Aktivloven

Lovændringer

Kapitel 1 - Formål og den enkeltes ansvar, §§ 1-2
Kapitel 1 a - (Ophævet)
Kapitel 2 - Statsborgerskab og bopæl, §§ 3-6
Kapitel 3 - Vejledning og opfølgning, §§ 7-10 g
Kapitel 4 - Integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, §§ 11-45
Kapitel 5 - (Ophævet)
Kapitel 6 - Revalidering, §§ 46-67
Kapitel 6 a - Ressourceforløbsydelse, §§ 68-69 i
Kapitel 6 b -
Ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb, §§ 69 j-u
Kapitel 7 - §§ 70-77 b
Kapitel 8 - (Ophævet)
Kapitel 9 - Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, §§ 79-80 a
Kapitel 10 - Hjælp i særlige tilfælde, §§ 81-85
Kapitel 10 a - Hjælp til efterlevende, §§ 85 a-87
Kapitel 11 - Udbetaling af hjælp, §§ 88-90
Kapitel 12 - Tilbagebetaling m.v., §§ 91-97 a
Kapitel 13 - Klageregler, § 98
Kapitel 13 a -
Registerbaseret sagsbehandling og digitale sagsbehandlingsskridt m.v., §§ 98 a-98 c
Kapitel 14 - Finansiering m.v., §§ 99-109 a
Kapitel 14 a - Rådgivning, § 109 b
Kapitel 15 - Forsøgsregler, §§ 110-110 a
Kapitel 16 - Ikrafttrædelses- og overgangsregler, §§ 111-118


Lovændringer

Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekg. nr. 1009 af 24.10.2005,

Som ændret ved

§ 4 i lov nr. 523 af 24.06.2005 (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen) fra d. 01.01.2007.
§ 2 i lov nr. 239 af 27.03.2006 (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges integrationskontrakter, tilbud til kontant- og starthjælpsmodtagere, som ikke er blevet aktiveret det seneste år, gentagen aktivering, særlig integrationsindsats, bortfald af kontanthjælp til hjemmegående ægtefælle og afskaffelse af ægtefælletillægget, styrket sygeopfølgning over for kontant- og starthjælpsmodtagere og ændring af refusionsbestemmelserne for kontanthjælp m.v.) fra d. 01.04.2006, dog træder nogle ændringer ikraft 01.07.2006.
§ 2 i lov nr. 565 af 09.06.2006 (Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse) fra d. 01.07.2006.
§ 59 i lov nr. 566 af 09.06.2006 (barselloven) fra d. 03.07.2006.
§ 3 i lov nr. 1545 af 20.12.2006 (Ændring af regler om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til delvis sygemeldte, udvidelse af arbejdsgiverperioden samt konsekvensændringer) fra d. 01.01.2007.
§ 1 i lov nr. 88 af 30.01.2007 (Kontanthjælpssatsen til unge under 25 år med visse alvorlige psykiske lidelser) fra d. 01.03.2007.
§ 4 i lov nr. 176 af 27.02.2007 (Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden m.v.) fra d. 01.03.2007, dog træder nogle ændringer ikraft d. 01.06.2007, 01.10.2007 eller 01.01.2008.
§ 4 i lov nr. 346 af 18.04.2007 (Automatisk modregning m.v.) fra et tidspunkt der fastsættes af skatteministeren.
§ 2 i lov nr. 379 af 25.04.2007 (Indvandringsprøve, integrationseksamen, opholdstilladelse med henblik på at søge beskæftigelse m.v.) fra d. 01.05.2007.
§ 107 i lov nr. 501 af 06.06.2007 (dagtilbudsloven) fra d. 01.08.2007.
§ 1 i lov nr. 497 af 06.06.2007 (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp m.v.) fra d. 01.07.2007.
§ 5 i lov nr. 500 af 06.06.2007 (Behandling af retssager om forældremyndighed og tvangsfuldbyrdelse) fra d. 01.10.2007.
§ 18 i lov nr. 523 af 06.06.2007 (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.) fra d. 01.01.2008.

Nu lovbekg. nr. 1460 af 12.12.2007

§ 1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009.
§ 31 i lov nr. 1344 af 19.12.2008 (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) fra d. 01.07.2009.
§ 4 i lov nr. 286 af 15.04.2009 (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) fra d. 01.06.2009.
§ 1 i lov nr. 476 af 12.06.2009 (Ændring af 300-timers-reglen for ægtepar) fra d. 01.07.2009.
§ 3 i lov nr. 479 af 12.06.2009 (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.) fra d. 01.08.2009, dog træder visse ændringer i kraft d. 01.10.2009.
§ 3 i lov nr. 480 af 12.06.2009 (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.) fra d. 06.07.2009, dog træder visse ændringer i kraft d. 05.10.2009 og 04.01.2010.
§ 2 i lov nr. 482 af 12.06.2009 (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.) fra d. 01.08.2009, dog træder visse ændringer i kraft d. 01.10.2009.
§ 6 i lov nr. 483 af 12.06.2009 (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) fra d. 01.08.2009.
§ 5 i lov nr. 494 af 12.06.2009 (Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v.) fra d. 01.10.2009.

Nu lovbekg. nr. 946 af 01.10.2009, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1508 af 27.12.2009 (Forenkling af administrationen af ledighedsydelse ved flytning til anden kommune m.v.) fra d. 01.02.2010.
§ 3 i lov nr. 247 af 23.03.2010 (Ændring af reglerne om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til selvstændige og ophævelse af bestemmelser om indbetaling til Særlig Pensionsopsparing (SP) m.v.) fra d. 01.04.2010, dog træder visse ændringer i kraft d. 01.05.2010.
§ 11 i lov nr. 429 af 28.04.2010 (Kompetencen til at træffe afgørelse om lovvalg m.v. efter EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger m.v.) fra d. 01.05.2010.
§ 3 i lov nr. 431 af 28.04.2010 (Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.) fra d. 01.05.2010.
§ 3 i lov nr. 546 af 26.05.2010 (Fradrag for private donationer til forskning m.v.) fra d. 01.06.2010 og har virkning fra den 1. januar 2009.
§ 4 i lov nr. 573 af 31.05.2010 (Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.) fra d. 01.07.2010.
§ 3 i lov nr. 1595 af 22.12.2010 (Konsekvensændringer af ligningsloven og lov om aktiv socialpolitik ved ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 1596 af 22.12.2010 (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år, ophævelse af flaskehalsbevillingen m.v.) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 1597 af 22.12.2010 (Veteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) fra d. 01.01.2011.
§ 4 i lov nr. 1602 af 22.12.2010 (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 280 af 06.04.2011 (Ændring af satser for revalideringsydelse til personer under 30 år) fra d. 15.04.2011.
§ 1 i lov nr. 461 af 18.05.2011 (Ændring af 450-timers-reglen til en 225-timers-regel, uændret boligstøtte ved nedsættelse af kontanthjælp, reduktion af boligstøtten ved manglende efterlevelse af forældrepålæg m.v.) fra d. 01.07.2011.
§ 1 i lov nr. 600 af 14.06.2011 (Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser, sanktioner for uberettiget modtagelse af ydelser under ophold i udlandet m.v.) fra d. 01.07.2011.
§ 1 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 (Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love) fra d. 01.01.2012.

Nu lovbekg. nr. 190 af 24.02.2012, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 153 af 28.02.2012 (Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.) fra d. 05.03.2012.
§ 3 i lov nr. 267 af 27.03.2012 (Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse m.v.) fra d. 01.04.2012.
§ 12 i lov nr. 326 af 11.04.2012 (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) fra d. 01.10.2012.
§ 16 i lov nr. 473 af 30.05.2012 (Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.) fra d. 01.06.2012.
§ 3 i lov nr. 476 af 30.05.2012 (Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver m.v.) fra d. 01.06.2012.
§ 2 i lov nr. 928 af 18.09.2012 (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) fra d. 01.01.2013.
§ 2 i lov nr. 1346 af 21.12.2012 (Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp) fra d. 01.01.2013
§ 3 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) fra d. 01.01.2013
§ 1 i lov nr. 1399 af 23.12.2012 (Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) fra d. 01.01.2013
§ 11 i lov nr. 493 af 21.05.2013 (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) fra d. 01.07.2013
§ 8 i lov nr. 494 af 21.05.2013 (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) fra d. 01.06.2013
§ 1 i lov nr. 894 af 04.07.2013 (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) fra d. 01.01.2014 med visse undtagelser.
§ 1 i lov nr. 1612 af 26.12.2013 (Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v.) fra d. 01.01.2014.
§ 1 i lov nr. 166 af 26.02.2014 (Ændring af timefradraget ved arbejdsindtægter) fra d. 01.03.2014.
§ 8 i lov nr. 336 af 02.04.2014 (Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion) fra d. 04.04.2014.
§ 2 i lov nr. 400 af 28.04.2014 (Beregning af fleksløntilskud, fortsat tilmelding til fleksydelsesordningen m.v.) fra d. 30.04.2014.
§ 3 i lov nr. 720 af 25.06.2014 (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) fra d. 01.07.2014.
§ 1 i lov nr. 721 af 25.06.2014 (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) fra d. 01.07.2014. §§ 1.5 og 1.9 har virkning fra d. 01.01.2014.
§ 1 i lov nr. 723 af 25.06.2014 (Midlertidig huslejehjælp) fra d. 01.07.2014.

Nu lovbekg. nr. 1193 af 13.11.2014, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1367 af 16.12.2014 (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.) fra d. 01.01.2015.
§ 3 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) fra d. 29.12.2014.
§ 2 i lov nr. 1487 af 23.12.2014 (Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse) fra d. 01.01.2015. § 2, nr. 5 og 6, træder i kraft d. 01.06.2015.
§ 61 i lov nr. 1482 af 23.12.2014 (Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.) fra d. 24.12.2014.
§ 1 i lov nr. 1521 af 27.12.2014 (Enlig forsørger-sats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter på op til 24.000 kr. årligt uden fradrag for unge på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) fra d. 01.01.2015.
§ 1 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.) fra d. 01.01.2015. § 1, nr. 1-12 og 38 træder i kraft d. 01.01.2016.
§ 1 i lov nr. 53 af 27.01.2015 (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.). Stk. 1, nr. 1, 3 og 5 træder i kraft d. 01.02.2015. Stk. 1, nr. 2, 4 og 6 træder i kraft d. 01.01.2016.
§ 27 i lov nr. 174 af 24.02.2015 (Målgruppe og periode med ret til kontantydelse ) fra d. 25.02.2015.
§ 3 i lov nr. 523 af 29.04.2015 (Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark og indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.) fra d. 01.05.2015.
§ 1 i lov nr. 687 af 27.05.2015 (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) fra d. 01.06.2015.

Nu lovbekg. nr. 806 af 01.07.2015, som ændret ved

§ 33 i lov nr. 994 af 30.08.2015 (Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne) fra d. 01.09.2015.
§ 1 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) fra d. 01.09.2015. § 1, nr. 23 og 36, træder i kraft d. 01.01.2016 og beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 25.
§ 6 i lov nr. 1569 af 15.12.2015 (Ændring af investeringsregler som følge af solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.) fra d. 01.07.2016.
§ 4 i lov nr. 1868 af 29.12.2015 (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 1 i lov nr. 296 af 22.03.2016 (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) fra d. 01.04.2016. § 1, nr. 5 og 10, har virkning fra den 1. oktober 2016.
§ 1 i lov nr. 300 af 22.03.2016 (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.) fra d. 01.04.2016.

Nu lovbekg. nr. 468 af 20.05.2016, som ændret ved

§ 17 i lov nr. 623 af 08.06.2016 (Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)) fra d. 01.07.2016.
§ 11 i lov nr. 665 af 08.06.2016 (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.) fra d. 01.07.2016. § 11, nr. 1-8 og 10-13, træder i kraft d. 01.10.2016.
§ 2 i lov nr. 625 af 08.06.2016 (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) fra d. 01.07.2016.
§ 1 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 (Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.) fra d 01.12.2016

Nu lovbekg. nr. 269 af 21.03.2017, som ændret ved

§ 8 i lov nr. 674 af 08.06.2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) fra d. 10.06.2017.
§ 5 i lov nr. 1669 af 26.12.2017 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.) fra d. 01.01.2018.
§ 14 i lov nr. 278 af 17.04.2018 (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) fra d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 320 af 25.04.2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) fra d. 01.07.2018.
§ 6 i lov nr. 551 af 29.05.2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) fra d. 01.06.2018.
§ 4 i lov nr. 701 af 08.06.2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) fra d. 01.07.2018.
§ 2 i lov nr. 707 af 08.06.2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) fra d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 743 af 08.06.2018 (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning) fra d. 01.01.2019.


Kapitel 1: Formål og den enkeltes ansvar

§ 1. Formålet med denne lov er

1) at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og

2) at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Stk. 2. Formålet med at give hjælp til forsørgelse er at sætte modtageren i stand til at klare sig selv. Modtageren og ægtefællen, skal derfor efter evne udnytte og udvikle deres arbejdsevne, herunder ved at tage imod tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 3. Modtageren skal ud fra sine behov og forudsætninger have mulighed for indflydelse og medansvar ved tilrettelæggelsen af hjælpen.

§ 1, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 1, stk. 2, 2. pkt., ændres »eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: », tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.
§ 1, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 1, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »ægtefællen«: »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b,«.
§ 1, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 1, stk. 2, 2. pkt., udgår »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b,«. Hidtidig formulering: Modtageren og ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b, skal derfor efter evne udnytte og udvikle deres arbejdsevne, herunder ved at tage imod tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

§ 2. Enhver mand og kvinde har i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

Stk. 2. Ansvaret for at forsørge en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse.

Stk. 3. Ansvaret for at forsørge et barn ophører, hvis barnet selv har ansvar for at forsørge en ægtefælle eller et barn.

Stk. 4. Kommunen giver uafhængigt af forældrenes forsørgelsesansvar hjælp til en gravid datter under 18 år til dækning af de behov, der er en følge af graviditeten.

§ 2, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 2, stk. 1, indsættes efter »ægtefælle«: », sin samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«.
§ 2, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 2, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 2, stk. 1, udgår », sin samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«. Hidtidig formulering: Enhver mand og kvinde har i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle, sin samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, og sine børn under 18 år.
§ 2, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Ansvaret for at forsørge en samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, ophører, når en eller flere betingelser for at anses som samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, ikke længere er til stede.

Kapitel 1 a: (Ophævet).

Kapitel 1 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
Kapitel 1 a er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Forsørgelsespligt for samlevende

§ 2 a. (Ophævet).

§ 2 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 2 a er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 2 a indsættes efter »modtager«: »integrationsydelse eller«.
§ 2 a er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Samlevende har pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp efter denne lov.

§ 2 b. (Ophævet).

§ 2 b er indsat ved § 1.4 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 2 b er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: To personer anses for samlevende efter § 2 a, når
1) de begge er fyldt 25 år,
2) de begge er ugifte,
3) de har fælles bopæl,
4) de ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje,
5) de ikke er søskende og
6) betingelserne i stk. 2 eller 3 er opfyldt.
Stk. 2. Det er udover kravene i stk. 1 en betingelse, at
1) ansøgeren og samboen har et fælles barn,
2) ansøgeren og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP eller
3) ansøgeren og samboen tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 3 måneder.
Stk. 3. Ud over de i stk. 2, nr. 1-3, nævnte tilfælde kan kommunen anse to personer for at være samlevende, når de har et samliv af ægteskabslignende karakter.

§ 2 c. (Ophævet).

§ 2 c er indsat ved § 1.4 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 2 c er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo anses for samlevende efter §§ 2 a og 2 b.

Kapitel 2: Statsborgerskab og bopæl

§ 3. Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.

Stk. 2. For at få vedvarende hjælp til forsørgelse skal modtageren

1) være dansk statsborger,

2) være statsborger i en EU/EØS-medlemsstat eller familiemedlem til en sådan og være berettiget til ophold efter fællesskabsretlige regler eller

3) være omfattet af en aftale efter § 4.

Stk. 3. Hjælp til forsørgelse anses for vedvarende, hvis den er ydet i mere end ½ år eller må påregnes at ville vare mere end ½ år.

Stk. 4. Hvis en udlænding, der ikke er omfattet af stk. 2, nr. 2 eller 3, får behov for vedvarende hjælp, afgør Udlændingestyrelsen, om udlændingen skal hjemsendes. Udlændingestyrelsen kan dog ikke træffe afgørelse om hjemsendelse efter denne lov, hvis udlændingen med henblik på varigt ophold lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 7 år. For udlændinge, der har været omfattet af integrationsloven og ikke har fået tidsubegrænset opholdstilladelse, regnes 7-års-fristen i 2. pkt. først fra det tidspunkt, hvor introduktionsperioden er afsluttet.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester, kan ikke hjemsendes, hvis de lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 3 år. Personer, der er omfattet af den europæiske konvention om social og sundhedsmæssig hjælp af 11. december 1953, kan kun hjemsendes i henhold til bestemmelserne i denne konvention.

Stk. 6. Ved afgørelser efter stk. 4, 1. pkt., lægges bl.a. vægt på,

1) om udlændingen er gift og samlever med en dansk statsborger, en flygtning eller en udlænding, der lovligt har boet her i landet med henblik på varigt ophold i mere end 7 år,

2) varigheden af opholdet her i landet,

3) helbredsmæssige forhold,

4) den familiemæssige og øvrige tilknytning til landet i forhold til hjemlandet og

5) om en person, der har påtaget sig at forsørge udlændingen, overholder eller burde overholde denne pligt.

§ 3, stk. 4, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 3, stk. 4, 1. og 2. pkt., ændres »Udlændingeservice« til: »Udlændingestyrelsen«.

§ 4. Der kan ved aftale med andre stater eller internationale organisationer gives personer, der ikke er danske statsborgere, ret til vedvarende hjælp til forsørgelse under ophold her i landet.

§ 5. Personer, der opholder sig i udlandet, kan ikke få hjælp efter denne lov.

Stk. 2. Kommunen kan dog i særlige tilfælde tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet, hvis

1) modtageren deltager i aktiviteter, der er led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller revalidering efter denne lov,

2) modtageren udøver aftalt eller fastsat samvær, som ikke kan foregå her i landet, med egne børn under 18 år,

3) modtageren har brug for nødvendig lægebehandling, som den pågældende ikke kan få her i landet, eller

4) der i øvrigt foreligger ganske særlige forhold, f.eks. besøg hos en nær pårørende, der er alvorligt syg.

Stk. 3. Det er en betingelse for at bevare hjælpen i udlandet, at opholdet ikke hindrer, at modtageren kan opfylde de almindelige betingelser for hjælp, herunder at den pågældende kan tage imod tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 4. Modtageren kan dog opholde sig i udlandet, mens pågældende har ret til ferie efter § 13, stk. 11 og 12, § 54 a, § 68 a, stk. 4, § 69, stk. 4 og 6, § 69 j, stk. 11, § 69 k, stk. 4, § 74, stk. 1, nr. 4, og § 74, stk. 2, nr. 3.

§ 5, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 5, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.
§ 5, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 5, stk. 3, ændres »eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: », tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.
§ 5, stk. 4 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 267 af 27.03.2012 fra d. 01.04.2012.
§ 5, stk. 4 er ændret ved § 16.1 i lov nr. 473 af 30.05.2012 fra d. 01.06.2012 og har virkning fra den 1. april 2012. I § 5, stk. 4, indsættes efter »§ 13, stk. 8 og 9,«: »§ 54 a,«.
§ 5, stk. 4 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 5, stk. 4, indsættes efter »§ 54 a«: », § 69, stk. 4 og 5«, og »§ 74, stk. 1, nr. 4, § 74, stk. 2, nr. 3, og § 74 i, stk. 4« ændres til: »§ 74, stk. 1, nr. 4, og § 74, stk. 2, nr. 3«.
§ 5, stk. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 5, stk. 4, ændres »§ 13, stk. 8 og 9,« til: »§ 13, stk. 11 og 12,«.
§ 5, stk. 4 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 1868 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 5, stk. 4, indsættes efter »§ 69, stk. 4 og 5,«: »§ 69 k, stk. 4,«.
§ 5, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. I § 5, stk. 4, indsættes efter »§ 54 a,«: »§ 68 a, stk. 4,«, og efter »§ 69, stk. 4 og 5,« indsættes: »§ 69 j, stk. 11,«.
§ 5, stk. 4 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 5, stk. 4, ændres »§ 69, stk. 4 og 5« til: »§ 69, stk. 4 og 6«.

§ 6. Udbetaling Danmark kan bestemme, at en dansk statsborger, som har opholdt sig mange år i udlandet, kan få hjælp til forsørgelse, når hjemrejse derved kan undgås og andre forhold taler herfor. Det er en betingelse, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har indtægter eller formue, der kan dække det nødvendige behov.

Stk. 2. Hjælpen efter stk. 1 fastsættes på grundlag af en indstilling fra udenrigstjenesten med udgangspunkt i ansøgerens udgifter og levevilkårene i det pågældende land. Hjælpen kan ikke overstige et månedligt beløb, der svarer til folkepensionens grundbeløb med fradrag for eventuelle indtægter.

§ 6, stk. 1 er ændret ved § 11.1 i lov nr. 429 af 28.04.2010 fra d. 01.05.2010. I § 6, stk. 1, ændres »Den Sociale Sikringsstyrelse« til: »Pensionsstyrelsen«.
§ 6, stk. 1 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 494 af 21.05.2013 fra d. 01.06.2013. I § 6, stk. 1, ændres »Pensionsstyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

Kapitel 3: Vejledning og opfølgning

Vejledning

§ 7. Når en person søger om hjælp, skal kommunen straks vurdere, om der er behov for at yde vejledning om, hvordan den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige eller kommende økonomiske problemer.

Stk. 2. Vejledningen kan bestå i oplysninger om, hvordan den pågældende kan forbedre mulighederne for arbejde eller uddannelse.

Behandling og vurdering af ansøgninger

§ 8. Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp efter reglerne herom i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Når en person har brug for hjælp til forsørgelse i forbindelse med ledighed, kan kommunen normalt gå ud fra, at behovet kan opfyldes ved integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Kommunen behandler sagen efter regler, der er fastsat efter § 4 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20 c.

Stk. 3. Når en person er aktivitetsparat, behandler kommunen sagen efter reglerne, der er fastsat efter § 4 a, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20 c.

§ 8, stk. 1 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 8, stk. 1, indsættes efter »på det sociale område«: »og regler fastsat i medfør heraf«.
§ 8, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 4.2 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 8, stk. 1, indsættes efter »på det sociale område«: »og regler fastsat i medfør heraf«.
§ 8, stk. 3 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 8, stk. 3, ændres »§ 19 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats« til: »§ 4 a, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.
§ 8, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 8, stk. 2, udgår »eller starthjælp«.
§ 8, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.
§ 8, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 8, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller integrationslovens § 20 c«.
§ 8, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 8, stk. 2, 1. pkt. ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
§ 8, stk. 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 8, stk. 3, ændres »har problemer ud over ledighed,« til: »er aktivitetsparat,«.
§ 8, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »opfyldes ved«: »integrationsydelse eller«.

§ 8 a. En person, der har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller kontanthjælp, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen som jobparat, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 26 a, stk. 2.

Stk. 2. En person, der har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen som åbenlyst uddannelsesparat, skal senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Personen skal løbende tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende efter de regler, der er fastsat herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 a, stk. 2, medmindre personen efter integrationslovens § 26 a, stk. 6, er undtaget fra løbende at tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er aktivt arbejdssøgende.

§ 8 a er ændret ved § 4.4 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: § 8 a. Kommunen sørger for, at personer, der har ansøgt om eller får hjælp alene på grund af ledighed, bliver tilmeldt arbejdsformidlingen, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen sørger endvidere for, at arbejdsformidlingen får meddelelse, når hjælpen ophører.
§ 8 a, stk. 2 er indsat ved § 4.1 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.10.2007.
§ 8 a, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. Overalt i loven ændres »registrering« til: »tilmelding«, »registreringen« til: »tilmeldingen«, »registrere« til: »tilmelde« og »registreret« til: »tilmeldt«.
§ 8 a, stk. 2 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. Overalt i loven ændres »registrering« til: »tilmelding«, »registreringen« til: »tilmeldingen«, »registrere« til: »tilmelde« og »registreret« til: »tilmeldt«.
§ 8 a, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2 er ændret ved § 6.2 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, udgår »hos staten«.
§ 8 a, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 6.3 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. Hidtidig formulering: Kommunen sørger endvidere for, at staten i jobcenteret får meddelelse, når hjælpen ophører.
§ 8 a, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 8 a, stk. 1, udgår »eller starthjælp«.
§ 8 a, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 8 a, stk. 1, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«.
§ 8 a, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 8 a, stk. 2, indsættes efter »regler fastsat i medfør heraf«: »eller i integrationslovens § 26 a, stk. 1«.
§ 8 a, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 8 a, stk. 1, ændres »alene på grund af ledighed« til: »som jobparat«.
§ 8 a, stk. 2 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 8 a, stk. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 8 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret« til: »tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende«.
§ 8 a, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 8 a, stk. 1 og 2, indsættes efter »ansøgt om eller modtager«: »integrationsydelse eller«.
§ 8 a, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 8 a, stk. 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«.
§ 8 a, stk. 1 er ændret ved § 11.1 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.10.2016. I § 8 a, stk. 1, ændres »integrationslovens § 26 a, stk. 1« til: »integrationslovens § 26 a, stk. 2«.
§ 8 a, stk. 2 er ændret ved § 11.2 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.10.2016. I § 8 a, stk. 2, udgår »eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«. Hidtidig formulering: En person, der har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen som åbenlyst uddannelsesparat, skal senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 26 a, stk. 1.
§ 8 a, stk. 3 er ændret ved § 11.3 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.10.2016. I § 8 a, stk. 3, ændres »integrationslovens § 26 a, stk. 1.« til: »integrationslovens § 26 a, stk. 2, medmindre personen efter integrationslovens § 26 a, stk. 6, er undtaget fra løbende at tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er aktivt arbejdssøgende.«

§ 8 b. (Ophævet).

§ 9. (Ophævet).

Opfølgning

§ 10. Kommunen skal løbende følge sager efter denne lov for at sikre sig, at betingelserne for at give hjælp fortsat er opfyldt. Samtidig skal kommunen være opmærksom på, om der er grundlag for at yde andre former for hjælp. Jobcenteret foretager opfølgningen på den beskæftigelsesrettede indsats, herunder på, om personen udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. §§ 13-13 c. Denne opfølgning sker i forbindelse med kontaktforløbet, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20.

Stk. 2. Kommunen skal foretage opfølgning på en sag efter stk. 1 senest 3 måneder efter første henvendelse. Herefter skal opfølgning ske senest 3 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet.

Stk. 3. I sager efter kapitel 7 skal kommunen foretage opfølgning, senest 6 måneder efter at der er udbetalt ledighedsydelse første gang. Tilsvarende gælder i sager, hvor personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i samme lov. Herefter skal opfølgningen ske senest 12 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet. I sager om ledighedsydelse, hvor der skal ske en revurdering efter § 74 c, stk. 1, 2. pkt., træder denne revurdering i stedet for opfølgning efter 3. pkt.

§ 10, stk. 3, 4. pkt. er indsat ved § 2.1 i lov nr. 565 af 09.06.2006 fra d. 01.07.2006.
§ 10, stk. 1, 3. og 4. pkt. er indsat ved § 4.2 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007.
§ 10, stk. 2 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kommunen skal foretage opfølgning på en sag efter stk. 1 senest 3 måneder efter første henvendelse eller senest 3 måneder efter, at sagen har været vurderet efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herefter skal opfølgning ske senest 3 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet, eller der er lavet en opfølgning i kontaktforløbet, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
§ 10, stk. 1, 3. pkt. og stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 6.4 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 10, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 3. pkt., ændres »Kommunen i jobcenteret« til: »Jobcenteret«.
§ 10, stk. 1, 4. pkt. og stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 10, stk. 1, 4. pkt., og stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller integrationslovens § 20«.
§ 10, stk. 3. 1. pkt. er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: I sager efter kapitel 7 samt i sager om fleksjob m.v. efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunen foretage opfølgning senest 6 måneder efter, at ydelsen eller tilskuddet er udbetalt første gang.
§ 10, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 10, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »ægtefælle«: »eller personen eller dennes samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«.
§ 10, stk. 2, 3. pkt. er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Jobcenteret skal foretage opfølgning på den beskæftigelsesrettede indsats efter reglerne om det individuelle kontaktforløb, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20, og i øvrigt når der opstår begrundet tvivl om, hvorvidt personen eller dennes ægtefælle eller personen eller dennes samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, udnytter sine arbejdsmuligheder.

§ 10 a. Kriminalforsorgen skal underrette kommunen, hvis kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der er frihedsberøvet som følge af et strafbart forhold, modtager ydelser efter kapitel 4, 6 eller 7 i denne lov.

Stk. 2. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette kommunen, når myndighederne får formodning om, at en person modtager ydelser efter kapitel 4, 6 eller 7 i denne lov, hvis

1) den pågældende bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

a) den pågældende er varetægtsfængslet,

b) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

c) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse, eller

2) den pågældende bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet i tilfælde, hvor den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

§ 10 b. Retten til ydelser efter denne lov ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Retten til ydelser efter loven ophører på tidspunktet for politiets afgørelse.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af ydelsen, der ikke er udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, såfremt de øvrige betingelser for udbetaling af ydelsen var opfyldt i perioden.

Stk. 3. Er en ydelse efter denne lov ophørt efter stk. 1, er det en betingelse for igen at kunne indgive ansøgning om hjælp, at personen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

§ 10 b er indsat ved § 8.1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017.

§ 10 c. En person har ikke ret til ydelser efter denne lov for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

§ 10 c er indsat ved § 8.1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017.

§ 10 d. Politiet skal underrette kommunen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager ydelser efter denne lov. Kommunen skal træffe afgørelse om ophør af hjælp straks efter politiets underretning. Politiet skal endvidere underrette kommunen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves.

Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette kommunen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget ydelser efter denne lov.

§ 10 d er indsat ved § 8.1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017.

§ 10 e. Opholdskommunen kan forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser efter §§ 10 b og 10 c samt §§ 70 h og 70 i i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når en person søger om integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Dette kan ske uden forudgående samtykke fra ansøgeren. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.

§ 10 e er indsat ved § 8.1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017.

§ 10 f. En person kan alene modtage ydelser efter denne lovs kapitel 4, 6, 6 a, 6 b eller 7 med et niveau, der svarer til integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser:

1) Dagpenge efter barselsloven.

2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

3) Pension efter lov om social pension.

4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter denne lov.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

§ 10 f er indsat ved § 8.1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017.

§ 10 g. For personer, der er omfattet af § 10 f, stk. 1, og som modtager uddannelses- eller kontanthjælp, finder §§ 13 f, 13 g, 25 b-25 e, 26 og 34 tilsvarende anvendelse som for modtagere af integrationsydelse efter § 22.

Stk. 2. For personer, der modtager ledighedsydelse og er omfattet af § 10 f, stk. 1 og 2, får § 74 a, stk. 4, først virkning, når personen igen kan modtage ledighedsydelse efter satserne i § 74 a, stk. 2 eller 3.

§ 10 g er indsat ved § 8.1 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017.

Kapitel 4: Integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp

Overskriften til kapitel 4 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Kontanthjælp og starthjælp
Overskriften til kapitel 4 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Kontanthjælp
Overskriften til kapitel 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Hidtidig formulering: Uddannelseshjælp og kontanthjælp

§ 11. Kommunen yder hjælp i form af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få hjælpen,

1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør,

2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og

3) at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Stk. 3. Retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp er tillige betinget af, at personen lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. dog stk. 4-8. I beregningen af opholdstiden efter 1. pkt. indgår perioder, hvor personen har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold her i riget, hvis personen har beholdt sin bopæl her i riget. Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret ligestilles med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

Stk. 4. Ved beregning af opholdsperioden efter stk. 3, 2. pkt., kan en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og som for den periode, som dommen omfatter, har modtaget integrationsydelse, ikke medregne en karantæneperiode på 3 år. I den 3-årige karantæneperiode efter 1. pkt. udbetales integrationsydelse efter § 22, stk. 2 eller 3.

Stk. 5. Den 3-årige karantæneperiode nævnt i stk. 4 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af dommen, jf. § 10 f, stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. § 10 f, stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 4. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 4 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. § 10 f, stk. 1.

Stk. 6. Retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp er tillige betinget af, at personen har haft ordinær beskæftigelse her i riget i en periode, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 10 år. 1. pkt. finder anvendelse for udlændinge, der på baggrund af indrejse fra udlandet er blevet folkeregistreret her i riget med virkning fra den 1. januar 2008 eller senere, og som ikke tidligere har været folkeregistreret her i riget, og for personer, der er blevet folkeregistreret som indrejst fra udlandet i riget med virkning fra den 1. januar 2008 eller senere efter udlandsophold i mere end 12 på hinanden følgende måneder. Stk. 3, 4. og 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse for opgørelsen af de 12 måneder, der er nævnt i 2. pkt. Beskæftigelseskravet efter 1. pkt. kræves alene opfyldt én gang, uanset om personen løbende modtager uddannelses- eller kontanthjælp eller genansøger herom.

Stk. 7. For personer uden fastsat arbejdstid og for personer beskæftiget ved selvstændig virksomhed foretages opgørelse af beskæftigelse efter stk. 6 ved at anvende omregningssatsen i § 13 f, stk. 15. Ved omregning benyttes den omregningssats, som er gældende for det kalenderår, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret, eller det indkomstår, som årsopgørelsen dækker.

Stk. 8. Kravet om, at personen skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, og kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 10 år gælder ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettiget til hjælpen. Endvidere gælder kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i riget i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 10 år ikke for førtidspensionister, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening eller af en tilsvarende pension fra et andet EU-/EØS-land, eller for personer, der har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.

Stk. 9. Kommunen træffer afgørelse om retten til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Personen har pligt til at bidrage med oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp personen er berettiget til. Kan personen ikke dokumentere, at opholdskravet i stk. 3 og beskæftigelseskravet i stk. 6 er opfyldt, yder kommunen integrationsydelse.

§ 11, stk. 3 og 4 er ophævet og § 11, stk. 3-6 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 379 af 25.04.2007 fra d. 01.05.2007. Hidtidig formulering: Stk. 3. Retten til kontanthjælp er tillige betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år. I beregningen af opholdstiden indgår perioder, hvor ansøgeren har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold her i riget, hvis personen har beholdt sin bopæl i Danmark.
Stk. 4. Kravet om, at ansøgeren skal have opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen.

§ 11, stk. 7 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 379 af 25.04.2007 fra d. 01.05.2007. I § 11, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »opholdskravet i stk. 3 eller 4« til: »opholds- og beskæftigelseskravet i stk. 3-6«.
§ 11, stk. 4, 3. og 4. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1597 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011 og har virkning fra den 10. november 2010.
§ 11, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: § 11. Kommunen yder hjælp i form af kontanthjælp, starthjælp og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
§ 11, stk. 3-7 er ophævet ved § 1.12 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Stk. 3. Retten til kontanthjælp er tillige betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år. For personer, der som følge af denne betingelse har haft ret til eller ville have haft ret til starthjælp, er retten til kontanthjælp endvidere betinget af, at ansøgeren har haft ordinær beskæftigelse her i riget i en tid, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år.
Stk. 4. I beregningen af opholdstiden efter stk. 3, 1. pkt., indgår perioder, hvor ansøgeren har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold her i riget, hvis personen har beholdt sin bopæl i Danmark. Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret ligestilles med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.
Stk. 5. Opgørelse af beskæftigelsen efter stk. 3, 2. pkt., for personer uden fastsat arbejdstid og for personer beskæftiget ved selvstændig virksomhed sker efter reglerne i § 13, stk. 13 og 14.
Stk. 6. Kravet om, at ansøgeren skal have opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen. Endvidere gælder kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år ikke for førtidspensionister, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening eller en tilsvarende pension fra et andet EU/EØS-land, eller for personer, der har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.
Stk. 7. Kommunen træffer afgørelse om retten til forsørgelse i form af kontanthjælp eller starthjælp. Ansøgeren har pligt til at bidrage med oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp ansøgeren er berettiget til. Hvis personen ikke kan dokumentere, at opholds- og beskæftigelseskravet i stk. 3-6 er opfyldt, yder kommunen starthjælp.

§ 11, stk. 1 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 11, stk. 1, indsættes efter »i form af«: »uddannelseshjælp,«.
§ 11, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 11, stk. 1, indsættes efter »hjælp i form af«: »integrationsydelse,«.
§ 11, stk. 3-5 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.
§ 11, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 300 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. Fire steder i § 11, stk. 3, ændres »ansøgeren« til: »personen«.
§ 11, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 300 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. I § 11, stk. 4, ændres »ansøgeren« til: »personen«.
§ 11, stk. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 300 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. I § 11, stk. 5, ændres »Ansøgeren« til: »Personen« og »ansøgeren« til: »personen«.
§ 11, stk. 3 er ændret ved § 8.2 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017. I § 11, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 4-6«.
§ 11, stk. 4 og 5 er indsat ved § 8.3 i lov nr. 674 af 08.06.2017 fra d. 10.06.2017. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.
§ 11, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.01.2019. Ændringen finder ikke anvendelse for personer, der ved lovens ikrafttræden allerede modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp. For disse personer finder ændringen først anvendelse, når udbetalingen har været ophørt i mindst 2 hele kalendermåneder. I § 11, stk. 3, 1. pkt., ændres »7 år inden for de seneste 8 år, jf. dog stk. 4-6« til: »9 år inden for de seneste 10 år, jf. dog stk. 4-8«.
§ 11, stk. 6 og 7 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.01.2019. Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 8 og 9. Ændringen finder ikke anvendelse for personer, der ved lovens ikrafttræden allerede modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp. For disse personer finder ændringen først anvendelse, når udbetalingen har været ophørt i mindst 2 hele kalendermåneder.
§ 11, stk. 6, der bliver stk. 8, er ændret ved § 1.3 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.01.2019. Hidtidig formulering: Stk. 6. Kravet om, at personen skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, gælder ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen.
§ 11, stk. 7, der bliver stk. 9, er ændret ved § 1.4 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.01.2019. I § 11, stk. 7, 3. pkt., som bliver stk. 9, 3. pkt., indsættes efter »stk. 3«: »og beskæftigelseskravet i stk. 6«.

Personer under uddannelse

§ 12. Der kan ikke ydes hjælp til personer under uddannelse, jf. dog stk. 2-4 og §§ 37 og 38 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationslovens § 23 a, stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan herudover fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes hjælp til personer under uddannelse.

Stk. 2. Kommunen kan fortsat udbetale integrationsydelse efter § 22 eller uddannelseshjælp efter § 23 til en person i en periode fra det tidspunkt, hvor personen er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven, og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden nævnt i 1. pkt. med hjælp kan højst udgøre 2 måneder.

Stk. 3. Kommunen kan uanset § 11 yde en forudbetalt behovsbestemt hjælp til forsørgelse til en person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, i en periode mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelsesforløb, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov herfor. Tilsvarende gælder i forhold til enlige forsørgere under 30 år, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag ikke er opfyldt. Hjælp efter 1. og 2. pkt. er betinget af, at personens forsørgelse ikke er dækket af uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden med hjælp kan højst udgøre 2 måneder, og hjælpen kan højst udgøre et beløb på 11.505 kr. pr. måned.

Stk. 4. Når der ydes hjælp til en person, hvis ægtefælle er under uddannelse, beregnes der ikke hjælp til ægtefællen.

§ 12, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 12, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller efter integrationslovens § 23 a, stk. 6«.
§ 12, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.14 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 12, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. dog«: »stk. 2-4 og«.
§ 12, stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.15 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Stk. 2 bliver herefter stk. 4.
§ 12, stk. 4 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 12, stk. 2, der bliver stk. 4, indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«, og efter »ægtefællen« indsættes: »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b«.
§ 12, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1612 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kommunen kan fortsat udbetale uddannelseshjælp efter § 23 til en person i en periode fra det tidspunkt, hvor personen er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden med hjælp kan højst udgøre 2 måneder.
Stk. 3. Kommunen kan uanset § 11 yde en forudbetalt behovsbestemt hjælp til forsørgelse til en person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, i en periode mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelsesforløb, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov herfor. Tilsvarende gælder, hvis personen er enlig forsørger under 30 år og ikke modtager ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Det er en betingelse, at personens forsørgelse ikke er dækket af uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden med hjælp kan højst udgøre 2 måneder, og hjælpen kan højst udgøre et beløb på 11.505 kr. pr. måned.

§ 12, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
§ 12, stk. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 12, stk. 4, udgår »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«. Hidtidig formulering: Stk. 4. Når der ydes hjælp til en person, hvis ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, er under uddannelse, beregnes der ikke hjælp til ægtefællen.
§ 12, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 12, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »fortsat udbetale«: »integrationsydelse efter § 22 eller«, og efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« indsættes: »eller integrationsloven«.
§ 12, stk. 2, 3. pkt. er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Hidtidig formulering af 3. pkt.: 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for en person, der modtager kontanthjælp efter § 25 og har fået et uddannelsespålæg efter integrationsloven.

Personer med visse former for opholdsret

§ 12 a. Personer og deres familiemedlemmer, som har ret til at opholde sig her i landet i medfør af de fællesskabsretlige regler om ophold for førstegangsarbejdssøgende, og personer, der har ret til ophold i op til 3 måneder uden administrative betingelser, kan alene få hjælp i forbindelse med hjemrejse.

§ 12 b. (Ophævet).

§ 12 b er indsat ved § 2.1 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006 og finder ikke anvendelse, hvis personen er sygemeldt til kommunen inden lovens ikrafttræden.
§ 12 b og overskriften til § 12 b er ophævet ved § 2.1 i lov nr. 153 af 28.02.2012 fra d. 05.03.2012. Hidtidig formulering: Sygeopfølgning
§ 12 b. Kommunen har pligt til at vurdere, om der for en sygemeldt, der har ansøgt om eller modtager hjælp efter § 11, er behov for at udarbejde en plan for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.
Stk. 2. Vurderingen efter stk. 1 skal foretages umiddelbart efter, at kommunen er blevet bekendt med, at personen er syg. Herefter skal kommunen løbende under sygeforløbet, og mindst hver gang der gennemføres en samtale som led i det individuelle kontaktforløb, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretage en sådan vurdering.
Stk. 3. Vurderer kommunen, at der er behov for at udarbejde en plan efter stk. 1 og 2 for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, skal den umiddelbart herefter udarbejde en sådan plan.
Stk. 4. Opfølgning på, om en person følger en plan efter stk. 3, sker som led i kontaktforløbet, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmulighederne

Overskriften før § 13 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Udnyttelse af arbejdsmulighederne

§ 13. Det er en betingelse for at få kontanthjælp efter § 11, at ansøgeren ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at personen aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder. Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp efter § 11, at ansøgeren står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse. Ansøgerens ægtefælle skal også udnytte sine arbejds- eller uddannelsesmuligheder.

Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får kontanthjælp efter § 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis personen

1) afslår et arbejde, som personen er henvist til,

2) udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret eller hos anden aktør, et møde i rehabiliteringsteamet eller fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,

3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,

4) undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver,

5) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning,

6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller

7) udebliver fra dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får uddannelseshjælp, jf. § 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved aktivt at deltage i den individuelt tilrettelagte uddannelsesrettede indsats, hvis personen

1) er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparat og afslår et arbejde, som personen er henvist til,

2) udebliver fra en individuel samtale i jobcenteret som led i kontaktforløbet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i jobcenteret,

3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,

4) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et tilbud m.v. i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven,

5) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en individuel samtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller

6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning.

Stk. 4. Kommunen har pligt til at vurdere, om en uddannelses- eller jobparat modtager af hjælp, jf. § 11, fortsat opfylder betingelserne om at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder, hvis personen gentagne gange melder sig syg, når personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller skal deltage i dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Kommunen skal dog ikke foretage en vurdering af personens rådighed, hvis det ikke vurderes relevant.

Stk. 5. Det er en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller deltager i de enkelte dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven, medmindre ansøgeren i medfør af § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller § 16, stk. 4, 1. pkt., i integrationsloven ikke er forpligtet til at tage imod tilbud. Har ansøgeren om uddannelseshjælp ikke en ungdomsuddannelse, er det endvidere en betingelse for at få uddannelseshjælp, at personen deltager i en læse-, skrive- og regnetest. Har ansøgeren om kontanthjælp ikke en ungdomsuddannelse, er det en betingelse for at få kontanthjælp, at personen deltager i en læse-, skrive- og regnetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for det, medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.

Stk. 6. For ansøgere, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, er det en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren medvirker ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i form af aktiviteter pålagt efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7. Ønsker ansøgeren eller dennes ægtefælle at modtage eller modtager ansøgeren eller dennes ægtefælle hjælp som uddannelses- eller jobparat, har de dog ikke pligt til at udnytte deres uddannelses- eller arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om uddannelse eller arbejde efter stk. 1 eller tilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter stk. 5, hvis

1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,

2) den pågældende ikke kan deltage i uddannelse eller arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis den hidtidige uddannelse eller det hidtidige arbejde fortsættes,

3) afstanden mellem bopæl og uddannelses- eller arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,

4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,

5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,

6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn, handicappet voksen eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,

7) den pågældende har ret til ferie efter stk. 11 og 12,

8) den pågældende aftjener værnepligt,

9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller

10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Stk. 8. Ønsker ansøgeren at modtage eller modtager ansøgeren hjælp som aktivitetsparat, skal kommunen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 7 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for ansøgerens eller modtagerens ægtefælle.

Stk. 9. Reglerne i stk. 1-6 gælder ikke for ansøgerens ægtefælle, når ægtefællen er under uddannelse eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

Stk. 10. En person, hvis ægtefælle er berettiget til hjælp efter § 11, og som udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-6. I så fald bliver hjælpen til parret beregnet efter reglerne i § 26, stk. 4, og § 34, stk. 3.

Stk. 11. En person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 4 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af reglerne i stk. 1-6, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 4 uger. En ferieperiode må højst vare 2 uger.

Stk. 12. Det er en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personens øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker den beskæftigelsesindsats, der er iværksat eller planlagt for personen. Kan den pågældende og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.

Stk. 13. For personer, der modtager integrationsydelse og er omfattet af reglerne om et uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 3-10 tilsvarende anvendelse.

Stk. 14. For personer, der modtager integrationsydelse, herunder personer, der er omfattet af integrationslovens §§ 26 og 26 a, men som ikke er omfattet af stk. 13, finder stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, 4, 5 og 7-10 tilsvarende anvendelse.

Stk. 15. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-7, herunder regler om, hvornår kommunen skal kræve frigørelsesattest, hvis ansøgeren eller ægtefællen har deltidsarbejde.

Stk. 16. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelses- eller kontanthjælp som nævnt i stk. 11, herunder hvordan ressourceforløbsydelse og perioder med revalidering i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov og kontantydelse efter lov om kontantydelse kan indgå i opgørelsen.

§ 13, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 4.5 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 13, stk. 2, nr. 2, ændres »på arbejdsformidlingen« til: »hos staten i jobcenteret«.
§ 13, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 4.6 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 13, stk. 2, nr. 4, ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.
§ 13, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006 og finder ikke anvendelse, hvis personen er sygemeldt til kommunen inden lovens ikrafttræden. I § 13, stk. 2, nr. 3, ændres »i kommunen eller« til: »i kommunen,«.
§ 13, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006 og finder ikke anvendelse, hvis personen er sygemeldt til kommunen inden lovens ikrafttræden. I § 13, stk. 2, nr. 4, ændres »en arbejdsgiver.« til: »en arbejdsgiver,«.
§ 13, stk. 2, nr. 5 og 6 er indsat ved § 2.4 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006 og finder ikke anvendelse, hvis personen er sygemeldt til kommunen inden lovens ikrafttræden.
§ 13, stk. 3, 2. pkt er indsat ved § 2.5 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006.
§ 13, stk. 4 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006. I § 13, stk. 4, ændres »tilbud efter stk. 3« til: »tilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter stk. 3«.
§ 13, stk. 8 er ophævet og § 13, stk. 8-14 er indsat ved § 2.7 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006. Hidtidig formulering: Stk. 8. Kommunen kan beregne hjælpen efter reglerne i § 26, stk. 5, og § 34, stk. 3, til en person, der er berettiget til hjælp efter § 11, når
1) ægtefællen udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, og
2) ægtefællen ikke kan dokumentere, at pågældende forsøger at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-3.

§ 13, stk. 15, 2. pkt. er indsat ved § 2.8 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006.
§ 13, stk. 4, nr. 4 er ændret ved § 59.1 i lov nr. 566 af 09.06.2006 fra d. 03.07.2006. I § 13, stk. 4, nr. 4, ændres »efter bestemmelserne i § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 1, 2 og 7, § 14 stk. 1-3 og 8, og § 15, stk. 1 og 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2,«.
§ 13, stk. 4, nr. 6, og § 13, stk. 11, nr. 3 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1545 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 13, stk. 4, nr. 6, og § 13, stk. 11, nr. 3, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.
§ 13, stk. 2, nr. 2 og 3 er ændret ved § 4.4 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007. Hidtidig formulering: 2) udebliver fra en formidlingssamtale eller en kontaktdato hos staten i jobcenteret,
3) udebliver fra en formidlings- eller opfølgningssamtale i kommunen,

§ 13, stk. 8 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 476 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. I § 13, stk. 8, ændres »der er berettiget til hjælp efter § 11, og som modtager kontanthjælp efter« til: »hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til hjælp efter § 11, og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter § 26, stk. 1, på baggrund af satserne i«.
§ 13, stk. 8 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 476 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. I § 13, stk. 8, ændres »300« til: »450«.
§ 13, stk. 9 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 476 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. I § 13, stk. 9, ændres »stk. 8« til: »kravet i stk. 8, nr. 2, om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder«.
§ 13, stk. 12, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 476 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. I § 13, stk. 12, 1. og 2. pkt., ændres »300« til: »450«.
§ 13, stk. 12, 3. pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 476 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. I § 13, stk. 12, 1. og 2. pkt., ændres »300« til: »450«.
§ 13, stk. 10, nr. 3 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. I § 13, stk. 10, nr. 3, ændres »§§ 38 a-41« til: »§§ 36-43«.
§ 13, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 6.5 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 13, stk. 2, nr. 1, ændres »formidlet arbejde« til: »arbejde, som personen er henvist til«.
§ 13, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 6.6 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. Hidtidig formulering: 2) udebliver fra en jobsamtale eller en cv-samtale hos staten eller kommunen i jobcenteret eller hos anden aktør eller fra en rådighedsvurdering hos kommunen i jobcenteret,
§ 13, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 6.7 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009.I § 13, stk. 2, nr. 4, ændres »staten i jobcenteret, kommunen« til: »jobcenteret«.
§ 13, stk. 4, nr. 4 er ændret ved § 5.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009. I § 13, stk. 4, nr. 4, indsættes efter »§ 8, stk. 1-6«: »og 8,«.
§ 13, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 3.1 i lov nr. 431 af 28.04.2010 fra d. 01.05.2010.
§ 13, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1596 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 13, stk. 3, 2. pkt., udgår »er under 30 år og«.
§ 13, stk. 8, nr. 1, og stk. 10 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 461 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011. I § 13, stk. 8, nr. 1, og to steder i § 13, stk. 10, ændres »i sammenlagt to år« til: »i sammenlagt 1 år«.
§ 13, stk. 8, nr. 2, stk. 9 og stk. 12, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 461 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011. I § 13, stk. 8, nr. 2, § 13, stk. 9, og § 13, stk. 12, 1. pkt., ændres »450« til: »225«, og »24« ændres til: »12«.
§ 13, stk. 10, 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 461 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011. I § 13, stk. 10, 2. pkt., ændres »i en sammenhængende periode på 2 år« til: »i en sammenhængende periode på 1 år«.
§ 13, stk. 11 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 461 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011. To steder i § 13, stk. 11, ændres »24« til: »12«.
§ 13, stk. 12, 2. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 461 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011. I § 13, stk. 12, 2. pkt., ændres »450« til: »225«.
§ 13, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13, stk. 2, nr. 4, indsættes efter »et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », et tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.
§ 13, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller et rimeligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.
§ 13, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »at der er behov for det«: », medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven«.
§ 13, stk. 3, 3. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13, stk. 3, 3. pkt., udgår »eller stk. 12, nr. 3 eller 4,«.
§ 13, stk. 3, 3. pkt. er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller integrationslovens § 16 a«.
§ 13, stk. 4, nr. 7 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13, stk. 4, nr. 7, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller integrationslovens § 24«.
§ 13, stk. 7 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13, stk. 7, ændres »§ 26, stk. 5« til: »§ 26, stk. 3«.
§ 13, stk. 8-14 er ophævet ved § 1.21 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Stk. 8. For så vidt angår et ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til hjælp efter § 11, og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter § 26, stk. 1, på baggrund af satserne i § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, anses en ægtefælle ikke for at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-3, når
1) ægteparret har modtaget hjælp efter § 11 i sammenlagt 1 år eller derover og
2) den pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret, at han eller hun har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.
I så fald bliver hjælpen til ægteparret beregnet efter reglerne i § 26, stk. 5 og 6, og § 34, stk. 3.
Stk. 9. En ægtefælle, hvis arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er ikke omfattet af kravet i stk. 8, nr. 2, om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.
Stk. 10. I perioden med hjælp i sammenlagt 1 år til et ægtepar efter stk. 8, nr. 1, indgår
1) perioder med kontanthjælp eller starthjælp, som parret har modtaget, inden det har modtaget hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3,
2) perioder, hvor en eller begge ægtefæller har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller har modtaget engangshjælp efter § 25 a, og
3) perioder, hvor hjælpen har været nedsat eller bortfaldet efter §§ 36-43.
Perioden med hjælp i sammenlagt 1 år afbrydes, hvis ingen af ægtefællerne har modtaget hjælp efter § 11 i en sammenhængende periode på 1 år.
Stk. 11. Opgørelsen af arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder efter stk. 8, nr. 2, sker for hver ægtefælle for sig. Perioden på 12 kalendermåneder forlænges med
1) perioder, hvor den pågældende ikke har kunnet arbejde på grund af dokumenteret sygdom,
2) perioder, hvor den pågældende har haft ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption, jf. stk. 4, nr. 4, og perioder med børnepasningsorlov efter lov om børnepasningsorlov,
3) perioder, hvor den pågældende har modtaget støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn, nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom eller døende nærtstående og efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,
4) perioder, hvor den pågældende har aftjent værnepligt,
5) perioder, hvor den pågældendes arbejdsevne har været så begrænset, at vedkommende ikke har kunnet opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, og
6) perioder, hvor den pågældende har været under ordinær uddannelse eller har modtaget en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at vedkommende udnytter sine arbejdsmuligheder.
Stk. 12. En ægtefælle, hvis hjælp er ophørt efter stk. 7 eller 8, kan igen blive berettiget til hjælp, når den pågældende dokumenterer, at han eller hun har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. De 225 timers arbejde skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen ophørte efter stk. 7 eller 8. Stk. 11, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis ægtefællen dokumenterer, at der har foreligget en af de nævnte perioder, der kan begrunde en forlængelse.
Stk. 13. Har en ægtefælle haft ordinært og ustøttet arbejde, hvor der ikke har været en fastsat arbejdstid, beregnes det antal timer, den pågældende anses for at have arbejdet efter stk. 8 og 12, ud fra indtægten divideret med en omregningsfaktor på 95 kr. Beløbet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.
Stk. 14. Selvstændig virksomhed kan medregnes til opgørelse af timetallet efter stk. 8 og 12, hvis ægtefællen dokumenterer, at den selvstændige virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i mindst 20 timer pr. uge, og der ikke er udbetalt hjælp efter § 11 til den pågældende ægtefælle, mens den selvstændige virksomhed er drevet. Den selvstændige virksomhed medregnes med det faktisk dokumenterede timetal.

§ 13, stk. 8, 2. pkt. er ophævet ved § 1.22 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om kommunens pligt til at sende varslingsbrev, vejlede om jobsøgning m.v. til ægtepar, der kan blive omfattet af stk. 8.
§ 13, stk. 2, nr. 5 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 153 af 28.02.2012 fra d. 05.03.2012. I § 13, stk. 2, nr. 5, ændres »sygeopfølgningssamtale« til: »jobsamtale som led i sygeopfølgning«.
§ 13, stk. 4, nr. 7 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 267 af 27.03.2012 fra d. 01.04.2012. Hidtidig formulering: 7) den pågældende er omfattet af en friperiode efter § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 24,
§ 13, stk. 8 og 9 er indsat ved § 3.3 i lov nr. 267 af 27.03.2012 fra d. 01.04.2012.
§ 13, stk. 11 er indsat ved § 3.4 i lov nr. 267 af 27.03.2012 fra d. 01.04.2012.
§ 13, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 3.1 i lov nr. 476 af 30.05.2012 fra d. 01.06.2012. I § 13, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »integrationsloven«: », medmindre ansøgeren i medfør af § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats eller integrationslovens § 16, stk. 4, 1. pkt., ikke er forpligtet til at tage imod tilbud«.
§ 13, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 3.3 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 13, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »anden aktør«: », et møde i rehabiliteringsteamet«.
§ 13, stk. 11 er ændret ved § 3.4 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 13, stk. 11, ændres »særlig ydelse« til: »ressourceforløbsydelse«.
§ 13, stk. 11 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 13, stk. 11 ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
§ 13, stk. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Det er en betingelse for at få hjælp efter § 11, at ansøgeren og ægtefællen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at de aktivt søger at udnytte deres arbejdsmuligheder.
§ 13, stk. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 13, stk. 2, ændres »hjælp« til: »kontanthjælp«.
§ 13, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: 2) udebliver fra en jobsamtale eller en cv-samtale i jobcenteret eller hos anden aktør, et møde i rehabiliteringsteamet eller fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,
§ 13, stk. 3-8 er ophævet og stk. 3-11 er indsat ved § 1.21 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Stk. 9-11 bliver herefter stk. 12-14. Hidtidig formulering: Stk. 3. Det er en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et rimeligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, medmindre ansøgeren i medfør af § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats eller integrationslovens § 16, stk. 4, 1. pkt., ikke er forpligtet til at tage imod tilbud. Hvis ansøgeren ikke har en ungdomsuddannelse, er det endvidere en betingelse for at få hjælp, at personen deltager i en læse- og skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for det, medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven. For ansøgere, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, og som ikke forsørger eget barn i hjemmet, er det endvidere en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren medvirker ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i form af aktiviteter pålagt efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a.
Stk. 4. Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage eller modtager ansøgeren eller ægtefællen hjælp alene på grund af ledighed, har de dog ikke pligt til at udnytte deres arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om arbejde efter stk. 1 eller tilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter stk. 3, hvis
1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,
2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,
3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,
4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,
5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,
6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,
7) den pågældende har ret til ferie efter stk. 8 og 9,
8) den pågældende aftjener værnepligt,
9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller
10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.
Stk. 5. Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage eller modtager ansøgeren eller ægtefællen hjælp på grund af problemer ud over ledighed, skal kommunen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 4 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.
Stk. 6. Reglerne i stk. 1-3 gælder ikke for ansøgerens ægtefælle, når ægtefællen er under uddannelse eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder.
Stk. 7. En person, hvis ægtefælle er berettiget til hjælp efter § 11, og som udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-3. I så fald bliver hjælpen til ægteparret beregnet efter reglerne i § 26, stk. 3, og § 34, stk. 3.
Stk. 8. En person, der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage kontanthjælp. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af reglerne i stk. 1-3, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 5 uger.

§ 13, stk. 13 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 13, stk. 10, der bliver stk. 13, ændres »stk. 1-4,« til: »stk. 1-7,«, og »ansøgeren eller ægtefællen« ændres til: »ansøgeren, ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b,«.
§ 13, stk. 14 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 13, stk. 11, der bliver stk. 14, ændres »stk. 8,« til: »stk. 11,«.
§ 13, stk. 7, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 13, stk. 7, nr. 4, udgår »og 8«. Hidtidig formulering: 4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,
§ 13, stk. 1, 3. pkt, stk. 5, 1. pkt., stk. 7 og stk. 10, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 13, stk. 1, 3. pkt., stk. 5, 1. pkt., stk. 7 og stk. 10, 1. pkt., udgår »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«. Hidtidig formulering: Ansøgerens ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, skal også udnytte sine arbejds- eller uddannelsesmuligheder.
Det er en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et rimeligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, medmindre ansøgeren i medfør af § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller § 16, stk. 4, 1. pkt., i integrationsloven ikke er forpligtet til at tage imod tilbud.
Ønsker ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, at modtage eller modtager ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever hjælp som uddannelses- eller jobparat, har de dog ikke pligt til at udnytte deres uddannelses- eller arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om uddannelse eller arbejde efter stk. 1 eller tilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter stk. 5, hvis
En person, hvis ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, er berettiget til hjælp efter § 11, og som udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-6.

§ 13, stk. 7 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 13, stk. 7, udgår »eller samlever«. Hidtidig formulering: Stk. 7. Ønsker ansøgeren eller dennes ægtefælle at modtage eller modtager ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever hjælp som uddannelses- eller jobparat, har de dog ikke pligt til at udnytte deres uddannelses- eller arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om uddannelse eller arbejde efter stk. 1 eller tilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter stk. 5, hvis
§ 13, stk. 8, 2. pkt. og stk. 9 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 13, stk. 8, 2. pkt., og stk. 9, udgår »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b«. Hidtidig formulering: 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for ansøgerens eller modtagerens ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b.
Reglerne i stk. 1-6 gælder ikke for ansøgerens ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, når ægtefællen eller samleveren er under uddannelse eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

§ 13, stk. 9 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 13, stk. 9, udgår »eller samleveren«. Hidtidig formulering: Stk. 9. Reglerne i stk. 1-6 gælder ikke for ansøgerens ægtefælle, når ægtefællen eller samleveren er under uddannelse eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder.
§ 13, stk. 13 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 13, stk. 13, ændres »ansøgeren, ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b,« til: »ansøgeren eller ægtefællen«.
§ 13, stk. 14 er ændret ved § 27.1 i lov nr. 174 af 24.02.2015 fra d. 25.02.2015. I § 13, stk. 14, indsættes efter »i samme lov«: »og kontantydelse efter lov om kontantydelse«.
§ 13, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13, stk. 2, nr. 4, ændres »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et tilbud« til: »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et tilbud m.v.«
§ 13, stk. 2, nr 5 og stk. 3, nr 5 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13, stk. 2, nr. 5, og stk. 3, nr. 5, ændres »sygeopfølgning, eller« til: »sygeopfølgning,«.
§ 13, stk. 2, nr. 6 og stk. 3, nr. 6 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13, stk. 2, nr. 6, stk. 3, nr. 6, ændres »sygeopfølgning.« til: »sygeopfølgning eller«.
§ 13, stk. 2, nr. 7 er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.
§ 13, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13, stk. 3, nr. 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller integrationsloven«.
§ 13, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller et tilbud m.v. i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.
§ 13, stk. 3, nr. 7 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.
§ 13, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13, stk. 4, 1. pkt., ændres »tilbud i medfør« til: »skal deltage i dele«.
§ 13, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13, stk. 5, 1. pkt., ændres »et rimeligt tilbud i medfør af« til: »deltager i de enkelte dele af«.
§ 13, stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »læse-, skrive- og regnetest«: », medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven«.
§ 13, stk. 6, 2. pkt. er ophævet ved § 1.20 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Tilsvarende gælder for personer, der modtager kontanthjælp og har fået tilbud om aktiviteter pålagt efter § 16 a i integrationsloven.
§ 13, stk. 10, 2. pkt. er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13, stk. 10, 2. pkt., ændres »§ 26, stk. 3« til: »§ 26, stk. 4«.
§ 13, stk. 13 og 14 er indsat ved § 1.22 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Stk. 13 og 14 bliver herefter stk. 15 og 16.
§ 13, stk. 15 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.01.2016. I § 13, stk. 13, der bliver stk. 15, ændres »ansøgeren, ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b,« til: »ansøgeren eller ægtefællen«.
§ 13, stk. 11, 1. og 6. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. I § 13, stk. 11, 1. og 6. pkt., ændres »5 uger« til: »4 uger«.
§ 13, stk. 11, 7. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016.
§ 13, stk. 13 er ændret ved § 11.4 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.10.2016. I § 13, stk. 13, udgår: »eller efter § 16 a i integrationsloven«. Hidtidig formulering: Stk. 13. For personer, der modtager integrationsydelse og er omfattet af reglerne om et uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter § 16 a i integrationsloven, finder stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 3-10 tilsvarende anvendelse.
§ 13, stk. 14 er ændret ved § 11.5 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.10.2016. I § 13, stk. 14, indsættes efter »integrationsydelse,«: »herunder personer, der er omfattet af integrationslovens §§ 26 og 26 a,«.
§ 13, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016. I § 13, stk. 3, nr. 2, udgår »eller integrationsloven«.
§ 13, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016. I § 13, stk. 3, nr. 4, udgår »eller et tilbud m.v. i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«
§ 13, stk. 3, nr. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016. I § 13, stk. 3, nr. 5, indsættes efter »foranstaltninger som led i sygeopfølgning,«: »eller«.
§ 13, stk. 3, nr. 6 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016. I § 13, stk. 3, nr. 6, ændres »sygeopfølgning eller« til: »sygeopfølgning.«
§ 13, stk. 3, nr. 7 er ophævet ved § 1.5 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016. Hidtidig formulering: 7) udebliver fra dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
§ 13, stk. 5, 2.pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016. I § 13, stk. 5, 2. pkt., udgår », medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven«.
§ 13, stk. 7, nr. 6 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016. I § 13, stk. 7, nr. 6, indsættes efter »handicappet barn«: », handicappet voksen«.

§ 13 a. For en person, der har ansøgt om eller modtager hjælp efter § 11 , og som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, er det en betingelse, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder ved at søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Personen skal endvidere efter krav fra jobcenteret søge konkrete job. En person, der modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter § 11 som åbenlyst uddannelsesparat, skal udnytte sine arbejdsmuligheder, indtil den pågældende skal påbegynde ordinær uddannelse.

Stk. 2. En person, som modtager integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparat, skal hurtigst muligt efter tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret sørge for at lægge en beskrivelse af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand med at finde arbejde ind i Jobnet efter de regler, der gælder herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 a, stk. 3, medmindre personen efter integrationslovens § 26 a, stk. 6, er undtaget fra at lægge sit cv på Jobnet. Personen skal herefter vedligeholde sin beskrivelse (cv) efter de regler, der er fastsat herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 a, stk. 4, medmindre personen efter integrationslovens § 26 a, stk. 6, er undtaget fra at lægge sit cv på Jobnet.

Stk. 3. En person, der modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som åbenlyst uddannelsesparat, eller en person, der modtager kontanthjælp som aktivitetsparat, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter første henvendelse til kommunen om hjælp lægge sit cv ind i Jobnet, jf. stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for en person, som er åbenlyst uddannelsesparat, eller som er aktivitetsparat.

Stk. 4. En person, som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, og som modtager hjælp efter § 11, skal være aktivt jobsøgende. Personen skal overholde de aftaler, der fremgår af Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke områder den pågældende skal søge job. Personen skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet. 1.-3. pkt. gælder tilsvarende for en jobparat integrationsydelsesmodtager, som er omfattet af integrationsprogrammet i integrationsloven, jf. integrationslovens § 26 a, stk. 1. En jobparat integrationsydelsesmodtager, som er blevet undtaget fra kravet om løbende at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet, jf. integrationslovens § 26 a, stk. 6, skal dokumentere sin aktive jobsøgning som aftalt med jobcenteret, jf. integrationslovens § 26, stk. 3.

§ 13 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 4.6 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 13 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.
§ 13 a, stk. 2 er ændret ved § 4.7 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 13 a, stk. 2, ændres »tilmelding til arbejdsformidlingen« til: »registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret«, og »Job- og CV-banken« ændres til: »Jobnet«.
§ 13 a, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 4.5 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007.
§ 13 a, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 3.2 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. Hidtidig formulering: Personen skal hurtigst muligt og senest 1 måned efter registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, jf. § 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sørge for at lægge en beskrivelse af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidlingen af arbejde ind i Beskæftigelsesministeriets database (Jobnet), jf. § 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
§ 13 a, stk. 2 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. Overalt i loven ændres »registrering« til: »tilmelding«, »registreringen« til: »tilmeldingen«, »registrere« til: »tilmelde« og »registreret« til: »tilmeldt«.
§ 13 a, stk. 2 er ændret ved § 6.2 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 13 a, stk. 2, udgår »hos staten«.
§ 13 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 6.8 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 13 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »staten i jobcenteret eller kommunen« til: »jobcenteret«.
§ 13 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 6.9 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 13 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »konkrete, åbne jobordrer« til: »konkrete job«.
§ 13 a, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 6.10 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 13 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »formidlingen af« til: »jobcenterets bistand med at finde«.
§ 13 a, stk. 2, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., indsættes efter »regler fastsat i medfør heraf«: »eller i integrationslovens § 26 a, stk. 2«.
§ 13 a, stk. 1 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 13 a, stk. 1, ændres »alene på grund af ledighed,« til: », og som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat,«.
§ 13 a, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.25 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 13 a, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.26 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 13 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »Personen« til: »En person, som modtager kontanthjælp som jobparat,«.
§ 13 a, stk. 3 er indsat ved § 1.27 i lov nr. 894 af 04.07.2013. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen.
§ 13 a, stk. 4 er indsat ved § 1.28 i lov nr. 894 af 04.07.2013. 1. pkt. træder i kraft d. 01.01.2014 og beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 2. og 3. pkt.
§ 13 a, stk. 1, 3. pkt. og stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13 a, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »modtager«: »integrationsydelse eller«.
§ 13 a, stk. 3 er indsat ved § 1.25
i lov nr. 1000 af 30.08.2015. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse.
§ 13 a, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 11.6 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.10.2016.
I § 13 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »integrationslovens § 26 a, stk. 2.« til: »integrationslovens § 26 a, stk. 3, medmindre personen efter integrationslovens § 26 a, stk. 6, er undtaget fra at lægge sit cv på Jobnet.«
§ 13 a, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 11.7 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.10.2016.
I § 13 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »integrationslovens § 26 a, stk. 2.« til »integrationslovens § 26 a, stk. 4, medmindre personen efter integrationslovens § 26 a, stk. 6, er undtaget fra at lægge sit cv på Jobnet.«
§ 13 a, stk. 4, 4. og 5. pkt. er indsat ved § 11.8 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.10.2016.

§ 13 b. En person, der ønsker at modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, kan i almindelighed tidligst få udbetalt hjælp 1 måned efter den første henvendelse til kommunen, jf. dog § 25 a. Ansøgeren er omfattet af § 13 i venteperioden. For personer, som er åbenlyst uddannelsesparate eller jobparate, og som modtager hjælp, jf. § 11, kan udbetaling af hjælp kun finde sted, hvis ansøgeren er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret og udnytter sine arbejdsmuligheder.

Stk. 2. Der kan højst udbetales hjælp svarende til den periode, hvor betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

§ 13 b, stk. 1 er ændret ved § 4.8 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 13 b, stk. 1, ændres »tilmeldt arbejdsformidlingen« til: »registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret«.
§ 13 b, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. Overalt i loven ændres »registrering« til: »tilmelding«, »registreringen« til: »tilmeldingen«, »registrere« til: »tilmelde« og »registreret« til: »tilmeldt«.
§ 13 b, stk. 1 er ændret ved § 6.2 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 13 b, stk. 1, udgår »hos staten«.
§ 13 b, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13 b, stk. 1, udgår »eller starthjælp«.
§ 13 b, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 13 b, stk. 1, 1. pkt. ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
§ 13 b, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.29 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 13 b, stk. 1, 3. pkt., ændres »For personer, der modtager hjælp alene på grund af ledighed,« til: »For personer, som er åbenlyst uddannelsesparate eller jobparate, og som modtager hjælp, jf. § 11,«.
§ 13 b, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.26 i
lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13 b, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »modtage«: »integrationsydelse eller«.

§ 13 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kravet om at udnytte arbejdsmulighederne i §§ 13 og 13 a kan fraviges under deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

§ 13 c er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13 c indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

Tilsyn med kommunernes rådighedsvurdering

§ 13 d. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparat.

Stk. 2. Tilsynet omfatter

1) kommunernes afgørelser om rådighed efter §§ 13-13 c og

2) kommunernes afgørelser om konsekvenser og sanktioner efter §§ 36-43.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indhenter sager til gennemsyn fra kommunerne til brug for tilsynet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan endvidere ved tilsynsbesøg i den enkelte kommune få udleveret sager til gennemsyn.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddeler kommunen, om de gennemgåede afgørelser vurderes at være i overensstemmelse med gældende rådigheds- og sanktionsregler, herunder om der fejlagtigt er udbetalt integrationsydelse eller kontanthjælp med den virkning, at udgiften ikke kan anmeldes til statsrefusion.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen behandler det samlede resultat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn på et møde.

Stk. 6. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige tilfælde beslutte, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling efter stk. 5, herunder om, hvilke foranstaltninger resultatet af tilsynet har givet anledning til. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fastsætte en frist for denne orientering.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet regler om gennemførelsen af tilsynet.

§ 13 d, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. I § 13 d, stk. 2, nr. 2, ændres »§§ 38 a-41« til: »§§ 36-41«.
§ 13 d, stk. 5 og 6 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 482 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009.
§ 13 d, stk. 1, 3, 4 og 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 600 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 13 d, stk. 1, to steder i § 13 d, stk. 3, i § 13 d, stk. 4, og to steder i § 13 d, stk. 6, ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen«.
§ 13 d, stk. 5 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 600 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 13 d, stk. 5, ændres »Arbejdsdirektoratets« til: »Pensionsstyrelsens«.
§ 13 d, stk. 6 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 600 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 13 d, stk. 6, ændres »direktoratet« til: »styrelsen«.
§ 13 d, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13 d, stk. 1, udgår »eller starthjælp«.
§ 13 d, stk. 4 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 13 d, stk. 4, ændres »kontant- eller starthjælp« til: »kontanthjælp«.
§ 13 d, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
I § 13 d, stk. 1, ændres »alene på grund af ledighed« til: »som jobparat«.
§ 13 d, stk. 1, og 3, 4 og 6 er ændret ved § 3.1 i
lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. Overalt i loven ændres »Pensionsstyrelsen« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.
§ 13 d, stk. 5 er ændret ved § 3.3 i
lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 13 d, stk. 5, og § 13 e ændres »Pensionsstyrelsens« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.
§ 13 d, stk. 1 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 13 d, stk. 1, indsættes efter »modtager«: »integrationsydelse eller«.
§ 13 d, stk. 4 er ændret ved § 1.27 i
lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.
I § 13 d, stk. 4, indsættes efter »fejlagtigt er udbetalt«: »integrationsydelse eller«.

§ 13 e. Tilsynsrådet, jf. § 92 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er rådgivende for beskæftigelsesministeren i spørgsmål vedrørende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsynsvirksomhed efter § 13 d.

§ 13 e er ændret ved § 1.2 i lov nr. 600 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 13 e ændres »Arbejdsdirektoratets« til: »Pensionsstyrelsens«.
§ 13 e, er ændret ved § 3.3 i
lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 13 d, stk. 5, og § 13 e ændres »Pensionsstyrelsens« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.

Skærpet rådighedskrav

§ 13 f. For så vidt angår ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp efter § 11, og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter § 26, stk. 1, på baggrund af satserne i §§ 23-25, anses en ægtefælle for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 13, stk. 1-6, og § 13 a, når

1) ægteparret har modtaget hjælp efter § 11 beregnet efter § 26, stk. 1, i sammenlagt 1 år eller derover inden for 3 år og

2) den pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Stk. 2. Hjælpen til ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller ikke anses for at udnytte deres arbejdsmuligheder efter stk. 1, beregnes efter reglerne i § 26, stk. 5-7, og § 34, stk. 3.

Stk. 3. For så vidt angår ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til integrationsydelse efter § 11, og hvor hjælpen beregnes efter § 26, stk. 1 eller 2, på baggrund af satserne i §§ 22-25, anses en ægtefælle for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 13, stk. 1-6, og § 13 a og efter reglerne i integrationsloven, når

1) ægteparret har modtaget hjælp efter § 11 beregnet efter § 26, stk. 1 eller 2, i sammenlagt 1 år eller derover inden for 3 år og

2) den pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Stk. 4. Hjælpen til ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller ikke anses for at udnytte deres arbejdsmuligheder efter stk. 3, beregnes efter reglerne i § 26, stk. 8, og § 34, stk. 3. Ægtepar, hvor den ene eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, og hvor den ene eller begge ægtefæller har forsørgelsespligt over for et barn, får dog ikke beregnet hjælpen efter § 26, stk. 8, og § 34, stk. 3, når der alene på grund af manglende opfyldelse af betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse ikke udbetales fuld børne- og ungeydelse.

Stk. 5. En ægtefælle, der modtager integrationsydelse, og som er gift med en person, der modtager en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder, f.eks. i form af folkepension, førtidspension, SU eller efterløn, eller ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a og 6 b, anses for at udnytte sine arbejdsmuligheder, uanset at vedkommende ikke opfylder betingelserne i stk. 3.

Stk. 6. En ugift modtager af uddannelses- eller kontanthjælp efter § 11, hvis hjælp beregnes på baggrund af satserne i §§ 23-25, anses for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 13, stk. 1-6, og § 13 a, når

1) personen har modtaget hjælp efter § 11 i sammenlagt 1 år eller derover inden for 3 år og

2) den pågældende ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Stk. 7. Hjælpen til en ugift person, der anses for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter stk. 6, nedsættes efter reglerne i § 13 g. Bliver en ugift person gift, beregnes hjælpen til personen fortsat efter 1. pkt., indtil ægteparret som par har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år inden for 3 år, jf. stk. 1, nr. 1, eller stk. 3, nr. 1. Hjælpen nedsættes dog ikke efter 1. og 2. pkt. for personer, der alene modtager uddannelseshjælp beregnet på baggrund af satserne i § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 6-9, og for personer, der er samlevende med eller bliver gift med en person, der modtager integrationsydelse, og hvis hjælp beregnes efter § 26, stk. 2.

Stk. 8. For så vidt angår ægtepar, hvor kun en af ægtefællerne er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven, og hvor der kun beregnes hjælp til den ægtefælle, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, jf. § 26, stk. 3, sker der nedsættelse i uddannelses- eller kontanthjælpen til denne ægtefælle efter reglerne i stk. 6 og 7. Det samme gælder, hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 6 a og 6 b.

Stk. 9. En ægtefælle eller en ugift person, hvis arbejdsevne vurderes at være så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er ikke omfattet af kravet i stk. 1, 3 eller 6 om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Hvis en ægtefælle eller en ugift person er undtaget efter 1. pkt. i 12 sammenhængende måneder eller mere og igen bliver omfattet af kravet i stk. 1, 3 eller 6, begynder opgørelsen af perioden med hjælp, jf. stk. 10, og opgørelsen af arbejde, jf. stk. 12, forfra.

Stk. 10. I opgørelsen af perioden med hjælp i sammenlagt 1 år inden for 3 år til et ægtepar efter stk. 1, nr. 1, eller stk. 3, nr. 1, eller til en ugift person efter stk. 6, nr. 1, indgår

1) perioder med integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, som ægteparret eller den ugifte person har modtaget,

2) perioder, hvor en eller begge ægtefæller eller den ugifte person har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller har modtaget engangshjælp efter § 25 a, og

3) perioder, hvor der har været fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 35-43.

Stk. 11. Opgørelsen af perioden med hjælp i sammenlagt 1 år efter stk. 10 begynder forfra for ægtepar, hvis ingen af ægtefællerne har modtaget hjælp efter § 11 i en sammenhængende periode på 1 år. Det samme gælder, hvis en ugift person ikke har modtaget hjælp efter § 11 i en sammenhængende periode på 1 år.

Stk. 12. Opgørelsen af arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder efter stk. 1, nr. 2, og stk. 3, nr. 2, sker for hver ægtefælle for sig. Perioden på 12 kalendermåneder for både en ægtefælle, jf. stk. 1, nr. 2, og stk. 3, nr. 2, og en ugift person, jf. stk. 6, nr. 2, forlænges med

1) perioder, hvor den pågældende ikke har kunnet arbejde på grund af dokumenteret sygdom,

2) perioder, hvor den pågældende har haft ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption, jf. § 13, stk. 7, nr. 4,

3) perioder, hvor den pågældende har modtaget støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn, handicappet voksen eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,

4) perioder, hvor den pågældende har aftjent værnepligt,

5) perioder, hvor den pågældendes arbejdsevne har været vurderet så begrænset, at vedkommende ikke har kunnet opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, jf. stk. 9, og

6) perioder, hvor den pågældende har været under ordinær uddannelse eller anden uddannelse eller opkvalificering til uddannelse, hvor der ikke stilles krav om udnyttelse af arbejdsmulighederne, eller hvor den pågældende har modtaget en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at vedkommende udnytter sine arbejdsmuligheder.

Stk. 13. Resulterer en forlængelse efter stk. 12 i, at der ved opgørelsen af arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder indgår måneder, der ligger mere end 3 år før opgørelsestidspunktet, ses der bort fra sådanne måneder. I et sådant tilfælde får ægtefællen eller den ugifte person tillagt yderligere måneder fremadrettet svarende til antallet af måneder, der er set bort fra.

Stk. 14. En ægtefælle eller en ugift person, hvis hjælp er ophørt eller nedsat efter stk. 1-8, kan igen blive berettiget til fuld hjælp, når den pågældende dokumenterer at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Arbejdet skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen ophørte eller blev nedsat efter stk. 1-8. Stk. 12, 2. pkt., og stk. 13 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 15. Har en ægtefælle eller en ugift person haft ordinært og ustøttet arbejde, hvor der ikke har været en fastsat arbejdstid, beregnes det antal timer, den pågældende anses for at have arbejdet efter stk. 1, 3, 6 og 14, ud fra indtægten divideret med en omregningssats på 119,08 kr. (2016-niveau).

Stk. 16. Selvstændig virksomhed kan medregnes til opgørelse af timetallet efter stk. 1, 3, 6 og 14, hvis ægtefællen eller den ugifte person dokumenterer, at den selvstændige virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i mindst 20 timer pr. uge, og der ikke er udbetalt hjælp efter § 11 til den pågældende ægtefælle eller ugifte person, mens den selvstændige virksomhed er drevet. Den selvstændige virksomhed medregnes med det faktisk dokumenterede timetal.

Stk. 17. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om kommunens pligt til at sende varslingsbrev, vejlede om jobsøgning m.v. til ægtepar eller ugifte personer, der kan blive omfattet af stk. 1-8.

§ 13 f er indsat ved § 1.4 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016.
§ 13 f, stk. 4, 2.pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: § 13 f, stk. 4, 2. pkt., affattes således: »Ægtepar, hvor den ene eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, og hvor den ene eller begge ægtefæller har forsørgelsespligt over for et barn, får dog ikke beregnet hjælpen efter § 26, stk. 8, og § 34, stk. 3, når der alene på grund af manglende opfyldelse af betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse ikke udbetales fuld børne- og ungeydelse.«. Hidtidig formulering: Ægtepar på integrationsydelse, hvor den ene eller begge ægtefæller har forsørgelsespligt over for et barn, skal dog først have beregnet hjælpen efter § 26, stk. 8, og § 34, stk. 3, når de har opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse.

§ 13 f, stk. 7, 2.pkt. er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016. Hidtidig formulering: Hjælpen nedsættes dog ikke for personer, der alene modtager uddannelseshjælp beregnet på baggrund af satserne i § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 6-9.
§ 13 f, stk. 7 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: I § 13 f, stk. 7, indsættes efter 3. pkt., der bliver 2. pkt.: »Hjælpen nedsættes dog ikke efter 1. og 2. pkt. for personer, der alene modtager uddannelseshjælp beregnet på baggrund af satserne i § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 6-9, og for personer, der er samlevende med eller bliver gift med en person, der modtager integrationsydelse, og hvis hjælp beregnes efter § 26, stk. 2.«
§ 13 f, stk. 12, nr. 3 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: I § 13 f, stk. 12, nr. 3, indsættes efter »handicappet barn«: », handicappet voksen«.

§ 13 g. Opfylder en ugift person ikke kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f, stk. 6 og 7, nedsættes hjælpen til den pågældende således:

1) Personer, hvis hjælp beregnes på baggrund af 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke, får hjælpen nedsat med 1.000 kr. pr. måned (2016-niveau).

2) Personer, hvis hjælp beregnes på baggrund af mindre end 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller mindre end 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke, får hjælpen nedsat med 500 kr. pr. måned (2016-niveau), dog således, at personer, der modtager uddannelseshjælp beregnet på baggrund af satserne i § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 6-9, ikke får nedsat hjælpen.

Stk. 2. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1 sker med virkning fra den 1. i måneden efter den måned, hvor betingelserne i § 13 f, stk. 6 og 7, ikke er opfyldt.

§ 13 g er indsat ved § 1.4 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016.

Formue

§ 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller, 20.000 kr.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Stk. 3. Der ses endvidere bort fra formue i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom. Det beløb, der ses bort fra, udgør differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet.

Stk. 4. Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2) lov om erstatningsansvar,

3) lov om arbejdsskadesikring eller

4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade.

Stk. 6. Kommunen ser endvidere bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, og fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikkeøkonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.

Stk. 7. For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal kommunen tillige se bort fra ansøgerens og dennes ægtefælles formue.

Stk. 8. Kommunen ser bort fra engangsbeløb på op til 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed, der udbetales fra forsikring mod visse kritiske sygdomme. Der ses bort fra forsikringsbeløb i op til 5 år efter beløbets udbetaling.

§ 14, stk. 3, nr. 3 er ændret ved § 4.6 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007. I § 14, stk. 3, nr. 3, ændres »lov om forsikring mod følger af arbejdsskade« til: »lov om arbejdsskadesikring«.
§ 14, stk. 5 er ændret ved
§ 3.1 i lov nr. 546 af 26.05.2010 fra d. 01.06.2010 og har virkning fra den 1. januar 2009. I § 14, stk. 5, indsættes efter »ligningslovens § 7, nr. 22«: », og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningsloven § 7, nr. 30«.
§ 14, stk. 5 er ændret ved
§ 3.1 i lov nr. 1595 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 5. Kommunen ser endvidere bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22, og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningsloven § 7, nr. 30.
§ 14, 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.30 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. 2. pkt. bliver herefter 3. pkt.
§ 14, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.31 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
I § 14, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »ægtefæller«: »eller samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b,«.
§ 14, stk. 6 og 7 er indsat ved § 1.32 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 14, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 8.1 i
lov nr. 336 af 02.04.2014 fra d. 04.04.2014.
I § 14, stk. 3, nr. 2, ændres »erstatningsansvar eller« til: »erstatningsansvar,«.
§ 14, stk. 3, nr. 3 er ændret ved § 8.2 i
lov nr. 336 af 02.04.2014 fra d. 04.04.2014. I § 14, stk. 3, nr. 3, ændres »arbejdsskadesikring.« til: »arbejdsskadesikring eller«.
§ 14, stk. 3, nr. 4 er indsat ved § 8.3 i
lov nr. 336 af 02.04.2014 fra d. 04.04.2014.
§ 14, stk. 3 er indsat ved § 1.1 i
lov nr. 1367 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.
§ 14, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.3 i
lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering:
1. pkt. finder tilsvarende anvendelse i forhold til en ansøger og dennes samlever, jf. §§ 2 a og 2 b.
§ 14, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 14, stk. 1, 3. pkt., der bliver 2. pkt., udgår »eller samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b,«. Hidtidig formulering: Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller eller samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, 20.000 kr.
§ 14, stk. 7 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016.
I § 14, stk. 7, udgår »eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b,«. Hidtidig formulering: For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal kommunen tillige se bort fra ansøgerens og dennes ægtefælles eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b, formue.

Kapitalpensioner m.v.

§ 15. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der ses bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret.

§ 16. (Ophævet).

§ 17. (Ophævet).

§ 18. (Ophævet).

§ 19. (Ophævet).

§ 20. (Ophævet).

§ 21. (Ophævet).

Integrationsydelse

§ 22. Personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, modtager integrationsydelse.

Stk. 2. Integrationsydelsen efter stk. 1 udgør et månedligt beløb på

1) 11.845 kr. (2017-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 3,

2) 8.290 kr. (2017-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

3) 5.923 kr. (2017-niveau) for personer, der er fyldt 30 år, og personer under 30 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

4) 2.552 kr. (2017-niveau) for personer under 30 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 3. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes integrationsydelsen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 4. Kommunen yder efter ansøgning en danskbonus til en person, der modtager hjælp efter stk. 2 eller § 27 a, 2. pkt., og som har bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller FVU læsning trin 2, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, eller tilsvarende eller højere prøve i dansk, jf. dog stk. 6. Danskbonus består af et månedligt tillæg til integrationsydelsen på 1.541 kr. (2017-niveau) inden for en 6 måneders periode. Der kan opnås ret til danskbonus efter 1. pkt. én gang. Personer, der tidligere har opnået ret til dansktillæg efter denne lov eller danskbonus efter integrationslovens § 22, har ikke ret til danskbonus efter 1. pkt.

Stk. 5. Danskbonus udgør et månedligt beløb på 1.500 kr. (2015-niveau), dog således at den samlede hjælp ikke overstiger, hvad personen ville være berettiget til efter §§ 23-25, såfremt opholdskravet i § 11, stk. 3, var opfyldt.

Stk. 6. Hvor ganske særlige forhold taler herfor, kan kommunen efter ansøgning yde danskbonus til en person, der er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge heraf ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå en prøve i dansk for at kunne opfylde betingelserne i stk. 4. Ansøgeren skal afgive oplysning på tro og love om deltagelse i danskundervisning og forsøg på at tage prøve i dansk. Hvis ansøgeren ikke har deltaget i danskundervisning og ikke har forsøgt at tage prøve i dansk, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse er årsagen til såvel den manglende deltagelse i danskundervisning som det manglende forsøg på at tage prøve i dansk.

Stk. 7. De forhold, der er omtalt i stk. 6, 1. pkt., skal være dokumenteret ved en lægeerklæring. Det skal fremgå af erklæringen, om behandlingsmulighederne er udtømt, om den pågældende er ude af stand til at bestå en prøve som anført i stk. 4, og om den pågældende fremover vil blive i stand til at tilegne sig dansk på det krævede niveau. Herudover skal det forhold, der er omtalt i stk. 6, 3. pkt., være dokumenteret i en lægeerklæring.

Stk. 8. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter nærmere regler om beregning og udbetaling af danskbonus efter stk. 4 og regler for, hvilke prøver i dansk ud over de i stk. 4 nævnte som er på tilsvarende niveau som eller højere niveau end de i stk. 4 nævnte, der giver ret til danskbonus.

§ 22 er indsat ved § 1.28 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.
§ 22, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 22, stk. 2, nr. 1, ændres »11.888 kr. (2015-niveau)« til: »11.845 kr. (2017-niveau)«, i nr. 2 ændres »8.319 kr. (2015-niveau)« til: »8.290 kr. (2017-niveau)«, i nr. 3 ændres »5.945 kr. (2015-niveau)« til: »5.923 kr. (2017-niveau«, og i nr. 4 ændres »2.562 kr. (2015-niveau)« til: »2.552 kr. (2017-niveau)«.
§ 22, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 22, stk. 4, ændres »et tillæg« til: »en danskbonus«.
§ 22, stk. 4, 2.-4. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018.
§ 22, stk. 5 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 22, stk. 5, ændres »Tillægget« til: »Danskbonus«.
§ 22, stk. 6 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 22, stk. 6, 1. pkt., ændres »tillæg« til: »danskbonus«.
§ 22, stk. 8 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 22, stk. 8, ændres »dansktillæg« til: »danskbonus«, og »tillæg« ændres til: »danskbonus«.

§ 23. Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp.

Stk. 2. Uddannelseshjælpen udgør et månedligt beløb på

1) 11.505 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 5,

2) 8.051 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og, ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

3) 10.500 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,

4) 13.952 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,

5) 10.500 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 4,

6) 5.753 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

7) 2.479 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,

8) 5.753 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

9) 2.479 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 3. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager uddannelseshjælp efter stk. 2, nr. 6, 7, 8 eller 9, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Uddannelseshjælp, aktivitetstillæg eller barselstillæg, jf. § 24, og månedligt tillæg til børnebidrag kan samlet højst udgøre 13.952 kr.

Stk. 4. Hjælp efter stk. 2, nr. 4, og stk. 3 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 5. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes uddannelseshjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

§ 23 er indsat ved § 1.33 i lov nr. 894 af 04.07.2013. Ændringen træder i kraft den 01.10.2013 og har virkning fra den 01.01.2014.
§ 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 3 samt stk. 5 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1612 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 3, og § 23, stk. 5, ændres »modtager ekstra børnetilskud« til: »har erhvervet ret til ekstra børnetilskud«.
§ 23, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1612 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 23, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »efter«: »stk. 2, nr. 5, og«.
§ 23, stk. 3, 3. pkt. er ændret ved § 3.4 i
lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 23, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »aktivitetstillæg«: »eller barselstillæg«.
§ 23, stk. 5, 2. pkt. er indsat ved § 1.1 i
lov nr. 1521 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 23, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 23, stk. 2, nr. 2, ændres »hjemmet,« til: »hjemmet og«.
§ 23, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 23, stk. 2, nr. 2, udgår »og er gift eller bor sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år«. Hidtidig formulering: 8.051 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og, ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,
§ 23, stk. 2, nr. 3 er ophævet ved § 1.15 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Nr. 4-10 bliver herefter nr. 3-9. Hidtidig formulering:
5.753 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,
§ 23, stk. 2, nr. 5 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 23, stk. 2, nr. 6, der bliver nr. 5, ændres »nr. 5« til: »nr. 4«.
§ 23, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 23, stk. 3, 1. pkt., ændres »nr. 3, 7, 8, 9 eller 10« til: »nr. 6, 7, 8 eller 9«.
§ 23, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 23, stk. 4, 1. pkt., ændres »nr. 5,« til: »nr. 4,«.

§ 24. Kommunen yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en person, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 4 og 6. En person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Kommunen yder et barselstillæg med et beløb, der svarer til et aktivitetstillæg, jf. stk. 3, til personer, der er visiteret som uddannelsesparate, og som har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse for barselstillæg.

Stk. 3. Aktivitetstillægget udgør et månedligt beløb på

1) 2.447 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 1,

2) 5.901 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2,

3) 4.747 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 6,

4) 8.021 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 7,

5) 1.014 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 8, og

6) 786 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9.

Stk. 4. Personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 3, 4 eller 5, kan ikke modtage et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen.

Stk. 5. I helt særlige tilfælde, hvor en person har særligt komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige eller sociale barrierer og kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat ved den første samtale efter senest 1 uge, jf. § 20 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har personen ret til aktivitetstillæg fra dette tidspunkt. Har personen i perioden fra første henvendelse til kommunen om hjælp og indtil første samtale efter senest 1 uge ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, yder kommunen i stedet et barselstillæg efter stk. 2.

Stk. 6. En person, der er forrevalidend, jf. kapitel 6, kan modtage aktivitetstillæg, når personen deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7. Hvis udbetaling af uddannelseshjælp ophører og en person ikke har modtaget uddannelseshjælp i en hel kalendermåned, kan der først udbetales aktivitetstillæg samtidig med uddannelseshjælp, når betingelserne i stk. 1 eller 5 er opfyldt.

§ 24 er indsat ved § 1.33 i lov nr. 894 af 04.07.2013. Ændringen træder i kraft den 01.10.2013. og har virkning fra den 01.01.2014.
§ 24, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 24, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 3 og 5« til: »stk. 4 og 6«.
§ 24, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.4 i
lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 24, stk. 1, 3. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.
§ 24, stk. 2 er indsat ved § 1.5 i
lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.
§ 24, stk. 5 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering:
I de tilfælde, hvor kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat ved den første samtale efter senest 1 uge, jf. § 20 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har personen ret til aktivitetstillæg fra dette tidspunkt, hvis betingelserne i stk. 1, 1. eller 2. pkt., er opfyldt.
§ 24, stk. 7 er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 24, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »4« til: »5«.
§ 24, stk. 3, nr. 3 er ophævet ved § 1.19 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Nr. 4-7 bliver herefter nr. 3-6. Hidtidig formulering:
8.199 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 3,
§ 24, stk. 3, nr. 3 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 24, stk. 3, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres »nr. 7,« til: »nr. 6,«.
§ 24, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 24, stk. 3, nr. 5, der bliver nr. 4, ændres »nr. 8,« til: »nr. 7,«.
§ 24, stk. 3, nr. 5 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 24, stk. 3, nr. 6, der bliver nr. 5, ændres »nr. 9,« til: »nr. 8,«.
§ 24, stk. 3, nr. 6 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 24, stk. 3, nr. 7, der bliver nr. 6, ændres »nr. 10« til: »nr. 9«.
§ 24, stk. 4 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 24, stk. 4, ændres »nr. 4, 5 eller 6,« til: »nr. 3, 4 eller 5,«.

Kontanthjælp

Overskriften før § 25 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Hjælp til forsørgelse

§ 25. Personer, som er fyldt 30 år, og jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp.

Stk. 2. Kontanthjælpen til personer, der er fyldt 30 år, udgør et månedligt beløb på

1) 13.952 kr. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, og

2) 10.500 kr. for andre personer.

Stk. 3. Kontanthjælpen til personer under 30 år udgør et månedligt beløb på

1) 13.335 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 6,

2) 9.330 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og, ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

3) 10.500 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,

4) 13.952 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,

5) 10.500 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 4,

6) 6.767 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

7) 3.265 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,

8) 6.767 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

9) 3.265 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 4. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 6, 7, 8 eller 9, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Kontanthjælp, aktivitetstillæg, jf. stk. 7, barselstillæg, jf. stk. 8, og månedligt tillæg til børnebidrag kan samlet højst udgøre 13.952 kr.

Stk. 5. Hjælp efter stk. 2, nr. 1, stk. 3, nr. 4, og stk. 4 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 6. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes kontanthjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 7. Kommunen yder et aktivitetstillæg til kontanthjælpen til en person under 30 år, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. En aktivitetsparat person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget kontanthjælp i 3 måneder, jf. dog stk. 11.

Stk. 8. Kommunen yder et barselstillæg med et beløb, der svarer til et aktivitetstillæg, jf. stk. 9, nr. 1-4, til personer under 30 år, der er visiteret som jobparate, og som har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Kommunen yder endvidere barselstillæg til kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der visiteres som aktivitetsparate og endnu ikke opfylder betingelsen for at modtage aktivitetstillæg, jf. stk. 7, 3. pkt., og som har tilsvarende ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption. Stk. 10 finder tilsvarende anvendelse for barselstillæg.

Stk. 9. Aktivitetstillægget udgør et månedligt beløb på

1) 617 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 1,

2) 4.622 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 2,

3) 3.733 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 6, og

4) 7.235 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 7.

Stk. 10. Personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 3-5, 8 og 9, kan ikke modtage et aktivitetstillæg til kontanthjælpen.

Stk. 11. I helt særlige tilfælde, hvor en person under 30 år har særligt komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige eller sociale barrierer og kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat ved den første samtale efter senest 1 uge, jf. § 20, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har personen ret til aktivitetstillæg fra dette tidspunkt, hvis betingelserne i stk. 7, 1. eller 2. pkt., er opfyldt. Har personen i perioden fra første henvendelse til kommunen om hjælp og indtil første samtale efter senest 1 uge ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, yder kommunen i stedet et barselstillæg efter stk. 8.

Stk. 12. En person, der er forrevalidend, jf. kapitel 6, kan modtage aktivitetstillæg, når personen deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 13. Hvis udbetaling af kontanthjælp ophører og en person ikke har modtaget kontanthjælp i en hel kalendermåned, kan der først udbetales aktivitetstillæg samtidig med kontanthjælp, når betingelserne i stk. 7 er opfyldt.

§ 25, stk. 10, nr. 2 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1545 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 25, stk. 10, nr. 2, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.
§ 25, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 88 af 30.01.2007 fra d. 01.02.2007. Hidtidig formulering: Stk. 2. En person under 25 år får 10.245 kr., når den pågældende forsørger eget barn i hjemmet.
§ 25, stk. 7 er ændret ved § 4.7 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007. I § 25, stk. 7, indsættes efter »lov om social pension«: »eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v.«
§ 25, stk. 5, 3. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 497 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 25, stk. 7 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 497 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 25, stk. 7, indsættes efter »førtidspension m.v.«: »eller uddannelsesstøtte efter lov om statens uddannelsesstøtte«.
§ 25, stk. 9, nr. 3 er ændret ved § 3.4 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. I § 25, stk. 9, nr. 3, ændres »§§ 38 a, 39 og 41« til: »§§ 36-43«.
§ 25, stk. 5, 4. pkt. er ændret ved § 4.1 i lov nr. 573 af 31.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 25, stk. 5, 4. pkt., udgår »og integrationslovens § 27, stk. 1, 2. pkt.,«.
§ 25, stk. 5-10 og 12-14 er ophævet ved § 1.26 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Stk. 5. Ægtepar, hvor en eller begge modtager kontanthjælp efter stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, får den månedlige hjælp nedsat med 500 kr. for hver person, når en af ægtefællerne har modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende kalendermåneder. En ægtefælle, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 1-3, og som har ret til fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption efter § 13, stk. 4, nr. 4, omfattes ikke af nedsættelsen. I det omfang nedsættelsen ikke kan ske hos den ene ægtefælle, sker nedsættelsen hos den anden. Ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager kontanthjælp og den anden starthjælp eller introduktionsydelse, jf. § 26, stk. 2, omfattes ikke af nedsættelsen.
Stk. 6. Ægtepar, der er omfattet af stk. 5, modtager igen hjælp efter stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, når de ikke har modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende kalendermåneder.
Stk. 7. Personer, der modtager hjælp efter stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, og som er gift med en person, der modtager hjælp efter §§ 27, 27 a og 29, folkepension eller førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v. eller uddannelsesstøtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, får alene kontanthjælpen nedsat med 500 kr. efter stk. 5.
Stk. 8. 6-måneders-perioden i stk. 5 beregnes fra første hele kalendermåned, hvorfra personen er berettiget til at modtage kontanthjælp. Perioden afbrydes, hvis begge ægtefæller i en hel kalendermåned ikke har modtaget kontanthjælp. 6-måneders-perioden i stk. 6 beregnes fra første hele kalendermåned, hvorfra personens ret til kontanthjælp ophører. Perioden afbrydes, hvis begge ægtefæller i en hel kalendermåned har modtaget kontanthjælp.
Stk. 9. Ved beregning af perioder med kontanthjælp efter stk. 5-8 medregnes endvidere
1) perioder med kontanthjælp, inden personen har modtaget hjælp efter stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3,
2) perioder, hvor personen har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har modtaget engangshjælp efter § 25 a eller har modtaget kontanthjælp under forrevalidering, jf. § 47, stk. 5 og
3) perioder, hvor hjælpen har været nedsat eller er bortfaldet efter §§ 36-43.
Stk. 10. Ved beregning af perioder med kontanthjælp efter stk. 5-8 ses der bort fra
1) perioder, hvor der er udbetalt kontanthjælp i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter § 13, stk. 4, nr. 4, og perioder med børnepasningsorlov,
2) perioder, hvor den pågældende har modtaget støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn, nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom eller døende nærtstående og efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn, samt
3) perioder, hvor den pågældende har aftjent værnepligt.
Stk. 12. Starthjælpen udgør et månedligt beløb på
1) 4.231 kr. for gifte og samlevende, der er fyldt 25 år,
2) 5.103 kr. for enlige, der er fyldt 25 år,
3) 4.231 kr. for personer under 25 år, som ikke bor hos en eller begge forældre, og
4) 2.103 kr. for personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre.
Stk. 13. En person, der modtager starthjælp, får udbetalt et forsørgertillæg, hvis personen har forsørgelsespligt over for et barn under 18 år. Forsørgertillægget udgør for enlige 1.276 kr. pr. måned og for gifte og samlevende 1.058 kr. pr. måned. Der kan højst ydes 1 forsørgertillæg pr. barn, når begge forældre bor sammen med barnet. Der kan højst ydes 2 forsørgertillæg pr. husstand. Til en husstand medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeværende børn under 18 år, der har fast ophold i boligen. Hvis et barn under 18 år selv har ansvar for at forsørge en ægtefælle eller et barn, betragtes det ikke som hørende til en forælders husstand. Hvis der er mere end 2 børn i husstanden, beregnes forsørgertillægget for de 2 yngste.
Stk. 14. Forsørgertillæg udbetales til indehaveren af forældremyndigheden. Hvis begge forældre har forældremyndigheden og tilhører samme husstand, udbetales tillægget til moderen. Det er en betingelse for udbetaling af forsørgertillæg, at barnet har ophold her i riget eller et andet EU/ EØS-land.

§ 25 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 894 af 04.07.2013. Ændringen træder i kraft den 01.10.2013. og har virkning fra den 01.01.2014. Hidtidig formulering: Kontanthjælpen udgør et månedligt beløb på
1) 10.245 kr. for personer, der er fyldt 25 år, og som har forsørgelsespligt over for børn,
2) 7.711 kr. for andre personer, der er fyldt 25 år,
3) 4.969 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og
4) 2.195 kr. for personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre.
Stk. 2. En person under 25 år får
1) 11.625 kr., når den pågældende forsørger eget barn i hjemmet,
2) 11.625 kr., når den pågældende har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, og
3) 8.749 kr., når den pågældende, der ikke bor hos en eller begge forældre, har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 2.
Stk. 3. En kvinde under 25 år får 7.711 kr., når hun er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge.
Stk. 4. En person under 25 år, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager hjælp efter stk. 1, nr. 3 eller 4, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Hjælpen inkl. tillæg kan højst udgøre 10.245 kr.
Stk. 5. Hjælp efter stk. 1, nr. 1, eller stk. 4 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

§ 25, stk. 3, nr. 1, 2 og 3 og stk. 6 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1612 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 25, stk. 3, nr. 1, 2 og 3, og § 25, stk. 6, ændres »modtager ekstra børnetilskud« til: »har erhvervet ret til ekstra børnetilskud«.
§ 25, stk. 5 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1612 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 25, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »efter«: »stk. 2, nr. 1, stk. 3, nr. 5, og«.
§ 25, stk. 7, 3. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 25, stk. 7, 3. pkt., indsættes efter »3 måneder«: », jf. dog stk.11«.
§ 25, stk. 8 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.
§ 25, stk. 11 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 12 og 13.
§ 25, stk. 4, 3. pkt. er ændret ved § 3.5 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 25, stk. 4, 3. pkt., ændres »og 8« til: », barselstillæg, jf. stk. 8«.
§ 25, stk. 6, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1521 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 25, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 25, stk. 3, nr. 2, ændres »hjemmet,« til: »hjemmet og«.
§ 25, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 25, stk. 3, nr. 2, udgår »og er gift eller bor sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år«. Hidtidig formulering: 9.330 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og, ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,
$ 25, stk. 3, nr. 3 er ophævet ved § 1.27 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Nr. 4-10 bliver herefter stk. 3-9. Hidtidig formulering: 6.767 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,
§ 25, stk. 3, nr. 5 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 25, stk. 3, nr. 6, der bliver nr. 5, ændres »nr. 5« til: »nr. 4«.
§ 25, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.29 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 25, stk. 4, 1. pkt., ændres »nr. 3, 7, 8, 9 eller 10« til: »nr. 6, 7, 8 eller 9«.
§ 25, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.30 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 25, stk. 5, 1. pkt., ændres »nr. 5,« til: »nr. 4,«.
§ 25, stk. 8, 1. pkt. er ændret ved § 1.31 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 25, stk. 8, 1. pkt., ændres »nr. 1-5,« til: »nr. 1-4,«.
§ 25, stk. 9, nr. 3 er ophævet ved § 1.32 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4. Hidtidig formulering: 7.185 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 3,
§ 25, stk. 9, nr. 3 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 25, stk. 9, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres »nr. 7,« til: »nr. 6,«.
§ 25, stk. 9, nr. 4 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 25, stk. 9, nr. 5, der bliver nr. 4, ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.
§ 25, stk. 10 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 25, stk. 10, ændres »nr. 4-6, 9 og 10« til: »nr. 3-5, 8 og 9«.
§ 25, stk. 1, 2. pkt. og stk. 11, 2. pkt. er ophævet ved § 1.29 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. § 25, stk. 1, 2. pkt., og stk. 11, 2. pkt., ophæves. Hidtidig formulering: Personer, som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, modtager kontanthjælp.
Kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, og hvor kommunen i helt særlige tilfælde har vurderet, at personen er aktivitetsparat som følge af særligt komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige eller sociale barrierer, har ret til aktivitetstillæg fra første samtale med kommunen, dog senest 1 uge efter at have opnået ret til kontanthjælp, hvis betingelserne i stk. 7, 1. eller 2. pkt., er opfyldt.

§ 25 a. Kommunen kan yde op til 1 måneds engangshjælp til personer, der ikke opfylder betingelserne i § 13 b, indtil de har ret til en hel måneds integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp. Engangshjælpen ydes fra ansøgningstidspunktet, og indtil ansøgeren får udbetalt integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Hjælpen efter stk. 1 kan højst udgøre 4.231 kr.

Stk. 3. For personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre, kan hjælpen højst udgøre 2.103 kr.

Stk. 4. En person, der skal løslades fra fængsel, kan anmode om, at kommunen senest 14 dage forud for løsladelsen træffer afgørelse om, hvorvidt personen kan modtage engangshjælp ved løsladelsen. Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om personen forventes at ville kunne opfylde betingelserne for at modtage engangshjælp. Engangshjælpen skal udbetales til pågældende på dagen for løsladelsen. Hvis betingelserne for modtagelse af engangshjælp mod forventning alligevel ikke er opfyldt på dagen for løsladelsen, skal kommunen kræve hjælpen tilbagebetalt. Tilbagebetalingen sker efter § 95.

§ 25 a, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 25 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., udgår »eller starthjælp«.
§ 25 a, stk. 1, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 25 a, stk. 1, ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
§ 25 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.36 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 25 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »kontanthjælp«: », jf. dog stk. 4«.
§ 25 a, stk. 4 er indsat ved § 1.37 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 25 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.30 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 25 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »en hel måneds«: »integrationsydelse eller«.
§ 25 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.31 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 25 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »får udbetalt«: »integrationsydelse eller«.

§ 25 b. For personer, som modtager hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 14.575 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for børn,

2) 10.968 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere,

3) 15.196 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

4) 15.554 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, og

5) 13.265 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som ikke er forsørgere.

Stk. 2. For personer under 30 år, som modtager hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 12.444 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

2) 12.321 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn,

3) 9.452 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere,

4) 14.896 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

5) 15.254 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, og

6) 10.154 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som ikke er forsørgere.

Stk. 3. For personer, der modtager hjælp efter §§ 23 og 24, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 11.867 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

2) 11.707 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn,

3) 9.057 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere,

4) 14.172 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

5) 14.530 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, og

6) 9.754 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som ikke er forsørgere.

Stk. 4. For personer, der modtager hjælp efter § 22, jf. dog stk. 11, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 11.801 kr. (2017-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

2) 11.638 kr. (2017-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn,

3) 9.019 kr. (2017-niveau) for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere,

4) 14.033 kr. (2017-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

5) 14.396 kr. (2017-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, og

6) 9.727 kr. (2017-niveau) for enlige personer, som ikke er forsørgere.

Stk. 5. For ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4, jf. dog stk. 11, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 8.976 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for et barn,

2) 9.044 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn,

3) 6.033 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke er forsørger,

4) 7.231 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for et barn,

5) 7.299 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn,

6) 5.341 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke er forsørger.

Stk. 6. I beregningen af den samlede hjælp indgår

1) integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp samt tillæg efter §§ 22-25 bortset fra danskbonus efter § 22, stk. 4-8, og tilsvarende beløb til en ægtefælle eller samlever, jf. § 26, stk. 2, med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis personen ikke havde været omfattet af § 13 g eller §§ 36-43 om fradrag i, nedsættelse og ophør af hjælpen,

2) særlig støtte efter § 34 bortset fra særlig støtte, hvor kommunen har visiteret en person i husstanden til en særlig bolig på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse og der er anvist en boligform som nævnt i § 14, stk. 6, nr. 1-5, i lov om individuel boligstøtte, eller hvor en person i husstanden modtager boligstøtte efter § 23, stk. 1, 3. eller 4. pkt., eller stk. 2 eller 3, i lov om individuel boligstøtte, og

3) boligstøtte efter kapitel 1-9 i lov om individuel boligstøtte bortset fra boligstøtte, hvor kommunen har visiteret en person i husstanden til en særlig bolig på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse og der er anvist en boligform som nævnt i § 14, stk. 6, nr. 1-5, i lov om individuel boligstøtte, eller boligstøtte, der ydes til personer, der er omfattet af § 23, stk. 1, 3. og 4. pkt., og stk. 2 og 3, i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 7. Boligstøtten efter lov om individuel boligstøtte indgår i den samlede hjælp efter stk. 6 med en forholdsmæssig andel af den samlede støtte, herunder tilskud og lån, i forhold til antallet af husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. Husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager hjælp efter §§ 22-24, og husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, betragtes i den forbindelse som husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år.

Stk. 8. Den samlede hjælp efter stk. 6 nedsættes med de beløb, der efter § 31 eller med hjemmel i § 110 ses bort fra ved beregningen af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Stk. 9. Kommunen træffer forud for indplacering under de øvre grænser for den samlede hjælp i stk. 1-4 afgørelse om, hvorvidt personer i relation til de øvre grænser for den samlede hjælp kan anses for samlevende eller enlige, jf. lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 10. Uanset stk. 9 anses personer, der modtager ordinært børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, for enlige ved indplacering under de øvre grænser i stk. 1-4. Personer, der modtager hjælp efter § 22, stk. 2, nr. 2, § 23, stk. 2, nr. 2, eller § 25, stk. 3, nr. 2, eller får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2 , anses for samlevende ved indplacering under de øvre grænser i stk. 1-4. En ægtefælle, der samlever på fælles bopæl med sin ægtefælle, skal ved indplacering under de øvre grænser i stk. 1-4 indplaceres som gift.

Stk. 11. Personer, der modtager integrationsydelse efter § 22, jf. § 47, stk. 4, er ikke omfattet af de øvre grænser for den samlede hjælp. Tilsvarende gælder personer, der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, og som modtager integrationsydelse efter § 22.

§ 25 b, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 2.9 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006. I § 25 b, stk. 2, 3. pkt., udgår »med tillæg efter § 26, stk. 5, og«.
§ 25 b, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 497 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Stk. 3. Den øvre grænse for den samlede hjælp omfatter ikke ægtepar og samlevende, der modtager hjælp efter § 26, stk. 2 og 3, og integrationslovens § 27, stk. 2, 2. pkt.
§ 25 b, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 3.5 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. I § 25 b, stk. 2, nr. 1, ændres »§§ 38 a og 39, § 40 a, stk.1, og § 41« til: »§ 36, stk. 1-3, §§ 37-41 og § 42, stk. 1-6«.
§ 25 b, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 573 af 31.05.2010 fra d. 01.07.2010. I § 25 b, stk. 3, nr. 1, udgår »eller integrationslovens § 27, stk. 2, 2. pkt.,«.
§ 25 b er ophævet ved § 1.27 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: § 25 b. For personer, der i 6 sammenhængende måneder har modtaget hjælp til forsørgelse efter § 25, kan den samlede hjælp, jf. stk. 2, højst udgøre et månedligt beløb på
1) 10.859 kr. for gifte og samlevende, der er forsørgere,
2) 8.172 kr. for gifte og samlevende, der ikke er forsørgere,
3) 13.546 kr. for enlige forsørgere og
4) 10.859 kr. for enlige, der ikke er forsørgere.
6-måneders-perioden beregnes efter § 25, stk. 8-10.
Stk. 2. I beregningen af den samlede hjælp efter stk. 1 indgår
1) kontanthjælp med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis personen ikke havde været omfattet af § 25, stk. 5 og 7-10, og § 36, stk. 1-3, §§ 37-41 og § 42, stk. 1-6 om nedsættelse og ophør af hjælpen, samt starthjælp og introduktionsydelse,
2) støtte efter § 34 samt
3) boligstøtte efter kapitel 1-9 i lov om individuel boligstøtte, bortset fra boligstøtte, der ydes til personer, der er omfattet af § 23, stk. 2-4, i lov om individuel boligstøtte.
Boligstøtten efter lov om individuel boligstøtte indgår med en forholdsmæssig andel af den samlede støtte, herunder tilskud og lån, i forhold til antallet af husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. Det samlede beløb efter nr. 1-3 nedsættes med det beløb, der efter § 31 ses bort fra ved beregningen af kontanthjælp.
Stk. 3. Den øvre grænse for den samlede hjælp omfatter ikke
1) ægtepar og samlevende, der modtager hjælp efter § 26, stk. 2 og 3 og
2) personer, der har ret til fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption.

§ 25 b er indsat ved § 1.5 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.10.2016.
§ 25 b, stk. 3 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: I § 25 b, stk. 3, indsættes efter »§§ 22-24,«: »jf. dog stk. 10,«.
§ 25 b, stk. 4 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: I § 25 b, stk. 4, indsættes efter »§ 13 f, stk. 3 og 4,«: »jf. dog stk. 10,«.
§ 25 b, stk. 6 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: I § 25 b, stk. 6, indsættes som 2. pkt.: »Husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager hjælp efter §§ 22-24, og husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, betragtes i den forbindelse som husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år.«
§ 25 b, stk. 8 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: I § 25 b, stk. 8, udgår »ugifte«, og efter »personer« indsættes: »i relation til de øvre grænser for den samlede hjælp«.
§ 25 b, stk. 9 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: I § 25 b, stk. 9, indsættes som 3. pkt.: »En ægtefælle, der samlever på fælles bopæl med sin ægtefælle, skal ved indplacering under de øvre grænser i stk. 1-3 indplaceres som gift.«
§ 25 b, stk. 10 er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016.
§ 25 b, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 b, stk. 1 og 2, ændres »jf. stk. 5« til: »jf. stk. 6«.
§ 25 b, stk. 3 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 b, stk. 3, ændres »§§ 22-24, jf. dog stk. 10, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 5« til: »§§ 23 og 24, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6«.
§ 25 b, stk. 4 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. Stk. 4-10 bliver herefter stk. 5-11.
§ 25 b, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.10 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 b, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »jf. dog stk. 10« til: »jf. dog stk. 11«, og »jf. stk. 5« ændres til: »jf. stk. 6«, i nr. 1 ændres »9.087 kr. (2016-niveau)« til: »8.976 kr. (2017-niveau)«, i nr. 2 ændres »9.154 kr. (2016-niveau)« til: »9.044 kr. (2017-niveau)«, i nr. 3 ændres »6.118 kr. (2016-niveau)« til: »6.033 kr. (2017-niveau)«, i nr. 4 ændres »6.865 kr. (2016-niveau)« til: »7.231 kr. (2017-niveau)«, i nr. 5 ændres »6.932 kr. (2016-niveau)« til: »7.299 kr. (2017-niveau)«, og i nr. 6 ændres »5.077 kr. (2016-niveau)« til: »5.341 kr. (2017-niveau)«.
§ 25 b, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.11 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 b, stk. 5, nr. 1, der bliver stk. 6, nr. 1, ændres »dansktillæg« til: »danskbonus«.
§ 25 b, stk. 6 og 7, der bliver stk. 7 og 8, er ændret ved § 1.12 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 b, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., og stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.
§ 25 b, stk. 8, der bliver stk. 9, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 b, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.
§ 25 b, stk. 9, der bliver stk. 10, er ændret ved § 1.14 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 b, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 9«, og i 1.-3. pkt. ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

§ 25 c. Overstiger den beregnede hjælp efter § 25 b, stk. 6, de beløb, der er nævnt i § 25 b, stk. 1-5, nedsættes den samlede hjælp med det overskydende beløb.

Stk. 2. Nedsættelsen af hjælpen foretages først fuldt ud i den særlige støtte efter § 34 og herefter i boligstøtten, således som den indgår i beregningen efter § 25 b, stk. 6, jf. dog stk. 5, 3. pkt., og stk. 6, 2. pkt. Nedsættelsen i boligstøtten foretages også, selv om boligstøtten ikke udbetales til den person, der modtager hjælp efter §§ 22-25.

Stk. 3. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1 og 2 foretages første gang, når der udbetales hjælp efter §§ 22-25 for den første hele kalendermåned. Boligstøtten indgår for den kalendermåned, hvor personen er berettiget til hjælpen for den første hele kalendermåned. Den særlige støtte efter § 34 indgår med beløbet for den kalendermåned, hvor personen er berettiget til hjælpen for den første hele kalendermåned. Nedsættelse af hjælpen efter stk. 1 og 2 foretages sidste gang ved udbetaling af hjælpen efter §§ 22-25 for den sidste hele kalendermåned, hvor en person modtager hjælp efter §§ 22-25.

Stk. 4. Udbetaling Danmark skal udbetale særlig støtte og boligstøtte for hver kalendermåned på baggrund af en foreløbig beregning og nedsættelse efter stk. 1 og 2 ud fra oplysninger om personens sats for integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og loftstørrelse.

Stk. 5. Udbetaling Danmark skal på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret og kommunen foretage en ny beregning for nedsættelse af den samlede hjælp efter stk. 1 og 2 for 1 måned. Den nye beregning foretages, samtidig med at Udbetaling Danmark genberegner boligstøtten for den pågældende måned, jf. § 8 d i lov om individuel boligstøtte. Udbetaling Danmark kan regulere mellem særlig støtte efter § 34 og boligstøtte svarende til den nye beregning af nedsættelsen af den samlede hjælp for den pågældende måned.

Stk. 6. Udbetaling Danmark skal foretage en endelig beregning for nedsættelse af den samlede hjælp som følge af den årlige endelige efterregulering af boligstøtten efter kalenderårets udløb, jf. §§ 46 b og 47 i lov om individuel boligstøtte, og når øvrige oplysninger, der er nødvendige for endelig beregning af nedsættelsen efter stk. 1 og 2, foreligger. Udbetaling Danmark kan regulere mellem særlig støtte efter § 34 og boligstøtte vedrørende nedsættelsen af den samlede hjælp.

Stk. 7. Udbetaling Danmark skal foretage en ændret beregning for nedsættelse af den samlede hjælp, hvis grundlaget for beregningen ændres som følge af ændret hjælp efter §§ 22-25. Beregningen skal ændres med virkning fra første hele kalendermåned, efter at ændringen i hjælpen efter §§ 22-25 indtræder, dog således, at personen stilles bedst muligt i relation til indplacering på loftstørrelse i den måned, hvor ændringen af hjælpen efter §§ 22-25 indtræder.

§ 25 c, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 497 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 25 c er ophævet ved § 1.27 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: § 25 c. Overstiger den beregnede hjælp efter § 25 b, stk. 2, de beløb, der er nævnt i § 25 b, stk. 1, nedsættes den samlede hjælp med det overskydende beløb efter stk. 2 og 3.
Stk. 2. Den samlede nedsættelse kan højst udgøre 1.948 kr. pr. måned for gifte tilsammen og 1.290 kr. pr. person pr. måned for samlevende, enlige forsørgere og enlige, der ikke er forsørgere. Den øvre grænse for nedsættelse af hjælp for gifte tilsammen gælder også, hvis det alene er den ene ægtefælle, der er omfattet af den øvre grænse for hjælp efter § 25 b, stk. 1.
Stk. 3. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1 og 2 foretages først fuldt ud i støtten efter § 34 og herefter i boligstøtten, således som den indgår i beregningen efter § 25 b, stk. 2. For gifte fordeles beløbet mellem ægtefællerne i forhold til, hvor meget den enkeltes ydelser overstiger loftet. Hvis der kun udbetales hjælp til den ene ægtefælle, sker reduktionen fuldt ud hos denne ægtefælle.
Stk. 4. Beregningen af den samlede nedsættelse af hjælpen efter stk. 1 og 2 foretages første gang ved udbetaling af hjælpen efter § 25 for den 7. hele kalendermåned. Boligstøtten, som udbetales forud, indgår med boligstøtten for den kalendermåned, hvor personen er berettiget til hjælpen for den 7. hele kalendermåned. Støtten efter § 34 indgår med beløbet for den kalendermåned, hvor personen er berettiget til hjælpen for den 7. hele kalendermåned.

§ 25 c er indsat ved § 1.5 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.10.2016.
§ 25 c, stk. 1 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 c, stk. 1, ændres »§ 25 b, stk. 5« til: »§ 25 b, stk. 6«, og »§ 25 b, stk. 1-4« ændres til: »§ 25 b, stk. 1-5«.
§ 25 c, stk. 2 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 c, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 25 b, stk. 5« til: »§ 25 b, stk. 6«.

§ 25 d. Kommunen indplacerer personer under de øvre grænser for den samlede hjælp i § 25 b, stk. 1-5. Kommunen træffer afgørelse efter § 25 b, stk. 9, og vurderer, om personen er omfattet af § 25 b, stk. 10, 1. eller 2. pkt.

Stk. 2. Kommunen vejleder en person, der modtager hjælp efter §§ 22-25, om, at oplysningerne om personens hjælp efter §§ 22-25 og oplysninger, der har betydning for beregningen og for eventuel tildeling af særlig støtte efter § 34 og personens konkrete indplacering under de øvre grænser i § 25 b, stk. 1-5, videregives til Udbetaling Danmark med henblik på beregning og nedsættelse af den samlede hjælp efter § 25 c. Kommunen vejleder endvidere personen om, hvilken betydning de øvre grænser for den samlede hjælp i § 25 b, stk. 1-5, har for udbetalingen af den særlige støtte efter § 34 og boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte.

Stk. 3. Udbetaling Danmark varetager beregningen af nedsættelsen af den samlede hjælp og træffer afgørelser efter § 25 b, stk. 6-8, og § 25 c, hvorefter de nødvendige oplysninger videregives til kommunerne.

§ 25 d er ophævet ved § 1.27 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: § 25 d. Personer, der modtager hjælp efter § 25 b, omfattes ikke længere af denne bestemmelse, når begge ægtefæller, begge samlevende eller den enlige ikke har modtaget hjælp efter § 25 i 6 sammenhængende måneder. 6-måneders-perioden afbrydes, hvis en gift, en samlevende eller en enlig i en kalendermåned har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Beregning af perioderne sker efter § 25, stk. 10.
§ 25 d er indsat ved § 1.5 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.10.2016.
§ 25 d, stk. 1 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 d, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 25 b, stk. 1-4« til: »§ 25 b, stk. 1-5«, og i 2. pkt. ændres »§ 25 b, stk. 8« til: »§ 25 b, stk. 9«, og »§ 25 b, stk. 9« til: »§ 25 b, stk. 10«.
§ 25 d, stk. 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 d, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »§ 25 b, stk. 1-4« til: »§ 25 b, stk. 1-5«.
§ 25 d, stk. 3 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 25 d, stk. 3, ændres »§ 25 b, stk. 5-7« til: »§ 25 b, stk. 6-8«.

§ 25 e. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om nedsættelse af hjælpen til personer, der er omfattet af de øvre grænser for den samlede hjælp i § 25 b, herunder den foreløbige beregning og nedsættelse efter § 25 c, stk. 4, og ny beregning, endelig beregning og ændret beregning og nedsættelse efter § 25 c, stk. 5-7, og om fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d.

§ 25 e er ændret ved § 3.1 i lov nr. 247 af 23.03.2010 fra d. 01.04.2010. I § 25 e ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Beskæftigelsesministeren«.
§ 25 e er ophævet ved § 1.27 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: § 25 e. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om nedsættelse af støtten efter § 34 for personer, der er omfattet af den øvre grænse i § 25 b, samt om efterregulering af støtten efter § 34 og den samlede hjælp efter § 25 b som følge af efterregulering af boligstøtte.
§ 25 e er indsat ved § 1.5 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.10.2016.

§ 25 f. (Ophævet).

§ 25 f, stk. 1 er ændret ved § 3.6 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: Personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, får den månedlige hjælp nedsat efter stk. 2, når personen
1) har modtaget kontanthjælp i 6 måneder efter, at den pågældende har påbegyndt et tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller
2) uden rimelig eller gyldig grund er ophørt med eller har afvist et tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og den pågældende har overstået en periode, hvor hjælpen har været nedsat eller ophørt efter § 39 eller § 41.
6-måneders-perioden beregnes efter § 25, stk. 8-10

§ 25 f, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.28 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 25 f, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.
§ 25 f, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.29 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 25 f, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 25, stk. 8-10« til: »stk. 5-7«.
§ 25 f, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.30 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Hvis hjælpen også er nedsat eller nedsættes efter § 25, stk. 5, kan hjælpen til en person, der ikke bor hos en eller begge forældre, højst nedsættes til beløbet i nr. 1, og hjælpen til en person, der bor hos en eller begge forældre, nedsættes til det beløb, den pågældende er berettiget til efter § 25, stk. 5.
§ 25 f, stk. 5-7 er indsat ved § 1.32 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012.
§ 25 f er ophævet ved § 1.37 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: § 25 f. En person, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, får den månedlige hjælp nedsat efter stk. 2, når personen har modtaget kontanthjælp i 6 måneder efter at den pågældende har påbegyndt et tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Beregningen af perioden på 6 måneder sker efter stk. 5-7.
Stk. 2. Den nedsatte kontanthjælp udgør et månedligt beløb på
1) 4.379 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og
2) 2.177 kr. for personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre.
Stk. 3. Kommunen kan yde et behovsbestemt tillæg til en person, der har fået nedsat hjælpen efter stk. 1 og 2, hvis
1) personen ikke vil være i stand til at gennemføre en SU-berettigende uddannelse,
2) revalidering ikke kan antages at kunne bringe den unge i arbejde inden for en rimelig periode og
3) personen ikke vil være i stand til at påtage sig et arbejde.
Den samlede kontanthjælp kan dog ikke overstige beløbene i § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4.
Stk. 4. Personer under 25 år, der har fået nedsat hjælpen efter stk. 1 og 2, omfattes ikke længere af disse bestemmelser, når de ikke har modtaget hjælp efter § 25 i 6 sammenhængende måneder. Beregning af perioderne sker efter stk. 5-7.
Stk. 5. 6-måneders-perioden i stk. 1 beregnes fra første hele kalendermåned, hvorfra personen er påbegyndt i tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Perioden afbrydes, hvis personen i en hel kalendermåned ikke har modtaget kontanthjælp. 6-måneders-perioden i stk. 4 beregnes fra første hele kalendermåned, hvorfra personens ret til kontanthjælp ophører. 6-måneders-perioden afbrydes, hvis personen i en kalendermåned modtager hjælp efter § 25.
Stk. 6. Ved beregning af perioder med kontanthjælp efter stk. 1-4 medregnes endvidere perioder,
1) hvor personen har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven,
2) hvor personen har modtaget engangshjælp efter § 25 a,
3) hvor personen har modtaget kontanthjælp under forrevalidering, jf. § 47, stk. 4, og
4) hvor hjælpen har været nedsat eller er bortfaldet efter §§ 36-43.
Stk. 7. Ved beregning af perioder med kontanthjælp efter stk. 1-4 ses der bort fra perioder,
1) hvor der er udbetalt kontanthjælp i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter § 13, stk. 4, nr. 4,
2) hvor den pågældende har modtaget støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn, nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom eller døende nærtstående og efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn, samt
3) hvor den pågældende har aftjent værnepligt.

§ 26. Hjælpen til et ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter §§ 22-25. Hjælpen til et samlevende par, jf. §§ 2 a og 2 b, beregnes som summen af de beløb, som hver af de samlevende er berettiget til efter §§ 22-25, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er en person, der modtager integrationsydelse, gift eller samlevende med en person, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp, nedsættes uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, således at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, dog således at begge mindst modtager det beløb, de hver ville have modtaget i integrationsydelse og danskbonus, såfremt integrationsydelsesmodtageren er berettiget til danskbonus, jf. § 22, stk. 2 og 4.

Stk. 3. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse, tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven eller deltager i en integrationsgrunduddannelse, beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse, det nævnte tilskud eller deltager i en integrationsgrunduddannelse.

Stk. 4. Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 10, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i §§ 22-25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller opfylder betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f, stk. 14.

Stk. 5. Beregnes hjælpen til begge ægtefæller på baggrund af en sats inklusive eventuelt barsels- eller aktivitetstillæg på enten 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om de har forsørgelsespligt over for børn eller ikke, og opfylder en af ægtefællerne ikke betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f, stk. 1 og 2, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i §§ 23-25. Hjælpen beregnes igen som summen af de beløb, som hver ægtefælle er berettiget til efter §§ 23-25, jf. stk. 1, når den ægtefælle, der ikke opfylder betingelsen om ordinært og ustøttet arbejde i § 13 f, stk. 1 og 2, har opnået 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, jf. § 13 f, stk. 14.

Stk. 6. Beregnes hjælpen til den ene ægtefælle efter stk. 5, og opfylder denne ægtefælle ikke længere betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder i § 13 f, stk. 1 og 2, beregnes der fortsat hjælp til den af ægtefællerne, der efter kommunens vurdering er tættest på arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for udbetaling af hjælp efter 1. pkt., at den pågældende ægtefælle søger at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder efter reglerne i § 13, stk. 1-6, og § 13 a. Hjælpen beregnes igen efter stk. 5, når en af ægtefællerne har haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, jf. § 13 f, stk. 14.

Stk. 7. Beregnes hjælpen til en eller begge ægtefæller på baggrund af andre satser i §§ 23-25 end de satser, der er nævnt i stk. 5, og opfylder en af ægtefællerne ikke betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, nedsættes hjælpen til ægtefællerne således, at de tilsammen får beregnet hjælpen på baggrund af 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. Nedsættelsen sker i hjælpen til den ægtefælle, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Opfylder ingen af ægtefællerne kravet, nedsættes hjælpen hos den ægtefælle, der har mindst tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 8. Resulterer beregningen efter stk. 1 og 2 af hjælpen til et ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, i en samlet hjælp til ægteparret eksklusive eventuel danskbonus efter § 22, stk. 4-8, og tilsvarende beløb til en ægtefælle, jf. stk. 2, der overstiger 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke, og opfylder en af ægtefællerne ikke betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, nedsættes hjælpen til ægtefællerne således, at de tilsammen får beregnet hjælpen på baggrund af 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau) eksklusive eventuel danskbonus efter § 22, stk. 4-8, og tilsvarende beløb til en ægtefælle, jf. stk. 2, afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. Nedsættelsen sker i hjælpen til den ægtefælle, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Opfylder ingen af ægtefællerne kravet, nedsættes hjælpen hos den ægtefælle, der har mindst tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 9. Er hjælpen nedsat hos en ægtefælle efter stk. 7, 3. pkt., eller stk. 8, 3. pkt., og opfylder denne ægtefælle igen kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f, stk. 14, sker en fortsat nedsættelse af hjælpen efter stk. 7 eller 8 hos den anden ægtefælle.

Stk. 10. Den ændrede beregning af hjælpen efter stk. 4-9 sker, fra den 1. i måneden efter at ændringerne i ægtefællernes forhold er indtrådt.

Stk. 11. Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven til en ægtefælle, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4.

§ 26, stk. 4 og 6 er ændret ved § 4.9 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 26, stk. 4 og 6, ændres »§ 26 a« til: »§ 38«.
§ 26, stk. 5 og 6 er ophævet og § 26, stk. 5-8 er indsat ved § 2.10 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006. Hidtidig formulering: Stk. 5. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle ikke udnytter sine arbejdsmuligheder efter § 13, stk. 7 og 8, beregnes hjælpen til den berettigede ægtefælle efter reglerne i § 25 med et tillæg på 2.542 kr. Hjælpen beregnes efter stk. 1 fra den 1. i måneden efter, at den hidtil hjemmearbejdende har meddelt kommunen, eller kommunen anser det for dokumenteret, at den pågældende ønsker eller forsøger at udnytte sine arbejdsmuligheder efter § 13, stk. 1-3.
Stk. 6. Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn efter § 38 i lov om social service til en ægtefælle, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. stk. 5.

§ 26, stk. 4 og 8 er ændret ved § 107.1 i lov nr. 501 af 06.06.2007 fra d. 01.08.2007. I § 26, stk. 4 og 8, ændres »§ 38 i lov om social service« til: »§ 86 i dagtilbudsloven«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 497 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. For gifte, hvor den ene ægtefælle modtager kontanthjælp og den anden starthjælp eller introduktionsydelse den 1. juli 2007, har ændringen dog først virkning fra den 1. januar 2008, hvis hjælpen i perioden fra den 1. juli 2007 til den 1. januar 2008 ydes på baggrund af samme sociale begivenhed. Hidtidig formulering: Stk. 2. Hvis en person, der modtager starthjælp, er gift med en person, der modtager kontanthjælp, nedsættes starthjælpen således, at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til kontanthjælpen, dog mindst det beløb, der ville være modtaget, hvis begge havde modtaget starthjælp, jf. § 25, stk. 12 og 13.
§ 26, stk. 3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 497 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 26, stk. 3, indsættes efter »modtager starthjælp«: »eller introduktionsydelse«.
§ 26, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 476 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. I § 26, stk. 5, 1. pkt., ændres »Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11, og den anden ægtefælle« til: »Hvis en ægtefælle«, og »300« ændres til: »450«.
§ 26, stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 476 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller opfylder betingelsen om 300 timers arbejde, jf. § 13, stk. 8 og 12.
§ 26, stk. 6, 1. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 476 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. I § 26, stk. 6, 1. pkt., ændres »ikke længere opfylder betingelsen om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, jf. § 13, stk. 8,« til: »skal opfylde betingelsen om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder i § 13, stk. 8, men ikke længere gør det,«.
§ 26, stk. 6, 3. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 476 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009. I § 26, stk. 6, 3. pkt., ændres »opfylder betingelsen om 300 timers arbejde« til: »har haft 450 timers ordinært og ustøttet arbejde«.
§ 26, stk. 5, 1. pkt. og stk. 6, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 461 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011. I § 26, stk. 5, 1. pkt., og § 26, stk. 6, 1. pkt., ændres »450« til: »225«, og »24« ændres til: »12«.
§ 26, stk. 5, 2. pkt. og stk. 6, 3. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 461 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011. I § 26, stk. 5, 2. pkt., og § 26, stk. 6, 3. pkt., ændres »450« til: »225«.
§ 26 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: § 26. Hjælpen til et ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter § 25, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Hvis en person, der modtager kontanthjælp, er gift med en person, der modtager starthjælp eller introduktionsydelse, nedsættes kontanthjælpen således, at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til kontanthjælpen, dog mindst det beløb, der ville være modtaget, hvis begge havde modtaget starthjælp, jf. § 25, stk. 12 og 13.
Stk. 3. Hvis en person, der modtager kontanthjælp, er samlevende med en person, der modtager starthjælp eller introduktionsydelse, nedsættes kontanthjælpen således, at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til kontanthjælpen, dog mindst det beløb, der ville være modtaget, hvis begge havde modtaget starthjælp, jf. § 25, stk. 12 og 13.
Stk. 4. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven, beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det nævnte tilskud.
Stk. 5. Hvis en ægtefælle har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7, eller ikke opfylder betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13, stk. 8, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i § 25. Hjælpen beregnes igen som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter § 25, jf. stk. 1, når den ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder eller ikke opfylder betingelsen om ordinært og ustøttet arbejde i § 13, stk. 8, har opnået 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, jf. § 13, stk. 12.
Stk. 6. Hvis der alene beregnes hjælp til den ene ægtefælle efter stk. 5 og denne ægtefælle skal opfylde betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder i § 13, stk. 8, men ikke længere gør det, beregnes der fortsat hjælp til den af ægtefællerne, der efter kommunens vurdering er tættest på arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for udbetaling af hjælp efter 1. pkt., at den pågældende ægtefælle søger at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 13, stk. 1-3, og § 13 a. Hjælpen beregnes igen efter stk. 5, når en af ægtefællerne har haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, jf. § 13, stk. 12.
Stk. 7. Den ændrede beregning af hjælpen efter stk. 5 og 6 sker fra den 1. i måneden efter, at ændringerne i ægtefællernes forhold er indtrådt.
Stk. 8. Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven til en ægtefælle, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7 og 8.

§ 26, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.39 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 26, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 25« til: »§§ 23-25«.
§ 26, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.40 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 26, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.41 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 26, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.42 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 26, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 13, stk. 7« til: »§ 13, stk. 10«.
§ 26, stk. 3, 3. pkt. er indsat ved § 1.43 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 26, stk. 4 er ophævet ved § 1.44 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven til en ægtefælle, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7.
§ 26, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Hjælpen til et samlevende par, jf. §§ 2 a og 2 b, beregnes som summen af de beløb, som hver af de samlevende er berettiget til efter §§ 23-25.
§ 26, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.
§ 26, stk. 3, 3. pkt. er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.
§ 26, stk. 1, 1. pkt. og stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 23-25« til: »§§ 22-25«.
§ 26, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.33 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 26, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 23-25« til: »§§ 22-25, jf. dog stk. 2«.
§ 26, stk. 2 er indsat ved § 1.34 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
§ 26, stk. 3 og 4 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Hidtidig formulering: Stk. 3. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven, beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det nævnte tilskud.
Stk. 4. Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 10, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i §§ 22-25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder.

§ 26, stk. 3 og 4 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Stk. 3. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens § 86, beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det nævnte tilskud. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.
Stk. 4. Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 10, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i §§ 22-25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.

§ 26, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. Hidtidig formulering: Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder.
§ 26, stk. 5-11 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016.
§ 26, stk. 3 er ændret ved § 17.1 i lov nr. 623 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. I § 26, stk. 3, ændres »eller tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens § 86« til: », tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven eller deltager i en integrationsgrunduddannelse«, og »eller det nævnte tilskud« ændres til: », det nævnte tilskud eller deltager i en integrationsgrunduddannelse«.
§ 26, stk. 8 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: To steder i § 26, stk. 8, indsættes efter »§ 22, stk. 4-8,«: »og tilsvarende beløb til en ægtefælle, jf. stk. 2,«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 26, stk. 2, ændres »dansktillæg« til: »danskbonus«, og »tillægget« ændres til: »danskbonus«.
§ 26, stk. 8 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. To steder i § 26, stk. 8, 1. pkt., ændres »eventuelt tillæg« til: »eventuel danskbonus«.

Særlige regler om hjælp til visse persongrupper

§ 27. For personer, der opfylder betingelserne i § 11, stk. 3 og 6, jf. dog § 11, stk. 8, 2. pkt., udgør hjælpen et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer,

1) der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

2) som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

Stk. 2. Til børn under 18 år af de personer, der er nævnt i stk. 1, og som ikke er berettiget til børnetilskud, ydes en månedlig støtte på 1.897 kr. Der ydes et støttebeløb pr. familie uanset antallet af børn.

§ 27, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 4.8 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007. I § 27, stk. 1, nr. 1, ændres »er fyldt 60 år« til: »har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 27, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 379 af 25.04.2007 fra d. 01.05.2007. I § 27, stk. 1, ændres »betingelserne i § 11, stk. 3 eller 4« til: »betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp«.
§ 27, stk. 1 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 27, stk. 1, ændres »For personer, der opfylder betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, udgør hjælpen« til: »Hjælpen udgør«.
§ 27, stk. 1 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Hidtidig formulering: Hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer,
1) der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og
2) som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

§ 27, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 743 af 08.06.2018 fra d. 01.01.2019. I § 27, stk. 1, ændres »opholdskravet i § 11, stk. 3,« til: »betingelserne i § 11, stk. 3 og 6, jf. dog § 11, stk. 8, 2. pkt.,«.

§ 27 a. Hjælpen til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, kan pr. måned højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, kan hjælpen pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til integrationsydelsen, jf. § 22.

§ 27 a er ændret ved § 4.7 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007. I § 27 a indsættes efter »lov om social pension«: »eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v.«
§ 27 a er ændret ved § 2.3 i lov nr. 379 af 25.04.2007 fra d. 01.05.2007. I § 27 a ændres »betingelserne i § 11, stk. 3 eller 4« til: »betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp«.
§ 27 a er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 27 a udgår »eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v.,«.
§ 27 a, 2. pkt. er ophævet ved § 1.35 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: For personer, der ikke opfylder betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, kan hjælpen pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til starthjælpen.
§ 27 a, 2. pkt. er indsat ved § 1.38 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.

§ 28. (Ophævet).

§ 29. Beskæftigelsesministeren kan uanset reglerne i §§ 22-25, 26, 30-34 og 81-84 fastsætte regler om hjælp til

1) personer, hvis forsørgelse helt eller delvis dækkes af det offentlige efter anden lovgivning, og

2) personer, der er varetægtsfængslet, anbragt i varetægtssurrogat eller indsat til afsoning i fængsel eller arresthus, eller som efter at være dømt til anbringelse, behandling eller forvaring opholder sig på hospital eller anden institution.

§ 29, nr. 2 er ændret ved § 4.9 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007. Hidtidig formulering: 2) personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning i fængsel eller arresthus.
§ 29 er ændret ved § 1.45 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 29 ændres »§§ 25« til: »§§ 23-25«.
§ 29 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 29, ændres »§§ 23-25« til: »§§ 22-25«.

Indtægter m.v.

§ 30. Har ansøgeren og ægtefællen indtægter, trækkes disse fra i hjælpen, jf. dog §§ 31-33.

Stk. 2. Når hjælpen til en gift person beregnes efter § 26, stk. 3, trækker kommunen kun den del af den anden ægtefælles indtægt fra, som overstiger beløbet i henholdsvis § 25, stk. 2, nr. 1 eller 2, afhængigt af om den pågældende har forsørgelsespligt over for børn eller ikke.

§ 30, stk. 2 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. § 30, stk. 2, ændres »§ 26, stk. 4« til: »§ 26, stk. 2«.
§ 30, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.46 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 30, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.36 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.
1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.

§ 30, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 53 af 27.01.2015 fra d. 01.02.2015.
§ 30 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 53 af 27.01.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Har ansøgeren og ægtefællen indtægter, trækkes disse fra i hjælpen, jf. dog §§ 31-33. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.
Stk. 2. Når hjælpen til en gift person beregnes efter § 26, stk. 2, trækker kommunen kun den del af den anden ægtefælles indtægt fra, som overstiger henholdsvis 10.245 kr. eller 7.711 kr. afhængigt af, om den pågældende har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.

§ 30, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.39 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 30, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 26, stk. 2,« til: »§ 26, stk. 3,«.
§ 30, stk. 2 er ændret ved § 11.9 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. I § 30, stk. 2, ændres »§ 26, stk. 2,« til: »§ 26, stk. 3,«.

Arbejdsindtægter m.v.

§ 31. Har ansøgeren eller ægtefællen arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp efter §§ 22-25 bort fra 25 kr. pr. udført arbejdstime, jf. dog stk. 2. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person.

Stk. 2. For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, fradrages indtægter fra arbejde på op til 24.000 kr. pr. år ikke i hjælpen.

Stk. 3. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for omregningen.

§ 31, stk. 4 er indsat ved § 2.11 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006.
§ 31, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 497 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 31, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »starthjælp,«: »og for personer, der har fået nedsat kontanthjælpen efter § 26, stk. 2 eller 3,«.
§ 31 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering:
§ 31. Har ansøgeren eller ægtefællen arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af kontanthjælpen efter § 25 bort fra 10,24 kr. pr. udført arbejdstime. Modtager ansøgeren nedsat kontanthjælp efter § 25, stk. 5 og 7-10, ses der ved beregningen af kontanthjælpen efter § 25 bort fra 28 kr. pr. udført arbejdstime i ustøttet beskæftigelse. Kontanthjælpsperioder og perioder uden kontanthjælp opgøres efter § 25, stk. 8-10. For personer, der modtager starthjælp og for personer, der har fået nedsat kontanthjælpen efter § 26, stk. 2 eller 3, ses der bort fra 28 kr. pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person.
Stk. 2. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for omregningen.
Stk. 3. Når en kontanthjælpsmodtager, der er omfattet af stk. 1, 2. pkt., igen modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, beregnes fradraget pr. udført arbejdstime efter stk. 1, 1. pkt. Kontanthjælpsperioder og perioder uden kontanthjælp opgøres efter § 25, stk. 8-10.
Stk. 4. Beregnes hjælpen til et ægtepar efter reglerne i § 26, stk. 5 og 6, ses der ved beregningen af hjælpen efter § 25 bort fra 30,94 kr. pr. udført arbejdstime i ustøttet beskæftigelse. Stk. 1, 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omregningsfaktor, der er fastsat i § 13, stk. 13.

§ 31, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.39 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 31, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 25« til: »§§ 23-25«.
§ 31, stk. 1 er ændret ved § 1.47 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 31, stk. 1, ændres »kontanthjælpen« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
§ 31, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.48 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 31, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 166 af 26.02.2014 fra d. 01.03.2014.
I § 31, stk. 1, 1. pkt., ændres »14,58 kr.« til: »25 kr.«
§ 31, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 1521 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 31, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »pr. udført arbejdstime«: », jf. dog stk. 2«.
§ 31, stk. 2 er indsat ved § 1.4 i
lov nr. 1521 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 31, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.
§ 31, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.
I § 31, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 23-25« til: »§§ 22-25«.
§ 31, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.40 i
lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 31, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »beregningen af«: »integrationsydelse eller«.

Feriegodtgørelse

§ 32. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 42 i lov om social service bliver trukket fra i hjælpen, når ferien holdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække. Optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes før ferie efter § 13, stk. 11.

§ 32 er ændret ved § 4.10 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 32 ændres »§ 29« til: »§ 42«.
§ 32, 3. pkt. er indsat ved § 3.5 i lov nr. 267 af 27.03.2012 fra d. 01.04.2012.
§ 32 er ændret ved § 1.49 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 32 ændres »§ 13, stk. 8« til: »§ 13, stk. 11«.

Andre indtægter m.v.

§ 33. Der foretages ikke fradrag i hjælpen for:

1) Invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb samt bistands- og plejetillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

2) Godtgørelse efter §§ 82 og 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og hjælp efter integrationslovens § 23 f.

3) Vederlag som tilforordnet ved valg.

4) Legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, og ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.

5) Børns indtægter og indtægter, der vedrører børn, bortset fra tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven.

6) Værdien af kost m.v. under indlæggelse på sygehus eller lignende behandlingsinstitutioner. Hvis sygehusopholdet har varet i mere end 3 måneder, kan der dog foretages fradrag svarende til den besparelse, der er en følge af indlæggelsen.

7) Transportgodtgørelse for dokumenterede udgifter til nødvendig transport ved udførelse af lønnet arbejde og ulønnet, frivilligt arbejde.

8) Efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom. Det beløb, der ses bort fra, udgør differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet.

9) Lejeindtægter fra højst én logerende i ejer-, andels- eller lejebolig i overensstemmelse med lejelovens regler, som modtageren af hjælp samtidig selv er bosiddende i.

10) En danskbonus efter integrationsloven udbetalt til ansøgerens ægtefælle. Der ses bort fra danskbonus i 2 år efter udbetalingstidspunktet.

Stk. 2. De erstatninger for tab af erhvervsevne, der omtales i § 14, stk. 4 og 5, godtgørelse for varigt mén og godtgørelse for ikke-økonomisk skade samt indtægter, der hidrører herfra, trækkes ikke fra i hjælpen.

§ 33, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 4.10 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 33, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 26 a« til: »§ 38«.
§ 33, stk. 1, nr. 7 er indsat ved § 4.10 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007.
§ 33, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 546 af 26.05.2010 fra d. 01.06.2010 og har virkning fra den 1. januar 2009. I § 33, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »ligningslovens § 7, nr. 22«: », og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 30«.
§ 33, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1595 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: 4) Ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22, og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 30.
§ 31 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 33, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »og hjælp efter integrationslovens § 23 f«.
§ 33, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 153 af 28.02.2012 fra d. 05.03.2012. I § 33, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 83« til: »§§ 82 og 83«.
§ 33, stk. 1, nr. 8 og 9 er indsat ved § 16.2 i lov nr. 473 af 30.05.2012 fra d. 01.06.2012 og har virkning fra den 1. januar 2011.
§ 33, stk. 1, nr. 8 og 9 er ophævet og nr. 8 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1367 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: 8) Jobpræmie udbetalt for perioden fra den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2012 efter lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere.
9) Jobpræmie udbetalt for perioden fra den 1. juni 2012 til og med den 31. maj 2014 efter lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed.

§ 33, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1367 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 33, stk. 2, ændres »§ 14, stk. 3 og 4« til: »§ 14, stk. 4 og 5«.
§ 33, stk. 1, nr. 9 er indsat ved § 1.37 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 33, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: I § 33, stk. 1, nr. 1, ændres »lov om social pension« til: »lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«
§ 33, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: I § 33, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 38 i lov om social service« til: »§ 86 i dagtilbudsloven«.
§ 33, stk. 1, nr. 10 er indsat ved § 1.22 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018.

Særlig støtte

§ 34. Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter §§ 22-25 få en særlig støtte.

Stk. 2. Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Stk. 3. Følgende personer kan ikke få særlig støtte:

1) Ægtepar der er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. dog stk. 4.

2) Personer, der får hjælp efter §§ 25 a og 27.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 13 f, stk. 6 og 7, herunder gifte, der endnu ikke har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen af hjælpen efter § 13 g.

Stk. 5. Personer, der får nedsat hjælpen efter §§ 36-42 og 69 b-f og 69 l-q, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

Stk. 6. Kommunen varetager opgaverne vedrørende særlig støtte efter stk. 1-5 samt beregning af særlig støtte efter stk. 8. Udbetaling Danmark varetager opgaven vedrørende udbetalingen af særlig støtte.

Stk. 7. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, kan alene få særlig støtte, hvis de opfylder betingelserne for at modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for beregningen af støtten efter stk. 1, herunder regler om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter.

§ 34, stk. 4 er ændret ved § 3.7 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. I § 34, stk. 4, ændres »§§ 38 a og 39« til: »§§ 36-42«.
§ 34, stk. 3, 5. pkt. er indsat ved § 1.6 i lov nr. 461 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011.
§ 34, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.7 i lov nr. 461 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011.
§ 34. stk. 3 og 4, er ændret ved § 1.39 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering:
Stk. 3. Følgende personer kan ikke få særlig støtte:
1) Ægtepar, der er omfattet af § 13, stk. 7 og 8.
2) Personer under 25 år, som får hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 og 4 og stk. 12, nr. 3 og 4.
3) Personer, der får hjælp efter §§ 25 a og 27.
4) Personer, der modtager orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov.
5) Personer, der modtager introduktionsydelse efter integrationslovens § 28 a, stk. 1, nr. 3 og 4.
Stk. 4. Personer, der får nedsat hjælpen efter § 25, stk. 5-10, §§ 36-42, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen. Det samme gælder for modtagere af introduktionsydelse, der får nedsat hjælpen efter §§ 29-31 i integrationsloven.

§ 34, stk. 4 er ændret ved § 3.5 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013.
I § 34, stk. 4, indsættes efter »§§ 36-42«: »og 69 b-f«.*
§ 34, stk. 5 er indsat ved § 3.6 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013.Stk. 5.
Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, kan alene få særlig støtte, hvis de opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp.« Stk. 5 bliver herefter stk. 6.
§ 34, stk. 5, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 34, stk. 5, ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
§ 34, stk. 1 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 34, stk. 1, ændres »§ 25« til: »§§ 23-25«.
§ 34, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 34, stk. 3, nr. 1, ændres »§ 13, stk. 7« til: »§ 13, stk. 10«.
§ 34, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.50 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 34, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »Ægtepar«: »og samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b«.
§ 34, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 1.51 i
lov nr. 894 af 04.07.2013. Ændringen
træder i kraft den 1. oktober 2013 og har virkning fra den 1. januar 2014. Hidtidig formulering: Personer under 25 år, som får hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 og 4.
§ 34, stk. 4 er ændret ved § 3.1 i
lov nr. 720 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
I § 34, stk. 4, ændres »og 69 b-f« til: », 69 b-f og 69 l-q«.
§ 34, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 34, stk. 3, nr. 2, ændres »§ 24, stk. 2, nr. 6 og 7,« til: »§ 24, stk. 3, nr. 6 og 7,«.
§ 34, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.38 i
lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 34, stk. 3, nr. 1, udgår »og samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b«. Hidtidig formulering: Ægtepar og samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, der er omfattet af § 13, stk. 10.
§ 34, stk. 3, nr. 2 er ophævet ved § 1.39 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Nr. 3 bliver herefter nr. 2. Hidtidig formulering: Personer, som alene får uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 7 og 8, personer, som alene får uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9 og 10, personer, som får uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9 og 10, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 3, nr. 6 og 7, og personer, som alene får kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 7-10. Personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 7 og 8, og personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 7 og 8, kan dog modtage særlig støtte i de første 3 måneder.
§ 34, stk. 1 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.
I § 34, stk. 1, ændres »§§ 23-25« til: »§§ 22-25«.
§ 34, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. I § 34, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »§ 13, stk. 10«: », og § 13 f, stk. 1-4«.
§ 34, stk. 4 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§ 34, stk. 6 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.10.2016. Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 7 og 8.
§ 34, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: I § 34, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »§ 13 f, stk. 1-4«: », jf. dog stk. 4«.
§ 34, stk. 4 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1413 af 30.11.2016 fra d. 01.12.2016: I § 34, stk. 4, indsættes efter »§ 13 f, stk. 6 og 7,«: »herunder gifte, der endnu ikke har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år,«.
§ 34, stk. 7 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 34, stk. 7, indsættes efter »modtage«: »integrationsydelse eller«.

Særlig støtte til enlige forsørgeres studiestart

§ 34 a. Kommunen kan yde støtte til udgifter til nødvendige undervisningsmaterialer, redskaber el.lign. i forbindelse med studiestart til en person under 30 år, der forud for påbegyndelsen af uddannelsen har modtaget integrationsydelse eller uddannelseshjælp som enlig forsørger, jf. § 22, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, eller § 23, stk. 2, nr. 1, eller stk. 5, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov herfor. Støtten kan højst udgøre 5.000 kr.

§ 34 a er indsat ved § 1.52 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 34 a, 1. pkt. er ændret ved § 1.41 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.
I § 34 a, 1. pkt., indsættes efter »modtaget«: »integrationsydelse eller«.
§ 34 a, 1. pkt. er ændret ved § 1.42 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.
I § 34 a, 1. pkt., indsættes efter »forsørger, jf.«: »§ 22, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, eller«.

Særlig støtte til deltagerbetaling

§ 34 b. Kommunen kan yde støtte til betaling af udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til en person, der modtager integrationsydelse efter § 22 eller uddannelseshjælp efter § 23, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov for støtte. Det er en forudsætning, at deltagelse i uddannelsen skal påbegyndes på baggrund af et uddannelsespålæg, jf. § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a. Yder kommunen hel eller delvis støtte, kan personen ikke modtage støtte til denne del af deltagerbetalingen efter anden lovgivning.

§ 34 b er indsat ved § 1.52 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 34 b, 1. pkt. er ændret ved § 1.43 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.
I § 34 b, 1. pkt., indsættes efter »der modtager«: »integrationsydelse efter § 22 eller«.

Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne m.v.

§ 35. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-41 er betinget af, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren af hjælp om konsekvensen for hjælpen, hvis en person uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt en person, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Stk. 2. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen sker med virkning fra den dag, hvor ansøgeren eller modtageren af hjælp uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter efter §§ 8 a, 13 eller 13 a, jf. dog § 40 a, stk. 1 og 2. Fradrag og nedsættelser i hjælpen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet. Opgørelse af omfanget af udeblivelse fra tilbud efter § 36 kan ske som en samlet opgørelse for en måned. Partshøring foretages i forbindelse med den samlede månedlige opgørelse.

Stk. 3. Fradrag efter § 36, stk. 2, og §§ 37 og 38 sker med en gennemsnitssats pr. dag, hvor personen er udeblevet fra tilbud m.v. Hvis den månedlige hjælp til en person er nedsat, nedsættes fradraget pr. dag med samme andel. Gennemsnitssatsen fastsættes på grundlag af den årlige hjælp efter §§ 22-25 og fastsættes pr. dag beregnet på grundlag af en 5-dages-uge.

Stk. 4. Nedsættelse af hjælpen efter §§ 39 og 40 sker med tre gange dagssatsen, jf. stk. 3.

Stk. 5. Forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-41 til en aktivitetsparat modtager af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp skal kommunen have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v.

Stk. 6. Den enkelte kommune tilrettelægger opgavefordelingen mellem den del af kommunen, der udbetaler ydelsen, og jobcenteret i sager efter §§ 35-43.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget efter stk. 3 og 4.

§ 35 er indsat ved § 3.8 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009.
§ 35, stk. 2 er ændret ved § 1.53 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 35, stk. 2, indsættes efter »§ 13 a«: », jf. dog § 40 a, stk. 1 og 2«.
§ 35, stk. 3 er ændret ved § 1.54 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 35, stk. 3, indsættes efter »§ 36, stk. 2,«: »og §§ 37 og 38«, og »kontanthjælp« ændres til: »hjælp efter §§ 23-25«.
§ 35, stk. 4 og 5 er ophævet og stk. 4-7 er indsat ved § 1.55 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Stk. 4. Fradrag efter §§ 37 og 38 sker med en forholdsmæssig andel af månedens hjælp svarende til antallet af kalenderdage, hvor personen ikke har opfyldt betingelserne for at modtage hjælp, sat i forhold til månedens samlede antal kalenderdage.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget i hjælpen pr. dag efter stk. 3.
§ 35, stk. 3, 3. pkt. er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 35, stk. 3, 3. pkt., ændres »§§ 23-25« til: »§§ 22-25«.
§ 35, stk. 5 er ændret ved § 1.44 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 35, stk. 5, indsættes efter »modtager af«: »integrationsydelse,«.

Fradrag i integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp

Overskriften før § 36 er ændret ved § 1.40 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Fradrag i kontant- og starthjælp
Overskriften før § 36 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I overskriften før § 36 ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
Overskriften før § 36 er ændret ved § 1.45 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Hidtidig formulering: Fradrag i uddannelses- eller kontanthjælp

§ 36. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder tilbud eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller en læse-, skrive- og regnetest, jf. § 13, stk. 5, 2. og 3. pkt., skal kommunen foretage et fradrag i hjælpen.

Stk. 2. Fradraget i hjælpen efter stk. 1 foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet helt eller delvis.

Stk. 3. Kommunen kan foretage et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller hjælp efter integrationslovens § 23 f, når deltageren uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

§ 36 er indsat ved § 3.8 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009.
§ 36, stk. 1 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 431 af 28.04.2010 fra d. 01.05.2010. I § 36, stk. 1, indsættes efter »sygeopfølgning«: »eller en læse- og skrivetest, jf. § 13, stk. 3, 2. pkt.« § 36 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012.
§ 36, stk. 1, er ændret ved § 1.41 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 36, stk. 1, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.
§ 36, stk. 3, er ophævet ved § 1.42 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Stk. 3. Hvis personen udebliver fra virksomhedspraktik, jf. kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsætter kommunen beskæftigelsestillægget efter § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til det antal timer, som deltageren uden rimelig grund er udeblevet fra.
§ 36, stk. 4, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.43 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Stk. 4. Kommunen kan foretage et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når deltageren uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
§ 36, stk. 1. er ændret ved § 1.56 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 36, stk. 1, ændres »læse- og skrivetest, jf. § 13, stk. 3, 2. pkt.,« til: »læse-, skrive- og regnetest, jf. § 13, stk. 5, 2. og 3. pkt.,«.

§ 37. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale eller en individuel samtale, herunder en samtale som led i en sygeopfølgning, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til jobsamtalen, rådighedsvurderingen m.v., og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor samtalen, rådighedsvurderingen m.v. skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler eller individuelle samtaler, der finder sted hos anden aktør. Det er kommunen, der træffer afgørelse om fradrag i hjælpen.

Stk. 3. Har en åbenlyst uddannelsesparat integrationsydelses- eller uddannelseshjælpsmodtager eller en jobparat integrationsydelses- eller kontanthjælpsmodtager af jobcenteret fået mulighed for digitalt via Jobnet selv at booke jobsamtaler, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sidestilles personens booking af en jobsamtale med en indkaldelse til en jobsamtale fra jobcenteret, og reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved udeblivelse fra disse samtaler. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler efter integrationsloven for jobparate integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.

§ 37 er indsat ved § 3.8 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009.
§ 37, stk. 1 er ændret ved § 3.7 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 37, stk. 1, indsættes efter »cv-samtale«: », et møde i rehabiliteringsteamet«.
§ 37, stk. 1 er ændret ved § 1.57 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, herunder en samtale som led i en sygeopfølgning, en cv-samtale, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag.
§ 37, stk. 2 er ændret ved § 1.58 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 37, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »jobsamtaler«: »eller individuelle samtaler«, og »og cv-samtaler« udgår. Hidtidig formulering: Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler og cv-samtaler, der finder sted hos anden aktør. Det er kommunen, der træffer afgørelse om fradrag i hjælpen.
§ 37, stk. 3 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016
§ 37, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 11.10 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.10.2016. I § 37, stk. 3, 2. pkt., ændres »integrationsydelsesmodtagere, som alene har ledighed som problem, og som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven« til: »jobparate integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven«.

§ 38. Hvis en person, der ansøger om eller modtager hjælp, har undladt at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 8 a, stk. 1 eller 2, eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet, jf. § 13 a, stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor den pågældende ikke har været tilmeldt, eller hvor cv'et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende tilmelding og indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold.

Stk. 2. Hvis en person har undladt at tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende, jf. § 8 a, stk. 3, og den pågældende som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende i henhold til regler fastsat efter § 11, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 26 a, stk. 2, foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor personen har været afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold.

§ 38 er indsat ved § 3.8 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009.
§ 38, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 600 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering:
Stk. 2. Hvis en person har undladt at bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 8 a, stk. 2, og den pågældende som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende, foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor personen har været afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold. Der foretages dog ikke fradrag første og anden gang inden for 12 måneder, den pågældende har undladt at bekræfte sin tilmelding, hvis personen bekræfter tilmeldingen inden for en frist fastsat af jobcenteret.
§ 38, stk. 2 er ændret ved § 1.44 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 38, stk. 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«.
§ 38, stk. 1 er ændret ved § 1.59 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 38, stk. 1, ændres »§ 8 a, stk. 1,« til: »§ 8 a, stk. 1 eller 2,«, og efter »§ 13 a, stk. 2, 1. pkt.,« indsættes: »eller stk. 3, 1. pkt.,«.
§ 38, stk. 2 er ændret ved § 1.60 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 38, stk. 2, ændres »bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret,« til: »tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende,«, og »§ 8 a, stk. 2,« ændres til: »§ 8 a, stk. 3,«.
§ 38, stk. 2 er ændret ved § 3.6 i
lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 38, stk. 2, ændres »§ 11, stk. 4« til: »§ 11, stk. 5«.
§ 38, stk. 2 er ændret ved § 11.11 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.10.2016. I § 38, stk. 2, ændres »§ 26 a, stk. 1« til: »§ 26 a, stk. 2«.

Sanktioner m.v.

§ 38 a. (Ophævet).

§ 38 a, stk. 1, nr. 3 og 4 er ændret ved § 4.6 i lov nr. 523 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 38 a, stk. 1, nr. 3 og 4, ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.
§ 38 a, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.12 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006 og finder ikke anvendelse, hvis personen er sygemeldt til kommunen inden lovens ikrafttræden. I § 38 a, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 13, stk. 2, nr. 4, eller« til: »§ 13, stk. 2, nr. 4,«.
§ 38 a, stk. 1, nr. 5 og 6 er indsat ved § 1.13 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006 og finder ikke anvendelse, hvis personen er sygemeldt til kommunen inden lovens ikrafttræden.
§ 38 a, stk. 3 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006 og finder ikke anvendelse, hvis personen er sygemeldt til kommunen inden lovens ikrafttræden. I § 38 a, stk. 3, ændres »stk. 1, nr. 1-4« til: »stk. 1, nr. 1-6«.
§ 38 a og overskriften til § 38 a er ophævet ved § 3.9 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: Nedsættelse af hjælpen
§ 38 a. Hjælpen nedsættes med 1/3 i 3 uger, hvis en person eller dennes ægtefælle, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, alene på grund af ledighed
1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,
2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning,
3) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren, jf. § 13, stk. 2, nr. 4,
4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job, jf. § 13 a, stk. 1, 2. pkt.
5) uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en sygeopfølgningssamtale eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 13, stk. 2, nr. 5, eller
6) uden rimelig grund afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 13, stk. 2, nr. 6.
Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 2. Sanktionen efter stk. 1 bortfalder, hvis den ikke er afviklet efter 3 hele kalendermåneder, eller når personen har haft mindst 185 timers ustøttet arbejde.
Stk. 3. Hvis en person eller dennes ægtefælle to eller flere gange inden for de seneste 12 måneder afviser tilbud m.v. efter stk. 1, nr. 1-6, nedsættes hjælpen med 1/3 i 20 uger, eller indtil den person, der har afvist tilbud m.v., har haft mere end 300 timers ustøttet arbejde i en periode på 10 uger. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 4. Personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1, eller 2, stk. 2 eller stk. 3, og som er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven, omfattes ikke af stk. 1 og 3.
Stk. 5. Det er en betingelse for at modtage den nedsatte hjælp efter stk. 1 eller 2, at ansøgeren og dennes ægtefælle fortsat udnytter deres arbejdsmuligheder, jf. § 13. En periode med nedsat kontanthjælp afbrydes ikke, selv om ansøgeren og dennes ægtefælle bliver omfattet af § 13, stk. 4, eller modtager hjælp på grund af problemer ud over ledighed.
Stk. 6. Kommunen bør i perioder med nedsat hjælp så vidt muligt genfremsætte tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.

§ 38 a, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 6.7 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 38 a, stk. 1, nr. 3, ændres »staten i jobcenteret, kommunen« til: »jobcenteret«.
§ 38 a, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 6.8 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 38 a, stk. 1, nr. 4, ændres »staten i jobcenteret eller kommunen« til: »jobcenteret«.
§ 38 a, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 6.11 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 38 a, stk. 1, nr. 4, ændres »konkrete åbne jobordrer« til: »konkrete job«.

§ 38 b. (Ophævet).

§ 38 b er indsat ved § 1.15 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006 og finder ikke anvendelse, hvis personen er sygemeldt til kommunen inden lovens ikrafttræden.
§ 38 b er ophævet ved § 3.9 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: § 38 b. Hjælpen nedsættes med 1/3 i 3 uger, hvis en person eller dennes ægtefælle, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, på grund af problemer ud over ledighed
1) uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen, hvor den ledige er indkaldt til en sygeopfølgningssamtale eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 13, stk. 2, nr. 5, eller
2) uden rimelig grund afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 13, stk. 2, nr. 6.
Stk. 2. Sanktionen efter stk. 1 bortfalder, hvis den ikke er afviklet efter 3 hele kalendermåneder, eller når personen har haft mindst 185 timers ustøttet arbejde.
Stk. 3. Hvis en person eller dennes ægtefælle to eller flere gange inden for de seneste 12 måneder uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen eller afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, nedsættes hjælpen med 1/3 i 20 uger, eller indtil den person, der har undladt at give meddelelse eller afslået deltagelse, har haft mere end 300 timers ustøttet arbejde i en periode på 10 uger. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 4. Personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, og som er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven, omfattes ikke af stk. 1 og 3.
Stk. 5. Det er en betingelse for at modtage den nedsatte hjælp efter stk. 1 eller 3, at ansøgeren og dennes ægtefælle fortsat udnytter deres arbejdsmuligheder, jf. § 13.

§ 38 c. (Ophævet).

§ 38 c er indsat ved § 4.11 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.06.2007.
§ 38 c er ophævet ved § 3.9 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: § 38 c. Hvis en person mellem 25 og 30 år,
1) som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse,
2) som modtager hjælp alene på grund af ledighed, og
3) som ikke forsørger eget barn i hjemmet,
afviser eller ophører i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i stedet vælger at søge ind på en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 91 b, nedsættes hjælpen ikke efter § 38 a. Hvis personen efterfølgende uden rimelig grund ophører med at finde, søge ind på eller påbegynde en uddannelse, nedsættes hjælpen efter § 38 a, stk. 3. § 38 a, stk. 4-6, finder tilsvarende anvendelse.

§ 38 d. (Ophævet).

§ 38 d er indsat ved § 4.11 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007, dog træder § 38 d, stk. 7 først ikraft d. 01.01.2008.
§ 38 d er ophævet ved § 3.9 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: § 38 d. Hvis en person eller dennes ægtefælle uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, en cv-samtale eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, foretages der fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen eller ægtefællen skulle være mødt til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet.
Stk. 2. Hvis en person eller dennes ægtefælle, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, alene på grund af ledighed, anden gang inden for 12 måneder uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, en cv-samtale eller en rådighedsvurdering, nedsættes hjælpen med 1/3 i 2 uger. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 3. Hvis en person eller dennes ægtefælle, der har fået nedsat hjælpen efter stk. 2, igen uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, en cv-samtale eller en rådighedsvurdering inden for 12 måneder efter den seneste udeblivelse, nedsættes hjælpen med 1/3 i 20 uger, eller indtil den person, der er udeblevet, har haft mere end 300 timers ustøttet arbejde i en periode på 10 uger. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 4. Sanktionen efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis den ikke er afviklet efter 3 hele kalendermåneder. Sanktionen efter stk. 2 bortfalder endvidere, hvis personen har haft mindst 185 timers ustøttet arbejde.
Stk. 5. Personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, og som er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven, omfattes ikke af stk. 2 og 3.
Stk. 6. Det er en betingelse for at modtage den nedsatte hjælp efter stk. 2 og 3, at ansøgeren og dennes ægtefælle fortsat udnytter deres arbejdsmuligheder, jf. § 13. En periode med nedsat kontanthjælp efter stk. 2 og 3 afbrydes ikke, selv om ansøgeren og dennes ægtefælle bliver omfattet af § 13, stk. 4, eller modtager hjælp på grund af problemer ud over ledighed.
Stk. 7. Reglerne i stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler og cv-samtaler, der finder sted hos anden aktør. Det er kommunen, der træffer afgørelse om nedsættelse af hjælpen.

§ 38 d, stk. 1 er ændret ved § 6.12 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. Hidtidig formulering: § 38 d. Hvis en person eller dennes ægtefælle uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale eller en cv-samtale hos staten eller kommunen i jobcenteret eller fra en rådighedsvurdering hos kommunen i jobcenteret, foretages der fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen eller ægtefællen skulle være mødt til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til staten eller kommunen i jobcenteret er genoprettet.

§ 38 e. (Ophævet).

§ 38 e er indsat ved § 4.11 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.10.2007.
§ 38 e er ophævet ved § 3.9 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: § 38 e. Hvis en person, der ansøger om eller modtager hjælp alene på grund af ledighed, har undladt at registrere sig som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 8 a, stk. 1, eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet senest 1 måned efter registreringen, jf. § 13 a, stk. 2, foretages der fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor den pågældende ikke har været registreret, eller hvor cv'et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende registrering og indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold.
Stk. 2. Hvis en person har undladt at bekræfte sin registrering som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 8 a, stk. 2, og den pågældende som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende, foretages der fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, han eller hun har været afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold. Der foretages dog ikke fradrag første og anden gang inden for 12 måneder, den pågældende har undladt at bekræfte sin registrering, hvis personen bekræfter registreringen inden for en af jobcenteret fastsat frist.
Stk. 3. Fradraget efter stk. 1 og 2 skal ske inden for 3 kalendermåneder efter, at den pågældende har undladt at registrere sig som arbejdssøgende, skulle have lagt sit cv ind i Jobnet eller har undladt at bekræfte sin registrering som arbejdssøgende.

§ 38 e, stk. 1 og 2 er ændret ved § 6.2 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 38 e, stk. 1 og 2, udgår »hos staten«.

Nedsættelse af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp

Overskriften før § 39 er ændret ved § 1.45 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Nedsættelse af kontant- og starthjælp
Overskriften før § 39 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I overskriften før § 39 ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
Overskriften før § 39 er ændret ved § 1.46 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Hidtidig formulering: Nedsættelse af uddannelses- eller kontanthjælp

§ 39. Hjælpen nedsættes efter § 40, hvis en person

1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,

3) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren, jf. § 13, stk. 2, nr. 4, eller stk. 3, nr. 4,

4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job, jf. § 13 a, stk. 1, 2. pkt.,

5) uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 13, stk. 2, nr. 5, eller stk. 3, nr. 5,

6) uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg, jf. § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a,

7) uden rimelig grund har undladt at overholde aftaler om jobsøgning, jf. § 13 a, stk. 4, 2. pkt., eller

8) uden rimelig grund har undladt at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet inden for den frist, som kommunen har fastsat, jf. § 13 a, stk. 4, 3. pkt., eller uden rimelig grund har undladt at dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter som aftalt med jobcenteret, jf. integrationslovens § 26, stk. 3.

§ 39, stk. 2 er ændret ved § 4.12 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007. I § 39, stk. 2, ændres »månedens« til: »kalendermånedens«.
§ 39 er ændret og overskriften til § 39 er indsat ved § 3.10 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: § 39. Hvis en person eller dennes ægtefælle uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, skal kommunen nedsætte hjælpen efter § 25. Nedsættelsen skal ske inden 3 kalendermåneder efter, at den pågældende er udeblevet.
Stk. 2. Hjælpen efter § 25 nedsættes forholdsmæssigt svarende til det antal timer, som den pågældende er udeblevet. Nedsættelsen beregnes i forhold til kalendermånedens samlede tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.

§ 39, nr. 6 er ændret ved § 1.46 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 39, nr. 6, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller integrationslovens § 16 a«.
§ 39, nr. 5 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 153 af 28.02.2012 fra d. 05.03.2012. I § 39, nr. 5, ændres »sygeopfølgningssamtale« til: »jobsamtale som led i sygeopfølgning«.
§ 39, nr. 3 er ændret ved § 1.61 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 39, nr. 3, indsættes efter »§ 13, stk. 2, nr. 4,«: »eller stk. 3, nr. 4,«.
§ 39, nr. 5 og 6 er ændret ved § 1.62 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 39, nr. 5, indsættes efter »§ 13, stk. 2, nr. 5,«: »eller stk. 3, nr. 5,«, og »eller« udgår, og i nr. 6 ændres »§ 16 a.« til: »§ 16 a,«. Hidtidig formulering: 5) uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 13, stk. 2, nr. 5 , eller
§ 39, nr. 7 og 8 er indsat ved § 1.63 i lov nr. 894 af 04.07.2013. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen.
§ 39, nr. 8 er ændret ved § 11.12 i lov nr. 665 af 08.06.2016 fra d. 01.10.2016. I § 39, nr. 8, indsættes efter »jf. § 13 a, stk. 4, 3. pkt.«: », eller uden rimelig grund har undladt at dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter som aftalt med jobcenteret, jf. integrationslovens § 26, stk. 3.«

§ 40. Hjælpen efter §§ 22-25 til personer, der er omfattet af § 39, nedsættes med tre gange dagssatsen efter § 35, stk. 4. Dagssatsen beregnes på baggrund af den samlede hjælp efter §§ 22, 23 og 25.

Stk. 2. Nedsættelsen sker på grundlag af den hjælp, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til, og nedsættelsen sker i hjælpen efter § 25. Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 1.

Stk. 3. Hvis den månedlige hjælp til en person efter §§ 22-25 er nedsat, nedsættes beløbene efter stk. 1 med samme andel.

§ 40 er ændret ved § 3.10 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: § 40. Under deltagelse i virksomhedspraktik, jf. kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsætter kommunen beskæftigelsestillægget efter § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til det antal timer, som deltageren uden rimelig grund er udeblevet fra.
Stk. 2. Kommunen kan foretage et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når deltageren uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 40, stk. 1, nr. 4 og 5 er ophævet ved § 1.47 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: 4) 370 kr. for personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 12, nr. 1, 2 eller 3. 5) 227 kr. for personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 12, nr. 4.
§ 40, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 40, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, ændres »§ 25« til: »§§ 23-25«.
§ 40, stk. 1 er ændret ved § 1.64 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Hjælpen efter §§ 23-25 til personer, som er omfattet af § 39, nedsættes med følgende beløb pr. hændelse:
1) 1.462 kr. for personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3.
2) 370 kr. for personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3.
3) 227 kr. for personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 4.

§ 40, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, ændres »§§ 23-25« til: »§§ 22-25«.
§ 40, stk. 1, og stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 1.47 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 40 a, stk. 1 og stk. 2, 3. pkt., ændres »§§ 23 og 25« til: »§§ 22, 23 og 25«.

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde

§ 40 a. En person, der er uddannelses- eller jobparat, mister retten til hjælp efter §§ 22, 23 og 25 i en periode på op til 3 måneder, hvis personen gentagne gange uden rimelig grund har undladt at opfylde sin pligt til at stå til rådighed efter reglerne i §§ 13 og 13 a og kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v.

Stk. 2. Kommunen skal samtidig med afgørelsen efter stk. 1 give personen et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, daglige samtaler eller pligt til at møde dagligt i jobcenteret. Aktiviteter efter 1. pkt. skal kunne påbegyndes samme dag, som afgørelsen efter stk. 1 har virkning fra. Personen modtager hjælp efter §§ 22, 23 og 25 for de dage, hvor den pågældende deltager i tilbud, møder til samtaler eller møder i jobcenteret.

Stk. 3. Hvis en person er syg eller har børnepasningsproblemer, skal personen meddele dette på den måde, som jobcenteret har angivet forud for det tidspunkt, som den pågældende skal møde i tilbuddet, møde til samtalen eller møde på jobcenteret, jf. stk. 2.

Stk. 4. Hvis en person udebliver fra et tilbud m.v., jf. stk. 2, kan kommunen i helt særlige situationer udbetale hjælp for de dage, hvor den pågældende er udeblevet. Dette gælder også, hvis personen ikke har givet meddelelse om fraværet forud for mødetidspunktet, jf. stk. 3. Personen skal, så snart det er muligt, tage kontakt til jobcenteret og oplyse om årsagen til udeblivelsen.

Stk. 5. Opgørelsen af de dage, der kan udbetales hjælp for, jf. stk. 2-4, sker som en samlet opgørelse for 1 måned. Hjælpen beregnes som en forholdsmæssig andel af månedens hjælp svarende til antallet af kalenderdage, hvor personen har opfyldt betingelserne for at modtage hjælp, sat i forhold til månedens kalenderdage. Hjælpen udbetales efter § 89, stk. 1.

§ 40 a, stk. 6, 4. pkt. er ændret ved § 1.16 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006. I § 40 a, stk. 6, 4. pkt., ændres to steder »efter § 38 a« til: »efter § 38 a, § 38 b«.
§ 40 a, stk. 6, 5. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 239 af 27.03.2006 fra d. 01.04.2006. I § 40 a, stk. 6, 5. pkt., ændres »efter § 38 a« til: »efter § 38 a, § 38 b«.
§ 40 a er ophævet ved § 3.11 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: § 40 a. En person, som mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 3 uger, hvis personen modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3.
Stk. 2. En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger.
Stk. 3. En person, som tre eller flere gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger for hver gang, oplysningspligten er tilsidesat, og skal herudover tilbagebetale den nedsatte hjælp.
Stk. 4. Nedsættelsen efter stk. 1-3 sker tilsvarende i hjælpen til ægtefællen. Den nedsatte hjælp til ægtefællen efter stk. 3 er ligeledes tilbagebetalingspligtig.
Stk. 5. En person, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, og som er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven, omfattes ikke af stk. 1-4.
Stk. 6. Nedsættelsen sker i hjælpen fra første hele kalendermåned efter afgørelsen. Tilbagebetalingskravet beregnes på grundlag af hjælpen for første hele kalendermåned efter afgørelsen og de efterfølgende måneder. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Hvis en person eller dennes ægtefælle tillige er omfattet af en sanktion efter § 38 a, § 38 b eller § 41 eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-4, indtil sanktionen efter § 38 a, § 38 b eller § 41 er afviklet eller bortfaldet eller der på ny ydes hjælp. Hvis sanktionen efter stk. 1-4 allerede er påbegyndt, udskydes den resterende del af sanktionen, indtil sanktionen efter § 38 a, § 38 b eller § 41 er afviklet eller der på ny ydes hjælp.
Stk. 7. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1-3 bortfalder, hvis den ikke er afviklet inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor kommunen har konstateret forseelsen.
Stk. 8. Kommunen træffer afgørelse om nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-7.
Stk. 9. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 3 og 4 sker efter § 95.

§ 40 a er indsat ved § 1.65 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.

§ 40 b. (Ophævet).

§ 40 b er ophævet ved § 3.11 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: § 40 b. En person, som mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 3 uger, hvis personen modtager hjælp efter
1) § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, stk. 4 eller stk. 12,
2) § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, og er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven eller 3) § 25 a.
Stk. 2. En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 20 uger. Hvis oplysningspligten har været tilsidesat tre eller flere gange inden for de seneste 5 år, skal hele hjælpen tilbagebetales for 20 uger for hver gang, oplysningspligten er tilsidesat.
Stk. 3. Tilbagebetaling efter stk. 1 og 2 sker tilsvarende i hjælpen til ægtefællen.
Stk. 4. Beregningen af tilbagebetalingskravet sker på grundlag af hjælpen for første hele kalendermåned efter afgørelsen og de efterfølgende måneder. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Hvis en person eller dennes ægtefælle tillige er omfattet af en sanktion efter § 41 eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-3, indtil sanktionen efter § 41 er afviklet eller bortfaldet eller der på ny ydes hjælp. Hvis sanktionen efter stk. 1-3 allerede er påbegyndt, udskydes den resterende del af sanktionen, indtil sanktionen efter § 41 er afviklet eller der på ny ydes hjælp.
Stk. 5. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-4.
Stk. 6. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-3 sker efter § 95.

Ophør af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp

Overskriften før § 41 er ændret ved § 1.48 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Ophør af kontant- og starthjælp
Overskriften før § 41 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
I overskriften før § 41 ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
Overskriften før § 41 er ændret ved § 1.48 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Hidtidig formulering: Ophør af uddannelses- eller kontanthjælp

§ 41. Hjælpen ophører, hvis en person eller dennes ægtefælle

1) uden rimelig grund afviser tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller

2) uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning, og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet eller integrationsprogrammet.

Stk. 2. Hjælpen til personen ophører, så længe personen afviser tilbud m.v. som beskrevet i stk. 1. Hjælpen ophører tilsvarende hos ægtefællen.

Stk. 3. Det er en betingelse for, at hjælpen kan ophøre, at kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud, som personen kan tage imod og dermed opfylde sin pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.

§ 41 og overskriften til § 41 er ændret ved § 3.12 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: Ophør af hjælpen
§ 41. Hjælpen ophører, hvis ansøgeren eller ægtefællen uden rimelig grund afviser et tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, så længe muligheden for at benytte tilbudet består.
Stk. 2. Hjælpen ophører endvidere, hvis modtageren eller ægtefællen uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at fraværet kan ligestilles med en afvisning af tilbuddet.

§ 41, stk. 1, nr. 1 og 2 er ændret ved § 1.49 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 41, stk. 1, nr. 1 og 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.
§ 41, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.50 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »afvisning af tilbuddet«: »eller integrationsprogrammet«.
§ 41, stk. 1 er ændret ved § 1.66 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 41, stk. 1, indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«.
§ 41, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.67 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 41, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »ægtefællen«: »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b«.
§ 41, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 41, stk. 1, udgår »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«. Hidtidig formulering: Hjælpen ophører, hvis en person eller dennes ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,
§ 41, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 41, stk. 2, 2. pkt., udgår »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b«. Hidtidig formulering: Hjælpen ophører tilsvarende hos ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b.

§ 41 a. (Ophævet).

§ 41 a er ophævet ved § 3.13 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009. Hidtidig formulering: § 41 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i §§ 38 a-41.

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

Overskriften før § 42 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 600 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering: Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde

§ 42. En person, som modtager hjælp efter hjælp i form af integrationsydelse, integrationsydelse og danskbonus, uddannelseshjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, uddannelseshjælp og barselstillæg, kontanthjælp, kontanthjælp og aktivitetstillæg eller kontanthjælp og barselstillæg på mindst 10.500 kr. pr. måned efter §§ 22-25, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 3 uger, hvis den pågældende mod bedre vidende

1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller

2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i udlandet.

Stk. 2. En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp under ophold i udlandet, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger.

Stk. 3. En person, som tre eller flere gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp under ophold i udlandet, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger, for hver gang oplysningspligten er tilsidesat eller den pågældende har været i udlandet, og skal herudover tilbagebetale den nedsatte hjælp.

Stk. 4. Nedsættelsen efter stk. 1-3 sker tilsvarende i hjælpen til ægtefællen. Den nedsatte hjælp til ægtefællen efter stk. 3 er ligeledes tilbagebetalingspligtig.

Stk. 5. Nedsættelsen sker i hjælpen fra første hele kalendermåned efter afgørelsen. Tilbagebetalingskravet beregnes på grundlag af hjælpen for første hele kalendermåned efter afgørelsen og de efterfølgende måneder. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Hvis en person eller dennes ægtefælle tillige er omfattet af en sanktion efter §§ 36-41 eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-4, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet eller bortfaldet, eller der på ny ydes hjælp. Hvis sanktionen efter stk. 1-4 allerede er påbegyndt, udskydes den resterende del af sanktionen, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet, eller der på ny ydes hjælp.

Stk. 6. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1-3 bortfalder, hvis den ikke er afviklet inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor kommunen har konstateret forseelsen.

Stk. 7. Kommunen træffer afgørelse om nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-5.

Stk. 8. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 3 og 4 sker efter § 95.

§ 42 er indsat ved § 3.14 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009.
§ 42, stk. 1-3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 600 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering: § 42. En person, som mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 3 uger, hvis personen modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 3.
Stk. 2. En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger.
Stk. 3. En person, som tre eller flere gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger for hver gang, oplysningspligten er tilsidesat, og skal herudover tilbagebetale den nedsatte hjælp.

§ 42, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.51 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 42, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »lov om retssikkerhed og administration på det sociale område«: »eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven«.
§ 42, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.52 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 42, stk. 2 og 3, udgår », starthjælp eller introduktionsydelse«.
§ 42, stk. 5 er ophævet ved § 1.53 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Stk. 5. En person, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 3, og som er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven, omfattes ikke af stk. 1-4.
§ 42, stk. 7, der var stk. 8, er ændret ved § 1.54 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 42, stk. 8, som bliver stk. 7, ændres »1-6« til: »1-5«.
§ 42, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 42, stk. 2 og 3, ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
§ 42, stk. 1 er ændret ved § 1.68 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 42, stk. 1, ændres »hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 eller 3,« til: »hjælp i form af uddannelseshjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller kontanthjælp på mindst 10.500 kr. pr. måned efter §§ 23-25,«.
§ 42, stk. 4, 3. pkt. er indsat ved § 1.69 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 42, stk. 5, 4. pkt. er ændret ved § 1.70 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 42, stk. 5, 4. pkt., indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«.
§ 42, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 42, stk. 1, indsættes efter »aktivitetstillæg«: », uddannelseshjælp og barselstillæg«.
§ 42, stk. 1 er ændret ved § 3.7 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 42, stk. 1, ændres »eller kontanthjælp« til: », kontanthjælp, kontanthjælp og aktivitetstillæg eller kontanthjælp og barselstillæg«.
§ 42, stk. 4, 3. pkt. er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for en samlever, jf. §§ 2 a og 2 b.
§ 42, stk. 5, 4. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 1§ 42, stk. 5, 4. pkt., udgår »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«. Hidtidig formulering: Hvis en person eller dennes ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, tillige er omfattet af en sanktion efter §§ 36-41 eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-4, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet eller bortfaldet, eller der på ny ydes hjælp.
§ 42, stk. 1 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 42, stk. 1, ændres »§§ 23-25« til: »§§ 22-25«.
§ 42, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 42, stk. 2 og 3, indsættes efter »modtaget«: »integrationsydelse eller«.
§ 42, stk. 1 er ændret ved § 1.49 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 42, stk. 1, indsættes efter »hjælp i form af«: »integrationsydelse, integrationsydelse og tillæg,«.
§ 42, stk. 1 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 42, stk. 1, ændres »tillæg« til: »danskbonus«.

§ 43. En person, som modtager integrationsydelse efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, integrationsydelse og danskbonus efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, samt stk. 4, uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2, 6, 7, 8 eller 9, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter § 23, stk. 2, nr. 8, og § 24, stk. 3, nr. 5, eller § 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 3, nr. 6, eller kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 2, 6, 7, 8 eller 9, eller § 25 a, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 3 uger, hvis den pågældende mod bedre vidende

1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller

2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i udlandet.

Stk. 2. En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse under ophold i udlandet, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 20 uger. En person, som tre eller flere gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt eller uberettiget har modtaget integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse under ophold i udlandet, skal tilbagebetale hele hjælpen for 20 uger, for hver gang oplysningspligten er tilsidesat eller den pågældende har været i udlandet.

Stk. 3. Tilbagebetaling efter stk. 1 og 2 sker tilsvarende, for så vidt angår hjælpen til ægtefællen.

Stk. 4. Beregningen af tilbagebetalingskravet sker på grundlag af hjælpen for første hele kalendermåned efter afgørelsen og de efterfølgende måneder. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Hvis en person eller dennes ægtefælle tillige er omfattet af en sanktion efter §§ 36-41 eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-3, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet eller bortfaldet, eller der på ny ydes hjælp. Hvis sanktionen efter stk. 1-3 allerede er påbegyndt, udskydes den resterende del af sanktionen, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet, eller der på ny ydes hjælp.

Stk. 5. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-4.

Stk. 6. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-3 sker efter § 95.

§ 43 er indsat ved § 3.14 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009.
§ 43, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 600 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering: § 43. En person, som mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 3 uger, hvis personen modtager hjælp efter
1) § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, stk. 4 eller 12,
2) § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 3, og er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven, eller
3) § 25 a.
Stk. 2. En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 20 uger. Hvis oplysningspligten har været tilsidesat tre eller flere gange inden for de seneste 5 år, skal hele hjælpen tilbagebetales for 20 uger for hver gang, oplysningspligten er tilsidesat.

§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.55 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. § 43, stk. 1, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 4 eller 12, modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 eller 3, og er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven, eller hvis personen modtager hjælp efter § 25 a« til: »§ 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 4, eller § 25 a«.
§ 43, stk. 2, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.56 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 43, stk. 2, 1. og 2. pkt., udgår », starthjælp eller introduktionsydelse«.
§ 43, stk. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 43, stk. 2, ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.71 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 43, stk. 1, ændres »hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 4,« til: »uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2, 3, 7, 8, 9 eller 10, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter § 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 2, nr. 6, eller § 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 2, nr. 7, eller kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 2, 3, 7, 8, 9 eller 10,«.
§ 43, stk. 3 er ændret ved § 1.72 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 43, stk. 3, indsættes efter »ægtefællen«: »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b«.
§ 43, stk. 4, 3. pkt. er ændret ved § 1.73 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 43, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 43, stk. 1, ændres »§ 24, stk. 2, nr. 6,« til: »§ 24, stk. 3, nr. 6,«, og »§ 24, stk. 2, nr. 7,« ændres til: »§ 24, stk. 3, nr. 7,«.
§ 43, stk. 4, 3. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 43, stk. 4, 3. pkt., udgår »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«. Hidtidig formulering: Hvis en person eller dennes ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, tillige er omfattet af en sanktion efter §§ 36-41 eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-3, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet eller bortfaldet, eller der på ny ydes hjælp.
§ 43, stk. 3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 12, stk. 4, § 41, stk. 2, 2. pkt., og § 43, stk. 3, udgår »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b«. Hidtidig formulering: Tilbagebetaling efter stk. 1 og 2 sker tilsvarende, for så vidt angår hjælpen til ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.40 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 43, stk. 1, ændres »§ 23, stk. 2, nr. 2, 3, 7, 8, 9 eller 10« til: »§ 23, stk. 2, nr. 2, 6, 7, 8 eller 9«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 43, stk. 1, ændres »§ 23, stk. 2, nr. 9,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 8,«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 43, stk. 1, ændres »§ 24, stk. 3, nr. 6,« til: »§ 24, stk. 3, nr. 5,«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 43, stk. 1, ændres »§ 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 3, nr. 7,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 3, nr. 6,«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.44 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 43, stk. 1, ændres »§ 25, stk. 3, nr. 2, 3, 7, 8, 9 eller 10,« til: »§ 25, stk. 3, nr. 2, 6, 7, 8 eller 9,«.
§ 43, stk. 2 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 43, stk. 2, indsættes efter »modtaget«: »integrationsydelse eller«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.50 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 43, stk. 1, indsættes efter »som modtager«: »integrationsydelse efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, integrationsydelse og tillæg efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, samt stk. 4,«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 320 af 25.04.2018 fra d. 01.07.2018. I § 43, stk. 1, ændres »tillæg« til: »danskbonus«.

§ 44. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i §§ 35-43.

§ 44 er indsat ved § 3.14 i lov nr. 479 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og har virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik efter den 1. oktober 2009.

§ 44 a. Opholdskommunen kan uden forudgående samtykke fra den, der søger om eller får integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser om sanktioner efter §§ 36-43, hvis oplysningerne herom er nødvendige for opholdskommunens behandling af sagen. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.

§ 44 a er indsat ved § 1.8 i lov nr. 600 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011.
§ 44 a, 1. pkt. er ændret ved § 1.57 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 44 a, 1. pkt., ændres »kontant- eller starthjælp« til: »kontanthjælp«.
§ 44 a, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 44 a, 1. pkt., ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
§ 44 a, 1. pkt. er ændret ved § 1.51 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 44 a, 1. pkt., indsættes efter »søger om eller får«: »integrationsydelse eller«.

Kontrol med kommunernes opfølgning ved mistanke om uberettiget modtagelse af hjælp

§ 45. Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager oplysninger om, at en person kan være omfattet af § 42 eller § 43, kan styrelsen indhente en redegørelse fra kommunen om, hvorvidt kommunen har taget stilling til muligheden for en sanktion efter disse bestemmelser.

§ 45 og overskriften til § 45 er indsat ved § 2.2 i lov nr. 482 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009.
§ 45 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 600 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 45 ændres »direktoratet« til: »styrelsen«.
§ 45 er ændret ved § 3.1 i
lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. Overalt i loven ændres »Pensionsstyrelsen« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

Kapitel 5: (Ophævet)

Kapitel 6: Revalidering

§ 46. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen, herunder personer, der er berettiget til ledighedsydelse, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. En person, der er berettiget til sådan hjælp, kaldes en revalidend. Aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revalidenden.

Stk. 2. Kommunen giver tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning, herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv. Rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. § 30 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal anvendes ved vurderingen af, om en persons arbejdsevne er så begrænset, at den pågældende skal tilbydes revalidering. Beslutningen om revalidering skal ikke forelægges for rehabiliteringsteamet

Stk. 3. En revalidend har ret til revalidering uden hensyn til ægtefællens indtægts- og formueforhold.

§ 46, stk. 1 er ændret ved § 3.8 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 46, stk. 1, udgår »og særlig ydelse«.
§ 46, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 3.9 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 47. Kommunen tilrettelægger revalideringen i samarbejde med revalidenden således, at tilbudet er tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov og under hensyn til egne ønsker til fremtidig beskæftigelse. Revalideringen tilrettelægges, således at beskæftigelsesmålet for »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan, jf. § 50, så vidt muligt rettes mod områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Ved revalidering i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 eller 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilrettelægges revalideringen i samarbejde med både revalidenden og virksomheden, og revalideringen sigter mod en efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og arbejdsvilkår i virksomheden eller en virksomhed med tilsvarende funktioner.

Stk. 2. En revalidering kan bl.a. bestå af de tilbudsmuligheder, som følger af afsnit IV i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og af hjælp til etablering af selvstændig virksomhed efter § 65.

Stk. 3. Økonomisk hjælp til revalidering kan omfatte:

1) Revalideringsydelse efter § 52, dog med fradrag af eventuelle arbejdsindtægter m.v., jf. §§ 58 og 59.

2) Helt eller delvist løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) Særlig støtte efter § 64.

4) Støtte til at etablere selvstændig virksomhed efter § 65.

5) Tillægsydelser efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

6) Integrationsydelse efter § 22, dog med fradrag for eventuelle arbejdsindtægter m.v., jf. §§ 58 og 59.

Stk. 4. For revalidender, der modtager integrationsydelse efter § 22, erstatter denne ydelse revalideringsydelsen efter denne lov.

Stk. 5. Revalidenden bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalideringen.

§ 47, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 3.1 i lov nr. 480 af 12.06.2009 fra d. 06.07.2009.
§ 47, stk. 3, nr. 5 er ophævet ved § 1.58 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: 5) Starthjælp efter § 25, stk. 12, dog med fradrag for eventuelle arbejdsindtægter m.v., jf. §§ 58 og 59.
§ 47, stk. 4 er ophævet ved § 1.59 i lov nr. 1364 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Stk. 4. For revalidender, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, erstatter denne ydelse revalideringsydelsen efter denne lov.
§ 47, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 3.8 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 47, stk. 1, 2. pkt., ændres »jobplanen« til: »»Min Plan««.
§ 47, stk. 3, nr. 6 er indsat ved § 1.52 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015.
§ 47, stk. 4 er indsat ved § 1.53 i lov nr. 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§ 47, stk. 1 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 47, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »»Min Plan««: »eller en helhedsorienteret plan«.

Andre aktører

§ 47 a. Kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse om erhvervsrettede aktiviteter, herunder aktiviteter som led i forrevalidering, efter § 46, § 47, stk. 1 og 2, og § 50. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunen.

Stk. 2. Hvis kommunen skønner, at flere aktører er næsten lige effektive i forhold til at bringe personen i beskæftigelse, skal personen kunne vælge mellem disse aktører.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan indsatsen kan varetages af andre aktører, og om sagsbehandling, underretning til kommunen, klagefrister m.v.

§ 47 a er indsat ved § 3.2 i lov nr. 480 af 12.06.2009 fra d. 06.07.2009.

§ 48. (Ophævet).

Revalideringsperioden

§ 49. Kommunen skal tilrettelægge en revalidering, herunder en forrevalidering, således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt, og således at revalidendens behov tilgodeses. Kommunen kan højst planlægge, at revalidenden får revalideringsydelse i 5 år. Uddannelse, som indgår i en revalidering, forudsættes gennemført på den normerede uddannelsestid. Betingelserne for forlængelse af perioden, hvor revalidenden får revalideringsydelse, fremgår af § 56.

Stk. 2. Har revalidenden betydelige begrænsninger i arbejdsevnen, og taler revalidendens personlige forudsætninger, interesser og evner i udpræget grad for en længerevarende videregående uddannelse, kan kommunen planlægge en revalidering, hvor revalidenden får revalideringsydelse i mere end 5 år.

»Min Plan« eller en helhedsorienteret plan ved revalidering

Overskriften før § 50 er ændret ved § 3.9 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. Hidtidig formulering: Jobplanen ved revalidering
Overskriften før § 50 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Hidtidig formulering: »Min Plan« ved revalidering

§ 50. Kommunen udarbejder i samarbejde med revalidenden en »Min Plan«, jf. § 27 og § 28, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i samme lov, når det erhvervsmæssige sigte er afklaret for den pågældende.

Stk. 2. For personer, som modtager revalideringsydelse, og som har fået en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, erstattes personens »Min Plan« af en helhedsorienteret plan.

§ 50 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 431 af 28.04.2010 fra d. 01.05.2010. I § 50 ændres »§ 28, stk. 3« til: »§ 28, stk. 2«.
§ 50 er ændret ved § 3.10 i
lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 50, ændres »jobplan« til: »»Min Plan««.
§ 50 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 50 indsættes efter »beskæftigelsesindsats,«: »eller en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i samme lov,«.
§ 50, stk. 2 er indsat ved § 2.5 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018.

Hjælpen

§ 51. Forudsat at revalideringen sker i overensstemmelse med en fastlagt »Min Plan«, jf. § 27 og § 28, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i samme lov, modtager revalidenden hjælp i form af

1) revalideringsydelse efter § 52,

2) mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn eller

3) mindste overenskomstmæssige løn eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

Stk. 2. For revalidender, der har fået udarbejdet en helhedsorienteret plan i stedet for »Min Plan«, er det en betingelse for, at revalidenden kan modtage hjælp som anført i stk. 1, nr. 1-3, at beskrivelsen af revalidendens mulighed for optagelse på en uddannelse og for endelig erhvervsmæssig placering fremgår af den helhedsorienterede plan.

Stk. 3. Hvis den løn, som revalidenden modtager efter stk. 1, nr. 2, er lavere end revalideringsydelsen, yder kommunen tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen.

Stk. 4. En revalidend, der får dækket sine leveomkostninger efter anden lovgivning, kan ikke samtidig få revalideringsydelse.

Stk. 5. En ung revalidend, der netop har forladt skolesystemet, og som kan klare sig med de normale støtteordninger til dækning af leveomkostninger, f.eks. fra Statens Uddannelsesstøtte, kan kun få revalideringsydelse, hvis den pågældende har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen eller af andre grunde har særligt begrænsede erhvervsmuligheder.

§ 51, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1596 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 51, stk. 1, ændres »§ 28, stk. 3« til: »§ 28, stk. 2«.
§ 51, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1596 af 22.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 51, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 64, stk. 4« til: »§ 64, stk. 3«.
§ 51, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 153 af 28.02.2012 fra d. 05.03.2012. I § 51, stk. 1, nr. 3, udgår », hvor der foreligger særlige forhold, herunder f.eks. at revalidenden er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn, jf. § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.
§ 51, stk. 1 er ændret ved § 3.10 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 51, stk. 1, ændres »jobplan« til: »»Min Plan««.
§ 51, stk. 1 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 51 stk. 1, indsættes efter »beskæftigelsesindsats,«: »eller en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i samme lov,«.
§ 51, stk. 2 er indsat ved § 2.7 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

§ 52. For personer, der er fyldt 30 år, udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på 16.597 kr.

Stk. 2. For personer under 30 år udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb, jf. dog stk. 4, på

1) 16.597 kr., når personen er under 30 år og forsørger eget barn i hjemmet,

2) 13.345 kr., når personen er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn,

3) 10.044 kr., når personen er fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn,

4) 6.472 kr., når personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

5) 3.123 kr., når personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre,

6) 10.044 kr., når personen er under 25 år, er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge,

7) 13.345 kr., når personen er under 25 år og har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, og

8) 10.044 kr., når personen er under 25 år, ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7.

Stk. 3. En person under 25 år, som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager revalideringsydelse efter satserne i stk. 2, nr. 4 eller 5, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Revalideringsydelsen inklusive tillæg kan pr. måned højst udgøre 13.345 kr.

Stk. 4. Har personer omfattet af stk. 2, nr. 2-8, i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, haft indtægter, jf. §§ 52 a og 52 b, der gennemsnitligt overstiger 16.597 kr. pr. måned, udgør revalideringsydelsen 16.597 kr.

§ 52 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 280 af 06.04.2011 fra d. 15.04.2011. Hidtidig formulering: § 52. Revalideringsydelsen beregnes som et månedligt beløb på grundlag af højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 2. En revalidende under 25 år får halvdelen af beløbet i stk. 1, og det udbetales til udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 25 år.
Stk. 3. En revalidend under 25 år får dog revalideringsydelse efter stk. 1, når
1) den pågældende forsørger egne børn i hjemmet eller
2) den pågældende har haft arbejdsindtægter, som giver ret til højeste sygedagpenge.
Stk. 4. Personer, der får hjælp efter stk. 2, og som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Hjælpen inkl. tillæg kan højst udgøre 10.245 kr.

§ 52 a. Indtægter efter § 52, stk. 4, opgøres som summen af

1) arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister,

2) ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dagpenge ved sygdom efter lov om sygedagpenge, dagpenge ved barsel efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov, voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, SU efter SU-loven og ydelser efter lov om aktiv socialpolitik som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og

3) lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på dansk skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Indtægter som nævnt i stk. 1, som ikke fremgår af indkomstregisteret, kan medregnes, hvis de kan dokumenteres.

Stk. 3. Udenlandsk indtægt, som svarer til indtægter nævnt i stk. 1, kan medregnes, når revalidenden kan dokumentere indtægten.

Stk. 4. Kommunen kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for opgørelsen af indkomster m.v., jf. stk. 1, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører.

§ 52 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 280 af 06.04.2011 fra d. 15.04.2011.
§ 52 a, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.74 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 52 a, stk. 1, nr. 2, ændres »lov om statens uddannelsesstøtte« til: »SU-loven«.

§ 52 b. Ved opgørelse af en revalidends forudgående indtægt, jf. § 52, stk. 4, indgår indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed opgjort som grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragslovens §§ 4 og 5.

Stk. 2. Indtægterne opgøres som et månedligt gennemsnit på grundlag af den eller de årsopgørelser, der dækker perioden nævnt i § 52, stk. 4. Hvis der ikke foreligger årsopgørelser på afgørelsestidspunktet, kan der træffes en foreløbig afgørelse efter § 52, stk. 4, på baggrund af en erklæring på tro og love fra personen om, hvilke indtægter personen har haft fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

§ 52 b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 280 af 06.04.2011 fra d. 15.04.2011.

§ 52 c. Opgørelse af en revalidends indtægter efter §§ 52 a og 52 b sker ud fra de oplysninger, der foreligger på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om revalidering, jf. § 52, stk. 4.

Stk. 2. En revalidend har krav på efterbetaling, hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden i gennemsnit har oversteget 16.597 kr., således at revalidenden er berettiget til revalideringsydelse efter § 52, stk. 4.

Stk. 3. Hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden har været mindre end 16.597 kr. i gennemsnit pr. måned, skal revalideringsydelsen fremover nedsættes til den sats, der følger af § 52, stk. 2.

§ 52 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 280 af 06.04.2011 fra d. 15.04.2011.

§ 53. Revalidenden har kun ret til revalideringsydelsen, hvis den pågældende følger »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan.

§ 53 er ændret ved § 3.8 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 53, ændres »jobplanen« til: »»Min Plan««.
§ 53 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 53, indsættes efter »»Min Plan««: »eller en helhedsorienteret plan«.

§ 54. Revalidenden bevarer revalideringsydelsen ved kortvarige afbrydelser i revalideringsforløbet, der ikke har betydning for at gennemføre »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan med hensyn til mål og indhold.

§ 54 er ændret ved § 3.8 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 54, ændres »jobplanen« til: »»Min Plan««.
§ 54 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 54, indsættes efter »»Min Plan««: »eller en helhedsorienteret plan«.

§ 54 a. En revalidend, jf. § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der har været i revalidering i 12 sammenhængende måneder i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov, har ret til op til 4 ugers ferie, hvor personen kan modtage den hidtidige ydelse. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage ydelsen, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 4 uger. En ferieperiode må højst vare 2 uger.

Stk. 2. Der er en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personens øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker det tilbud, som den pågældende har fået i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov. Kan revalidenden og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.

§ 54 a er indsat ved § 3.6 i lov nr. 267 af 27.03.2012 fra d. 01.04.2012.
§ 54 a, stk. 1, 1. og 5. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. I § 54 a, stk. 1, 1. og 5. pkt., ændres »5 uger« til: »4 uger«.
§ 54 a, stk. 1, 6. pkt. er indsat ved § 1.12 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016.

§ 55. Revalidenden bevarer revalideringsydelsen, når den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption efter reglerne i barselloven.

§ 55 er ændret ved § 59.2 i lov nr. 566 af 09.06.2006 fra d. 03.07.2006. I § 55 ændres »lov om ligebehandling af mænd og kvinder ved hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v.« til: »barselloven«.

Forlængelse af revalideringsperioden

§ 56. Kommunen kan i forhold til den fastsatte tid forlænge den periode, som revalidenden kan få revalideringsydelse i,

1) hvis revalidenden ikke kan gennemføre »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller andre helt specielle forhold, eller

2) hvis sygdom, pasning af syge børn eller børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, barsel, manglende pasningsmulighed af børn eller særlige sociale forhold midlertidigt forsinker revalidenden i at gennemføre »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan.

§ 56, nr. 1 og 2 er ændret ved § 3.8 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 56, nr. 1 og 2, ændres »jobplanen« til: »»Min Plan««.
§ 56, nr. 1 og 2 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 56, nr. 1 og 2, indsættes efter »»Min Plan««: »eller en helhedsorienteret plan«.

Arbejde under revalidering

§ 57. Revalidenden må ikke have andet arbejde, når »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan gennemføres. Kommunen kan dog tillade andet arbejde i begrænset omfang, hvis arbejdet kan forenes med »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan.

§ 57, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 3.8 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 57, 1. og 2. pkt., ændres »jobplanen« til: »»Min Plan««.
§ 57, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 2.8 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 57, 1. og 2. pkt., indsættes efter »»Min Plan««: »eller en helhedsorienteret plan«.

Indtægter, der trækkes fra i revalideringsydelsen

§ 58. Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra andet arbejde, dog kun hvis disse overstiger 12.000 kr. pr. år.

Stk. 2. Ved afgørelsen af, hvad der kan betegnes som arbejdsindtægter, anvendes de regler, der er fastsat i medfør af § 58 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 59. Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring og efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.. Disse indtægter trækkes dog kun fra i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v.

§ 59, stk. 1 er ændret ved § 4.6 i lov nr. 176 af 27.02.2007 fra d. 01.03.2007. I § 59, stk. 1, ændres »lov om forsikring mod følger af arbejdsskade« til: »lov om arbejdsskadesikring«.
§ 59, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 8.4 i lov nr. 336 af 02.04.2014 fra d. 04.04.2014.
I § 59, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring«: »og efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.«

§ 60. (Ophævet).

§ 61. (Ophævet).

§ 62. (Ophævet).

Særlig støtte under revalidering

§ 63. Kommunen kan under revalidering, herunder forrevalidering, og når revalidenden modtager hjælp efter anden lovgivning til dækning af leveomkostninger, give støtte til de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter reglerne i kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 64. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter § 52, stk. 2, nr. 2-8.

§ 64 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 280 af 06.04.2011 fra d. 15.04.2011. Hidtidig formulering: § 64. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får den halve revalideringsydelse efter § 52, stk. 2.

§ 64 a. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig, jf. stk. 2, til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der deltager i forrevalidering efter kapitel 6, og som har modtaget uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 8 eller 9, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 3, nr. 5 eller 6, i sammenlagt 6 måneder. Herudover skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Personen vil ikke være i stand til at gennemføre en SU-berettigende uddannelse,

2) revalidering kan ikke antages at kunne bringe den unge i arbejde inden for en rimelig periode, og

3) personen vil ikke være i stand til at påtage sig et arbejde.

Stk. 2. Tilskud ydes, hvis boligudgiften efter fradrag af boligsikring overstiger 1.000 kr. pr. måned inklusive el og varme. Tilskuddet kan ikke overstige 2.000 kr. pr. måned og kan højst udbetales i 12 sammenhængende måneder. Tilskuddet udbetales i forbindelse med udbetaling af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter §§ 23 og 24. Tilskuddet udbetales første gang sammen med hjælpen for første hele kalendermåned efter, at personen er blevet berettiget til tilskud efter stk. 1. Tilskuddet bortfalder, hvis forrevalideringen ophører.

Stk. 3. Inden kommunen giver tilskud, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

§ 64 a, stk. 1 er ændret ved § 1.75 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Kommunen giver tilskud til nødvendige merudgifter til bolig, jf. stk. 2, til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der deltager i forrevalidering efter kapitel 6, og som modtager nedsat kontanthjælp efter § 25 f, stk. 2, nr. 1, og behovsbestemt tillæg efter § 25 f, stk. 3.
§ 64 a, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 1.76 i lov nr. 894 af 04.07.2013
fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Tilskuddet udbetales i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp efter § 25 f, stk. 2, nr. 1, og tillæg efter § 25 f, stk. 3.
§ 64 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.14 i lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 64 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 24, stk. 2, nr. 6 eller 7,« til: »§ 24, stk. 3, nr. 6 eller 7,«.
§ 64 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.45 i
lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 64 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 23, stk. 2, nr. 9 eller 10, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 3, nr. 6 eller 7,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 8 eller 9, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 3, nr. 5 eller 6,«.

Selvstændig virksomhed

§ 65. Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed, når den pågældende har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden og denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

Stk. 2. Kommunen giver støtten som rentefrit lån, når kommunen skønner, at dette er rimeligt under hensyn til modtagerens fremtidige erhvervsmuligheder.

Stk. 3. Kommunen kan endvidere give tilskud til forsørgelse i en kortere periode, normalt ikke mere end 6 måneder.

Stk. 4. Lånet efter stk. 2 sikres ved tinglyst pant, når dette er muligt.

§ 66. Kommunen påser, at der foreligger en forretningsmæssig forsvarlig plan for den selvstændige etablering.

Stk. 2. Kommunen skal i den periode, hvor der udbetales tilskud til forsørgelse, følge sagen for at sikre sig, at forudsætningerne for hjælpen fortsat er opfyldt.

§ 67. Kommunen kan eftergive et lån, hvis revalidenden ikke har økonomisk mulighed for at betale det tilbage.

Kapitel 6 a: Ressourceforløbsydelse

Kapitel 6 a er indsat ved § 3.10 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 68. Personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager ressourceforløbsydelse, jf. stk. 2-5. Personen har ret til ressourceforløbsydelse uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Stk. 2. Ressourceforløbsydelsen udgør et månedligt beløb svarende til

1) kontanthjælp efter § 25, stk. 2, nr. 1, for personer, der har forsørgelsespligt over for et barn,

2) kontanthjælp efter § 25, stk. 2, nr. 2, for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for et barn,

3) uddannelses- eller kontanthjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 3, nr. 6, eller § 25, stk. 3, nr. 9, for personer under 25 år, der bor hos en forælder eller begge forældre, og som ikke har forsørgelsespligt overfor et barn, eller

4) uddannelses- eller kontanthjælp efter § 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 3, nr. 7, eller § 25, stk. 3, nr. 10, samt et månedligt tillæg, der beregnes efter § 23, stk. 3, eller § 25, stk. 4, for personer under 25 år, der bor hos en forælder eller begge forældre og har en dokumenteret bidragspligt over for et barn.

Stk. 3. Hjælp efter stk. 2, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 4. For personer, der forud for visitationen til et ressourceforløb modtog sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, udgør ydelsen et månedligt beløb svarende til den hidtidige ydelse. Ydelsen efter 1. pkt. ophører dog på det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter kapitel 8 i lov om sygedagpenge. Er personen inden visitationen til et ressourceforløb omfattet af en forlængelsesregel efter kapitel 9 i lov om sygedagpenge, ophører ydelsen efter 1. pkt. på det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter den pågældende forlængelsesregel. Ydelsen efter 1. pkt. kan ikke udgøre et beløb, der er mindre end hjælpen efter stk. 2. Personer, hvis ydelse efter 2. og 3. pkt. er ophørt, modtager en ydelse efter stk. 2.

Stk. 5. For personer, der forud for deltagelsen i et ressourceforløb modtog ledighedsydelse efter denne lov, udgør ydelsen et månedligt beløb svarende til den hidtidige ydelse. Ydelsen kan ikke udgøre et beløb, der er mindre end hjælpen efter stk. 2.

Stk. 6.
Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, modtager førtidspension under ressourceforløbet.

Stk. 7.
Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, bevarer retten til ydelsen ved sygdom eller barsel.

Stk. 8.
Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, jf. stk. 1, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune.

§ 68, stk. 2, nr. 3 og 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68, stk. 2, nr. 3 og 4, ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
§ 68, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.77 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ægtefælles«: »eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b,«.
§ 68, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 1.78 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 1,« til: »§ 25, stk. 2, nr. 1,«.
§ 68, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.79 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 2,« til: »§ 25, stk. 2, nr. 2,«.
§ 68, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.80 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68, stk. 2, nr. 3, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 2, nr. 6, eller § 25, stk. 3, nr. 9,«.
§ 68, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 1.81 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 2, nr. 6, eller § 25, stk. 3, nr. 9,«, og efter »beregnes efter« indsættes: »§ 23, stk. 3, eller«.
§ 68, stk. 5, 2. pkt. er indsat ved § 1.82 i
lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 68, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.6 i
lov nr. 1612 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68, stk. 2, nr. 3, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 2, nr. 7, eller § 25, stk. 3, nr. 10,«.
§ 68, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 1612 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 68, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 2, nr. 7, eller § 25, stk. 3, nr. 10,«, og efter »beregnes efter« indsættes: »§ 23, stk. 3, eller«.
§ 68, stk. 2, nr. 3 og 4 er ændret ved § 1.15 i
lov nr. 721 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 68, stk. 2, nr. 3 og 4, ændres »§ 24, stk. 2, nr. 7,« til: »§ 24, stk. 3, nr. 7,«.
§ 68, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2016. I § 68, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b,«. Hidtidig formulering: Personen har ret til ressourceforløbsydelse uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b, indtægts- og formueforhold.
§ 68, stk. 2, nr. 3 og 4 er ændret ved § 1.46 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 68, stk. 2, nr. 3 og 4, ændres »§ 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 3, nr. 7, eller § 25, stk. 3, nr. 10,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 3, nr. 6, eller § 25, stk. 3, nr. 9,«.

Indtægter m.v.

§ 68 a. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen indtægter, trækkes disse fra i ydelsen, jf. dog stk. 2-4. Indtægter, der udbetales for en periode, der ligger, før modtageren af ressourceforløbsydelse er begyndt i et ressourceforløb, medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen. Tilsvarende gælder for udbetaling af indtægter for en periode, der ligger efter tidspunktet for ophør i et ressourceforløb.

Stk. 2.
Har modtageren af ressourceforløbsydelsen lønindtægter, herunder beløb, som den pågældende modtager fra arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond ved ophør af ansættelsen, nedsættes ressourceforløbsydelsen efter § 68 med 30 pct. af lønindtægten, indtil den samlede lønindtægt inkl. pension udgør 13.000 kr. (2012-niveau), og med 55 pct. af lønindtægten derudover.

Stk. 3.
Har modtageren af ressourceforløbsydelsen indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af ressourceforløbsydelsen efter § 68 bort fra 14,99 kr. (2012-niveau) pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned.

Stk. 4.
Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 42 i lov om social service, medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen på samme måde som lønindtægt, jf. stk. 2, når ferien holdes. Fradraget sker i ressourceforløbsydelsen for den periode, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække. Optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes før ferie efter § 69, stk. 4. En person kan holde ferie med feriegodtgørelse eller ferietillæg samt ressourceforløbsydelse efter 1. og 2. pkt., selv om personen ikke har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder.

Stk. 5.
Lovens § 33 finder tilsvarende anvendelse på modtagere af ressourceforløbsydelse.

§ 68 a, stk. 1, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 4.2 i lov nr. 1868 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016.
§ 68 a, stk. 4 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. Hidtidig formulering: Fradrag for feriegodtgørelse m.v. sker efter reglerne i § 32. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

Betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse

§ 69. Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse efter § 68, at personen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at personen aktivt deltager i det individuelt tilrettelagte ressourceforløb.

Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68, fortsat opfylder betingelserne herfor, hvis personen

1) ikke deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan,

2) afslår et tilbud om arbejde, som personen er henvist til,

3) udebliver fra en samtale i kommunen, hos anden aktør eller fra en rådighedsvurdering i kommunen eller

4) undlader at give meddelelse til kommunen eller arbejdsgiver om sygdom i tilfælde, hvor personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan.

Stk. 3. § 13, stk. 7 og 8, finder tilsvarende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse.

Stk. 4. En person, der har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage ressourceforløbsydelse. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage ressourceforløbsydelse, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af stk. 1 og 2, mens ferien holdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 5 uger. § 13, stk. 12, finder tilsvarende anvendelse for personer, der er omfattet af 1. pkt.

Stk. 5. For personer, som modtager ressourceforløbsydelse, og som har fået en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, erstatter en helhedsorienteret plan rehabiliteringsplanens indsatsdel.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelsen af, hvornår retten til ferie er opnået, herunder hvordan en periode på uddannelses- eller kontanthjælp kan indgå i opgørelsen.

§ 69, stk. 5 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 69, stk. 5, ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.
§ 69, stk. 3 er ændret ved § 1.83 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 69, »§ 13, stk. 4 og 5,« til: »§ 13, stk. 7 og 8,«.
§ 69, stk. 4 er ændret ved § 1.84 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. I § 69, stk. 4, ændres »§ 13, stk. 8 og 9,« til: »§ 13, stk. 11 og 12,«.
§ 69, stk. 4 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. Hidtidig formulering: En person, der modtager ressourceforløbsydelse, har ret til ferie, i det omfang kontanthjælpsmodtagere har ret til ferie, jf. § 13, stk. 11 og 12. Personen er ikke omfattet af stk. 1 og 2, mens ferien afholdes.
§ 69, stk. 2, nr. 1 og 4 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 69, stk. 2, nr. 1 og 4, indsættes efter »rehabiliteringsplanen«: »eller en helhedsorienteret plan«.
§ 69, stk. 5 er indsat ved § 2.10 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

Sanktioner ved manglende deltagelse i ressourceforløbet m.v.

§ 69 a. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelsen efter §§ 69 b-e er betinget af, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud m.v. eller indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt har informeret personen om konsekvensen for ydelsen, hvis personen uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet eller ikke møder til samtalen m.v. Kommunen skal endvidere samtidig skriftligt informere om, hvilke skridt en person, der afslår m.v. efter 1. pkt., skal tage for igen at blive berettiget til ydelsen.

Stk. 2. Forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelsen efter §§ 69 b-e skal kommunen have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund for udeblivelsen m.v.

Stk. 3. Reglerne i § 35, stk. 2, 3 og 7, finder tilsvarende anvendelse for personens undladelse af at opfylde sine pligter efter § 69 eller § 69 c.

§ 69 a, stk. 3 er ændret ved § 1.85 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Reglerne i § 35, stk. 2, 3 og 5, finder tilsvarende anvendelse for personens undladelse af at opfylde sine pligter efter § 69. Reglen i § 35, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse for personens undladelse af at opfylde sine pligter efter § 69 c.

§ 69 b. Hvis en person uden rimelig grund afviser eller udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, skal kommunen foretage et fradrag i ressourceforløbsydelsen.

Stk. 2. Reglerne i § 36, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 69 b, stk. 1 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 69 b, stk. 1, indsættes efter »rehabiliteringsplanen«: »eller en helhedsorienteret plan«.

§ 69 c. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en opfølgningssamtale som led i ressourceforløbet, jf. § 16, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en rådighedsvurdering i kommunen, jf. § 69, stk. 2, foretager kommunen fradrag i ressourceforløbsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag.

Stk. 2.
Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved samtaler, der finder sted hos en anden aktør. Det er kommunen, der træffer afgørelse om fradrag i ydelsen.

§ 69 d. Ressourceforløbsydelsen nedsættes, hvis en person

1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,

3) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, hvor personen er givet tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, eller

4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job.

Stk. 2. Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse:

1) 1.590 kr. (2012-niveau) for personer, der modtager ydelse efter § 68, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4 og 5.

2) 246 kr. (2012-niveau) for personer, der modtager ydelse efter § 68, stk. 2, nr. 3 og 4.

Stk. 3. Nedsættelsen sker på grundlag af den ydelse, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til. Der kan i 1 kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 2.

Stk. 4. Hvis den månedlige ydelse til en person efter § 68 er nedsat, nedsættes beløbene i stk. 2 med samme andel.

§ 69 d, stk. 4 er indsat ved § 3.2 i lov nr. 720 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
§ 69 d, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 69 d, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »rehabiliteringsplanen«: »eller en helhedsorienteret plan«.

§ 69 e. Hvis personen gentagne gange uden rimelig grund afviser eller udebliver fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning eller på anden vis ikke medvirker i ressourceforløbet, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, jf. kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommunen træffe afgørelse om, at ressourceforløbsydelsen ophører.

§ 69 e er ændret ved § 2.9 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 69 e indsættes efter »rehabiliteringsplanen«: »eller en helhedsorienteret plan«.

§ 69 f. Reglerne i § 42, stk. 1-3 og 5-8, finder tilsvarende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse efter § 68, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4 og 5.

Stk. 2.
Reglerne i § 43, stk. 1 og 2 og 4-6, finder tilsvarende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse efter § 68, stk. 2, nr. 3 og 4.

Stk. 3.
Hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen modtager oplysninger om, at en person kan være omfattet af § 42, stk. 1-3 og 5-8, eller § 43, kan styrelsen indhente en redegørelse fra kommunen om, hvorvidt kommunen har taget stilling til muligheden for en sanktion efter disse bestemmelser.

§ 69 g. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i §§ 69-69 f.

§ 69 h. Opholdskommunen kan uden forudgående samtykke fra den, der søger om eller får ressourceforløbsydelse, forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser om sanktioner efter §§ 69 b-f, hvis oplysningerne herom er nødvendige for opholdskommunens behandling af sagen. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.

§ 69 i. Kapitel 11 og 12 finder tilsvarende anvendelse for udbetaling og tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse.

Kapitel 6 b: Ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb

Kapitel 6 b er indsat ved § 3.3 i lov nr. 720 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.

§ 69 j. Retten til ressourceforløbsydelse gælder uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Stk. 2. Ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb udgør et månedligt beløb svarende til

1) kontanthjælp efter § 25, stk. 2, nr. 1, for personer, der har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog stk. 4,

2) kontanthjælp efter § 25, stk. 2, nr. 2, for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog stk. 4,

3) kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 9, for personer under 25 år, der bor hos en forælder eller begge forældre og ikke har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog stk. 4, eller

4) kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 9, og et månedligt tillæg, der beregnes efter § 25, stk. 4, for personer under 25 år, der bor hos en forælder eller begge forældre og har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Hjælp efter stk. 2, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettiget til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 4. Til selvstændigt erhvervsdrivende, som er delvis uarbejdsdygtige på grund af sygdom, udbetales ressourceforløbsydelse med et beløb svarende til

1) 75 pct. af ressourceforløbsydelsen efter stk. 2, når den selvstændigt erhvervsdrivende højst kan udføre en fjerdedel af sit normale arbejde, eller

2) 50 pct. af ressourceforløbsydelsen efter stk. 2, når den selvstændigt erhvervsdrivende højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde.

Stk. 5. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen indtægter, trækkes disse fra i ydelsen, jf. dog stk. 7-12. Indtægter, der udbetales for en periode, der ligger, før modtageren af ressourceforløbsydelse er begyndt i et jobafklaringsforløb, medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen. Tilsvarende gælder for udbetaling af indtægter for en periode, der ligger efter tidspunktet for ophør i et jobafklaringsforløb.

Stk. 6. For personer, der ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet modtager løn under sygdom, og personer, der er ansat i fleksjob, jf. § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og modtager løn under sygdom suppleret med fleksløntilskud, medfører løn og fleksløntilskud fuldt fradrag i ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb.

Stk. 7. For personer, som ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet er ansat i fleksjob, jf. § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke modtager løn under sygdom, medfører fleksløntilskud, der udbetales som supplement til ressourceforløbsydelsen, jf. § 70 f, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb.

Stk. 8. For personer, som ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet driver selvstændig erhvervsvirksomhed og får tilskud på grund af nedsat erhvervsevne, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medfører tilskuddet ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb. Overskud af selvstændig virksomhed medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen efter stk. 4.

Stk. 9. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen lønindtægter, herunder beløb, som den pågældende modtager fra arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond ved ophør af ansættelsen, bortset fra indtægter efter stk. 6 og 7, nedsættes ressourceforløbsydelsen efter stk. 2 med 30 pct. af lønindtægten, indtil den samlede lønindtægt inklusive pension udgør 13.648 kr. (2015-niveau), og med 55 pct. af lønindtægten derudover.

Stk. 10. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af ressourceforløbsydelsen efter stk. 2 bort fra 15,73 kr. (2015-niveau) pr. udført arbejdstime. Det beløb, der kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned.

Stk. 11. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 42 i lov om social service, medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen på samme måde som lønindtægt, jf. stk. 9, når ferien holdes. Fradraget sker i ressourceforløbsydelsen for den periode, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække. Optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes før ferie efter § 69 k, stk. 4. En person kan holde ferie med feriegodtgørelse eller ferietillæg samt ressourceforløbsydelse efter 1. og 2. pkt., selv om personen ikke har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder.

Stk. 12. § 33 finder anvendelse for fradrag i ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

Stk. 13. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, bevarer retten til ydelse ved sygdom og barsel og ved flytning til en anden kommune.

Stk. 14. En person er ikke længere berettiget til ressourceforløbsydelse, når ansættelsen i et fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ophører.

§ 69 j, stk. 4, nr. 1 og 2 er ændret ved § 3.11 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014. I § 69 j, stk. 4, nr. 1 og 2, udgår »ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet«. Hidtidig formulering: 1) 75 pct. af ressourceforløbsydelsen efter stk. 2, når den selvstændigt erhvervsdrivende ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet højst kan udføre en fjerdedel af sit normale arbejde, eller
2) 50 pct. af ressourceforløbsydelsen efter stk. 2, når den selvstændigt erhvervsdrivende ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde.

§ 69 j, stk. 8, 2. pkt. er indsat ved § 3.12 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014.
§ 69 j, stk. 9 er ændret ved § 3.13 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014.
I § 69 j, stk. 9, ændres »13.442 kr. (2014-niveau)« til: »13.648 kr. (2015-niveau)«.
§ 69 j, stk. 10, 1. pkt. er ændret ved § 3.14 i lov nr. 1486 af 23.12.2014 fra d. 29.12.2014.
I § 69 j, stk. 10, 1. pkt., ændres »15,50 kr. (2014-niveau)« til: »15,73 kr. (2015-niveau)«.
§ 69 j, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.47 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 69 j, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b,«. Hidtidig formulering: Retten til ressourceforløbsydelse gælder uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b, indtægts- og formueforhold.
§ 69 j, stk. 2, nr. 3 og 4 er ændret ved § 1.48 i lov nr. 1522 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 69 j, stk. 2, nr. 3 og 4, ændres »§ 25, stk. 3, nr. 10« til: »§ 25, stk. 3, nr. 9«.
§ 69 j, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 53 af 27.01.2015 fra d. 01.02.2015. I § 69 j, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ægtefælles«: »eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b,«.
§ 69 j, stk. 1,2 . pkt. er ændret ved § 1.4 i
lov nr. 53 af 27.01.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Personer, der har ret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager ressourceforløbsydelse. Retten til ressourceforløbsydelse gælder uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b, indtægts- og formueforhold.
§ 69 j, stk. 5, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 4.3 i lov nr. 1868 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016.
§ 69 j, stk. 9 er ændret ved § 4.4 i lov nr. 1868 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016.
I § 69 j, stk. 9, ændres »indtil lønindtægten« til: »indtil den samlede lønindtægt inklusive pension«.
§ 69 j, stk. 11 er ændret ved § 1.15 i
lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. Hidtidig formulering: Fradrag for feriegodtgørelse m.v. sker efter reglerne i § 32. Stk. 9 finder tilsvarende anvendelse.

Betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb

§ 69 k. Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse efter § 69 j, at personen deltager aktivt i jobafklaringsforløbet, genoptager sit arbejde delvis, når det er muligt, tager imod rimelige tilbud om arbejde og møder til samtaler, som kommunen indkalder til som led i jobafklaringsforløbet. En person er berettiget til at modtage ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag, hvor der ikke er ret til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, og frem til kommunen har truffet afgørelse om, at den pågældende opfylder betingelserne for et jobafklaringsforløb efter § 24 a i lov om sygedagpenge, uanset at den pågældende ikke har kunnet stå til rådighed efter 1. pkt. i denne periode.

Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 69 j, fortsat opfylder betingelserne herfor, hvis personen

1) ikke deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan,

2) afslår et tilbud om arbejde, som personen er henvist til,

3) udebliver fra en samtale i kommunen eller hos anden aktør eller fra en rådighedsvurdering i kommunen eller

4) undlader at give meddelelse til kommunen eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan.

Stk. 3. § 13, stk. 7 og 8, finder anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb.

Stk. 4. En person, der har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage ressourceforløbsydelse. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage ressourceforløbsydelse, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af stk. 1 og 2, mens ferien holdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 5 uger. § 13, stk. 12, finder tilsvarende anvendelse for personer, der er omfattet af 1. pkt.

Stk. 5. For personer, som modtager ressourceforløbsydelse, og som har fået en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, erstatter en helhedsorienteret plan rehabiliteringsplanens indsatsdel.

§ 69 k, stk. 4 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 296 af 22.03.2016 fra d. 01.04.2016. Hidtidig formulering: En person, der modtager ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb, har ret til ferie, i det omfang kontanthjælpsmodtagere har ret til ferie, jf. § 13, stk. 11 og 12. Personen er ikke omfattet af stk. 1 og 2, mens ferien afholdes.
§ 69 k, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 2.1 i lov nr. 625 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 69 k, stk. 2, nr. 1 og 4 er ændret ved § 2.11 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 69 k, stk. 2, nr. 1 og 4, indsættes efter »rehabiliteringsplanen«: »eller en helhedsorienteret plan«.
§ 69 k, stk. 5 er indsat ved § 2.12 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018.

Sanktioner ved manglende deltagelse i jobafklaringsforløbet m.v.

§ 69 l. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelsen efter §§ 69 m-69 p er betinget af, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud m.v. eller indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt har informeret personen om konsekvensen for ydelsen, hvis personen uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet eller ikke møder til samtalen m.v. Kommunen skal endvidere samtidig skriftligt informere om, hvilke skridt en person, der afslår m.v. efter 1. pkt., skal tage for igen at blive berettiget til ydelsen.

Stk. 2. Forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelsen efter §§ 69 m-69 p skal kommunen have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v.

Stk. 3. § 35, stk. 2, 3 og 7, finder anvendelse for personens undladelse af at opfylde sine pligter efter § 69 k.

Stk. 4. Når kommunen partshører en person om muligt fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelse efter stk. 1, skal kommunen orientere en arbejdsgiver, der er berettiget til refusion efter § 69 t, om det mulige fradrag i refusionen.

§ 69 m. Hvis en person uden rimelig grund afviser eller udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, skal kommunen foretage et fradrag i ressourceforløbsydelsen.

Stk. 2. Reglerne i § 36, stk. 2 og 3, finder anvendelse, når en person uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter stk. 1.

§ 69 m, stk. 1 er ændret ved § 2.11 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 69 m, stk. 1, indsættes efter »rehabiliteringsplanen«: »eller en helhedsorienteret plan«.

§ 69 n. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en individuel opfølgningssamtale som led i jobafklaringsforløbet, jf. § 16, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en rådighedsvurdering i kommunen, jf. § 69 k, stk. 2, skal kommunen foretage fradrag i ressourceforløbsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kommunen samme dag.

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse ved samtaler, der finder sted hos en anden aktør. Det er kommunen, der træffer afgørelse om fradrag i ydelsen.

§ 69 o. Ressourceforløbsydelsen nedsættes, hvis en person

1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,

3) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, hvor personen er givet tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, og hvor tilbuddet fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, eller

4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job.

Stk. 2. Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse:

1) 1.644 kr. (2014-niveau) for personer, der modtager ydelse efter § 69 j, stk. 2, nr. 1 og 2.

2) 255 kr. (2014-niveau) for personer, der modtager ydelse efter § 69 j, stk. 2, nr. 3 og 4

Stk. 3. Nedsættelsen sker på grundlag af den ydelse, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til. Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 2.

Stk. 4. Hvis den månedlige ydelse til en person efter § 69 j er nedsat, nedsættes beløbene i stk. 2 med samme andel.

§ 69 o, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.11 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 69 o, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »rehabiliteringsplanen«: »eller en helhedsorienteret plan«.

§ 69 p. Hvis personen gentagne gange uden rimelig grund afviser eller udebliver fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning eller på anden vis undlader at medvirke til jobafklaringsforløbet, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommunen træffe afgørelse om, at ressourceforløbsydelsen ophører.

§ 69 p er ændret ved § 2.11 i lov nr. 707 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 69 p indsættes efter »rehabiliteringsplanen«: »eller en helhedsorienteret plan«.

§ 69 q. § 42, stk. 1-3 og 5-8, finder anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse fastsat efter § 69 j, stk. 2, nr. 1 og 2.

Stk. 2. § 43, stk. 1, 2 og 4-6, finder anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse fastsat efter § 69 j, stk. 2, nr. 3 og 4

Stk. 3. Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager oplysninger om, at en person kan være omfattet af § 42, stk. 1-3 og 5-8, eller § 43, kan styrelsen indhente en redegørelse fra kommunen om, hvorvidt kommunen har taget stilling til muligheden for en sanktion efter disse bestemmelser.

§ 69 r. Opholdskommunen kan uden forudgående samtykke fra den, der søger om eller får ressourceforløbsydelse, forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser om sanktioner efter §§ 69 m-69 q, hvis oplysningerne herom er nødvendige for opholdskommunens behandling af sagen. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.

§ 69 s. Kapitel 11 og 12 finder anvendelse for udbetaling og tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb.

§ 69 t. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefravær til en sygemeldt, der påbegynder et jobafklaringsforløb, har ret til refusion for det antal timer, som arbejdsgiveren udbetaler løn for.

Stk. 2. Arbejdsgiverens refusion udgør et beløb pr. time, der beregnes ud fra den ressourceforløbsydelse, den sygemeldte ville have haft ret til, hvis den sygemeldte ikke havde haft indtægter, der medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen efter § 69 j. Refusionen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den udbetalte løn og kan højst ydes for 37 timer pr. uge.

Stk. 3. Får lønmodtageren udbetalt løn under fravær fra fler