andet grundlag.

Stk. 27. Er en opholdstilladelse betinget af, at den herboende person har skullet stille økonomisk sikkerhed, jf. stk. 4, og ydes der senere ansøgeren hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, skal kommunalbestyrelsen tvangsinddrive det beløb, der er stillet til sikkerhed, som betaling for hjælpen. Stk. 26, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 28. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra den herboende person og ansøgeren afgive en udtalelse til Udlændingeservice til brug for behandlingen af en sag efter stk. 1 om de af kommunalbestyrelsen bekendte forhold vedrørende den herboende person og ansøgeren, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelsen af sagen.

Stk. 29. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingeservice en udtalelse om, i hvilket omfang den herboende person eller ansøgeren inden for en i anmodningen nærmere angiven periode har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. stk. 5, stk. 20, 1. og 2. pkt., og stk. 24, 1. og 2. pkt.

Stk. 30. Kommunalbestyrelsen indberetter til Udlændingeservice, hvis udlændingen eller den herboende person modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, og om omfanget af sådan hjælp, jf. stk. 5, stk. 20, 1. og 2. pkt., og stk. 24, 1. og 2. pkt. Kommunalbestyrelsens videregivelse af oplysninger efter 1. pkt. kan ske uden samtykke. 1. og 2. pkt. finder kun anvendelse, hvis opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen og den herboende person ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. stk. 5, 1. og 2. pkt., og stk. 20, 1. pkt.

Stk. 31. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingeservice en udtalelse om den herboende persons boligforhold, herunder antallet af beboelsesrum og beboere i boligen. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra den herboende person til brug for sin udtalelse efter 1. pkt. samkøre Det Fælleskommunale Persondatasystem med Bygnings- og Boligregistret (BBR) med det formål at tilvejebringe oplysning om antallet af beboelsesrum i boligen og antallet af beboere, der er tilmeldt den pågældende adresse. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår det kan anses for godtgjort, at den herboende person råder over en selvstændig bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 6, stk. 20, 3. pkt., og stk. 24, 3. pkt., og om kommunalbestyrelsens udtalelse efter 1. pkt.

Stk. 32. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingeservice en udtalelse om, hvorvidt meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, åbenbart vil stride mod ansøgerens tarv, jf. stk. 22. Kommunalbestyrelsens udtalelse afgives uden samtykke fra den eller de personer, som udtalelsen angår.

Stk. 33. Det beløb, der er angivet i stk. 15, nr. 3, er fastsat i 2011-niveau og reguleres fra og med 2012 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 34. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at udlændingen består en af udlændinge- og integrationsministeren etableret danskprøve på A1-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Prøven skal være bestået senest 6 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter stk. 1, nr. 1. Det påhviler udlændingen at fremlægge dokumentation herfor. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden 6 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 6 måneder. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald.

Stk. 35. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at udlændingen består en danskprøve på A2-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau, der er etableret af udlændinge- og integrationsministeren. Prøven skal være bestået senest 9 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter stk. 1, nr. 1. Det påhviler udlændingen at fremlægge dokumentation herfor. Har udlændingen aflagt, men ikke bestået prøven inden 9 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 9 måneder. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald.

Stk. 36. Udlændingen skal ved tilmelding til danskprøven på A1-niveau, jf. stk. 34, og ved tilmelding til danskprøven på A2-niveau, jf. stk. 35, betale et gebyr på 3.025,43 kr. Betaler udlændingen ikke gebyret, kan udlændingen ikke deltage i prøverne. 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvis udlændingen er omfattet af EU-reglerne.

Stk. 37. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning nedsætte den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 med 11.400 kr., jf. dog stk. 40, når en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, inden for den frist, der er nævnt i stk. 34, har bestået danskprøven på A1-niveau, jf. stk. 34, eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Dette gælder dog ikke, hvis stk. 4, 2. pkt., har fundet anvendelse.

Stk. 38. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning nedsætte den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 med 5.700 kr., jf. dog stk. 40, når en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, inden for den frist, der er nævnt i stk. 35, har bestået danskprøven på A2-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Dette gælder dog ikke, hvis stk. 4, 2. pkt., har fundet anvendelse.

Stk. 39. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning nedsætte den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 med 5.700 kr., jf. dog stk. 40, når en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, har bestået en afsluttende prøve i dansk, jf. § 9 i danskuddannelsesloven, eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.. Dette gælder dog ikke, hvis stk. 4, 2. pkt., har fundet anvendelse.

Stk. 40. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhed efter stk. 37-39 kan alene ske i et sådant omfang, at den økonomiske sikkerhed udgør mindst 34.200 kr.

Stk. 41. Beløbene, der er angivet i stk. 36-40, er fastsat i 2024-niveau og reguleres fra og med 2025 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 42. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om den økonomiske sikkerhed, jf. stk. 4, samt om danskprøven på A1-niveau og danskprøven på A2-niveau, jf. stk. 34 og 35, herunder regler om lovligt forfald, hvornår prøverne anses for bestået, udpegning af prøveafholdere, betingelser for at deltage i prøverne, opkrævning af gebyr for at deltage i prøverne, prøvernes indhold og gennemførelse, klagemuligheder, klagefrister og prøver, der kan træde i stedet for danskprøven på A1-niveau og danskprøven på A2-niveau.

§ 9, stk. 7 er ændret fra d. 01.01.2004 ved lov nr. 1204 af 27.12.2003
§ 9, stk. 8 er ændret fra d. 01.01.2004 ved
lov nr. 1204 af 27.12.2003
§ 9, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004
§ 9, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004
§ 9, stk. 4 er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004
§ 9, stk. 5 er ændret ved § 1.4 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004
§ 9, stk. 6 er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004
§ 9, stk. 10 er indsat ved § 1.6 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, i øvrigt taler derimod.«
§ 9, stk. 11 er indsat ved § 1.6 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004
§ 9, stk. 12 er ændret ved § 1.7 og 1.8 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004
§ 9, stk. 13 er indsat ved § 1.9 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004
§ 9, stk. 14 er indsat ved § 1.9 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004
§ 9, stk. 15 er indsat ved § 1.9 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004
§ 9, stk. 16 er indsat ved § 1.9 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004
§ 9, stk. 17 er ændret ved § 1.10 og 1.11 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 9, stk. 18 er ændret ved § 1.12 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 9, stk. 19 er ændret ved § 1.13 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 9, stk. 20 er ændret ved § 1.14 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 9, stk. 22 er ændret ved § 1.15 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 9, stk. 24 er ændret ved § 1.16 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 9, stk. 25 er indsat ved § 1.17 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 9, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 3.2. i
lov nr. 402 af 01.06.2005 fra d. 01.07.2005.
§ 9, stk. 19, 2. pkt. er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 26.1 i lov nr. 430 af 06.06.2005: I § 9, stk. 19, 2. pkt., og § 9, stk. 20, 1. pkt., ændres »kommunalbestyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.
§ 9, stk. 20, 1. pkt. er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 26.1 i lov nr. 430 af 06.06.2005: I § 9, stk. 19, 2. pkt., og § 9, stk. 20, 1. pkt., ændres »kommunalbestyrelsen« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden«.
§ 9, stk. 20, 3. pkt. er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 26.2 i lov nr. 430 af 06.06.2005: I § 9, stk. 20, 3. pkt., indsættes efter »fastsætter«: »i samråd med skatteministeren«.§ 9, stk. 19, 2. pkt. er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 32.1 i
lov nr. 431 af 06.06.2005: I § 9, stk. 19, 2. pkt., indsættes efter »skatter«: »i kildeskatteloven og efter §§ 15, 15 a og 15 b i opkrævningsloven«.
§ 9, stk. 3 er ændret ved § 1.4 i
lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006: I § 9, stk. 3, indsættes efter »ganske særlige grunde«: », herunder hensynet til familiens enhed,«.
§ 9, stk. 5 er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006: Hidtidig formulering: Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, i en periode på 1 år inden tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen og frem til meddelelsen af opholdstilladelsen ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. stk. 23.
§ 9, stk. 16 er ændret ved § 1.6 i
lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006 : I § 9, stk. 16, ændres »216-219« til: »215-219
§ 9, stk. 19 er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006. I § 9, stk. 19, udgår »jf. stk. 2 og stk. 17, 1. pkt.,«.
§ 9, stk. 23 er ændret ved § 1.8 i
lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006. Hidtidig formulering: Stk. 23. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om, hvorvidt den herboende person siden 1 år inden tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. stk. 5.
§ 9, stk. 2 og 3 er ændret ved § 3.1 i
lov nr. 402 af 01.06.2005 fra d. 01.07.2005. Hidtidig formulering: Stk. 2. Opholdstilladelse til en samlever efter stk. 1, nr. 1, skal betinges af, at den herboende person påtager sig at forsørge ansøgeren.
Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, godtgør at være i stand hertil, jf. stk. 22.

§ 9, stk. 21, 22, 23, 24 og 25 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Overalt i loven ændres »Udlændingestyrelsen« til: »Udlændingeservice« og » Udlændingestyrelsens« til: »Udlændingeservices«.
§ 9, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Hidtidig formulering: Stk. 3. Opholdstilladelse til en samlever efter stk. 1, nr. 1, skal betinges af, at den herboende person påtager sig at forsørge ansøgeren. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, eller som har påtaget sig at forsørge ansøgeren, godtgør at være i stand hertil, jf. stk. 22.
§ 9, stk. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Hidtidig formulering: Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, i 1 år forud for afgørelsen om opholdstilladelse ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. stk. 23. 1. pkt. omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor.
§ 9, stk. 7, 3. pkt. er indsat ved ved § 1.4 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007.
§ 9, stk. 12 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Hidtidig formulering: Stk. 12. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan, såfremt væsentlige hensyn taler derfor, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, godtgør at være i stand hertil, jf. stk. 22. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan endvidere, såfremt væsentlige hensyn taler derfor, betinges af, at den herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 24.
§ 9, stk. 17 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Hidtidig formulering: Stk. 17. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 3, skal betinges af, at den herboende person påtager sig at forsørge ansøgeren og godtgør at være i stand hertil, jf. stk. 22. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 3, når opholdstilladelsen gives med henblik på ophold hos barnets nærmeste familie, skal endvidere betinges af, at den herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 24.
§ 9, stk. 19, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. I § 9, stk. 19, 1. pkt., udgår »og har skullet godtgøre at være i stand hertil, jf. stk. 3 og stk. 17, 1. pkt.,«.
§ 9, stk. 22 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Hidtidig formulering: Stk. 22. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingeservice en udtalelse om, hvorvidt den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, er i stand hertil, jf. stk. 3, stk. 12, 1. pkt., og stk. 17, 1. pkt. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om, hvornår det kan anses for godtgjort, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, er i stand hertil, jf. stk. 3, stk. 12, 1. pkt., og stk. 17, 1. pkt., og om kommunalbestyrelsens udtalelse efter 1. pkt.
§ 9, stk. 23 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Hidtidig formulering: Stk. 23. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingeservice en udtalelse om, i hvilket omfang den herboende person i 1 år forud for afgørelsen om opholdstilladelse har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. stk. 5.
§ 9, stk. 18, 3. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 264 af 23.04.2008 fra d. 01.05.2008. I § 9, stk. 18, 3. pkt., ændres »eller i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 6-9 f« til: »eller i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f«.
§ 9, stk. 19 er ændret ved § 40.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 19. Er en opholdstilladelse betinget af, at den herboende person (garanten) har påtaget sig at forsørge ansøgeren, og ydes der senere ansøgeren hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, skal restanceinddrivelsesmyndigheden pålægge garanten at yde betaling for hjælpen. Betalingen skal af restanceinddrivelsesmyndigheden inddrives hos garanten efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven og efter §§ 15, 15 a og 15 b i opkrævningsloven. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse for offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven, som ydes ansøgeren, efter at den pågældende er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller en ny opholdstilladelse på et andet grundlag.
§ 9, stk. 20 er ændret ved § 40.2 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 9, stk. 20, ændres »Stk. 19, 3. pkt.« til: »Stk. 19, 2. pkt.«, og 3. pkt. ophæves. Hidtidig formulering: Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter i samråd med skatteministeren nærmere regler om, hvordan tvangsinddrivelse efter 1. pkt. skal ske.
§ 9, stk. 2, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 2.2 i lov nr. 400 af 21.04.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.
§ 9, stk. 18, 4. pkt. er indsat ved § 2.3 i lov nr. 400 af 21.04.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.
§ 9, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 3.1 i lov nr. 371 af 31.05.2010 fra d. 15.06.2010. Hidtidig formulering: Økonomisk sikkerhed efter 1. pkt. kan efter anmodning nedsættes med halvdelen af det beløb, der er stillet sikkerhed for efter 1. pkt., når udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, har bestået en afsluttende prøve i dansk, jf. § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller modtaget bevis for aktiv deltagelse ved uddannelsens afslutning, jf. § 5, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
§ 9, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010. I § 9, stk. 5, 1. pkt., ændres »1 år« til: »3 år«. Ændringen i udlændingelovens § 9, stk. 5, 1. pkt., gælder alene i de tilfælde, hvor der efter ændringens ikrafttræden indgives ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1. For udlændinge, der har indgivet ansøgning før ændringens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.
§ 9, stk. 18 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010 og gælder alene for udlændinge, der indgiver ansøgning efter ændringens ikrafttræden. For udlændinge, der har indgivet ansøgning før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.. Hidtidig formulering: Stk. 18. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal være opnået inden indrejsen. Efter indrejsen kan ansøgning herom ikke indgives, behandles eller tillægges opsættende virkning her i landet, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor. Har udlændingen på tidspunktet for ansøgningen lovligt ophold her i landet i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, eller i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7- 9 f, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1 eller 2, dog indgives, behandles og tillægges opsættende virkning, medmindre særlige grunde taler derimod. Udlændinge, der i forbindelse med behandlingen af en sag om opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, er indrejst med henblik på at aflægge den prøve, der er nævnt i stk. 2, 2. pkt., kan efter Udlændingeservices bestemmelse opholde sig her i landet, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt der kan gives opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1.
§ 9, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 1, nr. 1, udgår to steder »over 24 år«.
§ 9, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 2, 2. pkt., ændres »prøve i dansk« til: »prøve i dansk på A2-niveau, jf. bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.,«.
§ 9, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 4, 1. pkt., ændres »50.000« til: »100.000« og »stk. 20« til: »stk. 24«.
§ 9, stk. 4, 4. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 4, 4. pkt., ændres »2002-niveau« til: »2011-niveau« og »2003« til: »2012«.
§ 9, stk. 6 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 6, ændres »stk. 24« til: »stk. 28«.
§ 9, stk. 7, 1. pkt. er ændret og stk. 7, 3. pkt er ophævet ved § 1.6 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 7, 1. pkt., ændres »større« til: »væsentlig større«, og 3. pkt. ophæves. Hidtidig formulering: Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om, hvornår ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark kan anses for større end den samlede tilknytning til et andet land.
§ 9, stk. 11 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 11, ændres »stk. 16« til: »stk. 20«.
§ 9, stk. 12-15 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011.
§ 9, stk. 16 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 12, der bliver stk. 16, ændres »stk. 24« til: »stk. 28«.
§ 9, stk. 19 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 15, der bliver stk. 19, ændres »stk. 25« til: »stk. 29«.
§ 9, stk. 21 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 17, der bliver stk. 21, ændres »stk. 24« til: »stk. 28«.
§ 9, stk. 24 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 20, der bliver stk. 24, ændres »stk. 19, 2. pkt.,« til: »stk. 23, 2. pkt.,«.
§ 9, stk. 26 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 22, der bliver stk. 26, ændres »stk. 12, 1. og 2. pkt., og stk. 17, 1. og 2. pkt.« til: »stk. 16, 1. og 2. pkt., og stk. 21, 1. og 2. pkt.«
§ 9, stk. 27, 1. pkt. er ændret ved § 1.14 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 23, 1. pkt., der bliver stk. 27, 1. pkt., ændres »stk. 12, 1. og 2. pkt., og stk. 17, 1. og 2. pkt.« til: »stk. 16, 1. og 2. pkt., og stk. 21, 1. og 2. pkt.«
§ 9, stk. 27, 2. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 23, 2. pkt., der bliver stk. 27, 2. pkt., ændres »og stk. 12, 1. pkt.« til: »og stk. 16, 1. pkt.«
§ 9, stk. 28 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 24, der bliver stk. 28, ændres »stk. 12, 2. pkt., og stk. 17, 2. pkt.« til: »stk. 16, 2. pkt., og stk. 21, 2. pkt.«
§ 9, stk. 29 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9, stk. 25, der bliver stk. 29, ændres »stk. 15« til: »stk. 19«.
§ 9, stk. 30 og 31 er indsat ved § 1.18 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011.
§ 9, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9, stk. 1, nr. 1, ændres »en udlænding, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark fastboende person,« til: »en udlænding over 24 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark fastboende person over 24 år,«.
§ 9, stk. 2, 2. og 3. pkt. er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012, men finder fortsat anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. Hidtidig formulering: Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal endvidere, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at ansøgeren har bestået en prøve i dansk på A2-niveau, jf. bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., og danske samfundsforhold. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter regler om prøven, herunder regler om, hvornår prøven anses for bestået, frist for aflæggelse og beståelse af prøven, om udpegning af prøveafholdere, betingelser for at deltage i prøven, opkrævning af gebyr for at deltage i prøven, klagefrister og prøvens indhold og gennemførelse m.v.
§ 9, stk. 4 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. Ændringen finder ikke anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden lovens ikrafttræden. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hidtidig formulering: Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, stiller økonomisk sikkerhed for 100.000 kr. til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ansøgeren, jf. stk. 24. Økonomisk sikkerhed efter 1. pkt. kan efter anmodning nedsættes med halvdelen af det beløb, der er stillet sikkerhed for efter 1. pkt., når udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, har bestået en afsluttende prøve i dansk, jf. § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler for, hvordan økonomisk sikkerhed efter 1. pkt. skal stilles. Det i 1. pkt. angivne beløb er fastsat i 2011-niveau og reguleres fra og med 2012 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
§ 9, stk. 6 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9, stk. 6, ændres »stk. 28« til: »stk. 27«.
§ 9, stk. 7 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9, stk. 7, ændres »28« til: »26«, og »væsentlig« udgår.
§ 9, stk. 11 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9, stk. 11, ændres »stk. 20« til: »stk. 19«.
§ 9, stk. 15 er ophævet ved § 1.13 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. Hidtidig formulering: Stk. 15. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, hvis udlændingen og den herboende er over 24 år og udlændingen opnår 60 point, eller hvis udlændingen eller den herboende er under 24 år og udlændingen opnår 120 point, og point gives efter følgende pointsystem:
1) Udlændingen opnår
a) 40 point for at have haft erhvervserfaring fra ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år,
b) 60 point for at have haft kvalificeret erhvervserfaring (positivlistejob) i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år i udlandet eller
c) 80 point for at have haft erhvervserfaring i mindst 2 år i Danmark med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 4, eller § 9 a, stk. 2, nr. 6, eller for i mindst 2 år i Danmark at have haft et job anført på positivlisten eller et job, som har indebåret en årlig bruttoindkomst på mindst 375.000 kr.
2) Udlændingen opnår
a) 40 point for at have enten engelsk-, tysk-, fransk- eller spanskkundskaber på niveau svarende til studieprøven (C1), jf. bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller
b) 50 point for at have enten dansk-, svensk- eller norskkundskaber på niveau svarende til studieprøven (C1), jf. bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
3) Udlændingen opnår
a) 40 point for at have færdiggjort en uddannelse i udlandet, som er på niveau med en dansk erhvervsuddannelse af mindst 2 år og 6 måneders varighed, en dansk erhvervsakademiuddannelse, en dansk professionsbacheloruddannelse eller en uddannelse ligestillet hermed,
b) 50 point for at have færdiggjort en erhvervsuddannelse af mindst 2 år og 6 måneders varighed, en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau i Danmark,
c) 50 point for at have færdiggjort en bacheloruddannelse på et universitet i udlandet eller en uddannelse ligestillet hermed, som er på niveau med en dansk bacheloruddannelse,
d) 70 point for at have færdiggjort en bacheloruddannelse på et universitet eller en uddannelse på et tilsvarende niveau i Danmark eller på et universitet, der er anerkendt som værende blandt de 50 bedste i verden på den rangliste, som anvendes af Undervisningsministeriet ved vurdering af, om der kan tildeles udlandsstipendium til hele kandidatuddannelser, og af Videnskabsministeriet,
e) 80 point for at have færdiggjort en ph.d.- eller kandidatuddannelse på et universitet i udlandet, som er på niveau med en dansk ph.d.- eller kandidatuddannelse eller en uddannelse ligestillet hermed, eller
f) 100 point for at have færdiggjort en ph.d.- eller kandidatuddannelse på et universitet eller en uddannelse på et tilsvarende niveau i Danmark eller på et universitet, der er anerkendt som værende blandt de 50 bedste i verden på den rangliste, som anvendes af Undervisningsministeriet ved vurdering af, om der kan tildeles udlandsstipendium til hele kandidatuddannelser, og af Videnskabsministeriet.
4) Udlændingen kan herudover supplerende opnå op til 20 point:
a) 20 point for at have enten engelsk-, tysk-, fransk- eller spanskkundskaber på et niveau svarende til Prøve i Dansk 2 (B1-B2), jf. bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., medmindre udlændingen har opnået point for sprogkundskaber i samme sprog efter nr. 2, litra a,
b) 20 point for at have danskkundskaber på et niveau svarende til Prøve i Dansk 2 (B1-B2), jf. bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., medmindre udlændingen har opnået point for danskkundskaber efter nr. 2, litra b,
c) 20 point, hvis udlændingen dokumenterer, at udlændingen ikke bosætter sig i et boligområde, der er omfattet af § 51 b, stk. 3 og 4, i lov om almene boliger, eller
d) 10 point, hvis udlændingen har deltaget aktivt og ulønnet i en global humanitær organisation i mindst 1 år, og
e) 10 point, hvis udlændingen har været selvforsørgende i hjemlandet, medmindre udlændingen har opnået point på grund af erhvervserfaring, jf. nr. 1.

§ 9, stk. 15 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9, stk. 16, der bliver stk. 15, ændres »stk. 28« til: »stk. 27«.
§ 9, stk. 18 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9, stk. 19, der bliver stk. 18, ændres »stk. 29« til: »stk. 28«.
§ 9, stk. 20 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9, stk. 21, der bliver stk. 20, ændres »stk. 28« til: »stk. 27«.
§ 9, stk. 21 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9, stk. 22, der bliver stk. 21, § 9 a, stk. 4, 1. pkt., § 9 c, stk. 5, 1. pkt., § 9 f, stk. 7, 1. pkt., § 10, stk. 1, 2 og 5, § 11, stk. 1, § 32, stk. 6, og § 44 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »§§ 7-9 f«: »eller 9 i-9 n«.
§ 9, stk. 21, 4. pkt. er ophævet ved § 1.18 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012, men finder fortsat anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. Hidtidig formulering: Udlændinge, der i forbindelse med behandlingen af en sag om opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, er indrejst med henblik på at aflægge den prøve, der er nævnt i stk. 2, 2. pkt., kan efter Udlændingeservices bestemmelse opholde sig her i landet, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt der kan gives opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1.
§ 9, stk. 23 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9, stk. 24, der bliver stk. 23, ændres »Stk. 23, 2. pkt.« til: »Stk. 22, 2. pkt.«
§ 9, stk. 25 og 26, 1. pkt., er ændret ved § 1.20 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9, stk. 26, der bliver stk. 25, og § 9, stk. 27, 1. pkt., der bliver stk. 26, 1. pkt., ændres »stk. 16, 1. og 2. pkt., og stk. 21, 1. og 2. pkt.« til: »stk. 15, 1. og 2. pkt., og stk. 20, 1. og 2. pkt.«
§ 9, stk. 26, 3. pkt., er ændret ved § 1.21 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9, stk. 27, 3. pkt., der bliver stk. 26, 3. pkt., ændres »og stk. 16, 1. pkt.« til: »og stk. 15, 1. pkt.«
§ 9, stk. 27 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9, stk. 28, der bliver stk. 27, ændres »stk. 16, 2. pkt., og stk. 21, 2. pkt.« til: »stk. 15, 2. pkt., og stk. 20, 2. pkt.«
§ 9, stk. 28 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I stk. 29, der bliver stk. 28, ændres »stk. 19« til: »stk. 18«.
§ 9, stk. 30 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. Ændringen finder ikke anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden lovens ikrafttræden. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hidtidig formulering: Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om, at udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, og som er statsborgere i visse lande, der fastlægges af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, er undtaget fra betingelsen i stk. 2, 2. pkt. Fastlæggelsen af lande sker på grundlag af en vurdering af, at der er tale om lande, hvis samfundsforhold har lighed med Danmark, og hvortil Danmark har etableret tættere forbindelser.
§ 9, stk. 31-37 er indsat ved § 1.25 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. Ændringen finder ikke anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden lovens ikrafttræden. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.
§ 9, stk. 16 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 566 af 18.06.2012 fra d. 19.06.2012. Hidtidig formulering: Stk. 16. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan i tilfælde, hvor ansøgeren og en af ansøgerens forældre er bosiddende i hjemlandet eller et andet land, kun gives, såfremt ansøgeren har eller har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration her i landet. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgningen indgives senest 2 år efter, at den herboende person opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2, eller hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod.
§ 9, stk. 17, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 567 af 18.06.2012 fra d. 19.06.2012.
§ 9, stk. 12 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 9, stk. 12, ændres »stk. 1, nr. 1, litra c og d« til: »stk. 1, nr. 1, litra d«.
§ 9, stk. 12, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 9, stk. 12, nr. 4, indsættes efter »integrationsloven«: »bortset fra hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor«.
§ 9, stk. 12, nr. 5 er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. Hidtidig formulering: 5) har underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, 3. pkt., eller på anden vis har tilkendegivet at acceptere indholdet heraf,
§ 9, stk. 12, nr. 5 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 9, stk. 12, nr. 6, der bliver nr. 5, ændres »Prøve i Dansk 2« til: »Prøve i Dansk 1«, og efter »højere niveau,« indsættes: »og«.
§ 9, stk. 12, nr. 6 og 7 er ophævet og stk. 6 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. Hidtidig formulering: 6) har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse og fortsat må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet, hvor opholdstilladelse vil kunne meddeles, medmindre den herboende person er førtidspensionist, og
7) enten har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder forud for ansøgningen om opholdstilladelse og fortsat må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet, hvor opholdstilladelse vil kunne meddeles, eller har færdiggjort en lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse i Danmark eller har bestået Prøve i Dansk 3, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

§ 9, stk. 13 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 9, stk. 13, ændres »ved at have opnået mindst 100 point eller efter § 11, stk. 10-12, uden at have opnået mindst 100 point,« til: »eller efter § 11, stk. 10 og 11 eller 14 og 15,«, og »stk. 12, nr. 1-8« ændres til: »stk. 12, nr. 1-6«.
§ 9, stk. 14, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 9, stk. 14, 1. pkt., ændres »Oppebærer den herboende person dansk folkepension« til: »Har den herboende person nået folkepensionsalderen eller fået tildelt førtidspension«, og »nr. 7 og 8« ændres til: »nr. 6«.
§ 9, stk. 14, 2. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 9, stk. 14, 2. pkt., ændres »stk. 12, nr. 7 og 8« til: »stk. 12, nr. 6«.
§ 9, stk. 12, nr. 6 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1618 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 9, stk. 12, nr. 6, ændres »§ 11, stk. 3, nr. 7,« til: »§ 11, stk. 3, nr. 8,«.
§ 9, stk. 31-33 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1618 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 9, stk. 31-33, ændres »Den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 kan efter anmodning nedsættes« til: »Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning nedsætte den økonomiske sikkerhed efter stk. 4«.
§ 9, stk. 16, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 738 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 9, stk. 16, 1. pkt., ændres »land« til: »land,«.
§ 9, stk. 21, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9, stk. 21, 1. pkt., ændres »eller 9 i-9 n« til: », 9 i-9 n eller 9 p«.
§ 9, stk. 23, 1. pkt. er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1500 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9, stk. 23, 1. pkt., ændres »restanceinddrivelsesmyndigheden« til: »kommunalbestyrelsen«.
§ 9, stk. 1, nr. 1, litra c ophævet og litra c og d er indsat ved § 1.3 i lov nr. 153 af 18.02.2015 fra d. 20.02.2015. Litra d bliver herefter litra e. Hidtidig formulering: c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 eller
§ 9, stk. 1, nr. 2, litra c er ophævet og litra c og d er indsat ved § 1.4 i lov nr. 153 af 18.02.2015 fra d. 20.02.2015. Litra d bliver herefter litra e. Hidtidig formulering: c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 eller
§ 9, stk. 1, nr. 3, litra c er ophævet og litra c og d er indsat ved § 1.5 i lov nr. 153 af 18.02.2015 fra d. 20.02.2015. Litra d bliver herefter litra e. Hidtidig formulering: c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 eller
§ 9, stk. 7, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 153 af 18.02.2015 fra d. 20.02.2015. I § 9, stk. 7, 1. pkt., ændres »litra b-d« til: »litra b-e«.
§ 9, stk. 12 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 153 af 18.02.2015 fra d. 20.02.2015. I § 9, stk. 12, ændres »litra d« til: »litra e«.
§ 9, stk. 6, stk. 15, 3. pkt., stk. 20, 3. pkt. og stk. 27, 3. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 394 af 14.04.2015 fra d. 01.06.2015. I § 9, stk. 6, stk. 15, 3. pkt., stk. 20, 3. pkt., og stk. 27, 3. pkt., ændres »sin egen bolig« til: »en selvstændig bolig«.
§ 9, stk. 10 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 394 af 14.04.2015 fra d. 01.06.2015. I § 9, stk. 10, ændres »§§ 213, 216 eller § 217, §§ 224 eller 225, jf. §§ 216 eller 217, eller § 228, § 229, stk. 1, §§ 237,« til: »§ 213, § 216, stk. 1, § 225, jf. § 216, stk. 1, § 233, stk. 1 og 2, §§ 233 a, 237,«.
§ 9, stk. 19 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 394 af 14.04.2015 fra d. 01.06.2015. I § 9, stk. 19, ændres »215-219, 222 eller 223, §§ 224 eller 225, jf. §§ 216-219, 222 eller 223, eller § 228, § 229, stk. 1, §§ 230, 232,« til: »215, 216, 218, 219, 222, 223, § 224, stk. 1, § 225, jf. §§ 216, 218, 219, 222, 223 eller § 224, stk. 1, §§ 226, 232, § 233, stk. 1 og 2, §§ 233 a,«.
§ 9, stk. 1, nr. 1, litra d er ændret ved § 1.7 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Hidtidig formulering: d) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, og denne opholdstilladelse er blevet forlænget, eller
§ 9, stk. 1, nr. 2, litra d er ændret ved § 1.8 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Hidtidig formulering: d) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, og denne opholdstilladelse er blevet forlænget, eller
§ 9, stk. 1, nr. 3, litra d er ændret ved § 1.9 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Hidtidig formulering: d) har opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, og denne opholdstilladelse er blevet forlænget, eller
§ 9, stk. 13 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 9, stk. 13, ændres »§ 11, stk. 10 og 11 eller 14« til: »§ 11, stk. 12 og 13 eller 16«, og »og 15« udgår. Hidtidig formulering: Er den herboende person meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 11, stk. 3, eller efter § 11, stk. 10 og 11 eller 14 og 15, anses betingelserne i stk. 12, nr. 1-6, for opfyldt.
§ 9, stk. 14 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 9, stk. 14, ændres »§ 11, stk. 11« til: »§ 11, stk. 13«.
§ 9, stk. 16, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 664 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9, stk. 16, 1. pkt., ændres »6 år« til: »8 år«.
§ 9, stk. 16, 3. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 664 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. Hidtidig formulering: 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, eller hvis ansøgningen indgives, senest 2 år efter at den herboende forælder opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2.
§ 9, stk. 16, 4. og 5. pkt. er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 664 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. Hidtidig formulering: Fristen på 2 år regnes tidligst fra barnets fyldte 6. år. 1. og 2. pkt. gælder endvidere ikke, hvis den herboende forælder ved udløbet af fristen på 2 år er forhindret i at opnå opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, til barnet, herunder som følge af tvist om forældremyndigheden over barnet, eller som følge af at barnets opholdssted ikke kendes, og hvis den herboende forælder efter forhindringens ophør søger at opnå opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, til barnet uden unødigt ophold.
§ 9, stk. 36 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9, stk. 36, udgår »efter forhandling med børne- og undervisningsministeren«.
§ 9, stk. 7 er ændret ved §§ 1.1 og 1.2 i lov nr. 504 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. Hidtidig formulering: Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, litra a, når den herboende person ikke har haft dansk indfødsret i 26 år, og efter stk. 1, nr. 1, litra b-e, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, såfremt ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark er større end ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land. Herboende personer med dansk indfødsret, der er adopteret fra udlandet inden det fyldte 6. år, og som senest i forbindelse med adoptionen har erhvervet dansk indfødsret, anses for at have haft dansk indfødsret fra fødslen.
§ 9, stk. 13 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1566 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 9, stk. 13, ændres »eller 16« til: »eller 17«.
§ 9, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 123 af 26.02.2018 fra d. 01.03.2018. I § 9, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »forsørge ansøgeren,«: »i en periode på 10 år«. Ændringen finder ikke anvendelse på ansøgninger om opholdstilladelse, der er indgivet før den 15. november 2017.
§ 9, stk. 21 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9, stk. 21, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.
§ 9, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 4, 1. pkt., ændres »50.000 kr.« til: »100.000 kr.«, og »stk. 23« ændres til: »stk. 27«.
§ 9, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 4, 3. pkt., ændres »2012-niveau« til: »2018-niveau«, og »2013« ændres til: »2019«.
§ 9, stk. 6 og 7 er ophævet, og nyt stk. 6-10 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Stk. 8-12 bliver herefter stk. 11-15. Hidtidig formulering: Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, betinges af, at den herboende person godtgør at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 27.
Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, såfremt ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark er større end ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land.

§ 9, stk. 11, der bliver stk. 14, er ændret ved § 1.4 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 14, 1. pkt., ændres »stk. 19« til: »stk. 23«.
§ 9, stk. 12, nr. 1, der bliver stk. 15, nr. 1, er ændret ved § 1.5 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 12, nr. 1, der bliver stk. 15, nr. 1, ændres »1 år og 6 måneders« til: »6 måneders«.
§ 9, stk. 12, nr. 2, der bliver stk. 15, nr. 2, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 12, nr. 2, der bliver stk. 15, nr. 2, indsættes efter »kapitel 12 eller 13«: »eller §§ 210, 216 og 222-224, § 225, jf. § 216, eller §§ 244-246«.
§ 9, stk. 12, nr. 4, der bliver stk. 15, nr. 4, er ændret ved § 1.7 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 12, nr. 4, der bliver stk. 15, nr. 4, ændres »3 år« til: »4 år«.
§ 9, stk. 12, der bliver stk. 15, har fået indsat nyt nr. 5 ved § 1.8 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Nr. 5-6 bliver herefter nr. 6-7.
§ 9, stk. 12, nr. 5, der bliver stk. 15, nr. 6, er ændret ved § 1.9 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 12, nr. 5, der bliver stk. 15, nr. 6, udgår »og«.
§ 9, stk. 12, nr. 6, der bliver stk. 15, nr. 7, er ophævet, og nyt nr. 7 og 8 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Hidtidig formulering: 6) har været under uddannelse eller i ordinær beskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse, jf. § 11, stk. 3, nr. 8, og fortsat må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet eller være under uddannelse på tidspunktet, hvor opholdstilladelse vil kunne meddeles.
§ 9, stk. 16 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Stk. 13-30 bliver herefter stk. 17-34.
§ 9, stk. 13, der bliver stk. 17, er ændret ved § 1.12 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 13, der bliver stk. 17, ændres »§ 11, stk. 3« til: »§ 11, stk. 3 og 4«, og »stk. 12, nr. 1-6,« ændres til: »stk. 15, nr. 1-8, og stk. 16«.
§ 9, stk. 14, der bliver stk. 18, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 14, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 18, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 12, nr. 6,« til: »stk. 15, nr. 7 og 8, og stk. 16, nr. 2 og 3,«.
§ 9, stk. 15, der bliver stk. 19, er ændret ved § 1.14 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 15, 3. pkt., der bliver stk. 19, 3. pkt., ændres »stk. 27« til: »stk. 31«.
§ 9, stk. 18, der bliver stk. 22, er ændret ved § 1.15 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 18, der bliver stk. 22, ændres »stk. 28« til: »stk. 32«.
§ 9, stk. 20, der bliver stk. 24, er ændret ved § 1.16 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 20, 3. pkt., der bliver stk. 24, 3. pkt., ændres »stk. 27« til: »stk. 31«.
§ 9, stk. 23, der bliver stk. 27, er ændret ved § 1.17 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 23, 2. pkt., der bliver stk. 27, 2. pkt., ændres »Stk. 22, 2. pkt.,« til: »Stk. 26, 2. pkt.,«.
§ 9, stk. 25 og 26, der bliver stk. 29 og 30, er ændret ved § 1.18 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 25, der bliver stk. 29, og § 9, stk. 26, 1. pkt., der bliver stk. 30, 1. pkt., ændres »stk. 15, 1. og 2. pkt., og stk. 20, 1. og 2. pkt.« til: »stk. 19, 1. og 2. pkt., og stk. 24, 1. og 2. pkt.«
§ 9, stk. 26, der bliver stk. 30, er ændret ved § 1.19 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 26, 3. pkt., der bliver stk. 30, 3. pkt., ændres »stk. 15, 1. pkt.« til: »stk. 19, 1. pkt.«
§ 9, stk. 27, der bliver stk. 31, er ændret ved § 1.20 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 27, 3. pkt., der bliver stk. 31, 3. pkt., ændres »stk. 15, 2. pkt., og stk. 20, 2. pkt.,« til: »stk. 19, 2. pkt., og stk. 24, 2. pkt.,«.
§ 9, stk. 28, der bliver stk. 32, er ændret ved § 1.21 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 28, 1. pkt., der bliver stk. 32, 1. pkt., ændres »stk. 18« til: »stk. 22«.
§ 9, stk. 29, der bliver stk. 33, er ændret ved § 1.22 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 29, der bliver stk. 33, ændres »stk. 12, nr. 3,« til: »stk. 15, nr. 3,«.
§ 9, stk. 35 er indsat ved § 1.23 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Stk. 31-37 bliver herefter til stk. 36-42.
§ 9, stk. 31, der bliver stk. 36, er ændret ved § 1.24 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 31, der bliver stk. 36, ændres »stk. 34« til: »stk. 39«, og to steder ændres »stk. 30« til: »stk. 34«.
§ 9, stk. 32, der bliver stk. 37, er ændret ved § 1.25 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Hidtidig formulering: Stk. 32. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning nedsætte den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 med 10.000 kr., jf. dog stk. 34, når en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, har bestået en af justitsministeren etableret danskprøve på A2-niveau eller en anden danskprøve på tilsvarende eller højere niveau. Prøven skal være bestået senest 15 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter stk. 1, nr. 1. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden fristen på 15 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 15 måneder. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald.
§ 9, stk. 33, der bliver stk. 38, er ændret ved § 1.26 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 33, der bliver stk. 38, ændres »stk. 34« til: »stk. 39«.
§ 9, stk. 34, der bliver stk. 39, er ændret ved § 1.27 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 34, der bliver stk. 39, ændres »stk. 31-33« til: »stk. 36-38«, og »10.000 kr.« ændres til: »60.000 kr.«
§ 9, stk. 35, der bliver stk. 40, er ændret ved § 1.28 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 35, 1. pkt., der bliver stk. 40, 1. pkt., ændres »stk. 30« til: »stk. 34«, »stk. 32« ændres til: »stk. 35«, og »2.400 kr.« ændres til: »2.658,01 kr.«
§ 9, stk. 36, der bliver stk. 41, er ændret ved § 1.29 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 36, der bliver stk. 41, ændres »stk. 30 og 32« til: »stk. 34 og 35«.
§ 9, stk. 37, der bliver stk. 42, er ændret ved § 1.30 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9, stk. 37, der bliver stk. 42, ændres »stk. 31-35« til: »stk. 36-40«, »2012-niveau« ændres til: »2018-niveau«, og »2013« ændres til: »2019«.
§ 9, stk. 16 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1572 af 18.12.2018 fra d. 20.12.2018. I § 9, stk. 16, ændres »to« til: »mindst en«.
§ 9, stk. 15, nr. 5 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 174 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 9, stk. 15, nr. 5, ændres »erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund« til: »opholds- og selvforsørgelseserklæring«.
§ 9, stk. 13, stk. 15, nr. 2 og stk. 23 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 340 af 02.04.2019 fra d. 04.04.2019. I § 9, stk. 13, stk. 15, nr. 2, og stk. 23, ændres »244-246« til: »243-246«.
§ 9, stk. 18 er ændret ved § 14.1 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 9, stk. 18, 1. pkt., indsættes efter »førtidspension«: »eller seniorpension«.
§ 9, stk. 20 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1591 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Stk. 20. Hvis barnet og en af barnets forældre er bosiddende i hjemlandet eller et andet land, og barnet er over 8 år, kan opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kun gives, hvis barnet har eller har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration her i landet. Ved vurderingen efter 1. pkt. skal der lægges vægt på barnets og begge forældres forhold. 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod.
§ 9, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. 2. og 3. pkt. bliver herefter 3. og 4. pkt.
§ 9, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 9, stk. 4, 3. pkt., der bliver 4. pkt., indsættes efter »angivne beløb«: »i 1. pkt.«
§ 9, stk. 17 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 9, stk. 17, ændres »§ 11, stk. 12 og 13 eller 17« til: »§ 11, stk. 12, 13 eller 17«.
§ 9, stk. 36, 2. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020.
§ 9, stk. 37, 2. pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020.
§ 9, stk. 38, 2. pkt. er indsat ved § 1.6 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020.
§ 9, stk. 41 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. Stk. 41 og 42 bliver herefter stk. 42 og 43.
§ 9, stk. 18 er ændret ved § 16.1 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9, stk. 18, 1. pkt., ændres »førtidspension eller seniorpension« til: »førtidspension, seniorpension eller tidlig pension«.
§ 9, stk. 23 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 416 af 13.03.2021 fra d. 15.03.2021. I § 9, stk. 23, indsættes efter »260,«: »260 a,«.
§ 9, stk. 10 er ændret ved § 20.1 i lov nr. 2055 af 16.11.2021 fra d. 18.11.2021. I § 9, stk. 10, ændres »eller i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q« til: »i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q eller i medfør af en opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.«
§ 9, stk. 10 er ændret ved § 33.1 i lov nr. 324 af 16.03.2022 fra d. 17.03.2022. I § 9, stk. 10, ændres »eller i medfør af en opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.« til: », i medfør af en opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., eller i medfør af en opholdstilladelse efter lov om midlertidigt opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.«
§ 9, stk. 15, nr. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. Ændringen finder ikke anvendelse for ansøgninger, der er indgivet før d. 27.01.2022. I § 9, stk. 15, nr. 2, ændres »216 og 222-224, § 225, jf. § 216, eller §§ 243-246« til: »215, 215 a, 216 eller 222-224, § 225, jf. § 216, §§ 243-246, § 260, stk. 2 eller 3, eller § 260 a«.
§ 9, stk. 17 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. Ændringen finder ikke anvendelse for ansøgninger, der er indgivet før d. 27.01.2022. Hidtidig formulering: Stk. 17. Er den herboende person meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 11, stk. 3 og 4, eller efter § 11, stk. 12, 13 eller 17, anses betingelserne i stk. 15, nr. 1-8, og stk. 16 for opfyldt.
§ 9, stk. 23 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. Ændringen finder ikke anvendelse for ansøgninger, der er indgivet før d. 27.01.2022. I § 9, stk. 23, indsættes efter »215,«: »215 a,«.
§ 9, stk. 40 er ophævet ved § 10.2 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Stk. 41 og 42 bliver herefter stk. 40 og 41. Ophævelsen skete efter ikrafttræden af lov nr. 915 af 21.06.2022, hvorfor det er den hidtidige stk. 41, der ophæves som værende stk. 40. Hidtidig formulering: Stk. 40. Danskbonus efter integrationslovens § 22 anses ikke som hjælp efter integrationsloven.
§ 9, stk. 1, nr. 1-3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 1, nr. 1, litra d, nr. 2, litra d, og nr. 3, litra d, ændres »3 år, eller« til: »2 år, jf. dog § 37 m, eller«.
§ 9, stk. 4 er ændret ved §§ 1.2-1.3 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 27« til: »stk. 26«, og i 2. pkt., ændres »stk. 36-38« til: »stk. 35-37«.
§ 9, stk. 39, der bliver stk. 38, er ændret ved § 1.3 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 39, der bliver stk. 38, ændres »stk. 36-38« til: »stk. 35-37«.
§ 9, stk. 6, nr. 1, stk. 19 og stk. 24, der bliver stk. 23, er ændret ved § 1.4 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 6, nr. 1, stk. 19, 3. pkt., og stk. 24, 3. pkt., der bliver stk. 23, 3. pkt., ændres »stk. 31« til: »stk. 30«.
§ 9, stk. 14 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 14, 1. pkt., ændres »stk. 23« til: »stk. 22«.
§ 9, stk. 17 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 17, ændres », 12 eller 13« til: »eller 12-14«.
§ 9, stk. 18 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 18, 2. pkt., ændres »stk. 13« til: »stk. 14«.
§ 9, stk. 20, nr. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 20, nr. 1, ændres »hvor forælderen har haft opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år, jf. stk. 1, nr. 2, litra d« til: »hvor det efter stk. 1, nr. 2, litra d, jf. dog § 37 m, er muligt at opnå opholdstilladelse efter bestemmelsen eller, hvis fristen ellers ville blive kortere end 3 måneder som følge af ophævelse af regler fastsat efter § 37 m, fra tidspunktet for ophævelse af disse regler«.
§ 9, stk. 21 er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Stk. 22-43 bliver herefter stk. 21-42. Hidtidig formulering: Stk. 21. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan i tilfælde, hvor ansøgeren tidligere har haft opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, som er bortfaldet efter § 17, kun gives, såfremt hensynet til ansøgerens tarv taler derfor. Ved denne vurdering skal barnets opvækst og familiemæssige og sociale netværk her i landet tillægges særlig vægt. Hvis opholdstilladelsen efter stk. 1, nr. 2, er bortfaldet, som følge af at barnet imod sin vilje har opholdt sig uden for landet på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang og integration, skal dette også tillægges særlig vægt ved vurderingen af hensynet til barnets tarv.
§ 9, stk. 22, der bliver stk. 21, er ændret ved § 1.10 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 22, der bliver stk. 21, ændres »stk. 32« til: »stk. 31«.
§ 9, stk. 27, der bliver stk. 26, er ændret ved § 1.11 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 27, 2. pkt., der bliver stk. 26, 2. pkt., ændres »stk. 26« til: »stk. 25«.
§ 9, stk. 29-31, der bliver stk. 28-30, er ændret ved § 1.12 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 29, der bliver stk. 28, stk. 30, 1. pkt., der bliver stk. 29, 1. pkt., stk. 31, 3. pkt., der bliver stk. 30, 3. pkt., ændres »stk. 24« til: »stk. 23«.
§ 9, stk. 32, der bliver stk. 31, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 32, 1. pkt., der bliver stk. 31, 1. pkt., ændres »stk. 22« til: »stk. 21«.
§ 9, stk. 36, der bliver stk. 35, er ændret ved § 1.14 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 36, 1. pkt., der bliver stk. 35, 1. pkt., ændres »stk. 39« til: »stk. 38«, og to steder ændres »stk. 34« til: »stk. 33«.
§ 9, stk. 37, der bliver stk. 36, er ændret ved § 1.15 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 37, 1. pkt., der bliver stk. 36, 1. pkt., ændres »stk. 39« til: »stk. 38«, og »stk. 35« ændres til: »stk. 34«.
§ 9, stk. 38, der bliver stk. 37, er ændret ved § 1.16 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 38, 1. pkt., der bliver stk. 37, 1. pkt., ændres »stk. 39« til: »stk. 38«.
§ 9, stk. 40, der bliver stk. 39, er ændret ved § 1.17 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 40, 1. pkt., der bliver stk. 39, 1. pkt., ændres »stk. 34« til: »stk. 33«, og »stk. 35« ændres til: »stk. 34«.
§ 9, stk. 42, der bliver stk. 41, er ændret ved § 1.18 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 42, der bliver stk. 41, ændres »stk. 34 og 35« til: »stk. 33 og 34«.
§ 9, stk. 43, der bliver stk. 42, er ændret ved § 1.19 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9, stk. 43, der bliver stk. 42, ændres »stk. 36-40« til: »stk. 35-39«.
§ 9, stk. 4, 8, 15 og 37 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Overalt i loven ændres »lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.« til: »danskuddannelsesloven«.
§ 9, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 4, 1. pkt., ændres »100.000 kr.« til: »57.000 kr.«, og »stk. 26« ændres til: »stk. 27«.
§ 9, stk. 4 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »m.fl.«: »eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau«, og »stk. 35-37« ændres til: »stk. 37-39«.
§ 9, stk. 4, 3. pkt. er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering af 3. pkt.: Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om den økonomiske sikkerhed.
§ 9, stk. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 4, 4. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »2018-niveau« til: »2024-niveau«, og »2019« ændres til: »2025«.
§ 9, stk. 6 er ændret ved §§ 1.6-1.7 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 6, nr. 1, ændres »stk. 30« til: »stk. 31«, i nr. 2 udgår »2. pkt.,«, og i nr. 3 udgår », 2. pkt«.
§ 9, stk. 7 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: Stk. 7. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om en boligkravsliste for ægtefællesammenføring, herunder kriterierne for optagelse af et boligområde på listen. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter hvert år ved bekendtgørelse, hvilke boligområder der opfylder kriterierne for optagelse på boligkravslisten for ægtefællesammenføring. I 2018 og 2019 kan udlændinge- og integrationsministeren dog to gange årligt udstede en bekendtgørelse i medfør af 2. pkt.
§ 9, stk. 8 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 8, indsættes efter »eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau«: »eller i mindst 5 år har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet, der i væsentlig grad har medført kommunikation på dansk,«.
§ 9, stk. 14 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 14, 1. pkt., ændres »stk. 22« til: »stk. 23«.
§ 9, stk. 17 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 17-34 bliver herefter stk. 18-35.
§ 9, stk. 17, der bliver stk. 18, er ændret ved § 1.12 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 17, der bliver stk. 18, ændres »12-14« til: »13-15«, og »stk. 15 og 16« ændres til: »stk. 15-17«.
§ 9, stk. 18, der bliver stk. 19, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 18, 2. pkt., der bliver stk. 19, 2. pkt., ændres »stk. 14« til: »stk. 15«.
§ 9, stk. 19, der bliver stk. 20, er ændret ved § 1.14 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 19, 3. pkt., der bliver stk. 20, 3. pkt., ændres »stk. 30« til: »stk. 31«.
§ 9, stk. 21, der bliver stk. 22, er ændret ved § 1.15 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 21, der bliver stk. 22, ændres »stk. 31« til: »stk. 32«.
§ 9, stk. 23, der bliver stk. 24, er ændret ved § 1.16 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 23, 3. pkt., der bliver stk. 24, 3. pkt., ændres »stk. 30« til: »stk. 31«.
§ 9, stk. 26, der bliver stk. 27, er ændret ved § 1.17 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 26, 2. pkt., der bliver stk. 27, 2. pkt., ændres »stk. 25« til: »stk. 26«.
§ 9, stk. 28 og 29, der bliver stk. 29 og 30, er ændret ved § 1.18 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 28, der bliver stk. 29, stk. 29, 1. pkt., der bliver stk. 30, 1. pkt., ændres »stk. 19« til: »stk. 20«, og »stk. 23« ændres til: »stk. 24«.
§ 9, stk. 29, der bliver stk. 30, er ændret ved § 1.19 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 29, 3. pkt., der bliver stk. 30, 3. pkt., ændres »stk. 19« til: »stk. 20«.
§ 9, stk. 30, der bliver stk. 31, er ændret ved § 1.20 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 30, 3. pkt., der bliver stk. 31, 3. pkt., ændres »stk. 19, 2. pkt., og stk. 23, 2. pkt.« til: »stk. 20, 3. pkt., og stk. 24, 3. pkt.«
§ 9, stk. 31, der bliver stk. 32, er ændret ved § 1.21 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 31, 1. pkt., der bliver stk. 32, 1. pkt., ændres »stk. 21« til: »stk. 22«.
§ 9, stk. 36 er indsat ved § 1.22 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 35-38 bliver herefter stk. 37-40.
§ 9, stk. 35, der bliver stk. 37, er ændret ved § 1.23 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 35, 1. pkt., der bliver stk. 37, 1. pkt., ændres »20.000 kr.« til: »11.400 kr.«, »stk. 38« ændres til: »stk. 40«, og to steder ændres »stk. 33« til: »stk. 34«.
§ 9, stk. 36, der bliver stk. 38, er ændret ved § 1.24 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 36, 1. pkt., der bliver stk. 38, 1. pkt., ændres »stk. 34« til: »stk. 35«.
§ 9, stk. 36 og 37, der bliver stk. 38 og 39, er ændret ved § 1.25 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 36, 1. pkt., der bliver stk. 38, 1. pkt., og stk. 37, 1. pkt., der bliver stk. 39, 1. pkt., ændres »10.000 kr.« til: »5.700 kr.«, og »stk. 38« ændres til: »stk. 40«.
§ 9, stk. 37, der bliver stk. 39, er ændret ved § 1.26 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 37, 1. pkt., der bliver stk. 39, 1. pkt., indsættes efter »voksne udlændinge m.fl.«: », eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.«
§ 9, stk. 38, der bliver stk. 40, er ændret ved § 1.27 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 38, der bliver stk. 40, ændres »stk. 35-37« til: »stk. 37-39«, og »60.000 kr.« ændres til: »34.200 kr.«
§ 9, stk. 41 er indsat ved § 1.28 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.
§ 9, stk. 39 er ophævet ved § 1.29 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 40 bliver herefter stk. 42. Hidtidig formulering: Stk. 39. Udlændingen skal ved tilmelding til danskprøven på A1-niveau, jf. stk. 33, og ved tilmelding til danskprøven på A2-niveau, jf. stk. 34, betale et gebyr på 2.658,01 kr. Hvis udlændingen ikke betaler gebyr, kan udlændingen ikke deltage i prøverne. 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvis udlændingen er omfattet af EU-reglerne.
§ 9, stk. 40, der bliver stk. 42, er ændret ved § 1.30 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9, stk. 40, der bliver stk. 42, indsættes efter »fastsætter regler om«: »den økonomiske sikkerhed, jf. stk. 4, samt om«, og »stk. 33 og 34« ændres til: »stk. 34 og 35«.
§ 9, stk. 41 er ophævet ved § 1.31 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: Stk. 41. Beløbene, der er angivet i stk. 35-39, er fastsat i 2018-niveau og reguleres fra og med 2019 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 9 a. Der kan gives opholdstilladelse til en udlænding på grundlag af beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding,

1) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for en stilling opregnet på positivlisten, jf. stk. 34,

a) hvor der nationalt er mangel på kvalificeret arbejdskraft,

b) hvor de regionale arbejdsmarkedsråd har vurderet, at der regionalt er mangel på arbejdskraft, eller

c) hvor de fagligt afgrænsede a-kasser har vurderet, at der nationalt er mangel på arbejdskraft inden for deres faglige område,

2) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse hos en arbejdsgiver, som på tidspunktet for ansøgningens indgivelse havde en måluddannelsesratio for det senest opgjorte bidragsår, og som ikke skulle betale merbidrag for det senest opgjorte bidragsår, jf. § 21 a, jf. §§ 21 b, 21 i og 21 k, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, eller som på tidspunktet for ansøgningens indgivelse havde en måluddannelsesratio for 2 ud af de seneste 3 opgjorte bidragsår, og som ikke skulle betale merbidrag for 2 ud af de seneste 3 opgjorte bidragsår, jf. § 21 a, jf. §§ 21 b, 21 i og 21 k, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, hvis ansættelsen ikke er omfattet af nr. 1 samt vedrører en stilling på minimum faglært niveau, jf. bilag 1, inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, jf. dog stk. 35,

3) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 400.000 kr. (2024: 487.000 kr., 2023: 465.000 kr., 2022: 448.000 kr.),

4) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse som forsker på et universitet eller i en virksomhed i Danmark,

5) der har afsluttet en uddannelse på kandidat- eller masterniveau og er inviteret til at forske hos en privat eller offentlig forskningsinstitution uden at være ansat eller indskrevet på forskningsinstitutionen (gæsteforsker),

6) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse til et uddannelsesforløb i en virksomhed i Danmark, med henblik på at udlændingen efter uddannelsesforløbets afslutning udnytter de kompetencer, som uddannelsesforløbet har givet, i udlandet (trainee),

7) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse på baggrund af udlændingens

a) særlige individuelle kvalifikationer som udøvende eller skabende kunstner,

b) særlige individuelle kvalifikationer som professionel idrætsudøver eller idrætstræner eller

c) særlige individuelle kvalifikationer i øvrigt,

8) der er ansat på en boreplatform, et boreskib eller en anden sammenlignelig flytbar arbejdsplads, som kortvarigt kommer ind på dansk område,

9) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for landbrugsområdet som fodermester eller driftsleder,

10) hvis innovative forretningsplan med henblik på at drive eller videreføre en selvstændig erhvervsvirksomhed eller udøve virksomhed gennem en dansk filial af en udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed er positivt vurderet af et uafhængigt ekspertpanel nedsat af Erhvervsstyrelsen, og som er omfattet af en kvote, jf. stk. 15, eller

11) hvis opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 e eller 9 m, efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., eller efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, nægtes forlænget eller inddrages, eller hvis opholdsret efter EU-reglerne konstateres ophørt, når udlændingen er i et fast ansættelsesforhold, der har haft en varighed af mindst 2 år,

12) der har opholdstilladelse efter nr. 11 eller 12 eller stk. 24, og som har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse på samme eller bedre løn- og ansættelsesvilkår inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen efter nr. 11 eller 12, eller

13) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 375.000 kr. (2024: 393.000 kr.), når de forudgående 3 måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed på ansøgningstidspunktet i gennemsnit ikke har oversteget et af udlændinge- og integrationsministeren fastsat niveau, jf. stk. 32, og stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum 2 uger, eller

14) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse i en virksomhed, som er certificeret efter stk. 18, og hvor

a) ansættelsen indebærer en årlig aflønning på et mindstebeløb, jf. nr. 3,

b) ansættelsen indebærer, at udlændingen skal arbejde som forsker, jf. nr. 4,

c) ansættelsen indebærer et uddannelsesophold på højt kvalificeret niveau,

d) udlændingens ophold i Danmark ikke sammenlagt overstiger 90 dage pr. år regnet fra udlændingens indrejse her i landet eller

e) ansættelsen indebærer en årlig aflønning på et mindstebeløb, jf. nr. 13, når de forudgående 3 måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed på ansøgningstidspunktet i gennemsnit ikke har oversteget et af udlændinge- og integrationsministeren fastsat niveau, jf. stk. 32, og virksomheden dokumenterer, at stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum 2 uger.

Stk. 3. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der deltager i en ph.d.-uddannelse eller har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse på forskningscenteret European Spallation Source (ESS) i Sverige, hvis deltagelsen eller ansættelsen er knyttet til ESS' forskningsmæssige virksomhed. Opholdstilladelse kan alene meddeles, hvis en tilsvarende deltagelse eller ansættelse i Danmark ville kunne danne grundlag for opholdstilladelse. Opholdstilladelse skal betinges af, at udlændingen forud for afgørelsen om opholdstilladelse eller inden for en frist fastsat i afgørelsen dokumenterer at have ret til at arbejde i Sverige.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 2 og 3 skal betinges af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-3, 6-9 og 11-13 og nr. 14, litra a og c-e, skal betinges af, at personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke mere end en gang får opholdstilladelsen inddraget efter § 19, stk. 1, nr. 18. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 10 skal endvidere betinges af, at udlændingens forsørgelse og forsørgelsen af personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, er sikret gennem egne midler det første år af opholdet her i landet. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 5, skal endvidere betinges af, at udlændingens forsørgelse og forsørgelsen af personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, er sikret gennem egne midler.

Stk. 5. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-10, 13 og 14, og stk. 3 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. En udlænding, som har ret til at blive her i landet under behandlingen af en anden ansøgning om opholdstilladelse, eller som har en verserende ansøgning om forlængelse eller en klagesag, der er tillagt opsættende virkning, kan også, medmindre særlige grunde taler herimod, indgive ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-10, 13 og 14, og stk. 3. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-10, 13 og 14, og stk. 3 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-10, 13 og 14, og stk. 3 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 6. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11 og 12, kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig lovligt her i landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, afvises, når ansøgningen indgives senere end 7 dage efter at der i 1. eller 2. instans er truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af udlændingens opholdstilladelse eller om konstatering af ophør af opholdsret efter EU-reglerne, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, jf. stk. 30, der indgives, efter at udlændingens opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., eller efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er udløbet, afvises, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, afvises, hvis opholdsretten efter EU-reglerne er konstateret ophørt grundet hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed eller misbrug af rettigheder. En udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, i overensstemmelse med 1.-3. pkt., må opholde sig her i landet og arbejde, i tiden indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12, der indgives efter udløbet af opholdstilladelsen meddelt efter nr. 11 eller 12 eller stk. 24, afvises.

Stk. 7. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 2 og 3, skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold, jf. stk. 5, 1. pkt. Stk. 5, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. De regionale arbejdsmarkedsråd afgiver efter anmodning fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration en udtalelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 2, nr. 1-9 og 11-14, og § 9 m, stk. 2, er opfyldt. Det samme gælder i sager, hvor der efter § 9 m, stk. 3, 1. pkt., stilles krav om arbejdstilladelse. Udtalelsen kan indhentes i elektronisk form.

Stk. 9. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-9 og 12-14, kan ikke gives, hvis den ansættelse, som udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om, er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt. Opholdstilladelse efter § 9 m, stk. 2, kan ikke gives, hvis den ansættelse, som den danske statsborger har indgået aftale eller fået tilbud om, er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.

Stk. 10. Opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse efter stk. 2, nr. 3, jf. stk. 1, meddeles på baggrund af ansættelse minimum 30 timer om ugen.

Stk. 11. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-10, 13 eller 14, eller stk. 3, og som har indgået aftale, fået tilbud om et nyt ansættelsesforhold eller ønsker at skifte opholdsgrundlag under et igangværende ansættelsesforhold i henhold til stk. 2, nr. 1-10, 13 eller 14, eller stk. 3, kan efter indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse opholde sig her i landet og arbejde i tiden, indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse. Ansøgning om ny opholdstilladelse i medfør af et nyt ansættelsesforhold skal indgives senest på det tidspunkt, hvor udlændingen påbegynder nyt arbejde. En ansøgning om at skifte opholdsgrundlag under et igangværende ansættelsesforhold skal indgives senest inden udløbet af den oprindelige opholdstilladelse. En udlænding, der har opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 17, med henblik på at søge beskæftigelse efter afslutning af en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse eller efter opnåelse af dansk autorisation som sundhedsperson eller har opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 2, og har indgået aftale om ansættelse, fået tilbud om ansættelse eller er påbegyndt ansættelse, kan efter indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i medfør af ansættelsen opholde sig her i landet og arbejde, i tiden indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse.

Stk. 12. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, 3, 4 eller nr. 14, litra a-c, eller stk. 3, og som bliver uforskyldt ledig, kan gives opholdstilladelse i op til 6 måneder fra ansættelsens ophør med henblik på at søge nyt arbejde. Udlændingen skal, senest umiddelbart efter at udlændingens ansættelsesforhold er ophørt, indgive ansøgning herom. Stk. 4 og 11 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 13. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1 og 2, kan forlænges, uanset at fagområdet på tidspunktet for afgørelse om forlængelse ikke er omfattet af positivlisten, hvis udlændingen er i samme ansættelsesforhold, som lå til grund for meddelelse af opholdstilladelsen. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2, kan forlænges, hvis arbejdsgiveren på tidspunktet for indgivelse af ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen havde en måluddannelsesratio for 1 af de seneste 2 opgjorte bidragsår og ikke skulle betale merbidrag for 1 af de seneste 2 opgjorte bidragsår, jf. § 21 a, jf. §§ 21 b, 21 i og 21 k, i lov om arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, eller hvis arbejdsgiveren på tidspunktet for indgivelse af ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen havde en måluddannelsesratio for 2 ud af de seneste 3 opgjorte bidragsår og ikke skulle betale merbidrag for 2 ud af de seneste 3 opgjorte bidragsår, jf. § 21 a, jf. §§ 21 b, 21 i og 21 k, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 14. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 3 og 13, kan forlænges, uanset at den årlige aflønning ikke opfylder mindstebeløbet på tidspunktet for afgørelse om forlængelse, hvis udlændingen er i samme ansættelsesforhold og den årlige aflønning fortsat opfylder den beløbsgrænse, som lå til grund for meddelelse af opholdstilladelsen. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 13 og nr. 14, litra e, kan forlænges, uanset at de forudgående 3 måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit har oversteget et af udlændinge- og integrationsministeren fastsat niveau, jf. stk. 32, og uanset at stillingen ikke har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum 2 uger, hvis udlændingen er i samme ansættelsesforhold, som lå til grund for meddelelse af opholdstilladelsen.

Stk. 15. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 10, kan gives inden for en årlig kvote på 75. Hvis kvoten i 1. pkt. ikke udnyttes, falder den bort.

Stk. 16. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 10, kan forlænges, hvis erhvervsvirksomheden er etableret og i al væsentlighed lever op til den forretningsplan, efter hvilken opholdstilladelsen oprindelig blev givet. Vurderingen efter 1. pkt. foretages af det uafhængige ekspertpanel nedsat af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 17. En udlænding, som har indgået aftale om ansættelse i en virksomhed, som er certificeret efter stk. 18, kan påbegynde ansættelsen, hvis udlændingen

1) har betalt gebyr, jf. § 9 h, stk. 1,

2) har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 14, og

3) har fået en foreløbig tilladelse til at påbegynde arbejdet fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 18. En virksomhed kan efter ansøgning certificeres, hvis virksomheden

1) senest samtidig med indgivelse af ansøgningen har betalt et gebyr, jf. § 9 h, stk. 3,

2) er omfattet af en kollektiv overenskomst eller på tro og love erklærer, at ansættelse i virksomheden sker på sædvanlige vilkår,

3) har mindst 10 fuldtidsansatte i Danmark,

4) ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt på tidspunktet for certificeringen,

5) ikke på tidspunktet for certificeringen har strakspåbud fra Arbejdstilsynet, som ikke er efterkommet,

6) ikke inden for det seneste år forud for certificeringen er straffet mere end to gange efter § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1, eller er ifaldet straf efter § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1, i form af en bøde på 60.000 kr. eller strengere straf, når virksomheden beskæftiger færre end 250 fuldtidsansatte, henholdsvis 100.000 kr. eller strengere straf, når virksomheden beskæftiger 250 fuldtidsansatte eller derover, og

7) har deltaget i et forudgående vejledningsmøde i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 19. Betingelsen i stk. 18, nr. 6, finder ikke anvendelse, hvis virksomheden godtgør, at der foreligger undskyldelige omstændigheder, og virksomheden ikke tidligere er straffet for overtrædelse af § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1.

Stk. 20. En certificering efter stk. 18 gives for højst 4 år ad gangen.

Stk. 21. En certificering forlænges efter ansøgning, medmindre der er grundlag for at inddrage certificeringen efter stk. 22.

Stk. 22. Styrelsen for International Rekruttering og Integration træffer afgørelse om at inddrage en certificering efter stk. 18, hvis certificeringen er opnået ved svig. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan endvidere træffe afgørelse om inddragelse af en certificering efter stk. 18, hvis betingelserne for certificeringen ikke længere er til stede. Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal i forbindelse med en afgørelse om inddragelse af en certificering efter 1. og 2. pkt. samtidig træffe afgørelse om, at der ikke kan meddeles en ny certificering i en periode på 1 år fra afgørelsestidspunktet.

Stk. 23. Når en opholdstilladelse nægtes forlænget eller inddrages, fordi udlændingen i strid med de betingelser, der er fastsat for opholdstilladelsen, har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse, kan udlændingen ikke meddeles opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11.

Stk. 24. Når en opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11 eller 12, nægtes forlænget eller inddrages på grund af uforskyldt ledighed, får udlændingen uden at indgive ansøgning herom opholdstilladelse i op til 3 måneder fra tidspunktet for ansættelsens ophør med henblik på at søge nyt arbejde. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 25. Udbetaling af løn til en udlænding, der gives opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-3, 7, 9 eller 11-13 eller nr. 14, litra e, skal ske til en dansk bankkonto. Udlændinge, der ikke allerede har opholdstilladelse af mindst 180 dages varighed, skal inden for 180 dage fra indrejsetidspunktet, hvis udlændingen er indrejst i Danmark, efter at udlændingen er meddelt opholdstilladelse, eller i andre tilfælde inden for 180 dage fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse oprette en dansk bankkonto, hvortil udlændingens løn skal udbetales. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse for en udlænding, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, når udlændingens ophold, der højst kan udgøre et ophold inden for en periode på 12 måneder, ikke overstiger 180 dage fra udlændingens indrejse i Danmark.

Stk. 26. Der kan ikke gives opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-4, 6-9 og 11-14, hvis der er en vis formodning om, at de faktiske ansættelsesforhold ikke stemmer overens med det, der fremgår af ansøgningen, og de faktiske ansættelsesforhold ikke vil opfylde betingelserne for en opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-4, 6-9 og 11-14, eller hvis det afgørende formål med aftalen eller tilbuddet om ansættelse er at skaffe udlændingen et ophold, som udlændingen ellers ikke ville kunne opnå.

Stk. 27. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om kriterierne for vurderingen efter stk. 26.

Stk. 28. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om certificering m.v., jf. stk. 18-22.

Stk. 29. Det beløb, der er angivet i stk. 2, nr. 3 og 13, reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og en tilpasningsprocent, så reguleringen i alt svarer til lønudviklingen i samfundet. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste beløb, som er deleligt med 1.000.

Stk. 30. Stk. 2, nr. 11, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, hvis opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., eller efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, udløber og for udlændinge, hvis opholdstilladelse på baggrund af familiemæssig tilknytning til en udlandsdansker, jf. § 9 m, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, nægtes forlænget eller inddrages.

Stk. 31. Erhvervsministeren kan efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren fastsætte regler for, hvilke kriterier en forretningsplan skal leve op til, for at udlændingen kan søge om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 10, eller § 9 m, stk. 2, og regler for hastebehandling af ansøgninger indgivet i henhold til stk. 2, nr. 10. Erhvervsministeren kan fastsætte regler for, hvordan ekspertpanelet skal sammensættes efter stk. 2, nr. 10, og § 9 m, stk. 2.

Stk. 32. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter, hvilket niveau den sæsonkorrigerede bruttoledighed ikke må overstige, jf. stk. 2, nr. 13 og nr. 14, litra e.

Stk. 33. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 13 og nr. 14, litra e, betinges af, at udlændingen i 2 år forud for ansøgningens indgivelse ikke her i landet er idømt eller har vedtaget en bøde på 3.000 kr. eller derover efter denne lov, straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller lov om våben og eksplosivstoffer m.v. Opholdstilladelse betinges endvidere af, at udlændingen efter ansøgningens indgivelse ikke her i landet idømmes eller vedtager en bøde på 3.000 kr. eller derover efter denne lov, straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller lov om våben og eksplosivstoffer m.v.

Stk. 34. Stillinger, i forhold til hvilke der er mangel på arbejdskraft, jf. stk. 2, nr. 1, opregnes på en liste og kan tidligst udgå af listen 2 år efter offentliggørelsesdatoen.

Stk. 35. Der fastsættes en kvote på 1.000 for antallet af meddelte opholds- og arbejdstilladelser efter stk. 2, nr. 2, på baggrund af beskæftigelse som social- og sundhedshjælper. En ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2, på baggrund af beskæftigelse som social- og sundhedshjælper afvises, når kvoten for den pågældende stilling er udnyttet, jf. dog stk. 36.

Stk. 36. Opholds- og arbejdstilladelse efter stk. 2, nr. 2, på baggrund af beskæftigelse som social- og sundhedshjælper, der meddeles til udlændinge, der senest har haft opholds- og arbejdstilladelse på dette grundlag, medregnes ikke i opgørelsen af kvoten i stk. 35. En ansøgning, der indgives af en udlænding omfattet af 1. pkt., afvises ikke, selv om kvoten i stk. 35 er udnyttet.

§ 9 a, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 283 af 26.04.2004 fra d. 01.05.2004.
§ 9 a, stk. 5-11 er indsat ved § 1.4 i
lov nr. 283 af 26.04.2004 fra d. 01.05.2004.
§ 9 a, stk. 6 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 101.1 i
lov nr. 428 af 06.06.2005. I § 9 a, stk. 6, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« og »skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 9 a, stk. 10 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 14.1 i
lov nr. 523 af 24.06.2005. I § 9 a, stk. 10, ændres »arbejdsmarkedsråd« til: »beskæftigelsesråd« og »arbejdsmarkedsråds« til: »beskæftigelsesråds«.
§ 9 a, stk. 11, 1. pkt. er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 14.2 i
lov nr. 523 af 24.06.2005. I § 9 a, stk. 11, 1. pkt., ændres »arbejdsmarkedsråd« til: »beskæftigelsesråd«
§ 9 a, stk. 5 er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 532 af 08.06.2006 fra 09.06.2006. Tre steder ændres »fuldtidsansættelse« til »beskæftigelse mindst 30 timer om ugen«.
§ 9 a stk. 11- 15 er indsæt ved § 1.2 i
lov nr. 532 af 08.06.2006 fra 09.06.2006.
§ 9 a stk. 16 (tidligere stk. 11) er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 532 af 08.06.2006 fra 09.06.2006. Efter »stk. 5« er indsat »og 13«.
§ 9 a stk. 17-19 er indsat ved § 1.4 i
lov nr. 532 af 08.06.2006 fra 09.06.2006. § 9 a, stk. 19, træder dog i kraft d. 01.01.2007, jfr. bekg. nr. 1265 af 04.12.2006
§ 9 a, stk. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 og 16 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Overalt i loven ændres »Udlændingestyrelsen« til: »Udlændingeservice« og » Udlændingestyrelsens« til: »Udlændingeservices«.
§ 9 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 379 af 25.04.2007 fra d. 01.05.2007. Hidtidig formulering: Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at imødekomme ansøgningen, herunder hvis udlændingen kan få ansættelse inden for et fagområde, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft.
§ 9 a, stk. 20 er indsat ved § 1.4 i
lov nr. 379 af 25.04.2007 fra et tidspunkt der fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.
§ 9 a, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 264 af 23.04.2008 fra d. 01.05.2008. Hidtidig formulering: For arbejdstagere, der er statsborgere i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, finder 1. pkt. alene anvendelse, hvis der ikke kan gives de pågældende opholdstilladelse i medfør af stk. 5.
§ 9 a, stk. 5-9 er ophævet og § 9 a, stk. 5-14 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 264 af 23.04.2008 fra d. 01.05.2008. Hidtidig formulering: Stk. 5. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der er statsborger i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn,
1) hvis den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse mindst 30 timer om ugen hos en herværende arbejdsgiver i henhold til en hos arbejdsgiveren gældende dansk overenskomst, der vedrører det pågældende arbejde, og hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation,
2) hvis den pågældende på et arbejdsområde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene sædvanligvis alene er reguleret i en individuel ansættelseskontrakt, har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse mindst 30 timer om ugen hos en herværende arbejdsgiver som forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v., eller
3) hvis den pågældende uden for de i nr. 1 og 2 nævnte tilfælde har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse mindst 30 timer om ugen hos en herværende arbejdsgiver på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.
Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 5 skal betinges af, at den herværende arbejdsgiver er registreret hos told- og skatteforvaltningen som indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven. Udlændingeservice kan indhente oplysning herom fra told- og skatteforvaltningen. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.
Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 5 kan ikke gives, såfremt den herværende arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade. Dette gælder dog ikke, hvis konflikten er kendt overenskomststridig eller på anden måde retsstridig.
Stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 5, nr. 3, skal betinges af, at den indgåede ansættelsesaftale eller det fremsatte ansættelsestilbud indeholder de i § 2, stk. 2, i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet nævnte oplysninger.
Stk. 9. I sager vedrørende opholdstilladelse efter stk. 5, nr. 3, afgiver den herværende arbejdsgiver over for Udlændingeservice erklæring om, hvorvidt løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige, og om, hvorvidt de i stk. 8 nævnte oplysninger er indeholdt i ansættelsesaftalen eller -tilbuddet.
Stk. 10. Det regionale beskæftigelsesråd afgiver efter anmodning fra Udlændingeservice en udtalelse om, hvorvidt de i stk. 1, 2, 5 eller 8 angivne betingelser efter det regionale beskæftigelsesråds opfattelse er opfyldt. Udtalelsen kan indhentes i elektronisk form.
Stk. 11. Hvis en herværende arbejdsgiver har indgået en gældende dansk overenskomst, hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation, jf. stk. 5, nr. 1, kan Udlændingeservice godkende, at arbejdsgiveren ansætter statsborgere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn til at udføre nærmere angivne arbejdsfunktioner inden for overenskomstens dækningsområde efter en anmeldelse af ansættelsesforholdet til Udlændingeservice. Stk. 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 12. Udlændingeservice kan godkende, at en herværende arbejdsgiver, der har indgået en overenskomst som nævnt i stk. 11, ansætter statsborgere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn i stillinger som omhandlet i stk. 5, nr. 2, efter en anmeldelse af ansættelsesforholdet til Udlændingeservice. Det er en betingelse, at virksomheden har dokumenteret, at der er tale om arbejdsfunktioner, som falder inden for de omhandlede stillingskategorier. Stk. 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 13. En udlænding, der er statsborger i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, og som har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse under vilkår som nævnt i stk. 5, nr. 1 eller 2, hos en arbejdsgiver godkendt efter stk. 11 eller 12, opnår ved anmeldelse til Udlændingeservice ret til ophold og arbejde i tiden, indtil Udlændingeservice har taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse. Opholdstilladelse skal mod forevisning af legitimation afhentes af udlændingen inden 30 dage efter, at meddelelse om, at udlændingen har opnået opholdstilladelse, er sendt til udlændingen.
Stk. 14. En anmeldelse efter stk. 13 skal underskrives af arbejdsgiver og arbejdstager og indeholde oplysninger som nævnt i stk. 16, nr. 1-5.
Stk. 15. Udlændingeservice kan inddrage en godkendelse meddelt efter stk. 11 eller 12, hvis godkendelsen er opnået ved svig, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er til stede, eller hvis vilkårene for godkendelsen ikke overholdes. Udlændingeservice kan til brug for en afgørelse efter 1. pkt. indhente en udtalelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd. Udtalelsen kan indhentes i elektronisk form.
Stk. 16. Udlændingeservice videregiver uden udlændingens samtykke oplysning om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 5 og 13 til det regionale beskæftigelsesråd. Udlændingeservice kan i den forbindelse, herunder i elektronisk form, videregive følgende oplysninger:
1) Lønmodtagerens navn.
2) Arbejdsgiverens navn og adresse og arbejdsstedets beliggenhed.
3) Lønmodtagerens arbejdsfunktioner, titel, rang, stilling og jobkategori.
4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og dets forventede varighed, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
5) Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
Stk. 17. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om, at de i stk. 11-16 nævnte regler tillige gælder for arbejdsgivere, der ikke har indgået en gældende dansk overenskomst, hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation, jf. stk. 5, nr. 1.
Stk. 18. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om, at statsborgere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn på særlige områder er fritaget for krav om opholds- og arbejdstilladelse som nævnt i stk. 5.
Stk. 19. Stk. 5-18 finder tilsvarende anvendelse for statsborgere fra Bulgarien og Rumænien.

§ 9 a, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ophævet og § 9 a, stk. 1, 1. pkt. er indsat ved § 1.2 lov nr. 486 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at imødekomme ansøgningen, herunder hvis udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse enten inden for et fagområde, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft, eller hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 450.000 kr. Det i 1. pkt. angivne beløb er fastsat i 2007-niveau og reguleres fra og med 2008 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
§ 9 a, stk. 2-4 er ændret ved 1.3 lov nr. 486 af 17.06.2008 fra et tidspunkt, der fastsættes af Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Hidtidig formulering: Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis opholdstilladelse efter §§ 7-9 eller 9 b-9 e nægtes forlænget efter § 11, stk. 2, jf. § 19, stk. 1, eller inddrages efter § 19, stk. 1, når udlændingen er i et fast ansættelsesforhold af længere varighed eller gennem en længere periode har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed og beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler derfor.
Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal være opnået inden indrejsen. Efter indrejsen kan ansøgning herom ikke indgives, behandles eller tillægges opsættende virkning her i landet, medmindre særlige grunde taler derfor.
Stk. 4. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2 kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig her i landet. Ansøgninger, der indgives senere end 7 dage efter, at der er truffet endelig afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af udlændingens opholdstilladelse efter §§ 7-9 eller 9 b-9 e, kan ikke behandles eller tillægges opsættende virkning her i landet, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.

§ 9 a, stk. 12 er ændret ved § 1.4 lov nr. 486 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: Stk. 12. Det regionale beskæftigelsesråd afgiver efter anmodning fra Udlændingeservice en udtalelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1, 2, 5, 6 eller 9 er opfyldt. Udtalelsen kan indhentes i elektronisk form.
§ 9 a, stk. 15 er ophævet ved og § 9 a, stk. 15-20 er indsat ved 1.5 lov nr. 486 af 17.06.2008 fra et tidspunkt, der fastsættes af Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Hidtidig formulering: Stk. 15. Der kan på baggrund af et af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsat pointsystem efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding i op til 6 måneder med henblik på at søge arbejde. Opholdstilladelse efter 1. pkt. kan ikke forlænges.
§ 9 a er ændret ved § 1.2 i lov nr. 313 af 28.04.2009 fra d. 01.05.2009. Hidtidig formulering: § 9 a. Der kan gives opholdstilladelse til en udlænding på grundlag af beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. stk. 2. For arbejdstagere, der er statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, finder 1. pkt. alene anvendelse, hvis de pågældende ikke er omfattet af stk. 5 eller 6.
Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding,
1) der på baggrund af et af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsat pointsystem mindst har opnået et bestemt antal point (greencardordningen), jf. stk. 15,
2) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft (positivlisten),
3) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på et af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsat mindstebeløb (beløbsordningen),
4) der er ansat i en international koncern med afdeling i Danmark (koncernopholdstilladelse),
5) hvis opholdstilladelse efter §§ 7-9 eller 9 b-9 e nægtes forlænget efter § 11, stk. 2, jf. § 19, stk. 1, eller inddrages efter § 19, stk. 1, når udlændingen er i et fast ansættelsesforhold af længere varighed eller gennem en længere periode har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed og beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler derfor (arbejdsmarkedstilknytning), eller
6) hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn i øvrigt taler for at imødekomme ansøgningen.
Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 2 skal betinges af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, skal endvidere betinges af, at udlændingens forsørgelse og forsørgelsen af personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, er sikret gennem egne midler det første år af opholdet her i landet.
Stk. 4. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-4 og 6, kan indgives, behandles og tillægges opsættende virkning her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold, medmindre særlige grunde taler derimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-4 og 6, ikke indgives, behandles eller tillægges opsættende virkning her i landet, medmindre særlige grunde taler derfor. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 5, kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig her i landet. Ansøgninger om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 5, der indgives senere end 7 dage efter, at der er truffet endelig afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af udlændingens opholdstilladelse efter §§ 7-9 eller 9 b-9 e, kan ikke behandles eller tillægges opsættende virkning her i landet, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.
Stk. 5. Der kan udstedes arbejdstilladelse til en udlænding, der er statsborger i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, hvis kravene i § 6, stk. 2, ikke er opfyldt og den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse hos en herværende arbejdsgiver, der ikke har indgået en gældende dansk overenskomst, der vedrører det pågældende arbejde, og hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation. Beskæftigelsen skal være mindst 30 timer om ugen og ske på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.
Stk. 6. Der kan udstedes arbejdstilladelse til en udlænding, der er statsborger i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, hvis kravene i § 6, stk. 3, ikke er opfyldt og den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse som forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v. hos en herværende arbejdsgiver, der ikke har indgået en gældende dansk overenskomst, hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation. Beskæftigelsen skal være mindst 30 timer om ugen og være inden for et arbejdsområde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene sædvanligvis alene er reguleret i en individuel ansættelseskontrakt.
Stk. 7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse, hvis den pågældende udlænding har haft uafbrudt tilknytning til det danske arbejdsmarked i de seneste 12 måneder. I sådanne tilfælde finder EU-reglerne, jf. § 2, stk. 4, anvendelse.
Stk. 8. Arbejdstilladelse efter stk. 5 og 6 skal betinges af, at den herværende arbejdsgiver er registreret hos told- og skatteforvaltningen som indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven. Udlændingeservice kan indhente oplysning herom fra told- og skatteforvaltningen. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.
Stk. 9. Arbejdstilladelse efter stk. 5 skal betinges af, at den indgåede ansættelsesaftale eller det fremsatte ansættelsestilbud indeholder de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 2, i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.
Stk. 10. Arbejdstilladelse efter stk. 5 og 6 kan ikke gives, hvis den herværende arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade. Dette gælder dog ikke, hvis konflikten er kendt overenskomststridig eller på anden måde er retsstridig.
Stk. 11. I sager vedrørende arbejdstilladelse efter stk. 5 afgiver den herværende arbejdsgiver over for Udlændingeservice erklæring om, hvorvidt løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige, og om, hvorvidt de oplysninger, der er nævnt i stk. 9, er indeholdt i ansættelsesaftalen eller -tilbuddet.
Stk. 12. Det regionale beskæftigelsesråd afgiver efter anmodning fra Udlændingeservice en udtalelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 2, nr. 2-6, eller stk. 5, 6 eller 9 er opfyldt. Udtalelsen kan indhentes i elektronisk form.
Stk. 13. Udlændingeservice videregiver uden udlændingens samtykke oplysning om udstedelse af arbejdstilladelse efter stk. 5 og 6 til det regionale beskæftigelsesråd. Udlændingeservice kan i den forbindelse, herunder i elektronisk form, videregive følgende oplysninger:
1) Lønmodtagerens navn.
2) Arbejdsgiverens navn og adresse og arbejdsstedets beliggenhed.
3) Lønmodtagerens arbejdsfunktioner, titel, rang, stilling og jobkategori.
4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og dets forventede varighed, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
5) Den normale daglige og ugentlige arbejdstid.
Stk. 14. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om, at statsborgere fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn har ret til ophold og arbejde i tiden, indtil Udlændingeservice har truffet afgørelse om, hvorvidt udlændingen kan meddeles arbejdstilladelse efter stk. 5 eller 6. Det er et krav, at Udlændingeservice har godkendt, at den herværende arbejdsgiver ansætter statsborgere fra disse lande efter en anmeldelse af ansættelsesforholdet til Udlændingeservice.
Stk. 15. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om en greencardordning, herunder pointsystemet.
Stk. 16. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2-4 og 6, og som har indgået aftale eller fået tilbud om et nyt ansættelsesforhold, kan efter indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i medfør af det nye ansættelsesforhold opholde sig her i landet og arbejde i tiden, indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse. Ansøgning om ny opholdstilladelse skal indgives senest på det tidspunkt, hvor udlændingen påbegynder nyt arbejde.
Stk. 17. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2 eller 3, og som bliver uforskyldt ledig, kan gives opholdstilladelse i op til 6 måneder fra ansættelsens ophør med henblik på at søge nyt arbejde. Udlændingen skal senest umiddelbart efter, at udlændingens ansættelsesforhold er ophørt, indgive ansøgning herom. Stk. 3 og 16 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 18. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, kan forlænges, hvis udlændingen
1) er i fast beskæftigelse af et vist omfang på tidspunktet for afgørelse om forlængelse eller
2) har været i fast beskæftigelse af et vist omfang og er blevet uforskyldt ledig i indtil 3 måneder før tidspunktet for indgivelse af ansøgning om forlængelse.
Stk. 19. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2, kan forlænges, uanset at fagområdet på tidspunktet for afgørelse om forlængelse ikke er omfattet af positivlisten, hvis udlændingen er i samme ansættelsesforhold, som lå til grund for meddelelse af opholdstilladelsen.
Stk. 20. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 3, kan forlænges, uanset at den årlige aflønning ikke opfylder mindstebeløbet på tidspunktet for afgørelse om forlængelse, hvis udlændingen er i samme ansættelsesforhold og den årlige aflønning fortsat opfylder den beløbsgrænse, som lå til grund for meddelelse af opholdstilladelsen.

§ 9 a, stk. 4 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010 og gælder alene for udlændinge, der indgiver ansøgning efter ændringens ikrafttræden. For udlændinge, der har indgivet ansøgning før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hidtidig formulering: Stk. 4. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-4 og 6, kan indgives, behandles og tillægges opsættende virkning her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold, medmindre særlige grunde taler derimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-4 og 6, ikke indgives, behandles eller tillægges opsættende virkning her i landet, medmindre særlige grunde taler derfor. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 5, kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig her i landet. Ansøgninger om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 5, der indgives, senere end 7 dage efter at der er truffet endelig afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af udlændingens opholdstilladelse efter §§ 7-9 eller 9 b-9 e, kan ikke behandles eller tillægges opsættende virkning her i landet, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.
§ 9 a, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9, stk. 22, der bliver stk. 21, § 9 a, stk. 4, 1. pkt., § 9 c, stk. 5, 1. pkt., § 9 f, stk. 7, 1. pkt., § 10, stk. 1, 2 og 5, § 11, stk. 1, § 32, stk. 6, og § 44 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »§§ 7-9 f«: »eller 9 i-9 n«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 5 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 a, stk. 2, nr. 5, ændres »eller 9 b-9 e« til: », 9 b-9 e, 9 m eller 9 n«.
§ 9 a, stk. 4, 5. pkt. er ændret ved § 1.27 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 a, stk. 4, 5. pkt., ændres »eller 9 b-9 e« til: », 9 b-9 e, 9 m eller 9 n«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 a, stk. 2, nr. 1, ændres »stk. 6,« til: »stk. 9, og ikke inden for de seneste 5 år har opholdt sig i Danmark i medfør af dette nummer,«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 4 er ophævet og stk. 2, nr. 4-11 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 12 og 13. Hidtidig formulering: 4) der er ansat i en international koncern med afdeling i Danmark (koncernopholdstilladelse),
§ 9 a, stk. 2, nr. 12 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 a, stk. 2, nr. 5, der bliver nr. 12, ændres »9 m eller 9 n« til: »9 m, 9 n eller 9 p«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 13 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.04.2015. Hidtidig formulering: 13) hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn i øvrigt taler for at imødekomme ansøgningen.
§ 9 a, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »nr. 1«: », 10 og 11«.
§ 9 a, stk. 3, 3.-5. pkt. er indsat ved § 1.12 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 9 a, stk. 4 er ophævet og stk. 4, 5 og 6 er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 5 bliver herefter stk. 7. Hidtidig formulering: Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-4 og 6, kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. En udlænding, som har fået tillagt en anden ansøgning om opholdstilladelse opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, kan også, medmindre særlige grunde taler herimod, indgive ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-4 og 6. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold eller har fået fastsat en udrejsefrist, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-4 og 6, ikke indgives her i landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 5, kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig her i landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 5, der indgives, senere end 7 dage efter at der er truffet endelig afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af udlændingens opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 e, 9 m eller 9 n, afvises. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 2, skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold, jf. 1. pkt.
§ 9 a, stk. 7, 1. pkt. er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 a, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »Det regionale beskæftigelsesråd« til: »De regionale arbejdsmarkedsråd«, og »nr. 2-6« ændres til: »nr. 2-9, 12 og 13«.
§ 9 a, stk. 8 er indsat ved § 1.15 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 6-11 bliver herefter stk. 9-14.
§ 9 a, stk. 10, 1. pkt. er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 a, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »nr. 2-4 eller 6« til: »nr. 2-9, 11 og 13«.
§ 9 a, stk. 11 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 a, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres »nr. 2 eller 3,« til: »nr. 2 eller 3 eller nr. 13, litra a-c,«, og »Stk. 3 og 7« ændres til: »Stk. 3 og 10«.
§ 9 a, stk. 12 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, kan forlænges, hvis udlændingen
1) er i fast beskæftigelse af et vist omfang på tidspunktet for afgørelse om forlængelse eller
2) har været i fast beskæftigelse af et vist omfang og er blevet uforskyldt ledig i indtil 3 måneder før tidspunktet for indgivelse af ansøgning om forlængelse.

§ 9 a, stk. 15-22 er indsat ved § 1.19 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. § 9 a, stk. 17, træder i kraft den 01.04.2015.
§ 9 a, stk. 17, nr. 3, stk. 18, nr. 7 og stk. 21 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering« til: »Styrelsen for International Rekruttering og Integration«.
§ 9 a, stk. 17, nr. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 9 a, stk. 17, nr. 1, ændres »§ 9 h, stk. 2« til: »§ 9 h, stk. 1«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 661 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. Hidtidig formulering: der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på et af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsat mindstebeløb (beløbsordningen),
§ 9 a, stk. 23 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 661 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016.
§ 9 a, stk. 2, nr. 1 er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. Nr. 2-13 bliver herefter nr. 1-12. Hidtidig formulering: 1) der på baggrund af et af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsat pointsystem mindst har opnået et bestemt antal point (greencardordningen), jf. stk. 9, og ikke inden for de seneste 5 år har opholdt sig i Danmark i medfør af dette nummer,
§ 9 a, stk. 2, nr. 10 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 2, nr. 11, der bliver nr. 10, ændres »stk. 15« til: »stk. 13«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 12 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 2, nr. 13, der bliver nr. 12, ændres »stk. 18« til: »stk. 16«, »nr. 3« ændres til: »nr. 2«, og »nr. 4« ændres til: »nr. 3«.
§ 9 a, stk. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 3, ændres i 2. pkt. »stk. 2, nr. 1, 10 og 11« til: »stk. 2, nr. 9 og 10«, i 3. pkt. ændres »stk. 2, nr. 5« til: »stk. 2, nr. 4«, 4. pkt. ophæves, og i 5. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1 og 10« til: »stk. 2, nr. 9«. Hidtidig formulering: Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, skal endvidere betinges af, at udlændingen 1 år efter udstedelsen af opholdstilladelsen har oppebåret en lønindkomst på minimum 50.000 kr. her i landet.
§ 9 a, stk. 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 4, ændres »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 13« fire steder til: »stk. 2, nr. 1-8, 10 og 12«.
§ 9 a, stk. 5 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 5, ændres »stk. 2, nr. 12« to steder til: »stk. 2, nr. 11«.
§ 9 a, stk. 7 og 8 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 7 og 8, ændres »stk. 2, nr. 2-9, 12 og 13« til: »stk. 2, nr. 1-8, 11 og 12«.
§ 9 a, stk. 9 er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 9 og 10. Hidtidig formulering: Stk. 9. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om en greencardordning, herunder pointsystemet.
§ 9 a, stk. 9 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres »stk. 2, nr. 2-9, 11 og 13« til: »stk. 2, nr. 1-8, 10 og 12«.
§ 9 a, stk. 10 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 11, der bliver stk. 10, ændres »stk. 2, nr. 2 eller 3 eller nr. 13, litra a-c« til: »stk. 2, nr. 1 eller 2 eller nr. 12, litra a-c«, og »10« ændres til »9«.
§ 9 a, stk. 12 er ophævet ved § 1.12 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. Stk. 13-22 bliver stk. 11-20. Hidtidig formulering: Stk. 12. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, kan forlænges, hvis udlændingen 2 år efter udstedelsen af opholdstilladelsen har oppebåret en lønindtægt, der minimum svarer til den gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked, i det seneste år før ansøgningen om forlængelse indgives. Ved efterfølgende forlængelser skal udlændingen tilsvarende have oppebåret en lønindtægt, der minimum svarer til den gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked, i det seneste år før ansøgningen om forlængelse indgives.
§ 9 a, stk. 11 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 13, der bliver stk. 11, ændres »stk. 2, nr. 2« til: »stk. 2, nr. 1«.
§ 9 a, stk. 12 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 14, der bliver stk. 12, ændres »stk. 2, nr. 3« til: »stk. 2, nr. 2«.
§ 9 a, stk. 13 og 14 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 15, der bliver stk. 13, og stk. 16, der bliver stk. 14, ændres »stk. 2, nr. 11« til: »stk. 2, nr. 10«.
§ 9 a, stk. 15 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 17, der bliver stk. 15, ændres »stk. 18« til: »stk. 16«, og »stk. 2, nr. 13« ændres til: »stk. 2, nr. 12«.
§ 9 a, stk. 17 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 19, der bliver stk. 17, ændres »stk. 18« til: »stk. 16«.
§ 9 a, stk. 18 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 20, der bliver stk. 18, ændres »stk. 21« til: »stk. 19«.
§ 9 a, stk, 19 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 21, der bliver stk. 19, ændres to steder »stk. 18« til: »stk. 16«.
§ 9 a, stk. 20 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 a, stk. 22, der bliver stk. 20, ændres »stk. 18-21« til: »stk. 16-19«.
§ 9 a, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 1, ændres »stk. 2« til: »stk. 2 og 3«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 10 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 2, nr. 10, ændres »stk. 13« til: »stk. 14«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 12, stk. 15, der bliver stk. 16, stk. 17, der bliver stk. 18, og stk. 19, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 20, 1. og 2. pkt., er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 2, nr. 12, stk. 15, der bliver stk. 16, stk. 17, der bliver stk. 18, og stk. 19, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 20, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 16« til: »stk. 17«.
§ 9 a, stk. 3 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Stk. 3-21 bliver herefter stk. 4-22.
§ 9 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »stk. 2«: »og 3«.
§ 9 a, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 4, 1., 3. og 4. pkt., der bliver stk. 5, 1., 3. og 4. pkt., indsættes efter »stk. 2, nr. 1-8, 10 og 12,«: »og stk. 3«.
§ 9 a, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »stk. 2, nr. 1-8, 10 og 12«: », og stk. 3«.
§ 9 a, stk. 6, der bliver stk. 7, er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., indsættes efter »stk. 2«: »og 3«, og »stk. 4, 1. pkt.« ændres til: »stk. 5, 1. pkt.«, og i 2. pkt. ændres »Stk. 4, 3. pkt.« til: »Stk. 5, 3. pkt.«
§ 9 a, stk. 9, der bliver stk. 10, er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., indsættes efter »stk. 2, nr. 1-8, 10 og 12,«: »og stk. 3,«.
§ 9 a, stk. 10, der bliver stk. 11, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1 eller 2 eller nr. 12, litra a-c« til: »stk. 2, nr. 1 eller 2 eller nr. 12, litra a-c, eller stk. 3«, og i 3. pkt. ændres »Stk. 3 og 9« til: »Stk. 4 og 10«.
§ 9 a, stk. 18, der bliver stk. 19, er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 18, der bliver stk. 19, ændres »stk. 19« til: »stk. 20«.
§ 9 a, stk. 20, der bliver stk. 21, er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 20, der bliver stk. 21, ændres »stk. 16-19« til: »stk. 17-20«.
§ 9 a, stk. 21, der bliver stk. 22, er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 a, stk. 21, der bliver stk. 22, ændres »stk. 2, nr. 3« til: »stk. 2, nr. 2«.
§ 9 a, stk. 8 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. I § 9 a, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »stk. 2, nr. 1-8, 11 og 12,«: »og § 9 m, stk. 2,«. Ændringen er ophævet den 1. juli 2018.
§ 9 a, stk. 9, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. Ændringen er ophævet den 1. juli 2018. Den midlertidige bestemmelse lød: Opholdstilladelse efter § 9 m, stk. 2, kan ikke gives, hvis den ansættelse, som den danske statsborger har indgået aftale eller fået tilbud om, er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.
§ 9 a, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 701 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 9 a, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »400.000 kr.,«: »som udbetales til en dansk bankkonto«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 10 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1691 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: 10) hvis forretningsplan med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed er positivt vurderet af et ekspertpanel nedsat af Erhvervs- og Vækstministeriet, og som er omfattet af en kvote, jf. stk. 14,
§ 9 a, stk. 14 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1691 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 9 a, stk. 14, 1. pkt., ændres »50« til: »75«.
§ 9 a, stk. 15 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1691 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 9 a, stk. 15, 2. pkt., ændres »ekspertpanelet« til: »det uafhængige ekspertpanel«, og »Erhvervs- og Vækstministeriet« ændres til: »Erhvervsstyrelsen«.
§ 9 a, stk. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 a, stk. 5, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 11 og stk. 6 er ændret ved §§ 1.3 og 1.4 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 a, stk. 2, nr. 11, ændres »9 n eller 9 p« til: »9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3,«, og i § 9 a, stk. 6, 2. pkt., ændres »9 n eller 9 p« til: »9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3«.
§ 9 a, stk. 21 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 741 af 08.06.2018 fra d. 10.06.2018. Stk. 21 og 22 bliver herefter stk. 22 og 23.
§ 9 a, stk. 2, nr. 10 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 a, stk. 2, nr. 10, ændres »stk. 14,« til: »stk. 13, eller«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 11 er ophævet ved § 3.3 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Nr. 12 bliver herefter nr. 11. Hidtidig formulering: 11) hvis opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 e, 9 m, 9 n eller 9 p eller 9 q, stk. 2 eller 3, nægtes forlænget efter § 11, stk. 2, jf. § 19, stk. 1, eller inddrages efter § 19, stk. 1, når udlændingen er i et fast ansættelsesforhold af længere varighed eller gennem en længere periode har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed og beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler derfor (arbejdsmarkedstilknytning), eller
§ 9 a, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 11, stk. 18 og stk. 20 er ændret ved § 3.4 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 a, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 11, stk. 18 og stk. 20, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 17« til: »stk. 16«.
§ 9 a, stk. 5 og 10 er ændret ved § 3.5 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Fire steder i § 9 a, stk. 5, og i § 9 a, stk. 10, ændres »stk. 2, nr. 1-8, 10 og 12« til: »stk. 2, nr. 1-8, 10 og 11«.
§ 9 a, stk. 6 er ophævet ved § 3.6 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Stk. 7-23 bliver herefter stk. 6-22. Hidtidig formulering: Stk. 6. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig her i landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, der indgives, senere end 7 dage efter at der er truffet endelig afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af udlændingens opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 e, 9 m, 9 n eller 9 p eller 9 q, stk. 2 eller 3, afvises.
§ 9 a, stk. 8 og 9, der bliver stk. 7 og 8, er ændret ved § 3.7 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 a, stk. 8, 1. pkt., og stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., og stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-8, 11 og 12« til: »stk. 2, nr. 1-8 og 11«.
§ 9 a, stk. 11, der bliver stk. 10, er ændret ved § 3.8 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 a, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »nr. 12, litra a-c« til: »nr. 11, litra a-c«, og i 3. pkt. ændres »Stk. 4 og 10« til: »Stk. 4 og 9«.
§ 9 a, stk. 16, der bliver stk. 15, er ændret ved § 3.9 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 a, stk. 16, der bliver stk. 15, ændres »stk. 17« til: »stk. 16«, og i nr. 2 ændres »stk. 2, nr. 12« til: »stk. 2, nr. 11«.
§ 9 a, stk. 19, der bliver stk. 18, er ændret ved § 3.10 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 a, stk. 19, der bliver stk. 18, ændres »stk. 20« til: »stk. 19«.
§ 9 a, stk. 22, der bliver stk. 21, er ændret ved § 3.11 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 a, stk. 22, der bliver stk. 21, ændres »stk. 17-20« til: »stk. 16-19«.
§ 9 a, stk. 7, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. Hidtidig formulering af 1. pkt.: De regionale arbejdsmarkedsråd afgiver efter anmodning fra Udlændingeservice en udtalelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 2, nr. 1-8 og 11, er opfyldt.
§ 9 a, stk. 8 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. Hidtidig formulering: Stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-8 og 11, kan ikke gives, hvis den ansættelse, som udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om, er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.
§ 9 a, stk. 2, nr. 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. Hidtidig formulering: 6) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse på baggrund af udlændingens særlige individuelle kvalifikationer,
§ 9 a, stk. 2, nr. 10 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 a, stk. 2, nr. 10, ændres »jf. stk. 13« til: »jf. stk. 14«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 11 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 a, stk. 2, nr. 11, ændres »stk. 16« til: »stk. 17«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 11, litra d er ændret ved § 1.4 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. Hidtidig formulering: d) udlændingens ophold i Danmark, der højst kan udgøre et ophold pr. år, ikke overstiger 3 måneder regnet fra udlændingens indrejse her i landet.
§ 9 a, stk. 5 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 a, stk. 5, 3. pkt., indsættes efter »der ikke kan lægges udlændingen til last,«: »eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie,«.
§ 9 a, stk. 9 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. Stk. 9-16 bliver herefter stk. 10-17.
§ 9 a, stk. 9, der bliver stk. 10, har fået indsat 3. pkt. ved § 1.7 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019.
§ 9 a, stk. 10, der bliver stk. 11, er ændret ved §§ 1.8 og 1.9 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 a, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., ændres »nr. 1 eller 2 eller nr. 11« til: »nr. 1-3 eller nr. 11«, og i § 9 a, stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 11, 2. pkt., ændres »Stk. 4 og 9« til: »Stk. 4 og 10«.
§ 9 a, stk. 15, der bliver stk. 16, er ændret ved § 1.10 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 a, stk. 15, der bliver stk. 16, ændres »stk. 16« til: »stk. 17«.
§ 9 a, stk. 16, nr. 6, der bliver stk. 17, nr. 6, er ændret ved § 1.11 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. Hidtidig formulering: 6) ikke gentagne gange er straffet efter § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1, eller er ifaldet straf efter § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1, i form af en bøde på 20.000 kr. eller strengere straf inden for de seneste 2 år forud for certificeringen og
§ 9 a, stk. 18 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. Stk. 17-22 bliver herefter stk. 19-24.
§ 9 a, stk. 17, der bliver stk. 19, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 a, stk. 17, der bliver stk. 19, ændres »stk. 16« til: »stk. 17«.
§ 9 a, stk. 18, der bliver stk. 20, er ændret ved § 1.14 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 a, stk. 18, der bliver stk. 20, ændres »stk. 19« til: »stk. 21«.
§ 9 a, stk. 19, der bliver stk. 21, er ændret ved §§ 1.15 og 1.16 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 a, stk. 19, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 21, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 16« til: »stk. 17«, og i § 9 a, stk. 19, 3. pkt., der bliver stk. 21, 3. pkt., ændres »2 år fra afgørelsestidspunktet« til: »1 år fra afgørelsestidspunktet«.
§ 9 a, stk. 21, der bliver stk. 23, er ændret ved § 1.17 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 a, stk. 21, der bliver stk. 23, ændres »jf. stk. 16-19« til: »jf. stk. 17-21«.
§ 9 a, stk. 22, der bliver stk. 24, har fået indsat 2. pkt. ved § 1.18 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019.
§ 9 a, stk. 5 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 9 a, stk. 5, 2. pkt., ændres »som har fået tillagt en anden ansøgning om opholdstilladelse opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen« til: »som har ret til at blive her i landet under behandlingen af en anden ansøgning om opholdstilladelse, eller som har en verserende ansøgning om forlængelse eller en klagesag, der er tillagt opsættende virkning«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 9 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 885 af 16.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 a, stk. 2, nr. 9, indsættes før »kandidat- eller ph.d.-uddannelse«: »bachelor-, professionsbachelor-,«, og »6 måneder« ændres til: »1 år«.
§ 9 a, stk. 5 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 885 af 16.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 a, stk. 5, 1., 3. og 4. pkt., ændres »nr. 1-8, 10 og 11,« til: »nr. 1-11,«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 11 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 a, stk. 2, nr. 11, ændres »stk. 14, eller« til: »stk. 15,«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 12 og 13 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. Nr. 12 bliver herefter nr. 14.
§ 9 a, stk. 2, nr. 12 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 a, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 14, ændres »stk. 17« til: »stk. 18«.
§ 9 a, stk. 5 er ændret ved §§ 1.5-1.6 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 a, stk. 5, 1., 3. og 4. pkt., ændres »nr. 1-12,« til: »nr. 1-11 og 14,«, og i 2. pkt. ændres »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 12« til: »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 14«.
§ 9 a, stk. 6 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. Stk. 6-21 bliver herefter stk. 7-22.
§ 9 a, stk. 7-8, 10-11, 16, 18 og 20-21, der bliver stk. 8-9, 11-12, 17, 19 og 21-22, er ændret ved §§ 1.8-1.15 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 a, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-9 og 12« til: »stk. 2, nr. 1-9 og 12-14«. I § 9 a, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 2, nr. 1-9 og 12« til: »stk. 2, nr. 1-9, 13 og 14«. I § 9 a, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 12« til: »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 14«. I § 9 a, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »nr. 12« til: »nr. 14«, og i 3. pkt. ændres »Stk. 4 og 10« til: »Stk. 4 og 11«. I § 9 a, stk. 16, der bliver stk. 17, ændres »stk. 17« til: »stk. 18«, og i nr. 2 ændres »nr. 12« til: »nr. 14«. I § 9 a, stk. 18, der bliver stk. 19, og stk. 19, der bliver stk. 20, ændres »stk. 17« til: »stk. 18«. I § 9 a, stk. 20, der bliver stk. 21, ændres »stk. 21« til: »stk. 22«. I § 9 a, stk. 21, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 22, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 17« til: »stk. 18«.
§ 9 a, stk. 23 og 24 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. Stk. 22-24 bliver herefter stk. 25-27.
§ 9 a, stk. 23, der bliver stk. 26, er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 a, stk. 23, der bliver stk. 26, ændres »stk. 17-21« til: »stk. 18-22«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1002 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. Nr. 2-11 bliver herefter nr. 3-12.
§ 9 a, stk. 2, 4, 5 og 7-12 er ændret ved §§ 1.3-1.12 i lov nr. 1002 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 a, stk. 2, nr. 11, litra a, der bliver nr. 12, litra a, ændres »nr. 2« til: »nr. 3«, og i nr. 11, litra b, der bliver nr. 12, litra b, ændres »nr. 3« til: »nr. 4«. I § 9 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »nr. 9 og 10« til: »nr. 10 og 11«, i 3. pkt. ændres »nr. 4« til: »nr. 5«, og i 4. pkt. ændres »nr. 9« til: »nr. 10«. I § 9 a, stk. 5, 1., 3. og 4. pkt., ændres »nr. 1-11,« til: »nr. 1-12,«. I § 9 a, stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-8, 10 og 11« til: »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 12«. I § 9 a, stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-8 og 11« til: »stk. 2, nr. 1-9 og 12«. I § 9 a, stk. 8, ændres »stk. 2, nr. 1-8 og 11« til: »stk. 2, nr. 1-9 og 12«. I § 9 a, stk. 9, ændres »nr. 2« til: »nr. 3«. I § 9 a, stk. 10, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-8, 10 og 11« til: »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 12«, og i 3. pkt. ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 9« til: »stk. 2, nr. 10«. I § 9 a, stk. 11, 1. pkt., ændres »nr. 1-3 eller nr. 11« til: »nr. 1, 3, 4 eller nr. 12«. I § 9 a, stk. 12, ændres »stk. 2, nr. 1,« til: »stk. 2, nr. 1 og 2,«.
§ 9 a, stk. 12, 2. pkt. er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1002 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020.
§ 9 a, stk. 13-16 og 24 er ændret ved §§ 1.14-1.17 i lov nr. 1002 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 a, stk. 13, ændres »nr. 2« til: »nr. 3«. I § 9 a, stk. 14, 1. pkt., og stk. 15, 1. pkt., ændres »nr. 10« til: »nr. 11«. I § 9 a, stk. 16, nr. 2, ændres »nr. 11« til: »nr. 12«. I § 9 a, stk. 24, 1. pkt., ændres »nr. 2« til: »nr. 3«.
§ 9 a, stk. 25 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 2191 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 26 og 27 bliver herefter stk. 25 og 26. Hidtidig formulering: Stk. 25. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 2, kan udføre ulønnet frivilligt arbejde.
§ 9 a, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9 a, stk. 2, nr. 3, udgår »som udbetales til en dansk bankkonto,«.
§ 9 a, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. 2.-4. pkt. bliver herefter 3.-5. pkt.
§ 9 a, stk. 8, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. 2. pkt. bliver herefter 3. pkt.
§ 9 a, stk. 25 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 25 og 26 bliver herefter stk. 26 og 27.
§ 9 a, stk. 26 og 27 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 2195 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 26 og 27 bliver herefter stk. 28 og 29.
§ 9 a, stk. 2, nr. 12 er ændret ved § 20.2 i lov nr. 2055 af 16.11.2021 fra d. 18.11.2021. I § 9 a, stk. 2, nr. 12, indsættes efter »inddrages,«: »eller hvis opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., udløber,«.
§ 9 a, stk. 6, 3. pkt. er indsat ved § 20.3 i lov nr. 2055 af 16.11.2021 fra d. 18.11.2021. 3. og 4. pkt. bliver herefter 4. og 5. pkt.
§ 9 a, stk. 6 er ændret ved § 20.4 i lov nr. 2055 af 16.11.2021 fra d. 18.11.2021. I § 9 a, stk. 6, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »1.-3. pkt.«
§ 9 a, stk. 2, nr. 12 er ændret ved § 33.2 i lov nr. 324 af 16.03.2022 fra d. 17.03.2022. I § 9 a, stk. 2, nr. 12, udgår«: »eller hvis opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., udløber,«.
§ 9 a, stk. 6 er ændret ved § 33.3 i lov nr. 324 af 16.03.2022 fra d. 17.03.2022. I § 9 a, stk. 6, 3. pkt., ændres »stk. 2, nr. 12, der indgives, efter« til: »stk. 2, nr. 12, jf. stk. 30, der indgives, efter«, og efter »m.v.,« indsættes: »eller efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine,«.
§ 9 a, stk. 30 er indsat ved § 33.4 i lov nr. 324 af 16.03.2022 fra d. 17.03.2022.
§ 9 a, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 918 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9 a, stk. 2, nr. 2, ændres »afgørelse om opholdstilladelse« til: »ansøgningens indgivelse«, »jf. §§ 21 b og 21 i« ændres til: »jf. §§ 21 b, 21 i og 21 k«, og efter »Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag,« indsættes: »eller som på tidspunktet for ansøgningens indgivelse havde en måluddannelsesratio for 2 ud af de seneste 3 opgjorte bidragsår, og som ikke skulle betale merbidrag for 2 ud af de seneste 3 opgjorte bidragsår, jf. § 21 a, jf. §§ 21 b, 21 i og 21 k, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag,«.
§ 9 a, stk. 13 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 918 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9 a, stk. 13, 2. pkt., ændres »afgørelse« til: »indgivelse af ansøgning«, og »havde en måluddannelsesratio for det senest opgjorte bidragsår og ikke skulle betale merbidrag for et af de seneste to opgjorte bidragsår, jf. § 21 a, jf. §§ 21 b og 21 i, i lov om arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag« ændres til: »havde en måluddannelsesratio for 1 af de seneste 2 opgjorte bidragsår og ikke skulle betale merbidrag for 1 af de seneste 2 opgjorte bidragsår, jf. § 21 a, jf. §§ 21 b, 21 i og 21 k, i lov om arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, eller hvis arbejdsgiveren på tidspunktet for indgivelse af ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen havde en måluddannelsesratio for 2 ud af de seneste 3 opgjorte bidragsår og ikke skulle betale merbidrag for 2 ud af de seneste 3 opgjorte bidragsår, jf. § 21 a, jf. §§ 21 b, 21 i og 21 k, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.«.
§ 9 a, stk. 31 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 918 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.
§ 9 a, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. Hidtidig formulering: 1) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft (positivlisten),
§ 9 a, stk. 2, nr. 10 er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. Nr. 11-13 bliver herefter nr. 10-12. Ændringen finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden d. 01.04.2023 har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter etableringskortordningen, eller som inden 01.04.2023 allerede er meddelt opholdstilladelse efter etableringskortordningen. Hidtidig formulering: 10) der har afsluttet en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse senest 1 år før ansøgningens indgivelse (etableringskort),
§ 9 a, stk. 2, nr. 11, der bliver nr. 10, er ændret ved § 1.4 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 2, nr. 11, der bliver nr. 10, ændres »selvstændig erhvervsvirksomhed« til: »eller videreføre en selvstændig erhvervsvirksomhed eller udøve virksomhed gennem en dansk filial af en udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 11, er ændret ved § 1.5 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 11, ændres »nr. 1-9 eller 11-14,« til: »nr. 1-14,«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 13, der bliver nr. 12, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 2, nr. 13, der bliver nr. 12, ændres »efter nr. 12 eller 13 eller« til: »efter nr. 11 eller 12 eller«, og »efter nr. 12 eller 13, eller« ændres til: »efter nr. 11 eller 12,«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 13 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023.
§ 9 a, stk. 2, nr. 14, litra c og d er ændret ved § 1.8 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 2, nr. 14, litra c, ændres »niveau eller« til: »niveau,«, og i litra d ændres »landet.« til: »landet eller«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 14, litra e er indsat ved § 1.9 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023.
§ 9 a, stk. 4 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »nr. 1-3, 6-9, 12 og 13 og nr. 14, litra a, c og d,« til: »nr. 1-3, 6-9 og 11-13 og nr. 14, litra a og c-e,«, og »nr. 18« ændres til: »nr. 17«, i 3. pkt. ændres »nr. 10 og 11« til: »nr. 10«, og 5. pkt. ophæves. Hidtidig formulering af 5. pkt.: Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 10, skal endvidere betinges af, at udlændingen ikke modtager dagpenge på dimittendvilkår efter § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 9 a, stk. 5 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 5, 1., 3 og 4. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-12 og 14« til: »stk. 2, nr. 1-10, 13 og 14«, og i 2. pkt. ændres »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 14« til: »stk. 2, nr. 1-10, 13 og 14«.
§ 9 a, stk. 6 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 6, 1. pkt., ændres »nr. 12 og 13« til: »nr. 11 og 12«, i 2. pkt. ændres »nr. 12« til: »nr. 11«, og »stk. 2, nr. 1-9 eller 11-14« ændres til: »stk. 2, nr. 1-14«, i 3. pkt. ændres »nr. 12« til: »nr. 11«, to steder i 4. pkt. ændres »nr. 12« til: »nr. 11«, og i 5. pkt. ændres »nr. 13« til: »nr. 12«, og »nr. 12 eller 13« ændres til: »nr. 11 eller 12«.
§ 9 a, stk. 8 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-9 og 12-14« til: »stk. 2, nr. 1-9 og 11-14«.
§ 9 a, stk. 9 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 9, ændres »stk. 2, nr. 1-9, 13 og 14« til: »stk. 2, nr. 1-9 og 12-14«.
§ 9 a, stk. 11 er ændret ved §§ 1.15-1.16 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 11, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 14« til: »stk. 2, nr. 1-10, 13 og 14«, og i 3. pkt., ændres »efter § 9 a, stk. 2, nr. 10, eller § 9 i, stk. 2,« til: »efter § 9 i, stk. 12, med henblik på at søge beskæftigelse efter afslutning af en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse eller har opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 2,«.
§ 9 a, stk. 14 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 14, ændres »stk. 2, nr. 3« til: »stk. 2, nr. 3 og 13«, og nyt 2. pkt. indsættes.
§ 9 a, stk. 15 og 16 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 15, 1. pkt., og stk. 16, 1. pkt., ændres »nr. 11« til: »nr. 10«.
§ 9 a, stk. 18, nr. 3 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 18, nr. 3, ændres »20 fuldtidsansatte« til: »10 fuldtidsansatte«. Ændringen finder anvendelse, uanset hvornår en virksomhed er certificeret.
§ 9 a, stk. 23 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 23, ændres »nr. 12« til: »nr. 11«.
§ 9 a, stk. 24 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 24, ændres »nr. 12 eller 13« til: »nr. 11 eller 12«.
§ 9 a, stk. 25 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 25, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-4, 7, 9 eller 12-14« til: »stk. 2, nr. 1-4, 7, 9 eller 11-14«.
§ 9 a, stk. 26 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. To steder i § 9 a, stk. 26, ændres »nr. 1-4, 6-9 og 12-14« til: »nr. 1-4, 6-9 og 11-14«.
§ 9 a, stk. 29 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 29, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 3« til: »stk. 2, nr. 3 og 13«.
§ 9 a, stk. 30 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 30, ændres »nr. 12« til: »nr. 11«.
§ 9 a, stk. 31 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 a, stk. 31, ændres tre steder »nr. 11« til: »nr. 10«.
§ 9 a, stk. 32-34 er indsat ved §§ 1.27-1.28 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023.
§ 9 a, stk. 18, nr. 5 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 1840 af 19.12.2023 fra d. 01.02.2024. I § 9 a, stk. 18, nr. 5, ændres »alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet« til: »strakspåbud fra Arbejdstilsynet, som ikke er efterkommet«.
§ 9 a, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »arbejdskraft,«: »jf. dog stk. 35,«.
§ 9 a, stk. 11 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 11, 4. pkt., ændres »§ 9 i, stk. 12« til: »§ 9 i, stk. 15«, og efter »ph.d.-uddannelse« indsættes: »eller efter opnåelse af dansk autorisation som sundhedsperson«.
§ 9 a, stk. 35 og 36 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.
§ 9 a, stk. 2, nr. 11 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 2, nr. 11, ændres »9 m, når udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter nr. 1-14,« til: »9 m, efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., eller efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine,«, og efter »inddrages,« indsættes: »eller hvis opholdsret efter EU-reglerne konstateres ophørt,«.
§ 9 a, stk. 6 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 6, ændres i 1. pkt. »opholder sig her i landet« til: »opholder sig lovligt her i landet«, og i 2. pkt. ændres »stk. 2, nr. 11, der indgives, senere end 7 dage efter« til: »stk. 2, nr. 11, afvises, når ansøgningen indgives senere end 7 dage efter«, »der er truffet endelig afgørelse« ændres til: »der i 1. eller 2. instans er truffet afgørelse«, og »efter §§ 7-9, 9 b-9 e eller 9 m, når udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-9 eller 11-14, afvises,« ændres til: »eller om konstatering af ophør af opholdsret efter EU-reglerne,«.
§ 9 a, stk. 6, 4. pkt. er indsat ved § 1.34 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. 4. og 5. pkt. bliver herefter 5. og 6. pkt.
§ 9 a, stk. 8 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »stk. 2, nr. 1-9 og 11-14,«: »og § 9 m, stk. 2,«, og i 2. pkt., ændres »stk. 2, 1. pkt.« til: »stk. 3, 1. pkt.«
§ 9 a, stk. 9, 2. pkt. er indsat ved § 1.36 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.
§ 9 a, stk. 30 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 30, indsættes efter »udløber«: »og for udlændinge, hvis opholdstilladelse på baggrund af familiemæssig tilknytning til en udlandsdansker, jf. § 9 m, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, nægtes forlænget eller inddrages«.
§ 9 a, stk. 31 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 31, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 10,« til: »stk. 2, nr. 10, eller § 9 m, stk. 2,«, og »stk. 2, nr. 10.« ændres til: »stk. 2, nr. 10, og § 9 m, stk. 2.«
§ 9 a, stk. 2, nr. 14 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 687 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 2, nr. 14, litra d, indsættes efter »ikke«: »sammenlagt«.
§ 9 a, stk. 11 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 687 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 11, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-10, 13 og 14, og stk. 3« til: »stk. 2, nr. 1-10, 13 eller 14, eller stk. 3«, og »aftale eller fået tilbud om et nyt ansættelsesforhold, kan efter indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i medfør af det nye ansættelsesforhold« ændres til: »aftale, fået tilbud om et nyt ansættelsesforhold eller ønsker at skifte opholdsgrundlag under et igangværende ansættelsesforhold i henhold til stk. 2, nr. 1-10, 13 eller 14, eller stk. 3, kan efter indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse«.
§ 9 a, stk. 11 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 687 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 11, 2. pkt., indsættes efter »opholdstilladelse«: »i medfør af et nyt ansættelsesforhold«.
§ 9 a, stk. 11, 3. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 687 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. 3. pkt. bliver herefter 4. pkt.
§ 9 a, stk. 25 er ændret ved §§ 1.5-1.7 i lov nr. 687 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 25, 1. pkt., ændres »nr. 1-4, 7, 9 eller 11-14« til: »nr. 1-3, 7, 9 eller 11-13 eller nr. 14, litra e«, i 2. pkt., ændres »3 måneders« til: »180 dages«, og to steder ændres »90 dage« til: »180 dage«, og i 3. pkt., udgår »eller 4 eller nr. 14, litra b«.
§ 9 a, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 19, stk. 1, nr. 17« til: »§ 19, stk. 1, nr. 18«.
§ 9 a, stk. 11 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 a, stk. 11, 4. pkt., ændres »§ 9 i, stk. 15« til: »§ 9 i, stk. 17«.

§ 9 b. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der uden for de i § 7, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde befinder sig i en sådan situation, at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at imødekomme ansøgningen.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives af udlændinge, der opholder sig her i landet, eller der afsoner en fængselsstraf eller dom til forvaring i henhold til regler fastsat i medfør af § 1 a, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. eller er anbragt i henhold til regler fastsat i medfør af hjemrejselovens § 1 a, stk. 4, og som er registrerede som asylansøgere efter § 48 e, stk. 2. Ved behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan Udlændinge- og Integrationsministeriet uden ansøgerens samtykke indhente de akter, der er indgået i sagen om opholdstilladelse til ansøgeren efter § 7, fra Udlændingeservice eller Flygtningenævnet, samt indhente helbredsoplysninger om ansøgeren fra indkvarteringsoperatøren og Udlændingeservice.

Stk. 3. Helbredsbetinget opholdstilladelse efter stk. 1 er betinget af, at udlændingen fremlægger nødvendig dokumentation for sine helbredsforhold.

§ 9 b, stk. 2, 1. pkt. er ændret fra d. 01.05.2003 ved lov nr. 291 af 30.04.2003
§ 9 b, stk. 2, 2. pkt. er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.4 i lov nr. 324 af 18.05.2005
§ 9 b, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.9. i lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006. Hidtidig formulering: Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives af udlændinge, der opholder sig her i landet og som er registrerede som asylansøgere efter § 48 e, stk. 1, og er meddelt afslag på ansøgningen om opholdstilladelse efter § 7 af Udlændingestyrelsen.
§ 9 b, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Overalt i loven ændres »Udlændingestyrelsen« til: »Udlændingeservice« og » Udlændingestyrelsens« til: »Udlændingeservices«.
§ 9 b, stk. 3 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010 og gælder alene for udlændinge, der indgiver ansøgning efter ændringens ikrafttræden.
§ 9 b, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 430 af 01.05.2013 fra d. 02.05.2013. Overalt i loven ændres »§ 48 e, stk. 1« til: »§ 48 e, stk. 2«.
§ 9 b, stk. 2 er ændret ved § 10.3 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9 b, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »landet«: », eller der afsoner en fængselsstraf eller dom til forvaring i henhold til regler fastsat i medfør af § 1 a, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. eller er anbragt i henhold til regler fastsat i medfør af hjemrejselovens § 1 a, stk. 4«.

§ 9 c. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed og, hvis udlændingen er under 18 år, hensynet til barnets tarv, taler derfor. Medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, betinges opholdstilladelse efter 1. pkt. som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person af, at de i § 9, stk. 2-24, 34 og 35, nævnte betingelser er opfyldt. Bestemmelserne i § 9, stk. 26-33 og 36-42, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Der kan efter afgørelse fra Hjemrejsestyrelsen om, at en udlænding er udsendelseshindret, som lægges til grund ved Udlændingestyrelsens afgørelse af sagen, gives opholdstilladelse til en udlænding, der er meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, hvis

1) udsendelse af udlændingen, jf. hjemrejselovens § 1, ikke har været mulig i mindst 18 måneder,

2) udlændingen har medvirket ved udsendelsesbestræbelserne, jf. hjemrejselovens § 3, stk. 1, i sammenhængende 18 måneder og

3) udsendelse efter de foreliggende oplysninger for tiden må anses for udsigtsløs.

Stk. 3. Der kan gives opholdstilladelse til:

1) En uledsaget udlænding under 18 år, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, hvis der efter det, som er oplyst om udlændingens personlige forhold, er særlige grunde til at antage, at udlændingen ikke bør gennemgå en asylsagsbehandling, og hvis der er grund til at antage, at udlændingen ved en tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland vil være uden familiemæssigt netværk eller uden mulighed for ophold på et modtage- og omsorgscenter og dermed vil blive stillet i en reel nødsituation. Opholdstilladelsen kan ikke forlænges ud over udlændingens fyldte 18. år.

2) En uledsaget udlænding under 18 år, der er meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, hvis der er grund til at antage, at udlændingen ved en tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland vil være uden familiemæssigt netværk eller uden mulighed for ophold på et modtage- og omsorgscenter og dermed vil blive stillet i en reel nødsituation. Opholdstilladelsen kan ikke forlænges ud over udlændingens fyldte 18. år.

Stk 4. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der udøver litterær virksomhed m.v., og som af en kommunalbestyrelse har fået tilbud om ophold i kommunen som led i kommunens medlemskab af en international organisation, der er godkendt af kulturministeren efter samråd med udlændinge- og integrationsministeren.

Stk. 5. Der kan gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis tilstedeværelse her i landet er påkrævet af efterforsknings- eller retsforfølgningsmæssige hensyn. Opholdstilladelsen kan ikke forlænges ud over den periode, hvori efterforskningen eller retsforfølgningen pågår.

Stk. 6. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 4 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q eller § 47, stk. 1, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, har fået fastsat en udrejsefrist eller har en anden ansøgning om opholdstilladelse under behandling, kan ansøgning efter stk. 4 ikke indgives her i landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan i sådanne tilfælde kun indgives, hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 1 eller 4, skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold, jf. 1. pkt.

Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 4 skal betinges af, at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen tilbydes ophold, påtager sig at forsørge udlændingen og dennes eventuelle familie under opholdet i kommunen, og at udlændingen underskriver en erklæring om anerkendelse af de grundlæggende værdier i det danske samfund.

§ 9 c, stk. 1 er ændret ved § 1.18 og 1.19 i lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 9 c, stk. 5-7 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007
§ 9 c, stk. 8-10 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 505 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. § 9 c, stk. 8-10 finder dog ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse.
§ 9 c, stk. 4 er indsat ved § 1.1 lov nr. 485 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 9 c, stk. 5 er ændret ved § 1.2 lov nr. 485 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 9 c, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: »og 4«.
§ 9 c, stk. 12 er indsat ved § 1.3 lov nr. 485 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 9 c, stk. 7 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1398 af 27.12.2008 fra d. 01.03.2009. I § 9 c, stk. 7, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.
§ 9 c, stk. 8 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1398 af 27.12.2008 fra d. 01.03.2009. I § 9 c, stk. 8, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.
§ 9 c, stk. 7 er indsat ved § 3.7 i Lov nr. 1511 af 27.12.2009 fra d. 01.01.2010.
§ 9 c, stk. 9 er ændret ved § 3.8 i Lov nr. 1511 af 27.12.2009 fra d. 01.01.2010. I § 9 c, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.
§ 9 c, stk. 5 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010 og gælder alene for udlændinge, der indgiver ansøgning efter ændringens ikrafttræden. Hidtidig formulering: Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1 og 4 skal være opnået inden indrejsen. Efter indrejsen kan ansøgning herom ikke indgives, behandles eller tillægges opsættende virkning her i landet, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor.
§ 9 c, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1543 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Udlændingelovens § 9 c, stk. 3, § 40 c, stk. 2, og § 56 a, stk. 1, 5. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, 2 og 4, finder alene anvendelse for uledsagede mindreårige udlændinge, der indrejser i Danmark fra og med den 1. januar 2011. Hidtidig formulering: Stk. 3. Der kan gives opholdstilladelse til:
1) En uledsaget udlænding, der inden det fyldte 18. år har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, hvis der efter det, som er oplyst om udlændingens personlige forhold, er særlige grunde til at antage, at udlændingen ikke bør gennemgå en asylsagsbehandling.
2) En uledsaget udlænding, der inden det fyldte 18. år har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, hvis der er grund til at antage, at udlændingen uden for de i § 7, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde vil blive stillet i en reel nødsituation ved en tilbagevenden til hjemlandet.

§ 9 c, stk. 1 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9 c, stk. 1, ændres »§ 9, stk. 2-17« til: »§ 9, stk. 2-21« og »§ 9, stk. 19-25« til: »§ 9, stk. 23-31«.
§ 9 c, stk. 6 er ændret § 1.1 i lov nr. 833 af 06.07.2011 fra d. 01.01.2012. I § 9 c, stk. 6, indsættes efter: »her i landet«: », herunder om dokumentation for bestået anerkendt sprogtest og oprettelse af en spærret konto med et beløb svarende til op til 1 års ydelser i form af statens uddannelsesstøtte som betingelse for opholdstilladelse«.
§ 9 c, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9, stk. 22, der bliver stk. 21, § 9 a, stk. 4, 1. pkt., § 9 c, stk. 5, 1. pkt., § 9 f, stk. 7, 1. pkt., § 10, stk. 1, 2 og 5, § 11, stk. 1, § 32, stk. 6, og § 44 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »§§ 7-9 f«: »eller 9 i-9 n«.
§ 9 c, stk. 4 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012 og finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c. I § 9 c, stk. 1, ændres »§ 9, stk. 2-21« til: »§ 9, stk. 2-20 og 30«, og »§ 9, stk. 23-31« ændres til: »§ 9, stk. 22-29 og 31-37«.
§ 9 c, stk. 4 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 c, stk. 4, § 38, stk. 3, 1. pkt., § 46 b, § 48, 4., 6. og 7. pkt., og § 56 a, stk. 1, 3. og 4. pkt., og stk. 11, 1. pkt., ændres »ministeren for flygtninge, indvandrere og integration« til: »justitsministeren«.
§ 9 c, stk. 6-12 er ophævet ved § 1.30 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. Hidtidig formulering: Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1 til udlændinge, der er optaget på en uddannelse eller et kursus ved en uddannelsesinstitution her i landet, herunder om dokumentation for bestået anerkendt sprogtest og oprettelse af en spærret konto med et beløb svarende til op til 1 års ydelser i form af statens uddannelsesstøtte som betingelse for opholdstilladelse.
Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om studieaktivitet for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse med henblik på at deltage i en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse her i landet.
Stk. 8. Til brug for Udlændingeservices afgørelser om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1 til udlændinge, der er optaget på en uddannelse eller et kursus ved en uddannelsesinstitution her i landet, og som ikke er omfattet af de i stk. 6 fastsatte regler, afgiver Danmarks Evalueringsinstitut efter anmodning fra uddannelsesinstitutionen en vejledende udtalelse om indhold og kvalitet i følgende uddannelser:
1) Videregående uddannelser og kurser, der uden godkendelse fra en statslig myndighed udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn.
2) Uddannelser og kurser inden for grund- og ungdomsuddannelser, der uden godkendelse fra en statslig myndighed udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution, der er under statsligt tilsyn.
3) Kurser på folkehøjskoler m.v. godkendt efter lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), som gennemføres uden tilskud efter loven.
Stk. 9. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om Danmarks Evalueringsinstituts udtalelser efter stk. 8, herunder om anmodninger og om den anmodende institutions betaling til dækning af Danmarks Evalueringsinstituts udgifter i forbindelse med udtalelser.
Stk. 10. Opholdstilladelse efter stk. 1 med henblik på au pair-ophold kan, medmindre særlige grunde taler derfor, ikke gives, hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen for et eller flere forhold begået mod en person, der på gerningstidspunktet var au pair hos den domfældte, ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, for overtrædelse af straffelovens §§ 216 eller 217, §§ 224 eller 225, jf. §§ 216 eller 217, eller § 228, § 229, stk. 1, eller §§ 237, 244-246, 250, 260, 261, 262 a eller 266.
Stk. 11. Opholdstilladelse efter stk. 1 med henblik på au pair-ophold kan ikke gives, hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever inden for en periode på 5 år inden tidspunktet for afgørelsen ved endelig dom er dømt for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 4, som følge af ulovlig beskæftigelse af en udlænding, der på gerningstidspunktet var au pair hos den domfældte, eller har vedtaget en bøde for en sådan overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 4.
Stk. 12. Opholdstilladelse efter stk. 1 med henblik på au pair-ophold kan ikke gives, hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever er omfattet af en karensperiode, jf. § 21 a.

§ 9 c, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 567 af 18.06.2012 fra d. 19.06.2012. I § 9 c, stk. 1, indsættes to steder efter »enhed«: »og, hvis udlændingen er under 18 år, hensynet til barnets tarv«.
§ 9 c, stk. 5 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 432 af 01.05.2013 fra d. 03.05.2013. Stk. 5-6 bliver herefter stk. 6-7.
§ 9 c, stk. 6, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 c, stk. 6, 1. pkt., ændres »eller 9 i-9 n« til: », 9 i-9 n eller 9 p«.
§ 9 c, stk. 4 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 9 c, stk. 4, ændres »justitsministeren« til: »udlændinge-, integrations- og boligministeren«.
§ 9 c, stk. 6 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 c, stk. 6, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q eller § 47, stk. 1«.
§ 9 c, stk. 1 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 c, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 2-20 og 30,« til: »§ 9, stk. 2-24, 34 og 35,«.
§ 9 c, stk. 1 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 c, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 9, stk. 22-29 og 31-37,« til: »§ 9, stk. 26-33 og 36-42,«.
§ 9 c, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 9 c, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 9, stk. 26-33 og 36-42« til: »§ 9, stk. 26-33 og 36-43«.
§ 9 c, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 25.1 i lov nr. 982 af 26.05.2021 fra d. 01.06.2021. I § 9 c, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 30« til: »hjemrejselovens § 1«.
§ 9 c, stk. 1 er ændret ved § 10.4 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9 c, stk. 1, 3. pkt., ændres »35-42« til: »35-41«. Bemærk, at ændringen er implementeret efter lov nr. 915/2022 straks nedenfor.
§ 9 c, stk. 1 er ændret ved §§ 1.20-1.21 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9 c, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 2-24, 34 og 35« til: »stk. 2-23, 33 og 34«, og i 3. pkt., ændres »stk. 26-33 og 36-43« til: »stk. 25-32 og 35-42«.
§ 9 c, stk. 2 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 414 af 23.04.2024 fra d. 01.05.2024. I § 9 c, stk. 2, ændres »Der kan efter ansøgning« til: »Der kan efter afgørelse fra Hjemrejsestyrelsen om, at en udlænding er udsendelseshindret, som lægges til grund ved Udlændingestyrelsens afgørelse af sagen,«.
§ 9 c, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 414 af 23.04.2024 fra d. 01.05.2024. I § 9 c, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »udsendelsesbestræbelserne«: », jf. hjemrejselovens § 3, stk. 1,«.
§ 9 c, stk. 1 er ændret ved §§ 1.39-1.40 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 c, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 2-23, 33 og 34« til: »stk. 2-24, 34 og 35«, og i 3. pkt., ændres »stk. 25-32 og 35-41« til: »stk. 26-33 og 36-42«.

§ 9 d. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, som tidligere har haft dansk indfødsret, medmindre udlændingens danske indfødsret er frakendt eller frataget efter § 8 A eller § 8 B i lov om dansk indfødsret.

§ 9 d er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.5 i lov nr. 324 af 18.05.2005.
§ 9 d er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1057 af 24.10.2019 fra 25.10.2019. I § 9 d ændres »ved dom« til: »eller frataget«. Ændringen ophæves d. 01.07.2021, medmindre andet bestemmes inden denne dato. Ændringen blev gjort permanent ved § 1.1 i lov nr. 2228 af 29.12.2020.

§ 9 e. Der kan gives opholdstilladelse til en udlænding fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien, der har eller har haft opholdstilladelse i medfør af lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven), eller som på grundlag af en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 indgivet inden den 30. april 1999 er eller har været registreret som asylansøger efter reglerne i § 48 e, stk. 2, såfremt udlændingen må antages at have behov for midlertidig beskyttelse her i landet.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives af udlændinge, der opholder sig her i landet.

§ 9 e, stk. 2 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 504 af 06.06.2007 fra d. 01.08.2007.
§ 9 e, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 430 af 01.05.2013 fra d. 02.05.2013. Overalt i loven ændres »§ 48 e, stk. 1« til: »§ 48 e, stk. 2«.

§ 9 f. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til

1) en udlænding, der her i landet skal virke som religiøs forkynder,

2) en udlænding, der her i landet skal virke som missionær, eller

3) en udlænding, der her i landet skal virke inden for et religiøst ordenssamfund.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen godtgør at have tilknytning til folkekirken eller et anerkendt trossamfund her i landet. Meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1 er betinget af, at antallet af udlændinge med opholdstilladelse efter stk. 1 inden for trossamfundet står i rimeligt forhold til trossamfundets størrelse.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen godtgør at have en relevant baggrund eller uddannelse for at virke som religiøs forkynder eller missionær eller inden for et religiøst ordenssamfund.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen underskriver en løfteerklæring om, at den pågældende i sit virke vil overholde dansk lovgivning.

Stk. 5. Forlængelse af opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at ansøgeren inden 6 måneder efter meddelelsen af opholdstilladelsen har bestået en prøve i dansk og danske samfundsforhold (forlængelsesprøven). Forlængelsesprøven i dansk består af fire delprøver. Delprøve 1, 2 og 4 er på A1-minus-niveau, jf. dog 6. pkt. Delprøve 3 er på A1-niveau. Forlængelsesprøven i danske samfundsforhold er på B1-/B2-niveau. Udlændinge- og integrationsministeren kan bestemme, at niveauet for sprogprøvens delprøve 1, 2 og 4 hæves til A1-niveau. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om prøven, herunder regler om, hvornår prøven anses for bestået, frist for aflæggelse og beståelse af prøven, om udpegning af prøveafholdere, betingelser for at deltage i prøven, opkrævning af gebyr for at deltage i prøven, klagefrister og prøvens indhold og gennemførelse m.v.

Stk. 6. Forlængelse af opholdstilladelse efter stk. 1 skal endvidere betinges af, at ansøgeren inden 6 måneder efter meddelelse af opholdstilladelse har gennemført et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, der er etableret af udlændinge- og integrationsministeren. Det påhviler ansøgeren inden for de 6 måneder at fremlægge dokumentation herfor. Fristen på 6 måneder kan efter ansøgning forlænges ved lovligt forfald. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis ansøgeren fritages for at deltage i kurset, fordi den pågældende har et tilsvarende kendskab til dansk familieret, frihed og folkestyre.

Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet her i landet.

Stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan ikke meddeles, hvis der er grund til at antage, at udlændingen vil udgøre en trussel mod den offentlige tryghed, den offentlige orden, sundheden, sædeligheden eller andres rettigheder og pligter.

Stk. 9. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, har fået fastsat en udrejsefrist eller har en anden ansøgning om opholdstilladelse under behandling, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 ikke indgives her i landet. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 1, skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold, jf. 1. pkt.

Stk. 10. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter efter aftale med kirkeministeren nærmere regler om kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre, herunder regler om kursets indhold, lovligt forfald, fritagelse for at deltage i kurset, ansøgningsproceduren og opkrævning af gebyr for at deltage i kurset, jf. stk. 6.

§ 9 f er indsat ved § 1.20 i lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 9 f, stk. 6 er indsat fra d. 01.07.2005 ved § 1.6 i lov nr. 324 af 18.05.2005
§ 9 f, stk. 4 er indsat ved § 2.4 i lov nr. 400 af 21.04.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.
§ 9 f er ændret ved § 1.6 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration og gælder alene for udlændinge, der indgiver ansøgning efter ændringens ikrafttræden. Hidtidig formulering: § 9 f. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til
1) en udlænding, der her i landet skal virke som religiøs forkynder,
2) en udlænding, der her i landet skal virke som missionær, eller
3) en udlænding, der her i landet skal virke inden for et religiøst ordenssamfund.
Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen godtgør at have tilknytning til folkekirken eller et anerkendt eller godkendt trossamfund her i landet. Meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1 er betinget af, at antallet af udlændinge med opholdstilladelse efter stk. 1 inden for trossamfundet står i rimeligt forhold til trossamfundets størrelse.
Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen godtgør at have en relevant baggrund eller uddannelse for at virke som religiøs forkynder eller missionær eller inden for et religiøst ordenssamfund.
Stk. 4. Forlængelse af opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at ansøgeren inden 6 måneder efter meddelelsen af opholdstilladelsen har bestået en prøve i dansk og danske samfundsforhold. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter regler om prøven, herunder regler om, hvornår prøven anses for bestået, frist for aflæggelse og beståelse af prøven, om udpegning af prøveafholdere, betingelser for at deltage i prøven, opkrævning af gebyr for at deltage i prøven, klagefrister og prøvens indhold og gennemførelse m.v.
Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet her i landet.
Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan ikke meddeles, hvis der er grund til at antage, at udlændingen vil udgøre en trussel mod den offentlige tryghed, den offentlige orden, sundheden, sædeligheden eller andres rettigheder og pligter.
Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal være opnået inden indrejsen. Efter indrejsen kan ansøgning herom ikke indgives, behandles eller tillægges opsættende virkning her i landet, medmindre særlige grunde taler derfor.

§ 9 f, stk. 4 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9 f, stk. 4, ændres »prøve i dansk« til: »prøve i dansk på A1-minus-niveau, jf. bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.«
§ 9 f, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 2 a, stk. 5, § 9 f, stk. 4, 2. pkt., § 28, stk. 9, § 38, stk. 3, 2. pkt., stk. 4 og stk. 7, 2. pkt., § 39, stk. 2, 1. og 2. pkt., stk. 3, 3. pkt., stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 1. pkt., § 42, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, § 44, stk. 3, og § 47 a ændres »Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration« til: »Justitsministeren«.
§ 9 f, stk. 7, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9, stk. 22, der bliver stk. 21, § 9 a, stk. 4, 1. pkt., § 9 c, stk. 5, 1. pkt., § 9 f, stk. 7, 1. pkt., § 10, stk. 1, 2 og 5, § 11, stk. 1, § 32, stk. 6, og § 44 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »§§ 7-9 f«: »eller 9 i-9 n«.
§ 9 f, stk. 5 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 434 af 01.05.2013 fra d. 01.10.2013. Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.
§ 9 f, stk. 8, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 f, stk. 8, 1. pkt., ændres »eller 9 i-9 n« til: », 9 i-9 n eller 9 p«.
§ 9 f, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 9 f, stk. 4, 2. pkt., ændres »Justitsministeren« til: »Udlændinge-, integrations- og boligministeren«.
§ 9 f, stk. 4 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 249 af 20.03.2017 fra d. 01.04.2017. Ændringen finder ikke anvendelse for udlændinge, som inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 1. Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.
§ 9 f, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.2 i lov nr. 249 af 20.03.2017 fra d. 01.04.2017. I § 9 f, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010« til: »bekendtgørelse nr. 981 af 28. juni 2016«.
§ 9 f, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.3 i lov nr. 249 af 20.03.2017 fra d. 01.04.2017. Hidtidig formulering: Hvis ansøgeren som led i sit virke foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed, skal forlængelse af opholdstilladelse efter stk. 1 endvidere betinges af, at ansøgeren inden 6 måneder efter meddelelsen af opholdstilladelsen har gennemført et undervisningsforløb om dansk familieret. Det påhviler ansøgeren at fremlægge dokumentation herfor. Fristen på 6 måneder kan efter ansøgning forlænges ved lovligt forfald. Ændringen finder ikke anvendelse for udlændinge, som ikke foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed, og som inden lovens ikrafttræden er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 1. Ej heller finder ændringen anvendelse for udlændinge, som foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed, og som inden lovens ikrafttræden har gennemført et undervisningsforløb om dansk familieret efter den hidtil gældende bestemmelse i udlændingelovens § 9 f, stk. 5. For udlændinge omfattet af et af de foregående pkt. finder de hidtil gældende regler anvendelse.
§ 9 f, stk. 10 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 249 af 20.03.2017 fra d. 01.04.2017.
§ 9 f, stk. 9 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 f, stk. 9, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.
§ 9 f, stk. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 f, stk. 2, 1. pkt., udgår »eller godkendt«.
§ 9 f, stk. 5 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 415 af 13.03.2021 fra d. 15.03.2021. I § 9 f, stk. 5, 1. pkt., ændres »på A1-minus-niveau, jf. bekendtgørelse nr. 981 af 28. juni 2016 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og danske samfundsforhold« til: »og danske samfundsforhold (forlængelsesprøven)«.
§ 9 f, stk. 5, 2.-6. pkt. er indsat ved § 3.2 i lov nr. 415 af 13.03.2021 fra d. 15.03.2021. 2. pkt. bliver herefter 7. pkt.

§ 9 g. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at en ansøgning, der indgives til Udlændingestyrelsen i henhold til denne lov eller bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet, skal indgives ved anvendelse af et ansøgningsskema eller en digital ansøgningsløsning, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Udlændinge- og integrationsministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om afvisning af ansøgninger, der ikke indgives på den i 1. pkt. angivne måde. Udlændinge- og integrationsministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvornår en digital ansøgning anses for at være kommet frem.

Stk. 2. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at en ansøgning, der indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til denne lov eller bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet, skal indgives ved anvendelse af en digital ansøgningsløsning, som Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering stiller til rådighed (digital selvbetjening). Udlændinge- og integrationsministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om afvisning af ansøgninger, der ikke indgives på den i 1. pkt. angivne måde. Udlændinge- og integrationsministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvornår en digital ansøgning anses for at være kommet frem.

Stk. 3. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 1-3, og § 9 q, stk. 1-3, kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om opholdstilladelse kan meddeles.

Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren kan bestemme, at ansøgninger om opholdstilladelse efter §§ 9 a, 9 f, 9 i-9 n og 9 p kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om opholdstilladelse kan meddeles.

§ 9 g er indsat ved § 1.11 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007.
§ 9 g, stk. 2 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. Hidtidig formulering: I § 9 g, stk. 2, ændres »Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration« til: »Beskæftigelsesministeren«, og »andre bestemmelser i denne lov« ændres til: »§ 9 a og §§ 9 i-9 n«.
§ 9 g, stk. 3 er indsat ved § 1.32 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012.
§ 9 g, stk. 1 er ophævet og stk. 1-3 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 1618 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5. Hidtidig formulering: En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 1-3, kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om opholdstilladelse kan meddeles.
§ 9 g, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«, og »Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings« ændres til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.
§ 9 g, stk. 4 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 g, stk. 4, ændres »og §§ 9 i-9 n« til: »og §§ 9 i-9 n og 9 p«.
§ 9 g, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering« til: »Styrelsen for International Rekruttering og Integration«.
§ 9 g, stk. 4 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 9 g, stk. 4, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Udlændinge-, integrations- og boligministeren«, og »§ 9 a og §§ 9 i-9 n og 9 p« ændres til: »§§ 9 a, 9 f, 9 i-9 n og 9 p«.
§ 9 g, stk. 5 er ophævet ved § 1.15 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Hidtidig formulering: Stk. 5. Justitsministeren kan bestemme, at ansøgninger om opholdstilladelse efter § 9 f kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om opholdstilladelse kan meddeles.
§ 9 g, stk. 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 g, stk. 3, indsættes efter »§ 9, stk. 1, nr. 1-3«: », og § 9 q, stk. 1-3«.

§ 9 h. Udlændingen skal senest samtidig med indgivelse af ansøgning, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet, betale et gebyr for indgivelse af ansøgning om

1) opholdstilladelse efter § 9, stk. 1,

2) opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, på baggrund af familiemæssig tilknytning til en herboende person,

3) opholdstilladelse efter § 9 f,

4) opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-14, og stk. 3,

5) opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-6 og 17,

6) opholdstilladelse efter § 9 j, stk. 1,

7) opholdstilladelse efter § 9 k, stk. 1, 1. pkt.,

8) opholdstilladelse efter § 9 l, stk. 1, 1. pkt.,

9) opholdstilladelse efter § 9 m, stk. 1 og 2,

10) opholdstilladelse efter § 9 n, stk. 1,

11) opholdstilladelse efter § 9 q, stk. 1,

12) opholdstilladelse efter § 9 q, stk. 2 og 3,

13) forlængelse af opholdstilladelse efter nr. 1 og 2,

14) forlængelse af opholdstilladelse efter nr. 3,

15) forlængelse af opholdstilladelse efter nr. 4-10,

16) forlængelse af opholdstilladelse efter nr. 11 og 12,

17) opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 12,

18) tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 9 q, stk. 8, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter bestemmelsen, der er nævnt i nr. 11,

19) tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. § 11, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1-10 og 12, og

20) tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. § 11, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter §§ 7, 8 eller 9 b eller § 9 c, stk. 1-3, og udlændingen tidligere har søgt opholdstilladelse efter §§ 7 eller 9 e.

Stk. 2. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter gebyrerne efter stk. 1, jf. stk. 4.

Stk. 3. Virksomheden skal senest samtidig med indgivelse af ansøgning om certificering efter § 9 a, stk. 18, og forlængelse af en sådan certificering betale et gebyr. Gebyret fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren, jf. stk. 4, 4. pkt.

Stk. 4. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 4-10, 15 og 17, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Styrelsen for International Rekruttering og Integrations behandling og kontrol af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse. Ved fastsættelse af størrelsen af gebyrerne efter 1. pkt. indgår endvidere omkostningerne ved det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelsers bistand til kontrolbesøg efter § 44 a, stk. 20. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 1-3, 11-14 og 16, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Udlændingestyrelsens behandling af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 18-20, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved behandlingen af ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 3 fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af ansøgninger om certificering og forlængelse af certificering.

Stk. 5. For indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 1 eller 3, skal udlændingen eller virksomheden senest samtidig med indgivelsen af ansøgningen om genoptagelse betale et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne. For indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 1 eller 3 skal klageren senest samtidig med indgivelsen af klagen betale et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne. For indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag omfattet af 2. pkt. skal klageren senest samtidig med indgivelsen af ansøgningen om genoptagelse betale et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne.

Stk. 6. Gebyr efter stk. 5, 1. pkt., tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes. Gebyr efter stk. 5, 2. pkt., tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Gebyr efter stk. 5, 3. pkt., tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

Stk. 7. Hvis en ansøgning, der er omfattet af stk. 1, afvises på andet grundlag end manglende gebyrbetaling, jf. § 9, stk. 25, § 9 a, stk. 5-7, § 9 c, stk. 6, § 9 f, stk. 9, § 9 g, stk. 3 og 4, § 9 i, stk. 7-9, § 9 j, stk. 2 og 3, § 9 k, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 9 l, stk. 2 og 3, § 9 m, stk. 4 og 5, § 9 n, stk. 2 og 3, § 9 q, stk. 10-12, § 11, stk. 11, og § 47 b og regler udstedt i medfør af § 9 g, stk. 1 og 2, skal gebyret tilbagebetales fratrukket et beløb på 750 kr.

Stk. 8. Ansøgningen afvises, hvis betingelsen i stk. 1 og 3 ikke er opfyldt, medmindre den udestående gebyrindbetaling udgør højst 200 kr., det indbetalte gebyr svarer til en anden sagskategori end den, ansøgningen vedrører, jf. stk. 1, eller den udestående gebyrindbetaling skyldes, at gebyret er reguleret i perioden mellem indbetalingen og ansøgningens indgivelse. I sådanne tilfælde vil udlændingen få en frist til at indbetale det udestående gebyr. Indbetales det udestående gebyr ikke inden for fristen, afvises ansøgningen.

Stk. 9. Ansøgningen om genoptagelse afvises, hvis betingelsen i stk. 5, 1. pkt., ikke er opfyldt. Klagen afvises, hvis betingelsen i stk. 5, 2. pkt., ikke er opfyldt. Ansøgningen om genoptagelse af klagesagen afvises, hvis betingelsen i stk. 5, 3. pkt., ikke er opfyldt.

Stk. 10. For indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse efter § 21 a, skal værtspersonen senest samtidig med indgivelsen af ansøgningen om genoptagelse betale et gebyr på 805 kr. For indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter § 21 a skal klageren senest samtidig med indgivelsen af klagen betale et gebyr på 805 kr. For indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag omfattet af 2. pkt. skal klageren senest samtidig med indgivelsen af ansøgningen om genoptagelse betale et gebyr på 805 kr.

Stk. 11. Gebyr efter stk. 10, 1. pkt., tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes. Gebyr efter stk. 10, 2. pkt., tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Gebyr efter stk. 10, 3. pkt., tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

Stk. 12. Ansøgningen om genoptagelse afvises, hvis betingelsen i stk. 10, 1. pkt., ikke er opfyldt. Klagen afvises, hvis betingelsen i stk. 10, 2. pkt., ikke er opfyldt. Ansøgningen om genoptagelse af klagesagen afvises, hvis betingelsen i stk. 10, 3. pkt., ikke er opfyldt.

Stk. 13. For indgivelse af ansøgning, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal træffe afgørelse om arbejdstilladelse efter § 9 i, stk. 17, med henblik på at kunne arbejde uden begrænsning efter afslutning af en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse skal udlændingen senest samtidig med indgivelsen af ansøgningen betale et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne.

Stk. 14. For indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 13, skal udlændingen senest samtidig med indgivelsen af ansøgningen om genoptagelse betale et gebyr på 930 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne. For indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 13 skal klageren senest samtidig med indgivelsen af klagen betale et gebyr på 930 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne. For indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag omfattet af 2. pkt. skal klageren senest samtidig med indgivelsen af ansøgningen om genoptagelse betale et gebyr på 930 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne.

Stk. 15. Gebyr efter stk. 14, 1. pkt., tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes. Gebyr efter stk. 14, 2. pkt., tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Gebyr efter stk. 14, 3. pkt., tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

Stk. 16. Ansøgningen om genoptagelse afvises, hvis betingelsen i stk. 14, 1. pkt., ikke er opfyldt. Klagen afvises, hvis betingelsen i stk. 14, 2. pkt., ikke er opfyldt. Ansøgningen om genoptagelse af klagesagen afvises, hvis betingelsen i stk. 14, 3. pkt., ikke er opfyldt.

Stk. 17. De beløb, der er angivet i stk. 5 og 7, reguleres fra og med 2012 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De beløb, der er angivet i stk. 8, 1. pkt., og stk. 10, reguleres fra og med 2016 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De beløb, der er angivet i stk. 13 og 14, reguleres fra og med 2024 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes dog til det nærmeste beløb, som er deleligt med 5 kr.

Stk. 18. Betaler udlændingen eller virksomheden et beløb, der overstiger det gebyr, der skal betales efter stk. 1, 3, 5, 10, 13 eller 14, tilbagebetales det overskydende beløb ikke, hvis dette beløb udgør 30 kr. eller derunder.

Stk. 19. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om indbetaling af gebyrer fastsat efter stk. 1 og 3 og stk. 5, jf. stk. 1 og 3, og stk. 10, 13 og 14, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 6, jf. stk. 5, jf. stk. 1 og 3, og stk. 7, 8, 11 og 15.

§ 9 h er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1604 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011. Loven finder alene anvendelse for ansøgninger, der indgives efter lovens ikrafttræden, klager over afslag på en ansøgning, der indgives efter lovens ikrafttræden, og ansøgninger om genoptagelse, der vedrører en ansøgning, der indgives efter lovens ikrafttræden.
§ 9 h, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 463 af 18.05.2011 fra d. 20.05.2011. Hidtidig formulering: Hvis en ansøgning, der er omfattet af stk. 1, afvises på andet grundlag, jf. § 9, stk. 18, § 9 a, stk. 4, § 9 c, stk. 5, § 9 f, stk. 7, § 9 g og § 11, stk. 8, skal gebyret tilbagebetales fratrukket et beløb på 750 kr.
§ 9 h, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9 h, stk. 1, nr. 1, ændres »5.975« til: »7.775«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9 h, stk. 1, nr. 8, ændres »5.975« til: »7.775«.
§ 9 h, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.23 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 9 h, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 18« til: »§ 9, stk. 22«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 1 er ophævet ved § 1.33 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. Hidtidig formulering: 1) på 7.775 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9, stk. 1,
§ 9 h, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 1, nr. 5, der bliver nr. 4, ændres »jf. dog nr. 6« til: »jf. dog nr. 5«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 8 er ophævet ved § 1.35 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. Hidtidig formulering: 8) på 1.600 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, med henblik på at studere,
§ 9 h, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 1, nr. 9, der bliver nr. 7, ændres »§ 9 c, stk. 1« til: »§ 9 i, stk. 1, 1. pkt.«
§ 9 h, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 1, nr. 10, der bliver nr. 8, ændres »§ 9 c, stk. 1, med henblik på au pair- og praktikantophold« til: »§ 9 j og § 9 k, stk. 1, 1. pkt.«
§ 9 h, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 1, nr. 11, der bliver nr. 9, ændres »§ 9 c, stk. 1, for så vidt angår medfølgende familie til arbejdstagere, studerende og forskere« til: »§§ 9 m og 9 n«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 11 er ophævet ved § 1.39 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. Hidtidig formulering: 11) på 1.725 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 1 og 8,
§ 9 h, stk. 1, nr. 11 er ændret ved § 1.40 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 1, nr. 14, der bliver nr. 11, ændres »nr. 2« til: »nr. 1«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 12 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 1, nr. 15, der bliver nr. 12, ændres »nr. 3-6« til: »nr. 2-5«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 13 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 1, nr. 16, der bliver nr. 13, ændres »nr. 9« til: »nr. 7«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 14 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 1, nr. 17, der bliver nr. 14, ændres »nr. 10 og 12« til: »nr. 8«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 15 er indsat ved § 1.44 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012.
§ 9 h, stk. 1, nr. 16 er ændret ved § 1.45 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 1, nr. 18, der bliver nr. 16, ændres »nr. 11« til: »nr. 9«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 17 er ændret ved § 1.46 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 1, nr. 19, der bliver nr. 17, ændres »nr. 1-12« til: »nr. 1-10«.
§ 9 h, stk. 2, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.47 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 2, 1. og 2. pkt., og § 44 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »Udlændingeservice« til: »Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«.
§ 9 h, stk. 4 er ændret ved § 1.48 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9 h, stk. 4, ændres »§ 9, stk. 22, § 9 a, stk. 4, § 9 c, stk. 5, § 9 f, stk. 7, § 9 g,« til: »§ 9 a, stk. 4, § 9 f, stk. 7, § 9 g, stk. 2 og 3, § 9 i, stk. 2, § 9 j, stk. 2, § 9 k, stk. 2, § 9 l, stk. 2, § 9 m, stk. 2, § 9 n, stk. 2,«.
§ 9 h, stk. 7 er ophævet og stk. 7 og 8 er indsat ved § 1.49 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. Hidtidig formulering: Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter regler om indbetaling af gebyrer efter stk. 1 og 2 og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 3 og 4.
§ 9 h, stk. 4 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 434 af 01.05.2013 fra d. 01.10.2013. I § 9 h, stk. 4, ændres »§ 9 f, stk. 7,« til: »§ 9 f, stk. 8,«.
§ 9 h, stk. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1618 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 9 h, stk. 4, ændres »§ 9 g, stk. 2 og 3,« til: »§ 9 g, stk. 4 og 5,«, og »og § 47 b,« ændres til: »§ 47 b og regler udstedt i medfør af § 9 g, stk. 1 og 2,«.
§ 9 h, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«, og »Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings« ændres til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 1-9 og 11-14 er ophævet ved § 1.21 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Nr. 10 og 15 bliver herefter nr. 1 og 2. Hidtidig formulering: 1) på 6.100 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1,
2) på 3.025 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 2, 3 og 4,
3) på 3.900 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 5,
4) på 3.900 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 6, jf. dog nr. 5,
5) på 3.025 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 6, for så vidt angår sportsfolk, ambassadepersonale, trainees og forskere,
6) på 3.025 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 8,
7) på 7.775 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 1, 1. pkt. som følge af familiemæssig tilknytning, jf. dog nr. 11,
8) på 2.125 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 j og § 9 k, stk. 1, 1. pkt.,
9) på 1.975 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter §§ 9 m og 9 n,
11) på 2.800 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 1,
12) på 2.575 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 2-5,
13) på 1.600 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 7,
14) på 1.650 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 8,

§ 9 h, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 h, stk. 1, nr. 15, der bliver nr. 2, ændres »nr. 10« til: »nr. 1«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 16 er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Nr. 17 bliver herefter nr. 3. Hidtidig formulering: 16) på 1.600 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 9,
§ 9 h, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 h, stk. 1, nr. 17, der bliver nr. 3, ændres »en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1-10.« til »den bestemmelse, der er nævnt i nr. 1,«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 4 er indsat ved § 1.25 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 9 h, stk. 2-4 er indsat ved § 1.26 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 5-7.
§ 9 h, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.27 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 h, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1-3«, og »udlændingen« ændres til: »udlændingen eller virksomheden«.
§ 9 h, stk. 5, nr. 2 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 h, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1-3«.
§ 9 h, stk. 6 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Tre steder i § 9 h, stk. 3, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2« til: »stk. 5«.
§ 9 h, stk. 7, 2. pkt. er ændret ved § 1.30 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 h, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 4, § 9 f, stk. 8, § 9 g, stk. 4 og 5, § 9 i, stk. 2, § 9 j, stk. 2, § 9 k, stk. 2, § 9 l, stk. 2, § 9 m, stk. 2, § 9 n, stk. 2,« til: »§ 9 f, stk. 8, § 9 g, stk. 5,«, og »§ 9 g, stk. 1 og 2« ændres til: »§ 9 g, stk. 1«.
§ 9 h, stk. 8 er indsat ved § 1.31 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 5-8 bliver herefter stk. 9-12.
§ 9 h, stk. 9 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Tre steder i § 9 h, stk. 5, der bliver stk. 9, ændres »stk. 2« til: »stk. 5«.
§ 9 h, stk. 10, 1. pkt. er ændret ved § 1.33 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 h, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »stk. 1, 2 og 4« til: »stk. 1, 5 og 7 og stk. 8, 4. pkt.«
§ 9 h, stk. 10, 2. pkt. er indsat ved § 1.34 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. 2. pkt. bliver herefter 3. pkt.
§ 9 h, stk. 11 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 h, stk. 7, der bliver stk. 11, ændres »efter stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og stk. 4, jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16« til: »fastsat efter stk. 2 og 3 og stk. 5, jf. stk. 2 og 3, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 6, jf. stk. 5, jf. stk. 2 og 3, og stk. 8«.
§ 9 h, stk. 12 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 h, stk. 8, der bliver stk. 12, ændres »stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og stk. 2, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og stk. 4, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17« til: »stk. 1 og stk. 5, jf. stk. 1, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 6, jf. stk. 5, jf. stk. 1, og stk. 7«.
§ 9 h, stk. 10-12 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015. Stk. 10-12 bliver herefter stk. 13-15.
§ 9 h, stk. 13, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015. I § 9 h, stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 13, 2. pkt., ændres »det beløb, der er angivet i stk. 8, 1. pkt.« til: »de beløb, der er angivet i stk. 8, 1. pkt., og stk. 10«.
§ 9 h, stk. 14 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015. I § 9 h, stk. 11, der bliver stk. 14, indsættes efter »og stk. 5, jf. stk. 2 og 3,«: »og stk. 10,«, og efter »og stk. 8« indsættes: »og 11«.
§ 9 h, stk. 4, 5 og 10 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering« til: »Styrelsen for International Rekruttering og Integration«.
§ 9 h, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 01.03.2016. Hidtidig formulering: Udlændingen skal senest samtidig med indgivelse af ansøgning, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet, betale et gebyr
1) på 2.125 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 f,
2) på 1.650 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 1,
3) på 3.550 kr. for at indgive ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. § 11, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter den bestemmelse, der er nævnt i nr. 1,
4) på 5.450 kr. for at indgive ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. § 11, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-13, § 9 i, stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, § 9 j, stk. 1, § 9 k, stk. 1, 1. pkt., § 9 m, stk. 1, eller § 9 n, stk. 1.
Stk. 2. Udlændingen skal senest samtidig med indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-13, § 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 9 j, stk. 1, § 9 k, stk. 1, 1. pkt., § 9 m, stk. 1, eller § 9 n, stk. 1, forlængelse af en sådan tilladelse, ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 11, og ansøgning om dispensation for bortfald efter § 17, stk. 3, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1, betale et gebyr, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet. Gebyrerne fastsættes og reguleres af beskæftigelsesministeren, jf. stk. 4, 1. pkt.

§ 9 h, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 9 h, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 1, nr. 4-9 og 12-14,«, »styrelsens« ændres til: »Styrelsen for International Rekruttering og Integrations«, og efter 1. pkt. indsættes: »Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 1-3, 10 og 11, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Udlændingestyrelsens behandling af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 15 og 16, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved behandlingen af ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse.«
§ 9 h, stk. 5, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.18 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 9 h, stk. 5, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 eller 3«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 01.03.2016. Hidtidig formulering: Ansøgningen afvises, hvis betingelsen i stk. 1 ikke er opfyldt. Hvis en ansøgning, der er omfattet af stk. 1, afvises på andet grundlag, jf. § 9 f, stk. 8, § 9 g, stk. 5, § 11, stk. 8, og § 47 b og regler udstedt i medfør af § 9 g, stk. 1, skal gebyret tilbagebetales fratrukket et beløb på 750 kr.
§ 9 h, stk. 8, 1. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 9 h, stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 1 og 3«, og »jf. stk. 2« ændres til: »jf. stk. 1«.
§ 9 h, stk. 8, 4. pkt. er ophævet ved § 1.21 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 01.03.2016. Hidtidig formulering: Hvis en ansøgning, der er omfattet af stk. 2, afvises på andet grundlag, jf. § 9 a, stk. 4-6, § 9 g, stk. 4, § 9 i, stk. 3 og 4, § 9 j, stk. 2 og 3, § 9 k, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 9 m, stk. 2 og 3, § 9 n, stk. 2 og 3, § 47 b og regler udstedt i medfør af § 9 g, stk. 2, skal gebyret tilbagebetales fratrukket et beløb på 750 kr.
§ 9 h, stk. 13, 1. pkt. er ændret ved § 1.22 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 9 h, stk. 13, 1. pkt., udgår »1,« og »og stk. 8, 4. pkt.« Hidtidig formulering: De beløb, der er angivet i stk. 1, 5 og 7 og stk. 8, 4. pkt., reguleres fra og med 2012 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
§ 9 h, stk. 13, 2. pkt. er ændret ved § 1.23 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 9 h, stk. 13, 2. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 1, nr. 4-9 og 12-14, og stk. 3«, og efter 2. pkt. indsættes: »Beløb fastsat efter stk. 1, nr. 1-3, 10, 11, 15 og 16, reguleres fra og med 2017 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«
§ 9 h, stk. 14 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 9 h, stk. 14, ændres »stk. 2 og 3« tre steder til: »stk. 1 og 3«, og »stk. 8 og 11« ændres til: »stk. 7, 8 og 11«.
§ 9 h, stk. 14 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 9 h, stk. 14, § 9 k, stk. 4, § 9 m, stk. 4, og § 9 n, stk. 4, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Udlændinge-, integrations- og boligministeren«.
§ 9 h, stk. 15 er ophævet ved § 1.26 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 01.03.2016. Hidtidig formulering: Stk. 15. Justitsministeren fastsætter regler om indbetaling af gebyrer efter stk. 1 og stk. 5, jf. stk. 1, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 6, jf. stk. 5, jf. stk. 1, og stk. 7.
§ 9 h, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 h, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-13« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 13 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 h, stk. 1, nr. 13, ændres »§ 9 a, stk. 11« til: »§ 9 a, stk. 10«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 14 er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. Nr. 15 og 16 bliver herefter nr. 14 og 15. Hidtidig formulering: 14) dispensation fra bortfald af opholdstilladelse efter § 17, stk. 3, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1,
§ 9 h, stk. 3 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 h, stk. 3, ændres »stk. 18« til: »stk. 16«.
§ 9 h, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.25 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 h, stk. 4, 1. pkt., ændres »og 12-14« til: », 12 og 13«, »samt omkostningerne ved Styrelsen for International Rekruttering og Integrations behandling af ansøgninger om dispensation for bortfald, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1« udgår, og i 3. pkt. ændres »nr. 15 og 16« til: »nr. 14 og 15«. Hidtidig formulering: Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 4-9 og 12-14, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandling af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse samt omkostningerne ved Styrelsen for International Rekruttering og Integrations behandling af ansøgninger om dispensation for bortfald, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1.
§ 9 h, stk. 13 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 h, stk. 13, ændres »og 12-14« til: », 12 og 13«, og »15 og 16« ændres til: »14 og 15«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 h, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12,«: »og stk. 3,«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 13 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 h, stk. 1, nr. 13, ændres »§ 9 a, stk. 10« til: »§ 9 a, stk. 11«.
§ 9 h, stk. 3 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 h, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 16« til: »§ 9 a, stk. 17«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 a, stk. 4-6« til: »§ 9 a, stk. 5-7«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 188 af 27.02.2017 fra d. 01.03.2017. Ændringen finder ikke anvendelse for ansøgninger om opholdstilladelse, der er indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 g, stk. 4,« til: »§ 9 g, stk. 3 og 4,«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 249 af 20.03.2017 fra d. 01.04.2017. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 f, stk. 8« til: »§ 9 f, stk. 9«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 9 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. Nr. 9-15 bliver herefter nr. 10-16. Ændringen er ophævet d. 01.07.2018. Den midlertidige bestemmelse lød: 9) opholdstilladelse efter § 9 m, stk. 2,
§ 9 h, stk. 1, nr. 12, der bliver nr. 13, er ændret ved § 1.4 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. I § 9 h, stk. 1, nr. 12, der bliver nr. 13, ændres »nr. 4-9« til: »nr. 4-10«. Ændringen er ophævet d. 01.07.2018.
§ 9 h, stk. 1, nr. 14, der bliver nr. 15, er ændret ved § 1.5 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. I § 9 h, stk. 1, nr. 14, der bliver nr. 15, ændres »nr. 1-9« til: »nr. 1-10«. Ændringen er ophævet d. 01.07.2018.
§ 9 h, stk. 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. I § 9 h, stk. 4, 1. pkt., ændres »nr. 4-9, 12 og 13« til: »nr. 4-10, 13 og 14«, i 2. pkt. ændres »nr. 1-3, 10 og 11« til: »nr. 1-3, 11 og 12«, og i 3. pkt. ændres »nr. 14 og 15« til: »nr. 15 og 16«. Ændringen er ophævet d. 01.07.2018.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 m, stk. 2 og 3« til: »§ 9 m, stk. 6 og 7«. Ændringen er ophævet d. 01.07.2018.
§ 9 h, stk. 13 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. I § 9 h, stk. 13, 2. pkt., ændres »nr. 4-9, 12 og 13« til: »nr. 4-10, 13 og 14«, og i 3. pkt. ændres »nr. 1-3, 10, 11, 14 og 15« til: »nr. 1-3, 11, 12, 15 og 16«. Ændringen er ophævet d. 01.07.2018.
§ 9 h, stk. 1, nr. 11 og 12 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. Nr. 11-13 bliver herefter nr. 13-15.
§ 9 h, stk. 1, nr. 16 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. Nr. 14 bliver herefter nr. 17.
§ 9 h, stk. 1, nr. 18 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. Nr. 15 og 16 bliver herefter nr. 19 og 20.
§ 9 h, stk. 1, nr. 15, der bliver nr. 19, er ændret ved § 1.11 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 h, stk. 1, nr. 15, der bliver nr. 19, indsættes efter »nr. 1-10«: »og 12«.
§ 9 h, stk. 4 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 h, stk. 4, 1. pkt., ændres »13 og 14« til: »15 og 17«, i 2. pkt. ændres »11 og 12« til: »11-14 og 16«, og i 3. pkt. ændres »15 og 16« til: »18-20«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 h, stk. 7, indsættes efter »§ 9 n, stk. 2 og 3«: », § 9 q, stk. 10-12«.
§ 9 h, stk. 13 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 h, stk. 13, 2. pkt., ændres »nr. 4-10, 13 og 14« til: »nr. 4-10, 15 og 17«, og i 3. pkt. ændres »nr. 1-3, 11, 12, 15 og 16« til: »nr. 1-3, 13, 14, 19 og 20«.
§ 9 h, stk. 13, 4. pkt. er indsat ved § 1.15 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. 4. pkt. bliver herefter 5. pkt.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9, stk. 21,« til: »§ 9, stk. 25,«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 3.12 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 h, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 17 er ændret ved § 3.13 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 h, stk. 1, nr. 17, ændres »§ 9 a, stk. 11« til: »§ 9 a, stk. 10«.
§ 9 h, stk. 3 er ændret ved § 3.14 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 h, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 17« til: »§ 9 a, stk. 16«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 3.15 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 a, stk. 5-7« til: »§ 9 a, stk. 5 og 6«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 14 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. Hidtidig formulering: 14) forlængelse af opholdstilladelse efter nr. 4-9,
§ 9 h, stk. 1, nr. 15 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 9 h, stk. 1, nr. 15, ændres »nr. 11 og 12« til: »nr. 10 og 11«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 17 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 9 h, stk. 1, nr. 17, ændres »nr. 11« til: »nr. 10«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 18 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. Hidtidig formulering: 18) tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. § 11, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1-9 og 11, og
§ 9 h, stk. 4, 1.-3. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. Hidtidig formulering af 1.-3. pkt.: Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 4-9, 14 og 16, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandling af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 1-3, 10-13 og 15, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Udlændingestyrelsens behandling af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 17-19, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved behandlingen af ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. Hidtidig formulering: Stk. 7. Hvis en ansøgning, der er omfattet af stk. 1, afvises på andet grundlag end manglende gebyrbetaling, jf. § 9, stk. 25, § 9 a, stk. 5 og 6, § 9 c, stk. 6, § 9 f, stk. 9, § 9 g, stk. 3 og 4, § 9 i, stk. 3 og 4, § 9 j, stk. 2 og 3, § 9 k, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 9 m, stk. 2 og 3, § 9 n, stk. 2 og 3, § 9 q, stk. 10-12, § 11, stk. 10, § 47 b og regler udstedt i medfør af § 9 g, stk. 1 og 2, skal gebyret tilbagebetales fratrukket et beløb på 750 kr.
§ 9 h, stk. 13, 2. og 3. pkt. er ændret ved § 1.9 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. Hidtidig formulering af 2. og 3. pkt.: Beløb fastsat efter stk. 1, nr. 4-9, 14 og 16, og stk. 3 og de beløb, der er angivet i stk. 8, 1. pkt., og stk. 10, reguleres fra og med 2016 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløb fastsat efter stk. 1, nr. 1-3, 12, 13, 18 og 19, reguleres fra og med 2017 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
§ 9 h, stk. 13, 4. pkt. er ændret ved § 1.10 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 9 h, stk. 13, 4. pkt., ændres »stk. 1, nr. 11, 12, 16 og 18« til: »stk. 1, nr. 10, 11, 15 og 17«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 h, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2,« til: »§ 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3,«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 16 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 h, stk. 1, nr. 16, ændres »§ 9 a, stk. 10« til: »§ 9 a, stk. 11«.
§ 9 h, stk. 3 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 h, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 16« til: »§ 9 a, stk. 17«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 i, stk. 3 og 4« til: »§ 9 i, stk. 4 og 5«.
§ 9 h, stk. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 9 h, stk. 3, 2. pkt., ændres »2. pkt.« til: »4. pkt.«
§ 9 h, stk. 14 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. Stk. 14 bliver herefter stk. 15.
§ 9 h, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 h, stk. 1, nr. 4, ændres »nr. 1-12« til: »nr. 1-14«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 16 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 h, stk. 1, nr. 16, ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.
§ 9 h, stk. 3 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 h, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 17« til: »stk. 18«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 a, stk. 5 og 6« til: »§ 9 a, stk. 5-7«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1002 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 h, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 m, stk. 2 og 3« til: »§ 9 m, stk. 3 og 4«.
§ 9 h, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 2195 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9 h, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »behandling«: »og kontrol«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 8 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Nr. 8-19 bliver herefter nr. 9-20.
§ 9 h, stk. 1, nr. 14, 15, 17 og 18, der bliver nr. 15, 16, 18 og 19, er ændret ved §§ 1.2-1.5 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9 h, stk. 1, nr. 14, der bliver nr. 15, ændres »nr. 4-9« til: »nr. 4-10«, i nr. 15, der bliver nr. 16, ændres »nr. 10 og 11« til: »nr. 11 og 12«, i nr. 17, der bliver nr. 18, ændres »nr. 10« til: »nr. 11«, og i nr. 18, der bliver nr. 19, ændres »nr. 1-9 og 11« til: »nr. 1-10 og 12«.
§ 9 h, stk. 4 er ændret ved §§ 1.6-1.8 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9 h, stk. 4, 1. pkt., ændres »nr. 4-9, 14 og 16« til: »nr. 4-10, 15 og 17«, i 2. pkt. ændres »10-13 og 15« til: »11-14 og 16«, og i 3. pkt. ændres »nr. 17-19« til: »nr. 18-20«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9 h, stk. 7, indsættes efter »§ 9 k, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3,«: »§ 9 l, stk. 2 og 3,«.
§ 9 h, stk. 13 er ændret ved §§ 1.10-1.12 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9 h, stk. 13, 2. pkt., ændres »nr. 4-9, 14 og 16« til: »nr. 4-10, 15 og 17«, i 3. pkt. ændres »12, 13, 18 og 19« til: »13, 14, 19 og 20«, og i 4. pkt. ændres »nr. 10, 11, 15 og 17« til: »nr. 11, 12, 16 og 18«.
§ 9 h, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 9 h, stk. 2, udgår »og regulerer«.
§ 9 h, stk. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 9 h, stk. 3, udgår »og reguleres«.
§ 9 h, stk. 8 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 9 h, stk. 8, 1. pkt., ændres »eller det indbetalte gebyr svarer til en anden sagskategori end den, ansøgningen vedrører, jf. stk. 1« til: », det indbetalte gebyr svarer til en anden sagskategori end den, ansøgningen vedrører, jf. stk. 1, eller den udestående gebyrindbetaling skyldes, at gebyret er reguleret i perioden mellem indbetalingen og ansøgningens indgivelse«.
§ 9 h, stk. 13 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 9 h, stk. 13, 2. pkt., udgår »Beløb fastsat efter stk. 1, nr. 4-10, 15 og 17, og stk. 3, og«, og »de beløb« ændres til: »De beløb«.
§ 9 h, stk. 13, 3. og 4. pkt. er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. 5. pkt. bliver herefter 2. pkt. Hidtidig formulering af 3. og 4. pkt.: Beløb fastsat efter stk. 1, nr. 1-3, 13, 14, 19 og 20, reguleres fra og med 2017 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløb fastsat efter stk. 1, nr. 11, 12, 16 og 18, reguleres fra og med 2019 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 9 h, stk. 7, ændres »stk. 25« til: »stk. 24«.
§ 9 h, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 917 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. 2.-4. pkt. bliver herefter 3.-5. pkt.
§ 9 h, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 h, stk. 1, nr. 5, ændres »stk. 2 og 3,« til: »stk. 2, 3 og 12,«.
§ 9 h, stk. 13-16 er indsat ved § 1.30 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. Stk. 13-15 bliver herefter stk. 17-19.
§ 9 h, stk. 13, der bliver stk. 17, har fået indsat nyt 3. pkt. ved § 1.31 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. 3. pkt. bliver herefter 4. pkt.
§ 9 h, stk. 14, der bliver stk. 8, er ændret ved § 1.32 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 h, stk. 14, der bliver stk. 18, ændres »5 eller 10,« til: »5, 10, 13 eller 14,«.
§ 9 h, stk. 15, der bliver stk. 19, er ændret ved § 1.33 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 h, stk. 15, der bliver stk. 19, ændres »og stk. 10« til: »og stk. 10, 13 og 14«, og »stk. 7, 8 og 11« ændres til: »stk. 7, 8, 11 og 15«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 h, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 3 og 12« til: »§ 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-4 og 15«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 i, stk. 4 og 5« til: »§ 9 i, stk. 5 og 6«.
§ 9 h, stk. 13 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 h, stk. 13, ændres »§ 9 i, stk. 12« til: »§ 9 i, stk. 15«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 h, stk. 1, nr. 9, ændres »§ 9 m, stk. 1« til: »§ 9 m, stk. 1 og 2«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9, stk. 24« til: »§ 9, stk. 25«, »§ 9 m, stk. 3 og 4« ændres til: »§ 9 m, stk. 4 og 5«, og »§ 11, stk. 10« ændres til: »§ 11, stk. 11«.
§ 9 h, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I 9 h, stk. 1, nr. 5, ændres »stk. 2-4 og 15« til: »stk. 2-6 og 17«.
§ 9 h, stk. 7 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 i, stk. 5 og 6« til: »§ 9 i, stk. 7-9«.
§ 9 h, stk. 13 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 h, stk. 13, ændres »§ 9 i, stk. 15« til: »§ 9 i, stk. 17«.

§ 9 i. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding med henblik på uddannelse, hvis den pågældende er optaget på en uddannelse eller et kursus ved en uddannelsesinstitution her i landet. Der kan endvidere efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis ganske særlige uddannelsesmæssige hensyn i øvrigt tilsiger det.

Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som deltager i en ph.d.-uddannelse her i landet, hvis

1) udlændingen er indskrevet på et dansk universitet og aflønnes af universitetet eller en virksomhed med tilknytning til udlændingens ph.d.-uddannelse eller

2) udlændingen er indskrevet på et dansk universitet uden at være aflønnet af universitetet eller en virksomhed i Danmark.

Stk. 3. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding med henblik på at opnå autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske i Danmark, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed forinden har vurderet, at udlændingen i udlandet har opnået et uddannelsesniveau, som kan sidestilles med den tilsvarende danske uddannelse, eller udlændingen af Styrelsen for Patientsikkerhed har fået tilladelse til under autorisationsprocessen at kompensere for et antal manglende kliniske timer i den udenlandske uddannelse. Opholdstilladelse skal betinges af, at udlændingens forsørgelse samt forsørgelsen af personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, er sikret gennem egne midler.

Stk. 4. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding med henblik på at opnå dansk autorisation, hvis udlændingen er omfattet af en særskilt autorisationsproces for særligt efterspurgte sundhedspersoner i medfør af § 2, stk. 5, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Opholdstilladelse skal betinges af, at udlændingens forsørgelse samt forsørgelsen af personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, er sikret gennem egne midler.

Stk. 5. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis opholdstilladelse efter §§ 7-9 eller 9 b, § 9 c, stk. 1-3, eller §§ 9 d, 9 e, 9 m eller 9 n, efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., eller efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, nægtes forlænget eller inddrages, eller hvis opholdsret efter EU-reglerne konstateres ophørt, når udlændingen på tidspunktet for afgørelsen er optaget på en fuldtidsuddannelse, der på ansøgningstidspunktet fører til, at udlændingen efter endt uddannelse kan varetage en arbejdsfunktion, der kan danne grundlag for meddelelse af opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1 eller 2. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, hvis opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., eller efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, udløber.

Stk. 6. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der har opholdstilladelse efter denne bestemmelse eller stk. 5, og som er optaget på en anden fuldtidsuddannelse, der på ansøgningstidspunktet fører til, at udlændingen efter endt uddannelse kan varetage en arbejdsfunktion, der kan danne grundlag for meddelelse af opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 7. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1-4 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1-4 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1-4 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 8. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 5 og 6 kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig lovligt her i landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 5, 1. pkt., afvises, når ansøgningen indgives, senere end 7 dage efter at der i 1. eller 2. instans er truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af udlændingens opholdstilladelse eller om konstatering af ophør af opholdsret efter EU-reglerne, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 5, 2. pkt., der indgives, efter at udlændingens opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., eller efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er udløbet, afvises, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 5 afvises, hvis opholdsretten efter EU-reglerne er konstateret ophørt grundet hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed eller misbrug af rettigheder. En udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 5 i overensstemmelse med 1.-3. pkt., må opholde sig her i landet og arbejde, i tiden indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse efter stk. 5. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 6, der indgives efter udløbet af opholdstilladelsen meddelt efter stk. 5 eller 6, afvises, medmindre særlige grunde taler herimod.

Stk. 9. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter stk. 1-6 skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter stk. 7, 1. pkt. Stk. 7, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. En opholdstilladelse efter stk. 3 med henblik på at opnå autorisation som læge eller tandlæge kan forlænges, hvis udlændingen 5 år efter tidspunktet for udstedelse af opholdstilladelsen har indgået aftale om en evalueringsansættelse eller er påbegyndt en evalueringsansættelse.

Stk. 11. Opholdstilladelse efter stk. 1 og stk. 2, nr. 2, skal betinges af, at udlændingen ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse under sit ophold her i landet. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, skal betinges af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 12. Opholdstilladelse efter stk. 3 er betinget af, at udlændingen ikke inden for de seneste 2 år har opholdt sig i Danmark i medfør af stk. 3.

Stk. 13. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1-6, herunder at opholdstilladelse efter stk. 4 ikke kan forlænges, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, og om dokumentation for bestået anerkendt sprogtest og oprettelse af en spærret konto med et beløb svarende til op til 1 års ydelser i form af statens uddannelsesstøtte som betingelse for opholdstilladelse.

Stk. 14. Til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1 til udlændinge, der er optaget på en uddannelse eller et kursus ved en uddannelsesinstitution her i landet, og som ikke er omfattet af de i medfør af stk. 13 fastsatte regler, afgiver Danmarks Evalueringsinstitut efter anmodning fra uddannelsesinstitutionen en vejledende udtalelse om indhold og kvalitet i følgende uddannelser:

1) Videregående uddannelser og kurser, der uden godkendelse fra en statslig myndighed udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn.
2) Uddannelser og kurser inden for grund- og ungdomsuddannelser, der uden godkendelse fra en statslig myndighed udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution, der er under statsligt tilsyn.
3) Kurser på folkehøjskoler m.v. godkendt efter lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler og frie fagskoler, som gennemføres uden tilskud efter loven.

Stk. 15. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter nærmere regler om Danmarks Evalueringsinstituts udtalelser efter stk. 14, herunder om anmodninger og om den anmodende institutions betaling til dækning af Danmarks Evalueringsinstituts udgifter i forbindelse med udtalelser.

Stk. 16. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 1, 2 eller 17, og som efter afslutning af en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse har indgivet ansøgning om arbejdstilladelse uden begrænsning efter stk. 17, må arbejde, i tiden indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles arbejdstilladelse efter stk. 17. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 1, og som har afsluttet en dansk kandidatuddannelse og har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-4, 7-9, 13 eller 14, må arbejde i tiden, indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-4, 7-9, 13 eller 14.

Stk. 17. Der kan meddeles opholds- og arbejdstilladelse til en udlænding, med henblik på at denne kan søge beskæftigelse efter afslutning af en uddannelse, der har dannet grundlag for en opholdstilladelse efter stk. 1, 2, 5 eller 6, samt efter opnåelse af dansk autorisation, der har dannet grundlag for en opholdstilladelse efter stk. 3 eller 4.

Stk. 18. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse efter stk. 17, herunder om adgangen til og varigheden af en sådan opholds- og arbejdstilladelse.

§ 9 i er indsat ved § 1.50 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012.
§ 9 i, stk. 6, nr. 3 er ændret ved § 44.1 i lov nr. 1605 af 26.12.2013 fra d. 28.12.2013. I § 9 i, stk. 6, nr. 3, ændres »lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)« til: »lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«.
§ 9 i, stk. 7 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1618 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 9 i, stk. 7, ændres »Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser« til: »Undervisningsministeren«.
§ 9 i, stk. 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«, og »Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings« ændres til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.
§ 9 i, stk. 2 er indsat ved § 1.37 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
§ 9 i, stk. 3 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.
§ 9 i, stk. 4 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 i, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«, »stk. 2« ændres til: »stk. 3«, og som 2. pkt. indsættes: »Stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«
§ 9 i, stk. 5 er indsat ved § 1.40 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 4-7 bliver herefter stk. 6-9.
§ 9 i, stk. 8 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 i, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.
§ 9 i, stk. 9 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 i, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.
§ 9 i, stk. 6, nr. 3 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 1539 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 i, stk. 6, nr. 3, ændres »lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler« til: »lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler og frie fagskoler«.
§ 9 i, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 i, stk. 3, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.
§ 9 i, stk. 10 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 741 af 08.06.2018 fra d. 10.06.2018.
§ 9 i, stk. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 i, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »der ikke kan lægges udlændingen til last,«: »eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie,«.
§ 9 i, stk. 3 er indsat ved § 1.23 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.
§ 9 i, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.24 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 i, stk. 3, 1.-3. pkt., der bliver stk. 4, 1.-3. pkt., ændres »efter stk. 1 og 2« til: »efter stk. 1-3«.
§ 9 i, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.25 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 i, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »efter stk. 1 og 2« til: »efter stk. 1-3«, og »stk. 3, 1. pkt.« ændres til: »stk. 4, 1. pkt.«, og i 2. pkt. ændres »Stk. 3, 2. pkt.« til: »Stk. 4, 2. pkt.«
§ 9 i, stk. 8, der bliver stk. 9, er ændret ved § 1.26 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 i, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.
§ 9 i, stk. 9, der bliver stk. 10, er ændret ved § 1.27 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 i, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.
§ 9 i, stk. 11 er indsat ved § 1.28 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. Stk. 10 bliver herefter stk. 12.
§ 9 i, stk. 11 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1002 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 i, stk. 11, ændres to steder »nr. 9« til: »nr. 10«.
§ 9 i, stk. 12 er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 2191 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Hidtidig formulering: Stk. 12. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 2, kan udføre ulønnet frivilligt arbejde.
§ 9 i, stk. 11, 2. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 918 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.
§ 9 i, stk. 7 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 i, stk. 7, ændres »stk. 1« til: »stk. 1-3«.
§ 9 i, stk. 11, 1. pkt. er ændret ved § 1.35 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. Hidtidig formulering af 1. pkt.: En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 1 eller 2, og som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 10, må arbejde, i tiden indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 10.
§ 9 i, stk. 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.36 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. To steder i § 9 i, stk. 11, 2. pkt., ændres »nr. 1-4, 7-9 eller 14« til: »nr. 1-4, 7-9, 13 eller 14«.
§ 9 i, stk. 12 og 13 er indsat ved § 1.37 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023.
§ 9 i, stk. 3 er ændret ved § 2.7 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 3, 1. pkt., ændres »udlændingens grunduddannelse er egnet til, at udlændingen kan gennemføre den nødvendige faglige afprøvning og sproglige opkvalificering med henblik på at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske« til: »udlændingen i udlandet har opnået et uddannelsesniveau, som kan sidestilles med den tilsvarende danske uddannelse, eller udlændingen af Styrelsen for Patientsikkerhed har fået tilladelse til under autorisationsprocessen at kompensere for et antal manglende kliniske timer i den udenlandske uddannelse«.
§ 9 i, stk. 4 er indsat ved § 2.8 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.
§ 9 i, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 2.9 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 4, 1., 2. og 3. pkt., der bliver stk. 5, 1., 2. og 3. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.
§ 9 i, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 2.10 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«, og »stk. 4, 1. pkt.« ændres til: »stk. 5, 1. pkt.«, og i 2. pkt. ændres »Stk. 4, 2. pkt.« til: »Stk. 5, 2. pkt.«
§ 9 i, stk. 7 er indsat ved § 2.11 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 6 bliver herefter stk. 8.
§ 9 i, stk. 9 er indsat ved § 2.12 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 7-13 bliver herefter stk. 10-16.
§ 9 i, stk. 7, der bliver stk. 10, er ændret ved § 2.13 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 7, der bliver stk. 10, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«, og efter »herunder« indsættes: »at opholdstilladelse efter stk. 4 ikke kan forlænges, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, og«.
§ 9 i, stk. 9, der bliver stk. 12, er ændret ved § 2.14 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 10«.
§ 9 i, stk. 10, der bliver stk. 13, er ændret ved § 2.15 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 10, der bliver stk. 13, ændres »stk. 9« til: »stk. 12«.
§ 9 i, stk. 11, der bliver stk. 14, er ændret ved § 2.16 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 14, 1. pkt., ændres »stk. 1, 2 eller 12« til: »stk. 1, 2 eller 15«, og to steder ændres »stk. 12« til: »stk. 15«.
§ 9 i, stk. 12, der bliver stk. 15, er ændret ved § 2.17 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 12, der bliver stk. 15, indsættes efter »stk. 1 eller 2«: », samt efter opnåelse af dansk autorisation, der har dannet grundlag for en opholdstilladelse efter stk. 3 eller 4«.
§ 9 i, stk. 13, der bliver stk. 16, er ændret ved § 2.18 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 13, der bliver stk. 16, ændres »stk. 12« til: »stk. 15«.
§ 9 i, stk. 5 og 6 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 5 bliver herefter stk. 7.
§ 9 i, stk. 8 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 6-10 bliver herefter stk. 9-13.
§ 9 i, stk. 6, der bliver stk. 9, er ændret ved § 1.8 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 6, der bliver stk. 9, ændres i 1. pkt. »stk. 1-4« til: »stk. 1-6«, »stk. 5, 1. pkt.« ændres til: »stk. 7, 1. pkt.«, og i 2. pkt. ændres »Stk. 5, 2. pkt.« til: »Stk. 7, 2. pkt.«
§ 9 i, stk. 8, der bliver stk. 11, har fået tilføjet nyt 1. pkt. ved § 1.9 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. 1. pkt. bliver herefter 2. pkt.
§ 9 i, stk. 10, der bliver stk. 13, er ændret ved § 1.10 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 10, der bliver stk. 13, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-6«.
§ 9 i, stk. 11 er ophævet ved § 1.11 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 12-16 bliver herefter stk. 14-18. Hidtidig formulering: Stk. 11. Udlændinge- og integrationsministeren kan efter forhandling med uddannelses- og forskningsministeren fastsætte nærmere regler om studieaktivitet for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse med henblik på at deltage i en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse her i landet.
§ 9 i, stk. 12, der bliver stk. 14, er ændret ved § 1.12 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 12, der bliver stk. 14, ændres »stk. 10« til: »stk. 13«.
§ 9 i, stk. 13, der bliver stk. 15, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 13, der bliver stk. 15, ændres »stk. 12« til: »stk. 14«.
§ 9 i, stk. 14, der bliver stk. 16, er ændret ved § 1.14 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 14, 1. pkt., der bliver stk. 16, 1. pkt., ændres »eller 15« til: »eller 17«, og to steder ændres »stk. 15« til: »stk. 17«.
§ 9 i, stk. 15, der bliver stk. 17, er ændret ved § 1.15 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 15, der bliver stk. 17, ændres »stk. 1 eller 2« til: »stk. 1, 2, 5 eller 6«.
§ 9 i, stk. 16, der bliver stk. 18, er ændret ved § 1.16 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 i, stk. 16, der bliver stk. 18, ændres »stk. 15« til: »stk. 17«.

§ 9 j. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding med henblik på au pair-ophold her i landet.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p eller 9 q, stk. 3, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen ikke på ansøgningstidspunktet venter barn, medmindre udlændingen på ansøgningstidspunktet allerede opholder sig i Danmark på baggrund af en opholdstilladelse efter stk. 1.

Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen ikke har stiftet familie.

Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever betaler et beløb på 17.300 kr. til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Beløbet skal ikke betales ved ansøgning om en ny opholdstilladelse efter stk. 1 som følge af skift af værtsfamilie. Beløbet reguleres fra og med 2020 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes dog til det nærmeste beløb, som er deleligt med 5 kr.

Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan, medmindre særlige grunde taler derfor, ikke gives, hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen for et eller flere forhold begået mod en person, der på gerningstidspunktet var au pair hos den domfældte, ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, for overtrædelse af straffelovens § 216, stk. 1, § 225, jf. § 216, stk. 1, § 233, stk. 1 og 2, §§ 233 a, 237, 243-246, 250, 260, 261, 262 a, 262 b eller 266.

Stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan ikke gives, hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever inden for en periode på 5 år inden tidspunktet for afgørelsen ved endelig dom er dømt for overtrædelse af § 59, stk. 5, som følge af ulovlig beskæftigelse af en udlænding, der på gerningstidspunktet var au pair hos den domfældte, eller har vedtaget en bøde for en sådan overtrædelse af § 59, stk. 5.

Stk. 9. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan ikke gives, hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever er omfattet af en karensperiode, jf. § 21 a.

Stk. 10. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1.

§ 9 j er indsat ved § 1.50 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012.
§ 9 j, stk. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 516 af 26.05.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 j, stk. 5, ændres to steder »§ 59, stk. 4« til: »§ 59, stk. 5«.
§ 9 j, stk. 2 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.
§ 9 j, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.44 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 j, stk. 3, § 9 k, stk. 3, § 9 l, stk. 3, § 9 m, stk. 3, og § 9 n, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: »Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«
§ 9 j, stk. 4 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 394 af 14.04.2015 fra d. 01.06.2015. I § 9 j, stk. 4, ændres »§§ 216 eller 217, §§ 224 eller 225, jf. §§ 216 eller 217, eller § 228, § 229, stk. 1, eller §§« til: »§ 216, stk. 1, § 225, jf. § 216, stk. 1, § 233, stk. 1 og 2, §§ 233 a,«.
§ 9 j, stk. 4-6 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015. Stk. 4-6 bliver herefter stk. 7-9.
§ 9 j, stk. 10 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015. Stk. 7 bliver herefter stk. 11.
§ 9 j, stk. 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering« til: »Styrelsen for International Rekruttering og Integration«.
§ 9 j, stk. 2 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 j, stk. 2, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 3«.
§ 9 j, stk. 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 208 af 05.03.2019 fra d. 01.07.2019. I § 9 j, stk. 6, 1. pkt., ændres »5.000 kr.« til: »17.300 kr.«, og i 2. pkt. ændres »2016« til: »2020«.
§ 9 j, stk. 6, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 208 af 05.03.2019 fra d. 01.07.2019. 2. og 3. pkt. bliver herefter 3. og 4. pkt.
§ 9 j, stk. 7 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 340 af 02.04.2019 fra d. 04.04.2019. I § 9 j, stk. 7, ændres »244-246« til: »243-246«.
§ 9 j, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 j, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »der ikke kan lægges udlændingen til last,«: »eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie,«.
§ 9 j, stk. 10 er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 2191 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 11 bliver herefter stk. 10. Hidtidig formulering: Stk. 10. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 1, kan udføre ulønnet frivilligt arbejde.
§ 9 j, stk. 7 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 696 af 24.05.2022 fra d. 01.06.2022. I § 9 j, stk. 7, indsættes efter »262 a«: », 262 b«.

§ 9 k. En udlænding kan i uddannelsesmæssigt øjemed efter ansøgning få opholdstilladelse med henblik på at være praktikant her i landet. En udlænding kan endvidere efter ansøgning få opholdstilladelse som volontør med henblik på at udføre humanitært og socialt arbejde her i landet.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p eller 9 q, stk. 2 eller 3, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1, herunder regler om, hvornår løn til en udlænding, der meddeles opholdstilladelse som praktikant efter stk. 1, 1. pkt., skal ske til en dansk bankkonto.

Stk. 5. Der kan ikke gives opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., hvis der er en vis formodning om, at udlændingen ikke har påbegyndt eller afsluttet en relevant uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor udlændingen har opholdt sig lovligt, eller hvis der er en vis formodning om, at de faktiske vilkår for praktikforløbet ikke stemmer overens med det, der fremgår af ansøgningen, og de faktiske vilkår for praktikforløbet ikke vil opfylde betingelserne for en opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., eller at det afgørende formål med praktikforløbet er at skaffe udlændingen et ophold, som udlændingen ellers ikke ville kunne opnå.

Stk. 6. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om kriterierne for vurderingen efter stk. 5.

Stk. 7. Ved væsentlig mangel på lærepladser inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet skal opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., med henblik på et praktikophold inden for et af de angivne områder betinges af, at praktikstedet underskriver en erklæring om at have en elev eller lærling ansat eller inden for de seneste 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse at have søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal.

Stk. 8. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, hvornår der foreligger væsentlig mangel på lærepladser.

§ 9 k er indsat ved § 1.50 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012.
§ 9 k, stk. 2 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.
§ 9 k, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 1.44 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 9 k, stk. 4 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 9 k, stk. 4, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Udlændinge-, integrations- og boligministeren«.
§ 9 k, stk. 2 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 k, stk. 2, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3«.
§ 9 k, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 k, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »der ikke kan lægges udlændingen til last,«: »eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie,«.
§ 9 k, stk. 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9 k, stk. 4, indsættes efter »stk. 1«: », herunder regler om, hvornår løn til en udlænding, der meddeles opholdstilladelse som praktikant efter stk. 1, 1. pkt., skal ske til en dansk bankkonto«.
§ 9 k, stk. 5 og 6 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 2195 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 9 k, stk. 7 og 8 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 917 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 9 l. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, der ifølge en aftale mellem Danmark og en anden stat, jf. § 45, er berettiget til et længerevarende ferieophold her i landet og i forbindelse hermed er berettiget til at arbejde her i landet i et nærmere afgrænset omfang. Opholdstilladelsen gives på de betingelser, som aftalen opstiller. Der kan i aftalen være fastsat en kvote for, hvor mange opholdstilladelser der kan gives i en nærmere fastsat periode.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 skal indgives i overensstemmelse med aftalen. Kan ansøgningen ifølge aftalen indgives her i landet, kan dette dog kun ske, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 2. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter stk. 2, 2. pkt. Stk. 2, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Er der fastsat en kvote for, hvor mange opholdstilladelser der kan gives i en nærmere fastsat periode, afvises en ansøgning, der indgives, når kvoten for den pågældende periode er udnyttet. Udnyttes kvoten ikke, falder den bort.

Stk. 5. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af kvoter efter stk. 4, 1. pkt.

§ 9 l er indsat ved § 1.50 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012.
§ 9 l, stk. 2 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.
§ 9 l, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.44 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 j, stk. 3, § 9 k, stk. 3, § 9 l, stk. 3, § 9 m, stk. 3, og § 9 n, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: »Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«
§ 9 l, stk. 2 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 l, stk. 2, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3«.
§ 9 l, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 l, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »der ikke kan lægges udlændingen til last,«: »eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie,«.
§ 9 l, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.13 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 9 l, stk. 2, 1. pkt. er indsat ved § 1.14 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. 1.-3. pkt. bliver herefter 2.-4. pkt.
§ 9 l, stk. 2 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9 l, stk. 2, 1. pkt., der bliver 2. pkt., ændres »Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet« til: »Kan ansøgningen ifølge aftalen indgives her i landet, kan dette dog kun ske«, og i 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »1. pkt.« til: »2. pkt.«
§ 9 l, stk. 3 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9 l, stk. 3, ændres i 1. pkt. »1. pkt.« til: »2. pkt.«, og i 2. pkt. ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.«
§ 9 l, stk. 4 er indsat ved § 1.17 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 9 l, stk. 5 er indsat ved § 1.18 i lov nr. 2230 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 9 m. Der kan, hvis væsentlige erhvervs- eller beskæftigelsesmæssige hensyn taler herfor, efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som har familiemæssig tilknytning til en udlænding med tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse i forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-14, stk. 3, 12 eller 24, eller § 9 p, stk. 1, 1. pkt., eller hvis EU-reglerne tilsiger det. Opholdstilladelse skal betinges af, at udlændingen og den, som udlændingen har familiemæssig tilknytning til, ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som har familiemæssig tilknytning til en dansk statsborger, der er etableret i udlandet, og som ville kunne opnå opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-4, 7, 9, 10, 13 eller nr. 14, litra a-c eller e, hvis vedkommende havde været udlænding. Opholdstilladelse skal betinges af, at den danske statsborger og udlændingen ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 til en udlænding med familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-3, 6-9, 11-13 eller nr. 14, litra a, c, d eller e, skal, medmindre EU-reglerne kan tilsige andet, betinges af, at udlændingen ikke uden arbejdstilladelse samtidig arbejder for samme virksomhed som udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a eller for en virksomhed, der har tæt sammenhæng til den virksomhed, som udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a arbejder for, jf. dog 4. pkt. Ved vurderingen af, om en virksomhed har tæt sammenhæng til den virksomhed, som udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a arbejder for, kan der navnlig lægges vægt på, om virksomhederne har eller har haft samme ledelse, om der er tale om virksomheder inden for samme branche, og om der reelt er tale om samme arbejdssted. Der kan efter ansøgning meddeles arbejdstilladelse til en udlænding med opholdstilladelse efter stk. 1 på baggrund af ansættelse i samme virksomhed som udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a eller i en virksomhed, der har tæt sammenhæng til den virksomhed, som udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a arbejder for, hvis ansættelsen er på minimum 30 timer om ugen. Meddeles udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-3, 6-9, 11-13 eller nr. 14, litra a, c, d eller e, en ny opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-3, 6-9, 11-13 eller nr. 14, litra a, c, d eller e, med henblik på at arbejde for samme virksomhed som udlændingen med opholdstilladelse efter nærværende paragraf eller for en virksomhed, der har tæt sammenhæng til den virksomhed, som udlændingen med opholdstilladelse efter nærværende paragraf arbejder for, skal udlændingen med opholdstilladelse efter nærværende paragraf indgive ansøgning om arbejdstilladelse, inden 14 dage efter at udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-3, 6-9, 11-13 eller nr. 14, litra a, c, d eller e, er påbegyndt det nye ansættelsesforhold. Er ansøgningen indgivet i overensstemmelse med 4. pkt., må udlændingen med opholdstilladelse efter nærværende paragraf arbejde i tiden, indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles arbejdstilladelse.

Stk. 4. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, eller i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie, eller der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 og 2 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 5. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter stk. 4, 1. pkt. Stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. En opholdstilladelse efter stk. 1 kan forlænges, uanset at udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-14, eller stk. 3, 12 eller 24, eller § 9 p, stk. 1, 1. pkt., opnår tidsubegrænset opholdstilladelse eller dansk indfødsret, hvis den pågældende på tidspunktet for afgørelsen om forlængelse efter stk. 1 fortsat opfylder betingelserne for forlængelse af den opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-14, eller stk. 3, 12 eller 24, eller § 9 p, stk. 1, 1. pkt., som den pågældende havde, da vedkommende blev meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, eller hvis den pågældende er i et beskæftigelsesforhold, der ville kunne danne grundlag for opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-9 eller 11-13 eller nr. 14, litra a-c eller e, eller stk. 3, 12 eller 24, eller hvis den pågældende opfylder betingelserne for at kunne meddeles arbejdstilladelse uden begrænsning efter § 9 i, stk. 17, efter afslutning af en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse, eller hvis EU-reglerne tilsiger det, og hvis de nævnte personer ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 7. Stk. 6 finder tilsvarende anvendelse for udlændinge med opholdstilladelse på baggrund af familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter stk. 2 eller efter greencardordningen, jf. § 9 m, stk. 1, jf. § 9 a, stk. 2, nr. 1, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, eller til en udlandsdansker, jf. § 9 m, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017.

Stk. 8. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2.

§ 9 m er indsat ved § 1.50 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012.
§ 9 m, stk. 2 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.
§ 9 m, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.44 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 j, stk. 3, § 9 k, stk. 3, § 9 l, stk. 3, § 9 m, stk. 3, og § 9 n, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: »Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«
§ 9 m, stk. 1 er ændret og 2.-4. pkt. er indsat ved § 1.44 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 m, stk. 1, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-6« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-13, eller stk. 11«
§ 9 m, stk. 4 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 9 m, stk. 4, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Udlændinge-, integrations- og boligministeren«.
§ 9 m, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.27 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 9 m, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-13, eller stk. 11« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12, eller stk. 10«, og 2-4. pkt. ophæves. Hidtidig formulering: Opholdstilladelse efter 1. pkt. til en udlænding, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en udlænding med tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1, betinges af, at udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1, dokumenterer at være i et ansættelsesforhold af minimum 1 års varighed med en lønindtægt, der mindst udgør et beløb svarende til kontanthjælpssatsen for enlige ikkeforsørgere over 30 år, og at udlændingen på baggrund af ansættelsen har oppebåret en lønindtægt i minimum 1 måned, jf. dog 3. pkt. Hvis et mindreårigt barn indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter 1. pkt., eller hvis et mindreårigt barn og en udlænding omfattet af 2. pkt. indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter 1. pkt., skal udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1, dokumentere at være i et ansættelsesforhold af minimum 1 års varighed med en lønindtægt, der mindst udgør et beløb svarende til kontanthjælpssatsen for enlige forsørgere over 30 år, og at udlændingen på baggrund af ansættelsen har oppebåret en lønindtægt i minimum 1 måned. 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse på øvrige familiemedlemmer, som søger opholdstilladelse efter 1. pkt., og som samlever på fælles bopæl med en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1.
§ 9 m, stk. 1 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 9 m, stk. 1, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12, eller stk. 10« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12, stk. 3 eller 11«.
§ 9 m, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 188 af 27.02.2017 fra d. 01.03.2017. Ændringen finder ikke anvendelse for ansøgninger om opholdstilladelse, der er indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 9 m, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12, stk. 3 eller 11« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12, stk. 3 eller 11, eller § 9 p, stk. 1, 1. pkt.«
§ 9 m, stk. 2-5 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 6-8. Ændringen er ophævet d. 01.07.2018. Se også § 2, stk. 3-6 i lov nr. 505 af 23.05.2017. De midlertidige bestemmelser lød: Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som har familiemæssig tilknytning til en dansk statsborger, der er etableret i udlandet og har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse i Danmark, hvis en tilsvarende ansættelse ville kunne danne grundlag for opholdstilladelse til en udlænding efter § 9 a, stk. 2, nr. 1 eller 2. Opholdstilladelse skal betinges af, at den danske statsborger og udlændingen ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Bliver den danske statsborger uforskyldt ledig, kan udlændingen efter ansøgning gives opholdstilladelse i op til 6 måneder fra ansættelsens ophør. Udlændingen skal, senest umiddelbart efter at den danske statsborgers ansættelsesforhold er ophørt, indgive ansøgning herom.
Stk. 3. § 9, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse for ansøgninger om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2.
Stk. 4. En opholdstilladelse efter stk. 2 kan forlænges, uanset at fagområdet på tidspunktet for afgørelsen om forlængelse ikke er omfattet af positivlisten, hvis den danske statsborger er i samme ansættelsesforhold, som lå til grund for meddelelse af opholdstilladelsen.
Stk. 5. En opholdstilladelse efter stk. 2 kan forlænges, uanset at den årlige aflønning ikke opfylder mindstebeløbet efter § 9 a, stk. 2, nr. 2, på tidspunktet for afgørelsen om forlængelse, hvis den danske statsborger er i samme ansættelsesforhold og den årlige aflønning fortsat opfylder den beløbsgrænse, som lå til grund for meddelelse af opholdstilladelsen.

§ 9 m, stk. 2, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.10 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. I § 9 m, stk. 2, 1., 2. og 3. pkt., der bliver stk. 6, 1., 2. og 3. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«. Ændringen er ophævet d. 01.07.2018.
§ 9 m, stk. 3, der bliver stk. 7, er ændret ved § 1.11 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. I § 9 m, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«, »stk. 2, 1. pkt.« ændres til: »stk. 6, 1. pkt.«, og i 2. pkt. ændres »Stk. 2, 2. pkt.« til: »Stk. 6, 2. pkt.«. Ændringen er ophævet d. 01.07.2018.
§ 9 m, stk. 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 m, stk. 6, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.
§ 9 m, stk. 3 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 m, stk. 3, ændres »§ 9, stk. 9,« til: »§ 9, stk. 12,«.
§ 9 m, stk. 1 er ændret ved § 3.16 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 m, stk. 1, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12, stk. 3 eller 11,« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11, stk. 3 eller 10,«.
§ 9 m, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. Hidtidig formulering: Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.
Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 9 m, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 m, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »der ikke kan lægges udlændingen til last,«: »eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie,«.
§ 9 m, stk. 1 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 m, stk. 1, ændres »stk. 3 eller 10« til: »stk. 3 eller 11«.
§ 9 m, stk. 1 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 m, stk. 1, ændres »nr. 1-12, stk. 3 eller 11« til: »nr. 1-14, stk. 3, 12 eller 24«.
§ 9 m, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1002 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 9 m, stk. 1, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12«.
§ 9 m, stk. 2 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
§ 9 m, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.8 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 9 m, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres i 1. pkt. »stk. 2, 1. pkt.« til: »stk. 3, 1. pkt.«, og i 2. pkt. ændres »Stk. 2, 2. pkt.« til: »Stk. 3, 2. pkt.«
§ 9 m, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 914 af 21.06.2022 fra d. 23.06.2022. I § 9 m, stk. 1, ændres »derfor« til: »herfor«, efter »eller tidsubegrænset opholdstilladelse« indsættes: »i forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse«, og efter »1. pkt.« indsættes: », eller hvis EU-reglerne tilsiger det.«
§ 9 m, stk. 5 og 6 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 914 af 21.06.2022 fra d. 23.06.2022. Stk. 5 bliver herefter stk. 7.
§ 9 m, stk. 2 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 m, stk. 2, 1. pkt., og tre steder i 4. pkt. ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-3, 6-9, 12 eller 13 eller nr. 14, litra a, c eller d« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-3, 6-9, 11-13 eller nr. 14, litra a, c, d eller e«.
§ 9 m, stk. 5 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 m, stk. 5, ændres »nr. 1-10, 12 eller 13 eller nr. 14, litra a-c,« til: »nr. 1-9 eller 11-13 eller nr. 14, litra a-c eller e,«, og »stk. 3, 12 eller 24, eller hvis EU-reglerne tilsiger det« ændres til: »stk. 3, 12 eller 24, eller hvis den pågældende opfylder betingelserne for at kunne meddeles arbejdstilladelse uden begrænsning efter § 9 i, stk. 12, efter afslutning af en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse, eller hvis EU-reglerne tilsiger det«.
§ 9 m, stk. 5 er ændret ved § 2.19 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 m, stk. 6, ændres »§ 9 i, stk. 12« til: »§ 9 i, stk. 15«.
§ 9 m, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.43 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.
§ 9 m, stk. 2 er indsat ved § 1.44 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.
§ 9 m, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.45 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 m, stk. 3, 1.-3. pkt., der bliver stk. 4, 1-3. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.
§ 9 m, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.46 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 m, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«, »stk. 3, 1. pkt.« ændres til: »stk. 4, 1. pkt.«, og i 2. pkt. ændres »Stk. 3, 2. pkt.« til: »Stk. 4, 2. pkt.«
§ 9 m, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.47 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 m, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »tilsiger det«: », og hvis de nævnte personer ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.
§ 9 m, stk. 6, der bliver stk. 7, er ændret ved § 1.48 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 m, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »Stk. 5« til: »Stk. 6«, og efter »udlændinge med opholdstilladelse« indsættes: »efter stk. 2 eller«.
§ 9 m, stk. 7, der bliver stk. 8, er ændret ved § 1.49 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 m, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.
§ 9 m, stk. 6 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 m, stk. 6, ændres »§ 9 i, stk. 15« til: »§ 9 i, stk. 17«.

§ 9 n. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som har familiemæssig tilknytning til en udlænding med tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse i forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 1-4 eller 17, eller § 9 k, stk. 1, 1. pkt., når hensynet til sidstnævnte udlændings ophold her i landet tilsiger det.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. En opholdstilladelse efter stk. 1 kan forlænges, uanset at udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 1-4 eller 17, eller § 9 k, stk. 1, 1. pkt., opnår tidsubegrænset opholdstilladelse eller dansk indfødsret, hvis den pågældende på tidspunktet for afgørelsen om forlængelse efter stk. 1 fortsat opfylder betingelserne for forlængelse af den opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 1-4 eller 17, eller § 9 k, stk. 1, 1. pkt., som den pågældende havde, da vedkommende blev meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, eller hvis den pågældende er i et beskæftigelsesforhold, der ville kunne danne grundlag for opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-9 eller 11-13 eller nr. 14, litra a-c eller e, eller stk. 3, 12 eller 24, eller hvis den pågældende opfylder betingelserne for at kunne meddeles arbejdstilladelse uden begrænsning efter § 9 i, stk. 17, efter afslutning af en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse, eller hvis EU-reglerne tilsiger det.

Stk. 5. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om opholdstilladelse efter stk. 1.

§ 9 n er indsat ved § 1.50 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012.
§ 9 n, stk. 2 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.
§ 9 n, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.44 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 j, stk. 3, § 9 k, stk. 3, § 9 l, stk. 3, § 9 m, stk. 3, og § 9 n, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: »Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«
§ 9 n, stk. 4 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 9 n, stk. 4, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Udlændinge-, integrations- og boligministeren«.
§ 9 n, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.12 i lov nr. 505 af 23.05.2017 fra d. 25.05.2017. Ændringen er ophævet den 1. juli 2018. Den midlertidige bestemmelse lød: § 9, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse.. Henvisningen til § 9, stk. 9 blev undervejs ændret til § 9, stk. 12.
§ 9 n, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 n, stk. 2, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.
§ 9 n, stk. 1 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 n, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 9,« til: »§ 9, stk. 12,«.
§ 9 n, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 n, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »der ikke kan lægges udlændingen til last,«: »eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie,«.
§ 9 n, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 914 af 21.06.2022 fra d. 23.06.2022. I § 9 n, stk. 1, indsættes efter »eller tidsubegrænset opholdstilladelse«: »i forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse«, og »§ 9 i eller § 9 k« ændres til: »§ 9 i, stk. 1-3, eller § 9 k, stk. 1, 1. pkt.«
§ 9 n, stk. 4 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 914 af 21.06.2022 fra d. 23.06.2022. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§ 9 n, stk. 1 er ændret ved § 1.40 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 9 n, stk. 1, ændres »§ 9 i, stk. 1-3,« til: »§ 9 i, stk. 1-3 eller 12,«.
§ 9 n, stk. 4 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. To steder i § 9 n, stk. 4, ændres »§ 9 i, stk. 1-3,« til: »§ 9 i, stk. 1-3 eller 12,«, og »nr. 1-10, 12 eller 13 eller nr. 14, litra a-c,« ændres til: »nr. 1-9 eller 11-13 eller nr. 14, litra a-c eller e,«, og efter »stk. 3, 12 eller 24,« indsættes: »eller hvis den pågældende opfylder betingelserne for at kunne meddeles arbejdstilladelse uden begrænsning efter § 9 i, stk. 12, efter afslutning af en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse,«.
§ 9 n, stk. 1 er ændret ved § 2.20 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 n, stk. 1, ændres »§ 9 i, stk. 1-3 eller 12« til: »§ 9 i, stk. 1-4 eller 15«.
§ 9 n, stk. 4 er ændret ved § 2.21 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. To steder i § 9 n, stk. 4, ændres »§ 9 i, stk. 1-3 eller 12« til: »§ 9 i, stk. 1-4 eller 15«, og »§ 9 i, stk. 12« ændres til: »§ 9 i, stk. 15«.
§ 9 n, stk. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 n, stk. 1, ændres »eller 15« til: »eller 17«.
§ 9 n, stk. 4 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. To steder i § 9 n, stk. 4, ændres »eller 15« til: »eller 17«, og »§ 9 i, stk. 15« ændres til: »§ 9 i, stk. 17«.

§ 9 o. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 9 a eller §§ 9 i-9 l eller 9 p, afgive en udtalelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag om forlængelse af opholdstilladelsen. Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter §§ 9 m eller 9 n, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende afgive en udtalelse til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.

§ 9 o er indsat ved § 1.50 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012.
§ 9 o er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«, og »Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings« ændres til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.
§ 9 o, 1. pkt. er ændret ved § 1.46 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9 o, 1. pkt., ændres »eller §§ 9 i-9 l« til: »eller §§ 9 i-9 l eller 9 p«.
§ 9 o er ændret ved § 1.1 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering« til: »Styrelsen for International Rekruttering og Integration«.

§ 9 p. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse til en udlænding, der ifølge Danmarks internationale forpligtelser, jf. § 45, er berettiget til at arbejde her i landet. Opholdstilladelse på grundlag af artikel 6 og 7 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980 meddeles dog efter § 9 c, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, eller 9 q, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. En udlænding, som har ret til at blive her i landet under behandlingen af en anden ansøgning om opholdstilladelse, eller som har en verserende ansøgning om forlængelse eller en klagesag, der er tillagt opsættende virkning, kan også, medmindre særlige grunde taler herimod, indgive ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 1, 1. pkt., skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold, jf. stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 9 p er indsat ved § 1.47 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 9 p, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 9 p, stk. 2, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.
§ 9 p, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 9 p, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »der ikke kan lægges udlændingen til last,«: »eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie,«.
§ 9 p, stk. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 9 p, stk. 2, 2. pkt., ændres »som har fået tillagt en anden ansøgning om opholdstilladelse opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen« til: »som har ret til at blive her i landet under behandlingen af en anden ansøgning om opholdstilladelse, eller som har en verserende ansøgning om forlængelse eller en klagesag, der er tillagt opsættende virkning«.

§ 9 q. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som er fyldt 60 år, som er gået på pension som følge af ansættelsesstedets fastsatte pensionsalder og ikke længere er erhvervsaktiv, og som uafbrudt har boet lovligt her i landet i de sidste 12 år og i hele denne periode har haft opholdstilladelse efter § 47, stk. 1, 1. pkt., som ansat ved en herværende international organisation, EU-institution el.lign.

Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som har haft opholdstilladelse efter § 47, stk. 1, 2. pkt., og som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller fast samlivsforhold af længere varighed med en udlænding omfattet af stk. 1. § 9, stk. 11 og 12, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til et ugift mindreårigt barn, som har haft opholdstilladelse efter § 47, stk. 1, 2. pkt., når barnet bor hos en udlænding, der er omfattet af stk. 1 og har del i forældremyndigheden over barnet, og barnet ikke gennem fast samlivsforhold har stiftet selvstændig familie.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis udlændingen har opnået tilknytning til Danmark.

Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 2 og 3, ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet her i landet, i tiden indtil der meddeles tids-ubegrænset opholdstilladelse.

Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 skal betinges af, at udlændingen i en periode på 10 år stiller økonomisk sikkerhed til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til forsørgelse, der ydes den pågældende under opholdet her i landet. Sikkerheden skal stilles for 57.000 kr. pr. person. Det angivne beløb er fastsat i 2024-niveau og reguleres fra og med 2025 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Ydes der senere offentlige udgifter til forsørgelse, skal kommunalbestyrelsen tvangsinddrive det udbetalte beløb i det beløb, der er stillet til sikkerhed som betaling for hjælpen, medmindre hjælpen er ydet, efter at udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller en ny opholdstilladelse på andet grundlag.

Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 kan kun gives, hvis udlændingen har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i danskuddannelsesloven, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Stk. 8. Medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding, der har boet lovligt her i landet i mindst 5 år og i hele denne periode har haft opholdstilladelse efter stk. 1, hvis udlændingen opfylder betingelserne i § 11, stk. 3, nr. 2-4 og 7, og stk. 4, nr. 1, og ikke i de sidste 5 år forud for indgivelsen af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, og indtil udlændingen vil kunne meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse.

Stk. 9. Uanset at betingelserne nævnt i stk. 8 bortset fra betingelserne i § 11, stk. 3, nr. 2 og 3, ikke er opfyldt, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding omfattet af stk. 1, hvis betingelserne ikke kan kræves opfyldt, fordi Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, tilsiger det.

Stk. 10. En ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse efter stk. 8 kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om tidsubegrænset opholdstilladelse kan meddeles.

Stk. 11. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1-3 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af en opholdstilladelse efter § 47, stk. 1, og ingen særlige grunde taler herimod. Har udlændingen ikke længere lovligt ophold i medfør af en opholdstilladelse efter § 47, stk. 1, kan ansøgning ikke indgives her i landet, medmindre der foreligger ganske særlige grunde, herunder at den sene indgivelse skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller at Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 12. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 1-3, skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter stk. 1-3. Har udlændingen ikke lovligt ophold i medfør af stk. 1-3, kan ansøgning om forlængelse ikke indgives, medmindre der foreligger ganske særlige grunde, herunder at den sene indgivelse skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller at Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 13. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om den økonomiske sikkerhed efter stk. 6.

§ 9 q er indsat ved § 1.18 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018.
§ 9 q, stk. 2 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 9 q, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 8 og 9,« til: »§ 9, stk. 11 og 12,«.
§ 9 q, stk. 13 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 2191 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 14 bliver herefter stk. 13. Hidtidig formulering: Stk. 13. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 1, kan udføre ulønnet frivilligt arbejde.
§ 9 q, stk. 7 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Overalt i loven ændres »lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.« til: »danskuddannelsesloven«.
§ 9 q, stk. 6 er ændret ved §§ 1.50-1.51 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 9 q, stk. 6, 2. pkt., ændres »50.000 kr.« til: »57.000 kr.«, og i 3. pkt., ændres »2012-niveau« til: »2024-niveau«, og »2013« ændres til: »2025«.

§ 10. En udlænding kan ikke gives opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, hvis

1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed,

2) udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed eller

3) udlændingen anses for omfattet af artikel 1 F i flygtningekonventionen af 28. juli 1951.

Stk. 2. En udlænding kan uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde ikke, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, gives opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, hvis

1) udlændingen uden for landet er dømt for et forhold, som kunne medføre udvisning efter §§ 22, 23 eller 24, såfremt pådømmelsen var sket her i landet,

2) der er alvorlig grund til at antage, at udlændingen uden for landet har begået en lovovertrædelse, som kunne medføre udvisning efter §§ 22, 23 eller 24,

3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kunne medføre udvisning efter reglerne i kapitel 4,

4) udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, og er indberettet til SIS som uønsket i medfør af SIS-forordningen, eller

5) udlændingen på grund af smitsom sygdom eller alvorligere sjælelig forstyrrelse må antages at ville frembyde fare eller væsentlige ulemper for sine omgivelser.

Stk. 3. En udlænding, som har indrejseforbud, jf. § 32, stk. 1, i forbindelse med udvisning efter §§ 22-24 eller § 25, eller som har et indrejseforbud, jf. § 32, stk. 1, nr. 5, i forbindelse med bortfald efter § 21 b, stk. 1, kan ikke gives opholdstilladelse efter § 7 og § 8, stk. 1 eller 2, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor. En udlænding, som har indrejseforbud, jf. § 32, stk. 1, i forbindelse med udvisning efter § 25 a, § 25 b eller § 25 c, eller som har indrejseforbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, kan gives opholdstilladelse efter § 7 og § 8, stk. 1 eller 2, medmindre særlige grunde taler derimod.

Stk. 4. En udlænding, som har indrejseforbud, jf. § 32, stk. 1, nr. 1 og 5, kan ikke gives opholdstilladelse efter § 8, stk. 3, §§ 9-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, dog tidligst 2 år efter udrejsen. Kravet om, at der skal være forløbet 2 år fra udrejsen, gælder dog ikke for en udlænding, som ikke er statsborger i et af de lande, der er nævnt i § 2, stk. 1 (tredjelandsstatsborger), og som er udvist efter § 25 b eller er meddelt indrejseforbud efter § 32, stk. 1, nr. 2.

Stk. 5. En udlænding, som er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union, jf. § 32, stk. 1, nr. 3, kan ikke gives registreringsbevis eller opholdskort i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, medmindre særlige grunde taler derfor.

Stk. 6. En udlænding, som er optaget på den liste, der er nævnt i § 29 c, stk. 1, kan ikke gives opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, medmindre særlige grunde taler derfor.

§ 10, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 10, stk. 4 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 10, stk. 4 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 403 af 01.06.2005 fra d. 01.07.2005. I § 10, stk. 4, ændres »§§ 6 og 9-9 f« til: »§ 6, § 8, stk. 3, og §§ 9-9 f«
§ 10, stk. 4 er ændret ved § 1.10. i lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 30.04.2006. I § 10, stk. 4, udgår »§ 6,«.
§ 10, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 403 af 01.06.2005 fra d. 01.07.2005. I § 10, stk. 3, ændres »§§ 7 og 8« til: »§ 7 og § 8, stk. 1 eller 2«.
§ 10, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 429 af 10.05.2006 fra d. 01.06.2006. I § 10, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 22-25« til: »§§ 22-24 eller § 25«.
§ 10, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 429 af 10.05.2006 fra d. 01.06.2006. I § 10, stk. 3, 2. pkt., ændres »§§ 25 a eller 25 b« til: »§ 25 a, § 25 b eller § 25 c«.
§ 10 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 264 af 23.04.2008 fra d. 01.05.2008. I § 10 ændres »opholdstilladelse efter §§ 6-9 f« to steder til: »registreringsbevis eller opholdskort i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller opholdstilladelse efter §§ 7-9 f«.
§ 10, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 1398 af 27.12.2008 fra et tidspunkt, der fastsættes af integrationsministeren. I § 10, stk. 2, nr. 4, ændres »Schengeninformationssystemet« til: »SIS II«, og »Schengenkonventionen« ændres til: »SIS II-forordningen«.
§ 10, stk. 5 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 10, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 463 af 18.05.2011 fra d. 20.05.2011. I § 10, stk. 1 og stk. 2, udgår »registreringsbevis eller opholdskort i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller«.
§ 10, stk. 1, 2 og 5 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9, stk. 22, der bliver stk. 21, § 9 a, stk. 4, 1. pkt., § 9 c, stk. 5, 1. pkt., § 9 f, stk. 7, 1. pkt., § 10, stk. 1, 2 og 5, § 11, stk. 1, § 32, stk. 6, og § 44 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »§§ 7-9 f«: »eller 9 i-9 n«.
§ 10, stk. 4, 1. pkt er ændret ved § 1.51 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres »og §§ 9-9 f« til: »§§ 9-9 f eller 9 i-9 n«.
§ 10, stk. 5 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 516 af 26.05.2014 fra d. 01.01.2015. I § 10, stk. 5, ændres »§ 32, stk. 8« til: »§ 32, stk. 9«.
§ 10, stk. 1 og 2, stk. 4, 1. pkt. og stk. 5 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 10, stk. 1 og 2, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, ændres »eller 9 i-9 n« til: », 9 i-9 n eller 9 p«.
§ 10, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 2.1 i lov nr. 176 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 10, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »eller § 25,«: »eller som har et indrejseforbud, jf. § 32, stk. 11, i forbindelse med bortfald efter § 21 b, stk. 1,«.
§ 10, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 176 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. I § 10, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »jf. § 32, stk. 1«: »og 11«.
§ 10, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1743 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 10, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 32, stk. 11« til: »§ 32, stk. 12«.
§ 10, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1743 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 32, stk. 1 og 11« til: »§ 32, stk. 1 og 12«.
§ 10, stk. 6 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1743 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017.
§ 10, stk. 1, 2 og 4-6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 10, stk. 1 og 2, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5 og 6, ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.
§ 10, stk. 3 er ændret ved §§ 1.13-1.14 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 10, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 32, stk. 12« til: »§ 32, stk. 1, nr. 5«, og i 2. pkt., indsættes efter »§ 25 c,«: »eller som har indrejseforbud efter § 32, stk. 1, nr. 2,«.
§ 10, stk. 4 er ændret ved §§ 1.15-1.16 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 32, stk. 1 og 12« til: »§ 32, stk. 1, nr. 1 og 5«, og i 2. pkt., indsættes efter »§ 25 b«: »eller er meddelt indrejseforbud efter § 32, stk. 1, nr. 2«.
§ 10, stk. 5 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 10, stk. 5, ændres »§ 32, stk. 9« til: »§ 32, stk. 1, nr. 3«.
§ 10, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Overalt i loven ændres »SIS II« til: »SIS«, og »SIS II-forordningen« ændres til: »SIS-forordningen«. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 203 af 27.02.2023 fra d. 07.03.2023.

§ 11. Opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q meddeles med mulighed for varigt ophold eller med henblik på midlertidigt ophold her i landet. Opholdstilladelsen kan tidsbegrænses.

Stk. 2. En tidsbegrænset opholdstilladelse meddelt med mulighed for varigt ophold forlænges efter ansøgning, medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19. Udlændingestyrelsen behandler af egen drift sager om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt med henblik på midlertidigt ophold efter § 7 og § 8, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding over 18 år, hvis:

1) Udlændingen har lovligt boet her i landet, jf. dog stk. 7, i mindst 8 år, jf. dog stk. 5 og 6, og i hele denne periode haft opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3. Hvis opholdstilladelsen er meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, § 9 c, stk. 1, 1. pkt., eller § 9 q, stk. 2, på baggrund af ægteskab eller fast samlivsforhold, anses betingelsen i 1. pkt. kun for opfyldt, hvis opholdstilladelsen er meddelt på grundlag af samme ægteskab eller samlivsforhold.

2) Udlændingen er ikke idømt ubetinget straf af mindst 6 måneders fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed.

3) Udlændingen er ikke idømt ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 eller §§ 210, 215, 215 a, 216 eller 222-224, § 225, jf. § 216, §§ 243-246, § 260, stk. 2 eller 3, eller § 260 a.

4) Udlændingen har ikke forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand med hensyn til tilbagebetalingen af gælden og gælden ikke overstiger 100.000 kr. (2024: 132.180,25 kr., 2023: 128.081,63 kr., 2022: 124.714,35 kr.)

5) Udlændingen har ikke i de sidste 4 år forud for indgivelsen af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, og indtil udlændingen vil kunne meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven bortset fra hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor.

6) Udlændingen har underskrevet en opholds- og selvforsørgelseserklæring, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, 3. pkt., eller på anden vis tilkendegivet at acceptere indholdet heraf.

7) Udlændingen har bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i danskuddannelsesloven, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

8) Udlændingen har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. stk. 8, i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse.

9) Udlændingen må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles.

Stk. 4. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er endvidere betinget af, at udlændingen opfylder to af følgende betingelser:

1) Udlændingen har bestået en medborgerskabsprøve, jf. integrationslovens § 41 b, eller udvist aktivt medborgerskab her i landet gennem mindst 1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer m.v.

2) Udlændingen har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. stk. 8, i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse.

3) Udlændingen har haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 270.000 kr. (2024: 319.738,75 kr., 2023: 309.824,37 kr., 2022: 301.679,04 kr.) de sidste 2 år forud for det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles. Det angivne beløb er fastsat i 2016-niveau og reguleres fra og med 2017 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

4) Udlændingen har bestået Prøve i Dansk 3, jf. § 9, stk. 1, danskuddannelsesloven, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Stk. 5. Medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding over 18 år, der har boet lovligt her i landet i mindst 4 år og i hele denne periode haft opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3, hvis udlændingen opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 2-9, og betingelserne i stk. 4. Stk. 3, nr. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding, som har nået folkepensionsalderen eller har fået tildelt førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, er betinget af, at udlændingen opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1-7, og en af betingelserne i stk. 4, nr. 1 og 4. Opfylder udlændingen betingelserne i stk. 3, nr. 2-7, og betingelserne i stk. 4, nr. 1 og 4, kan udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, når udlændingen har boet lovligt her i landet i mindst 4 år.

Stk. 7. Ved beregning af, den periode, hvor udlændingen har boet lovligt her i landet, jf. stk. 3, nr. 1, og stk. 5, kan ophold i udlandet indgå, hvis:

1) Udlændingen har haft ophold i udlandet som udstationeret eller udsendt af en dansk offentlig myndighed, en privat virksomhed, en forening eller en organisation. Ved beregningen indgår opholdet med den fulde varighed, dog højst med 2 år.

2) Udlændingen har haft ophold i udlandet, i forbindelse med at udlændingens ægtefælle eller faste samlever har været udstationeret eller udsendt til udlandet som nævnt i nr. 1. Ved beregningen indgår opholdet med den fulde varighed, dog højst med 2 år.

3) Udlændingen har haft ophold i udlandet i tilfælde som nævnt i stk. 8, nr. 4. Ved beregningen indgår opholdet med den fulde varighed, dog højst med 1 år.

Stk. 8. Ved beregning af, om en udlænding har været i ordinær beskæftigelse i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år, jf. stk. 3, nr. 8, indgår beskæftigelse på følgende måde:

1) Ansættelsesforhold, hvor udlændingen her i landet har haft ordinær beskæftigelse med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer (fuldtidsbeskæftigelse), indgår med den fulde varighed.

2) Ansættelsesforhold i udlandet, hvor udlændingen har haft beskæftigelse som udstationeret eller udsendt af en dansk offentlig myndighed, en privat virksomhed, en forening eller en organisation, indgår med den fulde varighed, dog højst med 2 år.

3) Ansættelsesforhold i udlandet, hvor udlændingen har haft beskæftigelse, i forbindelse med at udlændingens ægtefælle eller faste samlever har været udstationeret eller udsendt til udlandet som nævnt i nr. 2, indgår med den fulde varighed, dog højst med 2 år.

4) Ansættelsesforhold i udlandet, som er væsentlige af hensyn til udlændingens beskæftigelsesforhold her i landet, indgår med den fulde varighed, dog højst med 1 år.

Stk. 9. En udlænding, der uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, nr. 2 og 3, her i landet er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, kan ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse før efter udløbet af de tidsrum, der er nævnt i § 11 a.

Stk. 10. En udlænding, der er sigtet eller tiltalt for en lovovertrædelse, der kan medføre straf som nævnt i stk. 3, nr. 2 og 3, og §§ 11 a og 11 b, kan ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Ansøgningen kan efter et afslag meddelt efter 1. pkt. genoptages efter anmodning, hvis der foreligger oplysninger om, at udlændingen alene forventes at blive idømt bødestraf uden for det tilfælde, der er nævnt i § 11 b, eller når straffesagen er endeligt afsluttet.

Stk. 11. En ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om tidsubegrænset opholdstilladelse kan meddeles.

Stk. 12. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 f eller 9 q, afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag om forlængelse af opholdstilladelsen. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for sager om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, hvor udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 a-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q. Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person med dansk indfødsret, tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 f eller 9 q, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.

Stk. 13. Medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding over 18 år, der indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse inden det fyldte 19. år, og som har været i uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, hvis udlændingen opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1-7, jf. dog stk. 19.

Stk. 14. Medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding over 18 år, som indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse senest 2 år efter en afgørelse om, at udlændingens opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, jf. § 17, stk. 3, eller senest 2 år efter indrejsen, hvis udlændingen på tidspunktet for afgørelsen efter § 17, stk. 3, opholdt sig uden for landet. Fristen regnes tidligst fra det fyldte 17. år. Tidsubegrænset opholdstilladelse kan meddeles, hvis udlændingen opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1-4, 6 og 7, samt følgende betingelser, jf. dog stk. 19:

1) Udlændingen har ikke i det sidste år forud for indgivelsen af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, og indtil udlændingen vil kunne meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven bortset fra ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor.

2) Udlændingen har været i uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse, jf. stk. 8, nr. 1, eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 1 år inden for de sidste 2 år forud for afgørelsen om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse.

3) Udlændingen må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet eller være under uddannelse på det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles.

Stk. 15. Uanset at betingelserne i stk. 3, nr. 1, 5, 6, 8 og 9, og stk. 4, nr. 1-4, ikke er opfyldt, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding over 18 år, der har et stærkt tilknytningsforhold til Danmark.

Stk. 16. Den periode, hvor en udlænding inden for de sidste 4 år forud for det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles, har modtaget eller kunne have modtaget støtte efter barnets lov til pasning af et handicappet barn, efter lov om social service eller barnets lov til pasning af en døende nærstående eller efter barselloven til pasning af et alvorligt sygt barn, kan medregnes ved beregning af perioden på de 3 år og 6 måneder, der er nævnt i stk. 3, nr. 8. Stk. 3, nr. 9, finder ikke anvendelse, hvis udlændingen modtager eller kunne have modtaget støtte som nævnt i 1. pkt. på det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles. Tilsvarende gælder for en udlænding, der har modtaget eller kunne have modtaget støtte som nævnt i 1. pkt. i en periode på 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder, jf. stk. 4, nr. 2.

Stk. 17. En udlænding med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 4, kan ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Tilsvarende gælder udlændingens familiemedlemmer, der er meddelt opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, som følge af den familiemæssige tilknytning.

Stk. 18. En udlænding, der aktivt har modarbejdet afklaringen af sin identitet i forbindelse med en ansøgning om opholdstilladelse her i landet, kan ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, medmindre der foreligger ganske særlige grunde.

Stk. 19. Uanset at betingelserne i stk. 3, nr. 4-9, eller stk. 4, nr. 1-4, ikke er opfyldt, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding over 18 år, hvis betingelserne ikke kan kræves opfyldt, fordi Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, tilsiger det.

Stk. 20. Det beløb, der er angivet i stk. 3, nr. 4, er fastsat i 2010-niveau og reguleres fra og med 2011 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 21. Udlændinge- og integrationsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsætte nærmere regler om, at tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne betinges af, at udlændingen har en integrationsrelevant tilknytning til Færøerne.

§ 11, stk. 5, 3) er ændret fra d. 29.05.2003 ved lov nr. 386 af 28.05.2003 (Kvindelig omskæring)
§ 11, stk. 1 er ændret ved § 2 i lov nr. 425 af 10.06.2003 fra d. 11.06.2003
§ 11, stk. 4 og 5 er indsat ved § 2 i lov nr. 425 af 10.06.2003 fra d. 11.06.2003. Udlændingelovens § 11 og § 11 a, stk. 2 og 4, som ændret ved denne lovs § 2, nr. 3-12, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden den 28. februar 2002 har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse. For sådanne udlændinge finder de regler, der var gældende indtil den 1. juli 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, anvendelse.
§ 11, stk. 1 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 11, stk. 9 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 11, stk. 10 er indsat ved § 1.25 i lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 11, stk. 7, 2) er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.7 i lov nr. 324 af 18.05.2005
§ 11, stk. 9, 2) er indsat ved § 2.1 i lov nr. 243 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006
§ 11, stk. 11 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 243 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006: Hidtidig formulering: Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler for anvendelsen af stk. 3-6 og 9 og for kommunalbestyrelsens udtalelse efter integrationslovens § 52.
§ 11, stk. 4, nr. 2 og 3 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006: I § 11, stk. 4, nr. 2 og 3, ændres »inden indgivelsen af ansøgningen og frem til meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse« til: »forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse«.
§ 11, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006: I § 11, stk. 4, nr. 3, ændres »hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven« til: »anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven end hjælp bestående af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor,«.
§ 11, stk. 10 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Overalt i loven ændres »Udlændingestyrelsen« til: »Udlændingeservice« og » Udlændingestyrelsens« til: »Udlændingeservices«.
§ 11, stk. 9, nr. 1 og 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 379 af 25.04.2007 fra d. 01.05.2007. I § 11, stk. 9, nr. 1 og 2 ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.
§ 11, stk. 9, nr. 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 379 af 25.04.2007 fra d. 01.05.2007. I § 11, stk. 9, nr. 3 ændres »godkendt danskprøve, jf. stk. 11, og« til: »godkendt danskprøve eller godkendt danskprøve sammen med en godkendt engelskprøve, jf. stk. 12,«.
§ 11, stk. 9, nr. 4 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 379 af 25.04.2007 fra d. 01.05.2007.
§ 11, stk. 9, nr. 5 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 379 af 25.04.2007 fra d. 01.05.2007. I § 11, stk. 9, nr. 5 ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.
§ 11, stk. 10 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 379 af 25.04.2007 fra d. 01.05.2007.
§ 11, stk. 3, 3. og 4. pkt. er indsat ved § 1.4 lov nr. 485 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 11, stk. 12, 2. pkt. er ændret ved § 14.1 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 11, stk. 12, 2. pkt., udgår »eller statens«.
§ 11 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.06.2010 og finder anvendelse for udlændinge, der fra og med den 26. marts 2010 indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. Hidtidig formulering: § 11. Opholdstilladelse efter §§ 7-9 f meddeles med mulighed for varigt ophold eller med henblik på midlertidigt ophold her i landet. Opholdstilladelsen kan tidsbegrænses.
Stk. 2. En tidsbegrænset opholdstilladelse meddelt med mulighed for varigt ophold forlænges efter ansøgning, medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19.
Stk. 3. Efter ansøgning meddeles der tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding, som har boet lovligt her i landet i mere end de sidste 7 år, og som i hele denne periode har haft opholdstilladelse på det samme grundlag efter §§ 7-9 e, jf. dog stk. 7-9, medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19. En udlænding med opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 2, kan dog tidligst meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse ved det fyldte 18. år. En udlænding med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 4, kan ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Tilsvarende gælder udlændingens familiemedlemmer, der er meddelt opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, som følge af den familiemæssige tilknytning.
Stk. 4. Uanset at betingelserne i stk. 3, 1. pkt., ikke er opfyldt, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. dog stk. 7-9, til en udlænding, der
1) har boet lovligt her i landet i mere end de sidste 5 år og i hele denne periode har haft opholdstilladelse på det samme grundlag efter §§ 7-9 e,
2) i de sidste 3 år forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse har været fast tilknyttet arbejdsmarkedet som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende her i landet og må antages fortsat at være dette,
3) i de sidste 3 år forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse ikke har modtaget anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven end hjælp bestående af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor, og
4) har opnået en væsentlig tilknytning til det danske samfund.
Stk. 5. Uanset at betingelsen i stk. 4, nr. 1, ikke er opfyldt, kan der, hvis ganske særlige grunde taler derfor, meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse efter stk. 4, jf. dog stk. 7-9, til en udlænding, der har boet lovligt her i landet i mere end de sidste 3 år og i hele denne periode har haft opholdstilladelse på det samme grundlag efter §§ 7-9 e.
Stk. 6. Uanset at betingelserne i stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 og 5, ikke er opfyldt, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis væsentlige hensyn afgørende taler for at imødekomme ansøgningen, jf. dog stk. 7-9.
Stk. 7. En udlænding kan ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis udlændingen er idømt ubetinget straf af mindst 2 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, for overtrædelse af
1) lov om euforiserende stoffer, straffelovens § 191 eller § 290, når udbyttet er opnået ved overtrædelse af lov om euforiserende stoffer eller straffelovens § 191,
2) udlændingelovens § 59, stk. 7, eller straffelovens § 125 a eller
3) bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller straffelovens § 119, stk. 1 og 2, § 180, § 181, § 183, stk. 1 og 2, § 183 a, § 186, stk. 1, § 187, stk. 1, § 192 a, § 210, stk. 1 og 3, jf. stk. 1, § 216, § 222, §§ 224 og 225, jf. §§ 216 og 222, § 237, § 245, 245 a og § 246, § 252, stk. 2, § 261, stk. 2, eller § 288.
Stk. 8. Medmindre særlige grunde taler derfor, kan en udlænding, der uden for de i stk. 7 nævnte tilfælde her i landet er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse før efter udløbet af de i § 11 a nævnte tidsrum.
Stk. 9. Medmindre særlige grunde taler derimod, er meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse betinget af, at udlændingen
1) har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller, hvis det ikke er tilfældet, har gennemført et andet forløb, der kan sidestilles hermed, jf. stk. 12,
2) har gennemført fastlagte aktiviteter i henhold til § 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. stk. 12,
3) har bestået en af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration godkendt danskprøve eller godkendt danskprøve sammen med en godkendt engelskprøve, jf. stk. 12,
4) har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i mindst 2 år og 6 måneder, jf. stk. 12, og
5) ikke har forfalden gæld til det offentlige, jf. stk. 12.
Stk. 10. Stk. 9, nr. 4, finder ikke anvendelse for udlændinge, der har opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, hvis udlændingen på tidspunktet for meddelelse af den oprindelige opholdstilladelse var over 50 år og i de seneste 10 år forud for meddelelse af opholdstilladelsen var gift eller i fast samlivsforhold med den herboende person.
Stk. 11. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra udlændingen afgive en udtalelse til Udlændingeservice om de af kommunalbestyrelsen bekendte forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag om forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse eller om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. I tilfælde, hvor udlændingen er meddelt opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende person afgive en udtalelse til Udlændingeservice om de af kommunalbestyrelsen bekendte forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.
Stk. 12. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler for anvendelsen af stk. 3-6 og 9 og for kommunalbestyrelsens udtalelse efter integrationslovens § 52. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter endvidere efter aftale med beskæftigelsesministeren nærmere regler for kommunalbestyrelsens status efter § 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 11, stk. 5 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1542 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 11, stk. 5, ændres »integrationslovens § 41 a« til: »integrationslovens § 41 b«.
§ 11, stk. 9, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 4 d, 1. og 2. pkt., § 11, stk. 9, 1. og 2. pkt., § 19, stk. 1, nr. 9, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., § 27 a, § 33, stk. 14, 1. pkt., to steder i § 40, stk. 10, 1. pkt., i § 40, stk. 10, 2. pkt., § 40 c, stk. 2, § 44 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., § 44 f, stk. 1, 1. pkt., § 44 g, § 46 b, § 47 a, og § 56 a, stk. 1, 3. pkt., stk. 9, 1. pkt., stk. 10, 1. og 2. pkt., og stk. 11, 2. pkt., ændres »Udlændingeservice« til: »Udlændingestyrelsen«.
§ 11, stk. 1 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 9, stk. 22, der bliver stk. 21, § 9 a, stk. 4, 1. pkt., § 9 c, stk. 5, 1. pkt., § 9 f, stk. 7, 1. pkt., § 10, stk. 1, 2 og 5, § 11, stk. 1, § 32, stk. 6, og § 44 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »§§ 7-9 f«: »eller 9 i-9 n«.
§ 11, stk. 4, 1. pkt er ændret ved § 1.52 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 11, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., indsættes efter »§§ 7-9 e«: »eller 9 i-9 n«.
§ 11, stk. 9 er ændret ved § 1.53 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. Hidtidig formulering: Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter §§ 7-9 eller 9 b-9 f, afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag om forlængelse af opholdstilladelsen. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for sager om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, hvor udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 a-9 f eller 9 i-9 n. Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person med dansk indfødsret, tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse efter §§ 7-9 eller 9 b-9 f, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.
§ 11, stk. 3 er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. Hidtidig formulering: Stk. 3. Medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding over 18 år, der har opnået mindst 100 point efter reglerne i stk. 4-6, heraf 70 point efter stk. 4, 15 point efter stk. 5 og 15 point efter stk. 6, jf. dog stk. 10-12.
§ 11, stk. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 11, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »Udlændingen opnår 70 point, hvis følgende betingelser er opfyldt« til: »Medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding over 18 år, hvis«.
§ 11, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 11, stk. 4, nr. 1, der bliver stk. 3, nr. 1, indsættes efter »her i landet«: », jf. dog stk. 4,«, »4 år« ændres til: »5 år«, og »§§ 7-9 e« ændres til: »§§ 7-9 f«.
§ 11, stk. 3, nr. 1, 3. og 4. pkt. er ophævet ved § 1.12 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. Hidtidig formulering: En udlænding med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 4, kan dog ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Tilsvarende gælder udlændingens familiemedlemmer, der er meddelt opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, som følge af den familiemæssige tilknytning.
§ 11, stk. 3, nr. 5 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 11, stk. 4, nr. 5, der bliver stk. 3, nr. 5, indsættes efter »integrationsloven«: »bortset fra hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor«.
§ 11, stk. 3, nr. 6 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 11, stk. 4, nr. 6, der bliver stk. 3, nr. 6, ændres »§ 19, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 19, stk. 1, 3. pkt.«
§ 11, stk. 3, nr. 7 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 11, stk. 4, nr. 7, der bliver stk. 3, nr. 7, ændres »Prøve i Dansk 2« til: »Prøve i Dansk 1«.
§ 11, stk. 3, nr. 8 er ophævet og nr. 8 og 9 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 572 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. Hidtidig formulering: 8) Udlændingen har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år forud for indgivelsen af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse og må fortsat antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles.
§ 11, stk. 1, 1. pkt., stk. 3, nr. 1, 1. pkt. og stk. 9, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 11, stk. 1, 1. pkt., stk. 3, nr. 1, 1. pkt., og stk. 9, 2. pkt., ændres »eller 9 i-9 n« til: », 9 i-9 n eller 9 p«.
§ 11, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 3, nr. 1, ændres »jf. dog stk. 4« til: »jf. dog stk. 7«, og »5 år« ændres til: »6 år, jf. dog stk. 5 og 6,«.
§ 11, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 3, nr. 2, ændres »mindst 1 år og 6 måneders fængsel« til: »mindst 1 års fængsel«.
§ 11, stk. 3, nr. 3 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »kapitel 12 eller 13«: »eller §§ 210, 216 og 222-224, § 225, jf. § 216, eller §§ 244-246«.
§ 11, stk. 3, nr. 7 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 3, nr. 7, ændres »Prøve i Dansk 1« til: »Prøve i Dansk 2«.
§ 11, stk. 3, nr. 8 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 3, nr. 8, udgår »under uddannelse eller«, »beskæftigelse« ændres til: »fuldtidsbeskæftigelse«, »stk. 5 og 6« ændres til: »stk. 8«, og »3 år inden for de sidste 5 år« ændres til: »2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år«. Hidtidig formulering: 8) Udlændingen har været under uddannelse eller i ordinær beskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. stk. 5 og 6, i mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse.
§ 11, stk. 3, nr. 9 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 3, nr. 9, udgår »eller være under uddannelse«. Hidtidig formulering: 9) Udlændingen må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet eller være under uddannelse på det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles.
§ 11, stk. 4, 5 og 6 er indsat ved § 1.33 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og 8.
§ 11, stk. 7 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres », om en udlænding lovligt har boet her i landet i mindst 5 år, jf. stk. 3, nr. 1« til: »den periode, hvor udlændingen har boet lovligt her i landet, jf. stk. 3, nr. 1, og stk. 5«.
§ 11, stk. 7, nr. 3 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 4, nr. 3, der bliver stk. 7, nr. 3, ændres »stk. 5, nr. 5, eller stk. 6, nr. 3« til: »stk. 8, nr. 4«.
§ 11, stk. 8 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 5, der bliver stk. 8, ændres »3 år inden for de seneste 5 år« til: »2 år og 6 måneder inden for de seneste 3 år«.
§ 11, stk. 8, nr. 2 er ophævet ved § 1.37 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Nr. 3-5 bliver herefter nr. 2-4. Hidtidig formulering: 2) Ansættelsesforhold, hvor udlændingen her i landet har haft ordinær beskæftigelse med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 15 timer og mindre end 30 timer (deltidsbeskæftigelse), indgår med en forholdsmæssig del, der udgør 3/5 af den samlede ansættelsesperiode.
§ 11, stk. 8, nr. 3 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 5, nr. 4, der bliver stk. 8, nr. 3, ændres »nr. 3« til: »nr. 2«.
§ 11, stk. 6 er ophævet ved § 1.39 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Stk. 7-14 bliver herefter stk. 9-16. Hidtidig formulering: Stk. 6. Udlændingen opnår 15 point, hvis udlændingen
1) har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder forud for indgivelsen af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse og fortsat må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles,
2) har færdiggjort en lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse i Danmark eller
3) har bestået Prøve i Dansk 3, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

§ 11, stk. 12 er ændret ved § 1.40 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 10, der bliver stk. 12, ændres »jf. dog stk. 14« til: »jf. dog stk. 16«.
§ 11, stk. 13 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 11, der bliver stk. 13, indsættes efter »stk. 3, nr. 1, 5, 6, 8 og 9,«: »og stk. 4, nr. 1-4,«.
§ 11, stk. 14 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 12, der bliver stk. 14, ændres »de sidste 5 år« til: »de sidste 3 år«, »3 år« ændres til: »2 år og 6 måneder«, og efter 1. pkt. indsættes: »Tilsvarende gælder for en udlænding, der har modtaget eller kunne have modtaget støtte som nævnt i 1. pkt. i en periode på 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder, jf. stk. 4, nr. 2.«
§ 11, stk. 16 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11, stk. 14, der bliver stk. 16, indsættes efter »stk. 3, nr. 4-9,«: »eller stk. 4, nr. 1-4,«.
§ 11, stk. 15 er ophævet ved § 1.44 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Stk. 16 bliver herefter stk. 17. Hidtidig formulering: Stk. 15. Uanset at betingelserne i stk. 3, nr. 4, 5 og 7-9, ikke er opfyldt, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding, der har boet lovligt her i landet i mere end de sidste 8 år og i hele denne periode haft opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8, hvis udlændingen har vist vilje til integration i det danske samfund.
§ 11, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. I § 11, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., ændres »6 år« til: »8 år«.
§ 11, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. I § 11, stk. 3, nr. 2, ændres »1 års« til: »6 måneders«.
§ 11, stk. 3, nr. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. I § 11, stk. 3, nr. 5, ændres »3 år« til: »4 år«.
§ 11, stk. 3, nr. 8 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. I § 11, stk. 3, nr. 8, ændres »2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år« til: »3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år«.
§ 11, stk. 8 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. I § 11, stk. 8, ændres »2 år og 6 måneder inden for de seneste 3 år« til: »3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år«.
§ 11, stk. 14 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. I § 11, stk. 14, 1. pkt., ændres »3 år« til: »4 år«, og »2 år og 6 måneder« ændres til: »3 år og 6 måneder«.
§ 11, stk. 12 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1566 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 11, stk. 12, ændres »jf. dog stk. 16« til: »jf. dog stk. 17«.
§ 11, stk. 16 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1566 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. Stk. 16 og 17 bliver herefter stk. 17 og 18.
§ 11, stk. 1 og 11 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 11, stk. 1 og stk. 11, 2. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.
§ 11, stk. 3, nr. 1 og stk. 5 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 11, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3«.
§ 11, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 11, stk. 3, nr. 1, 2. pkt., ændres »eller § 9 c, stk. 1, 1. pkt.« til: »§ 9 c, stk. 1, 1. pkt., eller § 9 q, stk. 2«.
§ 11, stk. 11 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 11, stk. 11, 1. og 3. pkt., ændres »eller 9 b-9 f« til: », 9 b-9 f eller 9 q«.
§ 11, stk. 12 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 11, stk. 12, udgår », som har nået folkepensionsalderen eller har fået tildelt førtidspension, eller en udlænding«.
§ 11, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 318 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018.
§ 11, stk. 3, nr. 6 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 174 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 11, stk. 3, nr. 6, ændres »erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund« til: »opholds- og selvforsørgelseserklæring«.
§ 11, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 174 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 11, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 19« til: »§ 19 og § 19 a, stk. 2«.
§ 11, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 174 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 11, stk. 2, 2. pkt., ændres », stk. 3« til: »og § 8, stk. 1 og 2«.
§ 11, stk. 3, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 340 af 02.04.2019 fra d. 04.04.2019. I § 11, stk. 3, nr. 3, ændres »244-246« til: »243-246«.
§ 11, stk. 19 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1439 af 17.12.2019 fra 01.01.2020.
§ 11, stk. 6 er ændret ved § 14.1 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 11, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »førtidspension«: »eller seniorpension«.
§ 11, stk. 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 11, stk. 2, 1. pkt., udgår »og § 19 a, stk. 2«.
§ 11, stk. 3, nr. 5, 2. pkt. er indsat ved § 1.19 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020.
§ 11, stk. 6 er ændret ved § 16.1 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 11, stk. 6, 1. pkt., ændres »førtidspension eller seniorpension« til: »førtidspension, seniorpension eller tidlig pension«.
§ 11, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 3.3 i lov nr. 415 af 13.03.2021 fra d. 15.03.2021.
§ 11, stk. 3, nr. 3 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. Ændringen finder ikke anvendelse for ansøgninger, der er indgivet før d. 27.01.2022. I § 11, stk. 3, nr. 3, ændres »216 og 222-224, § 225, jf. § 216, eller §§ 243-246« til: »215, 215 a, 216 eller 222-224, § 225, jf. § 216, §§ 243-246, § 260, stk. 2 eller 3, eller § 260 a«.
§ 11, stk. 4, nr. 4 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 11, stk. 4, nr. 4, indsættes efter »til voksne udlændinge m.fl.«: », eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau«.
§ 11, stk. 3, nr. 5, 2. pkt. er ophævet ved § 10.5 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Danskbonus efter integrationslovens § 22 anses ikke som hjælp efter integrationsloven.
§ 11, stk. 13, nr. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 10.5 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Det ophævede 2. pkt. er dét pkt., der er vedtaget i § 1.24 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Det har således aldrig været trådt i kraft. Det omhandlede 2. pkt.: Danskbonus efter integrationslovens § 22 anses ikke som hjælp efter integrationsloven.
§ 11, stk. 12 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 11, stk. 12, ændres »stk. 17« til: »stk. 18«.
§ 11, stk. 13 er indsat ved § 1.24 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Stk. 13-19 bliver herefter stk. 14-20. Bemærk, at stk. 13, nr. 1, 2. pkt. er ophævet af § 10.5 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Det har således aldrig været trådt i kraft.
§ 11, stk. 15 er ændret ved § 50.2 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 11, stk. 15, 1. pkt., ændres »lov om social service« til: »barnets lov«, og »barn eller« ændres til: »barn, efter lov om social service eller barnets lov til pasning af«.
§ 11, stk. 2 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 414 af 23.04.2024 fra d. 01.05.2024. I § 11, stk. 2, 2. pkt., ændres »træffer af egen drift afgørelse om« til: »behandler af egen drift sager om«, og », hvis grundlaget fortsat er til stede« udgår.
§ 11, stk. 2, 3. pkt. er ophævet ved § 3.4 i lov nr. 414 af 23.04.2024 fra d. 01.05.2024. Hidtidig formulering af 3. pkt.: Ved afgørelse om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, finder § 19, stk. 7 og 8, tilsvarende anvendelse.
§ 11, stk. 3 og 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Overalt i loven ændres »lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.« til: »danskuddannelsesloven«.
§ 11, stk. 10 er indsat ved § 1.52 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 10-20 bliver herefter stk. 11-21.
§ 11, stk. 12 og 13, der bliver stk. 13 og 14, er ændret ved § 1.53 lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 11, stk. 12, der bliver stk. 13, og stk. 13, 3. pkt., der bliver stk. 14, 3. pkt., ændres »stk. 18« til: »stk. 19«.

§ 11 a. Betinget frihedsstraf er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i følgende tidsrum:

1) Betinget frihedsstraf med vilkår om samfundstjeneste er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 7 år og 6 måneder fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom, dog altid indtil udløbet af den prøvetid, der er fastsat i dommen.

2) Anden betinget frihedsstraf er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 6 år fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom, dog altid indtil udløbet af den prøvetid, der er fastsat i dommen.

Stk. 2. Ubetinget frihedsstraf er uden for de tilfælde, der er nævnt i § 11, stk. 3, nr. 2 og 3, til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i følgende tidsrum:

1) Ubetinget frihedsstraf i under 60 dage er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 12 år fra tidspunktet for løsladelse, jf. dog nr. 2.

2) Ubetinget frihedsstraf i under 60 dage for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 18 år fra tidspunktet for løsladelse.

3) Ubetinget frihedsstraf i 60 dage eller mere, men under 6 måneder, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 15 år fra tidspunktet for løsladelse.

Stk. 3. Prøveløslades udlændingen, regnes de i stk. 2, nævnte tidsrum fra dette tidspunkt.

Stk. 4 En delvis betinget frihedsstraf er uden for de tilfælde, der er nævnt i § 11, stk. 3, nr. 2 og 3, til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i det tidsrum, som den ubetingede del af frihedsstraffen ville give anledning til, jf. stk. 2.

Stk. 5 En straf, som er delvis eftergivet ved benådning, er uden for de tilfælde, der er nævnt i § 11, stk. 3, nr. 2 og 3, til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i det tidsrum, som den del af straffen, der skal udstås, ville give anledning til, jf. stk. 1 og 2. En straf, som er helt eftergivet ved benådning, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 4 år og 6 måneder efter udløbet af den prøvetid, der er fastsat som betingelse for eftergivelsen.

Stk. 6. Anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en betinget eller ubetinget frihedsstraf, er uden for de tilfælde, der er nævnt i § 11, stk. 4, nr. 2 og 3, til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i følgende tidsrum:

1) Dom til ambulant behandling med mulighed for hospitalsindlæggelse, jf. straffelovens §§ 68 og 69, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 6 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, dog mindst 9 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen, jf. stk. 7.

2) Dom til behandling, jf. straffelovens §§ 68 og 69, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 9 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, dog mindst 12 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen, jf. stk. 7.

3) Dom til anbringelse i hospital, jf. straffelovens §§ 68 og 69, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 12 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, dog mindst 15 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen, jf. stk. 7.

4) Dom til forvaring, jf. straffelovens § 68, jf. § 70, og § 70, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 30 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, jf. stk. 7.

Stk. 7. Ved efterfølgende ændringer af en af de i stk. 6 nævnte retsfølger beregnes udstrækningen af tidsrummet ud fra den sidst idømte retsfølge.

Stk. 8. Dom til ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 6 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophør.

Stk. 9. Er udlændingen flere gange idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for lovovertrædelser, der ville have medført straf af denne karakter, beregnes de i stk. 1, 2 og 4-6 nævnte tidsrum ud fra den sidst idømte retsfølge, medmindre tidsrummet herved bliver kortere end det tidsrum, der efter stk. 1, 2 eller 4-6 er gældende for udlændingen efter en tidligere idømt retsfølge.

§ 11 a, stk. 6 er indsat fra d. 01.07.2005 ved § 1.8 i lov nr. 324 af 18.05.2005.
§ 11 a, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.06.2010 og finder anvendelse for udlændinge, der fra og med den 26. marts 2010 indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. Hidtidig formulering: Stk. 2. Ubetinget frihedsstraf er uden for de i § 11, stk. 7, nævnte tilfælde til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i følgende tidsrum:
1) Ubetinget frihedsstraf i under 60 dage er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 5 år fra tidspunktet for løsladelse.
2) Ubetinget frihedsstraf i 60 dage eller mere, men under 6 måneder, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 8 år fra tidspunktet for løsladelse.
3) Ubetinget frihedsstraf i 6 måneder eller mere, men under 1 år, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 10 år fra tidspunktet for løsladelse.
4) Ubetinget frihedsstraf i 1 år eller mere, men under 2 år, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 12 år fra tidspunktet for løsladelse.
5) Ubetinget frihedsstraf i 2 år eller mere er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 15 år fra tidspunktet for løsladelse.

§ 11 a, stk. 3 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.06.2010 og finder anvendelse for udlændinge, der fra og med den 26. marts 2010 indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. I § 11 a, stk. 3, udgår », nr. 2-5,«.
§ 11 a, stk. 4 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.06.2010 og finder anvendelse for udlændinge, der fra og med den 26. marts 2010 indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. Hidtidig formulering: Stk. 4. Anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en betinget eller ubetinget frihedsstraf, er uden for de i § 11, stk. 7, nævnte tilfælde til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i følgende tidsrum:
1) Dom til ambulant behandling med mulighed for hospitalsindlæggelse, jf. straffelovens §§ 68 og 69, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 2 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, dog mindst 3 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen, jf. stk. 5.
2) Dom til behandling i hospital, jf. straffelovens §§ 68 og 69, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 4 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, dog mindst 6 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen, jf. stk. 5.
3) Dom til anbringelse i hospital, jf. straffelovens §§ 68 og 69, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 6 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, dog mindst 8 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen, jf. stk. 5.
4) Dom til forvaring, jf. straffelovens § 68, jf. § 70, og § 70, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 15 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, jf. stk. 5.

§ 11 a, stk. 1 er ændret ved § 1.45 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11 a, stk. 1, ændres »3 år« til: »4 år og 6 måneder«.
§ 11 a, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 1.46 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11 a, stk. 2, nr. 1, ændres »8 år« til: »12 år«.
§ 11 a, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.47 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11 a, stk. 2, nr. 2, ændres »1 år og 6 måneder« til: »1 år«, og »12 år« ændres til: »18 år«.
§ 11 a, stk. 4, nr. 1 er ændret ved § 1.48 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11 a, stk. 4, nr. 1, ændres »4 år« til: »6 år«, og »6 år« ændres til: »9 år«.
§ 11 a, stk. 4, nr. 2 er ændret ved § 1.49 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11 a, stk. 4, nr. 2, ændres »8 år« til: »12 år«, og »10 år« ændres til: »15 år«.
§ 11 a, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.50 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11 a, stk. 4, nr. 3, ændres »20 år« til: »30 år«.
§ 11 a, stk. 6 er ændret ved § 1.51 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11 a, stk. 6, ændres »2 år« til: »3 år«.
§ 11 a, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. Hidtidig formulering: Betinget frihedsstraf er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 4 år og 6 måneder fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom, dog altid indtil udløbet af den prøvetid, der er fastsat i dommen.
§ 11 a, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. Hidtidig formulering: Stk. 2. Ubetinget frihedsstraf er uden for de tilfælde, der er nævnt i § 11, stk. 4, nr. 2 og 3, til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i følgende tidsrum:
1) Ubetinget frihedsstraf i under 6 måneder er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 12 år fra tidspunktet for løsladelse.
2) Ubetinget frihedsstraf i 6 måneder eller mere, men under 1 år, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 18 år fra tidspunktet for løsladelse.

§ 11 a, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. Stk. 4-7 bliver herefter stk. 6-9.
§ 11 a, stk. 4, nr. 1, der bliver stk. 6, nr. 1, er ophævet, og der er indsat nyt nr. 1 og 2 ved § 1.10 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4. Hidtidig formulering: 1) Dom til behandling, herunder ambulant behandling med mulighed for hospitalsindlæggelse, jf. straffelovens §§ 68 og 69, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 6 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, dog mindst 9 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen, jf. stk. 5.
§ 11 a, stk. 4, nr. 2 og 3, der bliver stk. 6, nr. 3 og 4, er ændret ved § 1.11 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. I § 11 a, stk. 4, nr. 2 og 3, der bliver stk. 6, nr. 3 og 4, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.
§ 11 a, stk. 5, der bliver stk. 7, er ændret ved § 1.12 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. I § 11 a, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.
§ 11 a, stk. 6, der bliver stk. 8, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. I § 11 a, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »3 år« til: »6 år«.
§ 11 a, stk. 7, der bliver stk. 9, er ændret ved § 1.14 i lov nr. 436 af 09.05.2017 fra d. 15.05.2017. I § 11 a, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 1, 2 og 4« til: »stk. 1, 2 og 4-6«, og »stk. 1, 2 eller 4« ændres til: »stk. 1, 2 eller 4-6«.

§ 11 b. Straf for overtrædelse af § 59, stk. 3, er uanset bestemmelsen i § 11 a til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 15 år, i gentagelsestilfælde i 22 år og 6 måneder, regnet fra løsladelsestidspunktet, tidspunktet for afsigelse af endelig dom, tidspunktet fra prøvetidens udløb eller tidspunktet for vedtagelse af bøde, således at det af de nævnte tidspunkter, der indebærer det seneste udløb af karenstiden, lægges til grund ved beregningen.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på udlændinge, der på tidspunktet for overtrædelse af § 59, stk. 3, havde opholdstilladelse her i landet. For sådanne udlændinge er straf for overtrædelse af § 59, stk. 3, i gentagelsestilfælde til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 7 år. Karenstidens begyndelsestidspunkt fastlægges på samme måde som i stk. 1.

§ 11 b er indsat fra d. 01.07.2005 ved § 1.9 i lov nr. 324 af 18.05.2005
§ 11 b er ændret ved § 1.3 i lov nr. 516 af 26.05.2014 fra d. 01.01.2015. I § 11 b ændres »§ 59, stk. 2« til: »§ 59, stk. 3«.
§ 11 b er ændret ved § 1.52 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 11 b ændres »10 år« til: »15 år«, og »15 år« ændres til: »22 år og 6 måneder«.
§ 11 b, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 741 af 08.06.2018 fra d. 10.06.2018.

§ 11 c. (Ophævet).

§ 11 c er indsat ved § 2.3 i lov nr. 243 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006
§ 11 c er ophævet ved § 1.11 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.06.2010. Ophævelsen gælder for udlændinge, der fra og med den 26. marts 2010 indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. Hidtidig formulering: § 11 c. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen har underskrevet en integrationskontrakt og en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, jf. integrationslovens § 19, stk. 1. Underskriver udlændingen ikke integrationskontrakten og erklæringen samtidig med integrationskontraktens udarbejdelse, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, 2. og 3. pkt., udsættes tidspunktet for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse med et tidsrum svarende til den tid, der er forløbet fra integrationskontraktens udarbejdelse og indtil integrationskontraktens og erklæringens underskrivelse. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder.

§ 11 d. (Ophævet).

§ 11 d er indsat ved § 1.12 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007.
§ 11 d er ophævet ved § 1.11 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.06.2010. Ophævelsen gælder for udlændinge, der fra og med den 26. marts 2010 indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. Hidtidig formulering: § 11 d. En ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om tidsubegrænset opholdstilladelse kan meddeles.

§ 12. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om opholdstilladelser efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p og 9 q, herunder om adgangen til opholdstilladelse, om tilladelsernes varighed, og om de betingelser, der kan fastsættes for opholdet.

§ 12 er ændret ved § 1.54 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 12 ændres »Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration« til: »Justitsministeren«, og efter »opholdstilladelser« indsættes: »efter §§ 7-9 og 9 b-9 f«.
§ 12, stk. 2 er indsat ved § 1.55 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012.
§ 12, stk. 2 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 12, stk. 2, ændres »og §§ 9 i-9 n« til: »og §§ 9 i-9 n og 9 p«.
§ 12, stk. 1 er indsat ved § 1.53 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 12, stk. 1, og § 44, stk. 3, ændres »Justitsministeren« til: »Udlændinge-, integrations- og boligministeren«, og »§§ 7-9 og 9 b-9 f« ændres til: »§§ 7-9 f, 9 i-9 n og 9 p«.
§ 12, stk. 2 er ophævet ved § 1.54 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Hidtidig formulering: Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opholdstilladelser efter § 9 a og §§ 9 i-9 n og 9 p, herunder om adgangen til opholdstilladelse, om tilladelsernes varighed og om de betingelser, der kan fastsættes for opholdet.
§ 12 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 12, ændres »9 i-9 n og 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p og 9 q«.

§ 12 a. Bestemmelserne i Rådets forordning om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere med senere ændringer gælder her i landet.

§ 12 a er indsat ved § 1.7 i lov nr. 463 af 18.05.2011 fra d. 20.05.2011.
§ 12 a er ændret ved § 1.20 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 12 a indsættes efter »tredjelandsstatsborgere«: »med senere ændringer«.

Kapitel 2

Arbejde

§ 13. Udlændinge skal have arbejdstilladelse for at tage lønnet eller ulønnet beskæftigelse, for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller for mod eller uden vederlag at udføre tjenesteydelser her i landet. Arbejdstilladelse kræves tillige til beskæftigelse på dansk skib eller luftfartøj, der som led i rutefart eller i øvrigt regelmæssigt ankommer til dansk havn eller lufthavn. Der henvises dog til stk. 2 og §§ 14 og 14 a.

Stk. 2. En udlænding, der har lovligt ophold i medfør af §§ 2 b-4 b eller en tidsbegrænset opholdstilladelse, kan udføre ulønnet, frivilligt arbejde.

Stk. 3. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om, i hvilket omfang arbejdstilladelse kræves til arbejde på søterritoriet eller kontinentalsoklen.

§ 13, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.6 lov nr. 486 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 13, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 430 af 01.05.2013 fra d. 02.05.2013. I § 13, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »§ 14«: »og § 14 a«.
§ 13, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 2191 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 13, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 14 og § 14 a« til: »stk. 2 og §§ 14 og 14 a«.
§ 13, stk. 2 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 2191 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 14. Følgende udlændinge er fritaget for krav om arbejdstilladelse:

1) Udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land, jf. § 1.

2) Udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, jf. §§ 2 og 6.

3) Udlændinge med tidsubegrænset opholdstilladelse.

4) Udlændinge med opholdstilladelse efter §§ 7, 8, 9, 9 b, 9 d eller 9 e eller § 9 q, stk. 2 og 3.

5) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter § 9 b.

6) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7.

7) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, § 9 m, jf. dog § 9 m, stk. 3, 1. pkt., og § 9 n, når tilladelsen er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person.

8) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 4, når arbejdet er naturligt knyttet til udlændingens ophold her i landet på dette opholdsgrundlag

9) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 3 og 4.

Stk. 2. En udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 4 og 5, nr. 7, litra a og b, og nr. 14, litra b, er fritaget for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse, hvis bibeskæftigelsen har sammenhæng med den beskæftigelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse. En udlænding med opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 2, er fritaget for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse, hvis bibeskæftigelsen har sammenhæng med den ph.d.-uddannelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse.

Stk. 3. Udlændinge- og integrationsministeren kan bestemme, at andre udlændinge er fritaget for krav om arbejdstilladelse.

§ 14, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 283 af 26.04.2004 fra d. 01.05.2004.
§ 14, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 324 af 18.05.2005 fra d. 01.07.2005. Ordene »med opholdstilladelse efter § 9 a« udgår.
§ 14, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 504 af 06.06.2007 fra d. 01.08.2007. I § 14, stk. 1, nr. 2,ændres »Estland, Letland, Litauen, Polen« til: »Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien«
§ 14, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 264 af 23.04.2008 fra d. 01.05.2008. I § 14, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »Ungarn«: », der ikke opfylder betingelserne i § 6, jf. § 9 a, stk. 5 og 6«.
§ 14, stk. 1, nr. 8 er indsat ved § 1.5 lov nr. 485 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 14, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 313 af 28.04.2009 fra d. 01.05.2009. I § 14, stk. 1, nr. 2, udgår », dog ikke statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, der ikke opfylder betingelserne i § 6, jf. § 9 a, stk. 5 og 6«.
§ 14, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.56 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 14, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »§ 9 c, stk. 1,«: »og §§ 9 m og 9 n«.
§ 14, stk. 2 er ændret ved § 1.57 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 14, stk. 2, ændres »Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration« til: »Beskæftigelsesministeren«.
§ 14, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 14, stk. 1, nr. 4, ændres »9 d eller 9 e« til: »9 d eller 9 e eller § 9 q, stk. 2 og 3«.
§ 14, stk. 2 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 741 af 08.06.2018 fra d. 10.06.2018. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 14, stk. 2 er ændret ved § 3.17 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »nr. 12, litra b,« til: »nr. 11, litra b,«.
§ 14, stk. 2 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 4« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 4, nr. 6, litra a og b,«.
§ 14, stk. 2 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »nr. 12, litra b« til: »nr. 14, litra b«.
§ 14, stk. 2 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1002 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 4, nr. 6, litra a og b, og nr. 11, litra b,« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 4 og 5, nr. 7, litra a og b, og nr. 12, litra b,«.
§ 14, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 14, stk. 1, nr. 7, ændres »og §§ 9 m og 9 n« til: »§ 9 m, jf. dog § 9 m, stk. 2, 1. pkt., og § 9 n,«.
§ 14, stk. 1, nr. 9 er indsat ved § 2.22 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.
§ 14, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.54 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 14, stk. 1, nr. 7, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

§ 14 a. Udlændingestyrelsen træffer efter ansøgning afgørelse om, at en udlænding, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, uden arbejdstilladelse kan tage beskæftigelse i Danmark på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, udrejser eller udsendes, når

1) udlændingens identitet er fastlagt,

2) udlændingen har opholdt sig i Danmark i mindst 6 måneder fra indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7,

3) Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at udlændingen kan opholde sig i Danmark under asylsagens behandling, jf. herved § 48 e, stk. 2, og

4) udlændingen indgår en kontrakt med Udlændingestyrelsen i overensstemmelse med stk. 4.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for

1) udlændinge, der er administrativt udvist i medfør af § 25,

2) udlændinge, der er udvist ved dom,

3) udlændinge, der er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse begået her i landet, der ville have medført en straf af denne karakter,

4) udlændinge, der er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 10, men ikke kan udsendes af landet, jf. § 31,

5) udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet i medfør af § 21 b, stk. 1,

6) udlændinge, hvis ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 behandles efter § 53 b, og

7) udlændinge under 18 år, medmindre Udlændingestyrelsen efter en konkret vurdering finder, at hensynet til den mindreåriges tarv taler derfor.

Stk. 3. Godkendelse til beskæftigelse efter stk. 1 meddeles for højst 1 år og kan herefter forlænges for perioder på op til 1 år ad gangen. En ansøgning om forlængelse af godkendelse til beskæftigelse skal indgives før godkendelsens udløb.

Stk. 4. Udlændingestyrelsen indgår en kontrakt om beskæftigelsen med udlændingen. Det skal indgå i kontrakten som et vilkår, at udlændingen medvirker til oplysning af sin sag om opholdstilladelse i medfør af § 7, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., og efter afslag på eller frafald af ansøgningen om opholdstilladelse medvirker til udrejsen uden ugrundet ophold, jf. hjemrejselovens § 3, stk. 1. Udlændingestyrelsen vejleder i forbindelse med indgåelse af kontrakten udlændingen mundtligt og skriftligt om vilkårene for beskæftigelsen, herunder navnlig kravet om medvirken.

Stk. 5. Medmindre helt særlige grunde taler derimod, træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, at en udlænding, som er meddelt en godkendelse til beskæftigelse efter denne bestemmelse, ikke længere har ret til at tage beskæftigelse i følgende tilfælde:

1) Godkendelsen efter stk. 1 er opnået ved svig.

2) Betingelserne i stk. 1 er ikke længere opfyldt.

3) Udlændingen bliver efter tidspunktet for godkendelsen efter stk. 1 omfattet af en af undtagelserne i stk. 2.

4) Vilkårene i den indgåede kontrakt, jf. stk. 4, overholdes ikke.

5) Udlændingen udebliver fra sit indkvarteringssted omfattet af § 42 a, stk. 5, eller har uden tilladelse taget ophold uden for et indkvarteringssted.

6) Udlændingen betaler ikke de udgifter, som den pågældende er pålagt at betale i medfør af § 42 a, stk. 4, 1. pkt.

Stk. 6. Udlændingestyrelsen kan forhåndsgodkende overenskomstdækkede virksomheder, som på godkendelsestidspunktet ikke er omfattet af en lovlig konflikt, til ansættelse af udlændinge efter denne paragraf.

§ 14 a er indsat ved § 1.3 i lov nr. 430 af 01.05.2013 fra d. 02.05.2013.
§ 14 a, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.48 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 14 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 40, stk. 4, 1. pkt.« til: »§ 40, stk. 5, 1. pkt.«
§ 14 a, stk. 2, nr. 5 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 176 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015. Nr. 5 og 6 bliver herefter til nr. 6 og 7.
§ 14 a, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 703 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 14 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 40, stk. 5, 1. pkt.« til: »§ 40, stk. 6, 1. pkt.«
§ 14 a, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 318 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. Hidtidig formulering: 3) udlændinge, der er idømt betinget eller ubetinget fængsel for strafbart forhold begået her i landet,
§ 14 a, stk. 3 er ændret ved § 25.2 i lov nr. 982 af 26.05.2021 fra d. 01.06.2021. I § 14 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 40, stk. 6, 1. pkt.« til: »hjemrejselovens § 3, stk. 1.«
§ 14 a, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1192 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 14 a, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.
§ 14 a, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1192 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. Hidtidig formulering: 4) udlændinge, der er omfattet af udelukkelsesgrundene i flygtningekonventionen af 28. juli 1951,
§ 14 a, stk. 3 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 1192 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.
§ 14 a, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1192 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. Hidtidig formulering: Stk. 4. Udlændingestyrelsen træffer, medmindre helt særlige grunde taler derimod, afgørelse om, at en udlænding, som har taget beskæftigelse efter denne bestemmelse og ikke længere opfylder betingelserne herfor eller ikke overholder vilkårene i den indgåede kontrakt, jf. stk. 3, ikke længere har ret til at tage beskæftigelse.

§ 15. Der kan knyttes betingelser til en arbejdstilladelse.

Stk. 2. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om arbejdstilladelser, herunder om tilladelsernes indhold og varighed og om de betingelser, der kan knyttes til en tilladelse.

§ 15, stk. 2 er ændret ved § 1.58 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 15, stk. 2, ændres »Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration« til: »Beskæftigelsesministeren«, og efter »tilladelse« indsættes: », jf. dog stk. 3«.
§ 15, stk. 3 er indsat ved § 1.59 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012.
§ 15, stk. 2 er ændret ved § 1.55 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 15, stk. 2, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Udlændinge-, integrations- og boligministeren«, og », jf. dog stk. 3« udgår. Hidtidig formulering: Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdstilladelser, herunder om tilladelsernes indhold og varighed og om de betingelser, der kan knyttes til en tilladelse, jf. dog stk. 3.
§ 15, stk. 3 er ophævet ved § 1.56 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Hidtidig formulering: Stk. 3. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om arbejdstilladelser til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter § 9 f, herunder om tilladelsernes indhold og varighed og om de betingelser, der kan knyttes til en tilladelse.

§ 16. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at den, der beskæftiger en udlænding, skal underrette jobcenteret.

§ 16 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 14.3 i lov nr. 523 af 24.06.2005: Formulering indtil da: § 16. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om, at en udlænding, som har arbejdstilladelse eller er fritaget for krav herom, skal være medlem af en arbejdsløshedskasse, og om, at den, der beskæftiger en udlænding, skal underrette arbejdsformidlingen.
Stk. 2. Den, der beskæftiger en udlænding, skal på begæring meddele vedkommende myndighed de nødvendige oplysninger til konstatering af, om udlændingen arbejder lovligt her i landet.

§ 16 er ændret ved § 14.2 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 16 udgår »staten i«.

Kapitel 3

Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser

§ 17. En opholdstilladelse bortfalder, når udlændingen opgiver sin bopæl i Danmark. Tilladelsen bortfalder endvidere, når udlændingen har opholdt sig uden for landet i mere end 6 på hinanden følgende måneder. Er udlændingen meddelt opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, og har udlændingen lovligt boet mere end 2 år her i landet, eller er udlændingen meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, bortfalder opholdstilladelsen dog først, når udlændingen har opholdt sig uden for landet i mere end 12 på hinanden følgende måneder. I de nævnte tidsrum medregnes ikke fravær på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet herfor.

Stk. 2. Det kan dog efter ansøgning bestemmes, at en opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet i de i stk. 1 nævnte tilfælde.

Stk. 3. Medmindre varigheden af udlændingens ophold og udlændingens tilknytning til Danmark eller andre særlige grunde afgørende taler derimod, anses en opholdstilladelse ikke for bortfaldet efter stk. 1, hvis udlændingens ophold uden for landet skyldes, at udlændingen som mindreårig er sendt på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for udlændingen.

Stk. 4. En opholdstilladelse, der er givet i medfør af §§ 7-8, ophører først efter stk. 1, når udlændingen frivilligt har taget bopæl i hjemlandet eller har opnået beskyttelse i et tredje land.

Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse for udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 4 og 14, og stk. 3, § 9 i, stk. 1, hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse med henblik på at følge fællesuddannelsen Erasmus Mundus, Erasmus+ eller Nordic Master, § 9 i, stk. 2, § 9 m, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 4 og 14, og § 9 n, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 2. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse for udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 m, stk. 1, eller § 9 n, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse i forlængelse af en opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 4 eller 14, eller § 9 i, stk. 2, og EU-reglerne tilsiger det. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse for udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 m, stk. 2, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en dansk statsborger, der har været etableret i udlandet, og som ville kunne opnå opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 4 eller nr. 14, litra a-c eller e, hvis vedkommende havde været udlænding.

§ 17, stk. 4 er indsat ved § 1.7 lov nr. 486 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 17, stk. 2 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010 og gælder alene for udlændinge, der efter indsættelsens ikrafttræden udrejser af Danmark og opholder sig uden for landet i mere end 3 måneder på genopdragelsesrejser eller andre udlandsophold af negativ betydning for deres skolegang og integration. For andre udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.
§ 17, stk. 3 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010. I § 17, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »i de i stk. 1«: »og 2«.
§ 17, stk. 4 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010. I § 17, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »efter stk. 1«: »og 2«.
§ 17, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 567 af 18.06.2012 fra d. 19.06.2012.
§ 17, stk. 5 er ændret ved § 1.49 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 17, stk. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 4« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 4 og 13, § 9 i, stk. 1, hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse med henblik på at følge fællesuddannelsen Erasmus Mundus, Erasmus+ eller Nordic Master, § 9 i, stk. 2, og § 9 m, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 13«.
§ 17, stk. 5 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 17, stk. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 4 og 13« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 12«, og »§ 9 a, stk. 2, nr. 13« ændres til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 12«.
§ 17, stk. 5 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 17, stk. 5, indsættes efter »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 12,«: »og stk. 3,«.
§ 17, stk. 3 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. To steder i § 17, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 17,« til: »§ 9, stk. 21,«.
§ 17, stk. 5 er ændret ved § 3.18 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 17, stk. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 12,« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 11,«, og »§ 9 a, stk. 2, nr. 12« ændres til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 11«.
§ 17, stk. 5 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 17, stk. 5, ændres »og § 9 m, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 11« til: »§ 9 m, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 3 og 11, og § 9 n, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 2«.
§ 17, stk. 5 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 17, stk. 5, ændres to steder »nr. 4 og 12« til: »nr. 4 og 14«.
§ 17, stk. 5 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1002 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 17, stk. 5, ændres to steder »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 11« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 4 og 12«.
§ 17, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 17, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »her i landet,«: »eller er udlændingen meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse,«.
§ 17, stk. 5 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 914 af 21.06.2022 fra d. 23.06.2022. I § 17, stk. 5, ændres to steder »familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse« til: »familiemæssig tilknytning til en udlænding med tidsbegrænset opholdstilladelse«, og nyt 2. pkt. indsættes.
§ 17, stk. 2 er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Stk. 3 bliver herefter stk. 2. Hidtidig formulering: Stk. 2. Ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, bortfalder en opholdstilladelse, når en mindreårig udlænding har opholdt sig uden for landet i mere end 3 på hinanden følgende måneder på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang og integration.
§ 17, stk. 3, der bliver stk. 2, og stk. 4 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 17, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., og i stk. 4, udgår »og 2«.
§ 17, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., er ophævet ved § 1.26 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Anses en mindreårig udlændings opholdstilladelse for bortfaldet, skal Udlændingestyrelsen i forbindelse med afgørelsen vurdere, om udlændingen kan meddeles ny opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 2, jf. § 9, stk. 21, § 9 c, stk. 1, jf. 9, stk. 21, eller § 9 c, stk. 1.
§ 17, stk. 3 er indsat ved § 1.27 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.
§ 17, stk. 5, 3. pkt. er indsat ved § 1.55 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

§ 17 a. Uanset bestemmelsen i § 17 bortfalder en opholdstilladelse først, jf. dog stk. 4, når en udlænding, der med henblik på at tage varigt ophold vender tilbage til hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil udlændingen har nær familiemæssig tilknytning, har opholdt sig uden for landet i mere end 12 på hinanden følgende måneder og har opholdstilladelse efter

1) §§ 7 eller 8,

2) § 9 b,

3) § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter § 9 b,

4) § 9 c, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7,

5) § 9 e, når tilladelsen er meddelt tidsubegrænset,

6) § 9 eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en person omfattet af nr. 1-5, jf. dog stk. 3, eller

7) et andet grundlag end nævnt i nr. 1-6, hvis det bestemmes efter ansøgning.

Stk. 2. Det kan efter ansøgning bestemmes, at opholdstilladelsen for en udlænding omfattet af stk. 1 først skal anses for bortfaldet, efter en periode på op til 12 måneder efter den i stk. 1 nævnte periode, jf. dog stk. 4. Ansøgning efter 1. pkt., som indgives efter den periode, der er nævnt i stk. 1, afvises, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse for en udlænding omfattet af stk. 1, nr. 6, hvis udlændingen vender tilbage til hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil udlændingen har nær familiemæssig tilknytning, sammen med den person, til hvem udlændingen har den familiemæssige tilknytning, der har dannet grundlag for opholdstilladelsen.

Stk. 4. Stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., finder kun anvendelse for udlændinge, der ikke benytter sig af adgangen til udbetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 14 a.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i § 17 bortfalder en opholdstilladelse først, når en udlænding, der med henblik på at tage varigt ophold vender tilbage til hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil udlændingen har nær familiemæssig tilknytning, har opholdt sig uden for Danmark i mere end 3 på hinanden følgende måneder og har opholdstilladelse efter

1) § 9 e, når tilladelsen er meddelt tidsbegrænset,

2) § 9 eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en person omfattet af nr. 1, jf. dog stk. 6, eller

3) et andet grundlag end nævnt i nr. 1 og 2, hvis det bestemmes efter ansøgning.

Stk. 6. Stk. 5 finder kun anvendelse for en udlænding omfattet af stk. 5, nr. 2, hvis udlændingen vender tilbage til hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil udlændingen har nær familiemæssig tilknytning, sammen med den person, til hvem udlændingen har den familiemæssige tilknytning, der har dannet grundlag for opholdstilladelsen.

Stk. 7. En udlænding kan kun én gang bevare sin opholdstilladelse i henhold til stk. 1-6.

§ 17 a, stk. 2 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 704 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 17 a, stk. 2, ændres »når der er forløbet højst« til: »efter en periode på op til«.
§ 17 a, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 2.2 i lov nr. 704 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017.
§ 17 a, stk. 1 og 4 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1190 af 08.06.2021 fra d. 01.08.2021. I § 17 a, stk. 1 og 4, ændres »eller det tidligere opholdsland« til: », det tidligere opholdsland eller et land, hvortil udlændingen har nær familiemæssig tilknytning«.
§ 17 a, stk. 3 og 5 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1190 af 08.06.2021 fra d. 01.08.2021. I § 17 a, stk. 3 og 5, ændres »eller det tidligere opholdsland« til: », det tidligere opholdsland eller et land, hvortil udlændingen har nær familiemæssig tilknytning,«.
§ 17 a, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 17 a, stk. 1, indsættes efter »først,«: »jf. dog stk. 4,«.
§ 17 a, stk. 1 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 17 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »nævnte periode«: », jf. dog stk. 4«.
§ 17 a, stk. 4 er indsat ved § 1.14 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.
§ 17 a, stk. 4, nr. 2, der bliver stk. 5, nr. 2, er ændret ved § 1.15 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 17 a, stk. 4, nr. 2, der bliver stk. 5, nr. 2, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.
§ 17 a, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.16 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 17 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »Stk. 4« til: »Stk. 5«, og »stk. 4« ændres til: »stk. 5«.
§ 17 a, stk. 6, der bliver stk. 7, er ændret ved § 1.17 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 17 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

§ 18. Retten til ophold her i landet bortfalder, når der af forsørgelsesmæssige grunde er truffet afgørelse om, at en udlænding, der ikke har de fornødne midler til sit underhold, skal hjemsendes.

§ 18 er ændret fra d. 01.05.2003 ved lov nr. 291 af 30.04.2003.

§ 18 a. En opholdstilladelse bortfalder, når en udlænding erhverver dansk indfødsret.

Stk. 2. En udlænding, hvis danske indfødsret er blevet frakendt ved dom efter § 8 A i lov om dansk indfødsret, kan generhverve den opholdstilladelse, der er bortfaldet efter stk. 1.

Stk. 3. Generhvervelse efter stk. 2 er betinget af, at der ikke ville være grundlag for at inddrage den opholdstilladelse, der er bortfaldet efter stk. 1, jf. § 19.

§ 19. En tidsbegrænset opholdstilladelse kan inddrages:

1) Når grundlaget for ansøgningen eller opholdstilladelsen var urigtigt eller ikke længere er til stede, herunder når udlændingen har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8, og forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer forfølgelse, jf. §§ 7 og 8. Ved afgørelse efter 1. pkt. skal der tages hensyn til grundlaget for opholdstilladelsen.

2) Når udlændingen ikke har fornødent pas eller anden rejselegitimation, jf. § 39, der giver adgang til tilbagerejse til udstederlandet.

3) Når udlændingen undlader at overholde de betingelser, der er fastsat for opholdstilladelsen eller for en arbejdstilladelse. Betingelserne skal udtrykkeligt være tilkendegivet, og det skal skriftligt være indskærpet udlændingen, at tilsidesættelse vil medføre inddragelse.

4) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen eller den herboende person ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. § 9, stk. 5, 2. og 3. pkt., stk. 20, 1. og 2. pkt., og stk. 24, 1. og 2. pkt., og udlændingen eller den herboende person modtager sådan hjælp.

5) Når opholdstilladelsen, fordi ganske særlige grunde afgørende taler derimod, ikke er betinget af, at udlændingen og den herboende person ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. § 9, stk. 5, 2. pkt., og disse ganske særlige grunde ikke længere foreligger og udlændingen eller den herboende person modtager sådan hjælp, jf. § 9, stk. 5, 2. og 3. pkt..

6) Når opholdstilladelsen er betinget af, at en herboende person godtgør at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse, jf. § 9, stk. 6, nr. 1, stk. 20, 3. pkt., og stk. 24, 3. pkt., og den herboende person ikke længere kan godtgøre dette. Bestemmelserne i § 9, stk. 31, finder tilsvarende anvendelse.

7) Når opholdstilladelsen ikke er betinget af, at en herboende person godtgør at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse, fordi særlige grunde taler derimod, jf. § 9, stk. 6, nr. 1, stk. 20, 3. pkt., og stk. 24, 3. pkt., og disse særlige grunde ikke længere foreligger, og den herboende person ikke kan godtgøre at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse. Bestemmelserne i § 9, stk. 31, finder tilsvarende anvendelse.

8) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen og den herboende person ikke flytter til en bolig i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, jf. § 9, stk. 6, nr. 3, og udlændingen og den herboende person flytter til en bolig i et sådant område.

9) Når opholdstilladelsen ikke er betinget af, at udlændingen og den herboende person ikke flytter til en bolig i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, fordi særlige grunde taler derimod, jf. § 9, stk. 6, nr. 3, og disse særlige grunde ikke længere foreligger og udlændingen og den herboende person flytter til en bolig i et boligområde omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, jf. § 9, stk. 6, nr. 3.

10) Når opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen inden for en frist fastsat i afgørelsen om opholdstilladelse dokumenterer at have ret til at arbejde i Sverige, jf. § 9 a, stk. 3, 3. pkt., og udlændingen ikke inden for fristen fremlægger en sådan dokumentation.

11) Når opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, jf. § 9 a, stk. 4, 1. pkt., og § 9 i, stk. 11, og udlændingen eller personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

12) Når opholdstilladelsen er betinget af, at personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke mere end en gang får opholdstilladelsen inddraget efter nr. 18, jf. § 9 a, stk. 4, 2. pkt., og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, mere end en gang får opholdstilladelsen inddraget efter nr. 18.

13) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet her i landet, jf. § 9 f, stk. 7, og § 9 q, stk. 5, og udlændingen eller personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, modtager offentlig hjælp til forsørgelse. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om, hvorvidt udlændingen eller personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, under opholdet her i landet har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse.

14) Når en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse med henblik på at deltage i en uddannelse eller et kursus ved en uddannelsesinstitution her i landet, er idømt eller har vedtaget en bøde eller er tildelt en indenretlig advarsel for at arbejde uden fornøden tilladelse, jf. § 59, stk. 3, eller for i et betydeligt omfang at arbejde i strid med de betingelser, der er fastsat for en arbejdstilladelse, jf. § 60, stk. 1, eller over for Styrelsen for International Rekruttering og Integration har erkendt at have arbejdet uden fornøden tilladelse eller i et betydeligt omfang at have arbejdet i strid med de betingelser, der er fastsat for en arbejdstilladelse. Styrelsen for International Rekruttering og Integration meddeler et varsel til en udlænding med opholdstilladelse som nævnt i 1. pkt., hvis styrelsen vurderer, at udlændingen har arbejdet i strid med de betingelser, der er fastsat for en arbejdstilladelse, uden der er tale om et betydeligt omfang, jf. 1. pkt. Et varsel har en gyldighed på 2 år. Har udlændingen arbejdet i strid med de betingelser, der er fastsat for en arbejdstilladelse, uden der er tale om et betydeligt omfang, jf. 1. pkt., kan opholdstilladelsen inddrages, hvis udlændingen har fået et varsel efter 2. pkt. og er idømt eller har vedtaget en bøde eller er tildelt en indenretlig advarsel for at arbejde i strid med de betingelser, der er fastsat for en arbejdstilladelse, jf. § 60, stk. 1, eller over for Styrelsen for International Rekruttering og Integration har erkendt at have arbejdet i strid med de betingelser, der er fastsat for en arbejdstilladelse.

15) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen består en danskprøve, jf. § 9, stk. 34 og 35, og udlændingen ikke har bestået prøven inden for de frister, der er nævnt i § 9, stk. 34 og 35.

16) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen ikke har stiftet familie, jf. § 9 j, stk. 5, og udlændingen har stiftet familie.

17) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingens praktiksted underskriver en erklæring om at have en elev eller en lærling ansat eller inden for de seneste 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse at have søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse, jf. § 9 k, stk. 7, og praktikstedet ikke har en elev eller en lærling ansat eller inden for de seneste 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse har søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse.

18) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 m ikke uden arbejdstilladelse samtidig arbejder for samme virksomhed som udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a eller for en virksomhed, der har tæt sammenhæng til den virksomhed, som udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a arbejder for, jf. § 9 m, stk. 3, 1. pkt., og udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 m uden arbejdstilladelse samtidig arbejder for samme virksomhed som udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a eller for en virksomhed, der har tæt sammenhæng til den virksomhed, som udlændingen med opholdstilladelse efter § 9 a arbejder for, og ingen særlige grunde taler herimod.

19) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen efter ansøgningens indgivelse ikke her i landet idømmes eller vedtager en bøde på 3.000 kr. eller derover efter denne lov, straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller lov om våben og eksplosivstoffer m.v., jf. § 9 a, stk. 33, 2. pkt., og udlændingen efter ansøgningens indgivelse idømmes eller vedtager en sådan straf. Kan forholdet føre til udvisning efter § 25 a, kan opholdstilladelsen dog ikke inddrages.

Stk. 2. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse kan altid inddrages,

1) når udlændingen har opnået opholdstilladelsen ved svig,

2) når der foreligger oplysninger om forhold, som efter reglerne i § 10, stk. 1, ville udelukke udlændingen fra opholdstilladelse,

3) når der foreligger oplysninger om forhold, som efter reglerne i § 10, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 5, ville udelukke udlændingen fra opholdstilladelse, eller

4) når en udlænding, der har opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, rejser på ferie eller andet korterevarende ophold til det land, hvor den myndighed, der har givet opholdstilladelsen, har fundet at udlændingen risikerer forfølgelse omfattet af § 7 og forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer sådan forfølgelse, jf. § 7 og § 8, stk. 1 og 2.

Stk. 3. En tidsubegrænset opholdstilladelse kan inddrages efter stk. 2, nr. 4, indtil 10 år efter det tidspunkt, hvor opholdstilladelsen er meddelt første gang. Ved afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 4, skal det tillægges betydelig vægt, at udlændingen ved frivilligt at rejse til det land, hvor den myndighed, der har givet opholdstilladelsen, har fundet, at udlændingen risikerer forfølgelse omfattet af § 7, selv har skabt en formodning om, at de forhold, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer forfølgelse, jf. § 7 og § 8, stk. 1 og 2.

Stk. 4. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse kan altid inddrages, hvis en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er indberettet til SIS som uønsket i medfør af SIS-forordningen på baggrund af omstændigheder, der her i landet kunne medføre udvisning efter kapitel 4. Det samme gælder, hvis udlændingen er indberettet til SIS som uønsket, fordi den pågældende er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union. Inddragelse efter 1. og 2. pkt. sker efter konsultation i medfør af SIS-forordningens regler herom med myndighederne i et andet Schengenland.

Stk. 5. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse kan inddrages, såfremt en administrativ myndighed i et andet Schengenland eller i et land, der er tilknyttet Den Europæiske Union, på baggrund af omstændigheder, der her i landet kunne medføre udvisning efter §§ 22-24, § 25, § 25 a, stk. 1 eller stk. 2, nr. 3, eller § 25 c, har truffet endelig afgørelse om udsendelse af en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union. Er afgørelsen om udsendelse truffet på baggrund af et strafbart forhold, kan opholdstilladelsen alene inddrages, hvis udlændingen er dømt for en lovovertrædelse, der i det pågældende land kan medføre en straf af mindst 1 års fængsel. Stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Der kan ikke træffes afgørelse om inddragelse efter 1. pkt., hvis udlændingen er familiemedlem til en statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, som har gjort brug af sin ret til fri bevægelighed, jf. § 2, stk. 4.

Stk. 6. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 9 f kan inddrages, såfremt udlændingen ved endelig dom er idømt straf for overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller straffelovens §§ 136, 243, 260 a, 266, 266 a eller 266 b. Til brug for Udlændingestyrelsens afgørelse om inddragelse efter 1. pkt. kan politiet uden udlændingens samtykke videregive oplysninger til Udlændingestyrelsen om, at en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 f ved endelig dom er idømt straf for overtrædelse af de i 1. pkt. nævnte bestemmelser i straffeloven.

Stk. 7. Ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, § 9 c, stk. 1, eller § 9 q, stk. 2, skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at udlændingen eller udlændingens barn har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast m.v. her i landet. Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

Stk. 8. Ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, § 9 c, stk. 1, eller § 9 q, stk. 2, skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at den i Danmark fastboende person er afgået ved døden. Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 f eller 9 q, afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag efter stk. 1 eller 2. Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person med dansk indfødsret, tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 f eller 9 q, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.

Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 9 a eller §§ 9 i-9 l eller 9 p, afgive en udtalelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag efter stk. 1 eller 2. Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter §§ 9 m eller 9 n, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende afgive en udtalelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration om forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.

§ 19, stk. 1, 4) er ændret ved § 1.26 i lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 19, stk. 1, 4) og 5) er ændret ved § 1.27 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 19, stk. 1, 6) og 7) er ændret ved § 1.28 og 1.29 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 19, stk. 1, 8) er indsat ved § 1.30 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 19, stk. 5 er indsat ved § 1.31 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 19, stk. 6 er ændret ved § 1.32 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 19, stk. 9 er indsat ved § 1.33 i
lov nr. 427 af 09.06.2004 fra d. 01.07.2004.
§ 19, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.13 i
lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006: I § 19, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »opholdstilladelse,«: »eller«.
§ 19, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 429 af 10.05.2006 fra d. 01.06.2006: I § 19, stk. 4, 1. pkt., ændres »§§ 22-25 eller § 25 a, stk. 1 eller stk. 2, nr. 3« til: »§§ 22-24, § 25, § 25 a, stk. 1 eller stk. 2, nr. 3, eller § 25 c«.
§ 19, stk. 1, 5 og 9 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Overalt i loven ændres »Udlændingestyrelsen« til: »Udlændingeservice« og » Udlændingestyrelsens« til: »Udlændingeservices«.
§ 19, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Hidtidig formulering. 4) Når opholdstilladelsen er betinget af, at en herboende person godtgør at være i stand til at forsørge udlændingen, jf. § 9, stk. 3, stk. 12, 1. pkt., og stk. 17, 1. pkt., og den herboende person ikke længere kan godtgøre dette. Bestemmelserne i § 9, stk. 22, finder tilsvarende anvendelse.
§ 19, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Hidtidig formulering: 5) Når opholdstilladelsen ikke er betinget af, at en herboende person godtgør at være i stand til at forsørge udlændingen, fordi ganske særlige grunde taler derimod, jf. § 9, stk. 3, og disse ganske særlige grunde ikke længere foreligger og den herboende person ikke kan godtgøre at være i stand til at forsørge udlændingen. Bestemmelserne i § 9, stk. 22, finder tilsvarende anvendelse.
§ 19, stk. 1, nr. 6 og 7 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 89 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. I § 19, stk. 1, nr. 6 og 7, ændres »stk. 12, 2. pkt., og stk. 17, 2. pkt.« til: »stk. 12, 3. pkt., og stk. 17, 3. pkt.
§ 19, stk. 1, nr. 8, 1. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 379 af 25.04.2007 fra d. 01.05.2007. I § 19, stk. 1, nr. 8, 1. pkt. ændres »§ 9 f, stk. 4« til: »§ 9 f, stk. 5«.
§ 19, stk. 8 er ændret ved § 1.6 i
lov nr. 504 af 06.06.2007 fra d. 01.08.2007. I § 19, stk. 8, indsættes to steder efter »§ 9, stk. 1, nr. 1,«: »eller § 9 c, stk. 1,«.
§ 19, stk. 6 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 264 af 23.04.2008 fra d. 01.05.2008. I § 19, stk. 6, ændres »opholdstilladelse« til: »registreringsbevis eller opholdskort«.
§ 19, stk. 1, nr. 8 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 486 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 19, stk. 6 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 486 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 19, stk. 6, ændres »stk. 1, nr. 2-8« til: »stk. 1, nr. 2-9«.
§ 19, stk. 3 er ændret ved § 2.5 samt omtryksnoten i lov nr. 1398 af 27.12.2008 fra et tidspunkt, der fastsættes af integrationsministeren. Hidtidig formulering: Stk. 3. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse kan altid inddrages, såfremt en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket i medfør af Schengenkonventionen på baggrund af omstændigheder, der her i landet kunne medføre udvisning efter kapitel 4. Inddragelse efter 1. pkt. sker i forbindelse med konsultationer i medfør af Schengenkonventionens artikel 25 med myndighederne i et andet Schengenland.
§ 19, stk. 10 er indsat ved § 2.6 i lov nr. 1398 af 27.12.2008 fra et tidspunkt, der fastsættes af integrationsministeren.
§ 19, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. I § 19, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »nr. 1 og 2,«: »og stk. 5,«.
§ 19, stk. 7, 2. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: Ved afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2, finder bestemmelsen i § 26, stk. 2, tilsvarende anvendelse.
§ 19, stk. 1, nr. 10 er indsat ved § 1.15 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010 og finder alene anvendelse for lovovertrædelser begået efter indsættelsens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før indsættelsens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse.
§ 19, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010. I § 19, stk. 2, nr. 2, udgår »eller«.
§ 19, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010. I § 19, stk. 2, nr. 3, ændres »udelukke udlændingen fra opholdstilladelse« til: »udelukke udlændingen fra opholdstilladelse, eller«.
§ 19, stk. 2, nr. 4 er indsat ved § 1.18 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010 og gælder alene for udlændinge, der efter indsættelsens ikrafttræden rejser til det land, hvor den myndighed, der har givet opholdstilladelsen, har fundet at udlændingen risikerer forfølgelse omfattet af § 7.
§ 19, stk. 6 er indsat ved § 1.19 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010. I § 19, stk. 6, ændres »nr. 2-9« til: »nr. 2-10«.
§ 19, stk. 6 er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 463 af 18.05.2011 fra d. 20.05.2011. Hidtidig formulering: Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 2-10, finder ikke anvendelse på udlændinge, som har registreringsbevis eller opholdskort efter § 6.
§ 19, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 19, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 12, 1. og 2. pkt., og stk. 17, 1. og 2. pkt.« til: »stk. 16, 1. og 2. pkt., og stk. 21, 1. og 2. pkt.«
§ 19, stk. 1, nr. 6 og 7 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 601 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 19, stk. 1, nr. 6 og 7, ændres »stk. 12, 3. pkt., og stk. 17, 3. pkt.« til: »stk. 16, 3. pkt., og stk. 21, 3. pkt.« og »stk. 24« til: »stk. 28«.
§ 19, stk. 1, nr. 9, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., er ændret ved § 1.6 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 4 d, 1. og 2. pkt., § 11, stk. 9, 1. og 2. pkt., § 19, stk. 1, nr. 9, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., § 27 a, § 33, stk. 14, 1. pkt., to steder i § 40, stk. 10, 1. pkt., i § 40, stk. 10, 2. pkt., § 40 c, stk. 2, § 44 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., § 44 f, stk. 1, 1. pkt., § 44 g, § 46 b, § 47 a, og § 56 a, stk. 1, 3. pkt., stk. 9, 1. pkt., stk. 10, 1. og 2. pkt., og stk. 11, 2. pkt., ændres »Udlændingeservice« til: »Udlændingestyrelsen«.
§ 19, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.60 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 19, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 16, 1. og 2. pkt., og stk. 21, 1. og 2. pkt.« til: »stk. 15, 1. og 2. pkt., og stk. 20, 1. og 2. pkt.«
§ 19, stk. 1, nr. 6 og 7 er ændret ved § 1.61 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 19, stk. 1, nr. 6 og 7, ændres »stk. 16, 3. pkt., og stk. 21, 3. pkt.« til: »stk. 15, 3. pkt., og stk. 20, 3. pkt.«, og »stk. 28« ændres til: »stk. 27«.
§ 19, stk. 1, nr. 11 er indsat ved § 1.62 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. Ændringen finder ikke anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden lovens ikrafttræden. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.
§ 19, stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 1.63 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 19, stk. 5, 2. pkt., og § 27 a ændres »Udlændingeservices« til: »Udlændingestyrelsens«.
§ 19, stk. 8 er ophævet og stk. 8 og 9 er indsat ved § 1.64 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. Hidtidig formulering: Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra udlændingen afgive en udtalelse til Udlændingeservice om de af kommunalbestyrelsen bekendte forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag efter stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor udlændingen er meddelt opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den herboende person afgive en udtalelse til Udlændingeservice om de af kommunalbestyrelsen bekendte forhold vedrørende de pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.
§ 19, stk. 7 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 433 af 01.05.2013 fra d. 03.05.2013. Hidtidig formulering: Ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt i medfør af § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at udlændingen med opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast m.v. her i landet.
§ 19, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 434 af 01.05.2013 fra d. 01.10.2013. I § 19, stk. 1, nr. 9, ændres »§ 9 f, stk. 5,« til: »§ 9 f, stk. 6,«.
§ 19, stk. 8 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 85 af 28.01.2014 fra d. 01.02.2014. Stk. 8-10 bliver herefter stk. 9-11.
§ 19, stk. 1, nr. 10 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 516 af 26.05.2014 fra d. 01.01.2015. I § 19, stk. 1, nr. 10, ændres »§ 59, stk. 2« til: »§ 59, stk. 3«.
§ 19, stk. 10 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«, og »Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings« ændres til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.
§ 19, stk. 10, 1. pkt. er ændret ved § 1.46 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 19, stk. 10, 1. pkt., ændres »eller §§ 9 i-9 l« til: »eller §§ 9 i-9 l eller 9 p«.
§ 19, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 1.50 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 19, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 9 a, stk. 3, 1. pkt.« til: »§ 9 a, stk. 3, 1. pkt., og § 9 i, stk. 5«.
§ 19, stk. 1, nr. 9 og 10 er indsat ved § 1.51 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Nr. 9-11 bliver nr. 11-13.
§ 19, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.8 i lov nr. 153 af 18.02.2015 fra d. 20.02.2015.
§ 19, stk. 1, nr. 6, 1. og nr. 7, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 394 af 14.04.2015 fra d. 01.06.2015. I § 19, stk. 1, nr. 6, 1. pkt., og to steder i nr. 7, 1. pkt., ændres »sin egen bolig« til: »en selvstændig bolig«.
§ 19, stk. 1, nr. 14 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015.
§ 19, stk. 10 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering« til: »Styrelsen for International Rekruttering og Integration«.
§ 19, stk. 2, nr. 4, 2. pkt. er ophævet ved § 1.57 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. I § 19, stk. 2, nr. 4, 2. pkt., ophæves. Hidtidig formulering: En opholdstilladelse kan inddrages efter 1. pkt. indtil 10 år efter det tidspunkt, hvor opholdstilladelsen er meddelt første gang.
§ 19, stk. 3 er indsat ved § 1.58 i lov nr. 102 af 03.02.2016 fra d. 05.02.2016. Stk. 3-11 bliver herefter stk. 4-12.
§ 19, stk. 1, nr. 9 er ophævet ved § 1.29 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. Nr. 10-14 bliver herefter nr. 9-13. Hidtidig formulering: 9) Når opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen 1 år efter udstedelsen af opholdstilladelsen har oppebåret en lønindkomst på minimum 50.000 kr. her i landet, jf. § 9 a, stk. 3, 4. pkt., og udlændingen ikke har oppebåret en sådan indtægt.
§ 19, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 612 af 08.06.2016 fra d. 10.06.2016. I § 19, stk. 1, nr. 10, der bliver nr. 9, ændres »§ 9 a, stk. 3, 5. pkt.,« til: »§ 9 a, stk. 3, 4. pkt.«
§ 19, stk. 1, nr. 8 er indsat ved § 1.23 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Nr. 8-13 bliver herefter nr. 9-14.
§ 19, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 9, er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 19, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 9, ændres »§ 9 a, stk. 3, 1. pkt.« til: »§ 9 a, stk. 4, 1. pkt.«
§ 19, stk. 1, nr. 9, der bliver nr. 10, er ændret ved § 1.25 i lov nr. 1745 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 19, stk. 1, nr. 9, der bliver nr. 10, ændres »§ 9 a, stk. 3, 4. pkt.« til: »§ 9 a, stk. 4, 4. pkt.«
§ 19, stk. 1, nr. 12 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 228 af 07.03.2017 fra d. 15.03.2017. I § 19, stk. 1, nr. 12, indsættes efter »jf. § 59, stk. 3, eller«: »for i et betydeligt omfang at arbejde«, og efter »erkendt at have arbejdet uden fornøden tilladelse eller« indsættes: »i et betydeligt omfang at have arbejdet«.
§ 19, stk. 1, nr. 12, 2.-4. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 228 af 07.03.2017 fra d. 15.03.2017.
§ 19, stk. 1, nr. 11 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 249 af 20.03.2017 fra d. 01.04.2017. I § 19, stk. 1, nr. 11, ændres »§ 9 f, stk. 6« til: »§ 9 f, stk. 7«.
§ 19, stk. 10 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 19, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres »eller 9 b-9 f« til: », 9 b-9 f eller 9 q«.
§ 19, stk. 1, nr. 11 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 19, stk. 1, nr. 11, indsættes efter »§ 9 f, stk. 7«: », og § 9 q, stk. 5«.
§ 19, stk. 8 og 9 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 317 af 25.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 19, stk. 8, 1. pkt., og stk. 9, 1. pkt., ændres »eller § 9 c, stk. 1« til: »§ 9 c, stk. 1, eller § 9 q, stk. 2«.
§ 19, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 19, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 15, 1. og 2. pkt., og stk. 20, 1. og 2. pkt.,« til: »stk. 19, 1. og 2. pkt., og stk. 24, 1. og 2. pkt.,«.
§ 19, stk. 1, nr. 6 og 7 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 19, stk. 1, nr. 6, 1. pkt., og nr. 7, 1. pkt., ændres »§ 9, stk. 6, stk. 15, 3. pkt., og stk. 20, 3. pkt.,« til: »§ 9, stk. 6, nr. 1, stk. 19, 3. pkt., og stk. 24, 3. pkt.,«.
§ 19, stk. 1, nr. 6 og 7 er ændret ved § 1.40 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 19, stk. 1, nr. 6, 2. pkt., og nr. 7, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 27« til: »§ 9, stk. 31«.
§ 19, stk. 1, nr. 8 og 9 er indsat ved § 1.41 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Nr. 8-14 bliver herefter nr. 10-16.
§ 19, stk. 1, nr. 13, der bliver nr. 15, er ændret ved § 1.42 i lov nr. 742 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. To steder i § 19, stk. 1, nr. 13, der bliver stk. 1, nr. 15, ændres »§ 9, stk. 30« til: »§ 9, stk. 34 og 35«.
§ 19, stk. 6 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 19, stk. 6, 1. pkt., udgår »140,«.
§ 19, stk. 7 er ophævet ved § 1.5 i lov nr. 174 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. Stk. 8-12 bliver herefter stk. 7-11. Hidtidig formulering: Stk. 7. Ved afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse finder bestemmelsen i § 26, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Ved afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2 og 3, jf. § 10, stk. 5, finder § 26, stk. 2, tilsvarende anvendelse.
§ 19, stk. 1, nr. 11 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 560 af 07.05.2019 fra d. 01.06.2019. I § 19, stk. 1, nr. 11, ændres »§ 9 i, stk. 5« til: »§ 9 i, stk. 6«.
§ 19, stk. 11 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. I § 19, stk. 11, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.
§ 19, stk. 1, nr. 12 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Nr. 12-16 bliver herefter nr. 13-17.
§ 19, stk. 1, nr. 12, der bliver nr. 13, er ændret ved § 1.11 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 19, stk. 1, nr. 12, der bliver nr. 13, ændres »§ 9 a, stk. 4, 4. pkt.« til: »§ 9 a, stk. 4, 5. pkt.«
§ 19, stk. 1, nr. 18 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 2194 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 19, stk. 6 er ændret ved § 3.4 i lov nr. 415 af 13.03.2021 fra d. 15.03.2021. I § 19, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »136,«: »243, 260 a,«.
§ 19, stk. 4 og 11 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Overalt i loven ændres »SIS II« til: »SIS«, og »SIS II-forordningen« ændres til: »SIS-forordningen«. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 203 af 27.02.2023 fra d. 07.03.2023.
§ 19, stk. 4 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 721 af 27.04.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. I § 19, stk. 4, 3. pkt., ændres »Schengenkonventionens artikel 25« til: »SIS-forordningens regler herom«. Ændringen er sat i kraft ved § 1.1 i bekg. nr. 203 af 27.02.2023 fra d. 07.03.2023.
§ 19, stk. 1, nr. 6 og 7 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 19, stk. 1, nr. 6, 2. pkt., og nr. 7, 2. pkt., ændres »stk. 31« til: »stk. 30«.
§ 19, stk. 1, nr. 4, 6 og 7 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 19, stk. 1, nr. 4, nr. 6, 1. pkt., og nr. 7, 1. pkt., ændres »stk. 24« til: »stk. 23«.
§ 19, stk. 1, nr. 16 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 915 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. To steder i § 19, stk. 1, nr. 16, ændres »stk. 34 og 35« til: »stk. 33 og 34«.
§ 19, stk. 1, nr. 18 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 917 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Nr. 18 bliver herefter nr. 19.
§ 19, stk. 1, nr. 12 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. To steder i § 19, stk. 1, nr. 12, ændres »nr. 18« til: »nr. 17«.
§ 19, stk. 1, nr. 13 er ophævet ved § 1.43 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. Nr. 14-19 bliver herefter nr. 13-18. Hidtidig formulering: 13) Når opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen ikke modtager dagpenge på dimittendvilkår efter § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. § 9 a, stk. 4, 5. pkt., og udlændingen modtager dagpenge på dimittendvilkår efter § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 19, stk. 1, nr. 19 er indsat ved § 1.44 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023.
§ 19, stk. 3 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1575 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 19, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »En«: »tidsubegrænset«.
§ 19, stk. 11 er ophævet ved § 3.5 i lov nr. 414 af 23.04.2024 fra d. 01.05.2024. Hidtidig formulering: Stk. 11. Ved afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse efter stk. 4, der er begrundet i, at udlændingen er indberettet til SIS som uønsket, fordi den pågældende er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union, finder bestemmelsen i § 26, stk. 2, tilsvarende anvendelse.
§ 19, stk. 1, nr. 11 er ændret ved § 2.23 i lov nr. 648 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 19, stk. 1, nr. 11, ændres »§ 9 i, stk. 6« til: »§ 9 i, stk. 8«.
§ 19, stk. 1, nr. 6 og 7 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 19, stk. 1, nr. 6, 2. pkt., og nr. 7, 2. pkt., ændres »stk. 30« til: »stk. 31«.
§ 19, stk. 1, nr. 4, 6 og 7 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 19, stk. 1, nr. 4, nr. 6, 1. pkt., og nr. 7, 1. pkt., ændres »stk. 19« til: »stk. 20«, og »stk. 23« ændres til: »stk. 24«.
§ 19, stk. 1, nr. 15 er ændret ved § 1.56 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. To steder i § 19, stk. 1, nr. 15 ændres »stk. 33 og 34« til: »stk. 34 og 35«.
§ 19, stk. 1, nr. 18 er ændret ved § 1.57 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 19, stk. 1, nr. 18, ændres »§ 9 m, stk. 2, 1. pkt.« til: »§ 9 m, stk. 3, 1. pkt.«.
§ 19, stk. 1, nr. 11 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 19, stk. 1, nr. 11, ændres »§ 9 i, stk. 8« til: »§ 9 i, stk. 11«.
§ 19, stk. 1, nr. 12 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. To steder i § 19, stk. 1, nr. 12, ændres »nr. 17« til: »nr. 18«.

§ 19 a. Når en af betingelserne i § 19, stk. 1-5, er opfyldt, skal en opholdstilladelse efter § 7 og § 8, stk. 1 og 2, inddrages eller nægtes forlænget, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. En opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, skal inddrages eller nægtes forlænget, hvis en af betingelserne i § 19, stk. 1-5, er opfyldt, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. dog stk. 2, 3. pkt., og § 19, stk. 7 og 8.

Stk. 2. Ved afgørelse om inddragelse af øvrige opholdstilladelser finder § 26, stk. 1, anvendelse, jf. dog § 19 b. Endvidere finder § 26, stk. 1, anvendelse ved afgørelse om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt med mulighed for varigt ophold. Ved afgørelse om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt med mulighed for varigt ophold og forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, finder § 19, stk. 7 og 8, anvendelse.

Stk. 3. Når en af betingelserne i § 19, stk. 2, nr. 2 og 3, og stk. 4, 2. pkt., er opfyldt, skal en opholdstilladelse inddrages eller nægtes forlænget, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. § 26, stk. 2.

§ 19 a er indsat ved § 1.6 i lov nr. 174 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019.
§ 19 a, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.22 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Ved afgørelse om inddragelse af opholdstilladelse efter § 19, stk. 2, nr. 2 og 3, jf. § 10, stk. 5, finder § 26, stk. 2, anvendelse.
§ 19 a, stk. 3 er indsat ved § 1.23 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020.
§ 19 a, stk. 2 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 19 a, stk. 2, indsættes efter »anvendelse«: », jf. dog § 19 b«.
§ 19 a, stk. 1 er ændret ved § 3.6 i lov nr. 414 af 23.04.2024 fra d. 01.05.2024. To steder i § 19 a, stk. 1, indsættes efter »inddrages«: »eller nægtes forlænget«.
§ 19 a, stk. 1 er ændret ved § 3.7 i lov nr. 414 af 23.04.2024 fra d. 01.05.2024. I § 19 a, stk. 1, 2. pkt., udgår »jf. stk. 7 eller 8,«, og efter »internationale forpligtelser« indsættes: », jf. dog stk. 2, 3. pkt., og § 19, stk. 7 og 8«.
§ 19 a, stk. 2, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 3.8 i lov nr. 414 af 23.04.2024 fra d. 01.05.2024.
§ 19 a, stk. 3 er ændret ved § 3.9 i lov nr. 414 af 23.04.2024 fra d. 01.05.2024. Hidtidig formulering: Stk. 3. Ved afgørelse om inddragelse af opholdstilladelse efter § 19, stk. 2, nr. 2 og 3, finder § 26, stk. 2, anvendelse.

§ 19 b. Når en af betingelserne i § 19, stk. 1, nr. 1-3 eller 11, er opfyldt, skal en opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 11 eller 12, eller stk. 24, eller § 9 i, stk. 5 eller 6 eller stk. 17, jf. stk. 5 eller 6, inddrages, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. dog stk. 2, 1. pkt., og stk. 3. Dette gælder tilsvarende ved inddragelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter § 9 m, stk. 1, når udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 11 eller 12, eller stk. 24, jf. dog stk. 2, 2. pkt.

Stk. 2. Blev opholdstilladelsen, der danner grundlag for opholdstilladelsen efter § 9 a, stk. 2, nr. 11 eller 12, eller stk. 24, meddelt efter § 9 m, stk. 1, finder § 26, stk. 1, anvendelse. Dette gælder tilsvarende ved inddragelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter § 9 m, stk. 1, når udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 11 eller 12, eller stk. 24, på baggrund af inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter § 9 m, stk. 1.

Stk. 3. Blev opholdstilladelsen, der danner grundlag for opholdstilladelsen efter § 9 i, stk. 5 eller 6 eller stk. 17, jf. stk. 5 eller 6, meddelt efter § 9 m eller § 9 n, finder § 26, stk. 1, anvendelse.

§ 19 b er indsat ved § 1.26 i lov nr. 1001 af 27.06.2020 fra d. 01.07.2020.
§ 19 b er ændret ved § 1.45 i lov nr. 333 af 28.03.2023 fra d. 01.04.2023. I § 19 b, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »nr. 12 eller 13« til: »nr. 11 eller 12«.
§ 19 b er ændret ved § 1.58 i lov nr. 686 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 19 b, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 9 m« til: »§ 9 m, stk. 1«, og i stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 9 m,« til: »§ 9 m, stk. 1,« og i stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 9 m,« til: »§ 9 m, stk. 1,« og »§ 9 m.« ændres til: »§ 9 m, stk. 1.«
§ 19 b, stk. 1 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 19 b, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 9 a, stk. 2, nr. 11 eller 12, eller stk. 24,«: »eller § 9 i, stk. 5 eller 6 eller stk. 17, jf. stk. 5 eller 6,«, og efter »jf. dog stk. 2, 1. pkt.« indsættes: », og stk. 3.«
§ 19 b, stk. 3 er indsat ved § 1.23 i lov nr. 688 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

§ 20. Er der i medfør af §§ 7 eller 8 givet opholdstilladelse til en udlænding, der er kommet hertil som led i en omfattende indstrømning af flygtninge, kan tilladelsen inddrages, såfremt tredjeland har erklæret sig villigt til at modtage og yde den pågældende beskyttelse eller de omstændigheder, der begrundede opholdstilladelsen, klart er bortfaldet.

§ 21. En arbejdstilladelse bortfalder, når udlændingens opholdstilladelse bortfalder eller inddrages.

§ 21 a. Udlændingeservice træffer afgørelse om, at der i en periode på 2 år fra afgørelsen herom ikke kan meddeles opholdstilladelse efter § 9 j, med henblik på au pair-ophold hos en værtsperson, når

1) en au pair-person hos værtsfamilien har udført pligter i mere end det timemæssige maksimum for den meddelte tilladelse eller udfører andet end huslige opgaver for værtsfamilien,

2) det lommepengebeløb, som en au pair-person har modtaget fra værtsfamilien, er mindre end det af udlændingemyndighederne fastsatte minimumslommepengebeløb

3) der ikke i værtsfamiliens bolig er blevet stillet et separat værelse til rådighed for en au pair-person,

4) en au pair-person ved au pair-opholdets begyndelse rejser til Danmark fra hjemlandet eller opholdslandet og hjemlandet eller opholdslandet ikke er et EU-/EØS-land eller Schweiz og værtsfamilien ikke har betalt for rejsen,

5) en au pair-person efter au pair-opholdets afslutning rejser tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland og hjemlandet eller opholdslandet ikke er et EU-/EØS-land eller Schweiz og værtsfamilien ikke har betalt for rejsen eller

6) værtsfamilien ikke har tegnet en arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring og en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af en au pair-persons død, alvorlige sygdom eller ulykke.

§ 21 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 505 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 21 a er ændret ved § 2.5 i lov nr. 400 af 21.04.2010 fra d. 01.05.2010. Hidtidig formulering: § 21 a. Træffes der afgørelse om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en opholdstilladelse meddelt på baggrund af et au pair-ophold, skal der træffes afgørelse om, at der i en periode på 2 år fra afgørelsen om inddragelse eller nægtelse af forlængelse ikke kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, med henblik på au pair-ophold hos den pågældende værtsperson, når inddragelsen eller nægtelsen af forlængelse af opholdstilladelsen er begrundet i, at
1) udlændingen hos værtsfamilien udfører pligter i mere end det timemæssige maksimum for den meddelte tilladelse eller udfører andet end huslige opgaver for værtsfamilien,
2) det lommepengebeløb, som udlændingen modtager fra værtsfamilien, er mindre end det af udlændingemyndighederne fastsatte minimumslommepengebeløb, eller
3) der ikke i værtsfamiliens bolig er stillet et separat værelse til rådighed for au pair-personen.

§ 21 a er ændret ved § 1.65 i lov nr. 418 af 12.05.2012 fra d. 15.05.2012. I § 21 a ændres »§ 9 c, stk. 1,« til: »§ 9 j«.
§ 21 a, nr. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015. I § 21 a, nr. 2, udgår »eller«. Hidtidig formulering: 2) det lommepengebeløb, som en au pair-person har modtaget fra værtsfamilien, er mindre end det af udlændingemyndighederne fastsatte minimumslommepengebeløb eller
§ 21 a, nr. 3 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015. I § 21 a, nr. 3, ændres »au pair-person.« til: »au pair-person,«.
§ 21 a, nr. 4-6 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015.

Kapitel 3 a

Bortfald af opholdstilladelse og opholdsret af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden

Kapitel 3 a er indsat ved § 2.4 i lov nr. 176 af 24.02.2015 fra d. 01.03.2015.

§ 21 b. En opholdstilladelse eller opholdsret bortfalder, hvis en udlænding opholder eller har opholdt sig uden for landet og der er grund til at antage, at udlændingen under opholdet uden for landet deltager eller har deltaget i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden, medmindre bortfald vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. For udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne, kan bortfald af opholdsret kun ske i overensstemmelse med de principper, der efter EU-reglerne gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed.

Stk. 2. Det kan efter ansøgning bestemmes, at en opholdstilladelse eller opholdsret ikke skal anses for bortfaldet efter stk. 1, hvis udlændingen godtgør, at opholdet har eller har haft et anerkendelsesværdigt formål.

Stk. 3. Foreligger der oplysninger om, at en udlænding kan have til hensigt i udlandet at deltage i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden, vejleder Udlændingestyrelsen udlændingen om reglerne om bortfald efter stk. 1.

Stk. 4. Hvis det trods rimelige bestræbelser herpå ikke er muligt på andre måder at meddele bortfaldet til udlændingen, optages bortfald af opholdstilladelse eller opholdsret som meddelelse i Statstidende.

Kapitel 4

Udvisning

§ 22. En udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 8 år, kan udvises, hvis

1) udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 3 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed,

2) udlændingen for flere strafbare forhold idømmes ubetinget straf af mindst 1 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed,

3) udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 1 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, og tidligere her i landet er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter,

4) udlændingen efter lov om euforiserende stoffer eller straffelovens § 191 eller § 290, når udbyttet er opnået ved overtrædelse af lov om euforiserende stoffer eller straffelovens § 191, idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter,

5) udlændingen efter § 59, stk. 8, eller straffelovens § 125 a idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter,

6) udlændingen efter bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller efter straffelovens § 119, stk. 1 og 2 og stk. 4, 2. pkt., jf. 1. pkt., § 119 b, § 123, § 136, § 180, § 181, § 183, stk. 1 og 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 186, stk. 1, § 187, stk. 1, § 193, stk. 1, § 208, stk. 1, § 210, stk. 1 og 3, jf. stk. 1, § 215, § 216, § 222, § 225, jf. §§ 216 og 222, § 226, § 235, § 237, § 241, 2. pkt., §§ 243-246, § 249, 2. pkt., § 250, § 252, stk. 1 og 2, § 253, stk. 2, § 260 a, § 261, stk. 2, § 262 a, § 276, jf. § 286, § 276 a, jf. § 286, §§ 278-283, jf. § 286, § 279, jf. § 285, hvis forholdet angår socialt bedrageri, § 288, § 289, § 289 a, § 290, stk. 2, § 291, stk. 1, jf. stk. 4, eller § 291, stk. 2, idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, eller

7) udlændingen efter straffelovens §§ 260 eller 266 under henvisning til, at den pågældende har tvunget nogen til at indgå ægteskab, til at indgå i en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller til at indgå i et andet ægteskabslignende forhold mod eget ønske eller har fastholdt nogen ved tvang i et sådant ægteskab eller forhold, idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, eller

8) udlændingen efter straffelovens § 192 a, § 10, stk. 1, jf. §§ 1 og 2, i lov om våben og eksplosivstoffer, § 59, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition m.v., eller § 7, jf. §§ 1 og 2, i lov om knive og blankvåben m.v idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter.

§ 22, 6) er ændret fra d. 29.05.2003 ved lov nr. 386 af 28.05.2003 (Kvindelig omskæring)
§ 22, 6) er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.4. i
lov nr. 429 af 09.06.2004 (I § 22, nr. 6, indsættes efter »§ 210, stk. 1 og 3, jf. stk. 1,«: »§ 215,«, og efter »§ 261, stk. 2,« indsættes: »§ 262 a,«.
§ 22, 7) er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 1.5 i
lov nr. 429 af 09.06.2004.
§ 22, 5) er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.7 i lov nr. 324 af 18.05.2005
§ 22, stk. 1 er ændret ved § 1.4. i
lov nr. 403 af 01.06.2005 fra d. 01.07.2005: I § 22, stk. 1, ændres »§§ 7 eller 8« til: »§ 7 eller § 8, stk. 1 eller 2,«.
§ 22 er ændret ved § 1.4 i
lov nr. 429 af 10.05.2006 fra d. 01.06.2006: Hidtidig formulering: En udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 7 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter § 7 eller 8, stk. 1 eller 2 kan udvises.
§ 22 nr. 6 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 429 af 10.05.2006 fra d. 01.06.2006. Hidtidig formulering: 6) udlændingen efter bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller efter straffelovens § 119, stk. 1 og 2, § 180, § 181, § 183, stk. 1 og 2, § 183 a, § 186, stk. 1, § 187, stk. 1, § 192 a, § 210, stk. 1 og 3, jf. stk. 1, § 215, § 216, § 222, §§ 224 og 225, jf. §§ 216 og 222, § 237, § 245, 245 a, § 246, § 252, stk. 2, § 261, stk. 2, § 262 a, § 276, jf. § 286, §§ 278-283, jf. § 286, § 288 eller § 290, stk. 2, idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, eller
§ 22, nr. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 22, nr. 1, ændres »4 år« til: »3 år«.
§ 22, nr. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 22, nr. 2, ændres »2 år« til: »1 år«.
§ 22, nr. 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 22, nr. 3, ændres »2 år« til: »1 år«.
§ 22, nr. 6 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 22, nr. 6, indsættes efter »§ 123«: », § 136«, efter »§ 193, stk. 1« indsættes: », § 208, stk. 1«, og efter »§ 237« indsættes: », § 244«.
§ 22, nr. 6 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 22, nr. 6, udgår »§ 192 a,«, og efter »karakter,« udgår »eller«.
§ 22, nr. 7 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 22, nr. 7, ændres »karakter.« til: »karakter, eller«.
§ 22, nr. 8 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 22, nr. 7, ændres »karakter.« til: »karakter, eller«.
§ 22, nr. 8 er ændret ved § 3.9 i lov nr. 1511 af 27.12.2009 fra d. 01.01.2010. I § 22, nr. 8, ændres »§ 10, stk. 2 og 3« til: »§ 10, stk. 2«.
§ 22, nr. 6 er indsat ved § 1.20 i lov nr. 572 af 31.05.2010 fra d. 01.08.2010 og finder alene anvendelse for lovovertrædelser begået efter indsættelsens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før indsættelsens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 22, nr. 6, ændres »§ 119, stk. 1 og 2« til: »§ 119, stk. 1 og 2 og stk. 3, 2. pkt., jf. 1. pkt.«, efter »§§ 278-283, jf. § 286,« indsættes: »§ 279, jf. § 285, hvis forholdet angår socialt bedrageri,«, efter »§ 289,« indsættes: »§ 289 a,«, og efter »§ 290, stk. 2,« indsættes: »§ 291, stk. 1, jf. stk. 4,«.
§ 22, nr. 7 er ændret ved § 2.4 i
lov nr. 434 af 01.05.2013 fra d. 03.05.2013. I § 22, nr. 7, indsættes efter »ægteskab«: »eller til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed«.
§ 22, nr. 5 er ændret ved § 1.4 i
lov nr. 516 af 26.05.2014 fra d. 01.01.2015. I § 22, nr. 5, ændres »§ 59, stk. 7« til: »§ 59, stk. 8«.
§ 22, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 394 af 14.04.2015 fra d. 01.06.2015. I § 22, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 216, § 222, §§ 224 og 225, jf. §§ 216 og 222, § 230, § 235,« til: »§ 216, § 222, § 225, jf. §§ 216 og 222, § 226, § 235,«.
§ 22, nr. 8 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1744 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 22, nr. 8, ændres »§ 10, stk. 1, jf. §§ 1 og 2, eller § 10, stk. 2, i lov om våben og eksplosivstoffer eller § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 om våben og ammunition m.v.,« til: »§ 10, stk. 1, jf. §§ 1 og 2, i lov om våben og eksplosivstoffer, § 59, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition m.v., eller § 7, jf. §§ 1 og 2, i lov om knive og blankvåben m.v.«
§ 22, nr. 6 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1680 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 22, nr. 6, indsættes efter »§ 276, jf. § 286,«: »§ 276 a, jf. § 286,«
§ 22, nr. 6 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 340 af 02.04.2019 fra d. 04.04.2019. I § 22, nr. 6, ændres »§ 244, § 245, § 245 a, § 246,« til: »§§ 243-246,«.
§ 22, nr. 9 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 349 af 02.04.2020 fra d. 02.04.2020. § 22, nr. 9 er ophævet ved solnedgangsklausul fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: 9) udlændingen idømmes en ubetinget frihedsstraf, der er fastsat efter straffelovens § 81 d.
§ 22, nr. 6 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 fra d. 15.12.2020. I § 22, nr. 6, indsættes efter »119, stk. 1 og 2 og stk. 3, 2. pkt., jf. 1. pkt.,«: »§ 119 b,«.
§ 22, nr. 6 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 416 af 13.03.2021 fra d. 15.03.2021. I § 22, nr. 6, indsættes efter »§ 252, stk. 1 og 2,«: »§ 260 a,«.
§ 22, nr. 7 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 416 af 13.03.2021 fra d. 15.03.2021. I § 22, nr. 7, ændres »eller til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed mod eget ønske« til: », til at indgå i en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller til at indgå i et andet ægteskabslignende forhold mod eget ønske eller har fastholdt nogen ved tvang i et sådant ægteskab eller forhold«.
§ 22, nr. 6 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 1174 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 22, nr. 6, ændres »§ 119, stk. 1 og 2 og stk. 3, 2. pkt., jf. 1. pkt.« til: »§ 119, stk. 1 og 2 og stk. 4, 2. pkt., jf. 1. pkt.«, og »§§ 243-246, § 250, § 252, stk. 1 og 2« ændres til: »§ 241, 2. pkt., §§ 243-246, § 249, 2. pkt., § 250, § 252, stk. 1 og 2, § 253, stk. 2«.

§ 23. En udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 5 år, kan udvises

1) af de grunde, der er nævnt i § 22,

2) hvis udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 1 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed,

3) hvis udlændingen for flere strafbare forhold idømmes ubetinget straf af mindst 6 måneders fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, eller

4) hvis udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 6 måneders fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, og tidligere her i landet er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter.

§ 23, nr. 3 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006: I § 23, nr. 3, indsættes efter »varighed,«: »eller«.
§ 23 er ændret ved § 1.6 i
lov nr. 429 af 10.05.2006 fra d. 01.06.2006. I § 23 ændres »3 år« til: »5 år«.
§ 23, nr. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 23, nr. 2, ændres »2 år« til: »1 år«.
§ 23, nr. 3 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 23, nr. 3, ændres »1 års« til: »6 måneders«.
§ 23, nr. 4 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 23, nr. 4, ændres »1 års« til: »6 måneders«.

§ 24. Andre udlændinge kan udvises

1) af de grunde, der er nævnt i §§ 22 eller 23, eller

2) hvis udlændingen idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter.

§ 24, nr. 1 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006: I § 24, nr. 1, indsættes efter »§§ 22 eller 23,«: »eller«.

§ 24 a. Ved afgørelse om udvisning ved dom skal der lægges vægt på, om udvisning må anses for særlig påkrævet på grund af

1) grovheden af den begåede kriminalitet,

2) længden af den idømte frihedsstraf,

3) den fare, skade eller krænkelse, der var forbundet med den begåede kriminalitet,

4) tidligere domme for strafbart forhold,

5) at udlændingen er tildelt en advarsel efter § 24 b,

6) at kriminaliteten er begået af flere i forening, eller

7) at kriminaliteten er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet.

§ 24 a er indsat ved § 1.7 i lov nr. 429 af 10.05.2006 fra d. 01.06.2006.
§ 24 a er ændret ved § 1.15 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hidtidig formulering: § 24 a. Ved afgørelse om udvisning ved dom, navnlig efter § 22, nr. 4-7, skal der lægges vægt på, om udvisning må anses for særlig påkrævet på grund af
1) grovheden af den begåede kriminalitet,
2) længden af den idømte frihedsstraf,
3) den fare, skade eller krænkelse, der var forbundet med den begåede kriminalitet, eller
4) tidligere domme for strafbart forhold.

§ 24 a, nr. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 758 af 29.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 24 a, nr. 4, udgår »eller«.
§ 24 a, nr. 5 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 758 af 29.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 24 a, nr. 5, ændres »i forening.« til: »i forening, eller«.
§ 24 a, nr. 6 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 758 af 29.06.2011 fra d. 01.07.2011.
§ 24 a er ændret ved § 1.1 i lov nr. 469 af 14.05.2018 fra d. 16.05.2018. I § 24 a udgår », navnlig efter § 22, nr. 4-8,«.
§ 24 a, nr. 5 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 469 af 14.05.2018 fra d. 16.05.2018. Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 6 og 7.

§ 24 b. Er der i medfør af § 26, stk. 2, ikke grundlag for at udvise en udlænding efter §§ 22-24, tildeles udlændingen en advarsel om, at hvis den pågældende begår nyt strafbart forhold, vil der ved en afgørelse om udvisning ved dom på det tidspunkt skulle lægges vægt på, om udvisning må anses for særlig påkrævet, fordi den pågældende ikke tidligere er udvist af den grund, at dette med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. § 26, stk. 2.

Stk. 2. Tildeles en udlænding en advarsel efter stk. 1, skal retten i forbindelse med dommens afsigelse vejlede udlændingen om betydningen heraf.

§ 24 b er indsat ved ved § 1.7 i lov nr. 429 af 10.05.2006 fra d. 01.06.2006.
§ 24 b, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 758 af 29.06.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering: § 24 b. En udlænding kan udvises betinget, hvis der ikke findes at være fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udvise den pågældende efter §§ 22-24, fordi udvisning må antages at virke særlig belastende, jf. § 26, stk. 1.
§ 24 b, stk. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 758 af 29.06.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering: Stk. 3.En udlænding, der er idømt betinget udvisning efter stk. 1, kan udvises, hvis den pågældende i prøvetiden for den betingede udvisning begår nyt strafbart forhold, som kan give anledning til udvisning efter §§ 22-24, og der inden prøvetidens udløb foretages rettergangsskridt, medmindre en afgørelse om udvisning må antages at virke særlig belastende, jf. § 26, stk. 1.
§ 24 b, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 569 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 24 b, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., og § 26, stk. 2, udgår »med sikkerhed«.
§ 24 b, stk. 1 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 569 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012.
§ 24 b, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1744 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Ændringen finder ikke anvendelse på lovovertrædelser begået før den 1. januar 2017. For sådanne lovovertrædelser finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 24 b, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »fordi dette«: »med sikkerhed«.
§ 24 b, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1744 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Ændringen finder ikke anvendelse på lovovertrædelser begået før den 1. januar 2017. For sådanne lovovertrædelser finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 24 b, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »medmindre dette«: »med sikkerhed«.
§ 24 b er ændret ved § 1.3 i lov nr. 469 af 14.05.2018 fra d. 16.05.2018. Hidtidig formulering: § 24 b. En udlænding udvises betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise den pågældende efter §§ 22-24, fordi dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. § 26, stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen er omfattet af § 2 (EU-reglerne).
Stk. 2. Ved betinget udvisning skal der fastsættes en prøvetid. Prøvetiden beregnes fra tidspunktet for endelig dom i sagen eller, hvis den pågældende ikke har været til stede ved domsafsigelsen, fra dommens forkyndelse og udløber 2 år efter tidspunktet for løsladelse eller udskrivning fra hospital eller forvaring eller fra ophør af ophold i en sikret afdeling på en døgninstitution for børn og unge. Er betinget udvisning sket ved betinget dom om frihedsberøvelse eller dom til ambulant behandling med mulighed for frihedsberøvelse, udløber prøvetiden 2 år efter tidspunktet for endelig dom i sagen eller, hvis den pågældende ikke har været til stede ved domsafsigelsen, 2 år efter dommens forkyndelse.
Stk. 3. En udlænding, der er idømt betinget udvisning efter stk. 1, skal udvises, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvis den pågældende i prøvetiden for den betingede udvisning begår nyt strafbart forhold, som kan give anledning til udvisning efter §§ 22-24, og der inden prøvetidens udløb foretages rettergangsskridt. Kan der ikke ske udvisning, jf. § 26, stk. 2, skal udlændingen udvises betinget på ny. Prøvetiden fastsættes efter reglerne i stk. 2.
Stk. 4. Udvises en udlænding betinget, skal retten i forbindelse med dommens afsigelse vejlede udlændingen om betydningen heraf.

§ 25. En udlænding kan udvises, hvis

1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed eller

2) udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.

§ 25 a. En udlænding, som ikke har haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de sidste 6 måneder, kan endvidere udvises, hvis

1) udlændingen uden for de i §§ 22-24 nævnte tilfælde er dømt for overtrædelse af § 42 a, stk. 7, 5. pkt., jf. § 60, stk. 1, hjemrejselovens § 23, stk. 1, jf. § 13, stk. 3, straffelovens §§ 119, 119 b, 243, 244, 266, 276-283 eller 290, toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, lov om våben og eksplosivstoffer eller lov om knive og blankvåben m.v. eller udlændingen over for politiet har erkendt overtrædelsen eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold, eller

2) udlændingen er dømt for ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer eller udlændingen over for politiet har erkendt ulovlig besiddelse eller brug af euforiserende stoffer eller der i øvrigt foreligger en særlig bestyrket mistanke.

Stk. 2. Efter indrejsen kan en udlænding, som ikke har haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de sidste 6 måneder, desuden udvises, hvis:

1) Der efter det, som er oplyst om udlændingens forhold, er grund til at antage, at udlændingen vil tage ophold eller arbejde her i landet uden fornøden tilladelse. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan dog ikke udvises af denne grund.

2) Udlændingen ikke har de nødvendige midler til sit underhold både med hensyn til hele det påtænkte ophold i Schengenlandene og til enten hjemrejsen eller gennemrejsen til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, og hvor den pågældende er sikret indrejse, og ikke er i stand til på lovlig vis at erhverve disse midler. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan dog ikke udvises af denne grund.

3) Andre hensyn til den offentlige orden, forholdet til fremmede magter, sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde eller hensynet til Schengenlandenes offentlige orden tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold her i landet. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan dog ikke udvises på grund af hensynet til Schengenlandenes offentlige orden eller forholdet til fremmede magter.

4) Udlændingen er fritaget for visum, jf. § 3, eller er meddelt visum, jf. §§ 4-4 b, og frafalder en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, som behandles efter § 53 b, eller hvis ansøgningen om asyl, der behandles efter § 53 b, bortfalder efter § 40, stk. 10. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan dog ikke udvises af denne grund.

§ 25 a, nr. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 301 af 19.04.2006 fra d. 01.05.2006: I § 25 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »strafbare forhold,«: »eller«.
§ 25 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 430 af 01.05.2013 fra d. 02.05.2013. I § 25 a, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 42 a, stk. 7, 2. pkt.« til: »§ 42 a, stk. 7, 4. pkt.«
§ 25 a, stk. 2, nr. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 516 af 26.05.2014 fra d. 01.01.2015. I § 25 a, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., ændres »her i landet og til hjemrejsen« til: »både med hensyn til hele det påtænkte ophold i Schengenlandene og til enten hjemrejsen eller gennemrejsen til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, og hvor den pågældende er sikret indrejse, og ikke er i stand til på lovlig vis at erhverve disse midler«.
§ 25 a, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 516 af 26.05.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Andre hensyn til den offentlige orden eller sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold her i landet.
§ 25 a, stk. 2, nr. 4 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 516 af 26.05.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 25 a, stk. 2, nr. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.52 i lov nr. 1488 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 25 a, stk. 2, nr. 4, 1. pkt., ændres »§ 40, stk. 9« til: »§ 40, stk. 10«.
§ 25 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1744 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 25 a, stk. 1, nr. 1, ændres »eller lov om våben og eksplosivstoffer« til: »lov om våben og eksplosivstoffer eller lov om knive og blankvåben m.v.«
§ 25 a, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 703 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 25 a, stk. 2, nr. 4, 1. pkt., ændres »§ 40, stk. 10« til: »§ 40, stk. 11«.
§ 25 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 340 af 02.04.2019 fra d. 04.04.2019. I § 25 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »straffelovens §§ 119,«: »243,«.
§ 25 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 fra d. 15.12.2020. I § 25 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »119,«: »119 b,«.
§ 25 a, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 25.3 i lov nr. 982 af 26.05.2021 fra d. 01.06.2021. I § 25 a, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 40, stk. 11« til: »§ 40, stk. 10«.
§ 25 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1192 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 25 a, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 42 a, stk. 7, 4. pkt.« til: »§ 42 a, stk. 7, 5. pkt.«
§ 25 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 25 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 60, stk. 1,«: »hjemrejselovens § 23, stk. 1, jf. § 13, stk. 3,«.

§ 25 b. En udlænding kan udvises, hvis udlændingen opholder sig her i landet uden fornøden tilladelse.

§ 25 b, stk. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 248 af 30.03.2011 fra d. 01.04.2011.
§ 25, stk. 2 er ophævet ved § 1.24 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020. Hidtidig formulering: Stk. 2. En udlænding, som ikke er statsborger i et af de lande, der er nævnt i § 2, stk. 1 (tredjelandsstatsborger), og som er pålagt at udrejse af landet straks, eller som ikke udrejser i overensstemmelse med udrejsefristen, jf. § 33, stk. 2, skal udvises af landet, medmindre særlige grunde taler herimod.

§ 25 c. En udlænding med opholdstilladelse efter § 9 f kan uden for de i §§ 22-24 nævnte tilfælde udvises, hvis udlændingen er dømt for overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller straffelovens §§ 136, 243, 260 a, 266, 266 a eller 266 b.

§ 25 c er indsat ved ved § 1.8 i lov nr. 429 af 10.05.2006 fra d. 01.06.2006.
§ 25 c er ændret ved § 1.13 i lov nr. 173 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 25 c udgår »140,«.
§ 25 c er ændret ved § 1.4 i lov nr. 416 af 13.03.2021 fra d. 15.03.2021. I § 25 c indsættes efter »136,«: »243, 260 a,«.

§ 26. Ved afgørelsen om udvisning efter §§ 25 a-25 c skal der tages hensyn til, om udvisningen må antages at virke særlig belastende, navnlig på grund af

1) udlændingens tilknytning til det danske samfund,

2) udlændingens alder, helbredstilstand og andre personlige forhold,

3) udlændingens tilknytning til herboende personer,

4) udvisningens konsekvenser for udlændingens herboende nære familiemedlemmer, herunder i relation til hensynet til familiens enhed,

5) udlændingens manglende eller ringe tilknytning til hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan ventes at tage ophold, og

6) risikoen for, at udlændingen uden for de i § 7, stk. 1 og 2 eller § 8, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde vil lide overlast i hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan ventes at tage ophold.

Stk. 2. En udlænding skal udvises efter §§ 22-24 og 25, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. dog § 26 b.

§ 26, stk. 2 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.6 i lov nr. 429 af 09.06.2004
§ 26, stk. 1, 4) er ændret ved § 1.11 i lov nr. 324 af 18.05.2005 fra d. 01.07.2005.
§ 26, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 403 af 01.06.2005 fra d. 01.07.2005. I § 26, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »§ 7, stk. 1 og 2,«: »eller § 8, stk. 1 og 2,«.
§ 26, stk. 2 er indsat ved § 1.9 i
lov nr. 429 af 10.05.2006 fra d. 01.06.2006. I § 26, stk. 2, ændres »kan« til: »skal«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 486 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse. I § 26, stk. 2, ændres »§ 22, nr. 4-7« til: »§ 22, nr. 4-8«.
§ 26, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.9 i lov nr. 463 af 18.05.2011 fra d. 20.05.2011.
§ 26, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 758 af 29.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 26, stk. 1, indsættes efter »Ved afgørelsen om udvisning«: »efter §§ 25 a-25 c«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 758 af 29.06.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. En udlænding skal udvises efter § 22, nr. 4-8, og § 25, medmindre de i stk. 1 nævnte forhold taler afgørende derimod. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen er omfattet af § 2 (EU-reglerne).
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 569 af 18.06.2012 fra d. 01.07.2012. I § 24 b, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., og § 26, stk. 2, udgår »med sikkerhed«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1744 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Ændringen finder ikke anvendelse på lovovertrædelser begået før den 1. januar 2017. For sådanne lovovertrædelser finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hidtidig formulering: Stk. 2. En udlænding skal udvises efter §§ 22-24 og § 25, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 469 af 14.05.2018 fra d. 16.05.2018. Hidtidig formulering: Stk. 2. En udlænding skal udvises efter §§ 22-24 og § 25, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. dog § 26 b.

§ 26 a. Ved afgørelsen om udvisning skal der tages særligt hensyn til, om de omstændigheder, som kan begrunde udvisning, er en følge af, at udlændingen har været udsat for menneskehandel, og om dette forhold taler imod udvisning.

§ 26 a er indsat ved § 1.7 i lov nr. 504 af 06.06.2007 fra d. 01.08.2007.

§ 26 b. For udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne, kan udvisning kun ske i overensstemmelse med de principper, der efter EU-reglerne gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed.

§ 26 b er indsat ved § 1.6 i lov nr. 1744 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017.

§ 26 c. En afgørelse om udvisning medfører, at udlændingens ret til ophold bortfalder.

§ 26 c er indsat ved § 1.25 i lov nr. 821 af 09.06.2020 fra d. 15.06.2020.

§ 27. De i § 9 q, stk. 8, § 11, stk. 3, nr, 1, og stk. 5, §§ 22, 23 og 25 a nævnte tidsrum regnes fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis ansøgningen om opholdstilladelse er indgivet her i landet, fra tidspunktet for ansøgningens indgivelse eller fra tidspunktet, hvor betingelserne for opholdstilladelsen er opfyldt, hvis dette tidspunkt ligger efter ansøgningstidspunktet.

Stk. 2. For så vidt angår udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3, regnes de i stk. 1 nævnte tidsrum fra tidspunktet for den første meddelelse af opholdstilladelsen.

Stk. 3. Beregningen af de i stk. 1 nævnte tidsrum afbrydes, når en meddelt opholdstilladelse udløber, bortfalder eller inddrages af Udlændingeservice. Forlænges opholdstilladelsen, anses opholdstilladelsen ikke for bortfaldet, eller omgøres afgørelsen om inddragelse, regnes de i stk. 1 nævnte tidsrum fra de tidspunkter, der er angivet i stk. 1-2, i forhold til den tidligere meddelte opholdstilladelse.

Stk. 4. Ophold med en opholdstilladelse, der er opnået ved svig, anses ikke for lovligt ophold.

Stk. 5. Den tid, hvori en udlænding har været varetægtsfængslet forud for en senere domfældelse eller har udstået frihedsstraf eller været undergivet anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført ubetinget frihedsstraf, medregnes ikke i de i stk. 1 nævnte tidsrum.

§ 27, stk. 1 er ændret ved