Ferieloven 2000 1)

Lovændringer

Link til den nye ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020

Kapitel 1 - Lovens område, §§ 1-6
Kapitel 2 - Optjening af ferie, §§ 7-11
Kapitel 3 - Afholdelse af ferie, §§ 12-22
Kapitel 4 - Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse, §§ 23-27
Kapitel 5 - Indberetning, indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse, §§ 28-34
Kapitel 5 a- Udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg ved ferieårets udløb, §§ 34 a-34 c
Kapitel 6 - Forældelse og modregning, §§ 35-42
Kapitel 7 - Kontrol med indbetaling af uhævede feriepenge, indhentning og videregivelse af oplysninger, dokumentation og digital kommunikation, §§ 43-43 a
Kapitel 8 - Kompetence og klageadgang, §§ 44-45
Kapitel 9 - Arbejdsmarkedets Feriefond, § 46
Kapitel 10 - Straffebestemmelser. § 47
Kapitel 11 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, §§ 48-50


Lovændringer

Lov nr. 396 af 31.05.2000

Som ændret ved

lov nr. 133 af 20/03/2002 (Renteafkast af FerieKonto)
lov nr. 1039 af 17.12.2002 (Renteafkast af FerieKonto)
lov nr. 1200 af 27.12.2003 (Udbetaling af uhævede feriepenge) - fra d. 01.01.2004
lov nr. 1202 af 27.12.2003 (Renteafkast af Feriekonto) fra 01.01.2004

Nu lovbekg. nr. 407 af 28.05.2004, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1420 af 22.12.2004 (Renteafkast af Feriekonto) fra 01.01.2005
§ 94 i lov nr. 428 af 06.06.2005 (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) Fra d. 01.11.2005
§ 5 i lov nr. 404 af 08.05.2006 (Konsekvensændringer i § 43 som følge af lov om et indkomstregister). Fra d. 01.01.2007
§ 6 i lov nr. 1235 af 24.10.2007 (Lavere skat på arbejde) fra d. 25.10.2007. Loven finder anvendelse fra og med indkomståret 2008.
§ 1 i lov nr. 480 af 17.06.2008 (Feriekontos renteafkast) fra d. 01.07.2008.
§ 4 i lov nr. 482 af 12.06.2009
(Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.) fra d. 01.08.2009.
§ 1 i lov nr. 702 af 25.06.2010
(Forhindring af spekulationsmulighed og indberetning af ferie til Feriekonto via indkomstregisteret) fra d. 01.07.2010.
§ 1 i lov nr. 320 af 15.04.2011 (Kontrol af arbejdsgiverens indbetaling af uhævede feriepenge, videregivelse af oplysninger fra Feriekonto, afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode, forældelsesregler m.v.) fra d. 01.05.2011.

Nu lovbekg. nr. 762 af 27.06.2011, som ændret ved

§ 18 i lov nr. 326 af 11.04.2012 (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) fra d. 01.10.2012.
§ 1 i lov nr. 377 af 28.04.2012 (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for medhjælp i en privat husstand og personer, som er omfattet af forskerskatteordningen, og indberetning til indkomstregisteret m.v.) fra d. 01.
05.2012, dog træder visse ændringer ikraft på et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren.

Nu lovbekg. nr. 202 af 22.02.2013, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 790 af 28.06.2013 (Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.) fra d. 01.07.2013.
§ 1 i lov nr. 512 af 26.05.2014 (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til statskassen m.v.) fra d. 01.06.2014.
§ 7 i lov nr. 720 af 25.06.2014 (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) fra d. 01.07.2014.
§ 8 i lov nr. 1286 af 09.12.2014 (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber) fra d. 11.12.2014.
§ 1 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.) fra d. 01.01.2015.
§ 29 i lov nr. 174 af 24.02.2015 (Målgruppe og periode med ret til kontantydelse) fra d. 25.02.2015.
§ 2 i
lov nr. 685 af 27.05.2015 (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.) fra d. 01.07.2015.
§ 6 i lov nr 1000 af 30.08.2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) fra d. 01.09.2015.

Nu lovbekg. nr. 1177 af 09.10.2015, som ændret ved

§ 5 i lov nr. 1868 af 29.12.2015 (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 49 i lov nr. 60 af 30.01.2018 (Lov om ferie) fra d. 01.01.2019.
§ 2 i lov nr. 496 af 01.05.2019 (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.) fra d. 01.09.2019.

Nu lovbekg. nr. 1025 af 04.10.2019.

Ferieloven blev d. 01.09.2020 afløst af den nye lov om ferie.


Kapitel 1. Lovens område

§ 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Stk. 2. Ved lønmodtager forstås i denne lov en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. En person, der har afgørende indflydelse på den virksomhed, som den pågældende arbejder i, anses ikke for lønmodtager.

Stk. 4. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fastsætte nærmere regler om, hvornår en person har afgørende indflydelse i den virksomhed, som den pågældende arbejder i, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle er indehaver af selskabskapital eller har anden bestemmende indflydelse i selskabet.

§ 1, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 1, stk. 2, indsættes efter »tjenesteforhold«: », jf. dog stk. 3 og 4«.
§ 1, stk. 3 og 4 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 1, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

§ 2. Loven gælder ikke for

1) lønmodtagere i statens eller folkekirkens tjeneste, der er ansat som tjenestemænd,
2) lønmodtagere, hvis pension er sikret gennem medlemskab af en pensionsordning, for hvis forpligtelse staten indestår, og som har ret til ferie med løn efter samme regler som de i nr. 1 nævnte tjenestemænd, og
3) lønmodtagere, der har aftalt andre ferieregler efter lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v.

Stk. 2. Lønmodtagere efter stk. 1, nr. 1 og 2, som fratræder, uden at pensionsudbetaling påbegyndes i forbindelse hermed, har ret til feriegodtgørelse efter § 23, stk. 6. Feriegodtgørelsen indbetales og udbetales efter reglerne i kapitel 5.

§ 2 a. En hushjælp eller anden medhjælp i en privat husstand, som gennemsnitligt arbejder højst 8 timer om ugen, er alene omfattet af stk. 2-7, § 12, stk. 2 og 3, og § 13. § 47, stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for hushjælpens arbejdsgiver.

Stk. 2. Hushjælpen optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. Ferien kan afholdes, samtidig med at den optjenes (samtidighedsferie).

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal med et rimeligt varsel meddele hushjælpen, hvornår ferien skal holdes. Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til hushjælpens ønske.

Stk. 4. Den optjente ferie skal afholdes senest 3 år efter udløbet af den måned, hvori den er optjent.

Stk. 5. Hushjælpen får løn under ferie. Hvis hushjælpen ikke arbejder med et fast ugentligt timetal, beregnes lønnen på grundlag af hushjælpens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før feriens begyndelse.

Stk. 6. Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales tilgodehavende feriepenge direkte til hushjælpen, medmindre der er forløbet mere end 3 år efter udløbet af den måned, hvori de er optjent.

Stk. 7. Ved overgangen til samtidighedsferie udbetaler arbejdsgiveren eller Feriekonto tilgodehavende feriepenge direkte til hushjælpen.

Stk. 8. Au pair-personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j kan holde ferie med løn, efterhånden som ferien optjenes, jf. stk. 9. Ved løn forstås de lommepenge, som au pair-personen har krav på fra værtsfamilien, og værdien af kost. Ferien skal aftales skriftligt med værtsfamilien.

Stk. 9. Au pair-personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j, som udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, optjener ret til 2,5 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien. Au pair-personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j, der udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien. Au pair-personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j er omfattet af stk. 3 og 6, § 12, stk. 3, og § 13. Au pair-personens værtsfamilie er omfattet af § 47, stk. 5.

Stk. 10. Personer, som er omfattet af forskerskatteordningen efter kildeskattelovens § 48 E og § 48 F, kan aftale med arbejdsgiveren, at de pågældende alene er omfattet af stk. 2-7, § 12, stk. 2 og 3, og § 13. § 47, stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for arbejdsgiveren. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan tillade, at anden højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft som f.eks. udenlandske ph.d.-studerende og andet videnskabeligt personale efter aftale med arbejdsgiveren omfattes af samme regler.

§ 2 a er indsat ved § 1.3 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 2 a, stk. 8 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.
§ 2 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 2.1 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015. I § 2 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 47« til: »§ 47, stk. 1,«.
§ 2 a, stk. 8 og 9 er indsat ved § 2.2 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015. Stk. 8 bliver herefter stk. 10.
§ 2 a, stk. 10, 2. pkt. er ændret ved § 2.3 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015. I § 2 a, stk. 8, 2. pkt., der bliver stk. 10, 2. pkt., ændres »§ 47« til: »§ 47, stk. 1-3,«.

§ 3. For søfarende udøver og økonomi- og erhvervsministeren de beføjelser, som ved denne lov er henlagt til direktøren for Pensionsstyrelsen.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter høring af de relevante lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer fastsætte andre ferieregler for søfarende.

Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte ferieregler for værnepligtige i forsvaret samt efter høring af de relevante lønmodtagerorganisationer endvidere fastsætte andre ferieregler for kvinder ansat i forsvaret på værnepligtslignende vilkår, konstabelelever og personel af reserven.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan indgå aftaler med de relevante lønmodtagerorganisationer om andre regler for afholdelse af ferie for militære personelgrupper, der ikke er omfattet af stk. 3.

Stk. 5. Forsvarsministeren kan fastsætte ferieregler for værnepligtige i det statslige redningsberedskab samt efter høring af de relevante lønmodtagerorganisationer endvidere fastsætte andre ferieregler for kvinder ansat på værnepligtslignende vilkår i det statslige redningsberedskab.

§ 3, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 3, stk. 1, ændres »beskæftigelsesministeren eller direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.

§ 4. En lønmodtager kan ikke give afkald på sin ret til ferie, løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse efter loven, og loven kan i øvrigt ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren, medmindre andet fremgår af de øvrige bestemmelser i loven. Aftaler om overdragelse af feriekort og feriekontobeviser er ugyldige, ligesom feriekort og feriekontobeviser ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.

Stk. 2. Loven er ikke til hinder for videregående rettigheder for en lønmodtager i henhold til andre love og bestemmelser, kollektiv overenskomst, individuel aftale, sædvane m.v.

Stk. 3. I det omfang lovens bestemmelser indgår i en kollektiv overenskomst, indebærer dette, at fortolkning og brud på disse bestemmelser skal afgøres i det fagretlige system, jf. også § 44, stk. 3.

§ 4, stk.1, 2. pkt. er indsat ved lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 4, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 4, stk. 3, ændres »jf. også § 44, stk. 1« til: »jf. dog § 44, stk. 3«.

§ 5. Hvor der efter denne lovs bestemmelser kan ske fravigelse ved kollektiv overenskomst, skal der som aftalepart på lønmodtagerside mindst være tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation.

Fravigelsesmulighed

§ 6. Det kan ved kollektiv overenskomst aftales at fravige § 2, stk. 2.

Kapitel 2. Optjening af ferie

§ 7. En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjeningsår). For ansættelsesperioder af under 1 måneds varighed optjenes ferien i forhold til ansættelsens længde.

Stk. 2. I følgende perioder optjenes der ikke ret til betalt ferie under ansættelsen:

1) Sygdomsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn, eller for hvilke der ikke optjenes ret til sygeferiegodtgørelse, jf. § 25.
2) Barselperioder, andre orlovsperioder eller tjenestefrihedsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn.

Stk. 3. Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor lønmodtageren deltager i strejke eller lockout.

Stk. 4. Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor lønmodtageren i henhold til en kollektiv overenskomst eller faglig kutyme er hjemsendt f.eks. på grund af vejrmæssige forhold eller materialemangel, medmindre arbejdsgiveren betaler fuld eller delvis løn.

§ 8. En lønmodtager har ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie efter § 7.

Stk. 2. For en lønmodtager, der er omfattet af § 23, og som ikke har optjent ret til betalt ferie hos arbejdsgiveren efter § 7, fradrages 4,8 pct. af månedslønnen pr. dag, lønmodtageren holder ferie.

§ 9. Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Stk. 2. Er ansættelsesforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår.

Stk. 3. Er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Fravigelsesmuligheder og bemyndigelser

§ 10. Det kan ved en kollektiv overenskomst, der fraviger reglen om indbetaling af feriegodtgørelse til FerieKonto, jf. § 28, aftales, at § 7, stk. 1, kan fraviges, således at ferie optjenes i timer. En lønmodtager, der har været ansat et helt optjeningsår, har dog optjent mindst 20 dages ferie.

Stk. 2. Hvis ferie er optjent i timer, skal der ved lønmodtagerens fratræden ske en omregning fra timer til dage.

Stk. 3. § 8, stk. 2, kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

§ 11. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte regler om optjening af ferie ved ansættelse under 1 måned og om optjening af ferie og fradrag i månedslønnen for lønmodtagere, som arbejder mere end 5 dage om ugen. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan ligeledes fastsætte regler om optjening af ferie for lønmodtagere, som ikke har en kontrollabel arbejdstid og om ferie efter § 9 for elever, som arbejder mere end 5 dage om ugen.

§ 11 er ændret ved § 1.2. i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 11 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. To steder i § 11 ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.

Kapitel 3. Afholdelse af ferie

§ 12. Ferie skal holdes i det år, der går fra 1. maj til 30. april (ferieåret), og som følger efter optjeningsåret, jf. dog § 48 a.

Stk. 2. Ferie holdes med 5 dage om ugen, således at arbejdsfrie dage og vagtdage i turnus indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal. Ferien holdes i øvrigt på samme måde, som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt.

Stk. 3. Ferie kan ikke holdes på det ugentlige fridøgn, på søgnehelligdage, overenskomstmæssigt eller sædvanemæssigt fastsatte fridage eller erstatningsdage herfor, eller hvis lønmodtageren er afskåret fra at holde ferie, jf. § 38.

§ 12, stk. 1 er ændret ved § 49.1 i lov nr. 60 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019. I § 12, stk. 1, indsættes efter »optjeningsåret«: », jf. dog § 48 a«.

§ 13. Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Stk. 2. Hvis en lønmodtager er syg, når ferien begynder, har lønmodtageren ikke pligt til at begynde ferien.

Stk. 3. En lønmodtager, der har optjent 25 dages ferie, og som bliver syg under ferien, har mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret. En lønmodtager, der har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Stk. 4. Lønmodtageren opnår ret til erstatningsferie fra den dag, hvor lønmodtageren meddeler sygdommen til arbejdsgiveren, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende.

Stk. 5. Kan erstatningsferie efter stk. 2 og 3 ikke holdes i ferieåret på grund af sygdom, holdes ferien i det efterfølgende ferieår, jf. dog § 38.

Stk. 6. Lønmodtageren betaler den lægelige dokumentation, jf. stk. 3.

Stk. 7. Hvis en lønmodtager deltager i en strejke eller lockout, når ferien begynder, kan lønmodtageren ikke begynde ferien.

§ 13, stk. 3-6 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012.

§ 14. Af ferien skal mindst 15 dage gives i sammenhæng (hovedferien). Hovedferien skal holdes i perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden). Hvis lønmodtageren har optjent mindre end 15 dages ferie, er hele den optjente ferie hovedferie.

Stk. 2. En lønmodtager, der er beskæftiget med udendørs planteavl, skal have mindst 10 dage i sammenhæng i ferieperioden. Herudover skal mindst 5 dage gives i tiden fra den 1. maj til den 31. oktober.

Stk. 3. Øvrige feriedage skal også gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed, men kan lægges uden for ferieperioden. Hvis de øvrige feriedage udgør mindre end 5 dage, skal disse dage gives i sammenhæng. Hvor driftsmæssige hensyn gør det ønskeligt, kan de øvrige feriedage dog gives som enkeltdage.

§ 15. Arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske om, hvornår ferien skal holdes, herunder lønmodtagerens ønske om, at hovedferien holdes i lønmodtagerens barns skolesommerferie.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal give meddelelsen senest 3 måneder før hovedferien begynder, og senest 1 måned før ferien begynder for øvrige feriedage, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette.

Stk. 3. Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen. Allerede begyndt ferie kan ikke afbrydes.

§ 16. En lønmodtager, der er opsagt, kan ikke holde hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Dette gælder, uanset hvad der tidligere måtte være fastsat om afholdelse af ferien. Det gælder dog ikke, hvis opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af feriedage.

Stk. 2. Hvis lønmodtageren er fritstillet, anses ferie for holdt, uanset om ferien er fastsat, hvis de i § 15, stk. 2, nævnte perioder og ferien kan rummes inden for fritstillingsperioden. Ferien kan dog ikke anses for holdt, hvis lønmodtageren ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af de perioder, der er nævnt i § 15, stk. 2.

Stk. 3. Stk. 2, 2. pkt., gælder dog ikke,

1) hvis lønmodtageren er fritstillet, uden at arbejdsgiveren har adgang til at modregne i lønmodtagerens løn fra en ny arbejdsgiver, eller

2) hvis arbejdsgiveren er insolvent og ophørt inden opsigelsesperiodens udløb.

§ 16, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 16, stk. 3 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.

§ 17. Hvis en virksomhed holder lukket under ferie, kan en lønmodtager, der ikke er berettiget til optjent ferie i alle de dage, virksomheden holder lukket, ikke i den anledning rejse krav mod arbejdsgiveren.

Stk. 2. Hvis en virksomhed holder lukket på arbejdsdage mellem jul og nytår, skal arbejdsgiveren, jf. § 15, fastsætte, at lønmodtageren holder ferie i disse dage, hvis lønmodtageren har optjent mere end 15 feriedage. Fastsætter arbejdsgiveren ikke ferien, skal arbejdsgiveren betale lønmodtageren løn for de pågældende dage. Lønnen beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før jul.

§ 18. Optjent ferie efter § 7 skal holdes forud for ikke optjent ferie efter § 8. Overført ferie efter § 19 og ferie efter § 40 skal holdes forud for anden ferie.

Fravigelsesmuligheder og bemyndigelser

§ 19. En lønmodtager og en arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår, medmindre andet følger af kollektiv overenskomst.

Stk. 2. Lønmodtageren og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå aftale efter stk. 1 inden den 30. september efter ferieårets udløb.

Stk. 3. Hvis der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal arbejdsgiveren inden den 30. september efter ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres.

Stk. 4. Hvis en lønmodtager, der har overført ferie, fratræder, inden ferien er holdt, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 25 dages ferie i ét ferieår. Feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 udbetales efter reglerne i § 30, stk. 4.

§ 19, stk. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004
§ 19, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: § 19. Det kan ved kollektiv overenskomst aftales, at en lønmodtager og en arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår.
§ 19, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 19, stk. 2 og 3, ændres »ferieårets udløb« til: »den 30. september efter ferieårets udløb«.
§ 19, stk. 5 er ophævet ved § 1.6 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Stk. 5. En lønmodtager, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst om løn- og arbejdsvilkår, kan aftale med arbejdsgiveren, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. Bestemmelserne i stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse. Den overførte ferie holdes efter reglerne i dette kapitel.

§ 20. Det kan ved en kollektiv overenskomst, der fraviger reglen om indbetaling af feriegodtgørelse til FerieKonto, jf. § 28, aftales, at § 12, stk. 2, kan fraviges, blandt andet således at ferie holdes i timer. En lønmodtager, der har været ansat et helt optjeningsår, har dog mindst ret til at holde 20 dages betalt ferie.

Stk. 2. § 13, stk. 7, § 15, stk. 3, og § 17, stk. 2, 3. pkt., kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

§ 20, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 20, stk. 2, ændres »§ 13, stk. 3« til: »§ 13, stk. 7«.

§ 21. § 14 kan fraviges ved aftale. Mindst 10 feriedage skal dog gives i sammenhæng, for så vidt angår § 14, stk. 1 og 2.

Stk. 2. § 15, stk. 2, og § 16, stk. 1, kan fraviges ved aftale.

Stk. 3. § 16, stk. 2, 2. pkt., og § 16, stk. 3, nr. 1, kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

§ 21, stk. 3 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.

§ 22. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om afholdelse af ferie for en lønmodtager, der ikke arbejder 5 dage om ugen, og om afholdelse af ferie for en lønmodtager, der ikke begynder ferien som følge af sygdom eller arbejdskonflikt, jf. § 13, stk. 2 og 7.

§ 22 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 22 ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 22 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 22 ændres »§ 13, stk. 2 og 3« til: »§ 13, stk. 2 og 7«.

Kapitel 4. Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse

§ 23. En lønmodtager, der er antaget månedsvis eller for længere tid, og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, får løn under ferie.

Stk. 2. Lønnen under ferie er den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hertil lægges værdien af eventuelle personalegoder, som lønmodtageren ikke råder over under ferien. En provisionslønnet har under ferien krav på en kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen. Endvidere får lønmodtageren et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsåret, jf. § 26, stk. 1.

Stk. 3. Hvis lønmodtagerens gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang på ferietidspunktet afviger med mere end 20 pct. i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang, reguleres lønnen under ferie forholdsmæssigt.

Stk. 4. Ferietillæg udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Hvis ferietillægget udbetales, før ferien begynder, kan det ikke kræves tilbagebetalt.

Stk. 5. En lønmodtager kan før optjeningsårets begyndelse kræve feriegodtgørelse med 12 pct. af lønnen i optjeningsåret i stedet for løn under ferie og ferietillæg, jf. § 26.

Stk. 6. En lønmodtager, der fratræder, får feriegodtgørelse, jf. § 24, for det løbende optjeningsår og for den del af de tidligere optjeningsår, som lønmodtageren ikke har holdt ferie for endnu.

§ 23, stk. 6, 2. pkt. er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Feriegodtgørelsen forfalder til betaling på fratrædelsestidspunktet, jf. § 28.

§ 24. En lønmodtager, der ikke er omfattet af § 23, får feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen i optjeningsåret.

§ 24, 2. pkt. er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Feriegodtgørelsen forfalder til betaling den 1. i måneden efter kvartalets udløb, jf. § 28.

§ 25. En lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som har fravær på grund af sygdom, optjener sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag under hver periode med sygefravær, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. For en lønmodtager, der har ret til delvis løn under sygdom, udgør sygeferiegodtgørelsen forskellen mellem sygeferiegodtgørelsen efter 1. pkt. og feriegodtgørelsen af den delvise løn.

Stk. 3. En lønmodtager, som har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har uanset stk. 1 ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 perioder i optjeningsåret med sygefravær. Har lønmodtageren ikke været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjener lønmodtageren ret til ferie med sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær.

§ 25 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Hvis en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, har fravær af mere end 3 arbejdsdages varighed på grund af enten sygdom eller tilskadekomst i virksomheden, betaler arbejdsgiveren fra første fraværsdag sygeferiegodtgørelse med 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Hvis en lønmodtager, der er omfattet af stk. 1, har ret til feriegodtgørelse af andre ydelser under sygdom, udgør sygeferiegodtgørelsen forskellen mellem sygeferiegodtgørelsen efter stk. 1 og feriegodtgørelsen af andre ydelser.
Stk. 3. Ret til sygeferiegodtgørelse under fravær på grund af sygdom er betinget af, at lønmodtageren forud for sygdommen har haft mindst 12 måneders sammenhængende ansættelse hos arbejdsgiveren. Dog medregnes tidligere ansættelse hos samme arbejdsgiver inden for de sidste 24 måneder, hvis fratrædelse ikke skyldtes lønmodtagerens egne forhold.
Stk. 4. Sygeferiegodtgørelsen skal højst betales for 4 måneder inden for et kalenderår. Sygeferiegodtgørelse på grund af samme sygdom eller tilskadekomst betales dog højst for 4 måneder i alt.
Stk. 5. Arbejdsgiveren kan kræve, at en lønmodtager dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom eller tilskadekomst i virksomheden.

§ 26. Arbejdsgiveren beregner feriegodtgørelse og ferietillæg af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, for hvilket der ikke indrømmes fradrag i indtægten, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen. Værdien af personalegoder beregnes på grundlag af de af Skatterådet fastsatte takster for optjeningsåret.

Stk. 2. Arbejdsgiveren beregner desuden feriegodtgørelse og ferietillæg af lønmodtagerens bidrag til

1) pensionsordninger m.v., der er omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven,

2) arbejdsmarkedsbidrag i medfør af lov om arbejdsmarkedsbidrag,

3) den særlige pensionsopsparing i henhold til kapitel 5 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og

4) medarbejderinvesteringsselskaber, jf. ligningslovens § 7 N.

Stk. 3. Feriegodtgørelse og ferietillæg, som vedrører en lønperiode hen over et årsskifte, anses for optjent i det nye år.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal ikke beregne feriegodtgørelse og ferietillæg af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg.

§ 26, stk. 1 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 94.1 i lov nr. 428 af 06.06.2005. I § 26, stk. 1, 2. pkt., ændres »Ligningsrådet« til: »Skatterådet«.
§ 26, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1235 af 24.10.2007 fra d. 25.10.2007. Loven finder anvendelse fra og med indkomståret 2008. Hidtidig formulering: 2) Arbejdsmarkedsfonden i medfør af lov om en arbejdsmarkedsfond og
§ 26, stk. 3 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 1286 af 09.12.2014 fra d. 11.12.2014. Hidtidig formulering: Stk. 2. Arbejdsgiveren beregner desuden feriegodtgørelse og ferietillæg af lønmodtagerens bidrag til
1) pensionsordninger m.v., der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.,
2) arbejdsmarkedsbidrag i medfør af lov om arbejdsmarkedsbidrag og
3) den særlige pensionsopsparing i henhold til kapitel 5 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Fravigelsesmuligheder

§ 27. Det kan ved kollektiv overenskomst aftales, at en lønmodtager får løn under ferie, selv om betingelserne i § 23, stk. 1, ikke er opfyldt, og at en lønmodtager, der er omfattet af § 23, stk. 1, får feriegodtgørelse efter § 24 i stedet for løn under ferie.

Stk. 2. § 23, stk. 2, 3, 4 og 5, § 25, stk. 2 og § 26 kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

§ 27, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 27, stk. 2, indsættes efter »§ 25«: », stk. 2,«.

Kapitel 5. Indberetning, indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse

Overskriften til kapitel 5 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. Hidtidig formulering: Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse

§ 27 a. Oplysninger om feriegodtgørelse efter § 23, stk. 5 og 6, og §§ 24 og 25 indberettes til indkomstregisteret, jf. dog §§ 30 og 30 a.

§ 27 a er indsat ved § 1.7 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren.

§ 28. Feriegodtgørelse efter § 23, stk. 5 og 6, § 24 og § 25 indbetales til FerieKonto, bortset fra de i §§ 30 og 31 nævnte tilfælde.

Stk. 2. Ved forsinket indbetaling af feriegodtgørelse skal alle arbejdsgivere, der indbetaler feriegodtgørelse til Feriekonto, betale renter heraf med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen.

Stk. 3. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravet om betaling af renter efter stk. 2.

§ 28, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. Ved forsinket indbetaling af feriegodtgørelse skal arbejdsgiveren betale renter heraf med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.
§ 28, stk. 3 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.

§ 29. Feriegodtgørelse udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af feriegodtgørelse skal rettes til Feriekonto, jf. dog §§ 30 og 30 a.

Stk. 3. Feriebetaling omfattet af § 48 a kan ikke udbetales efter dette kapitel og kapitel 5 a, medmindre udbetaling sker efter § 30, stk. 5.

§ 29, stk. 2 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren.
§ 29, stk. 3 er indsat ved § 49.2 i lov nr. 60 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 29, stk. 3 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 496 af 01.05.2019 fra d. 01.09.2019. I § 29, stk. 3, indsættes efter »5 a«: », medmindre udbetaling sker efter § 30, stk. 5«.

§ 30. Feriegodtgørelse for tidligere og løbende optjeningsår udbetales til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen,

1) hvis lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager, eller

2) hvis lønmodtageren fratræder i forbindelse med flytning til udlandet og framelder sig Det Centrale Personregister.

Stk. 2. Feriegodtgørelse kan udbetales af arbejdsgiveren til lønmodtageren ved fratræden, hvis beløbet er på 750 kr.2) eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsgiveren kan ikke udbetale feriegodtgørelse efter denne bestemmelse til samme lønmodtager mere end 2 gange inden for samme optjeningsår.

Stk. 3. Feriegodtgørelse for et optjeningsår udbetales til lønmodtageren ved ferieårets begyndelse af FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, uanset om ferie holdes, når beløbet er 1.500 kr.3) eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 4. Hvis lønmodtageren fratræder, inden overført ferie efter § 19 eller ferie efter § 40 er holdt, udbetales feriegodtgørelsen for feriedage ud over 25 i forbindelse med fratræden af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen.

Stk. 5. Ved lønmodtagerens død udbetales feriegodtgørelsen for tidligere og løbende optjeningsår til boet af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen.

Stk. 6. Retten til udbetaling af feriegodtgørelse efter stk. 1 fortabes, hvis lønmodtageren ikke, senest 6 måneder efter at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, anmoder arbejdsgiveren, Feriekonto eller den, der i medfør af § 36, stk. 2, administrerer feriegodtgørelsen, om at udbetale feriepengene. Pensionsstyrelsen kan dog efter ansøgning i helt særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

§ 30, stk. 6 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. Ferielovens § 30, stk. 6, finder ikke anvendelse for lønmodtagere, som før den 1. juli 2010 opfyldte betingelserne for udbetaling efter ferielovens § 30, stk. 1. Lønmodtagere omfattet af 1. pkt. skal have anmodet arbejdsgiveren, Feriekonto eller den, der i medfør af ferielovens § 36, stk. 3, administrerer feriegodtgørelsen, om udbetaling af feriepengene efter ferielovens § 30, stk. 1, senest den 1. januar 2011, jf. dog ferielovens § 41, stk. 2, ellers fortabes retten til udbetaling efter ferielovens § 30, stk. 1.
§ 30, stk. 6 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 30, stk. 6, to steder i § 43, stk. 1, og i § 43 a ændres »§ 36, stk. 3« til: »§ 36, stk. 2«.
§ 30, stk. 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 30, stk. 2, ændres »500 kr.« til: »750 kr.«
§ 30, stk. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 30, stk. 3, ændres »1.000 kr.« til: »1.500 kr.«

Fravigelsesmuligheder og bemyndigelser

§ 30 a. Inden for de områder, hvor der er indgået en kollektiv overenskomst, jf. § 31, kan direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætte regler om, at § 27 a og § 29, stk. 2, kan fraviges, hvis oplysninger om feriegodtgørelse kan indberettes digitalt til Feriekonto.

§ 30 a og overskriften til § 30 a er indsat ved § 1.11 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 30 a er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

§ 31. Det kan ved kollektiv overenskomst aftales at fravige § 28. Det er en betingelse, at der stilles garanti for feriegodtgørelsen på mindst et års feriegodtgørelse pr. lønmodtager efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag.

§ 31, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 31, stk. 2, ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 31, stk. 2 er ophævet ved § 1.13 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. Et eksemplar af den kollektive overenskomst skal sendes til direktøren for Pensionsstyrelsen.
Overskriften før § 31 er ophævet ved § 1.11 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. Hidtidig formulering: Fravigelsesmuligheder og bemyndigelser

§ 32. Direktøren for Pensionsstyrelsen varetager administrationen af FerieKonto med teknisk administrativ og finansiel rådgivning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Udgifterne til administrationen af FerieKonto dækkes af renterne af de til FerieKonto indbetalte beløb, jf. § 28, stk. 1, og af renterne af for sent indbetalt feriegodtgørelse, jf. § 28, stk. 2. Af renteafkastet af Feriekonto i 2012, 2013, 2014 og 2015 tilfalder op til 100 mio. kr. statskassen. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om overførsel af renteafkastet til statskassen. Det resterende renteafkast tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond.

Stk. 3. I det omfang renterne, jf. stk. 2, ikke dækker udgifterne til administrationen af Feriekonto, skal uhævet feriegodtgørelse hos Feriekonto efter § 36, stk. 1, dække den resterende del af udgifterne til administrationen.

§ 32, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved lov nr. lov nr. 133 af 20/03/2002.
§ 32, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved lov nr. 1039 af 17.12.2002 og lov nr. 1202 af 27.12.2003.
§ 32, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved lov nr. 1420 af 22.12.2004 (Renteafkast af Feriekonto) fra 01.01.2005.
§ 32, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 480 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: Af renteafkastet af FerieKonto i hvert af årene 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 tilfalder endvidere op til 100 mio. kr. statskassen.
§ 32, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 32, stk. 1, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 32, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 32, stk. 2, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 32, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 32, stk. 1, indsættes efter »administrativ bistand«: »og finansiel rådgivning«.
§ 32, stk. 3 er indsat ved § 1.15 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 32, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. Hidtidig formulering: Af renteafkastet af Feriekonto i 2008, 2009, 2010 og 2011 tilfalder op til 200 mio. kr. statskassen.

§ 33. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter efter forhandling med skatteministeren regler om indberetning af oplysninger om ferie til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om indbetaling af feriegodtgørese, jf. § 28, herunder om forfaldsdato.

Stk. 3. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter regler om udbetaling af feriegodtgørelse, i forbindelse med at ferien holdes, jf. § 29, herunder om udbetaling fra en feriekortordning omfattet af § 31, og om udbetaling, hvis optjening og afholdelse af ferie sker i timer, jf. § 10, stk. 1, og § 20, stk. 1.

Stk. 4. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om, hvornår arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelse, kan udbetale feriegodtgørelse for tidligere og løbende optjeningsår, jf. § 30, stk. 1.

Stk. 5. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om arbejdsgiverens udbetaling af feriegodtgørelse efter § 30, stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan regulere beløbet efter § 30, stk. 2 og 3.

Stk. 6. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om udbetaling af feriegodtgørelse efter § 30, stk. 4, for en lønmodtager, som arbejder mere end 5 dage om ugen.

§ 33, stk. 1-5, som bliver stk. 2-6, er ændret ved § 1.2 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 33, stk. 1-5, som bliver stk. 2-6, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 33, stk. 1 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 33, stk. 2 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 33, stk. 2, indsættes efter »jf. § 28«: », herunder om forfaldsdato«.
§ 33, stk. 3 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 33, stk. 3, indsættes efter »jf. § 29«: », herunder om udbetaling fra en feriekortordning omfattet af § 31, stk. 1«.
§ 33, stk. 3 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. Hidtidig formulering: Stk. 3. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om udbetaling af feriegodtgørelse i forbindelse med, at ferien holdes, jf. § 29, herunder om udbetaling fra en feriekortordning omfattet af § 31, stk. 1.
§ 33, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

§ 34. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter hvert år inden den 1. december fordelingen af renteindtægterne efter § 32, stk. 2, for det kommende kalenderår. Fastsættelsen sker på grundlag af et budget for FerieKonto.

§ 34 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 34 ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.

Kapitel 5 a. Udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg ved ferieårets udløb

Kapitel 5 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.

§ 34 a. Ved ferieårets udløb udbetales feriegodtgørelse til lønmodtageren af den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, hvis beløbet er på 2.250 kr.4) eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Hvis lønmodtageren har været ansat uafbrudt hos samme arbejdsgiver fra et tidspunkt i optjeningsåret til ferieårets udløb, udbetales feriegodtgørelse vedrørende dette ansættelsesforhold kun, hvis beløbet vedrører ferie ud over 20 dage.

Stk. 2. Ved ferieårets udløb udbetaler Feriekonto feriegodtgørelse til lønmodtageren, hvis beløbet er på 2.250 kr.5) eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Hvis feriegodtgørelsen vedrører et ansættelsesforhold, der har været uafbrudt fra et tidspunkt i optjeningsåret til ferieårets udløb, og beløbet ikke vedrører ferie ud over 20 dage eller ferie, som er holdt, kan beløbet kræves tilbagebetalt, jf. § 37, stk. 2.

Stk. 3. Ved ferieårets udløb udbetaler arbejdsgiveren løn under ferie og eventuelt ferietillæg til lønmodtageren, hvis beløbet er på 2.250 kr.6) eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, og hvis beløbet vedrører ferie ud over 20 dage.

§ 34 a er ændret ved § 1.14 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. Tre steder i § 34 a ændres »1.500 kr.« til: » 2.250 kr.«.

§ 34 b. For Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieåret, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af Feriekonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at ansættelsesforholdet er ophørt. Udbetaling efter stk. 2 hindrer ikke udbetaling efter denne bestemmelse.

Stk. 2. For Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som vedrører optjent ferie for beskæftigelse ud over 9½ måneds samlet varighed i et optjeningsår, og som ikke er aftalt overført efter §§ 19 eller 40, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, Feriekonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet vedrører optjent ferie for beskæftigelse ud over 9½ måneds samlet varighed i et optjeningsår, som ikke er aftalt overført efter §§ 19 eller 40. Udbetaling efter stk. 1 hindrer ikke udbetaling efter denne bestemmelse.

Stk. 3. Har lønmodtageren modtaget arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp, integrationsydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller kontanthjælp i ferieåret, kan udbetaling af feriepenge efter stk. 1 og 2 kun ske efter direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forudgående godkendelse. Antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Hvis der resterer et antal feriedage, meddeler direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

Stk. 4. Muligheden for udbetaling efter stk. 1 og 2 fortabes, hvis lønmodtageren ikke senest den 30. september efter ferieårets udløb skriftligt anmoder arbejdsgiveren, Feriekonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, om udbetaling efter disse regler. Muligheden for udbetaling efter godkendelse, jf. stk. 3, fortabes, hvis lønmodtageren ikke senest den 30. september efter ferieårets udløb skriftligt anmoder direktøren for Pensionsstyrelsen om udbetaling efter disse regler.

§ 34 b, stk. 5 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 34 b, stk. 5, ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 34 b, stk. 4 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 4. Har lønmodtageren fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelse efter lov om børnepasningsorlov eller kontanthjælp i ferieåret, kan udbetaling efter stk. 2 og 3 kun ske efter direktøren for Arbejdsdirektoratets forudgående godkendelse. Antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Hvis der herefter resterer et antal feriedage, meddeler direktøren for Arbejdsdirektoratet arbejdsgiveren, Feriekonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.
§ 34 b, stk. 1 er ophævet ved § 1.18 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Feriegodtgørelse for ferie, som er holdt, men hvor beløbet ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og hvor beløbet er mindre end 3.000 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af Feriekonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 34 a. Det er en betingelse, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at ferien er holdt i et ansættelsesforhold.
§ 34 b, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 34 b, stk. 2 og 3, som bliver stk. 1 og 2, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.
§ 34 b, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.20 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 34 b, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.21 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 34 b, stk. 3 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 34 b, stk. 4, som bliver stk. 3, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 1 og 2«.
§ 34 b, stk. 4 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 34 b, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2« og »jf. stk. 4« til: »jf. stk. 3«.
§ 34 b, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 3.1 i lov nr. 790 af 28.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 34 b, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »arbejdsløshedsdagpenge,«: »særlig uddannelsesydelse,«.
§ 34 b, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 34 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings« til: »direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.
§ 34 b, stk. 3 er ændret ved § 29.1 i lov nr. 174 af 24.02.2015 fra d. 25.02.2015. Hidtidig formulering: Stk. 3. Har lønmodtageren modtaget arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret, kan udbetaling af feriepenge efter stk. 1 og 2 kun ske efter direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forudgående godkendelse. Antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Hvis der resterer et antal feriedage, meddeler direktøren for Pensionsstyrelsen arbejdsgiveren, Feriekonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.
§ 34 b, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 6.1 i lov nr 1000 af 30.08.2015 fra d. 01.09.2015. I § 34 b, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kontantydelse,«: »integrationsydelse,«.
§ 34 b, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 5.1 i lov nr. 1868 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 34 b, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kontantydelse,«: »ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp,«.

Bemyndigelser

§ 34 c. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte regler om information, fremgangsmåde og udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg efter §§ 34 a og 34 b, herunder for en lønmodtager, der arbejder mere end 5 dage om ugen.

Stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan regulere beløbet efter § 34 a.

§ 34 c, stk. 1 og 2, er ændret ved § 1.2 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 34 c, stk. 1 og 2, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 34 c, stk. 2 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 34 c, stk. 2, udgår »og § 34 b, stk. 1«.

Kapitel 6. Forældelse og modregning

§ 35. Hvis feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg er indbetalt til enten Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, jf. § 36, stk. 2, og ferien er holdt i ferieåret, forældes kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til fonden. Hvis lønmodtageren ikke har holdt ferien, skal henvendelse ske til direktøren for Pensionsstyrelsen inden 3 år efter ferieårets udløb.

Stk. 2. Hvis feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg ikke er indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, forældes kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til direktøren for Pensionsstyrelsen. Efterkommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de i 1. pkt. øvrige fremgangsmåder uden ugrundet ophold.

§ 35, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004 (15.05. er ændret til 30.09)
§ 35, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004 (10.07. er ændret til 30.11)
§ 35, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 35, stk. 2, ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 35 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: § 35. Krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg forældes, hvis det ikke rejses over for arbejdsgiveren senest den 30. september efter ferieårets udløb.
Stk. 2. Hvis arbejdsgiveren ikke efterkommer kravet, forældes det, medmindre lønmodtageren senest den 30. november efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, ved fagretlig behandling, ved politianmeldelse eller ved at rette henvendelse til direktøren for Pensionsstyrelsen.

§ 36. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som ikke udbetales efter §§ 34 a eller 34 b, tilfalder statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. dog §§ 19 og 40.

Stk. 2. Inden for områder, hvor der er indgået en kollektiv overenskomst, jf. § 31, kan direktøren for Pensionsstyrelsen tillade, at den andel af uhævede eller ikke udbetalte beløb, der efter stk. 1 skal tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond, i stedet anvendes til andet ferieformål. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte regler for og føre tilsyn med anvendelsen af sådanne midler.

Stk. 3. Arbejdsgiveren eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, skal senest den 15. november efter ferieårets udløb afregne beløb omfattet af stk. 1 til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til et andet ferieformål, jf. stk. 2. Krav på uhævet feriebetaling efter stk. 1 og 2 forældes 5 år efter forfaldsdagen efter 1. pkt.

Stk. 4. Ved forsinket indbetaling af uhævede feriepenge efter stk. 3 skal arbejdsgiveren eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, betale renter heraf med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til et andet ferieformål, jf. stk. 2.

§ 36, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 36, stk. 3 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 36, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 36, stk. 3, 2. pkt., ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 36, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 36, stk. 3, 1. pkt., ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 36 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: § 36. Krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, der er forældet efter § 35, tilfalder statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.
Stk. 2. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som ikke udbetales efter §§ 34 a eller 34 b, tilfalder statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. dog §§ 19 og 40.
Stk. 3. Inden for områder, hvor der er indgået en kollektiv overenskomst, jf. § 31, kan direktøren for Pensionsstyrelsen tillade, at den andel af uhævede eller ikke udbetalte beløb, der efter stk. 2 skal tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond, i stedet anvendes til andet ferieformål. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte regler for og føre tilsyn med anvendelsen af sådanne midler.

§ 36, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 2.2 i lov nr. 496 af 01.05.2019 fra d. 01.09.2019.

§ 37. Hvis en lønmodtager arbejder mod vederlag under ferien, kan direktøren for Pensionsstyrelsen kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Stk. 2. Hvis en lønmodtager med urette har fået udbetalt feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg efter §§ 34 a eller 34 b, kan direktøren for Pensionsstyrelsen kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

§ 37, stk. 2 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004
§ 37, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 37, stk. 1 og 2, ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.

§ 38. Hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold er afskåret fra at holde ferien inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, udbetales feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til lønmodtageren.

§ 38, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004
§ 38, stk. 2 er ophævet ved § 1.12 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004. Hidtidig formulering: Stk. 2. Muligheden for udbetaling efter stk. 1 fortabes, hvis lønmodtageren ikke inden 5 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen.

§ 39. Arbejdsgiveren kan modregne i en lønmodtagers krav på løn under ferie, ferietillæg eller feriegodtgørelse, hvis

1) lønmodtageren har begået et retsstridigt forhold i ansættelsesforholdet, som har medført et forfaldent modkrav fra arbejdsgiverens side, hvis arbejdsgiveren kan dokumentere dette modkravs størrelse, og

2) lønmodtageren har erkendt det retsstridige forhold, eller det retsstridige forhold er fastslået ved en retsafgørelse.

Stk. 2. Hvis arbejdsgiveren har anlagt civilt søgsmål, indledt fagretlig behandling eller anmeldt lønmodtageren til politiet, eller hvis lønmodtageren er sigtet for forholdet, kan arbejdsgiveren holde et beløb svarende til modkravet tilbage, til sagen er afgjort.

Fravigelsesmuligheder og bemyndigelser

§ 40. Det kan ved kollektiv overenskomst aftales, at ferie omfattet af § 38 i stedet holdes i det følgende ferieår, jf. dog § 13, stk. 5. Reglerne i § 19, stk. 2-4, og § 30, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 40 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 40 og § 41, stk. 1, ændres »§ 38, stk. 1« til: »§ 38«.
§ 40, 1. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 40, 1. pkt., indsættes efter »ferieår«: », jf. dog § 13, stk. 5«.

§ 41. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om, hvornår en lønmodtager på grund af særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. § 38.

Stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, der er omfattet af §§ 36 og 38.

§ 41, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 41, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 41 stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«
§ 41, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 41, stk. 2, 2. pkt., ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 41, stk. 1 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 40 og § 41, stk. 1, ændres »§ 38, stk. 1« til: »§ 38«.
§ 41, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.28 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Muligheden for udbetaling fortabes, hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb, jf. dog § 34 b, stk. 5, retter henvendelse til direktøren for Pensionsstyrelsen.
§ 40, 1. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 40, 1. pkt., indsættes efter »ferieår«: », jf. dog § 13, stk. 5«.

§ 42. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter inden den 1. september 2005 og derefter hvert tredje år inden 1. september, hvor stor en del af de i § 36 nævnte beløb der tilfalder statskassen.

Stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om indbetaling af statskassens andel af de beløb, der er nævnt i § 36, herunder om betaling af renter ved forsinket indbetaling. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter desuden regler om udbetaling af statskassens andel af udbetalinger efter § 41, stk. 2.

§ 42 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 42, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 42, stk. 1 og 2, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.
§ 42, stk. 2 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om indbetaling af statskassens andel af de i § 36 nævnte beløb og om udbetaling af statskassens andel af udbetalinger efter § 41, stk. 2.

§ 42 a. Arbejdsmarkedets Feriefond overfører i alt 40 mio. kr. årligt til statskassen i 2014, 2015 og 2016. Beløbet består af uhævede feriepenge for hvert af optjeningsårene 2012, 2013 og 2014 og eventuelt afkast af fondens kapital.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Feriefond overfører 200 mio. kr. til statskassen i 2014.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Feriefond skal i videst muligt omfang imødekomme ansøgninger til ferieformål for vanskeligt stillede familier og børn.

Stk. 4. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter nærmere regler om overførsel af beløb efter stk. 1 og 2 til statskassen.

§ 42 a er indsat ved § 4.2 i lov nr. 790 af 28.06.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 42 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 512 af 26.05.2014 fra d. 01.06.2014. I § 42 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »statskassen«: »i 2014, 2015 og 2016«.
§ 42 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 512 af 26.05.2014 fra d. 01.06.2014. I § 42 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »2011 og 2012« til: »2012, 2013 og 2014«.
§ 42 a, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 512 af 26.05.2014 fra d. 01.06.2014. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
§ 42 a, stk. 3 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 512 af 26.05.2014 fra d. 01.06.2014. I § 42 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »mindst samme omfang som hidtil« til: »videst muligt omfang«.
§ 42 a, stk. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 512 af 26.05.2014 fra d. 01.06.2014. I § 42 a, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.
§ 42 a, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

Kapitel 7. Kontrol med indbetaling af uhævede feriepenge, indhentning og videregivelse af oplysninger, dokumentation og digital kommunikation

Overskriften til kapitel 7 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: Indhentning af oplysninger, dokumentation og digital kommunikation

§ 43. Feriekonto og direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger til brug for administrationen af denne lov fra lønmodtagere og arbejdsgivere og disses organisationer, andre offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdsmarkedets Tillægspension, den, der administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 2, og Arbejdsmarkedets Feriefond, herunder i elektronisk form,

1) om, hvilke personer der har været ansat hos en arbejdsgiver,
2) om, hos hvilke arbejdsgivere en person har været ansat,
3) om, i hvilke perioder en person har holdt ferie,
4) om, hvornår en person er ophørt hos en arbejdsgiver,
5) om, i hvilken periode og i hvilket omfang en person har været beskæftiget,
6) om, hvilken løn der er udbetalt til en person,
7) om, hvilke offentlige ydelser der er udbetalt til en person,
8) om feriegodtgørelse, der ikke er hævet, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt, herunder udbetalinger efter §§ 34 a eller 34 b,
9) om meddelelser af betydning for opkrævning og kontrol med indbetaling til Feriekonto,
10) om meddelelser af betydning for kontrol med udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, jf. §§ 34 a eller 34 b, herunder personers skriftlige erklæringer, og
11) om regnskabsoplysninger m.v. af betydning for kontrol med den, der administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 2.

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1 kan desuden bruges med henblik på fastsættelse af statskassens andel af beløbene efter § 36 og med henblik på registersamkøring i kontroløjemed.

Stk. 3. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om indhentning og opbevaring af oplysninger efter denne bestemmelse, herunder om terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 4. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 5. Stk. 4 omfatter alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode og ferie m.v. til brug for opkrævnings-, indbetalings-, udbetalings- og kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at kontrollere, at indberetning og indbetaling af feriegodtgørelse fra arbejdsgiverne samt udbetaling af feriegodtgørelse til lønmodtagerne sker i henhold til loven og regler, der er udstedt i medfør af loven.

§ 43 er ændret ved § 1.15-1.18 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 43, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 5 i lov nr. 404 af 08.05.2006. I § 43, stk. 3, indsættes efter »efter denne bestemmelse«: », herunder om terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister«.
§ 43, stk. 4 og 5 er indsat fra d. 01.01.2007 ved § 5 i lov nr. 404 af 08.05.2006.
§ 43, stk. 1, 3 og 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 43, stk. 1, 3 og 4, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«
§ 43, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 4 omfatter alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode m.v. til brug for udbetalings- og opkrævningsopgaver særlig i forbindelse med kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 30, stk. 6, to steder i § 43, stk. 1, og i § 43 a ændres »§ 36, stk. 3« til: »§ 36, stk. 2«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 43, stk. 1, ændres »Direktøren for Pensionsstyrelsen« til: »Feriekonto og direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

§ 43 a. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte regler om muligheden for digital kommunikation mellem lønmodtagere, arbejdsgivere, dem, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelse, Feriekonto, Arbejdsmarkedets Feriefond, dem, der administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 2, Pensionsstyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

§ 43 a er indsat ved § 1.19 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 43 a er ændret ved § 4.1 i lov nr. 482 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 43 a ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«.
§ 43 a er ændret ved § 1.2 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 43 a ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«
§ 43 a er ændret ved § 1.9 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 43 a ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen«.
§ 43 a er ændret ved § 1.12 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 30, stk. 6, to steder i § 43, stk. 1, og i § 43 a ændres »§ 36, stk. 3« til: »§ 36, stk. 2«.

§ 43 b. Arbejdsmarkedets Feriefond pålægger årligt op til 150 tilfældigt udvalgte virksomheder, som afregner uhævet feriegodtgørelse, ferie med løn og ferietillæg til fonden, indenfor en rimelig frist at indsende revisorerklæring eller dokumentation for korrekt afregning til fonden.

Stk. 2. Sædvanlige udgifter til revisorerklæring efter stk. 1 afholdes af Arbejdsmarkedets Feriefond.

Stk. 3. Virksomheder, som afregner uhævet feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg til en privat feriefond, jf. § 36, stk. 2, skal årligt indsende revisorerklæring for korrekt afregning til fonden. Ved indsendelse af revisorerklæring anvendes en blanket, som direktøren for Pensionsstyrelsen har udfærdiget.

§ 43 b er indsat ved § 1.31 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.

§ 43 c. Feriekonto kan til brug for administration og kontrol elektronisk videregive oplysninger til anerkendte arbejdsløshedskasser, Udbetaling Danmark og kommunale og statslige myndigheder om optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tidspunktet for afholdelse af ferie og udbetalinger af feriepenge.

Stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte regler om videregivelse af oplysninger efter stk. 1, herunder om videregivelse af oplysninger i elektronisk form.

Stk. 3. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fastsætte regler om arbejdsløshedskassernes, Udbetaling Danmarks samt kommunale og statslige myndigheders betaling for:

1) Feriekontos udviklingsomkostninger til it-systemer, der kan videregive oplysninger efter stk. 1.

2) Adgang til oplysninger fra Feriekonto efter stk. 1, herunder drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til it-systemer.

§ 43 c er indsat ved § 1.31 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 43 c, stk. 1 er ændret ved § 18.1 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 43 c, stk. 1, indsættes efter »arbejdsløshedskasser«: », Udbetaling Danmark«.
§ 43 c, stk. 3 er ændret ved § 18.2 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 43 c, stk. 3, indsættes efter »arbejdsløshedskassernes«: », Udbetaling Danmarks«.
§ 43 c, stk. 1 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 720 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 43 c, stk. 1, indsættes efter »Feriekonto kan«: »til brug for administration og kontrol«.
§ 43 c, stk. 3 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 720 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: Stk. 3. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte regler om arbejdsløshedskassernes, Udbetaling Danmarks og kommunernes betaling for adgangen til oplysninger fra Feriekonto.

§ 43 d. Feriekonto kan i indkomstregisteret indhente oplysninger om feriegodtgørelse. I de tilfælde, hvor § 27 a og § 29, stk. 2, jf. § 30 a, er fraveget, kan direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætte regler om, at oplysninger vedrørende feriegodtgørelse løbende skal indberettes til Feriekonto.

Stk. 2. Feriekonto kan for den enkelte lønmodtager elektronisk vise oplysninger om feriegodtgørelse og behandle anmodning om udbetaling.

Stk. 3. For de arbejdsgivere, der ikke indbetaler feriegodtgørelse til Feriekonto, kan direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætte regler om arbejdsgivernes betaling for Feriekontos administration efter stk. 1 og 2.

§ 43 d er indsat ved § 1.17 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 43 d, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

§ 43 e. Opkrævning af arbejdsgivernes betaling for Feriekontos administration efter regler fastsat i medfør af § 43 d, stk. 3, jf. § 43 d, stk. 1 og 2, kan indgå i en fælles opkrævning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. Betalingen opkræves sammen med de bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov opkræver fra arbejdsgiverne. Restancer for betaling kan indgå i den fælles opkrævning.

Stk. 2. Opkrævning efter stk. 1 gælder alene for de arbejdsgivere, der indberetter oplysninger om feriegodtgørelse til indkomstregisteret, og som ikke indbetaler feriegodtgørelsen til Feriekonto.

Stk. 3. Fraviges § 27 a, jf. § 30 a, skal der ikke ske opkrævning efter stk. 1.

Stk. 4. Sker indbetaling ikke rettidigt, pålægges arbejdsgiveren at betale renter af kravet med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for betalingsrestancer til en fælles opkrævning, jf. stk. 1. Dette gælder også for renter og ekspeditionsgebyrer.

Stk. 6. Til brug for beregning, opkrævning og behandling af betalinger som led i en fælles opkrævning, jf. stk. 1, kan Feriekonto i nødvendigt omfang videregive oplysninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form.

Stk. 7. Afgørelser, der er truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension om opkrævning og indbetaling af beløb m.v., der indgår i fællesopkrævningen efter stk. 1, kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det af Arbejdsmarkedets Tillægspensions nedsatte ankenævn i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte nærmere regler om opkrævning af betalingen efter stk. 1, herunder regler om, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand og eftergive betaling af renter heraf m.v.

§ 43 e er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015.

Kapitel 8. Kompetence og klageadgang

§ 44. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse i tvister mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver om ret til ferie, feriegodtgørelse og ferie med løn eller ferietillæg, medmindre forholdet er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan afvise at træffe afgørelse i tvister,

1) som er ressourcekrævende eller kræver egentlig bevisførelse,

2) hvor feriepengekravet kun er en del af en større helhed, eller

3) som er genstand for forligsforhandling mellem parterne.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 4-10 skal, uanset om forholdet er reguleret ved kollektiv overenskomst, jf. stk. 1 og § 4, stk. 3, træffes af direktøren for Pensionsstyrelsen.

Stk. 4. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer på foranledning af en anden offentlig myndighed eller anerkendt arbejdsløshedskasse, eller hvis særlige hensyn tilsiger det, afgørelse om en lønmodtagers ret til ferie efter § 7.

Stk. 5. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en lønmodtager, der er forhindret i at holde ferie, jf. § 38, kan få udbetalt feriegodtgørelse, ferie med løn eller ferietillæg, når beløbet er tilfaldet Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål, jf. § 36, stk. 2.

Stk. 6. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse i tvister om betaling af morarenter, jf. § 28, stk. 2, § 36, stk. 4, og § 42, stk. 2.

Stk. 7. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse i tvister om forældelse efter § 35 og indbetaling af beløb, der i medfør af § 36 tilfalder statskassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål, jf. § 36, stk. 2.

Stk. 8. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af beløb efter § 34 b, stk. 3, eller beløb, der i medfør af § 36 er tilfaldet statskassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål, jf. § 36, stk. 2. Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, jf. § 36, stk. 2, kan dog udbetale uhævede feriepenge, hvis ferien er holdt i ferieåret, jf. dog § 35, stk. 1. Fonden skal tilbageføre feriepenge til en arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren godtgør, at feriepengene er indbetalt til fonden ved en fejl. Ved tvister mellem fonden og lønmodtageren eller fonden og arbejdsgiveren træffer direktøren for Pensionsstyrelsen afgørelse om udbetalingen.

Stk. 9. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om indbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. § 37.

Stk. 10. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan træffe afgørelse om administrationen af de beløb, der anvendes til andet ferieformål, jf. § 36, stk. 2, samt om afregning af disse beløb til Arbejdsmarkedets Feriefond i de tilfælde, hvor direktøren for Pensionsstyrelsen ikke kan føre betryggende kontrol med, at feriefondens midler anvendes i overensstemmelse med formålet.

Stk. 11. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan delegere afgørelseskompetence, som tilkommer direktøren efter stk. 1-10, til Feriekonto. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan også delegere andre opgaver som f.eks. tilsyn med andre feriefonde end Arbejdsmarkedets Feriefond og administration af den dansk-tyske ferieaftale til Feriekonto.

§ 44, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 44, stk. 2 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 44, stk. 3 er indsat ved § 1.22 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 44, stk. 4 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 44, stk. 5 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004.
§ 44, stk. 8 er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 1200 af 27.12.2003 fra d. 01.01.2004. Hidtidig formulering: Stk. 8. Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen træffer inden 6 uger afgørelse om, hvorvidt betingelserne i § 19, stk. 5, nr. 1 og 2, er opfyldt. Hvis der ikke er truffet en endelig eller foreløbig afgørelse inden 6 uger, anses betingelserne for opfyldt.
§ 44, stk. 1-7 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 44, stk. 1-7, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«
§ 44, stk. 8 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 44 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. Hidtidig formulering: § 44. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse i tvister mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager om optjening, afholdelse og ret til ferie og feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse m.v., herunder ved ferieårets udløb efter §§ 34 a eller 34 b, og modregning efter § 39, medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst, jf. dog stk. 5.
Stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en lønmodtager, der er afskåret fra at holde ferie inden ferieårets udløb, jf. § 38, kan få feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg udbetalt, medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.
Stk. 3. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse i tvister om betaling af morarenter, jf. § 28, stk. 2.
Stk. 4. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse i tvister om forældelse og indbetaling af beløb, der i medfør af § 36 tilfalder statskassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål.
Stk. 5. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af beløb efter § 34 b, stk. 4, eller beløb, der i medfør af § 36 er tilfaldet statskassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål.
Stk. 6. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om indbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. § 37.
Stk. 7. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan træffe afgørelse om administrationen af de beløb, der anvendes til andet ferieformål, jf. § 36, stk. 3.
Stk. 8. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan delegere afgørelseskompetence, som tilkommer direktøren efter stk. 1-7, til Feriekonto.

§ 44, stk. 11, 2. pkt. er indsat ved § 1.18 i lov nr. 377 af 28.04.2012 fra d. 01.05.2012.
§ 44, stk. 11 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

§ 45. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser og Feriekontos afgørelser, der er truffet i medfør af § 44, stk. 11, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, inden 4 uger efter at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen. Afgørelser truffet efter § 44, stk. 10, kan dog ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Klagen sendes til den myndighed, som har truffet afgørelsen, og som vurderer sagen på ny. Fastholder myndigheden sin afgørelse helt eller delvis, sendes sagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, og sagens parter underrettes samtidig herom. Beskæftigelsesudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 45, stk. 1 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 482 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 45, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn« til: »Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«.
§ 45, stk. 2 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 482 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 45, stk. 2, ændres »ankenævnet« til: »Beskæftigelsesudvalget« og »Ankenævnets« til: »Beskæftigelsesudvalgets«.
§ 45, stk. 3 er ophævet ved § 4.3 i lov nr. 482 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. Hidtidig formulering: Stk. 3. Arbejdsministeren fastsætter efter forhandling med arbejdsmarkedets parter nærmere regler om Arbejdsmarkedets Ankenævns sammensætning og kompetence i forbindelse med nævnets behandling af sager efter loven.
§ 45, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringens afgørelser kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.
§ 45, stk. 2 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 702 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. Klagen sendes til direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen, der vurderer sagen på ny. Fastholder direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen sin afgørelse helt eller delvis, sendes klagen til Beskæftigelsesudvalget, og sagens parter underrettes samtidig herom. Beskæftigelsesudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
§ 45, stk. 1 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011. I § 45, stk. 1, ændres »§ 44, stk. 8« til: »§ 44, stk. 11«.
§ 45, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.34 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 45, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1368 af 16.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 45, stk. 1, 1. pkt., ændres »Direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings« til: »Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.

Kapitel 9. Arbejdsmarkedets Feriefond

§ 46. Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution.

Stk. 2. Fondens midler består af renter og andet afkast af kapitalen samt beløb, som i medfør af loven tilfalder fonden.

Stk. 3. Fondens midler anvendes til ferieformål til lønmodtagere, herunder særligt gennem støtte til institutioner eller organisationer, der tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren udpeger fondens bestyrelse, herunder formanden. Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen.

Stk. 5. Den kapital, som fonden rådede over pr. 1. juli 1974, skal forblive urørt. Beskæftigelsesministeren kan dog under særlige omstændigheder godkende, at Arbejdsmarkedets Feriefond bruger denne kapital til opfyldelse af fondens formål, jf. stk. 3, og til opfyldelse af fondens lovmæssige forpligtelser.

Stk. 6. Fondens regnskab skal revideres af mindst 2 revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret revisor. Bestyrelsen udnævner revisorerne for 3 år ad gangen, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 7. Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til beskæftigelsesministeren.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter vedtægter for fonden.

§ 46, stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 512 af 26.05.2014 fra d. 01.06.2014. Hidtidig formulering: Beskæftigelsesministeren kan dog under særlige omstændigheder godkende, at der af denne kapital ydes støtte i form af lån.

Kapitel 10. Straffebestemmelser

§ 47. Med bøde straffes den arbejdsgiver, der trods påkrav uden rimelig grund undlader at betale skyldig feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Med bøde straffes den, der ikke efterkommer et pålæg efter § 43 b, stk. 1.

Stk. 4. Der kan fastsættes bødestraf for overtrædelse af forskrifter udstedt i henhold til denne lov.

Stk. 5. En au pair-persons værtsfamilie, jf. § 2 a, stk. 8 og 9, kan pålægges bøde efter stk. 1.

§ 47, stk. 3 er indsat ved § 1.35 i lov nr. 320 af 15.04.2011 fra d. 01.05.2011.
§ 47, stk. 5 er indsat ved § 2.4 i lov nr. 685 af 27.05.2015 fra d. 01.07.2015.

Kapitel 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 48. Loven træder i kraft den 1. januar 2001. § 45, stk. 3, træder dog i kraft den 1. oktober 2000.

Stk. 2. § 45, stk. 1 og 2, har virkning for afgørelser truffet af direktøren for Pensionsstyrelsen efter den 31. december 2000.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 12, § 14, § 17, stk. 2, § 19, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1, og § 23, stk. 4, har virkning for ferie, der er optjent efter den 31. december 2000.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 8 har virkning for ferie, der holdes den 1. maj 2002 eller senere. Bestemmelsen i § 9 har virkning for uddannelsesaftaler, der indgås den 1. maj 2002 eller senere.

Stk. 5. Ret til betalt ferie på baggrund af uddannelsesaftaler indgået før 1. maj 2002, jf. § 7 i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 25. juni 1999, bibeholdes, idet dog antallet af tilgodehavende feriedage omregnes forholdsmæssigt fra en 6-dages-uge til en 5-dages-uge.

§ 48 a. Ferie optjent i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 og ferie overført fra tidligere ferieår kan i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020 afholdes efter denne lov og derefter efter den nye ferielov, som træder i stedet for denne lov, jf. den nye ferielovs § 47, dog således at hovedferien, jf. § 14, stk. 1, skal gives i sammenhæng i perioden fra den 1. maj til den 30. september 2020, og således at der indtil ikrafttrædelsen af den nye ferielov kan varsles afholdelse af ferie til afholdelse inden den 30. september 2020 efter denne lov.

Stk. 2. Ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 kan ikke afholdes eller udbetales efter denne lov, jf. dog stk. 3, medmindre lønmodtageren er omfattet af § 2 a eller § 30, stk. 5, i denne lov. Sådan optjent ferie behandles efter reglerne i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, som vedrører en lønperiode hen over månedsskiftet fra august til september 2019, anses for optjent i september 2019. Feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, som vedrører en lønperiode hen over månedsskiftet fra august til september 2020, anses for optjent i september 2020.

Stk. 3. En lønmodtager, som har optjent ferie i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019, men som ikke har optjent ferie i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, eller som i denne periode har optjent mindre end 8,4 feriedage, har ret til at afholde op til 8,4 af feriedagene optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019 som særlige fondsferiedage efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler med betaling fra Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke lønmodtagere der er omfattet af stk. 3.

§ 48 a er indsat ved § 49.3 i lov nr. 60 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 48 a, stk. 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 496 af 01.05.2019 fra d. 01.09.2019. I § 48 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 2 a«: »eller § 30, stk. 5,«.
§ 48 a, stk. 3 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 496 af 01.05.2019 fra d. 01.09.2019. To steder i § 48 a, stk. 3, ændres »8,3« til: »8,4«.

§ 49. Lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 25. juni 1999, ophæves den 1. januar 2001, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 8, stk. 1, § 9, stk. 1-4, og § 17 b ophæves dog først den 30. april 2002 og finder anvendelse for ferie optjent før den 1. januar 2001. Bestemmelserne i § 6 a og § 7 ophæves den 30. april 2002.

Stk. 3. Bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 25. juni 1999, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves af bekendtgørelse udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 4. Tvister, der vedrører ferie optjent før den 1. januar 2001, afgøres efter de hidtidige regler.

§ 50. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Beskæftigelsesministeriet, den 4. oktober 2019

Peter Hummelgaard

/ Kirsten Brix Pedersen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådsdirektiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EF-Tidende nr. L 307/18). Direktivet er senere erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Advokat Jørgen U. Grønborg