Boafgiftsloven

De enkelte bestemmelser er forsynet med udførlige kommentarer, hvortil der kræves adgangskode. Disse findes ved at clicke på de enkelte paragraffer i lovteksten nedenfor.

Almindelige bemærkninger

Specielle bemærkninger

Lovændringer

Afsnit I: Afgift af dødsboer m.v.

Kapitel 1: Det afgiftspligtige område og afgifternes størrelse §§ 1-7
Kapitel 2: Afgiftspligtens indtræden og omfang §§ 8-9
Kapitel 3: Opgørelse af afgiftsgrundlaget §§ 10-18
Kapitel 4: Indbetaling af afgifterne §§ 19-21

Afsnit II: Afgift af gaver

Kapitel 5: Det afgiftspligtige område, afgiftens størrelse og afgiftspligtens indtræden §§ 22-25
Kapitel 6: Opgørelse og indbetaling af afgiften §§ 26-30

Afsnit III: Fælles bestemmelser

Kapitel 7: Regulering af beløb, oplysningspligt m.v. §§ 31-34
Kapitel 8: Bestemmelser om klage, henstand m.v. §§ 35-37
Kapitel 9: Bestemmelser om renter, inddrivelse m.v. §§ 38-40
Kapitel 10: Straffebestemmelser §§ 41-43
Kapitel 11: Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser §§ 44-51


Lovændringer

Lov nr. 426 af 14.06.1995 om afgift af dødsboer og gaver, jfr. lovbekg. nr. 595 af 12.08.1998, som ændret ved

ved lov nr. 910 af 16.12.1998 (ændring af § 13 a, stk. 4 og 5 fra d. 01.01.1999),
ved lov nr. 143 af 17.03.1999 (indkomstskattepligtige pensionsordninger fra d. 01.01.1999),
ved lov nr. 166 af 24.03.1999 (ændring af § 3, stk. 2 fra d. 01.01.2000),
ved lov nr. 383 af 02.06.1999 (ændring af § 29, stk. 2 fra d. 01.01.2000),
ved lov nr. 386 af 02.06.1999 (ændring af bl. a. § 14 og § 24 fra d. 01.07.1999),
ved lov nr. 946 af 20.12.1999 (ny § 3, stk. 3 fra d. 01.01.2000),
ved lov nr. 956 af 20.12.1999 (ændring af morarente i § 38 med virkning fra d. 01.01.2002),
ved lov nr. 958 af 20.12.1999 (ændring af § 13 a, stk. 2. 1. pkt. om passivering fra d. 01.01.2000),
ved § 2 i lov nr. 105 af 14.02.2000 (Ændring af § 5, stk. 4, 1. pkt. om arveafkald fra d. 01.01.2000),
ved § 37 i lov nr. 165 af 15.03.2000 (ændring af BAL § 38 fra d. 01.01.2002) og
ved § 7 i lov nr. 1029 af 22.11.2000 (ændring af § 41, stk. 3 om hæftestraf fra d. 01.07.2001).
ved § 4 i lov nr. 1279 af 20.12.2000 (ændring af § 13 a, stk. 4 og 5 om passivposter fra d. 01.01.2001)
ved § 3 i lov nr. 458 af 09.06.2004 (Ændring af § 12, stk. 1, 2. pkt., § 29, stk. 2, sidste pkt., og ophævelse § 31, stk. 3) fra d. 10.06.2004
ved § 4 i lov nr. 426 af 06.06.2005 (Ændring af § 13 a, stk. 4, 3. pkt. og § 13 a, stk. 5 fra og med indkomståret 2005).
ved § 9 i lov nr. 428 af 06.06.2005 (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) Fra d. 01.11.2005
ved § 1 i lov nr. 1414 af 21.12.2005 (Ændringer som følge af aktieavancebeskatningsloven) Fra d. 01.01.2006.
ved § 2 i lov nr. 406 af 08.05.2006 (Udjævningsreserver i kredit- og kautionsforsikringsselskaber, ændrede regler for skov- og ejerboligfordeling m.v.) fra d.09.05.2006
ved § 60 i lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform) fra d. 01.01.2007.

Nu lovbekg. nr. 971 af 22.09.2006, som ændret ved
§ 6 i lov nr. 516 af 06.06.2007 (Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.) fra d. 01.01.2008.
§ 4 i lov nr. 540 af 06.06.2007 (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.) fra d. 01.07.2007 med virkning for indkomståret 2007 og senere indkomstår.

Nu lovbekg. nr. 1159 af 04.10.2007, som ændret ved
§ 4 i lov nr. 521 af 17.06.2008 (Forhøjelse af grænser for skattefritagelse, ændringer som følge af arveloven og nye aktieavancebeskatningsregler m.v.) fra d. 01.07.2008 og finder anvendelse, når en person er afgået ved døden efter lovens ikrafttræden.
§ 78 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009.
§ 10 i lov nr. 1344 af 19.12.2008 (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) fra d. 01.01.2009.
§ 13 i lov nr. 521 af 12.06.2009
(Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.) fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010.
§ 6 i lov nr. 221 af 21.03.2011 (Revision af dødsboskifteloven m.v.) fra d. 01.07.2011.

Nu lovbekg. nr. 327 af 02.04.2012, som ændret ved
§ 5 i lov nr. 1354 af 21.12.2012
(Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) fra d. 01.01.2013
§ 3 i lov nr. 792 af 28.06.2013 (Aftaler om Vækstplan DK m.v. – nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.) fra d. 01.01.2013.

Nu lovbekg. nr. 47 af 12.01.2015, som ændret ved
§ 2 i lov nr. 540 af 29.04.2015 (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.). Har virkning for trusts og fonde, der stiftes eller hvor der foretages indskud den 1. juli 2015 eller senere.
§ 6 i lov nr. 1888 af 29.12.2015 (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 14 i lov nr. 550 af 30.05.2017 (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold) fra d. 01.01.2018.
§ 1 i lov nr. 683 af 08.06.2017 (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.) fra d. 01.07.2017.
§ 7 i lov nr. 688 af 08.06.2017 (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) fra d. 01.01.2018.
§ 1 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode) fra d. 01.01.2020.
§ 2 i lov nr. 1836 af 08.12.2020 (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde) fra d. 01.01.2021.
§ 4 i lov nr. 1179 af 08.06.2021 (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, diverse justeringer af investeringsinstitutters beskatning, skattefritagelse af selvejende plejehjem og plejeboliger, forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., indberetning af udbytter af aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral og kontoført af en udenlandsk kontofører og ændringer som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink m.v.) fra d. 01.07.2021.
§ 2 i lov nr. 903 af 21.06.2022 (Justeringer af tilbagebetalingsordningen m.v.) fra d. 01.07.2022.

Nu lovbekg. nr. 11 af 06.01.2023, som ændret ved

§ 7 i lov nr. 1795 af 28.12.2023 (Gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet) fra d. 01.01.2024.
§ 3 i lov nr. 482 af 22.05.2024 (Udmøntning af dele af aftale om reform af personskat) fra hhv. d. 01.01.2026 og d. 01.01.2027.
§ 1 i lov nr. 682 af 11.06.2024 (Bo- og gaveafgiftsfritagelse) fra d. 13.06.2024.


Afsnit I: Afgift af dødsboer m.v.

Kapitel 1: Det afgiftspligtige område og afgifternes størrelse

§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov skal der betales en boafgift på 15 pct. til staten, jf. dog §§ 1 a og 1 b, af de værdier, som en afdød person efterlader sig.

Stk. 2. Der skal betales en tillægsboafgift på 25 pct. af den del af værdierne, som tilfalder andre end

a) afdødes afkom, stedbørn og disses afkom,
b) afdødes forældre,
c) afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden,
d) personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,
e) afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle,
f) plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år
, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet, og
g) afdødes søskende.

Stk. 3. Der skal endvidere betales en tillægsboafgift på 25 pct. af den del af værdierne, hvortil der er knyttet betingelser, som bevirker, at det ikke inden afgiftens betaling vides, om værdierne kan blive omfattet af tillægsboafgiften.

Stk. 4. Hvis afdøde ikke har efterladt sig afkom, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse på aktier og virksomheder, som tilfalder afdødes søskendes børn og børnebørn, hvorefter reglerne om tillægsboafgift ikke finder anvendelse, når betingelserne i § 1 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3, er opfyldt. Foretager arvingen eller legataren inden udløbet af en periode på 3 år fra udlodningen direkte eller indirekte en hel eller delvis overdragelse af aktier eller virksomheder, der er omfattet af 1. pkt., skal der betales tillægsboafgift efter stk. 2 af denne del af arven, idet forhøjelsen af afgiften dog reduceres forholdsmæssigt til den andel af 3-årsperioden, som ikke er udløbet ved overdragelsen. Afgiftspligten efter 2. pkt. påhviler arvingen eller legataren. § 1 b, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 1, stk. 2, litra d er ændret ved § 6.1 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 1, stk. 2, litra d, indsættes efter »i en ældrebolig,«: »eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,«.
§ 1, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere, og for personer, for hvilke der er afsagt dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom den 1. januar 2016 eller senere. I § 1, stk. 1, indsættes efter »staten«: », jf. dog §§ 1 a og 1 b,«.
§ 1, stk. 4 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 1, stk. 2, litra f er ændret ved § 3.1 i lov nr. 482 af 22.05.2024 fra d. 01.01.2027 med virkning for arv og erhvervelser, der er afgiftspligtige i 2027 eller senere. I § 1, stk. 2, litra f, ændres »med plejebarnet.« til: »med plejebarnet, og«.
§ 1, stk. 2, litra g er indsat ved § 3.2 i lov nr. 482 af 22.05.2024 fra d. 01.01.2027 med virkning for arv og erhvervelser, der er afgiftspligtige i 2027 eller senere.
§ 1, stk. 4 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 482 af 22.05.2024 fra d. 01.01.2027 med virkning for arv og erhvervelser, der er afgiftspligtige i 2027 eller senere. I § 1, stk. 4, 1. pkt., ændres »søskende og disses børn« til: »søskendes børn«.

§ 1 a. I boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2016, 2017, 2018 eller 2019, betales boafgiften med den i stk. 4 anførte sats af værdien af aktier og virksomheder, der tilfalder en fysisk person, der opfylder betingelserne i dødsboskattelovens § 36, stk. 1, for succession i det overdragne, og som efter dødsboskattelovens § 37, stk. 1, 1. og 2. pkt., kan succedere med hensyn til værdier, der overstiger modtagerens andel i boet, og som ikke er omfattet af den personkreds, hvor der skal betales tillægsboafgift af arv. Hvis afdøde ikke har efterladt sig afkom, finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse på aktier og virksomheder, som tilfalder afdødes søskendes børn og børnebørn, hvorefter reglerne om tillægsboafgift ikke finder anvendelse.

Stk. 2. Følgende er en betingelse ved anvendelsen af stk. 1:

1) Afdøde har ejet virksomheden det seneste år umiddelbart forud for dødsfaldet ved ejerskab af en personligt ejet virksomhed eller ved ejerskab af aktier i et selskab, der direkte eller indirekte har ejet virksomheden i den anførte periode.

2) Afdøde eller dennes nærtstående har i mindst 1 år af afdødes ejertid deltaget aktivt i virksomheden enten ved i en personligt ejet virksomhed at have deltaget i driften af virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang eller ved i en virksomhed i selskabsform at have deltaget i selskabets ledelse. Som afdødes nærtstående anses afdødes ægtefælle, søskende, søskendes afkom og den i § 22, stk. 1 og 2, anførte personkreds.

Stk. 3. Stk. 1 finder anvendelse, uanset at boet har valgt beskatning efter dødsboskattelovens § 28, stk. 3, at der ved udlodningen ikke konstateres en gevinst, at dødsboet er fritaget for at betale indkomstskat efter dødsboskattelovens § 6, stk. 1, 1. pkt., eller at udlodningen ikke opfylder dødsboskattelovens § 38.

Stk. 4. Boafgiften efter stk. 1 udgør 13 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2016 eller 2017, 7 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2018, og 6 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2019. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for boer efter personer, for hvilke der afsiges dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom i de anførte år.

§ 1 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere, og for personer, for hvilke der er afsagt dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom den 1. januar 2016 eller senere.
§ 1 a, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 1 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Boafgiften betales« til: »I boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2016, 2017, 2018 eller 2019, betales boafgiften«.
§ 1 a, stk. 4 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 1 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »2018,« til: »2018, og«, og », og 5 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2020 eller senere« udgår.
§ 1 a, stk. 1 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 482 af 22.05.2024 fra d. 01.01.2027 med virkning for arv og erhvervelser, der er afgiftspligtige i 2027 eller senere. I § 1 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »søskende og disses børn« til: »søskendes børn«.

§ 1 b. Foretager arvingen eller legataren inden udløbet af en periode på 3 år fra udlodningen direkte eller indirekte en hel eller delvis overdragelse af aktier eller virksomheder, der er omfattet af § 1 a, forhøjes boafgiften efter § 1 a, stk. 1, til 15 pct., idet forhøjelsen af afgiften dog reduceres forholdsmæssigt til den andel af 3-årsperioden, som ikke er udløbet ved overdragelsen. Afgiftspligten efter 1. pkt. påhviler arvingen eller legataren.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis overdragelsen sker som følge af arvingens eller legatarens død, livstruende sygdom eller ved gave til en erhverver omfattet af den i § 22, stk. 1, anførte personkreds. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse, hvis overdragelsen sker ved en skattefri virksomhedsomdannelse eller skattefri omstrukturering, hvis der ved virksomhedsomdannelsen eller omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab. I sådanne tilfælde finder betingelsen i 1. pkt. i restløbetiden anvendelse på de aktier, der er modtaget som vederlag. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse, hvis overdragelsen sker som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink.

Stk. 3. Har arvingen eller legataren hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 eller OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager, er anvendelsen af § 1 a, stk. 1, indtil udløbet af den i stk. 1 anførte 3-årsperiode betinget af, at der over for told- og skatteforvaltningen stilles betryggende sikkerhed for en eventuel afgiftsforhøjelse efter stk. 1. Sikkerheden skal stå i passende forhold til det eventuelle forhøjelsesbeløb og kan stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed efter skatteministerens bestemmelse. Har personen hjemsted i et land, der er omfattet af overenskomsten, direktivet eller konventionen nævnt i 1. pkt., og flytter personen efterfølgende til et land, der ikke er omfattet af nævnte overenskomst, direktiv eller konvention, forhøjes boafgiften efter stk. 1, medmindre der stilles betryggende sikkerhed, jf. 2. pkt. Har personen hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomsten, direktivet eller konventionen nævnt i 1. pkt., og flytter personen efterfølgende til et land, der er omfattet af nævnte overenskomst, direktiv eller konvention, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning.

Stk. 4. Har overdragelsen af et aktiv omfattet af § 1 a, stk. 1, medført et skattemæssigt tab, der kan udnyttes af boet, modregnes den i 2. pkt. anførte procentsats af arvens værdi i skatteværdien af tabet ved opgørelsen af boets skattepligtige indkomst. Procentsatsen udgør 2 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2016 eller 2017, 8 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2018 og 9 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2019.

§ 1 b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere, og for personer, for hvilke der er afsagt dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom den 1. januar 2016 eller senere.
§ 1 b, stk. 4 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 1 b, stk. 4, 2. pkt., ændres »2018,« til: »2018, og«, og », og 10 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2020 eller senere« udgår.
§ 1 b, stk. 2, 4. pkt. er indsat ved § 4.1 i lov nr. 1179 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021 med virkning for overdragelser, der er sket d. 29.12.2020 eller senere.

§ 2. Boer, der udlægges efter kapitel 12 i lov om skifte af dødsboer, er undtaget fra afgiftspligten.

§ 3. Undtaget fra afgiftspligten er endvidere

a) arv og forsikringer m.v., der tilfalder afdødes ikke fraseparerede ægtefælle, jf. dog § 14, stk. 2
b) udbetalinger, der er helt eller delvist indkomstskattepligtige efter pensionsbeskatningsloven, medmindre udbetalingen hidrører fra en ordning svarende til en dansk kapitalpensionsordning,
c) afgiftspligtige udbetalinger fra en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 6, eller § 29, stk. 1, til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle, der senest som led i skiftet af fællesboet ved separationen eller skilsmissen er indsat som uigenkaldeligt begunstiget,
d) forsikringer m.v., der udbetales fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, lovpligtige ulykkesforsikringer og arbejdsgiverbetalte ulykkesforsikringer i anledning af arbejdsulykker,
e) forsikringsbeløb eller den del deraf, som en begunstiget selv har betalt præmierne eller vederlaget for, og
f) brugs- og indtægtsnydelser,
g) Arv, legat og forsikring m.v., der tilfalder fonde, foreninger, stiftelser m.v. og religiøse samfund, der er godkendt efter § 3, stk. 2, til at modtage arv, legat og forsikring m.v. afgiftsfrit eller er godkendt i henhold til ligningslovens §§ 8 A eller 12,
h) arv og legat i form af aktier m.v., der tilfalder fonde, når overdragelsen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 35 C-35 F, og
i) arv som følge af udbetaling af kompensation efter ejendomsvurderingslovens §§ 74-76.

Stk. 2. Skatteministeren er bemyndiget til at bevilge afgiftsfritagelse for arv, legat og forsikring m.v., som ikke er omfattet af stk. 1, litra g, og som tilfalder offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 3. Udbetalinger m.v. fra stater, fonde, organisationer m.v. er undtaget fra boafgiftspligten, såfremt de er udbetalt som følge af nazistiske overgreb mod personer under Anden Verdenskrig.

Fra d. 01.07.1999 er der ifølge lov nr. 386 af 02.06.1999 sket følgende ændringer
1. I § 3, stk. 1, litra a, indsættes efter »ægtefælle« : », jf. dog § 14, stk. 2«.
2. I § 3, stk. 2, indsættes efter »almennyttigt formål« : », jf. dog § 14, stk. 2«.

§ 3, stk. 2 og 3 er trådt i kraft d. 01.01.2000
§ 3, stk. 1 b, er indsat ved lov nr. 143 af 17.03.1999 med virkning fra d. 01.01.1999.
§ 3, stk. 1 f, er indsat ved lov nr. 166 af 24.03.1999 med virkning fra d. 01.01.2000. Der var i loven sket en fejlagtig litrering, da man har overset ændringerne ved lov nr. 143 af 17.03.1999. Ved § 5 i lov nr. 386 af 02.06.1999 er litreringen blevet rettet
§ 3, stk. 3 er indsat ved lov nr. 946 af 20.12.1999 med virkning fra d. 01.01.2000.
§ 3, stk. 1, litra c er indsat ved § 6.2 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008.
§ 3, stk. 2 er ændret ved § 6.1 i
lov nr. 1888 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 3, stk. 2, ændres »litra f« til: »litra g«.
§ 3, stk. 1, litra f er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1836 af 08.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 3, stk. 1, litra f, ændres »brugs- og indtægtsnydelser og« til: »brugs- og indtægtsnydelser,«.
§ 3, stk. 1, litra g er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1836 af 08.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 3, stk. 1, litra g, ændres »ligningslovens § 8 A eller § 12.« til: »ligningslovens §§ 8 A eller 12, og«.
§ 3, stk. 1, litra h er indsat ved § 2.3 i lov nr. 1836 af 08.12.2020 fra d. 01.01.2021. Litra h har alene virkning for overdragelse af aktier, der sker d. 01.01.2021 eller senere, og som for både overdrageren og fonden sker i indkomståret 2021 eller senere indkomstår.
§ 3, stk. 1, litra g er ændret ved § 2.1 i lov nr. 903 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 3, stk. 1, litra g, ændres »ligningslovens §§ 8 A eller 12, og« til: »ligningslovens §§ 8 A eller 12,«.
§ 3, stk. 1, litra h er ændret ved § 2.2 i lov nr. 903 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 3, stk. 1, litra h, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 35 C-35 F.« til: »aktieavancebeskatningslovens §§ 35 C-35 F, og«.
§ 3, stk. 1, litra i er indsat ved § 2.3 i lov nr. 903 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 3 a. Arv, der fra en regent tilfalder den, til hvem tronen overgår, dennes ægtefælle, den nye tronfølger eller dennes ægtefælle, er undtaget fra boafgiftspligten. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for arv, der fra en tidligere regent tilfalder regenten, dennes ægtefælle, tronfølgeren eller dennes ægtefælle. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for arv, der fra en ægtefælle til regenten tilfalder tronfølgeren eller dennes ægtefælle, og arv, der fra en ægtefælle til en tidligere regent tilfalder regenten, dennes ægtefælle, tronfølgeren eller dennes ægtefælle. 3. pkt. omfatter også arv fra en ægtefælle til en afdød regent eller afdød tidligere regent.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når retten til kapital overgår ved succession mellem personerne som nævnt i stk. 1.

§ 3 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 682 af 11.06.2024 fra d. 13.06.2024 med virkning fra d. 01.01.2024.

§ 4. Boafgifterne beregnes af den godkendte arvebeholdning i en boopgørelse efter § 10, stk. 1 og 2, og af den godkendte formue i en anmeldelse efter § 10, stk. 3-7, efter fradrag af de i § 3 nævnte beløb.

§ 5. Giver en arving helt eller delvis afkald på falden arv, anses den, til fordel for hvem afkaldet er givet, for arving til den pågældende arv ved afgiftsberegningen.

Stk. 2. Arveafkald kan med den i stk. 1 nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamente ville arve, hvis afkaldsgiver var død før arvelader. Afkaldet kan ikke i øvrigt gøres betinget.

Stk. 3. Er afkald givet mod vederlag, anses vederlaget som arv til afkaldsgiver.

Stk. 4. Afkald skal være meddelt over for skifteretten inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i et bo påbegyndes. Uanset 1. pkt. kan der dog være foretaget acontoudlodning til en længstlevende ægtefælle og udlodning til opfyldelse af legater, jf. § 14, 1. pkt., i lov om skifte af dødsboer. Afkald på erhvervelser, som ikke indgår i et bo, jf. § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, skal være meddelt over for skifteretten senest samtidig med anmeldelsen.

§ 5, stk. 4, 3. pkt. er indsat ved § 2 i lov nr. 105 af 14.02.2000 d. 01.01.2000.
§ 5, stk. 4 er ændret ved § 6.2 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering:
Stk. 4. Afkald skal være meddelt over for skifteretten inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i et bo påbegyndes. Afkald på erhvervelser, som ikke indgår i et bo, jf. § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, skal være meddelt over for skifteretten senest samtidig med anmeldelsen. Uanset 1. pkt. kan der dog foretages acontoudlodning til en længstlevende ægtefælle.

§ 6. Boafgiften beregnes

a) i et bo af den del af den i § 4 nævnte arvebeholdning, der overstiger et bundfradrag med et grundbeløb på 285.700 kr. (2010-niveau), idet grundbeløbet ved arv, der er afgiftspligtig i 2029 eller senere, udgør 307.800 kr. (2010-niveau),
b) i en anmeldelse efter § 10, stk. 3, af den værdi af samtlige faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder, der overstiger et bundfradrag med et grundbeløb på 285.700 kr. (2010-niveau), idet grundbeløbet ved erhvervelser, der er afgiftspligtige i 2029 eller senere, udgør 307.800 kr. (2010-niveau), og
c) i en anmeldelse efter § 10, stk. 4-7, af den opgjorte formue.

Stk. 2. Efterlader afdøde sig både fuldstændigt særeje og delingsformue, og skiftes særejet før delingsformuen, fratrækkes det i stk. 1 nævnte bundfradrag i særboet. Er særboet mindre end bundfradraget, fratrækkes det resterende beløb i afdødes boslod, når fællesboet skiftes. Skiftes afdødes særeje og delingsformuen samtidig, fordeles fradragsbeløbet forholdsmæssigt mellem særboet og boslodden. Ved beregning af boafgift af aktier eller en virksomhed efter § 1 a fordeles bundfradraget forholdsmæssigt mellem henholdsvis den del af arvebeholdningen, hvoraf der skal betales boafgift efter § 1, stk. 1, og den del af arvebeholdningen, hvoraf der skal betales afgift efter § 1 a.

Stk. 3. Overstiger den afgiftspligtige arvebeholdning eller den afgiftspligtige formue i en anmeldelse efter § 10, stk. 3, hvoraf der efter det i stk. 1 og 2 nævnte fradrag skal beregnes boafgift, ikke 2.000 kr., beregnes ingen boafgift. Overstiger den afgiftspligtige arvebeholdning, hvoraf der skal betales tillægsboafgift, ikke 2.000 kr., beregnes ingen tillægsboafgift. Overstiger formuen i en anmeldelse efter § 10, stk. 4-7, hvoraf der skal betales boafgift og eventuelt tillægsboafgift, ikke 2.000 kr., beregnes ingen boafgifter.

Stk. 4. Grundbeløbet i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.

§ 6, stk. 1, litra a og b er ændret ved § 13.1 i lov nr. 521 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 6, stk. 1, litra a og b, ændres »(i 1987-niveau) på 144.500 kr.,« til: »på 264.100 kr. (2010-niveau),«.
§ 6, stk. 4 er indsat ved § 13.2 i lov nr. 521 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010.
§ 6, stk. 2 er ændret ved § 14.1 i lov nr. 550 af 30.05.2017 fra d. 01.01.2018. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »fælleseje« til: »delingsformue«, og i § 6, stk. 2, 1. og 3. pkt., ændres »fællesejet« til: »delingsformuen«.
§ 6, stk. 2, 4. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere, og for personer, for hvilke der er afsagt dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom den 1. januar 2016 eller senere.
§ 6, stk. 1, litra a er ændret ved § 3.4 i lov nr. 482 af 22.05.2024 fra d. 01.01.2026. Ændringen af det førstnævnte grundbeløb har virkning for arv, der er afgiftspligtig i 2026, 2027 eller 2028. I § 6, stk. 1, litra a, ændres »264.100 kr. (2010-niveau)« til: »285.700 kr. (2010-niveau), idet grundbeløbet ved arv, der er afgiftspligtig i 2029 eller senere, udgør 307.800 kr. (2010-niveau)«.
§ 6, stk. 1, litra b er ændret ved § 3.5 i lov nr. 482 af 22.05.2024 fra d. 01.01.2026. Ændringen af det førstnævnte grundbeløb har virkning for erhvervelser, der er afgiftspligtige i 2026, 2027 eller 2028. I § 6, stk. 1, litra b, ændres »264.100 kr. (2010-niveau)« til: »285.700 kr. (2010-niveau), idet grundbeløbet ved erhvervelser, der er afgiftspligtige i 2029 eller senere, udgør 307.800 kr. (2010-niveau)«.

§ 7. Tillægsboafgiften beregnes af hele den del af den i § 4 nævnte arvebeholdning eller formue, som tilfalder andre end de i § 1, stk. 2, nævnte personer. Forinden fratrækkes den del af boafgiften, som forholdsmæssigt hviler på denne del af den afgiftspligtige arvebeholdning.

§ 7 er ændret ved § 3.6 i lov nr. 482 af 22.05.2024 fra d. 01.01.2027 med virkning for arv og erhvervelser, der er afgiftspligtige i 2027 eller senere. I § 7, 1. pkt., udgår »litra a-f,«.

Kapitel 2: Afgiftspligtens indtræden og omfang

§ 8. Afgiftspligten indtræder ved en persons død eller ved afsigelse af dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom.

Stk. 2. Når en gift person afgår ved døden og den længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, indtræder afgiftspligten af afdødes del af boet først, når det uskiftede bo skiftes.

Stk. 3. Ved udbetaling af falden arv eller vederlag for afkald på arv, jf. § 5, uden skifte, indtræder afgiftspligten af arven eller vederlaget ved udbetalingen. Det i § 6 nævnte bundfradrag finder ikke anvendelse ved afgiftsberegningen.

Stk. 4. Ved erhvervelsen af en kapital i et fideikommis indtræder afgiftspligten ved successionen.

§ 8, stk. 3 er ophævet ved § 6.3 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: Afgiftspligten af afdødes del af boet indtræder, uanset om boet skiftes, hvis den efterlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab. Det i § 6 nævnte bundfradrag finder ikke anvendelse ved afgiftsberegningen.
§ 8, stk. 2 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 9. Når en afdød person ved dødsfaldet havde hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten hele afdødes formue, uanset hvor den befinder sig.

Stk. 2. Havde afdøde ikke hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder her i landet.

Stk. 3. Er afdødes bo eller en del heraf henvist til behandling her i landet efter lov om skifte af dødsboer, omfatter afgiftspligten den del af afdødes formue, som er omfattet af skiftet her i landet.

Kapitel 3: Opgørelse af afgiftsgrundlaget

§ 10. Når et bo skiftes privat, skal boopgørelse indsendes i overensstemmelse med reglerne i §§ 31 og 32 i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 2. Når et bo behandles ved en bobestyrer, skal boopgørelse indsendes i overensstemmelse med reglerne i § 66 og § 68 i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 3. Når afdøde havde hjemting i udlandet, og der ikke sker skifte her i landet, men der skal beregnes boafgifter efter § 9, stk. 2, har arvingerne pligt til at indgive en anmeldelse om de afgiftspligtige erhvervelser med angivelse af deres værdi, jf. § 12, stk. 1. Anmeldelsen skal være indgivet til skifteretten i København senest 6 måneder efter, at arvingerne har fået kendskab til arven.

Stk. 4. Når en person succederer i retten til kapitalen i et fideikommis, har den pågældende pligt til at indgive en anmeldelse af den afgiftspligtige kapital til skifteretten i København senest 3 måneder efter, at vedkommende er succederet i retten.

Stk. 5. Forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter m.fl. samt repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber, der udbetaler afgiftspligtige forsikringsbeløb m.v. til en begunstiget, skal senest 3 måneder efter udbetalingen eller første udbetaling af en del af en forsikring m.v. indgive en anmeldelse til skifteretten i afdødes retskreds.

Stk. 6. I de i § 8, stk. 3, nævnte situationer har den længstlevende ægtefælle eller boet pligt til at indgive anmeldelse om det afgiftspligtige beløb til skifteretten senest 3 måneder efter indgåelsen af nyt ægteskab eller udbetaling af arv eller vederlag.

Stk. 7. Den begunstigede til en forsikring, der ikke omfattes af stk. 5, har pligt til at indgive anmeldelse om det afgiftspligtige beløb til skifteretten senest 3 måneder efter udbetalingen eller første udbetaling af en del af en forsikring m.v.

Stk. 8. Anmeldelse efter stk. 3, 4, 6 og 7 skal underskrives af den eller de anmeldelsespligtige. Anmeldelse efter stk. 5 skal underskrives af selskabets ansvarlige ledelse eller af selskabets repræsentant her i landet.

§ 10, stk. 6, 1. pkt. er ændret ved § 6.4 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 10, stk. 6, 1. pkt., udgår »og 4«.
§ 10, stk. 6 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 11. Aktiver og passiver i en trust, en fond eller en lignende enhed omfattet af ligningslovens § 16 K medregnes ved boopgørelsen, i det omfang den afdøde har været skattepligtig af eventuel positiv indkomst i trusten, fonden eller den lignende enhed. Betingelserne i § 1, stk. 3, anses for opfyldt for de aktiver og passiver, der medregnes efter 1. pkt.

§ 11 er indsat ved § 2 i lov nr. 540 af 29.04.2015. Har virkning for trusts og fonde, der stiftes eller hvor der foretages indskud d. 01.07.2015 eller senere.

§ 12. Aktiver og passiver i dødsboer ansættes i boopgørelsen til deres handelsværdi på den i boopgørelsen fastsatte opgørelsesdag. Er et aktiv udloddet før opgørelsesdagen, og er der givet told- og skatteforvaltningen meddelelse herom i henhold til dødsboskattelovens § 5, stk. 2, ansættes aktivet dog til værdien på udlodningstidspunktet. I en anmeldelse efter § 10, stk. 3, 4 og 7, anføres værdierne på anmeldelsestidspunktet. I en anmeldelse efter § 10, stk. 6, jf. § 8, stk. 3, anføres værdierne på udbetalingstidspunktet. I en anmeldelse efter § 10, stk. 5, anføres værdierne på udbetalingstidspunktet. Ved opgørelsen af sidstnævnte værdi fratrækkes afgift efter pensionsbeskatningsloven, som skal betales af det udbetalte beløb. Ved opgørelse af en indkomstskattepligtig udenlandsk pensionsordning, som ikke er fritaget for boafgift, jf. § 3, stk. 1, litra b, fratrækkes 40 pct. af den samlede værdi på udbetalingstidspunktet. Ansættelsen er bindende for boet, arvingerne, legatarerne, den længstlevende ægtefælle, selskaberne og repræsentanterne for udenlandske forsikringsselskaber.

Stk. 2. Hvis en værdiansættelse ikke er baseret på en sagkyndig vurdering og told- og skatteforvaltningen finder, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien på de i stk. 1 nævnte tidspunkter, kan den ændre værdiansættelsen eller anmode skifteretten om at udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering efter § 93 i lov om skifte af dødsboer. Hvis told- og skatteforvaltningen vil ændre ansættelsen uden sagkyndig vurdering, skal den give boet og skifteretten meddelelse om ændringen inden 3 måneder efter boopgørelsens modtagelse. Ønsker told- og skatteforvaltningen sagkyndig vurdering, skal den inden samme frist rette henvendelse til skifteretten herom. Hvis told- og skatteforvaltningen ændrer værdiansættelsen uden sagkyndig vurdering, kan boet inden 4 uger efter at have modtaget meddelelse om ændringen anmode skifteretten om at udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering efter § 93 i lov om skifte af dødsboer. Anmodning om sagkyndig vurdering skal ledsages af en skriftlig begrundelse. Kopi tilsendes boet henholdsvis told- og skatteforvaltningen samtidig med indgivelse af anmodning til skifteretten.

Stk. 3. Ønsker told- og skatteforvaltningen eller boet omvurdering foretaget efter § 94 i lov om skifte af dødsboer, skal der gives boet henholdsvis told- og skatteforvaltningen og skifteretten meddelelse herom inden 4 uger efter, at meddelelse om vurderingsresultatet er modtaget.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på opgørelser efter § 33, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.

§ 12, stk. 1, 4.-6. pkt. er ændret fra d. 01.01.1999, jfr. § 1 i lov nr. 143 af 17.03.1999.
§ 12, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 3.1 i lov nr. 458 af 09.06.2004 fra d. 10.06.2004
§ 12, stk. 3 er ændret ved § 9.3 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005: I § 12, stk. 3, ændres »skattemyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 12, stk. 1, 4. pkt. er ophævet og § 12, stk. 1, 5. pkt. er ændret ved § 6.5 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. § 12, stk. 1, 4. pkt., ophæves, og i § 12, stk. 1, 5. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »stk. 4,« til: »stk. 3,«.

§ 12 a. Er arvebeholdningen helt eller delvis omfattet af § 1 a, kan told- og skatteforvaltningen ændre boets fordeling i boopgørelsen. Hvis told- og skatteforvaltningen vil ændre boets fordeling, skal den give boet og skifteretten meddelelse herom inden 3 måneder efter boopgørelsens modtagelse. Har told- og skatteforvaltningen ikke de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen, suspenderes fristen i den periode, der forløber, fra told- og skatteforvaltningen anmoder om disse oplysninger, og indtil oplysningerne modtages.

§ 12 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere, og for personer, for hvilke der er afsagt dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom den 1. januar 2016 eller senere. .

§ 13. Ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning i et bo kan fratrækkes afdødes gældsforpligtelser og andre byrder på afdødes formue, når boet omfatter alle afdødes aktiver. Indgår der i arvebeholdningen aktier eller en virksomhed, der er omfattet af § 1 a, skal gæld og andre byrder, der vedrører virksomheden m.v., fratrækkes ved opgørelsen af den værdi, hvormed virksomheden m.v. indgår i afgiftsgrundlaget. Bliver afgiftsgrundlaget efter henholdsvis § 1 og § 1 a herved negativt, modregnes det negative afgiftsgrundlag i et eventuelt positivt afgiftsgrundlag efter henholdsvis § 1 og § 1 a. Ved opgørelsen kan endvidere fratrækkes de boudgifter, som har været afholdt ved boets behandling, herunder udgifter til begravelsen og indkomstskat, der pålignes boet. Boudgifter fordeles forholdsmæssigt mellem arvebeholdninger omfattet af henholdsvis § 1, stk. 1, og § 1 a, stk. 1, medmindre en boudgift direkte er knyttet til et bestemt aktiv eller en bestemt gældspost m.v.

Stk. 2. Omfatter afgiftspligten kun enkelte aktiver eller en begrænset del af afdødes formue, kan kun fratrækkes de af afdødes gældsforpligtelser og andre byrder, der hviler på disse aktiver eller denne del af formuen.

Stk. 3. Gældsforpligtelser, som afdøde måtte have påtaget sig over for de i § 22 nævnte personer eller over for sin ægtefælle, kan ikke fratrækkes i boet, når de ikke stammer fra virkeligt ydede lån eller andre præstationer.

§ 13, stk. 1, 2., 3. og 5. pkt. er indsat ved §§ 1.5 og 1.6 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere, og for personer, for hvilke der er afsagt dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom den 1. januar 2016 eller senere.

§ 13 a. I det omfang en længstlevende ægtefælle, arving eller legatar indtræder i et dødsbos skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 36 med hensyn til et aktiv, hvortil der er knyttet et eventuelt fremtidigt skattetilsvar, skal der i boopgørelsen beregnes en passivpost til udligning af skattetilsvaret. Passivposten fratrækkes ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved en længstlevende ægtefælles overtagelse af aktiver, der hidrører fra den længstlevende ægtefælles andel af fællesboet.

Stk. 2. Passivposten efter stk. 1 beregnes på grundlag af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis dødsboet havde solgt aktivet på skæringsdagen i boopgørelsen. Indtræder en længstlevendes ægtefælle, arving eller legatar i dødsboets skattemæssige stilling i forhold til en fast ejendom, beregnes passivposten udelukkende på grundlag af den eller de gevinster, hvori der indtrædes. Er aktivet acontoudloddet, og er der givet den kommunale skattemyndighed meddelelse herom i henhold til dødsboskattelovens § 5, stk. 2, træder udlodningsdagen dog i stedet for skæringsdagen. Som salgssum anses den værdi, hvortil aktivet skal medtages i boopgørelsen.

Stk. 3. Passivposten udgør 30 pct. af den efter stk. 2 beregnede fortjeneste, der ikke ville være aktieindkomst. Passivposten af den efter stk. 2 beregnede fortjeneste, der ville være aktieindkomst, udgør 22 pct.

Stk. 4. I det omfang konto for opsparet overskud overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 2, beregnes der af indeståendet med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat en passivpost. Der beregnes dog ikke passivpost for overskud opsparet i indkomstårene 1987-90. Passivposten udgør 9 pct. for overskud opsparet i indkomståret 1991, 12 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 1992-1998, 13,5 pct. for overskud i indkomstårene 1999-2000, 15 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 2001-2004, 16,5 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 2005-2006 , 18,75 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 2007-2013, 19,1 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2014, 19,9 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2015 og 21 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2016 og senere indkomstår.

Stk. 5. I det omfang en konjunkturudligningskonto overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 3, beregnes der af indeståendet med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat en passivpost på 12 pct. for indkomstårene 1993-1998, en passivpost på 13,5 pct. for indkomstårene 1999-2000, en passivpost på 15 pct. for indkomstårene 2001-2004, en passivpost på 16,5 pct. for indkomstårene 2005-2006 , en passivpost på 18,75 pct. for indkomstårene 2007-2013, en passivpost på 19,1 pct. for indkomståret 2014, en passivpost på 19,9 pct. for indkomståret 2015 og en passivpost på 21 pct. for indkomståret 2016 og senere indkomstår.

Stk. 6. Den pågældende længstlevende ægtefælle, arving eller legatar og boet kan aftale at fastsætte en passivpost til en lavere procentdel end angivet i stk. 3-5.

Ved lov nr. 910 af 16.12.1998 § 10 er der sket ændringer i BAL § 13 a, stk. 4 og 5 med virkning fra d. 01.01.1999.
§ 13 a, stk. 1, 3. pkt.
finder anvendelse, hvis førstafdøde er død d. 01.01.2000 eller senere, jfr. overgangsreglen i § 25, stk. 4 i lov nr. 166 af 24.03.1999)
Ved lov nr. 958 af 20.12.1999 er BAL § 13 a, stk. 2, 1. pkt. blevet ændret. (Finder anvendelse, hvis dødsfald eller skiftebegæring indgivet d. 01.01.2000 eller senere). Indtil da var ordlyden følgende: Passivposterne efter stk. 1 beregnes på grundlag af den skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis aktivet var blevet solgt på skæringsdagen i boopgørelsen.
§ 13 a, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2006
ved § 1.1 i lov nr. 1414 af 21.12.2005 : I § 13 a, stk. 3, udgår », hvis fortjenesten vedrører unoterede aktier, og 12,5 pct., hvis fortjenesten vedrører børsnoterede aktier
§ 13 a, stk. 4 og 5 er ændret ved lov nr. 1279 af 20.12.2000 fra d. 01.01.2001
§ 13 a, stk. 4, 3. pkt. er ændret ved § 4.1 i lov nr. 426 af 06.06.2005 fra og med indkomståret 2005.
§ 13 a, stk. 5 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 426 af 06.06.2005 fra og med indkomståret 2005.
§ 13 a, stk. 3, 2. pkt. er
ændret ved § 4.1 i lov nr. 540 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007 med virkning for indkomståret 2007 og senere indkomstår. I § 13 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »20 pct.« til: »22 pct.«
§ 13 a, stk. 4, 3. pkt. er ændret ved § 4.2 i lov nr. 540 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007 med virkning for indkomståret 2007 og senere indkomstår. Hidtidig formulering:
Passivposten udgør 9 pct. for overskud opsparet i indkomståret 1991, 12 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 1992-1998, 13,5 pct. for overskud i indkomstårene 1999-2000, 15 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 2001-2004 og 16,5 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2005 og senere indkomstår.
§ 13 a, stk. 5 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 540 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007 med virkning for indkomståret 2007 og senere indkomstår. Hidtidig formulering:
Stk. 5. I det omfang konjunkturudligningskonto overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 3, beregnes der af indeståendet med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat en passivpost på 12 pct. for indkomstårene 1993-1998, en passivpost på 13,5 pct. for indkomstårene 1999-2000, en passivpost på 15 pct. for indkomstårene 2001-2004 og en passivpost på 16,5 pct. for indkomståret 2005 og senere indkomstår.
§ 13 a, stk. 2, sidste pkt. er ophævet ved § 4.1 i lov nr. 521 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008 og finder anvendelse, når en person er afgået ved døden efter lovens ikrafttræden. Ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live finder ændringen anvendelse, når anmodning om skifte er indgivet efter lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: Ved opgørelsen af fortjeneste, der ville være aktieindkomst, skal der ikke ske nedsættelse efter dødsboskattelovens § 32, stk. 2 og 4.
§ 13 a, stk. 1, 2 og 6 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.
§ 13 a, stk. 4 er ændret ved § 3.1 i
lov nr. 792 af 28.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 13 a, stk. 4, 3. pkt., ændres »og 18,75 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2007 og senere indkomstår.« til: », 18,75 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 2007-2013, 19,1 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2014, 19,9 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2015 og 21 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2016 og senere indkomstår.«
§ 13 a, stk. 5 er ændret ved § 3.2 i
lov nr. 792 af 28.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 13 a, stk. 5, ændres »og en passivpost på 18,75 pct. for indkomståret 2007 og senere indkomstår.« til: », en passivpost på 18,75 pct. for indkomstårene 2007-2013, en passivpost på 19,1 pct. for indkomståret 2014, en passivpost på 19,9 pct. for indkomståret 2015 og en passivpost på 21 pct. for indkomståret 2016 og senere indkomstår.«

§ 14. Af kapitaler og formuegoder, hvortil der ved dødsfaldet knyttes en brugs- eller indtægtsnydelse, betales boafgift og eventuelt tillægsboafgift af kapitalens eller formuegodets værdi uden hensyntagen til brugs- eller indtægtsnydelsen.

Stk. 2. § 3 finder ikke anvendelse for så vidt angår kapitaler og formuegoder som nævnt i stk. 1. Af arv som nævnt i stk. 1, der tilfalder den afdødes ikke fraseparerede ægtefælle, betales der boafgift, jf. § 1, stk. 1. Af arv som nævnt i stk. 1, der tilfalder offentlige institutioner m.v. som nævnt i § 3, stk. 2, betales boafgift og tillægsboafgift, jf. § 1, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Afgifter af de i stk. 1 nævnte kapitaler og formuegoder kan betales af kapitalen eller formuegodet.

§ 14 er ændret fra d. 01.07.1999 ved lov nr. 386 af 02.06.1999.

§ 15. I boafgifterne kan fratrækkes bo- eller arveafgift, der er betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne, af dér beliggende eller beroende aktiver. Fradraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til de danske boafgifter af de pågældende aktiver. Der gives ikke fradrag for udenlandsk bo- eller arveafgift af aktiver, der er omfattet af § 3, eller som er fritaget for danske boafgifter i henhold til en indgået dobbeltbeskatningsaftale om arv og gave.

§ 16. I boer, der behandles ved bobestyrer, skal bobestyreren og skifteretten sørge for, at boafgifter betales af afdødes samlede afgiftspligtige værdier, og at gaveafgift, der ikke er betalt rettidigt, samt boafgifter eller gaveafgift, hvormed afdøde har haft henstand, jf. § 36, betales.

Stk. 2. Arvingerne er pligtige til at give bobestyreren oplysninger om afgiftspligtige gaver, som afdøde dem bekendt har givet eller modtaget, og som ikke er afgiftsberigtiget.

§ 17. Skifteretten gennemgår boopgørelser og beregner og opkræver afgifterne, jf. §§ 79 og 80 i lov om skifte af dødsboer, bortset fra opkrævning af forhøjet afgift efter § 1 b, stk. 1.

Stk. 2. Skifteretten gennemgår anmeldelser efter § 10, stk. 3-7, og indsender herefter anmeldelsen til told- og skatteforvaltningen. Når told- og skatteforvaltningen har godkendt værdiansættelserne, beregner og opkræver skifteretten afgifterne.

Stk. 3. Er boopgørelsen i et privat skiftet bo ikke indgivet rettidigt, og kan den afgiftspligtige arvebeholdning ikke opgøres, kan skifteretten opgøre den skønsmæssigt.

§ 17, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere, og for personer, for hvilke der er afsagt dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom den 1. januar 2016 eller senere. I § 17, stk. 1, indsættes efter »dødsboer«: », bortset fra opkrævning af forhøjet afgift efter § 1 b, stk. 1«.

§ 18. Medmindre andet følger af et af afdøde oprettet testamente eller af aftale mellem arvingerne og eventuelle legatarer, anses boafgiften ved delingen af arvebeholdningen for at hvile forholdsmæssigt på hele den afgiftspligtige arvebeholdning, og tillægsboafgiften anses for at hvile forholdsmæssigt på den del af arvebeholdningen, hvoraf der beregnes tillægsboafgift.

Kapitel 4: Indbetaling af afgifterne

§ 19. Boafgifterne i privat skiftede boer, bobestyrerboer og i anmeldelser efter § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, forfalder til betaling 4 uger efter, at boet eller den afgiftspligtige har modtaget afgiftsopkrævningen, med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere. Falder den sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 2. Boafgifter af afgiftspligtige forsikringer m.v. skal tilbageholdes af det selskab, der udbetaler forsikringen m.v., og afgifterne af hele forsikringen indbetales til skifteretten samtidig med, at angivelsen efter § 10, stk. 5, indgives.

Stk. 3. Skifteretten påser, at boafgifterne af afgiftspligtige forsikringer m.v. er korrekt beregnede.

§ 20. I boer behandlet ved en bobestyrer hæfter bobestyreren for boafgifterne.

Stk. 2. I privat skiftede boer hæfter arvingerne personligt og solidarisk for boafgifterne. Legatarer hæfter solidarisk, men kun med værdien af det modtagne.

Stk. 3. En privatskiftende arving kan som betingelse for at acceptere privat skifte kræve, at der, inden deling af boet påbegyndes, skal stilles bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for boafgifterne, eller at utvivlsomt tilstrækkelige midler til dækning af afgiftskravene indsættes på en spærret konto i et pengeinstitut.

Stk. 4. Personer, der er anmeldelsespligtige efter § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, hæfter for boafgifterne.

Stk. 5. Har en arving eller legatar uden skifte fået udbetalt arv eller vederlag for afkald på arv, jf. § 8, stk. 3, hæfter arvingen, legataren og boet for boafgifterne.

Stk. 6. Forsikringsselskaber, pengeinstitutter, pensionskasser og repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber hæfter for afgifterne af afgiftspligtige forsikringsbeløb m.v., som de udbetaler til en begunstiget.

§ 20, stk. 5 er ændret ved § 6.6 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 20, stk. 5, ændres »§ 8, stk. 4,« til: »§ 8, stk. 3,«.

§ 21. Arvinger, der ikke har hjemting her i landet, og som ønsker at overtage et bo til privat skifte, skal, inden boet udleveres, stille bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for boafgifternes betaling eller lade sig repræsentere ved en arving i boet, der har hjemting her i landet.

§ 21 a. Arvingen eller legataren skal ved forhøjelse af boafgiften efter § 1 b, stk. 1, give meddelelse om overdragelsen senest 4 uger fra overdragelsen til told- og skatteforvaltningen. § 26, stk. 2, 1. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved afgiftsforhøjelse efter 1. pkt., hvoraf der ikke er betalt afgift.

Stk. 2. Foreligger en anmeldelse om afgiftsforhøjelse ikke rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig fastsættelse af den afgiftspligtige værdi. Hvis en ansættelse efter 1. pkt. er for lav, skal arvingen eller legataren give told- og skatteforvaltningen underretning herom, idet fristerne i § 26, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Forhøjelsen, jf. § 1 b, stk. 1, forrentes fra overdragelsen med en rentesats på 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 3 pct. p.a. Afgiften forfalder til betaling, senest 4 uger efter at arvingen eller legataren har modtaget afgiftsopkrævningen fra told- og skatteforvaltningen med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere. Falder den sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

§ 21 a er indsat ved § 1.8 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere, og for personer, for hvilke der er afsagt dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom den 1. januar 2016 eller senere.

Afsnit II: Afgift af gaver

Kapitel 5: Det afgiftspligtige område, afgiftens størrelse og afgiftspligtens indtræden.

§ 22. En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) (2023: 71.500 kr.) til

a) afkom, stedbørn og deres afkom,
b) afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle,
c) forældre,
d) personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,
e) plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, og
f) stedforældre og bedsteforældre.

Stk. 2. En person kan afgiftsfrit give barns eller stedbarns ægtefælle gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 20.500 kr. (2010-niveau) (2023: 25.000 kr.).

Stk. 3. Gaver mellem ægtefæller, der ikke er fraseparerede, er afgiftsfri, jf. dog § 24, stk. 3

Stk. 4. Grundbeløbene i stk. 1 og 2 reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 5. Hvis en gavegiver ikke har efterladt sig afkom, finder § 23, stk. 1, 1. pkt., tilsvarende anvendelse på aktier og virksomheder, som tilfalder gavegiverens søskende og disses børn og børnebørn, når betingelserne i § 23 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, er opfyldt. Foretager gavemodtageren inden udløbet af en periode på 3 år fra modtagelsen direkte eller indirekte en hel eller delvis overdragelse af aktier eller virksomheder, der er omfattet af § 23 a, stk. 1, 1. pkt., bortfalder anvendelsen af 1. pkt. for denne del af gaven, idet forhøjelsen dog reduceres forholdsmæssigt til den andel af 3-årsperioden, som ikke er udløbet ved overdragelsen. § 23 b, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Gaver fra en regent eller dennes ægtefælle til tronfølgeren eller dennes ægtefælle er undtaget fra gaveafgiftspligten. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for gaver fra en tidligere regent eller dennes ægtefælle til regenten, dennes ægtefælle, tronfølgeren eller dennes ægtefælle.

§ 22, stk. 3 er ændret fra d. 01.07.1999 ved lov nr. 386 af 02.06.1999
§ 22, stk. 1 er ændret ved § 13.3 i lov nr. 521 af 12.06.2009
fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 22, stk. 1, ændres »(i 1987-niveau) på 32.100 kr.« til: »på 58.700 kr. (2010-niveau)«.
§ 22, stk. 2 er ændret ved § 13.4 i lov nr. 521 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 22, stk. 2, ændres »(i 1987-niveau) på 11.200 kr.« til: »på 20.500 kr. (2010-niveau).«
§ 22, stk. 4 er indsat ved § 13.5 i lov nr. 521 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010.
§ 22, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.
§ 22, stk. 5 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 22, stk. 6 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 682 af 11.06.2024 fra d. 13.06.2024 med virkning fra d. 01.01.2024.

§ 23. Der skal betales 15 pct. i afgift af gaver til personer, jf. dog §§ 23 a og 23 b, som nævnt i § 22, stk. 1, litra a-e, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb. Der skal ligeledes betales 15 pct. i afgift af gaver til barns eller stedbarns ægtefælle, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 2, nævnte beløb.

Stk. 2. Der skal betales 36,25 pct. i afgift af gaver til personer som nævnt i § 22, stk. 1, litra f, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb.

Stk. 3. Vederlag i forbindelse med afkald på forventet arv og forskud på forventet arv anses som gaver.

§ 23, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for overdragelser, der sker den 1. januar 2016 eller senere. I § 23, stk. 1, indsættes efter »personer«: », jf. dog §§ 23 a og 23 b,«.

§ 23 a. For gaver ydet i 2016, 2017, 2018 eller 2019 betales gaveafgiften med den i stk. 4 anførte sats af værdien af aktier og virksomheder, der opfylder betingelserne for at kunne overdrages med succession, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, 5 og 6, eller kildeskattelovens 33 C, stk. 1. Hvis gavegiver ikke har afkom, finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse på aktier og virksomheder, som tilfalder gavegivers søskende og disses børn og børnebørn.

Stk. 2. Følgende er en betingelse ved anvendelsen af stk. 1:

1) Gavegiver har ejet virksomheden det seneste år umiddelbart forud for overdragelsen enten ved ejerskab af en personligt ejet virksomhed eller ved ejerskab af aktier i et selskab, der direkte eller indirekte ejer virksomheden på overdragelsestidspunktet.

2) Gavegiver eller dennes nærtstående har i mindst 1 år af gavegivers ejertid deltaget aktivt i virksomheden enten ved i en personligt ejet virksomhed at have deltaget i driften af virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang eller ved i en virksomhed i selskabsform at have deltaget i selskabets ledelse. Som gavegivers nærtstående anses gavegivers ægtefælle, søskende, søskendes afkom og den i § 22, stk. 1 og 2, anførte personkreds.

Stk. 3. Ved beregning af gaveafgift af gaver omfattet af stk. 1 og gaver omfattet af § 22, stk. 1, fordeles grundbeløbet, jf. § 22, stk. 1 og 2, forholdsmæssigt mellem henholdsvis den del af gaverne, hvoraf der skal betales gaveafgift efter stk. 1, og den del af gaverne, hvoraf der skal betales afgift efter § 23, stk. 1. 1. pkt. finder anvendelse ved afgiftsberegningen af gaver, der er modtaget samtidigt, og når der af en gave skal beregnes afgift efter både stk. 1 og § 23, stk. 1.

Stk. 4. Gaveafgiften efter stk. 1 udgør 13 pct. for gaver ydet i 2016 eller 2017, 7 pct. for gaver ydet i 2018 og 6 pct. for gaver ydet i 2019.

§ 23 a er indsat ved § 1.10 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for overdragelser, der sker den 1. januar 2016 eller senere.
§ 23 a, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 23 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Gaveafgiften betales« til: »For gaver ydet i 2016, 2017, 2018 eller 2019 betales gaveafgiften«.
§ 23 a, stk. 4 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 23 a, stk. 4, ændres »2018,« til: »2018 og«, og »og 5 pct. for gaver ydet i 2020 eller senere« udgår.

§ 23 b. Foretager gavemodtager inden udløbet af en periode på 3 år fra modtagelsen direkte eller indirekte en hel eller delvis overdragelse af aktierne eller virksomheden, forhøjes gaveafgiften efter § 23 a, stk. 1, til 15 pct., idet forhøjelsen af afgiften dog reduceres forholdsmæssigt til den andel af 3-årsperioden, som ikke er udløbet ved overdragelsen. Afgiftspligten af forhøjelsen påhviler gavemodtager.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis overdragelsen sker som følge af erhververens død, livstruende sygdom eller ved gave til en erhverver omfattet af den i § 22, stk. 1, anførte personkreds. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse, hvis overdragelsen sker ved en skattefri virksomhedsomdannelse eller skattefri omstrukturering, hvis der ved virksomhedsomdannelsen eller omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab. I sådanne tilfælde finder betingelsen i 1. pkt. i restløbetiden anvendelse på de aktier, der er modtaget som vederlag. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse, hvis overdragelsen sker som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink.

Stk. 3. Har gavemodtageren hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 eller OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager, er anvendelsen af stk. 1 betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed over for told- og skatteforvaltningen for en eventuel afgiftsforhøjelse til 15 pct. efter stk. 1. § 1 b, stk. 2, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Har overdragelsen af et aktiv ved gave omfattet af § 23 a, stk. 1, medført et skattemæssigt tab, der kan udnyttes af overdrageren i det indkomstår, hvori overdragelsen finder sted, modregnes den i 2. pkt. anførte procentsats af gavens værdi i skatteværdien af tabet ved opgørelsen af overdragerens skattepligtige indkomst. Procentsatsen, jf. 1. pkt., udgør 2 pct. for gaver ydet i 2016 eller 2017, 8 pct. for gaver ydet i 2018 og 9 pct. for gaver ydet i 2019. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for overdragerens ægtefælle, i det omfang tabet anvendes ved overførsel til denne.

§ 23 b er indsat ved § 1.10 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for overdragelser, der sker den 1. januar 2016 eller senere.
§ 23 b, stk. 4 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 23 b, stk. 4, 2. pkt., ændres »2018,« til: »2018 og«, og »og 10 pct. for gaver ydet i 2020 eller senere« udgår.
§ 23 b, stk. 2, 4. pkt. er indsat ved § 4.2 i lov nr. 1179 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021 med virkning for overdragelser, der er sket d. 29.12.2020 eller senere.

§ 24. Brugs- og indtægtsnydelser er afgiftsfri. Underhold i giverens hjem eller på hospital, på plejehjem eller lignende er ligeledes afgiftsfri.

Stk. 2. Hvis en kapital eller et formuegode gives som gave, og der på kapitalen eller formuegodet hviler en brugs- eller indtægtsnydelse, der ikke udgør et helt eller delvist vederlag i en gensidig bebyrdende aftale, betales gaveafgift af kapitalens eller formuegodets værdi uden hensyntagen til brugs- eller indtægtsnydelsen.

Stk. 3. § 22, stk. 3, finder ikke anvendelse for så vidt angår gaver som nævnt i stk. 2. Ægtefællen betaler 15 pct. i afgift af gaver som nævnt i stk. 2, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger grundbeløbet i § 22, stk. 1.

Stk. 4. Afgifter af de i stk. 2 nævnte kapitaler og formuegoder kan betales af kapitalen eller formuegodet.

Stk. 5. Gaveafgift, som gavegiver betaler for gavemodtager, er afgiftsfri for gavemodtager.

§ 24 er ændret fra d. 01.07.1999 ved lov nr. 386 af 02.06.1999.

§ 25. Der skal betales gaveafgift, hvis enten giver eller modtager har hjemting her i landet. Selv om giver eller modtager ikke har hjemting her i landet, skal der betales gaveafgift, hvis gaven består af aktiver af den i § 9, stk. 2, nævnte art beliggende her i landet.

Kapitel 6: Opgørelse og indbetaling af afgiften

§ 26. Afgiftspligten af gaver, der i et kalenderår er modtaget ud over de i § 22 nævnte afgiftsfri beløb, indtræder ved modtagelsen af gaven. Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det følgende år indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Bobestyrer, afdødes arvinger og legatarer skal senest 8 uger efter dødsfaldet indgive anmeldelse om afgiftspligtige gaver, som afdøde dem bekendt har givet eller modtaget, og hvoraf der ikke er betalt afgift. Fristen efter stk. 1 for gavegivers anmeldelse af afgiftspligtige gaver forkortes ligeledes til 8 uger efter gavemodtagers død. Indgives korrekt anmeldelse ikke rettidigt, omfattes afgiftskravet ikke af et proklama udstedt efter § 81, jf. § 83, stk. 2, nr. 4, i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 3. Foreligger en anmeldelse om gave ikke rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af værdien af gaven.

Stk. 4. Gavegiver og gavemodtager skal, hvis told- og skatteforvaltningen har foretaget en skønsmæssig ansættelse af værdien af en gave, inden 4 uger fra dateringen af underretningen om skønsmæssig ansættelse underrette told- og skatteforvaltningen, hvis ansættelsen er for lav. Fristen regnes dog tidligst fra udløbet af fristen for anmeldelse af gaveafgiftspligtig gave.

§ 26, stk. 1 er ændret ved § 9.2 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005: Overalt i loven ændres »told- og skatteregionen« til: »told- og skatteforvaltningen.
§ 26, stk. 3 og 4 er indsat ved § 5.1 i lov nr. 1354 af 21.12.2012 og gælder for gaver modtaget efter d. 01.01.2013.

§ 26 a. Gavemodtagerne skal ved forhøjelse af afgiften efter § 23 b, stk. 1, senest 4 uger fra overdragelsen give meddelelse herom til told- og skatteforvaltningen. § 26, stk. 2, 1. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved afgiftsforhøjelse efter 1. pkt., hvoraf der ikke er betalt afgift.

Stk. 2. Foreligger en anmeldelse om afgiftsforhøjelse ikke rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig fastsættelse af den afgiftspligtige værdi. Hvis en ansættelse efter stk. 1 er for lav, skal gavemodtager give told- og skatteforvaltningen underretning herom, idet fristerne i § 26, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Afgiftsforhøjelsen, jf. § 23 b, stk. 1, forrentes fra overdragelsen med en rentesats på 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 3 pct. p.a. Afgiften forfalder til betaling, senest 4 uger efter at gavemodtageren har modtaget afgiftsopkrævningen fra told- og skatteforvaltningen. Falder den sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

§ 26 a er indsat ved § 1.11 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017 og har virkning for overdragelser, der sker den 1. januar 2016 eller senere.

§ 27. En gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen. Værdiansættelsen er bindende for gavegiver og gavemodtager.

Stk. 2. Finder told- og skatteforvaltningen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter anmeldelsens modtagelse. Har told- og skatteforvaltningen ikke de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen, suspenderes fristen i den periode, der forløber, fra told- og skatteforvaltningen anmoder om disse oplysninger, og indtil oplysningerne modtages. Har det betydning for den afgiftspligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for at foretage værdiansættelsen forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes.

§ 27, stk. 2 er ændret ved § 9.2 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005: Overalt i loven ændres »told- og skatteregionen« til: »told- og skatteforvaltningen.
§ 27, stk. 3 er ophævet ved § 9.4 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005. Hidtidig formulering: Stk. 3. Kan gavegiver eller gavemodtager ikke anerkende en ændret værdiansættelse, jf. § 30, stk. 2, kan denne påklages efter skattestyrelseslovens regler herom.
§ 27, stk. 2 er ændret ved § 5.2 i lov nr. 1354 af 21.12.2012 og gælder for gaver modtaget efter d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Stk. 2. Finder told- og skatteforvaltningen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse.
§ 27, stk. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. Hidtidig formulering: Finder told- og skatteforvaltningen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter anmeldelsens modtagelse. Fristen begynder dog først at løbe fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen har de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen. Har told- og skatteforvaltningen ikke inden udløbet af 6 måneder fremsat krav om yderligere oplysninger, kan fristen for ændring af værdiansættelsen ikke forlænges ud over 6 måneder fra anmeldelsens modtagelse.

§ 27 a. Er en gave helt eller delvis omfattet af § 23 a, stk. 1, kan told- og skatteforvaltningen ændre parternes fordeling i gaveanmeldelsen inden 6 måneder efter anmeldelsens modtagelse. Har told- og skatteforvaltningen ikke de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til fordelingen, suspenderes fristen i den periode, der forløber, fra told- og skatteforvaltningen anmoder om disse oplysninger, og indtil oplysningerne modtages. Har det betydning for den afgiftspligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for at foretage fordelingen forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes.

§ 27 a er indsat ved § 1.13 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017.

§ 28. Passivposter, der fastsættes efter kildeskattelovens § 33 D til udligning af gavemodtagerens eventuelle fremtidige skattetilsvar, fratrækkes inden gaveafgiftsberegningen.

Stk. 2. Gældsforpligtelser, som ikke stammer fra virkeligt ydede lån eller andre præstationer, og som de i § 22 nævnte personer påtager sig over for hinanden, kan ikke fradrages inden beregning af gaveafgift.

§ 29. I gaveafgiften kan fratrækkes gaveafgift, der er betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne, af dér beliggende eller beroende aktiver. Fradraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske gaveafgift af de pågældende aktiver.

Stk. 2. I gaveafgiften kan fratrækkes tinglysningsafgift, som gavemodtager eller gavegiver har betalt af gaveandelen i forbindelse med ejendomsoverdragelse. Ved overdragelse af ejendomme, der anvendes helt eller delvis i gavegivers eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, og som efter overdragelsen anvendes helt eller delvis i modtagerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, kan tinglysningsafgiften dog fratrækkes fuldt ud i gaveafgiften. 1. og 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for den faste del af tingslysningsafgiften. 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis gavegivers eller gavemodtagers virksomhed består i udlejning af fast ejendom. Bortforpagtning af fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom, anses i denne forbindelse ikke for virksomhed ved udlejning af fast ejendom.

Ændret ved § 4 i lov nr. 383 af 02.06.1999 med virkning fra d. 01.01.2000. I § 29, stk. 2, 1. pkt., ændres »stempelafgift« til: »tinglysningsafgift«, og i 2. pkt. ændres »stempelafgiften« til: »tinglysningsafgiften«. I § 29, stk. 2, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum: »1. og 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for den faste del af tingslysningsafgiften.«
§ 29, stk. 2, sidste pkt. er ændret ved § 3.2 i lov nr. 458 af 09.06.2004 fra d. 10.06.2004: I § 29, stk. 2, sidste pkt. , ændres »§ 33, stk. 4 og 7« til: »§ 33, stk. 1 og 7«.
§ 29, stk. 2, 5. pkt. er ændret fra d. 09.06.2006 ved ved § 2.1 i lov nr. 406 af 08.05.2006. Hidtidig formulering: Bortforpagtning af fast ejendom som nævnt i vurderingslovens § 33, stk. 1 og 7, anses ikke i denne forbindelse for virksomhed ved udlejning af fast ejendom.
§ 29, stk. 2 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 688 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. I § 29, stk. 2, 5. pkt., ændres »benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7« til: »efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom«.

§ 30. Afgiften af en gave forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen. Afgiften påhviler modtageren, men giveren hæfter solidarisk med modtageren for betalingen.

Stk. 2. Ændrer told- og skatteforvaltningen en angivet værdi, opkræver forvaltningen den manglende afgift eller tilbagebetaler for meget betalt afgift.

§ 30, stk. 2 er ændret ved § 9.2 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005: Overalt i loven ændres »told- og skatteregionen« til: »told- og skatteforvaltningen.
§ 30, stk. 2 er ændret ved § 9.5 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005: I § 30, stk. 2, ændres »regionen« til: »forvaltningen«.

Afsnit III: Fælles bestemmelser

Kapitel 7: Regulering af beløb, oplysningspligt m.v.

§ 31. Grundbeløbene i § 6 og § 22 reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 2. De regulerede grundbeløb for det år, hvor afgiftspligten indtræder, anvendes.

§ 31, stk. 3 er ophævet ved § 3.3 i lov nr. 458 af 09.06.2004 fra d. 10.06.2004. Hidtidig formulering: § 31, Stk. 3. Skatteministeren bekendtgør årligt de regulerede grundbeløb, der er gældende for det pågældende kalenderår.

§ 32. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om boets og den afgiftspligtiges boopgørelse eller anmeldelse.

Stk. 2. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om boafgifternes beregning og opkrævning, herunder om bobestyrernes og skifteretternes medvirken og om indberetninger til og fra skifteretterne.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gaveafgiften.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om ansættelsen af værdien af forsikringsbeløb m.v., jf. § 12, stk. 1, og § 10, stk. 5.

§ 33. Offentlige myndigheder, bestyrelser for pengeinstitutter, forsikringsselskaber, kreditforeninger, pensionskasser m.fl. og repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber er forpligtet til uden betaling at meddele skifteretterne, bobestyrere, privatskiftende arvinger, anmeldelsespligtige, told- og skatteforvaltningen alle oplysninger, som de er i besiddelse af, og som kan tjene som vejledning ved boafgifternes eller gaveafgiftens beregning.

Stk. 2. Bobestyrere, den længstlevende ægtefælle, arvinger, legatarer, de i § 10, stk. 4, nævnte fideikommisser og personer og de i § 10, stk. 5, nævnte selskaber m.fl. samt repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber er forpligtet til efter anmodning fra skifteretten at give alle oplysninger af betydning for afgiftsberegningen.

Stk. 3. Nægter nogen af de i stk. 1 og 2 nævnte personer, selskaber, myndigheder m.fl. at give skifteretten eller told- og skatteforvaltningen de ønskede oplysninger, eller er boopgørelse i privat skiftede boer ikke indsendt rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen fremtvinge oplysningerne ved pålæg af dagbøder.

§ 33, stk. 1 er ændret ved § 9.1 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005: Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen
§ 33, stk. 1 er ændret ved § 9.6 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005: I § 33, stk. 1, ændres »de kommunale skattemyndigheder og de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 33, stk. 3 er ændret ved § 9.7 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005: I § 33, stk. 3, ændres »told- og skattemyndighederne« til: »told- og skatteforvaltningen«, og »skatteministeren« ændres til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 33, stk. 2 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 34. De anmeldelsespligtige efter § 10, stk. 5, skal tilrettelægge deres regnskaber således, at de afgivne oplysninger i anmeldelserne kan afstemmes med regnskabsføringen.

Kapitel 8: Bestemmelser om klage, henstand m.v.

§ 35. Arvinger og legatarer kan inden 4 uger efter, at de har modtaget skifterettens afgiftsberegning, klage over denne til skifteretten, jf. § 80, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 2. Den begunstigede i en forsikring m.v. kan inden 4 uger efter, at forsikringen er udbetalt, klage over afgiftsberegningen til skifteretten. Den begunstigede og en anmeldelsespligtig efter § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, kan inden 4 uger efter modtagelsen af skifterettens afgiftsberegning, klage over denne til skifteretten, jf. § 80, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 3. Klager over afgiftsberegningen har ikke opsættende virkning.

§ 35, stk. 3 er ophævet ved § 9.8 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005. Hidtidig formulering: Stk. 3. Landsskatteretten påkender klager over afgørelser i 1. instans om en ændret gaveafgiftsberegning. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitel 3 og 3 A finder anvendelse. Klageberettiget er såvel gavegiver som gavemodtager.

§ 36. En arving, legatar eller gavemodtager, der som arv eller gave modtager aktier eller en erhvervsvirksomhed, der opfylder betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. dog stk. 5, eller kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, kan vælge at afdrage den bo- og tillægsboafgift og gaveafgift, der hviler på de nævnte aktiver, over en periode på op til 30 år med lige store årlige afdrag regnet fra det tidspunkt, hvor afgiften forfaldt til betaling. Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats svarende til standardrenten i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, og renten forfalder til betaling samtidig med det årlige afdrag. Valg af afdragsordning for betaling af boafgifter skal meddeles skifteretten samtidig med indsendelse af boopgørelsen, jf. lov om skifte af dødsboer, og valg af afdragsordning for betaling af gaveafgift skal meddeles told- og skatteforvaltningen samtidig med indsendelse af gaveanmeldelsen, jf. § 26.

Stk. 2. Har en arving, legatar eller gavemodtager hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger, eller som ikke yder bistand til inddrivelse efter OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager, er anvendelsen af stk. 1 betinget af, at der over for told- og skatteforvaltningen stilles betryggende sikkerhed for betaling af afgiften. Sikkerheden skal stå i passende forhold til afgiftsbeløbet og kan stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed. Har arvingen, legataren eller gavemodtageren hjemsted i et land, der er omfattet af overenskomsten, direktivet eller konventionen nævnt i 1. pkt., og flytter denne efterfølgende til et land, der ikke er omfattet af nævnte overenskomst, direktiv eller konvention, forfalder afgiften til betaling, medmindre der stilles betryggende sikkerhed, jf. 2. pkt. Har personen hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomsten, direktivet eller konventionen nævnt i 1. pkt., og flytter personen efterfølgende til et land, der er omfattet af nævnte overenskomst, direktiv eller konvention, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning.

Stk. 3. Den pågældende arving, legatar eller gavemodtager, der har valgt afdragsvis betaling med boafgifter eller gaveafgift efter stk. 1, hæfter alene for de boafgifter eller den gaveafgift, der gives henstand m.v. for.

Stk. 4. Foretager arvingen, legataren eller gavemodtageren inden udløbet af afdragsperioden direkte eller indirekte en hel eller delvis overdragelse af aktier eller virksomhed, for hvilke der er valgt afdragsvis betaling med boafgifter eller gaveafgift, forfalder de resterende afgifter, der vedrører de overdragne aktiver, til betaling senest 4 uger efter afhændelsen med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis overdragelsen sker ved en skattefri virksomhedsomdannelse eller skattefri omstrukturering, hvis der ved virksomhedsomdannelsen eller omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab. I sådanne tilfælde finder betingelsen i 1. pkt. i restløbetiden anvendelse på de aktier, der er modtaget som vederlag.

Stk. 5. Afgår den arving, legatar eller gavemodtager, der har valgt afdragsvis betaling efter stk. 1, ved døden, inden afgifterne er betalt, forfalder afgifterne eller de resterende afgifter ligeledes til betaling.

Stk. 6. Er der givet henstand med udbetaling af arv efter arvelovens §§ 35-37, gives der ligeledes henstand med betaling af den boafgift, der hviler på arvekravet. Boafgiften forfalder til betaling, når henstanden efter arvelovens §§ 35-37 udløber, eller hvis arvekravet overdrages eller belånes. Boafgiften forrentes ikke i henstandsperioden.

§ 36, stk. 6 er indsat ved § 6.7 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008.
§ 36, stk. 1 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 792 af 28.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan give henstand med betaling af boafgifter og gaveafgift eller tillade afdragsvis betaling af afgifterne vedrørende fast ejendom her i landet eller i indtil 15 år for en erhvervsvirksomhed, når det skønnes rimeligt af hensyn til kapitalforholdene i virksomheden og dennes fortsatte beståen, samt for hovedaktionæraktier og -anparter. Der kan stilles krav om betryggende sikkerhed for afgifterne. Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats på 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 6 pct. p.a.
§ 36, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020 og har virkning for gaver ydet fra og med d. 01.01.2020 og for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden d. 01.01.2020 eller senere, og vedrørende personer, for hvilke der er afsagt dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom d. 01.01.2020 eller senere. Hidtidig formulering: § 36. Told- og skatteforvaltningen kan give henstand med betaling af bo- og tillægsboafgift og gaveafgift eller tillade afdragsvis betaling af afgiften vedrørende fast ejendom uden tidsbegrænsning og i indtil 15 år for en selvstændig erhvervsvirksomhed og hovedaktionæraktier og -anparter, når det skønnes rimeligt af hensyn til kapitalforholdene i virksomheden og dennes fortsatte beståen. Der kan stilles krav om betryggende sikkerhed for afgifterne. Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats på 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 3 pct. p.a.
Stk. 2. Den arving, legatar eller gavemodtager, der som arv eller gave modtager skov, kan kræve, at der gives henstand m.v. efter stk. 1 for de på skoven hvilende boafgifter eller gaveafgift.

§ 36, stk. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 36, stk. 3, ændres »opnået henstand eller« til: »valgt«, og »eller 2« udgår.
§ 36, stk. 4 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Stk. 4. Afhændes de aktiver, for hvilke der er givet henstand eller afdragsvis betaling med boafgifter eller gaveafgift, forfalder afgifterne eller de resterende afgifter til betaling senest 4 uger efter afhændelsen med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere.
§ 36, stk. 5 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1589 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 36, stk. 5, ændres »fået henstand m.v.« til: »valgt afdragsvis betaling efter stk. 1«.

§ 37. (Ophævet)

§ 37 er ophævet ved § 9.9 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005. Hidtidig formulering: Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 9: Bestemmelser om renter, inddrivelse m.v.

§ 38. Er en endelig boopgørelse eller anmeldelse, der kan danne grundlag for beregning af de samlede afgifter, ikke indsendt rettidigt, jf. § 10 og § 26, eller er hele boafgiften, tillægsboafgiften eller gaveafgiften ikke betalt rettidigt, jf. § 19, § 30 og § 36, stk. 4, skal der af afgifterne betales en rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken opgørelse eller anmeldelse skulle have været indsendt eller fra forfaldsdagen, og indtil opgørelse eller anmeldelse er modtaget eller afgifterne er betalt.

Stk. 2. Er afgiften i et bo, der behandles ved bobestyrer, ikke betalt senest 3 år efter dødsdagen, skal der af afgifterne betales en rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned fra 3-års-dødsdagen, og indtil afgiften er betalt eller midler til dækning af afgiftskravet er indbetalt.

(Nedsættelsen af rentesatsen fra 1,0% til 0,6% havde virkning for renter, der påløb fra og med den 1. juli 1998, jfr. lov nr. 277 af 13.05.1998.)
Fra d. 01.01.2002 blev rentesatsen ændret fra 0,6% til en "rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint", jfr. lov nr. 563 af 20.12.1999 og lov nr. 165 af 15.03.2000. Basisrenten efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 var i 2002 og 2003 og 2004 på 0,2%, og 0,1% i 2005 og 2006. I 2007-2009 var basisrenten 0,2%. I 2010-2012 var basisrenten 0,1%. I 2013 er basisrenten 0,0%. I 2014-2017 er basisrenten 0,1%. I 2018-2023 er basisrenten 0,0%. I 2024 er basisrenten 0,2%.

§ 39. Har skifteretten eller told- og skatteforvaltningen ikke inden 3 uger efter betalingsfristens udløb modtaget skyldige boafgifter eller gaveafgift eller kun en del heraf, skal skifteretten eller told- og skatteforvaltningen sørge for inddrivelse af afgifterne.

Stk. 2. Skyldige boafgifter kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives hos arvinger og legatarer efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 3. Skyldige gaveafgifter kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives hos gavemodtager eller gavegiver efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

§ 39, stk. 1 er ændret ved § 9.2 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005: Overalt i loven ændres »told- og skatteregionen« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 39, stk. 2 er ændret ved § 78.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Skyldige boafgifter kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos arvinger og legatarer efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.
§ 39, stk. 3 er ændret ved § 78.2 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 3. Skyldige gaveafgifter kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos gavemodtager eller gavegiver efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

§ 40. Afgiftsbeløb, som forsikringsselskaber, pengeinstitutter, pensionskasser m.fl. og repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber hæfter for efter § 20, stk. 6, kan inddrives efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 2. Når aktiver omfattet af § 9, stk. 2, afhændes af en udlænding, inden boafgifterne eller gaveafgiften er betalt, kan det offentlige uanset tinglysningslovens bestemmelser søge fyldestgørelse for afgifterne i de pågældende aktiver.

§ 40, stk. 1 er ændret ved § 78.3 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 1. Afgiftsbeløb, som forsikringsselskaber, pengeinstitutter, pensionskasser m.fl. og repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber hæfter for efter § 20, stk. 6, kan inddrives ved udpantning efter lovgivningens almindelige regler om udpantning for skyldige skatter.

Kapitel 10: Straffebestemmelser

§ 41. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, herunder til brug ved beregning af passivposter efter § 13 a, eller fortier eller nægter at give oplysninger til brug ved afgørelser om afgiftspligten eller afgiftsberegningen eller
2) undlader rettidigt at afgive de opgørelser, anmeldelser m.v., der er foreskrevet i denne lov, eller
3) undlader at underrette told- og skatteforvaltningen om, at ansættelsen af værdien af gaven er for lav, jf. § 26, stk. 4

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Begås en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage staten afgift eller skat, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

I § 41, stk. 3 udgår ordet hæfte fra d. 01.07.2001, jfr. § 7 i lov nr. 1029 af 22.11.2000
§ 41, stk. 3 er ændret ved § 10.1 i lov nr. 1344 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 3. Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage staten afgift eller det offentlige skat, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.
§ 41, stk. 1, 3) er indsat ved § 5.3 og 5.4 i lov nr. 1354 af 21.12.2012 og gælder for gaver modtaget efter d. 01.01.2013.
§ 41, stk. 1 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 1795 af 28.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 41, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.
§ 41, stk. 3 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 1795 af 28.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 41, stk. 3, ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 42. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 42 er ændret ved § 9.10 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005: I § 42, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 42, stk. 2 er ændret ved § 60.1 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. I § 42, stk. 2, ændres »§ 930, jf. § 926,« til: »§ 895«.

§ 43. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Kapitel 11: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 44. Loven træder i kraft den 1. juli 1995 og finder anvendelse på boer og anmeldelser vedrørende personer, som afgår ved døden efter lovens ikrafttræden, på anmeldelser vedrørende successioner, som indtræder efter lovens ikrafttræden, på anmeldelser vedrørende en længstlevende ægtefælles ægteskab, som indgås efter lovens ikrafttræden, på anmeldelser om udbetaling af arv fra uskiftet bo, der finder sted efter lovens ikrafttræden, på skifte af uskiftede boer, hvor begæring om skifte indgives efter lovens ikrafttræden, og på gaver, som modtages efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer. For arveerhvervelser m.v., hvor afgiftspligten er indtrådt før lovens ikrafttræden, og for gaver, som er modtaget inden dette tidspunkt, finder de hidtil gældende regler dog fortsat anvendelse. Ved beregning af renter i henhold til § 24, stk. 1, og § 33, stk. 1, 3 og 7, i lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer, anvendes dog en rentesats på 0,6 pct. pr. måned. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om den fortsatte administration af lov om afgift af arv og gave, jf. § 20, § 26, stk. 5, § 33, stk. 7, og § 48 i lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer.

§ 44, stk. 2, sidste pkt. er indsat ved § 9.11 i lov nr. 428 af 06.06.2005 fra d. 01.11.2005.
§ 44, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 45. De i § 22 nævnte beløb for afgiftsfri gaver finder også anvendelse på gaver til gaveafgiftspligtige personer efter denne lov, som modtages i perioden 1. juli 1995 til 31. december 1995. Hvis modtageren har modtaget gaver fra samme gavegiver i perioden 1. januar 1995 til 30. juni 1995, nedsættes de afgiftsfri beløb efter § 22 dog med et beløb svarende til de i denne periode modtagne gaver, som har været afgiftsfri efter § 44, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, i lov om afgift af arv og gave. Dette gælder, uanset om gavebeløbene er givet af fælleseje, skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje, og uanset om de er indgået i modtagerens fælleseje skilsmissesæreje eller fuldstændige særeje.

Stk. 2. Gaver, som i perioden 1. januar 1995 til 30. juni 1995 er givet af fælleseje, og hvor gavemodtager vælger at benytte de regler for gaveafgift, der var gældende før 1. januar 1995, jf. § 6, stk. 2, i lov nr. 1119 af 21. december 1994 om ændring af lov om afgift af arv og gave og forskellige skattelove. (Lempelse af generationsskifteafgifter m.v.), anses ved anvendelsen af de i stk. 1 nævnte regler for givet med halvdelen af hver ægtefælle.

§ 46. Ved skifte af et uskiftet bo efter denne lovs ikrafttræden, hvor førstafdøde er afgået ved døden før lovens ikrafttræden, fratrækkes ved beregning af boafgifterne det fulde bundfradrag efter § 6 i førstafdødes boslod uden hensyn til, om en del af fællesboet eller førstafdødes særeje er skiftet før lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Afgiftspligten bortfalder ved lovens ikrafttræden for en længstlevende ægtefælle, der efter lov om afgift af arv og gave § 14 A har fået udsættelse med afgiftspligtens indtræden.

§ 46, stk. 2 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 47. Har den længstlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, før lovens ikrafttræden udbetalt en del af arven efter førstafdøde, skal den udbetalte arv medregnes til den afgiftspligtige arvebeholdning, når boet skiftes.

§ 48. En arv, hvorpå der hviler en brugs- eller indtægtsnydelse, og som ikke er afgiftsberigtiget, og brugs- og indtægtsnydelser af sådan arv, som indtræder efter denne lovs ikrafttræden, afgiftsberigtiges efter de regler, der var gældende ved arveladerens død.

Stk. 2. Er afgiftspligten af arveerhvervelser, der er gjort afhængige af visse betingelsers indtræden, indtrådt før denne lovs ikrafttræden, afgiftsberigtiges arven, når betingelserne indtræder, efter de regler, der var gældende ved arveladers død.

§ 48, stk. 3 er ophævet fra d. 01.01.2000, jfr. § 2 i lov nr. 166 af 24.03.1999. Hidtidig formulering: Stk. 3. Er gaver, der er gjort afhængige af visse betingelsers indtræden, ydet før denne lovs ikrafttræden, afgiftsberigtiges gaven, når betingelserne indtræder, efter de regler, der var gældende, da gaven blev ydet.

§ 49. Har en person inden denne lovs ikrafttræden givet en gave, hvoraf giver har forbeholdt sig indtægterne eller nytten for sin livstid eller for et tidsrum, skal der betales gaveafgift efter denne lov eller indkomstskat af gaven, når rente- eller brugsnydelsen ophører, uanset om dette sker, medens giver lever eller først ved dennes død.

§ 50. Har en person inden denne lovs ikrafttræden givet forskud på forventet arv til en person, der på det tidspunkt, hvor forskuddet blev givet, eller ved givers død ikke var omfattet af § 22, skal der ved givers død betales en gaveafgift på 36,25 pct. af forskuddet.

Stk. 2. Har en person inden denne lovs ikrafttræden givet forskud på forventet arv til en person, der på tidspunktet for givers død er omfattet af § 22, stk. 1 eller stk. 2, og er forskuddet ikke blevet afgiftsberigtiget på det tidspunkt, hvor det blev givet, skal der ved givers død betales en gaveafgift på 15 pct. af forskuddet.

§ 51. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 6. januar 2023

P.M.V.

Jens Brøchner

/ Rikke Kure Wendel

Advokat Jørgen U. Grønborg