Retsafgiftsloven 2021

Link til den tidligere retsafgiftslov

Almindelige bemærkninger

Specielle bemærkninger

Lovændringer


Afsnit I: Afgifter for borgerlige retssager i første instans m.v.

Kapitel 1: Borgerlige retssager, §§ 1-9

Kapitel 2: Midlertidige afgørelser om forbud eller påbud, § 10

Kapitel 3: Bevisoptagelse m.v., § 11

Afsnit II: Afgifter for foged- og auktionsforretninger

Kapitel 4: Betalingspåkrav, § 12

Kapitel 5: Fogedforretninger, §§ 13-14

Kapitel 6: Auktion, §§ 15-17

Afsnit III: Afgifter for skifte

Kapitel 7: Anmodninger til skifteretten m.v., §§ 18-22

Kapitel 8: Konkursbehandling, § 23

Kapitel 9: Ægtefælleskifte m.v., §§ 24-26

Kapitel 10: Dødsbobehandling, §§ 27-32

Afsnit IV: Afgifter for notarialforretninger, kopier og udskrifter

Kapitel 11: Notarialforretninger, §§ 33-34

Kapitel 12: Kopier og udskrifter m.v., § 35

Afsnit V: Afgifter for appel

Kapitel 13: Anke, §§ 36-41

Kapitel 14: Kære, §§ 42-44

Kapitel 15: Ansøgning om ekstraordinær genoptagelse eller anke, § 45

Afsnit VI: Almindelige bestemmelser

Kapitel 16: Afgifternes betaling m.v., §§ 46-48

Kapitel 17: Internationale overenskomster, § 49

Afsnit VII: Slutningsbestemmelser

Kapitel 18: Ikrafttræden m.v., §§ 50-53


Lovændringer

Lov nr. 425 af 16.03.2021, som ændret ved

§ 5 i lov nr. 1793 af 28.12.2023 (Refusion af udlejerens udgifter til månedlige forbrugsmålinger, rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelovgivningen og tilbudspligt) fra d. 01.01.2024.Afsnit I: Afgifter for borgerlige retssager i første instans m.v.


Kapitel 1: Borgerlige retssager

§ 1. Ved anlæg af en borgerlig retssag betales 1.500 kr.

Stk. 2. For sager, der ikke har økonomisk værdi, eller som har en økonomisk værdi på højst 100.000 kr., betales dog ved sagens anlæg 750 kr. Det samme gælder for sager, der alene angår:

1) Servitutter og partielle brugsrettigheder, for hvilke der ikke betales vederlag.

2) Mortifikation af værdipapirer, servitutter, brugsrettigheder eller grundbyrder.

3) Erhvervelse af ejendomsdom.

4) Dødsformodning.

§ 2. I borgerlige retssager, der har en økonomisk værdi på mere end 100.000 kr., betales afgift for hovedforhandlingen eller skriftlig behandling, der træder i stedet herfor. Afgiftspligten påhviler den, der har anlagt sagen, jf. dog § 5.

Stk. 2. Afgift efter stk. 1 betales dog ikke i sager, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-4.

Stk. 3. Afgiften efter stk. 1 udgør 3.000 kr. i sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 3 eller 4.

Stk. 4. I andre sager fastsættes afgiften efter stk. 1 i forhold til sagens værdi efter følgende tabel:

Sagens værdi

100.001-250.000 kr.

250.001-500.000 kr.

500.001-1.000.000 kr.

1.000.001-2.000.000 kr.

2.000.001-3.000.000 kr.

3.000.001-4.000.000 kr.

4.000.001-5.000.000 kr.

5.000.001-6.000.000 kr.

Over 6.000.000 kr.

Afgift

3.000 kr.

8.000 kr.

14.000 kr.

35.000 kr.

60.000 kr.

85.000 kr.

110.000 kr.

135.000 kr.

160.000 kr.

Stk. 5. Afgiften efter stk. 1 forfalder til betaling, når retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandlingen, dog tidligst 3 måneder før hovedforhandlingen. Afgiftspligten bortfalder, hvis retten senest 2 uger før hovedforhandlingens begyndelse modtager meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

Stk. 6. I sager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling, forfalder afgiften efter stk. 1 til betaling, når retten træffer beslutning om skriftlig behandling. Afgiftspligten bortfalder, hvis retten inden indleveringen af det sidste procedureindlæg modtager meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

§ 3. Sagens værdi bestemmes efter påstanden i stævningen. Ved fastsættelsen af afgiften efter § 2 bestemmes sagens værdi dog efter påstanden på det tidspunkt, hvor afgiften forfalder til betaling, jf. § 2, stk. 5 og 6. Omfatter påstanden flere krav, er sagens værdi den samlede værdi af disse krav, også hvor sagen anlægges af flere sagsøgere eller mod flere sagsøgte. Renter og omkostninger medregnes ikke.

Stk. 2. Angår påstanden en ydelse, der skal betales et ubestemt antal gange, beregnes værdien ved at gange ydelserne pr. år med ti, jf. dog stk. 3. Angår påstanden en ydelse, der skal betales et bestemt antal gange, beregnes værdien ved at gange ydelsen pr. gang med antallet af gange, ydelsen skal betales. Værdien kan dog ikke overstige ydelserne pr. år ganget med ti, jf. dog stk. 3. Er ydelserne ikke af samme størrelse, lægges ydelserne for det sidste år inden sagens anlæg til grund for beregningen.

Stk. 3. Værdien af sager i henhold til lejelovgivningen beregnes, når sagen omfattes af stk. 2, 1. pkt., ved at gange den årlige ydelse, påstanden angår, med fem. Omfattes sagen af stk. 2, 2. pkt., kan værdien ikke overstige ydelserne pr. år ganget med fem. For sager om opsigelse eller ophævelse af lejemål fastsættes sagens værdi dog til 1 års leje.

Stk. 4. Kan sagens værdi ikke bestemmes på grundlag af påstanden i stævningen, skal sagsøgeren anslå værdien så nøjagtigt som muligt. Om fornødent ansætter retten værdien ved et skøn.

Stk. 5. Udvides påstanden, omberegnes afgiften på grundlag af den udvidede påstand.

§ 4. Adcitationssøgsmål og interventionssøgsmål efter retsplejelovens § 251 anses som selvstændige søgsmål. For indtræden i sager efter retsplejelovens § 252 betales ingen afgift.

§ 5. Nedlægger sagsøgte påstand om selvstændig dom, betragtes denne påstand som et selvstændigt søgsmål.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvor sagsøgte i en sag om krænkelse af en immaterialrettighed kun kan anfægte immaterialrettens gyldighed ved at nedlægge en påstand om ugyldighed.

§ 6. Afgiften tilbagebetales, hvis retten hæver sagen i medfør af retsplejelovens § 361.

§ 7. Der betales ikke ny afgift i en sag, der genoptages.

Stk. 2. Hjemvises en sag til ny behandling i tidligere instans, betales ikke ny afgift for den fornyede behandling.

§ 8. Afgiftsfri er sager om:

1) Nægtelse af valgret til Folketinget, regionsrådet, kommunalbestyrelsen eller Europa-Parlamentet.

2) Adoption.

3) Familieretlige spørgsmål, der behandles efter retsplejelovens kapitel 42.

4) Fuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

5) Værgemål.

6) Prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse.

7) Prøvelse af administrative afgørelser efter § 112 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

8) Beslutninger om administrativ udvisning m.v. behandlet efter udlændingelovens kapitel 7 b.

9) Stadfæstelse af arrest, for så vidt der her i landet er anlagt sag om den fordring, for hvilken arrest er gjort.

Stk. 2. Afgiftsfri er endvidere sager, der anlægges i henhold til lejelovens § 45, og sager, der vedrører huslejeregulering, udvendig vedligeholdelse af ejendommen eller forbedringer, når ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, jf. lejelovens §§ 4, 6 og 7.

§ 8, stk. 2 er ændret ved § 5.1 i lov nr. 1793 af 28.12.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Stk. 2. Afgiftsfri er endvidere sager, der anlægges i henhold til lejelovens § 49, og sager, der vedrører kapitel II-V i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

§ 9. Afgift betales ikke af:

1) En statstjenestemand, der anlægger sag efter ordre.

2) En part, der er fritaget for betaling af afgifter i medfør af retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 1.

3) En part, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved sagen, og som opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens § 325.

Stk. 2. Retten træffer afgørelse om betaling af sagsomkostninger, som om der ikke var afgiftsfrihed efter stk. 1, nr. 1 eller 3, herunder et skønsmæssigt fastsat beløb svarende til de afgifter, der efter sagens værdi skulle have været betalt. Pålægges modparten at betale sagsomkostninger svarende til de afgifter, der skulle have været betalt, tilfalder beløbet statskassen.


Kapitel 2: Midlertidige afgørelser om forbud eller påbud

§ 10. For anmodning om meddelelse af forbud eller påbud betales 750 kr.

Stk. 2. §§ 7-9 finder tilsvarende anvendelse.


Kapitel 3: Bevisoptagelse m.v.

§ 11. For anmodning om bevisoptagelse, der ikke sker under eller til brug for en her i landet anlagt retssag eller sag om midlertidig afgørelse om forbud eller påbud, betales 750 kr. Der betales ny afgift efter 1. pkt. for en anmodning om besvarelse af supplerende spørgsmål til et syn og skøn, som fremsættes mere end 3 måneder efter skønserklæringens afgivelse.

Stk. 2. For anmodning efter voldgiftslovens § 5 betales 750 kr.

Stk. 3. Søforklaringer er afgiftsfri.

Stk. 4. §§ 7-9 finder tilsvarende anvendelse.


Afsnit II: Afgifter for foged- og auktionsforretninger


Kapitel 4: Betalingspåkrav

§ 12. For betalingspåkrav betales 750 kr.

Stk. 2. Afgiftspligten bortfalder, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens § 490 eller konkurslovens §§ 12 c, 31 eller 207 og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse i så fald undlades, jf. retsplejelovens § 477 d, stk. 1.

Stk. 3. §§ 7-9 finder tilsvarende anvendelse.


Kapitel 5: Fogedforretninger

§ 13. For anmodning om følgende fogedforretninger betales 750 kr.:

1) Udlæg.

2) Fuldbyrdelse af domme, retsforlig og voldgiftskendelser, der ikke lyder på penge.

3) Indsættelses- og udsættelsesforretninger uden sædvanligt eksekutionsgrundlag.

4) Arrest.

5) Bistand til opretholdelse af forbud og påbud.

6) Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.

Stk. 2. Når tvangsfuldbyrdelse iværksættes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., betales ikke afgift efter stk. 1, nr. 1, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Anmodes der straks i tilslutning til en tilbagetagelsesforretning om udlæg efter kreditaftalelovens § 42, betales ikke afgift efter stk. 1, nr. 1, jf. dog stk. 6.

Stk. 4. Angår fogedforretningen samme krav hos flere skyldnere, betales afgift efter stk. 1 for hver skyldner. Dette gælder dog ikke, hvis skyldnerne er samlevende ægtefæller, eller hvor fogedforretningen angår fast ejendom, som tilhører skyldnerne i forening.

Stk. 5. Afgiftspligten efter stk. 1, nr. 1 og 4, bortfalder, hvis fogedretten efter retsplejelovens § 490, stk. 1, afviser at foretage udlægsforretning, eller hvis forretningen afvises efter konkurslovens §§ 12 c, 31 eller 207.

Stk. 6. Der skal betales ny afgift efter stk. 1, når rekvirenten, mere end 1 år efter at afgiftspligt er indtrådt, fremsætter ny anmodning vedrørende kravet over for samme fogedret eller fogedretten i en anden retskreds.

§ 14. Afgiftsfri er fogedforretninger vedrørende:

1) Bøder, konfiskerede værdier og sagsomkostninger i straffesager, der inddrives af det offentlige.

2) Afgifter og sagsomkostninger, som det påhviler domstolene at indkræve.

3) Krav, der tilkommer en part, der er fritaget for betaling af afgifter i medfør af retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 1.

4) Krav, der tilkommer en part, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved fogedsagen, og som opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens § 325.

5) Krav tillagt en statstjenestemand under en af tjenestemanden efter ordre anlagt sag.

6) Borgerlige krav fastsat under en offentlig straffesag.

7) Beslaglæggelse i tilknytning til meddelelse af forbud eller påbud, når retten har henvist spørgsmålet om beslaglæggelse til særskilt behandling ved fogedretten.

8) Afgørelser efter kapitel 2 a i lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område om, at en udenlandsk retsafgørelse skal anerkendes eller er eksigibel her i landet, eller at et udenlandsk officielt bekræftet dokument eller retsforlig er eksigibelt her i landet.


Kapitel 6: Auktion

§ 15. Der betales afgift efter reglerne i dette kapitel for:

1) Tvangsauktioner og frivillige auktioner, der afholdes af fogedretten over fast ejendom, registreret skib eller luftfartøj med tilhørende løsøre.

2) Tvangsauktioner, der afholdes af fogedretten over aktier, gældsbreve og andre fordringer.

§ 16. For anmodning om auktion betales 1.500 kr. Dog betales ikke afgift for anmodning om ny auktion i medfør af retsplejelovens § 576, stk. 1.

Stk. 2. Er der meddelt fri proces til auktionen, finder § 9, stk. 1, nr. 2, tilsvarende anvendelse.

§ 17. Afsluttes auktionen med hammerslag, betales yderligere 1.500 kr. Afholdes der ny auktion i medfør af retsplejelovens § 576, betales kun afgift én gang.

Stk. 2. Afgiftspligten efter stk. 1 indtræder ved auktionens slutning.


Afsnit III: Afgifter for skifte


Kapitel 7: Anmodninger til skifteretten m.v.

§ 18. For en fordringshavers begæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling betales 1.500 kr.

Stk. 2. Indgiver flere fordringshavere begæring på forskelligt grundlag, betales afgift af hver fordringshaver for sig, hvad enten begæringerne er indeholdt i et eller flere dokumenter. Indgiver en forening af erhvervsdrivende eller lønmodtagere samtidig begæring på flere fordringshaveres vegne, betales dog kun afgift som for én begæring.

§ 19. Der betales 750 kr. for anmodning om:

1) Bistand til skifte af et bo efter § 1 i lov om ægtefælleskifte m.v.

2) Genoptagelse af et bo, jf. § 78 i lov om ægtefælleskifte m.v.

3) Dødsfaldskendelse.

4) Udnævnelse af granskningsmænd i henhold til selskabsloven.

5) Genoptagelse af boet efter et kapitalselskab i henhold til selskabslovens § 235.

Stk. 2. Samme afgift betales for anmodning fra en eller flere arvinger om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte.

§ 20. Afgiftsfri er anmodning om:

1) Udmeldelse af vurderingsmænd.

2) Førelse af testaments- eller arvelegitimationsvidner.

§ 21. Er der meddelt fri proces til begæringen eller anmodningen, finder § 9, stk. 1, nr. 2, tilsvarende anvendelse på begæring om konkurs og på anmodninger, der er nævnt i § 19, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2.

§ 22. Der betales afgift efter kapitel 1 for behandling af:

1) Tvister i konkursboer angående anmeldte fordringer og krav eller deres fortrinsret, jf. konkurslovens § 246.

2) Tvister, der indbringes for skifteretten i medfør af selskabslovens § 221, stk. 3.

3) Tvister, der indbringes for skifteretten i medfør af § 2 i lov om ægtefælleskifte m.v.

4) Tvister, der opstår i forbindelse med skifte af et dødsbo eller et uskiftet bo, og som forudsættes afgjort ved dom.

Stk. 2. Der betales afgift efter kapitel 3 for anmodning til skifteretten om bistand til sagens oplysning under et privat skifte af ægtefællers fællesbo eller sameje om flere særejeaktiver, jf. § 65 i lov om ægtefælleskifte m.v.

Stk. 3. Der betales afgift efter kapitel 5 for ind- og udsættelsesforretninger i medfør af konkurslovens § 112 eller § 73 i lov om ægtefælleskifte m.v.

Stk. 4. Begæring om pålæg af konkurskarantæne er afgiftsfri.


Kapitel 8: Konkursbehandling

§ 23. For konkursbehandling betales 9.000 kr.

Stk. 2. Der betales ikke afgift ved genoptagelse af en bobehandling.

Stk. 3. Afgiftspligten indtræder, når skifteretten afsiger konkursdekret.

Stk. 4. Afgiften forfalder til betaling, når udlodning kan ske, og betales af boets midler, jf. konkurslovens § 94, nr. 4.


Kapitel 9: Ægtefælleskifte m.v.

§ 24. Af boer, der i medfør af lov om ægtefælleskifte m.v. behandles ved bobehandler, betales 1.500 kr.

Stk. 2. Overstiger bobeholdningen 1,5 mio. kr., betales yderligere 9.000 kr. Angår skiftet en del af boet, medregnes alene den del, der er omfattet af skiftet.

Stk. 3. Afgiftspligten indtræder, når skifteretten henviser boet til bobehandler.

Stk. 4. Afgiften forfalder til betaling, når boopgørelsen er endelig. Afbrydes skiftet, jf. § 30 i lov om ægtefælleskifte m.v., forfalder afgiften til betaling, når de afgiftspligtige modtager meddelelse om afgiftsberegningen.

§ 25. Kan størrelsen af afgiften efter § 24 i tilfælde, hvor skiftet afbrydes, jf. § 30 i lov om ægtefælleskifte m.v., ikke afgøres på grundlag af de foreliggende oplysninger, kan skifteretten pålægge de afgiftspligtige inden en nærmere fastsat frist at fremkomme med de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse om afgiftspligten.

Stk. 2. Fremkommer oplysningerne ikke inden den fastsatte frist, kan skifteretten pålægge de afgiftspligtige daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil oplysningerne fremkommer.

§ 26. En lodtager i boet hæfter solidarisk for afgiften efter § 24 med værdien af det, denne har modtaget, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved skifte af ægtefællers fællesbo gælder § 44 i lov om ægtefælleskifte m.v.


Kapitel 10: Dødsbobehandling

§ 27. Af boer, der udleveres til privat skifte, herunder forenklet privat skifte, eller som behandles ved bobestyrer, betales 1.500 kr.

§ 28. Af boer, der behandles efter de almindelige regler om privat skifte eller ved bobestyrer, betales yderligere 9.000 kr., hvis arvebeholdningen i henhold til boopgørelsen overstiger 1,5 mio. kr.

Stk. 2. I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet bo, afgøres afgiftspligten efter stk. 1 på grundlag af den formueoversigt, der skal indleveres efter arvelovens § 22.

§ 29. Afgiftspligten efter §§ 27 og 28 indtræder ved boets udlevering.

Stk. 2. Der betales ikke afgift på ny, hvis et bo genoptages eller udleveres til en anden behandlingsmåde.

§ 30. I boer, der udleveres til privat skifte, herunder forenklet privat skifte, forfalder afgiften efter § 27 til betaling ved boets udlevering. Afgiften efter § 28 forfalder til betaling, når boopgørelsen er endelig.

Stk. 2. I boer, der behandles ved bobestyrer, forfalder afgiften efter §§ 27 og 28 til betaling, når udlodning kan ske. Overgår boet inden udlodningen til anden behandlingsmåde, skal der i forbindelse hermed betales afgift efter § 27.

Stk. 3. I boer omfattet af § 28, stk. 2, forfalder afgiften efter § 28 til betaling ved indlevering af formueoversigten.

§ 31. I privatskiftede boer hæfter arvingerne solidarisk for afgiften efter §§ 27 og 28.

Stk. 2. Arvinger, der ved boets udlevering er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller som var under konkurs, hæfter dog alene med værdien af det, de eller konkursboet har modtaget, og i det forhold, i hvilket arvingerne var berettigede til at modtage bos- og arvelod. Begrænsningerne finder tilsvarende anvendelse på regreskrav fra medarvinger.

§ 32. I boer, der behandles ved bobestyrer, betales afgiften efter §§ 27 og 28 af boets midler. Bobestyreren hæfter for afgiftens betaling.


Afsnit IV: Afgifter for notarialforretninger, kopier og udskrifter


Kapitel 11: Notarialforretninger

§ 33. For notarialforretninger betales 300 kr., jf. dog § 34.

Stk. 2. Vedrører en notarialforretning flere personer, betales afgift som for et tilsvarende antal forretninger, medmindre forretningen foretages under et på samme sted.

§ 34. For notarens bekræftelse af, at en kopi er i overensstemmelse med det originale dokument, betales 150 kr.


Kapitel 12: Kopier og udskrifter m.v.

§ 35. Der betales 150 kr. for:

1) Kopier, der udleveres af retten i medfør af retsplejelovens § 41 b, § 41 c, § 41 f, stk. 5, eller § 41 h.

2) Udskrifter, der udfærdiges af Tinglysningsretten.

3) Kopier, udskrifter og attester, der udfærdiges af Skibsregistret.


Afsnit V: Afgifter for appel


Kapitel 13: Anke

§ 36. For anke i den borgerlige retsplejes former betales ved indlevering af ankestævning 2.000 kr. ved anke til landsret og 4.000 kr. ved anke til Højesteret.

Stk. 2. Afgiften efter stk. 1 for anke til landsret er dog 1.000 kr., hvis ankesagen

1) ikke har økonomisk værdi eller har en økonomisk værdi på højst 100.000 kr. eller

2) er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-4.

§ 37. I ankesager, der har en økonomisk værdi på mere end 100.000 kr., betales afgift for hovedforhandlingen eller skriftlig behandling, der træder i stedet herfor, efter reglerne i § 2. I ankesager ved Højesteret forhøjes afgiften med 50 pct.

Stk. 2. Afgiftspligten efter stk. 1 påhviler appellanten, jf. dog § 5.

§ 38. Ankesagens værdi fastsættes på grundlag af den ændring, som påstås i den indankede dom. I øvrigt finder § 3 tilsvarende anvendelse.

§ 39. Indbringes en sag for Højesteret efter retsplejelovens § 368, stk. 5, skal der betales afgift for anke til Højesteret efter § 36. I afgiften fradrages afgift betalt for anken til landsret.

Stk. 2. Afvises en anke af Højesteret efter retsplejelovens § 368, stk. 6, jf. stk. 4, betales ikke ny afgift efter § 36, hvis den, der har indbragt sagen for Højesteret, derefter rettidigt indbringer sagen for landsretten.

§ 40. Afgiften tilbagebetales, hvis sagen hjemvises til ny behandling i tidligere instans.

§ 41. For anke af de sager, der er nævnt i § 8, stk. 1, nr. 1-3, 5, 6 og 8, betales ingen afgift.

Stk. 2. § 4, 2. pkt., og §§ 5, 7 og 9 finder tilsvarende anvendelse ved anke.


Kapitel 14: Kære

§ 42. For kære til landsret betales 750 kr. og for kære til Højesteret 1.500 kr.

§ 43. Afgiftsfri er kære iværksat af:

1) Parter i en sag, der er fritaget for afgift i medfør af § 8, stk. 1, nr. 1-8.

2) Parter, der er fritaget for afgift i medfør af § 9, stk. 1.

3) Anklagemyndigheden og sigtede i offentlige straffesager.

4) Beskikkede forsvarere og advokater vedrørende spørgsmål om vederlag.

§ 44. Afgiften tilbagebetales, hvis vedkommende ret eller myndighed omgør den påkærede kendelse eller beslutning eller den kærende helt eller delvis får medhold ved kæremålets afgørelse.


Kapitel 15: Ansøgning om ekstraordinær genoptagelse eller anke

§ 45. For ansøgning om genoptagelse eller anke i medfør af retsplejelovens § 399 betales 2.000 kr., medmindre parten har fri proces hertil.

Stk. 2. Afgiften tilbagebetales, hvis ansøgningen imødekommes.


Afsnit VI: Almindelige bestemmelser


Kapitel 16: Afgifternes betaling m.v.

§ 46. Er andet ikke bestemt, påhviler afgiftspligten den, der har indgivet anmodningen, og afgiften forfalder til betaling ved indgivelsen af anmodningen.

§ 47. Betales afgiften ikke til forfaldstid, giver den ret eller myndighed, hvortil anmodningen er indgivet, eller hvor sagen verserer, den, afgiftspligten påhviler, meddelelse om, at afgiften skal betales inden 2 uger fra modtagelsen af meddelelsen.

Stk. 2. Den, afgiftspligten påhviler, kan inden for den frist, der er nævnt i stk. 1, skriftligt gøre indsigelse mod afgiften. I så fald træffer retten ved kendelse afgørelse om afgiften, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Fremsættes der indsigelse mod en afgift for kære, sender den ret eller myndighed, hvis afgørelse kæres, sagen med sine eventuelle bemærkninger til appelinstansen, der herefter ved kendelse træffer afgørelse om afgiften.

Stk. 4. Byrettens, Tinglysningsrettens eller Sø- og Handelsrettens afgørelse efter stk. 2 kan med Procesbevillingsnævnets tilladelse kæres til landsretten. Sådan tilladelse kan gives, hvis kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Retsplejelovens § 389, stk. 4, § 393, stk. 1, 3 og 5, § 394, stk. 2, og §§ 396-398 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Landsrettens afgørelse efter stk. 2-4 kan kæres til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Retsplejelovens § 392, stk. 3 og 4, § 393, stk. 1, 3 og 5, § 394, stk. 2, og §§ 396-398 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Kære efter stk. 4 og 5 er afgiftsfri.

Stk. 7. Er der inden for fristen efter stk. 1 hverken sket betaling eller fremsat indsigelse, anses en anmodning om foretagelse af en retshandling, for hvilken der skal betales afgift ved indgivelsen af anmodningen, som bortfaldet. Er det afgiften efter § 2 eller § 37, jf. § 2, der ikke er betalt, afvises sagen, jf. dog § 5. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis afgiften er betalt kort efter fristens udløb og overskridelsen af fristen kan skyldes ekstraordinære omstændigheder uden for den afgiftspligtiges kontrol.

Stk. 8. Stk. 7 gælder tilsvarende, hvis afgiften ikke er betalt, senest 2 uger efter at den pågældende har modtaget meddelelse om rettens afgørelse efter stk. 2 eller 3. Er der inden denne frist indgivet ansøgning til Procesbevillingsnævnet efter stk. 4 eller 5, og har den, der har fremsat anmodningen, underrettet retten herom, er fristen dog, 2 uger efter at den pågældende har modtaget meddelelse om Procesbevillingsnævnets afgørelse, eller, hvis kæretilladelse gives og kære sker inden 2 uger herefter, 2 uger efter at den pågældende har modtaget meddelelse om, at kæresagen er afsluttet.

Stk. 9. Når en anmodning anses for bortfaldet eller sagen afvises, bortfalder afgiften.

§ 48. Den ret eller myndighed, der har beregnet en afgift, kan af egen drift ændre beregningen til fordel for den afgiftspligtige.

Stk. 2. Uden for de tilfælde, der er nævnt i § 47, stk. 4 og 5, kan efterbetaling af for lidt beregnet afgift ikke kræves, når der er forløbet 6 uger, efter at den afgiftspligtige har fået meddelelse om beregningen eller at retshandlingen er iværksat.

Stk. 3. Efterbetaling kan dog kræves, hvor beregningen hviler på urigtige, ufuldstændige eller på anden måde vildledende oplysninger fra den afgiftspligtige.


Kapitel 17: Internationale overenskomster

§ 49. I overenskomster med fremmede stater kan der optages bestemmelser om fritagelse for afgift efter denne lov. Bestemmelserne finder anvendelse her i landet efter bekendtgørelsen i Lovtidende.


Afsnit VII: Slutningsbestemmelser


Kapitel 18: Ikrafttræden m.v.

§ 50. Loven træder i kraft den 1. oktober 2021.

Stk. 2. Lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014, ophæves.

§ 51. Loven finder ikke anvendelse, når afgiftspligten efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden. I sådanne tilfælde finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse i borgerlige retssager i 1. instans, der er anlagt før lovens ikrafttræden. I sådanne sager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse i ankesager, hvor anke er sket før lovens ikrafttræden. I sådanne sager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse på betalingspåkrav, der er indleveret før lovens ikrafttræden eller på tvangsfuldbyrdelse eller retssagsbehandling på grundlag heraf i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., eller § 477 f, 1. pkt. For sådanne betalingspåkrav, tvangsfuldbyrdelser og retssagsbehandlinger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5. Kapitel 5 finder ikke anvendelse i fogedsager, hvor anmodning om fogedforretning er fremsat inden lovens ikrafttræden. I sådanne sager finder de hidtil gældende regler anvendelse. Dog finder § 17 a i lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014, ikke anvendelse.

Stk. 6. Kapitel 6 finder ikke anvendelse på auktion, hvor anmodning om auktion er fremsat før lovens ikrafttræden. Ved sådanne auktioner finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 52. I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29. september 2020, som ændret senest ved § 71 i lov nr. 285 af 27. februar 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 331, stk. 3, nr. 1, ændres »§§ 34 a og 34 b« til: »§ 24«.

§ 53. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Givet på Christiansborg Slot, den 16. marts 2021

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Nick Hækkerup

Advokat Jørgen U. Grønborg