Konkursloven1)

Lovændringer

Afsnit I: Indledende bestemmelser, §§ 1-9

Afsnit IA: Forebyggende rekonstruktion, §§ 9 a-9 j

Afsnit IB: Rekonstruktion, §§ 10-15 b

Afsnit II: Konkurs, §§ 17-156

Afsnit III: Konkurskarantæne §§ 157-169

Afsnit IV: Gældssanering, §§ 197-237

Afsnit V: Fælles bestemmelser, §§ 237 a-260


Lovændringer

Lovbekg. nr. 118 af 04.02.1997, som ændret ved
§ 3 i lov nr. 402 af 26.06.1998 (Rekruttering af dommere, dommerfuldmægtiges ansættelsesvilkår, dommeres bierhverv og ændringer som følge af oprettelse af en domstolsstyrelse m.v.). Fra d. 01.07.1999
§ 3 i lov nr. 215 af 31.03.2004 (Offentlighed i retsplejen) Fra d. 01.07.2004
§ 3 i lov nr. 216 af 31.03.2004 (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) fra d. 01.01.2005
§ 1 i lov nr. 365 af 24.05.2005 (Revision af reglerne om gældssanering). I kraft d. 01.10.2005
§ 7 i lov nr. 554 af 24.06.2005 (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces) fra d. 01.07.2005 og d. 01.01.2007.
§ 2 i lov nr. 560 af 24.06.2005 (Virksomhedspant). Fra d. 01.01.2006.
§ 3 i lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform) fra d. 01.01.2007.
§ 1 i lov nr. 396 af 30.04.2007 (Hurtigere behandling af konkursboer) fra d. 01.07.2007, dog finder § 133, stk. 1 fortsat anvendelse for behandlingen af konkursboer, hvor det i bestemmelsen omhandlede møde har fundet sted før lovens ikrafttræden.
§ 3 i lov nr. 518 af 06.06.2007 (Visse ændringer af regler om forenklet inkassoproces, forbud mod mobiltelefoner m.v. i retslokaler og ophævelse af regler om rettergangsbøder) fra d. 01.07.2007, dog finder ændringerne i § 141, stk. 3 kun anvendelse i sager, hvor konkursdekret er afsagt efter lovens ikrafttræden.
§ 11 i lov nr. 523 af 06.06.2007 (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.) fra d. 01.01.2008.

Nu lovbekg. nr. 1259 af 23.10.2007, som ændret ved

§ 14 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009.
§ 1 i lov nr. 1265 af 16.12.2009
(Behandlingen i konkurs af indeståender på frit valg-ordninger) fra d. 01.01.2010.
§ 2 i lov nr. 536 af 26.05.2010
(Tredjeinstansbevilling til en del af en sag) fra d. 01.07.2010.
§ 1 i lov nr. 718 af 25.06.2010
(Rekonstruktion m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. (01.04.2011)

Nu lovbekg. nr. 217 af 15.03.2011, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 429 af 01.05.2013 (Konkurskarantæne) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. (01.01.2014) Lovens § 1, nr. 1 og 2, finder anvendelse, når rekonstruktionsbehandling indledes efter lovens ikrafttræden, og lovens § 1, nr. 3 og 6, finder anvendelse i konkursboer, hvor konkursdekret afsiges efter lovens ikrafttræden.
§ 4 i lov nr. 1637 af 26.12.2013 (Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering af udligningsafgiften for varebiler m.v.) fra d. 01.01.2014.

Nu lovbekg. nr. 11 af 06.01.2014, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 84 af 28.01.2014 (Sagstilgangen til Højesteret m.v.) fra d. 01.02.2014.
§ 3 i lov nr. 737 af 25.06.2014 (Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner, tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter, skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande m.v.) fra d. 01.07.2014. § 3, nr. 1 træder i kraft d. 01.01.2015.
§ 16 i lov nr. 573 af 04.05.2015 (Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel) fra d. 06.05.2015.
§ 3 i lov nr. 550 af 30.05.2017 (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold) fra d. 01.01.2018.
§ 36 i lov nr. 1555 af 19.12.2017 (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.) fra d. 01.01.2019 med virkning fra og med indkomståret 2018.
§ 32 i lov nr. 58 af 30.01.2018 (Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler) fra d. 01.01.2019.
§ 1 i lov nr. 530 af 27.03.2021 (Værneting ved gældssanering og ændringer i rekonstruktionsreglerne som følge af covid-19) fra d. 29.03.2021.

Nu lovbekg. nr. 775 af 03.05.2021, som ændret ved

§ 5 i lov nr. 1169 af 08.06.2021 (Effektivisering af straffesagskæden, digital kommunikation i skiftesager, pligtig afgangsalder for dommerfuldmægtige m.v.) fra d. 01.07.2021.
§ 4 i lov nr. 893 af 21.06.2022 (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) fra d. 01.07.2022.
§ 1 i lov nr. 896 af 21.06.2022 (Indførelse af regler om forebyggende rekonstruktion og revision af reglerne om rekonstruktion og gældssanering, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet) fra d. 17.07.2022.


Afsnit I: Indledende bestemmelser

Kapitel 1: Indledende bestemmelser §§ 1-9

Kapitel 2: Betalingsstandsning, gældende indtil 01.04.2011.

Afsnit IA: Forebyggende rekonstruktion

Kapitel 1 a: Indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling §§ 9 a-9 c
Kapitel 1 b: Retsvirkninger af forebyggende rekonstruktionsbehandling §§ 9 d-9 e
Kapitel 1 c: Gennemførelse af rekonstruktion under forebyggende rekonstruktionsbehandling §§ 9 f-9 g
Kapitel 1 d: Ophør af forebyggende rekonstruktionsbehandling §§ 9 h-9 i
Kapitel 1 e: Tidlig varsling § 9 j

Afsnit IB: Rekonstruktion

Kapitel 2: Indholdet af en rekonstruktion §§ 10-10 c
Kapitel 2 a: Indledning af rekonstruktionsbehandling §§ 11-11 h
Kapitel 2 b: Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling §§ 12-12 u
Kapitel 2 c: Gennemførelse af rekonstruktion §§ 13-13 h
Kapitel 2 d: Rekonstruktionens virkninger §§ 14-14 e
Kapitel 2 e: Rekonstruktionsbehandlingens ophør §§ 15-15 b

Afsnit II: Konkurs

Kapitel 3: Indtræden af konkurs §§ 17-28
Kapitel 4: Konkursens virkninger §§ 29-31
Kapitel 5: Konkursmassen §§ 32-37
Kapitel 6: Krav mod boet §§ 38-52
Kapitel 7: Gensidigt bebyrdende aftaler §§ 53-63
Kapitel 8: Omstødelse §§ 64-81
Kapitel 9: Fyldestgørelse af særlige rettigheder §§ 82-91
Kapitel 10: Konkursordenen §§ 92-99
Kapitel 11: Skyldnerens stilling §§ 100-106
Kapitel 12: Boets administration m.v. §§ 107-112
Kapitel 13: Valg af og afsættelse af bostyre §§ 113-117
Kapitel 14: Skiftesamlinger §§ 118-123
Kapitel 15: Kreditorinformation og tilsyn §§ 124-127
Kapitel 16: Prøvelse af fordringer og andre krav §§ 128-134
Kapitel 17: Retssager ved de almindelige domstole §§ 135-142
Kapitel 18: Slutning og udlodning §§ 143-156

Afsnit III: Konkurskarantæne

Kapitel 19: Betingelserne for at pålægge konkurskarantæne og karantænens retsvirkninger §§ 157-159
Kapitel 20: Behandling af sager om konkurskarantæne §§ 160-164
Kapitel 21: Sagsomkostninger og vederlag til kurator for sagens førelse §§ 165-166
Kapitel 22: Hæftelse for gælden ved overtrædelse af konkurskarantæne §§ 167-168
Kapitel 23: Registrering af konkurskarantæne § 169

Afsnit IV: Gældssanering

Kapitel 25: Gældssaneringens betingelser og indhold §§ 197-201
Kapitel 26: Behandling af begæringer om gældssanering §§ 202-205
Kapitel 27: Behandling af sager om gældssanering §§ 206-220
Kapitel 28: Gældssaneringens virkninger §§ 221-230
Kapitel 29: (Ophævet)

Afsnit V: Fælles bestemmelser

Kapitel 29 a: Digital kommunikation § 237 a
Kapitel 30: Særlige bestemmelser §§ 238-241
Kapitel 31: Skifterettens behandling af tvister §§ 242-255
Kapitel 32: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser §§ 256-265

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1023 af 20. juni 2019 om rammer for forebyggende rekonstruktion, gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 (rekonstruktions- og insolvensdirektivet), EU-Tidende 2019, nr. L 172, side 18.

Fodnoten til lovens titel er indsat ved § 1.1 i lov nr. 896 af 21.06.2022 fra d. 17.07.2022.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20