Lov om sommerhuse og campering m.v

Lovændringer

Kapitel 1: Erhvervsmæssig udlejning m.v., §§ 1-3
Kapitel 2: (Ophævet)
Kapitel 3: Selskabers erhvervelse af fast ejendom, § 8
Kapitel 4: Forskellige bestemmelser, §§ 9-13


Lovændringer

Lov om sommerhuse og campering m.v. jfr. lovbekg. nr. 920 af 22.12.1989

Som ændret ved

§ 67, stk. 1 i lov nr. 388 af 06.06.1991 (Lov om planlægning) fra d. 01.01.1992
§ 12 i lov nr. 447 af 31.05.2000 (Implementering af Århuskonventionen m.v.) fra d. 15.09.2000
§ 40 i lov nr. 145 af 25.03.2002 Lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner fra d. 01.01.2003
§ 7 i lov nr. 564 af 24.06.2005 (Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet) fra d. 01.01.2007
§ 11 i lov nr. 1571 af 20.12.2006 (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet) fra d. 01.01.2007.

Nu lovbekg. nr. 785 af 21.06.2007, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 391 af 25.05.2009 (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v.) fra d. 01.07.2009.
§ 1 i lov nr. 1271 af 16.12.2009 (Regler for campinghytter) fra d. 01.01.2010.
§ 4 i lov nr. 1383 af 21.12.2009 (Implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område) fra d. 28.12.2009.
§ 8 i lov nr. 484 af 11.05.2010 (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af miljøministeren.
§ 22 i lov nr. 580 af 18.06.2012 (Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet m.v.) fra d. 01.08.2012.

Nu lovbekg. nr. 949 af 03.07.2013, som ændret ved

§ 21 i lov nr. 86 af 28.01.2014 (Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.). Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden.
§ 16 i lov nr. 1658 af 20.12.2016 (Lov om Planklagenævnet) fra d. 01.02.2017.


Kapitel 1: Erhvervsmæssig udlejning m.v.

§ 1. Ejere og brugere af fast ejendom må ikke uden tilladelse efter § 2

1) erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 1 år udleje eller fremleje hus eller husrum på ejendommen til beboelse, medmindre det lejede skal anvendes til helårsbeboelse,
2) udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til opførelse af beboelsesbygning på det lejede, medmindre bygningen skal anvendes til helårsbeboelse,
3) erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering.

Stk. 2. Indgåelse af enkelte lejemål vedrørende sådanne husrum på en landbrugs- eller skovbrugsejendom, som ikke er tilvejebragt med udlejning som formål, omfattes ikke af pligten til at indhente tilladelse til erhvervsmæssig udlejning efter stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Er ejeren eller brugeren et selskab, en forening eller anden sammenslutning, en privat institution, en stiftelse eller et legat, eller benyttes ejendommen til ferieophold for de ansatte i den erhvervsvirksomhed, der er ejer eller bruger, kræves tilladelse efter § 2 uanset lejemålets varighed, og selv om udlejen eller fremlejen ikke er erhvervsmæssig, eller ejendommen helt eller delvis stilles til rådighed uden vederlag.

Stk. 4. For selvstændig erhvervsvirksomhed, der modtager overnattende gæster med mulighed for servering eller virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, gælder stk. 1-3 kun, hvis der til virksomheden er knyttet huse eller hytter, der udlejes for mere end 5 nætter ad gangen, eller areal til campering.

 

§ 1, stk. 4 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 391 af 25.05.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: Stk. 4. For virksomhed, der er omfattet af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., eller virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål gælder stk. 1-3 kun i det omfang, der til virksomheden er knyttet huse eller hytter, der udlejes for mere end 5 nætter ad gangen, eller areal til campering.

§ 2. Tilladelsen gives af miljøministeren. Ved afgørelsen af, om tilladelse skal meddeles, skal der bl.a. lægges vægt på hensynet til at bevare naturværdier, turistmæssige hensyn, de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige interesser og trafikale og sanitære hensyn.

Stk. 2. Miljøministeren kan bemyndige kommunalbestyrelsen til efter retningslinier fastsat af ministeren at træffe afgørelse om meddelelse af tilladelser efter stk. 1.

Stk. 3. Miljøministeren fastsætter sagsbehandlingsregler for meddelelse af tilladelse efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf samt regler om pligt for ejere og brugere omfattet af sådanne tilladelser til at give oplysninger til tjenestemodtagere, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser.

 

§ 2, stk. 2 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 2, stk. 2, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.
§ 2, stk. 3 er indsat ved § 4.1 i lov nr. 1383 af 21.12.2009 fra d. 28.12.2009.

§ 3. Miljøministeren kan fastsætte forskrifter om indretning og benyttelse af campingpladser, herunder campinghytter. Forskrifterne kan tillægges virkning for bestående campingpladser.

 

§ 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1271 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. I § 3, 1. pkt., indsættes efter »benyttelse af campingpladser«: », herunder campinghytter«.

§ 4. Ved en campinghytte forstås en mindre beboelsesenhed, som anvendes til udlejning eller udlån til ferieformål på en campingplads, og som ikke udgør en selvstændig ejendom.

Stk. 2. Campinghytter skal være placeret samlet. Arealer, hvorpå der er opført campinghytter, må ikke udstykkes eller matrikuleres, således at der opstår en eller flere nye samlede faste ejendomme, hvorpå der er opført en eller flere campinghytter. Campinghytter må kun udlejes i perioden 1. marts-31. oktober, medmindre campingpladsen har tilladelse til vintercampering, jf. § 3. Ejere og brugere af fast ejendom, jf. § 1, må højst stille campinghytter til rådighed for samme campist i 4 uger årligt og må ikke tage imod bestilling mere end 1 år forud.

 

§ 4 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1271 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010.

Kapitel 2: Udnyttelse af ejendomme i sommerhusområder - Ophævet

 

Kapitel 2 er ophævet ved § 67, stk. 1, nr. 7 i lov nr. 388 af 06.06.1991  fra d. 01.01.1992. Hidtidig formulering: Kapitel 2

Udnyttelse af ejendomme i sommerhusområder

§ 4. Ejeren af fast ejendom beliggende i et sommerhusområde, jfr. lov om by- og landzoner, har efter påbud derom pligt til helt eller delvis at udnytte ejendommen som forudsat ved tilvejebringelsen af de bestemmelser, der gælder for området. Påbuddet kan indeholde krav om maksimale grundstørrelser og mindste husstørrelser samt udlæg af fællesarealer.
Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan kun meddeles i det omfang, dette er af væsentlig betydning for en hensigtsmæssig gennemførelse af den planlagte udvikling i området. Påbud meddeles af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. I tilfælde, hvor miljøministeren anser meddelelse af påbud for at være af væsentlig betydning af hensyn til sommerhusudviklingen i vedkommende egn som helhed, kan påbud dog meddeles af miljøministeren med tilslutning fra amtsrådet, efter at der er givet kommunalbestyrelsen lejlighed til at udtale sig.
Stk. 3. Påbud efter stk. 1 kan udformes således, at det pålægges ejeren at overholde en nærmere angiven tidsfølge med hensyn til foretagelse af de forskellige faktiske og retlige skridt, som gennemførelsen af den påbudte udnyttelse forudsætter. De påbudte foranstaltninger kan dog i deres helhed tidligst kræves opfyldt 2 år efter påbuddets meddelelse. Miljøministeren kan forlænge de fastsatte tidsfrister.
Stk. 4. Påbud efter stk. 1 kan kun meddeles den, der ejer en eller flere ejendomme, der er beliggende i sommerhusområder, og hvis samlede areal udgør mindst 1 ha. Ejer den pågældende flere ejendomme, er det uden betydning, om de er beliggende i forskellige sommerhusområder.
Stk. 5. Påbud er bindende for indehavere af rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Påbuddet tinglyses på ejendommen.

§ 5. Ejeren kan inden 6 måneder efter, at påbud er meddelt ham, forlange, at ejendommen overtages af staten for en pris, der svarer til værdien i handel og vandel.
Stk. 2. Overholder ejeren ikke et påbud efter § 4, kan miljøministeren bestemme, at staten overtager det areal, som påbuddet vedrører
Stk. 3. Ejeren kan forlange, at miljøministerens beslutning i henhold til stk. 2 træffes inden for en frist af 6 måneder.

§ 6. I mangel af aftale træffes afgørelse om erstatning for statens overtagelse i henhold til § 5 af de i lov om bestyrelsen af de offentlige veje omhandlede taksationsmyndigheder.
Stk. 2. Erstatningen for en pantebehæftet ejendom udbetales til panthaverne i prioritetsordenen, medens den eventuelt resterende del af beløbet udbetales til ejeren.

§ 7. I sommerhusområder må der, medmindre andet er fastsat i lokalplan eller i de vedtægter, der er opretholdt i medfør af § 59 i lov om kommuneplanlægning, ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse opføres mere end en beboelsesbygning på en selvstændigt matrikuleret ejendom.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7 a. En beboelsesbygning i et sommerhusområde må ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Dog må overnatning i den nævnte periode ske i forbindelse med kortvarige ferieophold, weekends eller lignende.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at en beboelsesbygning i et sommerhusområde som nævnt i stk. 1 må anvendes til overnatning fra 1. oktober til 31. marts ud over kortvarige ferieophold m.v.
Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på en beboelsesbygning i et sommerhusområde, hvis bygningen blev anvendt til helårsbeboelse på det tidspunkt, hvor området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet.

§ 7 b. Retten til at anvende en beboelsesbygning som nævnt i § 7 a, stk. 3, til helårsbeboelse bortfalder, når bygningen ikke har været benyttet til helårsbeboelse i en periode på 3 år.
Stk. 2. En dispensation til at anvende en beboelsesbygning i et sommerhusområde til helårsbeboelse bortfalder, når bygningen ikke længere anvendes til helårsbeboelse. Kommunalbestyrelsen kan dog opretholde dispensationen, hvis særlige grunde taler derfor.

§ 7 c. Afgørelser, der er truffet i henhold til § 7 a, stk. 2, og § 7 b, stk. 2, kan indbringes for det miljøankenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse.
Stk. 2. Ved behandlingen af klagesager som nævnt i stk. 1 medvirker sagkyndige medlemmer, der beskikkes af miljøministeren for indtil 4 år ad gangen efter indstilling fra:
1. Kommunernes Landsforening,
2. Amtsrådsforeningen i Danmark.
Stk. 3. Til behandlingen af de enkelte sager udpeger formanden 2 beskikkede medlemmer, således at der deltager en fra hver af de to grupper.
Stk. 4. Nævnet er i sin virksomhed uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for miljøankenævnets behandling af sager efter denne lov, herunder antallet af beskikkede medlemmer og regler om gebyr for indbringelse af sager. I forbindelse hermed kan ministeren fastsætte regler om, at formanden uden deltagelse af sagkyndige medlemmer kan træffe afgørelse i sager, der skønnes ikke at frembyde tvivl.
Stk. 6. Klage til miljøankenævnet kan indgives af:

Stk. 7. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt de pågældende. Klage skal indsendes til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen giver den, der har fået underretning om afgørelsen, underretning om, at klage er indgivet.
Stk. 8. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre miljøankenævnet opretholder tilladelsen.

Kapitel 3: Selskabers erhvervelse af fast ejendom

§ 8. Selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, private institutioner, stiftelser og legater må ikke erhverve fast ejendom uden miljøministerens tilladelse, medmindre ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse eller i erhvervsøjemed.

Stk. 2. Ved anmeldelse til tinglysning af et dokument om erhvervelse af fast ejendom skal dette, når erhververen er et selskab m.v. som nævnt i stk. 1, være ledsaget af en tilladelse efter stk. 1 eller indeholde erhververens erklæring om, at betingelserne for at erhverve ejendommen uden sådan tilladelse er opfyldt. Miljøministeren fastsætter regler om erklæringens indhold.

Stk. 3. Hvis tilladelse eller erklæring ikke foreligger, sætter dommeren i overensstemmelse med reglerne i tinglysningsloven en frist til fremskaffelse af tilladelsen eller erklæringen.

Kapitel 4: Forskellige bestemmelser

§ 9. Aftaler, der er indgået i strid med loven eller må antages at være indgået med det formål at omgå den, er ugyldige.

§ 10. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige forhold, der er i strid med denne lov. Består forholdet i en ulovlig brug, påhviler pligten tillige brugeren.

Stk. 2. De i § 10 a, stk. 1 og 2, nævnte myndigheder kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbuddet aflyse fra tingbogen.

Stk. 3. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et af vedkommende myndighed meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges ejeren eller brugeren inden en fastsat tidsfrist under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet.

Stk. 4. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan vedkommende myndighed foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.

 

§ 10, stk. 2 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10, stk. 2, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

§ 10 a. Miljøministeren påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af § 4 og af de regler, der er fastsat med hjemmel i § 2, stk. 2 og 3, og § 3, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, og stk. 3.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte myndigheder påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

Stk. 4. Bliver de i stk. 1 og 2 nævnte myndigheder opmærksom på et ulovligt forhold, skal den pågældende myndighed søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af kommunalbestyrelsens tilsynsvirksomhed.

 

§ 10 a, stk. 1 er ændret ved § 7.3 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10 a, stk. 1 , udgår »og stk. 3«.
§ 10 a, stk. 2 ophæves ved § 7.4 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5. Hidtidig formulering: § 10, stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af §§ 7 og 7 a.

§ 10 a, stk. 3, der bliver stk. 2, er ændret ved § 7.5 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10 a, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.
§ 10 a, stk. 4 og 5, der bliver stk. 3 og 4, er ændret ved § 7.6 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10 a, stk. 4 og 5, der bliver stk. 3 og 4, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.
§ 10 a, stk. 6, der bliver stk. 5, er ændret ved § 7.7 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10 a, stk. 6 , der bliver stk. 5, ændres »de i stk. 2 og 3 nævnte myndigheders« til: »kommunalbestyrelsens«.
§ 10 a stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1271 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. Hidtidig formulering:
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af de regler, der er fastsat med hjemmel i § 2, stk. 2, og § 3, jfr. § 1, stk. 1, nr. 3, og stk. 3.
§ 10 a, stk. 2 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 1383 af 21.12.2009 fra d. 28.12.2009. I § 10 a, stk. 2, indsættes efter »§ 2, stk. 2«: »og 3«.

§ 10 b. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 1 og § 4
2) overtræder vilkår, der er fastsat efter § 2,
3) undlader at efterkomme et påbud efter § 10, stk. 3.

Stk. 2. I forskrifter, som fastsættes i henhold til § 2, stk. 3, og § 3, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

 

§ 10 b, stk. 1, nr. 1.3 er ændret ved § 7.8 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: § 10 b, stk. 1, nr. 1-3:
1) overtræder §§ 1, 7 og 7 a,
2) overtræder vilkår, der er fastsat efter §§ 2, 7 eller 7 a,
3) undlader at efterkomme et påbud efter §§ 4 og 10, stk. 3.
§ 10 b, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1271 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. Hidtidig formulering:
1) overtræder § 1,
§ 10 b, stk. 2 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 1383 af 21.12.2009 fra d. 28.12.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. I forskrifter, som fastsættes i henhold til § 3, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 10 c. (Ophævet).

 

§ 10 c er ophævet ved § 7.9 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: § 10 c. Betingelser, der knyttes til afgørelser truffet i medfør af § 7, er bindende for ejeren og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Betingelserne tinglyses på ejendommen ved kommunalbestyrelsens foranstaltning. Tilladelser efter § 7 a skal ligeledes tinglyses på ejendommen ved kommunalbestyrelsens foranstaltning.

§ 10 d. Miljø- og energiministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke, eller kun for så vidt angår retlige spørgsmål, skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

 

§ 10 d er indsat ved § 12.1 i lov nr. 447 af 31.05.2000  fra d. 15.09.2000.
§ 10 d, stk. 1 er ændret ved § 11.1 i
lov nr. 1571 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 10 d, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.
§ 10 d, stk. 2 er ændret ved § 11.2 i
lov nr. 1571 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 10 d, stk. 2, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.
§ 10 d, stk. 3 er indsat ved § 11.3 i
lov nr. 1571 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007.
§ 10 d, stk. 2 er ændret ved § 16.1 i lov nr. 1658 af 20.12.2016 fra d. 01.02.2017. Efter »ikke« indsættes: », eller kun for så vidt angår retlige spørgsmål,«.

§ 10 e. Afgørelser truffet efter §§ 2 og 8 af erhvervs- og vækstministeren eller afgørelser truffet efter bemyndigelse af en kommunalbestyrelse, jf. § 2, stk. 2, kan påklages til Planklagenævnet.

Stk. 2. Klageberettiget er

1) adressaten for afgørelsen,

2) offentlige myndigheder og

3) enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om klageadgangen, herunder om frister for indgivelse af klage, om frister og proces for parternes afgivelse af bemærkninger, om nævnets sagsoplysning og -behandling og om obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger samt regler om, at klagerne skal betale et gebyr for at få behandlet en klage.

 

§ 10 e er indsat ved § 12.1 i lov nr. 447 af 31.05.2000  fra d. 15.09.2000.
§ 10 e, stk. 1 er ændret ved § 7.10 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10 e, stk. 1, ændres »et amtsråd« til: »en kommunalbestyrelse«.
§ 10 e, stk. 1 er ændret ved § 11.4 i
lov nr. 1571 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 10 e, stk. 1, udgår »eller efter bemyndigelse af en styrelse, jf. § 10 d,«.
§ 10 e, stk. 1 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 484 af 11.05.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af miljøministeren. I § 10 e, stk. 1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.
§ 10 e, stk. 2 og 3 er ophævet ved § 8.2 i lov nr. 484 af 11.05.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af miljøministeren. Hidtidig formulering:
Stk. 2. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i klager efter loven, når klagen skønnes ikke at indeholde spørgsmål af meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 3. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
§ 10 e, stk. 4 og 5 er ændret ved § 8.3 i lov nr. 484 af 11.05.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af miljøministeren. I § 10 e, stk. 6 og 7, der bliver stk. 4 og 5, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.
§ 10 e, stk. 4 er ophævet og stk. 4-6 er indsat ved § 22.1 i lov nr. 580 af 18.06.2012 fra d. 01.08.2012. Hidtidig Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.get af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
§ 10 e, stk. 4, 1. pkt. er ophævet og 1.-3. pkt. er indsat ved § 21.1 i
lov nr. 86 af 28.01.2014.Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden. 2. og 3. pkt. bliver herefter 4. og 5. pkt. Hidtidig formulering: Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har  truffet afgørelsen.
§ 10 e, stk. 4, 1. pkt. er ophævet og 1.-3. pkt. er indsat ved § 21.1 i
lov nr. 86 af 28.01.2014
§ 10 e, stk. 7 og 8 er indsat ved § 21.2 i lov nr. 86 af 28.01.2014. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden. Stk. 7 bliver herefter stk. 9.
§ 10 e er ændret ved § 16.2
i lov nr. 1658 af 20.12.2016 fra d. 01.02.2017. Hidtidig formulering: Afgørelser truffet efter lovens §§ 2 og 8 af miljø- og energiministeren eller afgørelser truffet efter bemyndigelse af en kommunalbestyrelse, jf. § 2, stk. 2, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Stk. 2. Klageberettiget er 1)   adressaten for afgørelsen, 2)   offentlige myndigheder og 3)   enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Stk. 4. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 18 b, stk. 2-4, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Stk. 5. Når myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Stk. 6. Myndigheden skal straks underrette Natur- og Miljøklagenævnet, hvis den, efter at klagen er videresendt til nævnet, inddrages i forhandlinger med adressaten for afgørelsen og klageren om tilpasninger af det ansøgte projekt, der er af betydning for klagen. Natur- og Miljøklagenævnet kan sætte behandlingen af sagen i bero, indtil forhandlingerne er afsluttet. Myndigheden underretter nævnet om resultatet af forhandlingerne, når de er afsluttet. Stk. 7. Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Natur- og Miljøklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises. Stk. 8. Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 4, 4. og 5. pkt., og stk. 5 ikke anvendelse. Stk. 9. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.  

§ 11. Kommunalbestyrelser, told- og skatteforvaltningen og tinglysningsmyndigheder skal afgive indberetning til miljøministeren, hvis de kommer til kundskab om virksomhed, der kan være omfattet af § 1. Kommunalbestyrelser skal tillige afgive indberetning til miljøministeren, når en ejendom ikke udnyttes efter et meddelt påbud.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligten og pålægge andre myndigheder end de i stk. 1 nævnte at afgive indberetning.

 

§ 11, stk. 1, 1. og 2. pkt. ved § 7.11 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 11, 1. pkt., ændres »Amtsråd, kommunalbestyrelser« til: »Kommunalbestyrelser«, og i 2. pkt. udgår »det skønnes, at der bør meddeles påbud efter § 4, eller«.
§ 11, stk. 1 er ændret ved § 11.5
i lov nr. 1571 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: § 11. stk. 1. Kommunalbestyrelser og tinglysningsmyndigheder skal afgive indberetning til miljøministeren, hvis de kommer til kundskab om virksomhed, der kan være omfattet af § 1. Kommunalbestyrelser skal tillige afgive indberetning til miljøministeren, når en ejendom ikke udnyttes efter et meddelt påbud.

§ 11 a. (Ophævet).

 

§ 11 a er indsat ved § 40.1 i lov nr. 145 af 25.03.2002 fra d. 01.01.2003.
§ 11 a er ophævet ved § 7.12 i i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: § 11 a. I Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner udøver kommunalbestyrelsen de opgaver, som loven henlægger til amtsrådene, eller som i henhold til bemyndigelse henlægges til amtsrådene.

§ 12. Loven træder i kraft den 1. september 1972.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 8 kommer til anvendelse på alle erhvervelser, der anmeldes til tinglysning efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 3. Den, der den 9. februar 1972 lovligt drev erhvervsmæssig virksomhed, som omfattes af bestemmelsen i § 1, har krav på tilladelse til videreførelse af virksomheden i samme omfang som hidtil, hvis ansøgning herom indgives senest den 31. december 1972.

 

§ 12, stk. 3 er ophævet ved § 67, stk. 1, nr. 7 i lov nr. 388 af 06.06.1991  fra d. 01.01.1992. Hidtidig formulering: § 12, stk. 3. Der kan kun meddeles påbud efter § 4, for så vidt angår ejendomme, der er erhvervet efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende. Påbud kan ikke meddeles til ejeren af en ejendom, som er overgået til ejeren fra dennes ægtefælle, fra beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller fra beslægtede i ejerens sidelinje så nær som søskende eller disses børn, hvis den tidligere ejer har erhvervet ejendommen før lovens bekendtgørelse i Lovtidende. Påbud kan heller ikke meddeles til ejeren af en ejendom, som er overgået til ejeren fra beslægtede i opstigende linje, hvis den tidligere ejer har erhvervet ejendommen fra sin ægtefælle, og hvis denne har erhvervet ejendommen før lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


 

§§ 2 og 3 i lov nr. 207 af 25. maj 1983 om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. er sålydende:

§ 2. (Ophævet.)

§ 3. (Ophævet.)

 

§ 13 i lov nr. 250 af 23. maj 1984 om ændring af forskellige miljø- og planlægningslove (håndhævelse), som ændrer § 10, § 10 a og § 10 b, er sålydende:

§ 13. Loven træder i kraft den 1. august 1984.

Stk. 2. (Udeladt.)

 

§ 3 i lov nr. 190 af 15. maj 1985 om ændring af lov om kommuneplanlægning og lov om sommerhuse og campering m.v., som ændrer § 10 b, er sålydende:

§ 3. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. 1)

 

§ 32 i lov nr. 192 af 29. marts 1989 om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af nedlæggelsen af Hovedstadsrådet, som ændrer § 7 c, er sålydende:

§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

 

Lov nr. 388 af 6. april 1991 om planlægning, som ophæver kapitel 2 og § 12, stk. 3, indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 65. Loven træder i kraft den 1. januar 1992. § 41 træder dog i kraft den 1. oktober 1991. § 67, stk. 1, nr. 5, træder i kraft ved miljøministerens bekendtgørelse for så vidt angår ophævelse af § 3, stk. 3, om nedsættelse af Tilbudspligtnævnet i lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt.

§ 66. Sager, der er indbragt for miljøministeren, Planstyrelsen, Miljøankenævnet eller Tilbudspligtnævnet før lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Det samme gælder forslag til planer, når forslaget er offentliggjort før den 1. januar 1992. Forslag til planer kan dog færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, hvis forslaget er offentliggjort før den 1. juli 1992.

§ 68. Region-, kommune- og lokalplaner, der er tilvejebragt efter de hidtidige planlove, opretholdes, indtil de ændres efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. Følgende planer m.v. i henhold til den hidtidige bygge- og byplanlovgivning bortfalder i den udstrækning, de er uforenelige med en lokalplan, og kan i øvrigt ophæves ved bestemmelser herom i en lokalplan: Byplanvedtægter, markplaner, reguleringsplaner, udredningsplaner, retningsplaner, magelægsplaner, beslutninger om friholdelse af et område for bebyggelse samt beslutninger om bevaring af bebyggelsers ydre fremtræden.

§ 69. Bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger efter hidtidig planlovgivning, jf. § 67, stk. 1, nr. 1-8, opretholdes, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter med hjemmel i denne lov.

Stk. 2. (Udeladt.)

 

Lov nr. 447 af 31. maj 2000 om ændring af visse miljølove, som indsætter nye § 10 d og § 10 e, indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. september 2000, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 - 4. (Udeladt)

 

Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner, som indsætter nyt § 11 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.

Stk. 2. Regionplanen for Bornholm og kommuneplanerne for Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner opretholdes, indtil de erstattes af en region- og kommuneplan for Bornholm efter lov om planlægning som ændret ved denne lov.

 

Lov nr. 564 af 24. juni 2005 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet), som ændrer § 2, § 10, § 10 a, § 10 b, § 10 e og § 11, samt ophæver § 10 c og § 11 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 - 8 . (Udeladt.)

 

Lov nr. 1571 af 20. december 2006 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet), som ændrer § 10 d, § 10 e og § 11, samt indsætter nyt § 10 d, stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt.)

Miljøministeriet, den 21. juni 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen

Officielle noter

1) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 22. maj 1985.
 

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

12-12-18