Lov om social pension (Pensionsloven)

Lovændringer

Kapitel 1: Almindelige betingelser m.v., §§ 1-11

Kapitel 2: Folkepension, §§ 12-15

Kapitel 2 a: Opsat pension - optjening af venteprocent, §§ 15 a-15 g

Kapitel 3: Førtidspension, §§ 16-26

Kapitel 3 a: Seniorpension, §§ 26 a-26 f

Kapitel 3 b: Tidlig pension, §§ 26 g-26 v

Kapitel 4: Beregning af folkepension, §§ 27-32

Kapitel 4 a: Beregning af førtidspension og seniorpension, §§ 32 a-32 d

Kapitel 4 b: Beregning af tidlig pension, §§ 32 e-32 k

Kapitel 4 c: Midlertidig ordning relateret til personer fra Ukraine med opholdstilladelse, § 32 l

Kapitel 5: Udbetaling, §§ 33-38 a

Kapitel 6: Årlig fastsættelse, omregning, bortfald, tilbagebetaling m.v. af folkepension, førtidspension og seniorpension, §§ 39-48

Kapitel 6 a: Beløb og regulering, §§ 48 a-48 g

Kapitel 7: Beløb og regulering, §§ 49-49 c

Kapitel 8: Klageadgang, §§ 50-51

Kapitel 9: Finansiering og refusion, §§ 52-56

Kapitel 10: Administration m.v., §§ 56 a-62 b

Kapitel 11: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v., §§ 63-73


Lovændringer

[...]

Nu lovbekg. nr. 983 af 23.09.2019, som ændret ved

§ 6 i lov nr. 339 af 02.04.2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) fra d. 01.01.2020.
§ 11 i lov nr. 551 af 07.05.2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) fra d. 01.01.2020.
§ 1 i lov nr. 1123 af 19.11.2019 (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie) fra d. 21.11.2019.
§ 1 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) fra d. 01.01.2020.
§ 7 i lov nr. 1558 af 27.12.2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) fra d. 01.01.2020.
§ 1 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 (Indførelse af seniorpension) fra d. 01.01.2020.
§ 10 i lov nr. 1583 af 27.12.2019 (Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe m.v.) fra d. 01.01.2020.
§ 21 i lov nr. 869 af 14.06.2020 (Lov om Seniorpensionsenheden) fra d. 15.06.2020. Ændringen finder anvendelse fra d. 01.01.2020.
§ 1 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) fra d. 01.01.2021.
§ 8 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.) fra d. 01.01.2021.
§ 1 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) fra d. 01.01.2021.
§ 1 i lov nr. 2203 af 29.12.2020 (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelse og konsekvensændring af arbejdsskadeafgiften) fra d. 31.12.2020.
§ 11 i lov nr. 2227 af 29.12.2020 (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.) fra d. 01.01.2021.

Nu lovbekg. nr. 234 af 12.02.2021, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 707 af 26.04.2021 (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.) fra d. 27.04.2021.
§ 12 i lov nr. 876 af 12.05.2021 (Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022) fra d. 01.07.2021.
§ 4 i lov nr. 1160 af 08.06.2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) fra d. 01.07.2021.
§ 3 i lov nr. 1171 af 08.06.2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) fra d. 01.07.2021.
§ 1 i lov nr. 2046 af 14.11.2021 (Særlig adgang til oplysninger fra Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension m.v.) fra d. 15.11.2021.
§ 1 i lov nr. 2587 af 28.12.2021 (Forlængelse af midlertidig ordning om ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v. og fritagelse for fradrag i efterløn for merindtægt fra arbejde relateret til covid-19) fra d. 01.01.2022.
§ 4 i lov nr. 452 af 20.04.2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) fra d. 01.05.2022.

Nu lovbekg. nr. 527 af 25.04.2022, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 831 af 14.06.2022 (Ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring af skæringsdato for udrejse af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse) fra d. 16.06.2022.
§ 1 i lov nr. 875 af 21.06.2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) fra d. 01.07.2022 med virkning fra d. 01.01.2023.
§ 43 i lov nr. 679 af 03.06.2023 (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 1 i lov nr. 726 af 13.06.2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) fra d. 01.07.2023.
§ 18 i lov nr. 753 af 13.06.2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 12 i lov nr. 754 af 13.06.2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 2 i lov nr. 1769 af 28.12.2023 (Mulighed for dispensation til eksport af pensionstillæg m.v., forenklet beregning af fleksløntilskud, herunder i forhold til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v., og ændring af mellemkommunal refusion for førtidspension og seniorpension) fra d. 01.01.2024.
§ 1 i lov nr. 628 af 11.06.2024 (Tildeling af anciennitet til tidlig pension for perioder med opskoling) fra d. 01.08.2024.
§ 5 i lov nr. 630 af 11.06.2024 (Neutralisering af virkning på indkomstoverførsler som følge af afskaffelse af en helligdag) fra d. 01.12.2026 med virkning for finansåret 2027. Dog kan beskæftigelsesministeren fastsætte, at loven træder i kraft d. 01.12.2025 med virkning for finansåret 2026.
§ 1 i lov nr. 631 af 11.06.2024 (Ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension) fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025.
§ 1 i lov nr. 632 af 11.06.2024 (Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser) fra d. 01.07.2024.Kapitel 1: Almindelige betingelser m.v.

§ 1. Pension efter denne lov er folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension og tillæg efter kapitel 2, 2 a og 11.

§ 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 1 indsættes efter »førtidspension«: », seniorpension«.
§ 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 1 indsættes efter »seniorpension«: », tidlig pension«.

§ 1 a. Folkepensionsalderen er:

1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1954.

2) 65 1/2 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954.

3) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954.

4) 66 1/2 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955.

5) 67 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962.

6) 68 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966.

7) 69 år for personer, der er født efter den 31. december 1966.

Stk. 2. I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, jf. stk. 3, om folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 skal reguleres.

Stk. 3. Folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i 2004-2005 på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen fastsættes af beskæftigelsesministeren til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres.

§ 1 a, stk. 1, nr. 6 er ophævet, og ny nr. 6 og 7 er indsat, ved § 1.1 i lov nr. 2203 af 29.12.2020 fra d. 31.12.2020. Hidtidig formulering: 6) 68 år for personer, der er født efter den 31. december 1962.

Indfødsret

§ 2. Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke:

1) Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Indgives ansøgningen efter folkepensionsalderen, skal bopælskravene være opfyldt ved folkepensionsalderen.

2) Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde udsendt personale ved herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og sådanne personers familiemedlemmer skal have adgang til ydelser efter loven.

Bopæl

§ 3. Retten til pension er betinget af, at modtageren har fast bopæl i Danmark eller hyre på dansk skib.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke personer med dansk indfødsret, som har nået folkepensionsalderen, og som har haft fast bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

Stk. 3. Personer med dansk indfødsret, som tager bopæl i udlandet efter at have fået tillagt pension, bevarer retten til pension, hvis de efter det fyldte 15. år har haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år eller i mindst 1/4 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Bopælskravet efter 1. pkt. skal være opfyldt umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Er ansøgningen indgivet efter folkepensionsalderen, skal bopælskravet være opfyldt ved folkepensionsalderen.

Stk. 4. Når særlige omstændigheder taler for det, kan Udbetaling Danmark tillade, at retten til pension bevares for personer, der tager bopæl i udlandet efter at have fået tillagt pension.

Stk. 5. Retten til at modtage pension i udlandet efter stk. 2, 3 og 4 omfatter folkepensionens grundbeløb, førtidspension, seniorpension og tidlig pension bortset fra førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg og tillæg efter §§ 14 og 69, engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4, og tillæg efter §§ 15 f og 15 g beregnet på grundlag af folkepensionens grundbeløb. Retten til at modtage tidlig pension i udlandet gælder dog alene ved bopæl i et EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet. Når særlige omstændigheder taler for det, kan Udbetaling Danmark efter ansøgning tillade, at retten til folkepensionens og førtidspensionens pensionstillæg bevares for personer, der tager bopæl i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

§ 3, stk. 5 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020. I § 3, stk. 5, ændres »69-72« til: »69«.
§ 3, stk. 1-3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 3, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »her i riget« til: »i Danmark«.
§ 3, stk. 5 er ændret ved §§ 1.2-1.3 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 3, stk. 5, ændres »førtidspension« til: »førtidspension og seniorpension«, og »førtidspensionens pensionstillæg« ændres til: »førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg«.
§ 3, stk. 5 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 3, stk. 5, ændres »førtidspension og seniorpension« til: »førtidspension, seniorpension og tidlig pension«.
§ 3, stk. 5, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 3, stk. 5, 3. pkt. er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1769 af 28.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 3 a. Udlændinge omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, som tager bopæl i hjemlandet eller det tidligere opholdsland efter at have fået tillagt folkepension, bevarer retten til at modtage folkepensionens grundbeløb og tillæg efter §§ 15 f og 15 g beregnet på grundlag af folkepensionens grundbeløb fastsat på grundlag af bopælstiden her i riget, jf. § 5.

Stk. 2. Tilsvarende ret har udlændinge omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens

1) § 9 b,

2) § 9 c, stk. 1 i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter § 9 b,

3) § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, som følge af tilknytning til en person med opholdstilladelse som nævnt i stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og 2,

4) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt til personer over 18 år, hvis fader eller moder har fået opholdstilladelse som nævnt i stk. 1,

5) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt en ægtefælle eller et barn af en person med opholdstilladelse som nævnt i nr. 1 og 2,

6) udlændingelovens § 9 c, når tilladelsen er meddelt en asylsøgende udlænding, samt

7) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet som følge af tilknytning til en mindreårig asylsøgende udlænding, som har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 c.

Retten til at bevare pensionen for personer nævnt i nr. 3-5 og nr. 7 er betinget af, at de pågældende vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland sammen med den person, til hvem de har den familiemæssige tilknytning, som har dannet grundlag for opholdstilladelsen.

§ 4. Retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

Optjening

§ 5. Ret til fuld folkepension er betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen.

Stk. 3. Forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden, jf. stk. 2, beregnes som en procentandel, der afrundes til nærmeste hele procenttal.

Stk. 4. Overgår en førtidspensionist, seniorpensionist eller tidlig pensionist til folkepension ved folkepensionsalderen, udbetales folkepensionen med samme procentandel som den, hvormed førtidspensionen, seniorpensionen eller den tidlige pension hidtil har været fastsat.

Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse for personer, der når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025, og som har fået beregnet en procentandel tidlig pension efter § 6, stk. 2.

§ 5, stk. 4 er ændret ved §§ 1.4-1.5 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 5, stk. 4, ændres »førtidspensionist« til: »førtidspensionist eller seniorpensionist«, og »førtidspensionen« ændres til: »førtidspensionen eller seniorpensionen«.
§ 5, stk. 4 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 5, stk. 4, ændres »førtidspensionist eller seniorpensionist« til: »førtidspensionist, seniorpensionist eller tidlig pensionist«, og »førtidspensionen eller seniorpensionen« ændres til: »førtidspensionen, seniorpensionen eller den tidlige pension«.
§ 5, stk. 5 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 6. Ret til fuld førtidspension, seniorpension og tidlig pension er betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 3. Forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden, jf. stk. 2, beregnes som en procentandel, der afrundes til nærmeste hele procenttal.

§ 6, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 6, stk. 1, ændres »førtidspension« til: »førtidspension og seniorpension«.
§ 6, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 6, stk. 1, ændres »førtidspension og seniorpension« til: »førtidspension, seniorpension og tidlig pension«.

§ 7. Ved beregning af en procentandel af fuld pension beregnes først en fuld pension ved anvendelse af reglerne i kapitel 2 a, 4, 4 a og 4 b. Det beregnede pensionsbeløb nedsættes ved at gange beløbet med den beregnede procent efter § 5, stk. 3, og § 6, stk. 3. Tillæg efter §§ 14, 14 a og 14 e nedsættes dog ikke.

§ 7 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 7, 1. pkt., ændres »kapitel 2 a, 4 og 4 a.« til: »kapitel 2 a, 4, 4 a og 4 b.«

§ 7 a. Udgør bopælstiden i optjeningsperioden mindre end 12 måneder, udbetales der ikke pension.

Opgørelse af bopælstid m.v.

§ 8. Ved opgørelse af bopælstid efter § 3 sidestilles med bopæl i Danmark, og ved opgørelse af bopælstid efter §§ 4, 5 og 6 sidestilles med bopæl her i riget

1) forhyring med dansk skib,

2) ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed,

3) ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse,

4) ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab og

5) ophold i udlandet med henblik på uddannelse.

Stk. 2. Ved opgørelsen af bopælstid medregnes dog ikke den tid, i hvilken der samtidig optjenes sociale pensionsrettigheder i udlandet.

§ 8, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 8, stk. 1, ændres »bestemmelserne i §§ 3,« til: »§ 3 sidestilles med bopæl i Danmark, og ved opgørelse af bopælstid efter §§«.

§ 9. (Ophævet).

§ 10. Ved opgørelse af bopælstid medregnes kun bopælsperioder i optjeningsperioden, jf. § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1. Flere bopælsperioder sammenlægges, og den samlede bopælstid afrundes til nærmeste hele antal måneder. En måned fastsættes til 30 dage.

§ 11. Efter overenskomster med andre stater kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om fravigelse af bestemmelserne om indfødsret, bopæl og optjening.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om ret til at medtage en tilkendt førtidspension, når førtidspensionisten tager fast bopæl på Færøerne eller i Grønland. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om optjening af pension for personer, der er tilkendt en folkepension eller en førtidspension på Færøerne eller i Grønland.

§ 11, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020.

Kapitel 2: Folkepension

§ 12. Folkepension, der består af grundbeløb og pensionstillæg, kan udbetales til personer, der har nået folkepensionsalderen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om overgang fra folkepension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland til folkepension udbetalt efter denne lov.

§ 12, stk. 2 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 13. Ansøgning om folkepension indgives til Udbetaling Danmark.

Personligt tillæg, varmetillæg, petroleumstillæg og helbredstillæg

§ 14. Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

Stk. 2. Udbetaling Danmark yder varmetillæg til betaling af varmeudgifter. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler herom, herunder om egenbetaling. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om, at Udbetaling Danmark kan yde varmetillæg med et højere beløb end fastsat i reglerne efter 2. pkt.

Stk. 3. Ud over varmetillæg efter stk. 2 yder Udbetaling Danmark til folkepensionister uanset deres økonomiske forhold et petroleumstillæg til udgifter til petroleum, når anvendelsen af petroleum i dunke på højst 10 l er en nødvendig opvarmningsform i deres bolig. Tillægget svarer til afgiften på petroleum i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse olieprodukter med tillæg af merværdiafgift og kan højst ydes for 2.000 l petroleum i dunk om året pr. husstand.

Stk. 4. Tillæg efter stk. 1-3 kan tidligst ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor folkepensionen er tilkendt, jf. § 12, stk. 1.

§ 14, stk. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 14, stk. 4, ændres »§ 12« til: »§ 12, stk. 1«.

§ 14 a. Kommunalbestyrelsen yder helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som regionsrådet yder tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15, kapitel 15 a og kapitel 42, jf. dog stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter kapitel 42 i sundhedsloven. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften.

Stk. 2. Helbredstillæg ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 60, stk. 2, og § 64, stk. 2, i sundhedsloven.

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsgruppe 2 efter sundhedsloven, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 64 b, 66-69, 71 og 72 i sundhedsloven svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsgruppe 1.

Stk. 4. Der ydes desuden helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører af tandproteser, briller og fodbehandling, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillæg. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om helbredstillæg, herunder hvilke udgiftstyper der er omfattet af stk. 4.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter §§ 14 b og 14 c og den personlige tillægsprocent efter § 31, stk. 2, til grund. Oplysningerne fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen.

§ 14 a, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1123 af 19.11.2019 fra d. 21.11.2019. I § 14 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 15«: », kapitel 15 a«.
§ 14 a, stk. 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 14 a, stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

§ 14 b. Helbredstillæg efter § 14 a udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 7.

Stk. 2. Ved opgørelsen af likvid formue indgår

1) indestående i pengeinstitutter m.v.,

2) kursværdien af obligationer,

3) pantebreve i depot,

4) kursværdien af deponerede børsnoterede aktier,

5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,

6) kontant beholdning og

7) andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuen efter stk. 2 beregnes først summen af værdierne efter stk. 2, nr. 1-5. Hvis summen heraf ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 7, indgår desuden formue efter stk. 2, nr. 6 og 7.

Stk. 4. Indestående i pengeinstitutter m.v., jf. stk. 2, nr. 1, omfatter også beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i perioden efter udløbet af det forudgående år, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år.

§ 14 b, stk. 4 er indsat ved § 8.1 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 14 b, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 14 b, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.

§ 14 c. Ved opgørelse af formue efter § 14 b bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2) lov om erstatningsansvar,

3) lov om sikring mod følger af arbejdsskade,

4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion,

5) lov om erstatning for vaccinationsskader,

6) lov om patientforsikring,

7) lov om lægemiddelskader,

8) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering,

9) lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller

10) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke økonomisk skade.

Stk. 3. Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling.

Stk. 4. Yderligere bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3 nævnte.

§ 14 c, stk. 5 er ændret ved §§ 11.1 og 11.2 i lov nr. 2227 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 14 c, stk. 5, 2. pkt., ændres »i årene 2019-2021« til: »i årene 2019 eller senere«, og i 3. pkt. ændres »i perioden fra den 1. juli 2018 til den 31. marts 2021.« til: »fra den 1. juli 2018.«
§ 14 c, stk. 5 er ophævet ved § 43.1 i lov nr. 679 af 03.06.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Stk. 5. Ved opgørelse af formue efter § 14 b fratrækkes et beløb svarende til det samlede lån ydet efter kapitel 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v. Ved den årlige opgørelse af formuen hver den 1. januar, jf. § 39 a, i årene 2019 eller senere fratrækkes dog et beløb svarende til det samlede lån den 31. december i det forudgående år. Beløbet fratrækkes fra den 1. juli 2018.

§ 14 d. Ansøgninger og meddelelser m.v. om personligt tillæg efter § 14, stk. 1, og om helbredstillæg efter § 14 a, stk. 1 og 4, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger eller meddelelser m.v., der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen eller meddelelsen m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på en anden måde end digitalt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 4. En digital ansøgning eller meddelelse m.v. anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsens afgørelser om digital selvbetjening efter stk. 2 også skal gælde for ansøgninger og meddelelser m.v. på andre nærmere angivne sagsområder, og regler om, at kommunalbestyrelsen skal give Udbetaling Danmark besked, hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om digital selvbetjening efter stk. 2 og afgørelsen har betydning for andre ansøgninger og meddelelser m.v. på sagsområder, der hører under Udbetaling Danmark.

Mediecheck

§ 14 e. Til folkepensionister, som inden den 1. januar er berettiget til folkepension, jf. § 12, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, udbetales i januar måned en årlig mediecheck.

Stk. 2. Retten til mediecheck efter stk. 1 er betinget af, at pensionistens personlige tillægsprocent er opgjort til 100, jf. § 31, stk. 2.

Stk. 3. Den personlige tillægsprocent fastsættes hver den 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter § 29.

Stk. 4. Afgørelse om ret til mediecheck kan ske uden partshøring.

§ 14 e, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 14 e, stk. 1, ændres »§ 12« til: »§ 12, stk. 1«.
§ 14 e, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 14 e, stk. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

Indtægtsregulering

§ 15. Grundbeløb til folkepensionister nedsættes ikke på grund af indtægt.

Stk. 2. Pensionstillæg, varmetillæg efter § 14, stk. 2, og helbredstillæg efter § 14 a nedsættes på grund af indtægt, jf. § 29.

§ 15, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 15, stk. 1, udgår », dog bortset fra indtægt ved personligt arbejde, jf. § 27«.

Kapitel 2 a: Opsat pension - optjening af venteprocent

§ 15 a. Personer, der opfylder betingelserne i kapitel 1 for ret til folkepension, kan opsætte udbetalingen af folkepension til et tidspunkt, der ligger efter folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2. Anmodning om at opsætte pensionen indgives efter §§ 15 b eller 15 g.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan træffe afgørelse om, at pensionen ikke kan opsættes, hvis det skønnes usandsynligt, at beskæftigelseskravet for optjening af en venteprocent, jf. stk. 3, vil blive opfyldt, jf. § 15 d, stk. 1 og 3.

Stk. 3. I opsætningsperioden optjenes en venteprocent til beregning af tillæg for opsat pension, jf. §§ 15 d-15 f.

§ 15 b. Anmodning om at opsætte pensionen forud for opsætningsperioden indgives til Udbetaling Danmark samtidig med eller senere end ansøgning om folkepension.

Stk. 2. Anmodningen har virkning fra den 1. i måneden efter anmodningens indgivelse, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor folkepension kan udbetales, jf. § 33, stk. 1. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende.

Stk. 3. Folkepensionen kan i alt opsættes to gange med mellemliggende pensionsudbetaling.

§ 15 c. Folkepension kan opsættes for i alt 120 måneder.

Stk. 2. Ophør af opsætning af pension sker efter anmodning til Udbetaling Danmark med virkning fra den 1. i måneden efter anmodningen om opsætningens ophør.

Stk. 3. Opsætning af pension ophører uden anmodning, når pensionen har været opsat i 120 måneder.

Stk. 4. Dør en person, mens pensionen er opsat, ophører opsætningen fra dagen efter dødsfaldet.

§ 15 d. Det er en betingelse for, at en person kan optjene venteprocent, at den pågældende har haft indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer inden for et kalenderår.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal i forbindelse med anmodninger, der indgives efter § 15 b, efter hvert år træffe afgørelse om, hvorvidt beskæftigelseskravet er opfyldt for det pågældende år.

Stk. 3. Ved påbegyndelse og ophør af opsætningen midt i et år opgøres beskæftigelseskravet forholdsmæssigt efter antallet af hele måneder, opsætningen vedrører i det pågældende år.

Stk. 4. Er beskæftigelseskravet i stk. 1 eller stk. 3 ikke opfyldt i en opgørelsesperiode, ses der ved opgørelsen af venteprocenten bort fra denne periode. I stedet udbetales et engangsbeløb svarende til den berettigede folkepension for den pågældende periode, jf. dog § 15 e, stk. 3. Beløbet beregnes på grundlag af modtagerens faktiske indkomst for perioden.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af beskæftigelsens omfang, herunder om personligt arbejde i selvstændig virksomhed og om kontrol heraf, samt om beregning af engangsbeløb.

§ 15 e. Ved opsætningens ophør opgør Udbetaling Danmark venteprocenten for opsætningsperioden, jf. dog stk. 3. Ved livsvarigt tillæg opgøres venteprocenten som forholdet mellem antallet af hele måneder, pensionen har været opsat, og middellevetiden i hele måneder for personer på pensionistens alder på ophørstidspunktet. Ved tillæg udbetalt over 120 måneder opgøres venteprocenten som forholdet mellem antallet af hele måneder, pensionen har været opsat, og middellevetiden over en 10-årig periode i hele måneder for personer på pensionistens alder på ophørstidspunktet. Venteprocenten afrundes til to decimaler.

Stk. 2. Har folkepensionen været opsat to gange med mellemliggende pensionsudbetaling, jf. § 15 b, stk. 3, opgøres venteprocenten for hver periode for sig.

Stk. 3. Ved opsætningens ophør ved død, jf. § 15 c, stk. 4, beregnes der ikke venteprocent, og der udbetales ikke engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4, efter ophøret.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelsen af venteprocenten ved livsvarigt tillæg for opsat pension og venteprocenten ved tillæg for opsat pension udbetalt over 120 måneder.

§ 15 f. Fra opsætningens ophør udbetaler Udbetaling Danmark et månedligt tillæg sammen med folkepensionen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Tillægget beregnes som venteprocenten, jf. § 15 e, stk. 1, 2. pkt., ganget med den beregnede folkepension efter kapitel 4 for den pågældende måned.

Stk. 3. Personer, der har ret til tillæg efter stk. 1, kan vælge at få udbetalt et højere månedligt tillæg til pensionen i 120 måneder, jf. stk. 4, eller vælge at få udbetalt et engangstillæg og et højere månedligt tillæg til den del af pensionen, der udgør pensionstillæg, i 120 måneder, jf. stk. 5 og 6, i stedet for efter ordningen efter stk. 1.

Stk. 4. Det højere månedlige tillæg beregnes som venteprocenten, jf. § 15 e, stk. 1, 3. pkt., ganget med den beregnede folkepension efter kapitel 4 for den pågældende måned.

Stk. 5. Engangstillæg beregnes som antallet af hele måneder, pensionen har været opsat, ganget med grundbeløbets fulde beløb, jf. § 49, delt med 12. Er betingelsen for fuld pension efter § 5, stk. 1, ikke opfyldt, nedsættes tillægget ved at gange med den beregnede procent efter § 5, stk. 3.

Stk. 6. Det højere månedlige tillæg til den del af pensionen, der udgør pensionstillæg, beregnes som venteprocenten, jf. § 15 e, stk. 1, 3. pkt., ganget med den beregnede folkepension efter kapitel 4 for den pågældende måned fratrukket grundbeløbet.

Stk. 7. Tillæg udbetales efter stk. 1, hvis der ikke er valgt udbetaling, jf. stk. 3, i forbindelse med anmodninger om opsætningens ophør, anmodninger efter § 15 g om at få beregnet og udbetalt folkepension tillagt en venteprocent eller forud for den første pensionsudbetaling efter opsætningsperiodens ophør, hvis opsætningsperioden ophører uden anmodning. Der kan ikke vælges en anden ordning, efter afgørelsen om pensionsudbetaling i henhold til en ordning er meddelt.

Stk. 8. Det beregnede tillæg afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 15 g. Personer, der har arbejdet efter folkepensionsalderen og først ansøger om folkepension, når de ønsker at overgå til folkepension, kan samtidig med ansøgning om folkepension anmode Udbetaling Danmark om at få beregnet og udbetalt folkepension tillagt en venteprocent for perioden fra den 1. i måneden efter at have nået folkepensionsalderen, hvis betingelserne i kapitel 1 for ret til folkepension var opfyldt i perioden. § 15 c, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Det er en betingelse for at optjene venteprocent efter stk. 1, at det kan dokumenteres, at beskæftigelseskravet, jf. § 15 d, stk. 1 eller 3, og regler fastsat i medfør af § 15 d, stk. 5, er opfyldt. Er beskæftigelseskravet ikke opfyldt, indgår denne periode ikke ved opgørelsen af venteprocenten.

Stk. 3. Venteprocenten opgøres efter § 15 e, stk. 1, 2.-4. pkt.

Stk. 4. Tillægget udbetales og beregnes efter § 15 f.


Kapitel 3: Førtidspension

§ 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension efter stk. 1 eller 2,

1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og

2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam, jf. dog stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Personer, der er tilkendt seniorpension efter § 26 a, kan dog ikke anmode kommunalbestyrelsen om at træffe afgørelse om førtidspension.

Stk. 3. I sager efter stk. 2 kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunalbestyrelsen vurderer, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom.

§ 17, stk. 1, og stk. 4, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 17, stk. 1 og stk. 4, der bliver stk. 3, udgår »og 3«.
§ 17, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 17, stk. 2, 2. pkt., ændres »jf. dog stk. 4« til: »jf. dog stk. 3«.
§ 17, stk. 3 og 6 er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4. Hidtidig formulering: Stk. 3. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). I sådanne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse. Kommunalbestyrelsen forelægger sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam, jf. dog stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. stk. 3.

§ 17, stk. 2, 4. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger, jf. dog § 17, stk. 2, og § 18 a.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at en sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam. Det gælder dog ikke i sager, der behandles efter § 17, stk. 3, eller i sager, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, og

1) sundhedskoordinatoren har udtalt sig eller

2) personen er terminalt syg.

§ 18, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 18, stk. 1, udgår »og 3«, og i stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

§ 18 a. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af personens ret til seniorpension eller førtidspension.

§ 18 a er ændret ved § 1.2 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 18 a ændres »førtidspension« til: »seniorpension eller førtidspension«.

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af

1) en rehabiliteringsplan, der indeholder dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret,

2) dokumentation for, at alle relevante indsatser i den beskæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, er udtømt,

3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat,

4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller

5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre.

Stk. 2. Kommunen kan ved behandlingen af sager om førtidspension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning fra regionens kliniske funktion, jf. §§ 13-15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3. De nærmere regler om krav til organiseringen, tilrettelæggelsen og indholdet i den sundhedsfaglige rådgivning, som fastsættes i medfør af § 17, stk. 1 og 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., finder tilsvarende anvendelse i sager om førtidspension.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med ministeren for sundhed og ældre fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af sundhedskoordinatorens inddragelse i sager efter § 18, stk. 2.

§ 19, stk. 2 er ophævet ved § 1.10 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4. Hidtidig formulering: Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse ved behandlingen af ansøgninger indgivet i henhold til § 17, stk. 3.

§ 20. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. § 16. Kommunalbestyrelsen kan samtidig beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om afslag på førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ved konkret angivne arbejdsfunktioner enten umiddelbart eller ved en nærmere angivet indsats, jf. § 16, kan blive selvforsørgende.

Stk. 3. Inden der træffes afgørelse om førtidspension, skal den person, som afgørelsen vedrører, have tilbud om i et møde at udtale sig over for den eller de personer, der skal træffe afgørelsen.

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, 3. pkt., og § 18. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

§ 21, stk. 2 er ophævet ved § 1.11 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om førtidspension senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 3. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende, når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal den pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

§ 21 a. (Ophævet).

§ 21 a (og overskriften før § 21 a) er ophævet ved §§ 1.6-1.7 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Indtægtsregulering
§ 21 a. Førtidspension nedsættes på grund af indtægt efter § 32 a.

§ 22. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om overgang fra førtidspension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland til førtidspension udbetalt efter denne lov.

§ 22 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020.

Indtægtsgrundlag

§ 23. Førtidspension og seniorpension nedsættes på grund af indtægt efter § 32 a.

§ 23 (og overskriften før § 23) er indsat ved § 1.8 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 23 er ændret ved § 21.1 i lov nr. 869 af 14.06.2020 fra d. 15.06.2020. Ændringen finder anvendelse fra d. 01.01.2020. I § 23 ændres »Førtidspension« til: »Førtidspension og seniorpension«.

§ 24. (Ophævet).

§ 25. (Ophævet).

§ 26. (Ophævet).


Kapitel 3 a: Seniorpension

Kapitel 3 a er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 26 a. Seniorpension kan tilkendes personer, som har højst 6 år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension efter stk. 1, at

1) personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og

2) personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Stk. 3. I sager om seniorpension iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og kravet om nedsat arbejdsevne i forhold til seneste job.

Stk. 5. Seniorpension kan ikke tilkendes personer, der er tilkendt førtidspension efter denne lov eller er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet eller almindelig førtidspension m.v.

§ 26 a er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 26 a, stk. 3 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 26 a, stk. 5 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 26 a, stk. 5 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 1160 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. Hidtidig formulering: Stk. 5. En person, der modtager førtidspension efter denne lov, kan ikke samtidig modtage seniorpension.

§ 26 b. Ansøgning om seniorpension indgives til Seniorpensionsenheden. Ansøgning kan indgives, tidligst 6 måneder før betingelsen om højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt, jf. dog § 62, stk. 3.

§ 26 b er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 26 b er ændret ved §§ 1.5 og 1.6 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 26 b, 1. pkt., ændres »bopælskommunen« til: »Seniorpensionsenheden«, og i 2. pkt., indsættes efter »opfyldt«: », jf. dog § 62, stk. 3«.

§ 26 c. Grundlaget for en afgørelse om tilkendelse af seniorpension skal bestå af følgende:

1) Dokumentation for personens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet.

2) Beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste job.

3) Dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste job.

4) Den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til det seneste job.

Stk. 2. Seniorpensionsenheden og kommunen kan ved behandlingen af sager om seniorpension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge, jf. §§ 13 og 15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Seniorpensionsenheden indgår aftale med regionerne om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, og kommunen indgår aftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering med den region, hvor kommunen er beliggende. Seniorpensionsenheden og kommunen betaler for den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering, som hver af myndighederne rekvirerer fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med sundheds- og ældreministeren nærmere regler om samarbejdet mellem Seniorpensionsenheden og regionerne og mellem kommunen og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om seniorpension. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om samarbejdsaftalen, prisfastsættelse og indholdet i den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering fra de kliniske funktioner og om muligheden for, at Seniorpensionsenheden og de kliniske funktioner kan aftale, at en region yder sundhedsfaglig rådgivning til Seniorpensionsenheden på vegne af de øvrige regioner.

§ 26 c er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 26 c, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kommunen kan ved behandlingen af sager om seniorpension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge, jf. §§ 13 og 15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
§ 26 c, stk. 3 og 4 er ophævet, og nyt stk. 3 er indsat, ved § 1.8 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Hidtidig formulering: Stk. 3. Inden der træffes afgørelse om seniorpension, skal den person, som afgørelsen vedrører, have tilbud om i et møde at udtale sig over for den eller de personer, der skal træffe afgørelsen.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med sundheds- og ældreministeren nærmere regler om samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om seniorpension.

§ 26 d. Seniorpensionsenheden træffer afgørelse om seniorpension.

Stk. 2. Seniorpensionsenheden skal træffe afgørelse om seniorpension senest 6 måneder efter tidspunktet for Seniorpensionsenhedens modtagelse af ansøgning om seniorpension. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal den pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal uden samtykke fra personen videregive oplysninger til Seniorpensionsenheden om personer, der søger om eller har fået tilkendt seniorpension, når kommunen bliver opmærksom på forhold, der kan have betydning for retten til seniorpension.

Stk. 4. Seniorpensionsenheden skal uden samtykke fra personen give besked til kommunalbestyrelsen om afgørelser om tilkendelse af seniorpension og Udbetaling Danmark om tilkendelser af seniorpension og afgørelser om hvilende seniorpension.

§ 26 d er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 26 d, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 26 d, stk. 1 og 2, ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Seniorpensionsenheden«, og i stk. 2, 1. pkt., ændres »kommunens« til: »Seniorpensionsenhedens«.
§ 26 d, stk. 3 er ophævet, og nyt stk. 3 og 4 er indsat, ved § 1.10 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Hidtidig formulering: Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal føre journal over sager, hvori der træffes afgørelse om afslag på seniorpension, når ansøgeren ikke opfylder betingelsen i § 26 a, stk. 2, nr. 2.

§ 26 e. Seniorpension kan ikke frakendes uden pensionistens samtykke.

Stk. 2. Seniorpensionsenheden kan træffe afgørelse om, at retten til seniorpension efter § 26 a skal være hvilende, hvis pensionisten anmoder herom, eller hvis pensionisten i en længere periode har arbejdsindkomst, som er udtryk for, at pensionisten ikke har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af, hvornår seniorpension skal gøres hvilende.

§ 26 e er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 26 e, stk. 2 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 26 e, stk. 2, ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Seniorpensionsenheden«.

§ 26 f. Seniorpensionsenheden kan anmode ansøgerens bopælskommune om at oplyse sager til brug for afgørelser om seniorpension.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for samarbejdet mellem Seniorpensionsenheden og kommunalbestyrelserne, herunder om indhentelse af oplysninger og tidsfrister.

§ 26 f er indsat ved § 1.12 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Kapitel 3 b: Tidlig pension

Kapitel 3 b er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 26 g. En person, som er 3 år eller mindre fra folkepensionsalderen, har ret til tidlig pension, hvis personen opfylder betingelserne i §§ 26 h-26 o og § 26 s.

§ 26 g er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Anciennitet

§ 26 h. Retten til tidlig pension er betinget af, at en person har optjent anciennitet på arbejdsmarkedet, jf. §§ 26 i-26 p, mellem det fyldte 16. år og det tidspunkt, hvor personen er 6 år fra at opnå folkepensionsalderen.

Stk. 2. Retten til tidlig pension, jf. stk. 1, bliver dog for en person, som er født i 1963, 1964, 1967 og 1968, fastlagt, når personen er 7 år fra at opnå folkepensionsalderen.

Stk. 3. En person, der er født i perioden fra og med den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1964, kan modtage tidlig pension i

1) 1 år ved 42 års anciennitet,

2) 2 år ved 43 års anciennitet og

3) 3 år ved 44 års anciennitet.

Stk. 4. En person, der er født i perioden fra og med den 1. januar 1965 til og med den 31. december 1968, kan modtage tidlig pension i

1) 1 år ved 43 års anciennitet,

2) 2 år ved 44 års anciennitet og

3) 3 år ved 45 års anciennitet.

Stk. 5. En person, der er født i perioden fra og med den 1. januar 1969 til og med den 31. december 1970, kan modtage tidlig pension i

1) 1 år ved 44 års anciennitet,

2) 2 år ved 45 års anciennitet og

3) 3 år ved 46 års anciennitet.

Stk. 6. For en person, der er født den 1. januar 1971 eller senere, vil anciennitetskravet blive reguleret, jf. stk. 5, således at anciennitetskravet for tidlig pension følger den til enhver tid gældende pensionsalder, jf. stk. 1.

§ 26 h er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Anciennitet som lønmodtager, når der er indbetalt ATP-bidrag

§ 26 i. Ved beskæftigelse som lønmodtager optjenes anciennitet på grundlag af det antal timer med beskæftigelse, som pågældende har haft i de enkelte kalenderår, jf. stk. 3-9.

Stk. 2. Til brug for beregningen af anciennitet i det enkelte kalenderår anvendes den årlige bidragssats for månedslønnede, som personens ATP-bidrag indbetales på baggrund af, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Fra og med 1971 til og med 1977 optjenes 1 års anciennitet, hvis personen er fyldt 18 år og i et kalenderår har indbetalt mindst halvdelen af et fuldt årligt ATP-bidrag.

Stk. 4. Fra og med 1978 til og med 1992 optjenes 1 års anciennitet, hvis personen er fyldt 18 år og i et kalenderår har indbetalt mindst 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag, og ½ års anciennitet, hvis personen har indbetalt 1/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag.

Stk. 5. Fra og med 1993 optjenes 1 års anciennitet, hvis personen er fyldt 18 år og i et kalenderår har indbetalt mindst 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag, og ½ års anciennitet, hvis personen har indbetalt 1/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag.

Stk. 6. Fra og med 1978 til og med 1992 optjenes 1 års anciennitet for en person fra det fyldte 16. år frem til det fyldte 18. år, hvis personen i et kalenderår har indbetalt et fuldt årligt ATP-bidrag, 2/3 års anciennitet, hvis personen har indbetalt 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag, og 1/3 års anciennitet, hvis personen har indbetalt 1/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag.

Stk. 7. Fra og med 1993 optjenes 1 års anciennitet for en person fra det fyldte 16. år frem til det fyldte 18. år, hvis personen i et kalenderår har indbetalt et fuldt årligt ATP-bidrag, 2/3 års anciennitet, hvis personen har indbetalt 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag, og 1/3 års anciennitet, hvis personen har indbetalt 1/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag.

Stk. 8. Fra det fyldte 18. år omfattes personen af stk. 3-5 eller stk. 9 for den andel af året, hvor personen har været 18 år.

Stk. 9. Personer, der i et kalenderår ikke opfylder stk. 3-8, vil få beregnet optjeningen af anciennitet på baggrund af det ATP-bidrag, som personen har indbetalt i kalenderåret, sat i forhold til det fulde årlige ATP-bidrag for det pågældende år, som der højst kan indbetales i kalenderåret. Personer, der er fyldt 18 år, vil få den beregnede anciennitet, jf. 1. pkt., ganget med 2 i perioden fra 1971 til og med 1977, mens den beregnede anciennitet, jf. 1. pkt., fra og med 1978 vil blive ganget med 1,5.

Stk. 10. Ansættelse i fleksjob før den 1. januar 2013 i et helt kalenderår medfører uanset det indbetalte ATP-bidrag, jf. §§ 3-7, altid 1 års anciennitet. Hvis personen alene har været ansat i fleksjobbet i en del af kalenderåret, vil ancienniteten blive beregnet på baggrund af den andel af året, som personen har været ansat i fleksjobbet ganget med 1,5.

Stk. 11. I det år, hvor en person fylder 16 år, og i det år, hvor der er 6 eller 7 år til personens pensionsalder, jf. § 26 h, stk. 1 og 2, kan der højst optjenes anciennitet for den andel af året, personen har haft den pågældende alder.

§ 26 i er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Anciennitet som lønmodtager, når der ikke er indbetalt ATP-bidrag

§ 26 j. En person, der ikke har indbetalt bidrag til ATP, men som kan dokumentere beskæftigelse som lønmodtager i Danmark eller et EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland, optjener anciennitet for disse perioder.

Stk. 2. En person, som er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med 1971 til og med den 31. august 1977 følgende anciennitet:

1) 2 måneder for hver måned, hvor personen har haft mindst 130 arbejdstimer pr. måned.

2) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 65 og under 130 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 3. En person, som er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med den 1. september 1977 til og med 1992 følgende anciennitet:

1) 1½ måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 130 arbejdstimer pr. måned.

2) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 87 og under 130 arbejdstimer pr. måned.

3) ½ måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 43 og under 87 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 4. En person, som er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med 1993 og frem følgende anciennitet:

1) 1½ måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 117 arbejdstimer pr. måned.

2) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 78 og under 117 arbejdstimer pr. måned.

3) ½ måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 39 og under 78 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 5. En person, som ikke er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med 1971 til og med den 31. august 1977 følgende anciennitet:

1) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 130 arbejdstimer pr. måned.

2) ½ måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 65 og under 130 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 6. En person, som ikke er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med den 1. september 1977 til og med 1992 følgende anciennitet:

1) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 130 arbejdstimer pr. måned.

2) 2/3 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 87 og under 130 arbejdstimer pr. måned.

3) 1/3 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 43 og under 87 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 7. En person, som ikke er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med 1993 og frem følgende anciennitet:

1) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 117 arbejdstimer pr. måned.

2) 2/3 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 78 og under 117 arbejdstimer pr. måned.

3) 1/3 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 39 og under 78 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 8. En person, som har indbetalt ATP-bidrag, men ikke opnået ret til 1 fuldt års anciennitet, og som samtidig er ansat hos en anden arbejdsgiver med et antal arbejdstimer, som ikke medfører indbetaling af ATP-bidrag, jf. § 26 i, kan få beregnet anciennitet efter stk. 2-7 for det samlede antal arbejdstimer, som personen har haft i en måned.

Stk. 9. Fra det fyldte 18. år omfattes personen af stk. 2-4 for den andel af året, hvor personen har været 18 år.

Stk. 10. I det år, hvor en person fylder 16 år, og i det år, hvor der er 6 eller 7 år til personens pensionsalder, jf. § 26 h, stk. 1 og 2, kan der højst optjenes anciennitet for den andel af året, personen har haft den pågældende alder.

Stk. 11. Ancienniteten for en lønmodtager, som kan dokumentere beskæftigelse fra et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland, tæller med i hele optjeningsperioden.

§ 26 j er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Anciennitet for 16-17-årige i perioden før den 1. september 1977

§ 26 k. Personer, der er født før den 1. september 1961, tildeles 9/16 måneders fuld anciennitet for hver måned som 16-17-årig, der ligger før den 1. september 1977. For personer født før den 1. september 1959 gives dog mindst 1 1/8 års anciennitet.

Stk. 2. Personer, der tildeles anciennitet efter stk. 1, vil kunne medregne anciennitet som lønmodtager fra det fyldte 16. år, hvis de kan dokumentere beskæftigelse som lønmodtager, som overstiger den tildelte anciennitet efter stk. 1, jf. § 26 i, stk. 6 og 7, og § 26 j, stk. 5-8.

Stk. 3. Personer, der tildeles anciennitet efter stk. 1, vil kunne medregne anciennitet, hvis de kan dokumentere at have deltaget i uddannelse med løn, lærlingeløn eller elevløn før den 1. januar 1978, som overstiger den tildelte anciennitet efter stk. 1.

§ 26 k er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 26 k, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 628 af 11.06.2024 fra d. 01.08.2024. Hidtidig formulering: § 26 k. Der tildeles op til 1 1/8 års anciennitet til personer, der er født før den 1. september 1959. Personer, der er født i perioden fra den 1. september 1959 til og med den 1. september 1961, tildeles 9/16 måneders fuld anciennitet for hver måned som 16-17-årig, der ligger før den 1. september 1977.

Anciennitet for selvstændigt erhvervsdrivende

§ 26 l. Ved beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende optjenes 1 års anciennitet for hvert år, virksomhedens nettooverskud er større end den maksimale årlige dagpengesats, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Udgør virksomhedens nettooverskud mindre end den maksimale årlige dagpengesats, reduceres beskæftigelsesancienniteten forholdsmæssigt. Hvis der i et år ikke er opnået et nettooverskud, optjenes der ikke anciennitet. Den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at flytte et nettooverskud, der overstiger den maksimale dagpengesats, til et andet år, hvor nettooverskuddet ikke giver ret til 1 års fuld anciennitet, med henblik på at opnå yderligere anciennitet for disse år. Der kan højst flyttes 1/4 års anciennitet (25 pct. af dagpengeniveauet) i et givent kalenderår, hvor nettooverskuddet overstiger den maksimale dagpengesats. Der vil i alt højst kunne flyttes 5 års sammenlagt anciennitet i optjeningsperioden.

Stk. 2. Virksomhedens nettooverskud opgøres på grundlag af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Stk. 3. Personer, som har fået tilbud om støtte i form af tilskud til drift af selvstændig virksomhed på grund af en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne, jf. §§ 126 og 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vil få 1 års anciennitet, hvis den selvstændige virksomhed har været drevet i hele kalenderåret. En person, som er omfattet af 1. pkt., og som alene har modtaget tilskud i en del af kalenderåret, vil få beregnet ancienniteten forholdsmæssigt.

Stk. 4. Den selvstændigt erhvervsdrivende kan optjene anciennitet for perioden før den 1. januar 1974, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende fremlægger dokumentation for, at vedkommende har været selvstændigt erhvervsdrivende.

Stk. 5. En selvstændigt erhvervsdrivende, som driver den selvstændige virksomhed i selskabsform og udbetaler løn til sig selv, eller en ægtefælle ansat i den anden ægtefælles eller i sin egen og ægtefællens selvstændige virksomhed, hvor der er indgået en lønaftale med skattemæssig virkning, herunder ansættelse i fleksjob før den 1. januar 2013, vil få beregnet anciennitet efter § 26 i på baggrund af det indbetalte ATP-bidrag.

Stk. 6. Drift af selvstændig virksomhed i andre EU-/EØS-lande, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland medfører også optjening af anciennitet i hele optjeningsperioden.

Stk. 7. I det år, hvor en person fylder 16 år, og i det år, hvor der er 6 eller 7 år til personens pensionsalder, jf. § 26 h, stk. 1 og 2, kan der højst optjenes anciennitet for den andel af året, personen har haft den pågældende alder.

§ 26 l er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Anciennitet ved fødsel eller adoption

§ 26 m. Begge forældre, herunder en medmor, optjener 52 ugers anciennitet for hver fødsel eller adoption, jf. § 1, nr. 2-6, 8 og 12, i bekendtgørelse om adoption. Ancienniteten optjenes fra og med dagen for fødslen eller datoen for adoption af barnet.

Stk. 2. Kvinder, der har født, optjener yderligere 4 ugers anciennitet for hver fødsel. Ancienniteten optjenes i ugerne op til fødslen.

Stk. 3. Adoptanter optjener yderligere 2 ugers anciennitet for hver adoption fra Danmark eller 8 ugers anciennitet for hver adoption fra udlandet. Ancienniteten optjenes i ugerne op til modtagelsen.

Stk. 4. Personer, der har modtaget ydelser efter bistandsloven, lov om dagpenge under sygdom og fødsel eller barselsloven i perioder med graviditetsbetinget sygdom, udskudt barsel og pasning af alvorligt sygt barn, der ligger ud over de i stk. 1 og 2 nævnte perioder, optjener anciennitet for disse perioder.

Stk. 5. Der kan alene optjenes anciennitet i forbindelse med fødsel og adoptioner for personer, der er omfattet af reglerne i et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland.

Stk. 6. Anciennitet ved fødsel eller adoption i et andet EU-/EØS-lande, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland tæller med i hele optjeningsperioden.

§ 26 m er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Anciennitet af offentlige ydelser m.v.

§ 26 n. Ved opgørelse af anciennitet i Danmark kan perioder, hvor en person har modtaget følgende ydelser, medregnes som optjening af anciennitet:

1) Arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2) Praktikydelse eller aktiveringsydelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) Uddannelsesydelse eller uddannelsesgodtgørelse efter lov om arbejdstilbud til ledige, lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

4) Feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

5) Særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

6) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

7) Kontantydelse efter lov om kontantydelse.

8) Sygedagpenge efter lov om sygedagpenge og lov om dagpenge under sygdom og fødsel.

9) Barselsdagpenge efter barselsloven og lov om dagpenge under sygdom og fødsel.

10) Ydelser ved pasning af alvorligt sygt barn efter bistandsloven.

11) Feriegodtgørelse efter lov om ferie.

12) Fleksløntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

13) Plejevederlag til pasning af døende nærtstående efter lov om social service, barnets lov og bistandsloven.

14) Tabt arbejdsfortjeneste efter bistandsloven og serviceloven fra før 2003.

15) Løn under værnepligtsuddannelse og tid som militærnægter.

16) Ydelser under skoleoplæring og lærepladskompenserende uddannelse.

17) Perioder med ulønnet obligatorisk praktik på SU-berettigende uddannelser.

18) Perioder i det ordinære uddannelsessystem efter det fyldte 40. år.

19) Perioder med opskoling som led i et ansættelsesforhold og med en løbende arbejdsgiverudbetalt aflønning som supplement til lønmodtageren inden for samme branche til en tidssvarende offentligt anerkendt uddannelse.

Stk. 2. Personer, der er fyldt 18 år, vil få den beregnede anciennitet i perioden fra 1971 til og med 1977 ganget med 2, hvis personen er omfattet af stk. 1, nr. 11 og 13-17. Personer, der er fyldt 18 år, vil fra og med 1978 få den beregnede anciennitet ganget med 1,5, hvis personen er omfattet af stk. 1, nr. 11 og 13-17. Personer, der modtager fleksløntilskud efter stk. 1, nr. 12, vil ligeledes få den beregnede anciennitet beregnet efter 1. og 2. pkt. Fra det fyldte 18. år foretages beregningen af anciennitet efter 1. og 2. pkt. for den andel af året, hvor personen har været 18 år.

Stk. 3. I det omfang der findes tilsvarende ydelser i et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland, som svarer til de danske ydelser efter stk. 1, herunder ydelser, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af sociale sikringsordninger, vil disse ydelser indgå i optjeningen af anciennitet.

§ 26 n er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 26 n, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 12.1 i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. Hidtidig formulering: 2) Aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 26 n, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 12.2 i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. Hidtidig formulering: 3) Uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 26 n, stk. 1, nr. 14 er ændret ved § 12.3 i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. I § 26 n, stk. 1, nr. 14, indsættes efter »arbejdsfortjeneste efter«: »bistandsloven og«.
§ 26 n, stk. 1, nr. 18 er ændret ved § 12.4 i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. I § 26 n, stk. 1, nr. 18, udgår »påbegyndt«.
§ 26 n, stk. 1, nr. 13 er ændret ved § 18.1 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 26 n, stk. 1, nr. 13, ændres »serviceloven« til: »lov om social service, barnets lov«.
§ 26 n, stk. 1, nr. 16 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 628 af 11.06.2024 fra d. 01.08.2024. I § 26 n, stk. 1, nr. 16, ændres »skolepraktik og praktikpladskompenserende« til: »skoleoplæring og lærepladskompenserende«.
§ 26 n, stk. 1, nr. 17 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 628 af 11.06.2024 fra d. 01.08.2024. I § 26 n, stk. 1, nr. 17, ændres »skolepraktik« til: »ulønnet obligatorisk praktik«.
§ 26 n, stk. 1, nr. 19 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 628 af 11.06.2024 fra d. 01.08.2024.

Anciennitet, som sidestilles med anciennitet som lønmodtager i Danmark

§ 26 o. §§ 26 i og 26 j om optjening af anciennitet som lønmodtager i Danmark finder tilsvarende anvendelse, når en person har

1) forhyring med dansk skib,

2) beskæftigelse i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed,

3) beskæftigelse i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse og

4) beskæftigelse i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.

§ 26 o er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Oplysninger fra Rigsarkivet og beregning af samlet anciennitet

Overskriften før § 26 p er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2046 af 14.11.2021 fra d. 15.11.2021. Hidtidig formulering: Beregning af samlet anciennitet

§ 26 p. Efter anmodning fra en ansøger af tidlig pension udleverer Rigsarkivet oplysninger om den pågældende til brug for Udbetaling Danmarks behandling af ansøgningen om tidlig pension.

Stk. 2. Rigsarkivets afgørelse om udlevering kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. En person, som optjener anciennitet som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende og anciennitet fra en eller flere andre ydelser, jf. §§ 26 i-26 o, vil få beregnet en samlet anciennitet på baggrund af de enkelte ydelser, som vil indgå hver især med en forholdsmæssig andel på baggrund af timetal eller perioder, som ydelsen er udbetalt i, dog således at der højst kan optjenes 1 års samlet anciennitet pr. kalenderår.

§ 26 p er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 26 p, stk. 1 og 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 2046 af 14.11.2021 fra d. 15.11.2021. Stk. 1 bliver herefter stk. 3.

§ 26 q. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse og beregning af samt dokumentation for anciennitet på arbejdsmarkedet efter bestemmelserne i dette kapitel.

§ 26 q er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Ansøgning om tidlig pension

§ 26 r. En person, der er 6 år eller mindre fra folkepensionsalderen, kan ansøge om tidlig pension. Personer, der er født i 1963, 1964, 1967 og 1968, kan ansøge om tidlig pension, når personen er 7 år eller mindre fra folkepensionsalderen. Ansøgning skal indgives via den selvbetjeningsløsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer snarest muligt og senest 6 måneder efter Udbetaling Danmarks modtagelse af ansøgningen afgørelse om ret til tidlig pension efter stk. 1, herunder om, hvorvidt personen opfylder kravet om arbejdsmarkedsanciennitet for ret til tidlig pension, jf. § 26 h. Kan fristen i særlige tilfælde ikke overholdes, skal den pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal vejlede om kravet om arbejdsmarkedstilknytning efter § 26 s i afgørelsen om ret til tidlig pension.

§ 26 r er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Krav om arbejdsmarkedstilknytning inden overgang til tidlig pension

§ 26 s. Det er en betingelse for ret til tidlig pension, at personen bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en arbejdsløshedskasse, efter at Udbetaling Danmark har truffet afgørelse efter § 26 r, stk. 2. Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at personen overgår til tidlig pension, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. Ved beskæftigelse forstås

1) beskæftigelse som lønmodtager,

2) ansættelse i fleksjob,

3) perioder med sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb,

4) perioder, hvor en forælder modtager tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 87 og 88 i barnets lov,

5) perioder med barselsdagspenge,

6) perioder med ledighedsydelse,

7) beskæftigelse med B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud, eller

8) beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende.

Stk. 3. Beskæftigelseskravet, jf. stk. 2, nr. 1, anses for opfyldt, hvis personen har fået indberettet 39 løntimer om måneden til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Ved beskæftigelse, hvor der ikke er indberettet løntimer, omregnes indtægten med omregningssatsen, jf. § 53, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelseskravet, jf. stk. 2, nr. 8, anses endvidere for opfyldt, hvis den pågældende kan dokumentere at have drevet selvstændig virksomhed.

Stk. 4. Ved opfyldelse af kravet om arbejdsmarkedstilknytning gennem medlemskab af en arbejdsløshedskasse, jf. stk. 1, er det en betingelse, at indmeldelse i en arbejdsløshedskasse sker, senest 2 år før personen når folkepensionsalderen, jf. § 41, stk. 1, nr. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 5. En person, der kan dokumentere beskæftigelse, jf. stk. 2 og 3, eller som kan dokumentere at være arbejdsløshedsforsikret i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, anses for at opfylde kravet om arbejdsmarkedstilknytning, jf. stk. 1.

Stk. 6. En person, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som bliver ledig i 9-månedersperioden efter stk. 1, 2. pkt., kan opfylde kravet i stk. 1 ved senest 7 dage efter ledighedens indtræden at melde sig ind i en arbejdsløshedskasse. Indmeldelse i en arbejdsløshedskasse vil dog, jf. stk. 4, skulle ske, senest 2 år før personen når folkepensionsalderen. Medlemskabet skal bevares uafbrudt frem til udløbet af 9-månedersperioden efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 7. Træffer Udbetaling Danmark afgørelse efter § 26 r, stk. 2, mindre end 12 måneder før en person kan overgå til tidlig pension, skal perioden efter stk. 1, 2. pkt., være opfyldt efter tidspunktet for afgørelsen om ret til tidlig pension og 9 måneder frem, medmindre personen allerede opfylder kravet efter stk. 1, 2. pkt., ved overgangen til tidlig pension. Tilsvarende gælder, hvis Udbetaling Danmark træffer afgørelse efter § 26 r, stk. 2, efter det tidspunkt, hvor personen tidligst kan overgå til tidlig pension.

Stk. 8. En person, der inden overgang til tidlig pension har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller fået tilkendt seniorpension efter lov om social pension, anses ikke for at opfylde kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilsvarende gælder, hvis personen har ret til social pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU-/EØS-medlemsstat eller pension udbetalt efter lovgivningen i Schweiz, Storbritannien eller et andet land.

Stk. 9. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde se bort fra kortvarige afbrydelser af tilknytningen til arbejdsmarkedet i perioden efter stk. 1.

Stk. 10. Personer, der overgår fra fleksydelse til tidlig pension, er undtaget fra betingelsen om arbejdsmarkedstilknytning efter stk. 1.

§ 26 s er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 26 s, stk. 1 er ændret ved § 12.5 i i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. I § 26 s, stk. 1, 2. pkt., ændres »tidligst kan overgå« til: »overgår«.
§ 26 s, stk. 7 er ændret ved § 12.6 i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. I § 26 s, stk. 7, 1. pkt., ændres »regnes perioden efter stk. 1, 2. pkt., fra 7 dage efter tidspunktet for afgørelsen om ret til tidlig pension frem til« til: »skal perioden efter stk. 1, 2. pkt., være opfyldt efter tidspunktet for afgørelsen om ret til tidlig pension og 9 måneder frem, medmindre personen allerede opfylder kravet efter stk. 1, 2. pkt., ved«.
§ 26 s, stk. 7, 2. pkt. er ændret ved § 12.7 i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde forlænge fristen efter 1. pkt. til højst 21 dage efter tidspunktet for afgørelsen om ret til tidlig pension.
§ 26 s, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 18.2 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 26 s, stk. 2, nr. 4, ændres »servicelovens §§ 42 og 43« til: »§§ 87 og 88 i barnets lov«.

Overgang til tidlig pension

§ 26 t. Udbetaling Danmark skal, senest 3 måneder før en person kan overgå til tidlig pension, oplyse personen om tidspunktet for overgang til tidlig pension og om værdien af pensionsrettigheder, der er indberettet efter § 32 i. Udbetaling Danmark anmoder samtidig personen om at bekræfte tidspunktet for overgang til tidlig pension og indsende dokumentation for arbejdsmarkedstilknytning, jf. § 26 s, i det omfang dette ikke fremgår af offentlige systemer og registre. Træffer Udbetaling Danmark afgørelse om ret til tidlig pension, mindre end 3 måneder før at personen kan overgå til tidlig pension, skal oplysningerne fremgå af afgørelsen. Tilsvarende gælder, hvis Udbetaling Danmark træffer afgørelse efter § 26 r, stk. 2, efter det tidspunkt, hvor personen tidligst kan overgå til tidlig pension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om afslag på tidlig pension, når der ikke er dokumentation for arbejdsmarkedstilknytning, jf. § 26 s, i offentlige systemer eller registre og personen heller ikke fremlægger dokumentation for tilknytningen.

§ 26 t er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 26 t, stk. 1 er ændret ved § 12.8 i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. I § 26 t, stk. 1, 1. pkt., ændres »Udbetaling Danmark skal, senest 3 måneder før en person overgår« til: »Udbetaling Danmark skal, senest 3 måneder før en person kan overgå«, og i 2. pkt. indsættes efter »bekræfte«: »tidspunktet for«.
§ 26 t, stk. 1, 4. pkt. er indsat ved § 12.9 i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021.

§ 26 u. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om indgivelse og behandling af ansøgning om tidlig pension efter § 26 r, om kravet om arbejdsmarkedstilknytning efter § 26 s, om overgang til tidlig pension efter § 26 t og om udbetaling af tidlig pension efter § 33, stk. 3.

§ 26 u er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 26 u er ændret ved § 12.10 i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. I § 26 u ændres »og om overgang til tidlig pension efter § 26 t« til: », om overgang til tidlig pension efter § 26 t og om udbetaling af tidlig pension efter § 33, stk. 3«.

Forbud mod at modtage andre forsørgelsesydelser

§ 26 v. Der kan ikke udbetales tidlig pension, hvis personen for den samme periode får udbetalt en anden offentlig forsørgelsesydelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der kan ikke udbetales tidlig pension, hvis personen har fået tilkendt førtidspension eller seniorpension efter denne lov. Der kan ikke udbetales tidlig pension, hvis personen får udbetalt en tilsvarende udenlandsk pension, eller hvis personen får udbetalt udenlandsk pension, der svarer til folkepension efter denne lov, medmindre andet følger af EU-retten.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan der udbetales tidlig pension, hvis personen modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselsloven, invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller hjælp efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik.

§ 26 v er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Kapitel 4: Beregning af folkepension

Indtægtsgrundlag

§ 27. (Ophævet).

§ 27 er ophævet ved § 1.5 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. Hidtidig formulering: § 27. For folkepensionister opgøres indtægtsgrundlaget for grundbeløb efter pensionistens indtægt ved personligt arbejde. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægt ved personligt arbejde.
Stk. 2. Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter stk. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt henføres til.
Stk. 3. Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, fordeles ligeligt over kalenderåret.
Stk. 4. Indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog stk. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter stk. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden.
Stk. 6. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 1 bortses fra tilgodehavende feriemidler udbetalt efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.
Stk. 7. Indtægten afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.
Stk. 8. Den opgjorte indtægt nedsættes med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 2.
Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

§ 28. (Ophævet).

§ 29. Indtægtsgrundlaget for pensionstillæg, varmetillæg efter § 14, stk. 2, helbredstillæg efter § 14 a og mediecheck efter § 14 e opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres således:

1) Personlig indkomst, som består af indtægt ved personligt arbejde og anden personlig indkomst, jf. dog nr. 8-12, med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.

2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt kan henføres til.

3) Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret.

4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5.

5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge oplysninger fra indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden. Indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, opgøres enten i indtægtsgruppen indtægt ved personligt arbejde eller i indtægtsgruppen øvrige indkomster. Overstiger indkomsten i den ene af de to indtægtsgrupper indkomsten ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren, anvendes oplysningerne fra indkomstregisteret alene, for så vidt angår denne indtægtsgruppe.

6) Det beregnede indtægtsgrundlag er summen af den hidtidige indkomst i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret opregnet til hele opgørelsesperioden og en forholdsmæssig andel af de indkomster i den seneste årsopgørelse, der ikke registreres i indkomstregisteret. Udbetaling Danmark kan efter et konkret skøn forhøje indtægtsgrundlaget, jf. nr. 4 og 5, hvis pensionisten modtager helbredstillæg, jf. § 14 a, og det beregnede indtægtsgrundlag overstiger indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4 eller 5 med 20 pct. Det skønnede indtægtsgrundlag kan ikke overstige det beregnede indtægtsgrundlag.

7) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-6 fradrages en folkepensionists egen indtægt ved personligt arbejde på op til i alt 122.004 kr. i et kalenderår. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis pensionisten kun modtager folkepension i en del af året. Fradraget kan dog ikke reduceres til et lavere beløb end et forholdsmæssigt fradrag opgjort på grundlag af opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget. Uudnyttet fradrag fra en forudgående opgørelsesperiode, hvor der er beregnet en personlig tillægsprocent inden for samme kalenderår, overføres til den efterfølgende opgørelsesperiode.

8) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag.

9) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilgodehavende feriemidler udbetalt efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

10) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde.

11) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde ved beregning af pensionstillægget.

12) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode, hvor udbetalingen af folkepension opsættes i løbet af året, jf. § 15 a, efter en periode med pensionsudbetaling.

Stk. 2. Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har modtaget pension fra før den 1. marts 1999, betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 1, medmindre de indleder et nyt samlivsforhold efter den 1. marts 1999.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af sømandsbeskatningslovens §§ 5-8, skal indgå i indtægtsgrundlaget.

Stk. 4. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 bortses endvidere fra:

1) Skattepligtig social pension og skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension, og pension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes der bortses fra pensioner som nævnt i 1. pkt., der ikke er skattepligtige her i landet.

2) Ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere.

3) Hjælp efter §§ 27 a og 27 b og efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik.

4) Engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4.

5) Indkomster i opgørelsesperioden, der har medført krav om refusion eller tilbagebetaling af pension for tidligere opgørelsesperioder eller kalenderår.

Stk. 5. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg for en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 4.

Stk. 6. Den opgjorte indtægt afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

Stk. 7. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af pensionstillæg med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 5.

Stk. 8. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 6.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilke indtægter der indgår i indtægt ved personligt arbejde.

§ 29, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1123 af 19.11.2019 fra d. 21.11.2019. I § 29, stk. 1, nr. 7, 1. pkt., ændres »100.008 kr.« til: »122.004 kr.«
§ 29, stk. 4, nr. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 29, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., ændres »sikringsordninger samt« til: »sikringsordninger,«, og efter »samordning af pension« indsættes: », og for pension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland«.
§ 29, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 29, stk. 4, nr. 3, ændres »§ 27 a« til: »§§ 27 a og 27 b«.
§ 29, stk. 5 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 1558 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 29, stk. 5, indsættes efter »integrationsydelse,«: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse,«.
§ 29, stk. 3 er ændret ved § 10.1 i lov nr. 1583 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 29, stk. 3, ændres »§ 5 i lov om beskatning af søfolk« til: »sømandsbeskatningslovens §§ 5-8«.
§ 29, stk. 4, nr. 1 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 29, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., ændres »omfattet af og beregnet efter« til: »omfattet af«.
§ 29, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 875 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022 med virkning fra d. 01.01.2023. I § 29, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »Personlig indkomst«: », jf. dog nr. 8-10,«.
§ 29, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 875 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022 med virkning fra d. 01.01.2023. I § 29, stk. 1, nr. 7, 1. pkt., indsættes efter »en folkepensionists«: »egen«.
§ 29, stk. 1, nr. 10 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 875 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022 med virkning fra d. 01.01.2023.
§ 29, stk. 5 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 875 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022 med virkning fra d. 01.01.2023. I § 29, stk. 5, 2. pkt., udgår »personligt arbejde,«, », sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge« og », efterløn«.
§ 29, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 29, stk. 1, nr. 1, ændres »nr. 8-10« til: »nr. 8-12«.
§ 29, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering af 2. pkt.: De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt henføres til.
§ 29, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 29, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., indsættes efter »opgørelsesperioden ifølge«: »oplysninger fra«, og nyt 3. og 4. pkt. indsættes.
§ 29, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 29, stk. 1, nr. 7, 1. pkt., udgår »opgjort efter § 27, stk. 1-5«.
§ 29, stk. 1, nr. 7, 3. og 4. pkt. er indsat ved § 1.10 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023.
§ 29, stk. 1, nr. 10 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. I § 29, stk. 1, nr. 10, udgår »positive«.
§ 29, stk. 1, nr. 11 og 12 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Nr. 11 finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023, dog således, at der ved regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023 alene bortses fra positiv indtægt ved personligt arbejde.
§ 29, stk. 4 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 29, stk. 4, ændres »foretages følgende fradrag« til: »bortses endvidere fra«.
§ 29, stk. 4, nr. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 29, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., ændres »Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension« til: »Skattepligtig social pension og skattepligtig pension«, og to steder ændres »for pension udbetalt« til: »pension udbetalt«, og i 2. pkt. ændres »fradrag for« til: »der bortses fra«, og », skal fradrages« udgår.
§ 29, stk. 4, nr. 2 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 29, stk. 4, nr. 2, ændres »Fradrag for ophørsstøtte« til: »Ophørsstøtte«.
§ 29, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 29, stk. 4, nr. 3, ændres »Fradrag for hjælp« til: »Hjælp«.
§ 29, stk. 4, nr. 4 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 29, stk. 4, nr. 4, ændres »Fradrag for engangsbeløb« til: »Engangsbeløb«.
§ 29, stk. 4, nr. 5 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 29, stk. 4, nr. 5, ændres »Fradrag for indkomster« til: »Indkomster«.
§ 29, stk. 5, 7 og 8 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 29, stk. 5, 1. pkt., ændres »nr. 5« til: »nr. 4«, i stk. 7 ændres »nr. 6« til: »nr. 5«, og i stk. 8 ændres »nr. 7« til: »nr. 6«.
§ 29, stk. 5 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 29, stk. 5, 2. pkt., udgår »midlertidig arbejdsmarkedsydelse,« og »integrationsydelse,«.
§ 29, stk. 9, 2. pkt. er indsat ved § 1.21 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023, inkl. reguleringer som i stk. 1, nr. 11, hvor der ved regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023 alene bortses fra positiv indtægt ved personligt arbejde.
§ 29, stk. 5, 2. pkt. er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 631 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Fradraget efter 1. pkt. skal dog som minimum svare til ægtefællens eller samleverens indtægter, der hidrører fra delpension, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp, kontantydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse eller fleksydelse, på op til 10.000 kr.
§ 29, stk. 9, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 631 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægt ved personligt arbejde, jf. stk. 1, nr. 10-12.
§ 29, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 632 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 29, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »Personlig indkomst,«: »som består af indtægt ved personligt arbejde og anden personlig indkomst,«.

§ 29 a. Formue efter §§ 14 b og 14 c opgøres ved ansøgning om helbredstillæg efter 14 a.

Stk. 2. Formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 1-5, opgøres på ansøgningstidspunktet på grundlag af de oplysninger, der efter skatteindberetningsloven senest er indberettet til skattemyndighederne. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, opgøres formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 3. Formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 6 og 7, opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om formuen på ansøgningstidspunktet.

Merindtægter relateret til covid-19

§ 30. Ved den årlige endelige efterregulering, jf. § 39 b, stk. 1, bortser Udbetaling Danmark ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 1, fra covid-19-relateret merindtægt, jf. stk. 2-4, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2022, ved beregning af grundbeløb, pensionstillæg, varmetillæg, mediecheck og den supplerende pensionsydelse.

Stk. 2. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, samt lignende indtægt fra et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland. B-indkomst, som indgår i en virksomheds over- eller underskud, er ikke omfattet af 1. pkt.

Stk. 3. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter pensionistens og dennes eventuelle ægtefælles eller samlevers indkomst fra mer- eller overarbejde i henhold til ansættelsesaftale, herunder tilknyttede særlige bonusser og tillæg, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For en pensionist, der ansættes fra den 1. marts 2020 eller senere i et ansættelsesforhold, der er relateret til covid-19, kan der ses bort fra hele indtægten, jf. stk. 1, fra dette ansættelsesforhold.

Stk. 5. Indtægten indberettes af pensionisten. Indberetningen skal indeholde

1) lønsedler med oplysninger om indtægt, jf. stk. 1, og erklæring fra arbejdsgiver om påbegyndelse af ansættelsesforholdet, jf. stk. 4,

2) en erklæring fra pensionistens eller dennes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver om, at indtægten er en følge af arbejde, der kan relateres til covid-19, og

3) en erklæring på tro og love fra pensionisten om, at de indsendte oplysninger er korrekte.

Stk. 6. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2020, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 27. april 2021.

Stk. 7. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2022. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2023.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indberetningsordningen, herunder om indhentelse af oplysninger fra arbejdsgiver, om formkrav til arbejdsgivererklæringen og tro og love-erklæringen og om krav til dokumentation i visse situationer. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der kan ske efterbetaling af pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever, der er pensionist, og hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 39 b, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal bortse fra merindtægter og beregne pensionen for det pågældende år fra kalenderårets start og frem til dødsfaldet.

§ 30 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 707 af 26.04.2021 fra d. 27.04.2021.
§ 30, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2587 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 30, stk. 1, ændres »den 31. december 2021« til: »den 31. december 2022«.
§ 30, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 2587 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 30, stk. 4, indsættes efter »1. marts 2020«: »eller senere«.
§ 30, stk. 7, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 2587 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.
§ 30, stk. 1 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 30, stk. 1, udgår »§ 27, stk. 1, og«.

Nedsættelse af pension

§ 31. Pensionstillæg nedsættes med en fast procent af indtægtsgrundlaget, jf. § 29. Nedsættelsen sker med følgende procentsatser:

1) 30,9 pct. for enlige pensionister.

2) 32,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever ikke har ret til social pension.

3) 16,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever også har ret til social pension.

4) 32,0 pct. for samlevende pensionister, der betragtes som enlige, jf. § 29, stk. 2.

Stk. 2. Varmetillæg efter § 14, stk. 2, og helbredstillæg efter § 14 a nedsættes afhængig af den personlige tillægsprocent. Den personlige tillægsprocent beregnes på grundlag af indtægten efter § 29. Den personlige tillægsprocent er som udgangspunkt 100, men nedsættes med 1 pct. for hvert beløb, jf. § 49, stk. 5, hvormed indtægtsgrundlaget efter § 29, stk. 1-4, overstiger fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 6.

Stk. 3. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af §§ 46 d, 46 f eller 46 g.

§ 31, stk. 4 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 1558 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 31, stk. 4, ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.
§ 31, stk. 4 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1171 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 31, stk. 4, ændres »§§ 46 d eller 46 f« til: »§§ 46 d, 46 f eller 46 g«.
§ 31, stk. 1 er ophævet ved § 1.23 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 1-3. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. Hidtidig formulering: § 31. Grundbeløb til folkepensionister nedsættes med 30 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. § 27.
§ 31, stk. 3, der bliver stk. 2, er ændret ved § 1.24 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 31, stk. 3, 3. pkt., som bliver § 31, stk. 2, 3. pkt., ændres »nr. 7« til: »nr. 6«.

§ 32. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt pension og boligstøtte i pensionen, når Udbetaling Danmark er ansvarlig for at udbetale ydelserne.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fradrage for meget udbetalt pension i pensionen, når kommunen er ansvarlig for at udbetale ydelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage krav på tilbagebetaling af personlige tillæg, jf. § 43, i pension på vegne af kommunen.


Kapitel 4 a: Beregning af førtidspension og seniorpension

Overskriften til kapitel 4 a er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I overskriften til kapitel 4 a ændres »førtidspension« til: »førtidspension og seniorpension«.

Indtægtsgrundlag

§ 32 a. Indtægtsgrundlaget for førtidspension og seniorpension opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres således:

1) Personlig indkomst, som består af indtægt ved personligt arbejde og anden personlig indkomst, jf. dog nr. 6-10, med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.

2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt kan henføres til.

3) Indkomst, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret.

4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5.

5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge oplysninger fra indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden. Indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, opgøres enten i indtægtsgruppen indtægt ved personligt arbejde eller i indtægtsgruppen øvrige indkomster. Overstiger indkomsten i den ene af de to indtægtsgrupper indkomsten ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren, anvendes oplysningerne fra indkomstregisteret alene, for så vidt angår denne indtægtsgruppe.

6) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde.

7) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag.

8) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilgodehavende feriemidler udbetalt efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

9) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode efter dennes overgang til folkepension, hvor udbetalingen af folkepension opsættes i løbet af året, jf. § 15 a.

10) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode, hvor pensionen er gjort hvilende.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af sømandsbeskatningslovens §§ 5-8, skal indgå i indtægtsgrundlaget.

Stk. 3. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 2 bortses endvidere fra:

1) Skattepligtig social pension og skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension, og pension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes der bortses fra pensioner som nævnt i 1. pkt., der ikke er skattepligtige her i landet.

2) Ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere.

3) Hjælp efter §§ 27 a og 27 b og efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik.

4) Sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for samme periode, hvori der foretages efterbetaling af pension, jf. § 32 d, stk. 1.

5) Engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4.

6) Indkomster i opgørelsesperioden, der har medført krav om refusion eller tilbagebetaling af pension for tidligere opgørelsesperioder eller kalenderår.

Stk. 4. For en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 9.

Stk. 5. Ægtefællens eller samleverens indtægt opgjort efter stk. 1-4 kan højst udgøre et fastsat beløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 11.

Stk. 6. Den samlede opgjorte indtægt efter stk. 1-5 afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

Stk. 7. Den opgjorte indtægt efter stk. 6 nedsættes med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 10.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke indtægter der indgår i indtægt ved personligt arbejde.

§ 32 a, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 32 a, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., ændres »sikringsordninger samt« til: »sikringsordninger,«, og efter »samordning af pension« indsættes: », og for pension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland«.
§ 32 a, stk. 3, nr. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 32 a, stk. 3, nr. 3, ændres »§ 27 a« til: »§§ 27 a og 27 b«.
§ 32 a, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 1558 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 32 a, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »integrationsydelse,«: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse,«.
§ 32 a, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 32 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »førtidspension« til: »førtidspension og seniorpension«.
§ 32 a, stk. 2 er ændret ved § 10.1 i lov nr. 1583 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 32 a, stk. 2, ændres »§ 5 i lov om beskatning af søfolk« til: »sømandsbeskatningslovens §§ 5-8«.
§ 32 a, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 32 a, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., ændres »omfattet af og beregnet efter« til: »omfattet af«.
§ 32 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 875 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022 med virkning fra d. 01.01.2023. I § 32 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »Personlig indkomst«: », jf. dog nr. 6-8,«.
§ 32 a, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 875 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022 med virkning fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering: 6) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-3 fradrages en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde opgjort efter § 27, stk. 1-5, på op til i alt 30.000 kr. i et kalenderår, hvis denne modtager folkepension. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis ægtefællen eller samleveren kun modtager folkepension i en del af året.
§ 32 a, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering af 2. pkt.: De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt henføres til.
§ 32 a, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 32 a, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., indsættes efter »opgørelsesperioden ifølge«: »oplysninger fra«, og nyt 3. og 4. pkt. indsættes.
§ 32 a, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. I § 32 a, stk. 1, nr. 6, udgår »positive«.
§ 32 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. I § 32 a, stk. 1, nr. 1, ændres »nr. 6-8« til: »nr. 6-10«.
§ 32 a, stk. 1, nr. 9 og 10 er indsat ved § 1.26 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024.
§ 32 a, stk. 3 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 32 a, stk. 3, ændres »foretages følgende fradrag« til: »bortses endvidere fra«.
§ 32 a, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 32 a, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., ændres »Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension« til: »Skattepligtig social pension og skattepligtig pension«, og to steder ændres »for pension udbetalt« til: »pension udbetalt«, og i 2. pkt. ændres »fradrag for« til: »der bortses fra«, og », skal fradrages« udgår.
§ 32 a, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 32 a, stk. 3, nr. 2, ændres »Fradrag for ophørsstøtte« til: »Ophørsstøtte«.
§ 32 a, stk. 3, nr. 3 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 32 a, stk. 3, nr. 3, ændres »Fradrag for hjælp« til: »Hjælp«.
§ 32 a, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 32 a, stk. 3, nr. 4, ændres »Fradrag for sygedagpenge« til: »Sygedagpenge«, og »midlertidig arbejdsmarkedsydelse,« og »integrationsydelse« udgår.
§ 32 a, stk. 3, nr. 5 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 32 a, stk. 3, nr. 5, ændres »Fradrag for engangsbeløb« til: »Engangsbeløb«.
§ 32 a, stk. 3, nr. 6 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 32 a, stk. 3, nr. 6, ændres »Fradrag for indkomster« til: »Indkomster«.
§ 32 a, stk. 4, 5 og 7 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 32 a, stk. 4, ændres »nr. 10« til: »nr. 9«, i stk. 5 ændres »nr. 12« til: »nr. 11«, og i stk. 7 ændres »nr. 11« til: »nr. 10«.
§ 32 a, stk. 8, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 631 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025.
§ 32 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 632 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 32 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »Personlig indkomst,«: »som består af indtægt ved personligt arbejde og anden personlig indkomst,«.

Merindtægter relateret til covid-19

§ 32 b. Ved den årlige endelige efterregulering, jf. § 39 b, stk. 1, bortser Udbetaling Danmark ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 32 a, stk. 1, fra covid-19-relateret merindtægt, jf. stk. 2-4, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2022, ved beregning af førtidspension og seniorpension.

Stk. 2. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, samt lignende indtægt fra et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland. B-indkomst, som indgår i en virksomheds over- eller underskud, er ikke omfattet af 1. pkt.

Stk. 3. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter pensionistens og dennes eventuelle ægtefælles eller samlevers indkomst fra mer- eller overarbejde i henhold til ansættelsesaftale, herunder tilknyttede særlige bonusser og tillæg, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For en pensionist, der ansættes fra den 1. marts 2020 eller senere i et ansættelsesforhold, der er relateret til covid-19, kan der ses bort fra hele indtægten, jf. stk. 1, fra dette ansættelsesforhold.

Stk. 5. Indtægten indberettes af pensionisten. Indberetningen skal indeholde

1) lønsedler med oplysninger om indtægt, jf. stk. 1, og erklæring fra arbejdsgiver om påbegyndelse af ansættelsesforholdet, jf. stk. 4,

2) en erklæring fra pensionistens eller dennes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver om, at indtægten er en følge af arbejde, der kan relateres til covid-19, og

3) en erklæring på tro og love fra pensionisten om, at de indsendte oplysninger er korrekte.

Stk. 6. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2020, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 27. april 2021.

Stk. 7. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2022. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2023.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningsordningen, herunder om indhentelse af oplysninger fra arbejdsgiver, om formkrav til arbejdsgivererklæringen og tro og love-erklæringen og om krav til dokumentation i visse situationer. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der kan ske efterbetaling af pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever, der er pensionist, og hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 39 b, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal bortse fra merindtægter og beregne pensionen for det pågældende år fra kalenderårets start og frem til dødsfaldet.

§ 32 b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 707 af 26.04.2021 fra d. 27.04.2021.
§ 32 b, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2587 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 32 b, stk. 1, ændres »den 31. december 2021« til: »den 31. december 2022«.
§ 32 b, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 2587 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 32 b, stk. 4, indsættes efter »1. marts 2020«: »eller senere«.
§ 32 b, stk. 7, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 2587 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

Nedsættelse af pensionen

§ 32 c. Førtidspensionen og seniorpensionen nedsættes med 30 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. § 32 a, stk. 7, dog med 15 pct., hvis førtidspensionistens eller seniorpensionistens ægtefælle eller samlever også har ret til pension.

Stk. 2. Førtidspensionen og seniorpensionen kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af §§ 46 d, 46 f eller 46 g.

§ 32 c, stk. 2 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 1558 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 32 c, stk. 2, ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.
§ 32 c, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 32 c, stk. 1 og 2, ændres »Førtidspensionen« til: »Førtidspensionen og seniorpensionen«.
§ 32 c, stk. 1 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 32 c, stk. 1, ændres »førtidspensionistens« til: »førtidspensionistens eller seniorpensionistens«.
§ 32 c, stk. 2 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1171 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 32 c, stk. 2, ændres »§§ 46 d eller 46 f« til: »§§ 46 d, 46 f eller 46 g«.

§ 32 d. I førtidspension og seniorpension, som efterbetales for en periode, der ligger forud for tilkendelsen, jf. § 33, stk. 2, fratrækkes sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for den samme periode.

Stk. 2. For meget udbetalt pension og boligstøtte kan fratrækkes pensionen.

§ 32 d, stk. 1 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 1558 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 32 d, stk. 1, indsættes efter »integrationsydelse,«: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse,«.
§ 32 d, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 32 d, stk. 1, ændres »førtidspension« til: »førtidspension og seniorpension«.
§ 32 d, stk. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 32 d, stk. 1, udgår »midlertidig arbejdsmarkedsydelse,«.
§ 32 d, stk. 1 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 32 d, stk. 1, udgår »integrationsydelse,«.

Kapitel 4 b: Beregning af tidlig pension

Kapitel 4 b er indsat ved § 1.9 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Nedsættelse af tidlig pension for arbejdsindtægter m.v.

§ 32 e. Pensionistens indtægter ved personligt arbejde medfører nedsættelse af tidlig pension med 64 pct. af indtægten, når indtægten overstiger 24.000 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidrag (2020-niveau) pr. år.

Stk. 2. Nedsættelsen for lønindkomst foretages på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret efter lov om et indkomstregister. Nedsættelsen for indtægter ved drift af selvstændig virksomhed foretages på baggrund af forskudsopgørelsen til told- og skatteforvaltningen af den forventede årsindtægt i den selvstændige virksomhed. Den forventede årlige indtægt i virksomheden fordeles med 1/12 pr. kalendermåned.

Stk. 3. Når indtægter fra arbejde eller selvstændig virksomhed ikke fremgår af indkomstregisteret eller forskudsopgørelsen fra told- og skatteforvaltningen, skal pensionisten selv oplyse disse indtægter ved personligt arbejde, herunder indtægter i EU-/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien, jf. stk. 2.

Stk. 4. Det beregnede beløb, som tidlig pension skal nedsættes med hver måned efter stk. 2 og 3, afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5. Beløbsgrænsen i stk. 1 nedsættes forholdsmæssigt i det kalenderår, hvor personen overgår til at modtage tidlig pension, og i det kalenderår, hvor personen overgår til at modtage folkepension.

§ 32 e er indsat ved § 1.9 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 32 f. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om beregning og nedsættelse af tidlig pension for pensionistens indtægter ved personligt arbejde. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke indtægter der indgår i indtægt ved personligt arbejde.

§ 32 f er indsat ved § 1.9 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 32 f, 2. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 631 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. Hidtidig formulering: Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere nærmere regler om, hvilke indtægter ved personligt arbejde, herunder hvilke ydelser der træder i stedet for indtægter ved personligt arbejde, der skal indgå i beregningen af tidlig pension.

Nedsættelse af tidlig pension for pensionsordninger

§ 32 g. Tidlig pension nedsættes af følgende pensionsordninger:

1) Pensionsordninger, som er omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, og tilsvarende udenlandske pensionsordninger, jf. dog stk. 2.

2) Opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 2. Tidlig pension nedsættes ikke af pensioner, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra c-f.

§ 32 g er indsat ved § 1.9 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 32 h. Ved behandling af ansøgningen om overgang til tidlig pension opgør Udbetaling Danmark den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet, hvor der er 3 år, til personen når folkepensionsalderen. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, som er indberettet efter § 32 i, stk. 2, om de i § 32 g, stk. 1, nævnte ordninger og på grundlag af ansøgerens erklæring, jf. § 32 i, stk. 4.

Stk. 2. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages nedsættelsen med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. § 32 i, stk. 2, 1. pkt. For alle øvrige ordninger beregner Udbetaling Danmark en årlig ydelse, som svarer til 5 pct. af det indberettede depot, jf. § 32 i, stk. 2, 2. pkt. Tidlig pension nedsættes i hele ydelsesperioden med det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på 100.000 kr. (2020-niveau). Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i perioden med tidlig pension.

Stk. 3. Nedsættelsen af tidlig pension for pensionsordninger opgøres på årsbasis og omregnes til et månedsbeløb, der afrundes til nærmeste hele beløb i kroner, og som trækkes fra i den månedlige udbetaling.

§ 32 h er indsat ved § 1.9 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 32 i. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af § 32 g, har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort før det tidspunkt, hvor personen har 3 år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det tidspunkt, hvor der er 3 år, til personen når folkepensionsalderen. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Reglerne om redegørelse for indeholdelse efter skatteindberetningslovens § 9 og § 11, stk. 1, jf. § 59, stk. 1, nr. 3, og kildeskattelovens §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen, der videregiver oplysningerne i elektronisk form til Udbetaling Danmark.

Stk. 3. Ved indberetning af depotet, jf. stk. 2, 2. pkt., af aldersforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A og supplerende engangssum efter pensionsbeskatningslovens § 29 A, skal pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v., foretage en bruttoficering af depotet, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1979, og afkast, der vedrører tiden efter denne dag, bruttoficeres ved at dividere depotværdien af denne del med 0,627, mens resten bruttoficeres ved at dividere med 0,767, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972, og afkastet heraf bruttoficeres ikke. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-aldersopsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 4. En person, der ansøger om overgang til tidlig pension, skal give oplysning til Udbetaling Danmark om alle pensioner m.v., der ikke er indberettet elektronisk, herunder pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 2, og pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4, og § 2, stk. 3-5. Det gælder også pensioner m.v. fra udenlandske pensionsinstitutter m.v. Oplysning om pensioner m.v. efter 1. og 2. pkt. skal afgives med værdien ved det tidspunkt, hvor der er 3 år, til personen når folkepensionsalderen. Ansøgeren har endvidere pligt til at erklære over for Udbetaling Danmark, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende.

§ 32 i er indsat ved § 1.9 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 32 i, stk. 3 er ændret ved § 12.11 i i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. I § 32 i, stk. 3, 1. pkt., ændres »pensionsbeskatningslovens § 29« til: »pensionsbeskatningslovens § 29 A«.

§ 32 j. Pensionsopgørelsen efter § 32 i, stk. 2, tillægges pensionsbeløb, som i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår er udbetalt efter personens 60. år, men inden 3 år før personen når folkepensionsalderen. Reglerne i §§ 32 h og 32 i finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse for udbetaling af pension, i det omfang pensionen har medført fradrag i anden offentlig forsørgelsesydelse.

§ 32 j er indsat ved § 1.9 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 32 k. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om nedsættelse af tidlig pension på grund af pensionsopsparing.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren nærmere regler om indberetningen, jf. § 32 i, stk. 1, herunder om tidspunktet for indberetningen.

§ 32 k er indsat ved § 1.9 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Kapitel 4 c: Midlertidig ordning relateret til personer fra Ukraine med opholdstilladelse

Kapitel 4 c er indsat ved § 1.1 i lov nr. 831 af 14.06.2022 fra d. 16.06.2022.

§ 32 l. Ved den årlige endelige efterregulering, jf. § 39 b, stk. 1, bortser Udbetaling Danmark ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 1, ved beregning af folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg, varmetillæg, mediecheck og den supplerende pensionsydelse samt ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 32 a, stk. 1, ved beregning af førtids- og seniorpension fra merindtægt, jf. stk. 2 og 3, der er udbetalt og beskattet i perioden fra den 1. april 2022 til og med den 31. december 2022 fra et ansættelsesforhold omfattet af stk. 4.

Stk. 2. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, og lignende indtægt fra Færøerne eller Grønland. B-indkomst, som indgår i en virksomheds over- eller underskud, er ikke omfattet af 1. pkt.

Stk. 3. Indtægten, jf. stk. 1, omfatter folke-, førtids- og seniorpensionistens og dennes eventuelle ægtefælles eller samlevers indtægt fra mer- eller overarbejde i henhold til en ansættelsesaftale, jf. stk. 4, herunder tilknyttede særlige bonusser og tillæg. For en folke-, førtids- og seniorpensionist og dennes ægtefælle eller samlever, der ansættes den 17. marts 2022 eller senere, bortses fra den fulde indtægt fra et ansættelsesforhold, jf. stk. 4.

Stk. 4. De ansættelsesforhold, hvor der kan bortses fra en folke-, førtids- og seniorpensionists og dennes ægtefælles eller samlevers indtægt, er på arbejdspladser inden for velfærdssektorer, som løser opgaver rettet mod personer med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Arbejdspladserne kan være private eller offentlige inden for dagtilbuds-, skole-, social-, sundheds- og ældreområdet.

Stk. 5. Indtægten indberettes af folke-, førtids- og seniorpensionisten, og indberetningen skal indeholde

1) en erklæring fra folke-, førtids- og seniorpensionistens eller dennes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver om, at indtægten er en følge af arbejde, der kan relateres til ansættelsesforhold, som er omfattet af stk. 4, og om tidspunktet for påbegyndelse af ansættelsesforholdet, hvis ansættelsen er omfattet af stk. 3, 2. pkt., og

2) en erklæring på tro og love fra pensionisten om, at de indsendte oplysninger er korrekte.

Stk. 6. Indtægt, der er udbetalt og beskattet i 2022, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2023.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om ordningen, jf. stk. 1-5, herunder om, hvilke arbejdspladser der er omfattet, og under hvilke betingelser. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om indhentelse af oplysninger fra arbejdsgiver, om formkrav til arbejdsgivererklæringen og tro og love-erklæringen og om krav til dokumentation i visse situationer. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der kan ske efterbetaling af pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever, der er pensionist, og hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 39 b, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal bortse fra indtægter og beregne pensionen for det pågældende år fra kalenderårets start og frem til dødsfaldet.

§ 32 l er indsat ved § 1.1 i lov nr. 831 af 14.06.2022 fra d. 16.06.2022.
§ 32 l, stk. 1 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 32 l, stk. 1, udgår »§ 27, stk. 1, og«.

Kapitel 5: Udbetaling

§ 33. Udbetaling Danmark udbetaler folkepension månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om folkepension, og at lovens betingelser er opfyldt, jf. dog 2. pkt. og stk. 10. Modtages ansøgning om folkepension i Udbetaling Danmark senest den 10. i den femte måned efter opnåelse af folkepensionsalderen, udbetales folkepensionen dog med tilbagevirkende kraft fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalderen.

Stk. 2. Førtidspension og seniorpension udbetales månedsvis bagud, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er truffet afgørelse om førtidspension og seniorpension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af fristen i § 21, stk. 1, udbetales førtidspension, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Træffes afgørelse om seniorpension efter udløbet af fristen i § 26 d, stk. 2, udbetales seniorpension, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er forløbet 6 måneder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget i Seniorpensionsenheden. Førtidspension og seniorpension udbetales, tidligst fra den 1. i måneden efter at betingelserne for tilkendelse af førtidspension og seniorpension er opfyldt.

Stk. 3. Udbetaling Danmark udbetaler tidlig pension månedsvis bagud, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er truffet endelig afgørelse om overgang til tidlig pension. Tidlig pension udbetales, tidligst fra den 1. i måneden efter at betingelserne for tidlig pension er opfyldt.

Stk. 4. Retten til pension ophører med virkning fra dagen efter pensionistens dødsfald, jf. dog stk. 8.

Stk. 5. Er pensionen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, ikke udbetalt, udbetales beløbet, jf. stk. 4, til pensionistens ægtefælle, hvis ægtefællerne samlevede ved dødsfaldet. For andre pensionister udbetales beløbet, jf. stk. 4, til pensionistens dødsbo.

Stk. 6. Er pensionen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, udbetalt, og samlevede pensionisten ved sin død med sin ægtefælle, har ægtefællen krav på fra dødsboet at få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der er udbetalt i pension den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, og senere.

Stk. 7. Er der udbetalt pension for tiden efter, at retten til pension er ophørt efter stk. 4, skal det for meget udbetalte tilbagebetales, jf. dog stk. 8. Kravet om tilbagebetaling rettes mod pensionistens dødsbo.

Stk. 8. Hvis den pensionist, der dør, fik udbetalt sin pension forud, skal der ikke ske tilbagebetaling af for meget udbetalt pension for den måned, hvori pensionisten dør, hvis pensionisten umiddelbart før dødsfaldet var samlevende med

1) en ægtefælle,

2) en samlever, der modtager social pension, eller

3) en samlever, der ikke modtager social pension, men er indsat som arving efter afdøde.

Tilsvarende gælder, selv om samlivet med en ægtefælle eller samlever, der er indsat som arving efter afdøde, er ophævet på tidspunktet for dødsfaldet, hvis ophævelsen skyldes, at den ene part har fået ophold i boformer m.v. efter § 107, stk. 2, §§ 108-110 eller § 192 i lov om social service eller § 5 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 9. Hvis den pensionist, der dør, fik udbetalt sin pension forud og var samlevende med en ægtefælle eller samlever, der modtager social pension, indgår for meget udbetalt pension for den måned, hvori pensionisten dør, jf. stk. 4, i opgørelsen af efterlevelsespension, jf. § 48.

Stk. 10. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udbetaling af folkepension med tilbagevirkende kraft fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalderen, når ansøgeren har været forhindret i at indgive ansøgning om folkepension på grund af egen alvorlige sygdom fra opnåelse af folkepensionsalderen.

§ 33, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 33, stk. 2, 1. og 4. pkt., ændres »førtidspension« til: »førtidspension og seniorpension«.
§ 33, stk. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 33, stk. 2, 1. og 4. pkt., ændres »Førtidspension« til: »Førtidspension og seniorpension«.
§ 33, stk. 2 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. To steder i § 33, stk. 2, 3. pkt., ændres »førtidspension« til: »seniorpension«, og »§ 21, stk. 2« ændres til: »§ 26 d, stk. 2«.
§ 33, stk. 2 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 33, stk. 2, 3. pkt., ændres »kommunen« til: »Seniorpensionsenheden«.
§ 33, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 33, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.
§ 33, stk. 3 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.
§ 33, stk. 3 og 6, der bliver stk. 4 og 7, er ændret ved § 1.12 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 33, stk. 3 og 6, der bliver stk. 4 og 7, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.
§ 33, stk. 4, 6 og 8, der bliver stk. 5, 7 og 9, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. To steder i § 33, stk. 4, der bliver stk. 5, i stk. 6, der bliver stk. 7, og i stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.
§ 33, stk. 3 er ændret ved § 12.12 i i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. I § 33, stk. 3, ændres i 1. pkt. »truffet afgørelse om« til: »truffet endelig afgørelse om overgang til«, og 2. pkt. ophæves. 3. pkt. bliver herefter 2. pkt. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Træffes afgørelse om tidlig pension efter udløbet af fristen i § 26 r, stk. 2, udbetales tidlig pension, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er forløbet 6 måneder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget i Udbetaling Danmark, medmindre personen har fået udbetalt efterløn eller fleksydelse for perioden.

Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 33 a. For personer, der modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension indbetales ATP-bidrag, jf. § 2 a, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP-bidraget udgør det i § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte bidrag, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der kan ikke indbetales ATP-bidrag, hvis pensionen, jf. stk. 1, månedsvis udgør mindre end 1.000 kr.

Stk. 3. Modtageren af førtidspension, seniorpension eller tidlig pension betaler 1/3 af ATP-bidraget, mens 2/3 af bidraget betales af staten. Hver bidragsandel for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. ATP-bidraget fra modtageren af førtidspension, seniorpension eller tidlig pension indeholdes månedsvis ved udbetalingen af førtidspensionen, seniorpensionen eller den tidlige pension.

Stk. 5. De nærmere regler om bidragsbetaling efter stk. 1-4, herunder betingelser for ophør af bidragsbetaling, fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 33 a, stk. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 33 a, stk. 4, ændres »førtidspensionen« til: »førtidspensionen eller seniorpensionen«.
§ 33 a, stk. 1, 3 og 4 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 33 a, stk. 1, 3 og 4, ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.
§ 33 a, stk. 1, 3 og 4 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 33 a, stk. 1, 3 og 4, ændres »førtidspension eller seniorpension« til: »førtidspension, seniorpension eller tidlig pension«.
§ 33 a, stk. 4 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 33 a, stk. 4, ændres »førtidspensionen eller seniorpensionen« til: »førtidspensionen, seniorpensionen eller den tidlige pension«.

Supplerende arbejdsmarkedspension

§ 33 b. Personer, der modtager førtidspension eller seniorpension, kan betale bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 49, stk. 1, nr. 12.

Stk. 2. Modtageren af førtidspension eller seniorpension betaler 1/3 af bidraget efter stk. 1, mens 2/3 betales af staten.

Stk. 3. Udbetaling Danmark fratrækker modtagerens bidrag ved den månedlige udbetaling af pensionen med henblik på indbetaling af beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse efter modtagerens valg.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om den konkrete udformning og administrative tilrettelæggelse af den supplerende arbejdsmarkedspension.

§ 33 b, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 33 b, stk. 1 og 2, ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.
§ 33 b, stk. 1 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 33 b, stk. 1, ændres »nr. 13« til: »nr. 12«.

§ 33 c. Udbetaling Danmark indbetaler bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse efter førtidspensionistens eller seniorpensionistens valg.

Stk. 2. Ved skifte i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring kan rettigheder i den supplerende arbejdsmarkedspension forlods udtages af ejerægtefællen.

Stk. 3. Den livsvarige pensionsret i medfør af den supplerende arbejdsmarkedspension skal være fastsat på et grundlag, der ikke forskelsbehandler på grundlag af køn.

Stk. 4. Når en person, som har indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension, dør, udbetales et engangsbeløb, jf. dog stk. 8. Hvis ordningen er etableret i Arbejdsmarkedets Tillægspension, udbetales engangsbeløbet til dødsboet. Hvis ordningen er etableret i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, udbetales engangsbeløbet til boet eller den begunstigede ifølge pensionsaftalen. Engangsbeløbet skal ved dødsfald før personens folkepensionsalder mindst udgøre summen af 1/3 af indbetalte bidrag efter den 1. januar 2013 og et tillæg, jf. stk. 5 og 6. Ved dødsfald efter personens folkepensionsalder kan engangsbeløbet højst udgøre summen af 1/2 af indbetalte bidrag efter den 1. januar 2013 og et tillæg, jf. stk. 5 og 6.

Stk. 5. Ved dødsfald før personens folkepensionsalder udgør tillægget, jf. stk. 4, mindst 1/3 af det indestående på personens konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 31. december 2012 eller mindst 1/3 af værdien af den erhvervede pensionsret i et livsforsikringsselskab eller pensionskasse den 31. december 2012. Ved dødsfald efter personens folkepensionsalder udgør tillægget højst 1/2 af et indestående på personens konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 31. december 2012 eller højst 1/2 af værdien af den erhvervede pensionsret i et livsforsikringsselskab eller pensionskasse den 31. december 2012.

Stk. 6. Ved opgørelsen af engangsbeløbet efter stk. 4 forrentes de indbetalte bidrag og tillægget frem til dødsfaldet.

Stk. 7. Engangsbeløbet ved dødsfald efter folkepensionsalderen aftrappes over mindst 5 år og højst 10 år fra folkepensionsalderen.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at den livsvarige pensionsret i medfør af den supplerende arbejdsmarkedspension kan udbetales som et engangsbeløb, hvis den årlige pensionsydelse er af beskeden størrelse.

§ 33 c, stk. 1 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 33 c, stk. 1, ændres »førtidspensionistens« til: »førtidspensionistens eller seniorpensionistens«.

§ 33 d. Bidragsbeløb, som indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, anvendes til erhvervelse af pension efter § 17 r i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. § 17, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension om rente ved for sen indbetaling af bidrag kan finde anvendelse.

Stk. 3. Uanset § 33 c, stk. 4, kan engangsbeløbet ved død før folkepensionsalderen for en person, som har indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister før den 1. januar 2013, ikke udgøre et mindre beløb end det beløb, som indestod på personens særskilte konto den 31. december 2012.

Stk. 4. Udbetaling af pension sker efter reglerne for udbetaling af ATP Livslang Pension, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte regler om den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister og seniorpensionister i Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder om indbetaling, udbetaling af et engangsbeløb ved dødsfald og erhvervelse af en livsvarig pensionsret i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 33 d, stk. 5 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 33 d, stk. 5, ændres »førtidspensionister« til: »førtidspensionister og seniorpensionister«.

§ 33 e. Beløb, som indbetales til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, skal anvendes til erhvervelse af en livsvarig pensionsret for førtidspensionsmodtageren eller seniorpensionsmodtageren. Den livsvarige pensionsret udbetales fra folkepensionsalderen. Den supplerende arbejdsmarkedspension kan også anvendes til en specificeret forhøjelse af en eksisterende livsvarig pensionsret.

Stk. 2. Uanset § 33 c, stk. 4, kan engangsbeløbet ved dødsfald før folkepensionsalderen for en person, som har indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister før den 1. januar 2013, ikke udgøre et mindre beløb end værdien af den erhvervede pensionsret den 31. december 2012.

§ 33 e, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 33 e, stk. 1, 1. pkt., ændres »førtidspensionsmodtageren« til: »førtidspensionsmodtageren eller seniorpensionsmodtageren«.

Den obligatoriske pensionsordning

§ 33 f. For personer, som modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter denne lov, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 33 g, på grundlag af den beregnede pension efter reglerne i kapitel 4 a og 4 b efter fradrag af modtagerens eget ATP-bidrag, jf. § 33 a, stk. 3, og efter fradrag af modtagerens eventuelle eget bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33 b, stk. 2. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i pensionen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 33 f er indsat ved § 1.21 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 33 f, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 33 f, stk. 1, ændres »førtidspension eller seniorpension« til: »førtidspension, seniorpension eller tidlig pension«.
§ 33 f, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 2046 af 14.11.2021 fra d. 15.11.2021. I § 33 f, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 4 a«: »og 4 b«.

§ 33 g. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 33 g er indsat ved § 1.21 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 33 h. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, om indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.

§ 33 h er indsat ved § 1.21 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.

Særlige udbetalingsregler

§ 34. Hvis pensionen ikke har været udbetalt under ophold i boformer m.v., jf. § 46, genoptages udbetalingen med virkning fra 1 måned før opholdets ophør. Hvis pensionisten før opholdet fik udbetalt sin pension forud, genoptages udbetalingen dog med virkning fra opholdets ophør.

Stk. 2. Hvis pensionen ikke har været udbetalt under unddragelse, jf. § 46 a, genoptages udbetalingen med virkning fra unddragelsens ophør. Udbetalingen genoptages dog ikke, hvis pensionisten i umiddelbar forlængelse af unddragelsens ophør indsættes til strafafsoning i fængsel eller arresthus.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved varetægtsfængsel.

Stk. 4. Er udbetaling af pension ophørt, jf. § 46 b, genoptages udbetalingen med virkning fra det tidspunkt, hvor personen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

§ 35. (Ophævet).

§ 36. Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at en pensionist ikke kan administrere pensionen, herunder hvis pensionisten gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen, eller hvis pensionistens udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pensionistens udsættelse af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse, afgør kommunalbestyrelsen, på hvilken måde pensionen skal udbetales. Kommunalbestyrelsen kan anmode om, at der iværksættes værgemål for pensionisten, jf. værgemålslovens § 16.

Stk. 2. Pensionisten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen skal administrere pensionen.

Stk. 3. Kommunen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen eller aftalen, jf. stk. 1 og 2. Udbetaling Danmark overfører til kommunen den disponible pension, som pensionisten ville have fået udbetalt.

§ 37. Personer, der har ret til førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, overgår uden ansøgning fra den 1. i måneden efter at have nået folkepensionsalderen til at modtage folkepension.

§ 37 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 37 ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.
§ 37 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 37 ændres »førtidspension eller seniorpension« til: »førtidspension, seniorpension eller tidlig pension«.

§ 38. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af pension, herunder om størrelsen af personligt tillæg.

§ 38 a. Udbetalingen af pension ophører med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om, at modtageren har ret til plejevederlag efter § 120, stk. 2, i lov om social service eller § 90, nr. 11, i barnets lov, når modtageren kan få udbetalt plejevederlag fra tidspunktet for ophøret af pensionsudbetalingen.

Stk. 2. Udbetalingen af pension, jf. stk. 1, genoptages med virkning fra den 1. i den måned, hvor den nærtstående dør eller den pågældende anmoder om genoptagelse.

§ 38 a, stk. 1 er ændret ved § 18.3 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 38 a, stk. 1, indsættes efter »lov om social service«: »eller § 90, nr. 11, i barnets lov«.

Kapitel 6: Årlig fastsættelse, omregning, bortfald, tilbagebetaling m.v. af folkepension, førtidspension og seniorpension

Overskriften til kapitel 6 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I overskriften til kapitel 6 indsættes efter »tilbagebetaling m.v.«: »af folkepension, førtidspension og seniorpension«.

§ 39. Pensionen fastsættes hver 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter §§ 29 og 32 a.

Stk. 2. Pensionen i kalenderåret omregnes i løbet af året, hvis

1) det månedligt opgjorte indtægtsgrundlag afviger fra det hidtil anvendte indtægtsgrundlag og en beregning på grundlag af det opgjorte indtægtsgrundlag fører til en ændring af pensionens størrelse eller

2) der sker en ændring af de personlige forhold, som har betydning for beregningen af pensionen, eller

3) pensionistens ægtefælle eller samlever dør og dødsfaldet har betydning for beregningen af pensionen.

Stk. 3. Omregning efter stk. 2, nr. 1, sker med virkning for hele opgørelsesperioden. Helbredstillæg omregnes dog kun med virkning fra den 1. i førstkommende måned, hvor pensionen i øvrigt beregnes på grundlag af det nye indtægtsgrundlag.

Stk. 4. Omregning efter stk. 2, nr. 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter de ændrede forhold, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgeren vidste eller burde vide, at pensionen skulle omregnes som følge af ændringer i de personlige forhold, jf. § 42.

Stk. 5. Omregning efter stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. § 48.

Stk. 6. Ved omregning af pension efter stk. 2, nr. 2 og 3, ændres opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget til perioden fra det tidspunkt, som pensionen omregnes med virkning fra, til kalenderårets udgang.

Stk. 7. Den supplerende pensionsydelse efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger fra pensionisten om formuen pr. 1. januar, som viser, at formuen ikke oversteg formuegrænsen, og betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler, der sikrer, at Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen modtager oplysninger, der har betydning for den årlige fastsættelse og omregning af pensionen.

§ 39, stk. 1 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 39, stk. 1, udgår »27,«.
§ 39, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 39, stk. 2, nr. 2, ændres »pensionens størrelse« til: »beregningen af pensionen«.
§ 39, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.40 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. I § 39, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »samlever dør«: »og dødsfaldet har betydning for beregningen af pensionen«.

§ 39 a. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 1-5, på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skatteindberetningsloven. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om størrelsen af formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 6 og 7, på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever.

Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om formuens størrelse på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 7. Udbetaling af helbredstillæg efter § 14 a kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt.

§ 39 a, stk. 3 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 39 a, stk. 3, ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.

§ 39 b. Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. Pensionen efterreguleres på grundlag af indtægtsgrundlaget opgjort efter reglerne i §§ 29 og 32 a, jf. dog stk. 3. Ved efterregulering er opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionen er udbetalt på baggrund af.

Stk. 3. Efterregulering sker på grundlag af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret.

Stk. 4. Er pensionen omregnet i løbet af året, jf. § 39, stk. 2, nr. 2, skal der ved efterregulering af pensionen for perioden før omregning bortses fra en tidligere ægtefælles eller samlevers personlige indkomst, som fremgår af indkomstregisteret for perioden efter omregningen.

Stk. 5. Oplyser pensionisten til Udbetaling Danmark, at årsopgørelsen er påklaget, kan Udbetaling Danmarks endelige afgørelse om efterregulering af pensionen ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er færdigbehandlet.

Stk. 6. Afgørelse om efterregulering af pensionen genoptages ikke, som følge af at afgørelse om årsopgørelsen genoptages. Afgørelse om efterregulering kan dog genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af pensionistens eller dennes ægtefælles eller samleveres årsindkomst på mindst 25.000 kr.

Stk. 7. Helbredstillæg, jf. § 14 a, efterreguleres ikke.

Stk. 8. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for lidt udbetalt i pension, efterbetaler Udbetaling Danmark den resterende pension. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for meget udbetalt i pension, skal den overskydende pension tilbagebetales til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 9.

Stk. 9. Udbetaling Danmark kan ikke kræve tilbagebetaling efter stk. 8, hvis tilbagebetalingskravet for et kalenderår udgør mindre end 250 kr.

§ 39 b, stk. 1 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. I § 39 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 7«, og 2. og 3. pkt. ophæves. Hidtidig formulering af 2. og 3. pkt.: Efterreguleringen sker på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Afgørelse om efterregulering af pensionen genoptages ikke, som følge af at afgørelse om årsopgørelsen genoptages, jf. dog stk. 3.
§ 39 b, stk. 2-4 er indsat ved § 1.43 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Stk. 2-6 bliver herefter stk. 5-9.
§ 39 b, stk. 3, der bliver stk. 6, har fået nyt 1. pkt. indsat ved § 1.44 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. 1. pkt. bliver herefter 2. pkt.
§ 39 b, stk. 3, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.45 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. I § 39 b, stk. 3, der bliver stk. 6, indsættes i 1. pkt., der bliver 2. pkt., efter »efterregulering kan«: »dog«.
§ 39 b, stk. 5 og 6, der bliver stk. 8 og 9, er ændret ved § 1.46 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. I § 39 b, stk. 5, der bliver stk. 8, ændres »stk. 6« til: »stk. 9«, og i stk. 6, der bliver stk. 9, ændres »stk. 5« til: »stk. 8«.
§ 39 b, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 632 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 39 b, stk. 2, 1. pkt., ændres »indtægten« til: »indtægtsgrundlaget«.

§ 39 c. Ved opgørelsen af den personlige indkomst i indtægtsgrundlaget efter § 39 b, stk. 2, fradrages et beløb svarende til størrelsen på de samlede indbetalinger til aldersforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A og supplerende engangssum efter pensionsbeskatningslovens § 29 A som opgjort efter stk. 2 og 3. Beløbet omregnes til et bruttobeløb ved at dividere med 0,6.

Stk. 2. Beløbet efter stk. 1, 1. pkt., kan ikke overstige det grundbeløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, gælder for pensionsopspareren.

Stk. 3. Fradraget efter stk. 1 sker i den del af den personlige indkomst, som er indtægt ved personligt arbejde, jf. § 29, stk. 1, nr. 1, og § 32 a, stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Fradraget efter stk. 1 fordeles ligeligt over kalenderåret.

Stk. 5. § 39 b, stk. 6, finder ikke anvendelse på fradrag efter stk. 1.

§ 39 c er indsat ved § 1.4 i lov nr. 632 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra efterreguleringen for året 2024.

§ 40. Pensionen udbetales ikke, når den ikke er hævet i et år. Udbetalingen genoptages efter anmodning herom.

§ 41. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark, Seniorpensionsenheden og kommunalbestyrelsen om forandringer i forhold, jf. dog stk. 2, der kan forventes at medføre ændringer af pensionen, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Pensionisten skal ikke oplyse om ændringer i indkomstforhold i opgørelsesperioden, hvis indkomstændringerne vedrører indkomster, som beskattes i Danmark.

Stk. 3. Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen kan afkræve pensionisten, dennes ægtefælle eller samlever oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pensionen. Hvis oplysningerne ikke modtages senest 3 måneder fra anmodningen, ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet. Pensionsudbetalingen genoptages med virkning fra den 1. i måneden, efter at oplysningerne er modtaget. Hvis pensionisten på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne inden for den i 1. pkt. nævnte frist, kan fristen forlænges.

Stk. 4. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune her i landet skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen.

§ 41, stk. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 41, stk. 1, ændres »og kommunalbestyrelsen« til: », Seniorpensionsenheden og kommunalbestyrelsen«.
§ 41, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 631 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. I § 41, stk. 2, udgår », medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed«.

§ 41 a. Personer, der modtager folkepension, førtidspension eller seniorpension og har fast bopæl i Danmark, skal give Udbetaling Danmark meddelelse om et midlertidigt ophold af mere end 2 måneders varighed i lande uden for EU/EØS og Schweiz, dog ikke ved ophold i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal før afrejsen give Udbetaling Danmark meddelelse om afrejsedato og forventet dato for hjemkomst.

Stk. 3. Hvis et midlertidigt ophold uden for de lande, der er nævnt i stk. 1, mod forventning ved afrejsen eller senere forventes at få eller får en varighed af mere end 2 måneder, meddeles afrejsedato og forventet dato for hjemkomst hurtigst muligt til Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal give Udbetaling Danmark meddelelse om datoen for hjemkomst umiddelbart efter hjemkomsten.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 1, som opholder sig i et land uden for EU/EØS og Schweiz, dog ikke i Grønland eller på Færøerne, i mere end 2 måneder, og som under udlandsopholdet har eller får udenlandske indtægter, skal give Udbetaling Danmark oplysning herom og under udlandsopholdet hver måned oplyse Udbetaling Danmark om indtægtens størrelse.

§ 41 a, stk. 1 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 41 a, stk. 1, ændres »folkepension eller førtidspension« til: »folkepension, førtidspension eller seniorpension«.

§ 42. Hvis en pensionist har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 41 eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget pension, skal pensionisten eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved omregning i løbet af kalenderåret, jf. § 39, og ved den årlige endelige efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. § 39 b, finder stk. 1 ikke anvendelse, medmindre der er tale om omregning og efterregulering på grund af ændringer af personlige forhold, jf. § 39, stk. 2, nr. 2.

§ 43. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis træffe beslutning om tilbagebetaling af personlige tillæg. Tilbagebetaling kan kræves,

1) når der må ydes personligt tillæg på grund af uforsvarlig økonomi,

2) når der på det tidspunkt, da der ydes personligt tillæg, foreligger forhold, der viser, at pensionisten i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen, eller

3) når en pensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-2, kan tilbagebetaling kun kræves, hvis kommunalbestyrelsen ved ydelsen af personligt tillæg har gjort pensionisten bekendt med tilbagebetalingspligten.

§ 43 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at retten til førtidspension efter § 16 skal være hvilende, hvis pensionisten anmoder herom, eller hvis en pensionist under 60 år i en længere periode har arbejdsindkomst, som kan være et udtryk for, at pensionisten vedvarende vil kunne være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for vurderingen af, om førtidspension kan gøres hvilende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at førtidspensionen inddrages i tilfælde, hvor pensionisten ikke medvirker til de nødvendige undersøgelser, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, optræning eller andre foranstaltninger, der må antages mere varigt at kunne forbedre arbejdsevnen væsentligt, jf. dog § 43 b.

§ 43 a, stk. 1 er ophævet, og nyt stk. 1 og 2 er indsat, ved § 1.7 i lov nr. 875 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022 med virkning fra d. 01.01.2023. Stk. 2 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: § 43 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at retten til førtidspension efter § 16 skal være hvilende.

§ 43 b. Afviser en pensionist at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af, om personen fortsat har ret til førtidspension.

§ 44. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, jf. dog stk. 4. I den forbindelse træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt pensionen skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse efter 1. pkt. kan ske.

Stk. 2. Pensionisten kan selv rejse sag om frakendelse af pension.

Stk. 3. Efter det fyldte 60. år kan pension uden pensionistens samtykke ikke frakendes.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ikke træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension i perioden fra den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2025, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 5. Der kan ikke ske frakendelse af pension for tidligere udsendte soldater og andre tidligere udsendte statsansatte med diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, belastnings- og stressrelaterede tilstande, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, misbrug, søvnforstyrrelser, andre psykiatriske lidelser og komorbide lidelser. Ved tidligere udsendte soldater og andre tidligere udsendte statsansatte forstås personer, der som led i ansættelsen i staten har været udsendt mindst en gang eller i øvrigt i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Personen skal efter anmodning dokumentere, at vedkommende er diagnosticeret med en af de diagnoser, som fremgår af 1. pkt., og at vedkommende er omfattet af personkredsen i 2. pkt.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation efter stk. 5, 3. pkt.

§ 44, stk. 4 og 5 er indsat ved § 4.2 i lov nr. 1160 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021.
§ 44, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 875 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022 med virkning fra d. 01.01.2023. I § 44, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »indtægtsgivende arbejde«: », jf. dog stk. 4«.
§ 44, stk. 4 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 875 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022 med virkning fra d. 01.01.2023. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.
§ 44, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.10 i lov nr. 875 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022 med virkning fra d. 01.01.2023. I § 44, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4, 3. pkt.« til: »stk. 5, 3. pkt.«

§ 45. (Ophævet).

§ 46. Indsættes en person til strafafsoning i fængsel eller arresthus, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor strafafsoningen påbegyndes. Hvis pensionisten inden opholdet fik udbetalt sin pension forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor strafafsoningen påbegyndes. 1. og 2. pkt. gælder også varetægtsfængsling.

Stk. 2. Er der rimelig udsigt til, at den pågældende vil kunne løslades inden for et tidsrum af omkring 6 måneder efter, at strafafsoningen er påbegyndt, kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan få udbetalt et beløb til dækning af udgifter til husleje og lign. Udbetaling Danmark overfører beløbet til kommunen. Under varetægtsfængsling kan perioden nævnt i 1. pkt. forlænges.

Stk. 3. Efterfølges varetægtsfængslingen ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt under varetægtsfængslingen.

Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunen meddelelse om indsættelsen og om tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om

1) udbetaling af pension til personer, der har ophold i de institutioner m.v., der er nævnt i stk. 1,

2) udbetaling af pension til personer, der er anbragt i pleje i private hjem eller har ophold i et bofællesskab, jf. § 107, stk. 1, i lov om social service,

3) udbetaling af pension til personer, der har ophold i boformer omfattet af lov om social service, men for hvilke der ikke er fastsat regler om pensionens udbetaling, og

4) udbetaling af pension ydet efter lovgivning i et andet land.

§ 46 a. Udbetaling af pension ophører for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. Udbetaling af pension ophører endvidere for personer, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 og 2 med virkning fra det tidspunkt, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. Hvis personen inden unddragelsen fik sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse.

Stk. 4. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 1, ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt, mens personen unddrog sig strafforfølgning. Pensionen efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

§ 46 b. Udbetaling af pension ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Stk. 2. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 med virkning fra politiets afgørelse. Fik personen inden pasinddragelsen sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor politiet traf afgørelsen.

Stk. 3. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af pension var opfyldt i perioden.

§ 46 c. En pensionist har ikke ret til pension for en periode, hvor personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor personen ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal som følge af en dom, jf. stk. 1, træffe afgørelse om tilbagebetaling af pension for de dage, hvor pensionisten er dømt for overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1. Det gælder, uanset om Udbetaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af pension for samme periode.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal underrette kommunen, når der er truffet afgørelse efter stk. 2. Kommunen skal vurdere, om der skal træffes afgørelse om frakendelse af førtidspension, jf. § 44, stk. 1, 1. pkt.

§ 46 d. Pensionen efter §§ 31, 32 c eller 48 a kan i en periode på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser:

1) Dagpenge efter barselsloven.

2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

3) Pension efter denne lov.

4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7) Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter §§ 123-125 eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Genoptages udbetalingen af pension med virkning fra 1 måned før opholdets ophør, jf. § 34, stk. 1, 1. pkt., regnes perioden i stk. 1 dog fra dette tidspunkt. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden nævnt i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik i 3-årsperioden.

§ 46 d, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 11.1 i lov nr. 551 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 46 d, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 f« til: »§§ 123-125«, og »§ 70 g« ændres til: »§ 126«.
§ 46 d, stk. 1 og 3 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 1558 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 46 d, stk. 1 og 3, ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.
§ 46 d, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 7.3 i lov nr. 1558 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 46 d, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »Integrationsydelse,«: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse,«.
§ 46 d, stk. 1 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 46 d, stk. 1, ændres »Pensionen efter §§ 31 eller 32 c« til: »Pensionen efter §§ 31, 32 c eller 48 a«.
§ 46 d, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 4.2 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. 2. og 3. pkt. bliver herefter 3. og 4. pkt.
§ 46 d, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.47 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 46 d, stk. 1, nr. 7, ændres »Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,« til: »Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,«.

§ 46 e. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. § 46 a, stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. § 46 a, stk. 2, samtidig modtager pension. For personer med bopæl i udlandet skal Udbetaling Danmark underrettes.

Stk. 2. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager pension. Politiet skal endvidere underrette Udbetaling Danmark og kommunen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves.

Stk. 3. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget pension.

§ 46 f. Pensionen efter §§ 31, 32 c eller 48 a kan i en periode på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a, § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, jf. stk. 1. Genoptages udbetalingen af pension med virkning fra 1 måned før opholdets ophør, jf. § 34, stk. 1, 1. pkt., regnes perioden i stk. 1 dog fra dette tidspunkt.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik i 3-årsperioden.

§ 46 f, stk. 1 og 3 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 1558 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 46 f, stk. 1 og 3, ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.
§ 46 f, stk. 1 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 46 f, stk. 1, ændres »Pensionen efter §§ 31 eller 32 c« til: »Pensionen efter §§ 31, 32 c eller 48 a«.
§ 46 f, stk. 1 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 46 f, stk. 1, indsættes efter »straffelovens § 81 a«: », § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt«.
§ 46 f, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 4.4 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022.

§ 46 g. Pensionen efter §§ 31, 32 c og 48 a kan i en periode på 12 uger højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, hvis modtageren er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald og retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. retsplejelovens § 757.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor retten har truffet beslutning om anholdelse, jf. retsplejelovens § 757.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik i 12-ugersperioden.

Stk. 4. Ophæves en anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelovens § 757, under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af pensionen var opfyldt i perioden.

Stk. 5. Anklagemyndigheden underretter Udbetaling Danmark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, og hvor retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. retsplejelovens § 757, modtager pension efter denne lovs §§ 31, 32 c eller 48 a. Anklagemyndigheden underretter endvidere Udbetaling Danmark, hvis rettens anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelovens § 757, for de i 1. pkt. nævnte personer efterfølgende ophæves.

§ 46 g er indsat ved § 3.2 i lov nr. 1171 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021.

§ 47. Krav på pension kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

Stk. 2. Tilbagebetalingskravet opkræves af Udbetaling Danmark og kommunen efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

§ 48. Dør den ene af to samlevende ægtefæller eller samlevere, der begge modtager social pension, fortsætter udbetalingen af pensionisternes sammenlagte pensioner (efterlevelsespension) i en periode svarende til 3 måneder fra dagen efter dødsfaldet. Udbetalingen af efterlevelsespension, jf. dog § 33, stk. 9, sker til den længstlevende pensionist.

§ 48 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 48, 2. pkt., ændres »§ 33, stk. 8,« til: »§ 33, stk. 9,«.

Kapitel 6 a: Månedlig fastsættelse, omregning, bortfald, tilbagebetaling m.v. af tidlig pension

Kapitel 6 a er indsat ved § 1.18 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 48 a. Tidlig pension udgør 13.550 kr. pr. måned (2020-niveau), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal forud for udbetaling af tidlig pension nedsætte pensionen med de beregnede beløb efter §§ 32 e-32 k.

Stk. 3. Tidlig pension kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når den tidlige pensionist er omfattet af §§ 46 d, 46 f eller 46 g.

§ 48 a er indsat ved § 1.18 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 48 a, stk. 1 er ændret ved § 4.5 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 48 a, stk. 1, indsættes efter »(2020-niveau)«: », jf. dog stk. 2 og 3«.
§ 48 a, stk. 3 er indsat ved § 4.6 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022.

§ 48 b. I tidlig pension, som efterbetales for en periode, der ligger forud for tilkendelsen, jf. § 33, stk. 3, fratrækkes sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for den samme periode.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt pension og boligstøtte i udbetalingen af tidlig pension.

§ 48 b er indsat ved § 1.18 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 48 b, stk. 1 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 48 b, stk. 1, udgår »integrationsydelse,«.
§ 48 b, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 628 af 11.06.2024 fra d. 01.08.2024. I § 48 b, stk. 2, udgår »i et kalenderår«.

§ 48 c. Udbetaling Danmark foretager en gang årligt en omregning af tidlig pension, hvis pensionistens indtægt har ændret sig ved drift af selvstændig virksomhed, ved drift af selvstændig bibeskæftigelse eller ved arbejde, jf. § 32 e, og hvor løbende regulering ikke har været mulig. Omregningen foretages på baggrund af pensionistens endelige årsopgørelse for det pågældende år, når denne foreligger. Hvis pensionisten bor i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, foretages omregningen på baggrund af pensionistens endelige opgørelse fra de lokale skattemyndigheder eller tilsvarende dokumentation for årsindtægten, når denne foreligger.

Stk. 2. Viser omregningen, at modtageren af tidlig pension har fået for lidt udbetalt i pension, udbetaler Udbetaling Danmark den resterende pension. Har modtageren af tidlig pension fået for meget udbetalt i pension, skal den overskydende pension tilbagebetales til Udbetaling Danmark, medmindre tilbagebetalingskravet er mindre end 250 kr.

§ 48 c er indsat ved § 1.18 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 48 c, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 628 af 11.06.2024 fra d. 01.08.2024. Hidtidig formulering af 1. pkt.: Udbetaling Danmark foretager en gang årligt en omregning af tidlig pension, hvis pensionistens indtægter ved arbejde, indtægt ved drift af selvstændig virksomhed, jf. § 32 e, eller indtægt ved drift af selvstændig bibeskæftigelse har ændret sig.

§ 48 d. Modtageren af tidlig pension skal hver måned oplyse Udbetaling Danmark om sin aktuelle bopælsadresse og eventuelle indtægter fra personligt arbejde som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, jf. dog stk. 2. Har Udbetaling Danmark ikke modtaget oplysningerne senest den 15. i den følgende måned, vil retten til udbetaling af tidlig pension bortfalde fra den 1. i denne måned. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om, at retten til udbetaling af tidlig pension ophører uden forudgående partshøring. Når der foreligger dokumentation for oplysningerne nævnt i 1. pkt., vil udbetalingen af tidlig pension kunne genoptages, fra den 1. i måneden efter at dokumentationen foreligger, jf. dog 5. pkt. Hvis en modtager af tidlig pension har indsendt oplysninger efter 1. pkt., således at oplysningerne burde være nået frem til Udbetaling Danmark inden udløbet af fristen i 2. pkt., eller modtageren af tidlig pension har været forhindret i at sende oplysningerne inden udløbet af fristen i 2. pkt., vil Udbetaling Danmark kunne efterbetale tidlig pension.

Stk. 2. Modtageren af tidlig pension skal ikke oplyse om indtægter fra personligt arbejde, jf. stk. 1, hvis indtægterne beskattes i Danmark og fremgår af indkomstregisteret, forskudsopgørelsen fra told- og skatteforvaltningen m.v. i opgørelsesperioden. Modtageren af tidlig pension skal endvidere ikke oplyse sin aktuelle bopælsadresse, jf. stk. 1, i opgørelsesperioden, hvis den pågældende er registreret i CPR med bopæl her i landet.

Stk. 3. Modtageren af tidlig pension skal ud over oplysninger nævnt i stk. 1 oplyse Udbetaling Danmark om øvrige forandringer i sine forhold, der kan forventes at medføre ændringer af tidlig pension, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Opfylder modtageren af tidlig pension ikke betingelserne for tidlig pension eller sin oplysningspligt efter stk. 3, vil retten til udbetaling af tidlig pension ophøre. Når der foreligger dokumentation for oplysninger efter stk. 3, vil udbetalingen af tidlig pension kunne genoptages, fra den 1. i måneden efter at dokumentationen foreligger, hvis betingelserne for modtagelse af tidlig pension fortsat er opfyldt.

Stk. 5. Udbetaling Danmark kan anmode modtageren af tidlig pension om oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pensionen. Hvis oplysningerne ikke modtages senest 1 måned efter anmodningen, ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet. Pensionsudbetalingen kan genoptages, med virkning fra den 1. i måneden efter at Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne. Udbetaling Danmark kan forlænge fristen efter 1. pkt., hvis en tidlig pensionist på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne inden for fristen.

§ 48 d er indsat ved § 1.18 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 48 e. Hvis en modtager af tidlig pension har tilsidesat sin oplysningspligt i § 48 d eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget tidlig pension, skal modtageren af tidlig pension eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er udbetalt med urette.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved den årlige omregning af tidlig pension, jf. § 48 c.

§ 48 e er indsat ved § 1.18 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 48 f. Bestemmelserne i §§ 40, 41 a, 46-46 c, 46 e, 47 og 48 finder tilsvarende anvendelse for en modtager af tidlig pension.

§ 48 f er indsat ved § 1.18 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 48 f er ændret ved § 4.7 i lov nr. 452 af 20.04.2022 fra d. 01.05.2022. I § 48 f ændres »og 46-48« til: », 46-46 c, 46 e, 47 og 48«.

§ 48 g. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om dokumentation af årsindkomst, indtægter ved personligt arbejde og bopælsoplysninger.

§ 48 g er indsat ved § 1.18 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

Kapitel 7: Beløb og regulering

§ 49. Ved fastsættelse af pension for kalenderåret anvendes følgende beløb:

1) Grundbeløbet efter § 12, stk. 1, udgør 75.924 kr. årligt.

2) Pensionstillægget efter § 12, stk. 1, udgør årligt 83.076 kr. for enlige og 41.436 kr. for gifte og samlevende.

3) Mediechecken efter § 14 e udgør 235 kr. i 2019, 469 kr. i 2020, 704 kr. i 2021 og 938 kr. i 2022 og frem.

4) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. § 29, stk. 5, udgør 54 pct. af dennes indtægt.

5) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for pensionstillæg efter § 29, stk. 7, udgør 72.800 kr. for enlige og 145.900 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2019-2033 forhøjes fradragsbeløbet efter § 49 c.

6) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck efter § 29, stk. 8, udgør 21.000 kr. for enlige og 41.500 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2019-2033 forhøjes fradragsbeløbet efter § 49 c.

7) Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter § 14 a udgør 87.900 kr.

8) Førtidspensionen og seniorpensionen efter § 16 udgør for enlige 226.500 kr. årligt. Heraf udgør førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg 62.028 kr. For gifte og samlevende udgør førtidspensionen og seniorpensionen 192.528 kr. årligt. Heraf udgør førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg 53.304 kr.

9) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. § 32 a, stk. 4, udgør 249.728 kr.

10) Fradragsbeløbet i det samlede indtægtsgrundlag for førtidspension og seniorpension efter § 32 a, stk. 7, udgør 78.800 kr. for enlige og 125.000 kr. for gifte eller samlevende.

11) For en ægtefælle eller samlever, der er pensionist, kan der maksimalt indgå 387.400 kr. i indtægtsgrundlaget. For en ægtefælle eller samlever, der ikke er pensionist, kan der maksimalt indgå 256.100 kr. i indtægtsgrundlaget.

12) Bidraget til den supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33 b, udgør 6.396 kr. årligt.

Stk. 2. Ved fastsættelse af pensionen anses gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet. En person betragtes ikke som enlig, hvis pågældende efter samlivets ophævelse, jf. 1. pkt., samlever med en anden person end ægtefællen eller partneren.

Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2 og 4-7, og § 69, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 49 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 8-11, § 32 e, stk. 1, § 32 h, stk. 2, 3. pkt., og § 48 a, stk. 1, reguleres en gang årligt den 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 49 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 3 og 12, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020.

Stk. 4. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 8, 9 og 12, samt i § 69, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 4-7, 10 og 11, § 32 e, stk. 1, og § 32 h, stk. 2, 3. pkt., afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 5. Det beløb, der medfører, at varmetillæg efter § 14, stk. 2, og helbredstillæg efter § 14 a nedsættes med 1 pct., jf. § 31, stk. 2, beregnes som differencen mellem fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 5, og fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 6, divideret med 100. Der beregnes et beløb for enlige og et beløb for gifte og samlevende.

Stk. 6. De i stk. 1 anførte beløb nedsættes forholdsmæssigt, hvis opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er kortere end kalenderåret.

§ 49, stk. 3 er ændret ved § 6.3 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, § 49 c samt §§ 69-72, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent og jf. § 49 a. Reguleringen sker 1. gang den 1. januar 2002. Reguleringen sker dog første gang for de beløb nævnt i stk. 1 og § 49 c den 1. januar 2020.
§ 49, stk. 4 er ændret ved §§ 6.4-6.5 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020. I § 49, stk. 4, 1. pkt., ændres »samt i §§ 69-72« til: »samt i § 69«, og i § 49, stk. 4, 2. pkt., ændres »nr. 2, 5-8, 11 og 12, og § 49 c,« til: »nr. 2, 5-8, 11 og 12,«.
§ 49, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1123 af 19.11.2019 fra d. 21.11.2019. I § 49, stk. 1, nr. 5, ændres »halvdelen af dennes indtægt op til 307.700 kr.« til: »54 pct. af dennes indtægt.«
§ 49, stk. 1, nr. 10 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1123 af 19.11.2019 fra d. 21.11.2019. I § 49, stk. 1, nr. 10, ændres »236.728 kr.« til: »249.728 kr.«
§ 49, stk. 1, nr. 1 og 3 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 49, stk. 1, nr. 1 og 3, ændres »§ 12« til: »§ 12, stk. 1,«.
§ 49, stk. 1, nr. 11 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 49, stk. 1, nr. 11, ændres »førtidspension« til: »førtidspension og seniorpension«.
§ 49, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 49, stk. 1, nr. 9, 2. og 4. pkt., ændres »førtidspensionens pensionstillæg« til: »førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg«.
§ 49, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 49, stk. 1, nr. 9, 1. pkt., ændres »Førtidspensionen« til: »Førtidspensionen og seniorpensionen«.
§ 49, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 49, stk. 1, nr. 9, 3. pkt., ændres »førtidspensionen« til: »førtidspensionen og seniorpensionen«.
§ 49, stk. 3 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 49, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »nr. 9-12,«: »§ 32 e, stk. 1, § 32 h, stk. 2, 3. pkt., og § 48 a, stk. 1,«.
§ 49, stk. 4 er ændret ved §§ 1.20 og 1.21 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 49, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »nr. 1, 3, 9, 10 og 13, «: »§ 48 a, stk. 1,«, og i 2. pkt., indsættes efter »nr. 2, 5-8, 11 og 12,«: »§ 32 e, stk. 1, og § 32 h, stk. 2, 3. pkt.,«.
§ 49, stk. 4 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 2046 af 14.11.2021 fra d. 15.11.2021. I § 49, stk. 4, 1. pkt., udgår »§ 48 a, stk. 1,«.
§ 49, stk. 1, nr. 2 er ophævet ved § 1.48 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. Nr. 3-13 bliver herefter nr. 2-12. Hidtidig formulering: 2) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for grundbeløb efter § 27, stk. 8, udgør 329.600 kr.
§ 49, stk. 3 er ændret ved § 1.49 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 49, stk. 3, 1. pkt., ændres »nr. 1-3 og 5-8« til: »nr. 1, 2 og 4-7«, i 2. pkt., ændres »nr. 9-12« til: »nr. 8-11«, og i 3. pkt. ændres »nr. 4 og 13« til: »nr. 3 og 12«.
§ 49, stk. 4 er ændret ved § 1.50 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 49, stk. 4, 1. pkt., ændres »nr. 1, 3, 9, 10 og 13« til: »nr. 1, 2, 8, 9 og 12«, i 2. pkt. ændres »nr. 2, 5-8, 11 og 12« til: »nr. 4-7, 10 og 11«, og i 3. pkt. ændres »nr. 4« til: »nr. 3«.
§ 49, stk. 5 er ændret ved § 1.51 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 49, stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 2«, »nr. 6« til: »nr. 5«, og »nr. 7« til: »nr. 6«.
§ 49, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 5.1 i lov nr. 630 af 11.06.2024 fra d. 01.12.2026 med virkning for finansåret 2027. Dog kan beskæftigelsesministeren fastsætte, at loven træder i kraft d. 01.12.2025 med virkning for finansåret 2026. Hidtidig formulering af 2. pkt.: I perioden 2016-2023 forhøjes pensionstillægget med et kompensationstillæg, jf. § 49 b.
§ 49, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 631 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024 med virkning fra d. 01.01.2025. I § 49, stk. 1, nr. 4, udgår »1. pkt.,«.

Bestemmelser om beløb og regulering for årene 2019-2034

§ 49 a. Ved den årlige regulering, jf. § 49, stk. 3, anvendes den beregnede procentsats efter § 49, stk. 3, med fradrag af en procentsats, jf. stk. 2, ved reguleringen af de beløb, der er nævnt i § 49, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, og § 48 a, stk. 1.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren skal fastsætte regler om, at der for ét af finansårene 2026 eller 2027 skal fradrages en procentsats på 0,45 i reguleringen efter stk. 1.

§ 49 a, stk. 1 er ændret ved § 6.6 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020. I § 49 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår« til: »den beregnede procentsats efter § 49, stk. 3,«.
§ 49 a, stk. 1 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 49 a, stk. 1, indsættes efter »nr. 1, 3 og 9«: », og § 48 a, stk. 1«.
§ 49 a, stk. 1 er ændret ved § 1.52 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 49 a, stk. 1, ændres »nr. 1, 3 og 9« til: »nr. 1, 2 og 8«.
Overskriften før § 49 a er ændret ved § 5.2 i lov nr. 630 af 11.06.2024 fra d. 01.12.2026 med virkning for finansåret 2027. Dog kan beskæftigelsesministeren fastsætte, at loven træder i kraft d. 01.12.2025 med virkning for finansåret 2026. I overskriften før § 49 a ændres »2016-2023« til: »2019-2034«.
§ 49 a, stk. 2 er ændret ved § 5.3 i lov nr. 630 af 11.06.2024 fra d. 01.12.2026 med virkning for finansåret 2027. Dog kan beskæftigelsesministeren fastsætte, at loven træder i kraft d. 01.12.2025 med virkning for finansåret 2026. Hidtidig formulering: Stk. 2. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

§ 49 b. (Ophævet).

§ 49 b er ændret ved § 1.53 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 49 b, 1. pkt., ændres »nr. 3« til: »nr. 2«.
§ 49 b er ophævet ved § 5.4 i lov nr. 630 af 11.06.2024 fra d. 01.12.2026 med virkning for finansåret 2027. Dog kan beskæftigelsesministeren fastsætte, at loven træder i kraft d. 01.12.2025 med virkning for finansåret 2026. Hidtidig formulering: § 49 b. Pensionstillæg, jf. § 49, stk. 1, nr. 2, forhøjes hver 1. januar i perioden 2016-2023 med et kompensationstillæg. Kompensationstillægget udgør et beløb, der svarer til den mindre samlede stigning af grundbeløbet og pensionstillægget i det pågældende år som følge af fradraget af en procentsats, jf. § 49 a.

§ 49 c. Fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 5 og 6, forhøjes med 15.000 kr. for enlige og 30.000 kr. for gifte og samlevende i 2019. Forhøjelsen nedsættes i hvert af årene 2020-2034 med 1.000 kr. for enlige og 2.000 kr. for gifte og samlevende.

Stk. 2. Beløbene, jf. stk. 1, som fradragsbeløbene, jf. § 49, stk. 1, nr. 5 og 6, forhøjes med, reguleres en gang årligt den 1. januar.

Stk. 3. Ved reguleringen den 1. januar 2020 reguleres beløbene i stk. 1 efter § 49, stk. 3, 1. pkt. Herefter reguleres beløbene med en beregnet reguleringsfaktor til det pågældende finansårsniveau for hvert af årene 2021-2033. Reguleringsfaktoren beregnes på grundlag af den opgjorte regulering efter § 49, stk. 3, 1. pkt., for årene 2020 til og med det pågældende finansår.

Stk. 4. Beløbene, jf. stk. 1, afrundes efter regulering til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

§ 49 c, stk. 2-5 er indsat ved § 6.7 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 49 c, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.54 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 49 c, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, ændres »nr. 6 og 7« til: »nr. 5 og 6«.
§ 49 c, stk. 3 og 4 er ophævet, og nyt stk. 3 er indsat, ved § 1.55 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Stk. 5 bliver herefter stk. 4. Hidtidig formulering: Stk. 3. Ved reguleringen den 1. januar 2020 reguleres beløbene efter § 49, stk. 3, 1. pkt.
Stk. 4. Ved reguleringen den 1. januar for hvert af årene 2021-2033 reguleres beløbene med en beregnet procentsats. Procentsatsen beregnes ved at gange de anvendte procentsatser efter § 49, stk. 3, 1. pkt., for årene 2020 til og med det pågældende reguleringsår med hinanden.

Kapitel 8: Klageadgang

§ 50. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Hvis en borger klager over en afgørelse efter § 14 d, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen behandle ansøgningen eller meddelelsen m.v., selv om den ikke er indgivet digitalt.

Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Afgørelser efter kapitel 3 og 3 a samt efter § 43 a og § 44 kan påklages til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 50, stk. 4 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 50, stk. 4, indsættes efter »kapitel 3«: »og 3 a«.

§ 50 a. (Ophævet).

§ 51. (Ophævet).


Kapitel 9: Finansiering og refusion

§ 52. Staten afholder udgifterne til pension efter § 12, stk. 1, § 14 e, kapitel 2 a og § 26 g. Udgifterne til førtidspension tilkendt efter lov om social pension før den 1. juli 2014 afholdes af kommunen med 65 pct. og af staten med 35 pct.

Stk. 2. Kommunernes udgifter til personligt tillæg efter § 14, stk. 1, og helbredstillæg efter § 14 a afholdes af staten med 50 pct. Kommunerne afholder 25 pct. af udgifterne til varmetillæg og petroleumstillæg efter § 14, stk. 2 og 3. Staten afholder de resterende 75 pct. af udgifterne.

Stk. 3. Staten afholder udgifter til administration af tidlig pension gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet, og til personer, der har fast bopæl på Færøerne og i Grønland.

§ 52, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 52, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 12 og 14 e« til: »§ 12, stk. 1, § 14 e«.
§ 52, stk. 3 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 52, stk. 3, indsættes efter »udlandet«: », og til personer, der har fast bopæl på Færøerne og i Grønland«.
§ 52, stk. 1 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 52, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 12, stk. 1, § 14 e og kapitel 2 a« til: »§ 12, stk. 1, § 14 e, kapitel 2 a og § 26 g«.
§ 52, stk. 3 er indsat ved § 1.24 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 53. Handlekommunen har adgang til refusion fra en tidligere handlekommune efter § 9 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 53 er ændret ved § 12.1 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 53 ændres »Opholdskommunen« til: »Handlekommunen«, og »opholdskommune« ændres til: »handlekommune«.

§ 54. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter aftale med henholdsvis Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre regler om afholdelse af udgifter til pension efter denne lov til

1) personer, der på foranledning af færøske eller grønlandske sociale myndigheder får ophold i Danmark,

2) personer, der som følge af dom til anbringelse på en særlig sikret afdeling eller behandling på hospital for sindslidende får ophold i Danmark, og

3) personer, der fra Danmark får ophold på Færøerne eller i Grønland formidlet af danske sociale myndigheder.

Stk. 2. Uenighed mellem færøske eller grønlandske sociale myndigheder og danske sociale myndigheder om deres forpligtelser efter disse regler afgøres af Ankestyrelsen.

§ 55. Staten refunderer kommunernes udgifter til helbredstillæg efter denne lov, når udgiften er omfattet af EU-rettens regler om mellemstatslig refusion, kommunen anmelder krav herom, og staten modtager den anmeldte refusion fra debitorstatens sociale sikringsmyndigheder.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og ældre fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren regler om den nationale administrative gennemførelse af mellemstatslig refusion i henhold til EU-retten.

§ 56. (Ophævet).


Kapitel 10: Administration m.v.

§ 56 a. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende folkepension, tidlig pension, varmetillæg, petroleumstillæg, mediecheck, opsat pension, supplerende pensionsydelse og øvrige tillæg efter kapitel 11. Udbetaling Danmark varetager endvidere opgaver om retten til at medtage en tilkendt folkepension, førtidspension, seniorpension eller tidlig pension ved fast bopæl i udlandet, førtidspension ved fast bopæl på Færøerne og i Grønland og opgaver om retten til at modtage folkepension og tidlig pension ved fast bopæl i udlandet. Desuden varetager Udbetaling Danmark alle opgaver vedrørende beregning og udbetaling af førtidspension, seniorpension og tidlig pension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue.

Stk. 3. Seniorpensionsenheden varetager opgaver vedrørende seniorpension efter kapitel 3 a.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen varetager opgaverne vedrørende personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister. Desuden varetager kommunalbestyrelsen de opgaver vedrørende førtidspension og seniorpension, som ikke er nævnt i stk. 1-3, og opgaver vedrørende seniorpension efter kapitel 3 a, hvis Seniorpensionsenheden anmoder herom, samt opgaver efter §§ 4 og 6 i lov om Seniorpensionsenheden.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen i handlekommunen skal, uden at borgeren indgiver ansøgning herom, vurdere, om borgeren har ret til anden hjælp fra kommunen, når Udbetaling Danmark eller Seniorpensionsenheden giver afslag på pension på grund af regler om optjening eller tilkender en procentandel af fuld pension. Kommunalbestyrelsen i handlekommunen skal tilbyde at give vejledning efter § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når en førtidspensionist, seniorpensionist eller tidlig pensionist overgår til folkepension. Udbetaling Danmark eller Seniorpensionsenheden skal give meddelelse til kommunen om personer, der er omfattet af situationerne nævnt i 1. og 2. pkt.

§ 56 a, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 56 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »førtidspension ved fast bopæl i udlandet«: », førtidspension ved fast bopæl på Færøerne og i Grønland«.
§ 56 a, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 56 a, stk. 1, 3. pkt., og stk. 3, ændres »førtidspension« til: »førtidspension og seniorpension«.
§ 56 a, stk. 4 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 56 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »førtidspensionist« til: »førtidspensionist eller seniorpensionist«.
§ 56 a, stk. 1 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 56 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »folkepension eller førtidspension« til: »folkepension, førtidspension eller seniorpension«.
§ 56 a, stk. 3 er indsat ved § 1.17 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
§ 56 a, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.18 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 56 a, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »som ikke er nævnt i stk. 1 og 2« til: »som ikke er nævnt i stk. 1-3, og opgaver vedrørende seniorpension efter kapitel 3 a, hvis Seniorpensionsenheden anmoder herom, samt opgaver efter §§ 4 og 6 i lov om Seniorpensionsenheden«.
§ 56 a, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.19 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 56 a, stk. 4, 1. og 3. pkt., der bliver stk. 5, 1. og 3. pkt., ændres »Udbetaling Danmark« til: »Udbetaling Danmark eller Seniorpensionsenheden«.
§ 56 a, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 56 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »førtidspension og seniorpension« til: »førtidspension, seniorpension og tidlig pension«.
§ 56 a, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 56 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »førtidspension eller seniorpension« til: »førtidspension, seniorpension eller tidlig pension«.
§ 56 a, stk. 1 er ændret ved §§ 1.25 og 1.26 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 56 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »vedrørende folkepension,«: »tidlig pension,«, og i 2. pkt. indsættes efter »modtage folkepension«: »og tidlig pension«.
§ 56 a, stk. 5 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 56 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »førtidspensionist eller seniorpensionist« til: »førtidspensionist, seniorpensionist eller tidlig pensionist«. (red: ændringen står som stk. 4, da der ikke er taget højde for lov nr. 2190 af 29.12.2020, der indførte et nyt stk. 3 og gjorde stk. 4 til stk. 5).
§ 56 a, stk. 5 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1769 af 28.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 56 a, stk. 5, 1. og 2. pkt., ændres »opholdskommunen« til: »handlekommunen«.

§ 57. Kommunalbestyrelsen i handlekommunen varetager administrationen af de kommunale opgaver efter denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 57 er ændret ved § 12.2 i lov nr. 754 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 57 ændres »opholdskommunen« til: »handlekommunen«.

§ 58. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udveksling af oplysninger mellem Danmark og Færøerne og mellem Danmark og Grønland i sager, hvor førtidspensionister og folkepensionister flytter mellem rigsdelene.

§ 58 er indsat ved § 1.15 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 59. (Ophævet).

§ 60. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om fradrag i pensionen for beløb, som pensionisten har modtaget i pension efter udenlandsk lovgivning i det tidsrum, for hvilket der beregnes pension efter denne lov.

§ 61. (Ophævet).

§ 62. Udbetaling Danmark har myndighedsansvaret efter denne lov vedrørende pension, der skal ydes til personer med fast bopæl i udlandet eller på Færøerne eller i Grønland efter denne lov, efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og efter regler i overenskomster med andre stater.

Stk. 2. Ved udøvelsen af de beføjelser, der er nævnt i stk. 1, finder §§ 18, 21 og 26 d ikke anvendelse på personer med bopæl i udlandet. Grundlaget for afgørelsen om førtidspension, jf. § 19, eller seniorpension, jf. § 26 c, skal bestå af redegørelser for de forhold og omstændigheder, som kan oplyses af de udenlandske pensionsmyndigheder.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan behandle en sag om seniorpension til personer med fast bopæl i udlandet, når der ved påbegyndelsen af realitetsbehandlingen er mindre end 6 måneder til, at personen opfylder betingelsen om højst at have 6 år til folkepensionsalderen.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om varetagelse af administration af pension for personer, der har bopæl i udlandet.

§ 62, stk. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 62, stk. 1, indsættes efter »udlandet«: »eller på Færøerne eller i Grønland«.
§ 62, stk. 2 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 62, stk. 2, 1. pkt., ændres »finder §§ 18 og 21 ikke anvendelse« til: »finder §§ 18, 21 og 26 d ikke anvendelse«, og i 2. pkt. indsættes efter »førtidspension, jf. § 19,«: »eller seniorpension, jf. § 26 c,«.
§ 62, stk. 3 er indsat ved § 1.20 i lov nr. 2190 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 62, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 707 af 26.04.2021 fra d. 27.04.2021. I § 62, stk. 1, ændres »udøver de beføjelser, som kommunerne har« til: »har myndighedsansvaret«.

§ 62 a. Kommunerne afholder udgifter til administration af seniorpension, jf. § 56 a, stk. 1 og 2, gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 22 i lov om Udbetaling Danmark. Staten afholder udgifter til administration af seniorpension for borgere omfattet af § 62 gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

§ 62 a er indsat ved § 1.26 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 62 b. (Ophævet).


Kapitel 11: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 63. Loven træder i kraft den 1. oktober 1984. Lovens § 65 har dog virkning fra den 1. januar 1984, mens førtidsbeløbet efter § 13, nr. 3, først udbetales med virkning fra 1. januar 1985.

Stk. 2. Lov om folkepension, jf. lovbekendtgørelse nr. 436 af 9. september 1983, og lov om invalide- og førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af samme dato, ophæves.

§ 64. Beskæftigelsesministeren fastsætter, hvilke administrative forskrifter, udstedt efter de tidligere love, der forbliver i kraft efter den 1. oktober 1984.

§ 65. (Ophævet).

§ 66. Personer, der den 1. oktober 1984 har ret til pension efter lov om folkepension og lov om invalidepension og førtidspension m.v., skal modtage enten fuld pension efter denne lov eller mindst det samme antal fyrretyvendedele af fuld pension efter denne lov som hidtil, dog anvendes reglerne i kap. 6.

Stk. 2. Personer, der den 1. oktober 1984 modtager pension efter § 3, stk. 1 og 2, i lov om invalidepension og førtidspension m.v., overgår til at modtage henholdsvis højeste og mellemste førtidspension. Personer, der den 1. januar 1984 overgik til at modtage pension efter § 3, stk. 3 og 4, i den nævnte lov, og som på dette tidspunkt var under 60 år, og personer, der tilkendes pension efter § 3, stk. 3 og 4, i den nævnte lov inden det fyldte 60. år, overgår til at modtage forhøjet almindelig førtidspension. Andre personer, der modtager pension efter § 3, stk. 3 og 4, i den nævnte lov, overgår til at modtage almindelig førtidspension. Enlige kvinder, der den 1. januar 1984 er fyldt 62 år uden at modtage pension, og som har ret til pension efter § 3, stk. 4, i nævnte lov, har ret til almindelig førtidspension.

§ 67. Personer under 67 år med dansk indfødsret, der ved lovens ikrafttræden modtager fuld førtidspension efter § 3, stk. 3 og stk. 4, i lov om invalidepension og førtidspension m.v., har ret til at få udbetalt pension i udlandet som hidtil.

§ 68. Uanset bestemmelserne i § 5, stk. 1 og 2, har personer over 67 år med dansk indfødsret, som har haft fast bopæl i riget i mindst 10 år efter det fyldte 15. år, heraf mindst 5 år umiddelbart forud for det fyldte 67. år, ret til fuld folkepension, senest fra den 1. oktober 1989.

§ 69. For enlige kvinder, der den 30. juni 1975 har opsat begæring om folkepension, udbetales ventetillæg med følgende beløb, jf. § 49:

Ved opsættelse til det fyldte 65. år 1.392 kr. årlig.

Ved opsættelse til det fyldte 67. år 3.000 kr. årlig.

For enlige kvinder, som inden 1. april 1960 har modtaget ventetillæg, eller som ville have ret til ventetillæg, hvis begæring om ventetillæg var fremsat inden 1. april 1960, er aldersgrænserne dog henholdsvis det 67. år og det 70. år.

For enlige kvinder, der den 31. december 1972 har opsat begæring om pension, regnes med den alder, som den pågældende havde, da hun begyndte at modtage folkepension.

Stk. 2. For andre personer, der har opsat begæring om folkepension den 30. juni 1975, og som ikke er omfattet af stk. 1, udbetales ventetillæg med følgende beløb, jf. § 49:

Ved opsættelse til det fyldte 70. år 4.248 kr. årlig.

Ved opsættelse til det fyldte 72. år 6.072 kr. årlig.

For personer, der den 31. december 1972 har opsat begæring om pension, regnes med den alder, som den pågældende havde, da pågældende begyndte at modtage folkepension. For ægtepar regnes dog med den ældste ægtefælles alder, da ægtefællerne eller en af dem begyndte at modtage folkepension.

Er pensionen begæret før 1. april 1960, erstattes nævnte aldersgrænser med opsættelse i henholdsvis 2 og 5 år.

Stk. 3. For personer, der den 1. januar 1984 har opsat begæring om folkepension i mindst 6 måneder efter det fyldte 67. år, og som ikke er omfattet af stk. 1 og 2, udbetales en venteydelse.

Ydelsen udgør for hvert halve års opsættelse efter det 67. år 5 pct., dog højst 30 pct., af grundbeløbet ved venteperiodens afslutning, jf. § 49.

Stk. 4. Opfylder pensionisten ikke betingelserne efter § 5, stk. 1, for at få fuld pension, nedsættes ventetillæg og venteydelse i samme forhold som nævnt i § 5, stk. 2.

§ 69, stk. 1 er ændret ved § 6.8 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020. I § 69, stk. 1, 2. pkt., ændres »912 kr.« til: »1.392 kr.«, og i 3. pkt. ændres »1.980 kr.« til: »3.000 kr.«
§ 69, stk. 2 er ændret ved § 6.9 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020. I § 69, stk. 2, 2. pkt., ændres »2.784 kr.« til: »4.248 kr.«, og i 3. pkt. ændres »4.020 kr.« til: »6.072 kr.«
§ 69, stk. 3, 3. pkt. er ophævet ved § 1.56 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering af 3. pkt.: Venteydelsen kan også udbetales til personer, der ikke modtager pension på grund af reglerne i § 27.

§ 70. (Ophævet).

§ 71. (Ophævet).

§ 71 er ophævet ved § 6.10 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 72. (Ophævet).

§ 72 er ophævet ved § 6.10 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 72 a. (Ophævet).

§ 72 b. Til enlige personer, der i december 1993 modtog invaliditetsydelse samt bistands- eller plejetillæg efter § 18, jf. §§ 16 og 49, stk. 2, 2. pkt., som gældende indtil 1. januar 2003, udbetales et tillæg, der årlig udgør 42.720 kr. Tillægget reguleres efter reglerne i § 49, stk. 3, 3. pkt., jf. stk. 4, og udgiften hertil afholdes efter reglerne i § 52, stk. 1, jf. § 14 i lov nr. 399 af 6. juni 1991 om ændring af den sociale styrelseslov og lov om social pension m.v. (Omlægninger af regler om tilkendelse af førtidspension, refusionssatser og ankestrukturen m.v.).

§ 72 b er ændret ved § 6.11 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020. I § 72 b, 1. pkt., ændres »28.236 kr.« til: »42.720 kr.«, og i 2. pkt. ændres »§ 49, stk. 3,« til: »§ 49, stk. 3, 3. pkt.,«.

§ 72 c. Til folkepensionister, som den 1. januar er bosiddende i kommuner, hvor summen af kommune- og kirkeskatteprocenten overstiger 25,0 pct., udbetales et tillæg, der årligt udgør 59 kr. for enlige og 34 kr. for gifte og samlevende for hver 0,1 procentpoint, som summen af de nævnte skatteprocenter efter afrunding til en decimal overstiger 25,0 pct. Tillæg oprundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 50. Tillæg udbetales ikke, hvis det før oprunding udgør mindre end 250 kr. for enlige og 150 kr. for gifte og samlevende.

Stk. 2. De procenter, der er nævnt i stk. 1, forhøjes pr. 1. januar 2002 med 0,4 procentpoint og herefter årligt pr. 1. januar med yderligere 0,4 procentpoint.

Stk. 3. Beløbene i stk. 1 reguleres ikke efter reglerne i § 49, stk. 3, jf. stk. 4. Udgiften til tillæg afholdes af staten.

§ 72 d. Til folkepensionister, som inden den 1. januar i det pågældende år er berettiget til pension, jf. § 12, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 2-6, udbetales en årlig supplerende pensionsydelse på op til 17.600 kr.

Stk. 2. Den supplerende pensionsydelse udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg, jf. § 49, stk. 1, nr. 7. Den likvide formue opgøres pr. 1. januar efter § 14 b, stk. 2 og 3, og § 14 c på grundlag af de oplysninger, der efter skatteindberetningsloven senest er indberettet til skattemyndighederne, og på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om likvid formue.

Stk. 3. Den supplerende pensionsydelse nedsættes afhængigt af den personlige tillægsprocent, jf. § 31, stk. 2.

Stk. 4. For folkepensionister, der er berettiget til en procentandel af fuld pension, jf. § 5, stk. 2, nedsættes den beregnede supplerende pensionsydelse i forhold hertil, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 5. Den supplerende pensionsydelse udbetales ikke, hvis den beregnede ydelse er mindre end 200 kr.

Stk. 6. Den supplerende pensionsydelse udbetales i januar måned, hvis Udbetaling Danmark har de nødvendige oplysninger.

Stk. 7. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 8. Udgiften til den supplerende pensionsydelse afholdes af staten.

§ 72 d, stk. 7 er ændret ved § 6.12 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Stk. 7. De beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020. Beløbene afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.
§ 72 d, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1420 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 72 d, stk. 1, ændres »§ 12« til: »§ 12, stk. 1«.
§ 72 d, stk. 2 er ændret ved § 43.2 i lov nr. 679 af 03.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 72 d, stk. 2, 2. pkt., udgår »i perioden fra den 1. juli 2018 til den 31. marts 2021 fratrukket et beløb svarende til størrelsen af det samlede lån den 31. december i det forudgående år ydet efter kapitel 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v.«
§ 72 d, stk. 2 er ændret ved § 1.57 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 72 d, stk. 2, 1. pkt., ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.
§ 72 d, stk. 3 er ændret ved § 1.58 i lov nr. 726 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023 med virkning fra d. 01.01.2024. Ændringen finder anvendelse ifm. regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. I § 72 d, stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

§ 72 e. Beskæftigelsesministeren fremsætter i 2025 forslag om revision af denne lovs § 1 a.

§ 72 e er ændret ved § 1.2 i lov nr. 2203 af 29.12.2020 fra d. 31.12.2020. I § 72 e ændres »2020« til: »2025«.

§ 73. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Beskæftigelsesministeriet, den 25. april 2022

Peter Hummelgaard

/ Tina Holgaard Madsen

Advokat Jørgen U. Grønborg