Høstpanteloven

Lovændringer


Lovændringer

Lov nr. 271 af 22.05.1986 om høstpant

Som ændret ved

§ 5 i lov nr. 560 af 24.06.2005(Virksomhedspant). Fra d. 01.01.2006.
§ 6 í lov nr. 539 af 08.06.2006 (Digital tinglysning) fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren

Nu lovbekg. nr. 1658 af 14.12.2015

§ 1. Ejeren eller brugeren af en landbrugsejendom kan stifte pant i ejendommens afgrøder til sikkerhed for betalingen af gæld opstået i forbindelse med køb af de rå- og hjælpestoffer, der er nævnt i § 2.

Stk. 2. Har ejeren bortforpagtet eller udlejet en del af landbrugsejendommen, finder lovens regler tilsvarende anvendelse på den del af ejendommen, som ejeren driver.

Stk. 3. Loven finder endvidere tilsvarende anvendelse på den del af landbrugsejendommen, som brugeren driver.

Stk. 4. Ejeren eller brugeren af en landbrugsejendom kan ikke gyldigt fraskrive sig retten efter stk. 1.

§ 2. Pantsætning efter loven kan ske i forbindelse med indkøb af:

1) sædekorn,
2) læggekartofler,
3) stikløg,
4) markfrø og grønsagsfrø,
5) småplanter af etårige grønsager til plantning,
6) handelsgødning,
7) voksemedier,
8) bekæmpelsesmidler, hvis formål er beskyttelse eller fremme af høsten,
9) flydende og fast brændsel til opvarmning af væksthuse med etårige grønsager.

Stk. 2. I det beløb, der kan sikres ved pant efter § 1, kan ud over købesummen for rå- og hjælpestofferne indregnes alle
afgifter samt sædvanlige leverings- og udbringningsomkostninger.

§ 3. Rå- og hjælpestoffer leveret efter denne lov må alene anvendes på den ejendom, hvis afgrøder er pantsat.

§ 4. Rå- og hjælpestoffer leveret efter denne lov kan ikke gøres til genstand for arrest, udlæg eller anden retsforfølgning på grundlag af andre tilgodehavender.

Stk. 2. Afgrøder omfattet af et høstpantebrev må ikke overdrages uden kreditors forudgående samtykke. Såfremt afgrøderne overdrages til kreditor, eller kreditor betinger sit samtykke af en modydelse, skal afregningsbeløbet eller modydelsen afskrives på gælden ifølge høstpantebrevet.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, 1. pkt., kan sukkerroer, der dyrkes i henhold til en kontrakt med en sukkerfabrik, leveres til sukkerfabrikken.

Stk. 4. Afgrøder omfattet af et høstpantebrev må ikke uden kreditors forudgående samtykke anvendes til opfodring i større omfang, end at der er dækning for gælden ifølge høstpantebrevet.

§ 5. Panteretten stiftes ved oprettelse af et digitalt høstpantebrev på en pantebrevsformular godkendt hertil af justitsministeren.

Stk. 2. Pantebrevet skal angive, at det er udstedt efter denne lov, og skal indeholde en erklæring afgivet af udstederen om, at de indkøbte rå- og hjælpestoffer udelukkende vil blive anvendt på ejendommen.

Stk. 3. Pantebrevet skal indeholde oplysning om:
1) ejendommens matr.nr.,
2) oplysning om person- eller cvr-nummer på de ifølge pantebrevet forpligtede og berettigede samt på anmelder,
3) oplysning om, til hvem meddelelser om tinglysningen med bindende virkning kan sendes,«.
4) leverandørens navn og adresse,
5) rå- og hjælpestoffernes art, mængde og pris,
6) den aftalte leveringsperiode,
7) den aftalte dato for første leverance.

§ 5, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. I § 5, stk. 1, indsættes efter »et«: »digitalt«.
§ 5, stk. 3, nr. 2 og 3 er indsat ved § 6.2 i
lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. De hidtidige nr. 2-5 bliver herefter nr. 4-7.

§ 6. Høstpantebrevet skal anmeldes til tinglysning senest 2 uger efter den dato for første leverance, der er angivet i pantebrevet. Såfremt pantebrevet ved anmeldelsen til tinglysning lider af en mangel, der medfører afvisning, skal det efter berigtigelse af mangelen på ny anmeldes til tinglysning senest 2 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse til anmelderen.

Stk. 2. Et høstpantebrev tinglyses efter reglerne for tinglysning af underpant i løsøre. Såfremt pantsætteren er ejer af ejendommen, skal der tillige foretages notering om pantebrevet på ejendommens blad i tingbogen.

§ 7. Leverancer af rå- og hjælpestoffer efter denne lov skal ske i tiden 1. august til 31. juli.

Stk. 2. Panteretten efter et høstpantebrev, der vedrører leverancer i tiden 1. januar til 31. juli, omfatter alle afgrøder, der høstes på ejendommen det pågældende år. Panteretten efter et pantebrev, der vedrører leverancer i tiden 1. august til 31. december, omfatter alle afgrøder, der høstes det følgende år.

Stk. 3. Panteretten går forud for alle tidligere stiftede panterettigheder i den faste ejendom med tilbehør og for panterettigheder efter tinglysningslovens § 47 b, stk. 2, samt virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c.

Stk. 4. Såfremt de pantsatte afgrøder omfatter sukkerroer dyrket i henhold til en kontrakt med en sukkerfabrik, går sukkerfabrikkens kontraktmæssige krav på dækning af udgiften til frø, handelsgødning, bekæmpelsesmidler, de i § 2, stk. 2, nævnte afgifter og sædvanlige leverings- og udbringningsomkostninger samt forskud og fragt forud for kreditors krav på fyldestgørelse i sukkerroerne.

Stk. 5. Såfremt flere høstpantebreve tinglyses med pant i den samme ejendoms afgrøder, er pantebrevene ligestillede.

§ 7, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2006? ved § 5.1 i lov nr. 560 af 24.06.2005: I § 7, stk. 3, indsættes efter »tinglysningslovens § 47 b, stk. 2«: », samt virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c«.

§ 8. Et høstpantebrev, der vedrører leverancer i tiden 1. januar til 31. juli, forfalder til indfrielse den herefter førstkommende 1. oktober. Et høstpantebrev, der vedrører leverancer i tiden 1. august til 31. december, forfalder til indfrielse den 1. oktober det følgende år.

Stk. 2. Såfremt begæring om udlæg ikke er indgivet til fogden inden den førstkommende 1. januar efter forfaldsdagen, bortfalder fortrinsretten. En måned efter fortrinsrettens bortfald sletter dommeren pantebrevet af personbogen samt noteringen i tingbogen foretaget i medfør af § 6, stk. 2, sidste pkt.

§ 9. Med bøde straffes den, som forsætligt overtræder bestemmelsen i § 3.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. august 1986.

Stk. 2. Lov nr. 50 af 14. februar 1951 om fortrinsret i høsten ophæves. Loven finder dog fortsat anvendelse på pantegæld stiftet senest 1. juni 1986.

Stk. 3. Lov nr. 242 af 8. juni 1966 om belåning af salgsafgrøder ophæves.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 22. maj 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/BRITTA SCHALL HOLBERG


Advokat Jørgen U. Grønborg