NSAB 2015 - Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser

NSAB 2015 afløste d. 01.01.2016 NSAB 2000.

Note: Originaltekst på engelsk.

Disse bestemmelser, som træder i kraft den 1. januar 2016, er resultatet af forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund og følgende organisationer:

DANMARK:
Dansk Erhverv (The Danish Chamber of Commerce)

FINLAND:
ICC Finland og Finnish Shippers’ Council

NORGE:
NHO (Confederation of Norwegian Enterprise) og
Norsk Industri (Federation of Norwegian Industries)

SVERIGE:
Svenskt Näringsliv
(The Confederation of Swedish Enterprise)


Indholdsfortegnelse

Indledende bestemmelser, §§ 1-4

- Anvendelse, § 1

- Netværksklausul, § 2

- Aftalen, §§ 3-3 E

- Ordregiveren, § 4

Generelle bestemmelser, §§ 5-14

- Opgavens udførelse, §§ 5-12

- Fortrolighed og informationssikkerhed, § 13

- Tilbageholdsret og panteret, § 14

Særlige bestemmelser, §§ 15-26

- Speditørens ansvar som kontraktspart, §§ 15-18

- Forsinkelse, §§ 19-19 B

- Totaltab ved forsinkelse, §§ 20-21 E

- Speditørens ansvar som formidler, §§ 22-24

- Oplagring, §§ 25-25 B

- Ordregivers ansvar, § 26

Reklamation og søgsmål, §§ 27-29

- Reklamation, § 27

- Forældelse (Danmark, Finland og Sverige), § 28

- Konfliktløsning, § 29


INDLEDENDE BESTEMMELSER

Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser angiver speditørens og ordregiverens rettigheder og forpligtelser, herunder speditørens ansvar i henhold til øvrige transportretlige konventioner, blandt andet CIM, CMR, Haag-Visby-reglerne samt Montrealkonventionen, herunder ændringer, bilag eller protokoller i tilknytning til en sådan konventionsbaseret transportlovgivning.

Særlige love og/eller bestemmelser vil kunne finde anvendelse i de pågældende medlemslande tilknyttet Nordisk Speditørforbund som følge af national lovgivning.


ANVENDELSE

§ 1

Disse bestemmelser skal udelukkende og eksklusivt finde anvendelse for medlemmer af Nordisk Speditørforbund.

Ved eksplicit meddelelse herom givet af en af Nordisk Speditørforbunds medlemsorganisationer med virkning for den pågældende organisations land, kan disse bestemmelser også anvendes af ikkemedlemsvirksomheder.


NETVÆRKSKLAUSUL

§ 2

Hvis særlig aftale er truffet om en bestemt transportmåde, eller hvis det kan bevises, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er indtruffet mens godset transporteredes med et bestemt transportmiddel, skal speditøren i stedet være ansvarlig ifølge de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende transportvilkår i det omfang disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i § 6, stk. 2 og 3 eller §§ 15-21.


AFTALEN

§ 3

A. Ydelser

Aftalen med speditøren kan omfatte:

- transport af gods, agenturopgaver og formidlingsopgaver,

- logistikopgaver, forsyningskædeopgaver og rådgivningsopgaver,

- oplagring af gods og lagerhotelopgaver,

- stevedore-opgaver og skibsmæglervirksomhed,

- andre opgaver, såsom – men ikke begrænset til – fortoldning af gods, andre told- og momsrelaterede opgaver, medvirken ved udførelsen af ordregiverens offentligretlige forpligtelser, bistand med håndtering af forsikringsrelaterede opgaver og bistand med håndtering af eksport- og importrelaterede dokumenter.

B. Speditøren som kontraktspart

1) I henhold til §§ 2 og 15-21 er speditøren ansvarlig som kontraktspart for alle opgaver som speditøren har påtaget sig; se dog afsnit 3 C nedenfor. Speditøren er endvidere ansvarlig for medkontrahenter, som speditøren har antaget til udførelse af opgaven.

2) Uanset på hvilket grundlag ordregiverens krav mod speditøren og/eller den eller de medkontrahent(er), til hvem opdraget er videregivet, begrundes, finder disse bestemmelser anvendelse og med samme ansvar for medkontrahenten som for speditøren selv. Det samlede ansvar for speditøren og medkontrahenterne begrænses til, hvad der er gældende i henhold til nærværende bestemmelser.

C. Speditøren som formidler

Uanset § 3 B ovenfor, kan speditøren i henhold til §§ 22-24 påtage sig opgaver – eller dele af opgaver – som formidler, hvis speditøren ikke påtager sig sådanne opgaver i sit eget navn og for sin egen regning og på betingelse af at speditøren præciserer over for ordregiveren at opgaven alene er påtaget som formidler. Som formidler er speditøren ikke ansvarlig for andre parter end speditørens egne ansatte.

D. Oplagring

Speditørens ansvar i relation til oplagringsopgaver reguleres af § 25.

E. Sædvanlig praksis

Udover hvad der eksplicit måtte være aftalt finder sædvanlig praksis og almindeligt forekommende vilkår anvendelse for så vidt sådanne ikke afviger fra disse bestemmelser.


ORDREGIVEREN

§ 4

Ved ordregiver forstås i disse bestemmelser den, som har indgået aftale med speditøren, eller den, der er trådt i ordregiverens sted. Ordregiverens ansvar reguleres af bestemmelserne i § 26.

GENERELLE BESTEMMELSER


OPGAVENS UDFØRELSE

§ 5

Det påhviler parterne at give hinanden de oplysninger, som er nødvendige for opgavens udførelse. Speditøren påtager sig i henhold til den indgåede aftale, at udføre opgaver, afhente, tage vare på og lade gods håndtere på en for ordregiveren formålstjenelig måde ved hjælp af almindeligt anvendte transportmidler og transportveje.

En aftale mellem speditøren og ordregiveren (vedrørende transport eller andre opgaver) som dokumenteres ved et elektronisk transportdokument skal først anses indgået, når speditøren udsteder en elektronisk kvittering indeholdende en accept.

Instruktioner til speditøren om ordrens omfang skal gives ved direkte meddelelse til speditøren. Oplysninger i faktura om, at gods er solgt pr. efterkrav, eller værdiansættelse i forsendelsesinstruktion indebærer således ikke ordre til speditøren om at indkassere fakturabeløbet eller om at tegne forsikring.

Medmindre andet er aftalt påhviler det ordregiveren at sørge for læsning og losning af godset, mens det påhviler speditøren at sørge for stuvning og sikring af godset.

§ 6

Det påhviler speditøren at godtgøre, at han inden for ordrens rammer har varetaget ordregiverens interesser med omhu.

Speditøren kan ikke påberåbe sig regler i disse bestemmelser som udelukker eller begrænser hans ansvar eller som ændrer bevisbyrden, hvis det godtgøres, at speditørens medkontrahenter med forsæt, eller speditøren selv eller hans egne ansatte med forsæt eller ved grov uagtsomhed, har forvoldt skade, forsinkelse eller andet tab, for så vidt ikke andet fremgår af § 2.

Såfremt de præcise omstændigheder, der medførte bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse af gods, mens dette var i speditørens varetægt, ikke kan påvises, skal dette ikke i sig selv betragtes som grov uagtsomhed hos speditøren.

§ 7

Speditøren er ansvarlig for, at godset afhentes, transporteres og afleveres inden for rimelig tid (uden tidsløfte). Ved vurderingen af rimelig tid skal der tages hensyn til de oplysninger om forventet afhentningstransport og fremkomsttid, som speditøren har angivet i sit tilbudsmateriale, eller som er oplyst i forbindelse med aftalens indgåelse.

Speditøren er ansvarlig for at godset afhentes, transporteres og afleveres inden for den tid (med tidsløfte), som

- skriftligt aftales som særligt tidsgaranteret transport, eller

- skriftligt oplyses som en forudsætning for ordregiverens tilbud, og som udtrykkeligt accepteres af speditøren, eller

- præsenteres af speditøren i et skriftligt tilbud, som er accepteret af ordregiveren.

§ 8

Hvis speditøren ved udførelse af ordren er nødt til at handle uden først at indhente instruktioner, gør speditøren dette for ordregiverens regning og risiko.

Opstår der risiko for værdiforringelse af overtaget gods eller på grund af godsets beskaffenhed fare for person-, ejendoms-, eller miljøskade, og sørger ordregiveren ikke snarest efter anmodning herom for godsets bortskaffelse, kan speditøren træffe nødvendige foranstaltninger med godset og i fornødent fald lade godset sælge på betryggende måde. Gods, som er udsat for ødelæggelse eller stærk værdiforringelse eller volder akut fare, kan speditøren efter omstændighederne uden varsel sælge for ordregiverens regning, uskadeliggøre eller tilintetgøre.

Det beløb, som speditøren opnår i forbindelse med et sådant salg, skal han omgående afregne over for ordregiveren efter fradrag af rimelige omkostninger i forbindelse med salget.

Speditøren skal snarest muligt underrette ordregiver om sine dispositioner og på anmodning dokumentere eventuelle udgifter forbundet hermed samt godtgøre, at speditøren har udvist tilbørlig omhu for at begrænse omkostninger og risici.

Såfremt speditøren i den forbindelse har udlæg, kan speditøren særskilt debitere omkostningerne til udlæg.

§ 9

Ved skade, forsinkelse eller andet tab, som opstår som følge af tredjemands handlinger eller undladelser, er speditøren forpligtet til straks at reklamere over for denne, men alene hvis speditøren eller hans egne ansatte har – eller burde have haft – viden om sådan skade, forsinkelse eller andet tab. I så fald skal speditøren informere ordregiveren og i samråd med denne iværksætte nødvendige foranstaltninger for at sikre ordregiverens krav på erstatning fra den, som har forvoldt skaden eller tabet eller har ansvaret herfor, og efter anmodning bistå ordregiveren i dennes mellemværende med tredjemand.

Efter anmodning, skal speditøren til ordregiveren overdrage de rettigheder og krav, som speditøren måtte have ifølge sin aftale med tredjemand.

§ 10

Speditørens tilbud er baseret på de oplysninger af betydning for opgavens udførelse, som er forelagt speditøren af ordregiveren, eller som speditøren på anden måde efter omstændighederne antager almindeligt gældende vedrørende aftalen.

§ 11

Uanset hvad der gælder for ordregiverens betalingspligt ifølge indgået købsaftale eller transportaftale med andre end speditøren, har ordregiveren pligt til på anfordring og i henhold til, hvad der måtte blive aftalt, at betale speditøren dennes tilgodehavende (vederlag, forskud, godtgørelse af udlæg), herunder forskud til speditøren for sådanne udgifter, mod fornøden dokumentation.

Når gods ikke overgives til transport i henhold til aftalen, og denne derfor ikke kan udføres helt eller delvist som aftalt, og endvidere i tilfælde af, at opgaven afbrydes og derfor ikke kan udføres helt eller delvis i henhold til aftalen grundet forhold uden for speditørens eller hans medkontrahenters kontrol, har speditøren ret til at modtage fragt og andet vederlag i henhold til aftalen med fradrag af, hvad speditøren har sparet, eller med rimelighed kunne have sparet, ved ikke at udføre opgaven, såfremt ikke andet er aftalt.

Ovenstående finder tillige anvendelse, såfremt speditøren har givet ordregiveren henstand med betaling indtil godset er kommet frem til bestemmelsesstedet.

§ 12

For arbejde, der bevisligt ligger udover, hvad der udtrykkeligt er aftalt, eller som normalt er omfattet af speditørens opdrag, inklusive ekstra omkostninger for opgaver udført af speditøren inden for rammerne af aftalen og kontrakten, har speditøren krav på særskilt vederlag.


FORTROLIGHED OG INFORMATIONSSIKKERHED

§ 13

Parterne forpligter sig til at behandle alle væsentlige oplysninger modtaget fra den anden part som fortrolige.

Hver part er ansvarlig for at dennes medarbejdere og rådgivere overholder partens forpligtelser i henhold til speditionsaftalen.

Parterne skal iværksætte egnede tekniske og organisatoriske tiltag for at beskytte informationssikkerheden vedrørende deres ydelser og for opbevaring og brug af information, som anvendes i den respektive parts informationssystem under hensyn til sikkerhed vedrørende funktionalitet, telekommunikation, hardware og software, såvel som vedrørende fortrolighed og integritet angående dataindhold.

Al adgang til speditørens henholdsvis ordregiverens informationssystemer skal foretages på en måde, som beskytter sikkerheden af det tilgåede informationssystem.

Parterne skal udvise rimelig omhu ved iagttagelse af ovenstående forpligtelser under hensyntagen til tilgængelig teknologi og risici og omkostninger forbundet hermed.

Forpligtelserne anført ovenfor i disse bestemmelsers § 13 skal fortsat gælde efter ophør af aftalen mellem speditøren og ordregiveren.


TILBAGEHOLDSRET OG PANTERET

§ 14

Speditøren har tilbageholdsret og panteret i gods, som er under speditørens kontrol, dels for alle på godset hvilende omkostninger – vederlag og lagerleje iberegnet – dels for samtlige speditørens øvrige fordringer på ordregiver hidrørende fra de i § 3 nævnte opgaver.

Bortkommer eller ødelægges godset, har speditøren tilsvarende ret over erstatningsbeløb fra forsikringsselskabet, fragtførere eller andre.

Betales speditørens forfaldne fordringer ikke, er speditøren berettiget til, på betryggende måde, at lade sælge så meget af godset, at speditørens samlede fordringer inklusive omkostninger dækkes. Speditøren skal så vidt muligt i god tid underrette ordregiveren om de skridt, speditøren agter at foretage med henblik på salg af godset.


SÆRLIGE BESTEMMELSER


SPEDITØRENS ANSVAR SOM KONTRAKTSPART

§ 15

Speditøren er ansvarlig som kontraktspart i henhold til §§ 2 og 1621 for bortkomst, forringelse eller skade på godset, som indtræffer fra det tidspunkt, hvor godset overtages og indtil godset afleveres, samt for forsinkelse med afhentning og aflevering.

Hvis det, på grund af forhold uden for speditørens kontrol, bliver umuligt at gennemføre opgaven i overensstemmelse med det aftalte, eller hvis omstændigheder hindrer speditøren i at foretage levering af godset efter ankomst til det anviste bestemmelsessted, har speditøren ansvar for godset i henhold til § 6, stk. 1, medmindre anden aftale indgås med ordregiveren.

§ 16

Ansvar indtræder ikke, hvis bortkomsten, forringelsen, beskadigelsen eller forsinkelsen skyldes:

a) ordregiverens fejl eller forsømmelse;

b) behandling, lastning, stuvning eller aflæsning af godset, som foretages af ordregiveren eller nogen, som handler på dennes vegne;

c) godsets egen letskadelige beskaffenhed, fx brækage, lækage, selvantændelse, forrådnelse, rust, gæring, fordampning eller følsomhed over for kulde, varme eller fugt;

d) manglende eller mangelfuld emballage;

e) fejlagtig eller ufuldstændig adressering eller mærkning af godset;

f) fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger om godset;

g) brug af åbne transportmidler, når dette er sædvanligt eller aftalt;

h) forhold, som speditøren ikke kunne undgå, og hvis følger speditøren ikke kunne afværge.

Medmindre andet specifikt er aftalt, er speditøren ikke ansvarlig for penge, værdipapirer og andre værdigenstande.

§ 17

Erstatning for bortkomst eller forringelse af godset beregnes efter godsets fakturaværdi, hvis det ikke bevises, at markedsprisen for eller den gængse værdi af gods af samme art og beskaffenhed har været en anden på tidspunktet og stedet for speditørens overtagelse af godset, under hensyntagen til, at det påhviler ordregiveren at bevise, at godset ikke har nogen restværdi. Erstatning gives ikke for antikvitetsværdi, affektionsværdi eller anden særlig værdi af godset.

Endvidere erstattes fragtomkostninger, toldbeløb og andre udlæg i forbindelse med transporten af det, der er gået tabt. Derudover er speditøren ikke pligtig at yde nogen skadeserstatning, hverken for tabt avance, mistet markedsandel eller andet tab af hvilken som helst art.

§ 18

Erstatning for beskadigelse af gods ydes med det beløb, der svarer til værdiforringelsen. Dette beløb fremkommer ved på godsets værdi, således som det bestemmes efter § 17, stk. 1, at anvende den procent, hvormed godset er forringet i værdi ved beskadigelsen. Desuden erstattes i samme omfang sådanne omkostninger, som omtales i § 17, stk. 2, 1. punktum, men derudover er speditøren ikke pligtig at yde nogen skadeserstatning.


FORSINKELSE

§ 19

A. Erstatning for forsinkelse med afhentning, transport eller aflevering ydes, jfr. § 7, stk. 1, for sådanne direkte og rimelige omkostninger, som speditøren på tidspunktet for aftalens indgåelse kunne forudse som en sandsynlig følge af forsinkelsen, dog højst et beløb svarende til den aftalte fragt eller andet vederlag.

B. I de tilfælde, hvor der er indgået aftale om en transport med tidsløfte, jfr. § 7, stk. 2, skal speditøren, såfremt ikke andet er aftalt, ved overskridelse af den aftalte transporttid kreditere ordregiveren den aftalte fragt eller andet vederlag, som er aftalt for transporten. Kreditering skal dog ikke finde sted, såfremt forsinkelsen er opstået som følge af omstændigheder uden for speditørens egen kontrol. Ved vejtransport inden for Europa er speditøren dog tillige ansvarlig for, hvad der kunne kontrolleres af speditørens medkontrahenter. Ordregiveren anses for at have lidt et tab som følge af forsinkelse svarende til fragtbeløbet, medmindre det kan godtgøres, at tabet udgør et mindre beløb. I sidstnævnte tilfælde skal erstatningen udgøre det beløb, der svarer til tabet.


TOTALTAB VED FORSINKELSE

§ 20

A. Ordregiveren har ret til erstatning, som om godset var gået tabt, såfremt udlevering ikke er sket:

- for internationale vejtransporter inden 30 dage efter den aftalte leveringstid, eller såfremt særlig leveringstid ikke er aftalt, inden 60 dage efter, at godset er modtaget til transport,

– for øvrige transporter inden 60 dage fra det tidspunkt, godset burde være kommet frem.

Ordregiveren har dog ikke krav på erstatning som for totaltab, såfremt speditøren inden for de ovenfor angivne frister kan dokumentere, at godset findes i behold og kan udleveres inden for rimelig tid.

B. I tilfælde af fejlmærkning eller levering til forkert destination skal speditøren efter bedste evne tilstræbe at transportere godset til den oprindelige destination under anvendelse af transportmiddel svarende til det oprindeligt aftalte eller anvendte. Hvis speditøren af grunde, som ligger inden for speditørens kontrol, ikke leverer godset til den aftalte destination, skal speditøren erstatte ordregiveren med godsets fulde værdi i henhold til §§ 17 og 18 på tidspunktet og stedet for godsets oprindelige destination, men speditøren er ikke herudover ansvarlig og bærer ikke yderligere omkostninger vedrørende godset uanset omstændighederne.

§ 21

A. For bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset er speditørens ansvar begrænset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt af den del af godset, som er bortkommet, forringet eller beskadiget.

B. For forsinkelse med afhentning, transport eller levering er speditørens ansvar begrænset til fragtbeløbet.

C. For alle andre tab er speditørens ansvar begrænset til SDR 100.000 for hver opgave.

D. Såfremt en særlig interesse i aflevering er aftalt, kan erstatning for bevist yderligere tab eller skade kræves op til det aftalte beløb, uanset hvad der følger af litra AC ovenfor.

E. Ved beregning af erstatningens omfang vedrørende bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse samt for alle andre tab skal principperne i §§ 1720 finde tilsvarende anvendelse. Speditøren er ikke pligtig at yde nogen skadeserstatning, hverken for tabt avance, mistet markedsandel eller andet tab af hvilken som helst art.


SPEDITØRENS ANSVAR SOM FORMIDLER

§ 22

Speditøren er ansvarlig for skade som følge af, at speditøren ikke har udvist tilbørlig omhu ved ordrens udførelse. Speditøren er ikke ansvarlig for tredjemands handlinger eller undladelser ved udførelsen af transport, lastning, losning, udlevering, fortoldning, lagring, inkasso eller andre af speditøren formidlede tjenesteydelser. Ved vurdering af om speditøren har udvist tilbørlig omhu, skal der tages hensyn til, hvad speditøren vidste eller burde vide om tredjemanden samt til hvilken information, som ordregiveren gav om opgavens karakter samt til øvrig information af relevans vedrørende valg af en egnet tredjemand. Medmindre andet specifikt er aftalt, er speditøren ikke ansvarlig for penge, værdipapirer og andre værdigenstande.

§ 23

Ved beregning af erstatning for bortkomst, forringelse, beskadigelse og forsinkelse af gods samt for alt andet tab, skal principperne i §§ 1721 finde tilsvarende anvendelse.

§ 24

Speditørens ansvar for opgaver omfattet af § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000.

Imidlertid kan erstatning i alle tilfælde ikke overstige:

a) for forsinkelse, det aftalte vederlag for den individuelle opgave,

b) ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods SDR 8,33 pr. kg bruttovægt af den del af godset, som er bortkommet forringet eller beskadiget,

c) for al andet tab fem gange det aftalte vederlag vedrørende opgaven.


OPLAGRING

§ 25

A. Ansvar for opgaver udført af speditøren som kontraktspart, jfr. § 3 B:

Speditøren skal i eget navn og for ordregiverens regning tegne forsikring for brand, vand og indbrudstyveri baseret på godsets fakturaværdi ved indlevering til oplagring + 10 % i det omfang ordregiver ikke skriftligt har meddelt andet. Såfremt ordregiveren ikke har informeret speditøren om godsets værdi, er speditøren berettiget til at estimere værdien. Ordregiveren bærer risikoen ved en sådan estimering.

For bortkomst, forringelse eller beskadigelse på godset, som ikke dækkes af forsikringen, jfr. ovenfor, eller når sådan forsikring ikke er tegnet, er speditøren ansvarlig for fejl eller forsømmelser i henhold til §§ 1718 og 21.

Speditørens ansvar i forhold til samtlige ordregivere for skader, der indtræffer ved en og samme hændelse er begrænset til SDR 500.000.

For forsinkelse er speditøren ansvarlig i henhold til §§ 1920 og 21 B.

B. Endvidere gælder følgende:

1. Speditøren skal kontrollere og kvittere for modtagne hele kolli, men uden ansvar for indhold og ikke synlige skader. På ordregiverens foranledning skal speditøren foretage en totaloptælling af det oplagrede gods.

I det omfang hele kolli brydes efter modtagelsen, skal speditøren omgående give ordregiver meddelelse om brud eller skade, som speditøren har konstateret eller burde have konstateret.

Speditøren skal sørge for nødvendig udleveringskontrol af varer.

2. Hvis ordregiver ikke har givet særlige instruktioner vedrørende oplagringen af godset, har speditøren frit valg mellem forskellige oplagringsmåder, dog således at speditøren skal udvise tilbørlig omhu.

3. Hvis oplagret gods på grund af dets beskaffenhed findes at kunne skade ejendom eller personer, er ordregiver forpligtet til straks at fjerne godset.

4. Ordregiver skal senest ved indlevering til oplagring meddele speditøren til hvilken adresse, meddelelser vedrørende godset skal sendes, og hvor instruktioner fås, og straks underrette speditøren om eventuelle forandringer heri.

5. Nærværende bestemmelse finder ikke anvendelse for oplagring af gods i henhold til § 15, stk. 2.


ORDREGIVERS ANSVAR

§ 26

Ordregiveren skal skadesløsholde speditøren for skade, tab og ansvar, som speditøren pådrages som følge af, at:

a) oplysningerne vedrørende godset, information eller dokumenter vedrørende opgaven er urigtige, uklare eller ufuldstændige,

b) godset er mangelfuldt emballeret, mærket eller deklareret eller er mangelfuldt lastet, stuvet eller sikret af ordregiveren eller nogen som handler på ordregiverens vegne,

c) godset har sådanne skadevoldende egenskaber, som speditøren ikke med rimelighed kunne indse,

d) speditøren forpligtes til at betale told eller andre offentlige afgifter eller at stille sikkerhed, medmindre forpligtelsen hertil skyldes speditørens uagtsomhed,

e) godset er ulovligt, defekt, mangelfuldt eller i uoverensstemmelse med gældende regler eller lovgivning, er under mistanke om eller beviseligt i strid med immaterielle eller industrielle rettigheder tilhørende tredjemand; eller de nødvendige officielle tilladelser vedrørende godsets import, eksport, håndtering, opbevaring eller transport ikke er til stede,

f) speditøren lider et direkte økonomisk tab, pålægges bøder eller sanktioner, pådrages administrative gebyrer, eller at speditøren mister eller pådrages tab vedrørende speditørens autorisationer eller tilladelser.

Ved afgørelse af ordregivers ansvar i henhold til pkt. a) og b) skal der tages hensyn til, om speditøren trods kendskab til forholdene har godkendt eller undladt at fremkomme med indvendinger overfor ordregiverens oplysninger vedrørende godset.

Hvis speditøren i egenskab af befragter eller afsender får pligt til ved søtransport at betale andel i groshavari for ordregivers gods til rederen eller bortfragteren eller udsættes for krav fra tredjemand af ovenfor angivne årsager, skal ordregiveren holde speditøren skadesløs.


REKLAMATION OG SØGSMÅL


REKLAMATION

§ 27

Reklamationer til speditøren skal afgives uden unødigt ophold.

Ved synbar bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods, skal modtageren reklamere straks ved modtagelse af godset, og ved ikke-synbar bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods ikke senere end syv kalenderdage fra datoen for godsets levering.

Såfremt reklamation ikke afgives som anført ovenfor påhviler det ordregiveren at bevise, at bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen opstod mens godset var i speditørens varetægt.

Reklamation, der vedrører andet end beskadigelse, forringelse eller tab af godset, skal afgives inden 14 dage fra den dag, da ordregiveren fik eller burde have fået kendskab til de omstændigheder, som begrunder et ansvar for speditøren. Såfremt en sådan reklamation ikke er afgivet, har ordregiveren fortabt sine rettigheder.

Hvis særlig aftale er truffet om en bestemt transportmåde, eller hvis det kan bevises, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er indtruffet mens godset transporteredes med et bestemt transportmiddel, skal de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende transportvilkår i stedet finde anvendelse i det omfang disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i denne § 27.


FORÆLDELSE (DANMARK, FINLAND OG SVERIGE)

§ 28

Sag mod speditøren skal – idet krav ellers er fortabt – anlægges inden et år.

Fristen løber:

a) ved forringelse eller beskadigelse af gods fra den dag, da godset blev leveret til modtageren,

b) ved forsinkelse, bortkomst af en hel sending eller anden skade fra det tidspunkt, hvor forsinkelse, bortkomst eller anden skade tidligst kunne konstateres,

c) i alle andre tilfælde fra det tidspunkt, hvor årsagen til kravet tidligst kunne have været observeret.

Denne forældelsesfrist skal finde anvendelse, når speditørens hovedforretningssted er beliggende i Danmark, Finland eller Sverige.

Hvis særlig aftale er truffet om en bestemt transportmåde, eller hvis det kan bevises, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er indtruffet mens godset transporteredes med et bestemt transportmiddel, skal de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende transportvilkår i stedet finde anvendelse i det omfang disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i denne § 28.


KONFLIKTLØSNING

§ 29

I tilfælde af konflikt mellem speditøren og ordregiveren, skal en sådan i første omgang søges løst mellem parterne ved forhandling. Såfremt parterne ikke er i stand til at løse konflikten ved forhandling, skal tvisten afgøres ved de almindelige domstole beliggende ved speditørens hovedforretningssted. Retssager skal være underlagt lovgivning gældende for speditørens hovedforretningssted.

Advokat Jørgen U. Grønborg