Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

Lovens titel er ændret ved § 8.1 i lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren.
Lovens titel er ændret ved § 4.1 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I lovens titel udgår »og registrering«.
Lovens titel er ændret ved § 1.1 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Hidtidig formulering: Lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

Almindelige bemærkninger

Specielle bemærkninger

Lovændringer

Kapitel 1 - Afgiftspligtig tinglysning og registrering, §§ 1-1 A
Kapitel 2 - Afgiftens beregning, afgiftsgrundlag og afgiftssats, §§ 2-15
Kapitel 3 - Afgiftspligtens indtræden, §§ 16-17
Kapitel 4 - Afgiftsbetaling og afgiftshæftelse m.v., §§ 18-21
Kapitel 5 - Afgiftsgodtgørelse, §§ 22-24
Kapitel 6 - Told- og skatteforvaltningen og klagebestemmelser, §§ 25-27
Kapitel 7 - Kontrolbestemmelser, §§ 28-29 b
Kapitel 8 - Straffebestemmelser m.v., §§ 30-31
Kapitel 9 - Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser, §§ 32-33


Lovændringer

Lov nr. 382 af 02.06.1999

Som ændret ved

lov nr. 944 af 20.12.1999
lov nr. 1100 af 29.12.1999.
§ 46 i lov nr. 165 af 15.03.2000 (Konsekvensændringer som følge af opkrævningsloven) I kraft 01.01.2001
§ 49 i lov nr. 1029 af 22.11.2000 (I § 30, stk. 2, udgår hæfte fra d. 01.07.2001).
§1 i lov nr. 485 af 07.06.2001 (Opdeling af pantebreve og skifte for efterlevende ægtefælle - fra 05.04.2001)
§ 16 i lov nr. 458 af 09.06.2004 (Forenklinger m.v.) Fra d. 10.06.2004
§ 36 i lov nr. 325 af 18.05.2005 fra d. 19.05.2005
§ 70 i lov nr. 428 af 06.06.2005 (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) Fra d. 07.06.2005
§ 4 i lov nr. 560 af 24.06.2005 (Virksomhedspant). Fra d. 01.01.2006
§ 10 i lov nr. 513 af 07.06.2006 (Opkrævning via én skattekonto) fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren.
§ 10 i lov nr. 514 af 07.06.2006 (Indførelse af et sundhedsbidrag, ændringer som led i den kommunale finansieringsreform m.v.) fra d. 01.01.2006.
§ 4 i lov nr. 526 af 07.06.2006 (Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted) fra et tidspunkt, der fastsættes af Økonomi- og erhvervsministeren.
§ 8 i lov nr. 539 af 08.06.2006 (Digital tinglysning) fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren.
§ 1 i lov nr. 106 af 07.02.2007 (Digital tinglysning m.v.) fra d. 08.02.2007 og fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren.

Nu lovbekg. nr. 462 af 14.05.2007, som ændret ved

§ 10 i lov nr. 577 af 06.06.2007 (Særligt dækkede obligationer) fra d. 01.07.2007, dog fastsætter skatteministeren tidspunktet for ikrafttræden af § 5 a, stk. 2
§ 94 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009.
§ 14 i lov nr. 221 af 21.03.2011 (Revision af dødsboskifteloven m.v.) fra d. 01.07.2011.
§ 1 i lov nr. 295 af 11.04.2011 (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.) fra d. 01.05.2011, dog træder § 5, stk. 2, 7. og. 8. pkt. i kraft d. 01.08.2011.
§ 2 i lov nr. 519 af 28.05.2013 (Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften og visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant) fra d. 01.07.2013
§ 2 i lov nr. 1635 af 26.12.2013 (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen) fra d. 01.01.2014.
§ 7 i lov nr. 1637 af 26.12.2013 (Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering af udligningsafgiften for varebiler m.v.) fra d. 01.01.2014.
§ 3 i lov nr. 1569 af 15.12.2015 (Ændring af investeringsregler som følge af solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.) fra d. 01.07.2016.
§ 5 i lov nr. 1721 af 27.12.2016 (Ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrørende visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder) fra d. 01.01.2017.
§ 8 i lov nr. 474 af 17.05.2017 (Tilretning af elpatronordningen, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.) fra d. 01.07.2017.
§ 13 i lov nr. 550 af 30.05.2017 (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold) fra d. 01.01.2018.
§ 4 i lov nr. 688 af 08.06.2017 (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) fra d. 01.01.2018.
§ 2 i lov nr. 1548 af 19.12.2017 (Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag og forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer) fra d. 01.03.2018.
§ 8 i lov nr. 278 af 17.04.2018 (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) fra d. 01.07.2018.
§ 4 i lov nr. 359 af 29.04.2018 (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.) fra d. 01.05.2018.
§ 20 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 (Afgiftssaneringspakke m.v.) fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019.
§ 8 i lov nr. 1729 af 27.12.2018 (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.) fra d. 01.01.2019.

Nu lovbekg. nr. 142 af 31.01.2019, som ændret ved

§ 4 i lov nr. 270 af 26.03.2019 (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat) fra d. 01.07.2019.

Nu lovbekg. nr. 843 af 09.08.2019, som ændret ved

§ 27 i lov nr. 1126 af 19.11.2019 (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet) fra d. 01.01.2020.
§ 6 i lov nr. 1295 af 05.12.2019 (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver og præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.) fra d. 01.01.2020.
§ 1 i lov nr. 168 af 29.02.2020 (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.) fra d. 01.03.2020.

Nu lovbekg. nr. 1083 af 22.06.2020, som ændret ved

§ 6 i lov nr. 2227 af 29.12.2020 (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.) fra d. 01.01.2021.


Kapitel 1: Afgiftspligtig tinglysning og registrering

Overskriften til kapitel 1 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I overskriften før § 1 udgår »og registrering«.
Overskriften til kapitel 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Hidtidig formulering: Afgiftspligtig tinglysning

§ 1. Der betales en afgift til statskassen efter reglerne i denne lov for:

1) Tinglysning af betinget eller endeligt ejerskifte af fast ejendom, jf. §§ 4 og 10.

2) Tinglysning af pant, bortset fra retspant, jf. §§ 5, 5 a, 5 b og 10.

3) Tinglysning af ejendomsforbehold efter tinglysningslovens § 42 d, jf. § 6.

4) Andre tinglysninger end omfattet af nr. 1-3, jf. §§ 6 a, 6 b og 7.

5) Registrering af midlertidig eller endelig ejer af luftfartøj i Nationalitetsregisteret, jf. § 13.

6) Registrering af pant, bortset fra retspant, i luftfartøj i Rettighedsregisteret over Luftfartøjer, jf. § 14.

§ 1, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 8.2 i lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. I § 1, stk. 1, nr. 4, ændres »jf. §§ 7 og 9« til: »jf. §§ 6 a, 7 og 9«.
§ 1, nr. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. I § 1, nr. 1, ændres »§§ 4, 9 og 10« til: »§§ 4 og 10«.
§ 1, nr. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. I § 1, nr. 2, ændres »§§ 5, 9 og 10« til: »§§ 5 og 10«.
§ 1, nr. 4 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidig formulering: 4) Andre tinglysninger end omfattet af nr. 1-3, jf. §§ 6 a, 7 og 9.
§ 1, nr. 4 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1569 af 15.12.2015 fra d. 01.07.2016. I § 1, nr. 4, indsættes efter »§§ 6 a«: », 6 b«.
§ 1, nr. 5 og 6 er ophævet ved § 4.1 i lov nr. 359 af 29.04.2018 fra d. 01.05.2018. Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 5 og 6. Hidtidig formulering: 5) Registrering af betinget eller endelig ejer af skib efter søloven eller lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. § 11.
6) Registrering af pant, bortset fra retspant, i skib efter søloven eller lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. § 12.

§ 1, nr. 5 og 6 er ophævet ved § 4.4 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: 5) Registrering af midlertidig eller endelig ejer af luftfartøj i Nationalitetsregistret, jf. § 13.
6) Registrering af pant, bortset fra retspant, i luftfartøj i Rettighedsregistret over Luftfartøjer, jf. § 14.

§ 1, nr. 2 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1295 af 05.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 1, nr. 2, indsættes efter »§§ 5«: », 5 a, 5 b«.
§ 1, nr. 5 og 6 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 1 A. Der skal ikke betales afgift efter denne lov for tinglysninger og registreringer, der sker som følge af overdragelser af aktiver og passiver samt rettigheder eller pligter i medfør af kommunalreformen, herunder mellem kommunale og amtskommunale feriefonde, der er oprettet i henhold til ferielovens § 36, stk. 3, eller i medfør af en beslutning truffet af indenrigs- og sundhedsministeren om ændring af den kommunale eller regionale inddeling eller om opløsning eller udpegelse af et forpligtende kommunalt samarbejde. Dokumenterne skal ved anmeldelsen til tinglysning være påført en erklæring om, at tinglysningen eller registreringen er omfattet af 1. pkt.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for udformningen af erklæringen.

§ 1 A er indsat fra d. 07.06.2005 ved § 70.1 i lov nr. 428 af 06.06.2005.
§ 1 A, 1. pkt. er ændret ved § 10 i
lov nr. 514 af 07.06.2006 fra d. 01.01.2006. Hidtidig formulering af 1. pkt.: For tinglysninger og registreringer, der sker som følge af overdragelser af aktiver og passiver samt rettigheder eller pligter i medfør af kommunalreformen, skal der ikke betales afgift efter denne lov.
§ 1 A. stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Hidtidig formulering: § 1 A. For tinglysninger og registreringer, der sker som følge af overdragelser af aktiver og passiver samt rettigheder eller pligter i medfør af kommunalreformen, herunder mellem kommunale og amtskommunale feriefonde, der er oprettet i henhold til ferielovens § 36, stk. 3, skal der ikke betales afgift efter denne lov. Dokumenterne skal ved anmeldelsen til tinglysning være påført en erklæring om, at tinglysningen eller registreringen er omfattet af 1. pkt.
§ 1 A, stk. 1 er ændret ved § 4.5 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 1 A, stk. 1, 1. pkt., udgår »og registreringer«, og i stk. 1, 2. pkt., udgår »eller registreringen«.
§ 1 A, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 1 A, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »tinglysninger«: »og registreringer«.
§ 1 A, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 1 A, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »tinglysningen«: »eller registreringen«.

Kapitel 2: Afgiftens beregning, afgiftsgrundlag og afgiftssats

§ 2. Den del af afgiftsbeløb efter denne lov, der er beregnet som en procentdel, afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Stk. 2. Er det beløb, der skal betales afgift af, angivet i fremmed valuta, skal der ved omregning af dette beløb til danske kroner enten anvendes en dagskurs på valutaen inden for de sidste 14 dage forud for anmeldelsestidspunktet eller den toldkurs, der er gældende for den periode, hvor anmeldelsen finder sted. Ved tinglysning af pant i fast ejendom eller andel i en andelsboligforening, som er helt eller delvis fritaget for afgift efter § 5 a, kan dog anvendes den dagskurs på valutaen, som er lagt til grund på det tidspunkt, hvor lånetilbuddet afgives. Dokumentation for den anvendte dagskurs skal fremlægges på told- og skatteforvaltningens anmodning.

Stk. 3. Er der ved beregning af afgiften adgang til at vælge mellem flere opgørelser af afgiftsgrundlaget, beregnes afgiften af det afgiftsgrundlag, der medfører den højeste afgift.

§ 2, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. Er det beløb, hvoraf der skal betales afgift, angivet i fremmed valuta, benyttes ved beregning af afgiften en af Nationalbanken inden for de seneste 14 dage forud for anmeldelsen til tinglysning eller registrering fastsat officiel middelkurs. Er der ikke fastsat en sådan officiel middelkurs for den pågældende valuta, benyttes en af et pengeinstitut inden for de seneste 14 dage forud for anmeldelsen til tinglysning eller registrering fastsat sælgerkurs. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilken kurs der skal benyttes ved beregning af afgiften, når beløbet er angivet i euro.
§ 2, stk. 1 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Afgiften afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.
§ 2, stk. 2 er ændret ved § 20.1 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »fast ejendom«: »eller andel i en andelsboligforening«, og »§ 5, stk. 2, eller« udgår.

§ 3. Ved beregning af afgiften medregnes til ejerskiftesummen efter §§ 4 eller 13 det samlede kontante vederlag. Til vederlaget henregnes kontante beløb og kontantværdien af pantebreve, der erlægges, henholdsvis udstedes til den, der afstår det ejerskiftede, eller til tredjemand. Det samme gælder panthæftelser, der overtages som led i ejerskiftet. Anlægsbidrag til vej-, kloak-, gas-, vand-, elektricitets-, fjernvarme-, dige- og pumpeanlæg og lignende henregnes dog kun til vederlaget, når bidraget er forfaldent til betaling på tidspunktet for ejerskiftet. Hvis byrder på det ejerskiftede kan forlanges afløst af en pengeydelse, skal pengeydelsen medregnes til ejerskiftesummen. Er en sådan pengeydelse fastsat som et periodisk vederlag, medregnes til ejerskiftesummen den samlede sum af disse vederlag for den aftalte løbetid, dog højst for de første 10 år efter ejerskiftet. Overtager erhververen restancer af skatter og afgifter eller af andre ydelser, medregnes de overtagne restancer til ejerskiftesummen. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for dokumentation af opgørelsen af det samlede kontante vederlag.

Stk. 2. Hvis der ved ejerskifte af fast ejendom ikke foreligger en ejerskiftesum efter § 4, hvoraf afgiften kan beregnes, beregnes afgiften efter § 4, stk. 2.

Stk. 3. Hvis der ved registrering af ejer af luftfartøj ikke foreligger en ejerskiftesum efter § 13, hvoraf afgiften kan beregnes, skal den afgiftspligtige ved anmeldelsen vedlægge en begrundet angivelse af værdien af luftfartøjet efter bedste skøn. Vedlægges denne angivelse ikke, eller er registreringsmyndigheden i tvivl om rigtigheden af den angivne værdi, oversender registreringsmyndigheden spørgsmålet om opgørelse af værdien til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når registreringsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig anmelderen om oversendelsen til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen lader herefter om fornødent værdien fastsætte efter vurdering. Den afgiftspligtige hæfter for omkostningerne ved vurderingen. Skyldes vurderingen, at værdiangivelsen efter told- og skatteforvaltningens skøn har været for lav, bæres omkostningerne dog af statskassen, medmindre vurderingen ligger mere end 10 pct. over den afgiftspligtiges værdiangivelse. Told- og skatteforvaltningen beregner afgiften, når vurderingen foreligger.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved vurderingen af værdien.

§ 3, stk. 3 er ændret flere steder ved § 1.1 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Overalt i loven ændres »afgiftsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »Afgiftsmyndigheden« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.
§ 3, stk. 1, 8. pkt. er indsat ved § 1.6 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren.
§ 3, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »nominelle« til: »kontante«.
§ 3, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 3, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »henregnes kontante beløb og«: »kontantværdien af«.
§ 3, stk. 1, 8. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 3, stk. 1, 8. pkt., ændres »nominelle« til: »kontante«.
§ 3, stk. 2 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 688 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018 og har virkning for ejerskifte, der er anmeldt til tinglysning fra og med den 1. januar 2020. I § 3, stk. 2, ændres »fast ejendom« til: »de i § 4, stk. 2, nævnte ejendomme«.
§ 3, stk. 1 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 359 af 29.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »efter § 4 eller §§ 11 og 13« til: »efter §§ 4 eller 13«.
§ 3, stk. 3 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 359 af 29.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 3, stk. 3, 1. pkt., udgår »skib eller« og »skibet eller«, og »§§ 11 og 13« ændres til: »§ 13«.
§ 3, stk. 1 er ændret ved § 4.6 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 4 eller 13« til: »§ 4«.
§ 3, stk. 3 er ophævet ved § 4.7 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Stk. 3. Hvis der ved registrering af ejer af luftfartøj ikke foreligger en ejerskiftesum efter § 13, hvoraf afgiften kan beregnes, skal den afgiftspligtige ved anmeldelsen vedlægge en begrundet angivelse af værdien af luftfartøjet efter bedste skøn. Vedlægges denne angivelse ikke, eller er registreringsmyndigheden i tvivl om rigtigheden af den angivne værdi, oversender registreringsmyndigheden spørgsmålet om opgørelse af værdien til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når registreringsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig anmelderen om oversendelsen til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen lader herefter om fornødent værdien fastsætte efter vurdering. Den afgiftspligtige hæfter for omkostningerne ved vurderingen. Skyldes vurderingen, at værdiangivelsen efter told- og skatteforvaltningens skøn har været for lav, bæres omkostningerne dog af statskassen, medmindre vurderingen ligger mere end 10 pct. over den afgiftspligtiges værdiangivelse. Told- og skatteforvaltningen beregner afgiften, når vurderingen foreligger. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved vurderingen af værdien.
§ 3, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 4« til: »§§ 4 eller 13«.
§ 3, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. I § 3, stk. 2, ændres »de i § 4, stk. 2, nævnte ejendomme« til: »fast ejendom«.
§ 3, stk. 3 og 4 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 4. For tinglysning af ejerskifte af fast ejendom eller andele heraf udgør afgiften 1.850 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.750 kr.) og 0,6 pct. af ejerskiftesummen. Dette gælder også, hvis ejerskiftet er betinget.

Stk. 2. Er ejerskifte af en ejerbolig, jf. ejendomsvurderingslovens § 4, ikke sket i almindelig fri handel, skal der ved anmeldelse til tinglysning afgives erklæring herom. Hvis ejerskiftesummen i disse tilfælde udgør et beløb, der er mindre end 80 pct. af den på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi, beregnes afgiften af 80 pct. af denne værdi, jf. dog stk. 3. Ved ejerskifte af en ideel andel af en ejerbolig, jf. ejendomsvurderingslovens § 4, gælder procentdelen i 2. pkt. den forholdsmæssige andel af den på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi. Hvis der ikke foreligger en offentliggjort eller meddelt ejendomsværdi til brug for beregningen efter 2. og 3. pkt. eller der i tiden mellem den senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi og anmeldelsen til tinglysning er sket væsentlige forandringer med hensyn til ejendommen, skal anmelderen angive den forventelige kontantværdi efter bedste skøn svarende til det, som ville være opnået, hvis ejerskiftet var sket i almindelig fri handel. Afgiften skal da beregnes på grundlag af 80 pct. af den angivne værdi, hvis ejerskiftesummen er mindre end 80 pct. af den angivne værdi, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis den senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi som nævnt i stk. 2 er foretaget efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88, skal den anvendte procentdel være 85 pct.

Stk. 4. Er ejerskifte af anden ejendom end ejerboliger, jf. ejendomsvurderingslovens § 4, ikke sket i almindelig fri handel, skal der ved anmeldelse til tinglysning afgives en erklæring herom. I disse tilfælde skal anmelderen angive den forventelige kontantværdi efter bedste skøn svarende til det, som ville være opnået, hvis ejerskiftet var sket i almindelig fri handel. Afgiften skal da beregnes på grundlag af den højeste værdi efter stk. 1 eller den i stk. 4, 2. pkt., angivne værdi.

Stk. 5. Angives værdien ikke, eller afgives de foreskrevne erklæringer efter stk. 2 eller 4 ikke, eller er registreringsmyndigheden i tvivl om rigtigheden af værdien efter stk. 1-4, oversender registreringsmyndigheden spørgsmålet om grundlaget for afgiftens beregning til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når tinglysningsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig anmelderen om oversendelsen. Told- og skatteforvaltningen foranlediger om fornødent ejendommens værdi vurderet ud fra oplysningerne om ejendommen ved anmeldelsen til tinglysning efter principperne i ejendomsvurderingslovens §§ 15 og 16. Told- og skatteforvaltningen beregner afgiften på grundlag af værdien, når denne foreligger.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om indholdet af erklæringerne efter stk. 2 og 4 og om pligt til at afgive dokumentation og oplysninger til brug for beregningen af og kontrollen med afgift efter stk. 2-5.

§ 4, stk. 2, 3-7 pkt. er ophævet ved § 8.3 i lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. Hidtidig formulering: § 4, stk. 2, 3-7 pkt. Hvis ejendommen ikke er selvstændigt vurderet, jf. 8. pkt., skal der oplyses herom ved anmeldelsen. Registreringsmyndigheden skal afvise dokumentet, såfremt påtegning om ejendomsværdi eller påtegning om, at ejendommen ikke er selvstændigt vurderet, mangler. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for oplysningerne. Er der på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning modtaget meddelelse om ændring af ejendomsværdien, kan den afgiftspligtige anvende den ændrede ejendomsværdi i stedet for værdien efter 1. pkt. Anvendes den ændrede ejendomsværdi, skal ændringsmeddelelsen i kopi vedlægges anmeldelsen til tinglysning.
§ 4, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 8.4 i
lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. I § 4, stk. 3, 1. pkt., ændres »8. pkt.« til: »3. pkt.«
§ 4, stk. 3 er ændret flere steder ved § 1.1 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Overalt i loven ændres »afgiftsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »Afgiftsmyndigheden« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.
§ 4, stk. 1, 3. pkt. er ophævet ved § 1.7 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidig formulering: § 4, stk. 1, 3. pkt. Skal ejerskiftet tinglyses i flere end én retskreds, svares for den første tinglysning afgift efter denne bestemmelse og for hver af de yderligere tinglysninger afgift efter § 7, jf. dog § 9.
§ 4, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidig formulering: § 4, stk. 2. Afgiften beregnes af ejerskiftesummen, dog mindst af den seneste på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi, eller ved ejerskifte af en ideel andel af en fast ejendom den forholdsmæssige andel heraf, jf. lov om vurdering af landets faste ejendomme (vurderingsloven). Ved anmeldelse til tinglysning af ejerskifte af fast ejendom skal ejendomsværdien foreligge oplyst. Såfremt ejendommen ikke er selvstændigt vurderet på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning, eller såfremt der i tiden mellem den seneste offentliggjorte vurdering og anmeldelsen er sket væsentlige forandringer med hensyn til ejendommen, skal ejendommens værdi angives efter bedste skøn, og afgiften skal da mindst beregnes på grundlag af den angivne værdi.
§ 4, stk. 1 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 4, stk. 1, ændres »1.400 kr.« til: »1.660 kr.«
§ 4, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.1. i lov nr. 1635 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 4, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »afgiftsgrundlaget efter stk. 2«: »og 4-10«.
§ 4, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1635 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »Afgiften beregnes af ejerskiftesummen,« til: »Ved ejerskifte af ejendomme bortset fra de i stk. 4 anførte boliger beregnes afgiften af ejerskiftesummen.
§ 4, stk. 4-11 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 1635 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 4 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 688 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018 og har virkning for ejerskifte, der er anmeldt til tinglysning fra og med den 1. januar 2020. Hidtidig formulering: § 4. For tinglysning af ejerskifte af fast ejendom eller andele heraf udgør afgiften 1.660 kr. og 0,6 pct. af afgiftsgrundlaget efter stk. 2 og 4-10. Dette gælder også, hvis ejerskiftet er betinget.
Stk. 2. Ved ejerskifte af ejendomme bortset fra de i stk. 4 anførte boliger beregnes afgiften af ejerskiftesummen, dog mindst af den seneste på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi, eller ved ejerskifte af en ideel andel af en fast ejendom den forholdsmæssige andel heraf, jf. lov om vurdering af landets faste ejendomme. Ved anmeldelse til tinglysning af ejerskifte af fast ejendom skal ejendomsværdien være oplyst. Hvis ejendommen ikke er selvstændigt vurderet på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning, eller hvis der i tiden mellem den seneste offentliggjorte vurdering og anmeldelsen er sket væsentlige forandringer med hensyn til ejendommen, skal ejendommens værdi angives efter bedste skøn, og afgiften skal da mindst beregnes på grundlag af den angivne værdi. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for oplysningerne.
Stk. 3. Angives værdien efter stk. 2, 3. pkt., ikke, eller er registreringsmyndigheden i tvivl om rigtigheden af værdien, oversender registreringsmyndigheden spørgsmålet om ejendommens værdi til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når tinglysningsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig anmelderen om oversendelsen til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen foranlediger om fornødent ejendommen vurderet efter vurderingsloven. § 3, stk. 3, 5.-7. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Told- og skatteforvaltningen beregner herefter afgiften.
Stk. 4. Ved ejerskifte af enfamilieshus, flerfamilieshus eller fritidsbolig beregnes afgiften af ejerskiftesummen.
Stk. 5. Et enfamilieshus efter denne lov er en ejendom, der er indrettet med henblik på beboelse af en familie, herunder en parcelejendom eller ejerlejlighed.
Stk. 6. Et flerfamilieshus efter denne lov er en ejendom med flere selvstændige beboelseslejligheder med eget køkken, og hvor hele ejendommen anvendes til beboelse.
Stk. 7. En fritidsbolig efter denne lov er en fast ejendom, der ikke anvendes til helårsbeboelse, herunder en ejerlejlighed eller timeshareandel.
Stk. 8. Ved ejerskifte af de i stk. 4 anførte boliger, hvor boligen anvendes som blandet beboelses- og erhvervsejendom, beregnes afgiften efter stk. 2, 1. pkt.
Stk. 9. Hvis der ved ejerskifte af de i stk. 4 nævnte ejendomme, jf. dog stk. 8, ikke foreligger en ejerskiftesum, hvoraf afgiften kan beregnes, beregnes afgiften af den seneste på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi eller ved ejerskifte af en ideel andel af en ejendom efter stk. 4 af den forholdsmæssige andel heraf. Hvis der ikke foreligger en ejendomsværdi, finder stk. 2, 3. pkt., tilsvarende anvendelse.
Stk. 10. Hvis ejerskifte af en af de i stk. 4 nævnte ejendomme, jf. dog stk. 8, ikke er sket som almindelig fri handel og ejerskiftesummen udgør et beløb, der er mindre end 85 pct. af den seneste på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi, beregnes afgiften af 85 pct. af ejendomsværdien. Ved ejerskifte af en ideel andel af en ejendom efter stk. 4 gælder procentandelen i 1. pkt. den forholdsmæssige andel af ejendomsværdien. Hvis der ikke foreligger en ejendomsværdi, finder stk. 2, 3. pkt., tilsvarende anvendelse.
Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om pligt til at afgive dokumentation eller oplysninger til brug for beregningen af og kontrollen med afgift efter stk. 4-10.

§ 4 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 1729 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019 med virkning fra og med d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: § 4. For tinglysning af ejerskifte af fast ejendom eller andele heraf udgør afgiften 1.660 kr. og 0,6 pct. af ejerskiftesummen. Dette gælder også, hvis ejerskiftet er betinget. Ved anmeldelse til tinglysning af ejerskiftet skal ejerskiftesummen være oplyst.
Stk. 2. Ved anmeldelse til tinglysning af ejerskifte af ejerboliger, jf. ejendomsvurderingslovens § 4, skal den senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi endvidere være oplyst eller ved ejerskifte af en ideel andel af en fast ejendom den forholdsmæssige andel heraf. Er ejendommen ikke selvstændigt vurderet på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning, eller er der i tiden mellem den senest offentliggjorte vurdering og anmeldelsen sket væsentlige forandringer med hensyn til ejendommen, skal ejendommens værdi angives efter bedste skøn.
Stk. 3. Angives værdien efter stk. 2, 2. pkt., ikke, eller er registreringsmyndigheden i tvivl om rigtigheden af værdien, oversender registreringsmyndigheden spørgsmålet om ejendommens værdi til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når tinglysningsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig anmelderen om oversendelsen til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen foranlediger om fornødent ejendommen vurderet efter ejendomsvurderingsloven. Ved denne vurdering finder § 3, stk. 3, 5.-7. pkt., om, hvem der hæfter for omkostningerne ved vurderingen, tilsvarende anvendelse. Told- og skatteforvaltningen beregner herefter afgiften.
Stk. 4. Foreligger der ved ejerskifte af en ejendom som nævnt i stk. 2 ikke en ejerskiftesum, hvoraf afgiften kan beregnes, beregnes afgiften af den senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning eller ved ejerskifte af en ideel andel af en ejendom af den forholdsmæssige andel heraf. Foreligger der ikke en ejendomsværdi, eller er der i tiden mellem den senest offentliggjorte vurdering og anmeldelsen sket væsentlige forandringer med hensyn til boligen, beregnes afgiften af værdien efter stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3.
Stk. 5. Er ejerskifte af en af ejendommene i stk. 2 ikke sket som almindelig fri handel, og udgør ejerskiftesummen et beløb, der er mindre end 80 pct. af den seneste offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning eller den skønnede eller fastsatte værdi efter stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, beregnes afgiften af 80 pct. af denne værdi. Ved ejerskifte af en ideel andel af en ejendom efter stk. 4 gælder procentandelen i 1. pkt. den forholdsmæssige andel af ejendomsværdien.
Stk. 6. Foreligger der ved ejerskifte af fast ejendom bortset fra ejendommene nævnt i stk. 2 ikke en ejerskiftesum, hvoraf afgiften kan beregnes, skal den afgiftspligtige ved anmeldelsen vedlægge en begrundet angivelse af værdien af ejendommen efter bedste skøn. Vedlægges denne angivelse ikke, eller er registreringsmyndigheden i tvivl om rigtigheden af den angivne værdi, oversender registreringsmyndigheden spørgsmålet om opgørelse af værdien til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når registreringsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig anmelderen om oversendelsen til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen foranlediger om fornødent ejendommen vurderet efter ejendomsvurderingsloven. Ved denne vurdering finder § 3, stk. 3, 5.-7. pkt., om, hvem der hæfter for omkostningerne ved vurderingen, tilsvarende anvendelse.
Stk. 7. Er ejerskifte af fast ejendom bortset fra ejendommene nævnt i stk. 2 ikke sket som almindelig fri handel mellem uafhængige parter, skal der ved anmeldelsen til tinglysning afgives en erklæring om, at ejerskiftet ikke er sket som almindelig fri handel. Afgiften skal i disse tilfælde beregnes af en ejerskiftesum, der skal svare til det, som ville være opnået, hvis ejerskiftet var sket på almindelige markedsvilkår. Der skal ved anmeldelsen til tinglysning endvidere angives en ejerskiftesum opgjort efter 2. pkt. Afgives der ikke erklæring om ejerskiftesummen efter 1. og 2. pkt., eller er registreringsmyndigheden eller told- og skatteforvaltningen i tvivl om den angivne værdis rigtighed, finder stk. 6, 2.-4. pkt., tilsvarende anvendelse.
Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om pligt til at afgive erklæringer, dokumentation eller oplysninger til brug for beregningen af og kontrollen med afgift efter stk. 2.-7.

§ 4, stk. 3, 6 og 7 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »registreringsmyndigheden« til: »Tinglysningsretten«, »Registreringsmyndigheden« ændres til: »Tinglysningsretten«, og »registreringsmyndighedens« ændres til: »Tinglysningsrettens«.
§ 4, stk. 2 er ændret ved § 4.8 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »boliger« til: »ejendomme«.
§ 4, stk. 3 er ændret ved § 4.9 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 4, stk. 3, 4. pkt., ændres »§ 3, stk. 3, 5.-7. pkt.« til: »6.-8. pkt.«, og »tilsvarende« udgår, samt nyt 6.-8. pkt. indsættes.
§ 4, stk. 8 er ændret ved § 4.10 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Stk. 8. En fritidsbolig efter denne lov er en fast ejendom, der ikke anvendes til helårsbeboelse, herunder en ejerlejlighed eller timeshareandel.
§ 4, stk. 12 er indsat ved § 4.11 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019.
§ 4, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Overalt i loven bortset fra i § 4, stk. 3, 2. pkt., § 5, stk. 1, 7. pkt., § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 28, stk. 2, ændres »Tinglysningsretten« til: »registreringsmyndigheden«.
§ 4, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. Overalt i loven ændres »1.660 kr.« til: »1.750 kr.«
§ 4, stk. 3 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 4, stk. 3, 2. pkt., ændres »Tinglysningsretten« til: »Registreringsmyndigheden«.
§ 4, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.13 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering af 1. pkt.: For tinglysning af ejerskifte af fast ejendom eller andele heraf udgør afgiften 1.750 kr. og 0,6 pct. af ejerskiftesummen.
§ 4 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 2227 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Hidtidig formulering: § 4. For tinglysning af ejerskifte af fast ejendom eller andele heraf udgør afgiften 1.750 kr. og 0,6 pct. af afgiftsgrundlaget efter stk. 2 og 4-10. Dette gælder også, hvis ejerskiftet er betinget.
Stk. 2. Ved ejerskifte af ejendomme bortset fra de i stk. 4 anførte ejendomme beregnes afgiften af ejerskiftesummen, dog mindst af den senest på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi, eller ved ejerskifte af en ideel andel af en fast ejendom den forholdsmæssige andel heraf, jf. den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013 som ændret ved § 1 i lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017, jf. ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88. Ved anmeldelse til tinglysning af ejerskifte af fast ejendom skal ejendomsværdien være oplyst. Er ejendommen ikke selvstændigt vurderet på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning, eller er der i tiden mellem den senest offentliggjorte vurdering og anmeldelsen sket væsentlige forandringer med hensyn til ejendommen, skal ejendommens værdi angives efter bedste skøn, og afgiften skal da mindst beregnes på grundlag af den angivne værdi.
Stk. 3. Angives værdien efter stk. 2, 3. pkt., ikke, eller er registreringsmyndigheden i tvivl om rigtigheden af værdien, oversender registreringsmyndigheden spørgsmålet om ejendommens værdi til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når tinglysningsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig anmelderen om oversendelsen. Told- og skatteforvaltningen foranlediger om fornødent ejendommen vurderet efter ejendomsvurderingsloven. Ved denne vurdering finder 6.-8. pkt., om, hvem der hæfter for omkostningerne ved vurderingen, anvendelse. Told- og skatteforvaltningen beregner herefter afgiften. Den afgiftspligtige hæfter for omkostningerne ved vurderingen. Skyldes vurderingen, at værdiansættelsen efter told- og skatteforvaltningens skøn har været for lav, bæres omkostningerne dog af statskassen, medmindre vurderingen ligger mere end 10 pct. over den afgiftspligtiges værdiansættelse. Told- og skatteforvaltningen beregner afgiften, når vurderingen foreligger.
Stk. 4. Ved ejerskifte af enfamilieshus, flerfamilieshus eller fritidsbolig beregnes afgiften af ejerskiftesummen.
Stk. 5. Et enfamilieshus efter denne lov er en ejendom, der er indrettet med henblik på beboelse af en familie, herunder en parcelejendom eller ejerlejlighed.
Stk. 6. Et flerfamilieshus efter denne lov er en ejendom med flere selvstændige beboelseslejligheder med eget køkken, hvor hele ejendommen anvendes til beboelse.
Stk. 7. En fritidsbolig efter denne lov er en fast ejendom, der ikke anvendes til helårsbeboelse, herunder en ejerlejlighed eller timeshareandel.
Stk. 8. Ved ejerskifte af de i stk. 4 anførte ejendomme, hvor ejendommen anvendes som blandet beboelses- og erhvervsejendom, beregnes afgiften efter stk. 2, 1. pkt.
Stk. 9. Foreligger der ved ejerskifte af de i stk. 4 nævnte ejendomme, jf. dog stk. 8, ikke en ejerskiftesum, hvoraf afgiften kan beregnes, beregnes afgiften af den senest på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi eller ved ejerskifte af en ideel andel af en ejendom efter stk. 4 af den forholdsmæssige andel heraf. Foreligger der ikke en ejendomsværdi, finder stk. 2, 3. pkt., tilsvarende anvendelse.
Stk. 10. Er ejerskifte af en af de i stk. 4 nævnte ejendomme, jf. dog stk. 8, ikke sket som almindelig fri handel, og udgør ejerskiftesummen et beløb, der er mindre end 85 pct. af den senest på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi, beregnes afgiften af 85 pct. af ejendomsværdien. Ved ejerskifte af en ideel andel af en ejendom efter stk. 4 gælder procentandelen i 1. pkt. den forholdsmæssige andel af ejendomsværdien. Foreligger der ikke en ejendomsværdi, finder stk. 2, 3. pkt., tilsvarende anvendelse.
Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte regler om pligt til at afgive dokumentation eller oplysninger til brug for beregningen af og kontrollen med afgift efter stk. 2 og 4-10.
Stk. 12. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved vurderingen af værdien efter stk. 3, 6.-8. pkt.

§ 5. For tinglysning af pant bortset fra retspant udgør afgiften 1.850 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.750 kr.) og 1,5 pct. af det pantsikrede beløb. Det pantsikrede beløb er pantebrevets nominelle hovedstol. Indeholder pantebrevet bestemmelse om opskrivning af hovedstolen, er det pantsikrede beløb det højeste beløb, hovedstolen kan opskrives til. Hvis det højeste beløb, hovedstolen kan opskrives til, ikke fremgår direkte af pantebrevet, skal den afgiftspligtige i pantebrevet efter bedste skøn angive det højeste beløb, hovedstolen kan opskrives til inden for en periode af 10 år fra anmeldelsen til tinglysning. Afgiften beregnes herefter af dette beløb. Afgiver den afgiftspligtige ikke det omhandlede skøn, eller er registreringsmyndigheden i tvivl om rigtigheden af skønnet, oversender registreringsmyndigheden spørgsmålet om fastsættelse af værdien til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når tinglysningsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig anmelderen om oversendelsen til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen fastsætter herefter afgiften.

Stk. 2. For tinglysning af ændringer, hvorved der inddrages anden eller yderligere løsøre m.v. under pantet, beregnes afgift af hele det pantsikrede beløb efter stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis der er givet pant i erhvervsaktiver bortset fra fast ejendom, beregnes dobbelt afgift efter § 7 ved tinglysning af ændringer, hvorved der inddrages andet eller yderligere løsøre under pantet. Der skal ved anmeldelsen afgives erklæring om, at ændringen er omfattet af 1. pkt. Der svares dog afgift efter stk. 1, når pantsætter ved tinglysningen er en anden end pantsætter efter den tidligere tinglyste pantsætning. Ændringer af pant i erhvervsaktiver kan ske ved påtegning på det eksisterende pantebrev eller ved tinglysning af et afløsningspantebrev. Sker ændringen ved afløsningspantebreve, er det en betingelse, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker inden aflysning af det tidligere pant, at det erklæres, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker på vilkår om aflysning af det tidligere pant, og at det tidligere pant aflyses senest 60 dage efter tinglysning af det nye pant.

Stk. 4. For tinglysning af en forhøjelse af det pantsikrede beløb beregnes afgift efter stk. 1 af forskellen mellem resthæftelsen og den nye panthæftelse. For tinglysning af andre ændringer end de i 1. pkt. og i stk. 2 nævnte vedrørende panthæftelsen, herunder pantsætterskifte, beregnes afgiften efter § 7, jf. dog § 8, stk. 1, nr. 7.

Stk. 5. Beregning af afgift ved tinglysning af skadesløsbrev eller ejerpantebrev, der giver virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, der sker på vilkår om aflysning af et tilsvarende pantebrev efter samme bestemmelse, foretages efter § 7. Der skal ved anmeldelsen afgives erklæring om, at anmeldelsen er omfattet af 1. pkt.. Det er endvidere en betingelse, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker inden aflysning af det tidligere pant, og at det tidligere pant aflyses senest 60 dage efter tinglysning af det nye pant.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne i denne paragraf er opfyldt, og om dokumentation for størrelsen af den nedbragte panthæftelse efter stk. 4, 1. pkt.

Stk. 7. For tinglysning af høstpantebrev som nævnt i lov nr. 271 af 22. maj 1986 om høstpant betales der alene afgift efter § 7.

§ 5, stk. 2, 2. pkt. er indført fra d. 05.04.2001 ved § 1 i lov nr. 485 af 07.06.2001
§ 5, stk. 4, 4. og 5. pkt. er indført fra d. 05.04.2001 ved § 1 i lov nr. 485 af 07.06.2001
§ 5, stk. 2, 2. pkt. er indsat fra d. 10.06.2004 ved § 16.1 i
lov nr. 458 af 09.06.2004
§ 5, stk. 3, 2. pkt. er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 16.2 i lov nr. 458 af 09.06.2004
§ 5, stk. 6 er indsat fra d. 01.01.2006 ved § 4.1 i lov nr. 560 af 24.06.2005.
§ 5, stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 8.5 i
lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. Hidtidig formulering: § 5, stk. 5, 2. pkt. For tinglysning af andre ændringer end de i stk. 3 og i 1. pkt. nævnte vedrørende panthæftelsen, herunder panthaver- eller pantsætterskifte, beregnes afgift efter § 7.
§ 5, stk. 1 er ændret flere steder ved § 1.1 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Overalt i loven ændres »afgiftsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »Afgiftsmyndigheden« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.
§ 5, stk. 1, 10 pkt. er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidig formulering: § 5, stk. 1, 10. pkt.. Skal pantsætningen tinglyses i flere end én retskreds, svares ved den første tinglysning afgift efter denne bestemmelse og ved hver af de yderligere tinglysninger afgift efter § 7, jf. dog § 9 .
§ 5, stk. 2, 5. pkt. er ændret ved § 1.10 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidig formulering: § 5, stk. 2, 5. pkt.. Anvendelsen af reglen i 1. pkt. er betinget af, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker senest samtidig med aflysningen af det tidligere pant, og at det tidligere pant er aflyst senest 1 år efter anmeldelsen til tinglysning af det nye pant.
§ 5, stk. 4, 5. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidig formulering: § 5, stk. 4, 5. pkt.. Sker ændringen ved afløsningspantebreve, er det en betingelse, at anmeldelse til tinglysning af det nye pant sker samtidig med aflysning af det tidligere pant.
§ 5, stk. 6, 3. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidig formulering: § 5, stk. 6, 3. pkt.. Det er endvidere en betingelse, at anmeldelse til tinglysning af det nye pantebrev sker samtidig med aflysning af det tidligere pantebrev.
§ 5, stk. 7 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. I § 5, stk. 7, ændres »afgivelse af erklæring efter stk. 4, 2. pkt.« til: »afgivelse af erklæring efter stk. 2, 5. pkt., stk. 4, 2. og 5. pkt., og stk. 6, 2. pkt.«
§ 5, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 10.1 i
lov nr. 577 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 5, stk. 2, 1. pkt., udgår », Dansk Landbrugs Realkreditfond«.
§ 5, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 10.2 i
lov nr. 577 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 5, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »med tilsvarende pant« til: »sikret ved tilsvarende pant i samme ejendom, eller som optages til at afløse et ejerpantebrev«.
§ 5, stk. 2, 5. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 5, stk. 2, 5. pkt., indsættes efter »pant i samme ejendom«: », når ændringer i den pantsatte ejendom sker ved pantebrevspåtegning i forbindelse med udstykning«.
§ 5, stk. 2, 7. og 8. pkt. er indsat ved § 1.7 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.08.2011.
§ 5, stk. 3 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 5, stk. 4 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.
§ 5, stk. 6 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 5, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.
§ 5, stk. 7, 2. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 5, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »gives påtegning« til: »afgives erklæring«.
§ 5, stk. 8 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt, om, i hvilket omfang omkostninger kan indregnes afgiftsfrit, om afgivelse af erklæring efter stk. 2, 5. pkt., stk. 4, 2. og 5. pkt., og stk. 6, 2. pkt., og om dokumentation for størrelsen af den nedbragte panthæftelse efter stk. 5, 1. pkt.
§ 5, stk. 1 og 3 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. I
§ 5, stk. 1 og 3, ændres »1.400 kr.« til: »1.660 kr.«.
§ 5, stk. 7 er ændret ved § 2.3 i
lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 5, stk. 7, indsættes efter »ved tinglysning af«: »skadesløsbrev eller ejerpantebrev, der giver«.
§ 5, stk. 6 er ændret ved § 13.1 i lov nr. 550 af 30.05.2017 fra d. 01.01.2018. I § 5, stk. 6, 2. pkt., ændres »nr. 8.« til: »nr. 7.«
§ 5, stk. 1, nr. 9, og stk. 2 og 3, er ophævet ved § 20.2 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. Stk. 4-9 bliver herefter stk. 2-7. Hidtidig formulering: Stk. 1, 9. pkt: 3.-8. pkt. gælder ikke for tinglysning af pant for indekslån, der ydes efter realkreditloven.
Stk. 2. Ved tinglysning af pant i fast ejendom, bortset fra pant ifølge ejerpantebrev og skadesløsbrev, til sikkerhed for lån i realkreditinstitutter eller for lån i pengeinstitutter med en oprindelig løbetid på mindst 10 år og højst 30 år medregnes ikke til det pantsikrede beløb, jf. stk. 1, den del af lånet, som optages til at afløse et lån sikret ved tilsvarende pant i samme ejendom, eller som optages til at afløse et ejerpantebrev i samme ejendom. Kravet om en oprindelig løbetid på mindst 10 år og højst 30 år gælder dog ikke pantebreve til sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer. Afvises det nye pantebrev fra tinglysning, og skal det ikke senere tinglyses, eller aflyses det nye pantebrev som ikke effektueret inden for 1 år efter anmeldelsen til tinglysning, anses afgiftsbegunstigelsen i 1. pkt. ikke for udnyttet. 1. pkt. kan anvendes, uanset om det nye pant foreligger i form af et eller flere pantebreve, og uanset om det nye pant kun tjener til delvis afløsning af et eksisterede lån. Afløses det eksisterende pantebrev af flere pantebreve, er det dog en betingelse, at de nævnte pantebreve i mindst 1 år efter tinglysning af det nye pant har pant i samme ejendom, når ændringer i den pantsatte ejendom sker ved pantebrevspåtegning i forbindelse med udstykning. Anvendelsen af reglen i 1. pkt. er betinget af, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker inden aflysning af det tidligere pant, at det erklæres, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker på vilkår om aflysning af det tidligere pant, og at det tidligere pant er aflyst senest 1 år efter anmeldelsen til tinglysning af det nye pant. Det er endvidere en betingelse for anvendelsen af reglen i 1. pkt., at det eksisterende pantebrev er tinglyst før den 1. juli 2007. Reglen i 1. pkt. kan ikke anvendes ved afløsning af et ejerpantebrev, der er opstået ved omdannelse af et pantebrev fra og med den 21. marts 2011.
Stk. 3. Ved en afløsning af et ejerpantebrev efter stk. 2 skal der ud over afgiften efter stk. 1 betales en afgift på 1.660 kr.

§ 5, stk. 4, der bliver stk. 2, er ændret ved § 20.3 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: Stk. 4. For tinglysning af ændringer, hvorved der inddrages anden eller yderligere fast ejendom eller løsøre m.v. under pantet, beregnes afgift af hele det pantsikrede beløb efter stk. 1, jf. dog stk. 5. Ved tinglysning af pantebrevspåtegninger som en del af en samlet matrikulær ændring beregnes afgiften efter § 7.
§ 5, stk. 5 og 7, der bliver stk. 3 og 5, er ændret ved § 20.4 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 5, stk. 5, 5. pkt., der bliver stk. 3, 5. pkt., og stk. 7, 3. pkt., der bliver stk. 5, 3. pkt., ændres »30 dage« til: »60 dage«.
§ 5, stk. 6, der bliver stk. 4, er ændret ved § 20.5 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 5, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 2«.
§ 5, stk. 8, der bliver stk. 6, er ændret ved § 20.6 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt, om, i hvilket omfang omkostninger kan indregnes afgiftsfrit, om afgivelse af erklæring efter stk. 2, 6. og 8. pkt., stk. 5, 2. og 5. pkt., og stk. 7, 2. pkt., og om dokumentation for størrelsen af den nedbragte panthæftelse efter stk. 6, 1. pkt.
§ 5, stk. 1 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »registreringsmyndigheden« til: »Tinglysningsretten«, »Registreringsmyndigheden« ændres til: »Tinglysningsretten«, og »registreringsmyndighedens« ændres til: »Tinglysningsrettens«.
§ 5, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Overalt i loven bortset fra i § 4, stk. 3, 2. pkt., § 5, stk. 1, 7. pkt., § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 28, stk. 2, ændres »Tinglysningsretten« til: »registreringsmyndigheden«.
§ 5, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. Overalt i loven ændres »1.660 kr.« til: »1.750 kr.«
§ 5, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 5, stk. 1, 7. pkt., ændres »Tinglysningsretten« til: »Registreringsmyndigheden«.
§ 5, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering af 1. pkt.: For tinglysning af pant, bortset fra retspant, udgør afgiften 1.750 kr. og 1,5 pct. af det pantsikrede beløb.

§ 5 a. For tinglysning af pant, bortset fra retspant, i fast ejendom eller i en andel i en andelsboligforening udgør afgiften 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.) og 1,25 pct. (red: indtil d. 01.01.2026: 1,45 pct.) af det pantsikrede beløb. Dog er tinglysning af pant bortset fra pant ifølge skadesløsbrev fritaget for afgiften på 1,25 pct. (red: indtil d. 01.01.2026: 1,45 pct.) af den del af det pantsikrede beløb, som ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et eksisterende tinglyst pant i samme ejendom eller samme andel i en andelsboligforening, jf. dog stk. 5. Fritagelsen i 2. pkt. gælder dog ikke, hvis det hidtidige pant er tinglyst ved et skadesløsbrev eller som retspant. § 5, stk. 1, 2.-8. pkt., finder tilsvarende anvendelse, dog ikke for tinglysning af pant for indekslån, der ydes efter realkreditloven.

Stk. 2. Afgiftsfritagelsen i stk. 1 er betinget af, at

1) anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker inden aflysning af det tidligere pant,
2) det erklæres, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker på vilkår om aflysning af det tidligere pant, og
3) det tidligere pant er aflyst senest 1 år efter anmeldelsen til tinglysning af det nye pant.

Stk. 3. Afgiftsfritagelsen i stk. 1 kan anvendes, uanset om det nye pant foreligger i form af et eller flere pantebreve, og uanset om det nye pant kun tjener til delvis afløsning af et eksisterende lån. Der skal ved anmeldelse til tinglysning af det nye pantebrev eller de nye pantebreve gives påtegning om, at anmeldelsen er omfattet af stk. 1. Foreligger det nye pant i form af flere pantebreve, er afgiftsfritagelsen betinget af, at de nye pantebreve i mindst 1 år efter tinglysningen har pant i samme ejendom eller samme andel i en andelsboligforening som det gamle pantebrev, når der er sket eller sker ændringer i den pantsatte ejendom eller andel i en andelsboligforening i forbindelse med udstykning eller opdeling. Pantebrevene skal også gives påtegning herom.

Stk. 4. Afvises det nye pantebrev fra tinglysning, og skal det ikke senere tinglyses, eller aflyses det nye pantebrev som ikke effektueret inden for 1 år efter anmeldelsen til tinglysning, anses afgiftsfritagelsen i stk. 1 og 5 ikke for udnyttet.

Stk. 5. Såfremt hovedstolen på det nye pantebrev eller de nye pantebreve, jf. stk. 1, 2. pkt., er mindre end den tinglyste hovedstol på det tidligere pant, kan differencen anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse ved en senere tinglysning af et pantebrev med pant i samme ejendom eller samme andel i en andelsboligforening. Ligeledes kan hovedstolen på et tinglyst pant, som er indfriet, eller et ejerpantebrev anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse. Det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag skal fremgå af et særligt afgiftspantebrev, hvor hovedstolen svarer til det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag. Afgiftspantebrevet kan oprettes som nyt pantebrev eller ved omdannelse af et indfriet tinglyst pantebrev eller et ejerpantebrev. Afgiftspantebrevet er ikke et pantebrev og kan ikke omdannes til et sådant. Afgiftspantebrevet skal være påført en erklæring om, at det alene indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Tinglysning af et afgiftspantebrev og af påtegning på et afgiftspantebrev er afgiftsfri. Ved benyttelse af et afgiftspantebrev til afgiftsfritagelse ved tinglysning af nyt pant finder stk. 1-4 tilsvarende anvendelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af et afgiftspantebrev.

Stk. 6. For tinglysning af en forhøjelse af det pantsikrede beløb på pantebreve som nævnt i stk. 1 skal der beregnes afgift efter stk. 1, 1. pkt., af forskellen mellem den nye hovedstol og den tidligere tinglyste hovedstol. For tinglysning af andre ændringer end de i 1. pkt. og i stk. 7 nævnte vedrørende panthæftelsen, herunder pantsætterskifte, betales en afgift på 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.), jf. dog § 8, stk. 1, nr. 7.

Stk. 7. For tinglysning af ændringer, hvorved der inddrages anden eller yderligere fast ejendom eller andel i en andelsboligforening under pantet, beregnes afgift af hele det pantsikrede beløb efter stk. 1. Ved tinglysning af pantebrevspåtegninger som en del af en samlet matrikulær ændring udgør afgiften 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.) Ved tinglysning af en matrikulær ændring udgør afgiften 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.)

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne i denne paragraf er opfyldt.

§ 5 a er indsat ved § 10.3 i lov nr. 577 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007, dog fastsætter skatteministeren tidspunktet for ikrafttræden af § 5 a, stk. 2. Indtil tidspunktet for ikrafttræden af § 5 a, stk. 2, er afgiftsfritagelse efter § 5 a, stk. 1, betinget af, at det tidligere pant er tinglyst den 1. juli 2007 eller senere, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker senest samtidig med aflysningen af det tidligere pant, og at det tidligere pant er aflyst senest 1 år efter anmeldelsen til tinglysning af det nye pant.
§ 5 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.13 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »tilsvarende pantebrev«: »eller et ejerpantebrev«.
§ 5 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.14 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.
§ 5 a, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.15 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 5 a, stk. 2 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 5 a, stk. 4, 3. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 5 a, stk. 3, 3. pkt., der bliver stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »som det gamle pantebrev«: », når ændringer i den pantsatte ejendom sker ved pantebrevspåtegning i forbindelse med udstykning«.
§ 5 a, stk. 5 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 5 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 5« til: »stk. 1 og 6«.
§ 5 a, stk. 6 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Stk. 6. Såfremt det pantsikrede beløb på det nye pantebrev eller de nye pantebreve, jf. stk. 1, er mindre end den tinglyste hovedstol på det tidligere pant, kan differencen anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse ved en senere tinglysning af et tilsvarende pantebrev med pant i samme ejendom. Det er en betingelse, at det tidligere pant er tinglyst den 1. juli 2007 eller senere. Der skal ved anmeldelsen til tinglysning af det nye pantebrev eller de nye pantebreve gives påtegning om, at anmeldelsen er omfattet af 1. pkt. Endvidere skal størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse fremgå af pantebrevet. Ved anvendelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse skal størrelsen af denne fremgå af det nye pantebrev, der anvender afgiftsfritagelsen. Det er en betingelse, at oplysningen om den ubenyttede afgiftsfritagelse ændres på det pantebrev, der tidligere har indeholdt oplysningen om en ubenyttet afgiftsfritagelse. Der skal alene betales afgift efter § 5, stk. 1, hvis det pantsikrede beløb på det nye pantebrev overstiger størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse.
§ 5 a, stk. 2 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 5 a, stk. 2 ændres »1.400 kr.« til: »1.660 kr.«.
§ 5 a, stk. 1 er ændret ved § 20.7 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: § 5 a. Tinglysning af pant i fast ejendom, bortset fra pant ifølge ejerpantebrev og skadesløsbrev, til sikkerhed for lån i realkreditinstitutter eller for lån i pengeinstitutter med en oprindelig løbetid på mindst 10 år og højst 30 år er afgiftsfri, hvis det pantsikrede beløb ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et tilsvarende pantebrev eller et ejerpantebrev med pant i samme ejendom, jf. dog stk. 6. Kravet om løbetid gælder dog ikke pantebreve til sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer. Reglen i 1. pkt. kan ikke anvendes ved afløsning af et ejerpantebrev, der er opstået ved omdannelse af et pantebrev fra og med den 21. marts 2011.
§ 5 a, stk. 2 er ophævet ved § 20.9 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6. Hidtidig formulering: Stk. 2. Er det tidligere pant tinglyst ved et ejerpantebrev, udløser anvendelsen af afgiftsfritagelsen i stk. 1 en afgift på 1.660 kr.
§ 5 a, stk. 3, nr. 1, der bliver stk. 2, nr. 1, er ophævet ved § 20.10 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. Nr. 2-4 bliver herefter nr. 1-3. Hidtidig formulering: 1) det tidligere pant er tinglyst den 1. juli 2007 eller senere,
§ 5 a, stk. 4, 3. pkt., der bliver stk. 3, 3. pkt., er ændret ved § 20.11 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. Hidtidig formulering af 3. pkt.: Hvis det nye pant foreligger i form af flere pantebreve, er afgiftsfritagelsen betinget af, at de nye pantebreve i mindst 1 år efter tinglysningen har pant i samme ejendom som det gamle pantebrev, når ændringer i den pantsatte ejendom sker ved pantebrevspåtegning i forbindelse med udstykning.
§ 5 a, stk. 5, der bliver stk. 4, er ændret ved § 20.12 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 5 a, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 6« til: »stk. 1 og 5«.
§ 5 a, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., er ændret ved § 20.13 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 5 a, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., udgår »tilsvarende«, og efter »samme ejendom« indsættes: »eller samme andel i en andelsboligforening«.
§ 5 a, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., er ændret ved § 20.14 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Det er en betingelse, at det tidligere pant er tinglyst den 1. juli 2007 eller senere.
§ 5 a, stk. 6, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., er ændret ved § 20.15 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 5 a, stk. 6, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., indsættes efter »tinglyst pantebrev«: »eller et ejerpantebrev«.
§ 5 a, stk. 6, der bliver stk. 5, har fået indsat nyt 8. pkt. ved § 20.16 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. 8. pkt. bliver herefter 9. pkt.
§ 5 a, stk. 7, der bliver stk. 6, er ændret ved § 20.17 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 5 a, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 5, stk. 1,« til: »stk. 1, 1. pkt.,«.
§ 5 a, stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., er ændret ved § 20.18 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Det er en betingelse, at pantebrevet er tinglyst den 1. juli 2007 eller senere.
§ 5 a, stk. 7 er indsat ved § 20.19 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019.
§ 5 a, stk. 1 er ændret ved §§ 6.2-6.3 i lov nr. 1295 af 05.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »af pant«: »bortset fra retspant«, og i § 5 a, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »skadesløsbrev«: »eller som retspant«.
§ 5 a, stk. 5 er ændret ved § 6.4 i lov nr. 1295 af 05.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 5 a, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »jf. stk. 1,«: »2. pkt.,«.
§ 5 a, stk. 1, 6 og 7 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. Overalt i loven ændres »1.640 kr.« til: »1.730 kr.«
§ 5 a, stk. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »For tinglysning af pant bortset fra retspant« til: »For tinglysning af pant, bortset fra retspant,«.
§ 5 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering af 1. pkt.: For tinglysning af pant, bortset fra retspant, i fast ejendom eller i en andel i en andelsboligforening udgør afgiften 1.730 kr. og 1,45 pct. af det pantsikrede beløb.
§ 5 a, stk. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2026. Hidtidig formulering: § 5 a. For tinglysning af pant, bortset fra retspant, i fast ejendom eller i en andel i en andelsboligforening udgør afgiften 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.) og 1,45 pct. af det pantsikrede beløb. Dog er tinglysning af pant bortset fra pant ifølge skadesløsbrev fritaget for afgiften på 1,45 pct. af den del af det pantsikrede beløb, som ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et eksisterende tinglyst pant i samme ejendom eller samme andel i en andelsboligforening, jf. dog stk. 5. Fritagelsen i 2. pkt. gælder dog ikke, hvis det hidtidige pant er tinglyst ved et skadesløsbrev eller som retspant. § 5, stk. 1, 2.-8. pkt., finder tilsvarende anvendelse, dog ikke for tinglysning af pant for indekslån, der ydes efter realkreditloven.
§ 5 a, stk. 6, 2. pkt. er ændret ved § 1.19 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering af 2. pkt.: For tinglysning af andre ændringer end de i 1. pkt. og i stk. 7 nævnte vedrørende panthæftelsen, herunder pantsætterskifte, betales en afgift på 1.730 kr., jf. dog § 8, stk. 1, nr. 7.
§ 5 a, stk. 7, 2. og 3. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering af 2. og 3. pkt.: Ved tinglysning af pantebrevspåtegninger som en del af en samlet matrikulær ændring udgør afgiften 1.730 kr. Ved tinglysning af en matrikulær ændring udgør afgiften 1.730 kr.

§ 5 b. Ved tinglysning af underpant i et ejerpantebrev, jf. tinglysningslovens § 1 a, stk. 1, og § 42 j, stk. 3, og videreoverdragelse af et allerede tinglyst underpant i et ejerpantebrev til en anden panthaver, jf. tinglysningslovens § 1 a, stk. 4, og § 42 j, stk. 7, udgør afgiften 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.) Ved forhøjelse af underpantsætninger nævnt i 1. pkt. betales en afgift på 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.) Der skal ikke betales en afgift på 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.) for underpant i et ejerpantebrev efter 1. pkt., når underpant eller en forhøjelse heraf tinglyses i samme anmeldelse som tinglysning af det ejerpantebrev, der underpantsættes. Der skal ligeledes ikke betales en afgift på 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.) for underpant i et ejerpantebrev efter 1. pkt., når underpant eller en forhøjelse heraf tinglyses i samme anmeldelse som tinglysning af en forhøjelse af det ejerpantebrev, der underpantsættes.

Stk. 2. Ved tinglysning af frempantsætning af et allerede tinglyst pantebrev med pant i fast ejendom eller en andel i en andelsboligforening, forudsat at der ikke sker en forhøjelse af det pantsikrede beløb, betales en fast afgift på 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.)

§ 5 b er indsat ved § 10.3 i lov nr. 577 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 5 b, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 5 b, stk. 1, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.
§ 5 b er ændret ved § 20.20 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: § 5 b. Der betales ikke afgift efter § 7 for tinglysning af rykningspåtegning, hvis denne skyldes udstedelse af et pantebrev, der er fritaget for afgift i medfør af § 5 a, stk. 1, eller forhøjelse af et pantebrev, der er fritaget for afgift i medfør af § 5 a, stk. 7. Det er en betingelse, at den nye samlede hovedstol ikke overstiger den tidligere tinglyste hovedstol.
Stk. 2. Der skal gives påtegning om, at tinglysningen er omfattet af stk. 1. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 5 b, stk. 1, 3. og 4. pkt. er indsat ved § 6.5 i lov nr. 1295 af 05.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 5 b, stk. 2 er ændret ved § 6.6 i lov nr. 1295 af 05.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 5 b, stk. 2, ændres »overdragelse til pant« til: »frempantsætning«, og »til en anden panthaver« udgår.
§ 5 b, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. Overalt i loven ændres »1.640 kr.« til: »1.730 kr.«
§ 5 b er ændret ved § 1.21 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering: § 5 b. Ved tinglysning af underpant i et ejerpantebrev, jf. tinglysningslovens § 1 a, stk. 1, og § 42 j, stk. 3, og videreoverdragelse af et allerede tinglyst underpant i et ejerpantebrev til en anden panthaver, jf. tinglysningslovens § 1 a, stk. 4, og § 42 j, stk. 7, udgør afgiften 1.730 kr. Ved forhøjelse af underpantsætninger nævnt i 1. pkt. betales en afgift på 1.730 kr. Der skal ikke betales en afgift på 1.730 kr. for underpant i et ejerpantebrev efter 1. pkt., når underpant eller en forhøjelse heraf tinglyses i samme anmeldelse som tinglysningen af det ejerpantebrev, der underpantsættes. Der skal ligeledes ikke betales en afgift på 1.730 kr. for underpant i et ejerpantebrev efter 1. pkt., når underpant eller en forhøjelse heraf tinglyses i samme anmeldelse som tinglysningen af en forhøjelse af det ejerpantebrev, der underpantsættes.
Stk 2. Ved tinglysning af frempantsætning af et allerede tinglyst pantebrev med pant i fast ejendom eller andel i en andelsboligforening, forudsat at der ikke sker en forhøjelse af det pantsikrede beløb, betales en fast afgift på 1.730 kr.

§ 6. For tinglysning efter tinglysningslovens § 42 d af ejendomsforbehold i motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne til biler samt campingvogne udgør afgiften 1.850 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.750 kr.) og 1,5 pct. af det beløb, ejendomsforbeholdet skal sikre på tidspunktet for anmeldelsen. Tinglysning af transport til en ny debitor er omfattet af § 7. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for afgiftsgrundlaget efter 1. pkt.

§ 6, 2. pkt. er ændret ved § 8.6 i lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Tinglysning af transport er omfattet af § 7.
§ 6 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 6 ændres »1.400 kr.« til: »1.660 kr.«.
§ 6 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. Overalt i loven ændres »1.660 kr.« til: »1.750 kr.«
§ 6, 1. pkt. er ændret ved § 1.22 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering af 1. pkt.: For tinglysning efter tinglysningslovens § 42 d af ejendomsforbehold i motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne til biler samt campingvogne udgør afgiften 1.750 kr. og 1,5 pct. af det beløb, ejendomsforbeholdet skal sikre på tidspunktet for anmeldelsen.

§ 6 a. For tinglysning af adkomstændringer ved selskaber m.v.s fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber udgør afgiften 1.850 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.750 kr.) Der skal ved anmeldelsen afgives en erklæring om, at ændringen er omfattet af 1. pkt.. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for udformningen af erklæringen.

§ 6 a er indsat ved § 8.7 i lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren.
§ 6 a, 3. pkt. er indsat ved § 1.14
i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren.
§ 6 a er ændret ved § 2.2 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 6 a ændres »1.400 kr.« til: »1.660 kr.«.
§ 6 a er ændret ved § 1.3 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. Overalt i loven ændres »1.660 kr.« til: »1.750 kr.«
§ 6 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.23 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering af 1. pkt.: For tinglysning af adkomstændringer ved selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber udgør afgiften 1.750 kr.

§ 6 b. § 6 a finder tilsvarende anvendelse for Arbejdsmarkedets Tillægspensions og Lønmodtagernes Dyrtidsfonds tilførsel af ejendomme til et 100 pct. ejet datterselskab, jf. dog stk. 2. Der skal ved anmeldelsen til tinglysning afgives en erklæring om, at ændringen er omfattet af 1. pkt.

Stk. 2. Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspensions eller Lønmodtagernes Dyrtidsfonds ejerskab til et datterselskab, som har fået tilført ejendomme, jf. stk. 1, nedbringes til mindre end 100 pct., uden at samtlige de efter stk. 1 tilførte ejendomme forinden er afstået mod betaling af tinglysningsafgift efter § 4, udgør afgiften 0,6 pct. af afgiftsgrundlaget for de tilbageværende efter stk. 1 tilførte ejendomme. Afgiften på 0,6 pct. efter 1. pkt. beregnes efter § 4.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension eller Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal senest på tidspunktet for den i stk. 2 nævnte nedbringelse af ejerskab lade sig registrere som månedlig betaler hos told- og skatteforvaltningen og skal herefter angive og betale den i stk. 2 nævnte afgift efter § 17. §§ 29-29 b finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af erklæringen efter stk. 1.

§ 6 b er indsat ved § 3.2 i lov nr. 1569 af 15.12.2015 fra d. 01.07.2016.
§ 6 b, stk. 2 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 688 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018 og har virkning for ejerskifte, der er anmeldt til tinglysning fra og med den 1. januar 2020. I § 6 b, stk. 2, 2. pkt., ændres »Afgiften beregnes« til: »For ejendomme omfattet af § 4, stk. 2, beregnes afgiften«.
§ 6 b, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 4.4 i lov nr. 688 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018 og har virkning for ejerskifte, der er anmeldt til tinglysning fra og med den 1. januar 2020.
§ 6 b, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.24 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. 3. pkt. bliver herefter 2. pkt. Hidtidig formulering af 2. pkt.: For andre ejendomme beregnes afgiften af ejendommens værdi efter § 4, stk. 6.
§ 6 b, stk. 2 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. I § 6 b, stk. 2, 3. pkt., der bliver 2. pkt., ændres »For ejendomme omfattet af § 4, stk. 2, beregnes afgiften« til: »Afgiften beregnes«.
§ 6 b, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 6.2 i lov nr. 2227 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Afgiften beregnes af den for ejendommene senest offentliggjorte ejendomsværdi på tidspunktet for den i 1. pkt. nævnte nedbringelse af ejerskab.

§ 7. For andre tinglysninger, der ikke er omfattet af §§ 4-6 a, udgør afgiften 1.850 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.750 kr.), jf. dog § 8.

Stk. 2. Udløser anmeldelsen tinglysning af flere rettigheder på en eller flere faste ejendomme eller i flere løsøregenstande m.v., udgør afgiften 1.850 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.750 kr.) for hver rettighedstype. Afgiften udgør dog 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.) for tinglysning af flere rettigheder omfattet af § 5 a.

Stk. 3. Udløser anmeldelsen tinglysning af navne- og adresseændringer, udgør afgiften 1.850 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.750 kr.) Dette gælder dog ikke, hvis anmeldelsen alene er begrundet i, at en af parterne eller den, som skal modtage meddelelser om pantet, selv skifter navn eller ændrer adresse, uden at der sker et identitetsskift.

§ 7, stk. 2-4 er ændret ved lov nr. lov nr. 944 af 20.12.1999
§ 7, stk. 2. er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 16.3 i lov nr. 458 af 09.06.2004. Den tidligere formulering var: Stk. 2. Udløser anmeldelsen tinglysning af forskellige rettigheder, udgør afgiften 1.400 kr. for hver rettighedstype. Flere rettigheder af samme type vedrørende den samme ejendom i samme anmeldelse udløser kun én afgift, selv om indføringerne vedrører flere forskellige rettigheder, såfremt de forskellige rettigheder er mellem samme parter. Stk. 3. Udløser anmeldelsen tinglysning af samme type rettighed på flere faste ejendomme inden for samme retskreds eller i flere løsøregenstande m.v., udgør afgiften 1.400 kr., såfremt de forskellige rettigheder er mellem samme parter.
§ 7, stk. 1 er ændret ved § 8.8 i
lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. Hidtidig formulering: § 7, stk. 1. For andre tinglysninger end omfattet af §§ 4-6, herunder tinglysning af adkomstændring ved selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber, udgør afgiften 1.400 kr., jf. dog § 8.
§ 7, stk. 2 er ændret ve § 1.15 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidige formulering: Stk. 2. Udløser anmeldelsen tinglysning af forskellige rettigheder på en eller flere faste ejendomme beliggende i samme retskreds eller i flere løsøregenstande m.v., udgør afgiften 1.400 kr. for hver rettighedstype.
§ 7, stk. 1-3 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. I
§ 7, stk. 1-3 ændres »1.400 kr.« til: »1.660 kr.«.
§ 7, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 20.21 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019.
§ 7, stk. 1-3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. Overalt i loven ændres »1.660 kr.« til: »1.750 kr.«
§ 7, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. Overalt i loven ændres »1.640 kr.« til: »1.730 kr.«
§ 7 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering: § 7. For andre tinglysninger, der ikke er omfattet af §§ 4-6 a, udgør afgiften 1.750 kr., jf. dog § 8.
Stk. 2. Udløser anmeldelsen tinglysning af flere rettigheder på en eller flere faste ejendomme eller i flere løsøregenstande m.v., udgør afgiften i alt 1.750 kr. for hver rettighedstype. Afgiften udgør dog 1.730 kr. for tinglysning af flere rettigheder omfattet af § 5 a.
Stk. 3. Udløser anmeldelsen tinglysning af navne- og adresseændringer, udgør afgiften 1.750 kr. Dette gælder dog ikke, hvis anmeldelsen alene er begrundet i, at en af parterne, eller den, som skal modtage meddelelser om pantet, selv skifter navn eller ændrer adresse, uden at der sker et identitetsskift.

§ 8. Afgiftsfri er tinglysning af:

1) Afgørelser om værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, jf. tinglysningslovens § 48.
2) Meddelelser som nævnt i tinglysningslovens § 13 eller andre meddelelser fra politi eller domstole.
3) Skifteretsattest, for så vidt den tinglyses som led i en arvings overdragelse til en ikkearving.
4) Rådighedsfratagelse efter § 54 i lov om ægtefælleskifte m.v.
5) Rådighedsfratagelse efter konkurslovens § 26.
6) Underpant i et ejerpantebrev, jf. tinglysningslovens § 42 d, stk. 3, eller § 47, stk. 2,
eller § 47 g, stk. 1, samt videreoverdragelse af et allerede tinglyst underpant i et ejerpantebrev til en anden panthaver, jf. tinglysningslovens § 42 d, stk. 7, eller § 47, stk. 6, eller § 47 g, stk. 5.
7) Overdragelse til eje eller pant af et allerede tinglyst pantebrev til en anden panthaver, forudsat at der ikke sker en forhøjelse af det pantsikrede beløb, jf. dog § 5 b, stk. 2.
8) Påtegning i medfør af tinglysningslovens § 29 b, stk. 2, 2. pkt..
9) Påtegning på pantebreve eller underpant alene med henblik på rådighedsbegrænsning vedrørende formuer tilhørende umyndige personer og ikkeerhvervsdrivende fonde, når formuen bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling.
10) Påtegning på pantebreve eller underpant alene med henblik på rådighedsbegrænsning vedrørende båndlagt arv eller gave, som bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling.
11) En respektpåtegning på et pantebrev tinglyst før den 8. september 2009, når denne påtegning er bortfaldet ved digitaliseringen af pantebrevet.
12) Påtegning på servitutter og andre tinglyste dokumenter, som alene har til formål at tilføje eller slette påtaleberettigede.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelsen for afgiftsfrihed i stk. 1, nr. 3 og 9-12, er opfyldt.

Stk. 3. Afgiftsfri er endvidere begæring om:

1) Aflysning.
2) Ophævelse af retsanmærkning.
3) Fristforlængelse eller endelig indførelse i tingbogen af et forhold, som er tinglyst betinget eller med frist.
4) Udslettelse af rettigheder, som ikke har opnået dækning ved tvangsauktion, jf. retsplejelovens § 581.

§ 8, stk. 1, nr. 7-9 er indsat ved § 8.9 i lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren.
§ 8, stk. 2 er indsat ved § 1.16
i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 8, stk. 1, nr. 10-13 er indsat ved § 1.21 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 8, stk. 2 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 8, stk. 2, indsættes efter »nr. 3«: »og 10-13«.
§ 8, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 2.4 i
lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 8, stk. 1, nr. 7, ændres »eller § 47, stk. 2,« til: »§ 47, stk. 2, eller § 47 e, stk. 5,«, og »eller § 47, stk. 6« ændres til: »§ 47, stk. 6, eller § 47 e, stk. 9«.
§ 8, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 7.1 i
lov nr. 1637 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 8, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 47 e, stk. 5,« til: »§ 47 g, stk. 1,«, og »§ 47 e, stk. 9« ændres til: »§ 47 g, stk. 5«.
§ 8, stk. 1, nr. 4 er ophævet ved § 13.2 i lov nr. 550 af 30.05.2017 fra d. 01.01.2018. Nr. 5-13 bliver herefter nr. 4-12. Ændringen finder ikke anvendelse, når bosondring er meddelt efter de hidtil gældende regler i kapitel 5 i lov om ægteskabets retsvirkninger. I sådanne situationer finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hidtidig formulering: 4) Begæring om bosondring efter § 43 i lov om ægteskabets retsvirkninger.
§ 8, stk. 2 er ændret ved § 13.3 i lov nr. 550 af 30.05.2017 fra d. 01.01.2018. I § 8, stk. 2, ændres »10-13,« til: »9-12, er«.
§ 8, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 20.22 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 8, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 66 i lov om skifte af fællesbo m.v.« til: »§ 54 i lov om ægtefælleskifte m.v.«
§ 8, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 20.23 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 8, stk. 1, nr. 6, udgår »§ 1 a, stk. 1,«, »§ 42 j, stk. 3,«, »§ 1 a, stk. 4,« og »§ 42 j, stk. 7,«.
§ 8, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 20.24 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 8, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »pantsikrede beløb«: », jf. dog § 5 b, stk. 2«.

§ 9. Ved tinglysninger på flere ejendomme, der sker som led i et samlet ejerskifte eller en samlet pålæggelse af en servitut, og som bygger på et retsforhold mellem samme parter, betales ud over den variable afgift, der er nævnt i § 4, stk. 1, alene én afgift på 1.850 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.750 kr.) Sker der tinglysning af flere rettighedstyper, udgør afgiften dog 1.850 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.750 kr.) pr. rettighedstype. Sker tinglysninger på flere ejendomme som led i en samlet pantsætning, der er omfattet af § 5 a, betales ud over den variable afgift nævnt i § 5 a alene én afgift på 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.)

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne for at betale afgift efter stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Ved tinglysning af kommuners overdragelse af fast ejendom til et af kommunen helt eller delvis ejet aktie- eller anpartsselskab, der sker som led i gennemførelsen af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, beregnes alene en afgift på 1.400 kr., såfremt ejerskiftet er tinglyst i perioden fra og med den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2011.

§ 9 er indsat ved § 1.23 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 9, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. I § 9, stk. 1, 1. og 2. pkt. ændres »1.400 kr.« til: »1.660 kr.«.
§ 9, stk. 1 er ændret ved § 20.25 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: § 9. Ved tinglysninger på flere ejendomme, der sker som led i en samlet pantsætning, et samlet ejerskifte eller en samlet pålæggelse af en servitut, og som bygger på et retsforhold mellem samme parter, betales ud over den variable afgift, der er nævnt i § 4, stk. 1, eller i § 5, stk. 1, alene én afgift på 1.660 kr. Sker der tinglysning af flere rettighedstyper, udgør afgiften dog 1.660 kr. pr. rettighedstype.
§ 9, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. Overalt i loven ændres »1.660 kr.« til: »1.750 kr.«
§ 9, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. Overalt i loven ændres »1.640 kr.« til: »1.730 kr.«
§ 9, stk. 1 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering: § 9. Ved tinglysninger på flere ejendomme, der sker som led i et samlet ejerskifte eller en samlet pålæggelse af en servitut, og som bygger på et retsforhold mellem samme parter, betales ud over den variable afgift, der er nævnt i § 4, stk. 1, alene én afgift på 1.750 kr. Sker der tinglysning af flere rettighedstyper, udgør afgiften dog 1.750 kr. pr. rettighedstype. Sker tinglysninger på flere ejendomme som led i en samlet pantsætning, der er omfattet af § 5 a, betales ud over den variable afgift nævnt i § 5 a alene én afgift på 1.730 kr.

§ 10. Selv om en tinglysning er omfattet af §§ 4 eller 5, beregnes kun afgift efter § 7, og selv om en tinglysning er omfattet af § 5 a, beregnes alene en afgift på 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.) for tinglysning af:

1) Ejerskifte eller pantsætning af fast ejendom mellem ægtefæller, der finder sted som følge af opløsning af formuefællesskab.

2) Længstlevende ægtefælles indtræden i afdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser.

Stk. 2. Selv om en tinglysning er omfattet af § 4, beregnes kun afgift efter § 7, og selv om en tinglysning er omfattet af § 5 a, beregnes kun en afgift på 1.825 kr. (red: indtil d. 01.01.2023: 1.730 kr.) for tinglysning af ejerskifte i forbindelse med gaveoverdragelse af en fast ejendom til den danske folkekirkes kirker, præsteembeder og menigheder eller anerkendte trossamfund her i landet. Tilsvarende gælder tinglysning af ejerskifte i forbindelse med gaveoverdragelse af en fast ejendom til fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, ligningslovens § 12, stk. 3, eller boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Stk. 3. Stk. 2 finder anvendelse, uanset om der overtages prioritetsgæld i ejendommen.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder anvendelse på gave i henhold til testamentarisk bestemmelse.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

§ 10, stk. 1, 2), 2. pkt. og § 10, stk. 3 er indsat ved lov nr. lov nr. 944 af 20.12.1999
§ 10, stk. 1, nr. 2 er ændret fra d. 05.04.2001 ved § 1 i lov nr. 485 af 07.06.2001
§ 10, stk. 2 og 3 er ophævet ved § 1.18 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Nye stk. 2-5 er indsat. Hidtidig formulering: § 10, stk. 2 og 3. Stk. 2. Afgiftsfri som nævnt i stk. 1 er tinglysning af ejerskifte i forbindelse med gaveoverdragelse af en fast ejendom til den danske folkekirkes kirker, præsteembeder og menigheder eller anerkendte trossamfund her i landet. Afgiftsfri som nævnt i stk. 1 er endvidere tinglysning af ejerskifte i forbindelse med gaveoverdragelse af en fast ejendom til fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, til i 1998 at modtage arv boafgiftsfrit, uden at der skal ansøges herom. Afgiftsfriheden efter 1. og 2. pkt. gælder, uanset om der overtages prioritetsgæld i ejendommen. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for dokumentation for, at betingelserne for afgiftsfrihed i forbindelse med overdragelsen er opfyldt.
Stk. 3. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på gaver i henhold til testamentarisk bestemmelse.

§ 10, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 14.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. I § 10, stk. 1, nr. 2, ændres »Efterlevende« til: »Længstlevende«.
§ 10, stk. 1, nr. 4 er indsat ved § 5.1 i lov nr. 1721 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017.
§ 10, stk. 5, 2. pkt. er indsat ved § 5.2 i lov nr. 1721 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017.
§ 10, stk. 1 er ændret ved § 6.7 i lov nr. 1295 af 05.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 10, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 7«: », og selv om en tinglysning er omfattet af § 5 a, beregnes alene en afgift på 1.640 kr.,«, og nr. 3 og 4 ophæves. Hidtidig formulering af nr. 3 og 4: 3) Optagelse af realkreditlån eller fiskeribanklån til afløsning af lån omfattet af § 1 i lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.
4) Erklæringer om, at pant i fast ejendom er omfattet af tinglysningslovens § 37 a, som er tinglyst til og med den 31. december 2017. Den i 1. pkt. nævnte erklæring skal vedrøre eksisterende sampantsætninger for samme pantsikrede beløb og i samme faste ejendomme, som er tinglyst senest den 31. december 2016. Der skal ved anmeldelsen af en erklæring efter 1. pkt. tillige afgives en erklæring om, at tinglysningen er omfattet af denne bestemmelse.

§ 10, stk. 2 er ændret ved § 6.8 i lov nr. 1295 af 05.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 10, stk. 2, 1. pkt., udgår »eller § 5«, og efter »§ 7« indsættes: », og selv om en tinglysning er omfattet af § 5 a, beregnes kun en afgift på 1.640 kr.,«.
§ 10, stk. 5, 2. pkt. er ophævet ved § 6.9 i lov nr. 1295 af 05.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for udformningen af erklæringen efter stk. 1, nr. 4, 3. pkt.
§ 10, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. Overalt i loven ændres »1.640 kr.« til: »1.730 kr.«
§ 10, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.28 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering af 1. pkt.: § 10. Selv om en tinglysning er omfattet af § 4 eller § 5, beregnes kun afgift efter § 7, og selv om en tinglysning er omfattet af § 5 a, beregnes alene en afgift på 1.730 kr., for tinglysning af:
§ 10, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.29 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering af 1. pkt.: Selv om en tinglysning er omfattet af § 4, beregnes kun afgift efter § 7, og selv om en tinglysning er omfattet af § 5 a, beregnes kun en afgift på 1.730 kr., for tinglysning af ejerskifte i forbindelse med gaveoverdragelse af en fast ejendom til den danske folkekirkes kirker, præsteembeder og menigheder eller anerkendte trossamfund her i landet.

§ 11. (Ophævet).

§ 11 er ophævet ved § 4.4 i lov nr. 359 af 29.04.2018 fra d. 01.05.2018. Hidtidig formulering: § 11. For registrering af ejer af ethvert skib bortset fra fiskeskibe og fritidsfartøjer eller af andele heraf med tilbehør udgør afgiften 1 promille af ejerskiftesummen eller, når registreringen ikke sker i forbindelse med et ejerskifte, værdien af det pågældende skib på registreringstidspunktet. Dette gælder også, hvis registreringen er betinget. Registrering af endelig ejer er afgiftsfri, hvis ejeren er registreret betinget.
Stk. 2. For registrering af ejer af fiskeskibe og fritidsfartøjer eller af andele heraf med tilbehør udgør afgiften 4 promille af ejerskiftesummen eller, når registreringen ikke sker i forbindelse med et ejerskifte, værdien af skibet på registreringstidspunktet. Dette gælder også, hvis registreringen er betinget. Registrering af endelig ejer er afgiftsfri, hvis ejeren er registreret betinget.
Stk. 3. Registrering af nybygget skib ved bilbrev og lignende dokumenter er uanset stk. 1 og 2 afgiftsfri.

§ 12. (Ophævet).

§ 12, stk. 2, 4. pkt. er indsat fra d. 05.04.2001 ved § 1 i lov nr. 485 af 07.06.2001
§ 12, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 4 i
lov nr. 526 af 07.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Økonomi- og erhvervsministeren. I § 12, stk. 1, 1. og 2. pkt., indsættes efter »retspant«: »og underpant i digitale ejerpantebreve«.
§ 12, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 1.19 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. I § 12, stk. 2, 3. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »stk. 1«.
§ 12, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.24 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 12, stk. 1, 3. pkt., ændres »stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt.« til: »stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.«
§ 12, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 1.25 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 12, stk. 2, 3. pkt., ændres »stk. 4, 4. og 5. pkt.« til: »stk. 5, 4. og 5. pkt.«
§ 12, stk. 3 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1548 af 19.12.2017 fra d. 01.03.2018. I § 12, stk. 3, ændres »Skibe med en bruttotonnage på 5 tons eller derunder« til: »Fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 og andre skibe med en bruttotonnage på højst 5«.
§ 12 er ophævet ved § 4.4 i lov nr. 359 af 29.04.2018 fra d. 01.05.2018. Hidtidig formulering: § 12. For registrering af pant i skibe, der ikke er fritidsfartøjer, bortset fra retspant og underpant i digitale ejerpantebreve i sådanne skibe, udgør afgiften 1 promille af det pantsikrede beløb. For registrering af pant, bortset fra retspant og underpant i digitale ejerpantebreve, i fritidsfartøjer udgør afgiften 1,5 pct. af det pantsikrede beløb. Bestemmelserne i § 5, stk. 1, 2.-8. pkt., stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Hvis der er givet pant i skibe, skal der ikke svares afgift ved registrering af ændringer, hvorved der inddrages andre eller yderligere skibe under pantet. Der skal ved anmeldelsen afgives en erklæring herom. Der svares dog afgift efter stk. 1, hvis pantsætter ved registreringen er en anden end pantsætter efter den tidligere registrerede pantsætning. Bestemmelserne i § 5, stk. 5, 4. og 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 og andre skibe med en bruttotonnage på højst 5 er omfattet af reglerne for pant i løsøre efter § 5.

§ 13. For registrering af ejer af luftfartøj eller af andele heraf i Nationalitetsregisteret udgør afgiften 1 promille af ejerskiftesummen eller, når registreringen ikke sker i forbindelse med et ejerskifte, værdien af luftfartøjet på registreringstidspunktet. Dette gælder også, hvis registreringen er midlertidig. Afgiftsfri er endelig registrering af ejer, som er registreret midlertidigt.

Stk. 2. Er der betalt afgift efter stk. 1, og slettes et luftfartøj herefter fra Nationalitetsregisteret som følge af udlejning til tredjemand, er genregistrering efter lejeforholdets ophør afgiftsfri, når genregistreringen sker senest 9 måneder efter sletningen og på samme vilkår som den oprindelige registrering.

§ 13, stk. 2 er indsat ved § 1.26 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 13 er ophævet ved § 4.13 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 13. For registrering af ejer af luftfartøj eller af andele heraf i Nationalitetsregistret udgør afgiften 1 promille af ejerskiftesummen eller, når registreringen ikke sker i forbindelse med et ejerskifte, værdien af luftfartøjet på registreringstidspunktet. Dette gælder også, hvis registreringen er midlertidig. Afgiftsfri er endelig registrering af ejer, som er registreret midlertidigt.
Stk. 2. Er der betalt afgift efter stk. 1, og slettes et luftfartøj herefter fra Nationalitetsregisteret som følge af udlejning til tredjemand, er genregistrering efter lejeforholdets ophør afgiftsfri, når genregistreringen sker senest 9 måneder efter sletningen og på samme vilkår som den oprindelige registrering.

§ 13 er indsat ved § 1.30 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 14. For registrering af pant, bortset fra retspant, i luftfartøj i Rettighedsregisteret over Luftfartøjer udgør afgiften 1 promille af det pantsikrede beløb. For registrering af pant i luftfartøjer, der vejer under 5.700 kg eller er registreret til højst 10 passagerer, udgør afgiften dog 1,5 pct. af det pantsikrede beløb. Bestemmelserne i § 5, stk. 1, 2.-8. pkt., stk. 2 og stk. 4, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Hvis der er givet pant i fly, skal der ikke svares afgift ved registrering af ændringer, hvorved der inddrages andre eller yderligere fly under pantet. Der skal ved anmeldelsen afgives erklæring herom. Bestemmelserne i § 5, stk. 3, 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Der svares dog afgift efter stk. 1, når pantsætter ved registreringen er en anden end pantsætter efter den tidligere registrerede pantsætning.

§ 14, stk. 2, 3. pkt. er indsat fra d. 05.04.2001 ved § 1 i lov nr. 485 af 07.06.2001.
§ 14, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. I § 14, stk. 2, 3. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »stk. 1«.
§ 14, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.27 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 14, stk. 1, 3. pkt., ændres »stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt.« til: »stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.«
§ 14, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 1.28 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 14, stk. 2, 3. pkt., ændres »stk. 4, 4. og 5. pkt.« til: »stk. 5, 4. og 5. pkt.«
§ 14, stk. 1 er ændret ved § 20.26 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 14, stk. 1, 3. pkt., ændres »stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.,« til: »stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt.,«.
§ 14, stk. 2 er ændret ved § 20.27 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 14, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 5, stk. 5, 4. og 5. pkt.,« til: »§ 5, stk. 3, 5. pkt.,«.
§ 14 er ophævet ved § 4.13 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 14. For registrering af pant, bortset fra retspant, i luftfartøj i Rettighedsregistret over Luftfartøjer udgør afgiften 1 promille af det pantsikrede beløb. For registrering af pant i luftfartøjer, der vejer under 5.700 kg eller er registreret til højst 10 passagerer, udgør afgiften dog 1,5 pct. af det pantsikrede beløb. Bestemmelserne i § 5, stk. 1, 2.-8. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Hvis der er givet pant i fly, skal der ikke svares afgift ved registrering af ændringer, hvorved der inddrages andre eller yderligere fly under pantet. Der skal ved anmeldelsen afgives erklæring herom. Bestemmelserne i § 5, stk. 3, 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Der svares dog afgift efter stk. 1, når pantsætter ved registreringen er en anden end pantsætter efter den tidligere registrerede pantsætning.

§ 14 er indsat ved § 1.30 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 15. Afgiftsfri er:

1) Andre registreringer end omfattet af §§ 13 og 14, herunder registrering af adkomstændring ved selskaber m.v.s fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber.

2) Registrering m.v. i Rettighedsregisteret over Luftfartøjer eller Nationalitetsregisteret af luftfartøj hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 10, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med registrering af ejerskifte af fly.

§ 15, stk. 2 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. I § 15, stk. 2, ændres »§ 10, stk. 2 og 3« til: »§ 10, stk. 2-4«.
§ 15, stk. 1 er ændret ved § 4.5 i lov nr. 359 af 29.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 15, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 11-14,« til: »§§ 13 og 14,«.
§ 15, stk. 1, nr. 2 er ophævet ved § 4.6 i lov nr. 359 af 29.04.2018 fra d. 01.05.2018. Nr. 3 bliver herefter nr. 2. Hidtidig formulering: 2) Registrering m.v. i skibsregistret af skib hjemmehørende i Grønland.
§ 15, stk. 2 er ændret ved § 4.7 i lov nr. 359 af 29.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 15, stk. 2, udgår »skib eller«.
§ 15 er ophævet ved § 4.13 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 15. Afgiftsfri er:
1) Andre registreringer end omfattet af §§ 13 og 14, herunder registrering af adkomstændring ved selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber.
2) Registrering m.v. i Rettighedsregistret over Luftfartøjer eller Nationalitetsregistret af luftfartøj hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 10, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med registrering af ejerskifte af fly.

§ 15 er indsat ved § 1.30 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021.

Kapitel 3: Afgiftspligtens indtræden

§ 16. Afgiftspligten indtræder ved anmeldelsen til tinglysning eller registrering, jf. dog § 6 b, stk. 2. Afgiften forfalder til betaling ved tinglysningen eller registreringen, jf. dog § 17.

Stk. 2. Skal afgiften betales ved tinglysningen eller registreringen, kvitterer registreringsmyndigheden for afgiftens betaling ved at påføre dokumentet påtegning herom.

§ 16 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidig formulering: § 16. Afgiftspligten indtræder ved anmeldelsen til tinglysning eller registrering. Afgiften forfalder til betaling samtidig hermed, medmindre der efter § 17 er givet tilladelse til månedlig betaling.
Stk. 2. Skal afgiften betales ved anmeldelsen, kvitterer den registrerende myndighed for afgiftens betaling ved at påføre det til tinglysning eller registrering anmeldte en påtegning herom.

§ 16, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 3.3 i lov nr. 1569 af 15.12.2015 fra d. 01.07.2016. I § 16, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »til tinglysning eller registrering«: », jf. dog § 6 b, stk. 2«.
§ 16, stk. 1 er ændret ved § 4.14 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 16, stk. 1, 1. pkt., udgår »eller registrering«, og i stk. 1, 2. pkt., udgår »eller registreringen«.
§ 16, stk. 2 er ændret ved § 4.15 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 16, stk. 2, udgår »eller registreringen«, og »den registrerende myndighed« ændres til: »Tinglysningsretten«.
§ 16, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Overalt i loven bortset fra i § 4, stk. 3, 2. pkt., § 5, stk. 1, 7. pkt., § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 28, stk. 2, ændres »Tinglysningsretten« til: »registreringsmyndigheden«.
§ 16, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 16, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, indsættes efter »tinglysningen«: »eller registreringen«.
§ 16, stk. 1 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 16, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »tinglysning«: »eller registrering«.

§ 17. En virksomhed kan uanset forfaldstidspunkt efter § 16 vælge at betale afgiften månedligt på egne eller kunders vegne, hvis virksomheden er registreret som månedligt betaler hos told- og skatteforvaltningen

Stk. 2. De registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode, der er på 1 måned, betale afgift til told- og skatteforvaltningen for de transaktioner, der er tinglyst eller registreret hos registreringsmyndigheden for den pågældende afgiftsperiode. Virksomhederne skal angive afgiften. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2 og 4-8 i opkrævningsloven. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om angivelsen af afgiften.

Stk. 3. Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i opkrævningsloven, kan told- og skatteforvaltningen slette registreringen af virksomheden, således at virksomheden ikke kan betale afgiften månedligt, før der er stillet sikkerhed.

§ 17 er ændret ved § 46 i lov nr. 165 af 15.03.2000 fra d. 01.01.2001. Hidtidig formulering: § 17. Skatteministeren kan efter anmodning tillade, at en virksomhed uanset forfaldstidspunktet efter § 16 betaler afgiften månedlig.
Stk. 2. Afgiften for en kalendermåned forfalder til betaling den 15. i den følgende kalendermåned. Betales afgiften ikke rettidigt, forrentes den manglende betaling med 1,3 pct. for hver påbegyndt måned regnet fra forfaldstidspunktet, dog mindst 50 kr.
Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler for virksomhedsregistrering, regnskabsførelse og sikkerhedsstillelse.

§ 17, stk. 3 er ændret fra d. 07.06.2005 ved § 70.2 i lov nr. 428 af 06.06.2005. I § 17, stk. 3, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 17, stk. 4 er ændret fra d. 07.06.2005 ved § 70.3 i lov nr. 428 af 06.06.2005. I § 17, stk. 4, ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.
§ 17, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Overalt i loven ændres »afgiftsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »Afgiftsmyndigheden« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.
§ 17 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidig formulering: § 17. Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til, at virksomheder uanset forfaldstidspunkt efter § 16 på egne eller kunders vegne betaler afgiften månedlig. Virksomheder, der får tilladelse til månedlig afregning, skal registreres.
Stk. 2. Efter udløbet af hver måned fremsender told- og skatteforvaltningen en opkrævning på grundlag af registreringsmyndighedens registreringer.
Stk. 3. Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11, stk. 1, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.
Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte betingelser for tilladelsen til månedlig betaling.

§ 17, stk. 2 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »registreringsmyndigheden« til: »Tinglysningsretten«, »Registreringsmyndigheden« ændres til: »Tinglysningsretten«, og »registreringsmyndighedens« ændres til: »Tinglysningsrettens«.
§ 17, stk. 2 er ændret ved § 4.16 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 17, stk. 2, 1. pkt., udgår »eller registreret«.
§ 17, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Overalt i loven bortset fra i § 4, stk. 3, 2. pkt., § 5, stk. 1, 7. pkt., § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 28, stk. 2, ændres »Tinglysningsretten« til: »registreringsmyndigheden«.
§ 17, stk. 2 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 17, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »tinglyst«: »eller registreret«.

Kapitel 4: Afgiftsbetaling og afgiftshæftelse m.v.

§ 18. Beregning og indbetaling af afgiften påhviler den afgiftspligtige. Den afgiftspligtige er:

1) Ved ejerskifte såvel den, der erhverver, som den, der afstår.
2) Ved pantsætning såvel panthaver som pantsætter.
3) Ved ejerregistrering, der ikke skyldes ejerskifte, den, der registreres som ejer.
4) Ved anmeldelse til tinglysning af andet end ejerskifte og pantsætning er anmelderen den afgiftspligtige. Anmelderen er den, der fremgår af dokumentet.
5) Ved anmeldelse til tinglysning af ejendomsforbehold, jf. § 6, er den afgiftspligtige den, der har taget ejendomsforbeholdet.
6) Ved anmeldelse til tinglysning af skadesløsbrev, som udstedes til sikkerhed for lån efter § 4 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v., § 36, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte og § 33, stk. 3, 2. pkt., i lov om forurenet jord, jf. § 4 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v., er den afgiftspligtige den, der yder det lån, som der stilles sikkerhed for.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor anmeldelsen foretages af en registreret virksomhed, jf. § 17, hæfter virksomheden for afgiftens betaling over for told- og skatteforvaltningen.

§ 18, stk. 2 er indsat ved § 1.23 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren.
§ 18, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 278 af 17.04.2018 fra d. 01.07.2018. To steder i § 18, stk. 1, nr. 6, ændres »lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven« til: »lov om lån til betaling af grundskyld m.v.«
§ 18, stk. 1, nr. 3 er ophævet ved § 4.17 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5. Hidtidig formulering: 3) Ved ejerregistrering, der ikke skyldes ejerskifte, den, der registreres som ejer.
§ 18, stk. 1, nr. 3 er indsat ved § 1.33 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

§ 19. Hvis afgiftsbeløbet efter registreringsmyndighedens skøn ikke er beregnet korrekt, skal registreringsmyndigheden sende spørgsmålet om afgiftens beregning og betaling til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når registreringsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig den afgiftspligtige om oversendelsen.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om afgiften og afkræver den afgiftspligtige et eventuelt skyldigt beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Er der betalt for meget i afgift, tilbagebetales det overskydende afgiftsbeløb.

Stk. 3. For indbetaling af tinglysningsafgift fra personer, der sker senere end den i stk. 2 anførte frist, betales rente efter § 7, stk. 2, i opkrævningsloven med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken det afkrævede beløb skal betales.

Stk. 4. For indbetaling af tinglysningsafgift fra virksomheder, herunder virksomheder, der er registreret efter § 17, stk. 1, der sker senere end den frist, der er anført i stk. 2, betales rente efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven.

Stk. 5. Kapitel 5 i opkrævningsloven finder anvendelse på opkrævning og indbetaling af tinglysningsafgift fra virksomheder, selskaber, fonden og foreninger.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opkrævning.

Fra d. 01.01.2001 formuleres § 19, stk. 2-4 således, jfr. § 46 i lov nr. 165 af 15.03.2000
§ 19, stk. 3 er ændret ved § 10.1 i
lov nr. 513 af 07.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidig formulering: § 19, stk. 3. Ved betaling senere end den i stk. 2 anførte frist betales rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken det afkrævede beløb skal betales. For registrerede virksomheder finder § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. dog anvendelse. § 8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse for renter tilskrevet efter denne bestemmelse.
§ 19, stk. 4 og 5 er indsat ved § 10.2 i lov nr. 513 af 07.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren.
§ 19, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Overalt i loven ændres »afgiftsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »Afgiftsmyndigheden« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.
§ 19, stk. 1 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »registreringsmyndigheden« til: »Tinglysningsretten«, »Registreringsmyndigheden« ændres til: »Tinglysningsretten«, og »registreringsmyndighedens« ændres til: »Tinglysningsrettens«.
§ 19, stk. 1 er ændret ved § 4.18 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreringsekspeditionen« til: »tinglysningsekspeditionen«.
§ 19, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Overalt i loven bortset fra i § 4, stk. 3, 2. pkt., § 5, stk. 1, 7. pkt., § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 28, stk. 2, ændres »Tinglysningsretten« til: »registreringsmyndigheden«.
§ 19, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 19, stk. 1, 2. pkt., ændres »Tinglysningsretten« til: »Registreringsmyndigheden«.
§ 19, stk. 1 er ændret ved §§ 1.34-1.35 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »Tinglysningsrettens« til: »registreringsmyndighedens«, og »tinglysningsekspeditionen« ændres til: »registreringsekspeditionen«.

§ 19 a. Når registreringsekspeditionen er afsluttet, sender registreringsmyndigheden sager, hvor der kan være tvivl om afgiftens beregning, til told- og skatteforvaltningen til kontrol.

Stk. 2. Hvis kontrollen viser, at afgiften ikke er beregnet korrekt, afkræver told- og skatteforvaltningen den afgiftspligtige et eventuelt skyldigt beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Er der betalt for meget i afgift, tilbagebetales det skyldige beløb senest 3 uger efter afgørelsen. § 19, stk. 3-6, finder tilsvarende anvendelse.

§ 19 a er indsat ved § 1.24 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren.
§ 19 a, stk. 1 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »registreringsmyndigheden« til: »Tinglysningsretten«, »Registreringsmyndigheden« ændres til: »Tinglysningsretten«, og »registreringsmyndighedens« ændres til: »Tinglysningsrettens«.
§ 19 a, stk. 1 er ændret ved § 4.18 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 19 a, stk. 1, ændres »registreringsekspeditionen« til: »tinglysningsekspeditionen«.
§ 19 a, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Overalt i loven bortset fra i § 4, stk. 3, 2. pkt., § 5, stk. 1, 7. pkt., § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 28, stk. 2, ændres »Tinglysningsretten« til: »registreringsmyndigheden«.
§ 19 a, stk. 1 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 19 a, stk. 1, ændres »tinglysningsekspeditionen« til: »registreringsekspeditionen«.

§ 20. Betales afgiften eller en del heraf ikke ved tinglysningen eller registreringen, jf. § 16, forhøjes det skyldige afgiftsbeløb med 5 pct., dog mindst 200 kr.

Stk. 2. I de forhold, der er omfattet af § 5 a, stk. 5, opkræves der ikke afgift efter stk. 1

§ 20, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2001 ved § 46 i lov nr. 165 af 15.03.2000
§ 20, stk. 2 er indsat fra d. 10.06.2004 ved § 16.4 i
lov nr. 458 af 09.06.2004.
§ 20 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. I § 20, stk. 1, ændres »anmeldelsen« til: »tinglysningen eller registreringen«.
§ 20, stk. 2 er ændret ved § 10.4 i
lov nr. 577 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 20, stk. 2, indsættes efter »§ 5, stk. 2, 2. pkt.,«: »og § 5 a, stk. 4,«.
§ 20, stk. 2 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 20, stk. 2, ændres »§ 5 a, stk. 4« til: »§ 5 a, stk. 5«.
§ 20, stk. 2 er ændret ved § 4.8 i lov nr. 359 af 29.04.2018 fra d. 01.05.2018. I § 20, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 5, stk. 2, 3. pkt.«
§ 20, stk. 2 er ændret ved § 20.28 i lov nr. 1728 af 27.12.2018 fra d. 01.02.2019 med virkning fra og med d. 01.07.2019. I § 20, stk. 2, udgår »§ 5, stk. 2, 3. pkt., og«.
§ 20, stk. 1 er ændret ved § 4.19 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 20, stk. 1, udgår »eller registreringen«.
§ 20, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 20, stk. 1, indsættes efter »tinglysningen«: »eller registreringen«.

§ 21. Der betales et gebyr på 65 kr. for hver erindringsskrivelse om betaling af afgiften m.v.

§ 21 er ændret ved § 46 i lov nr. 165 af 15.03.2000 fra d. 01.01.2001. Hidtidig formulering:
§ 21. Ubetalte beløb, der skal betales efter denne lov, kan inddrives ved udpantning eller ved indeholdelse i løn m.v. hos den afgiftspligtige efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.
Stk. 2. Der betales et gebyr på 65 kr. for hver erindringsskrivelse om betaling af afgiften m.v.

§ 21, stk. 1 er ophævet ved § 94.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 21. Ubetalte beløb, der skal betales efter denne lov, kan inddrives ved udpantning efter reglerne i lov om inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og ved lønindeholdelse efter reglerne i § 14 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
§ 21, stk. 3 er ophævet ved § 94.2 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 3. Eftergivelse og henstand for ubetalte beløb, der skal betales efter denne lov, herunder ikke betalte beløb pr. 1. januar 2001, kan meddeles den afgiftspligtige efter reglerne i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Kapitel 5: Afgiftsgodtgørelse

§ 22. Afgift ved tinglysning eller registrering efter denne lov, som er indbetalt, fordi samme dokument fejlagtigt er tinglyst flere gange, tilbagebetales efter anmodning. § 23, stk. 3 og 5, finder tilsvarende anvendelse

§ 22 er indsat ved § 1.30 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 22 er ændret ved § 4.20 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 22, 1. pkt., udgår »eller registrering«.
§ 22 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 22, 1. pkt., indsættes efter »tinglysning«: »eller registrering«.

§ 23. Afgift, som er indbetalt ved tinglysning eller registrering, godtgøres af told- og skatteforvaltningen efter anmodning. Den del af afgiftsbeløb vedrørende tinglysning, der ikke er beregnet som en procentdel, godtgøres ikke. Godtgørelse finder sted, når følgende dokumenteres:

1) Et tinglyst ejerskifte af fast ejendom er aflyst senest 9 måneder efter overtagelsen af det ejerskiftede, eller et registreret ejerforhold angående luftfartøj er udslettet senest 9 måneder efter registreringen.
2) Et ejerskifte er aflyst eller udslettet som følge af, at ejerskiftet har været betinget af en offentlig myndigheds godkendelse, som ikke er opnået.
3) Et tinglyst eller registreret pant bortset fra pant ifølge ejerpantebrev er aflyst eller udslettet, og der ikke er betalt ydelser i henhold til pantebrevet.
4) Et tinglyst eller registreret pant eller et tinglyst ejendomsforbehold er aflyst eller udslettet, der ved tinglysningen eller registreringen er sket en åbenbart fejlagtig identifikation af det pantsatte og denne fejl efterfølgende berigtiges ved fornyet tinglysning eller registrering. Anmodning om godtgørelse skal indgives senest 1 måned efter, at den fejlagtige identifikation er berigtiget ved fornyet tinglysning eller registrering af det pågældende pant.
5) Et tinglyst ejerskifte af fast ejendom er aflyst, som følge af at der ved tinglysningen af ejerskiftet er sket en åbenbart fejlagtig identifikation af den faste ejendom. Anmodning om godtgørelse skal indgives, senest 1 måned efter at den fejlagtige identifikation er berigtiget ved fornyet tinglysning.
6) Et ejerskifte af fast ejendom er tinglyst med henblik på at korrigere en åbenbart fejlagtig identifikation af den faste ejendom, som er sket ved en tidligere tinglysning. Anmodning om godtgørelse skal indgives, senest 1 måned efter at den korrigerende tinglysning er sket.

Stk. 2. Er der ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom betalt afgift af den senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi, jf. § 4, stk. 2 og 3, og er denne ejendomsværdi senere nedsat som følge af klage, godtgøres den for meget betalte afgift efter anmodning. Det er en betingelse for godtgørelse, at ejendomsværdifastsættelsen er påklaget inden tinglysningen. Uanset 2. pkt. godtgøres for meget betalt tinglysningsafgift efter 1. pkt. efter anmodning ved brug af den til formålet udarbejdede blanket, hvis

1) den ejendomsværdi, hvoraf tinglysningsafgiften er beregnet, er nedsat som følge af en klage indgivet i medfør af ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 1 eller 2, eller § 89 a eller

2) den, der anmoder om godtgørelse, har modtaget kompensation efter ejendomsvurderingslovens kapitel 13 baseret på en tilbageregnet ejendomsværdi efter ejendomsvurderingslovens § 65, der er lavere end den ejendomsværdi, som udgjorde grundlaget for beregningen af tingslysningsafgiften ved et ejerskifte tinglyst fra og med den 1. januar 2014.

Stk. 3. Anmodning om godtgørelse skal indsendes gennem registreringsmyndigheden, der ved påtegning på anmodningen anfører størrelsen af det modtagne afgiftsbeløb og samtidig attesterer, at ejerskiftet eller pantet er aflyst eller udslettet.

Stk. 4. Når der efter stk. 1 er ydet godtgørelse af afgiften af et tinglyst eller registreret ejerskifte, godtgøres efter anmodning tillige og i samme omfang den afgift, der er betalt ved anmeldelse til tinglysning eller registrering af en tilbageføring af ejerskiftet til den tidligere ejer.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om godtgørelse senest 14 dage efter modtagelse af anmodningen herom og udbetaler en eventuel godtgørelse samtidig hermed. Finder told- og skatteforvaltningen på grundlag af den foreliggende dokumentation ikke grundlag for at træffe afgørelse, kan told- og skatteforvaltningen dog anmode den, der har anmodet om godtgørelse, om at fremkomme med yderligere dokumentation. I dette tilfælde afbrydes afgørelsesfristen, indtil den fornødne dokumentation foreligger. Told- og skatteforvaltningen skal herefter træffe afgørelse senest 14 dage efter modtagelsen af denne dokumentation.

§ 23, stk. 1, nr. 3 er ændret ved lov nr. 944 af 20.12.1999. Ordet »eller« er ændret til »og«.
§ 23, stk. 1 og 4 er ændret flere steder ved § 1.1 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Overalt i loven ændres »afgiftsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »Afgiftsmyndigheden« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.
§ 23, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren. Hidtidig formulering: § 23, stk. 1, nr. 3. Et tinglyst eller registreret pant, bortset fra pant ifølge ejerpantebrev, er aflyst eller udslettet, pantebrevet ikke har været overgivet til kreditor eller kreditors repræsentant, og der ikke er betalt ydelser i henhold til pantebrevet. For pantebreve udstedt til sikkerhed for lån i realkreditinstitutter, Dansk Landbrugs Realkreditfond eller pengeinstitutter kan godtgørelse ske, selv om pantebrevet har været i kreditors besiddelse, hvis lånet ikke er udbetalt
§ 23, stk. 2 er indsat ved § 1.31 i lov nr. 295 af 11.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 23, stk. 1, 1. pkt. er ophævet og stk. 1, 1. og 2. pkt. er indsat ved § 2.5 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den ved tinglysning eller registrering indbetalte afgift godtgøres af told- og skatteforvaltningen efter anmodning, dog med fradrag af 1.400 kr., når der anmodes om godtgørelse af den ved tinglysning indbetalte afgift.
§ 23, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 474 af 17.05.2017 fra d. 01.07.2017. I § 23, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., ændres »åbenbar« til »åbenbart«.
§ 23, stk. 1, nr. 5 og 6 er indsat ved § 8.2 i lov nr. 474 af 17.05.2017 fra d. 01.07.2017. Ændringen finder anvendelse på ejerskifter af fast ejendom, som er anmeldt til tinglysning fra og med den 1. juli 2014. Fristen på 1 måned i tinglysningsafgiftsloven § 23, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., og nr. 6, 2. pkt., løber fra og med den 1. august 2017 for tinglysninger af ejerskifte af fast ejendom, som er anmeldt til tinglysning fra og med den 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2017.
§ 23, stk. 2 er ændret ved § 4.5 i lov nr. 688 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. I § 23, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 2« til: »§ 4, stk. 3 og 4«.
§ 23, stk. 3 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »registreringsmyndigheden« til: »Tinglysningsretten«, »Registreringsmyndigheden« ændres til: »Tinglysningsretten«, og »registreringsmyndighedens« ændres til: »Tinglysningsrettens«.
§ 23, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 4.16 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 23, stk. 1, nr. 3, udgår »eller registreret«.
§ 23, stk. 1 er ændret ved § 4.20 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 23, stk. 1, 1. pkt., udgår »eller registrering«.
§ 23, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 4.21 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.01.2020. I § 23, stk. 1, nr. 1, udgår », eller et registreret ejerforhold angående skib eller luftfartøj er udslettet senest 9 måneder efter registreringen«.
§ 23, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 4.22 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 23, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., udgår »eller registreret« og »eller registreringen«, og i nr. 4, 1. og 2. pkt., udgår »eller registrering«.
§ 23, stk. 4 er ændret ved § 4.23 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 23, stk. 4, udgår »eller registreret« og »eller registrering«.
§ 23, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Overalt i loven bortset fra i § 4, stk. 3, 2. pkt., § 5, stk. 1, 7. pkt., § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 28, stk. 2, ændres »Tinglysningsretten« til: »registreringsmyndigheden«.
§ 23, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. § 23, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., indsættes efter »tinglysningen«: »eller registreringen«.
§ 23, stk. 1, stk. 1, nr. 4, og stk. 4 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 23, stk. 1, 1. pkt., nr. 4, 1. og 2. pkt., og stk. 4, indsættes efter »tinglysning«: »eller registrering«.
§ 23, stk. 1, nr. 3, og stk. 4 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 23, stk. 1, nr. 3, og stk. 4, indsættes efter »tinglyst«: »eller registreret«.
§ 23, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 23, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »ejerskiftede«: », eller et registreret ejerforhold angående luftfartøj er udslettet senest 9 måneder efter registreringen«.
§ 23, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 23, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., indsættes efter »Et tinglyst«: »eller registreret«.
§ 23, stk. 2 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.03.2020. I § 23, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 3 og 4« til: »§ 4, stk. 2«.
§ 23, stk. 2 er ændret ved § 6.3 i lov nr. 2227 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 23, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »offentliggjorte«: »eller meddelte«, og efter »§ 4, stk. 2« indsættes: »og 3«.
§ 23, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 6.4 i lov nr. 2227 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 24. Der ydes godtgørelse af afgift, som fremmede staters herværende ambassader m.v., internationale organisationer samt tilknyttet personale har betalt ved tinglysning eller registrering efter denne lov.

Stk. 2. Skatteministeren bestemmer efter indstilling fra udenrigsministeren, hvilke nærmere organisationer m.v. der er berettiget til godtgørelse.

§ 24, stk. 1 er ændret ved § 4.20 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 24, stk. 1, udgår »eller registrering«.
§ 24, stk. 1 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 24, stk. 1, indsættes efter »tinglysning«: »eller registrering«.

Kapitel 6: Told- og skatteforvaltningen og klagebestemmelser

Overskriften til kapitel 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Overalt i loven ændres »afgiftsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »Afgiftsmyndigheden« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.

§ 25. (Ophævet).

§ 25 er ophævet fra d. 07.06.2005 ved § 70.4 i lov nr. 428 af 06.06.2005. Hidtidig formulering: § 25. Afgiftsmyndigheden er de statslige told- og skattemyndigheder. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for de statslige told- og skattemyndigheders adgang til at træffe afgørelser efter denne lov.

§ 26. (Ophævet).

§ 26 er ophævet fra d. 07.06.2005 ved § 70.4 i lov nr. 428 af 06.06.2005. Hidtidig formulering: § 26. Skatteministeren kan uden for området af § 27 fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser efter denne lov, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 27. (Ophævet).

§ 27 er ophævet fra d. 07.06.2005 ved § 70.4 i lov nr. 428 af 06.06.2005. Hidtidig formulering: § 27. Landsskatteretten påkender klager over afgørelser i 1. instans af:
1) Spørgsmål om afgiftspligt.
2) Spørgsmål om afgiftsgrundlaget.
3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser.
Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten.

Kapitel 7: Kontrolbestemmelser

§ 28. Til brug for kontrollen med afgiftens beregning og betaling skal registreringsmyndigheden på begæring meddele told- og skatteforvaltningen de oplysninger, som registreringsmyndigheden er i besiddelse af, til brug ved kontrollen med afgiftens betaling.

Stk. 2. Registreringsmyndigheden giver told- og skatteforvaltningen oplysninger om forhold af betydning for afgiftskontrollen, som registreringsmyndigheden bliver opmærksom på i forbindelse med tinglysningen eller registreringen af ejer- og panterettigheder m.v. omfattet af loven.

§ 28, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Overalt i loven ændres »afgiftsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »Afgiftsmyndigheden« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.
§ 28 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »registreringsmyndigheden« til: »Tinglysningsretten«, »Registreringsmyndigheden« ændres til: »Tinglysningsretten«, og »registreringsmyndighedens« ændres til: »Tinglysningsrettens«.
§ 28, stk. 2 er ændret ved § 4.19 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 28, stk. 2, udgår »eller registreringen«.
§ 28, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Overalt i loven bortset fra i § 4, stk. 3, 2. pkt., § 5, stk. 1, 7. pkt., § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 28, stk. 2, ændres »Tinglysningsretten« til: »registreringsmyndigheden«.
§ 28, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 28, stk. 2, indsættes efter »tinglysningen«: »eller registreringen«.
§ 28, stk. 2 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 28, stk. 2, ændres »Tinglysningsretten giver« til: »Registreringsmyndigheden giver«, og »Tinglysningsretten bliver« ændres til: »registreringsmyndigheden bliver«.

§ 29. Told- og skatteforvaltningen kan kræve udleveret dokumenter fra de i § 18 nævnte afgiftspligtige og de i § 17 nævnte virksomheder, herunder supplerende oplysninger og materiale vedrørende den konkrete ejerskiftesag eller pantebrevssag.

§ 29 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Overalt i loven ændres »afgiftsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »Afgiftsmyndigheden« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.

§ 29 a. Hos virksomheder, der benytter ordningen efter § 17, har told- og skatteforvaltningen, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale og korrespondance m.v., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller elektronisk.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved eftersyn som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Materialet nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.

§ 29 a er indsat ved § 1.28 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren.

§ 29 b. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 29 a. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 29 b er indsat ved § 1.28 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra et tidspunkt, der fastsættes af Skatteministeren.

Kapitel 8: Straffebestemmelser m.v.

§ 30. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

1) opgør afgiftsgrundlaget forkert eller foretager en urigtig beregning af afgiften efter loven eller
2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for told- og skatteforvaltningens beregning af afgiften eller til brug for told- og skatteforvaltningens afgørelse om godtgørelse af afgift.

Stk. 2. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift eller til uberettiget at opnå godtgørelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3. I forskrifter, som udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 30, stk. 2 er ændret ved § 49 i lov nr. 1029 af 22.11.2000 (I § 30, stk. 2, udgår », hæfte fra d. 01.07.2001).
§ 30, stk. 2 er ændret ved § 36 i lov nr. 325 af 18.05.2005 fra d. 19.05.2005
§ 30, stk. 1, nr. 2 er ændret to steder ved § 1.1 i lov nr. 106 af 07.02.2007 fra d. 08.02.2007. Overalt i loven ændres »afgiftsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »Afgiftsmyndigheden« ændres til: »Told- og skatteforvaltningen«.
§ 30, stk. 1 er ændret ved § 27.1 i lov nr. 1126 af 19.11.2019 fra d. 01.01.2020. I § 30, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 31. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§ 31 er ændret ved § 46 i lov nr. 165 af 15.03.2000 fra d. 01.01.2001. Hidtidig formulering: § 31. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 9: Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på anmeldelse til tinglysning eller registrering, som registreringsmyndigheden modtager fra og med den 1. januar 2000. Anmeldes et dokument, hvoraf der allerede er betalt afgift efter lov om stempelafgift, til tinglysning eller registrering, betales alene den faste afgift på 1.400 kr. efter denne lov ved anmeldelsen. Den faste afgift betales dog ikke, hvis der er betalt tinglysningsafgift for et dokument, der tidligere er blevet afvist fra tinglysning, og dokumentet på ny anmeldes til tinglysning inden 3 måneder, jf. den hidtil gældende § 41 c i lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, senest ændret ved lov nr. 1019 af 23. december 1998.

Stk. 3. Ved tinglysning eller registrering af ændringer i et dokument, hvoraf der tidligere er betalt stempelafgift, eller som efter den hidtil gældende stempellov var helt eller delvis afgiftsfri, anses det tidligere dokument som afgiftsberigtiget efter reglerne i denne lov.

§ 32, stk. 2 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »registreringsmyndigheden« til: »Tinglysningsretten«, »Registreringsmyndigheden« ændres til: »Tinglysningsretten«, og »registreringsmyndighedens« ændres til: »Tinglysningsrettens«.
§ 32, stk. 2 og 3 er ændret ved § 4.20 i lov nr. 270 af 26.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 32, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, udgår »eller registrering«.
§ 32, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. Overalt i loven bortset fra i § 4, stk. 3, 2. pkt., § 5, stk. 1, 7. pkt., § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 28, stk. 2, ændres »Tinglysningsretten« til: »registreringsmyndigheden«.
§ 32, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 168 af 29.02.2020 fra d. 01.01.2021. I § 32, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, indsættes efter »tinglysning«: »eller registrering«.

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Skatteministeriet, den 22. juni 2020

P.M.V.
Jens Brøchner

/ Jeanette Rose Hansen

Officielle noter

Advokat Jørgen U. Grønborg