Pensionsafkastbeskatningsloven

Lovændringer

Kapitel 1: Skattepligten, § 1

Kapitel 2: Skattepligtigt afkast, §§ 2-10

Kapitel 3: Opgørelse af beskatningsgrundlaget m.v., §§ 11-20

Kapitel 4: Opkrævning m.v., §§ 21-34

Kapitel 5: Skattepligtige institutioner under administration, § 35

Kapitel 6: Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v., §§ 36-43


Lovændringer

[...]

Nu lovbekg. nr. 1126 af 10.10.2014, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1531 af 27.12.2014 (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond) fra d. 01.01.2015.
§ 3 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 8 i lov nr. 1888 af 29.12.2015 (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 34 i lov nr. 58 af 30.01.2018 (Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler) fra d. 01.01.2019.
§ 4 i lov nr. 396 af 02.05.2018 (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing) fra d. 04.05.2018 med virkning for indskud, der foretages fra og med d. 01.01.2018.
§ 124 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 (Lov om firmapensionskasser) fra d. 13.01.2019.
§ 6 i lov nr. 324 af 30.03.2019 (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.) fra d. 01.04.2019.
§ 3 i lov nr. 1124 af 19.11.2019 (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.) fra d. 01.01.2020 med virkning fra og med indkomståret 2020.
§ 2 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 (Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger, justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber og goodwillbeskatning m.v.) fra d. 01.01.2020.

Nu lovbekg. nr. 185 af 06.03.2020, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 672 af 19.04.2021 (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften) fra d. 21.04.2021.
§ 5 i lov nr. 789 af 04.05.2021 (Sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol) fra d. 01.07.2021.
§ 2 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven) fra d. 01.01.2022.

Nu lovbekg. nr. 12 af 06.01.2023, som ændret ved

§ 350 i lov nr. 718 af 13.06.2023 (Lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. (lov om forsikringsvirksomhed)) fra d. 01.01.2024.Kapitel 1: Skattepligten

§ 1. Pensionsberettigede, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, og som ikke anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. dog § 23 a, stk. 3 skal betale skat efter denne lov af følgende pensionsordninger:

1) Pensionsordninger omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven. Dette gælder dog ikke

a) ordninger i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) omfattet af § 2 i pensionsbeskatningsloven,

b) ordninger i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), herunder i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler,

c) ordninger, som udbetales af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i kommunernes tjeneste omfattet af § 2 i pensionsbeskatningsloven,

d) livrenter uden ret til bonus, der er tegnet før den 1. maj 1982,

e) ordninger godkendt efter § 15 D i pensionsbeskatningsloven,

f) ordninger i pensionskasser omfattet af stk. 2, nr. 9, og

g) ordninger i Pensionskassen af 1925 for private eksamensskoler m.v., Pensionsfonden af 1951 for danske skoler i Sydslesvig, Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen og Pensionskassen af 1950 for forskellige private, kirkelige institutioner.

2) Pensionskonti omfattet af § 42 i pensionsbeskatningsloven.

3) Selvpensioneringskonti omfattet af § 51 A i pensionsbeskatningsloven og lignende skattebegunstigede selvpensioneringskonti, der er oprettet før den 2. juni 1998.

4) Pensionsordninger i danske forsikringsselskaber m.v., der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50.

Stk. 2. Pligt til at betale skat efter denne lov påhviler endvidere:

1) Pensionskasser, der har hjemsted her i landet, og som har Finanstilsynets tilladelse eller koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed eller pensionskassevirksomhed her i landet, og pensionskasser, der har tilladelse i et land, som har gennemført Rådets direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, og som udøver pensionskassevirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 89 i lov om firmapensionskasser.

2) Pensionsfonde, der er undtaget fra skattepligt efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 9.

3) Den Sociale Pensionsfond.

4) Arbejdsmarkedets Tillægspension.

5) Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

6) Hjælpe- og understøttelsesfonde, der er godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 52, og andre hjælpe- og understøttelsesfonde med pensionslignende formål.

7) Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber omfattet af § 250 i lov om forsikringsvirksomhed.

8) Administrationsboer ved administrator omfattet af §§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed, kapitel 12 i lov om firmapensionskasser eller tilsvarende tilsynslovgivning i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der administrerer en lukket bestand af pensionstilsagn fra en likvideret pensionskasse omfattet af nr. 1 eller en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab omfattet af § 250 i lov om forsikringsvirksomhed.

9) Pensionskasser, der er etableret før den 28. november 2007, hvor det fremgår af vedtægterne, at der ikke kan optages nye medlemmer, og hvor de aftalte indskud ikke forhøjes efter den 28. november 2007. Det er en betingelse, at pensionskassen har valgt beskatning efter dette stykke i forbindelse med overgang til beskatning efter denne lov. Valget er bindende.

10) Livsforsikringsselskaber, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, herunder livsforsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted.

11) Forsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, i det omfang de nævnte forsikringsselskaber har en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab.

12) Administrationsboer ved administrator omfattet af §§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed eller tilsvarende tilsynsordning i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der administrerer en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab omfattet af nr. 10 eller 11.

13) Pensionskassen af 1925 for private eksamensskoler m.v., Pensionsfonden af 1951 for danske skoler i Sydslesvig, Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen og Pensionskassen af 1950 for forskellige private, kirkelige institutioner.

14) Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Stk. 3. Pensionsberettigede, som anses for bosat i Grønland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland, er skattepligtige af pensionsordninger som nævnt i stk. 1 i danske forsikringsselskaber m.v.

§ 1, stk. 1, nr. 1, litra b er ændret ved § 34.1 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019. I § 1, stk. 1, nr. 1, litra b, indsættes efter »Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD),«: »herunder i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler,«.
§ 1, stk. 2, nr. 14 er indsat ved § 34.2 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 1, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 396 af 02.05.2018 fra d. 04.05.2018 med virkning for indskud, der foretages fra og med d. 01.01.2018. I § 1, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 51« til: »§ 51 A«.
§ 1, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 124.1 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 fra d. 13.01.2019. I § 1, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 21 b i lov om tilsyn med firmapensionskasser« til: »§ 89 i lov om firmapensionskasser«.
§ 1, stk. 2, nr. 8 er ændret ved § 124.2 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 fra d. 13.01.2019. I § 1, stk. 2, nr. 8, ændres »kapitel 8 i lov om tilsyn med firmapensionskasser« til: »kapitel 12 i lov om firmapensionskasser«.
§ 1, stk. 2, nr. 7 er ændret ved § 350.1 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 1, stk. 2, nr. 7, ændres »§ 307 i lov om finansiel virksomhed« til: »§ 250 i lov om forsikringsvirksomhed«.
§ 1, stk. 2, nr. 8 er ændret ved § 350.2 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 1, stk. 2, nr. 8, ændres »§§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed,« til: »§§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed,«, og »§ 307 i lov om finansiel virksomhed« ændres til: »§ 250 i lov om forsikringsvirksomhed«.
§ 1, stk. 2, nr. 12 er ændret ved § 350.3 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 1, stk. 2, nr. 12, ændres »§§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed« til: »§§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed«.

Kapitel 2: Skattepligtigt afkast

§ 2. Der skal betales en skat til staten på 15,3 pct. af det skattepligtige afkast.

§ 3. Til beskatningsgrundlaget medregnes alle former for formueafkast af

1) ordninger i penge- og kreditinstitutter, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens kapitel 1,

2) de selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens § 51, og lignende skattebegunstigede selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998 og

3) de konti, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens § 42.

Stk. 2. Tab på en fordring medregnes ikke ved opgørelsen, hvis renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige rente af kontantkonti, der tilskrives på grundlag af afkastet af værdipapirer, som er udskilt fra øvrige værdipapirer tilhørende penge- eller kreditinstituttet, skal hele det årlige nettoafkast medregnes. Hvis der ved en sådan kontos ophævelse er gevinst eller tab i forhold til indeståendet, skal denne forskel medregnes til beskatningsgrundlaget.

§ 4. Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde med ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, kan vælge at opgøre det skattepligtige afkast som forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter stk. 3 og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter stk. 4. Valget er bindende og træffes ved overgang til beskatning efter denne lov, jf. dog § 31, stk. 3. Der bortses fra overførsler til depotet, der er blevet medregnet til beskatningsgrundlaget efter stk. 5.

Stk. 2. Forsikringens depot opgøres som indbetalte forsikringspræmier og overførsler fra særlige bonushensættelser med fradrag af omkostnings- og risikopræmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til forsikringsaftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus, hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, jf. dog stk. 6, og med fradrag af forsikringsudbetalinger.

Stk. 3. Forsikringens depot ved indkomstårets udgang opgøres således:

1) Depotet tillægges udbetalinger fra depotet i årets løb, herunder betaling af skatter og afgifter.

2) Depotet tillægges skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt.

3) Depotet tillægges betaling af risikopræmie for forsikringsdækningen forhøjet med det mindste beløb af eventuel negativ risikobonus eller eventuelt negativt risikoresultat.

4) Depotet tillægges betaling af omkostningspræmie forhøjet med det mindste beløb af eventuel negativ omkostningsbonus eller eventuelt negativt omkostningsresultat og gebyrer ved den løbende administration af forsikringen eller genkøb af denne.

5) Depotet kan nedsættes med årets positive risiko- og omkostningsbonus, der tilskrives depotet. Nedsættelsen med årets positive omkostningsbonus kan kun foretages, i det omfang årets positive omkostningsbonus er mindre end årets omkostningspræmier på 1. orden fratrukket de faktiske omkostninger for gruppen af forsikringer eller det kan dokumenteres, at den tilskrevne omkostningsbonus kan henføres til tidligere års opsparede omkostningsoverskud i enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver. Nedsættelsen med årets positive risikobonus kan kun foretages, i det omfang årets positive risikobonus er mindre end årets risikopræmier på 1. orden fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen af forsikringer eller det kan dokumenteres, at den tilskrevne risikobonus kan henføres til tidligere års opsparede risikooverskud i enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver.

6) Depotet tillægges bonus, der ikke er tilskrevet forsikringens depot, men som på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen. Bonus tillægges, medmindre den kan henføres til andre kilder end merafkast af livsforsikringsselskabets m.v. investeringsaktivitet i forhold til det, der er forudsat i det tekniske grundlag (rentebonus).

7) Depotet korrigeres for ændring i særlige bonushensættelser knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen. Der kan bortses fra ændringer, der kan henføres til omkostnings- og risikobonus. Vælger pensionsinstituttet at se bort fra ændringer, der kan henføres til omkostnings- og risikobonus, er valget bindende. Valget træffes i forbindelse med overgang til beskatning efter denne lov.

8) Depotet tillægges udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede.

9) Depotet tillægges et beløb svarende til nedsættelsen af depotværdien som følge af forsikringens bortfald uden udbetaling.

10) Depotet fradrages hensættelsesforøgelse og tillægges hensættelsesnedsættelse som følge af indtræden af forsikringsbegivenheden, jf. dog stk. 6.

11) Depotet fradrages betaling for garantier.

12) Depotet fradrages betaling af kursværn.

13) Depotet tillægges beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign., som pensionsinstituttet har modtaget fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der hidrører fra pensionsinstituttets fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), der tilskrives forsikringens depot, der på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen, eller der udbetales direkte til den berettigede i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2.

Stk. 4. Forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse tillægges indbetalinger i årets løb.

Stk. 5. Hvis den skattepligtige i forbindelse med tilbagekøb af forsikringen har krav på en andel af de ufordelte bonusreserver svarende til, at de var blevet frigivet under forsikringens løbetid, medregnes til forsikringens depot ved indkomstårets udgang årligt et beløb svarende til, at beløbet var frigivet under forsikringens løbetid til forsikringen.

Stk. 6. Forsikringer, der indeholder ydelser med ret til løbende invalidepension eller præmiefritagelse, kan behandles, som om forsikringsbegivenheden ikke er indtruffet.

Stk. 7. Årets investeringsafkast på de aktiver, der dækker tekniske hensættelser, som ikke er en del af de ufordelte midler, jf. § 8, stk. 2 eller 3, eller en del af de pensionsberettigedes depoter, jf. stk. 2 eller § 4 a, stk. 2, nr. 1, 2. pkt., medregnes ikke til det skattepligtige afkast efter stk. 1-6.

Stk. 8. Danske pensionsinstitutter, der ved overgang til beskatning efter denne lov ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne, kan ved overgangen opdele midlerne i ufordelte bonusreserver således:

1) Opsparet omkostningsoverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver gange forholdet mellem på den ene side det positive, gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for 2004 til og med 2008 og på den anden side summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2004 til og med 2008.

2) Opsparet risikooverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver gange forholdet mellem på den ene side det positive, gennemsnitlige årlige risikoresultat for 2004 til og med 2008 og på den anden side summen af de positive, gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2004 til og med 2008.

3) Opsparet renteoverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver fratrukket opsparet omkostningsoverskud og risikooverskud.

Stk. 9. Udenlandske pensionsinstitutter, der vælger at opgøre det skattepligtige afkast af ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, efter stk. 1-6, og som på tidspunktet for valget ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne, kan opdele midlerne i ufordelte bonusreserver på den i stk. 8, nr. 1-3, angivne måde. Fordelingen skal dog ske på grundlag af resultaterne de seneste 5 år forud for tidspunktet for valget.

§ 4, stk. 3, nr. 13 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 4 a. Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde med ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, kan vælge at opgøre det skattepligtige afkast efter stk. 2-10 i stedet for at opgøre det skattepligtige afkast efter § 4. Valget er bindende og træffes ved overgang til beskatning efter denne lov, jf. dog § 31, stk. 3.

Stk. 2. Det skattepligtige afkast opgøres som summen af:

1) Rente i henhold til forsikringsaftalen og rentebonus, der tilskrives depotet fratrukket betaling for garantier og betaling af kursværn. Forsikringens depot opgøres som indbetalte forsikringspræmier og overførsler fra særlige bonushensættelser med fradrag af omkostnings- og risikopræmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til forsikringsaftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus, hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden og med fradrag af forsikringsudbetalinger.

2) Andre beløb, der tilskrives depotet, og som hidrører fra investeringsafkast.

3) Rentebonus, der ikke er tilskrevet forsikringens depot, men som på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen.

4) Tilskrivning til særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen eller pensionskasseordningen, der stammer fra investeringsafkast.

5) Udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt., der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede.

6) Skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt.

7) Beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign., som pensionsinstituttet har modtaget fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der hidrører fra pensionsinstituttets fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), der tilskrives forsikringens depot, der på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen, eller der udbetales direkte til den berettigede i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2.

Stk. 3. Hvis den skattepligtige i forbindelse med tilbagekøb af forsikringen har krav på en andel af de ufordelte bonusreserver, der er opbygget af rentebonus, svarende til, at denne del var blevet frigivet under forsikringens løbetid, medregnes til det skattepligtige afkast årligt et beløb svarende til, at beløbet var frigivet under forsikringens løbetid til forsikringen.

Stk. 4. Pensionsinstituttet skal opdele bestanden af forsikringer i én eller flere grupper.

Stk. 5. Hvis årets omkostningsresultat på 2. orden for gruppen, jf. stk. 4, er negativt, tillægges en forholdsmæssig andel af det negative resultat til den pensionsberettigedes skattepligtige afkast. Årets omkostningsresultat opgøres for hver gruppe af forsikringer og beregnes som 2. ordens omkostningspræmier for gruppen fratrukket de faktiske omkostninger for gruppen. Årets omkostningspræmier på 2. orden er de omkostningspræmier, der i henhold til aftalen maksimalt skal betales, fratrukket årets omkostningsbonus. Et positivt omkostningsresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative omkostningsresultat. Det er en betingelse for modregning efter 4. pkt., at pensionsinstituttet kan dokumentere, at de opsparede midler fra enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver, der anvendes til modregning i et års negative omkostningsresultat, stammer fra overskud på omkostningsresultatet fra årene forud for indkomståret. Den pensionsberettigedes forholdsmæssige andel af årets negative omkostningsresultat beregnes som årets negative omkostningsresultat ganget med forholdet mellem personens omkostningspræmier på 2. orden eller omkostningsbidrag og lign. for året og gruppens samlede omkostningspræmier på 2. orden og omkostningsbidrag og lign. for året. Pensionsinstituttet kan for grupper, hvor der hverken betales omkostningsbidrag, gebyr el.lign. til dækning af omkostninger, vælge at beregne den pensionsberettigedes forholdsmæssige andel af årets negative omkostningsresultat som gruppens negative omkostningsresultat divideret med antallet af personer i gruppen.

Stk. 6. Hvis årets risikoresultat på 2. orden for gruppen, jf. stk. 4, er negativt, tillægges en forholdsmæssig andel af det negative resultat til den pensionsberettigedes skattepligtige afkast. Årets risikoresultat opgøres for hver gruppe af forsikringer og beregnes som 2. ordens risikopræmier for gruppen fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen. Årets risikopræmier på 2. orden er de risikopræmier, der i henhold til aftalen maksimalt skal betales, fratrukket årets risikobonus. Et positivt risikoresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative risikoresultat. Det er en betingelse for modregning efter 4. pkt., at pensionsinstituttet kan dokumentere, at de opsparede midler fra enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver, der anvendes til modregning i et års negative risikoresultat, stammer fra overskud på risikoresultatet fra årene forud for indkomståret. Den pensionsberettigedes forholdsmæssige andel af årets negative risikoresultat beregnes som årets negative risikoresultat ganget med forholdet mellem summen af personens numeriske risikopræmie ved død og numeriske risikopræmie ved erhvervsevnetab på 2. orden for året og summen af gruppens numeriske risikopræmier ved henholdsvis død og erhvervsevnetab på 2. orden for året.

Stk. 7. Pensionsinstituttet skal for hver enkelt gruppe, jf. stk. 4, lave en opgørelse over rente-, risiko- og omkostningsresultatet. Renteresultatet opgøres som den del af årets investeringsafkast, der tilfalder gruppen, fratrukket gruppens renter i henhold til forsikringsaftalen. Risikoresultat opgøres som årets 2. ordens risikopræmier for gruppen fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen. Omkostningsresultatet opgøres som årets 2. ordens omkostningspræmier for gruppen fratrukket de faktiske omkostninger for gruppen.

Stk. 8. Danske pensionsinstitutter, der ved overgang til beskatning efter denne lov ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne, kan ved overgangen opdele midlerne i ufordelte bonusreserver i overensstemmelse med § 4, stk. 8, nr. 1-3.

Stk. 9. Udenlandske pensionsinstitutter, der vælger at opgøre det skattepligtige afkast af ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, efter stk. 1-7, og som på tidspunktet for valget ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne, kan opdele midlerne i ufordelte bonusreserver i overensstemmelse med § 4, stk. 9.

Stk. 10. Årets investeringsafkast på de aktiver, der dækker tekniske hensættelser, som ikke er en del af de ufordelte midler, jf. § 8, stk. 2 eller 3, eller en del af de pensionsberettigedes depoter, jf. stk. 2, nr. 1, 2. pkt., eller § 4, stk. 2, medregnes ikke til det skattepligtige afkast efter stk. 1-7.

§ 4 a, stk. 2, nr. 7 er indsat ved § 2.2 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 5. For ordninger i Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister bortset fra ordninger i ATP og kapitalpensionsfonde opgøres beskatningsgrundlaget som forskellen mellem værdien af indeståendet ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og værdien af indeståendet ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb.

§ 6. De institutter, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 3-6, 9, 13 og 14, skal medregne alle former for formueafkast til beskatningsgrundlaget, herunder beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.).

Stk. 2. Kursgevinstlovens §§ 4, 5 og 8 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9 og 13, er ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til forsikringer eller pensionskasseordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B, og forsikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 og 2 nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem pensionshensættelserne til de pågældende pensionsordninger og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsættelser i indkomståret.

Stk. 4. Ved beregningen af nedsættelsen efter stk. 3 ses der ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget og pensionshensættelserne bort fra den del, der vedrører opsparing i investeringsfonde. Er de forsikringer og pensionskasseordninger, som er nævnt i stk. 3, 1. pkt., tilknyttet investeringsfonde, forhøjes nedsættelsen efter stk. 3 med disse forsikringstageres og pensionsopspareres andele af hele beskatningsgrundlaget for hver af de pågældende investeringsfonde.

Stk. 5. Pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9 og 13, er ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandspensionsforpligtelser. Beskatningsgrundlaget nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem passiverne for de pågældende forsikrings- og pensionsaftaler og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsættelser i indkomståret. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. De hensættelser og passiver, der er nævnt i stk. 3-5, opgøres ved udgangen af hvert indkomstår. Ved opgørelsen fratrækkes en eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdækning. Endvidere bortses fra hensættelser vedrørende overtagen genforsikring og depoter, der modsvarer hensættelser vedrørende forsikringer afgivet i genforsikring.

Stk. 7. Pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9 og 13, er ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til pensionshensættelser med tillæg af en forholdsmæssig andel af ufordelte bonusreserver for forsikringer og pensionsaftaler, der var i kraft ved udgangen af 1982, og som fortsat er i kraft ved udgangen af indkomståret, dog for hver forsikring eller pensionsaftale højst præmiereserven opgjort ved udgangen af 1982 med tillæg af fordelt bonus, der ikke er overført til præmiereserven, og en forholdsmæssig andel af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden på dette tidspunkt bortset fra hensættelser vedrørende livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982. Beskatningsgrundlaget efter denne paragraf nedsættes med en procentdel, der svarer til forholdet mellem de hensættelser, der er nævnt i 1. pkt., og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsættelser i indkomståret. De hensættelser og passiver, der er nævnt i 1. pkt., opgøres ved udgangen af hvert af indkomstårene. Ved opgørelsen fratrækkes en eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdækning. Endvidere bortses fra hensættelser vedrørende overtagen genforsikring og fra depoter, der modsvarer hensættelser vedrørende forsikringer afgivet i genforsikring. For medlemmer af pensionskasser, hvor pensionsordningen ikke var tarifmæssigt opbygget, og hvor pensionsudbetalingen endnu ikke er påbegyndt, fordeles den del af hensættelsen, der er fritaget efter 1. pkt., på grundlag af nutidsværdien af det tilsagn, der er afgivet over for det enkelte medlem. Nutidsværdien ganges med forholdet mellem det antal år, den pågældende har været medlem af pensionskassen ved udgangen af 1982, og det antal år, den pågældende har været medlem af pensionskassen, når pensionsudbetaling normalt skal påbegyndes. Pensionskassen kan i stedet vælge at fordele hensættelserne på grundlag af nutidsværdien af det enkelte medlems pensionstilsagn med fradrag af nutidsværdien af fremtidige ordinære bidrag, dog mindst nutidsværdien af de indbetalte ordinære bidrag for medlemmet med fradrag af risikopræmie.

Stk. 8. Nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter stk. 3-5 foretages sideordnet med nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter stk. 7. Den samme hensættelse kan dog alene anvendes til nedsættelse af beskatningsgrundlaget én gang.

Stk. 9. Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler er ikke skattepligtig af indeksering efter § 7 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

§ 6, stk. 1 er ændret ved § 34.3 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019. I § 6, stk. 1, ændres »9 og 13« til: »9, 13 og 14«.
§ 6, stk. 9 er indsat ved § 34.4 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 6, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 6, stk. 1, indsættes efter »beskatningsgrundlaget«: », herunder beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.)«.

§ 7. De pensionskasser m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, skal medregne alle former for formueafkast til beskatningsgrundlaget, herunder beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget kan fradrages følgende:

1) Beløb, der hensættes individuelt som rente m.v. til dækning af forpligtelser over for pensionsordninger som nævnt i § 1, stk. 1,

2) beløb, der hensættes individuelt som rente m.v. til pensionsberettigede, hvis pensionsordninger er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A og 53 B,

3) beløb til forsikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, hvis det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år,

4) beløb til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandsforpligtelser,

5) beløb til børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51,

6) beløb til livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982,

7) direkte udbetalinger af formueafkast til de pensionsberettigede anført i nr. 1-6,

8) beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af § 15 D i pensionsbeskatningsloven,

9) beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af § 53 i pensionsbeskatningsloven,

10) beløb, der hensættes til pensionsordninger, der er tegnet i selskabets filial i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, og hvis ejer ikke er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller hvis ejer er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst er hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, og

11) beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), og som beskattes efter §§ 4 eller 4 a.

Stk. 3. Den afgivende pensionskasse m.v. kan ved en overførsel af en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 41 efter stk. 2 alene fradrage det beløb m.v., der optjenes før overførslen, og den modtagende pensionskasse m.v. kan alene fradrage det beløb m.v., der optjenes efter overførslen.

Stk. 4. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget tillægges negativt formueafkast, der overføres til pensionsordninger og forsikringer som nævnt i stk. 2.

Stk. 5. Kursgevinstlovens §§ 4, 5 og 8 finder tilsvarende anvendelse.

§ 7, stk. 1 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 7, stk. 1, indsættes efter »jf. dog stk. 2«: »og 3«.
§ 7, stk. 4 er indsat ved § 3.2 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§ 7, stk. 1 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 7, stk. 1, indsættes efter »beskatningsgrundlaget«: », herunder beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.)«.
§ 7, stk. 2, nr. 9 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 7, stk. 2, nr. 9, udgår »og«.
§ 7, stk. 2, nr. 10 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 7, stk. 2, nr. 10, ændres »Grønland.« til: »Grønland, og«.
§ 7, stk. 2, nr. 11 er indsat ved § 2.7 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 8. Livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber m.v. som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 10-12, skal beskattes af ufordelte midler og rente og beløb fra egenkapitalen, der tilskrives tekniske hensættelser, jf. stk. 4, efter stk. 2-6.

Stk. 2. Ved ufordelte midler forstås hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering, jf. lov om forsikringsvirksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, som ikke beskattes efter § 4, stk. 5, eller § 4 a, stk. 3.

Stk. 3. Ved ufordelte midler forstås for livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 1, stk. 2, nr. 10-12, alle former for hensættelser m.v. til fordel for de pensionsberettigede, som ikke indgår i de pensionsberettigedes beskatningsgrundlag efter § 4 eller § 4 a. Livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 10-12, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de forsikringsmæssige hensættelser for de forsikringer, der er tegnet her i landet.

Stk. 4. Beskatningsgrundlaget opgøres som de ufordelte midler opgjort ved indkomstårets udgang fratrukket de ufordelte midler opgjort ved indkomstårets begyndelse. Beskatningsgrundlaget efter 1. pkt. tillægges rente og positive beløb fra egenkapitalen uden for årets risiko- og omkostningsresultat, der tilskrives tekniske hensættelser, der ikke er en del af de ufordelte midler, jf. stk. 2, eller en del af de forsikredes depoter, jf. § 4, stk. 2, eller § 4 a, stk. 2, nr. 1, 2. pkt. Et negativt risiko- og omkostningsresultat for tekniske hensættelser tillægges beskatningsgrundlaget efter 2. pkt. Et positivt omkostningsresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative omkostningsresultat, og et positivt risikoresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative risikoresultat. Det er en betingelse for modregning efter 4. pkt., at pensionsinstituttet kan dokumentere, at de opsparede midler fra enten egenkapitalen eller de ufordelte midler, der anvendes til modregning i et års negative omkostningsresultat, stammer fra overskud på omkostningsresultatet for tekniske hensættelser fra årene forud for indkomståret, og at de opsparede midler fra enten egenkapitalen eller de ufordelte midler, der anvendes til modregning i et års negative risikoresultat, stammer fra overskud på risikoresultatet for tekniske hensættelser fra årene forud for indkomståret. I det omfang de ufordelte midler opgjort ved indkomstårets udgang er ændret som følge af beskatning efter stk. 1 eller betaling af afgift efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 4 og 5, eller § 29 A, stk. 4 og 5, jf. pensionsbeskatningslovens § 38, stk. 7, bortses fra ændringen ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget.

Stk. 5. Livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber m.v. som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 10-12, skal i beskatningsgrundlaget opgjort efter stk. 4 se bort fra ændringen i det opsamlede risiko- og omkostningsresultat i de ufordelte midler i løbet af indkomståret, i det omfang ændringen er indtruffet efter overgangen til beskatning efter denne lov. Ufordelte midler, der er overført til beskatning efter §§ 4 eller 4 a eller stk. 4, 3. pkt., nedbringer dog altid beskatningsgrundlaget efter stk. 4.

Stk. 6. Der ses i beskatningsgrundlaget opgjort efter stk. 4 bort fra ufordelte midler samt rente og beløb fra egenkapitalen, der tilskrives tekniske hensættelser, jf. stk. 4, knyttet til

1) pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A og 53 B,

2) forsikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år,

3) forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandsforpligtelser,

4) børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51,

5) livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982,

6) pensionsordninger omfattet af § 15 D i pensionsbeskatningsloven,

7) pensionsordninger omfattet af § 53 i pensionsbeskatningsloven og

8) pensionsordninger, der er tegnet i selskabets filial i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, og hvis ejer ikke er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller hvis ejer er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst er hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 7. Kursværn, der er fradraget ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter §§ 4 eller 4 a, forhøjer dog altid beskatningsgrundlaget efter stk. 4.

§ 8, stk. 4 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 1888 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 8, stk. 4, 6. pkt., ændres »stk. 6,« til: »stk. 7,«.
§ 8, stk. 2 er ændret ved § 350.4 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 8, stk. 2, ændres »lov om finansiel virksomhed« til: »lov om forsikringsvirksomhed«.

§ 9. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter §§ 3, 6 og 7 kan de renteudgifter, der er påløbet i indkomståret, fradrages ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Rente af skattebeløb efter denne lov henføres dog til betalingsåret. Renteudgifter efter § 28 og renteudgifter, der efter ligningslovens § 17 A ikke kan fradrages ved opgørelsen af skattepligtig indkomst, kan ikke fradrages ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget.

Stk. 2. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter §§ 3, 6 og 7 kan de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af den skattepligtige formue, fradrages, herunder den del af omkostningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og den del af omkostningerne, der udgør en fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), jf. dog 2. pkt. For forsikringer uden ret til rentebonus fradrages i beskatningsgrundlaget efter §§ 4 eller 4 a de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af forsikringen, herunder den del af omkostningerne, der tilbagebetales til pensionsinstituttet i form af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og den del af omkostningerne, der udgør pensionsinstituttets fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.). Omkostningerne opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst. Reglerne om skattemæssige afskrivninger bortset fra reglerne om afskrivning på driftsmidler finder dog ikke anvendelse.

§ 9, stk. 2 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 9, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »fradrages,«: » herunder den del af omkostningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og den del af omkostningerne, der udgør en fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.),«, og i 2. pkt. indsættes efter »af forsikringen«: », herunder den del af omkostningerne, der tilbagebetales til pensionsinstituttet i form af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og den del af omkostningerne, der udgør pensionsinstituttets fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.)«.

§ 10. For de opsparingsformer, der er nævnt i § 3, og for ordninger i kapitalpensionsfonde fritages en så stor del af beskatningsgrundlaget efter §§ 3 og 5, som værdien af kontoens indestående ved udgangen af 1982 udgør af værdien af indeståendet ved udgangen af indkomståret. Værdien af indeståendet ved udgangen af 1982 opgøres som værdien af obligationer opgjort til et gennemsnit af anskaffelseskurserne for de obligationer i den enkelte serie, som livsforsikringsselskaber og pensionskasser, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond, var i besiddelse af ved udgangen af 1982, værdien af pantebreve til kurs 85 samt kursværdien af indeksobligationer, konvertible obligationer, aktier og investeringsforeningscertifikater. Værdien af indeståendet ved udgangen af indkomståret opgøres som handelsværdien af obligationer og pantebreve samt kursværdien af indeksobligationer, konvertible obligationer, aktier og investeringsbeviser.

Stk. 2. For de ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde, der er nævnt i § 4, stk. 1, eller § 4 a, stk. 1, fritages for forsikringer og pensionsaftaler, der var i kraft ved udgangen af 1982, og som er i kraft ved udgangen af indkomståret, en så stor del af beskatningsgrundlaget efter § 4, stk. 1-6, eller § 4 a, stk. 1-10, som kan henføres til livsforsikringshensættelsen eller pensionshensættelsen med tillæg af en forholdsmæssig andel af ufordelte bonusreserver vedrørende den pågældende pensionsordning, dog for hver forsikring eller pensionsaftale højst præmiereserven opgjort ved udgangen af 1982 med tillæg af fordelt bonus, der ikke er overført til præmiereserven, og en forholdsmæssig andel af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden på dette tidspunkt bortset fra hensættelser vedrørende livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982. Der kan bortses fra en forholdsmæssig andel af ufordelte bonusreserver ved opgørelsen af indkomstårets livsforsikrings- eller pensionshensættelse, hvis der samtidig bortses fra en forholdsmæssig andel af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden ved udgangen af 1982. Beskatningsgrundlaget nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem den hensættelse, der er nævnt i 1. pkt., og den tilsvarende hensættelse ved udgangen af indkomståret. De hensættelser, der er nævnt i 1. pkt., opgøres ved udgangen af hvert af indkomstårene. Ved opgørelsen fratrækkes en eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdækning. For medlemmer af pensionskasser, hvor pensionsordningen ikke var tarifmæssigt opbygget, og hvor pensionsudbetalingen endnu ikke er påbegyndt, fordeles den del af hensættelsen, der er fritaget efter 1. pkt., på grundlag af nutidsværdien af det tilsagn, der er afgivet over for det enkelte medlem. Nutidsværdien ganges med forholdet mellem det antal år, den pågældende har været medlem af pensionskassen ved udgangen af 1982, og det antal år, den pågældende har været medlem af pensionskassen, når pensionsudbetaling normalt skal påbegyndes. Pensionskassen kan i stedet vælge at fordele hensættelserne på grundlag af nutidsværdien af det enkelte medlems pensionstilsagn med fradrag af nutidsværdien af fremtidige ordinære bidrag, dog mindst nutidsværdien af de indbetalte ordinære bidrag for medlemmet med fradrag af risikopræmie.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension er ikke skattepligtig af den del af afkastet omfattet af § 6, som kan henføres til pensionshensættelser med tillæg af en forholdsmæssig andel af bonuspotentiale for pensionsaftaler, der var i kraft ved udgangen af 1982, og som er i kraft ved udgangen af indkomståret, dog for hver pensionsaftale højst præmiereserven opgjort ved udgangen af 1982 med tillæg af fordelt bonus, der ikke er overført til præmiereserven, og en forholdsmæssig andel af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden på dette tidspunkt. Beskatningsgrundlaget efter § 6 nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem de hensættelser, der er nævnt i 1. pkt., og passiverne ifølge årsregnskabet. De nævnte hensættelser og passiver opgøres ved udgangen af hvert af indkomstårene og opgøres samlet for hver årgang af medlemmer. Der foretages alene opdeling efter køn samt egen pension og ægtefællepension.

Stk. 4. For Lønmodtagernes Dyrtidsfond fritages den del af beskatningsgrundlaget, der svarer til forholdet mellem værdien af formuen ved udgangen af 1982 og ved udgangen af indkomståret. Ved udbetaling efter den 31. december 1982 af et indestående i fonden eller ordningen formindskes den opgjorte værdi af formuen ved udgangen af 1982 med værdien af den pågældendes indestående på dette tidspunkt, jf. dog 4. pkt. Ved opretholdelse af en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond efter § 2 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond formindskes den opgjorte værdi af formuen ved udgangen af 1982 med den del af afgiften efter pensionsbeskatningslovens § 14 A, stk. 2 eller 3, der knytter sig til den beregnede værdi af kontoen ved udgangen af 1982 set i forhold til det beløb, der på tidspunktet for afgiftsbetalingen kunne være udbetalt fra kontoen. Ved senere udbetaling af en LD-aldersopsparing, jf. 2. pkt., formindskes den opgjorte værdi af formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved udgangen af 1982 med værdien af den pågældendes indestående på dette tidspunkt fratrukket den forholdsmæssige del af afgiften som nævnt i 3. pkt. Ved opgørelsen af værdien af formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved udgangen af 1982 medregnes obligationer, pantebreve og andre fordringer i danske kroner til anskaffelsessummen, mens andre aktiver medregnes til handelsværdien ved udgangen af 1982. Ved opgørelsen af værdien af formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved udgangen af indkomståret medregnes samtlige aktiver til handelsværdien ved udgangen af indkomståret. Fast ejendom medregnes til den kontante handelsværdi.

Stk. 5. Hvis værdien af indeståendet på en konto som nævnt i stk. 1 og 2 ved udgangen af et indkomstår er nedbragt på grund af delvis udbetaling fra ordningen og denne udbetaling overstiger tilvæksten efter den 1. januar 1983, nedsættes den beregnede værdi af kontoen ved udgangen af 1982 med et beløb svarende til forskellen mellem udbetalingen og tilvæksten, jf. dog 3. og 4. pkt. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse ved delvis udbetaling til en kontohaver fra de ordninger, der er nævnt i stk. 4. Ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, af en forsikrings- eller pensionsordning anvendes værdien af henholdsvis opsparingen og livsforsikringshensættelsen m.v. ved udgangen af 1982, jf. stk. 1 og 2, som udgangspunkt for beregning af fritagelse i den nye ordning. Afgiften efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 9, § 26 A, stk. 1, 1. pkt., jf. § 25, § 29 A, stk. 1, og § 33 A, stk. 2, jf. § 29 A, stk. 1, fordeles dog forholdsmæssigt mellem den beregnede værdi af kontoen m.v. ved udgangen af 1982 og tilvæksten efter den 1. januar 1983.

Stk. 6. Ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41 og § 41 A, stk. 1, af en forsikrings- eller pensionsordning eller fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes værdien af opsparingen henholdsvis livsforsikringshensættelsen m.v. ved udgangen af 1982, jf. stk. 1, 2 og 4, som udgangspunkt for beregning af fritagelse i den nye ordning, jf. dog 2. pkt. Ved overførsel som nævnt i § 7 a, stk. 2, 2. pkt., anvendes dog værdien af den pågældendes indestående ved udgangen af 1982 fratrukket den forholdsmæssige del af afgiften som nævnt i stk. 4, 3. pkt. Det beløb, der danner grundlag for fritagelse i den nye ordning, kan dog aldrig overstige det faktisk overførte beløb. Stk. 5, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Ved overførsel af forsikrings- eller pensionsporteføljer mellem forsikringsselskaber eller pensionskasser finder tilsvarende regler anvendelse.

§ 10, stk. 4 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1531 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 10, stk. 4, 2. pkt., ændres »tidspunkt.« til: »tidspunkt, jf. dog 4. pkt.«
§ 10, stk. 4, 3. og 4. pkt. er indsat ved § 2.2 i lov nr. 1531 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. 3.-5. pkt. bliver herefter 5.-7. pkt.
§ 10, stk. 6 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1531 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 10, stk. 6, 1. pkt., ændres »den nye ordning.« til: »den nye ordning, jf. dog 2. pkt.«
§ 10, stk. 6, 2. pkt. er indsat ved § 2.4 i lov nr. 1531 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. 2.-4. pkt. bliver herefter 3.-5. pkt.
§ 10, stk. 1 er ændret ved § 350.4 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »lov om finansiel virksomhed« til: »lov om forsikringsvirksomhed«.

Kapitel 3: Opgørelse af beskatningsgrundlaget m.v.

§ 11. Beskatningsgrundlaget omfatter afkast i indkomståret. Indkomståret er kalenderåret. Er der flere pensionsberettigede til en pensionsordning, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes dele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang.

Stk. 2. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået.

§ 12. Beskatningsgrundlagene efter §§ 3, 6 og 7 opgøres efter principperne i §§ 13-16.

§ 13. Hvis opsparing i en skattepligtig ordning anbringes i en andel i en forening eller i en afdeling af en forening, der ikke udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, og hvor medlemmet løbende tilskrives sin andel af årets overskud og formue opgjort særskilt for foreningens aktiver, opgøres en skattepligtig del af andelens afkast. Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger finder tilsvarende anvendelse.

§ 14. Skattepligtige som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-9, kan opgøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen opgjort efter stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4, når den juridiske person efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt. Det er en betingelse, at den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den juridiske person, jf. § 9, stk. 1, nr. 8, i lov om forsikringsvirksomhed. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis investeringen i den juridiske person sker via en kontoførende investeringsforening, jf. § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Stk. 2. Gevinst og tab på en andel i en juridisk person som nævnt i stk. 1 opgøres som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Ved køb af andelen i løbet af indkomståret opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og andelens anskaffelsessum. Er andelen afstået i indkomståret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi ved indkomstårets begyndelse. Er andelen erhvervet og afstået i samme indkomstår, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.

Stk. 3. Den skattepligtige kan fradrage skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland i skat efter denne lov efter § 20, hvis skatten er tillagt beskatningsgrundlaget efter stk. 1. Det er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter § 20 for samtlige indkomster fra samme land.

Stk. 4. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i den juridiske person, der modsvarer den skattepligtiges udgifter, der ikke er fradragsberettigede, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen i den juridiske person, som modsvarer den skattepligtiges indtægter, der er skattefrie, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 skal tillægges en forholdsmæssig del af den juridiske persons tab på fordringer på selskaber, der er koncernforbundne med den skattepligtige, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Stk. 5. Vælger den skattepligtige at opgøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person efter stk. 1, er dette valg bindende for den skattepligtige, så længe opsparingen er anbragt i andelen, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Er betingelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke længere opfyldt, kan den skattepligtige ikke på et senere tidspunkt vælge opgørelse efter stk. 1.

Stk. 6. Ved afståelse af aktiver, der ikke er nævnt i § 15, stk. 3, og som er erhvervet før den 1. januar 2021 og inden overgang til beskatning efter stk. 1, skal der til beskatningsgrundlaget opgjort efter stk. 2 medregnes den skattepligtiges andel af gevinst og tab på disse aktiver, som om aktiverne var afstået til handelsværdien på overgangstidspunktet. Hel eller delvis afståelse af ejerandelen i den juridiske person som nævnt i stk. 1 og manglende opfyldelse af betingelserne for beskatning efter stk. 1 sidestilles med afståelse af aktiverne som nævnt i 1. pkt.

§ 14, stk. 1 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 14, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »investeringen«: »i den juridiske person«.
§ 14, stk. 6 er indsat ved § 2.10 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.
§ 14, stk. 1 er ændret ved § 350.5 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 14, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 5 i lov om finansiel virksomhed« til: »§ 9, stk. 1, nr. 8, i lov om forsikringsvirksomhed«.

§ 15. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget medregnes efter § 3 de renteindtægter og lign., der er forfaldet i indkomståret, jf. dog § 23. Renteindtægter og lign., der er påløbet, inden skattepligt efter denne lov er indtrådt, medregnes ikke ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter § 3. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter §§ 6 og 7 medregnes de renteindtægter og lign., der er påløbet i indkomståret. Renter af skattebeløb efter denne lov henføres til betalingsåret.

Stk. 2. Overskud eller underskud ved drift af fast ejendom eller anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst. Reglerne om skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer finder ikke anvendelse. Gevinst eller tab ved afhændelse af anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst, jf. dog stk. 3. Ved overgang til beskatning efter § 14 anses aktiver, der ikke er nævnt i stk. 3, og som ejes via en juridisk person som nævnt i § 14, stk. 1, for afstået til handelsværdien på overgangstidspunktet. Hvis betingelserne for beskatning efter § 14 ikke længere er opfyldt, anses aktiverne for anskaffet til handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår, hvor det skattepligtige afkast ikke længere opgøres efter § 14.

Stk. 3. Gevinst eller tab på obligationer, pantebreve og andre fordringer og lign., finansielle kontrakter, investeringsbeviser, aktier, anparter, andelsbeviser og konvertible obligationer samt fast ejendom opgøres som forskellen mellem værdien af det pågældende aktiv ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Er aktivet anskaffet i indkomståret, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem værdien ved indkomstårets udløb og anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi, jf. dog stk. 6. Er aktivet realiseret i indkomståret, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem afståelsessummen omregnet til kontantværdi og værdien ved indkomstårets begyndelse. Er aktivet anskaffet og afstået i samme indkomstår, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem afståelsessummen omregnet til kontantværdi og anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi, jf. dog stk. 6. Aktieavancebeskatningslovens § 27 finder tilsvarende anvendelse ved opgørelsen efter 1., 2. og 4. pkt. Likvidationsprovenu, der udloddes fra aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, investeringsforeninger m.v. i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, anses som salgssum. Hvis et aktiv, der tidligere var skattefrit, bliver skattepligtigt, betragtes aktivet som anskaffet til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten indtræder. Hvis et aktiv, der tidligere var skattepligtigt, bliver skattefrit, opgøres gevinst og tab, som om aktivet blev solgt til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører. Ved aktiver i fremmed valuta opgøres værdien i danske kroner.

Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på gevinst og tab på gæld.

Stk. 5. Ved et selskabs annullering af egne aktier udgår de annullerede aktiers kursværdi ved indkomstårets begyndelse af kursværdien af selskabets beholdning af de pågældende aktier ved indkomstårets begyndelse. Annulleres aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, fordeles anskaffelsessummen for hele selskabets beholdning af egne aktier erhvervet i indkomstårets løb forholdsmæssigt mellem de annullerede aktier og de aktier, som selskabet beholder. Annullering af egne aktier anses for at ske forholdsmæssigt mellem aktier ejet ved indkomstårets begyndelse og aktier erhvervet i indkomståret.

Stk. 6. Ved opgørelse af gevinst og tab på fast ejendom, hvortil der er ydet tilskud efter lov om støttede private ungdomsboliger, anvendes anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi fratrukket tilskuddet.

Stk. 7. Ved opgørelsen af gevinst og tab på aktier eller anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvori en skattepligtig omfattet af § 1, stk. 1 og 3, har anbragt opsparing i en af de opsparingsordninger, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 12, § 12 A eller 13 eller pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A, skal der til brug for lagerbeskatningen efter stk. 3 anvendes det største beløb af enten anskaffelsessummen eller selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge senest aflagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret. Aktier eller anparter, der afnoteres fra handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anses ved værdiansættelsen efter 1. pkt. for anskaffet til den sidst noterede kurs inden afnoteringen. Ved den pensionsberettigedes indtræden af skattepligt efter § 1, stk. 1 og 3, skal aktier og anparter som nævnt i 1. pkt. anses for anskaffet til den indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge senest aflagte årsregnskab før indtræden af skattepligten. Er aktierne eller anparterne i selskabet tillagt forskellige rettigheder, skal der korrigeres herfor ved opgørelsen af selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart efter 1. pkt., hvis de forskellige rettigheder har betydning for disses værdi. Den skattepligtige skal årligt og senest den 1. december i det enkelte indkomstår give pengeinstituttet oplysning om værdierne opgjort efter 1., 3. og 4. pkt. til brug for beskatningen efter denne lov. Giver den skattepligtige ikke pengeinstituttet oplysning om værdierne efter 1., 3. og 4. pkt. rettidigt, anvender pengeinstituttet anskaffelsessummen ved opgørelse af lagerbeskatningen efter stk. 3. Reglerne i 1. og 3.-6. pkt. finder tilsvarende anvendelse på andele af et kommanditaktieselskab, hvori en skattepligtig omfattet af § 1, stk. 1 og 3, har anbragt opsparing i en af de opsparingsordninger, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 12, 12 A eller 13 eller pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A.

Stk. 8. Stk. 7 finder ikke anvendelse for aktier eller anparter, der har været optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvis der er afsagt konkursdekret mod selskabet. Stk. 7 finder endvidere ikke anvendelse for aktier eller anparter, der er optaget til, men suspenderet fra handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Ved opgørelsen af gevinst og tab efter stk. 3 skal aktier eller anparter efter 2. pkt. værdiansættes til den sidst noterede kurs inden suspensionen.

§ 15, stk. 1 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1124 af 19.11.2019 fra d. 01.01.2020 med virkning fra og med indkomståret 2020. I § 15, stk. 1, 1. og 3. pkt., indsættes efter »renteindtægter«: »og lign.«, og i stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Renteindtægter«: »og lign.«
§ 15, stk. 3 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1124 af 19.11.2019 fra d. 01.01.2020 med virkning fra og med indkomståret 2020. I § 15, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »fordringer«: »og lign.«
§ 15, stk. 2, 4. og 5. pkt. er indsat ved § 2.11 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 16. Skattepligtige omfattet af § 1, stk. 1 og 3, skal opgøre det skattepligtige afkast af en af de opsparingsordninger, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 12, 12 A eller 13 eller pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A, og som er anbragt i et kommanditselskab, som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen opgjort efter reglerne i stk. 2, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Ved opgørelse af gevinst og tab på en andel af kommanditselskabet skal der til brug for lagerbeskatningen efter § 15, stk. 3, ved indkomstårets begyndelse og indkomstårets udløb anvendes det største beløb af enten anskaffelsessummen for andelen eller andelens værdi pr. 30. oktober i indkomståret. Værdien af andelen fastsættes på grundlag af et regnskab for kommanditselskabet eller som summen af værdien af aktiverne i kommanditselskabet, idet værdien af aktier eller anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet dog skal opgøres til det pågældende selskabs indre værdi. Har kommanditselskabet et regnskabsår, der ikke er perioden 1. november til 30. oktober, kan værdien af andelen opgøres på grundlag af det senest foreliggende regnskab pr. 30. oktober. Er andelen anskaffet i løbet af regnskabsåret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien af andelen den 30. oktober henholdsvis regnskabsårets udløb og andelens anskaffelsessum. Er andelen afstået i løbet af regnskabsåret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi den 1. november eller ved regnskabsårets begyndelse. Er andelen erhvervet og afstået i samme år, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.

Stk. 3. Den skattepligtige skal årligt og senest den 1. december give pengeinstituttet oplysning om udlodning samt gevinst og tab til brug for beskatningen efter denne lov.

Stk. 4. Den skattepligtige kan fradrage skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland i skat efter § 20, hvis skatten til fremmed stat, Færøerne eller Grønland er tillagt beskatningsgrundlaget efter stk. 1. Det er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter § 20 for samtlige indkomster fra samme land.

Stk. 5. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i kommanditselskabet, som modsvarer den skattepligtiges udgifter, der ikke er fradragsberettigede, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og kommanditselskabet. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen i kommanditselskabet, som modsvarer den skattepligtiges indtægter, der er skattefrie, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og kommanditselskabet.

Stk. 6. Stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på opsparingsordninger, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 12, 12 A eller 13 eller pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A, og som er anbragt i andele i kommanditaktieselskaber.

§ 17. Hvis den skattepligtige del af beskatningsgrundlaget bliver negativ, beregnes en negativ skat med den sats, der er angivet i § 2. Den negative skat kan fradrages i skat efter denne lov for efterfølgende indkomstår, jf. dog stk. 2. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på de renter, der tilskrives den særlige konto for negativ skat, jf. stk. 6. Beløb på den særlige konto for negativ skat, jf. stk. 6, fradrages, før der kan foretages fradrag af anden negativ skat. Fradrag skal ske i det tidligst mulige indkomstår. Ved overførsel, herunder konvertering, efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, nedsættes den negative skat efter 1. pkt. på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringen, forholdsmæssigt. Den forholdsmæssige nedsættelse beregnes som forholdet mellem afgiften af det beløb, der overføres, herunder konverteres, og det beløb, der overføres, herunder konverteres. Beskatningsgrundlag i det indkomstår, hvor overførslen, herunder konverteringen, finder sted, der har forøget eller formindsket den negative skat efter 6. pkt., medregnes herefter ikke ved opgørelsen af indkomstårets samlede beskatningsgrundlag.

Stk. 2. For skattepligtige efter § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7, 8 og 10-12, kan negativ skat og renter efter stk. 1, 2. og 3. pkt., der ikke er fradraget i de førstkommende 5 indkomstår efter indkomståret, hvor den negative skat og renterne er beregnet, udbetales, jf. dog stk. 3 og 4. Ved opgørelsen efter 1. pkt. anses renter, der er tilskrevet den særlige konto for negativ skat, for at være opstået på samme tidspunkt som den negative skat, de er beregnet af.

Stk. 3. For skattepligtige efter § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, kan det beløb, der ønskes udbetalt efter stk. 2, sammenlagt med de tidligere udbetalte beløb efter stk. 2 højst udgøre summen af

1) skatten efter denne lovs § 7, der samlet er betalt i de forudgående indkomstår

2) procentdelen, som er angivet i § 2, af en positiv forskel mellem

a) egenkapitalen med tillæg af summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og

b) egenkapitalen med tillæg af summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort ved udgangen af indkomståret, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og

3) tilskrevne renter på den særlige konto for negativ skat, jf. stk. 6, 1. pkt.

Stk. 4. For skattepligtige efter § 1, stk. 2, nr. 10-12, kan det beløb, der ønskes udbetalt efter stk. 2, sammenlagt med de tidligere udbetalte beløb efter stk. 2 højst udgøre summen af

1) skatten efter denne lovs § 8, der samlet er betalt i de forudgående indkomstår

2) procentdelen, som er angivet i § 2, af en positiv forskel mellem

a) summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og

b) summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort ved udgangen af indkomståret, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og

3) tilskrevne renter på den særlige konto for negativ skat, jf. stk. 6, 1. pkt.

Stk. 5. Ved opgørelsen af, hvilke beløb der samlet er betalt i tidligere indkomstår, jf. stk. 3 og 4, medregnes negativ skat, der tidligere er udbetalt efter stk. 2-4. Negativ skat svarende til det udbetalte beløb efter stk. 2-4 kan ikke fremføres efter reglerne i stk. 1.

Stk. 6. For skattepligtige efter § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7, 8 og 10-12, kan en del af indkomstårets negative skat opgjort efter stk. 1, 1. pkt., overføres fra den almindelige konto for negativ skat til en særlig konto for negativ skat, der forrentes årligt ved indkomstårets udløb med en rente svarende til den 5-årige rente i den diskonteringsrentekurve med tillæg af volatilitetsjustering, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensioner (EIOPA) offentliggør, ved måling af forsikringsforpligtelser på den sidste hverdag i indkomståret. Renten efter 1. pkt. kan ikke blive mindre end 0 pct. Den negative skat og de heraf beregnede renter forrentes ikke i udbetalingsåret efter stk. 2 eller overførselsåret efter 8. pkt. Den del af indkomstårets negative skat, der overføres efter 1. pkt., kan højst udgøre et beløb svarende til skatteværdien af den omtegningsbonus, som pensionsinstituttet i indkomståret har udloddet til pensionsberettigede i forbindelse med omtegning af en ordning med ret til rentebonus til en ordning uden garanti, en ordning med 0 pct. garanti eller en ordning med en betinget garanti uden en tilknyttet ubetinget garanti over 0 pct. For pensionskasser m.v. omfattet af § 7 opgøres skatteværdien af den udloddede omtegningsbonus efter 4. pkt. som skatteværdien af den del af beløb, der er fradraget efter § 7, stk. 2, nr. 1, og skatteværdien af direkte udbetalinger til pensionsberettigede med ordninger omfattet af § 7, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 7, der kan henføres til udlodning af omtegningsbonus. For livsforsikringsselskaber m.v. omfattet af § 8 opgøres skatteværdien af den udloddede omtegningsbonus efter 4. pkt. som skatteværdien af den del af beløb, der har nedbragt beskatningsgrundlaget efter § 8, stk. 4, 1. pkt., der kan henføres til udlodning af omtegningsbonus. Saldoen på den særlige konto for negativ skat forhøjes med forrentningen af saldoen ved indkomstårets udløb og nedsættes med et beløb svarende til det beløb på den særlige konto for negativ skat, der er fradraget i indkomstårets skat efter §§ 7 eller 8, jf. stk. 1, samt det beløb, der er udbetalt fra den særlige konto for negativ skat i indkomståret, jf. stk. 2. Negativ skat og de heraf beregnede renter på den særlige konto for negativ skat, der ikke er fradraget i indkomstårets skat efter §§ 7 eller 8, jf. stk. 1, eller er udbetalt, jf. stk. 2, overføres til den almindelige konto for negativ skat i det sjette indkomstår efter indkomståret, hvor den negative skat er beregnet.

§ 17, stk. 6 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 17, stk. 6, 1. pkt., ændres »den af Finanstilsynet offentliggjorte diskonteringsrentekurve« til: »den diskonteringsrentekurve med tillæg af volatilitetsjustering, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensioner (EIOPA) offentliggør,«.
§ 17, stk. 6, 2. pkt. er indsat ved § 3.4 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016 med virkning fra og med indkomståret 2015. 2.-7. pkt. bliver herefter 3.-8. pkt.
§ 17, stk. 6 er ændret ved §§ 3.5-3.6 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016 med virkning fra og med indkomståret 2015. I § 17, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 6, 3. pkt., ændres »7. pkt.« til: »8. pkt.«, og i § 17, stk. 6, 4. og 5. pkt., der bliver stk. 6, 5. og 6. pkt., ændres »3. pkt.« til: »4. pkt.«
§ 17, stk. 2 og 6 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020 med virkning fra og med indkomståret 2020. I § 17, stk. 2, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt., ændres »og 10« til: »og 10-12«.
§ 17, stk. 3, nr. 2, og stk. 4, nr. 2, er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020 med virkning fra og med indkomståret 2020. I § 17, stk. 3, nr. 2, og stk. 4, nr. 2, ændres »15 pct.« til: »procentdelen, som er angivet i § 2,«.
§ 17, stk. 4 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020 med virkning fra og med indkomståret 2020. I § 17, stk. 4, ændres »nr. 10« til: »nr. 10-12«.

§ 18. Reglerne i stk. 2-4 finder anvendelse, når

1) en skattepligtig institution overdrager sine aktiver og passiver som helhed til en anden skattepligtig institution,

2) to eller flere skattepligtige institutioner sammensmeltes til en ny skattepligtig institution (fusion),

3) en skattepligtig institution spaltes i to eller flere selvstændige skattepligtige institutioner (fission),

4) en skattepligtig institution overdrager en livsforsikringsbestand til en anden skattepligtig institution efter § 195 i lov om forsikringsvirksomhed eller

5) et administrationsbo som omhandlet i § 1, stk. 2, nr. 8 eller 12, viderefører administrationen af et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn.

Stk. 2. Den modtagende institution indtræder (succederer) i den overdragende institutions skattemæssige stilling, hvis den første endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der påvirkes af successionen, er udformet under denne forudsætning. Hvis det i forbindelse med en fusion som nævnt i stk. 1, nr. 2, mellem en overdragende institution, der er skattepligtig efter § 7, og en modtagende institution, der er skattepligtig efter § 8, i fusionsdokumenterne er aftalt, at der i fusionsåret helt eller delvis overføres egenkapital fra den overdragende institution til de ufordelte midler, kan der foretages en tilsvarende regulering af egenkapitalen og de ufordelte midler i åbningsbalancen for den modtagende institution. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvor den overdragende institution er en pensionskasse omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9.

Stk. 3. Datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes for den modtagende institution i forbindelse med overdragelsen, anses i skattemæssig henseende for overdragelsesdato. Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i stk. 1 og 2, at overdragelsesdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, jf. dog § 18 a.

Stk. 4. Sammen med den første endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der berøres af successionen, indsendes til told- og skatteforvaltningen genpart af de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med overdragelsen.

Stk. 5. Er den overdragende institution skattepligtig efter § 7 og den fortsættende institution skattepligtig efter § 8, kan der kun succederes efter stk. 2 i værdier, der indgår i opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den fortsættende institution. Aktiver og passiver i den overdragende institution, hvori der ikke succederes efter 1. pkt., anses for afstået til handelsværdien af den overdragende institution. Afståelsessummen for driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 5 D forhøjes ikke med 16 pct., jf. afskrivningslovens § 5 D, stk. 4. For driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 5 D opgøres en skatteforpligtelse svarende til skatteværdien af 16 pct. af afståelsessummen efter 3. pkt. Skatteværdien beregnes med den skatteprocent, der i henhold til § 2 gælder for det indkomstår, hvor omdannelsen m.v. har virkning. Skatteforpligtelsen medregnes i skatten for det indkomstår, hvor driftsmidlet afstås. Skatteforpligtelsen bortfalder den 1. januar 2027.

Stk. 6. En institution, der er skattepligtig efter § 8, og som i forbindelse med en fusion som nævnt i stk. 1, nr. 2, får overført egenkapital fra en institution, der er skattepligtig efter § 7, kan i beskatningsgrundlaget fradrage den andel af den overførte egenkapital, som institutionen medregner i indkomstopgørelsen efter skattelovgivningens almindelige regler, reduceret med den del, der hidrører fra opsparet overskud på omkostnings- og risikoelementerne. Pensionsinstitutter, der ikke kan redegøre for, hvor stor en del der hidrører fra omkostnings- og risikooverskud, kan opdele midlerne således:

1) Opsparet omkostningsoverskud beregnes som den overførte indkomstbeskattede egenkapital ganget med forholdet mellem på den ene side det positive gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret og på den anden side summen af de positive gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret.

2) Opsparet risikooverskud beregnes som den overførte indkomstbeskattede egenkapital ganget med forholdet mellem på den ene side det positive gennemsnitlige årlige risikoresultat for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret og på den anden side summen af de positive gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret.

Stk. 7. Uanset stk. 5 kan der ved omstrukturering som nævnt i stk. 1, nr. 1 eller 2, hvor den overdragende institution er skattepligtig efter § 7 og den fortsættende institution er skattepligtig efter § 8, ved beregning af det beløb, der højst kan udbetales efter § 17, stk. 4, for den fortsættende institution, også succederes i den overdragende institutions egenkapital opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne.

§ 18, stk. 6 er indsat ved § 3.7 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016 med virkning for omdannelser m.v. med overdragelsesdato d. 01.01.2016 eller senere.
§ 18, stk. 2, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 2.4 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020 med virkning for fusioner og omdannelser, der gennemføres med skattemæssig virkning d. 01.01.2020 eller senere.
§ 18, stk. 3 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020 med virkning for fusioner og omdannelser, der gennemføres med skattemæssig virkning d. 01.01.2020 eller senere. I § 18, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »regnskabsår«: », jf. dog § 18 a«.
§ 18, stk. 5 er ophævet ved § 2.6 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020 med virkning for fusioner og omdannelser, der gennemføres med skattemæssig virkning d. 01.01.2020 eller senere. Stk. 6 bliver herefter stk. 5. Hidtidig formulering: Stk. 5. Er den overdragende og den fortsættende institution skattepligtige efter såvel denne lov som selskabsskatteloven, og gennemføres en overdragelse som nævnt i stk. 1, nr. 1-4, efter reglerne i fusionsskatteloven, skal overdragelsen tillige ske efter stk. 2-4. Det er en betingelse for at anvende stk. 2-4 på en overdragelse som nævnt i stk. 1, nr. 1-4, mellem institutioner, der er skattepligtige efter såvel denne lov som selskabsskatteloven, at overdragelsen tillige sker efter fusionsskattelovens regler.
§ 18, stk. 6 og 7 er indsat ved § 2.7 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020 med virkning for fusioner og omdannelser, der gennemføres med skattemæssig virkning d. 01.01.2020 eller senere.
§ 18, stk. 5 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 672 af 19.04.2021 fra d. 21.04.2021. I § 18, stk. 5, 3. og 4. pkt., ændres »15 pct.« til: »16 pct.«, og i 7. pkt. ændres »2018« til: »2027«.
§ 18, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 350.6 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 18, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 204 i lov om finansiel virksomhed« til: »§ 195 i lov om forsikringsvirksomhed«.

§ 18 a. Uanset § 18, stk. 3, 2. pkt., finder § 18, stk. 1 og 2, fortsat anvendelse i følgende tilfælde:

1) Ved omdannelse af en skattepligtig institution efter § 7 til en skattepligtig institution efter § 8, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, hvis overdragelsesdatoen er sammenfaldende med tidspunktet for indtræden af selskabsskattepligt for den modtagende institution, jf. selskabsskattelovens § 5 D, stk. 1.

2) Ved fusion, jf. § 18, stk. 1, nr. 2, hvor indkomsten i et selskab, som deltager i fusionen, opgøres efter reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 5, som følge af at koncernforbindelsen er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med fusionen, hvis overdragelsesdatoen er sammenfaldende med fusionsdatoen efter fusionsskattelovens § 5, stk. 3, eller selskabsskattelovens § 8 A, stk. 2, 3. pkt., for den modtagende institution.

3) Ved overdragelse af en livsforsikringsbestand efter § 18, stk. 1, nr. 4, hvis overdragelsesdatoen er sammenfaldende med den overdragelsesdato, der lægges til grund ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den overdragende og modtagende institution efter skattelovgivningens almindelige regler.

Stk. 2. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, nr. 1 og 2, at den modtagende institution indgiver en opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf for perioden fra og med den 1. januar i overdragelsesåret til og med den 31. december i overdragelsesåret. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter § 21 for den modtagende institution.

Stk. 3. Ved omdannelse efter stk. 1, nr. 1, laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget efter § 7 for den overdragende institution på overdragelsesdatoen, jf. § 24. Beskatningsgrundlaget efter § 8 opgøres fra overdragelsesdatoen til udgangen af indkomståret, hvor værdien af de ufordelte midler på overdragelsesdatoen for den overdragende institution anses for at være værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution efter § 8.

Stk. 4. Ved fusion efter stk. 1, nr. 2, opgøres værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution som værdien af de ufordelte midler den 1. januar i overdragelsesåret tillagt værdien af de ufordelte midler for den overdragende institution den 1. januar i overdragelsesåret.

Stk. 5. Ved overdragelse af en livsforsikringsbestand efter stk. 1, nr. 3, laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget af livsforsikringsbestanden efter § 8 på overdragelsesdatoen, jf. § 24. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter § 21 for den overdragende institution. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den modtagende institution opgøres værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse som værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution tillagt værdien af de ufordelte midler for livsforsikringsbestanden på overdragelsesdatoen.

§ 18 a er indsat ved § 2.8 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020 med virkning fra og med indkomståret 2020.

§ 19. Selskabsskattelovens § 4, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse ved en skattepligtig institutions skattepligtige overdragelse af en virksomhed til et nystiftet datterselskab, hvori institutionen bliver ejer af samtlige aktier eller anparter. Er institutionen skattepligtig efter såvel denne lov som selskabsskatteloven, skal overdragelsen tillægges skattemæssig virkning fra samme dato i relation til denne lov og til selskabsskatteloven.

Stk. 2. Selskabsskattelovens § 8 A finder tilsvarende anvendelse ved skattepligtig fusion af institutioner, der er skattepligtige efter denne lov. Er institutionerne skattepligtige efter såvel denne lov som selskabsskatteloven, skal overdragelsen tillægges skattemæssig virkning fra samme dato i relation til denne lov og til selskabsskatteloven.

§ 20. Skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne kan fradrages i skat efter denne lov efter ligningslovens § 33, stk. 1 og 2. Hele den i Danmark beskattede indkomst, jf. ligningslovens § 33, stk. 1, 2. pkt., opgøres som det beskatningsgrundlag, der svarer til skatten efter denne lov efter fradrag af eventuel negativ skat, jf. § 17, og eventuel skat efter stk. 3. Hensættelser og direkte udbetalinger til ordninger, der er fritaget for skat efter denne lov, jf. § 6, stk. 3, 5 og 7, § 7, stk. 2, nr. 2-10, § 8, stk. 6, og § 10, stk. 1-4, og ordninger, hvor pensionsopspareren ikke opfylder betingelserne for at være skattepligtig efter denne lov, jf. § 1, stk. 1, anses som udgifter efter ligningslovens § 33 F, stk. 2, jf. dog 4. pkt. Direkte udbetalinger af formueafkast til pensionsberettigede anført i § 7, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 7, anses dog ikke for udgifter efter ligningslovens § 33 F, stk. 2.

Stk. 2. For skattepligtige kan føres en konto for skatter efter denne lov af gevinst eller tab på et aktiv, hvis gevinst eller tab på det pågældende aktiv kan beskattes i fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne og gevinst eller tab medregnes efter lagerprincippet ved opgørelsen af afkastet. På kontoen indgår den forholdsmæssige del af den skattepligtiges skat af de udenlandske aktiver, der svarer til skatten af gevinst på aktivet, og som der ikke er givet fradrag for efter stk. 1. Overstiger den skat til fremmed stat, Grønland eller Færøerne af de løbende værdistigninger, der kan gives fradrag for efter stk. 1, den forholdsmæssige del af den skattepligtiges skat, der svarer til gevinst på aktivet, kan det overskydende beløb, der kan rummes inden for saldoen, fradrages i den skattepligtiges øvrige skat efter denne lov. Saldoen nedsættes med det fradragne beløb. Kan et fradragsberettiget beløb ikke rummes i den skattepligtiges øvrige skat efter denne lov, udbetales beløbet kontant. Hvis der er tab på aktivet, beregnes en negativ skat, der fragår i saldoen.

Stk. 3. Hvis skatten efter denne lov er mindre end fradraget for udenlandsk skat, jf. stk. 1 eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan de skattepligtige fremføre skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne, som ikke kan fradrages i årets skat, sammen med eventuel negativ skat efter denne lov. Det fremførelsesberettigede beløb opgøres efter stk. 1 eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst og er det mindste beløb af enten skatten betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne eller den danske skat af det positive udenlandske lempelsesberettigede beskatningsgrundlag. Fremførelsen af lempelse kan alene foretages, hvis det dokumenteres, at der ikke i udlandet er givet lempelse for skat pålagt i udlandet af samme indkomst på selskabsniveau eller til den pågældende pensionsberettigede.

Stk. 4. For livsforsikringsselskaber, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, kan fradrag efter stk. 1 foretages i skatten efter § 8, hvis fradraget ikke er foretaget i skatten efter selskabsskatteloven.

§ 20, stk. 1, 3. og 4. pkt. er indsat ved § 2.12 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.
§ 20, stk. 3 er ændret ved § 2.13 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 20, stk. 3, 1. og 2. pkt., indsættes efter »stk. 1«: »eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst«.

Kapitel 4: Opkrævning m.v.

§ 21. De skattepligtige efter § 1, stk. 2, og forsikringsselskaber m.v., jf. dog § 22, der udbyder pensionsordninger omfattet af § 1, stk. 1, indgiver senest den 31. maj efter indkomstårets udløb en samlet opgørelse til told- og skatteforvaltningen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt af skatten for indkomståret. Af den beregnede endelige skat for indkomståret beregnes renter fra den 20. februar i året efter indkomståret, til betaling sker, jf. dog 4.-7. pkt. Skatten med tillæg af beregnede renter indbetales samtidig med indsendelse af opgørelsen. Forsikringsselskaber m.v., jf. dog § 22, kan senest den 19. februar året efter indkomståret vælge at betale acontoskat. For de forsikringsselskaber m.v., der vælger at betale acontoskat, beregnes renter af forskellen mellem den beregnede endelige skat og den indbetalte acontoskat for indkomståret fra den 20. februar året efter indkomståret, og til betaling sker. Skyldige skattebeløb med tillæg af beregnede renter indbetales samtidig med indsendelse af den endelige opgørelse. Overskydende skattebeløb med tillæg af renter tilbagebetales. Renten efter 2. og 6. pkt. svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, 6. pkt., for året efter indkomståret. Renten efter 7. pkt. svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, 4. pkt., for året efter indkomståret. Betales skatten for sent, beregnes renten efter 2. og 6. pkt. dog kun til og med sidste rettidige indbetalingsdag.

Stk. 2. Det påhviler det forsikringsselskab m.v., med hvilket pensionsordningen omfattet af § 1, stk. 1, er indgået, at opgøre beskatningsgrundlaget efter § 4, stk. 1-6, eller § 4 a, stk. 1-10. For forsikringer med ret til rentebonus skal forsikringsselskabet m.v. indeholde skatten inden tilførsel af midler til depot, særlige bonushensættelser eller udbetaling af pensionisttillæg. For forsikringer uden ret til rentebonus skal forsikringsselskabet m.v. indeholde skatten med tillæg af renter efter stk. 1 på det depot, som skatten vedrører, 1 uge før skatten indbetales, dog senest 1 uge før den sidste rettidige indbetalingsdag. Forsikringsselskabet m.v. skal indbetale skatten, selv om der ikke måtte være likvide midler på den pensionsberettigedes depot. Den pensionsberettigede skal forrente det beløb, som forsikringsselskabet m.v. måtte have udlagt for den pensionsberettigede, med den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, 6. pkt., fra det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet m.v. har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på udlægget. Denne renteudgift kan ikke fradrages ved opgørelsen af den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst. Skatten opgøres for hver ordning. Forsikringsselskabet m.v. skal årligt underrette den skattepligtige om det beregnede skattebeløb for det foregående indkomstår efter regler, der fastsættes af skatteministeren.

§ 21, stk. 1, 8.-10. pkt. er ophævet, og nyt 8.-9. pkt. er indsat, ved § 3.8 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016 med virkning for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb vedrørende ansættelsesændringer for pensionsafkast, der vedrører indkomståret 2016 og senere indkomstår, og for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb, der sker fra og med d. 01.01.2016. 11. pkt. bliver herefter 10. pkt. Hidtidig formulering af 8.-10. pkt.: Renten efter 2. og 6. pkt. svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, for året efter indkomståret. Renten efter 7. pkt. svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, for året efter indkomståret med fradrag af 3,5 procentpoint. Renten efter 7. pkt. kan ikke blive mindre end 0 pct.
§ 21, stk. 2 er ændret ved § 3.9 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016 med virkning for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb vedrørende ansættelsesændringer for pensionsafkast, der vedrører indkomståret 2016 og senere indkomstår, og for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb, der sker fra og med d. 01.01.2016. I § 21, stk. 2, 5. pkt., ændres »§ 27, stk. 5, 2. pkt.,« til: »§ 27, stk. 5, 6. pkt.,«.

§ 22. Pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde indgiver senest den 22. januar efter indkomstårets udløb en opgørelse til told- og skatteforvaltningen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt af skatten for hver af de skattepligtige pensionsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 1. Opgørelsen for pensionsopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 12, 12 A eller 13, konti efter pensionsbeskatningslovens § 42, og rateopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A, og SP-konti, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, kan dog ske samlet. Af den beregnede endelige skat for indkomståret beregnes renter fra den 8. januar i året efter indkomståret til den 15. januar i året efter indkomståret. Skatten med tillæg af beregnede renter indbetales samtidig med indsendelse af opgørelsen. Pengeinstituttet m.v. kan vælge at betale renten på vegne af pensionsopsparerne og efterfølgende ud fra kriterier fastsat i det enkelte pengeinstitut m.v. vælge at foretage en individuel renteberegning og renteopkrævning for den enkelte pensionsopsparer. Renten svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, 6. pkt., for året efter indkomståret.

Stk. 2. Pengeinstituttet m.v. hæver skatten på den konto, som skatten vedrører, en uge før den sidste rettidige indbetalingsdag. Pengeinstituttet m.v. skal hæve beløbet, selv om der ikke måtte være dækning på den kontantkonto, der er knyttet til et værdipapirdepot. Kontohaveren forrenter det beløb, hvormed kontoen er overtrukket, med den for kontoen gældende indlånsrentesats eller efter aftale med penge- eller kreditinstituttet med den udlånsrente, der måtte være aftalt med det pågældende institut, fra det tidspunkt, hvor instituttet har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på overtrækket, jf. 6. pkt. Denne renteudgift kan ikke fradrages ved opgørelsen af den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst. Pengeinstituttet m.v. skal senest 8 uger efter skattens betaling underrette den skattepligtige om skattebeløbet efter regler, der fastsættes af skatteministeren. Er kontoen overtrukket, skal den pensionsberettigede samtidig have underretning fra pengeinstituttet m.v. om, med hvilket beløb kontoen er overtrukket.

§ 22, stk. 1 er ændret ved § 3.10 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016 med virkning for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb vedrørende ansættelsesændringer for pensionsafkast, der vedrører indkomståret 2016 og senere indkomstår, og for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb, der sker fra og med d. 01.01.2016. I § 22, stk. 1, 6. pkt., ændres »§ 27, stk. 5,« til: »§ 27, stk. 5, 6. pkt.,«.

§ 23. Ved ophævelse af en af de pensionsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, i løbet af indkomståret skal forsikringsselskabet m.v. foretage en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf, jf. dog stk. 4. Forsikringsselskabet m.v. skal tilbageholde skatten og angive og indbetale den til told- og skatteforvaltningen inden for 3 hverdage, efter at forsikringsselskabet m.v. har udbetalt den skattepligtige ydelse. Hvor ophævelsen ikke medfører, at der sker udbetaling, skal det pågældende forsikringsselskab m.v. tilbageholde skatten og angive og indbetale den til told- og skatteforvaltningen, inden for 1 måned efter at forsikringsselskabet m.v. har fået kendskab til ophævelsen. Samtidig med indbetalingen af skatten giver forsikringsselskabet m.v. den skattepligtige underretning om indbetalingen efter regler, der fastsættes af skatteministeren. Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsopsparingskonto anses et værdipapir for afstået på tidspunktet for ophævelse af kontoen for et beløb svarende til handelsværdien på ophævelsestidspunktet. Ved denne opgørelse skal der ud over forfaldne renter medregnes de renter, der på ophævelsestidspunktet er påløbne, men ikke forfaldne. Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning, der opgør det skattepligtige afkast efter §§ 4 eller 4 a, medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret.

Stk. 2. Pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde angiver og indbetaler senest den 22. januar efter indkomstårets udløb den resterende skyldige skat efter stk. 1 med tillæg af beregnede renter efter stk. 3 til told- og skatteforvaltningen. For øvrige forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af § 1, stk. 1, skal indbetalingen senest finde sted den 31. maj efter indkomstårets udløb. Samtidig indsendes opgørelse over beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt skatten for hver af de i § 1, stk. 1, nævnte skattepligtige pensionsordninger. Opgørelsen for pensionsopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 12, 12 A eller 13, og konti efter pensionsbeskatningslovens § 42, rateopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A, og SP-konti, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, kan dog ske samlet. Overskydende skattebeløb med tillæg af beregnede renter efter stk. 3 udbetales til forsikringsselskabet m.v.

Stk. 3. Hvis indbetaling af skatten ikke finder sted inden udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, skal forsikringsselskaber m.v. svare renter fra fristens udløb til betaling sker. Renten svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, 6. pkt. Betales skatten senere end de frister, der er nævnt i stk. 2, beregnes renten dog kun til denne dag. Betales skatten senere end de frister, der er nævnt i stk. 2, anvendes § 28.

Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved ophævelse af en af de opsparingsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, i forbindelse med en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 22 D, § 22 F, § 41 eller § 41 A, når overførslen sker inden for samme forsikringsselskab m.v. eller mellem to forsikringsselskaber m.v. I stedet indgiver forsikringsselskabet m.v. eller det forsikringsselskab m.v., hvortil ordningen er flyttet, opgørelse for perioden fra den 1. januar i indkomståret til og med den 31. december i indkomståret. Hvis overførsel af ordningen medfører, at ordningen skifter opgørelsesmetode i løbet af indkomståret, laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget for de forsikringer, der skifter opgørelsesprincip, på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter §§ 21 og 22. Ved overgang til beskatning efter § 4 anses værdien af forsikringens depot på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode for at være værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse, jf. § 4, stk. 1. Ved overgang til beskatning efter § 4 a opgøres det skattepligtige afkast efter § 4 a, som om indkomståret for ordningen er den del af indkomståret, hvor ordningen opgøres efter § 4 a. Ved overgang til beskatning efter § 3 opgøres det skattepligtige afkast efter § 3, som om indkomståret for ordningen er den del af indkomståret, hvor ordningen opgøres efter § 3.

§ 23, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 3.11 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016 med virkning for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb vedrørende ansættelsesændringer for pensionsafkast, der vedrører indkomståret 2016 og senere indkomstår, og for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb, der sker fra og med d. 01.01.2016. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Renten svarer til renten efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, jf. stk. 2.
§ 23, stk. 4 er ændret ved § 2.14 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 23, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »pensionsbeskatningslovens«: »§ 22 D, § 22 F,«.

§ 23 a. Når skattepligten for de skattepligtige, der er nævnt i § 1, stk. 1 og 3, ophører, uden at der er tale om dødsfald, skal forsikringsselskabet m.v. foretage en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf. Forsikringsselskabet m.v. skal tilbageholde skatten og angive og indbetale den til told- og skatteforvaltningen, inden for 1 måned efter at forsikringsselskabet m.v. har fået kendskab til ophøret. Samtidig med indbetalingen af skatten giver forsikringsselskabet m.v. den skattepligtige underretning om indbetalingen. Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsopsparingskonto anses et værdipapir for afstået på tidspunktet for ophør af skattepligten for et beløb svarende til handelsværdien på ophørstidspunktet. Ved denne opgørelse skal der ud over forfaldne renter medregnes de renter, der på ophørstidspunktet er påløbne, men ikke forfaldne. Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning, der opgør det skattepligtige afkast efter §§ 4 eller 4 a, medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret. § 23, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anvendelsen af § 15, stk. 7, skal den skattepligtige til brug for pengeinstituttets opgørelse som nævnt i stk. 1 give instituttet oplysning om værdierne opgjort efter § 15, stk. 7, 1. og 4. pkt., på grundlag af senest foreliggende regnskab. Ved anvendelsen af § 16, stk. 2, skal den skattepligtige til brug for pengeinstituttets opgørelse som nævnt i stk. 1 give instituttet oplysning som nævnt i § 16, stk. 3, på grundlag af senest foreliggende regnskab eller af værdien af aktiverne i kommanditselskabet som nævnt i § 16, stk. 2, 2. pkt., på tidspunktet for skattepligtsophøret som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Henstår der en negativ skat, jf. § 17, ved udgangen af det indkomstår, hvor skattepligten for de skattepligtige, der er nævnt i § 1, stk. 1 og 3, ophører, uden at der er tale om dødsfald, kan den negative skat anvendes til modregning i positiv skat ved en eventuel senere genindtræden i skattepligt efter § 1, stk. 1 og 3. Ophæves pensionsordningen i tiden efter ophør af skattepligt efter § 1, stk. 1 og 3, uden at skattepligten efter § 1, stk. 1 og 3, er genindtrådt, finder § 25 anvendelse.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter regler om underretningen efter stk. 1.

§ 24. Når skattepligten for de skattepligtige, der er nævnt i § 1, stk. 2, ophører, skal der senest 3 måneder efter ophøret indgives endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt af skatten for det løbende indkomstår og for det foregående indkomstår til told- og skatteforvaltningen, hvis der ikke er indgivet endelig opgørelse for dette. Skyldige skattebeløb med tillæg af eventuelle renter efter stk. 2 indbetales samtidig med indsendelse af opgørelserne. Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget anses aktiver og passiver for afstået på tidspunktet for skattepligtens ophør for et beløb svarende til handelsværdien på ophørstidspunktet.

Stk. 2. Af den beregnede endelige skat for det foregående indkomstår beregnes der renter fra den 20. februar i det løbende indkomstår, til betaling sker. Renten vedrørende overskydende skattebeløb svarer til renten i § 27, stk. 5, 4. pkt., og renten vedrørende skyldige skattebeløb svarer til renten i § 27, stk. 5, 6. pkt. Betales skatten for sent, beregnes renten efter 1. pkt. dog kun til den sidste rettidige indbetalingsdag. Ved rettidig betaling af skatten for det løbende indkomstår beregnes der ikke renter. Hvis indbetaling af skatten ikke finder sted inden udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, beregnes renter efter § 28 til betaling sker.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for skat, som skattepligtige, der er nævnt i § 1, stk. 2, indeholder for pensionsordninger efter § 1, stk. 1.

§ 24, stk. 1 er ændret ved § 3.12 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016 med virkning fra og med indkomståret 2016. I § 24, stk. 1, 3. pkt., ændres »et værdipapir« til: »aktiver og passiver«.
§ 24, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 3.13 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016 med virkning for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb vedrørende ansættelsesændringer for pensionsafkast, der vedrører indkomståret 2016 og senere indkomstår, og for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb, der sker fra og med d. 01.01.2016. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Renten svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, for det løbende indkomstår.

§ 25. Henstår der ved udgangen af det indkomstår, hvori en af de pensionsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, ophører, eller hvori skattepligten for en af de skattepligtige, der er nævnt i § 1, stk. 2, ophører, en negativ skat, jf. § 17, der ikke kan udnyttes til fradrag i skat for efterfølgende indkomstår, og som ikke kan udbetales efter § 17, stk. 2-5, kan et beløb, der svarer til den negative skat, udbetales til ordningen eller institutionen, jf. dog stk. 2. Der kan dog højst udbetales et beløb svarende til den skat efter denne lov, skat efter lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) og den afgift efter realrenteafgiftsloven, der er betalt for de 5 indkomstår umiddelbart forud for det første af de år, for hvilke der foreligger uudnyttet negativ skat.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved ophør af en af de opsparingsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, i forbindelse med en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41 eller § 41 A, når overførslen sker inden for samme forsikringsselskab m.v. eller mellem to forsikringsselskaber m.v. I stedet kan den negative skat udnyttes til fradrag i skat for efterfølgende år i den nyoprettede ordning eller den bestående ordning, hvortil den oprindelige ordning er overført.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse ved ophævelse af en pensionsordning som nævnt i § 23 a, stk. 3, 2. pkt.

§ 26. Hvis den seneste frist for indsendelse af opgørelse og indbetaling af skat falder på en dansk banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag.

Stk. 2. For udenlandske forsikringsselskaber m.v. uden fast driftssted i Danmark, der udbyder pensionsordninger til personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, og som ikke anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, forlænges fristen til den førstkommende bankdag i det land, hvor selskabet m.v. har hjemsted, hvis den seneste frist for indsendelse af opgørelse og indbetaling af skat falder på en banklukkedag i det land, hvor selskabet m.v. har hjemsted.

§ 26, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 324 af 30.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 26, stk. 1, ændres »en dansk helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.« til: »en dansk banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag.«
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 6.2 i lov nr. 324 af 30.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 26, stk. 2, ændres »følgende hverdag, hvis den seneste frist for indsendelse af opgørelse og indbetaling af skat falder på en helligdag eller en lørdag i det land,« til: »førstkommende bankdag i det land, hvor selskabet m.v. har hjemsted, hvis den seneste frist for indsendelse af opgørelse og indbetaling af skat falder på en banklukkedag i det land,«.

§ 27. Told- og skatteforvaltningen kontrollerer opgørelserne og skatteberegningerne efter §§ 21-25. Anser told- og skatteforvaltningen den endelige opgørelse eller beregning efter §§ 21-25 for urigtig, kan forvaltningen ændre opgørelsen og beregningen.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen underretter den, der har indsendt opgørelsen, om eventuelle ændringer af skatten og om begrundelsen for ændringen samt om adgangen til at klage til Landsskatteretten eller til skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3. Er der tale om ændring af skatten for pensionsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, videresender forsikringsselskabet m.v. meddelelsen til den skattepligtige, inden 4 uger efter at forsikringsselskabet m.v. har modtaget underretning om ændringen af skatten.

Stk. 3. Anser en skattepligtig pensionsberettiget den af forsikringsselskabet m.v. foretagne opgørelse af beskatningsgrundlaget eller beregning af skatten for urigtig, kan den skattepligtige indbringe spørgsmålet for Landsskatteretten eller for skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, senest 3 måneder efter modtagelsen af underretning efter §§ 21 og 22 og § 23, stk. 1. Den pensionsberettigede skal vedlægge en erklæring fra forsikringsselskabet m.v. om beregningen af skatten og anføre, på hvilke punkter den pensionsberettigede mener at skatten er opgjort forkert, og forsikringsselskabet m.v.s kommentarer hertil.

Stk. 4. Medfører en ændring, at et endeligt skattebeløb nedsættes, tilbagebetales for meget indbetalt skat inden 6 uger fra afgørelsen. Yderligere skattebeløb skal indbetales inden 6 uger efter meddelelsen fra told- og skatteforvaltningen om den ændrede skat.

Stk. 5. Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter §§ 21 eller 24 af et pensionsinstitut, forrentes forskelsbeløbet fra den 20. februar i året efter indkomståret, til betaling sker. Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter § 22 af et pengeinstitut, et kreditinstitut eller en kapitalpensionsfond, forrentes forskelsbeløbet fra den 8. januar i året efter indkomståret, til betaling sker. Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter §§ 23, 23 a eller 24, forrentes forskelsbeløbet fra de frister for indbetaling af skatten, der er nævnt i § 23, stk. 1, 2. og 3. pkt., eller § 23 a, stk. 1, 2. pkt., eller for ændring af skattebeløb for det løbende indkomstår fra sidste rettidige betalingsdag, jf. § 24, stk. 1, 1. og 2. pkt., til betaling sker. Renten vedrørende overskydende skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som den gennemsnitlige 3-måneders-CITA-renteswapreferencerente for alle bankdage fra og med den 1. september til og med den 30. november i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten efter 4. pkt. kan dog ikke overstige 5 pct. Renten vedrørende skyldige skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten efter 6. pkt. kan dog ikke overstige 10 pct. Forskelsbeløb som nævnt i 1.-3. pkt. forrentes med renten for skyldige skattebeløb efter 6. pkt. Betales den yderligere skat efter den frist, der er fastsat i stk. 4, beregnes renten dog kun til sidste rettidige betalingsdag.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen offentliggør renterne vedrørende henholdsvis overskydende skattebeløb og skyldige skattebeløb som anført i stk. 5 senest den 15. december forud for det til indkomståret svarende kalenderår.

§ 27, stk. 5 er ændret ved § 3.14 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016 med virkning for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb vedrørende ansættelsesændringer for pensionsafkast, der vedrører indkomståret 2016 og senere indkomstår, og for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb, der sker fra og med d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Stk. 5. Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter §§ 21-24 af et pensionsinstitut, forrentes forskelsbeløbet fra den 20. februar i året efter indkomståret, til betaling sker. Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter §§ 22-23 a af et pengeinstitut, et kreditinstitut eller en kapitalpensionsfond, forrentes forskelsbeløbet fra den 8. januar i året efter indkomståret, til betaling sker. Renten for det indkomstår, som forrentningen vedrører, beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18). Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit af den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler. Det simple gennemsnit, jf. 3. pkt., opgøres med én decimal. Renten offentliggøres senest den 15. december forud for det til indkomståret svarende kalenderår. Betales den yderligere skat efter den frist, der er nævnt i stk. 4, beregnes denne rente dog kun til sidste rettidige indbetalingsdag.
§ 27, stk. 6 er indsat ved § 3.15 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016 med virkning for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb vedrørende ansættelsesændringer for pensionsafkast, der vedrører indkomståret 2016 og senere indkomstår, og for forrentning af overskydende og skyldige skattebeløb, der sker fra og med d. 01.01.2016.
§ 27, stk. 5 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020 med virkning fra og med indkomståret 2020. I § 27, stk. 5, 3. pkt., ændres »§ 23, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 23, stk. 1, 2. og 3. pkt.«, og i 4. pkt. udgår », der offentliggøres af NASDAQ OMX,«.

§ 28. Hvis skatten med tillæg eller fradrag af eventuelle renter ikke er betalt rettidigt, skal der betales renter fra sidste rettidige indbetalingsdag, til betaling sker. Renten svarer til den rente, der er fastsat i § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven.

Stk. 2. Renter efter stk. 1 kan ikke fradrages i beskatningsgrundlaget.

Stk. 3. Ved tilbagebetaling efter fristen i § 27, stk. 4, af for meget indbetalt skat med tillæg af renter efter § 27, stk. 5, betales en rente, der svarer til den rente, der er fastsat i § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven.

Stk. 4. Opkrævningslovens kapitel 5 finder anvendelse på opkrævningen af betalinger og udbetalinger omfattet af denne lov.

§ 29. Hvis opgørelserne efter §§ 21-24 ikke indgives rettidigt, opgør told- og skatteforvaltningen beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf skønsmæssigt.

Stk. 2. Er skatten opgjort skønsmæssigt efter stk. 1, betales renter efter § 28 fra den sidste rettidige indbetalingsdag efter §§ 21-24 og 26, til betaling sker.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge de skattepligtige efter § 1, stk. 2, forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af § 1, stk. 1, investeringsforeninger samt skattepligtige omfattet af § 1, stk. 1 og 3, inden en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som forvaltningen har brug for ved kontrollen med opgørelsen af skatten efter §§ 21-24.

Stk. 4. Indsendes opgørelserne efter §§ 21-24 eller oplysningerne efter stk. 3 ikke rettidigt, kan skatteministeren som tvangsmiddel pålægge den, der skal indsende opgørelsen eller oplysningerne, daglige eller ugentlige bøder, indtil opgørelserne eller oplysningerne fremkommer eller der udstedes et bødeforelæg for overtrædelse af § 32 a, stk. 1 eller 2, som følge af at pålægget om at give told- og skatteforvaltningen oplysninger, jf. stk. 3, ikke efterkommes.

§ 29, stk. 4 er ændret ved § 5.1 i lov nr. 789 af 04.05.2021 fra d. 01.07.2021. I § 29, stk. 4, indsættes efter »fremkommer«: »eller der udstedes et bødeforelæg for overtrædelse af § 32 a, stk. 1 eller 2, som følge af at pålægget om at give told- og skatteforvaltningen oplysninger, jf. stk. 3, ikke efterkommes«.

§ 30. Hvis en skattepligtig ikke rettidigt giver pengeinstituttet oplysning om værdierne efter § 15, stk. 7, og § 16, stk. 3, skal pengeinstituttet i forbindelse med indgivelsen af opgørelsen efter §§ 22 og 23 a orientere told- og skatteforvaltningen om, at oplysning om de nævnte værdier ikke er modtaget. Told- og skatteforvaltningen sender herefter en meddelelse til den skattepligtige om, at denne ikke rettidigt har indsendt oplysning om værdierne efter § 15, stk. 7, og § 16, stk. 3, til pengeinstituttet, og orienterer pengeinstituttet herom. Den skattepligtige skal senest 1 måned efter meddelelsens datering give pengeinstituttet oplysning om værdierne efter § 15, stk. 7, og § 16, stk. 3.

§ 31. Skatteministeren kan fastsætte regler om lovens administration, herunder om

1) det regnskabsmæssige grundlag for udarbejdelsen af opgørelsen efter §§ 21-24,

2) hvilke oplysninger der skal meddeles told- og skatteforvaltningen til brug for opgørelsen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf, samt den form, i hvilken disse oplysninger skal gives,

3) omregning af anskaffelsessummer og afhændelsessummer til kontantværdi, jf. § 15, stk. 3,

4) tilpasningen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf,

5) tilpasning af fristen for indsendelse af opgørelse og skat og tilpasning af forrentningen heraf ved flytning af en ordning til eller fra et forsikringsselskab m.v.,

6) tilpasning af, hvem det påhviler at indbetale skatten,

7) videregivelse af oplysninger mellem forsikringsselskaber m.v. til brug ved skatteberegningen i forbindelse med overførsler som nævnt i § 10, stk. 6,

8) modregning af negativ skat efter § 25 ved indbetaling af skat efter § 23 eller afgift efter § 38 i pensionsbeskatningsloven, herunder om forsikringsselskabers m.v. hæftelse for beløb modregnet i strid med § 25, samt forrentning af disse, og

9) hvilke oplysninger der skal meddeles told- og skatteforvaltningen til brug for opgørelsen af den skat efter denne lov, der skal overføres til Grønland efter skatteaftalen mellem Danmark og Grønland af 20. februar 2012.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at der ikke skal indbetales skat for pensionsberettigede, der ikke er skattepligtige efter § 1, stk. 1 og 3.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om de administrative forhold i forbindelse med opgørelsen af beskatningsgrundlaget, dokumentationskrav og adgang til at omgøre valget af opgørelsesmetode efter § 4 eller § 4 a. Omgøres valget af opgørelsesmetode efter § 4 eller § 4 a i løbet af indkomståret, finder § 23, stk. 4, 3.-6. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 32. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for skattekontrollen,

2) undlader at indgive opgørelse efter §§ 21-24 eller

3) undlader at indbetale skatten rettidigt.

Stk. 2. Den, der begår den nævnte overtrædelse med forsæt til skatteunddragelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 32 a. Virksomheder, der efter § 29, stk. 3, modtager et pålæg om indsendelse af oplysninger og undlader senest 4 uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget, straffes med bøde.

Stk. 2. Virksomheder, der efter udløbet af 4-ugersfristen i stk. 1 modtager en skriftlig meddelelse fra told- og skatteforvaltningen om at efterkomme et pålæg som nævnt i stk. 1, straffes med bøde, hvis pålægget ikke efterkommes senest 14 dage efter meddelelsens modtagelse. Der straffes med bøde efter 1. pkt., indtil pålægget efterkommes.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 32 a er indsat ved § 5.2 i lov nr. 789 af 04.05.2021 fra d. 01.07.2021.

§ 33. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis denne erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den tilkendegivelse, der er nævnt i stk. 1, finder retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 34. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.


Kapitel 5: Skattepligtige institutioner under administration

§ 35. Træffer Finanstilsynet eller en tilsvarende tilsynsmyndighed i et land inden for Den Europæiske Union eller et andet land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, beslutning om, at en pensionskasses bestand af pensionstilsagn eller et livsforsikringsaktieselskabs forsikringsbestand tages under administration, indtræder administrationsboet ved administrator i pensionskassens eller livsforsikringsaktieselskabets forpligtelse til at indgive opgørelser over beskatningsgrundlaget m.v., jf. bestemmelserne i kapitel 4. Administrationsboet hæfter for pensionskassens eller livsforsikringsaktieselskabets skat efter denne lov, herunder resterende skat og renter, der forfalder til betaling den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, eller senere, samt den skat, der påhviler bestanden af pensionstilsagn eller forsikringsbestanden. Overskydende skat og renter, herunder beløb svarende til uudnyttet negativ skat, jf. § 25, der forfalder til udbetaling den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, eller senere, tilfalder administrationsboet.


Kapitel 6: Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 36. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2010, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. For de opsparingsformer, der er nævnt i § 1, stk. 1, som efter § 10, stk. 1, 3. pkt., i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), afslutter indkomståret 2009 den 30. november 2009, løber indkomståret 2010 fra den 1. december 2009 til den 31. december 2010.

Stk. 3. Loven har virkning for pensionsberettigede med pensionsordninger i udenlandske forsikringsselskaber m.v. fra og med indkomståret 2008. For pensionsberettigede med opsparingsformer, der er nævnt i § 1, stk. 1, som efter § 10, stk. 1, 3. pkt., i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), afslutter deres indkomstår 2007 den 30. november 2007, løber indkomståret 2008 fra den 1. december 2007 til den 31. december 2008.

Stk. 4. Lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 5. november 2006, ophæves med virkning fra og med indkomståret 2010. § 2, stk. 1, nr. 3, og stk. 3, nr. 1-3 og 7-10, og § 4 i den nævnte lov ophæves dog med virkning fra og med indkomståret 2008.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 28, stk. 4.

Stk. 6. Regler fastsat i medfør af lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 5. november 2006, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov. Overtrædelser straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 36 a. Renter af skattebeløb efter lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 5. november 2006, henføres til betalingsåret.

§ 37. For pensionsberettigede, der i indkomstårene 2008 og 2009 overfører en opsparingsordning i et pensionsinstitut omfattet af § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), efter pensionsbeskatningslovens § 41 til et udenlandsk pensionsinstitut, indgiver pensionsinstituttet, hvortil ordningen er flyttet, opgørelse over beskatningsgrundlaget m.v., jf. § 21, for perioden fra overførselstidspunktet i indkomståret til og med den 31. december i indkomståret.

§ 38. Skattepligtige efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) med undtagelse af Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Den Sociale Pensionsfond og hjælpe- og understøttelsesfonde, der er godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 52, andre hjælpe- og understøttelsesfonde med pensionslignende formål og pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, der ved udgangen af indkomståret 2009 har uudnyttet negativ pensionsafkastskat, kan uanset § 25 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) få den uudnyttede fremførelsesberettigede negative skat udbetalt. For Arbejdsmarkedets Tillægspension gælder dette dog kun uudnyttet negativ pensionsafkastskat, der kan henføres til Den Særlige Pensionsopsparing eller Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister. Skatten udbetales efter indgivelse af den endelige opgørelse efter §§ 22 og 24 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) for indkomståret 2009.

Stk. 2. Skattepligtige, der beskattes efter §§ 7 og 8, kan ikke udnytte negativ skat, der henstår ved udgangen af indkomståret 2009, til fradrag i skat for efterfølgende indkomstår. For Arbejdsmarkedets Tillægspension gælder dette tilsvarende for uudnyttet negativ skat som nævnt i stk. 1, 2. pkt.

§ 39. For skattepligtige efter § 1, stk. 1 og 2, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ved udgangen af indkomståret 2007 ejer indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), finder § 2, stk. 1, nr. 3, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) anvendelse for indkomståret 2008. Kursen den 31. december 2007 træder i stedet for parikurs for de obligationer, som den skattepligtige ejer ved udgangen af indkomståret 2007. For pensionsordninger i pengeinstitutter træder kursen den 30. november 2007 i stedet for parikurs for de obligationer, som den skattepligtige ejer ved udgangen af indkomståret 2007.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på puljeordninger i pengeinstitutter.

§ 40. Skattepligtige efter § 1, stk. 2, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), der den 31. december 2006 ejer indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), kan få udbetalt et beløb opgjort som den nominelle værdi af den skattepligtiges beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Reglen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis den skattepligtige har investeret i indeksobligationerne gennem en investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven). Det er en betingelse for udbetaling, at pengeinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen udbetaler beløbet til pengeinstituttet, der straks skal overføre det udbetalte beløb direkte til den skattepligtiges konto. Hvis den pensionsberettigede på udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pengeinstituttet, indsættes beløbet til den pensionsberettigede på en tilsvarende nyoprettet pensionskonto i pengeinstituttet. Hvis den pensionsberettigede på udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pengeinstituttet, som følge af at ordningen er flyttet til en tilsvarende ordning i et andet penge- eller pensionsinstitut, kan pengeinstituttet vælge i stedet at overføre beløbet til den tilsvarende pensionsordning i det andet penge- eller pensionsinstitut eller, hvis ordningen er ophævet i utide, at udbetale beløbet efter fradrag af en afgift på 60 pct. For skattepligtige, der har påbegyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb, bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pengeinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den skattepligtige. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning.

Stk. 2. Skattepligtige efter § 1, stk. 2, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), der den 31. december 2006 har en puljeordning, hvortil der er knyttet indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), herunder via investering i en investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), kan få udbetalt en andel af et beløb opgjort som den nominelle værdi af den til puljen tilknyttede beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Det er en betingelse for udbetaling, at pengeinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. For skattepligtige med puljeordninger skal pengeinstituttet straks overføre beløbet direkte til den skattepligtiges konto. Den skattepligtiges andel af kompensationsbeløbet beregner pengeinstituttet som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af de indeksobligationer, der er knyttet til den skattepligtiges ordning, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 12 og værdien af alle indeksobligationerne i puljeordningen. Hvis den pensionsberettigede på udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pengeinstituttet, indsætter pengeinstituttet beløbet til den pensionsberettigede på en tilsvarende nyoprettet pensionskonto i pengeinstituttet. Hvis den pensionsberettigede på udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pengeinstituttet, som følge af at ordningen er flyttet til en tilsvarende ordning i et andet penge- eller pensionsinstitut, kan pengeinstituttet vælge i stedet at overføre beløbet til den tilsvarende pensionsordning i det andet penge- eller pensionsinstitut eller, hvis ordningen er ophævet i utide, at udbetale beløbet efter fradrag af en afgift på 60 pct. For skattepligtige, der har påbegyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pengeinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den skattepligtige. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning.

Stk. 3. Pensionsberettigede, der den 31. december 2006 har en pensionsordning med ret til rentebonus i pensionsinstitutter efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som den 31. december 2006 ejer, herunder via en investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ligger til dækning for forpligtelserne over for de pensionsberettigede, kan få udbetalt en andel af et beløb opgjort som den nominelle værdi af pensionsinstituttets beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede enten efter det fordelingsmæssige kontributionsprincip, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om kontributionsprincippet, eller efter det aftalte fordelingsprincip, hvis kontributionsprincippet ikke anvendes, korrigeret for den enkelte pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 12. Overførslen af den enkelte pensionsberettigedes andel af beløbet sker til hver enkelt pensionsberettigede i overensstemmelse med vedkommendes valg enten ved indbetaling af beløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i pensionsinstituttet, ved indbetaling af beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut, eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., jf. dog 9. og 10. pkt. Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct. Hvis den pensionsberettigede ikke senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 4. pkt. meddeler pensionsinstituttet sit valg, anses den pensionsberettigede for at have valgt indbetaling af beløbet på pensionsordningen i pensionsinstituttet. Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom. Pensionsinstituttet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pensionsberettigede udbetales til pensionsinstituttet, der herefter straks overfører beløbet til den pensionsberettigede i overensstemmelse med dennes valg. For pensionsberettigede, der har påbegyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning. 4.-10. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pensionsberettigede, der på udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pensionsinstituttet.

Stk. 4. Pensionsberettigede, der den 31. december 2006 har en pensionsordning uden ret til rentebonus, jf. dog stk. 5-9, i pensionsinstitutter efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som den 31. december 2006 ejer, herunder via en investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ligger til dækning for forpligtelserne over for de pensionsberettigede, kan få udbetalt en andel af et beløb opgjort som den nominelle værdi af pensionsinstituttets beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregnes som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for den pensionsberettigedes ordning uden ret til rentebonus, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 12, og værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for alle ordninger uden ret til rentebonus i pensionsinstituttet. Overførslen af den enkelte pensionsberettigedes andel af beløbet sker til hver enkelt pensionsberettigede i overensstemmelse med vedkommendes valg enten ved indbetaling af beløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i pensionsinstituttet, ved indbetaling af beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., jf. dog 10. og 11. pkt. Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct. Hvis den pensionsberettigede ikke senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 5. pkt. meddeler pensionsinstituttet sit valg, anses den pensionsberettigede for at have valgt indbetaling af beløbet på pensionsordningen i pensionsinstituttet. Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom. Pensionsinstituttet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pensionsberettigede udbetales til pensionsinstituttet, der herefter straks overfører beløbet til den pensionsberettigede i overensstemmelse med dennes valg. For pensionsberettigede, der har påbegyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning. 5.-11. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pensionsberettigede, der på udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pensionsinstituttet.

Stk. 5. Pensionsberettigede, der den 31. december 2006 har en ordning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kan få udbetalt en andel af et beløb for de indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som Lønmodtagernes Dyrtidsfond ejer den 31. december 2006, herunder via en investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven). Beløbet opgøres som den nominelle værdi af Lønmodtagernes Dyrtidsfonds beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Det er en betingelse for udbetaling, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen udbetaler beløbet til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der straks skal overføre det udbetalte beløb direkte til den pensionsberettigedes konto. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregner Lønmodtagernes Dyrtidsfond som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for den pensionsberettigedes ordning, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 12, og værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for alle ordninger i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Hvis den pensionsberettigede på udbetalingstidspunktet har flyttet ordningen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond til et andet penge- eller pensionsinstitut, udbetales beløbet til den pensionsberettigede med fradrag af en afgift på 40 pct. For pensionsberettigede, der på udbetalingstidspunktet har fået opsparingen udbetalt, udbetaler Lønmodtagernes Dyrtidsfond beløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning.

Stk. 6. Pensionsberettigede, der den 31. december 2006 har en unit-linked ordning i et pensionsinstitut efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), kan få udbetalt en andel af et beløb for de indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som er knyttet til de pensionsberettigedes depoter den 31. december 2006, herunder via en investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven). Beløbet opgøres som den nominelle værdi af den til den samlede unit-linked ordning tilknyttede beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregner pensionsinstituttet som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af de indeksobligationer, der er knyttet til den pensionsberettigedes ordning, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 12, og værdien af de indeksobligationer, der er knyttet til den samlede unit-linked ordning i pensionsinstituttet. Overførslen af den enkelte pensionsberettigedes andel af beløbet sker til hver enkelt pensionsberettigede i overensstemmelse med vedkommendes valg, enten ved indbetaling af beløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i pensionsinstituttet, ved indbetaling af beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., jf. dog 11. og 12. pkt. Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct. Hvis den pensionsberettigede ikke senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 4. pkt. meddeler pensionsinstituttet sit valg, anses den pensionsberettigede for at have valgt indbetaling af beløbet på pensionsordningen i pensionsinstituttet. Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom. Pensionsinstituttet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pensionsberettigede udbetales til pensionsinstituttet, der herefter straks overfører beløbet til den pensionsberettigede i overensstemmelse med dennes valg. For pensionsberettigede, der har påbegyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning. 6.-12. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pensionsberettigede, der på udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pensionsinstituttet.

Stk. 7. Pensionsberettigede, der den 31. december 2006 har en SP-konto, kan få udbetalt en andel af et beløb for de indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ligger til dækning for de pensionsberettigedes konti den 31. december 2006. Beløbet opgøres som den nominelle værdi af beholdningen af hver obligationsserie, der ligger til dækning for SP-kontiene, opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Beløbet udbetales til pensionsinstituttet, der straks skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigedes depoter. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregnes som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for den pensionsberettigedes ordning, og værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for alle SP-kontiene i forsikringsselskabet m.v. Hvis den pensionsberettigede på udbetalingstidspunktet ikke længere har en SP-konto i pensionsinstituttet, indsættes beløbet til den pensionsberettigede på en nyoprettet pensionskonto i pensionsinstituttet. For pensionsberettigede, der har påbegyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb, bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning.

Stk. 8. Medlemmer og pensionister i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 31. december 2006 kan få udbetalt et beløb for de indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer den 31. december 2006, herunder via en investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og som ligger til dækning for pensionsordninger omfattet af § 2 i pensionsbeskatningsloven bortset fra Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister. Beløbet opgøres som den nominelle værdi af Arbejdsmarkedets Tillægspensions beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11. Kompensationsbeløbet nedsættes svarende til forholdet mellem 1982-hensættelserne og de samlede hensættelser, jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven). Det er en betingelse for udbetaling, at Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen udbetaler beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension, der straks skal overføre beløbet direkte til medlemmer og pensionister proportionalt med de optjente individuelle rettigheder.

Stk. 9. Pensionsberettigede, der den 31. december 2006 har en Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister, kan få udbetalt en andel af et beløb for de indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ligger til dækning for de pensionsberettigedes konti den 31. december 2006. Beløbet opgøres som den nominelle værdi af beholdningen af hver obligationsserie, der ligger til dækning for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister, opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11. Det er en betingelse for udbetaling, at ATP eller det pensionsinstitut, hvori den pensionsberettigede har en Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister, senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen udbetaler beløbet til ATP eller pensionsinstituttet, der straks skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigedes depoter. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregner ATP eller pensionsinstituttet som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for den pensionsberettigedes ordning, og værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister i ATP eller pensionsinstituttet. For pensionsberettigede, der har påbegyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler ATP eller pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning.

Stk. 10. Kompensationstallet beregnes for hver obligationsserie, hvori den cirkulerende mængde opgjort pr. første børsdag i 2008 er positiv. For pensionsordninger i pengeinstitutter beregnes kompensationstallet for hver obligationsserie, hvori den cirkulerende mængde opgjort pr. første børsdag efter den 30. november 2007 er positiv. Ved beregningen af kompensationstallet tages der udgangspunkt i ydelsesrækken som bestemt pr. 1. januar 2008 for hver serie med korrektion for indfrielser til samme dato. For pensionsordninger i pengeinstitutter tages der udgangspunkt i ydelsesrækken som bestemt pr. 1. december 2007. Ydelsesrækken konverteres til en forventet nominel ydelsesrække ved anvendelse af følgende forudsætninger:

1) For terminer, hvortil der er publiceret en kreditorindeksfaktor, anvendes denne. For øvrige terminer fastlægges kreditorindeksfaktoren under den forudsætning, at nettoprisindekset hvert år stiger eller falder svarende til den gennemsnitlige årlige stigning eller fald i perioden 2. november 2004 til 1. november 2007.

2) For obligationsserier med reallønsklausul forudsættes denne ikke aktiveret.

Stk. 11. For hver obligationsserie omfattet af stk. 10 beregnes obligationsseriens effektive nominelle rente på grundlag af den forventede nominelle ydelsesrække og obligationens gennemsnitskurs for alle handler den sidste børsdag i 2007. For pensionsordninger i pengeinstitutter anvendes sidste børsdag før den 1. december 2007. Ved beregningen anvendes det af OMX, den Nordiske Børs, København, på samme dag anvendte beregningsprincip for effektive renter for ikkeindekserede obligationer. Opgørelsen af det fremtidige skattepligtige afkast for en nominel obligationsbeholdning på 100 kr. inklusive indeksering pr. 1. januar 2008 eller for pensionsordninger i pengeinstitutter pr. 1. december 2007 opgøres efter principperne i 5.-11. pkt. Renter og indekstillæg opgøres som beholdningens andel af den nominelle ydelsesrække beregnet efter stk. 10. Den årlige kursstigning beregnes som den kursstigning på beholdningen, der fremkommer som forskellen mellem tilbagediskontering af det fremtidige ydelsesforløb opgjort henholdsvis primo og ultimo året ved anvendelse af den effektive nominelle rente som beregnet i 1. pkt. For hvert år summeres rente, indekstillæg og kursgevinst, som fremkommer ved anvendelse af 5. og 6. pkt. Beløbene opgøres som en sum ved tilbagediskontering til den 1. januar 2008 og for ordninger i pengeinstitutter til den 1. december 2007 ved anvendelse af den effektive nominelle rente som beregnet i 1. eller 2. pkt. For pensionsordninger i pensionsinstitutter fremkommer kompensationstallet for obligationsserien herefter som 15 pct. af denne sum i kroner divideret med 100, reduceret med forholdet mellem udtrækninger i 2007, der ikke indgår i ydelsesrækkerne efter stk. 10, 3. pkt., og beholdningen af ikke udtrukne obligationer den 31. december 2006. For pensionsordninger i pengeinstitutter fremkommer kompensationstallet for obligationsserien som 15 pct. af denne sum i kroner divideret med 100, reduceret med forholdet mellem udtrækninger i 2007, der ikke indgår i ydelsesrækkerne efter stk. 10, 4. pkt., og beholdningen af ikke udtrukne obligationer den 31. december 2006. Kompensationstallet opgøres med 4 decimaler. Hvis det beregnede kompensationstal er negativt, anses det i stedet for at være 0,0. Hvis den cirkulerende mængde for obligationsserien opgjort pr. 1. børsdag i 2008 eller for pensionsordninger i pengeinstitutter pr. 1. børsdag efter den 30. november 2007 ikke er positiv, anses kompensationstallet ligeledes for at være 0,0.

Stk. 12. Kompensationsbeløbet efter stk. 1-6 kan højst udgøre den forholdsmæssige del af indeksobligationernes værdi, der relaterer sig til den ikkefriholdte del af pensionsafkastskattepligtige ordninger. For livsforsikringsselskaber, hvor egenkapitalen ikke har separate investeringsaktiver, beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem de forsikringsmæssige hensættelser, der kan henføres til de ikkefriholdte pensionsafkastskattepligtige ordninger, og den samlede balancesum i livsforsikringsselskabet. For livsforsikringsselskaber, hvor egenkapitalen har separate investeringsaktiver, beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem de forsikringsmæssige hensættelser, der kan henføres til de ikkefriholdte pensionsafkastskattepligtige ordninger, og de samlede forsikringsmæssige hensættelser. For pensionskasser beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem pensionshensættelserne, der kan henføres til den ikkefriholdte del af de pensionsafkastskattepligtige ordninger, og de samlede pensionshensættelser. For Lønmodtagernes Dyrtidsfond beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem den ikkefriholdte del af formuen og den samlede formue. For den samlede unit-linked ordning beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem den ikkefriholdte del af unit-linked ordningen og den samlede unit-linked ordning. For pensionsordninger i særskilt depot i pengeinstitutter beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem den ikkefriholdte del af den pensionsafkastskattepligtiges opsparing og den pensionsberettigedes samlede pensionsopsparing. For puljeordninger i pengeinstitutter beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem den ikkefriholdte del af de pensionsafkastskattepligtige opsparingers del af pensionsopsparingen i puljeordningen og den samlede pensionsopsparing i puljen.

Stk. 13. Ved opgørelsen af beholdningen den 31. december 2006 medregnes alene ikke udtrukne obligationer.

Stk. 14. Indbetaling af kompensationsbeløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i forsikringsselskabet m.v. eller overførsel af beløbet til en tilsvarende pensionsordning i et andet forsikringsselskab m.v. efter stk. 1-4 anses for en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Stk. 15. Juridiske personer er ikke berettigede til kompensation efter denne bestemmelse.

Stk. 16. I de helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v., kan forsikringsselskabet m.v. undlade at anmode om kompensation for den pågældende.

Stk. 17.De udbetalte beløb efter stk. 1-9 medregnes ikke til beskatningsgrundlagene efter §§ 3-7 og § 2 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven).

Stk. 18. Forsikringsselskabet m.v. skal, senest 8 uger efter at told- og skatteforvaltningen har udbetalt beløbet til forsikringsselskabet m.v., underrette den pensionsberettigede om beløbet. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis den pensionsberettigede er omfattet af stk. 3, 4 og 6. Anser en pensionsberettiget den beregning eller fordeling af kompensationsbeløbet, som forsikringsselskabet m.v. har foretaget, for urigtig, kan den pensionsberettigede indbringe spørgsmålet for Landsskatteretten eller til skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, senest 3 måneder efter at den pensionsberettigede har modtaget underretning om beløbet. Den pensionsberettigede skal vedlægge en erklæring fra forsikringsselskabet m.v. om beregningen og fordelingen af kompensationsbeløbet og anføre, på hvilke punkter den pensionsberettigede mener at kompensationsbeløbet er opgjort forkert, og forsikringsselskabet m.v.s kommentarer hertil.

Stk. 19. Ved indbetaling af kompensationsbeløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut som nævnt i stk. 3, 4 og 6 skal der ikke ske endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf efter reglerne i § 23 eller § 23 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven).

Stk. 20. Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal meddeles told- og skatteforvaltningen til brug for udbetaling af kompensationen.

Stk. 21. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge de penge- og pensionsinstitutter, der har ansøgt om kompensation på vegne af deres kunder efter stk. 1-9, inden en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som forvaltningen har brug for ved kontrollen med opgørelsen af kompensationsbeløbene. Indsendes oplysningerne ikke rettidigt, kan skatteministeren som tvangsmiddel pålægge den, der skal indsende oplysningerne, daglige eller ugentlige bøder, indtil oplysningerne fremkommer. § 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbene.

Stk. 22. Penge- eller pensionsinstituttets normale omkostningsbestemte udgifter ved overførsel af beløbet til de pensionsberettigede kan fradrages i beløb efter stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., stk. 4, 1. pkt., stk. 5, 1. pkt., stk. 6, 1. pkt., stk. 7, 1. pkt., stk. 8, 1. pkt., og stk. 9, 1. pkt.

§ 41. Pensionsberettigede, der den 31. december 2007 har en pensionsordning med ret til rentebonus i pensionsinstitutter efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som den 31. december 2007 ejer fast ejendom omfattet af § 2, stk. 3, nr. 7-10, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ligger til dækning for forpligtelserne over for de pensionsberettigede, kan få udbetalt en andel af et beløb, der opgøres som 15 pct. af markedsværdien af den faste ejendom pr. 31. december 2005, jf. dog stk. 7. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede efter enten det fordelingsmæssige kontributionsprincip, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om kontributionsprincippet, eller det aftalte fordelingsprincip, hvis kontributionsprincippet ikke anvendes, korrigeret for den enkelte pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 7. Overførslen af den enkelte pensionsberettigedes andel af beløbet sker til hver enkelt pensionsberettigede i overensstemmelse med vedkommendes valg enten ved indbetaling af beløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i pensionsinstituttet, ved indbetaling af beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., jf. dog 9. og 10. pkt. Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct. Hvis den pensionsberettigede ikke senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 4. pkt. meddeler pensionsinstituttet sit valg, anses den pensionsberettigede for at have valgt indbetaling af beløbet på pensionsordningen i pensionsinstituttet. Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom. Pensionsinstituttet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pensionsberettigede udbetales til pensionsinstituttet, der herefter straks overfører beløbet til den pensionsberettigede i overensstemmelse med dennes valg. For pensionsberettigede, der har påbegyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning. 4.-10. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pensionsberettigede, der på udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pensionsinstituttet.

Stk. 2. Pensionsberettigede, der den 31. december 2007 har en pensionsordning uden ret til rentebonus, jf. dog stk. 3-6, i pensionsinstitutter efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som den 31. december 2007 ejer fast ejendom omfattet af § 2, stk. 3, nr. 7-10, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ligger til dækning for forpligtelserne over for de pensionsberettigede, kan få udbetalt en andel af et beløb, der opgøres som 15 pct. af den faste ejendom pr. 31. december 2005, jf. dog stk. 7. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregner pensionsinstituttet som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af den faste ejendom, der ligger til dækning for den pensionsberettigedes ordning uden ret til rentebonus, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 7 og værdien af den faste ejendom, der ligger til dækning for alle ordninger uden ret til rentebonus i pensionsinstituttet. Overførslen af den enkelte pensionsberettigedes andel af beløbet sker til hver enkelt pensionsberettigede i overensstemmelse med vedkommendes valg enten ved indbetaling af beløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i pensionsinstituttet, ved indbetaling af beløbet på en tilsvarende ordning i et andet penge- eller pensionsinstitut eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., jf. dog 10. og 11. pkt. Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct. Hvis den pensionsberettigede ikke senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 5. pkt. meddeler pensionsinstituttet sit valg, anses den pensionsberettigede for at have valgt indbetaling af beløbet på pensionsordningen i pensionsinstituttet. Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom. Pensionsinstituttet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pensionsberettigede udbetales til pensionsinstituttet, der herefter straks overfører beløbet til den pensionsberettigede i overensstemmelse med dennes valg. For pensionsberettigede, der har påbegyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning. 4.-11. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pensionsberettigede, der på udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pensionsinstituttet.

Stk. 3. Pensionsberettigede, der den 31. december 2007 har en ordning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kan få udbetalt en andel af et beløb for fast ejendom omfattet af § 2, stk. 3, nr. 7-10, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som Lønmodtagernes Dyrtidsfond ejer den 31. december 2007. Beløbet opgøres som 15 pct. af markedsværdien af den faste ejendom pr. 31. december 2005, jf. dog stk. 7. Det er en betingelse for udbetaling, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen udbetaler beløbet til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der straks skal overføre det udbetalte beløb direkte til den pensionsberettigedes konto. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregner Lønmodtagernes Dyrtidsfond som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af den faste ejendom, der ligger til dækning for den pensionsberettigedes ordning, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 7, og værdien af den faste ejendom, der ligger til dækning for alle ordninger i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Hvis den pensionsberettigede på udbetalingstidspunktet har flyttet ordningen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond til et andet penge- eller pensionsinstitut, udbetales kompensationsbeløbet med fradrag af en afgift på 40 pct. til den pensionsberettigede. For pensionsberettigede, der på udbetalingstidspunktet har fået opsparingen udbetalt, udbetaler Lønmodtagernes Dyrtidsfond kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning.

Stk. 4. Pensionsberettigede, der den 31. december 2007 har en unit-linked ordning i et pensionsinstitut efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), kan få udbetalt en andel af et beløb for fast ejendom omfattet af § 2, stk. 3, nr. 7-10, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som er knyttet til de pensionsberettigedes depoter den 31. december 2007. Beløbet opgøres som markedsværdien pr. 31. december 2005 af den til den samlede unit-linked ordning tilknyttede faste ejendom, jf. dog stk. 7. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregner pensionsinstituttet som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af den faste ejendom, der er knyttet til den pensionsberettigedes ordning, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 7, og værdien af den faste ejendom, der er knyttet til den samlede unit-linked ordning i pensionsinstituttet. Overførslen af den enkelte pensionsberettigedes andel af beløbet sker til hver enkelt pensionsberettigede i overensstemmelse med vedkommendes valg enten ved indbetaling af beløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i pensionsinstituttet, ved indbetaling af beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., jf. dog 11. og 12. pkt. Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct. Hvis den pensionsberettigede ikke senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 4. pkt. meddeler pensionsinstituttet sit valg, anses den pensionsberettigede for at have valgt indbetaling af beløbet på pensionsordningen i pensionsinstituttet. Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom. Pensionsinstituttet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pensionsberettigede udbetales til pensionsinstituttet, der herefter straks overfører beløbet til den pensionsberettigede i overensstemmelse med dennes valg. For pensionsberettigede, der har påbegyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning. 6.-12. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pensionsberettigede, der på udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pensionsinstituttet.

Stk. 5. Medlemmer og pensionister i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 31. december 2007 kan få udbetalt et beløb for fast ejendom omfattet af § 2, stk. 3, nr. 7-10, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer den 31. december 2007, og som ligger til dækning for pensionsordninger omfattet af § 2 i pensionsbeskatningsloven bortset fra Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister. Beløbet opgøres som 15 pct. af markedsværdien af den faste ejendom pr. 31. december 2005. Kompensationsbeløbet nedsættes svarende til forholdet mellem 1982-hensættelserne og de samlede hensættelser, jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven). Det er en betingelse for udbetaling, at Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen udbetaler beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension, der straks skal overføre beløbet direkte til medlemmer og pensionister proportionalt med de optjente individuelle rettigheder.

Stk. 6. Pensionsberettigede, der den 31. december 2007 har en Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister, kan få udbetalt en andel af et beløb for fast ejendom omfattet af § 2, stk. 3, nr. 7-10, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ligger til dækning for de pensionsberettigedes konti den 31. december 2007. Beløbet opgøres som 15 pct. af markedsværdien af fast ejendom pr. 31. december 2005, der ligger til dækning for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister. Det er en betingelse for udbetaling, at ATP eller det pensionsinstitut, hvori den pensionsberettigede har en Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister, senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen udbetaler beløbet til ATP eller pensionsinstituttet, der straks skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigedes depoter. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregnes som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af fast ejendom, der ligger til dækning for den pensionsberettigedes ordning, og værdien af den faste ejendom, der ligger til dækning for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister i ATP eller pensionsinstituttet. For pensionsberettigede, der har påbegyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler ATP eller pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes på samme måde som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning.

Stk. 7. Beløbet efter stk. 1-6 kan højst udgøre den forholdsmæssige del af den faste ejendoms værdi, der vedrører den ikkefriholdte del af pensionsafkastskattepligtige ordninger. For livsforsikringsselskaber, hvor egenkapitalen ikke har separate investeringsaktiver, beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem de forsikringsmæssige hensættelser, der kan henføres til de ikkefriholdte pensionsafkastskattepligtige ordninger, og den samlede balancesum i livsforsikringsselskabet. For livsforsikringsselskaber, hvor egenkapitalen har separate investeringsaktiver, beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem de forsikringsmæssige hensættelser, der kan henføres til de ikkefriholdte pensionsafkastskattepligtige ordninger, og de samlede forsikringsmæssige hensættelser. For pensionskasser beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem pensionshensættelserne, der kan henføres til den ikkefriholdte del af de pensionsafkastskattepligtige ordninger, og de samlede pensionshensættelser. For Lønmodtagernes Dyrtidsfond beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem den ikkefriholdte del af formuen, og den samlede formue. For den samlede unit-linked ordning beregnes den forholdsmæssige del som den andel, der svarer til forholdet mellem den ikke friholdte del af unit-linked ordningen og den samlede unit-linked ordning.

Stk. 8. Indbetaling af kompensationsbeløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i forsikringsselskabet m.v. eller overførsel af beløbet til en tilsvarende pensionsordning i et andet forsikringsselskab m.v. efter stk. 1-4 anses for en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Stk. 9. Juridiske personer er ikke berettigede til kompensation efter denne bestemmelse.

Stk. 10. I de helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v., kan forsikringsselskabet m.v. undlade at anmode om kompensation for den pågældende.

Stk. 11. Markedsværdien pr. 31. december 2005 er værdien pr. 31. december 2005 som den er anført i den reviderede og generalforsamlingsgodkendte årsrapport for 2005. Pensionskasser omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser kan vælge i stedet at anvende den pr. 1. oktober 2005 årsregulerede offentlige ejendomsvurdering, som denne forelå den 27. februar 2008. Valget træffes samlet for alle ejendomme.

Stk. 12. De udbetalte beløb efter stk. 1-6 medregnes ikke til beskatningsgrundlagene efter §§ 3-7 og § 2 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven).

Stk. 13. Forsikringsselskabet m.v. skal, senest 8 uger efter at told- og skatteforvaltningen har udbetalt beløbet til forsikringsselskabet m.v. underrette den pensionsberettigede om kompensationsbeløbet. 1. pkt. gælder ikke for pensionsinstitutter, for så vidt angår pensionsberettigede omfattet af stk. 1 og 2. Anser en pensionsberettiget den beregning eller fordeling af kompensationsbeløbet, som forsikringsselskabet m.v. har foretaget, for urigtig, kan den pensionsberettigede indbringe spørgsmålet for Landsskatteretten eller til skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, senest 3 måneder efter at den pensionsberettigede har modtaget underretning om beløbet. Den pensionsberettigede skal vedlægge en erklæring fra forsikringsselskabet m.v. om beregningen og fordelingen af kompensationsbeløbet og anføre, på hvilke punkter den pensionsberettigede mener at kompensationsbeløbet er opgjort forkert, og forsikringsselskabet m.v.s kommentarer hertil.

Stk. 14. Ved indbetaling af kompensationsbeløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut som nævnt i stk. 1 og 2 skal der ikke ske endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf efter reglerne i § 22.

Stk. 15. Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal meddeles told- og skatteforvaltningen til brug for udbetaling af kompensationen.

Stk. 16. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge de penge- og pensionsinstitutter, der har ansøgt om kompensation på vegne af deres kunder efter stk. 1-6, inden en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som forvaltningen har brug for ved kontrollen med opgørelsen af kompensationsbeløbene. Indsendes oplysningerne ikke rettidigt, kan skatteministeren som tvangsmiddel pålægge den, der skal indsende oplysningerne, daglige eller ugentlige bøder, indtil oplysningerne fremkommer. § 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbene.

Stk. 17. Pensionsinstituttets normale omkostningsbestemte udgifter ved overførsel af beløbet til de pensionsberettigede kan fradrages i beløb efter stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., stk. 4, 1. pkt., stk. 5, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.

§ 42. Kompensationsbeløb udbetalt efter § 40 og § 41 til livsforsikringsselskaber, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, medregnes ikke til selskabets selskabsskattepligtige indkomst. Eventuelle ændringer i de forsikringsmæssige hensættelser som følge af kompensationsbeløbet kan ikke fradrages. Udbetalinger af kompensationsbeløbet enten direkte til den pensionsberettigede eller til et andet pensionsinstitut kan ikke fradrages i et selskabs selskabsskattepligtige indkomst.

§ 43. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 6. januar 2023

P.M.V.

Jens Brøchner

/ Rikke Kure Wendel


Officielle noter

Advokat Jørgen U. Grønborg